D.A.S. SPECIAAL - Rechtsbijstand Na brand. Als de rook om je hoofd is verdwenen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "D.A.S. SPECIAAL - Rechtsbijstand Na brand. Als de rook om je hoofd is verdwenen"

Transcriptie

1 D.A.S. SPECIAAL - Rechtsbijstand Na brand. Als de rook om je hoofd is verdwenen De meeste autobezitters hebben naast hun verplichte B.A.-verzekering ook een polis rechtsbijstand Auto. Hoewel de kostprijs van een onroerend goed zich op een heel wat hoger niveau situeert dan de gemiddelde prijs van een wagen, onderschrijven de meeste huiseigenaars echter geen rechtsbijstandspolis na Brand. Nochtans zijn er met een brandschade aan de eigen woning vaak duizenden euro s gemoeid. De verzekerde waant zich veilig, tot de verzekeraar weigert met geld over de brug te komen. Niet alleen kunnen er problemen rijzen na een brand, ook de aanverwante risico s als diefstal, waterschade en stormschade kunnen voor een betwisting zorgen met de eigen brandverzekeraar. De rechtsbijstand na Brand is daarom bedoeld om een allround bescherming te bieden aan de verzekerde bij problemen in het kader van zijn globale brandpolis. Schaderaming wordt betwist Een eerste reeks betwistingen heeft betrekking op de eigenlijke schaderaming. De aangesproken brandverzekeraar zal in de eerste plaats trachten zijn eigen belangen te verdedigen door de schade zo laag mogelijk in te schatten. De eigenaar aanvaardt vaak de vergoeding van zijn verzekeraar tegen beter weten in. Is de schade van enige omvang, dan heeft de eigenaar immers nog voldoende andere zorgen aan het hoofd. De afwikkeling van een brand is tevens een zaak van deskundigen. Voor de leek is het vaak ondoenbaar een juiste kijk op de omvang van de ramp te krijgen. De cliënt meent misschien een redelijk voorstel voorgeschoteld te krijgen en stelt later pas vast dat de raming onvoldoende begroot werd.

2 Voorbeeld De woning van de klant is een pareltje. De muren zijn met gemoltoneerd behang gedecoreerd (nieuwwaarde EUR). Tot waterschade het huis aantast, en het behang volledig ruïneert. De brandverzekeraar raamt de totale schade op EUR. De klant gaat hier niet mee akkoord. Ze verzoeken hun bemiddelaar de rechtsbijstandsverzekeraar een tegenexpert aan te laten stellen. Deze meent dat een percentage slijtage van 50 % redelijk is en stelt EUR als aanvaardbare som voor. De brandverzekeraar weigert deze tegenexpertise te accepteren. Omdat een arbitrageregeling onvoldoende resultaten zou opleveren en bovendien bindend is voor beide partijen, kiest de rechtsbijstandsverzekering voor een gerechtelijke procedure. Er wordt een gerechtsexpert aangesteld, die de reële schade op EUR begroot. Kosten tegenexpertise Om zich te verdedigen heeft de verzekerde de bijstand nodig van een specialist die de schade objectief kan ramen. Hier kan men verwijzen naar de waarborg tegenexpertise die in de brandpolis vervat is. Deze waarborg kan toereikend zijn, maar is vaak ook niet voldoende. Deskundigen worden vaak vergoed op basis van het resultaat. Het honorarium wordt berekend als een percentage van de schadevergoeding, dat afneemt naarmate de verworven uitkering toeneemt. De grotere expertisebureaus rekenen echter vaak kosten voor verplaatsing en schaderaming aan. Dat gebeurt vooral bij lage schadeclaims. De cliënt maakt niet altijd een overlegde keuze bij de aanstelling van een expert. Wat indien het expertisebureau tegelijk met de brandweer op de plaats van het onheil aankomt en een verontruste eigenaar een expertiseopdracht laat tekenen? De rechtsbijstandsverzekeraar na Brand biedt de vrije keuze van expert en kan op die wijze het tekort aan tegenexpertisekosten opvangen. Indien de brandpolis totaal geen expertisekosten voorziet, of slechts voor bepaalde waarborgen, dekt de rechtsbijstand in eerste risico. Grote schadeclaim Men kan uiteraard na schaderaming een tweede expert aanstellen en in het geval deze expert niet tot een vergelijk komt met de eerste expert, overstappen naar een gerechtsexpertise of een arbitrageregeling. Maar zulke zaken slepen soms maandenlang aan. Voor de cliënt een zeer lastige periode. En het eindresultaat is niet altijd even bevredigend. Daarom is het soms beter om preventief op te treden. Vanuit de ervaring dat er schade boven de EUR altijd betwistingen optreden, menen sommige rechtsbijstandsverzekeraars dat het weinig zin heeft te wachten tot de brandverzekeraar met een ontoereikend aanbod over de brug komt. D.A.S. geeft dan ook voor belangrijkere dossiers (boven de EUR) de verzekerde de gelegenheid om onmiddellijk, en op kosten van de rechtsbijstand, een expert aan te stellen. Contractuele problemen met inbegrip van de opzoekingskosten Een tweede reeks betwistingen zijn deze van contractuele aard. Wat is de inhoud van het begrip waterschade? Wat is de definitie van terrassen? Wat is het verweer van de cliënt tegenover het vermoeden van brandstichting? Mag de diefstalverzekeraar weigeren om een tussenkomst te verlenen, indien hij meent dat de eigenaar nalatig geweest is door zijn dakvenster open te laten? Moet de globale woning verzekeraar ook niet de schade van huiszwam betalen? Wat als de globale woningverzekeraar weigert tussen te komen? Vaak voeren de betwistingen terug op een discussie omtrent de interpretatie van beperkingen of uitsluitingen in de polisvoorwaarden. De verzekerde baseert zich op zijn

3 eigen versie of definitie van het schadegeval, of legt de uitsluitingen op een heel andere manier uit. De ervaren schadebeheerders van de brandverzekeraar zijn hierin uiteraard geen gelijkwaardige tegenpartij voor de cliënt die voor het eerst met een grote schade in zijn woning wordt geconfronteerd. Ook de ervaren bemiddelaar heeft niet altijd de toegang tot de juiste zienswijze. En als nu de Brandverzekeraar weigert tussen te komen en de verzekerde kosten dient te maken om zijn gelijk te bewijzen? Wie betaalt deze uitgaven als uiteindelijk bewezen wordt dat de Brandverzekeraar toch gelijk had? De opzoekingskosten nodig voor de detectie van de oorzaak van de schade zijn expliciet in de polisvoorwaarden Na Brand opgenomen. Om ook in gevallen waarbij deze kosten niet op de brandverzekeraar of op een aansprakelijke derde verhaald kunnen worden te kunnen rekenen op de polis rechtsbijstand D.A.S. Juridische opvang De toevloed van algemene vragen van verzekeringsbemiddelaars bij rechtsbijstandverleners in verband met (on)terechte afwijzingen, bewijzen de noodzaak van een kwalitatieve juridische opvang van contractuele discussies. De juristen van de rechtsbijstandsverzekeraar zijn goed geplaatst om de bepalingen van de brandpolis te onderzoeken en met gedegen argumenten alsnog de acceptatie van een schadegeval te verkrijgen. Hier speelt de ervaring en de objectiviteit van de rechtsbijstandmaatschappij natuurlijk een grote rol. Dankzij de D.A.S.-rechtsbijstand NA BRAND verdedigen wij uw cliënt bij alle conflicten met de globale Brand verzekeraar en nemen wij alle uitgaven ten laste, met inbegrip van de opzoekingskosten. Want als het misloopt, reken je toch op de rechtsbijstand. En als het gaat om een optimale klantenservice, kiest u toch de allerbeste, de D.A.S.-kwaliteit!

4 HOOFDARTIKEL - 'Geen rook zonder vuur?' De rechten verbonden aan de persoonlijkheid van iedere persoon, zijn rechten verworven vanaf de geboorte en als dusdanig beschermd, zowel nationaal als internationaal. Elke mens heeft immers recht op zijn eer, zijn reputatie en zijn portret. Deze rechten kunnen helaas geschonden worden. In dit verband krijgt vooral de pers veel kritiek en een aantal gerechtelijke beslissingen aarzelen dan ook niet om betrokken journalisten te veroordelen. Maar niet alleen de pers geeft aanleiding tot conflicten. Ook de recente ontwikkelingen van de informatica (laptop, Ipad, Ipod, Iphone maar vooral Facebook en Twitter die berichten en foto s gratis via Internet versturen) maken zich hieraan schuldig. Om welke schendingen gaat het? Het gaat hoofdzakelijk om schendingen van de eer van een privé of rechtspersoon door laster, eerroof of belediging, die strafrechtelijk kunnen vervolgd worden (art.443 en volgende van het Strafwetboek). Laster is iemand iets ten laste leggen dat zijn goede naam beschadigt terwijl men weet dat het in strijd is met de waarheid. Eerroof is de eer van iemand schenden op basis van gegronde feiten. Ook het portret van een persoon kan geschonden worden. Op welke schadevergoeding hebben slachtoffers recht? Vroeger kende de rechtspraak aan het slachtoffer slechts een schadevergoeding toe van 1 symbolische frank, soms gepaard met publicatie van het vonnis in de betrokken krant. Vandaag bepalen de rechtbanken eerder een schadevergoeding met interesten, niet om de auteur te straffen maar om rekening te houden met de omvang van de geleden schade. Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de financiële vergoeding van een morele schade en de financiële schadevergoeding van de mogelijke vermogensrechtelijke gevolgen van eerroof (bijvoorbeeld inkomensverlies), met name de vergoeding van een materiële schade.

5 Schending van de eer en goede naam van een natuurlijke persoon Naar aanleiding van de zaak Dutroux werden talrijke journalisten veroordeeld. Ten onrechte beschuldigde de pers een advocaat van banden met extreemrechts ( EUR), een andere van gekonkel met Dutroux (6.198 EUR), en een Rijkswachtcommandant dat hij het onderzoek in de doofpot had willen stoppen ( EUR), enz. Een schadevergoeding van 620 EUR werd toegekend aan een ambtenaar, die het onderwerp was van beledigende en onterende kritiek ter gelegenheid van een televisieuitzending. Zijn voorstel inzake immigratiepolitiek werd immers misdadig genoemd (Burg. Brussel ). In een vechtscheidingsprocedure, legde een echtgenote klacht neer tegen haar echtgenoot wegens slagen en verwondingen. De feiten bleken verzonnen. Zij werd vervolgd wegens laster en veroordeeld tot schadevergoeding aan haar echtgenoot (Corr. Charleroi kende hem 500 EUR toe + vergoedende interesten vanaf de dag van de klacht). Een werknemer kreeg op de werkvloer te maken met spot, uitsluiting en verbale kwelling. Hij kreeg een schadevergoeding van EUR (Burger Brussel ). Een morele schadevergoeding van EUR werd toegekend aan een dame wegens beledigende aantijgingen in een boek (Burger Antwerpen ). Een dagblad en zijn journalist werden in solidum veroordeeld omdat zij vóór de afloop van een proces, op de eerste bladzijde een beledigend artikel publiceerden over de persoonlijkheid van een paracommando en hem ervan beschuldigden dat hij zijn twee kinderen opzettelijk gedood had in een verkeersongeval. Na vrijspraak van betrokkene, oordeelde het hof van beroep van Brussel, in een arrest van , dat het kwestieuze artikel definitief zijn eer en zijn goede naam had aangetast en dat hij recht had op een morele schadevergoeding van EUR. In een uitgebreid gemotiveerd vonnis, veroordeelde de burgerlijke rechtbank van Brussel op een VZW, die lange uittreksels uit de speech van een gemeenteraadslid online (You Tube) had geplaatst. De VZW rukte een zin uit zijn context en plaatste hem op de voorgrond. De spreker werd beschuldigd van antisemitisme en assimilatie van de Israëlische politie met het nazisme! De rechtbank wijst erop dat het principe van vrijheid van meningsuiting en informatie niet absoluut is en rekening moet houden met de rechtmatige rechten en belangen van iedereen. Vrije meningsuiting kent grenzen en mag de eer en goede naam van een persoon niet aantasten. Door het gemeenteraadslid te verdenken van ideeën die zeker niet de zijne waren, beging de VZW een fout, die door het vonnis erkend wordt door de toekenning van 1 symbolische euro. Schending van de eer en goede naam van een rechtspersoon Een forfaitair bedrag van EUR werd als morele schadevergoeding toegekend aan een politiezone waarvan twee politieagenten werden beledigd en verwond door twee personen die zij hadden aangehouden (Beroep Brussel ). Volgens de rechtbank heeft een rechtspersoon, die in dit geval een taak van openbaar belang uitvoert, recht op herstel van de schade geleden door schending van zijn eer of reputatie. Schending van het portretrecht Iedereen herinnert zich de foto die in een tijdschrift verscheen van onderzoeksrechter M. Doutrèwe, belast met het dossier Dutroux. Mw Doutrème zat in badpak aan een zwembad in gezelschap van invloedrijke politieke figuren. Deze schending van het privéleven van geïnteresseerde leverde het tijdschrift een veroordeling op van 1 symbolische frank en de publicatie van het vonnis in verschillende dagbladen.

6 Conclusie Uit deze paar voorbeelden van de rechtspraak blijkt dat een journalist altijd voorzichtig moet zijn en met de nodige objectiviteit zijn bronnen op hun juistheid moet controleren. Evenals de journalisten, kunnen al degenen die op Internet informatie of portretten verspreiden die de eer en de reputatie van een persoon schenden, strafrechtelijk en burgerlijk gestraft worden. Iedereen kan het mikpunt worden van schending van zijn goede naam, zijn eer of zijn portret, hetzij in de pers, hetzij op Internet. Een Rechtsbijstandverzekering zal hem dan goed van pas komen.

7 RECHTSPRAAK - Verzekering B.A. - Begrip 'bewaarder' Cassatie 13 september 2012 Het gaat hier om een klassiek debat. Een minderjarige dringt stiekem binnen in een auto geparkeerd op een hellend terrein en maakt de handrem los. Wat gebeurt er met de schade die aan dit voertuig wordt veroorzaakt? De ouders zullen hun verzekeraar B.A.-Gezin (BAF) aanspreken, die zal antwoorden dat de polis de dekking uitsluit van elke schade veroorzaakt aan het roerend goed dat een verzekerde onder zijn bewaring heeft. Kan men de stelling van de BAF verzekeraar betwisten? Zonder enige twijfel, na het cassatiearrest dat het beroep vernietigde van een BAF verzekeraar tegen een arrest van de rechtbank van 1ste aanleg van Luik. De feiten Een 16-jarige jongeman (G) leeft bij zijn moeder. Samen met zijn vader brengt hij een bezoek aan een vriend van laatstgenoemde. Buiten medeweten van zijn vader en diens vriend, stapt G in de Ferrari van de vriend en maakt de handrem los. De Ferrari rijdt van de helling en komt terecht beneden in de gracht. De schade bedraagt EUR. De vader van G doet beroep op zijn BAF verzekering voor de schade aan de Ferrari. De BAF verzekeraar weigert tussen te komen om reden dat schade aan een roerend goed dat een verzekerde onder zijn bewaring heeft, altijd van de verzekering wordt uitgesloten. Beslissing van de rechtbank van Luik De rechtbank oordeelt dat de bewaarder van een goed moet beschikken over de intellectuele leiding die toelaat het gebruik ervan te controleren. De rechtbank oordeelt dat dit hier niet het geval is, en aangezien G niet de intellectuele bewaring had van de Ferrari, is de BAF verzekeraar verplicht de veroorzaakte schade te dekken. Voorziening van de verzekeraar en beslissing van het Hof van Cassatie Het Hof van Cassatie verwerpt het beroep van de verzekeraar en oordeelt dat de rechter ten gronde terecht besliste dat G, zonder erbij na te denken, de handrem van de Ferrari had losgemaakt en derhalve niet beschikte over de intellectuele leiding van het voertuig, die toelaat de werking en het gebruik ervan te controleren. Wat moet men uit deze rechtspraak onthouden? De beslissing van het Hof van Cassatie is gegrond want de bewaarder moet voor eigen rekening de leiding en de controle over een goed kunnen uitoefenen. Welnu, wanneer een minderjarige, buiten medeweten van zijn ouders, binnendringt in het voertuig van een derde en per vergissing de handrem losmaakt, kan hij niet als bewaarder van dit voertuig beschouwd worden aangezien hij niet beschikt over de leiding voor zijn eigen rekening. In deze omstandigheden, is de BAF verzekeraar verplicht de schade aan het voertuig te dekken. Zijn argument dat hij op basis van de uitsluiting bepaald in zijn polis geen dekking hoeft te verlenen, kan niet worden gevolgd.

8 VRAAG & ANTWOORD 1 Aansprakelijkheid van makelaar - Inschrijvingsaanvraag zonder akkoord van B.A.-autoverzekeraar Een nieuwe cliënt vroeg me om zijn voertuig dringend in te schrijven en in B.A. te verzekeren. Ik stuurde onmiddellijk een aanvraag voor inschrijving aan het DIV samen met de naam van de verzekeraar, zodat mijn nieuwe cliënt een nummerplaat kreeg. Enkele dagen later liet de verzekeraar mij weten dat hij het risico niet wilde dekken omdat mijn cliënt een voorgeschiedenis had (verschillende schadegevallen vermeld bij Datassur). Ik heb meermaals geprobeerd mijn cliënt hiervan te verwittigen. Tevergeefs. Deze cliënt rijdt dus met een wettelijke nummerplaat maar zonder verzekering! Moet ik hem een aangetekende brief sturen om hem te verwittigen? Moet ik hem bij een andere verzekeraar laten verzekeren? Kan ik aansprakelijk gesteld worden? Ten aanzien van derden is de B.A.-Autoverzekeraar (of de gemandateerde makelaar, zoals in dit geval) die op een aanvraag om inschrijving van een motorvoertuig zijn zegel en handtekening aanbrengt, aansprakelijk zelfs wanneer geen overeenkomst werd afgesloten (constante rechtspraak: zie cassatiearresten van , en alsmede Politie Brussel , De Verz. 2001, p.543).µ De cliënt voor wie u een aanvraag tot inschrijving richtte aan de DIV is bijgevolg naar behoren gedekt door een B.A.-Autoverzekering bij de verzekeraar vermeld op de inschrijvingsaanvraag. Deze verzekering is geldig voor een periode van 1 jaar, overeenkomstig art.30 van de wet op de verzekeringen. Vooraleer de documenten naar de DIV te verzenden, is het altijd aangeraden eerst contact te nemen met de verzekeraar om te weten of het risico wordt aanvaard. U kan dus aansprakelijk gesteld worden ten aanzien van de verzekeraar die u heeft gemachtigd om in zijn naam te handelen. In een vonnis van (CRA/VAV 2007, p.339), heeft de politierechter van Antwerpen in die zin gevonnist: Het makelaarskantoor dat over de toelating beschikt om het zegel van een verzekeraar op de inschrijvingsaanvragen aan te brengen en om ze te ondertekenen, verplicht de verzekeringsmaatschappij om dekking te verlenen aan derden vanaf de aanvraag tot de vervaldag en dit overeenkomstig de wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. De omstandigheid dat het kantoor een fout beging bij het plaatsen van het zegel verandert hieraan niets. Een gevolmachtigde is niet alleen verantwoordelijk voor zijn eigen bedrog maar eveneens voor de fout begaan in de uitvoering van zijn opdracht. Het foutief plaatsen van het zegel van de verzekeraar is een evident contractuele fout waarbij de makelaar de verzekeraar moet dekken voor alle bedragen waartoe de verzekeraar kan veroordeeld worden.

9 VRAAG & ANTWOORD 2 B.A.-Autoverzekering - Verkeersongeval met twee voertuigen - Aansprakelijkheid niet te bepalen - Schadevergoeding Er ontstonden al levendige discussies sinds het Grondwettelijk Hof besliste dat B.A.-autoverzekeraars dienden tussen te komen voor de bestuurders van twee voertuigen betrokken in een verkeersongeval waarvan de verantwoordelijkheid niet te bepalen valt (rug aan rug regeling). Hoe staat dit vandaag? Moeten de B.A.-autoverzekeraars de materiële schade aan beide voertuigen dragen? De nieuwe en, volgens ons, povere redactie van artikel 19bis-11 2 van de Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen veroorzaakt diverse commentaren en rechtspraak. Art.19bis-11 2 luidt als volgt: In afwijking van 7 ) van de voorgaande paragraaf, indien verscheidene voertuigen bij het ongeval zijn betrokken en indien het niet mogelijk is vast te stellen welk voertuig het ongeval heeft veroorzaakt, wordt de schadevergoeding van de benadeelde persoon in gelijke delen verdeeld onder de verzekeraars die de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de bestuurders van deze voertuigen dekken. In een arrest van oordeelde het Grondwettelijk Hof dat artikel 19bis-11 2 kon toegepast worden wanneer slechts twee voertuigen betrokken waren bij een ongeval (zie commentaar in ons DAS Journaal N 9 van 2011). Het Hof hield zich zonder meer aan deze interpretatie in haar antwoord op de prejudiciële vraag die haar gesteld werd. De rechtsleer heeft deze interpretatie van het Hof in ruime mate toegelicht en oordeelde, met een brede meerderheid, dat artikel 19bis-11 2 slechts van toepassing is voor lichamelijke letsels. Het voornaamste argument hiervoor is dat, wanneer de aansprakelijke van het ongeval niet kan bepaald worden, het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds (GMWF) slechts de lichamelijke letsels zal vergoeden met als gevolg dat als de B.A.-autoverzekeraars verplicht zijn tussen te komen in de plaats van het GMWF, zij alleen de lichamelijke letsels zullen moeten vergoeden. Wij gaan hiermee volledig akkoord om de eenvoudige reden dat als art.19bis-11 2 van toepassing zou zijn op materiële schade, men ongetwijfeld zou afstappen van de aansprakelijkheid wegens fout, grondslag van de wet van , met uitzondering van art.29bis. Bovendien zouden twee bij een ongeval betrokken bestuurders een ongevalsaangifte zodanig kunnen opmaken dat geen enkele van beiden aansprakelijk is De rechtspraak is hierover echter verdeeld. Vier vonnissen (Politie Charleroi , C.R.A./V.A.V. 2013, p.35; Politie Charleroi , J.L.M.B. 2013, p.1813; Politie Charleroi , C.R.A./V.A.V.2013, p.10 en Politie Brussel , C.R.A./V.A.V.2014, p.10) verwerpen de schadevergoeding van de materiële schade terwijl twee vonnissen (burgerlijke rechtbank Luik , J.L.M.B.2014, p.111 en burgerlijke rechtbank Brussel , C.R.A./V.A.V. 2014, p.8) oordelen dat, in de huidige stand van zaken, er geen reden is om de materiële schade uit te sluiten! Zo ver staan we dus: onzekerheid troef. Wij wachten met ongeduld op het standpunt van het Hof van Cassatie. Zolang de wet niet wordt hervormd, kan alleen zij ons uit dit kluwen redden.

10 VRAAG & ANTWOORD 3 Verkeer - Boete wegens verkeersovertreding - snelheidsovertreding per radar vastgesteld - Voertuig ingeschreven op naam van natuurlijk persoon en voertuig ingeschreven op naam van vennootschap Ik heb in de pers gelezen dat de bestuurder van een vennootschapsvoertuig van wie een snelheidsovertreding per radar werd vastgesteld aan de boete kon ontsnappen. Hoe zit dit precies? Na een arrest van het Grondwettelijk Hof van kon men in de pers inderdaad lezen dat de bestuurder van een firmawagen gemakkelijk aan elke strafvervolging (in dit geval een geldboete) kon ontsnappen als de snelheidsovertreding per radar was vastgesteld. Wij denken dat deze foutieve beoordeling het gevolg is van een slechte interpretatie van voornoemd arrest van het Grondwettelijk Hof. Allereerst dient eraan herinnerd te worden dat sinds het koninklijk besluit van , de nummerplaat op de door radars genomen foto's moet leesbaar zijn. De term achter werd afgeschaft, met als gevolg dat een foto van de voorplaat dezelfde waarde heeft als de foto van de achterplaat. Moet er bij een snelheidsovertreding een verschil gemaakt worden tussen een privéwagen en een firmawagen? Het antwoord is neen. Maar er bestaat een vermoeden van schuld in hoofde van de bestuurder van een privéwagen (art.67bis van de wet op de politie van het wegverkeer) terwijl, wat betreft de bestuurder van een firmawagen, het gaat om een simpele mededeling van de persoon die de firma vertegenwoordigt (art. 67ter). In beide gevallen, kan de persoon aan wie de overtreding wordt ten laste gelegd, altijd beweren dat hij niet de bestuurder was van het voertuig. In dit geval moet het parket bepalen wie dan wel de bestuurder was. Als het parket tot vervolging overgaat, zal de politierechter moeten beslissen op basis van de informatie waarover hij beschikt. Men kan besluiten dat de situatie praktisch dezelfde is voor een privé voertuig en een firmavoertuig. De bestuurder van beide voertuigen kan altijd beweren dat hij niet de bestuurder was op het ogenblik dat de overtreding werd vastgesteld. In dit geval moet het parket de identiteit van de bestuurder bewijzen. Maar o wee de slimmerd die beweert niet de bestuurder te zijn terwijl hij geflitst werd en de foto duidelijk zijn gezicht toont...

11 VRAAG & ANTWOORD 4 Verkeer - Overtreding wegens overdreven snelheid - Niet-conforme verkeersborden Mijn cliënt reed met zijn voertuig op een rijweg buiten de bebouwde kom. Hij werd geflitst omdat hij tegen 80km/u reed terwijl een bord de snelheid beperkte tot 70km/u. Kan men deze overtreding betwisten? Op de rijweg waar mijn cliënt reed, was de toegelaten snelheid 90km/u. Hij werd geflitst op een vijftigtal meter na het verkeersbord dat de snelheid tot 70km/u. beperkte. Hij vertraagde en reed nog tegen 80km/u ter hoogte van de radar. Mijn cliënt kon dus onmogelijk zijn snelheid verminderen tot 70km/u op deze korte afstand! Het verkeersbord dat een snelheidsbeperking oplegt, is het verbodsbord C43. Het, Ministerieel besluit waarbij de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeersborden worden bepaald en dat meermaals werd gewijzigd, bepaalt in artikel dat: Wanneer een snelheidsbeperking wordt opgelegd buiten de bebouwde kom, moet het eerste verkeersbord C43 aangekondigd worden door een gelijkaardig verkeersbord, aangevuld met een onderbord van het type Ia, indien het verschil tussen de maximale toegelaten snelheid en de opgelegde snelheidsbeperking meer dan 20 km/u. bedraagt. Als, op een rijweg buiten bebouwde kom met een toegelaten snelheid van 90km/u, een snelheidsbeperking van 70km/u (of minder) door een verkeersbord C43 wordt opgelegd, heeft de overheid die deze rijweg beheert de verplichting om de automobilist van deze snelheidsbeperking te verwittigen 200 meter vóór het verkeersbord C43. Uw cliënt kan bijgevolg de boete betwisten aangezien er 200 meter vóór het bord C43 geen enkel verkeersbord stond dat hem moest verwittigen en toelaten zijn snelheid te verminderen. De overheid die het wegennet beheert en verantwoordelijk is voor het plaatsen van de verkeersborden beschikt over geen enkele beoordelingsmacht en is verplicht het voornoemd ministeriel besluit na te leven (Cassatie ).

12 VRAAG & ANTWOORD 5 B.A.-autoverzekering - Verhaal van verzekeraar wegens niet-naleving van reglementering (rijbewijs) De 20-jarige zoon van mijn cliënten rijdt met een voorlopig rijbewijs L en mag bijgevolg niet rijden tijdens het weekend na 22 uur. Hij veroorzaakte helaas een zwaar verkeersongeval in de nacht van zaterdag op zondag na 22:00. Hij is volledig aansprakelijk. Zijn B.A.-autoverzekeraar informeert hem per aangetekende brief dat hij verhaal zal uitoefenen voor alle bedragen die hij aan de benadeelden zal betalen (verhaal beperkt tot EUR). Heeft de verzekeraar automatisch recht van verhaal? Moet de verzekeraar niet bewijzen dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de overtreding (rijden tijdens het weekend) en het ongeval? Ik meen dat de fout die mijn cliënt beging in het weekend, hij evengoed zou begaan hebben in de week! Anderzijds stuurde de verzekeraar zijn aangetekende brief aan de zoon van mijn cliënten terwijl de verzekering door de vader werd afgesloten. Moest de verzekeraar zijn brief niet richten aan de vader als verzekeringnemer? Volgens art.25.3.b van de modelovereenkomst heeft de verzekeraar een recht van verhaal op de verzekerde, dader van het schadegeval, wanneer laatstgenoemde niet voldoet aan de voorwaarden die de Belgische wet en reglementen voorschrijven om het gewaarborgd voertuig te besturen. Door een ongeval te veroorzaken in de nacht van zaterdag op zondag na 22 uur, heeft de zoon van uw cliënten ongetwijfeld het reglement betreffende het voorlopig rijbewijs overtreden (art.9 van K.B. van ). In haar arresten van , en , oordeelde het Hof van Cassatie uitdrukkelijk dat het verhaal van de B.A.-Autoverzekeraar op de verzekerde, bepaald in voornoemd art.25.3.b, niet afhankelijk gemaakt wordt van de voorwaarde dat de niet-naleving van de wet of reglementen in oorzakelijk verband staat met het ongeval. Voor het Hof van Cassatie, vormt alleen al de afwezigheid van een geldig rijbewijs de overtreding van een wettelijke verplichting. Bijgevolg is het verhaal van de verzekeraar niet gebaseerd op een verplichting van de verzekeringsovereenkomst, wat uw cliënt zou toegelaten hebben om de verzekeraar te verplichten het oorzakelijk verband te bewijzen. De B.A.-Autoverzekeraar is derhalve niet verplicht om het oorzakelijk verband te bewijzen. Voornoemd art.25.3.b bepaalt tevens dat de verzekeraar een recht van verhaal heeft op de verzekeringnemer en, indien daartoe grond bestaat, op de verzekerde die niet de verzekeringnemer is. Er staat in dit art.25.3 duidelijk dat de verzekeringnemer aan het verhaal van de verzekeraar ontsnapt als hij bewijst dat de feiten waarop het verhaal gesteund is, zich hebben voorgedaan buiten zijn medeweten. Als wordt bewezen dat de vader niet op de hoogte was van de overtreding begaan door zijn zoon, wat meer dan waarschijnlijk is, ontsnapt hij aan het verhaal. De aangetekende brief alleen gericht aan de zoon, lijkt ons derhalve volkomen geldig. D.A.S. Journaal, april 2014

D.A.S. SPECIAAL - Schade aan de woning: voor de verdediging van Kevin en Marie betaalde D.A.S. verbazend veel.

D.A.S. SPECIAAL - Schade aan de woning: voor de verdediging van Kevin en Marie betaalde D.A.S. verbazend veel. D.A.S. SPECIAAL - Schade aan de woning: voor de verdediging van Kevin en Marie betaalde D.A.S. verbazend veel. Een nieuwe waterzuiveringsinstallatie naast je deur. Maar de stabiliteit van je woning komt

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 2 OKTOBER 2009 C.08.0200.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0200.F FORTIS INSURANCE BELGIUM, Mr. Antoine De Bruyn, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen P. D. I. RECHTSPLEGING VOOR HET

Nadere informatie

Rolnummer 5763. Arrest nr. 175/2014 van 4 december 2014 A R R E S T

Rolnummer 5763. Arrest nr. 175/2014 van 4 december 2014 A R R E S T Rolnummer 5763 Arrest nr. 175/2014 van 4 december 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 19bis-11, 2, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Rolnummers 4767 en 4788. Arrest nr. 53/2010 van 6 mei 2010 A R R E S T

Rolnummers 4767 en 4788. Arrest nr. 53/2010 van 6 mei 2010 A R R E S T Rolnummers 4767 en 4788 Arrest nr. 53/2010 van 6 mei 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over artikel 162bis van het Wetboek van strafvordering, zoals ingevoegd bij artikel 9 van de wet van

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

Rolnummer 2652. Arrest nr. 86/2003 van 11 juni 2003 A R R E S T

Rolnummer 2652. Arrest nr. 86/2003 van 11 juni 2003 A R R E S T Rolnummer 2652 Arrest nr. 86/2003 van 11 juni 2003 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 4, 1, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition BSAE- Verzekering Towards Professional Recognition Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Op vraag van BSAE heeft verzekeringsmakelaar Group Casier een exclusieve verzekeringspolis beroepsaansprakelijkheid

Nadere informatie

Opgelet! Onder meer schade aan het verzekerde voertuig of de door het verzekerde voertuig vervoerde goederen, is niet verzekerd.

Opgelet! Onder meer schade aan het verzekerde voertuig of de door het verzekerde voertuig vervoerde goederen, is niet verzekerd. FIDEA MOTORFIETS - Fidea Motorfiets Het verkeer wordt dag na dag drukker en uiteraard doet u er alles aan om uzelf en uw dierbaren zo veilig mogelijk te vervoeren, maar soms loopt het toch fout. En dan

Nadere informatie

D.A.S. Uw redder in nood

D.A.S. Uw redder in nood D.A.S. Uw redder in nood Waarom rechtsbijstand? DE MEEST GESTELDE VRAGEN 1. Wat doet u als : uw voertuig door een ernstig verkeersongeval totaal verlies is of u zware lichamelijke letsels oploopt? U verwacht

Nadere informatie

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS De bepalingen die hierna zijn voorzien vullen het lexicon, het hoofdstuk "B.A. Uitbating" en het hoofdstuk "Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Verklarende nota betreffende de polis BA VME

Verklarende nota betreffende de polis BA VME Verklarende nota betreffende de polis BA VME 730.379.384 2 1 Wie is de onderschrijver van dit verzekeringsprogramma? VZW CIB VLAANDEREN 2 Wie is de verzekeringsnemer? De door deze polis verzekerde Vereniging

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

Rolnummer 4834. Arrest nr. 78/2010 van 23 juni 2010 A R R E S T

Rolnummer 4834. Arrest nr. 78/2010 van 23 juni 2010 A R R E S T Rolnummer 4834 Arrest nr. 78/2010 van 23 juni 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over artikel 162bis van het Wetboek van strafvordering, zoals ingevoegd bij artikel 9 van de wet van 21 april

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 17 FEBRUARI 2012 C.10.0651.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0651.F AXA nv, Mr. Jacqueline Oosterbosch, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen E. M. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep

Nadere informatie

Vraag bij twijfel aan uw verzekeringsbemiddelaar of hij u als Elit3-cliënt heeft opgegeven bij Fidea.

Vraag bij twijfel aan uw verzekeringsbemiddelaar of hij u als Elit3-cliënt heeft opgegeven bij Fidea. 29 april 2016 Deze FAQ is louter ter informatie en houdt geen enkele contractuele verbintenis in. Voor de exacte modaliteiten verwijzen wij naar de Bijzondere of Algemene Voorwaarden 1. 1. Mijn verzekeringsbemiddelaar

Nadere informatie

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand Verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid van journalisten Productfiche (voor leden van AVBB en VJPP) Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 26 JUNI 2008 C.07.0494.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0494.N AVERO SCHADEVERZEKERING BENELUX, vennootschap naar Nederlands recht met zetel te 3703 NH Zeist (Nederland), Handelsweg 2, die

Nadere informatie

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID IN SCHOOLVERBAND. Prof. dr. Aloïs VAN OEVELEN Gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID IN SCHOOLVERBAND. Prof. dr. Aloïs VAN OEVELEN Gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID IN SCHOOLVERBAND Prof. dr. Aloïs VAN OEVELEN Gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen INHOUD I. De begrippen burgerlijke aansprakelijkheid en strafrechtelijke II. Twee concrete

Nadere informatie

Rolnummer 2248. Arrest nr. 18/2002 van 17 januari 2002 A R R E S T

Rolnummer 2248. Arrest nr. 18/2002 van 17 januari 2002 A R R E S T Rolnummer 2248 Arrest nr. 18/2002 van 17 januari 2002 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 24 en 25 van het koninklijk besluit van 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 28.05.2003 De Huisarts DE VERZEKERINGEN VOOR STARTENDE ARTSEN medische verzekeringen sinds 1944

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 28.05.2003 De Huisarts DE VERZEKERINGEN VOOR STARTENDE ARTSEN medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 28.05.2003 De Huisarts DE VERZEKERINGEN VOOR STARTENDE ARTSEN medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

Burgerlijke aansprakelijkheid in schoolverband

Burgerlijke aansprakelijkheid in schoolverband Burgerlijke aansprakelijkheid in schoolverband Prof. dr. Alois VAN OEVELEN Gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen 1 BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID EN STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID A. Begrip burgerlijke

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 070.00 ingediend door: hierna te noemen klager`, tegen: hierna te noemen 'verzekeraar. De Raad van Toezicht Verzekeringen heeft

Nadere informatie

Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND

Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND Aanvullende algemenre voorwaarden DEFINITIES Ongeval Een plotselinge, onopzettelijke en onvoorziene gebeurtenis uit hoofde van de verzekeringnemer of de verzekerde. Schadegeval

Nadere informatie

De aansprakelijkheid voor schade aan goederen.

De aansprakelijkheid voor schade aan goederen. De aansprakelijkheid voor schade aan goederen. 1 POTJE BREKEN, POTJE BETALEN. Potje breken, potje betalen is de titel van een brochure van Assuralia, de Belgische beroepsvereniging voor verzekeringsondernemingen.

Nadere informatie

LAR Rechtsbijstand. Wij halen uw gelijk.

LAR Rechtsbijstand. Wij halen uw gelijk. LAR Rechtsbijstand Wij halen uw gelijk. LAR. Wij halen uw gelijk. LAR is een onafhankelijke en gespecialiseerde verzekeraar in Rechtsbijstand. Als toonaangevende speler garanderen we u een optimale dienstverlening

Nadere informatie

De contractuele uitsluiting en beperking van de tienjarige aansprakelijkheid van de architect (Cass. 5 september 2014)

De contractuele uitsluiting en beperking van de tienjarige aansprakelijkheid van de architect (Cass. 5 september 2014) De contractuele uitsluiting en beperking van de tienjarige aansprakelijkheid van de architect (Cass. 5 september 2014) FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95

Nadere informatie

Gewestelijke dienst. a) Naam en voornaam:...

Gewestelijke dienst. a) Naam en voornaam:... Gewestelijke dienst Ongevalsaangifte Artikel 36, 2 en 3 gecoördineerde wet van 4.7.94 Art. 24 K.B. van 3.7.96 Identificatie van de gerechtigde a) Naam en voornaam:... b) Inschrijvingsnummer bij de gewestelijke

Nadere informatie

VIERDE RICHTLIJN AUTO: VERGOEDINGSTERMIJNEN VANAF 19 JANUARI

VIERDE RICHTLIJN AUTO: VERGOEDINGSTERMIJNEN VANAF 19 JANUARI DEC 2002 IERDE RICHTLIJN AUTO: ERGOEDINGSTERMIJNEN ANAF 19 JANUARI TIJDSLIJN OOR DE ERGOEDINGSTERMIJNEN 1. REGELING BINNEN DE OPGELEGDE TERMIJNEN............................... III 1.1. Antwoord op het

Nadere informatie

VERZEKERINGSPERIKELEN DEEL 1. Inleiding

VERZEKERINGSPERIKELEN DEEL 1. Inleiding VERZEKERINGSPERIKELEN DEEL 1 Inleiding Na hevige regenval ondervindt eigenaar X ernstige waterschade in het privé gedeelte van zijn appartement. De regen is via de gevel het privé gedeelte binnengedrongen.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 3 APRIL 2009 C.08.0269.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0269.N N. T., eiser, toegelaten tot het voordeel van de kosteloze rechtspleging bij beslissing van het bureau voor rechtsbijstand

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

de naamloze vennootschap Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-278 d.d. 18 juli 2014 (mr. C.E. du Perron, voorzitter en mr. M.M.C. Oyen, secretaris) Samenvatting Volgens de Commissie is het gedrag van

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 1) Familie a) Uzelf; b) Uw samenwonende echtgenoot of de persoon met wie u samenwoont, hierna begrepen in de term echtgenoot

Nadere informatie

Samenvatting. Consument, ARAG SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen: Aangeslotene. 1. Procesverloop

Samenvatting. Consument, ARAG SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen: Aangeslotene. 1. Procesverloop Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-373 d.d. 9 oktober 2014 (mr. P.A. Offers, prof. mr. E.H. Hondius en drs. W. Dullemond, leden en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

VO Algemene voorwaarden rechtsbijstandverzekering

VO Algemene voorwaarden rechtsbijstandverzekering VO 18-05 Algemene voorwaarden rechtsbijstandverzekering Algemene voorwaarden rechtsbijstand Deze algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden hierna gelden alleen als deze op uw polisblad staan. De

Nadere informatie

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets.

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. KBC POLIS BROMFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een bromfiets. Verzekeringen Welke verzekeringen

Nadere informatie

Gedrag bij een ongeval, vluchtmisdrijf en schuldig verzuim

Gedrag bij een ongeval, vluchtmisdrijf en schuldig verzuim Gedrag bij een ongeval, vluchtmisdrijf en schuldig verzuim Juli 10 Hilde Peeters Jaarlijks worden duizenden mensen geconfronteerd met een verkeersongeval, soms ook een ongeval met zware gevolgen. Hoe reageer

Nadere informatie

Hulpverleningszones: tijd voor een zonaal verhaal 21 november 2016

Hulpverleningszones: tijd voor een zonaal verhaal 21 november 2016 Hulpverleningszones: tijd voor een zonaal verhaal 21 november 2016 #vvsgbwcongres Aansprakelijkheid van zonepersoneel Geert Vandenwijngaert #vvsgbwcongres De aansprakelijkheid van en voor de personeelsleden

Nadere informatie

VRAAGSTELLLING EERSTE HULP BIJ GAS

VRAAGSTELLLING EERSTE HULP BIJ GAS VRAAGSTELLLING EERSTE HULP BIJ GAS Eerste Hulp bij Gas Wat doe je als je een gas krijgt? Waar moet je op letten als je gesanctionneerd wordt voor het voeren van sociale actie? Is er beroep mogelijk? Wat

Nadere informatie

D.A.S. Journaal N 4. Risicoaanvaarding. April - Mei 2012

D.A.S. Journaal N 4. Risicoaanvaarding. April - Mei 2012 N 4 April - Mei 2012 D.A.S. Journaal Risicoaanvaarding Tijdschrift voor D.A.S.-makelaars - 50ste jaargang Verantwoordelijke uitgever: D.A.S.-Rechtsbijstand, G. Daemen, Lloyd Georgelaan 6, 1000 Brussel

Nadere informatie

KBC POLIS MOTORFIETS

KBC POLIS MOTORFIETS KBC POLIS MOTORFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Verzekeringen Welke

Nadere informatie

DK220 Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

DK220 Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen DK220 Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. Woorden welke cursief geschreven zijn, worden nader beschreven

Nadere informatie

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op!

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op! Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar Autoverzekeringen In alle zekerheid de weg op! In onze mobiele wereld neemt de auto een belangrijke plaats in. Samen met uw familie maakt u er dan ook vaak gebruik

Nadere informatie

ARREST In de zaak A 2011/3. Inzake: Mercator Verzekeringen N.V. e.a. tegen: Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds e.a. ARRET Dans l affaire A 2011/3

ARREST In de zaak A 2011/3. Inzake: Mercator Verzekeringen N.V. e.a. tegen: Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds e.a. ARRET Dans l affaire A 2011/3 1 COUR DE JUSTICE BENELUX GERECHTSHOF ~ A 2011/3/7 ARREST In de zaak A 2011/3 Inzake: Mercator Verzekeringen N.V. e.a. tegen: Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds e.a. Procestaal: Nederlands ARRET Dans

Nadere informatie

1. Algemene voorwaarden Rechtsbijstand L.A.V.A.

1. Algemene voorwaarden Rechtsbijstand L.A.V.A. 1. Algemene voorwaarden Rechtsbijstand L.A.V.A. Art. 6.1. Definities Club : De entiteit die de rechtsvorm heeft van een vzw en beroep kan doen op de waarborgen van de waarborg RECHTSBIJSTAND-LAVA door

Nadere informatie

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 6 februari 2012.

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 6 februari 2012. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-103 d.d. 2 april 2012 (mr. P.A. Offers, voorzitter, B.F. Keulen en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

verzekeringsvoorstel

verzekeringsvoorstel BA Gerechtelijke Mandatarissen (Handels- en/of burgerlijke rechtbanken) Minnelijke vereffenaars van vennootschappen Verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid Gerechtelijke Mandatarissen

Nadere informatie

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen Informatie betreffende Fortis Bank De Woningverzekering wordt gecommercialiseerd door Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel 0403.199.702, erkend verzekeringstussenpersoon (CBFA-nr. 25.879),

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid loontrekkende verpleegkundigen

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid loontrekkende verpleegkundigen AMMA VERZEKERINGEN Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid loontrekkende verpleegkundigen medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Commissie voor het Bank-,

Nadere informatie

Partijen zullen hierna [BETROKKENE] en [VERZEKERAAR] genoemd worden.

Partijen zullen hierna [BETROKKENE] en [VERZEKERAAR] genoemd worden. beschikking RECHTBANK ROTTERDAM Team handel zaaknummer / rekestnummer: C/10/423356 / HA RK 13-304 Beschikking van in de zaak van [BETROKKENE], wonende te Rotterdam, verzoeker, advocaat mr. P. Meijer, tegen'

Nadere informatie

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN De Polis Handel en diensten beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn beroepsleven. De verzekering is bestemd voor kleinhandelszaken. Verzekeringen Wat kan

Nadere informatie

Wat kan men meer bepaald voor aanhangwagens afleiden uit die definitie?

Wat kan men meer bepaald voor aanhangwagens afleiden uit die definitie? DE PROBLEMATIEK VAN DE AANHANGWAGENS De eerste Europese richtlijn betreffende verplichte verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid voor motorrijtuigen 1 bepaalt dat alle Lidstaten de nodige maatregelen

Nadere informatie

Waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid

Waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid KRACHTBAL DVV VERZEKERING Polis: c-11/902.300 op naam van FALOS vzw Wat gaan wij hier behandelen? Bepaalde schadegevallen die onze (bestuurs)leden kunnen berokkenen aan derden (alle anderen dan de verzekeringsnemer

Nadere informatie

D.A.S. Journaal N 6. Houd de dief! Juni - Juli 2012

D.A.S. Journaal N 6. Houd de dief! Juni - Juli 2012 N 6 Juni - Juli 2012 D.A.S. Journaal Houd de dief! Tijdschrift voor D.A.S.-makelaars - 50ste jaargang Verantwoordelijke uitgever: D.A.S.-Rechtsbijstand, G. Daemen, Lloyd Georgelaan 6, 1000 Brussel Houd

Nadere informatie

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie.

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie. Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk Federale Overheidsdienst Justitie U bent gedagvaard >voor de politierechtbank >voor de correctionele

Nadere informatie

Ondernemen is risico's durven nemen

Ondernemen is risico's durven nemen D&O Plan Ondernemen is risico's durven nemen 3 Een gewone beleidshandeling kan morgen zware gevolgen hebben. D&O Plan springt in de bres voor u. Allianz - D&O Plan Ondernemen is risico's durven nemen Een

Nadere informatie

Rolnummer 3677. Arrest nr. 200/2005 van 21 december 2005 A R R E S T

Rolnummer 3677. Arrest nr. 200/2005 van 21 december 2005 A R R E S T Rolnummer 3677 Arrest nr. 200/2005 van 21 december 2005 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 14bis, 3, van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Eenvoudigweg de beste op de markt! Lees Artikel 1... www.arces.be

RECHTSBIJSTAND. Eenvoudigweg de beste op de markt! Lees Artikel 1... www.arces.be RECHTSBIJSTAND Eenvoudigweg de beste op de markt! Lees Artikel 1... Uniek? Jazeker, want wij garanderen u de beste voorwaarden die de markt te bieden heeft. Elders betere voorwaarden gezien? Laat het ons

Nadere informatie

Elektriekers en verzekeringen

Elektriekers en verzekeringen Wel Elektriekers en verzekeringen Federale Verzekering enkele belangrijke cijfers (2012) - Balanstotaal (geconsolideerd) 2,57 miljard - Technische reserves 2,19 miljard - Totale incasso 368,47 miljoen

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 42 d.d. 22 februari 2011 (mr. B.F. Keulen, voorzitter, mw. mr. E.M. Dil-Stork en prof.mr. M.L. Hendrikse) Samenvatting Autoverzekering. Verzwijging

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 4 MEI 2007 C.06.0314.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.06.0314.N ARGENTA ASSURANTIES, naamloze vennootschap, met zetel te 2018 Antwerpen, Belgiëlei 49-53, eiseres, vertegenwoordigd door mr.

Nadere informatie

Meer info inzake aansprakelijkheid VZW en haar bestuurders

Meer info inzake aansprakelijkheid VZW en haar bestuurders Meer info inzake aansprakelijkheid VZW en haar bestuurders DE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID De persoon die schade aan iemand anders veroorzaakt, is verplicht die te herstellen. Hierbij wordt een onderscheid

Nadere informatie

Module Basis (dekkingsoverzicht)

Module Basis (dekkingsoverzicht) Module Basis (dekkingsoverzicht) Schade en letsel in het verkeer Over schade en persoonlijk letsel die zijn ontstaan in het verkeer (weg-, lucht-, spoor- en waterverkeer). Ook de bestuurder en de inzittenden

Nadere informatie

Rolnummer 4237. Arrest nr. 33/2008 van 28 februari 2008 A R R E S T

Rolnummer 4237. Arrest nr. 33/2008 van 28 februari 2008 A R R E S T Rolnummer 4237 Arrest nr. 33/2008 van 28 februari 2008 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 34, 2, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, gesteld door

Nadere informatie

Aangifte van ongeval KLEEF HIER GELE KLEVER. Ruimte voorbehouden voor het ziekenfonds. Type: GR A INT. I Identificatiegegevens van het slachtoffer

Aangifte van ongeval KLEEF HIER GELE KLEVER. Ruimte voorbehouden voor het ziekenfonds. Type: GR A INT. I Identificatiegegevens van het slachtoffer Aangifte van ongeval CHRISTELIJKE MUTUALITEIT Ruimte voorbehouden voor het ziekenfonds dossiernummer: Type: GR A INT I Identificatiegegevens van het slachtoffer 1. Naam en voornaam... Straat... nummer/bus...

Nadere informatie

Uw Polis Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid Nieuwigheden voor 2017

Uw Polis Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid Nieuwigheden voor 2017 Uw Polis Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid Nieuwigheden voor 2017 1. De verplichting tot verzekering en de collectieve polis Het is waarschijnlijk onnodig om u eraan te herinneren dat elke externe boekhouder(fiscalist)

Nadere informatie

de naamloze vennootschap Delta Lloyd Schadeverzekering N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap Delta Lloyd Schadeverzekering N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-261 d.d. 8 juli 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. C.E. du Perron en mr. E.M. Dil-Stork, leden en mevrouw mr. M.M.C. Oyen, secretaris)

Nadere informatie

The Name in Sports Insurance

The Name in Sports Insurance Verzekering Sportfederaties Leden Polissen Niet-leden Polissen L.O. 1.102.184 A B.A. 1.102.185 A L.O. B.A. 1.102.184 B 1.102.185 B ADMINISTRATIEF BIJVOEGSEL Verzekeringnemer V.C.H.H.D. - AFDELING V.V.H.V.

Nadere informatie

VLAAMSE JUDOFEDERATIE vzw WEGWIJS IN DE ONGEVALLENPOLIS VJF. Bart Hannes september 2013

VLAAMSE JUDOFEDERATIE vzw WEGWIJS IN DE ONGEVALLENPOLIS VJF. Bart Hannes september 2013 VLAAMSE JUDOFEDERATIE vzw WEGWIJS IN DE ONGEVALLENPOLIS VJF Bart Hannes september 2013 1 Sport beoefenen Sportactiviteiten organiseren = Risico s nemen. Beschermen tegen risico s = Preventie Verzekeren

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Overeenkomst - Bestanddelen - Toestemming - Gebrek - Geweld - Morele dwang - Gebrekkige wil - Voorwaarde - Artt. 1109 en 1112, BW Datum 23 maart 1998 Copyright and

Nadere informatie

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep Doelgroep Deze polis is bestemd voor evenementen met een tijdelijk karakter waarvan de organisatie niet tot de bedrijfsactiviteit van de organisator behoort. Met deze polis richten wij ons dus vooral tot

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis; 1/5 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 26/2012 van 20 september 2012 Betreft: Beraadslaging houdende het verlenen van een machtiging aan de MIVB om bij de DIV de identificatiegegevens

Nadere informatie

Recente ontwikkeling inzake aansprakelijkheidsverzekering en productaansprakelijkheid

Recente ontwikkeling inzake aansprakelijkheidsverzekering en productaansprakelijkheid Recente ontwikkeling inzake aansprakelijkheidsverzekering en productaansprakelijkheid Lunchseminarie 17 november 2016 HUGO KEULERS JO WILLEMS HÉLOÏSE FOSTIER SANDRA LODEWIJCKX MARIJN DE RUYSSCHER Het lijden

Nadere informatie

Bent u Elit3-cliënt bij Fidea? Dank voor het vertrouwen! Lees dan verder wat de tijdelijke BOB-waarborg voor u kan betekenen.

Bent u Elit3-cliënt bij Fidea? Dank voor het vertrouwen! Lees dan verder wat de tijdelijke BOB-waarborg voor u kan betekenen. Deze FAQ dient louter ter informatieve titel en houdt geen enkele contractuele verbintenis in. Voor de exacte modaliteiten verwijzen wij naar de Bijzondere of Algemene Voorwaarden 1. 1. Mijn verzekeringsbemiddelaar

Nadere informatie

Examen 17: Algemene BA (tak 13) - eindtermen beroepskennis. Basis BA

Examen 17: Algemene BA (tak 13) - eindtermen beroepskennis. Basis BA Examen 17: Algemene BA (tak 13) - eindtermen beroepskennis Basis BA 1 De verschillende soorten aansprakelijkheid onderscheiden (morele, burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid) en bepalen

Nadere informatie

POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS

POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS 2 Polisnummer van het raamcontract : 730.379.384 Tussen : VZW CIB VLAANDEREN Kortrijksesteenweg 1005 B-9000 GENT Hierna genoemd : de onderschrijver van de polis En

Nadere informatie

Wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde (B.S Ed. 3)

Wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde (B.S Ed. 3) Wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde (B.S. 13.7.1999 Ed. 3) Hoofdstuk I. Algemene bepaling Artikel 1.- Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Hoofdstuk

Nadere informatie

Rolnummer 4936. Arrest nr. 21/2011 van 3 februari 2011 A R R E S T

Rolnummer 4936. Arrest nr. 21/2011 van 3 februari 2011 A R R E S T Rolnummer 4936 Arrest nr. 21/2011 van 3 februari 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 19bis-11, 2, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

D.A.S. SPECIAAL - Belangenconflicten Homejacking en diefstalverzekering

D.A.S. SPECIAAL - Belangenconflicten Homejacking en diefstalverzekering D.A.S. SPECIAAL - Belangenconflicten Homejacking en diefstalverzekering Het moet uitermate pijnlijk zijn bij het ontwaken vast te stellen dat je gloednieuwe Jaguar gestolen is. De situatie wordt bijzonder

Nadere informatie

POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS

POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS 2 Polisnummer van het raamcontract : 730.379.384 Tussen : VZW CIB VLAANDEREN Kortrijksesteenweg 1005 B-9000 GENT Hierna genoemd : de onderschrijver van de polis En

Nadere informatie

Wet betreffende de rechten van de vrijwilliger

Wet betreffende de rechten van de vrijwilliger Wet betreffende de rechten van de vrijwilliger De wet betreffende de rechten van de vrijwilliger (3 juli 2005, gewijzigd door de Wet houdende Diverse bepalingen van 27/12/2005) is aangepast. De nieuwe

Nadere informatie

Loyalis Schade N.V., gevestigd te Heerlen, hierna te noemen Aangeslotene.

Loyalis Schade N.V., gevestigd te Heerlen, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-445 d.d. 18 december 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting Consument ontvangt een arbeidsongeschiktheidsuitkering

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 21 DECEMBER 2010 P.10.0213.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.10.0213.N G. R. burgerlijke partij, eiser, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen T.

Nadere informatie

Rolnummer 4995. Arrest nr. 86/2011 van 18 mei 2011 A R R E S T

Rolnummer 4995. Arrest nr. 86/2011 van 18 mei 2011 A R R E S T Rolnummer 4995 Arrest nr. 86/2011 van 18 mei 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

DAS BELGISCHE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ N.V.

DAS BELGISCHE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ N.V. RECHTSBIIJSTAND D..A..S.. VOOR ODVB-LEDEN De polis Academic van Ethias is een beroepsverzekering voor onderwijzend personeel en dekt naast het hoofstuk I Burgerlijke Aansprakelijkheid, in hoofstuk II Gewelddaden

Nadere informatie

VIVIUM Auto. Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering. De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval.

VIVIUM Auto. Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering. De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval. VIVIUM Auto Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval. 1. U kunt met een gerust hart uw wagen toevertrouwen aan een specialist

Nadere informatie

Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt Provincie Oost-Vlaanderen

Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt Provincie Oost-Vlaanderen Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt Provincie Oost-Vlaanderen REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE BETREFFENDE DE BIJSTANDSREGELING Art. 1. Het VSOA - Politie, hierna de organisatie genoemd, verdedigt de belangen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

SCHADEREGELING BRAND. Eenvoudige risico s. Schade Brand EENVOUDIGE RISICO S. Toelichting art 67 landwet. Vives Kortrijk

SCHADEREGELING BRAND. Eenvoudige risico s. Schade Brand EENVOUDIGE RISICO S. Toelichting art 67 landwet. Vives Kortrijk SCHADEREGELING BRAND Toelichting art 67 landwet Vives Kortrijk 05 12 2013 Schade Brand EENVOUDIGE RISICO S Definitie eenvoudige risico s (kb 24 12 1992 invoegetreding landwet) Wet tgo KB Termijnen Expertise

Nadere informatie

Samenvatting. Consument, tegen. Arag SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen Aangeslotene. 1. Procesverloop

Samenvatting. Consument, tegen. Arag SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen Aangeslotene. 1. Procesverloop Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-322 d.d. 8 september 2014 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. B.F. Keulen en drs. L.B. Lauwaars, leden en mr. I.M.L. Venker) Samenvatting

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling van de Vlaamse regering over het wetsvoorstel tot wijziging

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor), en hierna te

Nadere informatie

Rolnummer Arrest nr. 62/2012 van 3 mei 2012 A R R E S T

Rolnummer Arrest nr. 62/2012 van 3 mei 2012 A R R E S T Rolnummer 5297 Arrest nr. 62/2012 van 3 mei 2012 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 38, 5, van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit

Nadere informatie

Rolnummer 5264. Arrest nr. 24/2012 van 16 februari 2012 A R R E S T

Rolnummer 5264. Arrest nr. 24/2012 van 16 februari 2012 A R R E S T Rolnummer 5264 Arrest nr. 24/2012 van 16 februari 2012 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 38, 5, van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk

Nadere informatie

FIDEA LICHTE VRACHTWAGEN

FIDEA LICHTE VRACHTWAGEN FIDEA LICHTE VRACHTWAGEN - Fidea Lichte Vrachtwagen Het verkeer wordt dag na dag drukker en uiteraard doet u er alles aan om uzelf en uw dierbaren zo veilig mogelijk te vervoeren, maar soms loopt het toch

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 MEI 2008 C.05.0223.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.05.0223.F AXA BELGIUM, naamloze vennootschap, Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. B. P., 2. AXA BELGIUM, naamloze

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 JUNI 2005 S.04.0109.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.04.0109.N.- B. J., eiser, vertegenwoordigd door Mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1000 Brussel,

Nadere informatie

Wat is een onmiddellijke inning?... 2. Wat is een minnelijke schikking?... 2

Wat is een onmiddellijke inning?... 2. Wat is een minnelijke schikking?... 2 Inhoudsopgave Wat is een onmiddellijke inning?... 2 Wat is een minnelijke schikking?... 2 Wat is een voorstel tot Verval van de Strafvordering door Betaling van een Geldsom of VSBG?... 2 In welke zaken

Nadere informatie