D.A.S. Journaal N 4. Risicoaanvaarding. April - Mei 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "D.A.S. Journaal N 4. Risicoaanvaarding. April - Mei 2012"

Transcriptie

1 N 4 April - Mei 2012 D.A.S. Journaal Risicoaanvaarding Tijdschrift voor D.A.S.-makelaars - 50ste jaargang Verantwoordelijke uitgever: D.A.S.-Rechtsbijstand, G. Daemen, Lloyd Georgelaan 6, 1000 Brussel

2 Risicoaanvaarding Inhoud Risicoaanvaarding 2 Vraag & antwoord Verkeer Defecte verkeersborden 4 Verzekering B.A. Overdracht van voertuig 4 Verzekering B.A. Auto Verandering van voertuig aangegeven per telefax Geen reactie van verzekeraar Groene kaart 5 Verzekering B.A. Auto Diefstal Zwakke weggebruikers 5 Verzekering B.A.- Auto Gebruiksdiefstal Aansprakelijkheid van ouders Gewonde passagier 6 Verzekering Algemeen Betaling van premies Compensatie 7 INFO Vertrouw nooit het stuur toe aan een bestuurder zonder rijbewijs! Cassatie 7 juni De B.A. - autoverzekeraar roept vaak in dat de schadelijder het risico aanvaardde en dus geen schadevergoeding kan vorderen, hooguit in aanmerking komt voor een verminderde Het begrip risicoaanvaarding heeft echter twee aspecten. Eerste aspect Als iemand schade lijdt door een fout van een derde heeft hij recht op een volledige vergoeding behalve als hijzelf een fout heeft begaan. In dat geval draagt hij zelf dat deel van zijn schade, dat overeenstemt met zijn fout. Als de fout van het slachtoffer de enige oorzaak van zijn schade is, heeft hij geen enkel recht op Zo kan de persoon die een vuistslag in het gezicht krijgt, aansprakelijk gesteld worden voor een deel van zijn schade als men kan bewijzen dat hij tegenpartij provoceerde. Maar men kan niet stellen dat het slachtoffer geen enkel recht heeft op schadevergoeding omdat hij het risico heeft aanvaard. Hij moet hoogstens een deel van zijn schade dragen omdat hij door de provocatie van tegenpartij aanvaardde dat hij een risico liep deze reactie te krijgen. Hij heeft dus een fout begaan die aan de basis ligt van zijn schade. De rechtspraak geeft ons nog meer voorbeelden: - als men zijn voertuig parkeert aan de rand van een bos, op slechts enkele meters van de versperring van een autorace, aanvaardt men het risico dat zijn voertuig beschadigd wordt als één van de coureurs, zonder een fout te plegen uit de bocht vliegt (Vredegerecht Wester- lo , R.W , p.752). de eigen fout is hier de enige oorzaak van de geleden schade; - het slachtoffer van een verkeersongeval te wijten aan ijzel op de rijweg moet zelf de gehele schade dragen als men vaststelt dat hij geen rekening hield met de correcte en zichtbare signalisatie die de kans op ijzel aankondigde of aanmaande de snelheid te verminderen (Beroep Luik , R.G.A.R. 2001,13395); - een bromfietser moest de helft van zijn schade dragen in de volgende situatie: hij negeerde art.9.3 van de Wegcode en reed aan hoge snelheid midden op de rijweg, kwam in een put in het wegdek terecht die zich door het slechte weer gevormd had (Burger Brussel , CRA/VAV 2008, p.67); - diegene die een onbekende hond benadert en gebeten wordt, heeft het risico aanvaard (Beroep Brussel , R.G.A.R.2007, en Beroep Luik , R.G.A.R.2008, 14338). Hebben daarentegen het risico niet aanvaard: de toeschouwer van een autorace die op een toegelaten plaats stond en wordt aangereden door een auto (Burger Verviers , CRA/VAV 2002, p.121) of de directeur van een autorace, die wordt aangereden toen hij zich midden op de startlijn bevond met de vlag in de hand (Beroep Gent , A.J.T , p.479). Tweede aspect Iemand die deelneemt aan een spel of sport aanvaardt bewust de normale risico s inherent aan dit spel of deze sport. Een ervaren karateka die de risico s van deze sport (karate) kent, kan zijn tegenpartij niet verwijten dat hij hem verwondde tijdens een trainingsgevecht (Beroep Luik , J.L.M.B.2003, p.840). Dit geldt ook voor een voetballer die door een andere speler verwond wordt. Hij beschikt over geen enkel verhaalsrecht op laatstgenoemde als zijn verwonding veroorzaakt werd door de toepassing van de normale spelregels. Hij kan alleen verhaal uitoefenen als hij bewijst dat de tegenspeler een fout begaan heeft en de normale spelregels overtrad. In dat geval vervalt het argument dat het slachtoffer de risico s aanvaard zou hebben. In een arrest van (Pas.34) was het hof van Cassatie het eens met het hof van beroep van Antwerpen dat een keeper aansprakelijk had gesteld omdat hij de aanvaller opzettelijk had geveld. Een fout waarbij een aanvaller opzettelijk en bewust de tegenpartij verwondt, valt niet onder de normale spelregels. In een arrest van (N.j.W.2003, p.93), veroordeelde het hof van beroep van Gent in dezelfde zin een speler die een andere speler foutief tackelde. Een 17-jarige die gewond wordt bij het spelen van paintball (spel waarbij geschilderde ballen op tegenspelers worden geschoten) terwijl hij een beschermingsbril droeg die de uitbater hem bezorgde, heeft het risico verbonden aan dit spel niet aanvaardt hoewel hij een formulier tekende waarbij hij erkende op eigen risico deel te nemen (Beroep Antwerpen , R.W , p.864). In een arrest van (R.G.A.R.2001, 13337) oordeelde het hof van beroep van Brussel dat een bejaarde passagier van een luchtballon die bij de landing gewond werd het risico op een ongeval niet aanvaard had. Het hof verwijt de uitbater immers dat hij verzuimd had de deelnemers voldoende in te lichten over de aard en de omvang van de risico s. 2 3

3 D.A.S.-JOURNAAL April - Mei 2012 VRAAG & ANTWOORD 19 Verkeer Defecte verkeersborden Mijn cliënt reed op een gewestweg in de Ardennen. Op een kruispunt zonder B1 verkeersbord (omgekeerde driehoek) dacht mijn cliënt dat hij voorrang van rechts had. Hij botste op een ander voertuig dat van links kwam. De tegenpartij is van oordeel dat mijn cliënt aansprakelijk is omdat haaks op de weg waar hij uitkwam een doorlopende witte streep met witte driehoeken was aangebracht. Kan mijn cliënt aansprakelijk gesteld worden voor het ongeval? In een arrest van oordeelde het hof van Cassatie dat bij ontstentenis van het verkeersbord B1, alleen de aanwezigheid van een doorlopende witte streep op de rijbaan en van de vermelding STOP op de grond, de weggebruiker die op deze weg rijdt niet verplicht voorrang te verlenen aan de bestuurder die op het kruispunt van links komt. Men kan hieruit afleiden dat dit ook het geval is voor de bestuurder die rijdt op een rijweg met witte driehoeken op de grond. Dit bevestigde ook de politierechter van Brugge in een vonnis van (C.R.A. /V.A.V. 2007, p.310). Uw cliënt is dus niet aansprakelijk voor het ongeval behalve als wordt bewezen dat hij een overtreding beging op art.12.2 van de Wegcode dat stelt dat de bestuurder die een kruispunt oprijdt dubbel voorzichtig moet zijn om alle ongevallen te voorkomen. In dit soort ongevallen, wordt de overheid (Regio en/of gemeente) als beheerder van de openbare weg meestal aansprakelijk gesteld wegens defecte verkeerssignalisatie. 20 Verzekering B.A. Overdracht van voertuig Mijn cliënt is eigenaar van een VW Golf, in B.A. verzekerd bij maatschappij X. Omdat hij de kosten niet meer kon betalen, verkocht hij het voertuig op 24/12/2011 aan zijn moeder, zonder mij te verwittigen. Op 13/01/2012 veroorzaakte zijn moeder een ongeval. De maatschappij X weigert nu het schadegeval te dekken omdat het ongeval zich meer dan 16 dagen na de verkoop van het voertuig voordeed. Kan men dit standpunt van de verzekeraar aanvechten? Artikel 33 van de modelovereenkomst bepaalt dat in geval van overdracht van het in de polis omschreven voertuig de dekking verworven blijft gedurende 16 dagen en dat na het verstrijken van deze termijn de dekking geschorst wordt tenzij de overeenkomst met instemming van de maatschappij overgedragen werd ten gunste van de nieuwe eigenaar. Gezien de VW Golf op 24/12/2011 verkocht (overgedragen) werd en de B.A. -autoverzekeraar nooit instemde met de overdracht van de verzekering ten gunste van de moeder van de verzekeringnemer is hier sprake van niet-verzekering. Het lijkt ons dus niet mogelijk om het standpunt van maatschappij X te betwisten. 21 Verzekering B.A. Auto Verandering van voertuig aangegeven per telefax Geen reactie van verzekeraar Groene kaart Op 15/02/2012 komt een cliënt wiens BMW bij mij verzekerd is naar mijn kantoor om me te informeren dat hij een tweedehandsvoertuig (Honda) heeft gekocht ter vervanging van zijn BMW, die in zijn garage zal blijven staan. Ik stuur onmiddellijk een fax naar de verzekeraar om hem van deze verandering op de hoogte te brengen en overhandig mijn cliënt een groene kaart voor zijn nieuw voertuig. Op 25/02/2012 veroorzaakt mijn cliënt met zijn nieuwe auto een ongeval waarbij de politie tussenkomt. De verzekeraar beweert dat hij mijn fax niet gekregen heeft (hoewel ik het ontvangstbewijs kan overleggen ) en dat hij het nieuwe voertuig dus niet verzekert. Meer nog, het parket overweegt mijn cliënt te vervolgen wegens niet-verzekering. Hoe kan ik mijn cliënt verdedigen? Het standpunt van de B.A. -autoverzekeraar is eigenaardig en totaal ongegrond. Om te beginnen kan men argumenteren dat volgens de gangbare gebruiken en de urgentie inzake verzekering, een fax, met ontvangstbewijs, een sluitend bewijs is dat de verzekeraar wel degelijk op de hoogte werd gebracht van de verandering van voertuig. Als de verzekeraar het tegendeel beweert was hij onoplettend of, meer nog, onzorgvuldig. Zijn stilzwijgen geldt als instemming. Anderzijds, in de hypothese dat de geldigheid van de fax zou kunnen betwist worden, mag men niet vergeten dat u door de verzekeringsmaatschappij gemachtigd werd om groene kaarten uit te reiken. En volgens de wet (art.5 van K.B. van ) bewijst de afgifte van een groene kaart door de verzekeraar of zijn gevolmachtigde dat de wettelijke burgerlijke aansprakelijkheid van het voertuig gedekt is. De Honda van uw cliënt was dus wel degelijk verzekerd op de dag van het ongeval en noch de verzekeraar noch het parket kunnen het tegendeel beweren. 22 Verzekering B.A. Auto Diefstal Zwakke weggebruikers Een voertuig wordt gestolen. Enkele uren later vindt men het terug, volledig beschadigd nadat het op een muur reed. De twee inzittenden van het voertuig, respectievelijk 26 en 28 jaar oud, zijn zwaar gewond en worden per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een van de twee bezwijkt aan zijn verwondingen. Op grond van art.29bis vorderen de rechthebbenden van de overledene schadevergoeding omdat dat de overleden persoon op het ogenblik van het ongeval een passagier was. Van zijn kant vordert de gewonde persoon eveneens schadevergoeding omdat ook hij passagier was. Wij staan hier voor een dilemma! Hoe kan men dit oplossen? 4 5

4 D.A.S.-JOURNAAL April - Mei 2012 VRAAG & ANTWOORD 6 Aangezien het voertuig gestolen was, komt dit schadegeval voor rekening van het Gemeenschappelijk Motor Waarborgfonds (GMWF) dat de gewonde passagier of de rechthebbenden van de overleden passagier schadeloosstelt. Het GMWF kan zijn tussenkomst weigeren als de overleden of gewonde persoon bestuurder van het voertuig of medeplichtig aan de diefstal was en in dit geval vervalt zijn verplichting tot In verschillende arresten ( , , en ) heeft het hof van Cassatie geoordeeld dat de rechthebbenden van een overleden of gewonde persoon verplicht zijn de nodige bewijzen te leveren om van schadevergoeding te kunnen genieten. Om van de schadevergoeding te genieten, moeten de rechthebbenden van de overleden persoon hier bijgevolg enerzijds bewijzen dat de overledene op het ogenblik van het ongeval, passagier van het voertuig was en anderzijds dat hij niet medeplichtig was aan de diefstal. De gewonde passagier moet eveneens dit dubbele bewijs leveren. Deze bewijslast van rechthebbenden en gewonden is meestal lastig omdat het moeilijk is de voorgeschiedenis aan te tonen. Het strafdossier kan hierbij helpen. 23 Verzekering B.A.- Auto Gebruiksdiefstal Aansprakelijkheid van ouders Gewonde passagier De 17-jarige zoon van mijn cliënten nam de contactsleutels van de auto van zijn ouders om een ritje te maken. Hij nam zijn vriend mee. In een bocht verloor de zoon van mijn cliënten de controle van het voertuig dat over kop ging. De vriend werd als passagier gewond. Tot wie moet de gewonde passagier zich als zwakke weggebruiker richten voor schadevergoeding? Tot de B.A. - Autoverzekeraar van het voertuig? Tot de verzekeraar B.A. Familiale van mijn cliënten? Tot het Gemeenschappelijk Motor Waarborgfonds? Riskeert de zoon van mijn cliënten een verhaalvordering? Wij menen dat de B.A.- Autoverzekering van de ouders (art.1384 al.2 Burgerlijk Wetboek) de aansprakelijkheid van zijn verzekeringnemers en eigenaars van het voertuig moet dekken en de gewonde passagier (zwakke weggebruiker) moet schadeloosstellen. Na een arrest van het Benelux Gerechtshof van oordeelde ook het hof van Cassatie (arresten van en ) dat de B.A.- Autoverzekeraar verplicht is de derde te vergoeden toen die gewond werd door een minderjarige die het voertuig van zijn ouders ontvreemd (gebruiksdiefstal) en bestuurd had. In uw geval moet de B.A. -Autoverzekeraar tussenkomen op grond van art.29bis (automatische schadevergoeding van passagiers) van de wet van op de verplichte B.A. -Autoverzekering. Het toepassingsgebied van dit art.29bis wordt naar onze mening beperkt tot de B.A. -autoverzekeraars en kan niet uitgebreid worden tot andere verzekeraars, zoals de verzekeraar B.A. Gezin. De verzekeraar B.A. Gezin dekt de schade veroorzaakt door een minderjarige die rijdt met een motorrijtuig buiten het medeweten van zijn ouders (clausule joyriding), maar alleen wanneer de minderjarige aansprakelijk is. Art.29bis valt niet onder deze bepalingen aangezien het om een automatische schadevergoeding gaat. Maar eens de zwakke weggebruiker schadeloosgesteld werd, kan de B.A. -Autoverzekeraar verhaal uitoefenen op de bestuurder zonder rijbewijs, wat hier het geval was. Om dit verhaal uit te oefenen, moet de B.A. -Autoverzekeraar art.88 van de wet van op de landverzekeringsovereenkomst respecteren dat stelt dat de verzekeraar verplicht is zijn verzekerde te informeren over zijn voornemen zodra hij op de hoogte is van de feiten waarop zijn beslissing gegrond is. Als de B.A. -Autoverzekeraar zich aan deze verplichting heeft gehouden, is zijn verhaal tegen de zoon van uw cliënten geldig; heeft hij zich hier niet aan gehouden dan vervalt zijn recht op verhaal. In de veronderstelling dat de B.A. -autoverzekeraar recht heeft op verhaal (tijdige kennisgeving aan de zoon van uw cliënten), dan is het aan de verzekeraar B.A. Gezin om tussen te komen. Laatstgenoemde is immers wettelijk verplicht de schade te dekken veroorzaakt door een minderjarige bestuurder die buiten medeweten van zijn ouders het voertuig gestolen heeft. De verzekeraar B.A. -Gezin zal dus de uitgaven van de B.A. -Autoverzekeraar moeten terugbetalen. Men mag ook niet uit het oog verliezen dat de verzekeraar B.A. Gezin alleen de burgerlijke aansprakelijkheid van zijn verzekerde zal waarborgen. In het kader van de schadeloosstelling van de B.A. -Autoverzekeraar, kan hij altijd nagaan of de passagier zelf geen fout beging, bijvoorbeeld door geen veiligheidsgordel te dragen. 24 Verzekering Algemeen Betaling van premies Compensatie Kan een verzekerde een door de verzekeraar verschuldigd bedrag aftrekken van de premie die hij zelf aan zijn verzekeraar moet betalen? Een verzekerde kan zijn premie compenseren met een schuld van de verzekeraar. Inzake brandverzekering werd destijds geoordeeld (arbitragevonnis van , R.G.A.R.1986, 11098) dat wettelijke schuldvergelijking mogelijk is tussen de verzekeringspremie verschuldigd door de verzekerde en een deel van de schadevergoeding verschuldigd door de verzekeraar. Volgens art van het Burgerlijk Wetboek moet de schuld vaststaande en opeisbaar zijn. Er moet echter ook een nauw verband zijn tussen de verschuldigde premie en het schadegeval, wat niet het geval zou zijn bij een brandverzekeringspremie gebouw en een diefstal voertuig. 7

5 INFO Vertrouw nooit het stuur toe aan een bestuurder zonder rijbewijs! Cassatie 7 juni De feiten De verzekeringnemer vertrouwt zijn voertuig toe aan een 18-jarige bestuurder van wie hij weet dat hij geen rijbewijs heeft. De verzekeringnemer neemt plaats als passagier in zijn eigen voertuig. De bestuurder veroorzaakt een ongeval waarbij de passagiers gewond worden, ook de verzekeringnemer zelf. De politierechter veroordeelt de bestuurder voor het onopzettelijk toebrengen van opzettelijke verwondingen, voor het rijden met een voertuig in staat van alcoholvergiftiging en voor het rijden zonder rijbewijs. Alle passagiers worden door de B.A. -Autoverzekeraar als zwakke weggebruikers vergoed. (art.29bis van de wet). Verhaal van de B.A. -Autoverzekeraar De verzekeraar stelt tegen de verzekeringnemer een verhaalvordering in voor de rechtbank van eerste aanleg van Gent. Dit op basis van art.25.3.b van de modelovereenkomst (contractuele inbreuk omdat hij zijn voertuig toevertrouwde aan een bestuurder zonder rijbewijs). Het verhaal heeft betrekking op de schadevergoedingen toegekend aan alle gewonde passagiers, verzekeringnemer inbegrepen. De rechtbank van Gent oordeelt dat de verhaalvordering van de verzekeraar gegrond is maar alleen voor de schadevergoedingen toegekend aan de andere passagiers en niet aan de verzekeringnemer. Beroep in cassatie van de B.A. -Autoverzekeraar Het hof van Cassatie verbreekt het vonnis van de rechtbank van Gent en oordeelt dat de verzekeraar zijn recht van verhaal ook kan uitoefenen op de verzekeringnemer voor de aan hem betaalde schadevergoeding als zwakke weggebruiker! Dit standpunt van het hof van Cassatie is nogal onverwacht en vatbaar voor kritiek. Een niet-aansprakelijke verzekeringnemer riskeert aldus de vergoeding die hem als zwakke weggebruiker werd toegekend te moeten terugbetalen alleen omdat hij zijn voertuig aan een bestuurder zonder rijbewijs toevertrouwde. Conclusie Als bestuurder ben je dus gewaarschuwd als je je voertuig toevertrouwt aan een bestuurder van wie je weet of zou moeten weten dat hij geen rijbewijs heeft Uitgegeven door de verzekeringsmaatschappij D.A.S. n.v. Redactieraad: Gérard André, Isabelle Mattelaer, Reinilde van Bergen. Lloyd Georgelaan Brussel Tel Fax Jaarlijks abonnement 10 nrs.: 45 EUR (42,45 + 2,55 BTW). Speciale prijs D.A.S.-producenten 10 nrs.: 28 EUR (26,41 + 1,59 BTW)

D.A.S. SPECIAAL - Schade aan de woning: voor de verdediging van Kevin en Marie betaalde D.A.S. verbazend veel.

D.A.S. SPECIAAL - Schade aan de woning: voor de verdediging van Kevin en Marie betaalde D.A.S. verbazend veel. D.A.S. SPECIAAL - Schade aan de woning: voor de verdediging van Kevin en Marie betaalde D.A.S. verbazend veel. Een nieuwe waterzuiveringsinstallatie naast je deur. Maar de stabiliteit van je woning komt

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 2 OKTOBER 2009 C.08.0200.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0200.F FORTIS INSURANCE BELGIUM, Mr. Antoine De Bruyn, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen P. D. I. RECHTSPLEGING VOOR HET

Nadere informatie

D.A.S. Journaal N 6. Houd de dief! Juni - Juli 2012

D.A.S. Journaal N 6. Houd de dief! Juni - Juli 2012 N 6 Juni - Juli 2012 D.A.S. Journaal Houd de dief! Tijdschrift voor D.A.S.-makelaars - 50ste jaargang Verantwoordelijke uitgever: D.A.S.-Rechtsbijstand, G. Daemen, Lloyd Georgelaan 6, 1000 Brussel Houd

Nadere informatie

D.A.S. Journaal N 8. Heeft de B.A. Autoverzekeraar wel recht op verhaal? Oktober - November 2011

D.A.S. Journaal N 8. Heeft de B.A. Autoverzekeraar wel recht op verhaal? Oktober - November 2011 N 8 Oktober - November 2011 D.A.S. Journaal Heeft de B.A. Autoverzekeraar wel recht op verhaal? Tijdschrift voor D.A.S.-makelaars - 49ste jaargang Verantwoordelijke uitgever: D.A.S.-Rechtsbijstand, G.

Nadere informatie

D.A.S. Journaal N 5. Een malaise achter stuur. Mei - Juni 2011

D.A.S. Journaal N 5. Een malaise achter stuur. Mei - Juni 2011 N 5 Mei - Juni 2011 D.A.S. Journaal Een malaise achter stuur Tijdschrift voor D.A.S.-makelaars - 49ste jaargang Verantwoordelijke uitgever: D.A.S.-Rechtsbijstand, G. Daemen, Lloyd Georgelaan 6, 1000 Brussel

Nadere informatie

D.A.S. Journaal N 5. Schadevergoeding van technologische ongevallen. Mei - Juni 2012

D.A.S. Journaal N 5. Schadevergoeding van technologische ongevallen. Mei - Juni 2012 N 5 Mei - Juni 2012 D.A.S. Journaal Schadevergoeding van technologische ongevallen Tijdschrift voor D.A.S.-makelaars - 50ste jaargang Verantwoordelijke uitgever: D.A.S.-Rechtsbijstand, G. Daemen, Lloyd

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

D. A. S. Journaal N 1. Benzine of olie op de openbare weg = gevaar! Januari - Februari 2011

D. A. S. Journaal N 1. Benzine of olie op de openbare weg = gevaar! Januari - Februari 2011 N 1 Januari - Februari 2011 D. A. S. Journaal Benzine of olie op de openbare weg = gevaar! Tijdschrift voor D.A.S.-makelaars - 49ste jaargang Verantwoordelijke uitgever: D.A.S.-Rechtsbijstand, G. Daemen,

Nadere informatie

D.A.S. Journaal N 2. Valpartijen: wie is aansprakelijk? Februari - Maart 2011

D.A.S. Journaal N 2. Valpartijen: wie is aansprakelijk? Februari - Maart 2011 N 2 Februari - Maart 2011 D.A.S. Journaal Valpartijen: wie is aansprakelijk? Tijdschrift voor D.A.S.-makelaars - 49ste jaargang Verantwoordelijke uitgever: D.A.S.-Rechtsbijstand, G. Daemen, Lloyd Georgelaan

Nadere informatie

D.A.S. Journaal N 10. Diefstal in hotels. December - Januari 2011-2012

D.A.S. Journaal N 10. Diefstal in hotels. December - Januari 2011-2012 N 10 December - Januari 2011-2012 D.A.S. Journaal Diefstal in hotels Tijdschrift voor D.A.S.-makelaars - 49ste jaargang Verantwoordelijke uitgever: D.A.S.-Rechtsbijstand, G. Daemen, Lloyd Georgelaan 6,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 11 SEPTEMBER 2009 C.08.0288.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0288.F ACTEL DIRECT, naamloze vennootschap, Mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen C. A. I. RECHTSPLEGING

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 19 JUNI 2015 C.14.0403.N C.14.0474.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest I Nr. C.14.0403.N VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ DE LIJN, met zetel te 2800 Mechelen, Motstraat 20, eiseres, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

Consumentenkrediet en eventuele sancties. oktober - November 2012. Tijdschrift voor D.A.S.-makelaars - 50ste jaargang

Consumentenkrediet en eventuele sancties. oktober - November 2012. Tijdschrift voor D.A.S.-makelaars - 50ste jaargang N 8 oktober - November 2012 D.A.S. JournaAl Consumentenkrediet en eventuele sancties Tijdschrift voor D.A.S.-makelaars - 50ste jaargang Verantwoordelijke uitgever: D.A.S.-Rechtsbijstand, G. Daemen, Lloyd

Nadere informatie

D.A.S. Journaal N 9. Het Grondwettelijk Hof brengt verwarring in de B.A. -autoverzekering. November - December 2011

D.A.S. Journaal N 9. Het Grondwettelijk Hof brengt verwarring in de B.A. -autoverzekering. November - December 2011 N 9 November - December 2011 D.A.S. Journaal Het Grondwettelijk Hof brengt verwarring in de B.A. -autoverzekering Tijdschrift voor D.A.S.-makelaars - 49ste jaargang Verantwoordelijke uitgever: D.A.S.-Rechtsbijstand,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 17 FEBRUARI 2012 C.10.0651.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0651.F AXA nv, Mr. Jacqueline Oosterbosch, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen E. M. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep

Nadere informatie

Rolnummer 4834. Arrest nr. 78/2010 van 23 juni 2010 A R R E S T

Rolnummer 4834. Arrest nr. 78/2010 van 23 juni 2010 A R R E S T Rolnummer 4834 Arrest nr. 78/2010 van 23 juni 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over artikel 162bis van het Wetboek van strafvordering, zoals ingevoegd bij artikel 9 van de wet van 21 april

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 1) Familie a) Uzelf; b) Uw samenwonende echtgenoot of de persoon met wie u samenwoont, hierna begrepen in de term echtgenoot

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 24 APRIL 2009 C.07.0471.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0471.N V. K., eiser, vertegenwoordigd door mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 9051 Gent,

Nadere informatie

EEN OMNIUM DIE ECHT AAN ALLES DENKT.

EEN OMNIUM DIE ECHT AAN ALLES DENKT. EEN OMNIUM DIE ECHT AAN ALLES DENKT. Krijg 10% korting op een 100% omnium. Bent u tussen 30 en 45 jaar? Bent u een voorzichtige bestuurder, gelukkige eigenaar van een nieuwe Opel break of monovolume? Opel

Nadere informatie

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Voorwaardenblad 301-93 Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 65-10.1504 Datum

Nadere informatie

ACTIE GEZIN. tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot. 2 jaar aan halve prijs! Familiale. Rechtsbijstand Privéleven*

ACTIE GEZIN. tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot. 2 jaar aan halve prijs! Familiale. Rechtsbijstand Privéleven* ACTIE GEZIN tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot 2 jaar aan halve prijs! Top + Familiale Rechtsbijstand Privéleven* 2 jaar aan halve prijs! Top + Familiale Rechtsbijstand Privéleven* Onderschrijf

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere voorwaarden Bijzondere voorwaarden Pool Basso Rubriek Schade Inzittenden PB-A-SI2016 Bijzondere Voorwaarden Pool Basso Rubriek Schade Inzittenden (PB-A-SI2016) Pagina Schade op-/inzittenden 1. Wie zijn de verzekerden?

Nadere informatie

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op!

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op! Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar Autoverzekeringen In alle zekerheid de weg op! In onze mobiele wereld neemt de auto een belangrijke plaats in. Samen met uw familie maakt u er dan ook vaak gebruik

Nadere informatie

AANSPRAKELIJKHEID IN HET VERKEER

AANSPRAKELIJKHEID IN HET VERKEER AANSPRAKELIJKHEID IN HET VERKEER AANSPRAKELIJKHEID Inhoud 1. De vergoeding van de zwakke weggebruiker. 2. De aansprakelijkheid van en voor de leerlingen. 3. De verzekering van leerlingen en leerkrachten.

Nadere informatie

Rolnummers 4767 en 4788. Arrest nr. 53/2010 van 6 mei 2010 A R R E S T

Rolnummers 4767 en 4788. Arrest nr. 53/2010 van 6 mei 2010 A R R E S T Rolnummers 4767 en 4788 Arrest nr. 53/2010 van 6 mei 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over artikel 162bis van het Wetboek van strafvordering, zoals ingevoegd bij artikel 9 van de wet van

Nadere informatie

Vraag bij twijfel aan uw verzekeringsbemiddelaar of hij u als Elit3-cliënt heeft opgegeven bij Fidea.

Vraag bij twijfel aan uw verzekeringsbemiddelaar of hij u als Elit3-cliënt heeft opgegeven bij Fidea. 29 april 2016 Deze FAQ is louter ter informatie en houdt geen enkele contractuele verbintenis in. Voor de exacte modaliteiten verwijzen wij naar de Bijzondere of Algemene Voorwaarden 1. 1. Mijn verzekeringsbemiddelaar

Nadere informatie

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition BSAE- Verzekering Towards Professional Recognition Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Op vraag van BSAE heeft verzekeringsmakelaar Group Casier een exclusieve verzekeringspolis beroepsaansprakelijkheid

Nadere informatie

Voorwaarden. Ongevallenverzekering motorrijtuigen Schade inzittenden. Uw rechten & plichten. Nummer: ACV-RV-01-141

Voorwaarden. Ongevallenverzekering motorrijtuigen Schade inzittenden. Uw rechten & plichten. Nummer: ACV-RV-01-141 Voorwaarden Ongevallenverzekering motorrijtuigen Schade inzittenden Uw rechten & plichten Nummer: ACV-RV-01-141 1 Oktober 2014 Rechten & Plichten Centraal Beheer Achmea Wat wilt u weten? over uw Ongevallenverzekering

Nadere informatie

DK220 Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

DK220 Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen DK220 Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. Woorden welke cursief geschreven zijn, worden nader beschreven

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Met voorbijgaan aan hetgeen anders in de verzekerings voorwaarden mocht zijn bepaald, wordt deze verzekering

Nadere informatie

Niet verzekerd 10. Wanneer is het ongeval niet verzekerd?...4

Niet verzekerd 10. Wanneer is het ongeval niet verzekerd?...4 Schade Op-/inzittendenverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket Voorwaarden Schade Op-/ inzittenden Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoud Schade op-/inzittenden 1. Wie zijn de

Nadere informatie

VIVIUM Auto. Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering. De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval.

VIVIUM Auto. Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering. De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval. VIVIUM Auto Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval. 1. U kunt met een gerust hart uw wagen toevertrouwen aan een specialist

Nadere informatie

D.A.S. SPECIAAL - Belangenconflicten Homejacking en diefstalverzekering

D.A.S. SPECIAAL - Belangenconflicten Homejacking en diefstalverzekering D.A.S. SPECIAAL - Belangenconflicten Homejacking en diefstalverzekering Het moet uitermate pijnlijk zijn bij het ontwaken vast te stellen dat je gloednieuwe Jaguar gestolen is. De situatie wordt bijzonder

Nadere informatie

LAR Rechtsbijstand. Wij halen uw gelijk.

LAR Rechtsbijstand. Wij halen uw gelijk. LAR Rechtsbijstand Wij halen uw gelijk. LAR. Wij halen uw gelijk. LAR is een onafhankelijke en gespecialiseerde verzekeraar in Rechtsbijstand. Als toonaangevende speler garanderen we u een optimale dienstverlening

Nadere informatie

Wettelijke subrogatie en het cumulverbod in vogelvlucht Marie-Emilie Baekelandt Juridische dienst VAPH

Wettelijke subrogatie en het cumulverbod in vogelvlucht Marie-Emilie Baekelandt Juridische dienst VAPH Wettelijke subrogatie en het cumulverbod in vogelvlucht Marie-Emilie Baekelandt Juridische dienst VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 1 Inhoud Begrippen (rechtsgrond): wettelijke subrogatie;

Nadere informatie

Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid!

Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! Niemand kan voorspellen hoe uw professionele toekomst er zal uitzien. Er zijn heel

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 3 APRIL 2009 C.08.0269.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0269.N N. T., eiser, toegelaten tot het voordeel van de kosteloze rechtspleging bij beslissing van het bureau voor rechtsbijstand

Nadere informatie

BA Max XL. Iedereen optimaal beschermd, wereldwijd!

BA Max XL. Iedereen optimaal beschermd, wereldwijd! BA Max XL Iedereen optimaal beschermd, wereldwijd! BA Max in het kort 1. De BA Max wordt voor het leven aangeboden aan goede bestuurders Met een contract B.A. Auto aan BM -2 bij AG Insurance. Automatisch

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 3 OKTOBER 2008 C.07.0130.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0130.N FB VERZEKERINGEN, naamloze vennootschap, met zetel te 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, eiseres, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO

Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO Voorwaardenblad 365-94 Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 349-20.1504 Datum 1 april 2015

Nadere informatie

Rolnummer 4995. Arrest nr. 86/2011 van 18 mei 2011 A R R E S T

Rolnummer 4995. Arrest nr. 86/2011 van 18 mei 2011 A R R E S T Rolnummer 4995 Arrest nr. 86/2011 van 18 mei 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Bent u Elit3-cliënt bij Fidea? Dank voor het vertrouwen! Lees dan verder wat de tijdelijke BOB-waarborg voor u kan betekenen.

Bent u Elit3-cliënt bij Fidea? Dank voor het vertrouwen! Lees dan verder wat de tijdelijke BOB-waarborg voor u kan betekenen. Deze FAQ dient louter ter informatieve titel en houdt geen enkele contractuele verbintenis in. Voor de exacte modaliteiten verwijzen wij naar de Bijzondere of Algemene Voorwaarden 1. 1. Mijn verzekeringsbemiddelaar

Nadere informatie

D.A.S. Uw redder in nood

D.A.S. Uw redder in nood D.A.S. Uw redder in nood Waarom rechtsbijstand? DE MEEST GESTELDE VRAGEN 1. Wat doet u als : uw voertuig door een ernstig verkeersongeval totaal verlies is of u zware lichamelijke letsels oploopt? U verwacht

Nadere informatie

2. Overwegende dat uit het vonnis de navolgende feiten blijken: - de bromfiets van Patricia Jooris stond geparkeerd op de openbare weg;

2. Overwegende dat uit het vonnis de navolgende feiten blijken: - de bromfiets van Patricia Jooris stond geparkeerd op de openbare weg; Het Benelux-Gerechtshof in de zaak A 2002/1 1. Gelet op het op 15 april 2002 door de Politierechtbank te Gent uitgesproken vonnis in de zaak van Patricia Jooris tegen het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds,

Nadere informatie

Verklarende nota betreffende de polis BA VME

Verklarende nota betreffende de polis BA VME Verklarende nota betreffende de polis BA VME 730.379.384 2 1 Wie is de onderschrijver van dit verzekeringsprogramma? VZW CIB VLAANDEREN 2 Wie is de verzekeringsnemer? De door deze polis verzekerde Vereniging

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611

ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611 ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611 Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T 072 541 41 51 F 072 540 82 66 home@raetsheren.nl www.raetsheren.nl Deze Algemene

Nadere informatie

ARREST In de zaak A 2011/3. Inzake: Mercator Verzekeringen N.V. e.a. tegen: Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds e.a. ARRET Dans l affaire A 2011/3

ARREST In de zaak A 2011/3. Inzake: Mercator Verzekeringen N.V. e.a. tegen: Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds e.a. ARRET Dans l affaire A 2011/3 1 COUR DE JUSTICE BENELUX GERECHTSHOF ~ A 2011/3/7 ARREST In de zaak A 2011/3 Inzake: Mercator Verzekeringen N.V. e.a. tegen: Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds e.a. Procestaal: Nederlands ARRET Dans

Nadere informatie

A t u o t o s s v a v n a n m e m e e r e r d a d n a n 1 0 1 0 j a j a a r a r toch pechverhelping.

A t u o t o s s v a v n a n m e m e e r e r d a d n a n 1 0 1 0 j a j a a r a r toch pechverhelping. Inhoudsopgave Auto s van meer dan 10 jaar toch pechverhelping. We komen in de maanden dat vriesweer wordt aangekondigd en waarbij motorpech realiteit is. Dit is zeker het geval met wagens die al enkele

Nadere informatie

gordel aan, helm op met een gerust gemoed de baan op

gordel aan, helm op met een gerust gemoed de baan op auto- & motorverzekering gordel aan, helm op met een gerust gemoed de baan op veiligheid van de bestuurder Waarom draagt u uw veiligheidsgordel of uw motorhelm? Omdat u zich bewust bent van de gevolgen

Nadere informatie

1. HOOFDARTIKEL Verplichtingen van de garagehouder als bewaarnemer

1. HOOFDARTIKEL Verplichtingen van de garagehouder als bewaarnemer 1. HOOFDARTIKEL Verplichtingen van de garagehouder als bewaarnemer Is een garagehouder aansprakelijk voor de brand of diefstal van het voertuig van een cliënt? Is de garagehouder een bewaarnemer? Het antwoord

Nadere informatie

Rolnummer 2248. Arrest nr. 18/2002 van 17 januari 2002 A R R E S T

Rolnummer 2248. Arrest nr. 18/2002 van 17 januari 2002 A R R E S T Rolnummer 2248 Arrest nr. 18/2002 van 17 januari 2002 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 24 en 25 van het koninklijk besluit van 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst

Nadere informatie

D.A.S. Journaal N 4. Verzekeraars neutraal tegen verzekeringsmakelaars? April - Mei 2011

D.A.S. Journaal N 4. Verzekeraars neutraal tegen verzekeringsmakelaars? April - Mei 2011 N 4 April - Mei 2011 D.A.S. Journaal Verzekeraars neutraal tegen verzekeringsmakelaars? Tijdschrift voor D.A.S.-makelaars - 49ste jaargang Verantwoordelijke uitgever: D.A.S.-Rechtsbijstand, G. Daemen,

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Voorwaardenblad 321-94 Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 264-20.1504

Nadere informatie

De medische fout. december - januari 2012-2013. Tijdschrift voor D.A.S.-makelaars - 50ste jaargang

De medische fout. december - januari 2012-2013. Tijdschrift voor D.A.S.-makelaars - 50ste jaargang N 10 december - januari 2012-2013 D.A.S. JournaAl De medische fout Tijdschrift voor D.A.S.-makelaars - 50ste jaargang Verantwoordelijke uitgever: D.A.S.-Rechtsbijstand, G. Daemen, Lloyd Georgelaan 6, 1000

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

De juiste waarborgen voor uw persoonlijke situatie. Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA)

De juiste waarborgen voor uw persoonlijke situatie. Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) De juiste waarborgen voor uw persoonlijke situatie Het is niet altijd makkelijk om te beslissen welke waarborgen u nodig hebt om uw voertuig en uzelf goed te verzekeren. Deze wegwijzer kan u daarbij helpen:

Nadere informatie

De KBC-Gezinspolis beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn privé-leven.

De KBC-Gezinspolis beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn privé-leven. KBC-GEZINSPOLIS De KBC-Gezinspolis beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn privé-leven. Alle gezinnen. Wat is een gezin? KBC-Verzekeringen aanvaardt elke manier van samenleven in hetzelfde

Nadere informatie

Elektriekers en verzekeringen

Elektriekers en verzekeringen Wel Elektriekers en verzekeringen Federale Verzekering enkele belangrijke cijfers (2012) - Balanstotaal (geconsolideerd) 2,57 miljard - Technische reserves 2,19 miljard - Totale incasso 368,47 miljoen

Nadere informatie

Agent. Dossierbeheer. Schadegeval

Agent. Dossierbeheer. Schadegeval Schadeaangifte BA, LO en Rechtsbijstand Defendo Aangifte Lichamelijke Ongevallen (anders dan arbeidsongevallen) Aangifte Defendo - Rechtsbijstand Aangifte Burgerrechterlijke aansprakelijkheid minimum 1

Nadere informatie

uw autoverzekering op maat

uw autoverzekering op maat uw autoverzekering op maat Bij AXA stellen we u geen gewone autoverzekering voor, we bieden u een autoverzekering die op u persoonlijk is afgestemd. Sinds hoeveel jaar hebt u uw rijbewijs? Wanneer had

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp De verplichting van de W.A.M.-verzekeraar om de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van iedere bestuurder te dekken geldt enkel met betrekking tot het in de polis omschreven

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Eenvoudigweg de beste op de markt! Lees Artikel 1... www.arces.be

RECHTSBIJSTAND. Eenvoudigweg de beste op de markt! Lees Artikel 1... www.arces.be RECHTSBIJSTAND Eenvoudigweg de beste op de markt! Lees Artikel 1... Uniek? Jazeker, want wij garanderen u de beste voorwaarden die de markt te bieden heeft. Elders betere voorwaarden gezien? Laat het ons

Nadere informatie

Voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden

Voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Home 1 Voorwaarden Schadeverzekering voor Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Verzekerden

Nadere informatie

Rolnummer Arrest nr. 35/2012 van 8 maart 2012 A R R E S T

Rolnummer Arrest nr. 35/2012 van 8 maart 2012 A R R E S T Rolnummer 5127 Arrest nr. 35/2012 van 8 maart 2012 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Rolnummer 4237. Arrest nr. 33/2008 van 28 februari 2008 A R R E S T

Rolnummer 4237. Arrest nr. 33/2008 van 28 februari 2008 A R R E S T Rolnummer 4237 Arrest nr. 33/2008 van 28 februari 2008 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 34, 2, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, gesteld door

Nadere informatie

4. Uw extra troef: Turbo Bonus, in een hogere versnelling naar de laagste bonusmalusgraad! Bonus-Malus -2 uniek en voor het leven!

4. Uw extra troef: Turbo Bonus, in een hogere versnelling naar de laagste bonusmalusgraad! Bonus-Malus -2 uniek en voor het leven! 4. Uw extra troef: Turbo Bonus, in een hogere versnelling naar de laagste bonusmalusgraad! Met Turbo Bonus tellen ongevallen van meer dan 5 jaar geleden niet meer mee voor de berekening van de bonus-malusgraad.

Nadere informatie

U hebt de laagste Bonus-Malus? Ontdek uw exclusieve voordelen voor het leven!

U hebt de laagste Bonus-Malus? Ontdek uw exclusieve voordelen voor het leven! U hebt de laagste Bonus-Malus? Ontdek uw exclusieve voordelen voor het leven! U rijdt al jaren zonder ongeval in fout? U hebt een verantwoordelijke rijstijl? Kortom u bent een goede bestuurder? Dan doen

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 21 DECEMBER 2010 P.10.0213.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.10.0213.N G. R. burgerlijke partij, eiser, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen T.

Nadere informatie

Hoe vul ik een schadeaangifte in?

Hoe vul ik een schadeaangifte in? Hoe vul ik een schadeaangifte in? Inhoud Wat te doen bij een schadegeval?... 2 Algemene richtlijnen... 2 Aangifte doen bij KLJ Nationaal... 2 Richtlijnen van KBC-verzekeringen... 2 Enkele belangrijke tips...

Nadere informatie

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be TOP OMNIUM Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel www.aginsurance.be Met Top Omnium kiest u de beste bescherming voor uw nieuwe wagen Uw verplichte verzekering

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 26 JUNI 2008 C.07.0494.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0494.N AVERO SCHADEVERZEKERING BENELUX, vennootschap naar Nederlands recht met zetel te 3703 NH Zeist (Nederland), Handelsweg 2, die

Nadere informatie

Van der Linden Assuradeuren

Van der Linden Assuradeuren Bijzondere Voorwaarden Schadeverzekering voor Opzittenden VSVOVIB141 Naast de algemene voorwaarden Van der Linden Volop in Bedrijf-pakket zijn voor de Schadeverzekering voor Opzittenden tevens onderstaande

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid Henck Arronstraat 5 7 Pob 1030 Tel. 473400/477955 Fax 476669 Paramaribo Suriname E-mailadres: assuria@sr.net Filiaal Nickerie R.P. Bharosstraat 68 Pob 6096 Tel. 0231911 Fax 0231912 Nw. Nickerie - Suriname

Nadere informatie

Informatiefiche verzekering lokale groepen

Informatiefiche verzekering lokale groepen Informatiefiche verzekering lokale groepen Als je lid bent van Hujo - dat betekent als je afdracht van 3,00 is gestort (of gratis voor kinderen tot en met het 6 de studiejaar) en je gegevens via de ledenlijst

Nadere informatie

Vergoedingsregeling zwakke weggebruiker

Vergoedingsregeling zwakke weggebruiker Vergoedingsregeling zwakke weggebruiker Dit artikel zal ingaan op de meest prangende vraagstukken over die vergoedingsregeling, namelijk wie heeft recht op vergoeding? Welke zijn de voorwaarden voor de

Nadere informatie

citroen.be CITROËN VERZEKERING U BENT ONZE PRIORITEIT

citroen.be CITROËN VERZEKERING U BENT ONZE PRIORITEIT CITROËN financial services citroen.be CITROËN VERZEKERING U BENT ONZE PRIORITEIT Citroën Verzekering: uw Citroën-Verdeler weet er alles van Bij wie kan u beter terecht voor uw autoverzekering dan bij uw

Nadere informatie

voor verkeersdeelnemers Rechtsbijstand Incasso Juridisch advies jouw recht

voor verkeersdeelnemers Rechtsbijstand Incasso Juridisch advies jouw recht voor verkeersdeelnemers Rechtsbijstand Incasso Juridisch advies jouw recht Zodra we één voet buiten de deur zetten, zijn we verkeersdeelnemers. En in het verkeer zit een ongeluk in een klein hoekje. De

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 ZEKER IS ZEKER

BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 ZEKER IS ZEKER BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 INHOUDSOPGAVE Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst.

Nadere informatie

SECUREX, Gemeenschappelijke Verzekeringskas tegen Arbeidsongevallen, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Verenigde

SECUREX, Gemeenschappelijke Verzekeringskas tegen Arbeidsongevallen, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Verenigde 16 OKTOBER 2000 S.00.0101.N/1 Nr. S.00.0101.N.- SECUREX, Gemeenschappelijke Verzekeringskas tegen Arbeidsongevallen, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Verenigde Natieslaan 1, eiseres tot cassatie

Nadere informatie

Gewestelijke dienst. a) Naam en voornaam:...

Gewestelijke dienst. a) Naam en voornaam:... Gewestelijke dienst Ongevalsaangifte Artikel 36, 2 en 3 gecoördineerde wet van 4.7.94 Art. 24 K.B. van 3.7.96 Identificatie van de gerechtigde a) Naam en voornaam:... b) Inschrijvingsnummer bij de gewestelijke

Nadere informatie

tot en met 31/08/2014 * 1 + 2 + 3 maanden gratis * 1 maand gratis BA Auto 2 maanden gratis Top Omnium of Top Occasium 3 maanden gratis Top Bijstand

tot en met 31/08/2014 * 1 + 2 + 3 maanden gratis * 1 maand gratis BA Auto 2 maanden gratis Top Omnium of Top Occasium 3 maanden gratis Top Bijstand Actie Auto tot en met 31/08/2014 * 1 + 2 + 3 maanden gratis * 1 maand gratis BA Auto 2 maanden gratis Top Omnium of Top Occasium 3 maanden gratis Top Bijstand Onderschrijf een contract BA Auto en ontvang

Nadere informatie

Juridische hulp voor verkeersdeelnemers

Juridische hulp voor verkeersdeelnemers Juridische hulp voor verkeersdeelnemers Rechtsbijstand van DAS Sterk staan als u het nodig heeft Zodra u één voet buiten de deur zet, bent u verkeersdeelnemer. En zeker in het verkeer zit een ongeluk in

Nadere informatie

ba motorvoertuigen ALGEMENE VOORWAARDEN

ba motorvoertuigen ALGEMENE VOORWAARDEN ba motorvoertuigen ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD Wij raden u, de verzekeringnemer, aan uw polis aandachtig te lezen. Uw polis bestaat uit de Modelovereenkomst, deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere

Nadere informatie

Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent

Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 september 2006 en 21 december 2010 Bekendgemaakt op 28 september 2006 en

Nadere informatie

De aansprakelijkheid voor schade aan goederen.

De aansprakelijkheid voor schade aan goederen. De aansprakelijkheid voor schade aan goederen. 1 POTJE BREKEN, POTJE BETALEN. Potje breken, potje betalen is de titel van een brochure van Assuralia, de Belgische beroepsvereniging voor verzekeringsondernemingen.

Nadere informatie

Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVM Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVM Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Voorwaardenblad 364-93 Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVM Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 30 MEI 2011 C.09.0499.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.09.0499.N RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING, openbare instelling, met zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan

Nadere informatie

TARIEF GEZINSPOLIS. Doelgroep. Commerciële troeven. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid & Rechtsbijstand. Antwerpen, Mei 2012 10 april 2012

TARIEF GEZINSPOLIS. Doelgroep. Commerciële troeven. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid & Rechtsbijstand. Antwerpen, Mei 2012 10 april 2012 TARIEF GEZINSPOLIS Antwerpen, Mei 2012 10 april 2012 Doelgroep Iedereen die in gezinsverband samenwoont of alleenstaande is. Formules: Gezin Alleenstaande 55+ (indien ze met max. 2 samenwonen) Optie: Onthaalgezin

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis Interpolis Alles in één Polis Verzekeringsvoorwaarden (ACV-RV-51-161) Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina 2 1 Wie zijn de verzekerden? 2 2 Waar geldt de verzekering? 2 3 Welke

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere voorwaarden Bijzondere voorwaarden Pool Basso Rubriek Wettelijke Aansprakelijkheid PB-A-WA2016 Bijzondere Voorwaarden Pool Basso Rubriek Wettelijke Aansprakelijkheid (PB-A-WA2016) Pagina Wettelijke aansprakelijkheid

Nadere informatie

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand Verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid van journalisten Productfiche (voor leden van AVBB en VJPP) Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden Bladzijde Inhoudstafel 1. Wat verstaat men onder? 2 2. Wie is verzekerd? 2 3. Wanneer is men verzekerd? 3.1. Formules 2 3.2. Waarborguitbreidingen

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG ALL IN

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG ALL IN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG ALL IN ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 1) Familie a) Uzelf; b) Uw samenwonende echtgenoot of de persoon met wie u samenwoont, hierna begrepen in de term echtgenoot

Nadere informatie

Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid

Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid Mr. Bert Kabel (1) Inleiding In het hedendaagse verkeer komt het regelmatig voor dat verkeersdeelnemers elkaar geen voorrang verlenen. Gelukkig

Nadere informatie

Eindelijk, De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1!

Eindelijk, De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1! De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1! Eindelijk, wordt de goede bestuurder vergoed voor zijn kwetsuren door zijn verzekering B.A. Auto! Eén bestuurder op twee denkt dat zijn

Nadere informatie

Eindelijk, De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1!

Eindelijk, De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1! De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1! Eindelijk, wordt de goede bestuurder vergoed voor zijn kwetsuren door zijn verzekering B.A. Auto! De BA Max Aangeboden voor het leven aan

Nadere informatie

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen Informatie betreffende Fortis Bank De Woningverzekering wordt gecommercialiseerd door Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel 0403.199.702, erkend verzekeringstussenpersoon (CBFA-nr. 25.879),

Nadere informatie

Verkeersschadeverzekering. Bijzondere Voorwaarden nr. 2010K-VV

Verkeersschadeverzekering. Bijzondere Voorwaarden nr. 2010K-VV Verkeersschadeverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 2010K-VV Inhoudsopgave Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden nr. 2010K en hebben betrekking op de verkeersschadeverzekering.

Nadere informatie

VZW BEMIDDELING. Bemiddelaar: KBC Insurance Solutions

VZW BEMIDDELING. Bemiddelaar: KBC Insurance Solutions VZW BEMIDDELING Bemiddelaar: KBC Insurance Solutions Verzekeraar : GENERALI BELGIUM Generali Belgium NV - Maatschappelijk Kapitaal 40.000.000,00 EUR - BTW - KBO-nr. (BE) 0403.262.553 - RPR Brussel www.generali.be

Nadere informatie