RUP Rational Unified Process. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RUP Rational Unified Process. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V."

Transcriptie

1 RUP Rational Unified Process Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

2 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 14 Inhoudsopgave 1 INLEIDING ALGEMEEN VERSIEBEHEER OVERVIEW FASES INCEPTION ELABORATION CONSTRUCTION TRANSITION DISCIPLINES BUSINESS MODELING REQUIREMENTS ANALYSE EN ONTWERP (ANALYSIS AND DESIGN) ONTWIKKELING (IMPLEMENTATION) TESTEN IMPLEMENTATIE (DEPLOYMENT) CONFIGURATIE- EN CHANGEMANAGEMENT OMGEVING (ENVIRONMENT) PROJECTMANAGEMENT OVERIGE ASPECTEN VAN RUP ROLLEN LITERATUURVERWIJZINGEN... 14

3 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 3 van 14 1 Inleiding 1.1 Algemeen Rational Unified Process (RUP) is een systeemontwikkelmethode die eind van de 20 e eeuw is ontwikkeld door het bedrijf Rational. Rational is een producent van ontwikkel- en testtools. Bij RUP wordt geïntegreerd gebruik gemaakt van tools. Toch is RUP een volwaardige systeemontwikkelmethode en niet (alleen) een verkoopkanaal voor de tools van Rational. In RUP is een aantal moderne inzichten verwerkt, zaken die bij andere wat oudere systeemontwikkelmethodes ontbreken. Zo wordt het ontwerpen vooraf gegaan door een volwaardige requirementsanalyse en wordt iteratief ontwikkeld. De gedetailleerde uitwerking van fases, activiteiten, rollen (taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden), mijlpaalproducten en geïntegreerde quality assurance maakt RUP een complete methode voor het ontwikkelen van een geautomatiseerd systeem. In deze introductie wordt in kort bestek uiteen gezet wat RUP is en wordt stil gestaan bij de verschillende onderdelen van RUP. Na het lezen van de introductie heeft u geen diepgaande kennis van RUP, het is een eerste kennismaking met RUP. Als u meer informatie wilt over RUP vindt u meer informatie in de literatuurverwijzingen aan het eind van deze introductie. 1.2 Versiebeheer Versie Status Datum Auteur Opmerkingen 0.1 Concept 16 januari 2002 SYSQA Eerste opzet 1.0 Definitief 18 februari 2002 SYSQA Verwerken opmerkingen van K. Straesser en mijzelf 1.1 Definitief 19 februari 2002 SYSQA Wijzigingen B. Dekkers 1.2 Definitief 12 april 2011 SYSQA Aanpassen aan de nieuwe huisstijl

4 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 4 van 14 2 Overview De Rational Unified Process (RUP) is een systeemontwikkelingsmethode. Het verschaft een gestructureerde methode voor het toewijzen van verantwoordelijkheden in een ontwikkelingsorganisatie. Het doel van RUP is het zekerstellen van het maken van software van hoge kwaliteit die tegemoet komt aan de eisen van de gebruikers binnen de begrootte tijdsspanne en het budget. Onderstaande figuur is een overzicht van RUP RUP heeft twee dimensies: Op de horizontale as staan de tijd, fasering en iteraties; Op de verticale as staan de verschillende disciplines welke logisch zijn gegroepeerd. De eerste dimensie heeft betrekking op het dynamische aspect van het proces dat tot uitdrukking komt in fases, iteraties en mijlpalen. De tweede dimensie heeft betrekking op het statische aspecten van het proces dat tot uitdrukking komt in componenten, disciplines, activiteiten, workflow, tussenproducten en rollen. In de figuur staat de inspanning in de tijd per discipline. In het begin wordt bijvoorbeeld meer tijd besteed aan requirements, later in het project wordt er meer tijd besteed aan implementatie.

5 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 5 van 14 3 Fases Het ontwikkelproces van RUP is vanuit managementsperspectief onderverdeeld in vier fases, welke worden afgesloten met een mijlpaal. Iedere fase is een essentieel onderdeel van het project. De fases zijn: Inception (opstartfase); Elaboration (uitwerkingsfase); Construction (bouwfase); Transition (overdrachtsfase). Iedere fase wordt afgesloten met een assessment, een vorm van review, om te bepalen of de doelstellingen van die fase zijn bereikt. Als het assessment positief uitvalt wordt overgegaan naar de volgende fase. De doorlooptijd en inspanning verschilt per fase. Hoewel het per project verschilt kan worden uit gegaan van de volgende verdeling: Fase Inception Elaboration Construction Transition Inspanning 5% 20% 65% 10% Doorlooptijd 10% 30% 50% 10% Bij onderhoudsprojecten zijn de Inception- en Elaborationfase korter dan bij een nieuwbouwproject. 3.1 Inception Het doel van de inceptionfase is het bereiken van overeenstemming tussen de stakeholders over de doelstellingen van het project. De inceptionfase is vooral van belang bij nieuwbouwprojecten waar sprake is van significante organisatie- of requirementsrisico s die opgelost moeten zijn voordat het project voortgang vindt. Bij projecten die gericht zijn op aanpassing en uitbreiding van een bestaand systeem is de inceptionfase meestal kort. De inceptionfase is er nog steeds op gericht zeker te stellen dat het project de moeite waard is en uit te voeren. De primaire doelstellingen van de inceptionfase zijn: Ontwikkelen van de scope van het project, randvoorwaarden en uitgangspunten, een visie, benoemen van acceptatiecriteria en een weergave wat het product wel en niet moet worden; Bepalen van de kritische use-cases van het systeem, alsmede de primaire gebruiksscenario s. Dit vormt input voor het ontwerp; Vaststellen van de mogelijke architectuur; Schatten van de totale kosten en benodigde tijdsinspanning van het gehele project; Uitvoeren van de risicoanalyses; Voorbereiden van de projectstructuur. Tijdens de Inceptionfase worden onder andere de volgende activiteiten uitgevoerd: Formuleren van de scope van het project inclusief requirements, beperkingen en acceptatiecriteria; Plannen en voorbereiden van de business case; Maken van een mogelijke architectuur, deze is de basis voor de beslissing; nieuwbouw, hergebruik of kopen en is ook de basis voor het bepalen van de kosten, het tijdschema en de benodigde resources. Eventueel wordt de werkbaarheid van de architectuur aangetoond door een proof of concept; Voorbereiden van een projectomgeving, zoals de projectorganisatie en het selecteren van tools.

6 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 6 van 14 De Inception fase wordt afgesloten met de mijlpaal Levenscyclus doelstellingen waarin de levensvatbaarheid van het project wordt geëvalueerd. 3.2 Elaboration Doelstelling van de Elaborationfase is het opstellen van een architectuur van het systeem. Deze vormt een stabiele basis tijdens het ontwerp en de ontwikkeling. De architectuur wordt opgesteld op basis van de belangrijkste requirements en de risicoanalyse. De bruikbaarheid van de architectuur wordt vastgesteld aan de hand van één of meer prototypes. De primaire doelstellingen van de Elaborationfase zijn: Opstellen van de baseline architectuur; Het zekerstellen dat de architectuur, requirements en plannen stabiel genoeg zijn en dat de risico s voldoende zijn afgedekt om het project uit te kunnen voeren binnen de gestelde kosten en het gestelde tijdschema. Na afloop van deze fase verandert het project van een klein, snel en goedkoop project met een laag risico in een project met hoge kosten, hoge risico s die een substantieel effect hebben op de organisatie. Het bepalen van de risico s die uit de architectuur naar voren komen; Het maken van een prototype; Aantonen dat de architectuur tegemoet komt aan de requirements van het systeem en dat het te realiseren is binnen redelijke kosten en een redelijk tijdschema; Het inrichten van een project omgeving (ontwikkelomgeving, templates, richtlijnen en tools). Tijdens de Elaborationfase worden onder andere de volgende activiteiten uitgevoerd: Definiëren en valideren van de basisarchitectuur; Uitwerken van de visie; Inrichten van de ontwikkelomgeving inclusief het proces, de tools en de ondersteuning van het ontwikkelteam; Uitwerken van de architectuur en het selecteren van de componenten, deze componenten kunnen worden gemaakt, gekocht of hergebruikt. De mijlpaal waarmee de Elaborationfase wordt afgesloten is het rapport Levenscyclus architectuur. Dit bevat de architectuur van het uiteindelijke systeem en stelt het projectteam in staat het systeem te realiseren in de Constructionfase. 3.3 Construction Het doel van de Constructionfase is het verder uitwerken van de requirements en het ontwikkelen van het systeem op basis van de architectuur. De Constructionfase is een fabricageproces die gericht is op het managen van de resources en besturen van de uitvoering gericht op het optimaliseren van kosten, tijdschema en kwaliteit. Op deze manier beschouwd verandert de aard van het project van een creatief proces tijdens de Inception en Elaboration naar het ontwikkelen van bruikbare producten tijdens de Construction en Transition. De primaire doelstellingen van de Constructionfase zijn: Het minimaliseren van ontwikkelingskosten door het optimaal gebruik maken van resources en voorkomen van fouten en herstel; Bereiken van het gewenste kwaliteitsniveau; Het zo snel mogelijk maken van bruikbare versies van de software (alfa, beta en andere testreleases); Het analyseren, ontwerpen, ontwikkelen en testen van alle benodigde functionaliteit;

7 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 7 van 14 Het door iteraties of incrementele ontwikkeling bouwen van een product dat klaar is voor overdracht naar de gebruikersorganisatie. Dit impliceert het beschrijven van de overgebleven use cases en andere requirements, het uitwerken van het ontwerp en het ontwikkelen en testen van de software; Bepalen of de software, de gebruikersorganisatie en de gebruikers klaar zijn om de applicatie te gaan gebruiken; Het tot stand brengen van enige mate van paralleliteit in het werk van de ontwikkelteams. Door verschillende ontwikkelteams parallel onderdelen te laten ontwikkelen wordt de doorlooptijd verkort. Dit proces dient wel beheerst te worden. De belangrijkste activiteiten van de Constructionfase zijn: Resourcemanagement, procesbeheersing en optimalisatie; Ontwikkelen en testen van de compontenten; Vaststellen of de software voldoet aan de acceptatiecriteria. De Constructionfase wordt afgesloten met de mijlpaal Operationele capaciteit. In deze mijlpaal wordt aangegeven dat het product klaar is voor overdracht naar de beta-test omgeving. 3.4 Transition Doelstelling van de Transition fase is het ter beschikking stellen van de software aan de eindgebruikers. De Transition fase kan uit meerdere iteraties bestaan en omvat het testen van het product in de voorbereiding van een release en het maken van kleine aanpassingen in de software op basis van feedback van gebruikers. De feedback van gebruikers dient zich op dit moment van het project te beperken tot het fine-tunen van het product; het configureren, installeren en het gebruiksklaar maken. De belangrijke, structurele zaken zijn veel eerder in het project aangepakt. Aan het einde van de Transition fase dienen de doelstellingen van het project gehaald te zijn en kan het project beëindigd worden. In sommige gevallen begint na de Transition fase een nieuwe ontwikkelcyclus van hetzelfde product, die tot de volgende release van het product leidt. In andere gevallen leidt de Transition fase tot het opleveren van alle tussen- en eindproducten aan een derde partij die verantwoordelijk is voor beheer en onderhoud van het systeem. De activiteiten die uitgevoerd worden tijdens de Transition fase zijn afhankelijk van het doel en de impact van het systeem en kunnen kort en eenvoudig zijn, maar ook lang en uitgebreid. De Transition fase start als het product volwassen genoeg is om overgedragen te worden aan de eindgebruiker. Dit vereist dat een bruikbaar deel van het systeem klaar is met een acceptabele kwaliteit en gebruikersdocumentatie, opdat overdracht aan de gebruiker voor alle partijen succesvol is. De primaire doelstellingen van de Transition fasezijn: Beta-testen (beperkte acceptatietest, gericht op het vaststellen van de bruikbaarheid) van het systeem om vast te stellen of het nieuwe systeem voldoet aan de verwachtingen van de gebruikers; Beta-testen en schaduwdraaien naast het oude systeem dat het vervangt; Converteren van de operationele database; Trainen van gebruikers en beheerders; Roll-out naar marketing, distributie en sales; Implementatie-specifieke zaken zoals overdracht, verpakken en versturen, aanpassen van het salesproces en de training; Fine-tuning van het systeem zoals het herstellen van bugs en het verbeteren van performance en bruikbaarheid; Vaststellen of het uitgeleverde product voldoet aan de acceptatiecriteria van de gebruikers;

8 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 8 van 14 Het bereiken van selfsupport bij de gebruikers; Verifiëren of het systeem aan de eisen van de stakeholders voldoet; Vaststellen dat het uitgeleverde product in lijn is met de geformuleerde visie. Tijdens de Transition fase vinden de volgende activiteiten plaats: Uitvoeren van overdrachtsplannen; Maken van ondersteunend materiaal voor eindgebruikers; Testen van het ontwikkelde product op de gebruikerslocatie; Creëren van een productrelease; Ontvangen van user feedback; Fine-tunen van het product op basis van de feedback; Het beschikbaar stellen van het product aan de eindgebruikers. De Transition fase wordt afgesloten met de productrelease.

9 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 9 van 14 4 Disciplines Disciplines zijn logische groepen activiteiten die een afgebakend doel hebben en leiden tot bepaalde tussenproducten. Door het iteratieve karakter van RUP kunnen disciplines over meer fases verdeeld zijn. In RUP worden de volgende disciplines onderkend: Business modeling; Requirements; Analyse en ontwerp (analysis and design); Ontwikkeling (implementation); Testen; Implementatie (deployment); Configuratie- en changemanagement; Omgeving (environment); Projectmanagement. 4.1 Business modeling De doelstellingen van business modeling zijn: Het doorgronden van de structuur en dynamiek van de organisatie waarin een systeem geïmplementeerd dient te worden; Het doorgronden van de huidige problematiek van de organisatie en het identificeren van verbetermogelijkheden; Het zeker stellen dat klanten, eindgebruikers en ontwikkelaars hetzelfde begrip hebben van de problematiek van de organisatie; Het bepalen van de eisen die aan het systeem worden gesteld door de organisatie. Om deze doelstellingen te bereiken wordt een visie van de nieuwe organisatie ontwikkeld. Gebaseerd op deze visie worden de processen, rollen en verantwoordelijkheden gedefinieerd in de vorm van een business-case en een business object model. 4.2 Requirements Het doel van de requirements discipline is: Het tot stand brengen en onderhouden van overeenstemming tussen klanten en de andere stakeholders over wat het systeem moet doen; Zorgen dat de systeemontwikkelaars de eisen die aan het systeem worden gesteld beter begrijpen; Het definiëren van de grenzen van het systeem; Het creëren van een basis voor de technische inhoud van de iteraties; Het creëren van een basis voor kosten en tijdschattingen voor het ontwikkelen van het systeem; Het definiëren van de user-interface van het systeem, gebaseerd op de behoeften en doelen van de gebruikers. Om deze doelen te bereiken is het belangrijk om allereerst de definitie en scope van het probleem dat we proberen op te lossen met het systeem te doorgronden. De business rules, business usecase model en business object model die ontwikkeld zijn tijdens de business modeling zijn hierbij zeer bruikbaar. De stakeholders worden geïdentificeerd en eisen en wensen van de stakeholders worden verzameld en geanalyseerd. De eisen en wensen van de stakeholders zijn zowel actief geïnventariseerd als verzameld uit bestaande bronnen om zo een volledige wensenlijst te krijgen.

10 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 10 van 14 De eisen en wensen worden vastgelegd in een visie-document. Het visie-document is geschreven vanuit het perspectief van de klant en focust op de essentiële features van het systeem en het acceptabele kwaliteitsniveau. Het visiedocument verschaft een compleet beeld van het softwaresysteem dat ontwikkeld gaat worden en dient als basis voor het contract tussen de opdrachtgever en de ontwikkelingsorganisatie. Ieder project heeft een bron nodig voor het vastleggen van de verwachtingen van de stakeholders. Het use-case model dient als een communicatiemedium en kan dienen als een contract tussen de klanten, de gebruiker en de systeemontwikkelaars met betrekking tot de functionaliteit van het systeem. Het dient voor: Klanten en gebruikers om te valideren dat het systeem wordt wat ze ervan verwachten; Systeemontwikkelaars om te zorgen dat ze bouwen wat verwacht wordt. Het use-case model bestaat uit use-cases en actoren. Elke use-case in het model beschrijft stap voor stap hoe het systeem interacteerd met de actoren en wat het systeem in dat geval doet. Usecases zijn de rode draad door de software lifecycle en worden gebruikt bij analyse, ontwerp, implementatie en test. De supplementary specification is een belangrijke completering van het use-case model omdat daarin alle software requirements (functioneel en niet-functioneel) vastliggen. Het totaal van usecases en supplementary specifications worden samengevoegd in de software requirements specificatie. Het requirements management plan bevat alle informatie en beheermechanismen met betrekking tot meting, rapportering en beheer van veranderingen in de requirements. 4.3 Analyse en ontwerp (analysis and design) De doelstellingen van analyse en ontwerp zijn: Het omzetten van de requirements in een ontwerp van het systeem; Het ontwikkelen van een robuuste architectuur van het systeem; Het pas klaar maken van het ontwerp zodat het gerealiseerd kan worden. Allereerst worden er een aantal mogelijke architecturen ontwikkeld. De architectuur van een softwaresysteem is de structuur van het systeem bestaande uit componten, hun samenhang en de interfaces. De architectuur kan vanuit verschillende oogpunten worden gemaakt, vanuit de gebruiker, de klant, de software ontwikkelaar et cetera. De mogelijke architecturen worden geanalyseerd en er wordt voor een bepaalde architectuur gekozen. Later in de software lifecycle kan bij een nieuwe iteratie de architectuur verder worden ontwikkeld. De architectuur wordt altijd gereviewd op basis van de requirements en use-cases. Vervolgens worden de verschillende componenten ontworpen; de batch componenten, de realtime componenten en de database. Alle componenten en het datamodel worden gereriewd voordat ze in het vervolg van het proces worden gebruikt. RUP geeft aan op basis van welke eerder gemaakte tussenproducten de review plaats dient te vinden. 4.4 Ontwikkeling (Implementation) RUP noemt ontwikkeling implementatie. Het doel van de ontwikkeling is: Het bepalen van de organisatie van de code; in de vorm van subsystemen georganiseerd in lagen; Het ontwikkelen van componenten; Het uitvoeren van de unittest; Het integreren van het werk van de verschillende ontwikkelaars of teams in executables.

11 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 11 van 14 Tijdens de ontwikkeling worden de verschillende systeemcomponenten ontwikkeld en geïntegreerd. Zowel de code van de componenten als de integratie worden zowel gereviewd als getest. 4.5 Testen Het doel van testen is: Vaststellen dat de interactie tussen de objecten goed verloopt; Vaststellen dat het systeem correct is ontwikkeld; Vaststellen dat het systeem voldoet aan de requirements; Vaststellen dat de fouten het gebruik van de software niet in de weg staat. Softwaretesten kost bij veel organisaties tussen de 30 tot 50% van de software ontwikkelkosten. Toch bestaat het beeld dat de software bij oplevering onvoldoende getest is. Deze contradictie komt door twee redenen. Ten eerste is het testen enorm moeilijk. De verschillende manieren waarop een programma kan werken is niet te kwantificeren. Ten tweede wordt testen vaak gedaan zonder duidelijke methode en zonder de benodigde tools en ondersteuning. Hoewel de complexheid van de software ervoor zorgt dat het compleet testen van een systeem onmogelijk is, brengt het toepassen van een gestructureerde methode en goeie tools grote productiviteits- en effectiviteitsverbeteringen met zich mee. Goed uitgevoerde testen die vroeg in de software lifecycle zijn uitgevoerd verlagen de kosten van ontwikkeling en onderhoud significant. Het reduceert ook het risico en de verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van slechte kwaliteit software zoals lage gebruikers productiviteit, fouten bij het invoeren van data en berekeningen en onacceptabele functionele werking. Tegenwoordig zijn veel systemen kritiek voor het succes van organisaties. Het testen begint met het maken van een testplan. In het testplan staan de te testen requirements, de risicoanalyse, de teststrategie, de benodigde resources en de planning. In het testplan worden ook alle verschillende vormen van testen benoemd (functioneel, bedrijfsproces, load, stress etc.). Vervolgens worden de tests ontworpen en worden de testgevallen ontwikkeld. Daarna worden de verschillende tests uitgevoerd en de uitkomsten geëvalueerd. 4.6 Implementatie (Deployment) RUP noemt implementatie deployment. Implementatie beschrijft de activiteiten met betrekking tot het ter beschikking stellen van het product aan de gebruikers. Dit omvat ook het acceptatietesten op de locatie van de gebruiker (betatest) en uitbrengen van de release. Veel van de implementatieactiviteiten worden al vroeg in het ontwikkeltraject voorbereid. Er wordt een separaat implementatieplan opgesteld met daarin de implementatieactiviteiten. 4.7 Configuratie- en changemanagement Configuratie- en changemanagement heeft betrekking op: Identificeren van configuratieitems; Beheersen van de wijzigingen met betrekking tot deze items; Vaststellen van de integriteit van de items; Definiëren en managen van de configuraties van deze items. Een configuratie management systeem (CM systeem) is essentieel voor het beheersen van diverse producten die ontstaan tijdens een project. Beheer voorkomt kostbare fouten zoals: Gelijktijdige aanpassing; Beperkte kennis van het product; Gelijktijdig gebruik van meerdere versies.

12 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 12 van Omgeving (Environment) De omgevingsdiscipline richt zich op de activiteiten die benodigd zijn voor het ondersteunen van het proces van het project. De ontwikkelomgeving zijn alle zaken die het project nodig heeft om een systeem te ontwikkelen en in te voeren, zoals tools, processen, templates en infrastructuur. Het doel van de omgevingsactiviteiten is zorgen voor een software ontwikkelingsorganisatie, inclusief processen en tools, die het ontwikkelteam ondersteunt. Voorbeelden zijn: Tools, inclusief richtlijnen voor gebruik; Project specifieke templates; Beschrijving van het ontwikkelproces; Richtlijnen voor business-modelering; Configuratie management plan; Ontwerprichtlijnen; Stijlgids voor de handleiding; Programmeerrichtlijnen; Testrichtlijnen; Richtlijnen voor het opstellen van use-cases; User-interface richtlijnen; Ontwikkelinfrastructuur. 4.9 Project management Software project management is een vak van balanceren tussen verschillende doelstellingen, het managen van risico s en overwinnen van obstakels met als doel een product af te leveren dat voldoet aan de wensen van de klant en de andere stakeholders. En dat is niet makkelijk. Het doel van projectmanagement is zorg dragen voor: Een raamwerk voor het managen van software intensive projecten; Richtlijnen voor planning, bemensing, uitvoering en monitoring van projecten; Een raamwerk voor het managen van risico.

13 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 13 van 14 5 Overige aspecten van RUP 5.1 Rollen RUP onderkent de volgende rollen binnen een project: Analisten: Business designer; Business model reviewer; Business process analist; Requirements reviewer; System analist; Requirements specifier; User interface designer. Developers: Software Architect; Architecture Reviewer; Capsule Designer; Code Reviewer; Database Designer; Design Reviewer; Designer; Implementer; Integrator. Testers: Test designer; Tester. Managers Change Control Manager; Configuration Manager; Deployment Manager; Process Engineer; Project Manager; Project Reviewer. Overige rollen: Stakeholder; Any Role; Course Developer; Graphic Artist; System Administrator; Technical Writer; Tool Specialist. RUP kent ook zeer veel tussenproducten (in totaal 105). Het voert te ver om ze allemaal op te sommen en te behandelen, hiervoor wordt verwezen naar de CD-ROM.

14 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 14 van 14 6 Literatuurverwijzingen CR-ROM op te vragen bij het productmanagement

Unified Process. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Unified Process. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Unified Process Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Unified Process... 4 3. Fasering... 5 3.1.

Nadere informatie

RAD Rapid application development. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

RAD Rapid application development. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. RAD Rapid application development Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces Software Processen Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1 Het software proces Een gestructureerd set van activiteiten nodig om een software systeem te ontwikkelen Specificatie;

Nadere informatie

bedrijfsprocessen en vormt daarmee de kapstok voor de producten van andere disciplines. Het PAM is geen RUP concept.

bedrijfsprocessen en vormt daarmee de kapstok voor de producten van andere disciplines. Het PAM is geen RUP concept. 1. 1.1. Inleiding Doel De Requirementdiscipline richt zich op het vaststellen en vastleggen van de eisen en wensen die aan een oplossing worden gesteld: de requirements. Rollen De keyrol binnen deze discipline

Nadere informatie

Procesvisie op Maat. Op basis van het Master Test Plan wordt een gedetailleerd testplan voor elke fase opgesteld.

Procesvisie op Maat. Op basis van het Master Test Plan wordt een gedetailleerd testplan voor elke fase opgesteld. 1. 1.1. Inleiding Doel In de discipline vindt de validatie van datgene wat binnen het project is gerealiseerd plaats. Dit bestrijkt het gebied van unittest tot en met acceptatie door gebruikers en beheerorganisatie.

Nadere informatie

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Project Management met Teamcenter 2007 Door: Ramon van Raak Beheert u complexe projecten dan weet u als geen ander dat de projectvoorbereiding de basis legt

Nadere informatie

Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek

Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek Het ontwikkelen en gestructureerd testen van administratieve systemen is gebaseerd het watervalprincipe. Bij het ontwikkelen volgens het watervalprincipe

Nadere informatie

Evo Evolutionary Project Management. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Evo Evolutionary Project Management. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Evo Evolutionary Project Management Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. EVO... 4 3. FASERING...

Nadere informatie

Data Warehouse. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Data Warehouse. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Data Warehouse Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DOEL VAN

Nadere informatie

het doel, de keuzen zijn gebaseerd op kennis en ervaring van de deelnemers van de bijeenkomsten.

het doel, de keuzen zijn gebaseerd op kennis en ervaring van de deelnemers van de bijeenkomsten. Rational Unified Process: aandachtspunten voor de auditor Systeemontwikkelingsorganisaties introduceren met regelmaat nieuwe of andere softwareontwikkelmethoden. Vaak ligt hier een ontevredenheid over

Nadere informatie

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary 1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary CUSTOMER migratie Management Technische Transitie Meetings Status Reporting Administratie Technisch Upgegrade Systemen (3-tier) Delta Analyse & Functioneel

Nadere informatie

Martin van Leeuwen Happy Testing

Martin van Leeuwen Happy Testing Titel, samenvatting en biografie Samenvatting: Deze presentatie beschrijft een aantal test maatregelen die in een RUP nieuwbouw project zijn genomen, om ervoor te zorgen dat het testen aan het eind van

Nadere informatie

De tester als bruggenbouwer

De tester als bruggenbouwer De tester als bruggenbouwer Tim Koomen Testnet voorjaarsevenement 9 juni 2004 Agenda Bruggen Enkele bruggen toegelicht De bruggenbouwer Trends Sogeti Nederland B.V. Pagina 1 Bruggen Systeem Beheer Stuur

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

Scrum. Een introductie

Scrum. Een introductie Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 10 Scrum Een introductie Almere 1999 Proud of it Pagina 1 van 10 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Scrum... 4 3 Scrum rollen...

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren Maart 2015 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 2 December 2014 Yannick Verschueren

Nadere informatie

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken De business organisatie heeft altijd stijgende verwachtingen van uw IT organisatie. Meer dan ooit is het van

Nadere informatie

Software Test Plan. PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015

Software Test Plan. PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Software Test Plan PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage Versie 1 Versie

Nadere informatie

Testomgevingen beheer

Testomgevingen beheer Testomgevingen beheer Testen brengt het verwachte resultaat en de huidige toestand bij elkaar. Het geeft aanknopingspunten om de planning te maken, het product te verbeteren en om zorgen bij belanghebbenden

Nadere informatie

Webtesten onder schaarste

Webtesten onder schaarste Testnet najaarsevenement 2005 B e y o n d t h e o r d i n a r y Webtesten onder schaarste Vincent Staal ORDINA NV Ringwade 1 Postbus 7101 3430 JC Nieuwegein Tel: 030 6637000 Fax: 030 6637099 www.ordina.nl

Nadere informatie

Testen. Presentatie. Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2

Testen. Presentatie. Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2 Testen Presentatie Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2 Algemeen Tegenwoordig behoeft het belang van testen nauwelijks nog te worden uitgelegd. Binnen organisaties speelt

Nadere informatie

Business Scenario. Voorbeeld Archimate Risico Extensie. versie 0.1. Bert Dingemans

Business Scenario. Voorbeeld Archimate Risico Extensie. versie 0.1. Bert Dingemans Business Scenario Voorbeeld Archimate Risico Extensie versie 0.1 Bert Dingemans Administratieve pagina Wijzigingshistorie Versie Datum Auteur Reden wijziging Review historie Naam Afdeling Functie Datum

Nadere informatie

Software Test Document

Software Test Document Software Test Document PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage Versie

Nadere informatie

Oplossingen voor het testen van objectgeoriënteerde software

Oplossingen voor het testen van objectgeoriënteerde software Oplossingen voor het testen van objectgeoriënteerde software Pieter van den Hombergh Fontys Hogeschool voor Techniek en Logistiek Software Engineering 14 maart 2013 HOM/FHTeL Oplossingen voor het testen

Nadere informatie

Satisfy the real (and changing) customer expectation

Satisfy the real (and changing) customer expectation Han Duisterwinkel Test & Quality competence RUP competence LogicaCMG Nederland B.V. Eemsgolaan 1 P.O. Box 70237 9704 AE Groningen The Netherlands www.logicacmg.com @logicacmg.com

Nadere informatie

ARE methodiek Het ontwikkelen van Informatie Elementen

ARE methodiek Het ontwikkelen van Informatie Elementen ARE methodiek Het ontwikkelen van Informatie Elementen WI1: Het opstarten van het project Milestone 1 WI2: Ontwikkel een Vison WI3: Modelleer het Business Domain WI4: Creëer een Glossary WI7: Beheer wijzigingen

Nadere informatie

Agile systeemontwikkeling. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Agile systeemontwikkeling. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Agile systeemontwikkeling Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Terminologie... 4 3. Uitgangspunten...

Nadere informatie

Oplossingen voor het testen van objectgeoriënteerde software. Oplossingen voor het testen van. Overzicht. Pieter van den Hombergh.

Oplossingen voor het testen van objectgeoriënteerde software. Oplossingen voor het testen van. Overzicht. Pieter van den Hombergh. Oplossingen voor het testen van objectgeoriënteerde software Pieter van den Hombergh Fontys Hogeschool voor Techniek en Logistiek Software Engineering 14 maart 2013 HOM/FHTeL Oplossingen voor het testen

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Auteurs: Erik Seldenthuis Aminah Balfaqih Datum: 31 Januari 2011 Kerntaak 1 Ontwerpen van applicaties De volgordelijke plaats van de documenten binnen

Nadere informatie

PROJECT INITIATION DOCUMENT

PROJECT INITIATION DOCUMENT PROJECT INITIATION DOCUMENT Versie: Datum: x.x dd-mm-jj DOCUMENTATIE Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:. INHOUDSOPGAVE 1. Managementsamenvatting

Nadere informatie

Sjabloon testplan o.b.v. situationeel testen. <<Organisatie>>

Sjabloon testplan o.b.v. situationeel testen. <<Organisatie>> Sjabloon testplan o.b.v. situationeel testen SYSQA B.V. Almere Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Over dit sjabloon Dit

Nadere informatie

Succes = Noodzaak x Visie x Draagvlak 2. Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International

Succes = Noodzaak x Visie x Draagvlak 2. Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International Succes = x Visie x Draagvlak 2 Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International dinsdag 3 oktober 2006 Spider Congres Agenda Inventarisatie SPI-knelpunten Implementatie

Nadere informatie

Regressietesten. De aanpak en aandachtspunten. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Regressietesten. De aanpak en aandachtspunten. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Regressietesten De aanpak en aandachtspunten Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 1.1 ALGEMEEN...3 1.2 VERSIEBEHEER...3

Nadere informatie

Checklist basisontwerp SDM II

Checklist basisontwerp SDM II Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 5 Checklist basisontwerp SDM II Documentatie. Zijn de uitgangspunten voor het basisontwerp Is een plan van aanpak Zijn er wijzigingen op het Software Quality Assurance

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

RUM. requirements Management. SPIder session Project. driven by requirements 25th april. Risk assessed User

RUM. requirements Management. SPIder session Project. driven by requirements 25th april. Risk assessed User RUM Risk assessed User requirements Management - SPIder session Project driven by requirements 25th april Copyright 2006 ps_testware - Gijs Kuiper Risk assessed User requirement Management Personalia Gijs

Nadere informatie

Software Test Documentation

Software Test Documentation FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN & WE- TENSCHAPPEN DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE AND APPLIED COMPUTER SCIENCE Software Test Documentation Software Engineering Nicolas Carraggi, Youri Coppens, Christophe

Nadere informatie

Configuratie Management

Configuratie Management Factsheet Configuratie Management Software Development Management Een herkenbare situatie? Uw klanten stellen hoge eisen aan de oplevering van projecten, want de klant van uw klant wil het sneller, goedkoper

Nadere informatie

Business Process Management

Business Process Management Business Process Management Prof. dr. Manu De Backer Universiteit Antwerpen Katholieke Universiteit Leuven Hogeschool Gent Wat is een bedrijfsproces? Een verzameling van (logisch) gerelateerde taken die

Nadere informatie

TESTEN VOLGENS TMAP, EEN KORTE INTRODUCTIE. 1. Inleiding. 2. TMap methode. Kwaliteit zonder gestructureerd testen is toeval.

TESTEN VOLGENS TMAP, EEN KORTE INTRODUCTIE. 1. Inleiding. 2. TMap methode. Kwaliteit zonder gestructureerd testen is toeval. TESTEN VOLGENS TMAP, EEN KORTE INTRODUCTIE Kwaliteit zonder gestructureerd testen is toeval Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De TMap methode 3. De fase Planning & Beheer 4. De fase testspecificatie 5. De

Nadere informatie

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Drechtsteden Technische Architectuur (DTA) ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Status : Definitief 1.0 Redactie : DTA Datum : 29-08-2007 1 Versiebeheer

Nadere informatie

De beheerrisico s van architectuur

De beheerrisico s van architectuur De beheerrisico s van architectuur Een overzicht van de ArChimate Risico Extensie versie 0.2 Bert Dingemans Inleiding Het implementeren van een (enterprise) architectuur brengt altijd risico s met zich

Nadere informatie

<<Naam document>> <<Organisatie>>

<<Naam document>> <<Organisatie>> SYSQA B.V. Almere Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting...3 2 Opdracht...4

Nadere informatie

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Copyright Datacon www.datacon.nl Wat is een intranetportal? Een intranet is een online gepersonaliseerde en geïntegreerde toegang tot

Nadere informatie

Workshop verkrijgen requirements. Draaiboek requirementsontwikkeling sessie. SYSQA B.V. Almere

Workshop verkrijgen requirements. Draaiboek requirementsontwikkeling sessie. SYSQA B.V. Almere Workshop verkrijgen requirements Draaiboek requirementsontwikkeling SYSQA B.V. Almere Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 6 Titel Workshop verkrijgen requirements Versie 1.1 Onderwerp Datum 16-03-2011

Nadere informatie

VAN USE CASE NAAR TEST CASE ORDINA SMART COMPETENCE CENTER

VAN USE CASE NAAR TEST CASE ORDINA SMART COMPETENCE CENTER VAN USE CASE NAAR TEST CASE ORDINA SMART COMPETENCE CENTER Sander Hoogendoorn Versie 1.0 15 april 2002 Documentbeheer Versie Datum Auteur Omschrijving 0.1 15 April 2002 Sander Hoogendoorn 0.2 15 april

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen 1 Waarom? : Succesvol zijn is een keuze! Organisaties worden door haar omgeving meer en meer gedwongen om beter te presteren. Voornamelijk wordt dit ingegeven door de klant die haar eisen en wensen m.b.t.

Nadere informatie

SDM II - System Development Methodology II. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

SDM II - System Development Methodology II. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. SDM II - System Development Methodology II Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Agile Testen in de praktijk

Agile Testen in de praktijk 1 Agenda 2 Agile Testen in de praktijk Summerschool 13 Juli 2011 Introductie Agile de context van agile Testen2.0 de tester in een agile project Waarden en principes DoD, PRA en MTP Testen3.0 in een agile

Nadere informatie

Adding value to test tooling Hoe en waarom DevOps de wereld van performance testen verandert

Adding value to test tooling Hoe en waarom DevOps de wereld van performance testen verandert Hoe en waarom DevOps de wereld van performance testen verandert Najaarsevenement 14 oktober 2015 Inleiding Wie zijn we Marc Koper: Specialist in performancetesten / testautomatisering HenkJaap van den

Nadere informatie

Ontwikkelmethoden en technieken DSDM POMT HC3

Ontwikkelmethoden en technieken DSDM POMT HC3 DSDM Ontwikkelmethoden en technieken DSDM POMT HC3 HC WG rollenspel praktijktoets 1 praktijktoets 2 praktijktoets 3 Mei week 1 week 2 week 3 Week 4 vakantie Inleiding Ontwikkel methodiek DSDM Technieken

Nadere informatie

Verzamelde vragen en antwoorden Agile Applicatie ontwikkeling. Agile Methodiek en Technologie. Zest Application Professionals

Verzamelde vragen en antwoorden Agile Applicatie ontwikkeling. Agile Methodiek en Technologie. Zest Application Professionals Verzamelde vragen en antwoorden Agile Applicatie ontwikkeling Agile Methodiek en Technologie Zest Application Professionals Hoe is de aansluiting op ontwikkelmethoden voor Legacy-systemen? Out of the Box

Nadere informatie

Spinam Competentie Cultiveren

Spinam Competentie Cultiveren Template impactanalyse Spinam Purmerend T +31 (85) 303 46 59 I www.spinam.nl Plaats Purmerend Datum Auteur D.J. Doorn Status Definitief Inhoudsopgave 1 Samenvatting van het voorstel... 4 1.1 Korte omschrijving...

Nadere informatie

Overheidsorganisatie verkleint risico s binnen het Software Lifecycle Management-proces.

Overheidsorganisatie verkleint risico s binnen het Software Lifecycle Management-proces. TITEL Overheidsorganisatie verkleint risico s binnen het Software Lifecycle Management-proces. Door Marco Vos INTRODUCTIE Voor de serviceverlening van de overheid wordt al vele decennia software ontwikkeld.

Nadere informatie

Scrum. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Scrum. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Scrum Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 SCRUM... 4 3 FASERING... 5 4 KENMERKEN... 6 4.1 DE SCRUM-MEETING...

Nadere informatie

Toekomstbestending maken van selectie tool Rekening houdend met strikte privacy wetgeving

Toekomstbestending maken van selectie tool Rekening houdend met strikte privacy wetgeving Toekomstbestending maken van selectie tool Rekening houdend met strikte privacy wetgeving Kurt.Merchiers@colruytgroup.com Functioneel Analist Roel.Van.Assche@sas.com Consultant Agenda Vervanging van de

Nadere informatie

Tools die je móét hebben voor je (gaat) testen!

Tools die je móét hebben voor je (gaat) testen! Voorjaarsevenement 2008 Tools die je móét hebben voor je (gaat) testen! Jurian van de Laar (jla@improveqs.nl) 1 Improve Quality Services Dienstverlener Testen & Kwaliteitsmgt. Advisering, Detachering en

Nadere informatie

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau KICKSTARTERS We lanceren binnen twee maanden een nieuw digitaal platform waarmee u in hoog tempo business value genereert. De digitale transformatie is in volle gang. Consumenten

Nadere informatie

TMAP NEXT DOCUMENT OVERZICHT TOEGEPASTE TESTVORMEN

TMAP NEXT DOCUMENT OVERZICHT TOEGEPASTE TESTVORMEN TMAP NEXT DOCUMENT OVERZICHT TOEGEPASTE TESTVORMEN Copyright Sogeti Nederland B.V. te Vianen Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt (voor willekeurig welke doeleinden)

Nadere informatie

Requirements in een klein project - Voor een team van 1

Requirements in een klein project - Voor een team van 1 Requirements in een klein project - Voor een team van 1 Gastcollege Technische Universiteit Eindhoven Harry Nieboer Insteek vandaag Requirements in de praktijk Eerst Requirements in een klein project (één

Nadere informatie

Voorbeeld projectplan

Voorbeeld projectplan Voorbeeld projectplan Projectplan voor project < naam > Naam project Datum Naam projectleider Naam opdrachtgever Startdatum Einddatum Doorlooptijd in weken/ maanden Datum Versie Status Auteur(s) Maak een

Nadere informatie

ISTQB Foundation level. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISTQB Foundation level. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISTQB Foundation level Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Aliens? http://www.youtube.com/watch?v=e5pqleh2hz8

Aliens? http://www.youtube.com/watch?v=e5pqleh2hz8 Aliens? http://www.youtube.com/watch?v=e5pqleh2hz8 Ontwikkelmethoden en technieken Kenmerken van ontwikkelmethoden POMT HC2 2 Vorige week 3 Rollenspel Klant is koning Communicatie en afspraken Documentatie

Nadere informatie

AERIUS II. Mark Wilmot Product Owner AERIUS. Ministerie van EL&I Programma Directie Natura 2000 Programma Stikstof (PAS)

AERIUS II. Mark Wilmot Product Owner AERIUS. Ministerie van EL&I Programma Directie Natura 2000 Programma Stikstof (PAS) AERIUS II Mark Wilmot Product Owner AERIUS Ministerie van EL&I Programma Directie Natura 2000 Programma Stikstof (PAS) m.j.wilmot@mineleni.nl Inhoud Toelichting AERIUS II Project Demo Agile / Scrum proces

Nadere informatie

BDD/Gherkin. Een introductie

BDD/Gherkin. Een introductie BDD/Gherkin Een introductie Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. BDD... 4 3. Gherkin... 5 4. BDD-Tools... 6 5. Voordelen... 7 6. Benodigde kennis en vaardigheden...

Nadere informatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Auteur: Remy Stibbe Website: http://www.stibbe.org Datum: 01 mei 2010 Versie: 1.0 Whitepaper implementatie workflow in een organisatie 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Medical device software

Medical device software Medical device software Medical device software Software ontwikkeling voor de medische wereld Nspyre Herculesplein 24 3584 AA Utrecht T 088-827 50 00 F 088-827 50 99 www.nspyre.nl Medical devices zijn

Nadere informatie

Proces to model en model to execute

Proces to model en model to execute Proces to model en model to execute Een end-to-end (bedrijfs)proces (figuur 1) is het geheel van activiteiten die zich, op een bepaalde plaats door een bepaalde rol, in bepaalde volgorde opvolgen en waarvan

Nadere informatie

HERGEBRUIK VAN REQUIREMENTS

HERGEBRUIK VAN REQUIREMENTS HERGEBRUIK VAN REQUIREMENTS EEN PRAKTISCHE AANPAK BUSINESS ANALYSE CENTER OF EXCELLENCE - SYNERGIO Inhoudsopgave 1 HERGEBRUIK VAN REQUIREMENTS... 3 1.1 GEBRUIKEN VERSUS HERGEBRUIKEN... 4 2 STRATEGIE...

Nadere informatie

XP Extreme Programming. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

XP Extreme Programming. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. XP Extreme Programming Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 2. EXTREME PROGRAMMING...4 3. FASERING...5

Nadere informatie

TESTAUTOMATISERING IN EEN ETL-OMGEVING

TESTAUTOMATISERING IN EEN ETL-OMGEVING Pagina 21 TESTAUTOMATISERING IN EEN ETL-OMGEVING Door John Kronenberg John.Kronenberg@bartosz.nl @johnkronenberg Edward Crain Edward.crain@divetro.nl Welke groeifasen werden doorlopen in testautomatisering

Nadere informatie

ISACA round-table 7 december 2009 Rik Marselis

ISACA round-table 7 december 2009 Rik Marselis ISACA round-table 7 december 2009 Rik Marselis Senior Testconsultant bij Sogeti Penningmeester van BNTQB, de member board voor België en Nederland van de International Software Testing Qualifications Board

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

Requirements Management Werkgroep Traceability

Requirements Management Werkgroep Traceability Requirements Management Werkgroep Traceability Plan van Aanpak (1) Doel en definitie van Traceability Traceability heeft tot doel om tijdens het ontwikkelproces status informatie te verschaffen omtrent

Nadere informatie

Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012

Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012 Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012 Het duivelsvierkant Agenda Introductie 19.00u 19.10u Klassiek Projectmanagement: Prince 2 Testmanagement:

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

Stuurgroep ICT innovatie in de ouderenzorg. 12 oktober 2010

Stuurgroep ICT innovatie in de ouderenzorg. 12 oktober 2010 Stuurgroep ICT innovatie in de ouderenzorg 12 oktober 2010 Agenda High Level Scope Projectorganisatie en werkingsprincipes Projectplanning en roll-out Projectopvolging Evaluatie diensten Agenda volgende

Nadere informatie

PRINCE2 Symposium: Zin en Onzin van een Methode. PRINCE 2 versus CMMI; raakvlakken, overlap en aanvullingen SYSQA B.V.

PRINCE2 Symposium: Zin en Onzin van een Methode. PRINCE 2 versus CMMI; raakvlakken, overlap en aanvullingen SYSQA B.V. PRINCE2 Symposium: PRINCE 2 versus CMMI; raakvlakken, overlap en aanvullingen Jan Jaap Cannegieter SYSQA B.V. SYSQA B.V. Operationeel Tactisch Strategisch Testen Requirements Quality assurance Auditing

Nadere informatie

B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie

B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie Djoerd Hiemstra, Klaas Sikkel, Luís Ferreira Pires, Maurice van Keulen, en Jan Kamphuis 1 Inleiding Studenten hebben in modules 1 en 2 geleerd om moeilijke

Nadere informatie

Mastertestplan <<Naam project>> <<Organisatie>>

Mastertestplan <<Naam project>> <<Organisatie>> Mastertestplan SYSQA B.V. Almere Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie Pagina 2 van 17 Inhoudsopgave 1 Management

Nadere informatie

Use-Case 2.0. Requirements Kenniscentrum 15 November 2012. Eric Lopes Cardozo elcardozo@ivarjacobson.com

Use-Case 2.0. Requirements Kenniscentrum 15 November 2012. Eric Lopes Cardozo elcardozo@ivarjacobson.com Use-Case 2.0 Requirements Kenniscentrum 15 November 2012 Eric Lopes Cardozo elcardozo@ivarjacobson.com Agenda Use cases: Een korte geschiedenis Waarom nog steeds use cases gebruiken? Waarom Use-Case 2.0?

Nadere informatie

Scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum agileagileagileagileagileagileagileagil

Scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum agileagileagileagileagileagileagileagil Scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum agileagileagileagileagileagileagileagil eagileagileagileagileagileagileagileagi leagileagileagileagileagileagileagileag

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Handout. Hoe testers de kwaliteit van requirements kunnen beïnvloeden. Slechte requirements zijn overal. Testnet thema-avond Requirements.

Handout. Hoe testers de kwaliteit van requirements kunnen beïnvloeden. Slechte requirements zijn overal. Testnet thema-avond Requirements. Hoe testers de kwaliteit van requirements kunnen beïnvloeden Testnet thema-avond Slechte requirements zijn overal 2 Pagina 1 En dan heb je goede requirements 3 proces proces ontwikkeling validatie management

Nadere informatie

Het CIBG ervaart een hogere kwaliteit met applicatie-ontwikkeling in Microsoft Visual Studio 2010

Het CIBG ervaart een hogere kwaliteit met applicatie-ontwikkeling in Microsoft Visual Studio 2010 Het CIBG ervaart een hogere kwaliteit met applicatie-ontwikkeling in Microsoft Visual Studio 2010 Organisatie Het CIBG is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Nadere informatie

Software Engineering Groep 3

Software Engineering Groep 3 Software Engineering Groep 3 Post Mortem Review 1 Kristof Van Moffaert (QA Manager) 3 e Bachelor Computerwetenschappen Kristof.Van.Moffaert@vub.ac.be se3@tinf.vub.ac.be 22 februari 2009 Document geschiedenis

Nadere informatie

Betere dienstverlening financiële organisaties met continuous delivery Flexibeler, efficiënter en in kort tijdsbestek software ontwikkelen

Betere dienstverlening financiële organisaties met continuous delivery Flexibeler, efficiënter en in kort tijdsbestek software ontwikkelen Betere dienstverlening financiële organisaties met continuous delivery Flexibeler, efficiënter en in kort tijdsbestek software ontwikkelen Sinds de kredietcrisis en door opkomende technologieën staan banken

Nadere informatie

GAMP Toegepast op de DeskTopXorter Besturing DeskTopXorter

GAMP Toegepast op de DeskTopXorter Besturing DeskTopXorter GAMP Toegepast op de DeskTopXorter Besturing DeskTopXorter 2 Opdrachtgever : Opdrachtnemers : Ing. P. van den Berg Michel van Reenen Thijs Mommen GAMP Toegepast op de DeskTopXorter Besturing DeskTopXorter

Nadere informatie

Verschillen in QA aanpak tussen ERP projecten en niet-erp projecten

Verschillen in QA aanpak tussen ERP projecten en niet-erp projecten Verschillen in QA aanpak tussen ERP projecten en niet-erp projecten SYSQA B.V. Almere Datum : 06 mei 2013 Status : definitief Versie : 2.0 Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 5 Overzicht

Nadere informatie

Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL )

Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL ) Exameneisen Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL ) Publicatiedatum 1-1-2008 Startdatum 1-3-2007 Doelgroep IT Service Management Practitioner: Release &

Nadere informatie

Procesvalidatie voor een veiliger ketentest

Procesvalidatie voor een veiliger ketentest Procesvalidatie voor een veiliger ketentest Johan Vink TestNet Voorjaarsevenement 2010 Agenda Inleiding Typering project & testaanpak Werkwijze business proces Probleem De opdracht voor het testteam Probleemanalyse

Nadere informatie

WAT BETEKENT BUSINESS AGILITY VOOR UW ONTWIKKELSTRAAT? SAMENVATTING BUSINESS AGILITY ITERATIEVE AANPAK ONTWIKKELSTRAAT

WAT BETEKENT BUSINESS AGILITY VOOR UW ONTWIKKELSTRAAT? SAMENVATTING BUSINESS AGILITY ITERATIEVE AANPAK ONTWIKKELSTRAAT WAT BETEKENT BUSINESS AGILITY VOOR UW ONTWIKKELSTRAAT? SAMENVATTING Voor het bereiken van business agility is meer nodig dan een juiste architectuur en is een iteratieve aanpak essentieel. Daarvoor is

Nadere informatie

Inhoud Deel een Het ontwikkeltraject 1 2 3

Inhoud Deel een Het ontwikkeltraject 1 2 3 5 Inhoud Inleiding 11 Deel een Het ontwikkeltraject 13 1 Werken binnen organisaties 15 1.1 Non-profit-organisatie 15 1.2 Profit-organisatie 16 1.3 Doelen 16 1.4 Rechtsvormen 16 Rechtspersoon 17 Persoonlijke

Nadere informatie

Subwerkgroep Methoden. Toelichting inhoud en voortgang tot nu toe

Subwerkgroep Methoden. Toelichting inhoud en voortgang tot nu toe SPIDER werkgroep Requirements Management Subwerkgroep Methoden Toelichting inhoud en voortgang tot nu toe donderdag 17 januari 2008 Frans van Veen Bert Dubbelman Robert van Lieshout Erwin Bolwidt Jan-Willem

Nadere informatie

WHITE PAPER. Agile/Scrum

WHITE PAPER. Agile/Scrum WHITE PAPER Agile/Scrum Belangrijkste kenmerk van Scrum is de ontwikkeling via een serie van korte - iteraties, in Scrum terminologie sprints genoemd. Introductie Heel in het kort gezegd is Scrum een Agile

Nadere informatie

CMM 3: levert het wat op?

CMM 3: levert het wat op? CMM 3: levert het wat op? Philips Analytical De noodzaak en voordelen van Software Process Improvement Wie is Philips Analytical? Waarom is voor ons software proces verbetering zo essentieel? Hoe hebben

Nadere informatie

Testplan IpMEDT3 project

Testplan IpMEDT3 project Testplan IpMEDT3 project Versie: 1.0 Groepsbegeleider: Bob Zadok Blok Groepsleden: Luuk Gortzak (s1062708) Jens Brokaar (s1066589) Ellis Stroet (s1066586)

Nadere informatie