Scrum. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Scrum. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V."

Transcriptie

1 Scrum Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

2 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 INLEIDING SCRUM FASERING KENMERKEN DE SCRUM-MEETING SCRUM EN ANDERE METHODES LITERATUURVERWIJZINGEN... 10

3 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 3 van 10 1 Inleiding De traditionele systeemontwikkelmethodes zoals SDM I, SDM II en LAD hebben, zo bleek in de praktijk, een aantal nadelen. Zo wordt de fasering als rigide ervaren, is de doorlooptijd vaak langer dan gewenst, zijn de kosten hoog en is de gebruikersparticipatie te laag. Ook worden riskante activiteiten, zoals de integratie van modules en een load test, pas in een laat stadium uitgevoerd. Als gevolg hiervan zijn er aan het einde van de 20 e eeuw een aantal systeemontwikkelmethodes ontstaan die tegemoetkomen aan deze tekortkomingen. De methodes worden gekenmerkt door een hoge gebruikersparticipatie en het incrementeel en iteratief ontwikkelen. Met dit laatste wordt bedoeld dat er meerdere ontwikkelrondes na elkaar plaatsvinden. In plaats van ernaar te streven in één keer het systeem te bouwen worden meerdere versies gemaakt en steeds verbeterd en verfijnd. Deze methodes staan bekend als Iterative and Incremental Development (IID). Verwant aan IID zijn de zogenaamde agile methodes, waarbij agile staat voor snel en flexibel reagerend op veranderingen. Deze agile methodes zijn behalve iteratief (en incrementeel) ook gebaseerd op evolutionaire ontwikkelmethodes. Daarnaast speelt flexibiliteit een grote rol, het vermogen om het systeem tijdens de ontwikkeling snel aan te passen aan veranderende eisen. Agile ontwikkelmethodes zijn dus iteratief, evolutionair en flexibel.

4 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 4 van 10 2 Scrum Binnen de groep van agile ontwikkelmethodes (iteratief, evolutionair en flexibel) behoort Scrum, samen met XP (extreme programming), tot de meest toegepaste methodes. Scrum is een agile ontwikkelmethode waarbij de nadruk vooral ligt op: Zelforganiserende teams van ontwikkelaars; Dagelijkse afstemming binnen een team; Het vermijden van vooraf gedefinieerde stappen. Een paar van de meest kenmerkende activiteiten van Scrum zijn: Een dagelijkse meeting (de Scrum-meeting) met speciale vragen; Ontwikkeling in iteratiestappen met een lengte van 30 kalenderdagen; Oplevering van een demoversie voor de externe stakeholders aan het eind van elke iteratiestap. De basis van Scrum ligt in een bekend artikel over de gezamenlijke best practices bij tien Japanse innovatieve bedrijven, gepubliceerd door Takeuchi en Nonaka in Harvard Business Review, januari De naam Scrum komt uit rugby en staat daar voor het aanpassingsgedrag van het team bij het naar voren brengen van de bal over het veld. Anderen hebben de principes uit het artikel van Takeuchi en Nonaka verder uitgewerkt. Hét boek over Scrum is geschreven door Schwaber en Beedle: Agile Software Development with Scrum [2].

5 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 5 van 10 3 Fasering Scrum bestaat uit vier fasen: Planning, Staging, Development en Release. In de fase Planning wordt vastgesteld wat de visie op en de verwachtingen van het te ontwikkelen systeem zijn. Ook wordt het budget voor het project zekergesteld. Er wordt een schatting gemaakt van de hoeveelheid werk; het systeemontwerp en de tussenversies worden in algemene termen gedefinieerd. In de fase Staging worden de eisen aan het systeem gedetailleerder bepaald en wordt er geprioriteerd wat er in de eerste iteratiestap gedaan moet worden. Activiteiten worden gedetailleerder gepland en ook het systeemontwerp en de tussenversies worden verder uitgewerkt. In de fase Development vindt de ontwikkeling van het systeem plaats in iteratiestappen met een lengte van 30 kalenderdagen. Deze stappen worden bij Scrum Sprints genoemd. Elke Sprint begint met een planningsbijeenkomst en dagelijks wordt er een teammeeting gehouden. Aan het eind van de iteratiestap wordt er een tussenversie aan de opdrachtgever gedemonstreerd en wordt de Sprint geëvalueerd. In de fase Release wordt een operationeel systeem opgeleverd. Ook in deze fase wordt (pas) de documentatie van het systeem gemaakt. De gebruikers van het systeem worden getraind.

6 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 6 van 10 4 Kenmerken De Scrum-methode kan het best aan de hand van een aantal typische elementen worden geïllustreerd. Fasen Planning en Staging In de fases Planning en Staging kunnen alle stakeholders functionele eisen, gebruiksscenario s, verbeteringen en gebreken aandragen. Al die zaken worden vastgelegd in een registratie. De registratie wordt door één persoon beheerd en alle verzoeken gaan via diegene. Behalve een lijst van taken voor het uiteindelijke product wordt er ook per release (tussenversie) een takenlijst geregistreerd. In deze fase wordt meer dan voldoende werk gegenereerd voor de eerste iteratiestap van de fase Ontwikkeling. Planning van een iteratiestap Aan het begin van elke Sprint herprioriteren de stakeholders de punten op de takenlijsten voor het eindproduct en de tussenreleases. Aan de hand daarvan maken het ontwikkelteam en de beheerder van het registratiesysteem een detailplanning voor de komende Sprint. Zelfsturende en organiserende teams Tijdens een Sprint bepaalt het Scrum-team zelf hoe de doelstellingen voor die Sprint worden gehaald. Het team plant zijn eigen werk en lost zijn eigen problemen op. Daartoe is het team gemachtigd, zonder tussenkomst van het management. Scrum-meeting Elke werkdag, op dezelfde plaats en hetzelfde tijdstip, is er een zogenaamde Scrum-meeting van het ontwikkelteam. Deze meeting wordt in meer detail besproken in paragraaf 4.1. Geen toevoegingen tijdens een Sprint Aan de taken die gepland zijn voor een Sprint, kunnen in principe geen werkzaamheden worden toegevoegd. Mocht er in zeldzame gevallen toch per se iets toegevoegd moeten worden, dan dient een andere taak te vervallen. Pas bij het begin van de volgende stap kan eventueel een herprioritering worden gemaakt van de taken voor het uiteindelijke product. Scrum-master Een zogenaamde Scrum-master beschermt het ontwikkelteam tegen nieuwe verzoeken van buiten. Ook zorgt de Scrum-master ervoor dat het team zijn werk kan blijven doen door beslissingen te nemen als daarom wordt gevraagd en door blokkades te verwijderen en benodigde resources te leveren. Beslissingen binnen een uur De Scrum-master neemt zijn beslissingen over blokkades binnen een uur. Blokkades binnen een dag verwijderen Blokkades die ervoor zorgen dat het ontwikkelteam zijn werk niet kan doen, moeten voor de volgende Scrum-meeting uit de weg geruimd zijn.

7 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 7 van 10 Varkens en kippen Tijdens een Scrum-meeting mogen alleen de leden van het team (varkens) iets zeggen. Nietleden (kippen) mogen bij elke meeting aanwezig zijn, maar moeten hun mond houden. De enige uitzondering hierop is dat het management in een Scrum-meeting het belang mag benadrukken van het werk dat het team verricht. Teams van zeven leden Een ontwikkelteam bestaat uit niet meer dan zeven leden. Bij grotere projecten kunnen meerdere teams worden ingezet. Eén kamer (bij voorkeur) Idealiter werkt het hele ontwikkelteam in één kamer, niet in aparte ruimtes. Bij teams met leden die geografisch verspreid werken, kan overleg via de luidspreker van een telefoon of via (video)chats uitkomst bieden. Dagelijkse integratie van modules Elke dag worden de onafhankelijk van elkaar ontwikkelde modules geïntegreerd. Ook wordt er dagelijks een, bij voorkeur geautomatiseerde, regressietest uitgevoerd (om te bekijken of de onveranderde modules nog goed werken). Sprint-evaluatie Aan het eind van elke Sprint vindt er een evaluatie plaats, onder leiding van de Scrummaster. Alle teamleden en stakeholders zijn daarbij. De tussenversie wordt gedemonstreerd en de stakeholders worden geïnformeerd over de stand van zaken. Er kan verder volop door iedereen worden gebrainstormd, maar er worden geen afspraken gemaakt. Dat gebeurt pas bij de detailplanning aan het begin van de volgende Sprint. 4.1 De Scrum-meeting De dagelijkse Scrum-meeting vormt het hart van de Scrum-methode. Elke dag, op dezelfde plaats en hetzelfde tijdstip, gaan de leden het ontwikkelteam in een kring stáán (om de meeting kort te houden) en worden dezelfde, speciale vragen door elk teamlid beantwoord. 1) Wat het je gedaan sinds de vorige Scrum-meeting? 2) Wat ga je doen vóór de volgende Scrum-meeting? 3) Wat zijn de blokkades voor het bereiken van de doelstellingen voor de huidige Sprint? Twee extra vragen zijn soms nuttig: 4) Ontbreken er dingen op de takenlijst voor de huidige Sprint, die daar volgens de eerder gemaakte afspraken wel hadden moeten staan? 5) Heb je iets nieuws geleerd wat relevant is voor de andere teamleden? Overige punten: De meetings duren gemiddeld minuten; Eventueel aanwezige niet-teamleden staan buiten de kring; Alle taken en blokkades worden meteen op een whiteboard genoteerd; Blokkades worden op het whiteboard pas uitgeveegd als ze daadwerkelijk uit de weg zijn geruimd; Er is een telefoon met luidspreker voor teamleden die elders verkeren; De Scrum-master bereidt de meetings voor en leidt ze;

8 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 8 van 10 Elke meeting begint op tijd; Varkens praten, kippen zwijgen; Behalve de drie of vijf genoemde vragen wordt er over niets anders gepraat; Mocht er toch iets anders te bespreken zijn, dan gebeurt dit in een meeting meteen na de Scrum-meeting, daarbij is meestal slechts een deel van het team betrokken.

9 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 9 van 10 5 Scrum en andere methodes De Scrum-methode voor softwareontwikkeling biedt een aantal voordelen ten opzichte van andere methodes: Betrokkenheid Het ontwikkelteam werkt in elke iteratiestap aan een duidelijk omschreven doel en mag helemaal zelf bepalen hoe dat doel bereikt wordt. De Scrum-master doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de teamleden ongestoord hun werk kunnen doen. Dat resulteert samen in een grote betrokkenheid van de teamleden bij het project; Toewijding Doordat de Scrum-master faciliterend werkt, kunnen de teamleden zich volledig wijden aan hun taak: het ontwikkelen van software; Openheid De takenlijst met werkzaamheden en prioriteiten is openbaar en in de dagelijkse Scrum-meetingen krijgt iedereen precies te horen waar de andere teamleden mee bezig zijn en hoe het staat met de voortgang van het project; Respect De individuele leden van het ontwikkelteam worden gerespecteerd om hun sterke en minder sterke punten. Problemen waar iemand tegenaan loopt worden binnen het team opgelost, zonder opgelegde inmenging van buitenaf. Eventueel heeft een team de mogelijkheid een specialist in te huren wanneer bepaalde expertise binnen het team geheel ontbreekt; Moed Het management heeft de moed om te vertrouwen op een groep individuen die helemaal zelf hun gang gaan. Het ontwikkelteam heeft de moed om zelfsturend en organiserend te werken. De Scrum-methode kan eventueel gecombineerd worden met (elementen uit) andere agile ontwikkelmethodes zoals Evo, UP en XP. Wel is bijvoorbeeld de lengte van een iteratiestap bij Scrum (30 kalenderdagen) te lang voor Evo en XP. Het vermijden van vooraf gedefinieerde processen en voorspelbare stappen kan strijdig zijn met de UP-methode.

10 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 10 van 10 6 Literatuurverwijzingen Larman, C Agile and Iterative Development. A Manager s Guide. Addison-Wesley. Schwaber, K., en Beedle, M Agile Software Development with Scrum. Prentice-Hall. Takeuchi,. H., en Nonaka, I The New New Product Development Game. Harvard Business Review, januari 1986.

Scrum. Veranderingen. Product development of product manufacturing?

Scrum. Veranderingen. Product development of product manufacturing? Scrum Nu op veel plekken de Oracle Developer en Designer ontwikkelstraat aangevuld wordt met, en steeds vaker zelfs vervangen wordt door JDeveloper, komt vaak de vraag naar boven welke project management

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

De Scrumgids. De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel. juli 2013. Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland

De Scrumgids. De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel. juli 2013. Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland De Scrumgids De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel juli 2013 Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland Inhoudsopgave Doel van de Scrumgids... 3 Scrum Overzicht... 3

Nadere informatie

Scrum. ICT-projecten op tijd en binnen budget!

Scrum. ICT-projecten op tijd en binnen budget! Scrum ICT-projecten op tijd en binnen budget! Een belangrijk kenmerk van veel IT-projecten is dat ze mislukken. Enerzijds is dat oud nieuws, aan de andere kant nog steeds een bijzonder actueel probleem.

Nadere informatie

De Agile Analist. Ebook over requirements en agile. Deel II

De Agile Analist. Ebook over requirements en agile. Deel II De Agile Analist Ebook over requirements en agile Deel II 2 Inhoud Deel I... 3 1 Inleiding... 3 2 Just in time requirements... 3 3 Just enough requirements... 3 Deel II... 4 4 Samenwerken met de business...

Nadere informatie

WHITEPAPER IN 5 MINUTEN. 11. Scrum

WHITEPAPER IN 5 MINUTEN. 11. Scrum WHITEPAPER IN 5 MINUTEN A U G U S T U S 2 0 1 4 11. Scrum Deze whitepaper gaat over Scrum. Kort en bondig: Scrum is een software-ontwikkelmethode met vaste sprints van enkele weken waarin steeds een verbeterde

Nadere informatie

SOAgile Een onderzoek naar de inzet van de combinatie SOA en Scrum Agile bij softwareontwikkeling.

SOAgile Een onderzoek naar de inzet van de combinatie SOA en Scrum Agile bij softwareontwikkeling. 2012 SOAgile Een onderzoek naar de inzet van de combinatie SOA en Scrum Agile bij softwareontwikkeling. Auteur: Niels Wolf Studentnummer: 850876182 9-4-2012 S C R I P T I E B P M & I T - S O A G I L E

Nadere informatie

Agile software development bij een verzekeringsmaatschappij

Agile software development bij een verzekeringsmaatschappij Agile software development bij een verzekeringsmaatschappij Ontwikkelingen in theorie en praktijk Ing. P. van der Klis Studentnr: 837588243 Den Haag, 28 oktober 2009 Onderzoek naar agile software development

Nadere informatie

Over Internet Unlimited Drupal Ontwikkeling, Hosting en Support

Over Internet Unlimited Drupal Ontwikkeling, Hosting en Support Drupal ontwikkeling, hosting en support Over Internet Unlimited Internet Unlimited Argon 1 4751XC Oud Gastel [t] 0165 33 22 44 [f] 0165 33 22 49 [w] www.internetunlimited.nl September 2010 Pagina 2 1.

Nadere informatie

Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces

Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces Ing. R.J.C. Backus Eenjarige Master Software Engineering Afstudeerdocent: Stagebegeleider: Opdrachtgever:

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Ing. Nyree Lemmens PH.D. IT Business Manager. Agile Software Ontwikkeling Levert het op wat de klant wil?

Ing. Nyree Lemmens PH.D. IT Business Manager. Agile Software Ontwikkeling Levert het op wat de klant wil? Ing. Nyree Lemmens PH.D. IT Business Manager Agile Software Ontwikkeling Levert het op wat de klant wil? Inhoudsopgave Inleiding 1. De klant is koning? 2. Het traditioneel ontwikkelmodel is niet meer

Nadere informatie

Introductie User Stories. SYSQA B.V. Almere

Introductie User Stories. SYSQA B.V. Almere Introductie User Stories SYSQA B.V. Almere Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Wat zijn User Stories?... 4 2.1 Definitie... 4 2.2 Voordelen... 4 2.3 Verschillen tussen

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie

{ SCRUMUCD} Adviesrapport voor E-ID internet strategies. Don R. Munter 14 juni, 2011

{ SCRUMUCD} Adviesrapport voor E-ID internet strategies. Don R. Munter 14 juni, 2011 { SCRUMUCD} Adviesrapport voor E-ID internet strategies Don R. Munter 14 juni, 2011 Inleiding Dit rapport beredeneert vanuit het huidige proces en brengt advies uit over hoe dit proces beter kan. Het tweede

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en standaarden op het gebied van IT-management, Architecture (Enterprise

Nadere informatie

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Implementatieplan van een testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 1 van 19 Managementsamenvatting Steeds meer organisaties realiseren zich dat

Nadere informatie

RibbonWood Consultancy

RibbonWood Consultancy RibbonWood. Implementeert. RibbonWood Consultancy - 10 Stappen Voor Succesvol Veranderen When you start looking at a problem and it seems really simple, you don t really under- stand the complexity of

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Whitepaper. Continuous Delivery [Auteur] Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel. +31(0)318-50 11 19 Fax +31(0)318-51 83 59

Whitepaper. Continuous Delivery [Auteur] Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel. +31(0)318-50 11 19 Fax +31(0)318-51 83 59 Whitepaper Continuous Delivery [Auteur] Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. +31(0)318-55 20 20 Fax +31(0)318-55 23 55 Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel. +31(0)318-50

Nadere informatie

Datavisualisatie VISUALISATIE VAN AGILE PROCESSEN. Scriptie Ting Yuen 0777483. Hogeschool Rotterdam -Communicatie media design 2011

Datavisualisatie VISUALISATIE VAN AGILE PROCESSEN. Scriptie Ting Yuen 0777483. Hogeschool Rotterdam -Communicatie media design 2011 1 Datavisualisatie VISUALISATIE VAN AGILE PROCESSEN Scriptie Ting Yuen 0777483 Hogeschool Rotterdam -Communicatie media design 2011 THANK Alexander Zeh / Alicia / Amy Suijkerbuijk / Anne-jet Buiten / Antoinette

Nadere informatie

Gerlof Donga Bert Pinkster

Gerlof Donga Bert Pinkster Informatieanalyse Informatieanalyse Gerlof Donga Bert Pinkster Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 EA Den Haag tel.: (070) 378 98

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie

Verzamelde vragen en antwoorden Agile Applicatie ontwikkeling. Agile Methodiek en Technologie. Zest Application Professionals

Verzamelde vragen en antwoorden Agile Applicatie ontwikkeling. Agile Methodiek en Technologie. Zest Application Professionals Verzamelde vragen en antwoorden Agile Applicatie ontwikkeling Agile Methodiek en Technologie Zest Application Professionals Hoe is de aansluiting op ontwikkelmethoden voor Legacy-systemen? Out of the Box

Nadere informatie

Automatiseer het automatiseringsbedrijf

Automatiseer het automatiseringsbedrijf Automatiseer het automatiseringsbedrijf Het optimaliseren van de ontwikkelstraat Bachelor afstudeeronderzoek Stef Roskam December 2010 Augustus 2011 Bedrijfsbegeleider: R. van der Sanden Afstudeerbegeleider:

Nadere informatie

Rini weet raad. Rini weet raad

Rini weet raad. Rini weet raad weet raad weet raad Vroeger beantwoordde Mona in de Story de vragen van lezers. Vragen over over eenvoudige praktische problemen Lieve Mona, hoe krijg ik vetvlekken uit mijn witte blouse? en vragen over

Nadere informatie

d e v e l o p m e n t s e r v i c e s p r o f f e s i o n a l s e r v i c e s p h p t r a i n i n g e n

d e v e l o p m e n t s e r v i c e s p r o f f e s i o n a l s e r v i c e s p h p t r a i n i n g e n d e v e l o p m e n t p r o f f e s i o n a l p h p t r a i n i n g e n Een eerste kennismaking... Ibuildings is in1999 opgericht met als doel zich te specialiseren in het ontwikkelen van websites en webapplicaties.

Nadere informatie

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten Hoe? Zo! Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Hoe relevant zijn ict-projecten voor het management? 4 2 Hoe zorgen we voor betrokkenheid van het management bij ict? 7 3 Hoe nemen we goede besluiten over ict-investeringen?

Nadere informatie

Een onderzoek naar mogelijke verbeterpunten voor het huidige risicomanagementproces binnen de Dienst Vastgoed Defensie

Een onderzoek naar mogelijke verbeterpunten voor het huidige risicomanagementproces binnen de Dienst Vastgoed Defensie Een onderzoek naar mogelijke verbeterpunten voor het huidige risicomanagementproces binnen de Dienst Vastgoed Defensie J. Dekker Titel: Risicomanagement bij de Dienst Vastgoed Defensie Beschrijving: Een

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie