Mededeling van het aanbieden van openbare elektronische communicatieactiviteiten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mededeling van het aanbieden van openbare elektronische communicatieactiviteiten"

Transcriptie

1 Mededeling van het aanbieden van openbare elektronische communicatieactiviteiten Algemene toelichting Voor wie is dit formulier bedoeld? Dit formulier is bedoeld voor alle ondernemingen die: openbare elektronische communicatienetwerken aanbieden; openbare elektronische communicatiediensten aanbieden; bijbehorende faciliteiten aanleggen of aanbieden. (Zie bijlage 1 Definities en uitleg voor de wettelijke definities.) De Telecommunicatiewet legt een mededelingsplicht op aan deze ondernemingen. Met dit formulier doet u de mededeling aan het college van OPTA. Waarom moet u mededeling doen? De Telecommunicatiewet regelt onder andere het toezicht op de markten voor elektronische communicatie. OPTA ziet toe op de naleving van de Telecommunicatiewet. Het toezicht door OPTA omvat mede de afbakening van markten en het zo nodig opleggen van verplichtingen aan aanbieders met aanmerkelijke marktmacht. Daarbij kan het gaan om de verplichting toegang te verlenen tot netwerken of om tariefregulering. Om vast te kunnen stellen wie op welke markt actief is en of voor een bepaalde aanbieder specifieke rechten en plichten gelden, dienen aanbieders en hun activiteiten bij OPTA bekend te zijn. In het belang van de goede uitvoering van de Telecommunicatiewet wordt door OPTA een openbaar register van de registraties bijgehouden. In het register worden uw naam en vestigingsplaats opgenomen. Dit register ligt ter inzage bij OPTA en is te raadplegen via onze website: Vergoeding voor de toezichtkosten Zie pagina 2 voor een uitleg over de wijze waarop uw vergoeding voor de toezichtkosten voor 2011 wordt vastgesteld. Wat doet OPTA met uw gegevens? Op basis van de door u verstrekte gegevens over uw activiteiten, registreert OPTA uw onderneming in één of meer van de wettelijke categorieën. Op basis van de door u verstrekte gegevens over uw omzet, stelt OPTA uw toezichtkosten voor 2011 vast. De mededelingsprocedure Vul dit formulier volledig in, laat een bevoegd vertegenwoordiger van de onderneming ondertekenen en voeg een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel bij (niet ouder dan één jaar). Stuur of fax het formulier en de bijlagen naar : OPTA, Postbus 90420, 2509 LK, Den Haag, faxnummer (070) OPTA beoordeelt de juistheid van de ingevulde gegevens en de bijlagen. Als u voldoet aan de wettelijke vereisten registreert OPTA uw onderneming. U ontvangt dan zo snel mogelijk bericht van de registratie. Hierna ontvangt u van OPTA een factuur voor de eenmalige vergoeding en indien u tot categorie 1 of 2 behoort ook voor de toezichtkosten Wijzigingen doorgeven Het is belangrijk dat OPTA de juiste gegevens heeft. Mocht het activiteitenpakket van uw onderneming na de mededeling wijzigen, dan moet u OPTA daarvan op de hoogte stellen. Hiervoor gebruikt u het formulier Wijziging of beëindiging van het aanbieden van openbare elektronische communicatieactiviteiten. Dit formulier is te verkrijgen via de website Nog vragen? Telefoon: Mevrouw E. van Kuijen ( ) Mevrouw S. Hofman ( ) (ma. - vr. van uur) Website: 1/14

2 Vergoeding voor de toezichtkosten Categorie Grensbedragen Vergoeding toezicht OPTA 1 Netto-omzet > 20 miljoen euro 0,077% van de netto-omzet 2 2 miljoen euro netto-omzet 20 miljoen euro 8.479,00 3 Netto-omzet < 2 miljoen euro Nihilstelling op aanvraag Voor de kosten van het toezicht brengt OPTA u een vergoeding in rekening die jaarlijks kan variëren. Deze vergoeding is gebaseerd op uw netto-omzet in de elektronische communicatiesector. Op basis van de hoogte van uw netto-omzet wordt u in één van de hierboven genoemde drie categorieën ingedeeld. De indeling van de categorieën is afhankelijk van de grensbedragen die gelden. In 2011 gelden de grensbedragen die in boven-staande tabel zijn opgenomen. Aanbieders die in de eerste categorie vallen, worden op basis van een promillage, ter hoogte van 0,77 (oftewel 0,077%), van hun netto-omzet belast. Aanbieders die in de tweede categorie vallen, moeten een forfaitair bedrag, ter hoogte van 8.479,00 betalen. Aanbieders die tot de derde categorie behoren, dragen niet bij aan de toezichtkosten en kunnen op aanvraag in aanmerking komen voor nihilstelling. De grensbedragen, het promillage en het forfaitair bedrag stelt de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie jaarlijks vast. Voor 2011 kunt u dit terugvinden in de Regeling vergoedingen OPTA 2011 (www.opta.nl). Wat is netto-omzet? De netto-omzet is de opbrengst uit levering van goederen en diensten uit het bedrijf van de rechtspersoon, onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen. OPTA hanteert hier de definitie uit artikel 377, zesde lid van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Ten behoeve van het opleggen van een omzet gerelateerde vergoeding dient u OPTA jaarlijks te informeren over uw netto-omzet. Het betreft de netto-omzet over het kalenderjaar dat twee jaar voorafgaat aan het jaar waarvoor de vergoeding wordt opgelegd. De vergoeding die u voor het jaar 2011 moet betalen, is dus gebaseerd op uw netto-omzet van het jaar Niet uw gehele netto-omzet is relevant. Het betreft de netto-omzet die u realiseert uit activiteiten waarop OPTA toezicht houdt. Meer precies gaat het om de netto-omzet die u heeft behaald met het leveren van diensten die vallen onder de mededelingsplicht uit artikel 2.1 van de Telecommunicatiewet, namelijk de netto-omzet die een aanbieder realiseert uit het in Nederland leveren van openbare elektronische communicatiediensten, openbare elektronische communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten. In bijlage 1 Definities en uitleg treft u een toelichting op de relevante omzet aan. Indien u uw activiteiten na 2009 heeft gestart en geen omzet heeft behaald in dat jaar, behoort u tot categorie 3. Dit kunt u in beginsel aannemelijk maken aan OPTA door een recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel mee te sturen (niet ouder dan één jaar). In de volgende drie gevallen kunt u niet volstaan met een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en dient u nadere informatie te verstrekken voor de categoriebepaling: Uw onderneming is haar activiteiten na 2009 gestart en zet de elektronische communicatieactiviteiten voort van een onderneming die deze activiteiten in 2009 verrichtte. Uw onderneming is haar activiteiten na 2009 gestart en is afgesplitst van een onderneming die in 2009 dergelijke activiteiten verrichtte. Uw onderneming is haar activiteiten na 2009 gestart en is ontstaan uit een fusie met een onderneming die in 2009 dergelijke activiteiten verrichtte. U kunt op de website terecht voor de veelgestelde vragen over het vergoedingenstelsel. 2/14

3 Gegevens 1 Naam onderneming Bij mededeling door een bedrijf: de naam volgens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel; bij mededeling door een particulier: de eigen naam; bij mededeling door overige instellingen (zoals overheidsinstanties): de officiële naam. Afdeling Nummer Kamer van Koophandel Naam contactpersoon M V Degene met wie OPTA contact kan opnemen bij eventuele vragen. Functie Telefoon en fax Postadres Postcode, plaats en land Bezoekadres Indien dit afwijkt van het postadres. Postcode, plaats en land Factuuradres Indien dit afwijkt van het postadres. Postcode en plaats Naam contactpersoon facturen M V Degene met wie OPTA contact kan opnemen bij eventuele financiële vragen. Telefoon Uw kenmerk Het betalingskenmerk dat OPTA op uw verzoek op de facturen zal vermelden. Naam contactpersoon omzetgegevens Degene met wie OPTA contact kan opnemen bij eventuele vragen over de omzetgegevens. Telefoon M V 3/14

4 Aanbieding elektronische communicatiediensten Het gaat hier om het overbrengen van signalen via een elektronisch communicatienetwerk. Zie bijlage 1 voor een definitie van elektronische communicatiedienst. 2 Welke dienst(en) biedt u aan? Zie bijlage 1 voor een omschrijving van vast versus mobiel, kruis aan wat van toepassing is. Internettoegangsdiensten Datadiensten: smalband toegang ( < 128 Kb/s downstream) Datadiensten: breedband toegang (128 Kb/s en hoger downstream) Datadiensten: SMS (Short Message Service) Datadiensten: GPRS (General Packet Radio Service) Datadiensten: UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) Datadiensten: MMS (Multimedia Messaging Service) Datadiensten: Fax Datadiensten: MPLS (Multi Protocol Label Switching) Datadiensten: IP/VPN Datadiensten: anders, namelijk Uitgaande gesprekken Internationale roaming (uitgaande en inkomende gesprekken) Afluisteren voic Doorschakeldiensten Gespreksafgifte: FTA (Fixed Terminating Access) Gespreksafgifte: MTA (MobileTerminating Access) Gespreksafgifte: VOIP-in Gespreksafgifte: oproepen naar informatienummers Gespreksafgifte: anders,namelijk Toegang: toegang tot een netwerk voor andere aanbieders Toegang: ontbundelde toegang Toegang: anders,namelijk Gespreksopbouw: VPN (Virtual Private Networks) Gespreksopbouw: CS (Carrier Selection) Gespreksopbouw: CPS (Carrier Preselection) Gespreksopbouw: VOIP-out Gespreksopbouw: anders,namelijk Doorgifte: lokale gespreksdoorgifte Doorgifte: interregionale gespreksdoorgifte Doorgifte: transit Bellen via informatienummers met afrekening via operator Bellen via informatienummers met afrekening via belkaarten Verspreiding en doorgifte van omroepprogramma s (radio en TV) Beschikbaar stellen van radiofrequenties aan derden ten behoeve van openbare elektronische communicatiediensten Semafonie Telex Huurlijnen en andere point to point verbindingen Bitstream Webmail Anders, namelijk 4/14

5 3 Gaat uw onderneming bij de hiervoor aangekruiste elektronische communicatiediensten, op eigen naam contracten aan met eindgebruikers? Ja Nee Anders, namelijk 4 Is de onderneming wederverkoper op eigen naam van openbare elektronische communicatiediensten van één of meer andere bedrijven? Ja Geef naam andere bedrijven en een toelichting op de relaties. Nee Geef toelichting. Aanbieding elektronisch communicatienetwerk Zie bijlage 1 voor een definitie van elektronisch communicatienetwerk. 5 Biedt u een openbaar elektronisch communicatienetwerk aan? Ja Nee, ga verder met vraag 7 6 Welk type openbaar elektronisch communicatienetwerk biedt u aan? Kruis aan wat van toepassing is en licht zonodig het karakter van het netwerk toe. Vast netwerk mét aansluitpunten voor eindgebruikers Vast netwerk zonder aansluitpunten voor eindgebruikers Mobiel netwerk mét aansluitpunten voor eindgebruikers Mobiel netwerk zonder aansluitpunten voor eindgebruikers Satellietnetwerk mét aansluitpunten voor eindgebruikers Satellietnetwerk zonder aansluitpunten voor eindgebruikers Toelichting: 5/14

6 Onderbreking van de dienstverlening Een eindgebruiker is een natuurlijk persoon of onderneming die een openbare elektronische communicatiedienst afneemt en niet tevens zélf die diensten of een netwerk aanbiedt. De wet legt bepaalde verplichtingen op aan aanbieders van netwerken of diensten die in staat zijn selectief verbindingen met eindgebruikers te blokkeren of te beëindigen. 7 Bent u in staat om de dienstverlening aan individuele eindgebruikers van uw dienst of netwerk afzonderlijk te onderbreken? Ja Nee Dit verschilt per dienst of netwerk, namelijk Bijbehorende faciliteiten 8 Welke bijbehorende faciliteiten legt u aan of biedt u aan? Zie bijlage 1 voor een definitie van bijbehorende faciliteiten. Systeem voor voorwaardelijke toegang Dit zijn decoders voor betaaltelevisie Elektronische programmagids Hiervoor is geen registratie en dus geen mededeling vereist, wel graag aankruisen ter informatie. Anders, namelijk Aanvang activiteiten 9 Biedt u de elektronische activiteiten al aan? Ja, de aanvangsdatum is Nee, de aanvangsdatum is 6/14

7 Omzetgegevens 10 Uit het hierna volgende overzicht kunt u afleiden welke gegevens u in uw situatie moet aanleveren. Categorie 1 Indien u tot categorie 1 behoort, dient u óf een omzetopgave te doen die is opgenomen in de jaarrekening van 2009 óf een gespecificeerde opgave te doen van uw relevante omzet in In beide gevallen dient de opgave voorzien te worden van een accountantsverklaring. In het eerste geval kunt u gebruik maken van de accountantsverklaring die bij de jaarrekening hoort. In het tweede geval dient u een aparte accountantsverklaring op te laten stellen. Een model accountantsverklaring is bijgevoegd als bijlage en beschikbaar op de OPTA website (www.opta.nl). Categorie 2 Voor aanbieders die tot categorie 2 behoren is het vermelden van één bedrag op het formulier omzetgegevens voldoende. In dit geval hoeft u uw omzetopgave niet van een onderbouwing te voorzien. Wel dient u op het formulier omzetgegevens aan te geven of het uw relevante of totale netto-omzet betreft. Daarnaast verzoekt het college de aanbieders die op grond van artikel 2:394 BW de verplichting hebben om hun jaarrekening (inclusief winst- en verliesrekening) te deponeren bij de Kamer van Koophandel, deze jaarrekening ook aan het college te verstrekken. Categorie 3 Indien u tot categorie 3 behoort, dient u met een omzetopgave voor het college aannemelijk te maken dat uw relevante omzet onder de onderste grenswaarde ligt. Dit kunt u doen door middel van een omzetopgave die is opgenomen in de jaarrekening van 2009 óf een gespecificeerde opgave van uw relevante omzet in 2009 die ondersteund wordt door een accountantsverklaring. Een model accountantsverklaring is bijgevoegd als bijlage en beschikbaar op de OPTA website (www.opta.nl). Op de volgende pagina s dient u aan te geven tot welke categorie u behoort. U dient eveneens de hoogte van de omzet op te geven. 7/14

8 Kruis aan welke categorie op u van toepassing is: Categorie 1 Hierbij verklaart ondergetekende dat de omzet van de hiervoor genoemde onderneming (p. 3) in 2009 hoger is dan 20 miljoen euro. De netto-omzet / gespecificeerde relevante omzet (doorhalen wat niet van toepassing is) in het jaar 2009 bedroeg: Schrijf hier het bedrag voluit in letters: U dient de volgende gegevens mee te sturen: Een kopie van de jaarrekening waaruit de hoogte van de netto-omzet blijkt, ondersteund door de accountantsverklaring die bij de jaarrekening hoort. óf Een gespecificeerde opgave van uw relevante omzet ondersteund door een aparte accountantsverklaring. Een model accountantsverklaring is als bijlage bijgevoegd Categorie 2 (2 miljoen euro uw omzet is 20 miljoen euro) Hierbij verklaart ondergetekende dat de relevante omzet totale netto-omzet van de hierboven genoemde onderneming bedroeg in het jaar 2009: Schrijf hier het bedrag voluit in letters: Aanbieders die op grond van artikel 2:394 BW de verplichting hebben om hun jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel, dienen deze jaarrekening ook aan het college te verstrekken. 8/14

9 Categorie 3 Hierbij verklaart ondergetekende dat de omzet van de hiervoor genoemde onderneming (p. 3) in 2009 lager is dan 2 miljoen euro. De netto-omzet / gespecificeerde relevante omzet (doorhalen wat niet van toepassing is) in het jaar 2009 bedroeg: Schrijf hier het bedrag voluit in letters: U dient de volgende gegevens mee te sturen: Een kopie van de jaarrekening waaruit de hoogte van de netto-omzet blijkt. óf Een gespecificeerde opgave van uw relevante omzet ondersteund door een aparte accountantsverklaring. Een model accountantsverklaring is als bijlage bijgevoegd. Indien u uw activiteiten na 2009 heeft gestart en geen omzet heeft behaald in dat jaar, behoort u tot categorie 3. Dit kunt u in beginsel aannemelijk maken aan OPTA door een recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel mee te sturen (niet ouder dan één jaar). In de volgende drie gevallen kunt u niet volstaan met een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en dient u nadere informatie te verstrekken voor de categoriebepaling: Uw onderneming is haar activiteiten na 2009 gestart en zet de elektronische communicatieactiviteiten voort van een onderneming die deze activiteiten in 2009 verrichtte. Uw onderneming is haar activiteiten na 2009 gestart en is afgesplitst van een onderneming die in 2009 dergelijke activiteiten verrichtte. Uw onderneming is haar activiteiten na 2009 gestart en is ontstaan uit een fusie met een onderneming die in 2009 dergelijke activiteiten verrichtte. U bent zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens die het college nodig heeft om de vergoeding te bepalen. Indien het college het nodig acht, zal hij u aanvullende vragen stellen. Indien u aangeeft tot categorie 2 te behoren, kan het college u verzoeken de betreffende omzetgegevens alsnog aan te leveren. Op basis van de door u aangeleverde gegevens stelt het college in een beschikking uw toezichtkosten voor 2011 vast. Indien een aanbieder geen of onvoldoende medewerking verleent aan dit verzoek om een omzetopgave aan te leveren, is het college bevoegd om de omzet te schatten. Het college zal in dat geval vervolgens in overeenstemming met de hoogte van deze schatting een vergoeding opleggen. 9/14

10 Niet vergeten mee te sturen 11 Welke bijlagen moet u meesturen? Kruis hieronder de bijlagen aan die voor u gelden en verzamel deze bijlagen. Onderneming: Een kopie van inschrijving in het handelsregister, het register van verenigingen of van stichtingen. Let op: dit uittreksel mag niet ouder zijn dan één jaar en moet ondertekend zijn door een bevoegd ambtenaar van de Kamer van Koophandel. Uit het uittreksel moet uw tekenbevoegdheid blijken. Is dit niet het geval? Stuur dan een machtiging mee die is ondertekend door de persoon die volgens het uittreksel tekenbevoegd is. Natuurlijk persoon: Een kopie van een geldig paspoort of Europese identiteitskaart én; Een kopie van het uittreksel uit het bevolkingsregister. Let op: dit uittreksel mag niet ouder zijn dan één jaar. Overige instellingen/overheidsinstanties: Een door de directeur of hoofd ondertekende verklaring op het briefpapier van de organisatie. Ondernemingen, natuurlijke personen en overige instellingen/ overheidsinstanties: (Kopie) jaarrekening Gespecificeerde omzetopgave Accountantsverklaring Anders, namelijk Totaal aantal extra bijlagen stuks Ondertekening Ik verklaar alle gegevens juist, volledig en naar waarheid te hebben ingevuld. Plaats en datum Naam In blokletters. Handtekening Let op! Dit formulier dient door een tekenbevoegd persoon ondertekend te worden. 10/14

11 Bijlage 1 Definities en uitleg Definities De definities van (openbare) elektronische communicatiediensten, (openbare) elektronische communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten uit artikel 1.1 van hoofdstuk 1 van de Telecommunicatiewet luiden als volgt: Bij vraag 4: e. elektronisch communicatienetwerk: transmissiesystemen, waaronder mede begrepen de schakel- of routeringsapparatuur en andere middelen, die het mogelijk maken signalen over te brengen via kabels, radiogolven, optische of andere elektromagnetische middelen, waaronder satellietnetwerken, vaste en mobiele terrestrische netwerken, elektriciteitsnetten, voor zover deze voor overdracht van signalen worden gebruikt en netwerken voor radio- en televisieomroep en kabeltelevisienetwerken, ongeacht de aard van de overgebrachte informatie; Bij vraag 2: f. elektronische communicatiedienst: gewoonlijk tegen vergoeding aangeboden dienst die geheel of hoofdzakelijk bestaat in het overbrengen van signalen via elektronische communicatienetwerken, waaronder telecommunicatiediensten en transmissiediensten op netwerken die voor omroep worden gebruikt, doch niet de dienst waarbij met behulp van elektronische communicatienetwerken en diensten overgebrachte inhoud wordt geleverd of redactioneel wordt gecontroleerd. Het omvat niet de diensten van de informatiemaatschappij zoals omschreven in artikel 1 van de notificatierichtlijn die niet geheel of hoofdzakelijk bestaan uit het overbrengen van signalen via elektronische communicatienetwerken; g. openbare elektronische communicatiedienst: elektronische communicatiedienst die beschikbaar is voor het publiek; h. openbaar elektronisch communicatienetwerk: elektronisch communicatienetwerk dat geheel of hoofdzakelijk wordt gebruikt om openbare elektronische communicatiediensten aan te bieden, waaronder mede wordt begrepen een netwerk, bestemd voor het verspreiden van programma s voor zover dit aan het publiek geschiedt; Dat betekent dat een elektronisch communicatienetwerk openbaar is als er openbare elektronische communicatiediensten over worden aangeboden, of als het netwerk gebruikt wordt om (tv-)programma s aan het publiek aan te bieden. i. aanbieden van een elektronisch communicatienetwerk: het bouwen, exploiteren, beheren of beschikbaar stellen van een elektronisch communicatienetwerk; Gelet op de definitie van elektronisch communicatienetwerk is vrijwel iedere aanbieder van een openbare elektronische communicatiedienst tevens aanbieder van een openbaar elektronisch netwerk omdat hij gebruik maakt van transmissiesystemen waaronder schakel- en routeringsapparatuur voor het leveren van de openbare elektronische communicatiedienst. De aanbieders van openbare elektronische communicatiediensten die van mening zijn dat ze niet tevens een openbaar elektronisch netwerk aanbieden, moeten dat aangeven en motiveren. In het algemeen zijn alleen aanbieders (resellers, wederverkopers) van de diensten van anderen, die contracten op eigen naam sluiten met hun afnemers, aan te merken als aanbieders van openbare elektronische communicatiediensten zónder eigen elektronisch communicatienetwerk. De aanbieder is degene met de zeggenschap over het toelaten van diensten op het netwerk en het beheer ervan; het gaat er hier dus niet om wie de eigenaar is. Bij vraag 8: j. bijbehorende faciliteiten: bij een elektronisch communicatienetwerk of een elektronische communicatiedienst behorende faciliteiten die het aanbieden van diensten via dat netwerk of die dienst mogelijk maken of ondersteunen, alsmede systemen voor voorwaardelijke toegang en elektronische programmagidsen; Het college gaat er vanuit dat bijbehorende faciliteiten, uitgezonderd systemen voor voorwaardelijke toegang, in het algemeen aangeboden zullen worden door degenen die een elektronische communicatiedienst of elektronisch netwerk aanbieden. Bij vraag 2: Mobiel versus vast Onder vast wordt verstaan: die diensten die de gebruiker vanuit een vaste positie afneemt, hoewel verplaatsing van positie denkbaar is (bijvoorbeeld wireless fidelity [Wifi], asymmetric digital subscriber line [ADSL]) en ongeacht of het om een vaste of draadloze (bijvoorbeeld wireless local loop [WLL]) verbinding gaat. Onder mobiele elektronische communicatie wordt verstaan: die mobiele elektronische communicatie waarbij gebruik wordt gemaakt van een radionetwerk en waarbij communicatie door de eindgebruiker mogelijk is gedurende verplaatsing over grote afstanden. 11/14

12 Relevante omzet Als relevante omzet geldt de omzet die behaald wordt met het aanbieden van openbare elektronische communicatiediensten en openbare elektronische communicatienetwerken en met het aanbieden van bijbehorende faciliteiten. Dit zijn de activiteiten die vallen onder de mededelingsplicht (vaak ook registratieplicht genoemd) van artikel 2.1 eerste lid van de Telecommunicatiewet. De relevante omzet van openbare elektronische communicatiediensten en openbare elektronische communicatienetwerken is de omzet die behaald wordt met het leveren van diensten die bestaan uit het overbrengen van signalen via elektronische communicatienetwerken. Verder betreft het diensten die openbaar worden aangeboden, dat wil zeggen dat ze in het algemeen aan derden worden geleverd. Interne leveringen Omzet die behaald wordt uit interne leveringen binnen de onderneming is geen relevante omzet. 1 Wederverkoop Omzet die behaald wordt door wederverkoop van diensten die door andere aanbieders worden geleverd valt niet onder de relevante omzet. Er is sprake van wederverkoop als er na de verkoop geen contractuele relatie tussen de wederverkoper en de afnemer ontstaat voor het afnemen van de dienst. De relevante omzet van bijbehorende faciliteiten omvat in ieder geval de omzet die behaald wordt met systemen voor voorwaardelijke toegang voor versleutelde TV-programma s, elektronische programmagidsen en antenneopstelpunten voor omroepzendernetwerken. Geografische begrenzing van de omzet Onder relevante omzet valt alleen de omzet die in Nederland is behaald. Gebruikte technieken en mediums Voor het vaststellen van de relevante omzet maakt het niet uit via welk medium de dienst geleverd wordt. Het maakt geen verschil uit of de omzet wordt behaald via vaste, draadloze, mobiele netwerken of verbindingen of met netwerken of verbindingen die gebruik maken van satellieten. Evenmin is de aard van vaste verbindingen, bijvoorbeeld koper, glas of coax, relevant. Verder maakt het geen verschil uit of het gaat om diensten met spraak, data of beelden. Wholesale/retail Zowel omzet die behaald wordt in een wholesale omgeving als omzet die behaald wordt in een retail omgeving moet meegeteld worden bij de relevante omzet. Dit houdt bijvoorbeeld in dat omzet voor vergoeding voor afgifte van oproepen op het eigen netwerk én omzet voor vergoeding voor gespreksopbouw relevante omzet is. 1) Zie voor een nadere toelichting artikel 5b van het Besluit van 5 december 2005, houdende wijziging van het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet in verband met de invoering van het verdeelsleutel op basis van omzet (Staatsblad 20 december 2005, nr. 651) 12/14

13 Indicatief overzicht Het volgende overzicht is een indicatief, niet uitputtend, overzicht van activiteiten die in ieder geval wel en in ieder geval niet onder de relevante omzet vallen. Omzet die behaald wordt met de volgende activiteiten is in ieder geval wel relevant: Internettoegang via bijvoorbeeld inbellen (inclusief dialers), xdsl, (omroep)kabel en satelliet. Aansluiting/vast abonnement (inclusief belbundels). Uitgaande gesprekken. Internationale roaming (uitgaande en inkomende gesprekken). Datadiensten (inclusief SMS, GPRS, UMTS, MMS, Fax, etc). Afluisteren voic . Doorschakeldiensten. Gespreksafgifte (inclusief FTA, MTA, VOIP-in en afgifte oproepen naar informatienummers). Toegang (inclusief toegang tot een netwerk voor andere aanbieders en ontbundelde toegang). Gespreksopbouw (inclusief VPN, CS, CPS, VOIP-out). Doorgifte (inclusief lokale gespreksdoorgifte, interregionale gespreksdoorgifte en transit). Bellen via informatienummers met afrekening via operator of belkaarten. Verspreiding en doorgifte van omroepprogramma s (radio en TV). Beschikbaar stellen van radiofrequenties aan derden ten behoeve van openbare elektronische communicatiediensten. Semafonie. Telex. Huurlijnen en andere point to point verbindingen. Bitstream. Webmail. Omzet die behaald wordt met de volgende activiteiten is in ieder geval niet relevant: Verkoop van inhoudelijke informatie via elektronische communicatiemiddelen zoals via en 090x-informatienummers en via SMS. Omzet die betrekking heeft op de inhoud van de programma s die via omroep(zender)netwerken worden verspreid. Verkoop of verhuur van randapparatuur Verkoop en verhuur van programmatuur. Verhuren van holle mantelbuizen. Webhosting. 13/14

14 Bijlage 2 Model accountantsverklaring Aan: Opdrachtgever Accountantsverklaring Opdracht Ingevolge uw opdracht hebben wij de bijgevoegde, door ons gewaarmerkte, opgave van de relevante omzet van de activiteiten die vallen onder de mededelingsplicht van artikel 2.1 eerste lid van de Telecommunicatiewet van over 2009 gecontroleerd. Deze opgave is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de leiding van de huishouding. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake deze opgave te verstrekken. Werkzaamheden Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controleopdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de opgave van de netto omzet geen onjuistheden van materieel belang bevat. Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van relevante gegevens. Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel. Oordeel Wij zijn van oordeel dat deze opgave de gegevens over de relevante omzet juist weergeeft. Plaats, datum Ondertekening 14/14

Mededeling aanbieden postvervoerdiensten

Mededeling aanbieden postvervoerdiensten Algemene toelichting Voor wie is dit formulier bedoeld? Dit for mulier is bedoeld voor alle onder nemingen die post ver voer diensten aanbieden. Onder postver voerdiensten wordt verstaan: één of meer bedr

Nadere informatie

Onderzoek Bewaren Verkeersgegevens door Telecommunicatieaanbieders

Onderzoek Bewaren Verkeersgegevens door Telecommunicatieaanbieders Onderzoek Bewaren Verkeersgegevens door Telecommunicatieaanbieders Eindrapport Uitgebracht aan het Wetenschappelijk Onderzoeken Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie Uitgebracht door: Stratix

Nadere informatie

Levering Elektriciteit & Gas

Levering Elektriciteit & Gas Offerteleidraad Levering Elektriciteit & Gas Aanbestedingsprocedure met als kenmerk: EG 2011/S 238-384297 Opdrachtgever/Aanbestedende dienst: gemeente Zaanstad Aanbestedingsplatform: www.commerce-hub.com

Nadere informatie

Belangrijke informatie om uw Flex Visa Card aan te vragen

Belangrijke informatie om uw Flex Visa Card aan te vragen Belangrijke informatie om uw Flex Visa Card aan te vragen Deze pdf bevat alle informatie die u nodig hebt om uw Flex Visa Card aan te vragen. Neem een paar minuten om deze instructie door te lezen zodat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Algemene Voorwaarden Bircon VoIP V1.0 24032015 Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben

Nadere informatie

Toelichting op het aanvraagformulier. Pagina 1/24

Toelichting op het aanvraagformulier. Pagina 1/24 Toelichting op het aanvraagformulier Pagina 1/24 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info@acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Bestelformulier Demon DSL Business 1. Contact Informatie / Aansluitadres

Bestelformulier Demon DSL Business 1. Contact Informatie / Aansluitadres Bestelformulier Demon DSL Business 1. Contact Informatie / Aansluitadres 1.1 Demon klantnummer* 1.6 Telefoon 1.7 Fax 1.2 Naam / voorletters M / V 1.8 Mobiel 1.3 Bedrijfsnaam / rechtsvorm 1.9 E-mail 1.4

Nadere informatie

Gedragscode voor Betaalde. Mobiel Internet diensten

Gedragscode voor Betaalde. Mobiel Internet diensten Gedragscode voor Betaalde Mobiel Internet diensten 1/31 DEELNEMENDE PARTIJEN Operators Vodafone KPN T-Mobile Tele 2 UPC Mobiel Internet Dienstverleners Netsize KPN Callfactory CM Telecom GIN Telefuture

Nadere informatie

VOORWAARDEN TREND INVEST

VOORWAARDEN TREND INVEST VOORWAARDEN TREND INVEST INHOUD Inhoud... 1 1. Inleidende bepalingen... 2 2. Beleggingsdienstverlening... 4 3. Trend Invest-rekening... 8 4. Overige bepalingen... 12 5. Orderuitvoeringsbeleid... 17 6.

Nadere informatie

Vergunningaanvraag voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers. Aanvraagformulier Versie 5.0

Vergunningaanvraag voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers. Aanvraagformulier Versie 5.0 Vergunningaanvraag voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers 1/22 Aanvraagformulier Versie 5.0 Met dit formulier kan een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis: 1) ACM:

Nadere informatie

Persoonsgegevens Een persoonsgegeven is volgens de WBP elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon.

Persoonsgegevens Een persoonsgegeven is volgens de WBP elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon. ALGEMEEN De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) geeft regels voor het verwerken van persoonsgegevens. Eén van die regels is dat een geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens

Nadere informatie

Gedragscode voor Betaalde. Mobiel Internet diensten

Gedragscode voor Betaalde. Mobiel Internet diensten Gedragscode voor Betaalde Mobiel Internet diensten d.d. 1 juni 2009 1/23 DEELNEMENDE PARTIJEN Operators Vodafone Libertel B.V, gevestigd te Maastricht, KPN B.V., gevestigd te s-gravenhage; T-Mobile Netherlands

Nadere informatie

Algemene Contractvoorwaarden Zakelijk

Algemene Contractvoorwaarden Zakelijk Algemene Contractvoorwaarden Zakelijk Algemene Contractvoorwaarden van Solcon Internetdiensten N.V. Gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Flevoland op 14 april 2005 onder nummer

Nadere informatie

Algemene Contractsvoorwaarden Gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Breda 2007 onder nummer 20132997

Algemene Contractsvoorwaarden Gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Breda 2007 onder nummer 20132997 - 1 - Algemene Contractsvoorwaarden Algemene Contractsvoorwaarden van Almenara Multi Media. Gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Breda 2007 onder nummer 20132997 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden 2013

Productkenmerken en voorwaarden 2013 Rabo InternetSparen Productkenmerken en voorwaarden 2013 Productkenmerken Rabo InternetSparen Algemene voorwaarden Rabo InternetSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken Rabo InternetSparen

Nadere informatie

ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening

ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening el ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Centraal

Nadere informatie

VOORWAARDEN AVÉRO ACHMEA BELEG- EN SPAARREKENING

VOORWAARDEN AVÉRO ACHMEA BELEG- EN SPAARREKENING VOORWAARDEN AVÉRO ACHMEA BELEG- EN SPAARREKENING Avéro Achmea Laan van Malkenschoten 20 7333 NP Apeldoorn www.averoachmea.nl Art. 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: Wij zijn: de rekeninghouder De

Nadere informatie

OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie. NeeJ.VLast onder dwangsom. Geachte directie,

OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie. NeeJ.VLast onder dwangsom. Geachte directie, OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie NeeJ.VLast onder dwangsom Datum Ons kenmerk Pagina 1 van 13 Betreft Last onder dwangsom Geachte directie, De Autoriteit Financiële

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden van XS4ALL Internet B.V.

Algemene leveringsvoorwaarden van XS4ALL Internet B.V. Algemene leveringsvoorwaarden van XS4ALL Internet B.V. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Algemeen Artikel 1: Definities Artikel 2: Algemeen Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst en duur Artikel 4: Wijzigingen

Nadere informatie

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden Beleggingsrekening Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden FBTO Beleggingsrekening 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: de rekeninghouder De Beleggingsrekening staat op uw naam. Wij zijn:

Nadere informatie

Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet

Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet Terug (url: /nl-nl/professionals/nieuws/2014/dec) Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet 10 december 2014 Maatregel De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 2 december

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelReserveren

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelReserveren Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelReserveren Productkenmerken Rabo DoelReserveren Algemene voorwaarden Rabo DoelReserveren 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken Rabo DoelReserveren Leeswijzer

Nadere informatie

College bescherming persoonsgegevens. Openbare versie Rapport definitieve bevindingen

College bescherming persoonsgegevens. Openbare versie Rapport definitieve bevindingen POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl College bescherming persoonsgegevens Onderzoek

Nadere informatie

Een juridische blik op WiFi

Een juridische blik op WiFi Een juridische blik op WiFi De kleine aanbieder van dichtbij bekeken Johan de Jong Wetenschapswinkel Rechten, Universiteit Utrecht Begeleid door de disciplinegroep Rechtstheorie April 2005 CIP GEGEVENS

Nadere informatie

Voorwaarden. Centraal Beheer Achmea Levensloop Totaalpakket

Voorwaarden. Centraal Beheer Achmea Levensloop Totaalpakket Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Levensloop Totaalpakket 2 Voorwaarden Levensloop Totaalpakket Wat wilt u weten? Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Levensloop Totaalpakket 1 Hoe werkt het Levensloop

Nadere informatie

Gedragscode SMS Dienstverlening 1 april 2014. Gedragscode SMS-Dienstverlening

Gedragscode SMS Dienstverlening 1 april 2014. Gedragscode SMS-Dienstverlening Gedragscode SMS Dienstverlening 1 april 2014 Gedragscode SMS-Dienstverlening 1 Deelnemende Partijen Operators (waaronder Service Providers): Vodafone KPN T-Mobile Tele 2 UPC SMS-dienstverleners: Netsize

Nadere informatie

b) het orderuitvoeringsbeleid. Hierin staat hoe wij de beleggingsopdrachten uitvoeren om voor u het best mogelijke resultaat te behalen.

b) het orderuitvoeringsbeleid. Hierin staat hoe wij de beleggingsopdrachten uitvoeren om voor u het best mogelijke resultaat te behalen. UW CONTRACT MET ONS VOOR ZELF BELEGGEN 1. U heeft zelf beleggen bij ons. Dat betekent dat u zelfstandig bij ons belegt. U doet dat door ons beleggingsopdrachten te geven. Wij voeren die beleggingsopdrachten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Groot Zakelijk. Internet - Bellen - Televisie - Netwerk

Algemene Voorwaarden Groot Zakelijk. Internet - Bellen - Televisie - Netwerk Algemene Voorwaarden Groot Zakelijk. Internet - Bellen - Televisie - Netwerk 2 Algemene Voorwaarden Groot Zakelijk Ingangsdatum 13 april 2015 Algemene Voorwaarden. Ingangsdatum 1 maart 2015 Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie