Mededeling van het aanbieden van openbare elektronische communicatieactiviteiten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mededeling van het aanbieden van openbare elektronische communicatieactiviteiten"

Transcriptie

1 Mededeling van het aanbieden van openbare elektronische communicatieactiviteiten Algemene toelichting Voor wie is dit formulier bedoeld? Dit formulier is bedoeld voor alle ondernemingen die: openbare elektronische communicatienetwerken aanbieden; openbare elektronische communicatiediensten aanbieden; bijbehorende faciliteiten aanleggen of aanbieden. (Zie bijlage 1 Definities en uitleg voor de wettelijke definities.) De Telecommunicatiewet legt een mededelingsplicht op aan deze ondernemingen. Met dit formulier doet u de mededeling aan het college van OPTA. Waarom moet u mededeling doen? De Telecommunicatiewet regelt onder andere het toezicht op de markten voor elektronische communicatie. OPTA ziet toe op de naleving van de Telecommunicatiewet. Het toezicht door OPTA omvat mede de afbakening van markten en het zo nodig opleggen van verplichtingen aan aanbieders met aanmerkelijke marktmacht. Daarbij kan het gaan om de verplichting toegang te verlenen tot netwerken of om tariefregulering. Om vast te kunnen stellen wie op welke markt actief is en of voor een bepaalde aanbieder specifieke rechten en plichten gelden, dienen aanbieders en hun activiteiten bij OPTA bekend te zijn. In het belang van de goede uitvoering van de Telecommunicatiewet wordt door OPTA een openbaar register van de registraties bijgehouden. In het register worden uw naam en vestigingsplaats opgenomen. Dit register ligt ter inzage bij OPTA en is te raadplegen via onze website: Vergoeding voor de toezichtkosten Zie pagina 2 voor een uitleg over de wijze waarop uw vergoeding voor de toezichtkosten voor 2011 wordt vastgesteld. Wat doet OPTA met uw gegevens? Op basis van de door u verstrekte gegevens over uw activiteiten, registreert OPTA uw onderneming in één of meer van de wettelijke categorieën. Op basis van de door u verstrekte gegevens over uw omzet, stelt OPTA uw toezichtkosten voor 2011 vast. De mededelingsprocedure Vul dit formulier volledig in, laat een bevoegd vertegenwoordiger van de onderneming ondertekenen en voeg een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel bij (niet ouder dan één jaar). Stuur of fax het formulier en de bijlagen naar : OPTA, Postbus 90420, 2509 LK, Den Haag, faxnummer (070) OPTA beoordeelt de juistheid van de ingevulde gegevens en de bijlagen. Als u voldoet aan de wettelijke vereisten registreert OPTA uw onderneming. U ontvangt dan zo snel mogelijk bericht van de registratie. Hierna ontvangt u van OPTA een factuur voor de eenmalige vergoeding en indien u tot categorie 1 of 2 behoort ook voor de toezichtkosten Wijzigingen doorgeven Het is belangrijk dat OPTA de juiste gegevens heeft. Mocht het activiteitenpakket van uw onderneming na de mededeling wijzigen, dan moet u OPTA daarvan op de hoogte stellen. Hiervoor gebruikt u het formulier Wijziging of beëindiging van het aanbieden van openbare elektronische communicatieactiviteiten. Dit formulier is te verkrijgen via de website Nog vragen? Telefoon: Mevrouw E. van Kuijen ( ) Mevrouw S. Hofman ( ) (ma. - vr. van uur) Website: 1/14

2 Vergoeding voor de toezichtkosten Categorie Grensbedragen Vergoeding toezicht OPTA 1 Netto-omzet > 20 miljoen euro 0,077% van de netto-omzet 2 2 miljoen euro netto-omzet 20 miljoen euro 8.479,00 3 Netto-omzet < 2 miljoen euro Nihilstelling op aanvraag Voor de kosten van het toezicht brengt OPTA u een vergoeding in rekening die jaarlijks kan variëren. Deze vergoeding is gebaseerd op uw netto-omzet in de elektronische communicatiesector. Op basis van de hoogte van uw netto-omzet wordt u in één van de hierboven genoemde drie categorieën ingedeeld. De indeling van de categorieën is afhankelijk van de grensbedragen die gelden. In 2011 gelden de grensbedragen die in boven-staande tabel zijn opgenomen. Aanbieders die in de eerste categorie vallen, worden op basis van een promillage, ter hoogte van 0,77 (oftewel 0,077%), van hun netto-omzet belast. Aanbieders die in de tweede categorie vallen, moeten een forfaitair bedrag, ter hoogte van 8.479,00 betalen. Aanbieders die tot de derde categorie behoren, dragen niet bij aan de toezichtkosten en kunnen op aanvraag in aanmerking komen voor nihilstelling. De grensbedragen, het promillage en het forfaitair bedrag stelt de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie jaarlijks vast. Voor 2011 kunt u dit terugvinden in de Regeling vergoedingen OPTA 2011 (www.opta.nl). Wat is netto-omzet? De netto-omzet is de opbrengst uit levering van goederen en diensten uit het bedrijf van de rechtspersoon, onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen. OPTA hanteert hier de definitie uit artikel 377, zesde lid van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Ten behoeve van het opleggen van een omzet gerelateerde vergoeding dient u OPTA jaarlijks te informeren over uw netto-omzet. Het betreft de netto-omzet over het kalenderjaar dat twee jaar voorafgaat aan het jaar waarvoor de vergoeding wordt opgelegd. De vergoeding die u voor het jaar 2011 moet betalen, is dus gebaseerd op uw netto-omzet van het jaar Niet uw gehele netto-omzet is relevant. Het betreft de netto-omzet die u realiseert uit activiteiten waarop OPTA toezicht houdt. Meer precies gaat het om de netto-omzet die u heeft behaald met het leveren van diensten die vallen onder de mededelingsplicht uit artikel 2.1 van de Telecommunicatiewet, namelijk de netto-omzet die een aanbieder realiseert uit het in Nederland leveren van openbare elektronische communicatiediensten, openbare elektronische communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten. In bijlage 1 Definities en uitleg treft u een toelichting op de relevante omzet aan. Indien u uw activiteiten na 2009 heeft gestart en geen omzet heeft behaald in dat jaar, behoort u tot categorie 3. Dit kunt u in beginsel aannemelijk maken aan OPTA door een recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel mee te sturen (niet ouder dan één jaar). In de volgende drie gevallen kunt u niet volstaan met een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en dient u nadere informatie te verstrekken voor de categoriebepaling: Uw onderneming is haar activiteiten na 2009 gestart en zet de elektronische communicatieactiviteiten voort van een onderneming die deze activiteiten in 2009 verrichtte. Uw onderneming is haar activiteiten na 2009 gestart en is afgesplitst van een onderneming die in 2009 dergelijke activiteiten verrichtte. Uw onderneming is haar activiteiten na 2009 gestart en is ontstaan uit een fusie met een onderneming die in 2009 dergelijke activiteiten verrichtte. U kunt op de website terecht voor de veelgestelde vragen over het vergoedingenstelsel. 2/14

3 Gegevens 1 Naam onderneming Bij mededeling door een bedrijf: de naam volgens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel; bij mededeling door een particulier: de eigen naam; bij mededeling door overige instellingen (zoals overheidsinstanties): de officiële naam. Afdeling Nummer Kamer van Koophandel Naam contactpersoon M V Degene met wie OPTA contact kan opnemen bij eventuele vragen. Functie Telefoon en fax Postadres Postcode, plaats en land Bezoekadres Indien dit afwijkt van het postadres. Postcode, plaats en land Factuuradres Indien dit afwijkt van het postadres. Postcode en plaats Naam contactpersoon facturen M V Degene met wie OPTA contact kan opnemen bij eventuele financiële vragen. Telefoon Uw kenmerk Het betalingskenmerk dat OPTA op uw verzoek op de facturen zal vermelden. Naam contactpersoon omzetgegevens Degene met wie OPTA contact kan opnemen bij eventuele vragen over de omzetgegevens. Telefoon M V 3/14

4 Aanbieding elektronische communicatiediensten Het gaat hier om het overbrengen van signalen via een elektronisch communicatienetwerk. Zie bijlage 1 voor een definitie van elektronische communicatiedienst. 2 Welke dienst(en) biedt u aan? Zie bijlage 1 voor een omschrijving van vast versus mobiel, kruis aan wat van toepassing is. Internettoegangsdiensten Datadiensten: smalband toegang ( < 128 Kb/s downstream) Datadiensten: breedband toegang (128 Kb/s en hoger downstream) Datadiensten: SMS (Short Message Service) Datadiensten: GPRS (General Packet Radio Service) Datadiensten: UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) Datadiensten: MMS (Multimedia Messaging Service) Datadiensten: Fax Datadiensten: MPLS (Multi Protocol Label Switching) Datadiensten: IP/VPN Datadiensten: anders, namelijk Uitgaande gesprekken Internationale roaming (uitgaande en inkomende gesprekken) Afluisteren voic Doorschakeldiensten Gespreksafgifte: FTA (Fixed Terminating Access) Gespreksafgifte: MTA (MobileTerminating Access) Gespreksafgifte: VOIP-in Gespreksafgifte: oproepen naar informatienummers Gespreksafgifte: anders,namelijk Toegang: toegang tot een netwerk voor andere aanbieders Toegang: ontbundelde toegang Toegang: anders,namelijk Gespreksopbouw: VPN (Virtual Private Networks) Gespreksopbouw: CS (Carrier Selection) Gespreksopbouw: CPS (Carrier Preselection) Gespreksopbouw: VOIP-out Gespreksopbouw: anders,namelijk Doorgifte: lokale gespreksdoorgifte Doorgifte: interregionale gespreksdoorgifte Doorgifte: transit Bellen via informatienummers met afrekening via operator Bellen via informatienummers met afrekening via belkaarten Verspreiding en doorgifte van omroepprogramma s (radio en TV) Beschikbaar stellen van radiofrequenties aan derden ten behoeve van openbare elektronische communicatiediensten Semafonie Telex Huurlijnen en andere point to point verbindingen Bitstream Webmail Anders, namelijk 4/14

5 3 Gaat uw onderneming bij de hiervoor aangekruiste elektronische communicatiediensten, op eigen naam contracten aan met eindgebruikers? Ja Nee Anders, namelijk 4 Is de onderneming wederverkoper op eigen naam van openbare elektronische communicatiediensten van één of meer andere bedrijven? Ja Geef naam andere bedrijven en een toelichting op de relaties. Nee Geef toelichting. Aanbieding elektronisch communicatienetwerk Zie bijlage 1 voor een definitie van elektronisch communicatienetwerk. 5 Biedt u een openbaar elektronisch communicatienetwerk aan? Ja Nee, ga verder met vraag 7 6 Welk type openbaar elektronisch communicatienetwerk biedt u aan? Kruis aan wat van toepassing is en licht zonodig het karakter van het netwerk toe. Vast netwerk mét aansluitpunten voor eindgebruikers Vast netwerk zonder aansluitpunten voor eindgebruikers Mobiel netwerk mét aansluitpunten voor eindgebruikers Mobiel netwerk zonder aansluitpunten voor eindgebruikers Satellietnetwerk mét aansluitpunten voor eindgebruikers Satellietnetwerk zonder aansluitpunten voor eindgebruikers Toelichting: 5/14

6 Onderbreking van de dienstverlening Een eindgebruiker is een natuurlijk persoon of onderneming die een openbare elektronische communicatiedienst afneemt en niet tevens zélf die diensten of een netwerk aanbiedt. De wet legt bepaalde verplichtingen op aan aanbieders van netwerken of diensten die in staat zijn selectief verbindingen met eindgebruikers te blokkeren of te beëindigen. 7 Bent u in staat om de dienstverlening aan individuele eindgebruikers van uw dienst of netwerk afzonderlijk te onderbreken? Ja Nee Dit verschilt per dienst of netwerk, namelijk Bijbehorende faciliteiten 8 Welke bijbehorende faciliteiten legt u aan of biedt u aan? Zie bijlage 1 voor een definitie van bijbehorende faciliteiten. Systeem voor voorwaardelijke toegang Dit zijn decoders voor betaaltelevisie Elektronische programmagids Hiervoor is geen registratie en dus geen mededeling vereist, wel graag aankruisen ter informatie. Anders, namelijk Aanvang activiteiten 9 Biedt u de elektronische activiteiten al aan? Ja, de aanvangsdatum is Nee, de aanvangsdatum is 6/14

7 Omzetgegevens 10 Uit het hierna volgende overzicht kunt u afleiden welke gegevens u in uw situatie moet aanleveren. Categorie 1 Indien u tot categorie 1 behoort, dient u óf een omzetopgave te doen die is opgenomen in de jaarrekening van 2009 óf een gespecificeerde opgave te doen van uw relevante omzet in In beide gevallen dient de opgave voorzien te worden van een accountantsverklaring. In het eerste geval kunt u gebruik maken van de accountantsverklaring die bij de jaarrekening hoort. In het tweede geval dient u een aparte accountantsverklaring op te laten stellen. Een model accountantsverklaring is bijgevoegd als bijlage en beschikbaar op de OPTA website (www.opta.nl). Categorie 2 Voor aanbieders die tot categorie 2 behoren is het vermelden van één bedrag op het formulier omzetgegevens voldoende. In dit geval hoeft u uw omzetopgave niet van een onderbouwing te voorzien. Wel dient u op het formulier omzetgegevens aan te geven of het uw relevante of totale netto-omzet betreft. Daarnaast verzoekt het college de aanbieders die op grond van artikel 2:394 BW de verplichting hebben om hun jaarrekening (inclusief winst- en verliesrekening) te deponeren bij de Kamer van Koophandel, deze jaarrekening ook aan het college te verstrekken. Categorie 3 Indien u tot categorie 3 behoort, dient u met een omzetopgave voor het college aannemelijk te maken dat uw relevante omzet onder de onderste grenswaarde ligt. Dit kunt u doen door middel van een omzetopgave die is opgenomen in de jaarrekening van 2009 óf een gespecificeerde opgave van uw relevante omzet in 2009 die ondersteund wordt door een accountantsverklaring. Een model accountantsverklaring is bijgevoegd als bijlage en beschikbaar op de OPTA website (www.opta.nl). Op de volgende pagina s dient u aan te geven tot welke categorie u behoort. U dient eveneens de hoogte van de omzet op te geven. 7/14

8 Kruis aan welke categorie op u van toepassing is: Categorie 1 Hierbij verklaart ondergetekende dat de omzet van de hiervoor genoemde onderneming (p. 3) in 2009 hoger is dan 20 miljoen euro. De netto-omzet / gespecificeerde relevante omzet (doorhalen wat niet van toepassing is) in het jaar 2009 bedroeg: Schrijf hier het bedrag voluit in letters: U dient de volgende gegevens mee te sturen: Een kopie van de jaarrekening waaruit de hoogte van de netto-omzet blijkt, ondersteund door de accountantsverklaring die bij de jaarrekening hoort. óf Een gespecificeerde opgave van uw relevante omzet ondersteund door een aparte accountantsverklaring. Een model accountantsverklaring is als bijlage bijgevoegd Categorie 2 (2 miljoen euro uw omzet is 20 miljoen euro) Hierbij verklaart ondergetekende dat de relevante omzet totale netto-omzet van de hierboven genoemde onderneming bedroeg in het jaar 2009: Schrijf hier het bedrag voluit in letters: Aanbieders die op grond van artikel 2:394 BW de verplichting hebben om hun jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel, dienen deze jaarrekening ook aan het college te verstrekken. 8/14

9 Categorie 3 Hierbij verklaart ondergetekende dat de omzet van de hiervoor genoemde onderneming (p. 3) in 2009 lager is dan 2 miljoen euro. De netto-omzet / gespecificeerde relevante omzet (doorhalen wat niet van toepassing is) in het jaar 2009 bedroeg: Schrijf hier het bedrag voluit in letters: U dient de volgende gegevens mee te sturen: Een kopie van de jaarrekening waaruit de hoogte van de netto-omzet blijkt. óf Een gespecificeerde opgave van uw relevante omzet ondersteund door een aparte accountantsverklaring. Een model accountantsverklaring is als bijlage bijgevoegd. Indien u uw activiteiten na 2009 heeft gestart en geen omzet heeft behaald in dat jaar, behoort u tot categorie 3. Dit kunt u in beginsel aannemelijk maken aan OPTA door een recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel mee te sturen (niet ouder dan één jaar). In de volgende drie gevallen kunt u niet volstaan met een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en dient u nadere informatie te verstrekken voor de categoriebepaling: Uw onderneming is haar activiteiten na 2009 gestart en zet de elektronische communicatieactiviteiten voort van een onderneming die deze activiteiten in 2009 verrichtte. Uw onderneming is haar activiteiten na 2009 gestart en is afgesplitst van een onderneming die in 2009 dergelijke activiteiten verrichtte. Uw onderneming is haar activiteiten na 2009 gestart en is ontstaan uit een fusie met een onderneming die in 2009 dergelijke activiteiten verrichtte. U bent zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens die het college nodig heeft om de vergoeding te bepalen. Indien het college het nodig acht, zal hij u aanvullende vragen stellen. Indien u aangeeft tot categorie 2 te behoren, kan het college u verzoeken de betreffende omzetgegevens alsnog aan te leveren. Op basis van de door u aangeleverde gegevens stelt het college in een beschikking uw toezichtkosten voor 2011 vast. Indien een aanbieder geen of onvoldoende medewerking verleent aan dit verzoek om een omzetopgave aan te leveren, is het college bevoegd om de omzet te schatten. Het college zal in dat geval vervolgens in overeenstemming met de hoogte van deze schatting een vergoeding opleggen. 9/14

10 Niet vergeten mee te sturen 11 Welke bijlagen moet u meesturen? Kruis hieronder de bijlagen aan die voor u gelden en verzamel deze bijlagen. Onderneming: Een kopie van inschrijving in het handelsregister, het register van verenigingen of van stichtingen. Let op: dit uittreksel mag niet ouder zijn dan één jaar en moet ondertekend zijn door een bevoegd ambtenaar van de Kamer van Koophandel. Uit het uittreksel moet uw tekenbevoegdheid blijken. Is dit niet het geval? Stuur dan een machtiging mee die is ondertekend door de persoon die volgens het uittreksel tekenbevoegd is. Natuurlijk persoon: Een kopie van een geldig paspoort of Europese identiteitskaart én; Een kopie van het uittreksel uit het bevolkingsregister. Let op: dit uittreksel mag niet ouder zijn dan één jaar. Overige instellingen/overheidsinstanties: Een door de directeur of hoofd ondertekende verklaring op het briefpapier van de organisatie. Ondernemingen, natuurlijke personen en overige instellingen/ overheidsinstanties: (Kopie) jaarrekening Gespecificeerde omzetopgave Accountantsverklaring Anders, namelijk Totaal aantal extra bijlagen stuks Ondertekening Ik verklaar alle gegevens juist, volledig en naar waarheid te hebben ingevuld. Plaats en datum Naam In blokletters. Handtekening Let op! Dit formulier dient door een tekenbevoegd persoon ondertekend te worden. 10/14

11 Bijlage 1 Definities en uitleg Definities De definities van (openbare) elektronische communicatiediensten, (openbare) elektronische communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten uit artikel 1.1 van hoofdstuk 1 van de Telecommunicatiewet luiden als volgt: Bij vraag 4: e. elektronisch communicatienetwerk: transmissiesystemen, waaronder mede begrepen de schakel- of routeringsapparatuur en andere middelen, die het mogelijk maken signalen over te brengen via kabels, radiogolven, optische of andere elektromagnetische middelen, waaronder satellietnetwerken, vaste en mobiele terrestrische netwerken, elektriciteitsnetten, voor zover deze voor overdracht van signalen worden gebruikt en netwerken voor radio- en televisieomroep en kabeltelevisienetwerken, ongeacht de aard van de overgebrachte informatie; Bij vraag 2: f. elektronische communicatiedienst: gewoonlijk tegen vergoeding aangeboden dienst die geheel of hoofdzakelijk bestaat in het overbrengen van signalen via elektronische communicatienetwerken, waaronder telecommunicatiediensten en transmissiediensten op netwerken die voor omroep worden gebruikt, doch niet de dienst waarbij met behulp van elektronische communicatienetwerken en diensten overgebrachte inhoud wordt geleverd of redactioneel wordt gecontroleerd. Het omvat niet de diensten van de informatiemaatschappij zoals omschreven in artikel 1 van de notificatierichtlijn die niet geheel of hoofdzakelijk bestaan uit het overbrengen van signalen via elektronische communicatienetwerken; g. openbare elektronische communicatiedienst: elektronische communicatiedienst die beschikbaar is voor het publiek; h. openbaar elektronisch communicatienetwerk: elektronisch communicatienetwerk dat geheel of hoofdzakelijk wordt gebruikt om openbare elektronische communicatiediensten aan te bieden, waaronder mede wordt begrepen een netwerk, bestemd voor het verspreiden van programma s voor zover dit aan het publiek geschiedt; Dat betekent dat een elektronisch communicatienetwerk openbaar is als er openbare elektronische communicatiediensten over worden aangeboden, of als het netwerk gebruikt wordt om (tv-)programma s aan het publiek aan te bieden. i. aanbieden van een elektronisch communicatienetwerk: het bouwen, exploiteren, beheren of beschikbaar stellen van een elektronisch communicatienetwerk; Gelet op de definitie van elektronisch communicatienetwerk is vrijwel iedere aanbieder van een openbare elektronische communicatiedienst tevens aanbieder van een openbaar elektronisch netwerk omdat hij gebruik maakt van transmissiesystemen waaronder schakel- en routeringsapparatuur voor het leveren van de openbare elektronische communicatiedienst. De aanbieders van openbare elektronische communicatiediensten die van mening zijn dat ze niet tevens een openbaar elektronisch netwerk aanbieden, moeten dat aangeven en motiveren. In het algemeen zijn alleen aanbieders (resellers, wederverkopers) van de diensten van anderen, die contracten op eigen naam sluiten met hun afnemers, aan te merken als aanbieders van openbare elektronische communicatiediensten zónder eigen elektronisch communicatienetwerk. De aanbieder is degene met de zeggenschap over het toelaten van diensten op het netwerk en het beheer ervan; het gaat er hier dus niet om wie de eigenaar is. Bij vraag 8: j. bijbehorende faciliteiten: bij een elektronisch communicatienetwerk of een elektronische communicatiedienst behorende faciliteiten die het aanbieden van diensten via dat netwerk of die dienst mogelijk maken of ondersteunen, alsmede systemen voor voorwaardelijke toegang en elektronische programmagidsen; Het college gaat er vanuit dat bijbehorende faciliteiten, uitgezonderd systemen voor voorwaardelijke toegang, in het algemeen aangeboden zullen worden door degenen die een elektronische communicatiedienst of elektronisch netwerk aanbieden. Bij vraag 2: Mobiel versus vast Onder vast wordt verstaan: die diensten die de gebruiker vanuit een vaste positie afneemt, hoewel verplaatsing van positie denkbaar is (bijvoorbeeld wireless fidelity [Wifi], asymmetric digital subscriber line [ADSL]) en ongeacht of het om een vaste of draadloze (bijvoorbeeld wireless local loop [WLL]) verbinding gaat. Onder mobiele elektronische communicatie wordt verstaan: die mobiele elektronische communicatie waarbij gebruik wordt gemaakt van een radionetwerk en waarbij communicatie door de eindgebruiker mogelijk is gedurende verplaatsing over grote afstanden. 11/14

12 Relevante omzet Als relevante omzet geldt de omzet die behaald wordt met het aanbieden van openbare elektronische communicatiediensten en openbare elektronische communicatienetwerken en met het aanbieden van bijbehorende faciliteiten. Dit zijn de activiteiten die vallen onder de mededelingsplicht (vaak ook registratieplicht genoemd) van artikel 2.1 eerste lid van de Telecommunicatiewet. De relevante omzet van openbare elektronische communicatiediensten en openbare elektronische communicatienetwerken is de omzet die behaald wordt met het leveren van diensten die bestaan uit het overbrengen van signalen via elektronische communicatienetwerken. Verder betreft het diensten die openbaar worden aangeboden, dat wil zeggen dat ze in het algemeen aan derden worden geleverd. Interne leveringen Omzet die behaald wordt uit interne leveringen binnen de onderneming is geen relevante omzet. 1 Wederverkoop Omzet die behaald wordt door wederverkoop van diensten die door andere aanbieders worden geleverd valt niet onder de relevante omzet. Er is sprake van wederverkoop als er na de verkoop geen contractuele relatie tussen de wederverkoper en de afnemer ontstaat voor het afnemen van de dienst. De relevante omzet van bijbehorende faciliteiten omvat in ieder geval de omzet die behaald wordt met systemen voor voorwaardelijke toegang voor versleutelde TV-programma s, elektronische programmagidsen en antenneopstelpunten voor omroepzendernetwerken. Geografische begrenzing van de omzet Onder relevante omzet valt alleen de omzet die in Nederland is behaald. Gebruikte technieken en mediums Voor het vaststellen van de relevante omzet maakt het niet uit via welk medium de dienst geleverd wordt. Het maakt geen verschil uit of de omzet wordt behaald via vaste, draadloze, mobiele netwerken of verbindingen of met netwerken of verbindingen die gebruik maken van satellieten. Evenmin is de aard van vaste verbindingen, bijvoorbeeld koper, glas of coax, relevant. Verder maakt het geen verschil uit of het gaat om diensten met spraak, data of beelden. Wholesale/retail Zowel omzet die behaald wordt in een wholesale omgeving als omzet die behaald wordt in een retail omgeving moet meegeteld worden bij de relevante omzet. Dit houdt bijvoorbeeld in dat omzet voor vergoeding voor afgifte van oproepen op het eigen netwerk én omzet voor vergoeding voor gespreksopbouw relevante omzet is. 1) Zie voor een nadere toelichting artikel 5b van het Besluit van 5 december 2005, houdende wijziging van het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet in verband met de invoering van het verdeelsleutel op basis van omzet (Staatsblad 20 december 2005, nr. 651) 12/14

13 Indicatief overzicht Het volgende overzicht is een indicatief, niet uitputtend, overzicht van activiteiten die in ieder geval wel en in ieder geval niet onder de relevante omzet vallen. Omzet die behaald wordt met de volgende activiteiten is in ieder geval wel relevant: Internettoegang via bijvoorbeeld inbellen (inclusief dialers), xdsl, (omroep)kabel en satelliet. Aansluiting/vast abonnement (inclusief belbundels). Uitgaande gesprekken. Internationale roaming (uitgaande en inkomende gesprekken). Datadiensten (inclusief SMS, GPRS, UMTS, MMS, Fax, etc). Afluisteren voic . Doorschakeldiensten. Gespreksafgifte (inclusief FTA, MTA, VOIP-in en afgifte oproepen naar informatienummers). Toegang (inclusief toegang tot een netwerk voor andere aanbieders en ontbundelde toegang). Gespreksopbouw (inclusief VPN, CS, CPS, VOIP-out). Doorgifte (inclusief lokale gespreksdoorgifte, interregionale gespreksdoorgifte en transit). Bellen via informatienummers met afrekening via operator of belkaarten. Verspreiding en doorgifte van omroepprogramma s (radio en TV). Beschikbaar stellen van radiofrequenties aan derden ten behoeve van openbare elektronische communicatiediensten. Semafonie. Telex. Huurlijnen en andere point to point verbindingen. Bitstream. Webmail. Omzet die behaald wordt met de volgende activiteiten is in ieder geval niet relevant: Verkoop van inhoudelijke informatie via elektronische communicatiemiddelen zoals via en 090x-informatienummers en via SMS. Omzet die betrekking heeft op de inhoud van de programma s die via omroep(zender)netwerken worden verspreid. Verkoop of verhuur van randapparatuur Verkoop en verhuur van programmatuur. Verhuren van holle mantelbuizen. Webhosting. 13/14

14 Bijlage 2 Model accountantsverklaring Aan: Opdrachtgever Accountantsverklaring Opdracht Ingevolge uw opdracht hebben wij de bijgevoegde, door ons gewaarmerkte, opgave van de relevante omzet van de activiteiten die vallen onder de mededelingsplicht van artikel 2.1 eerste lid van de Telecommunicatiewet van over 2009 gecontroleerd. Deze opgave is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de leiding van de huishouding. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake deze opgave te verstrekken. Werkzaamheden Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controleopdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de opgave van de netto omzet geen onjuistheden van materieel belang bevat. Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van relevante gegevens. Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel. Oordeel Wij zijn van oordeel dat deze opgave de gegevens over de relevante omzet juist weergeeft. Plaats, datum Ondertekening 14/14

elektronische communicatieactiviteiten Mededeling aanbieden openbare Gegevens van de onderneming Met wie kan ACM contact opnemen? Algemene toelichting

elektronische communicatieactiviteiten Mededeling aanbieden openbare Gegevens van de onderneming Met wie kan ACM contact opnemen? Algemene toelichting Algemene toelichting Waarom dit formulier? Dit is een formulier om de activiteiten van uw onderneming op het gebied van openbare elektronische communicatieactiviteiten in Nederland aan te geven. Op basis

Nadere informatie

Bijlage 2 Richtlijnen indienen omzetopgave

Bijlage 2 Richtlijnen indienen omzetopgave Bijlage 2 Richtlijnen indienen omzetopgave Het omzet gerelateerde vergoedingenstelsel Het college brengt voor de kosten die hij maakt voor het toezicht aanbieders van openbare elektronische communicatieactiviteiten

Nadere informatie

Formulier Mededeling van het aanbieden van openbare elektronische communicatieactiviteiten

Formulier Mededeling van het aanbieden van openbare elektronische communicatieactiviteiten Formulier Mededeling van het aanbieden van openbare elektronische communicatieactiviteiten Algemene toelichting Waarom dit formulier? Dit is een formulier om de activiteiten in Nederland van uw onderneming

Nadere informatie

Bijlage 2 Richtlijnen indienen omzetopgave

Bijlage 2 Richtlijnen indienen omzetopgave Bijlage 2 Richtlijnen indienen omzetopgave Het omzet gerelateerde vergoedingenstelsel Voor de kosten van het toezicht in de elektronische communicatiesector brengt ACM aanbieders van openbare elektronische

Nadere informatie

Bijlage 2 Toelichting indienen omzetopgave

Bijlage 2 Toelichting indienen omzetopgave Bijlage 2 Toelichting indienen omzetopgave Het omzet gerelateerde vergoedingenstelsel Het college brengt voor de kosten die hij maakt voor het toezicht aanbieders van openbare elektronische communicatieactiviteiten

Nadere informatie

elektronische communicatieactiviteiten Mededeling aanbieden openbare Gegevens van de onderneming Met wie kan ACM contact opnemen? Algemene toelichting

elektronische communicatieactiviteiten Mededeling aanbieden openbare Gegevens van de onderneming Met wie kan ACM contact opnemen? Algemene toelichting Algemene toelichting Waarom dit formulier? Dit is een formulier om de activiteiten van uw onderneming op het gebied van openbare elektronische communicatieactiviteiten in Nederland aan te geven. Op basis

Nadere informatie

Mededeling van het aanbieden van postvervoerdiensten

Mededeling van het aanbieden van postvervoerdiensten Mededeling van het aanbieden van postvervoerdiensten Algemene toelichting Voor wie is dit formulier bedoeld? Dit formulier is bedoeld voor alle ondernemingen die postvervoerdiensten aanbieden. Onder postvervoerdiensten

Nadere informatie

Mededeling aanbieden postvervoerdiensten

Mededeling aanbieden postvervoerdiensten Algemene toelichting Voor wie is dit formulier bedoeld? Dit for mulier is bedoeld voor alle onder nemingen die post ver voer diensten aanbieden. Onder postver voerdiensten wordt verstaan: één of meer bedr

Nadere informatie

Aanvraagformulier Nummers voor toegang tot ondernemingen en instellingen (Bedrijfsnummers)

Aanvraagformulier Nummers voor toegang tot ondernemingen en instellingen (Bedrijfsnummers) Aanvraagformulier Nummers voor toegang tot ondernemingen en instellingen (Bedrijfsnummers) Algemene toelichting Wat kunt u doen met dit formulier? U kunt met dit formulier nummers voor toegang tot ondernemingen

Nadere informatie

Aanvraagformulier Informatienummers (elf-cijferige nummers)

Aanvraagformulier Informatienummers (elf-cijferige nummers) Aanvraagformulier Informatienummers (elf-cijferige nummers) Algemene toelichting Wat kunt u met dit formulier? Met dit formulier kunt u elf-cijferige informatienummers aanvragen uit het Nummerplan telefoonen

Nadere informatie

Aanvraagformulier Informatienummers (acht-cijferige nummers)

Aanvraagformulier Informatienummers (acht-cijferige nummers) Aanvraagformulier Informatienummers (acht-cijferige nummers) Algemene toelichting Wat kunt u met dit formulier? Met dit formulier kunt u acht-cijferige informatienummers aanvragen uit het Nummerplan telefoon-

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Wijziging gegevens nummerhouder

Wijzigingsformulier Wijziging gegevens nummerhouder Uw gegevens Deze gegevens heeft ACM nodig om te bepalen wie de aanvrager is. Met deze gegevens kan ACM efficiënt contact met u als aanvrager opnemen. Let op: Het gaat om de gegevens zoals u momenteel bij

Nadere informatie

Formulier Nummerbureau: carrierselect

Formulier Nummerbureau: carrierselect 1. Uw gegevens 2. (Bedrijfs)naam * Bij aanvraag door een bedrijf: de naam volgens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel; bij aanvraag door overige instellingen (zoals overheidsinstanties): de officiële

Nadere informatie

Aanvraagformulier 088-bedrijfsnummers

Aanvraagformulier 088-bedrijfsnummers Uw gegevens (Bedrijfs)naam * Bij aanvraag door een bedrijf: de naam volgens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel; bij aanvraag door een particulier: de eigen naam; bij aanvraag door overige instellingen

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE RAADPLEGING OP VRAAG VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 23 MEI 2014 MET BETREKKING TOT ZIJN ONTWERP VAN MEDEDELING BETREFFENDE DE VERPLICHTING TOT MELDING

Nadere informatie

aanvraagformulier Stichting Toeristisch Investeringsfonds Texel (STIFT)

aanvraagformulier Stichting Toeristisch Investeringsfonds Texel (STIFT) aanvraagformulier Stichting Toeristisch Investeringsfonds Texel (STIFT) Aanvraag inzake de uitvoering van subsidiëring van projecten die de toeristische kwaliteit van Texel vergroten, bewaren of verbeteren

Nadere informatie

Formulier Nummerbureau: 088-bedrijfsnummers

Formulier Nummerbureau: 088-bedrijfsnummers 1. Uw gegevens 2. (Bedrijfs)naam * Bij aanvraag door een bedrijf: de naam volgens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel; bij aanvraag door overige instellingen (zoals overheidsinstanties): de officiële

Nadere informatie

Om de overname spoedig te laten verlopen vragen wij uw aandacht voor het volgende:

Om de overname spoedig te laten verlopen vragen wij uw aandacht voor het volgende: Geachte heer/mevrouw, Bedankt voor uw interesse in een contractovername bij Yes Telecom. Om de overname spoedig te laten verlopen vragen wij uw aandacht voor het volgende: - Verzend de formulieren volledig

Nadere informatie

Formulier Nummerbureau: Mobiele netwerkcode (MNC)

Formulier Nummerbureau: Mobiele netwerkcode (MNC) 1. Uw gegevens 2. (Bedrijfs)naam * Bij aanvraag door een bedrijf: de naam volgens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel; bij aanvraag door overige instellingen (zoals overheidsinstanties): de officiële

Nadere informatie

Formulier Nummerbureau: 088-bedrijfsnummers

Formulier Nummerbureau: 088-bedrijfsnummers 1. Uw gegevens 2. (Bedrijfs)naam * Bij aanvraag door een bedrijf: de naam volgens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel; bij aanvraag door overige instellingen (zoals overheidsinstanties): de officiële

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Nummerbureau: Wijziging gegevens nummerhouder

Wijzigingsformulier Nummerbureau: Wijziging gegevens nummerhouder 1. Uw gegevens Deze gegevens heeft ACM nodig om te bepalen wie de aanvrager is. Met deze gegevens kan ACM efficiënt contact met u als aanvrager opnemen. Let op: Het gaat om de gegevens zoals u momenteel

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Nummerbureau: Wijziging gegevens nummerhouder

Wijzigingsformulier Nummerbureau: Wijziging gegevens nummerhouder 1. Uw gegevens Deze gegevens heeft ACM nodig om te bepalen wie de aanvrager is. Met deze gegevens kan ACM efficiënt contact met u als aanvrager opnemen. Let op: Het gaat om de gegevens zoals u momenteel

Nadere informatie

Formulier Nummerbureau: Intrekking nummer(s)

Formulier Nummerbureau: Intrekking nummer(s) 1. Uw gegevens Deze gegevens heeft ACM nodig om te bepalen wie de aanvrager is. Met deze gegevens kan ACM efficiënt contact met u als aanvrager opnemen. Let op: Het gaat om de gegevens zoals u momenteel

Nadere informatie

Aanvraagformulier t.b.v. subsidieverlening o.b.v. de Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2008

Aanvraagformulier t.b.v. subsidieverlening o.b.v. de Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2008 Bijlage 1 Aanvraagformulier t.b.v. subsidieverlening o.b.v. de Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2008 1. Gegevens aanvrager Naam instelling Postadres Postcode Plaats Objectnummer

Nadere informatie

Aanvraagformulier Informatienummers

Aanvraagformulier Informatienummers Uw gegevens (Bedrijfs)naam * Bij aanvraag door een bedrijf: de naam volgens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel; bij aanvraag door een particulier: de eigen naam; bij aanvraag door overige instellingen

Nadere informatie

Aanvraagformulier t.b.v. subsidieverlening o.b.v. de Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2009/2010

Aanvraagformulier t.b.v. subsidieverlening o.b.v. de Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2009/2010 Bijlage 1 Aanvraagformulier t.b.v. subsidieverlening o.b.v. de Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2009/2010 1. Gegevens aanvrager Naam instelling Postadres Postcode Plaats Objectnummer

Nadere informatie

OBLIGATIEOVEREENKOMST Rechtspersonen* familienaam: titulatuur: voornamen voluit: geslacht (m/v): straatnaam: huisnummer:

OBLIGATIEOVEREENKOMST Rechtspersonen* familienaam: titulatuur: voornamen voluit: geslacht (m/v): straatnaam: huisnummer: OBLIGATIEOVEREENKOMST Rechtspersonen* De ondergetekende bestuurder: familienaam: titulatuur: voornamen voluit: geslacht (m/v): straatnaam: huisnummer: postcode: land: geboortedatum: geboorteplaats: telefoon

Nadere informatie

Gegevens medeaanvragers en machtiging aan penvoerder Fryslân Fernijt IV Tweede tender 2014

Gegevens medeaanvragers en machtiging aan penvoerder Fryslân Fernijt IV Tweede tender 2014 Machtigingsformulier Fryslân Fernijt IV Tweede Tender 2014 Gegevens medeaanvragers en machtiging aan penvoerder Fryslân Fernijt IV Tweede tender 2014 Dit formulier is bedoeld voor de partners in een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Aanvraagformulier Nummerreeks

Aanvraagformulier Nummerreeks Uw gegevens (Bedrijfs)naam * Bij aanvraag door een bedrijf: de naam volgens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel; bij aanvraag door overige instellingen (zoals overheidsinstanties): de officiële

Nadere informatie

Contract 088 Bedrijfsnummers

Contract 088 Bedrijfsnummers Contractant 1. Met wie wordt het contract gesloten voor bedrijfsnummers? Bedrijfsnaam KvK-nr Straat en Huisnummer (geen postbus) Postcode en Plaats Land Contactpersoon (bij bedrijf) Dhr./Mw. Telefoonnummer

Nadere informatie

Formulier Nummerbureau: 5-18-abonnee-informatiediensten

Formulier Nummerbureau: 5-18-abonnee-informatiediensten 1. Uw gegevens 2. (Bedrijfs)naam Bij aanvraag door een bedrijf: de naam volgens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel; bij aanvraag door overige instellingen (zoals overheidsinstanties): de officiële

Nadere informatie

BEDRIJF. Aanvraag om schadevergoeding

BEDRIJF. Aanvraag om schadevergoeding BEDRIJF Aanvraag om schadevergoeding Met dit aanvraagformulier kunt u een verzoek om vergoeding van schade indienen op grond van de Beleidsregel met betrekking tot de behandeling en beoordeling van aanvragen

Nadere informatie

Dit formulier is niet bedoeld voor het indienen van bouwschadeclaims.

Dit formulier is niet bedoeld voor het indienen van bouwschadeclaims. BEDRIJF Verzoek om schadevergoeding Met dit aanvraagformulier kunt u een verzoek indienen tot een vergoeding van schade op grond van het gestelde in de Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en

Nadere informatie

Formulier Nummerbureau: informatienummers

Formulier Nummerbureau: informatienummers 1. Uw gegevens 2. (Bedrijfs)naam * Bij aanvraag door een bedrijf: de naam volgens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel; bij aanvraag door een particulier : de eigen naam; bij aanvraag door overige

Nadere informatie

Deelnameformulier financiële ondernemingen

Deelnameformulier financiële ondernemingen Deelnameformulier financiële ondernemingen Dit Deelnameformulier financiële ondernemingen bestaat uit twee delen, te weten: 1. Deelnemersgegevens 2. Vergunningsvereiste deelname DSI Instructies bij het

Nadere informatie

Formulier Nummerbureau: Internationale signaleringspuntcode (ISPC)

Formulier Nummerbureau: Internationale signaleringspuntcode (ISPC) 1. Uw gegevens 2. (Bedrijfs)naam * Bij aanvraag door een bedrijf: de naam volgens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel; bij aanvraag door overige instellingen (zoals overheidsinstanties): de officiële

Nadere informatie

Dit formulier is niet bedoeld voor het indienen van bouwschadeclaims.

Dit formulier is niet bedoeld voor het indienen van bouwschadeclaims. BEDRIJF Verzoek om schadevergoeding Met dit aanvraagformulier kunt u een verzoek indienen tot een vergoeding van schade op grond van het gestelde in de Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en

Nadere informatie

12345 Verzoek Teruggaaf energiebelasting

12345 Verzoek Teruggaaf energiebelasting 12345 Verzoek Teruggaaf energiebelasting Waarom dit formulier U kunt met dit formulier teruggaaf vragen van 50% van de energiebelasting die u hebt betaald voor aardgas en elektriciteit die u hebt gebruikt

Nadere informatie

Vragen? Kijk op www.kvk.nl of bel de Kamer van Koophandel als u nog vragen heeft. Bijvoorbeeld over het invullen van dit formulier.

Vragen? Kijk op www.kvk.nl of bel de Kamer van Koophandel als u nog vragen heeft. Bijvoorbeeld over het invullen van dit formulier. 18 Aanvulling op andere handelsregisterformulieren print wis Waarom dit formulier? Dit formulier gebruikt u wanneer de inschrijvings- of wijzigingsformulieren onvoldoende ruimte bieden om de gevraagde

Nadere informatie

NOTARIAAT VOOR DE ZAKELIJKE MARKT

NOTARIAAT VOOR DE ZAKELIJKE MARKT VRAGENFORMULIER GESCHILLENCOMMISSIE NOTARIAAT VOOR DE ZAKELIJKE MARKT DOSSIERNUMMER: (wordt door De Geschillencommissie ingevuld) Wij verzoeken u dit formulier volledig en duidelijk leesbaar in te vullen.

Nadere informatie

Formulier Nummerbureau: Nummerreeks

Formulier Nummerbureau: Nummerreeks 1. Uw gegevens 2. (Bedrijfs)naam * Bij aanvraag door een bedrijf: de naam volgens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel; bij aanvraag door overige instellingen (zoals overheidsinstanties): de officiële

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier erkend Rolluik Beveiligingsbedrijf Beoordelingsrichtlijn Rolluik Beveiligingsbedrijf 2007

Aanmeldingsformulier erkend Rolluik Beveiligingsbedrijf Beoordelingsrichtlijn Rolluik Beveiligingsbedrijf 2007 Aanmeldingsformulier erkend Rolluik Beveiligingsbedrijf Beoordelingsrichtlijn Rolluik Beveiligingsbedrijf 2007 Kiwa-NCP Aanmeldingsformulier erkend Rolluik Beveiligingsbedrijf, versie 11 juni 2011 Pagina

Nadere informatie

KENNISGEVING van het aanbieden of het doorverkopen in eigen naam en voor eigen rekening van elektronische-communicatiediensten of -netwerken

KENNISGEVING van het aanbieden of het doorverkopen in eigen naam en voor eigen rekening van elektronische-communicatiediensten of -netwerken KENNISGEVING van het aanbieden of het doorverkopen in eigen naam en voor eigen rekening van elektronische-communicatiediensten of -netwerken (artikel 9 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische

Nadere informatie

WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR

WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR Bibob-vragenformulier Gemeente Den Haag WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR (WET BIBOB) Toelichting bij Vragenformulier BIBOB Het doel van de wet BIBOB BIBOB staat voor

Nadere informatie

Verzoek om schadevergoeding/nadeelcompensatie Voor bedrijven

Verzoek om schadevergoeding/nadeelcompensatie Voor bedrijven Verzoek om schadevergoeding/nadeelcompensatie Voor bedrijven Met dit aanvraagformulier kunt u een verzoek indienen tot een vergoeding van schade op grond van het gestelde in de Regeling Nadeelcompensatie

Nadere informatie

Culturele activiteit voor ouderen

Culturele activiteit voor ouderen Aanvraagformulier Culturele activiteit voor ouderen Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 Laagdrempelige culturele activiteiten, onderdeel culturele activiteit voor ouderen Formulier retour sturen naar: Bezoekadres:

Nadere informatie

Kabeldoorgifte, auteursrecht en publieke omroep

Kabeldoorgifte, auteursrecht en publieke omroep Kabeldoorgifte, auteursrecht en publieke omroep 6 februari 2009 Madeleine de Cock Buning 6-2-2009 Plan van aanpak Toepassingsbereik Rb Den Haag 28 januari 2009 voor praktijk Publieke media-instelling Is

Nadere informatie

FlexISDN. Voordelig bellen met gntel FlexISDN. Inzicht in je kosten. Wat is FlexISDN? Wat verandert er door over te stappen? Hoe stap ik over?

FlexISDN. Voordelig bellen met gntel FlexISDN. Inzicht in je kosten. Wat is FlexISDN? Wat verandert er door over te stappen? Hoe stap ik over? FlexISDN Wat is FlexISDN? Met FlexISDN bel je stukken voordeliger. gntel neemt de abonnements- en gesprekskosten over van je huidige aanbieder. Omdat gntel een eigen telefonieplatform heeft, kunnen wij

Nadere informatie

Afdeling Toezicht Institutionele Beleggers en Assurantiebemiddelaars Simon Bolivar Plein 1, Curaçao VERTROUWELIJK akkoord

Afdeling Toezicht Institutionele Beleggers en Assurantiebemiddelaars Simon Bolivar Plein 1, Curaçao VERTROUWELIJK akkoord FORMULIER Lab/01: AANVRAAG INSCHRIJVING REGISTER Aanvraag tot inschrijving in het register van assurantiebemiddelaars, ingesteld ingevolge artikel 5 van de Landsverordening Assurantiebemiddelingsbedrijf

Nadere informatie

Naam : telefoonnummer : Postcode : Kamer van Koophandelnr. :

Naam : telefoonnummer : Postcode : Kamer van Koophandelnr. : VRAGENFORMULIER GESCHILLENCOMMISSIE ADVOCATUUR DOSSIERNUMMER: (wordt door De Geschillencommissie ingevuld) Wij verzoeken u dit formulier volledig en duidelijk leesbaar in te vullen. *Aanvinken wat van

Nadere informatie

Aanvraagformulier Verordening Transitie II en Pieken (VO) Tender 2013

Aanvraagformulier Verordening Transitie II en Pieken (VO) Tender 2013 Aanvraagformulier Tender 2013 Aanvraagformulier Verordening Transitie II en Pieken (VO) Tender 2013 Contact? Informatie kunt u vinden op onze website www.snn.eu/tender2013. Uiteraard kunt u ook telefonisch

Nadere informatie

ENERGIE voor de zakelijke markt

ENERGIE voor de zakelijke markt VRAGENFORMULIER GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIE voor de zakelijke markt DOSSIERNUMMER: (wordt door De Geschillencommissie ingevuld) Wij verzoeken u dit formulier volledig en duidelijk leesbaar in te vullen.

Nadere informatie

Aangifte van schade werkmaterieel

Aangifte van schade werkmaterieel Aangifte van schade werkmaterieel AEGON Werkmaterieel op Maat Al (telefonisch) gemeld _ Nee _ Ja, d.d. - - gesproken met schadenr. 1. Verzekeringnemer bedrijf _ volgens inschrijving Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Inschrijfformulier huurwoningen

Inschrijfformulier huurwoningen Inschrijfformulier huurwoningen 1a. Persoonlijke gegevens aanvrager Achternaam.. Voorna(a)men voluit... Adres. Postcode en Woonplaats... Geboortedatum. Geboorteplaats... Geslacht man vrouw Nationaliteit.

Nadere informatie

gelezen het voorstel van de Publieksservice, team Burgerzaken en Belastingen d.d. 6 oktober 2014;

gelezen het voorstel van de Publieksservice, team Burgerzaken en Belastingen d.d. 6 oktober 2014; No. 2014/ Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel van de Publieksservice, team Burgerzaken en Belastingen d.d. 6 oktober 2014; dat het gewenst is om nadere

Nadere informatie

Aanvraagformulier schadevergoeding

Aanvraagformulier schadevergoeding Aanvraagformulier schadevergoeding Met dit aanvraagformulier kunt u een verzoek indienen voor een vergoeding van schade op grond van de Algemene Verordening Nadeelcompensatie Vlaardingen. Dit formulier

Nadere informatie

FlexMobile Veelgestelde vragen door klanten

FlexMobile Veelgestelde vragen door klanten FlexMobile Veelgestelde vragen door klanten Wat is FlexMobile? Met de dienst FlexMobile van gntel bel je voordelig naar het buitenland en in het buitenland met je smart Phone. Op welke besturingssystemen

Nadere informatie

Aanvraag ontheffingverlening ex art. 68 van de Flora- en faunawet

Aanvraag ontheffingverlening ex art. 68 van de Flora- en faunawet Aanvraag ontheffingverlening ex art. 68 de Flora- en faunawet A AANVRAGER 1. Naam aanvrager: M/V* Adres: Postcode en plaats: Telefoonnummer: Faxnummer: E-mailadres: Relatienummer: (indien bekend) Indien

Nadere informatie

Verzoek om ontheffing ex artikel 4 van de Wet wapens en munitie

Verzoek om ontheffing ex artikel 4 van de Wet wapens en munitie Verzoek om ontheffing ex artikel 4 van de Wet wapens en munitie Ministerie van Justitie Datum aanvraag (dd-mm-jj) Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een verzoek indienen bij de Minister van

Nadere informatie

Toelichting bij het aanvraagformulier t.b.v. beleidsregels subsidieverstrekking bijzondere transitiekosten Jeugdwet Deel 1

Toelichting bij het aanvraagformulier t.b.v. beleidsregels subsidieverstrekking bijzondere transitiekosten Jeugdwet Deel 1 Deze toelichting neemt stap voor stap alle onderdelen door van deel 1 van het aanvraagformulier t.b.v. een subsidieaanvraag bij het ministerie van VWS onder de Jeugdwet. Heeft u na het lezen van deze toelichting

Nadere informatie

Bijlage 8, bedoeld in artikel 9, derde lid, van de Regeling financiering en administratieve uitvoeringsvoorschriften WWIK

Bijlage 8, bedoeld in artikel 9, derde lid, van de Regeling financiering en administratieve uitvoeringsvoorschriften WWIK Bijlage 8, bedoeld in artikel 9, derde lid, van de Regeling financiering en Voorlopige kostenopgave Stichting Kunstenaars & Co Documentnr. 20011 Gemeentenr. 20000 Rekeningnr. BNG 285098365 type formulier

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier erkend Installatiebedrijf Regeling Brandmeldinstallaties Januari 2002 + A1

Aanmeldingsformulier erkend Installatiebedrijf Regeling Brandmeldinstallaties Januari 2002 + A1 Aanmeldingsformulier erkend Installatiebedrijf Regeling Brandmeldinstallaties Januari 2002 + A1 Kiwa-NCP Aanmeldingsformulier erkend Installatiebedrijf, versie 8 juni 2011 Pagina 1 van 6 Toelichting Dit

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE AANVRAAGFORMULIER VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE In het kader van de regeling Nadere regels subsidie aanleg groene -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

AANVRAAG VERGUNNING TOT TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE AMERSFOORT. 1 Betreft Woning Gebouw. Burger service nummer:

AANVRAAG VERGUNNING TOT TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE AMERSFOORT. 1 Betreft Woning Gebouw. Burger service nummer: AANVRAAG VERGUNNING TOT TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE AMERSFOORT (Lees voor u dit formulier invult eerst de toelichting) Aan Burgemeester en Wethouders van T.a.v. de afdeling Amersfoort

Nadere informatie

Internationale contacten

Internationale contacten Aanvraagformulier Internationale contacten Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 Laagdrempelige culturele activiteiten, onderdeel Internationale contacten Formulier retour

Nadere informatie

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG VRAGENFORMULIER GESCHILLENCOMMISSIE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG DOSSIERNUMMER: (wordt door De Geschillencommissie ingevuld) Wij verzoeken u dit formulier volledig en duidelijk leesbaar in te vullen. *Aanvinken

Nadere informatie

Aanvraag gemeentelijke tegemoetkoming kosten peuteropvang Den Haag

Aanvraag gemeentelijke tegemoetkoming kosten peuteropvang Den Haag Aanvraag gemeentelijke tegemoetkoming kosten peuteropvang Den Haag Geachte ouder(s) / verzorger(s), Met dit aanvraagformulier doet u een aanvraag voor de tegemoetkoming voor de kosten van peuteropvang.

Nadere informatie

SBA-VRAGENFORMULIER BIJ MILIEUVERGUNNING

SBA-VRAGENFORMULIER BIJ MILIEUVERGUNNING SBA-VRAGENFORMULIER BIJ MILIEUVERGUNNING Bureau Screening en Bewakingsaanpak Provincie Gelderland Kabinet van de Commissaris van de Koningin Kamer H 4.20 Postbus 9090 6800 GX Arnhem Telefoonnummer: (026)

Nadere informatie

Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte

Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte Postadres: Postbus 35, 4530 AA TERNEUZEN Telefoon: 14 0115, fax 0115 618 429 Bezoekadres: Stadhuisplein 1, Terneuzen E-mail : gemeente@terneuzen.nl Internet: www.terneuzen.nl Aanvraag vergunning tot tijdelijke

Nadere informatie

Stimuleringsregeling collectief particulier opdrachtgeverschap

Stimuleringsregeling collectief particulier opdrachtgeverschap CVDR Officiële uitgave van Noord-Brabant. Nr. CVDR94842_4 6 december 2016 Stimuleringsregeling collectief particulier opdrachtgeverschap GEDEPUTEERDE STATEN van Noord-Brabant: Gelet op artikel 152 van

Nadere informatie

Secretariaat Natschadeloket Peilopzet Maas Stuwpanden Grave en Sambeek

Secretariaat Natschadeloket Peilopzet Maas Stuwpanden Grave en Sambeek Secretariaat Natschadeloket Peilopzet Maas Stuwpanden Grave en Sambeek Verzoek om schadevergoeding, sector BEDRIJF Met dit formulier kunt u een verzoek indienen voor een vergoeding van schade op grond

Nadere informatie

Meldingsformulier Bodemverontreiniging

Meldingsformulier Bodemverontreiniging Meldingsformulier Bodemverontreiniging Lees voor het invullen eerst de toelichting Registratie (dit gedeelte niet beschrijven) Wbb-code:... Vooroverleg: 0 ja 0 Ontvankelijk: 0 ja 0 Datum verwerking:...-...-...

Nadere informatie

Inschrijfformulier Groningen / Van Schendelstraat 9 / Studentenkamers

Inschrijfformulier Groningen / Van Schendelstraat 9 / Studentenkamers Inschrijfformulier Groningen / Van Schendelstraat 9 / Studentenkamers 1 Aanvrager Achternaam Voorna(a)m(en) Adres Postcode/Woonplaats Geboortedatum Geboorteplaats Studierichting Studentenkaart nr. Aanvang

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier erkend CCTV-Installatiebedrijf

Aanmeldingsformulier erkend CCTV-Installatiebedrijf Aanmeldingsformulier erkend CCTV-Installatiebedrijf CCV-Beoordelingsrichtlijn Cameratoezicht Openbare Plaatsen Procescertificaat voor het ontwerp, het aanleggen en het onderhoud van camerasystemen 16 november

Nadere informatie

Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Ontwikkelingsprojecten van en vermarkting door ondernemingen

Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Ontwikkelingsprojecten van en vermarkting door ondernemingen Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Ontwikkelingsprojecten van en vermarkting door ondernemingen Heeft u hulp nodig? Informatie over de regeling kunt u vinden op onze

Nadere informatie

Aanvraagformulier Verklaring Omtrent het Gedrag Rechtspersonen

Aanvraagformulier Verklaring Omtrent het Gedrag Rechtspersonen Aanvraagformulier Verklaring Omtrent het Gedrag Rechtspersonen Ministerie van Justitie Toelichting 1 Algemene informatie 1.1 Wat is een verklaring omtrent het gedrag voor rechtspersonen? Met de verklaring

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

AANVRAAGFORMULIER BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING AANVRAAGFORMULIER BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING 1. Voor het verkrijgen van een offerte is het van belang dat het formulier volledig wordt ingevuld. 2. Indien er onvoldoende ruimte aanwezig is voor

Nadere informatie

Bijlagenvel bij het algemeen vragenformulier op grond van artikel 30 van de Wet Bibob

Bijlagenvel bij het algemeen vragenformulier op grond van artikel 30 van de Wet Bibob Bijlagenvel bij het algemeen vragenformulier op grond van artikel 30 van de Wet Bibob Invulinstructie Dit is het bijlagenformulier dat onderdeel uit maakt van het algemene Bibob-vragenformulier op grond

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier erkend Opsteller Programma van Eisen Regeling Brandmeldinstallaties Januari 2002 + A1

Aanmeldingsformulier erkend Opsteller Programma van Eisen Regeling Brandmeldinstallaties Januari 2002 + A1 Aanmeldingsformulier erkend Opsteller Programma van Eisen Regeling Brandmeldinstallaties Januari 2002 + A1 Kiwa-NCP Aanmeldingsformulier erkend Opsteller Programma van Eisen, versie 10 juni 2011 Pagina

Nadere informatie

Vergunningaanvraag Banieren

Vergunningaanvraag Banieren Vergunningaanvraag Banieren Vergunningaanvraag voor het (laten) plaatsen van banieren in de gemeente Utrecht Voor het in behandeling nemen van deze vergunningaanvraag bent u leges (vrij van BTW) verschuldigd.

Nadere informatie

BEDRIJF. Verzoek om schadevergoeding

BEDRIJF. Verzoek om schadevergoeding BEDRIJF Verzoek om schadevergoeding Met dit aanvraagformulier kunt u een verzoek indienen tot een vergoeding van schade op grond van het gestelde in de Regeling Nadeelcompensatie provincie Limburg. Dit

Nadere informatie

Het door Regal toegekende leveranciersnummer (indien van toepassing):

Het door Regal toegekende leveranciersnummer (indien van toepassing): Aanwijzingen: DEZE DUE DILIGENCE-VRAGENLIJST MET VERKLARING DIENT TE WORDEN INGEVULD EN ONDERTEKEND DOOR EEN GEVOLMACHTIGD VERTEGENWOORDIGER VAN DE EXTERNE PARTIJ. ALLE GEVRAAGDE INFORMATIE MOET WORDEN

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier erkend Leverancier Toegangscontrolesystemen Certificatieschema Keurmerk Elektronisch Toegangsbeheer Versie 1.

Aanmeldingsformulier erkend Leverancier Toegangscontrolesystemen Certificatieschema Keurmerk Elektronisch Toegangsbeheer Versie 1. Aanmeldingsformulier erkend Leverancier Toegangscontrolesystemen Certificatieschema Keurmerk Elektronisch Toegangsbeheer Versie 1.0 1 september 2008 Kiwa-NCP Aanmeldingsformulier erkend Leverancier Toegangscontrolesystemen,

Nadere informatie

Aanvraagformulier Lidmaatschap CLC-VECTA 2010

Aanvraagformulier Lidmaatschap CLC-VECTA 2010 Aanvraagformulier Lidmaatschap CLC-VECTA 2010 1. Bedrijfsgegevens Naam bedrijf Bezoekadres Provincie Postadres Indien afwijkend Factuuradres Telefoon Fax E-mail algemeen Internet Ingangsdatum bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Afdeling Toezicht en Handhaving Team Groen Postbus 550 3300 AN Dordrecht

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Afdeling Toezicht en Handhaving Team Groen Postbus 550 3300 AN Dordrecht I N F O R M A T I E B L A D behorend bij een vergunning krachtens artikel 16 en/of 19d van de Natuurbeschermingswet '98 (Nbwet) of Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) o.g.v. de Natuurbeschermingswet

Nadere informatie

Met dit. Dit formulier dient. vragen. Vergeet u niet het. formulier te. U kunt. Ruimte. Programmabureau. Postbus 24103

Met dit. Dit formulier dient. vragen. Vergeet u niet het. formulier te. U kunt. Ruimte. Programmabureau. Postbus 24103 Onderwerp Aanvraag om schadevergoeding - bedrijven Programmabureau Ruimte Griffioenlaan 2 3526 LA Utrecht Postbus 24103 3502 MC Utrecht T 088-7972900 www.rijkswaterstaat.nl Contactpersoon mr. Joost R.M.

Nadere informatie

Bijlagenvel bij het vragenformulier op grond van artikel 30 van de Wet BIBOB

Bijlagenvel bij het vragenformulier op grond van artikel 30 van de Wet BIBOB Bijlagenvel bij het vragenformulier op grond van artikel 30 van de Wet BIBOB Invulinstructie Dit is het Bijlagenvel dat onderdeel uit maakt van het Vragenformulier op grond van artikel 30 van de Wet BIBOB.

Nadere informatie

Verzoek om ontheffing op grond van de Wet wapens en munitie

Verzoek om ontheffing op grond van de Wet wapens en munitie Verzoek om ontheffing op grond van de Wet wapens en munitie Datum aanvraag Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een verzoek indienen bij de Minister van Veiligheid en Justitie om een ontheffing

Nadere informatie

Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Deelneming aan buitenlandse beurzen

Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Deelneming aan buitenlandse beurzen Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Deelneming aan buitenlandse beurzen Heeft u hulp nodig? Meer informatie kunt u vinden op onze website www.snn.eu/niof2013. Uiteraard

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie

Aanvraagformulier subsidie Aanvraagformulier subsidie Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschapsbeheer Fryslân 2016, Formulier schriftelijk retour sturen naar: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Afdeling

Nadere informatie

Registratieformulier voor kiezers buiten Nederland voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten- Generaal op woensdag 15 maart 2017.

Registratieformulier voor kiezers buiten Nederland voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten- Generaal op woensdag 15 maart 2017. 1 Registratieformulier voor kiezers buiten Nederland voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten- Generaal op woensdag 15 maart 2017. Met dit formulier registreert u zich voor de verkiezing

Nadere informatie

Regeling vaststelling model financiële verantwoording en controleprotocol inburgering nieuwkomers 2001

Regeling vaststelling model financiële verantwoording en controleprotocol inburgering nieuwkomers 2001 OCenW-Regelingen financiële verantwoording Bestemd voor: gemeenten, die inburgeringscursussen verzorgen. 2. Het model voor de verklaring omtrent de getrouwheid wordt vastgesteld volgens bijlage 3 bij deze

Nadere informatie

UNETO-VNI Verzekeringen

UNETO-VNI Verzekeringen Aanvraagformulier Autoverzekering / Wagenpark Aanvraagformulier beroepsaansprakelijkheidsverzekering Nederland Offerte Aanvraag Naam bedrijf Rechtsvorm Adres Postcode en Woonplaats Contactpersoon Telefoon

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER TUINZIGT CV

INSCHRIJFFORMULIER TUINZIGT CV INSCHRIJFFORMULIER TUINZIGT CV Indien een natuurlijk persoon als commanditaire vennoot wenst deel te nemen, gelieve dan het onderstaande volledig invullen: De ondergetekende 1 : De heer / mevrouw Titel(s)

Nadere informatie

projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Eerste fase tweede fase Derde fase

projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Eerste fase tweede fase Derde fase projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Ammodo hanteert voor elk donatiebesluit (op initiatief van derden of van Ammodo zelf) de met het formulier Projectvoorstel verzamelde gegevens. Om zoveel

Nadere informatie

Vragen? Kijk op www.kvk.nl of bel de Kamer van Koophandel als u nog vragen heeft. Bijvoorbeeld over het invullen van dit formulier.

Vragen? Kijk op www.kvk.nl of bel de Kamer van Koophandel als u nog vragen heeft. Bijvoorbeeld over het invullen van dit formulier. 14 Wijziging ondernemings- en vestigingsgegevens print wis - clear Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u wijzigingen in de ondernemings- en vestigingsgegevens opgeven. Het kan gaan om een wijziging

Nadere informatie

Formulier Nummerbureau: Transitnetwerk signaleringspuntecode (TSPC)

Formulier Nummerbureau: Transitnetwerk signaleringspuntecode (TSPC) 1. Uw gegevens 2. (Bedrijfs)naam * Bij aanvraag door een bedrijf: de naam volgens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel; bij aanvraag door overige instellingen (zoals overheidsinstanties): de officiële

Nadere informatie

ZELFSTANDIGE KLINIEKEN

ZELFSTANDIGE KLINIEKEN VRAGENFORMULIER GESCHILLENCOMMISSIE ZELFSTANDIGE KLINIEKEN DOSSIERNUMMER: (wordt door De Geschillencommissie ingevuld) Wij verzoeken u dit formulier volledig en duidelijk leesbaar in te vullen. *Aanvinken

Nadere informatie

BIJLAGE 1. Model l Controleprotocol algemene subsidieverordening Gemeente Dordrecht

BIJLAGE 1. Model l Controleprotocol algemene subsidieverordening Gemeente Dordrecht BIJLAGE 1 Model l Controleprotocol algemene subsidieverordening Gemeente Dordrecht Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Wettelijk kader 4 1.1.1 Obj eet van controle 4 1.1.2 Relevante geldstroom. 5 1.1.3 Betrokken

Nadere informatie

Aanvraagformulier. voor het aanvragen van een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers

Aanvraagformulier. voor het aanvragen van een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Aanvraagformulier voor het aanvragen van een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Versie van 13 januari 2015 1 Inleiding De Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet)

Nadere informatie