KENNISGEVING van het aanbieden of het doorverkopen in eigen naam en voor eigen rekening van elektronische-communicatiediensten of -netwerken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KENNISGEVING van het aanbieden of het doorverkopen in eigen naam en voor eigen rekening van elektronische-communicatiediensten of -netwerken"

Transcriptie

1 KENNISGEVING van het aanbieden of het doorverkopen in eigen naam en voor eigen rekening van elektronische-communicatiediensten of -netwerken (artikel 9 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie) KENNISGEVINGSFORMULIER lokaal 1.30 Netwerken en diensten

2 Raadpleeg voor het invullen van dit document de bijhorende toelichting Identiteit van de operator - Gegevens van de onderneming Naam onderneming Ondernemingsnummer Adres Telefoon Fax Website Gegevens van de contactpersoon met het BIPT diegene met wie het BIPT contact kan opnemen bij eventuele vragen, en aan wie alle verdere briefwisseling wordt gezonden Naam Voornaam Geslacht M V Functie Adres Telefoon Fax lokaal 1.30 Netwerken en diensten 2

3 Aanbieding elektronische-communicatiediensten en -netwerken Duid in onderstaand schema aan welke elektronische-communicatiediensten en netwerken de onderneming aanbiedt. Voor meer informatie over de classificatie kan u gebruik maken van de definities die u terugvindt in de toelichting. Openbare telefoondienst Openbare telefoondienst Openbaar elektronische-communicatienetwerk Openbaar elektronische-communicatienetwerk Spraakdiensten VoIP-dienst Belkaarten Carrier select / carrier preselect Andere spraakdienst, nl. :. Andere spraakdienst, nl. : Andere elektronische-communicatiediensten Huurlijndienst Internettoegang Andere, nl. :. Andere, nl. :. Gebeurt de exploitatie van deze activiteiten met of zonder winstoogmerk? met winstoogmerk zonder winstoogmerk Aanvang activiteiten De vermoedelijke aanvangsdatum van de activiteiten is: (vermeld de aanvangsdatum van de activiteit die het vroegst zal starten) lokaal 1.30 Netwerken en diensten 3

4 Ondertekening door de mandataris De ondergetekende, operator van de elektronische communicatieactiviteiten die hierbij worden aangegeven, verbindt er zich toe het BIPT onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke wijziging waardoor de activiteiten niet langer zou beantwoorden aan de beschrijving die in deze kennisgeving is gegeven, alsook van elke stopzetting van de activiteiten. Hij verklaart alle gegevens juist, volledig en naar waarheid te hebben ingevuld. Ondertekening door de mandataris De mandataris die de rechtspersoon vertegenwoordigt, moet zijn mandaat rechtvaardigen. De bewijsstukken worden in het aangiftedossier opgenomen als bijlage Plaats en datum Naam Handtekening Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie Koning Albert II-laan Brussel Tel lokaal 1.30 Netwerken en diensten 4

5 KENNISGEVING van het aanbieden of het doorverkopen in eigen naam en voor eigen rekening van elektronische-communicatiediensten of -netwerken (artikel 9 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie) TOELICHTING BIJ HET KENNISGEVINGSFORMULIER lokaal 1.30 Netwerken en diensten 5

6 Toelichting bij het kennisgevingsformulier Wat kunt u met het kennisgevingsformulier? Op 30 juni 2005 trad een geheel herziene telecommunicatiewet in werking (Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie). Deze wet legt een kennisgevingsplicht op aan alle ondernemingen die openbare elektronische-communicatiediensten en -netwerken aanbieden. Het koninklijk besluit van 7 maart 2007 betreffende de kennisgeving van elektronischecommunicatiediensten en netwerken regelt deze kennisgevingsplicht. Met het kennisgevingsformulier doet u de kennisgeving aan het BIPT. Waarom moet u een kennisgeving doen? Het BIPT houdt toezicht op de naleving van de Telecommunicatiewet en heeft voor een aantal taken uw gegevens nodig. De kennisgeving is om volgende redenen van belang: het BIPT moet concurrentieverhoudingen en dominante posities in de elektronische communicatiemarkt kunnen vaststellen; het BIPT moet kunnen toezien op de verplichting van bedrijven om netwerken aan elkaar te koppelen. Hoe verloopt de kennisgevingsprocedure? Vul dit formulier volledig in en laat een bevoegd vertegenwoordiger van de onderneming ondertekenen. Stuur het formulier per aangetekende zending naar: BIPT, Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel. Als voldaan wordt aan de wettelijke vereisten registreert het BIPT de onderneming. U ontvangt van het BIPT binnen de twee weken na ontvangst van het formulier een bevestiging van de registratie. U ontvangt eveneens een factuur voor de eenmalige vergoeding voor de registratie en voor de eerste jaarlijkse vergoeding (pro rata temporis) Wat doet het BIPT met uw gegevens? Op basis van de verstrekte gegevens zal het BIPT uw onderneming registreren in één of meer van de wettelijke categorieën. In een openbaar register worden uw naam en adres opgenomen. Dit register is te raadplegen via onze website > Operatoren > Telecom > Netwerken/Diensten. Tarieven Naast een éénmalig bedrag voor de registratie brengt het BIPT jaarlijks een vergoeding in rekening voor het houden van toezicht. De tarieven staan verderop in deze toelichting en op onze website > Operatoren > Telecom > Netwerken/Diensten. Wijzigingen doorgeven Het is belangrijk dat het BIPT de juiste gegevens heeft. Mocht het activiteitenpakket van uw onderneming na de kennisgeving wijzigen, dan moet u het BIPT daarvan op de hoogte stellen. lokaal 1.30 Netwerken en diensten 6

7 Wat moet u doen bij de beëindiging van activiteiten? Het BIPT moet op de hoogte zijn van de beëindiging van het aanbieden van openbare elektronische communicatieactiviteiten. Geen enkele gehele of gedeeltelijke stopzetting van de activiteiten of een onderdeel daarvan, geeft aanleiding tot enige terugbetaling van het geheel of een gedeelte van de rechten. OPGELET! Wanneer het BIPT ten laatste op 31 december van een jaar geen kennisgeving van beëindiging ontvangt van het aanbieden van een bepaalde dienst of netwerk, dan wordt verondersteld dat deze dienst of dit netwerk op 1 januari van het volgende jaar nog wordt aangeboden. Deze dienst of dit netwerk wordt dan ook aan de totaliteit van de jaarlijkse rechten voor het volgende jaar onderworpen. Nog vragen? Website: > Operatoren > Telecom > Netwerken/Diensten Telefoon: lokaal 1.30 Netwerken en diensten 7

8 Bijlage 1: Definities Elektronische-communicatiedienst Een gewoonlijk tegen vergoeding aangeboden dienst die geheel of hoofdzakelijk bestaat in het overbrengen, waaronder schakel- en routeringsverrichtingen, van signalen via elektronischecommunicatienetwerken, met uitzondering van (a) de diensten waarbij met behulp van elektronischecommunicatienetwerken en diensten overgebrachte inhoud wordt geleverd of inhoudelijk wordt gecontroleerd, met uitzondering van (b) de diensten van de informatiemaatschappij zoals omschreven in artikel 2 van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, die niet geheel of hoofdzakelijk bestaan uit het overbrengen van signalen via elektronische-communicatienetwerken en met uitzondering van (c) radio-omroep en televisie Openbare telefoondienst Een dienst (1) die voor het publiek beschikbaar is voor uitgaande en binnenkomende nationale en internationale gesprekken (2) alsook voor toegang tot hulpdiensten (3) via een nummer of een aantal nummers in een nationaal of internationaal nummerplan, en die eventueel een of meer van de volgende diensten kan omvatten: bijstand door een telefonist, telefooninlichtingendiensten of telefoongidsen, verstrekking van openbare telefoons, verlening van diensten tegen bijzondere voorwaarden, beschikbaarstelling van speciale faciliteiten voor klanten met een handicap of bijzondere sociale behoeften, en/of verlening van niet-geografische diensten Huurlijndienst Elektronische-communicatiedienst bestaande uit de levering van communicatiefaciliteiten met behulp waarvan transparante transmissiecapaciteit tussen netwerkaansluitpunten wordt geboden, met uitzondering van de schakeling op aanvraag Spraakdienst Dienst die hoofdzakelijk bestaat uit het verwerken van spraaksignalen die bestemd zijn om te worden verzonden over een elektronisch communicatienetwerk en die niet gelijk te stellen is met een openbare telefoondienst. Elektronische-communicatienetwerk De actieve of passieve transmissiesystemen en, in voorkomend geval, de schakel- of routereingsapparatuur en andere middelen die het mogelijk maken signalen over te brengen via draad, radiogolven, optische of andere elektromagnetische middelen, voorzover zij worden gebruikt voor de transmissie van andere signalen dan radio-omroep- en televisiesignalen Openbaar elektronische-communicatienetwerk Een elektronische-communicatienetwerk dat geheel of hoofdzakelijk wordt gebruikt om elektronische-communicatiediensten toegankelijk te maken voor het publiek. lokaal 1.30 Netwerken en diensten 8

9 Bijlage 2: Verschuldigde rechten 2013 Tabel 1 Vergoeding voor de registratie Omzet in 2012 van minder dan 1 miljoen euro* Jaarlijkse vergoeding Operator zonder sterke machtspositie Operator met sterke machtspositie Openbare telefoondienst Openbaar netwerk Spraakdienst Per aangegeven Voor het geheel van de aangegeven spraakdiensten spraakdienst Tabel 2 Vergoeding voor de registratie Jaarlijkse vergoeding (a) Dienst of netwerk vermeld in tabel 1 waarvan de exploitatie gebeurt zonder winstoogmerk (b) Dienst of netwerk die niet vermeld is in tabel 1 (c) Gegroepeerde kennisgeving van verschillende van de diensten of netwerken vermeld in (a) en (b) Voor het geheel van de aangegeven diensten en netwerken onder (a), (b) en (c) (*) wanneer een operator aantoont dat hij in 2012 een jaarlijkse omzet realiseerde van minder dan één miljoen euro Betaling van de verschuldigde rechten Voor de betaling van de verschuldigde rechten ontvangt u eerst een factuur. De rechten dienen betaald te worden via rekeningnummer van het BIPT. (IBAN : BE ; BIC : PCHQBEBB) Het bedrag van de eerste jaarlijkse vergoeding wordt berekend naar rato van het aantal resterende maanden van het jaar waarin de kennisgeving gebeurt. De maand waarin de kennisgeving gebeurt, wordt meegerekend als zijnde een volledige maand. lokaal 1.30 Netwerken en diensten 9

10 Bijlage 3 : Uittreksel uit de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie TITEL II Het tot stand brengen van elektronische communicatie HOOFDSTUK I.- Netwerken en diensten Art Het aanbieden of het doorverkopen in eigen naam en voor eigen rekening van elektronische-communicatiediensten of - netwerken kan, onverminderd de bepalingen van artikel 39, pas aangevat worden na een kennisgeving aan het Instituut die de volgende elementen bevat : 1 de naam, het adres, het BTW- en handelsregisternummer van de aanbieder of een vergelijkbaar identificatienummer dat deze gegevens op een rechtsgeldige manier bundelt ; 2 de contactpersoon met het Instituut ; 3 een bondige en precieze beschrijving van zijn dienst of netwerk ; 4 de datum waarop de activiteiten vermoedelijk van start gaan. De kennisgeving geschiedt per aangetekende zending. 2. Door de kennisgeving kan de betreffende operator elektronische-communicatiediensten of - netwerken aanbieden en kan hij zijn aanvragen laten behandelen om faciliteiten overeenkomstig de artikelen 25 tot 28 te installeren. 3. Iedere operator brengt het Instituut op de hoogte van : 1 iedere wijziging aan de elementen vermeld in 1, behoudens in de gevallen waarbij een identificatienummer werd meegedeeld dat de bedoelde gegevens op een rechtsgeldige manier bundelt ; 2 de voorziene stopzetting van zijn activiteiten. 4. Na ontvangst van de kennisgeving bezorgt het Instituut de operator een standaardverklaring waarin bevestigd wordt dat hij een kennisgeving heeft gedaan om elektronischecommunicatiediensten of - netwerken aan te bieden en dat hij in voorkomend geval de mogelijkheid heeft om : 1 een aanvraag in te dienen met het oog op het installeren van faciliteiten ; 2 te onderhandelen over toegang ; 3 toegang te verkrijgen. 5. De in paragraaf 1 vermelde kennisgeving is niet vereist in geval van het aanbieden of doorverkopen van elektronische communicatienetwerken die het openbaar domein niet overschrijden. 6. De in paragraaf 1 vermelde kennisgeving is niet vereist in geval van het aanbieden of doorverkopen van elektronische communicatiediensten of -netwerken uitsluitend aan een rechtspersoon waarin de aanbieder of doorverkoper een controlerend belang heeft of uitsluitend aan natuurlijke personen in het kader van een overeenkomst waarbij elektronische communicatiediensten of -netwerken louter ter ondersteuning en als bijkomstig ter beschikking worden gesteld. lokaal 1.30 Netwerken en diensten 10

11 7. Bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, stelt de Koning op voorstel van de minister van Justitie en de minister, na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van het Instituut, de voorwaarden vast waaronder de aanbieders en doorverkopers waarnaar verwezen wordt in de paragrafen 5 en 6 de verkeersgegevens en de identificatiegegevens van eindgebruikers, registreren en bewaren, met het oog op het opsporen en de beteugeling van strafbare feiten en met het oog op de beteugeling van kwaadwillige oproepen naar de nooddiensten. Bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, stelt de Koning op voorstel van deminister van Justitie en de minister, na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van het Instituut, de technische en administratieve maatregelen vast die aan de aanbieders en doorverkopers waarnaar verwezen wordt in paragraaf 5 en 6 worden opgelegd om de oproeper te kunnen identificeren en het opsporen, lokaliseren, afluisteren,kennisnemen en opnemen van privé-communicatie mogelijk te maken onder de voorwaarden bepaald door de artikelen 46bis, 88bis en 90ter tot 90decies van het Wetboek van strafvordering. De aanbieders en doorverkopers waarnaar verwezen wordt in de paragrafen 5 en 6 zorgen ervoor dat de in het eerste lid van deze paragraaf vermelde gegevens onbeperkt toegankelijk zijn vanuit België. 8. Het Instituut controleert de naleving van de verplichtingen opgenomen in de vorige paragrafen van dit artikel en publiceert op zijn website wie een kennisgeving in de zin van dit artikel heeft gedaan. Ook maakt het Instituut jaarlijks een rapport over aan de minister met een overzicht enerzijds van de kennisgevingen die werden gedaan, anderzijds van de acties die werden ondernomen in het licht van de controle op de naleving van de in dit artikel opgenomen verplichtingen. In het kader van de in het vorige lid vermelde controle moet elke operator, op verzoek van het Instituut, hem alle beschikbare informatie bezorgen omtrent het aanbieden van elektronische communicatiediensten of -netwerken aan andere personen dan eindgebruikers. Art. 10. Operatoren die voldoen aan de verplichtingen om openbare elektronischecommunicatiediensten of - netwerken aan te bieden, kunnen : 1 in de hele Europese Unie onderhandelen over toegang met gemachtigde aanbieders van openbare elektronische-communicatiediensten of - netwerken ; 2 aangewezen worden om verschillende onderdelen van een universele dienst op het gehele grondgebied of een deel daarvan aan te bieden. Een operator die een verzoek om toegang ontvangt, kan dit verzoek niet afwijzen om de loutere reden dat de verzoeker nog geen kennisgeving heeft gedaan in België, wanneer deze verzoeker reeds in een andere lidstaat van de Europese Unie is gemachtigd om elektronischecommunicatienetwerken of - diensten aan te bieden. Een machtiging in een andere lidstaat ontslaat de verzoeker evenwel niet van een kennisgeving overeenkomstig artikel 9 wanneer deze het aanbieden van elektronische-communicatiediensten of - netwerken op het oog heeft. Wanneer de verzoeker uit een andere lidstaat, die geen diensten aanbiedt en geen netwerk exploiteert, tot toegang of interconnectie verzoekt, hoeft hij niet gemachtigd te zijn om in België te opereren. De betrokken verzoeker dient over een aanspreekpunt te beschikken. lokaal 1.30 Netwerken en diensten 11

12 Bijlage 4 : Uittreksel uit het koninklijk besluit van 7 maart 2007 betreffende de kennisgeving van elektronischecommunicatiediensten en -netwerken Afdeling 1 Definities Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit, wordt verstaan onder: 1 wet : de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie; 2 Instituut : Het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatiezoals bedoeld in artikel 13 van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- entelecommunicatiesector; 3 kennisgeving : kennisgeving in de zin van artikel 9 van de wet; 4 spraakdienst : dienst die hoofdzakelijk bestaat uit het verwerken van spraaksignalen die bestemd zijn om te worden verzonden over een elektronische-communicatienetwerk en die niet gelijk te stellen is met een openbare telefoondienst; Afdeling 2 Nadere regels inzake de kennisgeving Art. 2. De kennisgeving wordt gedagtekend en ondertekend door de natuurlijke persoon of door de vertegenwoordiger van de rechtspersoon die de betreffende elektronischecommunicatieactiviteit wenst te ontplooien, of door een gemachtigde. De vertegenwoordiger van een rechtspersoon maakt zijn hoedanigheid kenbaar en levert het bewijs van zijn bevoegdheid. De gemachtigde levert het bewijs van zijn volmacht. Art. 3. De informatie vermeld in artikel 9, 3, van de wet, wordt onverwijld aan het Instituut bezorgd. Alle door het Instituut nodig geachte documentatie wordt gratis en definitief aan het Instituut bezorgd. Afdeling 3 Publicatie door het Instituut Art Het Instituut publiceert op zijn website een overzicht in de zin van artikel 9, 8, van de wet. Dit overzicht bevat geen vertrouwelijke gegevens. 2. Het overzicht bevat minstens de volgende gegevens : 1 per operator de elektronische-communicatiediensten en netwerken waarvan een kennisgeving werd gedaan; 2 de datum van kennisgeving van de elektronische-communicatiedienst of het -netwerk; 3 de omschrijving van de elektronische-communicatiedienst of het -netwerk zoals die bij de kennisgeving door de operator werd vermeld; 4 de naam, het adres, het btw- of handelsregisternummer van de operator of een vergelijkbaar identificatienummer dat deze gegevens op een rechtsgeldige manier bundelt. Afdeling 4 Verschuldigde rechten Art. 5. Elke kennisgeving van : 1 een openbare telefoondienst; lokaal 1.30 Netwerken en diensten 12

13 2 een openbaar elektronische-communicatienetwerk; 3 een spraakdienst; geeft behoudens toepassing van artikel 8, aanleiding tot de eenmalige betaling van een recht bestemd om de kosten van de kennisgeving te dekken. Dit recht is vastgesteld op 546 EUR. Dit recht wordt betaald bij de kennisgeving. Art De kennisgeving van : 1 een elektronische-communicatiedienst of -netwerk vermeld in artikel 5 waarvan de exploitatie gebeurt zonder winstoogmerk;2 een elektronischecommunicatiedienst of -netwerk die niet vermeld is in artikel 5;geeft aanleiding tot de eenmalige betaling van een recht bestemd om de kosten van de kennisgeving te dekken. Dit recht is vastgesteld op 100 EUR. Dit recht wordt betaald bij de kennisgeving. 2. Indien een persoon de intentie heeft om verschillende van de elektronischecommunicatiediensten of netwerken vermeld in 1 te ontplooien, kan hij hiervan een gegroepeerde kennisgeving doen waarbij het geheel van de voorgenomen elektronischecommunicatiediensten of netwerken in één kennisgeving wordt ondergebracht. Dergelijke gegroepeerde kennisgeving geeft aanleiding tot de eenmalige en voorafgaande betaling van een recht bestemd om de kosten ervan te dekken. Dit recht is vastgesteld op 200 EUR.Dit recht wordt betaald bij de kennisgeving. Art. 7. De rechten vermeld in de artikelen 5 en 6 zijn niet verschuldigd voor de elektronischecommunicatienetwerken en diensten vermeld in artikel 161 van de wet. Art Om de kosten te dekken voor het beheer van het dossier, betaalt de operator die een van de elektronische-communicatieactiviteiten verricht vermeld in artikel 5, 1 en 2 jaarlijks aan het Instituut een recht van EUR. Het in het eerste lid vermelde bedrag wordt verdubbeld voor de operatoren die door het Instituut zijn aangemerkt als operatoren met een sterke machtspositie op een markt die betrekking heeft op de activiteiten vermeld in artikel 5, 1, of in artikel 5, 2, met uitzondering van de terminatie op het eigen netwerk. Wanneer een operator in het jaar T aantoont dat hij in het jaar T-1 een jaarlijkse omzet realiseerde van minder dan één miljoen euro voor wat betreft de activiteiten vermeld in artikel 5, 1 of artikel 5, 2, is de operator voor deze activiteiten gedurende het jaar T het recht verschuldigd vermeld in artikel 9. Daartoe bezorgt de operator het Instituut het betreffende omzetcijfer van het boekjaar T Dit artikel is niet van toepassing op de openbare elektronische-communicatienetwerken geviseerd door : 1 het koninklijk besluit van 7 maart 1995 betreffende het opzetten en de exploitatie van GSMmobilofonienetten; 2 het koninklijk besluit van 24 oktober 1997 betreffende het opzetten en de exploitatie van DCS-1800-mobilofonienetten; 3 het koninklijk besluit van 18 januari 2001 tot vaststelling van het bestek en van de procedure tot toekenning van vergunningen voor de mobiele telecommunicatiesystemen van de derde generatie. Art. 9. Om de kosten te dekken voor het beheer van het dossier, betaalt de operator voor de elektronische-communicatieactiviteiten vermeld in artikel 5, 3, jaarlijks aan het Instituut een bedrag van 450 EUR. Art. 10. Om de kosten te dekken voor het beheer van het dossier, betaalt de operator voor de elektronische-communicatieactiviteiten vermeld in artikel 6, 1, jaarlijks aan het Instituut een lokaal 1.30 Netwerken en diensten 13

14 bedrag van 250 EUR voor het geheel van de aangegeven elektronische-communicatiediensten en netwerken. Art. 11. De eerste betaling van de rechten bepaald in de artikelen 8, 9 en 10 geschiedt binnen een termijn van dertig kalenderdagen te rekenen vanaf de kennisgeving. Het bedrag wordt berekend naar rato van het aantal resterende maanden van het jaar waarin de kennisgeving gebeurt. De maand waarin de kennisgeving gebeurt, wordt meegerekend als zijnde een volledige maand. De verdere betalingen dienen volledig en ondeelbaar te geschieden voor 31 januari. Art De bedragen van de rechten die in dit besluit zijn vermeld worden jaarlijks op 1 januari aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. 2. De aanpassing geschiedt met behulp van de coëfficiënt die verkregen wordt door het indexcijfer van de maand november die voorafgaat aan de maand januari in de loop waarvan de aanpassing zal plaatsvinden, te delen door het indexcijfer van de maand november Bij de berekening van de coëfficiënt wordt deze afgerond tot het hogere of lagere tienduizendste naargelang het cijfer van de honderdduizendsten al of niet vijf bereikt. Na de toepassing van de coëfficiënt worden de bedragen afgerond tot de hogere euro. 3. Een eventuele betwisting van de berekening van de indexatie schorst de verplichting niet om het door het Instituut meegedeelde bedrag te betalen, behoudens in geval van schorsing uitgesproken door het Hof van Beroep overeenkomstig artikel 2, 2, van de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector. Art. 13. Geen enkele gehele of gedeeltelijke stopzetting van de activiteiten of een onderdeel daarvan, geeft aanleiding tot enige terugbetaling van het geheel of een gedeelte van de rechten bedoeld in dit besluit. Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie Koning Albert II-laan Brussel Tel lokaal 1.30 Netwerken en diensten 14

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE RAADPLEGING OP VRAAG VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 23 MEI 2014 MET BETREKKING TOT ZIJN ONTWERP VAN MEDEDELING BETREFFENDE DE VERPLICHTING TOT MELDING

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE 1 Onderhavig ontwerp van mededeling van de Raad van het BIPT met betrekking tot de de praktische toepassing van de regels met betrekking tot het

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 06 OKTOBER 2010 BETREFFENDE DE TOEKENNING AAN B.V.B.A. SECURITY MONITORING CENTRE

BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 06 OKTOBER 2010 BETREFFENDE DE TOEKENNING AAN B.V.B.A. SECURITY MONITORING CENTRE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Kenmerk: Besluit 06/10/2010 BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 06 OKTOBER 2010 BETREFFENDE DE TOEKENNING AAN B.V.B.A. SECURITY MONITORING CENTRE

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN DD MM 2011 BETREFFENDE DE VERDELING VAN HET SPECTRUM IN DE 900MHz-, 1800MHz- EN 2GHz-BAND

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN DD MM 2011 BETREFFENDE DE VERDELING VAN HET SPECTRUM IN DE 900MHz-, 1800MHz- EN 2GHz-BAND BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN DD MM 2011 BETREFFENDE DE VERDELING VAN HET SPECTRUM IN DE 900MHz-, 1800MHz- EN 2GHz-BAND Werkwijze

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 20/11/2012 BETREFFENDE DE LIJST VAN BOVENGRENZEN DIE DE OPERATOREN AAN HUN KLANTEN MOETEN AANBIEDEN ZOALS BEPAALD

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 12 FEBRUARI 2016 BETREFFENDE DE OPLIJSTING EN INDELING VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN VERSTREKT DOOR DE UNIVERSELEDIENSTAANBIEDER

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 16 JUNI 2015

BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 16 JUNI 2015 BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 16 JUNI 2015 BETREFFENDE DE TOEKENNING AAN E-BO ENTERPRISES VAN VOORLOPIGE GEBRUIKSRECHTEN VOOR HET OPZETTEN

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 27 FEBRUARI 2015 BETREFFENDE DE VERPLICHTING TOT MELDING AAN HET BIPT ALS OPERATOR

MEDEDELING VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 27 FEBRUARI 2015 BETREFFENDE DE VERPLICHTING TOT MELDING AAN HET BIPT ALS OPERATOR BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE MEDEDELING VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 27 FEBRUARI 2015 BETREFFENDE DE VERPLICHTING TOT MELDING AAN HET BIPT ALS OPERATOR Belgisch Instituut voor

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Besluit van de Raad van het BIPT Betreffende de publicatie van de inlichtingen in verband met : de toegang tot elektronische-communicatienetwerken

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT van 19 MAART 2008 met betrekking tot de vastlegging van subreeksen voor het aanbieden van betalende diensten via

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 5 JUNI 2012 MET BETREKKING TOT HET BELGISCHE BELEID INZAKE UITWISSELINGSKANTOREN IN HET BUITENLAND OPENBARE

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122.

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122. de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 35 88 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Mededeling Brussel, 2 juni 2017 Kenmerk: NBB_2017_18 uw correspondent:

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT IN ZIJN HOEDANIGHEID VAN BEHEERDER VAN HET FONDS VOOR DE UNIVERSELE DIENST INZAKE SOCIALE TARIEVEN VAN 16

Nadere informatie

Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur

Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur Hoofdstuk I - Algemene bepalingen Art. 1. Deze wet is van toepassing: a) op de federale administratieve overheden; b) op de administratieve

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Kenmerk : raadpleging ontwerpbesluit tot de toekenning van gebruiksrechten in de frequentiebanden die gebruikt worden voor draadloze CT1+-telefoons

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN XX JUNI 2013 BETREFFENDE

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN XX JUNI 2013 BETREFFENDE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Kenmerk: raadpleging frequenties radioamateurs ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN XX JUNI 2013 BETREFFENDE DE TOEGANG VAN DE RADIOAMATEURS

Nadere informatie

AANVRAAG TOT IDENTIFICATIE VAN EEN BTW-EENHEID (formulier 606 A)

AANVRAAG TOT IDENTIFICATIE VAN EEN BTW-EENHEID (formulier 606 A) AANVRAAG TOT IDENTIFICATIE VAN EEN BTW-EENHEID (formulier 606 A) BELANGRIJK In België gevestigde belastingplichtigen die in juridisch opzicht onafhankelijk zijn, maar op financieel, organisatorisch en

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Dit formulier moet opgestuurd worden naar het Participatiefonds en dat uiterlijk op

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Kenmerk : art_111_info_network_services_organ_kpe_cnsl_nl_3.doc RAADPLEGING OP VRAAG VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 13 FEBRUARI 2007 MET BETREKKING

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE WET VAN 13 JUNI 2005 BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE. (B.S. 20.06.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE WET VAN 13 JUNI 2005 BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE. (B.S. 20.06. FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE WET VAN 13 JUNI 2005 BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE. (B.S. 20.06.2005) De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Kenmerk: JVN/003 BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 28 MAART 2011 MET BETREKKING TOT DE AANVRAAG VAN BELGACOM NV VOOR DE OVERDRACHT VAN HET VOLLEDIGE

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie Ontwerpbesluit van de Raad van het BIPT van xxx tot wijziging van punt 4.b van het besluit van de Raad van het BIPT van 22 december 2005 betreffende

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Kenmerk: 2014-000724 070-nummers besluit tariefboodschap Raadpleging betreffende het ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT BETREFFENDE DE INVOERING

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een huisartsengroepering - rechtspersoon

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een huisartsengroepering - rechtspersoon Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een huisartsengroepering - rechtspersoon ZG/WEL-150401 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 16 NOVEMBER 2011 BETREFFENDE DE VERDELING VAN HET SPECTRUM IN DE 900MHz-, 1800MHz- EN 2GHz-BAND Belgisch Instituut

Nadere informatie

Formulier 2015 (Aanvraag loonkosten/kosten voor diensten 2014)

Formulier 2015 (Aanvraag loonkosten/kosten voor diensten 2014) Aanvraagformulier voor tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor de kosten voor diensten voor twee of meerdere artsen die deel uitmaken van een groepering Dit formulier moet opgestuurd worden naar het

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE VERTAALDE VERSIE VAN HET BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 1 NOVEMBER 2015 BETREFFENDE HET VERZOEK OM OVERDRACHT VAN DE GEBRUIKSRECHTEN VAN WORLD

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Dit formulier moet opgestuurd worden naar het Participatiefonds en dat uiterlijk op

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 26 OKTOBER 2010 BETREFFENDE

BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 26 OKTOBER 2010 BETREFFENDE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Kenmerk: Besluit 26-10-2010 BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 26 OKTOBER 2010 BETREFFENDE DE MOGELIJKHEID VOOR DE HOUDERS VAN EEN ON3- RADIOAMATEURVERGUNNING

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Kenmerk : BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 3 APRIL 2008 BETREFFENDE DE INDICATOREN IN VERBAND MET DE KWALITEIT VAN DE ELEKTRONISCHE-COMMUNICATIEDIENSTEN,

Nadere informatie

G R O E P B R U S S E L L A M B E R T

G R O E P B R U S S E L L A M B E R T G R O E P B R U S S E L L A M B E R T Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Marnixlaan 24 1000 Brussel Ondernemingsnummer: 0407.040.209 RPR Brussel De aandeelhouders en obligatiehouders worden

Nadere informatie

Extracten van het wetboek van vennootschappen

Extracten van het wetboek van vennootschappen Extracten van het wetboek van vennootschappen Art. 533bis. [ 1 1. De oproepingen tot de algemene vergadering van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als

Nadere informatie

Publicatiedata: - 1999-12-23 - 2000-12-19 - 2001-11-29 - 2006-09-20 - 2007-04-26

Publicatiedata: - 1999-12-23 - 2000-12-19 - 2001-11-29 - 2006-09-20 - 2007-04-26 KB van 13 december 1999 voor de uitbatingspunten gebruikt voor de promotie, de verkoop of de verhuur van goederen en diensten, aangevuld en gewijzigd met bepalingen uit de KB s van - 13 november 2000-8

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een individuele huisarts

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een individuele huisarts Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een individuele huisarts ZG/WEL-160120 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een huisartsengroepering feitelijke vereniging ZG/WEL-160120 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2008-2009 18 februari 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie: 1853 (2008-2009)

Nadere informatie

NIET VERTROUWELIJKE VERSIE VAN HET BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 21 OKTOBER 2013

NIET VERTROUWELIJKE VERSIE VAN HET BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 21 OKTOBER 2013 BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE NIET VERTROUWELIJKE VERSIE VAN HET BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 21 OKTOBER 2013 BETREFFENDE DE TOEKENNING AAN BASE COMPANY VAN VOORLOPIGE

Nadere informatie

MANDAAT. verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen "derde betalende".

MANDAAT. verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen derde betalende. MANDAAT Ondergetekende STEMPEL PLAATSEN verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen "derde betalende". Het innen van de gelden gebeurt via de

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE OPENBARE RAADPLEGING VAN 11 DECEMBER 2008 OVER HET ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT BETREFFENDE De methode voor verdeling van de kosten betreffende

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT IN ZIJN HOEDANIGHEID VAN BEHEERDER VAN HET FONDS VOOR DE UNIVERSELE DIENST INZAKE SOCIALE TARIEVEN VAN 20 JUNI

Nadere informatie

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ----------------

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De aandeelhouders worden vriendelijk uitgenodigd tot het bijwonen op

Nadere informatie

15 januari Circulaire van het Instituut betreffende de voorwaarden inzake aanleg en exploitatie van openbare telecommunicatienetwerken

15 januari Circulaire van het Instituut betreffende de voorwaarden inzake aanleg en exploitatie van openbare telecommunicatienetwerken 15 januari 2004 Circulaire van het Instituut betreffende de voorwaarden inzake aanleg en exploitatie van openbare telecommunicatienetwerken Inleiding 1. De volgende Europese richtlijnen creëren een nieuw

Nadere informatie

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 Deze Gids is opgesteld met als doel om bepaalde nieuwe bepalingen toe te lichten die van toepassing zijn op de volgende gewone algemene

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

MONTEA VOLMACHT. Ondergetekende: NAAM WOONPLAATS NAAM VENNOOTSCHAP RECHTSVORM MAATSCHAPPELIJKE ZETEL ONDERNEMINGSNUMMER VERTEGENWOORDIGD DOOR

MONTEA VOLMACHT. Ondergetekende: NAAM WOONPLAATS NAAM VENNOOTSCHAP RECHTSVORM MAATSCHAPPELIJKE ZETEL ONDERNEMINGSNUMMER VERTEGENWOORDIGD DOOR MONTEA Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Commanditaire Vennootschap op Aandelen die een openbaar beroep doet op het spaarwezen Industrielaan 27-9320 Erembodegem (Aalst)

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een groepering

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een groepering Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een groepering ZG/WEL-150309 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een huisartsengroepering - rechtspersoon ZG/WEL-160120 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

MANDAAT. verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen "derde betalende".

MANDAAT. verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen derde betalende. MANDAAT Ondergetekende STEMPEL PLAATSEN verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen "derde betalende". Het innen van de gelden gebeurt via de

Nadere informatie

Voorwaarden Gebruik Web Portal TFS

Voorwaarden Gebruik Web Portal TFS Voorwaarden Gebruik Web Portal TFS 1. INLEIDING Dit document geeft de voorwaarden voor het gebruik van de Web Portal TFS van de Minister van Infrastructuur en Milieu beheert door de Inspectie Leefomgeving

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor de uitbating van een toeristisch logies

Aanvraag van een vergunning voor de uitbating van een toeristisch logies Aanvraag van een vergunning voor de uitbating van een toeristisch logies Toerisme Vlaanderen Afdeling Kwaliteitszorg Grasmarkt 61, 1000 BRUSSEL Tel. 02 504 03 00 Fax 02 504 03 66 website: http://www.toerismevlaanderen.be

Nadere informatie

Bijlage 2 Richtlijnen indienen omzetopgave

Bijlage 2 Richtlijnen indienen omzetopgave Bijlage 2 Richtlijnen indienen omzetopgave Het omzet gerelateerde vergoedingenstelsel Het college brengt voor de kosten die hij maakt voor het toezicht aanbieders van openbare elektronische communicatieactiviteiten

Nadere informatie

RAADPLEGING INZAKE ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT BETREFFENDE DE VERLENGING VAN DE GEBRUIKSRECHTEN VAN BROADBAND BELGIUM

RAADPLEGING INZAKE ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT BETREFFENDE DE VERLENGING VAN DE GEBRUIKSRECHTEN VAN BROADBAND BELGIUM BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE RAADPLEGING INZAKE ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT BETREFFENDE DE VERLENGING VAN DE GEBRUIKSRECHTEN VAN BROADBAND BELGIUM WERKWIJZE OM REACTIES

Nadere informatie

AANVRAAG TOT DEELNEMING

AANVRAAG TOT DEELNEMING MET REFERENTIE 2016-017 BIJLAGE 1. AANVRAAG TOT DEELNAME AANVRAAG TOT DEELNEMING Dit formulier dient volledig te worden ingevuld en rechtsgeldig ondertekend door de inschrijver. A. ALGEMENE VERBINTENIS

Nadere informatie

Bijlage 2 Richtlijnen indienen omzetopgave

Bijlage 2 Richtlijnen indienen omzetopgave Bijlage 2 Richtlijnen indienen omzetopgave Het omzet gerelateerde vergoedingenstelsel Voor de kosten van het toezicht in de elektronische communicatiesector brengt ACM aanbieders van openbare elektronische

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 17 APRIL 2007 MET BETREKKING TOT DE FINANCIELE ASPECTEN VAN HET BROBA ADDENDUM FULL VP Hoe kunt u reageren

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

Formulier voor de benoeming van een lid van een operationeel orgaan van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening

Formulier voor de benoeming van een lid van een operationeel orgaan van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Bijlage Bijlage bij de uniforme brief van 23 mei 2007 Formulier voor de benoeming van een lid van een operationeel orgaan van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Toepassingsveld: Artikelen

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ECONOCOM GROUP SE VAN 4 NOVEMBER Stemming door volmacht

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ECONOCOM GROUP SE VAN 4 NOVEMBER Stemming door volmacht ECONOCOM GROUP SE Europese vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE VERTAALDE VERSIE VAN HET BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 23 DECEMBER 2015 BETREFFENDE HET VERZOEK OM OVERDRACHT VAN DE GEBRUIKSRECHTEN VAN

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT van 18 januari 2011 met betrekking tot DE HERTOEWIJZING VAN EEN AANTAL NUMMERBLOKKEN BIPT - Ellipse Building -

Nadere informatie

Electronische communicatie WET 79

Electronische communicatie WET 79 Electronische communicatie WET 79 ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Op de voordracht van onze Ministers bevoegd voor de telecommunicatie, Hebben Wij

Nadere informatie

4ENERGY INVEST. naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE

4ENERGY INVEST. naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 4ENERGY INVEST naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van

Nadere informatie

Contractnummer: VERTROUWELIJKHEIDSCONTRACT TUSSEN DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK STATISTICS BELGIUM EN

Contractnummer: VERTROUWELIJKHEIDSCONTRACT TUSSEN DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK STATISTICS BELGIUM EN Contractnummer: VERTROUWELIJKHEIDSCONTRACT TUSSEN DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK STATISTICS BELGIUM EN.. Tussen De Algemene Directie Statistiek Statistics Belgium van de FOD Economie, KMO, Middenstand

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 17 DECEMBER 2014 TOT INTREKKING VAN DE GEBRUIKSRECHTEN VOOR DE FREQUENTIES 10238-10294 / 10588-10644 MHZ VOOR

Nadere informatie

De organisator is een feitelijke vereniging

De organisator is een feitelijke vereniging De organisator is een feitelijke vereniging Het Vergunningsbesluit van 22 november 2013 legt een aantal specifieke voorwaarden op voor feitelijke verenigingen die kinderopvang voor baby s en peuters organiseren.

Nadere informatie

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Mededeling FSMA_2013_06 dd. 27 februari 2013 Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Toepassingsveld: De Belgische emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de

Nadere informatie

Rubriek Telecommunicatie Computerrecht 2007/04

Rubriek Telecommunicatie Computerrecht 2007/04 Rubriek Telecommunicatie Computerrecht 2007/04 Inhoudstafel Europa 2 Verordening internationale roaming 2 Richtlijn audiovisuele mediadiensten 2 Nederland 3 Consultatie nieuwe frequentiebeleid 3 Groei

Nadere informatie

OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016

OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016 OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016 Geachte Aandeelhouder, Betreft : Gewone algemene vergadering van 17 mei 2016 om 14 uur De Statutaire Zaakvoerder heeft het genoegen

Nadere informatie

(de Vennootschap ) I. GEWONE ALGEMENE VERGADERING

(de Vennootschap ) I. GEWONE ALGEMENE VERGADERING Wereldhave Belgium Comm. VA Commanditaire vennootschap op aandelen Openbare Vastgoedbeleggingsinstelling met Vast Kapitaal (Vastgoedbevak) naar Belgisch recht Medialaan 30, bus 6 1800 Vilvoorde Ondernemingsnummer

Nadere informatie

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie 18 maart 2003 Conformiteitsattest voor de Belgacom-tarieven voor spraaktelefonie voor het jaar 1999 BIPT - Astrotoren - Sterrenkundelaan 14, bus

Nadere informatie

ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR NORMALISATIECOMMISSIES

ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR NORMALISATIECOMMISSIES ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR NORMALISATIECOMMISSIES Artikel 1 : Geldingskracht 1.1. Dit algemeen huishoudelijk reglement werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van het NBN tijdens zijn vergadering

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

FORMULIER EERSTE AANVRAAG VERGOEDING/VERLENGING VERGOEDING

FORMULIER EERSTE AANVRAAG VERGOEDING/VERLENGING VERGOEDING FORMULIER EERSTE AANVRAAG VERGOEDING/VERLENGING VERGOEDING EERSTE AANVRAAG AANVRAAG TOT VERLENGING OPGELET: 1) Enkel de werken die plaats vinden in de toekomst kunnen het onderwerp vormen van een vraag

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Kenmerk: JVN/004 BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 28 MAART 2011 MET BETREKKING TOT DE AANVRAAG VAN TELENET NV OM DE NUMMERBLOKKEN 016 32, 016

Nadere informatie

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel)

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel) ZETES INDUSTRIES Naamloze Vennootschap Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel Ondernemingsnummer 0425.609.373 Register van de rechtspersonen (Brussel) GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS OPROEPING

Nadere informatie

S.A. SPADEL N.V. Gemeenschappenlaan BRUSSEL RPR Brussel Gewone Algemene Vergadering op 8 juni 2017 (15.

S.A. SPADEL N.V. Gemeenschappenlaan BRUSSEL RPR Brussel Gewone Algemene Vergadering op 8 juni 2017 (15. S.A. SPADEL N.V. Gemeenschappenlaan 110-1200 BRUSSEL RPR Brussel 0405 844 436 Gewone Algemene Vergadering op 8 juni 2017 (15.00 h) VOLMACHT Dit behoorlijk ingevulde, gedateerde en ondertekende papieren

Nadere informatie

Belangrijkste gegevens van het dossier

Belangrijkste gegevens van het dossier Advies- en controlecomité op de onafhankelijkheid van de commissaris Ref : Accom AFWIJKING 2006/9 Samenvatting van het advies dd. 21 september 2006 met betrekking tot een vraag om afwijking van de regel

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 26 JUNI 2012 BETREFFENDE DE CONFORMITEIT VAN HET SYSTEEM VAN GESCHEIDEN BOEKHOUDING VAN BELGACOM VOOR 2009

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN DAG MAAND 2011 MET BETREKKING TOT RADIOINTERFACES B17.1 tot B17.3 ONTWERP

BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN DAG MAAND 2011 MET BETREKKING TOT RADIOINTERFACES B17.1 tot B17.3 ONTWERP BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Kenmerk: interf B17.1 B17.3 BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN DAG MAAND 2011 MET BETREKKING TOT RADIOINTERFACES B17.1 tot B17.3 ONTWERP Werkwijze

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

Bijlage 2 Toelichting indienen omzetopgave

Bijlage 2 Toelichting indienen omzetopgave Bijlage 2 Toelichting indienen omzetopgave Het omzet gerelateerde vergoedingenstelsel Het college brengt voor de kosten die hij maakt voor het toezicht aanbieders van openbare elektronische communicatieactiviteiten

Nadere informatie

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW 1. Identificatie vennootschap: Sociale benaming: Vennootschapsvorm: Handelsbenaming: Aard van de activiteit: Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager.

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager. Het reglement In dit Reglement gebruikte begrippen hebben de hieronder aangegeven betekenis: "Stichting": De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland; "Register": Het elektronisch domeinnamenregister;

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN ECONOCOM GROUP SE GEHOUDEN OP 17 MEI Stemming per brief

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN ECONOCOM GROUP SE GEHOUDEN OP 17 MEI Stemming per brief ECONOCOM GROUP SE Europese vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

Publicatiedata: - 1999-06-05 - 2000-12-19 - 2001-11-29 - 2006-09-20 - 2007-04-26

Publicatiedata: - 1999-06-05 - 2000-12-19 - 2001-11-29 - 2006-09-20 - 2007-04-26 KB van 12 april 1999 voor de verkooppunten en handelsgalerijen, aangevuld en gewijzigd met bepalingen uit de KB s van - 13 november 2000-8 november 2001-1 september 2006-28 maart 2007 Publicatiedata: -

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22 MEI 2017

VOLMACHT VOOR DE BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22 MEI 2017 Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 (de Vennootschap ) VOLMACHT VOOR

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Ontwerpbesluit van de Raad van het BIPT betreffende een aanvraag voor een afwijking ingediend door BELGACOM N.V. overeenkomstig artikel 3, tweede

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

IMBAKIN HOLDING SOCIETE ANONYME NAAMLOZE VENOOTSCHAP

IMBAKIN HOLDING SOCIETE ANONYME NAAMLOZE VENOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Gachardstraat 88/14, 1050 Brussel Rechtspersonenregister: nummer 0607.914.242 (Brussel) De Raad van Bestuur van IMBAKIN HOLDING, NV (de «Vennootschap») nodigt de aandeelhouders

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. tot regeling van het handhavingsbeleid in de toeristische logiessector TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET. tot regeling van het handhavingsbeleid in de toeristische logiessector TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2006-2007 4 juli 2007 ONTWERP VAN DECREET tot regeling van het handhavingsbeleid in de toeristische logiessector TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie: 1208 (2006-2007) Nr. 1: Ontwerp

Nadere informatie

Registratie in het User Management (UMAN) van de Belgische Sociale Zekerheid

Registratie in het User Management (UMAN) van de Belgische Sociale Zekerheid Registratie in het User Management (UMAN) van de Belgische Sociale Zekerheid Bijzonder formulier DB2P voor Buitenlandse Entiteiten: Bijkomende registratie van (een) natuurlijk(e) perso(o)n(en) Inleiding

Nadere informatie

bpost Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr (RPR Brussel) ( bpost NV )

bpost Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr (RPR Brussel) ( bpost NV ) bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 14 MEI

Nadere informatie

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 ADVIES- EN CONTROLECOMITE OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 Samenvatting van het advies met betrekking tot een vraag om afwijking van de regel die het bedrag beperkt

Nadere informatie

VOLMACHT. Verklaart dat de volgende aandelen geregistreerd zijn op de Registratiedatum:

VOLMACHT. Verklaart dat de volgende aandelen geregistreerd zijn op de Registratiedatum: VOLMACHT Dit behoorlijk ingevulde, gedateerde en ondertekende papieren formulier moet door de Vennootschap worden ontvangen ten laatste op donderdag 23 april 2015 op volgend adres: VASTNED RETAIL BELGIUM,

Nadere informatie

A A N S LU I T I N G S F O R M U L I E R J U R I D I S C H E A C T I E I N F O G I D S/REG I O G I D S

A A N S LU I T I N G S F O R M U L I E R J U R I D I S C H E A C T I E I N F O G I D S/REG I O G I D S A A N S LU I T I N G S F O R M U L I E R J U R I D I S C H E A C T I E I N F O G I D S/REG I O G I D S W A T M O E T U D O E N O M A A N T E S L U I T E N? U zal hieronder enkele formulieren vinden die

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV )

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 13 MEI

Nadere informatie