Aanvraagformulier Informatienummers (elf-cijferige nummers)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvraagformulier Informatienummers (elf-cijferige nummers)"

Transcriptie

1 Aanvraagformulier Informatienummers (elf-cijferige nummers) Algemene toelichting Wat kunt u met dit formulier? Met dit formulier kunt u elf-cijferige informatienummers aanvragen uit het Nummerplan telefoonen ISDN-diensten. Dit zijn gratis nummers of tariefof koopnummers met een lengte van elf cijfers, die beginnen met 0800, 0900, 0906 of Andere aanvraagformulieren Wilt u een ander soort nummer aanvragen? Voor de aanvraag van een kort informatienummer heeft u bijvoorbeeld het formulier Aanvraag informatienummers (acht-cijferige nummers) nodig. En voor wijzigingen het formulier Wijziging nummers. U kunt deze formulieren downloaden of telefonisch opvragen. Kijk voor een overzicht van andere aanvraagformulieren op onze website: Tarieven OPTA is verplicht de kosten die zij maakt voor alle activiteiten die samenhangen met het toekennen, het reserveren en het wijzigen van nummers in rekening te brengen bij de nummerhouder. Dit geldt ook voor de kosten van het houden van toezicht op de verplichtingen die aan nummergebruik zijn verbonden. De hoogte van deze vergoeding wordt jaarlijks vastgesteld door de Minister van Economische Zaken en wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Tevens kunt u de tarievenlijst vinden op de website: onder Nummers en vervolgens Tarieven OPTA. Gevolgen nieuwe wetgeving informatienummers De wet- en regelgeving op het gebied van gebruik van betaalde informatienummers zijn gewijzigd ter bescherming van de consument. Dit heeft directe gevolgen voor nummerhouders en voor nummergebruikers. Hieronder wordt kort ingegaan op enkele van de belangrijkste wijzigingen. 1. Strengere controle aanvraag informatienummers OPTA beoordeelt strenger de aanvragen van informatienummers (0900, 0906, 0909 en 18xy). Wanneer het aanvraagformulier niet volledig is ingevuld, kan dat voor OPTA reden zijn om een nummer niet toe te kennen. Bij twijfel over de integriteit van een nummeraanvrager, kan OPTA advies vragen aan Bureau Integriteit Bevordering Openbaar Bestuur (BIBOB). Bij een negatief advies kan OPTA de toekenning van een nummer weigeren. 2. Verplichte tariefmelding OPTA ziet toe op de plicht voor nummergebruikers om (maximale) tarieven duidelijk te vermelden voorafgaand aan de oproep (voor meer informatie zie 3. Misbruik van informatienummers OPTA treedt bij een vermoeden van misbruik door gebruikers van en 18xy-nummers op door het nummer in te trekken, de betaling aan het nummer te laten opschorten of het nummer te laten afsluiten. Daarnaast kan OPTA boetes opleggen (voor meer informatie zie 4. Verplichtingen voor nummerhouders Nummerhouders hebben de plicht om gegevens bij te houden over nummergebruikers. Eén enkele nummermisbruiker kan al binnen korte tijd grote schade aanrichten bij veel consumenten en dus is snel en adequaat optreden van OPTA gewenst. Daarvoor moeten nummerhouders per direct gegevens verstrekken over de nummergebruikers bij een informatieverzoek van OPTA. Nummerhouders mogen een nummer - als zij het zelf niet gebruiken - in gebruik geven aan een nummergebruiker. Een nummergebruiker mag het aan hem in gebruik gegeven nummer niet in gebruik geven aan een ander! De aanvraagprocedure Vul dit formulier volledig in, onderteken het en stuur of fax het naar: OPTA, Postbus 90420, 2509 LK Den Haag, faxnummer (070) Als u een voorkeur voor een nummer heeft opgegeven, gaat OPTA na of dit nummer beschikbaar is. Zo ja, dan wordt het nummer vastgelegd. Zo nee, dan benadert OPTA u om een geschikt nummer te bepalen. Als u géén voorkeur voor een nummer heeft opgegeven, zal OPTA een beschikbaar nummer aan u toekennen. 1/7

2 Indien OPTA naast uw aanvraag ook andere aanvragen ontvangt met dezelfde voorkeur voor een bepaald nummer of voor bepaalde nummers op dezelfde dag, dan worden de aanvragen beslist met toepassing van loting. U krijgt dan een uitnodiging van OPTA om deel te nemen aan de loting. Het lotingreglement is te vinden op de website: OPTA beoordeelt de juistheid van de ingevulde gegevens en de bijlagen. Ook gaat OPTA na of het aannemelijk is dat u de aangevraagde nummers binnen één jaar in gebruik zal nemen bij een toekenning of binnen drie jaar in het geval van een reservering. Hierbij kan de eventuele voorraad informatienummers waarover u al beschikt, betrokken worden. Binnen drie weken ontvangt u van OPTA een besluit, op voorwaarde dat de aanvraag volledig is. Als deze termijn niet haalbaar is zal OPTA contact met u opnemen, onder vermelding van de termijn waarbinnen OPTA uw aanvraag zal afhandelen. Wat doet OPTA? OPTA beheert alle nummers die gebruikt worden in openbare elektronische communicatienetwerken in Nederland, waaronder informatienummers. De voorraad hiervan is echter beperkt. OPTA zorgt, binnen de grenzen van het nummerplan, voor voldoende informatienummers voor de markt. Het nummerplan bevat de lengte, samenstelling en bestemming van informatienummers. OPTA houdt zich bij de behandeling van uw aanvraag aan de bepalingen van de Telecommunicatiewet en andere wetten, zoals de Algemene wet bestuursrecht. Alle verstrekte gegevens behandelt OPTA met grote zorg. Nog vragen? Telefoon: (op ma.-vr. van uur); Website: 2/7

3 Gegevens van de aanvrager 1 Naam aanvrager Bij aanvraag door een bedrijf: de naam volgens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel; bij aanvraag door een particulier: de eigen naam; bij aanvraag door overige instellingen (zoals overheidsinstanties): de officiële naam. Afdeling Nummer Kamer van Koophandel Naam contactpersoon Degene met wie OPTA contact kan opnemen bij eventuele vragen. Geslacht M V Functie Telefoon en fax Postadres Postcode, plaats en land Bezoekadres Indien dit afwijkt van het postadres. Postcode, plaats en land Factuuradres Indien dit afwijkt van het postadres. Postcode en plaats Contactpersoon facturen Degene met wie OPTA contact kan 2 3 opnemen bij eventuele financiële vragen. Uw kenmerk Het betalingskenmerk dat OPTA op uw verzoek op de facturen zal vermelden. Vraagt u nummers aan die u volledig als particulier, dus niet bedrijfsmatig, gaat gebruiken? Heeft u bezwaar tegen het opnemen van uw gegevens in het openbare nummerregister? Ja, ga verder met vraag 3, ga verder bij vraag 4 Ja 3/7

4 Financiële gegevens 4 Zijn er financiële belemme - r ingen voor het in gebruik stellen van een nummer, of het nakomen van uw verplichtingen? Zo ja, motiveer uw antwoord. Ja, namelijk De aanvraag 5 Welke soort informatienummers wilt u aanvragen? Er zijn vier soorten: 0800-, 0900-, en nummers. Bepaal met onderstaand schema voor welk(e) soort(en) informatienummer(s) u in aanmerking komt. Soort dienst Soort elf-cijferig informatienummer Erotisch of gespreksduur Ja Moet de beller voor deze Ja 0906 verlengend karakter? deze dienst betalen? Amusementskarakter? Ja Moet de beller voor deze Ja 0909 dienst betalen? 0800 Er is sprake van een Ja 0900 serieuze informatiedienst Moet de beller voor deze dienst betalen? 6 Hoeveel nummers per soort informatienummer wilt u aanvragen? 0800 : 0900 : ABC DEF GHI JKL MNO 0906 : PQRS TUV WUYZ 0909 : * 0 # U kunt een voorkeur voor een bepaald nummer aangeven, bijvoorbeeld een nummer met een alfanumerieke betekenis, zoals dat staat voor 0800 BELOPTA. Zie de illustratie 7 8 Heeft u een voorkeur voor een specifiek informatienummer? Verwacht u in pieksituaties meer dan tien belpogingen per seconde? Zie de Algemene toelichting voor de definitie van belpoging. hiernaast om uw eigen voorkeurnummer samen te stellen. Let op: een voorkeurnummer kan niet meer beschikbaar zijn omdat het reeds is uitgegeven (zie het nummerregister op www. opta.nl). Houd er ook rekening mee dat niet alle telefoontoestellen in Nederland een (juiste) cijfer/letter-combinatie hebben. Ja, ga naar de Bijlage en vul deel A in, ga naar de Bijlage en vul deel B in Ja 4/7

5 9 Beschikt u na deze aanvraag over 30 of meer elf-cijferige informatienummers? Ja 10 Beschrijf in detail welke dienst u met het informatienummer gaat aanbieden. Waarschuwing: onduidelijke beschrijvingen kunnen leiden tot afwijzing van de aanvraag (voorbeeld: alleen service of informatie is onvoldoende). Uit uw antwoord moet ook blijken waarom u een betaald informatienummer aanvraagt. 1e nr. 2e nr. 3e nr. Beschrijving van de dienst 11 Geef aan welke kosten u bij de beller in rekening laat brengen voor de informatie achter het nummer. 1e nr. 2e nr. 3e nr. 12 Gaat u het nummer zelf gebruiken? Ja. (U bent ook de nummergebruiker.). (U mag als nummerhouder - indien u het nummer niet zelf gebruikt - het nummer in gebruik geven aan een nummergebruiker. U bent dan wel verplicht gegevens van de nummergebruiker bij te houden en indien nodig aan OPTA te verstrekken.) Zie ook de toelichting op pagina 1. Motivering 30 of meer nummers Heeft u op dit moment het totale aantal eerder toegekende nummers in gebruik? Waarom dient u een nieuwe aanvraag in, terwijl u eerder toegekende nummers nog niet in gebruik heeft? De voorraad informatienummers is beperkt. Het is belangrijk dat u uw aanvraag goed kunt motiveren, zodat OPTA de juiste afweging kan maken. Ja, ga verder met vraag 15, ga verder met vraag 14

6 Niet vergeten mee te sturen 15 Welke bijlagen moet u meesturen? Kruis hieronder de bijlagen aan die voor u gelden en verzamel deze bijlagen. Onderneming: Een kopie van inschrijving in het handelsregister, het register van verenigingen of van stichtingen. Let op: dit uittreksel mag niet ouder zijn dan één jaar en moet ondertekend zijn door een bevoegd ambtenaar van de Kamer van Koophandel. Natuurlijk persoon: Een kopie van een geldig paspoort of Europese identiteitskaart én; Een kopie van het uittreksel uit het bevolkingsregister. Let op: dit uittreksel mag niet ouder zijn dan één jaar. Overige instellingen/overheidsinstanties: Een door de directeur of hoofd ondertekende verklaring op het briefpapier van de organisatie. Totaal aantal extra bijlagen Ondertekening Ik verklaar alle gegevens juist, volledig en naar waarheid te hebben ingevuld. Plaats en datum Naam In blokletters. Handtekening 6/7

7 Bijlage A voorkeurnummer(s) Op deze bijlage kunt u vijf (voorkeur)nummers invullen. Als u meer (voorkeur)nummers wilt aanvragen, maak dan éérst kopieën van deze pagina voor uzelf. Voorkeurnummer Alfanumerieke betekenis van het nummer (indien van toepassing) B geen voorkeurnummer(s) Kruis eerst aan welke soort nummers u wilt aanvragen. Vul daarachter in hoeveel nummers u wilt laten toekennen en/of reserveren. Soort nummer Aantal toe te kennen nummers 7/7

Mededeling van het aanbieden van openbare elektronische communicatieactiviteiten

Mededeling van het aanbieden van openbare elektronische communicatieactiviteiten Mededeling van het aanbieden van openbare elektronische communicatieactiviteiten Algemene toelichting Voor wie is dit formulier bedoeld? Dit formulier is bedoeld voor alle ondernemingen die: openbare elektronische

Nadere informatie

Mededeling aanbieden postvervoerdiensten

Mededeling aanbieden postvervoerdiensten Algemene toelichting Voor wie is dit formulier bedoeld? Dit for mulier is bedoeld voor alle onder nemingen die post ver voer diensten aanbieden. Onder postver voerdiensten wordt verstaan: één of meer bedr

Nadere informatie

Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder

Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder 29-01-2003 pagina 1 van 21 Inhoud Inleiding 3 1. Aanvragen van een.nl-domeinnaam 4 1.1 Verschil tussen een.nl-domeinnaam

Nadere informatie

Lotgenotencontact en informatievoorziening. Subsidiestroom 1: Instellingssubsidie aanvragen bij Fonds PGO 2014

Lotgenotencontact en informatievoorziening. Subsidiestroom 1: Instellingssubsidie aanvragen bij Fonds PGO 2014 Lotgenotencontact en informatievoorziening Subsidiestroom 1: Instellingssubsidie aanvragen bij Fonds PGO 2014 Disclaimer Deze brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor onjuistheden

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering

In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering VOORWAARDEN REAAL EENJARIGE OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering leest u: n Een uitleg van de belangrijkste woorden die wij gebruiken. n

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 U staat op het punt uw basisverzekering of een van de aanvullende verzekeringen aan te vragen. U wilt onze tandartsverzekering of het. Wat u ook kiest, u bent bij ons in

Nadere informatie

Persoonsgebonden Certificaten - v1.22 Domein Organisatie

Persoonsgebonden Certificaten - v1.22 Domein Organisatie Aanvraag PKIoverheid Persoonsgebonden Certificaten - v1.22 Domein Organisatie Ondergetekende vraagt, met behulp van dit formulier, namens de hieronder genoemde Abonnee, binnen het Organisatie van de PKI

Nadere informatie

Vergunningaanvraag voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers. Aanvraagformulier Versie 5.0

Vergunningaanvraag voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers. Aanvraagformulier Versie 5.0 Vergunningaanvraag voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers 1/22 Aanvraagformulier Versie 5.0 Met dit formulier kan een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas

Nadere informatie

*050441201* Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie. Belastingdienst. Voor instellingen. Waarom dit formulier?

*050441201* Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie. Belastingdienst. Voor instellingen. Waarom dit formulier? Belastingdienst Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie Voor instellingen Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u als instelling teruggaaf vragen van 50% van de energiebelasting

Nadere informatie

Aanvraagformulier Varend Monument-Lening voor particulier

Aanvraagformulier Varend Monument-Lening voor particulier voor particulier Met dit formulier kunt u als particulier een aanvraag indienen voor een Varend Monument-Lening. Voor rechtspersonen is een afzonderlijk formulier beschikbaar. Het VSBfonds en het Nationaal

Nadere informatie

Brochure klachten, tips, signalen en besluitaanvragen

Brochure klachten, tips, signalen en besluitaanvragen Brochure klachten, tips, signalen en besluitaanvragen NMa maart 2007 Inhoudsopgave 1 WAAROVER KAN IK KLAGEN BIJ DE NMA? 3 2 WAT KAN DE NMA DOEN? 3 3 DOET DE NMA ONDERZOEK NAAR ÁLLE OVERTREDINGEN VAN DE

Nadere informatie

Aanvraagformulier contractovername consumenten

Aanvraagformulier contractovername consumenten Aanvraagformulier contractovername consumenten Aansluitadres 1. Wat is het adres van de over te nemen aansluitingen(en)? Huidige contractant 2. Wie is de huidige contractant? Naam en voorletters Geboortedatum

Nadere informatie

Aanvraagformulier VvAA zorgverzekering 2015

Aanvraagformulier VvAA zorgverzekering 2015 Aanvraagformulier VvAA zorgverzekering 2015 U staat op het punt een of een van onze aanvullende verzekeringen aan te vragen. Of u wilt onze Tandartsverzekering of het VvAA privé zorgpakket. Wat u ook kiest,

Nadere informatie

Reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging 2015 ONVZ Zorgverzekeraar

Reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging 2015 ONVZ Zorgverzekeraar Reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging 2015 ONVZ Zorgverzekeraar Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Over het Reglement Doelgroep

Nadere informatie

Inschrijving individuele PLUS-verzekering

Inschrijving individuele PLUS-verzekering individuele PLUS-verzekering Inschrijving individuele PLUS-verzekering pagina 01 06 Let op! U kunt zich alleen inschrijven voor de individuele PLUS-verzekering als u op basis van een arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

CreAim PKIoverheid Toelichting en instructie Aanvraag Beroepsgebonden Certificaten webformulier

CreAim PKIoverheid Toelichting en instructie Aanvraag Beroepsgebonden Certificaten webformulier Auteur KPN en CreAim CreAim PKIoverheid Toelichting en instructie Aanvraag Beroepsgebonden Certificaten webformulier Domein Organisatie rapport Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Toelichting Beroepsgebonden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. index

Algemene voorwaarden. index Algemene voorwaarden index algemeen 1. Wie is Morgen Verzekert? 2. Wat mag u van Morgen Verzekert verwachten? 3. Wat verwacht Morgen Verzekert van u? 4. Hoe sluit u een verzekering bij Morgen af? 5. Vanaf

Nadere informatie

Persoonsgegevens Een persoonsgegeven is volgens de WBP elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon.

Persoonsgegevens Een persoonsgegeven is volgens de WBP elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon. ALGEMEEN De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) geeft regels voor het verwerken van persoonsgegevens. Eén van die regels is dat een geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens

Nadere informatie

Domeinregistratie EuroNet Domeinnaam-overeenkomst formulier A GP001-19EUDEF001 DOMAIN/AANVR/A

Domeinregistratie EuroNet Domeinnaam-overeenkomst formulier A GP001-19EUDEF001 DOMAIN/AANVR/A Domeinregistratie EuroNet Domeinnaam-overeenkomst formulier A GP001-19EUDEF001 DOMAIN/AANVR/A Let op! Lees eerst de toelichting door. Vul in ieder geval alle verplichte velden (gemarkeerd met *) in, bij

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

Aanvraagformulier Varend Monument-Lening voor rechtspersoon

Aanvraagformulier Varend Monument-Lening voor rechtspersoon voor rechtspersoon Met dit formulier kunt u als rechtspersoon een aanvraag indienen voor een Varend Monument-Lening. Voor particulieren is een afzonderlijk formulier beschikbaar. Het VSBfonds en het Nationaal

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument & Productwijzer

Dienstverleningsdocument & Productwijzer Dienstverleningsdocument & Productwijzer Versie 2013-4 Uitvaartverzekering Twenthe N.V., Enschede Pagina 1 Waarom ontvangt u dit dienstverleningsdocument? Vanaf 1 juli 2013 dienen financiële dienstverleners

Nadere informatie

Contractovername Mobiele Telefonie

Contractovername Mobiele Telefonie Contractovername Mobiele Telefonie Bestemd voor KPN A Gebruik de toelichting op doorslag C van dit formulier. aansluiting 1 Wat is het mobiele nummer? 2 Indien een servicecontract is afgesloten, wordt

Nadere informatie

Aanvraagformulier Zorgverzekering

Aanvraagformulier Zorgverzekering De Amersfoortse Verzekeringen Stadsring 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Aanvraagformulier Zorgverzekering Waarvoor is dit formulier? Met dit formulier kunt u

Nadere informatie

Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan?

Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan? Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan? Inhoud Deze brochure 2 Rechtsbijstand of mediation 2 - Waar kunt u terecht met uw juridische probleem, vraag of conflict? 2 - Hoe helpt het

Nadere informatie

Verwerken. Onder het verwerken verstaat de WBP elke handeling of elk geheel van handelingen

Verwerken. Onder het verwerken verstaat de WBP elke handeling of elk geheel van handelingen 2 Deze toelichting is verdeeld in drie onderdelen: een algemene toelichting, een instructie voor het gebruik van het meldingsformulier met informatie die van belang is ná de melding en een toelichting

Nadere informatie

functionaris voor een stichting, vereniging of vereniging van eigenaars zonder onderneming

functionaris voor een stichting, vereniging of vereniging van eigenaars zonder onderneming 22 Inschrijving functionaris voor een stichting, vereniging of zonder onderneming print wis - clear Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u één of meer bestuurders, sen, s of functionarissen voor

Nadere informatie

Aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw bij inlening van personeel

Aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw bij inlening van personeel Aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw bij inlening van personeel Leent u personeel in van een uitlener, en draagt deze de loonheffingen en btw niet af aan de Belastingdienst? Dan kunt u hiervoor

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015 Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de verzekeringsvoorwaarden van uw zorgverzekering staat waarop u recht heeft, maar niet tot in detail. Voor verpleging en verzorging is het onder

Nadere informatie