12345 Verzoek Teruggaaf energiebelasting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "12345 Verzoek Teruggaaf energiebelasting"

Transcriptie

1 12345 Verzoek Teruggaaf energiebelasting Waarom dit formulier U kunt met dit formulier teruggaaf vragen van 50% van de energiebelasting die u hebt betaald voor aardgas en elektriciteit die u hebt gebruikt in onroerende zaken. Het aardgas en de elektriciteit moeten worden gebruikt door religieuze instellingen en bepaalde sociale, charitatieve, culturele of wetenschappelijke instellingen of instellingen voor het algemeen nut. In de bijgevoegde toelichting vindt u hierover meer informatie. Komt uw instelling in aanmerking voor de regeling? Gebruik het stroomschema bij dit formulier om te bepalen of uw instelling in aanmerking komt voor de teruggaaf van energiebelasting. Verzoek één keer per jaar indienen U kunt het verzoek om teruggaaf één keer per jaar indienen. Dien het verzoek in binnen 13 weken na afloop van de verbruiksperiode waar de eindafrekening betrekking op heeft. Als u voor aardgas en elektriciteit afzonderlijke eindafrekeningen ontvangt, moet u voor het aardgas en de elektriciteit afzonderlijk een verzoek indienen. Voor elk gebouw afzonderlijk Als de instelling, kerk- of geloofsgenootschap meerdere gebouwen gebruikt, moet u voor elk gebouw afzonderlijk een verzoek indienen. Eindafrekening energiebedrijf meesturen Bij het verzoek om teruggaaf moet u een kopie van de eindafrekening van het energiebedrijf meesturen. Verklaring invullen U moet de vragen invullen die op uw instelling betrekking hebben. Zie de aanwijzingen in de stroomschema s. Invullen en terugsturen Vul het formulier in en onderteken het. Stuur het ingevulde formulier terug naar de Belastingdienst/Noord/kantoor Emmen, Antwoordnummer 615, 7800 VE Emmen. De stroomschema s en de toelichting hoeft u niet terug te sturen. Behandeling van het verzoek Wij streven ernaar het verzoek binnen 8 weken na ontvangst af te handelen. Als dit niet lukt, krijgt u hierover bericht. U ontvangt van de afhandeling van het verzoek van ons een beschikking. Hebt u nog vragen? Voor algemene vragen over de teruggaafregeling van de energiebelasting kunt u bellen met de BelastingTelefoon: , op maandag tot en met donderdag van 8.00 tot uur en op vrijdag van 8.00 tot uur. 1 Gegevens instelling 1a 1b 1c 1d 1e Fiscaal nummer (als dat bekend is) Naam instelling Straat en huisnummer Postcode en woonplaats Omschrijving van de activiteiten 2 Gegevens aansluitadres 2a 2b Straat en huisnummer Postcode en woonplaats 3 Gegevens aanvrager (degene die dit formulier invult) 3a 3b 3c 3d Naam en functie Straat en huisnummer Postcode en woonplaats Bank of Girorekeningnummer en tenaamstelling ML 44-1Z*7PL

2 4 Verbruiksgegevens (zie eindafrekening van het energiebedrijf) Dit verzoek heeft betrekking op: n Zowel aardgas als elektriciteit n Alleen aardgas n Alleen elektriciteit Als u hierboven alleen aardgas of alleen elektriciteit hebt aangekruist, beantwoordt u de volgende vragen alleen voor het aardgas dan wel de elektriciteit. 4a 4b 4c 4d Datum nota energiebedrijf Datum begin verbruiksperiode Datum einde verbruiksperiode Totaal verbruik elektriciteit in kwh (indien van toepassing het totaal van dag- en nachtverbruik) 4e Totaal verbruik gas in m 3 4f In rekening gebrachte energiebelasting elektriciteit Energiebelasting-heffingskorting - t E 4g In rekening gebrachte energiebelasting gas E 4h Totaal in rekening gebrachte energiebelasting E 4i Zijn de bedragen inclusief of exclusief btw n Exclusief BTW (aankruisen wat van toepassing is) n Inclusief BTW 5 Categorie instelling (Bepaal met de bijgevoegde stroomschema s tot welke categorie uw instelling behoort.) 5a Tot welke categorie behoort de instelling? n Kerkgebouwen e.d. Ga verder met punt 6 n Charitatieve, culturele, wetenschappelijke, religieuze/ levensbeschouwelijke of algemeen nut beogende instellingen Ga verder met punt 7 n Sociale instellingen Ga verder met punt 8 n Dorpshuizen, multifunctionele centra e.d. Ga verder met punt 9 6 Verklaring voor kerkgebouwen e.d. 6a Wordt de onroerende zaak op het aansluitadres voor minstens 70% n Ja gebruikt voor openbare erediensten of voor het houden van openbare bezinningsbijeenkomsten van levensbeschouwelijke aard? 6b Betaalt de instelling de onroerende-zaakbelasting (ozb) voor de n Ja onroerende zaak die op het aansluitadres is gevestigd? 6c Heeft de instelling op grond van artikel 15 van de Wet op de omzet- n Ja 6d Is (een kopie van) de eindfactuur van het energiebedrijf, op naam van n Ja de instelling, bijgevoegd? Ga verder met het vak Ondertekening aan het eind van het formulier. 7 Verklaring voor charitatieve, culturele, wetenschappelijke, religieuze/levensbeschouwelijke of het algemeen nut beogende instellingen Let op! Als de aanvraag betrekking heeft op een gebouw waarvoor de verklaring onder punt 6 ingevuld moet worden (kerkgebouwen e.d.), hoeft u de vragen onder punt 7 niet te beantwoorden. Zie de stroomschema s en de toelichting. 7a Heeft de instelling een charitatieve, culturele, wetenschappelijke of n Ja religieuze/levensbeschouwelijke doelstelling of beoogt zij het algemeen nut? (Als de instelling een ANBI-beschikking heeft, een kopie daarvan bijvoegen) 7b Beschikt de instelling over statuten die bij een notaris zijn vastgelegd n Ja waaruit de doelstelling blijkt en zijn de feitelijke activiteiten in overeenstemming met dat doel? 7c Wordt het gebouw op het aansluitadres voor minstens 70% door de n Ja instelling gebruikt?

3 7 Verklaring voor charitatieve, culturele, wetenschappelijke, religieuze/levensbeschouwelijke of het algemeen nut beogende instellingen (vervolg) 7d Is de instelling voor 30% of minder actief op het gebied van sport, n Ja gezondheidszorg of onderwijs? Let op! Als de instelling helemaal geen activiteiten op het gebied van sport, gezondheidszorg of onderwijs heeft ja aankruisen. 7e Valt de instelling onder de vennootschapsbelasting? n Ja Let op! Als de instelling is vrijgesteld van vennootschapsbelasting nee aankruisen. 7f Heeft de instelling op grond van artikel 15 van de Wet op de omzet- n Ja 7g Is (een kopie van) de eindfactuur van het energiebedrijf, op naam van de n Ja instelling, bijgevoegd? Ga verder met het vak Ondertekening aan het eind van het formulier. 8 Verklaring voor sociale instellingen 8a Behartigt de instelling een sociaal belang? n Ja 8b Beschikt de instelling over statuten die bij een notaris zijn vastgelegd n Ja waaruit de doelstelling blijkt en zijn de feitelijke activiteiten in overeenstemming met dat doel? 8c Wordt het gebouw op het aansluitadres voor minstens 70% door de n Ja instelling gebruikt? 8d Is de instelling voor 30% of minder actief op het gebied van sport, n Ja gezondheidszorg of onderwijs? Let op! Als de instelling helemaal geen activiteiten op het gebied van sport, gezondheidszorg of onderwijs heeft ja aankruisen. 8e Worden de werkzaamheden van de instelling bijna geheel verricht door n Ja vrijwilligers? 8f Valt de instelling onder de vennootschapsbelasting? n Ja Let op! Als de instelling is vrijgesteld van vennootschapsbelasting nee aankruisen. 8g Heeft de instelling op grond van artikel 15 van de Wet op de omzet- n Ja 8h Is (een kopie van) de eindfactuur van het energiebedrijf, op naam van de n Ja instelling, bijgevoegd? Ga verder met het vak Ondertekening aan het eind van het formulier. 9 Verklaring voor dorpshuizen, multifunctionele centra e.d. 9a Heeft de instelling als doel de onroerende zaak op het aansluitadres te n Ja beheren en te exploiteren voor instellingen die charitatief, cultureel, wetenschappelijk, religieus/levensbeschouwelijk of het algemeen nut beogend zijn dan wel een sociaal belang behartigen? 9b Beschikt de instelling over statuten die bij een notaris zijn vastgelegd n Ja waaruit de doelstelling blijkt en zijn de feitelijke activiteiten in overeen- stemming met dat doel? 9c Wordt de onroerende zaak op het aansluitadres voor minstens 70% n Ja gebruikt door instellingen als bedoeld in vraag 9a? Uitgezonderd: - instellingen die niet beschikken over notarieel verleden statuten waaruit hun doelstelling blijkt (zie echter de toelichting) - instellingen die voor meer dan 30% actief zijn op het gebied van sport, gezondheidszorg of onderwijs - instellingen die onder de vennootschapsbelasting vallen 9d Valt de instelling onder de vennootschapsbelasting? n Ja Let op! Als de instelling is vrijgesteld van vennootschapsbelasting nee aankruisen.

4 9 Verklaring voor dorpshuizen, multifunctionele centra e.d. (vervolg) 9e Heeft de instelling op grond van artikel 15 van de Wet op de omzet- n Ja 9f Is (een kopie van) de eindfactuur van het energiebedrijf, op naam van n Ja de instelling, bijgevoegd? 9g Is een bezettingsoverzicht van de onroerende zaak bijgevoegd? n Ja (Zie toelichting.) Ondertekening Ik verklaar dit verzoek duidelijk, stellig en zonder voorbehoud te hebben ingevuld Plaats en datum Handtekening Telefoonnummer waar u overdag bereikbaar bent Bijlagen: Kruis aan wat van toepassing is. n Kopie van de statuten (alleen bij eerste aanvraag) n Kopie van de eventuele ANBI-beschikking n Andere bijlagen. Geef het aantal aan:

5 Toelichting bij het aanvraagformulier Wat houdt de regeling in? Bepaalde instellingen kunnen in aanmerking komen voor teruggaaf van een deel van de energiebelasting. Deze energiebelasting betaalt u aan het energiebedrijf en staat vermeld op de jaarlijkse eindafrekening. De teruggaaf is 50% van energiebelasting die door het energiebedrijf in rekening is gebracht, min de energiebelasting-heffingskorting. Om voor teruggaaf in aanmerking te komen, moet u een verzoek binnen dertien weken na afloop van de verbruiksperiode indienen bij de Belastingdienst/Noord/kantoor Emmen. Daar behandelen wij uw aanvraag en betalen wij het bedrag aan u terug als u aan de voorwaarden voldoet. Krijgt ik meerdere afrekeningen? Als u voor gas en elektriciteit afzonderlijke afrekeningen ontvangt, moet u voor beide afrekeningen een afzonderlijk verzoek voor teruggaaf indienen. Heeft uw instelling meerdere gebouwen? Als de instelling, kerk- of geloofsgenootschap meerdere gebouwen gebruikt, moet u voor elk gebouw afzonderlijk een verzoek voor teruggaaf van de energiebelasting doen. Let op! Als het bedrag voor energieverbruik al in de huursom is begrepen, komt u niet in aanmerking voor de teruggaafregeling. Toelichting bij de vragen 1a Fiscaal nummer Fiscaal nummer is het unieke nummer dat wij de instelling hebben toegekend voor andere belastingmiddelen, bijvoorbeeld loon- en/of omzetbelasting. 1e Omschrijving van de activiteiten Omschrijf de activiteiten door kort aan te geven wat de aard van de instelling is, bijvoorbeeld: kerkgenootschap, harmonievereniging, scoutinggroep, dorpshuis. 2 Gegevens aansluitadres Dit is het adres van de onroerende zaak waarvoor u teruggaaf vraagt en waarop de nota van het energiebedrijf betrekking heeft. 4 Verbruiksgegevens Neem de verbruiksgegevens over van de nota van het energiebedrijf. 5 Categorie instelling De categorie waartoe de instelling behoort is van belang voor de verklaring die de instelling moet geven. Om te bepalen tot welke categorie de instelling behoort, volgt u de bijgevoegde stroomschema s. 6 Verklaring voor kerkgebouwen e.d. De vragen onder punt 6 zijn alleen van toepassing, als de aanvraag betrekking heeft op een gebouw dat voor minstens 70% bestemd is voor openbare erediensten of voor het houden van openbare bijeenkomsten van levensbeschouwelijke aard. Religieuze en levensbeschouwelijke instellingen die gebouwen in gebruik hebben die niet voor minstens 70% bestemd zijn voor openbare erediensten of voor het houden van openbare bijeenkomsten van levensbeschouwelijke aard of voor andere doeleinden worden gebruikt, moeten bij de verzoeken om teruggaaf voor die gebouwen de vragen onder punt 7 beantwoorden. 6c Aftrek btw 7 Religieuze/levensbeschouwelijke instellingen Religieuze en levensbeschouwelijke instellingen die gebouwen in gebruik hebben die voor minstens 70% bestemd zijn voor openbare erediensten of voor het houden van openbare bijeenkomsten van levensbeschouwelijke aard, moeten bij de verzoeken om teruggaaf voor die gebouwen de vragen onder punt 6 beantwoorden. De vragen onder punt 7 zijn dan niet van toepassing. Bij een verzoek om teruggaaf voor een gebouw dat niet voor minstens 70% bestemd is voor openbare erediensten of voor het houden van openbare bijeenkomsten van levensbeschouwelijke aard of voor andere doeleinden wordt gebruikt, moeten deze instellingen de vragen onder punt 7 beantwoorden. 7a ANBI-beschikking Algemeen nut beogende instellingen kunnen ook voor teruggaaf van energiebelasting in aanmerking komen als zij niet door middel van een zgn. ANBI-beschikking als algemeen nut beogende instelling zijn aangewezen. Als u een ANBI-beschikking hebt en een kopie daarvan meezendt, gaan wij er ook voor de energiebelasting van uit dat uw instelling algemeen nut beogend is. In andere gevallen kunnen wij u vragen dat aannemelijk te maken. 7b Statuten De statuten moeten bij een notaris zijn vastgelegd en op verzoek aan ons overgelegd kunnen worden. Uit de statuten moet blijken, dat de instelling een charitatieve, culturele, wetenschappelijke of religieus/ levensbeschouwelijke doelstelling heeft of het algemeen nut beoogt. Voor de teruggaaf energiebelasting wordt een statuut als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, mits het schriftelijk vastgelegd is, met notarieel verleden statuten gelijkgesteld. Op grond hiervan kunnen religieuze instellingen waarop een schriftelijk vastgelegd kerkelijk statuut van toepassing is en waarvan de activiteiten met hun religieuze doelstelling in overeenstemming zijn, vraag 7b met ja beantwoorden. 7e Vennootschapsbelasting Voor de beantwoording van deze vraag gaat het erom, of uw instelling aangifte moet doen voor de vennootschapsbelasting. Het is niet van belang, of de instelling over het betrokken jaar vennootschapsbelasting verschuldigd is. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat de instelling geen winst gemaakt heeft en om die reden geen vennootschapsbelasting hoeft te betalen. Als de instelling daar dan toch aangifte van moet doen, valt zij toch onder de vennootschapsbelasting. Is de instelling vrijgesteld van vennootschapsbelasting? Dan kunt u deze vraag met nee beantwoorden. 7f Aftrek btw 8b Statuten De statuten moeten bij een notaris zijn vastgelegd en op verzoek aan ons overgelegd kunnen worden. Uit de statuten moet blijken, dat de instelling een sociaal belang behartigt. 8e Vrijwilligers De teruggaafregeling geldt alleen als de werkzaamheden van de instelling bijna geheel worden verricht door vrijwilligers. Met vrijwilligers bedoelen wij natuurlijke personen die werkzaamheden verrichten voor een loon dat in belangrijke mate lager is dan hetgeen in het economische verkeer gebruikelijk is. Normaal gesproken gaat het om de inzet van vrijwilligers zonder vergoeding of tegen een lage vergoeding voor het verrichten van allerlei werkzaamheden. 8f Vennootschapsbelasting Voor de beantwoording van deze vraag gaat het erom, of uw instelling aangifte moet doen voor de vennootschapsbelasting. Het is niet van belang, of de instelling over het betrokken jaar daadwerkelijk vennootschapsbelasting verschuldigd is. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat de instelling geen winst gemaakt heeft en om die reden geen vennootschapsbelasting hoeft te betalen. Als de instelling daar dan toch aangifte van moet doen, valt zij toch onder de vennootschapsbelasting. Als uw instelling is vrijgesteld van vennootschapsbelasting, kunt u deze vraag met nee beantwoorden. 8g Aftrek btw 9b Statuten De statuten moeten bij een notaris zijn vastgelegd en op verzoek aan ons overgelegd kunnen worden. Uit de statuten moet blijken, dat de instelling als doel heeft het gebouw waar het verzoek betrekking op heeft, te beheren en te exploiteren ten behoeve van instellingen die een charitatieve, culturele, wetenschappelijke of religieuze/ levensbeschouwelijke doelstelling hebben, het algemeen nut beogen of een sociaal belang behartigen.

6 Toelichting bij de vragen (vervolg) 9c De instellingen die het gebouw gebruiken Het gebouw waar het verzoek betrekking op heeft, moet voor minstens 70% ter beschikking zijn gesteld aan instellingen die charitatief, cultureel, wetenschappelijk, religieus/levensbeschouwelijk of het algemeen nut beogend zijn dan wel een sociaal belang behartigen. Bij het bepalen van het percentage moet u de volgende instellingen buiten beschouwing laten: Instellingen die niet beschikken over notarieel verleden statuten waaruit hun doelstelling blijkt en die de beheerder/exploitant van het gebouw op verzoek aan ons kan overleggen. Op deze uitsluiting bestaan echter twee uitzonderingen: Kerkgenootschappen e.d. die beschikken over een schriftelijk vastgelegd statuut. Bij deze instellingen stellen wij het kerkelijk statuut gelijk met notarieel verleden statuten (zie toelichting bij vraag 7b), zodat u ze bij het bepalen van het percentage mag meetellen. Verenigingen als bedoeld in artikel 26 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek die niet over notarieel verleden statuten beschikken. Dergelijke verenigingen mag u bij het bepalen van het percentage meetellen, voor zover zij de beheerder/exploitant van het gebouw een schriftelijke verklaring hebben verstrekt waaruit blijkt dat zij een charitatief, cultureel, wetenschappelijk, religieus/ levensbeschouwelijk of het algemeen nut beogende doelstelling hebben of een sociaal belang behartigen. Instellingen die voor meer dan 30% actief zijn op het gebied van sport, gezondheidszorg of onderwijs. Instellingen die onder de vennootschapsbelasting vallen. Instellingen die van vennootschapsbelasting zijn vrijgesteld, mag u echter bij het bepalen van het percentage wèl meetellen. 9d Vennootschapsbelasting Voor de beantwoording van deze vraag gaat het erom, of uw instelling aangifte moet doen voor de vennootschapsbelasting. Het is niet van belang, of de instelling over het betrokken jaar daadwerkelijk vennootschapsbelasting verschuldigd is. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat een instelling geen winst gemaakt heeft en om die reden geen vennootschapsbelasting hoeft te betalen. Als de instelling daar dan toch aangifte van moet doen, valt zij toch onder de vennootschapsbelasting. Als de instelling is vrijgesteld van vennootschapsbelasting, kunt u deze vraag met nee beantwoorden. 9e Aftrek btw 9g Bezettingsoverzicht Bij het verzoek moet een bezettingsoverzicht worden gevoegd. Daaruit moet blijken dat aan de 70%-norm is voldaan in de periode waar de aanvraag betrekking op heeft.

*050441201* Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie. Belastingdienst. Voor instellingen. Waarom dit formulier?

*050441201* Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie. Belastingdienst. Voor instellingen. Waarom dit formulier? Belastingdienst Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie Voor instellingen Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u als instelling teruggaaf vragen van 50% van de energiebelasting

Nadere informatie

per jaar, die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij:

per jaar, die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij: Belastingdienst Overeenkomst Periodieke gift in geld Exemplaar voor de schenker 1 Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan (naam instelling of vereniging) De gift

Nadere informatie

Overeenkomst periodieke gift in geld

Overeenkomst periodieke gift in geld Overeenkomst periodieke gift in geld 1: Verklaring gift Exemplaar voor de schenker De ondergetekende (naam schenker)... verklaart een gift te doen aan Stichting Hoge Veluwe Fonds De gift bestaat uit vaste

Nadere informatie

Belasting en schenken 2010

Belasting en schenken 2010 Krijgt u een schenking? Dan moet u misschien schenkbelasting betalen. Doet u een schenking? Dan kunt u die schenking mogelijk als gift van de belasting aftrekken. In deze brochure leest u meer over belasting

Nadere informatie

Belasting en schenking

Belasting en schenking 2006 Belasting en schenking Als u een behoorlijke som geld krijgt van iemand of een voorwerp dat veel waard is, dan moet u soms belasting betalen: het schenkingsrecht. Of u belasting moet betalen en hoeveel

Nadere informatie

Wat zijn de (aangescherpte) voorwaarden voor teruggaaf van betaalde ecotaks?

Wat zijn de (aangescherpte) voorwaarden voor teruggaaf van betaalde ecotaks? Ecotaks 2012 Wat zijn de (aangescherpte) voorwaarden voor teruggaaf van betaalde ecotaks? SAMENVATTING 1. Lees alle voorwaarden in de onderstaand bericht aandachtig en volledig. 2. Check alle aanvullende

Nadere informatie

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Voor de levering van elektriciteit aan uw energieleverancier met behulp van zonnepanelen kunt u aangemerkt worden als ondernemer voor de

Nadere informatie

btw teruggave Stappenplan uw partner in solar! www.sunned.nl In deze instructie leest u hoe u de btw op uw zonnepanelen terug kunt vragen.

btw teruggave Stappenplan uw partner in solar! www.sunned.nl In deze instructie leest u hoe u de btw op uw zonnepanelen terug kunt vragen. Stappenplan teruggave btw In deze instructie leest u hoe u de btw op uw zonnepanelen terug kunt vragen. Let op: Aan deze instructie kunt u geen rechten ontlenen en de inhoud is onder voorbehoud van de

Nadere informatie

Mededeling van het aanbieden van openbare elektronische communicatieactiviteiten

Mededeling van het aanbieden van openbare elektronische communicatieactiviteiten Mededeling van het aanbieden van openbare elektronische communicatieactiviteiten Algemene toelichting Voor wie is dit formulier bedoeld? Dit formulier is bedoeld voor alle ondernemingen die: openbare elektronische

Nadere informatie

Verzoek Betalingsregeling en uitstel van betaling van belasting en/of premie

Verzoek Betalingsregeling en uitstel van betaling van belasting en/of premie Belastingdienst Verzoek Betalingsregeling en uitstel van betaling van belasting en/of premie Voor ondernemingen Waarom dit formulier? Met dit formulier vraagt u een betalingsregeling aan voor een onderneming

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nieuws van

Nieuwsbrief. Nieuws van Collectieve zorgverzekering Het heeft voor alle relaties, medewerk(st)ers, predikanten, vrijwilligers van de kerk en aanverwante stichtingen een collectief zorgcontract met Prolife en Agis Verzekeringen

Nadere informatie

Handleiding BTW voordeel voor particulieren met zonnepanelen

Handleiding BTW voordeel voor particulieren met zonnepanelen Handleiding BTW voordeel voor particulieren met zonnepanelen Particulieren die na 20 juni 2013 een zonnestroomsysteem realiseren of gerealiseerd hebben kunnen ondernemer voor de btw worden. Hierdoor kunt

Nadere informatie

Lotgenotencontact en informatievoorziening. Subsidiestroom 1: Instellingssubsidie aanvragen bij Fonds PGO 2014

Lotgenotencontact en informatievoorziening. Subsidiestroom 1: Instellingssubsidie aanvragen bij Fonds PGO 2014 Lotgenotencontact en informatievoorziening Subsidiestroom 1: Instellingssubsidie aanvragen bij Fonds PGO 2014 Disclaimer Deze brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor onjuistheden

Nadere informatie

Belastingheffing. van stichting en vereniging. VWGNijhof accountants en belastingadviseurs 1 Versie 20100124

Belastingheffing. van stichting en vereniging. VWGNijhof accountants en belastingadviseurs 1 Versie 20100124 Belastingheffing van stichting en vereniging 1 Versie 20100124 VWGNijhof accountants en belastingadviseurs is een handelsnaam van VWGNijhof Accountants en Belastingadviseurs B.V. De algemene voorwaarden

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen.

Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen. Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen. 1) Vanaf welk moment word ik door de Belastingdienst als BTW-ondernemer aangemerkt? De Belastingdienst merkt u aan

Nadere informatie

2015 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling

2015 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling 2015 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, dan moet u over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen. Zet u de onderneming

Nadere informatie

In deze instructie leest u wat de handelingen zijn om van het BTW voordeel gebruik te maken.

In deze instructie leest u wat de handelingen zijn om van het BTW voordeel gebruik te maken. INSTRUCTIE BTW BTW VOORDEEL VOOR DE PARTICULIER ALS ONDERNEMER In deze instructie leest u wat de handelingen zijn om van het BTW voordeel gebruik te maken. Let op: Ondanks dat we met zorg deze instructie

Nadere informatie

Vermindering van btw voor kleine ondernemers

Vermindering van btw voor kleine ondernemers Vermindering van btw voor kleine ondernemers De kleineondernemersregeling Hebt u een onderneming en maakt u weinig omzet? Dan is er voor u de kleine-ondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in

Nadere informatie

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Florius is de grootste gespecialiseerde hypotheekverstrekker van Nederland. Ons aanbod bestaat uit moderne en flexibele woninghypotheken met zeer goede voorwaarden.

Nadere informatie

Fiscale Aspecten: Fondsenwervende Instellingen

Fiscale Aspecten: Fondsenwervende Instellingen Fiscale Aspecten: Fondsenwervende Instellingen Juli 2012 Inhoudsopgave Inleiding I Algemeen nut beogende instellingen II Inkomstenbelasting III Schenk- en erfbelasting IV Omzetbelasting (BTW) V Loonheffingen

Nadere informatie

2014 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling

2014 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling 2014 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, dan moet u over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen. Zet u de onderneming

Nadere informatie

Toelichting 2013 Aangifte schenkbelasting

Toelichting 2013 Aangifte schenkbelasting Belastingdienst Toelichting 2013 Aangifte schenkbelasting SUC 064-1Z31FD Dit is een toelichting bij het formulier Aangifte schenkbelasting. Deze toelichting bestaat uit vier onderdelen: A Algemene informatie

Nadere informatie

Als u een bedrijfs pand gaat kopen of verkopen Gevolgen voor de btw

Als u een bedrijfs pand gaat kopen of verkopen Gevolgen voor de btw Gevolgen voor de btw Gaat u een bedrijfspand kopen of verkopen? Dan hebt u te maken met bepaalde btw-regels. De verkoop van een bedrijfspand is meestal vrijgesteld van btw. In sommige situaties is het

Nadere informatie

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst?

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Wat mag u verwachten in uw contacten met de Belastingdienst? Kent u uw rechten als belastingbetaler? Deze brochure gaat daarover. Zo kunt u lezen hoe snel

Nadere informatie

Een bijdrage voor uw huur

Een bijdrage voor uw huur 12345toe 2010 Aanvragen Toelichting Huurtoeslag 1 2 3 Vul het formulier in Stuur de ingevulde formulierbladen met het voorblad terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag aanvragen 2 Toeslagpartner

Nadere informatie

Contractovername Mobiele Telefonie

Contractovername Mobiele Telefonie Contractovername Mobiele Telefonie Bestemd voor KPN A Gebruik de toelichting op doorslag C van dit formulier. aansluiting 1 Wat is het mobiele nummer? 2 Indien een servicecontract is afgesloten, wordt

Nadere informatie

Belastingdienst. Belasting en schenken 2014

Belastingdienst. Belasting en schenken 2014 Belastingdienst Belasting en schenken 2014 Krijgt u een schenking? Dan moet u misschien schenkbelasting betalen. Doet u een schenking? Dan kunt u die schenking mogelijk als gift van de belasting aftrekken.

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in een aantal

Nadere informatie

BTW bij handel in gebruikte goederen

BTW bij handel in gebruikte goederen BTW bij handel in gebruikte goederen De margeregeling Bent u een handelaar in gebruikte goederen, kunst, antiek of verzamelvoorwerpen? Dan kunt u gebruikmaken van de margeregeling. Volgens deze regeling

Nadere informatie

Als u een bedrijfspand gaat huren of verhuren

Als u een bedrijfspand gaat huren of verhuren Als u een bedrijfspand gaat huren of verhuren Gevolgen voor de btw Gaat u een bedrijfspand huren of verhuren? Dan hebt u te maken met bepaalde btw-regels. De verhuur van een bedrijfspand is meestal vrijgesteld

Nadere informatie