Wat zijn de (aangescherpte) voorwaarden voor teruggaaf van betaalde ecotaks?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat zijn de (aangescherpte) voorwaarden voor teruggaaf van betaalde ecotaks?"

Transcriptie

1 Ecotaks 2012 Wat zijn de (aangescherpte) voorwaarden voor teruggaaf van betaalde ecotaks? SAMENVATTING 1. Lees alle voorwaarden in de onderstaand bericht aandachtig en volledig. 2. Check alle aanvullende informatie en het stroomschema op 3. Er worden door het ministerie van VWS GEEN uitzonderingen gemaakt, ook niet als dit in het verleden wel is gedaan. 4. Het moet gaan om de JAAR EIND AFREKENING 2012 (einddatum moet in 2012 liggen). a. De rekening moet aan de vereniging geadresseerd zijn en op haar naam gesteld staan. b. ALLE bladzijden van de rekening moeten opgestuurd worden. c. Alle bladzijden moeten VOLLEDIG EN GOED LEESBAAR zijn. d. Het moet een goed leesbare kopie van de originele, op de naam van de sportvereniging gestelde, factuur van het energiebedrijf met als einddatum van de gebruiksperiode een datum die in 2012 ligt (d.w.z. gelijk aan of later dan 1 januari en gelijk aan of eerder dan 31 december) en een begindatum die maximaal 12 maanden aaneengesloten daarvoor ligt. e. In een APARTE bijlage of in de begeleidende moeten worden bijgevoegd: Naam en plaats van de vereniging KNSB registratienummer (4 cijfers) Bankrekeningnummer van de vereniging inclusief naam en plaats van de rekeninghouder. Telefoon en adres van de indiener namens het bestuur f. NIET VOLLEDIG ingestuurde aanvragen kunnen NIET in behandeling worden genomen. 5. De volledig benodigde bewijsvoering moet 1 juni 2013 in het bezit zijn van de KNSB. Alle verplichte stukken en eventuele vragen kunnen g d worden naar Goed leesbare kopiën mogen ook per post ingestuurd worden naar: KNSB o.v.v. Ecotaks 2013

2 VOLLEDIGE TEKST ECOTAKS 2012 Hoofdregel Alleen sportverenigingen, die zijn aangesloten en als zodanig ook zijn geregistreerd bij landelijke sportorganisaties of koepelorganisaties, die op hun beurt lid zijn van NOC*NSF, komen in aanmerking voor teruggaaf. De teruggaaf wordt alleen verleend aan de sportvereniging (dat kan de eigenaar zijn of de hoofdgebruiker, fiscale indicatie 70% of meer) die een aan haar geadresseerde en op haar naam gestelde eindafrekening van een energiebedrijf kan overleggen betreffende de sportaccommodatie waar de sportactiviteiten plaatsvinden. Dit is de factuur die het energiebedrijf opmaakt na afloop van de verbruiksperiode waarover de afrekening plaatsvindt. Bij zogenaamde grootverbruikerscontracten is er doorgaans geen jaarafrekening. Niet in aanmerking Niet in aanmerking voor de teruggaafregeling komen sportverenigingen die (periodiek, regelmatig, wekelijks) ruimte huren van derden (gemeenten, gemeentelijke diensten, commerciële aanbieders) voor de sportbeoefening (training, wedstrijd) tegen een door deze verhuurder vastgesteld tarief/huursom en geen aan hun geadresseerde en op hun naam gestelde eindafrekening van een energiebedrijf kunnen overleggen. Hierbij nog de volgende kanttekening. In toenemende mate stellen gemeentelijke diensten autonoom of op verzoek van de sportvereniging of de lokale sportraad vast, dat in de (h)uurtarieven ook een component energieheffing is opgenomen. De wijze van berekening van deze component verschilt veelal per gemeente. Deze opgave voldoet niet aan de gestelde criteria. Uitzonderingen De uitzondering heeft betrekking op de situatie waarbij de gemeente of de betreffende gemeentelijke dienst het verbruiksadres voor het energiebedrijf is. In dat geval ontvangt de gemeente of dienst per sportcomplex of sportaccommodatie de betreffende energierekening. De energiekosten worden in dat geval aan de daadwerkelijke (hoofd)gebruikers van de onroerende zaak doorberekend (fiscale indicatie voor hoofdgebruik is minimaal 70%), hetzij gebaseerd op de stand van tussenmeters op het sportcomplex, hetzij op basis van een contractueel vastgelegde verdeelsleutel van het energieverbruik en de met dit verbruik samenhangende energiekosten (waaronder de ecotaks). Dit geldt ook voor die situaties waarin het beheer en de exploitatie van de sportaccommodatie/het sportcomplex in handen is van een (beheers)stichting, waarvan één of meerdere sportverenigingen deel uitmaken. Veelal is de betreffende stichting niet aangesloten bij een sportorganisatie, maar als de gebruikers van het gebouw of sportaccommodatie wel lid zijn van een bij NOC*NSF aangesloten organisatie en voldoen aan de overige criteria, kunnen zij voor teruggaaf in aanmerking komen. Indien de sportvereniging bij haar declaratie aan de sportorganisatie de bewijzen kan overleggen waaruit blijkt dat zij op deze wijze energiekosten en energie-belasting heeft betaald, komt zij ook voor teruggaaf in aanmerking. Ook in dit geval dient er sprake te zijn van overlegging van deugdelijke bewijsvoering van de betaalde ecotaks en van de vastgelegde contracten.

3 Overleggen van documenten door de sportvereniging = deugdelijke bewijsvoering Hoofdregel De belanghebbende sportvereniging zal moeten aantonen dat zij aanspraak kan maken op de teruggaafmogelijkheid. In geval van de hoofdregel bestaat dat uit een goed leesbare kopie van de originele, op de naam van de sportvereniging* gestelde, factuur van het energiebedrijf met als einddatum van de gebruiksperiode een datum die in 2012 ligt. Aan deze voorwaarde zal strikt vastgehouden worden. Een dergelijke eindafrekening van het energiebedrijf zal normaal gesproken een periode van circa 12 (aaneengesloten) maanden betreffen. Indien de periode waarop de eindafrekening betrekking heeft iets langer is dan 12 maanden en de einddatum daardoor net opschuift naar begin januari 2013 of later, dan kan de teruggaaf van energiebelasting niet in deze teruggaafronde plaats vinden. * De factuur moet daadwerkelijk op naam van de vereniging gesteld zijn en dient dus de naam van de vereniging te bevatten. Een factuur waarop alleen de aanduiding als sportvereniging of voetbalclub zijn opgenomen voldoet hier dus niet aan. Natuurlijk kan daarnaast in de verdere adressering een nadere aanduiding zijn opgenomen zoals ter attentie van. Maar een energierekening op naam van een natuurlijk persoon (bijvoorbeeld de penningmeester) is niet toelaatbaar als deugdelijk bewijs. Sportverenigingen die een grootverbruikerscontract hebben met het energie-bedrijf, ontvangen doorgaans geen eindafrekening, maar krijgen periodiek (meestal maandelijks) een factuur. In dat geval dienen de kopieën van facturen die gezamenlijk een periode van maximaal 12 aaneengesloten maanden (in aansluiting op de vorige declaratieperiode) vormen te worden overgelegd, waarbij de laatste factuur over een maand in 2012 moet zijn. Stichtingen die direct zijn aangesloten bij een landelijke sportorganisatie en een energierekening op naam ontvangen kunnen ook voor teruggaaf op grond van de hoofdregel in aanmerking komen, indien uit hun oprichtingsakte of statuten blijkt dat de stichting zelf sportactiviteiten (waaronder trainingen en/of wedstrijden) organiseert. Er mag dus geen sprake zijn van een beheersstichting. Uitzonderingen In het geval van de genoemde uitzondering op de hoofdregel dient de vereniging deugdelijk bewijs te overleggen als de doorberekening van de betaalde energie-belasting verloopt via een gemeente(lijke dienst) of via een (beheer)stichting. Deugdelijke bewijsvoering bij verrekening via een gemeente(lijke dienst) Een (eind)afrekening van de gemeente(lijke dienst) aan de sportvereniging, waarmee de betaalde energiekosten worden doorbelast op basis van een tussenmeter of contractueel vastgestelde verdeelsleutel. Een getekende overeenkomst of contract waarin de verdeelsleutel is vastgelegd (niet van toepassing in geval van een tussenmeter). In de (eind)afrekening zijn opgenomen: de doorberekende energiekosten, het energieverbruik (eenheid en hoeveelheid), de verbruiksperiode (die moet voldoen aan de gestelde criteria in deze brief), de in rekening gebrachte energiebelasting en de eventuele heffingskorting.

4 Deugdelijke bewijsvoering bij verrekening via een beheer(stichting) Een (eind)afrekening van de (beheer)stichting aan de sportvereniging, waarmee de betaalde energiekosten worden doorbelast op basis van een tussenmeter of contractueel vastgestelde verdeelsleutel. Een oprichtingsakte, waaruit blijkt dat de sportvereniging deel uit maakt van de beheer)stichting. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de vereniging één of meer bestuursleden van de stichting aan kan wijzen. Een (gebruik)overeenkomst ondertekend door vertegenwoordigers van de sportvereniging en de (beheer)stichting waarin is opgenomen de wijze van doorberekenen van de energiekosten en de daarvoor gebruikte verdeelsleutel. In de (eind)afrekening zijn opgenomen: de doorberekende energiekosten, het energieverbruik (eenheid en hoeveelheid), de verbruiksperiode (die moet voldoen aan de gestelde criteria in deze brief), de in rekening gebrachte energiebelasting en de eventuele heffingskorting. Indien er sprake is van 100% doorbelasting door de stichting aan de vereniging en de in uw bezit gestelde oprichtingsakte en (gebruik)overeenkomst voldoen aan het gestelde dan volstaat de eindafrekening van een energiebedrijf op naam van de (beheer)stichting voor het verwerken van de gegevens voor de aanvraag van de teruggaaf energiebelasting. De (gebruik)overeenkomst waar hierboven op gedoeld wordt is in vrijwel alle gevallen een maatwerkdocument, waarin heel veel verschillende onderwerpen geregeld kunnen zijn. Als handreiking richting uw verenigingen is een voorbeeld bijgesloten, waarin alleen de doorbelasting van de energiekosten is opgenomen. Losse energie Voor de losse energiedragers is het noodzakelijk dat de factuur met leesbare leverdatum, aangeschafte hoeveelheid en kosten wordt overgelegd. Verder is hier ten aanzien van tenaamstelling en bewijsvoering hetzelfde van toepassing als genoemd onder de hoofdregel dan wel de uitzonderingsregel Welke kosten vallen onder de teruggaafregeling van de ecotaks? Als gevolg van de liberalisering wordt er op de energiefactuur die de sportvereniging ontvangt onderscheid gemaakt tussen de kosten van de levering (het verbruik) en de kosten van het transport (het netwerk). Voor de verwerking van de ecotaksopgave zijn de gegevens van toepassing die worden genoemd onder de noemer: kosten van levering. Deze splitsing in de kosten is zowel voor elektriciteit als voor gas van toepassing. De heffingskorting is één bedrag. Energiekosten halfzware olie, gasolie en vloeibaar gemaakt petroleumgas In sommige takken van sport wordt op kleine schaal energie verbruikt die niet wordt geleverd door een energiebedrijf. Dit is bijvoorbeeld het geval bij gebruik van halfzware olie (HZO), gasolie en vloeibaar gemaakt petroleumgas (LPG). Tot werd van HZO, gasolie en LPG zowel accijns als energiebelasting (EB) geheven. De betaalde EB kwam in beginsel in aanmerking voor teruggaaf. Per heeft een vereenvoudiging van de wetgeving plaatsgevonden door de HZO, gasolie en LPG voortaan alleen nog te belasten met accijns. De EB is daarbij ingebouwd in het accijnstarief. Voor kerken en non-profitinstellingen waar geen aansluiting aanwezig is voor aardgas geldt sindsdien in plaats van een teruggaaf van betaalde EB een teruggaaf van betaalde accijns ter hoogte van een vast bedrag per 1000 kilogram voor LPG en per 1000 liter voor HZO en gasolie. Deze teruggaaf is vergelijkbaar met de teruggaafregeling waar een sport-vereniging in beginsel voor in aanmerking komt.

5 Voor de onderhavige teruggaafronde betekent dit concreet dat de sportverenigingen een aparte opgave moeten doen van de betaalde accijns op in 2011 en/of 2012 geleverde HZO, gasolie of LPG. De sportvereniging dient in deze situatie de op haar naam gestelde en gedateerde facturen van de leverancier te overleggen, tenzij de uitzonderingsregel van toepassing is. Indien dit laatste het geval is en aan de daartoe gestelde voorwaarden wordt voldaan dan is de factuur gesteld op naam van de gemeente(lijke instelling) of de beheerstichting. De factuur dient het aantal liters te vermelden dan wel het aantal kilogrammen. Voor de teruggaaf worden bedragen gehanteerd per eenheid. De teruggaaf-bedragen excl. BTW voor 2011 zijn voor HZO en gasolie 87,36 per liter en voor LPG 77,52 per kilogram. De teruggaafbedragen excl. BTW voor 2012 zijn voor HZO en gasolie 88,85 per liter en voor LPG 78,84 per kilogram. Deze teruggaafbedragen komen overeen met de teruggaaf die andere instellingen ontvangen op de betaalde accijns. Energiebelasting op het verbruik van water Hoewel er op de factuur van het waterleidingbedrijf sprake is van waterbelasting, valt dit niet onder de noemer van regulerende energiebelasting. In het kader van de teruggaafregeling van betaalde ecotaks door sportverenigingen blijft deze waterbelasting dan ook buiten beschouwing. Het is dus niet gewenst dat de factuur van het waterleidingbedrijf door de vereniging wordt opgestuurd en verwerkt in de opgave aan VWS. BTW De ecotaks wordt belast met BTW. Omdat bij veel sportverenigingen de zgn. kantineregeling van toepassing is en er daarom geen mogelijkheid tot verrekening van BTW bestaat, valt de BTW op de ecotaks onder de teruggaafregeling. In de periode die thans voor teruggaaf in aanmerking komt, kan er sprake zijn van twee BTWtarieven, te weten 19% tot 1 oktober 2012 en 21% vanaf 1 oktober Aangesloten bij meerdere sportbonden? Indien een sportvereniging (bijvoorbeeld een omnisportvereniging) bij meerdere landelijke sportorganisaties is aangesloten, dan moet deze vereniging verklaren dat zij bij slechts één landelijke sportorganisatie een aanvraag heeft ingediend.

SERVICEKOSTENBELEID HUURCOMMISSIE

SERVICEKOSTENBELEID HUURCOMMISSIE SERVICEKOSTENBELEID HUURCOMMISSIE Versie januari 2014 2 Servicekostenbeleid Huurcommissie januari 2014 INHOUDSOPGAVE Algemeen 7 Acceptatie, onderzoekstermijn en onderzoeksmethode 9 All in-prijzen 15 Eigendomsoverdracht

Nadere informatie

*050441201* Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie. Belastingdienst. Voor instellingen. Waarom dit formulier?

*050441201* Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie. Belastingdienst. Voor instellingen. Waarom dit formulier? Belastingdienst Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie Voor instellingen Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u als instelling teruggaaf vragen van 50% van de energiebelasting

Nadere informatie

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Voor de levering van elektriciteit aan uw energieleverancier met behulp van zonnepanelen kunt u aangemerkt worden als ondernemer voor de

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik Markt Proces Model Leveranciersmodel Versie 6.0 7 Maart 2012 Versiebeheer Versie Naam Datum Status Distributie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 212 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer Nr. 11 AMENDEMENT

Nadere informatie

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs)

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs) Stroom Nuon garandeert dat uw leveringstarieven en het vastrecht voor stroom gedurende het eerste jaar van het contract tenminste 20% lager zijn dan de Nuon-stroomtarieven bij een contract voor onbepaalde

Nadere informatie

Overstappen. Waarom overstappen?

Overstappen. Waarom overstappen? Overstappen Waarom overstappen? De meeste mensen stappen over naar een andere leverancier omdat zij hier flink wat geld mee kunnen besparen. Er bestaan namelijk grote verschillen in energietarieven van

Nadere informatie

RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Van toepassing verklaren van algemene voorwaarden. Algemeen: Om toepasselijkheid van algemene voorwaarden op een overeenkomst te bereiken dient er

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de navolgende termen met een beginnende hoofdletter geschreven en hebben zowel in het enkelvoud als in het meervoud de volgende betekenis, tenzij

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN

HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN VERENIGING VOOR MILIEUEDUCATIE PROVINCIE ANTWERPEN NATUURGIDSEN PROVINCIE ANTWERPEN HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN Secretariaat VMPA vzw Meir 44a 2000 Antwerpen Tel. 0475/66.87.51

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2014. www.vna-lease.nl

Auto en fiscus in 2014. www.vna-lease.nl Auto en fiscus in 2014 www.vna-lease.nl Inhoud 1 Auto van de zaak 10 1.1 De bijtelling in 2014 1.1.1 Algemeen 1.1.2 Bijtelling bij auto s met grijs kenteken 1.1.3 De cataloguswaarde 1.1.4 Oldtimers 1.1.5

Nadere informatie

Kennisgroep Verzekeringsproducten Toerekeningsregels voor vaststelling assurantiebelasting over fee en servicevergoedingen

Kennisgroep Verzekeringsproducten Toerekeningsregels voor vaststelling assurantiebelasting over fee en servicevergoedingen Kennisgroep Verzekeringsproducten Toerekeningsregels voor vaststelling assurantiebelasting over fee en servicevergoedingen Belastingdienst/Amsterdam Februari 2013 1. Inleiding Over premies voor niet-vrijgestelde

Nadere informatie

Sportclubs, belastingen en sociale verzekeringen

Sportclubs, belastingen en sociale verzekeringen 12345 Sportclubs, belastingen en sociale verzekeringen Voor bestuursleden van sportverenigingen Uw sportclub of vereniging kan te maken krijgen met belastingen. Als uw vereniging sponsors heeft, dan moet

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2012

Auto en fiscus in 2012 Auto en fiscus in 2012 Disclaimer De VNA besteedt zorg aan de samenstelling van haar publicaties. Desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Alle informatie

Nadere informatie

36-7514-424 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease

36-7514-424 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease 36-7514-424 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van WoonEnergie Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting

Nadere informatie

16 Drank- en horecawet

16 Drank- en horecawet 16 Drank- en horecawet 16.1 Wat u moet weten 16.2 Vragen en praktijkvoorbeelden 16.3 Extra informatie 16.1 Wat u moet weten. De huidige Drank- en Horecawet (16.3.1) is vanaf 1 november 2000 van kracht.

Nadere informatie

36-7514-426 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening

36-7514-426 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening 36-7514-426 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus

Nadere informatie

Omzetbelasting in Nederland

Omzetbelasting in Nederland Omzetbelasting in Nederland Voor ondernemers die niet gevestigd zijn in Nederland Als u in Nederland goederen koopt of verkoopt, of diensten verleent, dan krijgt u te maken met de Nederlandse regels voor

Nadere informatie

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden Beleggingsrekening Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden FBTO Beleggingsrekening 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: de rekeninghouder De Beleggingsrekening staat op uw naam. Wij zijn:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E BUSINESS, als leverancier van de software en diensten;

Nadere informatie

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014 GOVERNANCE HANDBOEK 2 december 2014 Governance-handboek Vestia Inhoudsopgave Inleiding op Governance-handboek Vestia Extern toezichtskader 01. Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) 02. AedesCode 03.

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl Auto en fiscus in 2015 www.vna-lease.nl Inhoud 1 Auto van de zaak 6 1.1 De bijtelling in 2015 1.1.1 Algemeen 1.1.2 Bijtelling bij auto s met grijs kenteken 1.1.3 De cataloguswaarde 1.1.4 Oldtimers 1.1.5

Nadere informatie

36-7514-428 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet

36-7514-428 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet 36-7514-428 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 oktober 2014 Betreft Zzp er in de zorg

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 oktober 2014 Betreft Zzp er in de zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12 Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze brochure 3 Doorlopend Krediet 4 Persoonlijke Lening 7 Huurkoop 7 Particuliere Lease 8 Seniorenlening 8 InterBank BetaalGarantie

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit CONSULTATIEDOCUMENT Consultatiedocument van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit Nummer 103308_1 / 53 Betreft zaaknr. 103308_1 / Beleidsregel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Richtlijnen voor de bewindvoerder

Richtlijnen voor de bewindvoerder Richtlijnen voor de bewindvoerder Inhoud: 1. Definities 2. Algemene inleiding 3. Aanvang bewind 4. Omvang bewind 5. Gevolgen van het bewind 6. Taak van de bewindvoerder 7. Twee of meer bewindvoerders 8.

Nadere informatie