PRINCE2 Glossary of Terms English Dutch

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PRINCE2 Glossary of Terms English Dutch"

Transcriptie

1 Term Definition Vertaalde Termen Vertaalde Definitie accept (risk response) acceptance acceptance criteria activity agile methods A risk response to a threat where a conscious and deliberate decision is taken to retain the threat, having discerned that it is more economical to do so than to attempt a risk response action. The threat should continue to be monitored to ensure that it remains tolerable. The formal act of acknowledging that the project has met agreed acceptance criteria and thereby met the requirements of its stakeholders. A prioritized list of criteria that the project product must meet before the customer will accept it, i.e. measurable definitions of the attributes required for the set of products to be acceptable to key stakeholders. A process, function or task that occurs over time, has recognizable results and is managed. It is usually defined as part of a process or plan. Principally, software development methods that apply the project approach of using short time-boxed iterations where products are incrementally developed. PRINCE2 is compatible with agile principles. accepteren (risicomaatregel) acceptatie acceptatiecriteria activiteit agile methods Een risicomaatregel tegen een bedreiging, waarbij een bewuste en weloverwogen beslissing wordt genomen om de bedreiging te laten voortbestaan, nadat is vastgesteld dat dat voordeliger is dan het nemen van een andere risicomaatregel. De bedreiging moet wel doorlopend worden bewaakt om te zorgen dat deze aanvaardbaar blijft. De formele erkenning dat het project voldoet aan de afgesproken acceptatiecriteria en daarmee voldoet aan de eisen van de stakeholders. Een lijst van geprioriteerde criteria waaraan het projectproduct moet voldoen voordat de klant het zal accepteren. Met andere woorden: meetbare definities van de eigenschappen die vereist zijn voor de reeks producten om aanvaardbaar te zijn voor de belangrijkste stakeholders. Een proces, functie of taak die in de tijd plaatsvindt, herkenbare resultaten heeft en wordt gemanaged. Een activiteit wordt meestal gedefinieerd als onderdeel van processen of plannen. Met name softwareontwikkelingsmethoden die gebruikmaken van de projectaanpak om in herhaalde korte tijdsperiodes producten stapsgewijs te ontwikkelen. PRINCE2 is compatibel met 'agile' principes. 1

2 approval approver assumption assurance authority The formal confirmation that a product is complete and meets its requirements (less any concessions) as defined by its Product Description. The person or group (e.g. a Project Board) who is identified as qualified and authorized to approve a (management or specialist) product as being complete and fit for purpose. A statement that is taken as being true for the purposes of planning, but which could change later. An assumption is made where some facts are not yet known or decided, and is usually reserved for matters of such significance that if they change, or turn out not to be true, there will need to be considerable replanning. All the systematic actions necessary to provide confidence that the target (system, process, organization, programme, project, outcome, benefit, capability, product output, deliverable) is appropriate. Appropriateness might be defined subjectively or objectively in different circumstances. The implication is that assurance will have a level of independence from that which is being assured. See also Project Assurance and quality assurance. The right to allocate resources and make decisions (applies to project, stage and team levels). goedkeuring goedkeurder aanname borging bevoegdheid De formele bevestiging dat een product is afgerond en (op eventuele concessies na) voldoet aan de eisen zoals gedefinieerd in de bijbehorende Product Description. De persoon of groep (bijv. een Project Board) waarvan is vastgesteld dat die gekwalificeerd en bevoegd is om een (management- of specialisten)product goed te keuren als zijnde afgerond en geschikt voor het doel. Een bewering die voor planningsdoeleinden als waar wordt beschouwd, maar die later zou kunnen wijzigen. Een aanname wordt gedaan als bepaalde feiten nog niet bekend zijn of als er nog geen beslissing over is genomen. Er worden meestal alleen aannamen gedaan over kwesties die van zo groot belang zijn dat wanneer ze wijzigen of onwaar blijken te zijn, er een ingrijpende herziening van de planning nodig is. Alle systematische acties die nodig zijn om vertrouwen te verschaffen dat het doel (systeem, proces, organisatie, programma, project, eindresultaat, benefit, bekwaamheid, product) geschikt is. Geschiktheid kan onder verschillende omstandigheden subjectief of objectief worden gedefinieerd. Het gevolg is dat borging een zekere mate van onafhankelijkheid nodig heeft ten opzichte van dat wat wordt geborgd. Zie ook Project Assurance en kwaliteitsborging'. De bevoegdheid om resources toe te wijzen en besluiten te nemen (van toepassing op project-, fase- en teamniveau). 2

3 authorization The point at which an authority is granted. autorisatie Het punt waarop een bevoegdheid wordt verleend. avoid (risk response) baseline baseline management product benefit Benefits Review Plan A risk response to a threat where the threat either can no longer have an impact or can no longer happen. Reference levels against which an entity is monitored and controlled. A type of management product that defines aspects of the project and, once approved, is subject to change control. The measurable improvement resulting from an outcome perceived as an advantage by one or more stakeholders. A plan that defines how and when a measurement of the achievement of the project s benefits can be made. If the project is being managed within a programme, this information may be created and maintained at the programme level. benefits tolerance The permissible deviation in the expected benefit that is allowed before the deviation needs to be escalated to the next level of management. Benefits tolerance is documented in the Business Case. See also tolerance. vermijden (risicomaatregel) baseline baseline-managementproduct benefit Benefits-reviewplan benefits-tolerantie Een risicomaatregel tegen een bedreiging, waarbij de bedreiging ofwel niet langer een impact kan hebben of niet meer kan plaatsvinden. Referentieniveau ten opzichte waarvan een entiteit wordt bewaakt en beheerst. Een type managementproduct dat aspecten van het project definieert en dat, na goedkeuring, onderworpen is aan wijzigingsbeheer. De meetbare verbetering die het gevolg is van een eindresultaat dat door een of meer stakeholders als een voordeel wordt beschouwd. Een plan dat vastlegt hoe en wanneer een meting kan worden uitgevoerd van de te bereiken benefits van het project. Als het project wordt gemanaged in het kader van een programma, dan kan deze informatie op programmaniveau wordt gemaakt en onderhouden. Afwijking ten opzichte van de verwachte benefits die is toegestaan, voordat de afwijking moet worden geëscaleerd naar het volgende managementniveau. De benefits-tolerantie wordt vastgelegd in de Business Case. Zie ook tolerantie. 3

4 Business Case centre of excellence The justification for an organizational activity (project), which typically contains costs, benefits, risks and timescales, and against which continuing viability is tested. A corporate coordinating function for portfolios, programmes and projects providing standards, consistency of methods and processes, knowledge management, assurance and training. Change Authority A person or group to which the Project Board may delegate responsibility for the consideration of requests for change or off-specifications. The Change Authority may be given a change budget and can approve changes within that budget. change budget change control checkpoint Checkpoint Report The money allocated to the Change Authority available to be spent on authorized requests for change. The procedure that ensures that all changes that may affect the project s agreed objectives are identified, assessed and either approved, rejected or deferred. A team-level, time-driven review of progress. A progress report of the information gathered at a checkpoint, which is given by a team to the Project Manager and which provides reporting data as defined in the Work Package. Business case expertisecentrum Wijzigingsautoriteit wijzigingsbudget wijzigingsbeheer checkpoint Checkpointrapport De rechtvaardiging voor een activiteit van de organisatie (project), die meestal de kosten, benefits, risico s en doorlooptijden bevat, en waaraan de voortdurende levensvatbaarheid wordt getoetst. Een bedrijfsbrede coördinerende functie voor portfolio's, programma s en projecten die zorgt voor standaarden, consistentie van methoden en processen, kennismanagement, borging en training. Een persoon of groep waaraan de Project Board de verantwoordelijkheid kan delegeren voor het overwegen van wijzigingsverzoeken of afwijkingen van de specificatie. De Change Authority kan de beschikking krijgen over een wijzigingsbudget toegewezen krijgen en kan binnen dat budget wijzigingen goedkeuren. Het geld dat beschikbaar is gesteld aan de Change Authority om aan goedgekeurde wijzigingsverzoeken te besteden. De procedure die waarborgt dat alle wijzigingen die invloed kunnen hebben op de overeengekomen doelstellingen van het project worden geïdentificeerd, beoordeeld en goedgekeurd, afgewezen of uitgesteld. Een 'time driven' beoordeling van de voortgang op teamniveau. Een verslag van de informatie die is verzameld tijdens een checkpoint. Het wordt door een team overhandigd aan de Project Manager en het bevat rapportagegegevens zoals vastgelegd in het Work Package. 4

5 closure notification closure recommendation Communication Management Strategy concession Advice from the Project Board to inform all stakeholders and the host sites that the project resources can be disbanded and support services, such as space, equipment and access, demobilized. It should indicate a closure date for costs to be charged to the project. A recommendation prepared by the Project Manager for the Project Board to send as a project closure notification when the board is satisfied that the project can be closed. A description of the means and frequency of communication between the project and the project s stakeholders. An off-specification that is accepted by the Project Board without corrective action. configuration item An entity that is subject to configuration management. The entity may be a component of a product, a product, or a set of products in a release. Configuration Item Record A record that describes the status, version and variant of a configuration item, and any details of important relationships between them. aankondiging van afsluiting aanbeveling tot afsluiting Kennisgeving van de Project Board om alle stakeholders en locaties waar het werk plaatsvindt te laten weten dat de projectresources ontbonden kunnen worden en ondersteunende diensten, zoals ruimte, materiaal en toegang opgeheven. De aankondiging moet een afsluitingsdatum vermelden tot wanneer kosten ten laste van het project kunnen worden gebracht. Een aanbeveling, voorbererid door de Project Manager om door de Project Board te worden verzonden als een aankondiging van projectafsluiting, nadat de Project Board zich ervan heeft vergewist dat het project kan worden afgesloten. Communicatiemanagementstrategie Een beschrijving van de middelen voor, en frequentie van communicatie tussen het project en de stakeholders van het project. concessie configuratie-item Configuratie-itemrecord Een afwijking van de specificatie die zonder corrigerende maatregel is geaccepteerd door de Project Board. Een entiteit die is onderworpen aan configuratiemanagement. De entiteit kan een component van een product zijn, een product, of een reeks producten in een release. Een vastlegging die de status, versie en variant van een configuratie-item beschrijft, inclusief alle informatie over belangrijke verbanden daartussen. 5

6 configuration management Technical and administrative activities concerned with the creation, maintenance and controlled change of configuration throughout the life of a product. configuratiemanagement Technische en administratieve activiteiten die betrekking hebben op de creatie, het onderhoud en de beheerste wijziging van configuraties gedurende de hele levensduur van een product. Configuration Management Strategy A description of how and by whom the project s products will be controlled and protected. Configuratiemanagementstrategie Een beschrijving van hoe en door wie de producten van een project worden beheerst en beschermd. configuration management system The set of processes, tools and databases that are used to manage configuration data. Typically, a project will use the configuration management system of either the customer or supplier organization. configuratiemanagementsysteem De verzameling van processen, tools en databases die worden gebruikt voor het managen van configuratiegegevens. Een project gebruikt meestal het configuratiemanagementsysteem van de organisatie van de klant of leverancier. constraints The restrictions or limitations that the project is bound by. beperkingen De restricties of begrenzingen waar het project aan gebonden is. contingency Something that is held in reserve typically to handle time and cost variances, or risks. PRINCE2 does not advocate the use of contingency because estimating variances are managed by setting tolerances, and risks are managed through appropriate risk responses (including the fallback response that is contingent on the risk occurring). post onvoorzien Reserve die meestal wordt aangehouden voor het afhandelen van verschillen van tijd en kosten of voor risico s. PRINCE2 is geen voorstander van het gebruik van de post onvoorzien, omdat begrotingsonnauwkeurigheden worden gemanaged door het instellen van toleranties, en risico s worden gemanaged door passende risicomaatregelen (waaronder de maatregel voor het treffen van een noodvoorziening, die wordt uitgevoerd als het risico optreedt). 6

7 corporate or programme standards corrective action cost tolerance customer customer s quality expectations Daily Log These are over-arching standards that the project must adhere to. They will influence the four project strategies (Communication Management Strategy, Configuration Management Strategy, Quality Management Strategy and Risk Management Strategy) and the project controls. A set of actions to resolve a threat to a plan s tolerances or a defect in a product. The permissible deviation in a plan s cost that is allowed before the deviation needs to be escalated to the next level of management. Cost tolerance is documented in the respective plan. See also tolerance. The person or group who commissioned the work and will benefit from the end results. A statement about the quality expected from the project product, captured in the Project Product Description. Used to record problems/concerns that can be handled by the Project Manager informally. bedrijfs- of programmastandaarden Dit zijn overkoepelende standaarden waaraan het project zich dient te houden. Deze standaarden zullen van invloed zijn op de vier projectstrategieën (Communication Management Strategy, Configuration Management Strategy, Quality Management Strategy en Risk Management Strategy) en de beheersinstrumenten van het project. corrigerende maatregel kostentolerantie klant kwaliteitsverwachtingen van de klant Dagelijks logboek deliverable See output. op te leveren product Zie output. Acties om een bedreiging van de toleranties van een plan of een mankement in een product op te heffen. De afwijking ten opzichte van de geplande kosten die wordt toegestaan voordat de afwijking moet worden geëscaleerd naar het volgende managementniveau. De kostentolerantie wordt vastgelegd in het betreffende plan. Zie ook tolerantie. De persoon of groep die opdracht voor het werk heeft gegeven en die baat heeft bij de eindresultaten. Een opsomming van de kwaliteit die verwacht wordt van het projectproduct, vastgelegd in de Project Product Description. Gebruikt om problemen/punten van zorg bij te houden die door de Project Manager informeel kunnen worden afgehandeld. 7

8 dependencies (plan) The relationship between products or activities. For example, the development of Product C cannot start until Products A and B have been completed. Dependencies can be internal or external. Internal dependencies are those under the control of the Project Manager. External dependencies are those outside the control of the Project Manager for example, the delivery of a product required by this project from another project. afhankelijkheden (plan) De relatie tussen producten of activiteiten. Bijvoorbeeld: de ontwikkeling van product C kan niet worden gestart totdat de producten A en B zijn afgerond. Afhankelijkheden kunnen intern of extern zijn. Interne afhankelijkheden zijn afhankelijkheden die vallen onder de controle van de Project Manager. Externe afhankelijkheden zijn afhankelijkheden die vallen buiten de controle van de Project Manager bijvoorbeeld: de oplevering van een voor dit project noodzakelijk product dat afkomstig is van een ander project. dis-benefit An outcome that is perceived as negative by one or more stakeholders. It is an actual consequence of an activity whereas, by definition, a risk has some uncertainty about whether it will materialize. dis-benefit Een eindresultaat dat door een of meer stakeholders als negatief wordt beschouwd. Een dis-benefits is een werkelijk gevolg van een activiteit, terwijl een risico, per definitie, enige mate van onzekerheid heeft of het op zal treden. DSDM Atern An agile project delivery framework developed and owned by the DSDM consortium. Atern uses a time-boxed and iterative approach to product development and is compatible with PRINCE2. DSDM Atern Een 'agile' raamwerk voor projectoplevering, ontwikkeld door en eigendom van het DSDMconsortium. Atern past time boxing en een iteratieve benadering toe voor productontwikkeling en is compatibel met PRINCE2. embedding (PRINCE2) What an organization needs to do to adopt PRINCE2 as its corporate project management method. See also in contrast, tailoring, which defines what a project needs to do to apply the method to a specific project environment. verankeren (van PRINCE2) Wat een organisatie moet doen om PRINCE2 in te bedden in de organisatie als bedrijfsbrede projectmanagementmethode. Let op het verschil met op maat maken, wat bepaalt wat een project moet doen om de methode toe te passen op een specifieke projectomgeving. 8

9 End Project Report A report given by the Project Manager to the Project Board, that confirms the handover of all products and provides an updated Business Case and an assessment of how well the project has done against the original Project Initiation Documentation. Projecteindrapport Een door de Project Manager aan de Project Board uitgebracht rapport dat de overdracht van alle producten bevestigt, en een geactualiseerde Business Case biedt plus een beoordeling hoe goed het project is verlopen ten opzichte van de oorspronkelijke Project Initiation Documentation. end stage assessment The review by the Project Board and Project Manager of the End Stage Report to decide whether to approve the next Stage Plan. According to the size and criticality of the project, the review may be formal or informal. The authority to proceed should be documented as a formal record. fase-eindbeoordeling De review door de Project Board en de Project Manager van het End Stage Report om te besluiten of het volgende Stage Plan kan worden goedgekeurd. Afhankelijk van de omvang en de urgentie van het project, kan de review formeel of informeel zijn. De autorisatie om door te gaan moet worden gedocumenteerd als formele vastlegging. End Stage Report A report given by the Project Manager to the Project Board at the end of each management stage of the project. This provides information about the project performance during the stage and the project status at stage end. Fase-eindrapport Een door de Project Manager aan de Project Board uitgebracht rapport aan het einde van elke managementfase van het project. Het rapport geeft informatie over de prestaties van het project gedurende de fase en over de projectstatus aan het einde van de fase. enhance (risk response) A risk response to an opportunity where proactive actions are taken to enhance both the probability of the event occurring and the impact of the event should it occur. vergroten (risicomaatregel) Een risicomaatregel voor een kans, waarbij proactieve acties worden ondernomen om zowel de kans dat de gebeurtenis zich voordoet, als de impact van de gebeurtenis te vergroten als die zich voor zou doen. 9

10 event-driven control A control that takes place when a specific event occurs. This could be, for example, the end of a stage, the completion of the Project Initiation Documentation, or the creation of an Exception Report. It could also include organizational events that may affect the project, such as the end of the financial year. 'event driven' beheersing Een beheersinstrument dat wordt ingezet wanneer een specifieke gebeurtenis plaatsvindt. Dit kan bijvoorbeeld het einde van een fase, de afronding van de Project Initiation Documentation of de creatie van een Exception Report zijn. Het kan ook betrekking hebben op gebeurtenissen in de organisatie die van invloed kunnen zijn op het project, zoals het einde van het financiële jaar. exception A situation where it can be forecast that there will be a deviation beyond the tolerance levels agreed between Project Manager and Project Board (or between Project Board and corporate or programme management). afwijking Een situatie waarin wordt verwacht dat de tolerantiegrenzen zullen worden overschreden die zijn overeengekomen tussen de Project Manager en de Project Board (of tussen de Project Board en het bedrijfs- of programmamanagement). exception assessment This is a review by the Project Board to approve (or reject) an Exception Plan. beoordeling Afwijkingsplan Dit is een door de Project Board uitgevoerde review ter goedkeuring (of afwijzing) van een Exception Plan. Exception Plan This is a plan that often follows an Exception Report. For a Stage Plan exception, it covers the period from the present to the end of the current stage. If the exception were at project level, the Project Plan would be replaced. Afwijkingsplan Dit is een plan dat vaak volgt op een Exception Report. Voor een afwijking op het niveau van het Stage Plan dekt het de periode vanaf heden tot het einde van de huidige fase. Als de afwijking zich op projectniveau zou voordoen, dan zou het Project Plan moeten worden vervangen. Exception Report A description of the exception situation, its impact, options, recommendation and impact of the recommendation. This report is prepared by the Project Manager for the Project Board. Afwijkingsrapport Een beschrijving van de situatie rond de afwijking, de impact ervan, de opties, de aanbeveling en de impact van de aanbeveling. Dit rapport wordt opgesteld door de Project Manager voor de Project Board. 10

11 Executive exploit (risk response) fallback (risk response) follow-on action recommendations The single individual with overall responsibility for ensuring that a project meets its objectives and delivers the projected benefits. This individual should ensure that the project maintains its business focus, that it has clear authority, and that the work, including risks, is actively managed. The Executive is the chair of the Project Board. He or she represents the customer and is responsible for the Business Case. A risk response to an opportunity by seizing the opportunity to ensure that it will happen and that the impact will be realized. A risk response to a threat by putting in place a fallback plan for the actions that will be taken to reduce the impact of the threat should the risk occur. Recommended actions related to unfinished work, ongoing issues and risks, and any other activities needed to take a product to the next phase of its life. These are summarized and included in the End Stage Report (for phased handover) and End Project Report. Opdrachtgever benutten (risicomaatregel) noodvoorziening treffen (risicomaatregel) aanbevelingen voor vervolgacties De individuele persoon die de eindverantwoording heeft voor het zorgen dat een project zijn doelstellingen bereikt en de geraamde benefits oplevert. Deze persoon dient erop toe te zien dat het project zijn bedrijfsfocus behoudt, dat bevoegdheden duidelijk zijn belegd en dat het werk, inclusief de risico s, actief wordt gemanaged. De Executive is voorzitter van de Project Board. Hij of zij vertegenwoordigt de klant en is verantwoordelijk voor de Business Case. Een risicomaatregel voor een kans, waarbij de kans wordt aangegrepen om ervoor te zorgen dat die zich voordoet en dat de impact wordt gerealiseerd. Een risicomaatregel tegen een bedreiging, waarbij een noodplan wordt opgesteld met de acties die ondernomen zullen worden om de impact van de bedreiging te reduceren mocht het risico zich voordoen. Aanbevolen acties gerelateerd aan onvoltooid werk, lopende issues en risico s, en alle overige activiteiten die nodig zijn om een product naar de volgende fase van zijn levenscyclus te leiden. Deze worden samengevat en opgenomen in het End Stage Report (voor gefaseerde overdracht) en het End Project Report. 11

12 governance (corporate) The ongoing activity of maintaining a sound system of internal control by which the directors and officers of an organization ensure that effective management systems, including financial monitoring and control systems, have been put in place to protect assets, earning capacity and the reputation of the organization. governance (corporate) De doorlopende activiteit van het in stand houden van een degelijk systeem van interne controle, waarmee de bestuurders en stafleden van een organisatie waarborgen dat effectieve managementsystemen zijn ingesteld, waaronder financiële bewakings- en controlesystemen, ter bescherming van de assets, de verdiencapaciteit en de reputatie van de organisatie. governance (project) Those areas of corporate governance that are specifically related to project activities. Effective governance of project management ensures that an organization s project portfolio is aligned to the organization s objectives, is delivered efficiently and is sustainable. governance (project) Die terreinen van corporate governance die specifiek gerelateerd zijn aan projectactiviteiten. Effectieve governance van projectmanagement zorgt ervoor dat de projectportfolio van een organisatie is afgestemd op de organisatiedoelstellingen, efficiënt wordt uitgevoerd en stabiel is. handover The transfer of ownership of a set of products to the respective user(s). The set of products is known as a release. There may be more than one handover in the life of a project (phased delivery). The final handover takes place in the Closing a Project process. overdracht Het overdragen van het eigenaarschap van een verzameling producten aan de respectievelijke gebruiker(s). De verzameling van producten wordt release genoemd. Gedurende de levensduur van een project kan er meer dan één overdracht zijn (gefaseerde oplevering). De uiteindelijke overdracht vindt plaats tijdens het proces Closing a Project. Highlight Report A time-driven report from the Project Manager to the Project Board on stage progress. Hoofdpuntenrapport Een 'time driven' rapportage van de Project Manager aan de Project Board over de voortgang van een fase. host site A site where project work is being undertaken (for example, an office or construction site).,locatie waar het werk plaatsvindt Een locatie waar projectwerk wordt uitgevoerd (bijvoorbeeld een kantoor of een bouwterrein). impact (of risk) The result of a particular threat or opportunity actually occurring, or the anticipation of such a result. impact (van risico) Het gevolg van het optreden van een bepaalde bedreiging of kans, of de verwachting van een dergelijk gevolg. 12

13 inherent risk initiation stage issue Issue Register Issue Report Lessons Log The exposure arising from a specific risk before any action has been taken to manage it. The period from when the Project Board authorizes initiation to when they authorize the project (or decide not to go ahead with the project). The detailed planning and establishment of the project management infrastructure is covered by the Initiating a Project process. A relevant event that has happened, was not planned, and requires management action. It can be any concern, query, request for change, suggestion or offspecification raised during a project. Project issues can be about anything to do with the project. A register used to capture and maintain information on all of the issues that are being managed formally. The Issue Register should be monitored by the Project Manager on a regular basis. A report containing the description, impact assessment and recommendations for a request for change, off-specification or a problem/concern. It is only created for those issues that need to be handled formally. An informal repository for lessons that apply to this project or future projects. inherent risico initiatiefase issue Issueregister De gevolgen van het optreden van een risico als er geen actie wordt ondernomen om het te managen. De periode vanaf de autorisatie door de Project Board van de projectinitiatie tot aan het moment dat zij het project autoriseren (of besluiten niet door te gaan met het project). De gedetailleerde planning en inrichting van de projectmanagementinfrastructuur wordt afgedekt door het proces Initiating a Project. Een relevante gebeurtenis die heeft plaatsgevonden, niet gepland was en managementactie vereist. Het kan gaan om een punt van zorg, vraag, wijzigingsverzoek, suggestie of afwijking van de specificatie die tijdens een project wordt ingebracht. Projectissues kunnen gaan over alles wat met het project te maken heeft. Een register gebruikt voor het vastleggen en onderhouden van informatie over alle issues die formeel worden gemanaged. Het Issueregister moet regelmatig worden bewaakt door de Project Manager. Issuerapport Een rapport met daarin de beschrijving en, impactbeoordeling van, en aanbevelingen voor een wijzigingsverzoek, afwijking van de specificatie of een probleem/punt van zorg. Het rapport wordt alleen gemaakt voor die issues die formeel moeten worden afgehandeld. Leerpuntenlogboek Een informele verzameling leerpunten die van toepassing zijn op dit project of toekomstige projecten. 13

PRINCE2:2009 Glossary of Terms English

PRINCE2:2009 Glossary of Terms English accept (risk response) acceptance A risk response to a threat where a conscious and deliberate decision is taken to retain the threat, having discerned that it is more economical to do so than to attempt

Nadere informatie

332 Bijlage F: Vertaallijst F.4.2 Thema s Thema's Organisatie Kwaliteit nen Risico Wijziging Themes Organization Quality s Risk Change F.4.3 Processen

332 Bijlage F: Vertaallijst F.4.2 Thema s Thema's Organisatie Kwaliteit nen Risico Wijziging Themes Organization Quality s Risk Change F.4.3 Processen Bijlage F: Vertaallijst F.1 DE ROLLEN Roles Change Authority Executive Project Assurance Project Board Project Manager Project Support Senior Supplier Senior User Team Manager F.2. DE PROCESSEN Processes

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Rollen en verantwoordelijkheden

Rollen en verantwoordelijkheden Rollen en verantwoordelijkheden Rollen en verantwoordelijkheden Project Board De Project Board legt verantwoording af aan het bedrijfs- of programmamanagement over het succes van het project, en heeft

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Brigitte de Vries Staedion. Kwaliteitsbeheersing De uitdagingen voor een éénpitter

Brigitte de Vries Staedion. Kwaliteitsbeheersing De uitdagingen voor een éénpitter Brigitte de Vries Staedion Kwaliteitsbeheersing De uitdagingen voor een éénpitter Kwaliteitsbeheersing voor de éénpitter Wat kunt u verwachten Wie ben ik en waar werk ik Mijn uitdagingen Ervaring met kwaliteitstoetsing

Nadere informatie

Lagant Management Consultants B.V. Presentatie NGI 26 augustus 2003

Lagant Management Consultants B.V. Presentatie NGI 26 augustus 2003 Lagant Management Consultants B.V. Presentatie NGI 26 augustus 2003 1 2 Inleiding Wat is PRINCE2? Organisation Discussie Wat is een project? Improvisatie Uniek Flexibel Vernieuwend Enerverend Chaotisch

Nadere informatie

1Modelexamen 1. Modelexamen 1

1Modelexamen 1. Modelexamen 1 1Modelexamen 1 Het examen PRINCE2 Foundation wordt in Nederland afgenomen door Stichting EXIN. Om u voor te bereiden op het examen is er een representatief modelexamen bijgevoegd. Het examen bestaat uit

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

PRINCE2 2005 Glossary of Terms Dutch

PRINCE2 2005 Glossary of Terms Dutch PRINCE2 2005 Glossary EN 020708--v3.2_Translation EN-NL Document Details: Document Name: Document Control Information Dutch translation of PRINCE2 glossary PRINCE2 2005 Glossary EN 020708-v3.2 Purpose

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007 ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard NGI Limburg 30 mei 2007 1 Tijdlijn 80-er jaren: ITIL versie 1 2000: BS 15000 2001: ITIL versie 2 2002: Aangepaste versie BS 15000 2005: BS

Nadere informatie

PROJECT INITIATION DOCUMENT

PROJECT INITIATION DOCUMENT PROJECT INITIATION DOCUMENT Versie: Datum: x.x dd-mm-jj DOCUMENTATIE Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:. INHOUDSOPGAVE 1. Managementsamenvatting

Nadere informatie

Certificate of Conformity Part I

Certificate of Conformity Part I 1. Supplier Serial No. Certificate of Conformity Part I 2. Supplier (Include Name, Address, Email etc.): 3. Contract Number: 4. Contract Modification Number: 5. Approved Deviations and/or Concessions:

Nadere informatie

Enterprise Portfolio Management

Enterprise Portfolio Management Enterprise Portfolio Management Strategische besluitvorming vanuit integraal overzicht op alle portfolio s 22 Mei 2014 Jan-Willem Boere Vind goud in uw organisatie met Enterprise Portfolio Management 2

Nadere informatie

Oefenvragen PRINCE2 Foundation 200 multiple choice

Oefenvragen PRINCE2 Foundation 200 multiple choice Oefenvragen PRINCE2 Foundation 200 multiple choice 1. Wat komt NIET voor in de PRINCE2 definities van een project? A. moet producten opleveren B. hanteert gespecificeerde technieken C. is een management

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Plannen. 9.1 Doel. 9.2 Definitie plannen

Hoofdstuk 9 Plannen. 9.1 Doel. 9.2 Definitie plannen Hoofdstuk 9 Plannen 9.1 Doel Het doel van het thema Plannen is om de uitvoering, communicatie en beheersing van het realiseren van een specifiek doel of verzameling van doelen te faciliteren door het definiëren

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Trefdag ZORG. Meer resultaten. door strategische inzet. van middelen

Trefdag ZORG. Meer resultaten. door strategische inzet. van middelen Trefdag ZORG Meer resultaten door strategische inzet van middelen September 2013 Francis Manas fm@amelior.be Herkenbaar? Aantal projecten neemt toe Projecten zonder link met doelen organisatie: geen fit

Nadere informatie

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 NCP contactdag, 19 april 2016 Thamar Zijlstra, Dick Hortensius NEN Milieu en Maatschappij Agenda Achtergrond NPR 9036

Nadere informatie

De kleine Prince 2. Gids voor projectmanagement. Mark van Onna Ans Koning. Zesde herziene druk. Review: Arthur Coppens

De kleine Prince 2. Gids voor projectmanagement. Mark van Onna Ans Koning. Zesde herziene druk. Review: Arthur Coppens De kleine Prince 2 Gids voor projectmanagement Zesde herziene druk Mark van Onna Ans Koning Review: Arthur Coppens Inhoud 1 Inleiding 12 1.1 Introductie 12 1.2 Voor wie is De kleine Prince 2? 13 1.3 Het

Nadere informatie

1. Thema: Plannen. Definities en Kernbegrippen. Inhoud

1. Thema: Plannen. Definities en Kernbegrippen. Inhoud Inhoud 1. Thema: Plannen 1. Thema: Plannen 1 1.1 Niveaus van Plannen 2 1.1.1 Project Plan (Projectplan) 2 1.1.2 Stage Plan (Faseplan) 2 1.1.3 Exception Plan (Afwijkingsplan) 2 1.2 Product Based Planning

Nadere informatie

1. Overleg tussen VOC en SSVV over aanpassingen 2. Planning 2015 nieuwe versie gereed 3. Aansluitend nieuwe VCU 4. Waarschijnlijk meer nuancering dan

1. Overleg tussen VOC en SSVV over aanpassingen 2. Planning 2015 nieuwe versie gereed 3. Aansluitend nieuwe VCU 4. Waarschijnlijk meer nuancering dan 1. Overleg tussen VOC en SSVV over aanpassingen 2. Planning 2015 nieuwe versie gereed 3. Aansluitend nieuwe VCU 4. Waarschijnlijk meer nuancering dan schokkende wijzigingen Speerpunten VOC richting SSVV

Nadere informatie

2Modelexamen 2. Modelexamen 2

2Modelexamen 2. Modelexamen 2 2Modelexamen 2 Het examen PRINCE2 Foundation wordt in Nederland afgenomen door Stichting EXIN. Om u voor te bereiden op het examen is er een representatief modelexamen bijgevoegd. Het examen bestaat uit

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

PRINCE2 2002 Glossary of Terms Dutch

PRINCE2 2002 Glossary of Terms Dutch Acceptance criteria Activity network A prioritised list of criteria that the final product(s) must meet before the customer will accept them; a measurable definition of what must be done for the final

Nadere informatie

E.1. Opstarten van een Project (OP)

E.1. Opstarten van een Project (OP) [ppendix E: Health heck - Prince2, editie 2009] E.1. Opstarten van een Project (OP) 1 Zijn de management team rollen toegewezen voor de: D E F G H Executive? Projectmanager? Senior User(s)? Senior Supplier(s)?

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Secretaris op maat! PRINCE2

Secretaris op maat! PRINCE2 PRINCE2 PRINCE2 (PRojects IN a Controlled Environment) levert een managementomgeving en structuur met richtlijnen en hulpmiddelen voor het opstarten, initiëren, uitvoeren, beheersen en afsluiten van projecten.

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Risk & Requirements Based Testing

Risk & Requirements Based Testing Risk & Requirements Based Testing Tycho Schmidt PreSales Consultant, HP 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Agenda Introductie

Nadere informatie

Enterprisearchitectuur

Enterprisearchitectuur Les 2 Enterprisearchitectuur Enterprisearchitectuur ITarchitectuur Servicegeoriënteerde architectuur Conceptuele basis Organisatiebrede scope Gericht op strategie en communicatie Individuele systeemscope

Nadere informatie

ISO 20000 @ CTG Europe

ISO 20000 @ CTG Europe ISO 20000 @ CTG Europe 31/10/2007 mieke.roelens@ctg.com +32 496266725 1 Agenda 31 oktober 2007 Voorstelling Project Business Case: Doel & Scope Projectorganisatie Resultaten assessments en conclusies De

Nadere informatie

CTI SUITE TSP DETAILS

CTI SUITE TSP DETAILS CTI SUITE TSP DETAILS TAPI allows an application to access telephony services provided by a telecom PABX. In order to implement its access to ETRADEAL, a TAPI interface has been developed by Etrali. As

Nadere informatie

PRINCE2:2009 Translation List (Dutch) PRINCE2:2009 Translation List (Dutch)

PRINCE2:2009 Translation List (Dutch) PRINCE2:2009 Translation List (Dutch) Using this Document PRINCE2:2009 Translation List (Dutch) Contents Using this Document... 1 The Principles... 2 The Themes... 2 The Processes and Activities... 2 The PRINCE2 approach to plans... 4 The

Nadere informatie

It s CMMI Jim, but not as we know it! CMMI toegepast op een Compliance organisatie Door Jasper Doornbos Improvement Focus

It s CMMI Jim, but not as we know it! CMMI toegepast op een Compliance organisatie Door Jasper Doornbos Improvement Focus It s CMMI Jim, but not as we know it! CMMI toegepast op een Compliance organisatie Door Jasper Doornbos Improvement Focus Inhoud Compliance vakgebied en organisatie CMMI software en systems engineering

Nadere informatie

Maturity van security architectuur

Maturity van security architectuur Renato Kuiper Principal Consultant LogicaCMG renato.kuiper@logicacmg.com LogicaCMG 2006. All rights reserved Over de spreker Renato Kuiper Principal consultant Information Security bij LogicaCMG Hoofdredacteur

Nadere informatie

Snel naar ISO20000 met de ISM-methode

Snel naar ISO20000 met de ISM-methode Snel naar ISO20000 met de ISM-methode Cross-reference Datum: 16 oktober 2012 Versie: 1.0 Auteur: J. van Bon Integrated Service Management Snel naar ISO20000 met de ISM-methode! Organisaties moeten, door

Nadere informatie

Wat heeft een tester aan ASL en BiSL?

Wat heeft een tester aan ASL en BiSL? TestNet Noord, Heerenveen, 20 november 2012 Wat heeft een tester aan ASL en BiSL? Eibert Dijkgraaf Intro Wie zit er in een typische beheer omgeving? Wat is kenmerkend voor testen : IN BEHEER? IN ONDERHOUD?

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

Wat komt er op ons af?

Wat komt er op ons af? BUSINESS ASSURANCE ISO 45001 Wat komt er op ons af? Apply veiligheidsdag Hans Snoeren 25 mei 2016 1 EHS Conversion_01_Introduction_Rev 0 SAFER, SMARTER, GREENER Introductions Planning ontwikkeling ISO

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

GMPZ herziening 2013 H7 Uitbestede werkzaamheden Pagina 1 van 6

GMPZ herziening 2013 H7 Uitbestede werkzaamheden Pagina 1 van 6 -Z Hoofdstuk 7 Uitbestede werkzaamheden Inleiding Voor het uitbesteden van de gehele bereiding of een onderdeel daarvan geldt de. De -principes van dit hoofdstuk zijn van toepassing op het uitbesteden

Nadere informatie

Management van baten Evolutie in denken

Management van baten Evolutie in denken Management van baten Evolutie in denken IPMA interessegroep procesmanagement Versie 0.1 jd0912 Management van baten Setting the direction high Relative market share low low Growth potential high Strategic

Nadere informatie

Evaluatie in de Europese Commissie. Dhr. Johan Geyskens, Europese Commissie, DG Budget, Evaluation Unit

Evaluatie in de Europese Commissie. Dhr. Johan Geyskens, Europese Commissie, DG Budget, Evaluation Unit Evaluatie in de Europese Commissie Dhr. Johan Geyskens, Europese Commissie, DG Budget, Evaluation Unit 1 INHOUD Basis concepten in de Commissie Evaluatie capaciteit Evaluatie netwerk Wettelijk kader and

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Prince2 audit. Kwaliteitsmaatregel met rendement

Prince2 audit. Kwaliteitsmaatregel met rendement Prince2 audit Kwaliteitsmaatregel met rendement Niek Pluijmert Dga INQA (samen met Hans) Project- en kwaliteitmanagement Sedert 1979 in ICT Bestuurslid Spider Bestuurslid KvK Midden Nederland TU Delft

Nadere informatie

De impact van ISO op (PRINCE2) projecten. BPUG kennissessie 15 februari Gastspreker: BPUG sponsors:

De impact van ISO op (PRINCE2) projecten. BPUG kennissessie 15 februari Gastspreker: BPUG sponsors: BPUG kennissessie 15 februari 2012 De impact van ISO 21500 op (PRINCE2) projecten Gastspreker: robbert.van.alen@sogeti.nl BPUG sponsors: PRINCE2, MSP, MoP, M_o_R, MoV & P3O are Registered Trade Marks of

Nadere informatie

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC LIGHTREC Energiezuinige lampen zijn goed voor het milieu, maar mogen niet worden afgedankt bij het gewone huisvuil. De materialen uit energiezuinige verlichting

Nadere informatie

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces Software Processen Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1 Het software proces Een gestructureerd set van activiteiten nodig om een software systeem te ontwikkelen Specificatie;

Nadere informatie

VLC. De betekenis van de Verantwoordelijk LasCoördinator in de EN 1090 en ISO 3834 series. Ing Raoul Heremans, ewe

VLC. De betekenis van de Verantwoordelijk LasCoördinator in de EN 1090 en ISO 3834 series. Ing Raoul Heremans, ewe 1 VLC De betekenis van de Verantwoordelijk LasCoördinator in de EN 1090 en ISO 3834 series Ing Raoul Heremans, ewe De VLC, een nieuw begrip? Met welke verordeningen, standaarden en normen is het begrip

Nadere informatie

Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar

Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar Titel, samenvatting en biografie Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar Samenvatting: Nieuwe projecten nemen toe in complexiteit: afhankelijkheden tussen software componenten,

Nadere informatie

Prince User Group Nederland

Prince User Group Nederland Prince User Group Nederland Topprestaties vragen geen dikke PRINCE2 documenten PRINCE2 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries Op zoek

Nadere informatie

Tester, hoe word jij geschikt voor de toekomst?

Tester, hoe word jij geschikt voor de toekomst? Tester, hoe word jij geschikt voor de toekomst? Testnet voorjaarsevent Marieke Brinkman en Marieke Mouwe Wie zijn wij Marieke B Marieke M 2010 Capgemini. All rights reserved. 1 Insert "Title, Author, Date"

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Handleiding Installatie ADS

Handleiding Installatie ADS Handleiding Installatie ADS Versie: 1.0 Versiedatum: 19-03-2014 Inleiding Deze handleiding helpt u met de installatie van Advantage Database Server. Zorg ervoor dat u bij de aanvang van de installatie

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016 BABOK meets BiSL Kennissessie, 19 januari 2016 Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation 1 Agenda 1. Presentatie white paper hoofdlijnen 2. Intro

Nadere informatie

Bram de Vuyst, Ron Seegers

Bram de Vuyst, Ron Seegers PRINCE User Group Nederland PRINCE2 2009 PiP sessie Bram de Vuyst, Ron Seegers Bram.deVuyst@getronics.com, Ron@projectmeester.nl Zoetermeer, 28 oktober 2009 1 Nieuwe manual, boek en pocket guide 2 Nieuw

Nadere informatie

Interactieve Discussieavond. Testen en PRINCE2. www.testnet.org. 14-09-2004 TestNet interactieve discussieavond Testen en Prince2 1

Interactieve Discussieavond. Testen en PRINCE2. www.testnet.org. 14-09-2004 TestNet interactieve discussieavond Testen en Prince2 1 Interactieve Discussieavond Testen en PRINCE2 14-09-2004 TestNet interactieve discussieavond Testen en Prince2 1 Agenda Korte introductie PRINCE2 (Rik Marselis, LogicaCMG) Intro Hot Issues PRINCE2 (Rob

Nadere informatie

Onderwerp: Toelichting op Toetsingskader Informatiebeveiliging 2014

Onderwerp: Toelichting op Toetsingskader Informatiebeveiliging 2014 Confidentieel 1 van 5 Onderwerp: Toelichting op Toetsingskader Informatiebeveiliging 2014 1. INLEIDING Sinds 2010 onderzoekt DNB de kwaliteit van informatiebeveiliging als thema binnen de financiële sector.

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

PRINCE2 in duizend woorden

PRINCE2 in duizend woorden PRINCE2 in duizend woorden Andy Murray, hoofdauteur van PRINCE2 (2009) en Directeur van Outperform UK Ltd White paper September 2011 Inhoud 1 Wat is PRINCE2? 3 2 Voordelen van PRINCE2 3 3 Principes 3 4

Nadere informatie

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact.

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. Subject: 1010 De houdernaam voor #domeinnaam# is veranderd / Registrant of #domeinnaam# has been changed

Nadere informatie

3e Mirror meeting pren April :00 Session T, NVvA Symposium

3e Mirror meeting pren April :00 Session T, NVvA Symposium 3e Mirror meeting pren 689 13 April 2017 14:00 Session T, NVvA Symposium steps since April 2016 The enquiry (June to August 2016) performed by the national bodies. Resulting in 550 comments. Three/Four

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Analyse 6 januari 203, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Wat is Interaction Design?

Wat is Interaction Design? Wat is Interaction Design? Wat is interaction design? Designing interactive products to support the way people communicate and interact in their everyday and working lives. Preece, Sharp and Rogers (2015)

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT. Daniel van Burk 7 november 2005

Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT. Daniel van Burk 7 november 2005 Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT Daniel van Burk 7 november 2005 Even voorstellen... Daniel van Burk Voorzitter van de afdeling Beheer van het NGI Senior Business Consultant bij Atos Consulting Veel

Nadere informatie

Identity & Access Management & Cloud Computing

Identity & Access Management & Cloud Computing Identity & Access Management & Cloud Computing Emanuël van der Hulst Edwin Sturrus KPMG IT Advisory 11 juni 2015 Cloud Architect Alliance Introductie Emanuël van der Hulst RE CRISC KPMG IT Advisory Information

Nadere informatie

ISO/IEC Governance of InformationTechnology. Yvette Backer ASL BiSL Foundation. 16 juni ISO Governance of Information Technoloy 1

ISO/IEC Governance of InformationTechnology. Yvette Backer ASL BiSL Foundation. 16 juni ISO Governance of Information Technoloy 1 ISO/IEC 38500 Governance of InformationTechnology Yvette Backer ASL BiSL Foundation 16 juni 2016 ISO 38500 Governance of Information Technoloy 1 Achtergrond Yvette Backer Zelfstandig consultant en trainer,

Nadere informatie

IPFOS. Bestuurders Conferentie. Scenario planning voor verzekeraars onder solvency II Onno de Vrij, Head of Risk andfraud-sas

IPFOS. Bestuurders Conferentie. Scenario planning voor verzekeraars onder solvency II Onno de Vrij, Head of Risk andfraud-sas IPFOS Bestuurders Conferentie Scenario planning voor verzekeraars onder solvency II Onno de Vrij, Head of Risk andfraud-sas SCENARIO PLANNING DE TOEKOMST VOOR PENSIOENFONDSEN? Onno de Vrij, SAS HET

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Rolf Driesen, 15de Overheidscongres, 21 Oktober 2014

Rolf Driesen, 15de Overheidscongres, 21 Oktober 2014 If you have a client logo or other co-branding to include, this should go here. It should never be larger than the Deloitte logo. Waarom kiezen voor een shared services center? Succesfactoren en valkuilen

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Incidenten in de Cloud. De visie van een Cloud-Provider

Incidenten in de Cloud. De visie van een Cloud-Provider Incidenten in de Cloud De visie van een Cloud-Provider Overzicht Cloud Controls Controls in de praktijk Over CloudVPS Cloudhosting avant la lettre Continu in ontwikkeling CloudVPS en de Cloud Wat is Cloud?

Nadere informatie

Martin Dees Algemene Rekenkamer. Performance Auditing

Martin Dees Algemene Rekenkamer. Performance Auditing Martin Dees Algemene Rekenkamer Performance Auditing Invitation to dance performance audits! De danszaal: goed openbaar bestuur De dansers: ook de internal auditors! De openingspassen: enkele uitgangspunten

Nadere informatie

PRINCE2 Foundation proef examen Multiple-choice oefening

PRINCE2 Foundation proef examen Multiple-choice oefening PRINCE2 Foundation proef examen Multiple-choice oefening 1. Wat is ten aanzien van de projectomgeving het uitgangspunt van PRINCE2? A. Een Fixed-price contract B. Een klant/leveranciers omgeving C. Een

Nadere informatie

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT THE WORK During the twenty years of its existence Studio Berkhout has evolved into the number one studio specialized in still life fashion photography. All skills needed for photography and styling, including

Nadere informatie

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14)

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14) Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of (09.09.14) Content: 1. Requirements on sticks 2. Requirements on placing sticks 3. Requirements on construction pallets 4. Stick length and

Nadere informatie

PRINCE2 - Project Initiation Documentation

PRINCE2 - Project Initiation Documentation Website dagcentrum Terranova Created/updated 18/12/12 PRINCE2 - Project Initiation Documentation Project Name: Website dagcentrum Terranova Date: 17/10/2012 Release: Final Author: Lars Peeters Owner: Client:

Nadere informatie

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Manon krabbenborg, Sandra Boersma, Marielle Beijersbergen & Judith Wolf s.boersma@elg.umcn.nl Homeless youth in the Netherlands Latest estimate:

Nadere informatie

BE Nanoregistry Annual Public Report

BE Nanoregistry Annual Public Report 1 BE Nanoregistry Annual Public Report Carine Gorrebeeck FPS Health, Food Chain Safety & Environment 2 WHY? The objectives of the registry (a.o.): - Traceability: allow competent authorities to intervene

Nadere informatie

ISO 9001: Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet?

ISO 9001: Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet? ISO 9001:2015... Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet? NNK bijeenkomst, 09 september 2014 Bob Alisic / ActinQ V2.1 Waarom een nieuwe versie van ISO 9001? De norm in lijn te

Nadere informatie

Self Assessment template ILAAP In te vullen door de onderneming CONCEPT

Self Assessment template ILAAP In te vullen door de onderneming CONCEPT Self Assessment template ILAAP In te vullen door de onderneming CONCEPT Naam van de onderneming Instructies De onderneming wordt gevraagd om een self-assessment uit te voeren van het liquiditeitsrisicomanagement

Nadere informatie

25/11/2016. ISO 9001:2015 en kennis. Kennismaken met. Annelies Kleijsen Jan Kingma

25/11/2016. ISO 9001:2015 en kennis. Kennismaken met. Annelies Kleijsen Jan Kingma ISO 9001:2015 en kennis Annelies Kleijsen Jan Kingma 1 SAFER, SMARTER, GREENER Kennismaken met Knowledge Management Competence Center annelies.kleijsen@dnvgl.com +31621530198 Business Assurance Assurance

Nadere informatie

Inter-proces Conclusies vanuit sub-wg:

Inter-proces Conclusies vanuit sub-wg: Inter-proces Conclusies vanuit sub-wg: Conclusie: Er is geen sprake van een keten-sla, enkel van koppelvlak SLA. Verzoek aan sub-werkgroep SLA gedaan tot: 1. Zorg dat op alle koppelvlakken een individuele

Nadere informatie

SYMPOSIUM ERGOTHERAPEUTEN

SYMPOSIUM ERGOTHERAPEUTEN Vrijdag 12 september 2014 HOW TO DO COGNITIVE REHABILITATION WORKSHOP FOR PROFESSIONALS Moderator Instructors Turid Deisz Kit Malia & Anne Brannagan Where cognitive impairment is causing management difficulties

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 22 februari 2013

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 22 februari 2013 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 22 februari 2013 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

ArchiMate voor kennismodellen van NORA en haar dochters. Marc Lankhorst 16 oktober 2013

ArchiMate voor kennismodellen van NORA en haar dochters. Marc Lankhorst 16 oktober 2013 ArchiMate voor kennismodellen van NORA en haar dochters Marc Lankhorst 16 oktober 2013 Agenda 13:00 introductie ArchiMate-status en -ontwikkelingen en NORA-kennismodel 14:00 parallelle workshops rond de

Nadere informatie

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled is een hoogwaardige, flexibele LED strip. Deze flexibiliteit zorgt voor een zeer brede toepasbaarheid. liniled kan zowel binnen als buiten in functionele en decoratieve

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

Continuous testing in DevOps met Test Automation

Continuous testing in DevOps met Test Automation Continuous ing in met Continuous testing in met Marco Jansen van Doorn Tool Consultant 1 is a software development method that emphasizes communication, collaboration, integration, automation, and measurement

Nadere informatie