PRINCE Glossary of Terms Dutch

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PRINCE2 2002 Glossary of Terms Dutch"

Transcriptie

1 Acceptance criteria Activity network A prioritised list of criteria that the final product(s) must meet before the customer will accept them; a measurable definition of what must be done for the final product to be acceptable to the customer. They should be defined as part of the Project Brief and agreed between customer and supplier no later than the project initiation stage. They should be documented in the Project Initiation Document. A flow diagram showing the activities of a plan and their interdependencies. The network shows each activity s duration, earliest start and finish times, latest start and finish times and float. Also known as planning network. See also Critical Path. Acceptatiecriteria Activiteiten netwerkplanning Een prioriteitenlijst van criteria waaraan de definitieve producten moeten voldoen om te worden geaccepteerd door de klant. Een meetbare definitie van wat er moet worden gedaan om ervoor te zorgen dat het eindproduct.door de klant te wordt geaccepteerd. Acceptatiecriteria dienen te worden opgenomen in het Projectvoorstel. Voor het eind van de projectinitiatiefase spreken de klant en leverancier de definitieve eisen af en leggen deze vast in het Projectinitiatiedocument. Een activiteitenstroomschema met daarin de onderlinge afhankelijkheden tussen de activiteiten. Het netwerk toont voor ieder activiteit de duur, de vroegst mogelijke start- en einddatum, de laatst mogelijke start- en einddatum en de speling ( float ). Een activiteiten netwerkplanning wordt ook wel netwerkplanning genoemd. Zie ook Kritieke pad. v1.0 Page 1 of 24

2 Baseline Benefits Benefits realisation Business Case A snapshot; a position or situation that is recorded. Although the position may be updated later, the baseline remains unchanged and available as a reminder of the original state and as a comparison against the current position. Products that have passed their quality checks and are approved are baselined products. Anything baselined should be under version control in configuration management and frozen, i.e. no changes to that version are allowed. The positive outcomes, quantified or unquantified, that a project is being undertaken to deliver, and that justify the investment. The practice of ensuring that the outcome of a project produces the projected benefits claimed in the business case. Information that describes the justification for setting up and continuing a PRINCE2 project. It provides the reasons (and answers the question Why? ) for the project. It is updated at key points throughout the project. Baseline Toegevoegde waarde Realisatie toegevoegde waarde Business Case Een momentopname, positie of situatie dat wordt vastgelegd. Hoewel de positie later kan worden geactualiseerd, blijft de Baseline onveranderd en beschikbaar als referentie. Op die manier kan de originele positie worden vergeleken met de huidige positie. Producten die de kwaliteitsreview hebben doorstaan en zijn goedgekeurd, worden gebaselined. Iedere Baseline dient te vallen onder versiebeheer als onderdeel van configuratiemanagement en worden bevroren. M.a.w. wijzigen in de betreffende versie, die is gebaselined, is niet toegestaan. Het positieve resultaat, gekwantificeerd of ongekwantificeerd, dat een project gaat opleveren en dat de investering rechtvaardigt. Het er voor zorgen dat het eindresultaat van het project de verwachte voordelen realiseert, zoals vastgelegd in de Business Case. De informatie die de rechtvaardiging voor het opzetten en continueren van een PRINCE2-project beschrijft. Het geeft aan waarom (de redenen) het project moet worden uitgevoerd en beantwoord het waarom?. De Business Case wordt op belangrijke momenten in het project bijgewerkt. v1.0 Page 2 of 24

3 Change authority Change budget Change control Checkpoint Checkpoint Report Communication Plan A group to which the Project Board may delegate responsibility for the consideration of requests for change. The change authority is given a budget and can approve changes within that budget. The money allocated to the change authority to be spent on authorised requests for change. The procedure to ensure that the processing of all Project Issues is controlled, including the submission, analysis and decision making. A team-level, time-driven review of progress, usually involving a meeting. A progress report of the information gathered at a checkpoint meeting, which is given by a team to the Project Manager and provides reporting data as defined in the Work Package. Part of the Project Initiation Document describing how the project's stakeholders and interested parties will be kept informed during the project. Wijzigingsautoriteit Wijzigingsbudget Wijzigingsbeheer Voortgangsbeoordeling Voortgangsrapport Communicatieplan De persoon of groep aan wie de Stuurgroep de verantwoordelijkheid voor het beoordelen van Wijzigingsverzoeken kan delegeren. De Wijzigingsautoriteit krijgt een budget toegewezen en kan binnen dat budget Wijzigingsverzoeken goedkeuren. Het budget dat aan een Wijzigingsautoriteit wordt toegewezen om aan goedgekeurde Wijzigingsverzoeken te besteden. De procedure die beschrijft hoe de afhandeling dus het indienen, de analyse en besluitvorming van Project Issues wordt geborgd. Het periodiek beoordelen van de voortgang op teamniveau. Dit gebeurt meestal tijdens een overleg. Een rapport over de voortgang van de teamwerkzaamheden (meestal verzameld tijdens een teamoverleg). Het Voortgangsrapport is rapportage van het team aan de Projectmanager. De inhoud van het Voortgangsrapport wordt bepaald in het Werkpakket. Een plan waarin voor alle belanghebbenden en betrokkenen bij het project wordt vastgelegd, hoe zij tijdens het project op de hoogte worden gehouden. Het Communicatieplan is een onderdeel van het Projectinitiatiedocument. v1.0 Page 3 of 24

4 Concession Configuration audit Configuration management Configuration status account Contingency budget Contingency plan An Off-Specification that is accepted by the Project Board without corrective action. A comparison of the latest version number and status of all products shown in the configuration library records against the information held by the product authors. A discipline, normally supported by software tools, that gives management precise control over its assets (for example, the products of a project), covering planning, identification, control, status accounting and verification of the products. A report on the status of products. The required products can be specified by identifier or the part of the project in which they were developed. The amount of money required to implement a contingency plan. If the Project Board approves a contingency plan, it would normally set aside a contingency budget, which would only be called upon if the contingency plan had to be implemented. A plan that provides an outline of decisions and measures to be taken if defined circumstances, outside the control of a PRINCE2 project, should occur. Concessie Configuratie audit Configuratiemanagement Configuratie statusverantwoording Calamiteitenbudget Calamiteitenplan Een Afwijking van Specificatie die door de Stuurgroep zonder corrigerende maatregelen te nemen, is geaccepteerd Een vergelijking tussen het meest recente versienummer en status van alle producten, zoals vastgelegd in de configuratiedatabase,en de informatie waarover de opstellers van het product beschikken. Een discipline, normaal gesproken ondersteund door software, waarmee het management de assets (bijvoorbeeld de producten van het project) nauwkeurig kan beheren. Het beslaat de planning, identificatie, beheersing, statusverantwoording en verificatie van de producten. Een rapport over de status van producten. De vereiste producten kunnen worden gespecificeerd aan de hand van een ID of het deel van het project waarin zij zijn gemaakt.. Het budget dat nodig is om een Calamiteitenplan te uit te voeren. Normaal gesproken reserveert de Stuurgroep een Calamiteitenbudget, zodra zij een Calamiteitenplan goedkeuren. Dit budget wordt alleen aangesproken als de noodzaak zich voordoet het Calamiteitenplan uit te voeren. Een plan met de te nemen beslissingen en maatregelen ingeval bepaalde omstandigheden zich voordoen, die buiten de invloedsfeer van een PRINCE2-project liggen. v1.0 Page 4 of 24

5 Critical path Customer Deliverable End Project Report This is the line connecting the start of a planning network with the final activity in that network through those activities with the smallest float. Often this is a line through the network connecting those activities with a zero float, i.e. those activities where any delay will delay the time of the entire network. The person or group who commissioned the work and will benefit from the end results. An item that the project has to create as part of the requirements. It may be part of the final outcome or an intermediate element on which one or more subsequent deliverables are dependent. According to the type of project, another name for a deliverable is product. A report given by the Project Manager to the Project Board, that confirms the hand-over of all deliverables and provides an updated Business Case and an assessment of how well the project has done against its Project Initiation Document. Kritieke pad Klant Product Projecteindrapport De serie van opeenvolgende activiteiten - vanaf start tot oplevering - van het project, die kritisch zijn voor het realiseren van de vroegst mogelijke oplevering. De activiteiten op dit pad hebben geen speling; dat wil zeggen iedere vertraging in de uitvoering van deze activiteiten resulteert in een vertraging in de oplevering van het project. De persoon of groep die opdracht heeft gegeven voor het werk en zal profiteren van het eindresultaat. Een onderdeel dat het project dient op te leveren als onderdeel van de specificaties. Het kan onderdeel uitmaken van het eindresultaat of een subproduct zijn waarvan één of meerdere andere producten afhankelijk zijn. Afhankelijk van het soort project, wordt ook wel de term deliverable gebruikt. Een rapport dat de Projectmanager aan het einde het project aan de Stuurgroep verstrekt. Het bevestigt de overdracht van alle eindproducten, verschaft een geactualiseerde Business Case en vergelijkt de werkelijke prestaties van het project met het oorspronkelijke Projectinitiatiedocument. v1.0 Page 5 of 24

6 End stage assessment End Stage Report Exception Exception Assessment The review by the Project Board and Project Manager of the End Stage Report to decide whether to approve the next Stage Plan (unless the last stage has now been completed). According to the size and criticality of the project, the review may be formal or informal. The approval to proceed should be documented as an important management product. A report given by the Project Manager to the Project Board at the end of each management stage of the project. This provides information about the project performance during the stage and the project status at stage end. A situation where it can be forecast that there will be a deviation beyond the tolerance levels agreed between Project Manager and Project Board (or between Project Board and corporate or programme management, or between a Team Manager and the Project Manager). This is a meeting of the Project Board to approve (or reject) an Exception Plan. Fase-eindbeoordeling Fase-eindrapport Afwijking Beoordeling Afwijkingsplan De review waarin de Stuurgroep en de Projectmanager het Fase-eindrapport bespreken en bepalen of het Faseplan voor de komende fase kan worden goedgekeurd (tenzij de laatste fase nu wordt afgerond). Afhankelijk van de omvang en het belang van het project, kan de bijeenkomst zowel formeel als informeel zijn. De goedkeuring om door te gaan moet worden gedocumenteerd als een belangrijk management product. Een rapport dat de Projectmanager aan het einde van elke managementfase van het project, aan de Stuurgroep verstrekt. Het rapport verschaft informatie over de performance van het project tijdens de fase, en de status van het project aan het einde van de fase. Een situatie waarbij wordt verwacht dat er afwijking gaat ontstaan tussen planning en realiteit, die groter is dan de tolerantiegrenzen zoals afgesproken tussen: de Projectmanager en de Stuurgroep, of de Stuurgroep en Bedrijfs- of Programmamanagement, of de Teammanager en de Projectmanager. Een vergadering waarin de Stuurgroep een Afwijkingsplan goed- of afkeurt. v1.0 Page 6 of 24

7 Exception Plan Exception Report Executive This is a plan that often follows an Exception Report. For a Stage Plan exception, it covers the period from the present to the end of the current stage. If the exception were at a project level, the Project Plan would be replaced. A report that describes an exception, provides an analysis and options for the way forward, and identifies a recommended option. The Project Manager presents it to the Project Board. The single individual with overall responsibility for ensuring that a project or programme meets its objectives and delivers the projected benefits. This individual should ensure that the project or programme maintains its business focus, that it has clear authority and that the work, including risks, is actively managed. The chairperson of the Project Board, representing the customer, and owner of the Business Case. Afwijkingsplan Afwijkingsrapport Opdrachtgever Een plan dat meestal volgt op een Afwijkingsrapport. Bij een faseafwijking beslaat het Afwijkingsplan de periode van het heden tot en met het einde van de huidige fase. Bij een afwijking op projectniveau wordt het Projectplan vervangen. Een rapport dat een Afwijking beschrijft, een analyse daarvan geeft met mogelijke alternatieven voor verder handelen en een optie aanbeveelt. Dit rapport wordt door de Projectmanager aan de Stuurgroep gepresenteerd. Het individu met de eindverantwoordelijkheid voor het borgen van de projectdoelstelling en de realisatie van de begrote voordelen. De Opdrachtgever dient er ook voor te zorgen dat: het project zijn business focus behoudt, dat het duidelijk is geautoriseerd, en dat het werk - inclusief de risico s - actief wordt gemanaged. De Opdrachtgever is de voorzitter van de Stuurgroep, vertegenwoordiger van de klant en eigenaar van de Business Case. v1.0 Page 7 of 24

8 Feasibility Study Follow-on Action Recommendations Gantt Chart Gate review Highlight Report A feasibility study is an early study of a problem to asses if a solution is feasible. The study will normally scope the problem, identify and explore a number of solutions and make a recommendation on what action to take. Part of the work in developing options is to calculate an outline Business Case for each as one aspect of comparison. A report that can be used as input to the process of creating a Business Case/Project Mandate for any follow-on PRINCE2 project, and for recording any follow-on instructions covering incomplete products or outstanding issues. It also sets out proposals for postproject review of the project's products. This is a diagram of a plan s activities against a time background, showing start and end times and resources required. A generic term, rather than a PRINCE2 term, meaning a point at the end of a stage or phase where a decision is made whether to continue with the project. In PRINCE2 this would equate to an end stage assessment. Report from the Project Manager to the Project Board on a time-driven frequency on stage progress. Haalbaarheidsstudie Aanbevelingen voor Vervolgacties Gantt Chart Gate review Hoofdpuntenrapport Een studie waarin wordt onderzocht of een oplossing of benadering voor een bepaald probleem of doel haalbaar is. Het onderzoek zal normaal gesproken het probleem afbakenen, een aantal mogelijke oplossingen identificeren en uitwerken en een aanbeveling over de te ondernemen actie. Het berekenen van een globale Business Case voor iedere optie is onderdeel van het werk. Het is een van de aspecten waarmee de opties onderling worden vergeleken. Een rapport met vervolginstructies over onvolledige producten of openstaande Project Issues. Het rapport kan worden gebruikt als input voor een Business Case of Projectmandaat van een vervolgproject. Het rapport bevat ook voorstellen voor een Postprojectreview van de producten van het project. Een diagram dat de activiteiten van een plan uitzet in de tijd, waarbij de begin- en einddata, en de benodigde resources worden getoond. Het punt aan het einde van een fase of periode, waarop een besluit wordt genomen over de continuering van het project. Gate review is een algemene term; geen PRINCE2 term. Binnen PRINCE2 komt dit overeen met een Faseeindbeoordeling. Een periodiek rapport dat de Projectmanager aan de Stuurgroep verstrekt over de voortgang in een fase. v1.0 Page 8 of 24

9 Issue Log Lessons Learned Report Off-Specification A log of all Project Issues including requests for change raised during the project, showing details of each issue, its evaluation, what decisions about it have been made and its current status. A report that describes the lessons learned in undertaking the project and that includes statistics from the quality control of the project's management products. It is approved by the Project Board and then held centrally for the benefit of future projects. Something that should be provided by the project, but currently is not (or is forecast not to be) provided. This might be a missing product or a product not meeting its specification. Issue Logboek Leerpuntenrapport Afwijking van Specificatie Een lijst met alle tijdens het project ingediende Project Issues, inclusief Wijzigingsverzoeken. Het bevat van elk Project Issue de details, de evaluatie, de genomen besluiten en de huidige status. Een rapport dat de leerpunten uit het project beschrijft, inclusief de resultaten van de kwaliteitscontrole van managementproducten. Het rapport wordt goedgekeurd door de Stuurgroep en daarna centraal bewaard, zodat toekomstige projecten ervan kunnen profiteren. Een onderdeel dat van het project wordt verwacht, maar volgens de huidige plannen niet door het project wordt (of is) geleverd. Dit kan bijvoorbeeld een ontbrekend product zijn of een product dat niet voldoet aan zijn specificaties. v1.0 Page 9 of 24

10 Outcome Peer review The term used to describe the totality of what the project is set up to deliver, consisting of all the specialist products. For example, this could be an installed computer system with trained staff to use it, backed up by new working practices and documentation, a refurbished and equipped building with all the staff moved in and working, or it could be a new product launched with a recruited and trained sales and support team in place. Peer reviews are specific reviews of a project or any of its products where personnel from within the organisation and/or from other organisations carry out an independent assessment of the project. Peer reviews can be done at any point within a project but are often used at stage-end points. Eindresultaat Peer review Het totaal dat het project beoogt op te leveren. Voorbeelden hiervan zijn: een geïnstalleerd computersysteem met opgeleid personeel om het te gebruiken, met aangepaste werkinstructies en documentatie en een heringericht en gemeubileerd pand waarheen al het personeel is verhuisd en waar het nu werkzaam is; of een nieuw gelanceerd product met een geworven en getraind team voor verkoop en ondersteuning. Een specifieke review op een project of op producten ervan, waarbij personeel van de klantorganisatie en/of andere organisatie een onafhankelijke beoordeling uitvoeren.. Peer reviews kunnen op ieder willekeurig moment tijdens het project worden uitgevoerd, maar meestal gebeurt dit aan het einde van een fase. v1.0 Page 10 of 24

11 Phase Postimplementation review Post-project review PRINCE2 A part, section or segment of a project, similar in meaning to a PRINCE2 stage. The key meaning of stage in PRINCE2 terms is the use of management stages, i.e. sections of the project to which the Project Board only commits one at a time. A phase might be more connected to a time slice, change of skills required or change of emphasis. Fase See Post-project Review. Postimplementatie-review Zie Postprojectreview One or more reviews held after project closure to determine if the expected benefits have been obtained. Also known as post-implementation review. A method that supports some selected aspects of project management. The acronym stands for PRojects IN Controlled Environments. Postprojectreview PRINCE2 Een stuk, gedeelte of segment van een project. Het betekent hetzelfde als een PRINCE2 fase. Binnen PRINCE2 wordt met fase een management fase bedoeld. Dit betekent: een gedeelte van het project waaraan de Stuurgroep zich - telkens maar aan één fase tegelijk - committeert. Een fase kan gekoppeld zijn aan een tijdslot, wijziging van benodigde vaardigheden of verandering van het type producten, waarop wordt gericht. Eén of meerdere reviews die na afsluiting van het project worden uitgevoerd om vast te stellen of de verwachte voordelen zijn behaald. Ook wel bekend als Postimplementatie-review. Een methode die een geselecteerd aantal aspecten van projectmanagement ondersteunt. Het acroniem staat voor PRojects IN Controllerd Environments. v1.0 Page 11 of 24

12 PRINCE2 project Process Producer Product A project whose product(s) can be defined at its start sufficiently precisely so as to be measurable against predefined metrics and that is managed according to the PRINCE2 method. That which must be done to bring about a particular outcome, in terms of information to be gathered, decisions to be made, and results that must be achieved. This role represents the creator(s) of a product that is the subject of a Quality Review. Typically it will be filled by the person who has produced the product, or who has led the team responsible. Any input to or output from a project. PRINCE2 distinguishes between management products (which are produced as part of the management or quality processes of the project) and specialist products (which are those products that make up the final deliverable) A product may itself be a collection of other products. PRINCE2 project Proces Producent Product Een project: waarvan de producten bij aanvang nauwkeurig genoeg kunnen worden gedefinieerd, zodat deze achteraf objectief kunnen worden beoordeeld volgens vooraf gedefinieerde criteria en dat wordt gemanaged volgens de PRINCE2 methodiek. Al datgene wat moet worden gedaan om een bepaald uitkomst te realiseren. Hierbij valt te denken aan de informatie die verzameld dient te worden, beslissingen die moeten worden genomen en resultaten die moeten worden behaald. Deze rol vertegenwoordigt de maker(s) van een product dat aan een Kwaliteitsreview wordt onderworpen. Meestal is dit de persoon die het product het heeft geproduceerd of diegene die het productieteam heeft geleid. De invoer of uitvoer van een project. PRINCE2 maakt onderscheid tussen management producten (deze worden geproduceerd als onderdeel van de management- en kwaliteitsprocessen van het project) en specialistische producten (de producten waaruit het uiteindelijke eindproduct bestaat). Een product kan zelf weer uit een verzameling andere (deel)producten bestaan. v1.0 Page 12 of 24

13 Product Breakdown Structure Product Checklist Product Description Product Flow Diagram Product-based Planning Programme Project A hierarchy of all the products to be produced during a plan. A list of the major products of a plan, plus key dates in their delivery. A description of a product's purpose, composition, derivation and quality criteria. It is produced at planning time, as soon as the need for the product is identified. A diagram showing the sequence of production and interdependencies of the products listed in a Product Breakdown Structure. A three step diagrammatic technique leading to a comprehensive plan based on creation and delivery of required outputs. The technique considers prerequisite products, quality requirements and the dependencies between products. A portfolio of projects selected, planned and managed in a co-ordinated way. A temporary organisation that is created for the purpose of delivering one or more business products according to a specified Business Case. Productdecompositiestructuur Productcontrolelijst Productbeschrijving Productstroomschema Productgerichte Planning Programma Project Een hiërarchische overzicht van alle producten, die binnen een plan moeten worden geproduceerd. Een lijst van de belangrijkste producten uit een plan, inclusief de belangrijkste gegevens over de opleverdata. Een beschrijving van het doel, de samenstelling, de herkomst en de kwaliteitscriteria van een product. De Productbeschrijving wordt opgesteld, zodra tijdens het planningsproces de behoefte aan het product wordt geïdentificeerd. Een schema waarin de volgorde van productie en de onderlinge afhankelijkheden van de producten uit de Productdecompositiestructuur wordt getoond. Een driestapse schematische techniek die leidt tot een omvattend plan gebaseerd op de productie en oplevering van de vereiste producten. De techniek gaat uit van de vereiste producten, hun kwaliteitseisen en hun onderlinge afhankelijkheden. Een verzameling van projecten die in samenhang worden geselecteerd, gepland en gemanaged. Een tijdelijke organisatievorm die is opgezet met als doel één of meer bedrijfsproducten op te leveren volgens een specificeerde Business Case. v1.0 Page 13 of 24

14 Project Assurance Project Brief Project closure notification Project closure recommendation Project Initiation Document (PID) The Project Board's responsibilities to assure itself that the project is being conducted correctly. A description of what the project is to do; a refined and extended version of the Project Mandate, which has been agreed by the Project Board and which is input to project initiation. Advice from the Project Board to inform the host location that the project resources can be disbanded and support services, such as space, equipment and access, demobilised. Notification prepared by the Project Manager for the Project Board to send (when the board is satisfied that the project can be closed) to any organisation that has supplied facilities to the project. A logical document which brings together the key information needed to start the project on a sound basis and to convey that information to all concerned with the project. Projectborging Projectvoorstel De verantwoordelijkheid van de stuurgroep om zichzelf ervan te verzekeren dat het project op correcte wijze wordt uitgevoerd. Een beschrijving van het voorgenomen project: een verfijnde en uitgewerkte versie van het Projectmandaat dat door de stuurgroep is goedgekeurd. Het Projectvoorstel wordt gebruikt als input voor de projectinitiatie. Aankondiging projectafsluiting De aankondiging van de Stuurgroep waarmee de projectomgeving wordt geïnformeerd: dat het projectteam kan worden ontbonden, en dat ondersteunende faciliteiten (zoals ruimte, apparatuur en toegang) kunnen worden vrijgegeven. Aanbeveling projectafsluiting Projectinitiatiedocument (PID) Het bericht waarin de Projectmanager de Stuurgroep adviseert het project af te sluiten. Bij akkoord, kan de Stuurgroep dit bericht versturen als Aankondiging projectafsluiting naar organisaties die faciliteiten hebben geleverd voor het project. Een document waarin alle benodigde relevante informatie wordt samengevoegd, om het project een goede start te geven en alle betrokkenen te informeren over de aanpak. Met het Projectinitiatiedocument wordt de basis gelegd voor het project. v1.0 Page 14 of 24

15 Project Issue Project management Project management team Project Manager Project Mandate A term used to cover either a general issue, query, a Request for Change, suggestion or Off-Specification raised during a project. Project Issues can be about anything to do with the project. The planning, monitoring and control of all aspects of the project and the motivation of all those involved in it to achieve the project objectives on time and to the specified cost, quality and performance. A term to represent the entire management structure of Project Board, Project Manager, plus any Team Managers, Project Assurance and Project Support roles. The person given the authority and responsibility to manage the project on a dayto-day basis to deliver the required products within the constraints agreed with the Project Board. Information created externally to the project, which forms the terms of reference and is used to start up the PRINCE2 project. Project Issue Projectmanagement Projectmanagementteam Projectmanager Projectmandaat Een term gebruikt voor zowel generieke aandachtspunten, vragen, Wijzigingsverzoeken, suggesties, als Afwijkingen van Specificaties, die tijdens het project worden ingediend. Project Issues kunnen betrekking hebben op alles wat met het project te maken heeft. Het plannen, bewaken en beheersen van alle aspecten van een project, en het motiveren van alle betrokkenen om de projectdoelstellingen binnen de gestelde tijd en tegen gespecificeerde kosten, kwaliteit en prestaties, te verwezenlijken. De totale managementstructuur van het project, bestaande uit de rollen van de stuurgroep, de projectmanager en eventuele teammanagers, projectborging en projectondersteuning. De persoon die de bevoegdheid en verantwoordelijkheid heeft gekregen voor het dagelijks management van het project. De Projectmanager heeft als taak de vereiste producten binnen de grenzen, zoals afgesproken met de Stuurgroep, op te leveren. De informatie, opgesteld buiten het project, die het referentiekader vormt voor het project, en die wordt gebruikt om een PRINCE2-project op te starten. v1.0 Page 15 of 24

16 Project Plan Project Quality Plan Project Records Project start-up notification A high-level plan showing the major products of the project, when they will be delivered, and at what cost. An initial Project Plan is presented as part of the Project Initiation Document. This is revised as information on actual progress appears. It is a major control document for the Project Board to measure actual progress against expectations. A plan defining the key quality criteria, quality control and audit processes to be applied to project management and specialist work in the PRINCE2 project. It will be part of the text in the Project Initiation Document. A collection of all approved management, specialist and quality products and other material, which is necessary to provide an auditable record of the project. NB. This does not include working files. Advice to the host location that the project is about to start and requesting any required Project Support services. Projectplan Projectkwaliteitsplan Projectgegevens Aankondiging projectstart Een globaal plan waarin de belangrijkste producten, hun opleverdata en bijbehorende kosten, worden beschreven. Een initieel Projectplan wordt gepresenteerd als onderdeel van het Projectinitiatiedocument. Het plan wordt in de loop van het project bijgewerkt en vormt een belangrijke informatiebron voor de Stuurgroep om de werkelijke voortgang te meten ten opzichte van de verwachtingen. Een plan waarin de belangrijkste kwaliteitscriteria, kwaliteitsbeheersings- en auditprocessen worden gedefinieerd, die worden toegepast binnen de projectmanagement- en specialistische werkzaamheden in het PRINCE2-project. Het Projectkwaliteitsplan is onderdeel van het Projectinitiatiedocument. Een verzameling van alle goedgekeurde management, specialistische en kwaliteitsproducten, plus al het andere materiaal dat nodig is om een project later te kunnen auditen. NB. Hiertoe horen geen werkbestanden. Het bericht aan de organisatie waar het project wordt uitgevoerd, dat het project van start gaat, met het verzoek de noodzakelijke projectondersteunende faciliteiten ter beschikking te stellen. v1.0 Page 16 of 24

17 Project Support Office Quality Quality Management System Quality review A group set up to provide certain administrative services to the Project Manager. Often the group provides its services to many projects in parallel. The totality of features and characteristics of a product or service that bear on its ability to satisfy stated and implied needs. Also defined as fitness for purpose or conforms to requirements. The complete set of quality standards, procedures and responsibilities for a site or organisation. A Quality Review is a quality checking technique with a specific structure, defined roles and procedure designed to ensure a product's completeness and adherence to standards. The participants are drawn from those with an interest in the product and those with the necessary skills to review its correctness. An example of the checks made by a Quality Review is Does the document match the quality criteria in the Product Description? Projectbureau Kwaliteit Een groep die is samengesteld om bepaalde ondersteunende administratieve diensten te verlenen aan de Projectmanager. Vaak levert de groep zijn diensten aan meerdere projecten Het totaal aan kenmerken en karakteristieken van een product of dienst die ervoor zorgen dat het aan vastgelegde of impliciete behoeften voldoet. Ook wel gedefinieerd als fitness for purpose of conform specificaties. Kwaliteitssysteem De verzameling van kwaliteitsstandaarden, -procedures en - verantwoordelijkheden van een organisatie of organisatieonderdeel. Kwaliteitsreview Quality system See Quality Management System. Kwaliteitssysteem Zie Kwaliteitssysteem Een techniek voor kwaliteitscontrole met een specifieke structuur, gedefinieerde rollen en een procedure die ervoor moeten zorgen dat een product compleet is en voldoet aan de normen. De deelnemers worden gekozen uit diegenen, die belang hebben bij het product en diegenen die de noodzakelijke vaardigheden hebben om het product op juistheid te beoordelen. Een voorbeeld van de controle die tijdens een Kwaliteitsreview wordt uitgevoerd is: Voldoet het document aan de kwaliteitscriteria uit de Productbeschrijving? v1.0 Page 17 of 24

18 Request for Change Reviewer Risk Log Risk profile A means of proposing a modification to the current specification of a product. It is one type of Project Issue. A person asked to review a product that is the subject of a Quality Review. A document that provides identification, estimation, impact evaluation and countermeasures for all risks to the project. It should be created during the start-up of the project and developed during the life of the project. Also known as Risk Register. A graphical representation of information normally found on the Risk Log. Wijzigingsverzoek Reviewer Risicologboek Risicoprofiel Risk register See Risk Log. Risico register Zie Risicologboek Senior Responsible Owner This is not a PRINCE2 term, but is used in many organisations. Its equivalent in PRINCE2 terms would be the Executive role. Opdrachtgever Een verzoek om de huidige specificaties van een product te mogen aanpassen. Het is een specifiek Project Issue. Een persoon die is gevraagd om een product dat wordt onderworpen aan een Kwaliteitsreview, te beoordelen. Een document waarin de identificatie, inschatting, impactbeoordeling en tegenmaatregelen van alle risico s van het project, zijn vastgelegd. Het wordt opgesteld tijdens het Opstarten van een Project en gedurende het hele project bijgehouden. De term Risico register wordt ook wel gebruikt. Een grafische weergave van het risiconiveau van het project, gebaseerd op de informatie uit het Risicologboek. Een algemene term die in veel engelse organisatie wordt gebruikt en die hetzelfde betekent als de PRINCE2-term Opdrachtgever. Senior Supplier The Project Board role that provides knowledge and experience of the main discipline(s) involved in the production of the project's deliverable(s). Represents the supplier(s) interests within the project and provides supplier resources. Seniorleverancier De rol binnen de Stuurgroep die de kennis en ervaring verschaft van de belangrijkste disciplines betrokken bij de realisatie van de projectresultaten. De Seniorleverancier vertegenwoordigt de leveranciersbelangen binnen het project en voorziet in de mankracht en middelen vanuit de leverancier. v1.0 Page 18 of 24

19 Senior User Sponsor Stakeholders Supplier Team Manager A member of the Project Board, accountable for ensuring that user needs are specified correctly and that the solution meets those needs. Not a specific PRINCE2 role but often used to mean the major driving force of a project. May be the equivalent of Executive or corporate/programme management. Parties with an interest in the execution and outcome of a project. They would include business streams affected by or dependent on the outcome of a project. The group or groups responsible for the supply of the project's specialist products. A role that may be employed by the Project Manager or a specifically appointed alternative person to manage the work of project team members. Seniorgebruiker Sponsor Belanghebbenden Leverancier Teammanager De rol binnen de Stuurgroep die ervoor moet zorgen dat de gebruikersbehoeften correct worden gespecificeerd en dat het projectresultaat daaraan voldoet. De Seniorgebruiker vertegenwoordigt de gebruikersbelangen binnen het project en voorziet in de mankracht en middelen vanuit de gebruiker. Een algemene term die vaak wordt gebruikt in de betekenis van belangrijkste sturende kracht achter het project en die meestal overeen komt met de PRINCE2-term Opdrachtgever. Partijen met een belang in de uitvoering en het resultaat van een project. Hiertoe worden ook bedrijfsgroepen gerekend die worden beïnvloed door of afhankelijk zijn van het projectresultaat. De groep of groepen verantwoordelijk voor het leveren van de specialistische producten van het project. Een rol die door de Projectmanager of een speciaal daartoe aangesteld persoon wordt vervult om het werk van teamleden te managen. v1.0 Page 19 of 24

20 Tolerance User(s) Work Package The permissible deviation above and below a plan's estimate of time and cost without escalating the deviation to the next level of management. Separate tolerance figures should be given for time and cost. There may also be tolerance levels for quality, scope, benefit and risk. Tolerance is applied at project, stage and team levels. The person or group who will use the final deliverable(s) of the project. The set of information relevant to the creation of one or more products. It will contain the Product Description(s), details of any constraints on production such as time and cost, interfaces, and confirmation of the agreement between the Project Manager and the person or Team Manager who is to implement the Work Package that the work can be done within the constraints. Tolerantie Gebruiker(s) Werkpakket De toegestane afwijking boven of onder de geplande tijd en/of kosten, zonder dat de er moet worden geëscaleerd naar het bovenliggende managementniveau. Er dienen aparte tolerantieniveaus te worden afgegeven voor tijd en kosten. Daarnaast kunnen er ook tolerantieniveaus worden afgesproken voor kwaliteit, scope, voordelen en risico s. Tolerantie wordt toegepast op project-, fase- en teamniveaus. De persoon of groep(en) die het/de eindproduct(en) van het project gaan gebruiken. De totale set aan informatie die nodig is om één of meer producten te maken. Het bestaat uit de productbeschrijving(en), details over randvoorwaarden voor realisatie, zoals tijd en kosten, interfaces en de bevestiging van de overeenstemming tussen de Projectmanager en de persoon of Teammanager die het Werkpakket moet realiseren, dat het werk binnen de gestelde randvoorwaarden zal worden uitgevoerd. v1.0 Page 20 of 24

Oefenvragen PRINCE2 Foundation 200 multiple choice

Oefenvragen PRINCE2 Foundation 200 multiple choice Oefenvragen PRINCE2 Foundation 200 multiple choice 1. Wat komt NIET voor in de PRINCE2 definities van een project? A. moet producten opleveren B. hanteert gespecificeerde technieken C. is een management

Nadere informatie

P3O Glossary of Terms English Dutch

P3O Glossary of Terms English Dutch English Term English Definition Translated Term Translated Definition Aggregated risk The overall level of risk to the programme when all the risks are viewed as a totality rather than individually. This

Nadere informatie

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands ITIL Nederlandse begrippenlijst v2.0, 31 januari 2013 gebaseerd op de English glossary v1.0, 29 juli 2011 ITIL begrippenlijst en afkortingen Nederlands 1 Dankbetuigingen We zijn dank verschuldigd aan degenen

Nadere informatie

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands ITIL Nederlandse begrippenlijst v2.0, 31 januari 2013 gebaseerd op de English glossary v1.0, 29 juli 2011 ITIL begrippenlijst en afkortingen Nederlands Deze begrippenlijst mag gratis gedownload worden.

Nadere informatie

Global Standard for Packaging and Packaging Materials Issue 4 : February 2011

Global Standard for Packaging and Packaging Materials Issue 4 : February 2011 P026: Materials Issue 4 Materials Issue 4 : Company Name: Fleoplast B.V. Site name: Fleoplast B.V. Audit Category: High Hygiene Risk BRC Site Code: 1692398 Audit Result: CERTIFICATED Audit Grade: Audit

Nadere informatie

PRINCE2 Foundation proef examen Multiple-choice oefening

PRINCE2 Foundation proef examen Multiple-choice oefening PRINCE2 Foundation proef examen Multiple-choice oefening 1. Wat is ten aanzien van de projectomgeving het uitgangspunt van PRINCE2? A. Een Fixed-price contract B. Een klant/leveranciers omgeving C. Een

Nadere informatie

PRINCE 2: Projects IN Controlled Environments 1

PRINCE 2: Projects IN Controlled Environments 1 PRINCE 2: s IN Controlled Environments 1 Dit artikel geeft een uitgebreide samenvatting van PRINCE 2, een best-practice projectmanagement methodiek die inmiddels dé standaard aanpak voor het managen van

Nadere informatie

Rollen en verantwoordelijkheden

Rollen en verantwoordelijkheden Rollen en verantwoordelijkheden Rollen en verantwoordelijkheden Project Board De Project Board legt verantwoording af aan het bedrijfs- of programmamanagement over het succes van het project, en heeft

Nadere informatie

ISTQB Testwoordenboek

ISTQB Testwoordenboek ISTQB Testwoordenboek ISTQB Testwoordenboek Engelse en Nederlandse definities Erik van Veenendaal & Meile Posthuma Merkenverantwoording CMM en CMMI zijn geregistreerde merknamen van de Carnegie Mellon

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012 Infrastructure for Spatial Information in Europe Member State Report: Nederland, 2012 Title Member state report, Nederland, 2012 Creator IenM / Geonovum Date 2 mei 2013 Subject Rapportage invoering INSPIRE

Nadere informatie

De kleine Prince 2. Gids voor projectmanagement. Mark van Onna Ans Koning. Zesde herziene druk. Review: Arthur Coppens

De kleine Prince 2. Gids voor projectmanagement. Mark van Onna Ans Koning. Zesde herziene druk. Review: Arthur Coppens De kleine Prince 2 Gids voor projectmanagement Zesde herziene druk Mark van Onna Ans Koning Review: Arthur Coppens Inhoud 1 Inleiding 12 1.1 Introductie 12 1.2 Voor wie is De kleine Prince 2? 13 1.3 Het

Nadere informatie

PRINCE2 voor professionele projecten. Tanja van den Akker

PRINCE2 voor professionele projecten. Tanja van den Akker PRINCE2 voor professionele projecten Tanja van den Akker Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 EA Den Haag tel.: 070-378 98 80 www.sdu.nl/service

Nadere informatie

(Effective for audits of financial statements for periods beginning on or after December 15, 2009) CONTENTS Paragraph Introduction

(Effective for audits of financial statements for periods beginning on or after December 15, 2009) CONTENTS Paragraph Introduction Engels INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 315 Vertaling Nederlands INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 315 IDENTIFYING AND ASSESSING THE RISKS OF MATERIAL MISSTATEMENT THROUGH UNDERSTANDING THE ENTITY AND

Nadere informatie

ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS

ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS is een kring van TLN ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS Auteursrechten en intellectueel eigendom 2015, International Chamber of Commerce (ICC). Deze ICC Cyber

Nadere informatie

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition Samenvatting Strategic Planning For Information Systems John Ward and Joe Peppard Third Edition Strategisch Management, Organisatieontwikkeling en ICT (SMOI) UU Collegejaar 2002-2003, blok 4 Docenten:

Nadere informatie

Saxion University of Applied Sciences. Bachelor`s thesis

Saxion University of Applied Sciences. Bachelor`s thesis Saxion University of Applied Sciences Bachelor`s thesis -- A integrated model for change to improve the project lifecycle and use of organisational goals with a business scorecard -- Frederik Tetteroo

Nadere informatie

Tools voor learning analytics

Tools voor learning analytics Tools voor learning analytics Arnoud Groot (in opdracht van SURF) 2013 Brochure samengesteld op basis van de SURFacademy bijeenkomst tools voor learning analytics. Tijdens deze bijeenkomst zijn leveranciers

Nadere informatie

Safelinq-platform (voor QlinQ, MytraQ, SmartlinQ en BloQ en Sonim Sentinel)

Safelinq-platform (voor QlinQ, MytraQ, SmartlinQ en BloQ en Sonim Sentinel) Tracker MT-900M Service diensten SafelinQ Benelux BV OVERZICHT DIENSTEN Land: Product: Benelux Safelinq-platform (voor QlinQ, MytraQ, SmartlinQ en BloQ en Sonim Sentinel) Dit serviceoverzicht geeft inzicht

Nadere informatie

BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase

BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase Başak Karabulut Msc Real Estate & Housing Design & Construction Management Mastersriptie 9 november 2012 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Copyright

Nadere informatie

ONAFHANKELIJKE CASEMANAGER IN DE VREEMDELINGENKETEN PERSPECTIEVEN VANUIT HET BUITENLAND

ONAFHANKELIJKE CASEMANAGER IN DE VREEMDELINGENKETEN PERSPECTIEVEN VANUIT HET BUITENLAND ONAFHANKELIJKE CASEMANAGER IN DE VREEMDELINGENKETEN PERSPECTIEVEN VANUIT HET BUITENLAND ONAFHANKELIJKE CASEMANAGER IN DE VREEMDELINGENKETEN Perspectieven vanuit het buitenland - eindrapport - Arend Odé

Nadere informatie

Deze Voorwaarden worden als herhaald en ingelast beschouwd in de Overeenkomst, aangegaan op de Ingangsdatum tussen j2 en de Klant.

Deze Voorwaarden worden als herhaald en ingelast beschouwd in de Overeenkomst, aangegaan op de Ingangsdatum tussen j2 en de Klant. j2 GLOBAL (NETHERLANDS) B.V. VOORWAARDEN KEEPITSAFE Deze Voorwaarden worden als herhaald en ingelast beschouwd in de Overeenkomst, aangegaan op de Ingangsdatum tussen j2 en de Klant. BEPAALDE DEFINITIES:

Nadere informatie

Beheren 2.0. Beheren van bouwwerken met BIM

Beheren 2.0. Beheren van bouwwerken met BIM Beheren 2.0 Beheren van bouwwerken met BIM Een onderzoek naar het informatiemanagement in de beheerfase en de mogelijke rol van BIM in de beheerfase bij organisaties in de publieke sector. A.M.J.M. (Arnold)

Nadere informatie

ITIL Begrippen en woordenlijst

ITIL Begrippen en woordenlijst ITIL Begrippen en woordenlijst cursief: nog niet behandeld Engelse term ITIL Information Technology Infrastructure Library Best practise voor het beheren van ITdienstverlening Lifecycle Levenscyclus De

Nadere informatie

1Modelexamen 1. Modelexamen 1

1Modelexamen 1. Modelexamen 1 1Modelexamen 1 Het examen PRINCE2 Foundation wordt in Nederland afgenomen door Stichting EXIN. Om u voor te bereiden op het examen is er een representatief modelexamen bijgevoegd. Het examen bestaat uit

Nadere informatie

Learning outcomes. theoretical

Learning outcomes. theoretical Learning outcomes theoretical accountancy education 2008 This document is in English as from paragraph 2.5, page Betreft : Dutch learning outcomes theoretical accountancy education Auteur : Commissie Eindtermen

Nadere informatie

DNB Symposium Solvency II

DNB Symposium Solvency II Programma Symposium Solvency II Pilaar 2 3 maart 2011 Stefan Boer Programma manager Solvency II DNB Symposium Solvency II Welkom Symposium Solvency II Pilaar 2 3 maart 2011 Jos Heuvelman Divisiedirecteur

Nadere informatie

Governance en IT-projecten

Governance en IT-projecten Vrije Universiteit Amsterdam IT Audit opleiding Governance en IT-projecten Normatief kader voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van IT-projecten Naam: drs. J. (Jasper) de Vries Adres: Barwerd 12 9746

Nadere informatie

Waar voor ons geld. Beslissen over publieke investeringen in gezondheidsonderzoek

Waar voor ons geld. Beslissen over publieke investeringen in gezondheidsonderzoek Waar voor ons geld Beslissen over publieke investeringen in gezondheidsonderzoek G e z o n d h e i d s r a a d H e a l t h C o u n c i l o f t h e N e t h e r l a n d s Aan de minister van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Lesaantekeningen - Project management

Lesaantekeningen - Project management Lesaantekeningen - Project management 12/11/2014 Inleiding project management Leg de volgende 4 type projecten uit Type 1: er moet iets gemaakt worden en we weten hoe (bvhuizen, een brug ) Type 2: we weten

Nadere informatie