PRINCE Glossary of Terms Dutch

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PRINCE2 2002 Glossary of Terms Dutch"

Transcriptie

1 Acceptance criteria Activity network A prioritised list of criteria that the final product(s) must meet before the customer will accept them; a measurable definition of what must be done for the final product to be acceptable to the customer. They should be defined as part of the Project Brief and agreed between customer and supplier no later than the project initiation stage. They should be documented in the Project Initiation Document. A flow diagram showing the activities of a plan and their interdependencies. The network shows each activity s duration, earliest start and finish times, latest start and finish times and float. Also known as planning network. See also Critical Path. Acceptatiecriteria Activiteiten netwerkplanning Een prioriteitenlijst van criteria waaraan de definitieve producten moeten voldoen om te worden geaccepteerd door de klant. Een meetbare definitie van wat er moet worden gedaan om ervoor te zorgen dat het eindproduct.door de klant te wordt geaccepteerd. Acceptatiecriteria dienen te worden opgenomen in het Projectvoorstel. Voor het eind van de projectinitiatiefase spreken de klant en leverancier de definitieve eisen af en leggen deze vast in het Projectinitiatiedocument. Een activiteitenstroomschema met daarin de onderlinge afhankelijkheden tussen de activiteiten. Het netwerk toont voor ieder activiteit de duur, de vroegst mogelijke start- en einddatum, de laatst mogelijke start- en einddatum en de speling ( float ). Een activiteiten netwerkplanning wordt ook wel netwerkplanning genoemd. Zie ook Kritieke pad. v1.0 Page 1 of 24

2 Baseline Benefits Benefits realisation Business Case A snapshot; a position or situation that is recorded. Although the position may be updated later, the baseline remains unchanged and available as a reminder of the original state and as a comparison against the current position. Products that have passed their quality checks and are approved are baselined products. Anything baselined should be under version control in configuration management and frozen, i.e. no changes to that version are allowed. The positive outcomes, quantified or unquantified, that a project is being undertaken to deliver, and that justify the investment. The practice of ensuring that the outcome of a project produces the projected benefits claimed in the business case. Information that describes the justification for setting up and continuing a PRINCE2 project. It provides the reasons (and answers the question Why? ) for the project. It is updated at key points throughout the project. Baseline Toegevoegde waarde Realisatie toegevoegde waarde Business Case Een momentopname, positie of situatie dat wordt vastgelegd. Hoewel de positie later kan worden geactualiseerd, blijft de Baseline onveranderd en beschikbaar als referentie. Op die manier kan de originele positie worden vergeleken met de huidige positie. Producten die de kwaliteitsreview hebben doorstaan en zijn goedgekeurd, worden gebaselined. Iedere Baseline dient te vallen onder versiebeheer als onderdeel van configuratiemanagement en worden bevroren. M.a.w. wijzigen in de betreffende versie, die is gebaselined, is niet toegestaan. Het positieve resultaat, gekwantificeerd of ongekwantificeerd, dat een project gaat opleveren en dat de investering rechtvaardigt. Het er voor zorgen dat het eindresultaat van het project de verwachte voordelen realiseert, zoals vastgelegd in de Business Case. De informatie die de rechtvaardiging voor het opzetten en continueren van een PRINCE2-project beschrijft. Het geeft aan waarom (de redenen) het project moet worden uitgevoerd en beantwoord het waarom?. De Business Case wordt op belangrijke momenten in het project bijgewerkt. v1.0 Page 2 of 24

3 Change authority Change budget Change control Checkpoint Checkpoint Report Communication Plan A group to which the Project Board may delegate responsibility for the consideration of requests for change. The change authority is given a budget and can approve changes within that budget. The money allocated to the change authority to be spent on authorised requests for change. The procedure to ensure that the processing of all Project Issues is controlled, including the submission, analysis and decision making. A team-level, time-driven review of progress, usually involving a meeting. A progress report of the information gathered at a checkpoint meeting, which is given by a team to the Project Manager and provides reporting data as defined in the Work Package. Part of the Project Initiation Document describing how the project's stakeholders and interested parties will be kept informed during the project. Wijzigingsautoriteit Wijzigingsbudget Wijzigingsbeheer Voortgangsbeoordeling Voortgangsrapport Communicatieplan De persoon of groep aan wie de Stuurgroep de verantwoordelijkheid voor het beoordelen van Wijzigingsverzoeken kan delegeren. De Wijzigingsautoriteit krijgt een budget toegewezen en kan binnen dat budget Wijzigingsverzoeken goedkeuren. Het budget dat aan een Wijzigingsautoriteit wordt toegewezen om aan goedgekeurde Wijzigingsverzoeken te besteden. De procedure die beschrijft hoe de afhandeling dus het indienen, de analyse en besluitvorming van Project Issues wordt geborgd. Het periodiek beoordelen van de voortgang op teamniveau. Dit gebeurt meestal tijdens een overleg. Een rapport over de voortgang van de teamwerkzaamheden (meestal verzameld tijdens een teamoverleg). Het Voortgangsrapport is rapportage van het team aan de Projectmanager. De inhoud van het Voortgangsrapport wordt bepaald in het Werkpakket. Een plan waarin voor alle belanghebbenden en betrokkenen bij het project wordt vastgelegd, hoe zij tijdens het project op de hoogte worden gehouden. Het Communicatieplan is een onderdeel van het Projectinitiatiedocument. v1.0 Page 3 of 24

4 Concession Configuration audit Configuration management Configuration status account Contingency budget Contingency plan An Off-Specification that is accepted by the Project Board without corrective action. A comparison of the latest version number and status of all products shown in the configuration library records against the information held by the product authors. A discipline, normally supported by software tools, that gives management precise control over its assets (for example, the products of a project), covering planning, identification, control, status accounting and verification of the products. A report on the status of products. The required products can be specified by identifier or the part of the project in which they were developed. The amount of money required to implement a contingency plan. If the Project Board approves a contingency plan, it would normally set aside a contingency budget, which would only be called upon if the contingency plan had to be implemented. A plan that provides an outline of decisions and measures to be taken if defined circumstances, outside the control of a PRINCE2 project, should occur. Concessie Configuratie audit Configuratiemanagement Configuratie statusverantwoording Calamiteitenbudget Calamiteitenplan Een Afwijking van Specificatie die door de Stuurgroep zonder corrigerende maatregelen te nemen, is geaccepteerd Een vergelijking tussen het meest recente versienummer en status van alle producten, zoals vastgelegd in de configuratiedatabase,en de informatie waarover de opstellers van het product beschikken. Een discipline, normaal gesproken ondersteund door software, waarmee het management de assets (bijvoorbeeld de producten van het project) nauwkeurig kan beheren. Het beslaat de planning, identificatie, beheersing, statusverantwoording en verificatie van de producten. Een rapport over de status van producten. De vereiste producten kunnen worden gespecificeerd aan de hand van een ID of het deel van het project waarin zij zijn gemaakt.. Het budget dat nodig is om een Calamiteitenplan te uit te voeren. Normaal gesproken reserveert de Stuurgroep een Calamiteitenbudget, zodra zij een Calamiteitenplan goedkeuren. Dit budget wordt alleen aangesproken als de noodzaak zich voordoet het Calamiteitenplan uit te voeren. Een plan met de te nemen beslissingen en maatregelen ingeval bepaalde omstandigheden zich voordoen, die buiten de invloedsfeer van een PRINCE2-project liggen. v1.0 Page 4 of 24

5 Critical path Customer Deliverable End Project Report This is the line connecting the start of a planning network with the final activity in that network through those activities with the smallest float. Often this is a line through the network connecting those activities with a zero float, i.e. those activities where any delay will delay the time of the entire network. The person or group who commissioned the work and will benefit from the end results. An item that the project has to create as part of the requirements. It may be part of the final outcome or an intermediate element on which one or more subsequent deliverables are dependent. According to the type of project, another name for a deliverable is product. A report given by the Project Manager to the Project Board, that confirms the hand-over of all deliverables and provides an updated Business Case and an assessment of how well the project has done against its Project Initiation Document. Kritieke pad Klant Product Projecteindrapport De serie van opeenvolgende activiteiten - vanaf start tot oplevering - van het project, die kritisch zijn voor het realiseren van de vroegst mogelijke oplevering. De activiteiten op dit pad hebben geen speling; dat wil zeggen iedere vertraging in de uitvoering van deze activiteiten resulteert in een vertraging in de oplevering van het project. De persoon of groep die opdracht heeft gegeven voor het werk en zal profiteren van het eindresultaat. Een onderdeel dat het project dient op te leveren als onderdeel van de specificaties. Het kan onderdeel uitmaken van het eindresultaat of een subproduct zijn waarvan één of meerdere andere producten afhankelijk zijn. Afhankelijk van het soort project, wordt ook wel de term deliverable gebruikt. Een rapport dat de Projectmanager aan het einde het project aan de Stuurgroep verstrekt. Het bevestigt de overdracht van alle eindproducten, verschaft een geactualiseerde Business Case en vergelijkt de werkelijke prestaties van het project met het oorspronkelijke Projectinitiatiedocument. v1.0 Page 5 of 24

6 End stage assessment End Stage Report Exception Exception Assessment The review by the Project Board and Project Manager of the End Stage Report to decide whether to approve the next Stage Plan (unless the last stage has now been completed). According to the size and criticality of the project, the review may be formal or informal. The approval to proceed should be documented as an important management product. A report given by the Project Manager to the Project Board at the end of each management stage of the project. This provides information about the project performance during the stage and the project status at stage end. A situation where it can be forecast that there will be a deviation beyond the tolerance levels agreed between Project Manager and Project Board (or between Project Board and corporate or programme management, or between a Team Manager and the Project Manager). This is a meeting of the Project Board to approve (or reject) an Exception Plan. Fase-eindbeoordeling Fase-eindrapport Afwijking Beoordeling Afwijkingsplan De review waarin de Stuurgroep en de Projectmanager het Fase-eindrapport bespreken en bepalen of het Faseplan voor de komende fase kan worden goedgekeurd (tenzij de laatste fase nu wordt afgerond). Afhankelijk van de omvang en het belang van het project, kan de bijeenkomst zowel formeel als informeel zijn. De goedkeuring om door te gaan moet worden gedocumenteerd als een belangrijk management product. Een rapport dat de Projectmanager aan het einde van elke managementfase van het project, aan de Stuurgroep verstrekt. Het rapport verschaft informatie over de performance van het project tijdens de fase, en de status van het project aan het einde van de fase. Een situatie waarbij wordt verwacht dat er afwijking gaat ontstaan tussen planning en realiteit, die groter is dan de tolerantiegrenzen zoals afgesproken tussen: de Projectmanager en de Stuurgroep, of de Stuurgroep en Bedrijfs- of Programmamanagement, of de Teammanager en de Projectmanager. Een vergadering waarin de Stuurgroep een Afwijkingsplan goed- of afkeurt. v1.0 Page 6 of 24

7 Exception Plan Exception Report Executive This is a plan that often follows an Exception Report. For a Stage Plan exception, it covers the period from the present to the end of the current stage. If the exception were at a project level, the Project Plan would be replaced. A report that describes an exception, provides an analysis and options for the way forward, and identifies a recommended option. The Project Manager presents it to the Project Board. The single individual with overall responsibility for ensuring that a project or programme meets its objectives and delivers the projected benefits. This individual should ensure that the project or programme maintains its business focus, that it has clear authority and that the work, including risks, is actively managed. The chairperson of the Project Board, representing the customer, and owner of the Business Case. Afwijkingsplan Afwijkingsrapport Opdrachtgever Een plan dat meestal volgt op een Afwijkingsrapport. Bij een faseafwijking beslaat het Afwijkingsplan de periode van het heden tot en met het einde van de huidige fase. Bij een afwijking op projectniveau wordt het Projectplan vervangen. Een rapport dat een Afwijking beschrijft, een analyse daarvan geeft met mogelijke alternatieven voor verder handelen en een optie aanbeveelt. Dit rapport wordt door de Projectmanager aan de Stuurgroep gepresenteerd. Het individu met de eindverantwoordelijkheid voor het borgen van de projectdoelstelling en de realisatie van de begrote voordelen. De Opdrachtgever dient er ook voor te zorgen dat: het project zijn business focus behoudt, dat het duidelijk is geautoriseerd, en dat het werk - inclusief de risico s - actief wordt gemanaged. De Opdrachtgever is de voorzitter van de Stuurgroep, vertegenwoordiger van de klant en eigenaar van de Business Case. v1.0 Page 7 of 24

8 Feasibility Study Follow-on Action Recommendations Gantt Chart Gate review Highlight Report A feasibility study is an early study of a problem to asses if a solution is feasible. The study will normally scope the problem, identify and explore a number of solutions and make a recommendation on what action to take. Part of the work in developing options is to calculate an outline Business Case for each as one aspect of comparison. A report that can be used as input to the process of creating a Business Case/Project Mandate for any follow-on PRINCE2 project, and for recording any follow-on instructions covering incomplete products or outstanding issues. It also sets out proposals for postproject review of the project's products. This is a diagram of a plan s activities against a time background, showing start and end times and resources required. A generic term, rather than a PRINCE2 term, meaning a point at the end of a stage or phase where a decision is made whether to continue with the project. In PRINCE2 this would equate to an end stage assessment. Report from the Project Manager to the Project Board on a time-driven frequency on stage progress. Haalbaarheidsstudie Aanbevelingen voor Vervolgacties Gantt Chart Gate review Hoofdpuntenrapport Een studie waarin wordt onderzocht of een oplossing of benadering voor een bepaald probleem of doel haalbaar is. Het onderzoek zal normaal gesproken het probleem afbakenen, een aantal mogelijke oplossingen identificeren en uitwerken en een aanbeveling over de te ondernemen actie. Het berekenen van een globale Business Case voor iedere optie is onderdeel van het werk. Het is een van de aspecten waarmee de opties onderling worden vergeleken. Een rapport met vervolginstructies over onvolledige producten of openstaande Project Issues. Het rapport kan worden gebruikt als input voor een Business Case of Projectmandaat van een vervolgproject. Het rapport bevat ook voorstellen voor een Postprojectreview van de producten van het project. Een diagram dat de activiteiten van een plan uitzet in de tijd, waarbij de begin- en einddata, en de benodigde resources worden getoond. Het punt aan het einde van een fase of periode, waarop een besluit wordt genomen over de continuering van het project. Gate review is een algemene term; geen PRINCE2 term. Binnen PRINCE2 komt dit overeen met een Faseeindbeoordeling. Een periodiek rapport dat de Projectmanager aan de Stuurgroep verstrekt over de voortgang in een fase. v1.0 Page 8 of 24

9 Issue Log Lessons Learned Report Off-Specification A log of all Project Issues including requests for change raised during the project, showing details of each issue, its evaluation, what decisions about it have been made and its current status. A report that describes the lessons learned in undertaking the project and that includes statistics from the quality control of the project's management products. It is approved by the Project Board and then held centrally for the benefit of future projects. Something that should be provided by the project, but currently is not (or is forecast not to be) provided. This might be a missing product or a product not meeting its specification. Issue Logboek Leerpuntenrapport Afwijking van Specificatie Een lijst met alle tijdens het project ingediende Project Issues, inclusief Wijzigingsverzoeken. Het bevat van elk Project Issue de details, de evaluatie, de genomen besluiten en de huidige status. Een rapport dat de leerpunten uit het project beschrijft, inclusief de resultaten van de kwaliteitscontrole van managementproducten. Het rapport wordt goedgekeurd door de Stuurgroep en daarna centraal bewaard, zodat toekomstige projecten ervan kunnen profiteren. Een onderdeel dat van het project wordt verwacht, maar volgens de huidige plannen niet door het project wordt (of is) geleverd. Dit kan bijvoorbeeld een ontbrekend product zijn of een product dat niet voldoet aan zijn specificaties. v1.0 Page 9 of 24

10 Outcome Peer review The term used to describe the totality of what the project is set up to deliver, consisting of all the specialist products. For example, this could be an installed computer system with trained staff to use it, backed up by new working practices and documentation, a refurbished and equipped building with all the staff moved in and working, or it could be a new product launched with a recruited and trained sales and support team in place. Peer reviews are specific reviews of a project or any of its products where personnel from within the organisation and/or from other organisations carry out an independent assessment of the project. Peer reviews can be done at any point within a project but are often used at stage-end points. Eindresultaat Peer review Het totaal dat het project beoogt op te leveren. Voorbeelden hiervan zijn: een geïnstalleerd computersysteem met opgeleid personeel om het te gebruiken, met aangepaste werkinstructies en documentatie en een heringericht en gemeubileerd pand waarheen al het personeel is verhuisd en waar het nu werkzaam is; of een nieuw gelanceerd product met een geworven en getraind team voor verkoop en ondersteuning. Een specifieke review op een project of op producten ervan, waarbij personeel van de klantorganisatie en/of andere organisatie een onafhankelijke beoordeling uitvoeren.. Peer reviews kunnen op ieder willekeurig moment tijdens het project worden uitgevoerd, maar meestal gebeurt dit aan het einde van een fase. v1.0 Page 10 of 24

11 Phase Postimplementation review Post-project review PRINCE2 A part, section or segment of a project, similar in meaning to a PRINCE2 stage. The key meaning of stage in PRINCE2 terms is the use of management stages, i.e. sections of the project to which the Project Board only commits one at a time. A phase might be more connected to a time slice, change of skills required or change of emphasis. Fase See Post-project Review. Postimplementatie-review Zie Postprojectreview One or more reviews held after project closure to determine if the expected benefits have been obtained. Also known as post-implementation review. A method that supports some selected aspects of project management. The acronym stands for PRojects IN Controlled Environments. Postprojectreview PRINCE2 Een stuk, gedeelte of segment van een project. Het betekent hetzelfde als een PRINCE2 fase. Binnen PRINCE2 wordt met fase een management fase bedoeld. Dit betekent: een gedeelte van het project waaraan de Stuurgroep zich - telkens maar aan één fase tegelijk - committeert. Een fase kan gekoppeld zijn aan een tijdslot, wijziging van benodigde vaardigheden of verandering van het type producten, waarop wordt gericht. Eén of meerdere reviews die na afsluiting van het project worden uitgevoerd om vast te stellen of de verwachte voordelen zijn behaald. Ook wel bekend als Postimplementatie-review. Een methode die een geselecteerd aantal aspecten van projectmanagement ondersteunt. Het acroniem staat voor PRojects IN Controllerd Environments. v1.0 Page 11 of 24

12 PRINCE2 project Process Producer Product A project whose product(s) can be defined at its start sufficiently precisely so as to be measurable against predefined metrics and that is managed according to the PRINCE2 method. That which must be done to bring about a particular outcome, in terms of information to be gathered, decisions to be made, and results that must be achieved. This role represents the creator(s) of a product that is the subject of a Quality Review. Typically it will be filled by the person who has produced the product, or who has led the team responsible. Any input to or output from a project. PRINCE2 distinguishes between management products (which are produced as part of the management or quality processes of the project) and specialist products (which are those products that make up the final deliverable) A product may itself be a collection of other products. PRINCE2 project Proces Producent Product Een project: waarvan de producten bij aanvang nauwkeurig genoeg kunnen worden gedefinieerd, zodat deze achteraf objectief kunnen worden beoordeeld volgens vooraf gedefinieerde criteria en dat wordt gemanaged volgens de PRINCE2 methodiek. Al datgene wat moet worden gedaan om een bepaald uitkomst te realiseren. Hierbij valt te denken aan de informatie die verzameld dient te worden, beslissingen die moeten worden genomen en resultaten die moeten worden behaald. Deze rol vertegenwoordigt de maker(s) van een product dat aan een Kwaliteitsreview wordt onderworpen. Meestal is dit de persoon die het product het heeft geproduceerd of diegene die het productieteam heeft geleid. De invoer of uitvoer van een project. PRINCE2 maakt onderscheid tussen management producten (deze worden geproduceerd als onderdeel van de management- en kwaliteitsprocessen van het project) en specialistische producten (de producten waaruit het uiteindelijke eindproduct bestaat). Een product kan zelf weer uit een verzameling andere (deel)producten bestaan. v1.0 Page 12 of 24

13 Product Breakdown Structure Product Checklist Product Description Product Flow Diagram Product-based Planning Programme Project A hierarchy of all the products to be produced during a plan. A list of the major products of a plan, plus key dates in their delivery. A description of a product's purpose, composition, derivation and quality criteria. It is produced at planning time, as soon as the need for the product is identified. A diagram showing the sequence of production and interdependencies of the products listed in a Product Breakdown Structure. A three step diagrammatic technique leading to a comprehensive plan based on creation and delivery of required outputs. The technique considers prerequisite products, quality requirements and the dependencies between products. A portfolio of projects selected, planned and managed in a co-ordinated way. A temporary organisation that is created for the purpose of delivering one or more business products according to a specified Business Case. Productdecompositiestructuur Productcontrolelijst Productbeschrijving Productstroomschema Productgerichte Planning Programma Project Een hiërarchische overzicht van alle producten, die binnen een plan moeten worden geproduceerd. Een lijst van de belangrijkste producten uit een plan, inclusief de belangrijkste gegevens over de opleverdata. Een beschrijving van het doel, de samenstelling, de herkomst en de kwaliteitscriteria van een product. De Productbeschrijving wordt opgesteld, zodra tijdens het planningsproces de behoefte aan het product wordt geïdentificeerd. Een schema waarin de volgorde van productie en de onderlinge afhankelijkheden van de producten uit de Productdecompositiestructuur wordt getoond. Een driestapse schematische techniek die leidt tot een omvattend plan gebaseerd op de productie en oplevering van de vereiste producten. De techniek gaat uit van de vereiste producten, hun kwaliteitseisen en hun onderlinge afhankelijkheden. Een verzameling van projecten die in samenhang worden geselecteerd, gepland en gemanaged. Een tijdelijke organisatievorm die is opgezet met als doel één of meer bedrijfsproducten op te leveren volgens een specificeerde Business Case. v1.0 Page 13 of 24

14 Project Assurance Project Brief Project closure notification Project closure recommendation Project Initiation Document (PID) The Project Board's responsibilities to assure itself that the project is being conducted correctly. A description of what the project is to do; a refined and extended version of the Project Mandate, which has been agreed by the Project Board and which is input to project initiation. Advice from the Project Board to inform the host location that the project resources can be disbanded and support services, such as space, equipment and access, demobilised. Notification prepared by the Project Manager for the Project Board to send (when the board is satisfied that the project can be closed) to any organisation that has supplied facilities to the project. A logical document which brings together the key information needed to start the project on a sound basis and to convey that information to all concerned with the project. Projectborging Projectvoorstel De verantwoordelijkheid van de stuurgroep om zichzelf ervan te verzekeren dat het project op correcte wijze wordt uitgevoerd. Een beschrijving van het voorgenomen project: een verfijnde en uitgewerkte versie van het Projectmandaat dat door de stuurgroep is goedgekeurd. Het Projectvoorstel wordt gebruikt als input voor de projectinitiatie. Aankondiging projectafsluiting De aankondiging van de Stuurgroep waarmee de projectomgeving wordt geïnformeerd: dat het projectteam kan worden ontbonden, en dat ondersteunende faciliteiten (zoals ruimte, apparatuur en toegang) kunnen worden vrijgegeven. Aanbeveling projectafsluiting Projectinitiatiedocument (PID) Het bericht waarin de Projectmanager de Stuurgroep adviseert het project af te sluiten. Bij akkoord, kan de Stuurgroep dit bericht versturen als Aankondiging projectafsluiting naar organisaties die faciliteiten hebben geleverd voor het project. Een document waarin alle benodigde relevante informatie wordt samengevoegd, om het project een goede start te geven en alle betrokkenen te informeren over de aanpak. Met het Projectinitiatiedocument wordt de basis gelegd voor het project. v1.0 Page 14 of 24

15 Project Issue Project management Project management team Project Manager Project Mandate A term used to cover either a general issue, query, a Request for Change, suggestion or Off-Specification raised during a project. Project Issues can be about anything to do with the project. The planning, monitoring and control of all aspects of the project and the motivation of all those involved in it to achieve the project objectives on time and to the specified cost, quality and performance. A term to represent the entire management structure of Project Board, Project Manager, plus any Team Managers, Project Assurance and Project Support roles. The person given the authority and responsibility to manage the project on a dayto-day basis to deliver the required products within the constraints agreed with the Project Board. Information created externally to the project, which forms the terms of reference and is used to start up the PRINCE2 project. Project Issue Projectmanagement Projectmanagementteam Projectmanager Projectmandaat Een term gebruikt voor zowel generieke aandachtspunten, vragen, Wijzigingsverzoeken, suggesties, als Afwijkingen van Specificaties, die tijdens het project worden ingediend. Project Issues kunnen betrekking hebben op alles wat met het project te maken heeft. Het plannen, bewaken en beheersen van alle aspecten van een project, en het motiveren van alle betrokkenen om de projectdoelstellingen binnen de gestelde tijd en tegen gespecificeerde kosten, kwaliteit en prestaties, te verwezenlijken. De totale managementstructuur van het project, bestaande uit de rollen van de stuurgroep, de projectmanager en eventuele teammanagers, projectborging en projectondersteuning. De persoon die de bevoegdheid en verantwoordelijkheid heeft gekregen voor het dagelijks management van het project. De Projectmanager heeft als taak de vereiste producten binnen de grenzen, zoals afgesproken met de Stuurgroep, op te leveren. De informatie, opgesteld buiten het project, die het referentiekader vormt voor het project, en die wordt gebruikt om een PRINCE2-project op te starten. v1.0 Page 15 of 24

16 Project Plan Project Quality Plan Project Records Project start-up notification A high-level plan showing the major products of the project, when they will be delivered, and at what cost. An initial Project Plan is presented as part of the Project Initiation Document. This is revised as information on actual progress appears. It is a major control document for the Project Board to measure actual progress against expectations. A plan defining the key quality criteria, quality control and audit processes to be applied to project management and specialist work in the PRINCE2 project. It will be part of the text in the Project Initiation Document. A collection of all approved management, specialist and quality products and other material, which is necessary to provide an auditable record of the project. NB. This does not include working files. Advice to the host location that the project is about to start and requesting any required Project Support services. Projectplan Projectkwaliteitsplan Projectgegevens Aankondiging projectstart Een globaal plan waarin de belangrijkste producten, hun opleverdata en bijbehorende kosten, worden beschreven. Een initieel Projectplan wordt gepresenteerd als onderdeel van het Projectinitiatiedocument. Het plan wordt in de loop van het project bijgewerkt en vormt een belangrijke informatiebron voor de Stuurgroep om de werkelijke voortgang te meten ten opzichte van de verwachtingen. Een plan waarin de belangrijkste kwaliteitscriteria, kwaliteitsbeheersings- en auditprocessen worden gedefinieerd, die worden toegepast binnen de projectmanagement- en specialistische werkzaamheden in het PRINCE2-project. Het Projectkwaliteitsplan is onderdeel van het Projectinitiatiedocument. Een verzameling van alle goedgekeurde management, specialistische en kwaliteitsproducten, plus al het andere materiaal dat nodig is om een project later te kunnen auditen. NB. Hiertoe horen geen werkbestanden. Het bericht aan de organisatie waar het project wordt uitgevoerd, dat het project van start gaat, met het verzoek de noodzakelijke projectondersteunende faciliteiten ter beschikking te stellen. v1.0 Page 16 of 24

17 Project Support Office Quality Quality Management System Quality review A group set up to provide certain administrative services to the Project Manager. Often the group provides its services to many projects in parallel. The totality of features and characteristics of a product or service that bear on its ability to satisfy stated and implied needs. Also defined as fitness for purpose or conforms to requirements. The complete set of quality standards, procedures and responsibilities for a site or organisation. A Quality Review is a quality checking technique with a specific structure, defined roles and procedure designed to ensure a product's completeness and adherence to standards. The participants are drawn from those with an interest in the product and those with the necessary skills to review its correctness. An example of the checks made by a Quality Review is Does the document match the quality criteria in the Product Description? Projectbureau Kwaliteit Een groep die is samengesteld om bepaalde ondersteunende administratieve diensten te verlenen aan de Projectmanager. Vaak levert de groep zijn diensten aan meerdere projecten Het totaal aan kenmerken en karakteristieken van een product of dienst die ervoor zorgen dat het aan vastgelegde of impliciete behoeften voldoet. Ook wel gedefinieerd als fitness for purpose of conform specificaties. Kwaliteitssysteem De verzameling van kwaliteitsstandaarden, -procedures en - verantwoordelijkheden van een organisatie of organisatieonderdeel. Kwaliteitsreview Quality system See Quality Management System. Kwaliteitssysteem Zie Kwaliteitssysteem Een techniek voor kwaliteitscontrole met een specifieke structuur, gedefinieerde rollen en een procedure die ervoor moeten zorgen dat een product compleet is en voldoet aan de normen. De deelnemers worden gekozen uit diegenen, die belang hebben bij het product en diegenen die de noodzakelijke vaardigheden hebben om het product op juistheid te beoordelen. Een voorbeeld van de controle die tijdens een Kwaliteitsreview wordt uitgevoerd is: Voldoet het document aan de kwaliteitscriteria uit de Productbeschrijving? v1.0 Page 17 of 24

18 Request for Change Reviewer Risk Log Risk profile A means of proposing a modification to the current specification of a product. It is one type of Project Issue. A person asked to review a product that is the subject of a Quality Review. A document that provides identification, estimation, impact evaluation and countermeasures for all risks to the project. It should be created during the start-up of the project and developed during the life of the project. Also known as Risk Register. A graphical representation of information normally found on the Risk Log. Wijzigingsverzoek Reviewer Risicologboek Risicoprofiel Risk register See Risk Log. Risico register Zie Risicologboek Senior Responsible Owner This is not a PRINCE2 term, but is used in many organisations. Its equivalent in PRINCE2 terms would be the Executive role. Opdrachtgever Een verzoek om de huidige specificaties van een product te mogen aanpassen. Het is een specifiek Project Issue. Een persoon die is gevraagd om een product dat wordt onderworpen aan een Kwaliteitsreview, te beoordelen. Een document waarin de identificatie, inschatting, impactbeoordeling en tegenmaatregelen van alle risico s van het project, zijn vastgelegd. Het wordt opgesteld tijdens het Opstarten van een Project en gedurende het hele project bijgehouden. De term Risico register wordt ook wel gebruikt. Een grafische weergave van het risiconiveau van het project, gebaseerd op de informatie uit het Risicologboek. Een algemene term die in veel engelse organisatie wordt gebruikt en die hetzelfde betekent als de PRINCE2-term Opdrachtgever. Senior Supplier The Project Board role that provides knowledge and experience of the main discipline(s) involved in the production of the project's deliverable(s). Represents the supplier(s) interests within the project and provides supplier resources. Seniorleverancier De rol binnen de Stuurgroep die de kennis en ervaring verschaft van de belangrijkste disciplines betrokken bij de realisatie van de projectresultaten. De Seniorleverancier vertegenwoordigt de leveranciersbelangen binnen het project en voorziet in de mankracht en middelen vanuit de leverancier. v1.0 Page 18 of 24

19 Senior User Sponsor Stakeholders Supplier Team Manager A member of the Project Board, accountable for ensuring that user needs are specified correctly and that the solution meets those needs. Not a specific PRINCE2 role but often used to mean the major driving force of a project. May be the equivalent of Executive or corporate/programme management. Parties with an interest in the execution and outcome of a project. They would include business streams affected by or dependent on the outcome of a project. The group or groups responsible for the supply of the project's specialist products. A role that may be employed by the Project Manager or a specifically appointed alternative person to manage the work of project team members. Seniorgebruiker Sponsor Belanghebbenden Leverancier Teammanager De rol binnen de Stuurgroep die ervoor moet zorgen dat de gebruikersbehoeften correct worden gespecificeerd en dat het projectresultaat daaraan voldoet. De Seniorgebruiker vertegenwoordigt de gebruikersbelangen binnen het project en voorziet in de mankracht en middelen vanuit de gebruiker. Een algemene term die vaak wordt gebruikt in de betekenis van belangrijkste sturende kracht achter het project en die meestal overeen komt met de PRINCE2-term Opdrachtgever. Partijen met een belang in de uitvoering en het resultaat van een project. Hiertoe worden ook bedrijfsgroepen gerekend die worden beïnvloed door of afhankelijk zijn van het projectresultaat. De groep of groepen verantwoordelijk voor het leveren van de specialistische producten van het project. Een rol die door de Projectmanager of een speciaal daartoe aangesteld persoon wordt vervult om het werk van teamleden te managen. v1.0 Page 19 of 24

20 Tolerance User(s) Work Package The permissible deviation above and below a plan's estimate of time and cost without escalating the deviation to the next level of management. Separate tolerance figures should be given for time and cost. There may also be tolerance levels for quality, scope, benefit and risk. Tolerance is applied at project, stage and team levels. The person or group who will use the final deliverable(s) of the project. The set of information relevant to the creation of one or more products. It will contain the Product Description(s), details of any constraints on production such as time and cost, interfaces, and confirmation of the agreement between the Project Manager and the person or Team Manager who is to implement the Work Package that the work can be done within the constraints. Tolerantie Gebruiker(s) Werkpakket De toegestane afwijking boven of onder de geplande tijd en/of kosten, zonder dat de er moet worden geëscaleerd naar het bovenliggende managementniveau. Er dienen aparte tolerantieniveaus te worden afgegeven voor tijd en kosten. Daarnaast kunnen er ook tolerantieniveaus worden afgesproken voor kwaliteit, scope, voordelen en risico s. Tolerantie wordt toegepast op project-, fase- en teamniveaus. De persoon of groep(en) die het/de eindproduct(en) van het project gaan gebruiken. De totale set aan informatie die nodig is om één of meer producten te maken. Het bestaat uit de productbeschrijving(en), details over randvoorwaarden voor realisatie, zoals tijd en kosten, interfaces en de bevestiging van de overeenstemming tussen de Projectmanager en de persoon of Teammanager die het Werkpakket moet realiseren, dat het werk binnen de gestelde randvoorwaarden zal worden uitgevoerd. v1.0 Page 20 of 24

1Modelexamen 1. Modelexamen 1

1Modelexamen 1. Modelexamen 1 1Modelexamen 1 Het examen PRINCE2 Foundation wordt in Nederland afgenomen door Stichting EXIN. Om u voor te bereiden op het examen is er een representatief modelexamen bijgevoegd. Het examen bestaat uit

Nadere informatie

Oefenvragen PRINCE2 Foundation 200 multiple choice

Oefenvragen PRINCE2 Foundation 200 multiple choice Oefenvragen PRINCE2 Foundation 200 multiple choice 1. Wat komt NIET voor in de PRINCE2 definities van een project? A. moet producten opleveren B. hanteert gespecificeerde technieken C. is een management

Nadere informatie

Lagant Management Consultants B.V. Presentatie NGI 26 augustus 2003

Lagant Management Consultants B.V. Presentatie NGI 26 augustus 2003 Lagant Management Consultants B.V. Presentatie NGI 26 augustus 2003 1 2 Inleiding Wat is PRINCE2? Organisation Discussie Wat is een project? Improvisatie Uniek Flexibel Vernieuwend Enerverend Chaotisch

Nadere informatie

PRINCE2 2005 Glossary of Terms Dutch

PRINCE2 2005 Glossary of Terms Dutch PRINCE2 2005 Glossary EN 020708--v3.2_Translation EN-NL Document Details: Document Name: Document Control Information Dutch translation of PRINCE2 glossary PRINCE2 2005 Glossary EN 020708-v3.2 Purpose

Nadere informatie

2Modelexamen 2. Modelexamen 2

2Modelexamen 2. Modelexamen 2 2Modelexamen 2 Het examen PRINCE2 Foundation wordt in Nederland afgenomen door Stichting EXIN. Om u voor te bereiden op het examen is er een representatief modelexamen bijgevoegd. Het examen bestaat uit

Nadere informatie

Secretaris op maat! PRINCE2

Secretaris op maat! PRINCE2 PRINCE2 PRINCE2 (PRojects IN a Controlled Environment) levert een managementomgeving en structuur met richtlijnen en hulpmiddelen voor het opstarten, initiëren, uitvoeren, beheersen en afsluiten van projecten.

Nadere informatie

PRINCE2 Foundation proef examen Multiple-choice oefening

PRINCE2 Foundation proef examen Multiple-choice oefening PRINCE2 Foundation proef examen Multiple-choice oefening 1. Wat is ten aanzien van de projectomgeving het uitgangspunt van PRINCE2? A. Een Fixed-price contract B. Een klant/leveranciers omgeving C. Een

Nadere informatie

De kleine Prince 2. Gids voor projectmanagement. Mark van Onna Ans Koning. Zesde herziene druk. Review: Arthur Coppens

De kleine Prince 2. Gids voor projectmanagement. Mark van Onna Ans Koning. Zesde herziene druk. Review: Arthur Coppens De kleine Prince 2 Gids voor projectmanagement Zesde herziene druk Mark van Onna Ans Koning Review: Arthur Coppens Inhoud 1 Inleiding 12 1.1 Introductie 12 1.2 Voor wie is De kleine Prince 2? 13 1.3 Het

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

PROJECT INITIATION DOCUMENT

PROJECT INITIATION DOCUMENT PROJECT INITIATION DOCUMENT Versie: Datum: x.x dd-mm-jj DOCUMENTATIE Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:. INHOUDSOPGAVE 1. Managementsamenvatting

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

332 Bijlage F: Vertaallijst F.4.2 Thema s Thema's Organisatie Kwaliteit nen Risico Wijziging Themes Organization Quality s Risk Change F.4.3 Processen

332 Bijlage F: Vertaallijst F.4.2 Thema s Thema's Organisatie Kwaliteit nen Risico Wijziging Themes Organization Quality s Risk Change F.4.3 Processen Bijlage F: Vertaallijst F.1 DE ROLLEN Roles Change Authority Executive Project Assurance Project Board Project Manager Project Support Senior Supplier Senior User Team Manager F.2. DE PROCESSEN Processes

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

P componenten en technieken

P componenten en technieken 1 rojectmatig P werken 1. Ja, want het resultaat, het is tijdelijk, multidisciplinair en nieuw. 2. Een routinematige aanpak is meer geschikt als de bestemming ieder jaar hetzelfde is. 3. Ja, maar dan wordt

Nadere informatie

Prince2 audit. Kwaliteitsmaatregel met rendement

Prince2 audit. Kwaliteitsmaatregel met rendement Prince2 audit Kwaliteitsmaatregel met rendement Niek Pluijmert Dga INQA (samen met Hans) Project- en kwaliteitmanagement Sedert 1979 in ICT Bestuurslid Spider Bestuurslid KvK Midden Nederland TU Delft

Nadere informatie

Project Management: Introductie tot Prince2

Project Management: Introductie tot Prince2 Bijeenkomst Detaco professionals Project Management: Introductie tot Prince2 Stefan van Duren 22 september 2011 Het Turfschip Etten-Leur Gebaseerd op het boek Projectmanagement op basis van PRINCE2 Editie

Nadere informatie

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007 ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard NGI Limburg 30 mei 2007 1 Tijdlijn 80-er jaren: ITIL versie 1 2000: BS 15000 2001: ITIL versie 2 2002: Aangepaste versie BS 15000 2005: BS

Nadere informatie

Certificate of Conformity Part I

Certificate of Conformity Part I 1. Supplier Serial No. Certificate of Conformity Part I 2. Supplier (Include Name, Address, Email etc.): 3. Contract Number: 4. Contract Modification Number: 5. Approved Deviations and/or Concessions:

Nadere informatie

EXIN Projectmanagement Foundation

EXIN Projectmanagement Foundation EXIN Projectmanagement Foundation Literatuur B Editie 201608 Copyright 2016 EXIN PRINCE2 is a registered trade mark of AXELOS Limited. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Brigitte de Vries Staedion. Kwaliteitsbeheersing De uitdagingen voor een éénpitter

Brigitte de Vries Staedion. Kwaliteitsbeheersing De uitdagingen voor een éénpitter Brigitte de Vries Staedion Kwaliteitsbeheersing De uitdagingen voor een éénpitter Kwaliteitsbeheersing voor de éénpitter Wat kunt u verwachten Wie ben ik en waar werk ik Mijn uitdagingen Ervaring met kwaliteitstoetsing

Nadere informatie

Rollen en verantwoordelijkheden

Rollen en verantwoordelijkheden Rollen en verantwoordelijkheden Rollen en verantwoordelijkheden Project Board De Project Board legt verantwoording af aan het bedrijfs- of programmamanagement over het succes van het project, en heeft

Nadere informatie

PRINCE2 Glossary of Terms English Dutch

PRINCE2 Glossary of Terms English Dutch Term Definition Vertaalde Termen Vertaalde Definitie accept (risk response) acceptance acceptance criteria activity agile methods A risk response to a threat where a conscious and deliberate decision is

Nadere informatie

PRINCE2:2009 Glossary of Terms English

PRINCE2:2009 Glossary of Terms English accept (risk response) acceptance A risk response to a threat where a conscious and deliberate decision is taken to retain the threat, having discerned that it is more economical to do so than to attempt

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Prince User Group Nederland

Prince User Group Nederland Prince User Group Nederland Topprestaties vragen geen dikke PRINCE2 documenten PRINCE2 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries Op zoek

Nadere informatie

1. Thema: Plannen. Definities en Kernbegrippen. Inhoud

1. Thema: Plannen. Definities en Kernbegrippen. Inhoud Inhoud 1. Thema: Plannen 1. Thema: Plannen 1 1.1 Niveaus van Plannen 2 1.1.1 Project Plan (Projectplan) 2 1.1.2 Stage Plan (Faseplan) 2 1.1.3 Exception Plan (Afwijkingsplan) 2 1.2 Product Based Planning

Nadere informatie

E.1. Opstarten van een Project (OP)

E.1. Opstarten van een Project (OP) [ppendix E: Health heck - Prince2, editie 2009] E.1. Opstarten van een Project (OP) 1 Zijn de management team rollen toegewezen voor de: D E F G H Executive? Projectmanager? Senior User(s)? Senior Supplier(s)?

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Combineren PRINCE2 met PMW en Projectmatig Creëren

Combineren PRINCE2 met PMW en Projectmatig Creëren TM PRINCE2 Symposium: Combineren PRINCE2 met PMW en Projectmatig Creëren Bert Hedeman b.hedeman@insights-int.nl PRINCE2TM is a Trade Mark of the Office of Government Commerce Bert Hedeman Partner Insights

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Plannen. 9.1 Doel. 9.2 Definitie plannen

Hoofdstuk 9 Plannen. 9.1 Doel. 9.2 Definitie plannen Hoofdstuk 9 Plannen 9.1 Doel Het doel van het thema Plannen is om de uitvoering, communicatie en beheersing van het realiseren van een specifiek doel of verzameling van doelen te faciliteren door het definiëren

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

It s CMMI Jim, but not as we know it! CMMI toegepast op een Compliance organisatie Door Jasper Doornbos Improvement Focus

It s CMMI Jim, but not as we know it! CMMI toegepast op een Compliance organisatie Door Jasper Doornbos Improvement Focus It s CMMI Jim, but not as we know it! CMMI toegepast op een Compliance organisatie Door Jasper Doornbos Improvement Focus Inhoud Compliance vakgebied en organisatie CMMI software en systems engineering

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

Projectmanagement update

Projectmanagement update Projectmanagement update Alfred Krol Triple Plus BV Even voorstellen PRINCE2 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries. The Swirl logo is

Nadere informatie

Enterprise Portfolio Management

Enterprise Portfolio Management Enterprise Portfolio Management Strategische besluitvorming vanuit integraal overzicht op alle portfolio s 22 Mei 2014 Jan-Willem Boere Vind goud in uw organisatie met Enterprise Portfolio Management 2

Nadere informatie

De brug tussen PRINCE2 en TMap

De brug tussen PRINCE2 en TMap De brug tussen PRINCE2 en TMap Rob Baarda Testnet, Nieuwegein 9 juni 2004 Sogeti Nederland B.V. Pagina 1 Agenda PRINCE2 kort TMap in PRINCE2 Tips Globale typering PRINCE2 Onder besturing van Board Op basis

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

PRINCE2 2010. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

PRINCE2 2010. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. PRINCE2 2010 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 2 PRINCE2... 4 2.1 KENMERKEN PRINCE2...

Nadere informatie

Risk & Requirements Based Test Management naast Prince2 project management

Risk & Requirements Based Test Management naast Prince2 project management PRINCE2 Symposium: Risk & Requirements Based Test Management naast Prince2 project management Rik Marselis Senior Test Adviseur Testen: een vak apart Testen wordt meer en meer herkend als een aparte discipline

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

Interactieve Discussieavond. Testen en PRINCE2. www.testnet.org. 14-09-2004 TestNet interactieve discussieavond Testen en Prince2 1

Interactieve Discussieavond. Testen en PRINCE2. www.testnet.org. 14-09-2004 TestNet interactieve discussieavond Testen en Prince2 1 Interactieve Discussieavond Testen en PRINCE2 14-09-2004 TestNet interactieve discussieavond Testen en Prince2 1 Agenda Korte introductie PRINCE2 (Rik Marselis, LogicaCMG) Intro Hot Issues PRINCE2 (Rob

Nadere informatie

CTI SUITE TSP DETAILS

CTI SUITE TSP DETAILS CTI SUITE TSP DETAILS TAPI allows an application to access telephony services provided by a telecom PABX. In order to implement its access to ETRADEAL, a TAPI interface has been developed by Etrali. As

Nadere informatie

is maatwerk Afstemming op specifieke organisatie laat vaak te wensen over

is maatwerk Afstemming op specifieke organisatie laat vaak te wensen over Afstemming op specifieke organisatie laat vaak te wensen over Implementatie PRINCE2 is maatwerk Veel organisaties worstelen met de invoering van PRINCE2 en komen vaak niet verder dan PINO (PRINCE2 In Name

Nadere informatie

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 QUICK GUIDE B Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 Version 0.14 (July 2015) Per May 2014 OB10 has

Nadere informatie

Bram de Vuyst, Ron Seegers

Bram de Vuyst, Ron Seegers PRINCE User Group Nederland PRINCE2 2009 PiP sessie Bram de Vuyst, Ron Seegers Bram.deVuyst@getronics.com, Ron@projectmeester.nl Zoetermeer, 28 oktober 2009 1 Nieuwe manual, boek en pocket guide 2 Nieuw

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

ISO 9001: Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet?

ISO 9001: Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet? ISO 9001:2015... Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet? NNK bijeenkomst, 09 september 2014 Bob Alisic / ActinQ V2.1 Waarom een nieuwe versie van ISO 9001? De norm in lijn te

Nadere informatie

Handleiding Installatie ADS

Handleiding Installatie ADS Handleiding Installatie ADS Versie: 1.0 Versiedatum: 19-03-2014 Inleiding Deze handleiding helpt u met de installatie van Advantage Database Server. Zorg ervoor dat u bij de aanvang van de installatie

Nadere informatie

ISO 20000 @ CTG Europe

ISO 20000 @ CTG Europe ISO 20000 @ CTG Europe 31/10/2007 mieke.roelens@ctg.com +32 496266725 1 Agenda 31 oktober 2007 Voorstelling Project Business Case: Doel & Scope Projectorganisatie Resultaten assessments en conclusies De

Nadere informatie

Wat is Interaction Design?

Wat is Interaction Design? Wat is Interaction Design? Wat is interaction design? Designing interactive products to support the way people communicate and interact in their everyday and working lives. Preece, Sharp and Rogers (2015)

Nadere informatie

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC LIGHTREC Energiezuinige lampen zijn goed voor het milieu, maar mogen niet worden afgedankt bij het gewone huisvuil. De materialen uit energiezuinige verlichting

Nadere informatie

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 NCP contactdag, 19 april 2016 Thamar Zijlstra, Dick Hortensius NEN Milieu en Maatschappij Agenda Achtergrond NPR 9036

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT THE WORK During the twenty years of its existence Studio Berkhout has evolved into the number one studio specialized in still life fashion photography. All skills needed for photography and styling, including

Nadere informatie

Wat verwacht de Inspectie van Klinisch onderzoek?

Wat verwacht de Inspectie van Klinisch onderzoek? Wat verwacht de Inspectie van Klinisch onderzoek? Jos Kraus, senior inspecteur Inspectie voor de gezondheidszorg Baarn, 7 oktober 009. Wat is klinisch onderzoek Introductie Definities De weg door de wet

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Analyse 6 januari 203, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

afsluitende fase. Binnen deze fasen worden zeven hoofdprocessen onderkend (bezien vanuit de stuurgroep en de projectmanager). Het proces plannen uit

afsluitende fase. Binnen deze fasen worden zeven hoofdprocessen onderkend (bezien vanuit de stuurgroep en de projectmanager). Het proces plannen uit service management PRINCE2 release 2009 Een eerste verkenning In 2009 komt een nieuwe versie van PRINCE2 op de markt. De huidige versie is dan circa vier jaar oud. Een samenvatting van de principes, thema

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Enterprisearchitectuur

Enterprisearchitectuur Les 2 Enterprisearchitectuur Enterprisearchitectuur ITarchitectuur Servicegeoriënteerde architectuur Conceptuele basis Organisatiebrede scope Gericht op strategie en communicatie Individuele systeemscope

Nadere informatie

Graphic Design. Keuzevak GD1. Raul Martinez-Orozco (r.d.martinez.orozco@hro.nl / raul@thecombine.nl)

Graphic Design. Keuzevak GD1. Raul Martinez-Orozco (r.d.martinez.orozco@hro.nl / raul@thecombine.nl) Graphic Design 1 Graphic Design Keuzevak GD1 Raul Martinez-Orozco (r.d.martinez.orozco@hro.nl / raul@thecombine.nl) Graphic Design 2 Expectations Attendance, creativity, motivation and a professional attitude

Nadere informatie

Procedure Reset tv-toestellen:

Procedure Reset tv-toestellen: Procedure Reset tv-toestellen: Volgende procedure is te volgen wanneer er een tv-toestel, op een van de kamers niet meer werkt. TV Re-installation Factory Default Her-installeren van de TV Fabrieksinstellingen

Nadere informatie

PLANET AGILE 17E BPUG SEMINAR

PLANET AGILE 17E BPUG SEMINAR PLANET AGILE 17E BPUG SEMINAR. Lean toegepast op PRINCE2 Projectmanagement is waste (maar noodzakelijk) Martin van Borselaer Mens-, organisatie- en procesverbeteraar Projectmanager/verandermanager & coach

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Wat komt er op ons af?

Wat komt er op ons af? BUSINESS ASSURANCE ISO 45001 Wat komt er op ons af? Apply veiligheidsdag Hans Snoeren 25 mei 2016 1 EHS Conversion_01_Introduction_Rev 0 SAFER, SMARTER, GREENER Introductions Planning ontwikkeling ISO

Nadere informatie

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016 NAVIJVEN MINILAMPJES OM ZELF TE MAKEN KERSTFIGUREN UIT DE LAPPENMAND VOOR DE KINDERSSALOON EN COWBOYS VAN LOLLYSTOKJES KAMERBREED BOEKENREK VOOR EEN SMAL BUDGETGEBAKKEN KOEKFIGUURTJES HANGEN WE IN DE KERSTBOOM

Nadere informatie

GMPZ herziening 2013 H7 Uitbestede werkzaamheden Pagina 1 van 6

GMPZ herziening 2013 H7 Uitbestede werkzaamheden Pagina 1 van 6 -Z Hoofdstuk 7 Uitbestede werkzaamheden Inleiding Voor het uitbesteden van de gehele bereiding of een onderdeel daarvan geldt de. De -principes van dit hoofdstuk zijn van toepassing op het uitbesteden

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW)

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) 14 november 2014 2 PROGRAMMA ESFRI Roadmap, wat is het en waar doen we het voor? Roadmap 2016 Verschillen met vorige Schets

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Snel naar ISO20000 met de ISM-methode

Snel naar ISO20000 met de ISM-methode Snel naar ISO20000 met de ISM-methode Cross-reference Datum: 16 oktober 2012 Versie: 1.0 Auteur: J. van Bon Integrated Service Management Snel naar ISO20000 met de ISM-methode! Organisaties moeten, door

Nadere informatie

Risk & Requirements Based Testing

Risk & Requirements Based Testing Risk & Requirements Based Testing Tycho Schmidt PreSales Consultant, HP 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Agenda Introductie

Nadere informatie

VLC. De betekenis van de Verantwoordelijk LasCoördinator in de EN 1090 en ISO 3834 series. Ing Raoul Heremans, ewe

VLC. De betekenis van de Verantwoordelijk LasCoördinator in de EN 1090 en ISO 3834 series. Ing Raoul Heremans, ewe 1 VLC De betekenis van de Verantwoordelijk LasCoördinator in de EN 1090 en ISO 3834 series Ing Raoul Heremans, ewe De VLC, een nieuw begrip? Met welke verordeningen, standaarden en normen is het begrip

Nadere informatie

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact.

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. Subject: 1010 De houdernaam voor #domeinnaam# is veranderd / Registrant of #domeinnaam# has been changed

Nadere informatie

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2.

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2. Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English Voorbeelden machtigingsformulieren standaard Europese incasso Examples of authorisation

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Instruction project completion report

Instruction project completion report Instruction project completion report The project completion report is in fact a final progress report providing a comparison between the start of the project and the situation at the end of the project.

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Intermax backup exclusion files

Intermax backup exclusion files Intermax backup exclusion files Document type: Referentienummer: Versienummer : Documentatie 1.0 Datum publicatie: Datum laatste wijziging: Auteur: 24-2-2011 24-2-2011 Anton van der Linden Onderwerp: Documentclassificatie:

Nadere informatie

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E VALUE ENGINEERING: THE GAME! Involvement Process for Technical Projects Feedback/Learning/Knowledge Management Involvem ment Business Process Engineering Estimating Project Director Detailed Engineering

Nadere informatie

Inter-proces Conclusies vanuit sub-wg:

Inter-proces Conclusies vanuit sub-wg: Inter-proces Conclusies vanuit sub-wg: Conclusie: Er is geen sprake van een keten-sla, enkel van koppelvlak SLA. Verzoek aan sub-werkgroep SLA gedaan tot: 1. Zorg dat op alle koppelvlakken een individuele

Nadere informatie

DEEL I 5.5 PRINCE2. 5.5.1 Definitie project. 5.5.2 Kern van PRINCE2. 5.5.3 Historie. 5.5.4 Scope. 5.5.5 Uitgangspunten

DEEL I 5.5 PRINCE2. 5.5.1 Definitie project. 5.5.2 Kern van PRINCE2. 5.5.3 Historie. 5.5.4 Scope. 5.5.5 Uitgangspunten 5 Projectmanagementmethoden 83 5.5 PRINCE2 Deel I van de beschrijving van PRINCE2 is geschreven door Ron Seegers en gereviseerd en geautoriseerd door Joost Nuijten, bestuurslid van de Prince User Group

Nadere informatie

Kwaliteitsbeheersing in werkvoorbereiding en uitvoering

Kwaliteitsbeheersing in werkvoorbereiding en uitvoering s tichting b ouwr esearch Kwaliteitsbeheersing in werkvoorbereiding en uitvoering Praktische tips voor het kwaliteitsbeleid in het uitvoerend bouwbedrijf rapporteur: ing. L. Brokelman SAOB stichtingbouwjl"'esearch

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

www.heigo.nl Start date membership september 2005 Organisational chart

www.heigo.nl Start date membership september 2005 Organisational chart www.heigo.nl Start date membership september 2005 Organisational chart DIRECTIE 2 M AN AG EMENT TE AM 2 ADM INISTRATIE & AUTO M ATISERING 3 KW ALITEITSZORG 1 PERSO NEEL & ORG ANISATIE 1 LOG ISTIEK 1 INKOOP

Nadere informatie

DALISOFT. 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool. Connect the TDS20620V2. Start DALISOFT

DALISOFT. 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool. Connect the TDS20620V2. Start DALISOFT TELETASK Handbook Multiple DoIP Central units DALISOFT 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool Connect the TDS20620V2 If there is a TDS13620 connected to the DALI-bus, remove it first.

Nadere informatie

FAAC DRIVER. Driver install procedure for FAAC boards. Installatieprocedure voor driver voor FAAC-kaarten.

FAAC DRIVER. Driver install procedure for FAAC boards. Installatieprocedure voor driver voor FAAC-kaarten. FAAC DRIVER Driver install procedure for FAAC boards Installatieprocedure voor driver voor FAAC-kaarten www.record-toegangstechniek.nl 1 When a FAAC board (E124 or E145) is connected to the USB port, it

Nadere informatie

Management van baten Evolutie in denken

Management van baten Evolutie in denken Management van baten Evolutie in denken IPMA interessegroep procesmanagement Versie 0.1 jd0912 Management van baten Setting the direction high Relative market share low low Growth potential high Strategic

Nadere informatie

EM7680 Firmware Update by OTA

EM7680 Firmware Update by OTA EM7680 Firmware Update by OTA 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware update by OTA Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 3 4.0 (NL) Overige

Nadere informatie

RAPID DEPLOYMENT PLAN IBM MAXIMO SCHEDULER

RAPID DEPLOYMENT PLAN IBM MAXIMO SCHEDULER Voor de implementatie van onze IBM Maximo planning oplossing Scheduler maken wij gebruik van een standaard rapid deployment methode welke ons in staat stelt u snel na aanschaf van uw licenties op weg te

Nadere informatie