Modelbedrijf Integraal Ontwerpen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Modelbedrijf Integraal Ontwerpen"

Transcriptie

1 Modelbedrijf Integraal Ontwerpen Inhoud 1. Modelbedrijf Integraal Ontwerpen Engineering op Order Het ondernemingsmodel Processen in het ondernemingsmodel Beleidsvlak Ontwikkelvlak Uitvoeringsvlak Rollen in het modelbedrijf Begripsbepaling Relatie rollen, functies, taken Rolwisselingen Teamwork Rollen in het bedrijfsmodel Rollen in het beleidsvlak Ondernemer Beleidsmedewerker Human Resource Manager Clustermanager Technologiemanager Rollen in het ontwikkelvlak Product innovator Product support innovator Product data engineer Process innovator Application engineer HRM-developer Market developer Supply Chain Engineer Rollen in het uitvoeringsvlak Salesman (Account manager) Sales engineer ('project engineer') Product engineer Product Support Engineer Project planner Production Operator Maintenance Engineer Modelbedrijf Integraal Ontwerpen 1

2 1. Modelbedrijf Integraal Ontwerpen Het IO-Bedrijf kunnen we beschrijven als een ideaal bedrijf, ingericht volgens de nieuwe denk- en werkwijze van Integraal Ontwerpen in de Industriële Omgeving. We beperken ons tot de engineering-op-order-bedrijven en onderscheiden daarbinnen drie ondernemingsniveaus: beleid, ontwikkeling en uitvoering. Op elk niveau spelen zich processen af, uitgevoerd door medewerkers in verschillende rollen. We definiëren hier het IO-bedrijf door in totaal 15 processen te beschrijven waarbinnen we 20 rollen een plaats kunnen geven. 1.1 Engineering op Order De groep bedrijven waar we ons in dit document op richten betreft een groot deel van de bedrijven die deel uitmaken van de Metalektro. De Metalektro bestaat uit bedrijven die zich richten op de vervaardiging van producten van metaal, machines en (elektronische) apparaten en transportmiddelen. Veel van deze bedrijven zijn van het type Engineering-oporder. Daarnaast onderscheiden we nog drie andere typeringen, namelijk: Produceren-op- Voorraad, Assembleren-op-Order en Produceren-op-Order. De typering van een bedrijf hangt af van hoever de klantspecificaties doordringen in de bedrijfsprocessen. In Figuur 1 is de invloed van de klantenwens op de bedrijfsprocessen weergegeven. We onderscheiden dus vier typen: KOOP 1, 2, 3 en 4 (KOOP staat voor KlantenOrder OntkoppelPunt). Per bedrijfstype is de mate aangegeven waarin de specificaties van de klant de bedrijfsprocessen beïnvloeden. Links van het KOOP zijn de bedrijfsprocessen, producten en informatie klantonafhankelijk, aan de rechterkant vertegenwoordigen de informatiestromen en de fysieke producten de klantspecificaties. Prim air proces: inform atie gericht Primair proces: fysiek gericht Verkoop Verkoop M agazijn D istributie Engineering Engineering Inkoop Inkoop productie productie KOOP KOOP 1 1 produceren op voorraad KOOP KOOP 2 2 assem bleren op order KOOP KOOP 3 3 produceren op order KOOP KOOP 4 4 engineering op order Inform atiestroom M ateriaalstroom K lantorder O ntkoppelpunt: K O O P Figuur 1. De invloed van de klantenorder op de bedrijfsprocessen Deze typering geeft aan dat de concepten van Integraal Ontwerpen niet in elk bedrijf dezelfde impact hebben. Bedrijven van het type Produceren-op-Voorraad implementeren Integraal Ontwerpen op een andere manier dan bedrijven van het type Engineering-op- Order. Zoals gezegd richten we ons in dit document op bedrijven van het type Engineeringop-Order. Modelbedrijf Integraal Ontwerpen 2

3 1.2 Het ondernemingsmodel Bedrijfsprocessen spelen zich af op verschillende niveaus van ondernemen. Voor het positioneren van die processen en de rollen daarbinnen gaan we uit van een ondernemingsmodel met drie niveaus van besluitvorming: beleid, ontwikkeling en uitvoering. Het model maakt duidelijk dat een bedrijf meer is dan een organisatie voor het uitvoeren van het primaire proces en het beleidsmatig aansturen daarvan. Kenmerkend voor het ideale IObedrijf is met name dat het expliciet aandacht schenkt aan ontwikkeling. Dubbel Loop Learning Ondernemersvlak Beleidsvlak Ontwikkelvlak Uitvoerend vlak Plan Prototype Product Dit is van levensbelang, want immers op het ontwikkelvlak vindt de creatie plaats van producten, productieprocessen, organisatie, ICT en markt. Kenmerk van IO-bedrijven is bovendien dat het lerende organisaties zijn. De mensen leren uiteraard binnen hun primaire taak, bijvoorbeeld door vakliteratuur of het volgen van een cursus, en daarbij doen ze positieve of negatieve ervaringen op. Maar meer essentieel nog is het leren van die ervaringen en daar als organisatie wijze lessen uit trekken. Tussen ontwikkeling en uitvoering vindt het proces van dubbel loop learning, ofwel het tweede-orde-leren plaats. Deze vorm van leren is alleen dan effectief als alle medewerkers daarbij betrokken zijn. Hoofd en handen mogen niet zijn gescheiden. Organisaties die het principe van zelfsturing hoog in het vaandel hebben staan zullen zorgen dat de medewerkers in het uitvoerend vlak ook min of meer opereren op het ontwikkelvlak. Een strikte scheiding van uitvoering en ontwikkeling is dan uit den boze. We onderscheiden dus drie vlakken: 1. In het beleidsvlak neemt het management strategische en sturende besluiten. Hier komen plannen tot stand. 2. In het ontwikkelvlak komen prototypes tot stand, niet alleen van producten, maar ook van processen, ICT-systemen, organisatiemodellen en marketingacties. 3. In het uitvoerend vlak speelt zich de in- en verkoop af, het ontwerpen, de productievoorbereiding, de productie, service en recycling. Het IO-bedrijfsmodel is overigens ook op onderwijsinstellingen toepasbaar. We zien dan meteen waar de schoen wringt. Immers onderwijsinstellingen bestaan doorgaans uit veel uitvoerende docenten en een kleine directie. Het ontwikkelvlak is niet expliciet in beeld. Er is vaak wel een grote staf, maar die is voor ondersteuning en niet voor ontwikkeling. Modelbedrijf Integraal Ontwerpen 3

4 1.3 Processen in het ondernemingsmodel Op elk van de drie niveaus beleid, ontwikkeling en uitvoering vinden essentiële processen plaats zonder welke de onderneming niet zou floreren. We beschrijven de samenhangende processen Beleidsvlak Wat is het typische aan een onderneming die Integraal Ontwerpen in het vaandel voert? Om die vraag gaat het als we de beleidsprocessen gaan beschrijven. Een IO-onderneming onderscheidt zich in haar beleid op vier aspecten fundamenteel van niet-io-bedrijven: De strategiebepaling is eerder gebaseerd op een totaalconcept dan op een of twee kansen. De aansturing van mensen gaat eerder uit van zelfsturende medewerkers dan van functionarissen. Het kwaliteitsbeleid steunt eerder op breed ingezette ICT-tools dan op papieren procedures. De missie en koers is gebaseerd op de technologische corebusiness van de onderneming. Deze aspecten belichten elk een heel eigen gebied en zijn min of meer onafhankelijk van elkaar. Een bedrijf kan op enkele aspecten succesvol zijn en tegelijk op de andere falen. Om op al de vier fronten succes te boeken moet het management dus stuurmanskunst demonstreren. De verschillende managementrollen vereisen derhalve de competenties om scherpe doelstellingen te formuleren, om kwaliteit te garanderen, om medewerkers te motiveren tot ondernemerschap, om een adequate visie uit te dragen ten aanzien van Ondernemingsmodel volgens Integraal Ontwerpen Beleid bepalen Klantgerichte toegevoegde waarde leveren Missie en koers vastleggen Strategie bepalen Organisatie aansturen Kwaliteit bewaken Plannen Integraal ondernemen Marketing Verkoop Ondersteunende IO-instrumenten - en ICT-tools Ontwerp Ontwikkelen Methodisch innoveren Ondersteunende IO-instrumenten en ICT-tools Uitvoeren Processen integreren over levenscyclus Organisatieontwikkeling Marktontw. Procesontwikk. Werkvoorbereiding Productontwikk. ICTontw. Personeelsontw. Productie Onderhoud Sloop Innovaties Producten en kennis Ondersteunende IO-instrumenten en ICT-tools ontwikkelingsprocessen. Wat bedoelen we nu precies met de vier voornoemde beleidsprocessen? De strategiebepaling heeft betrekking op zowel de producten (PMT-beleid) als op de innovatieprocessen en de faciliteiten (capaciteit) die uitvoering van het beleid mogelijk maken. Het gaat daarbij niet om de dagelijkse aansturing maar om de koers op iets langere termijn. Strategisch denken en handelen is een complex proces. Het management moet antwoord geven op vragen als: waar bevinden we ons nu en straks in de productketen, hoe positioneren we ons in een netwerk, welke relaties gaan we aan met marktpartijen, klanten, Modelbedrijf Integraal Ontwerpen 4

5 scholen. Het is oud denken om slechts op zoek te gaan naar dat ene gat in de markt of om te focussen op één product; dat is een kwetsbare strategie. Bij de aansturing van mensen gaat een IO-onderneming uit van zelfsturende en competente medewerkers die vanuit professionele diepgang een verbredingsslag kunnen maken naar naastliggende disciplines en rollen. Voorop staat niet de vraag of het personeel precies past in welomlijnde functieprofielen maar of de medewerkers zich binnen de organisatie kunnen ontwikkelen en kunnen bijdragen aan leerprocessen, groei, sociale cohesie, zelfsturende teams. De medewerkers zijn tenslotte degenen die door hun gezamenlijke activiteiten de organisatie levend houden en die innovaties implementeren en uitvoeren. Het managementteam zal regelmatig overleggen om de kaders te formuleren waarbinnen de teams zelfstandig kunnen werken. Het kwaliteitsbeleid is erop gericht om de onderneming minder kwetsbaar te maken voor incidenten, personeelswisselingen, calamiteiten en conjuncturele schommelingen. Veel bedrijven lossen dat op door al dan niet in ISO-procedures allerlei protocollen op te stellen en die te toetsen. Een IO-bedrijf evenwel zal daarnaast de kwaliteit borgen door alle verworvenheden te koesteren, door kennis vast te leggen, processen te borgen, door te leren van ervaringen en door kennis toegankelijk te maken. Daartoe zijn breed inzetbare ICT-tools nodig. In snel toegankelijke databestanden zijn productmodellen, kennis en ervaringen opgeslagen. De kwaliteit van de bedrijfsvoering leest zich af aan de kwaliteit van de ICT-infrastructuur, aan de intensiteit, de vertakkingen en veiligheid daarvan. De koersbepaling of de missie van een IO-bedrijf is gebaseerd op technologische en potentiële sterke punten, op de corebusiness dus van het bedrijf. Een producent van textieldrukmachines zal bijvoorbeeld voor de vraag komen te staan of de brede expertise ingezet moet worden voor de ontwikkeling van nog snellere en complexere machines of dat een verschuiving nodig is naar andere disciplines, bijvoorbeeld naar een inkjet-technologie. Een bouwer van schepen besluit zijn expertise te richten op modulair bouwen. Het management analyseert en ontwerpt telkens opnieuw de onderneming. Het management moet dus over de competentie beschikken om goed te kunnen inschatten in welke richting de technologie zich ontwikkelt, wat de eigen potenties en kansen zijn met betrekking tot die technologie, welke kennis nodig is, welke producten mogelijk zijn, hoe de markt zich ontwikkelt en wat de financiële mogelijkheden zijn. De antwoorden op deze vragen zijn voor het voortbestaan van de onderneming van belang. Analyse en ontwerp: Vastleggen missie en koers Ontwerpen Maandelijkse review om organisatie aan te sturen Product Processen Faciliteiten Invoeren PMT-beleid Borgen Borgen/ QA: Kwaliteit bewaken Ontwikkel- en uitvoeringsvlak Capaciteit Strategie bepalen t.a.v. Producten Processen en Faciliteiten Voor het ontwikkelen van integraal beleid gebruiken we het innovatiewiel als denkmodel. Essentieel kenmerk van Integraal Ontwerpen is immers dat innoveren methodisch verloopt. Symbool voor deze aanpak is het innovatiewiel. Dit wiel symboliseert een methode waarmee organisaties hun producten, processen en faciliteiten integraal kunnen ontwerpen, borgen en implementeren. Toepassing van het innovatiewiel verlaagt de risico s bij herontwerpprocessen Modelbedrijf Integraal Ontwerpen 5

6 drastisch, omdat circulatie en consolidatie in de methode zijn verankerd. We hoeven dit wiel niet telkens opnieuw uit te vinden omdat er inmiddels vele best practices zijn verzameld en leidraden zijn ontwikkeld. De beleidsvoorbereidende input van de verschillende onderdelen uit het ontwikkelvlak wordt geanalyseerd en op basis hiervan ontwikkelt het MT het integrale PMT-beleid (Product Markt Technologie). Het MT beschouwt alle aspecten van het beleid in hun samenhang (inclusief personeel en kwaliteit) en het ontwerpt op hoofdniveau het ontwikkel- en uitvoeringsvlak. De processen in het ontwikkelvlak zijn op hun beurt weer in detail te ontwerpen met het innovatiewiel als denkmodel. Om prestaties zichtbaar en meetbaar te maken zal een IO-bedrijf alle onderliggende processen voorzien van Key Performance Indicators (KPI s). Deze aspecten zal men vervolgens borgen. De Engelse term is QA: quality assurance. Het implementeren van het beleid houdt in dat er periodiek (bijvoorbeeld maandelijks) een review plaatsvindt op basis van de gestelde KPI s Ontwikkelvlak Kenmerkend voor een IO-bedrijf is dat het expliciet betekenis toekent aan innovatie. De processen die op het ontwikkelvlak plaatsvinden gebeuren niet toevallig, of als bijverschijnsel, maar heel gericht. Kenmerkend voor klassieke ondernemers die niet integraal denken is dat ze zich slechts concentreren op de uitvoeringsfunctie, op het produceren, terwijl het ontwikkelen van nieuwe producten en fabricageprocessen een sluitpost is. Meestal krijgt het proces van productinnovatie nog wel de nodige aandacht, maar de andere innovatieprocessen komen er vaak bekaaid af. Bedrijven die integraal denken en handelen, integreren ook het vernieuwen van productieprocessen in hun bedrijfsvoering. Het is dan geen ad-hoc-proces meer. Ook organisatievernieuwing gebeurt niet ad hoc, maar structureel. Wat is het geheim van zo n werkwijze? Het is eigenlijk heel eenvoudig, maar het vraagt veel discipline. Waar het om gaat is dat de innovatieprocessen transparant zijn voor alle medewerkers. Transparantie krijgen we door te documenteren en te communiceren. Of het nu gaat om marktontwikkeling of organisatieontwikkeling, deze processen zijn pas vruchtbaar als veel mensen zich betrokken weten en er aan kunnen bijdragen. Documenteren en communiceren is in een ICT-gestuurde onderneming niet moeilijk. Via intranet en databases moet alle relevante informatie voor de medewerkers beschikbaar zijn. Helaas komen veel bedrijven er onder druk van de lopende zaken niet toe om gedisciplineerd te documenteren. Daarom is het proces van ICT-ontwikkeling even wezenlijk als het proces van productontwikkeling. Als een bedrijf graag ziet dat alle medewerkers optimaal van de ICT-mogelijkheden gebruikmaken, zullen ook bij het opzetten en permanent verbeteren van de ICT-infrastructuur de medewerkers betrokken moeten zijn. Commitment is vereist voor loyale uitvoering. Bij de IT-applicaties (Informatie Technologie) gaat het naast de financieel-administratieve systemen vooral om computerondersteunende systemen die direct van invloed zijn op het ontwerpproces zoals CAE-applicaties, logistieke applicaties en rekenapplicaties. Het bedrijf kan deze applicaties zowel inkopen als zelf ontwikkelen. Belangrijk is dat de in het informatiesysteem opgeslagen gegevens via één centrale Engineerings Data Base (EDB) toegankelijk zijn. Bij het vergroten van de betrouwbaarheid van bedrijfsprocessen is procesautomatisering een belangrijk hulpmiddel. Er is software nodig op het gebied van engineering en workflow management zoals software voor Product Data Management (PDM), voor het logistieke traject en voor Enterprise Resource Planning (ERP). Modelbedrijf Integraal Ontwerpen 6

7 Besturen: Integraal Ontwerpen Ontwikkelvraag Productontwikkeling Procesontwikkeling ICT-ontwikkeling Organisatieontwikkeling Marktontwikkeling Ondersteuning: IT, IO-tools Innovatief product Figuur 2. Functies in het ontwikkelvlak Het indelen in productklassen en productfamilies, het ontwikkelen van objectenbibliotheken en het gestructureerd vastleggen van proceskennis in PDM-software is voorwaarde voor efficiënt hergebruik van kennis. Aldus leiden deze ICT-hulpmiddelen, in combinatie met het modulariseren van producten, tot mass-customization en het voor de klant op maat configureren van producten en diensten. Het meest wezenlijke innovatieproces is dus het vernieuwen van producten. Voor bedrijven die bestaan van engineering-op-order doemt een dilemma op. Elke klant precies op maat bedienen is onbetaalbaar. Elke klant hetzelfde product leveren is onacceptabel wegens klantenverlies. De tussenoplossing is modulair ontwerpen en producten steeds klantspecifieke aanpassingen laten ondergaan. De producten zijn voor bijna elke klant anders, maar vertonen toch een grote gelijkenis. Zo is een groot deel van de productkennis te hergebruiken. De markt vraagt in toenemende mate om maatwerk. Een efficiënte bedrijfsvoering echter streeft naar het minimaliseren van een klantspecifieke productontwikkeling. De verkoper zal dus maximaal gebruik moeten maken van voorgeëngineerde ontwerpen in de vorm van standaardmodules. Bij het ontwikkelen staan de concepten van Life Cycle Engineering (LCE) centraal. Dit betekent dat de ontwerper rekening houdt met beschikbaarheid, betrouwbaarheid, onderhoudbaarheid, bedrijfszekerheid, milieubelasting en levensduurkosten Uitvoeringsvlak Het uitvoeringsvlak is het niveau waarop in de waardeketen de feitelijke waardetoevoeging van het bedrijf tot stand komt. Het primaire proces van de onderneming vindt hier plaats, ook wel genoemd het productcreatieproces. Aan dit proces ontleent het bedrijf zijn bestaansrecht. Input is een klantwens, output is het vervullen van de wensen van de klant. We beschouwen zes schakels uit de waardeketen en we beschrijven ze in termen zoals die in de branche Metalektro algemeen gebruikelijk zijn. Als het ontwikkelvlak effectief functioneert, zullen ook de uitvoeringsprocessen goed verlopen. Het eerste proces in de keten is dat van verkoop. Dit proces komt er in essentie op neer dat wensen van de klant transformeren in een technische specificatie van het te leveren product. Op basis hiervan ontstaat een commercieel ontwerp, een voorcalculatie en een offerte als voorbereiding op te voeren contractonderhandelingen. Positief verlopen onderhandelingen resulteren in het ontwerpproces waarbij een commercieel ontwerp ontstaat op basis van voorontwikkelde productmodellen. Tijdens de ontwerpfase krijgt de klant als het ware een maatpak aangemeten. Bij DAF lopen zo dagelijks 150 vrachtwagens van de band, elk volgens een toegesneden klantspecificatie, maar allemaal gebaseerd op voorontwikkelde modellen. Het ontwerpen houdt in: technische lay-out uitwerken, deelsamenstellingen en detailtekeningen maken en inkoopstuklijsten opstellen. De integrale IO-benadering houdt in deze fase ook in dat iets extra s gebeurt, namelijk het leveren van toegevoegde waarde in de vorm van onderhoudsconcepten, milieuanalyses of lifecycle costing-berekeningen (LCC). Gevoed met deze gegevens komt de werkvoorbereiding op Modelbedrijf Integraal Ontwerpen 7

8 gang. Dit houdt in het inkopen van de benodigde componenten voor het productieproces en het opstellen van bewerkingsmachines en het globaal bepalen van de routing van subsamenstellingen door het fabricageproces. De beslissing zelf maken of uitbesteden? van onderdelen valt ook in deze fase, afhankelijk van capaciteit, kwaliteit en prijs. Essentieel voor IO-bedrijven is dat de planning van productie, werkvoorbereiding, inkoop en ontwerp, inclusief het logistieke proces, integraal plaatsvindt. Dat is de voorwaarde voor een snel en storingsvrij productieproces, een logische routing en een vlotte samenbouw tot een totaal systeem. Tijdens dit proces vindt er ook een kwaliteitsregistratie plaats, evenals een test op het product voordat levering aan de klant plaatsvindt. Als de onderhoudsconcepten met het product mee zijn ontwikkeld is het voor de producent makkelijk onderhoudsdiensten mee te leveren. Dit kunnen activiteiten of diensten zijn om de waarde van het product te verhogen of te behouden, zoals installatie, onderhoud, reparatie, opleiding, en productaanpassingen. Omdat het onderhoud volgens een specifiek ontwikkeld onderhoudsconcept plaatsvindt, zijn de verschillende vormen van onderhoud (preventief, correctief, enz.) optimaal op het product afgestemd, wat weer resulteert in aanzienlijke kostenreductie en minder stilstandsverlies. De laatste schakel in de waardeketen betreft het ontmantelen van het systeem en het zo veel mogelijk hergebruiken van onderdelen van een systeem dat aan het eind van zijn levenscyclus gekomen is. De processen op het uitvoeringsvlak kunnen we aldus plaatsen op de tijdlijn van de productcreatie. De levenscyclus van een product begint met de conceptie. Er moet een vraag en een aanbod zijn. Processen in uitvoeringsvlak Klantfase Ontwerpfase Productievoorbereiding Productiefase Gebruiksfase Sloop Modelbedrijf Integraal Ontwerpen 8

9 2 Rollen in het modelbedrijf In de klassieke bedrijven kennen we klassieke rollen zoals de rol van technisch manager, marketeer, constructeur-tekenaar, inkoper, productiechef, servicemonteur enzovoort. Dit zijn de technisch specialisten uit de industriële diplomafabriek die binnen Tayloristisch georganiseerde bedrijven de hoofdrol spelen. Maar specialisten spelen binnen de nieuwe bedrijfsaanpak niet langer de hoofdrol. De specialistische functies van kwaliteitscontroleur, programmeur, werkvoorbereider enzovoort vervagen steeds meer. Immers, Integraal Ontwerpen vraagt een nieuw soort medewerkers, die anders werken en, daaraan gekoppeld, anders leren. Dat heeft aanzienlijke consequenties voor zowel het toeleverende beroepsonderwijs alsook voor het bedrijfsleven zelf, waar zittende medewerkers moeten transformeren van technisch specialisten tot multidisciplinair samenwerkende teamspelers. In het moderne IO-gerichte bedrijf kennen we andere, bredere rollen. Het zijn de competente medewerkers binnen de organisatie die verschillende rollen spelen. Ze doorlopen allemaal hun eigen unieke carrièrepad en daarbij komen ze in vele verschillende settings veel andere spelers tegen. Voordat we de rollen binnen het bedrijfsmodel beschrijven is enige begripsbepaling nodig. 2.1 Begripsbepaling De terminologie die we hier gebruiken behoeft enige toelichting. Rollen zijn geen functies. Een medewerker kan zowel van rol als van functie wisselen. En rollen speel je zowel individueel als in teamverband. Daarbij zijn de teamactiviteiten het meest essentieel. Net zoals in een voetbalteam de rollen van spits en vleugelverdediger pas tot hun recht komen als het team speelt Relatie rollen, functies, taken Binnen een onderneming zijn we gewend eerder te spreken in termen van functies en taken dan in termen van processen en rollen. We beschouwen functie als een beschrijving van iemands taken, bevoegdheden en positie. Binnen een functie kan iemand meerdere rollen vervullen, op verschillende niveaus. Bij kleine ondernemingen spelen functionarissen vaak vele rollen. Een kleine zelfstandige zal zelfs in z n eentje alle rollen moeten spelen. Bij grote bedrijven zal een rol over meerdere functionarissen verdeeld zijn. Taken horen zowel bij rollen als bij functies. We beperken ons hier tot een beschrijving van rollen binnen een IO-onderneming en we zullen taken dus ophangen aan rollen. Opmerkelijk is dat vrijwel alle IO-rollen in de taakuitoefening afwijken van wat nog algemeen gebruikelijk is. Dat wil zeggen dat kenmerkend voor een IO-rol is: Veel meer methodisch werken, veel minder ad hoc en trial and error Veel meer communiceren, veel minder individueel opereren Veel meer documenteren en vastleggen, veel minder de klus klaren, snel door met de volgende Veel meer gebruikmaken van vroegere ervaring, veel minder telkens het wiel uitvinden Veel meer kennis van het productassortiment, veel minder focus op eigen taakje Veel meer focus op markt en gebruikers, veel minder op puur de techniek Rolwisselingen Een medewerker zal doorgaans een carrièrepad doorlopen. Zijn eerste rol zal zelden ook zijn laatste zijn. In de praktijk zal een hbo-afgestudeerde vaak beginnen als product engineer om daarna in de rol van product engineer in te groeien. Of hij begint als sales engineer en ontwikkelt zich tot product engineer en daarna tot product support engineer. Ook kan men Modelbedrijf Integraal Ontwerpen 9

10 beginnen als maintenance engineer, doorgaan als product support engineer en dan voor een deel van de tijd als innovator. De proces innovator zal vaak iemand zijn die ervaring heeft als project engineer. Maar algemene regels zijn moeilijk te stellen en elk individu zal zich op zijn eigen manier ontwikkelen Teamwork Rollen komen het best tot hun recht in een team. Immers teams belichamen het integraal werken aan ontwikkeling en uitvoering. Een team bestaat doorgaans uit een kerngroep van 3 à 4 spelers, zo nodig tijdelijk aangevuld met expertise vanuit andere teams. We zullen ter illustratie enkele teams beschrijven: Een ontwikkelteam (Product Development Team) zorgt voor product development: de integrale ontwikkeling van nieuwe modulen en productsupportmodulen waar de markt behoefte aan heeft. De input voor dit proces kan zijn een marktvraag of een technologische mogelijkheid die zich binnen de organisatie voordoet, en die kan op elk van de drie ondernemingsvlakken ontstaan. Van het team maken deel uit: product innovator, product support innovator, proces innovator en marktontwikkelaar. Een organisatieteam (Organisation Development Team) stroomlijnt een ineffectief proces binnen de interne organisatie. Deelnemer zijn de procesontwikkelaar, de organisatieontwikkelaar en de clustermanager. Doel van een marketingteam (salesteam) is om een nieuw product in de markt te zetten. Deelnemende spelers zijn: salesman, sales engineer, product engineer, product support engineer. Een productieteam (operationsteam) optimaliseert het productieproces. Het team kent de volgende rollen: purchaser engineer, project planner en production medewerker. Een serviceteam (servicesteam) draagt zorg voor adequate after sales service. Deelnemers: service engineer; productsupport engineer en maintenance engineer. En dan kent elk bedrijf uiteraard een Management Team dat de processen van het beleidsvlak voor zijn rekening neemt. Etc. Product Development Team Organisation Development Team Primair proces MT Services Team Support Team Sales Team Operations Team Alle teams zijn zelfsturend Figuur 1 Clusterstructuur Modelbedrijf Integraal Ontwerpen MT= management team Modelbedrijf Integraal Ontwerpen 10

11 Traditioneel is de organisatiestructuur van een organisatie, het organigram, een hiërarchische harkstructuur. De organisatiestructuur die past bij de concepten van zelfsturing en partnership is een platte cirkelstructuur, ook wel aangeduid met de term clusterstructuur waarbij elk cluster een zelfsturend team is. Het schema van de clusterstructuur, zoals weergegeven in 0, is getekend als bovenaanzicht van een geheel platte structuur met gelijkwaardige posities, anders dan het gebruikelijke zijaanzicht dat hogere en lagere posities weergeeft. Rollen in het bedrijfsmodel In het vorige hoofdstuk zijn de processen in het ondernemingsmodel beschreven. Voor de uitvoering van elk proces definiëren we een of meer rollen. Beleidsvlak Ontwikkelvlak Uitvoeringsvlak Processen in het IO-bedrijf IO-Rollen Strategiebepaling 1 2 Ondernemer Beleidsmedewerker Aansturing personeel 3 Human Resource Manager Kwaliteitsbeleid 4 Clustermanager Koersbepaling 5 Technologiemanager Productontwikkeling Procesontwikkeling ICT-ontwikkeling Organisatieontwikkeling Marktontwikkeling Verkoop (Sales Engineering) Ontwerp (Product Engineering) Werkvoorbereiding Productie (Production) Onderhoud (Operational Management) Sloop (Demolishing) Productinnovator (R&D Engineer) Product support innovator Product data engineer 9 Process innovator (bedrijfskundige) 10 Application engineer 11 HRM-ontwikkelaar Marktontwikkelaar Supply Chain Engineer Salesman (Accountmanager) Sales Engineer Product Engineer Product Support Engineer 18 Project manager (planner) 19 Production Operator 20 Maintenance Engineer 2.2 Rollen in het beleidsvlak In het beleidsvlak zijn twee rollen dominant: die van ondernemer en die van beleidsmedewerker. Het beleid wordt bepaald door het Management Team, dat zijn informatie betrekt uit het ontwikkelvlak. Veel auteurs die rollen in het beleidsvlak beschrijven onderkennen vaak geen ontwikkelvlak. Omdat in het IO-model ontwikkelrollen op het ontwikkelvlak zijn gedefinieerd, noemen wij deze rollen in het beleidsvlak niet om dubbelingen en overlap te voorkomen. Om de vier eerder genoemde beleidsprocessen te kunnen uitvoeren zijn er een vijftal rollen aan te wijzen. Voor het vorm geven aan het proces van strategiebepaling zijn er twee rollen van belang: die van ondernemer en die van beleidsmedewerker. Modelbedrijf Integraal Ontwerpen 11

12 Om de organisatie aan te sturen is de rol van human resource manager voor de hand liggend. Bij die rol hoort, meer dan voorheen, de zorg voor kenniscirculatie, contact met scholen, visie op leren, op competentieontwikkeling. Het kwaliteitsbeleid steunt op de clustermanager die, over de afdelingen en projecten heen, processen op elkaar afstemmen. Hij faciliteert de ICT-processen en zorgt dat de voorwaarden er zijn om er mee te werken. Voor het proces van het bepalen van koers en missie kennen we de rol van technologiemanager Ondernemer De rol van ondernemer is de meest tot de verbeelding sprekende. Zijn taak is het renderend laten voortbestaan van de onderneming op langere termijn en het bepalen van het strategisch kader waarbinnen dit gaat plaatsvinden. Ondernemers zijn er in duizenden soorten en maten. We kennen de dorpssmid, de benzinepomphouder, de gloeilampenproducent, de goudsmid, de scheepsbouwer, de geneesmiddelenproducent en de softwareadviseur, om er binnen de technische sector maar enkele te noemen. Als de ondernemer integraal ontwerpen in zijn vaandel heeft staan zal hij van zijn medewerkers een team maken, hij zal zich niet verliezen in zijn product maar de klant voorop blijven stellen. Daarnaast heeft hij oog voor het grotere geheel waarbinnen zijn bedrijf een plaats heeft. Als een klant een concrete vraag heeft zal hij zich verdiepen in de achterliggende drijfveren en behoeften van die klant. Hij zal open staan voor innovaties en die integreren in zijn onderneming. Als persoon is de ondernemer iemand die in systeemtermen kan denken, die initiatieven onderneemt en doorzettingsvermogen heeft, die goed kan communiceren en die mensen bindt. Hij is extern gericht, heeft oog voor nieuwe kansen en plant voor een langere termijn. Periodiek zal hij zijn bedrijfsvoering en strategie evalueren en zal hij visie, missie, doelen en strategie voor het bedrijf herformuleren. De ondernemersrol impliceert niet alleen het aansturen van de processen op het beleidsvlak maar ook het met elkaar verbinden van de processen op ontwikkel- en uitvoeringsvlak. In die zin is de rol van ondernemer de meest integratiebevorderende Beleidsmedewerker De beleidsmedewerker denkt met de ondernemer en clustermanager mee, hij is hun adjudant. Hij zorgt voor de uitwerking en ondersteuning van het besluitvormingsproces. Daartoe draagt hij de resultaten aan van de ontwikkelingen die elders plaats vinden; hij verzamelt en ordent die informatie en bereidt aldus het beleid voor. Dit is een complex en wederkerig proces dat veel communicatie vraagt tussen top en kader. De beleidsmedewerker heeft de taak deze communicatie te stroomlijnen. Bovendien moet hij ogen en oren open hebben voor ontwikkelingen die in de branche plaatsvinden, hij moet gevoel hebben voor politieke valkuilen en kansen en hij moet de rol van persvoorlichting zonodig kunnen spelen. Echter ook de rollen uit het ontwikkelvlak doen aan beleidsvoorbereiding. Zij bereiden het beleid inhoudelijk voor met betrekking tot het functionele aspect vanuit hun eigen rol. De beleidsmedewerker verzamelt de input uit het ontwikkelvlak, checkt en integreert het en verwerkt de wijzigingen die voortvloeien uit de bespreking ervan door het Management Team Human Resource Manager Om de organisatie aan te sturen is de rol van Human Resource Manager voor de hand liggend. Bij die rol hoort, meer dan voorheen, de zorg voor kenniscirculatie, contact met scholen, visie op leren, op competentieontwikkeling. De HRM hoeft niet dagelijks in actie te komen omdat op het ontwikkelvlak al een en ander tot stand komt. De HRM-rol wordt, evenals de rollen van clustermanager en technologiemanager, gespeeld in het managementteam. Modelbedrijf Integraal Ontwerpen 12

Nieuwe Competenties in het technisch onderwijs

Nieuwe Competenties in het technisch onderwijs Nieuwe Competenties in het technisch onderwijs Inhoud PROLOOG... 3 1 ANTICIPEREN OP TRENDS... 5 1.1 TIEN GROTE TRENDS... 5 1.1.1 Globalisering... 5 1.1.2 Geschoold arbeidsaanbod... 5 1.1.3 Markt voor producten

Nadere informatie

IT Service Management

IT Service Management DEEL 1 IT Service Management best practices H E T S T A N D A A R D W E R K V O O R I T S E R V I C E M A N A G E M E N T onder redactie van Jan van Bon!?!? De mens in de IT-organisatie 5.3 Het succes

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

fasen fasen ontwerpen inrichten invoeren integreren opzetten n en inrichten beheer informatiesysteem

fasen fasen ontwerpen inrichten invoeren integreren opzetten n en inrichten beheer informatiesysteem Management en Informatica Consultants Steenwinkel Kruithof Associates Ed Kruithof Margareth Jonker Samenvatting SIM 3 fasen voorbereiden ontwerpen inrichten invoeren integreren besturing bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Project-, programma- of procesmanagement

Project-, programma- of procesmanagement Project-, programma- of procesmanagement Een kwestie van kiezen voor de passende aanpak Projectmanagement, programmamanagement en procesmanagement zijn goede hulpmiddelen bij het plannen en uitvoeren van

Nadere informatie

Efficiënt procesmanagement

Efficiënt procesmanagement Efficiënt procesmanagement Deel 1 Hoofdstuk 1. Aanleiding voor het proces denken. - Welke trends in de omgeving maken het denken in het processen gewenst? - Hoe dragen ontwikkelingen in de IT bij aan de

Nadere informatie

september 2013 I nummer 3 I jaargang 6 scheepsbouw nederland Partners In samenwerking met

september 2013 I nummer 3 I jaargang 6 scheepsbouw nederland Partners In samenwerking met september 2013 I nummer 3 I jaargang 6 m a g a z i n e scheepsbouw nederland Partners In samenwerking met 2INHOUD INTERVIEWS Sjef van Dooremalen, Voorzitter Scheepsbouw Nederland Innovatie is hét antwoord

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

Revival Technisch Onderwijs op het vmbo 1 Ontwerpend leren aan het Gemini en het Merewade College

Revival Technisch Onderwijs op het vmbo 1 Ontwerpend leren aan het Gemini en het Merewade College Revival Technisch Onderwijs op het vmbo 1 Ontwerpend leren aan het Gemini en het Merewade College Aanleiding Het technisch onderwijs is aan een opknapbeurt toe. Het is als een oud degelijk bouwwerk dat

Nadere informatie

Application Services Library. Introductie Best Practices en Framework voor Application Management

Application Services Library. Introductie Best Practices en Framework voor Application Management Application Services Library Introductie Best Practices en Framework voor Application Management Auteurs: Lucille van der Hagen, David Hinley, Machteld Meijer, Remko van der Pols, Paul Ruijgrok. Redactie:

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

Verkoop en marketing

Verkoop en marketing Kwaliteit in Praktijk VERKOOP EN MARKETING februari 2005 B1-4 Verkoop en marketing Ir. Jan Maas Inhoud Samenvatting, leeswijzer en toepassing 2 Kwaliteit bij verkoop en marketing 3 Het verkoop- en marketingproces

Nadere informatie

Inleiding sales. Een introductie in een veelzijdig vakgebied. Stefan Renkema

Inleiding sales. Een introductie in een veelzijdig vakgebied. Stefan Renkema Inleiding sales Een introductie in een veelzijdig vakgebied Stefan Renkema Boom Lemma uitgevers Amsterdam 2015 Omslagontwerp: Cunera Joosten, Amsterdam Opmaak binnenwerk: Textcetera, Den Haag 2015 Stefan

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Erik Lammers en Dennis Hendriks, beiden Business Consultant bij HC&H Procesmanagement Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Onnodige complexiteit van processen leidt tot extra kosten, extra tijd

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van Erik Greven Organisatieadvies te Voorhout. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet KENNISMANAGEMENT Intelligent omgaan met kennis Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet Foto voorzijde: Visie en flexibiliteit. Kennismanagement heeft tot doel de kennishuishouding in een organisatie

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

HAND BOEK METHODEN INSTRUMENTEN

HAND BOEK METHODEN INSTRUMENTEN HAND BOEK METHODEN EN INSTRUMENTEN Inhoudsopgave Inleiding 5 DEEL 1 09 Plan van aanpak Ontwikkelingsgericht Personeelsbeleid 10 1. Uitgangssituatie 11 2. Doelstelling 12 3. Concretisering 13 4. Organisatie

Nadere informatie

Van idee naar innovatie

Van idee naar innovatie Van idee naar innovatie Handvatten voor organisaties in de zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen Martin Schuurman Suzanne Verheijden April 2014 Dr. Martin Schuurman heeft een eigen bureau voor

Nadere informatie

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ Financieel ondersteund door de Europese Commissie in het kader van het programma

Nadere informatie

Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT

Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT Bijdragen De hieronder genoemde organisaties hebben in samenwerking met KING bijgedragen aan de totstandkoming van deze handreiking. Drechtsteden

Nadere informatie

Integraal Performance Management

Integraal Performance Management ebook Integraal Performance Management Een bewezen aanpak voor prestatieverbetering Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. ipm is volledig 7 3. ipm een integrale aanpak in vijf fases 14 4. Fase 1:

Nadere informatie

Shared Service Centra

Shared Service Centra Shared Service Centra Van keuze tot aan realisatie Den Haag, 1 april 2004 Status: versie 1.0 Gemaakt door Colofon Verantwoording Dit document beschrijft de visie van Quint Wellington Redwood en IBAS Consultancy

Nadere informatie

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs 3 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Ria Timmermans, Emerance Uytendaal, Daniëlle Verschuren en Nora Booij Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren

Nadere informatie

Innovatiemanagementmodellen. Joost Krebbekx Wouter de Wolf Marcel van Assen Roy van Enkhuyzen Frido Smulders

Innovatiemanagementmodellen. Joost Krebbekx Wouter de Wolf Marcel van Assen Roy van Enkhuyzen Frido Smulders Innovatiemanagementmodellen Een overzicht van de meest gebruik te modellen Joost Krebbekx Wouter de Wolf Marcel van Assen Roy van Enkhuyzen Frido Smulders 3 Innovatiemanagementmodellen Een overzicht van

Nadere informatie

Samenvatting IT management Foundation Inhoudsopgave

Samenvatting IT management Foundation Inhoudsopgave Samenvatting IT management Foundation Inhoudsopgave Organisatiestructuren... 3 Definitie organisatiestructuur... 3 Coördinatie mechanismen... 3 Onderdelen van de organisatie:... 3 Functioneren organisatie:...

Nadere informatie

Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg

Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg Inhoudsopgave Inleiding 3 Opleiding Management in de Zorg 4 Deel 1 Beroepsprofiel Management in Zorg en Dienstverlening 5 1.1.

Nadere informatie

Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie

Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie Auteur(s): M. Nieuwenhuijse M. Wit K. van Beurden W. Brouwer A. Cordia B. Meijer S. van Stroe Master industriële innovatie Hogeschool Rotterdam, Hogeschool

Nadere informatie