WEGING MEDEDELINGS- EN ONDERZOEKSPLICHT BIJ DWALING EN NON-CONFORMITEIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WEGING MEDEDELINGS- EN ONDERZOEKSPLICHT BIJ DWALING EN NON-CONFORMITEIT"

Transcriptie

1 WEGING MEDEDELINGS- EN ONDERZOEKSPLICHT BIJ DWALING EN NON-CONFORMITEIT Bij zowel een vordering op grond van non-conformiteit als op grond van dwaling speelt vaak de weging tussen enerzijds de mededelingsplicht van de verkoper en anderzijds de onderzoeksplicht van de koper een belangrijke rol. In de literatuur zijn sommige schrijvers van mening dat de weging tussen mededelingsplicht en onderzoeksplicht bij een wegens nonconformiteit ingestelde vordering anders uitvalt dan wanneer de weging plaatsvindt in het kader van een beroep op dwaling. De meeste schrijvers gaan bij de vragen, welk onderzoek van de koper in geval van nonconformiteit mag worden verwacht en welke mededelingen omtrent de deugdelijkheid van de onroerende zaak van de verkoper mogen worden verwacht, echter uit van de regels van mededelings- en onderzoeksplichten zoals die bij het dwalingsleerstuk zijn ontwikkeld. De Hoge Raad heeft vrij recent meer duidelijkheid gegeven. Inleiding Indien de koper van een onroerende zaak na de levering een gebrek aan die onroerende zaak constateert, zal hij in veel gevallen de schade vanwege het ontdekte gebrek op zijn verkoper willen verhalen of eventueel de koop ongedaan willen maken. De koper kan in dat geval aan zijn in te stellen vordering ten grondslag leggen dat sprake is van non-conformiteit. Artikel 7:17 lid 1 BW geeft immers aan dat de geleverde zaak aan de overeenkomst moet beantwoorden. Onder omstandigheden kan de koper ook een beroep doen op de dwalingsregeling van artikel 6:228 BW. In geval van dwaling beantwoordt de onroerende zaak wel aan de overeenkomst, zij het, dat de koper niet of niet op dezelfde voorwaarden zou hebben gecontracteerd indien hij niet had gedwaald. 1 Bij zowel een vordering op grond van non-conformiteit als op grond van dwaling speelt vaak de weging tussen enerzijds de mededelingsplicht van de verkoper en anderzijds de onderzoeksplicht van de koper een belangrijke rol. In de literatuur zijn de meningen verdeeld. Sommige schrijvers zijn van mening dat de weging tussen mededelingsplicht en onderzoeksplicht bij een wegens nonconformiteit ingestelde vordering anders uitvalt dan wanneer de weging plaatsvindt in het kader van een beroep op dwaling. 2 Daarentegen wordt in de literatuur, bij de vragen welk onderzoek van de koper in geval van nonconformiteit mag worden verwacht en welke mededelingen omtrent de 1 Parl. Gesch. Boek 7 (1991), p Asser/Hijma 5-I (2007), nr. 340, p Zie ook bijv.: T.H.M. Van Wechem, Gelijkschakeling van mededelingsplichten en onderzoeksplichten bij vraagstukken van non-conformiteit en dwaling?, WPNR 2009/6790, p. 222 e.v.; T.H.M. Van Wechem, De verhouding tussen mededelings- en informatieplichten, de betekenis van contractuele afspraken en de rol van artikel 7:17 BW hierbij, en kan een beroep op dwaling contractueel worden uitgesloten?, Contracteren 2008/1, p ; en M.P. Bongard en T.H.M. van Wechem, Mededelingen van de verkoper en het leerstuk van de conformiteit, NTBR 1995/5, p. 115 e.v. 1

2 deugdelijkheid van de onroerende zaak van de verkoper mogen worden verwacht, ook uitgegaan van de regels van mededelings- en onderzoeksplichten zoals die bij het leerstuk der dwaling zijn ontwikkeld. 3 In dit artikel wordt ingegaan op de verschillende opvattingen bij de weging van mededelings- en onderzoeksplicht bij dwaling en non-conformiteit. Daarnaast wordt ingegaan op (recente) jurisprudentie waar de samenhang tussen dwaling en non-conformiteit zichtbaar wordt. 4 Wettelijk kader Non-conformiteit Artikel 7:17 lid 2 BW bepaalt dat de geleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt indien zij, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De koper mag verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen. Uit de geformuleerde woorden en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen volgt dat op de koper soms een onderzoeksplicht zal rusten teneinde te bezien of de onroerende zaak wel voor het normale gebruik geschikt is. 5 De onderzoeksplicht van de koper ligt naar de mening van Hijma weliswaar in mindere mate ook besloten in de eerste volzin van artikel 7:17 lid 2 BW. 6 Het gaat er immers niet alleen om wat de koper daadwerkelijk van de overeenkomst heeft verwacht, maar ook om wat hij, alle omstandigheden in aanmerking genomen, heeft mogen verwachten. Daarentegen vloeit de mededelingsplicht van de verkoper naar de mening van Bongard en Van Wechem niet rechtstreeks uit artikel 7:17 BW voort. 7 Deze mededelingsplicht zou wel uit de redelijkheid en billijkheid kunnen voortvloeien. 8 3 Zie bijv. P. Klik, Conformiteit bij koop (diss.), Deventer 2008, p. 34 e.v.; J.J. Dammingh, De mededelingsplicht van de verkoper en de onderzoeksplicht van de koper, WPNR 1998/6327, p ; R.P.J.L. Tjittes, De hoedanigheid van contractspartijen (diss.), Deventer 1994, p ; en A.G. Castermans, De mededelingsplicht in de onderhandelingsfase (diss.), Deventer 1992, p Vgl. P. Klik, Conformiteit bij koop (diss.), Deventer 2008, p MvA II, Parl. Gesch. Boek 7 (1991), p. 125; en Asser/Hijma 5-I (2007), nr. 346, p Asser/Hijma 5-I (2007), nr. 337, p M.P. Bongard en T.H.M. van Wechem, Mededelingen van de verkoper en het leerstuk van de conformiteit, NTBR 1995/5, p Zie ook: T.H.M. Van Wechem, De verhouding tussen mededelings- en informatieplichten, de betekenis van contractuele afspraken en de rol van artikel 7:17 BW hierbij, en kan een beroep op dwaling contractueel worden uitgesloten?, Contracteren 2008/1, p Vgl. T.H.M. Van Wechem, De verhouding tussen mededelings- en informatieplichten, de betekenis van contractuele afspraken en de rol van artikel 7:17 BW hierbij, en kan een beroep op dwaling contractueel worden uitgesloten?, Contracteren 2008/1, p

3 Dwaling Op de voet van artikel 6:228 lid 1 BW komt de onder invloed van dwaling aangegane overeenkomst in drie wettelijk opgesomde gevallen voor vernietiging in aanmerking. Vast moet staan dat hetzij de dwaling is te wijten aan een inlichting van de wederpartij, hetzij dat de wederpartij hem had behoren in te lichten, hetzij dat de wederpartij van dezelfde onjuiste veronderstelling is uitgegaan. Ook bij een beroep op dwaling spelen de onderzoeksplicht van de koper en de mededelingsplicht van de verkoper dus een rol. Wat zijn dan de verschillen wanneer een vordering wordt ingesteld op grond van non-conformiteit dan wel op grond van dwaling? Wanneer wordt vastgesteld dat de geleverde onroerende zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt en dus sprake is van non-conformiteit kan de koper verschillende acties tegen zijn verkoper instellen, zoals bijvoorbeeld het vorderen van schadevergoeding mits de tekortkoming/non-conformiteit aan de verkoper kan worden toegerekend, herstel of (gedeeltelijke) ontbinding van de koopovereenkomst. Indien de vordering echter wordt gebaseerd op dwaling, dan zijn daaraan andere rechtsgevolgen verbonden. De onder invloed van dwaling tot stand gekomen overeenkomst is vernietigbaar. Een succesvol beroep op dwaling brengt echter op voorhand nog niet mee dat de verkoper schadeplichtig is. Verschillende opvattingen uit de literatuur Hijma is geneigd de vraag of de grens voor de toepassing van artikel 7:17 BW en voor die van artikel 6:228 BW precies op dezelfde plaats ligt, ontkennend te beantwoorden. 9 Naar zijn oordeel vormt het verschil in rechtsgevolgen een belangrijke overweging. Zo heeft de koper op grond van non-conformiteit de mogelijkheden om herstel of vervanging te vragen, en is de koper in de regel aansprakelijk tot vergoeding van het positieve contractsbelang. Bij dwaling zijn de rechtsgevolgen minder ingrijpend en kleiner in aantal: vernietiging van de overeenkomst en schadevergoeding alleen als sprake is van een onrechtmatige daad, en slechts ter grootte van het negatief belang. Het aannemen van een mededelingsplicht is in geval van non-conformiteit dus belastender dan bij de dwaling, aldus Hijma. 10 Volgens Tjittes is ontbinding of vernietiging wat de hier aan de orde zijnde rechtsgevolgen betreft lood om oud ijzer. 11 Hij merkt over het verschil in de omvang van de schadevergoeding op dat volgens sommige schrijvers ook het positieve contractsbelang bij vernietiging wegens dwaling in aanmerking genomen moet worden. In dat geval bestaat er geen verschil in 9 Asser/Hijma 5-I (2007), nr. 340, p Zie J. Hijma in zijn noot (nr. 9) bij HR , NJ 1991, 251 (Van Geest/Nederlof). 11 Zie R.P.J.L. Tjittes, De hoedanigheid van contractspartijen (diss.), Deventer 1994, p

4 rechtsgevolgen bij dwaling of non-conformiteit en ligt het voor de hand dat het ontstaan en de omvang van de mededelings- en onderzoeksplichten bij dwaling en non-conformiteit aan dezelfde regels zijn onderworpen. Ook indien men er in geval van dwaling vanuit gaat dat bij vernietiging van de overeenkomst alleen het negatieve contractsbelang voor vergoeding in aanmerking komt, kan het onderscheid volgens Tjittes marginaal zijn. Indien de vernietigde overeenkomst niet zou zijn gesloten en de dwalende aannemelijk weet te maken dat hij een vergelijkbare overeenkomst met een derde zou hebben gesloten, kan deze vorm van gederfde winst eventueel als negatief contractsbelang van de wel gesloten overeenkomst aangemerkt worden. 12 Derhalve bestaat naar het oordeel van Tjittes tegen het onverkort toepassen van rechtsregels ten aanzien van de mededelings- en onderzoeksplicht bij dwaling in gevallen van non-conformiteit geen bezwaar. Ook Hartkamp lijkt, met een verwijzing naar het arrest HR 15 november 1985, NJ 1986, 213 (Stavenuiter/Ranton), geen bezwaar te hebben tegen het onverkort toepassen van de regels ten aanzien van de mededelings- en onderzoeksplicht bij dwaling in gevallen van non-conformiteit. 13 Dammingh stelt dat niet goed valt in te zien dat de weging van de mededelingsplicht en onderzoeksplicht zou kunnen worden beïnvloed door de (aard) van de ingestelde rechtsvordering en/of de daaraan verbonden rechtsgevolgen. 14 Volgens hem is de weging in beide situaties identiek. Aanknopingspunten voor de stelling dat de weging van mededelings- en onderzoeksplichten bij een beroep op dwaling anders behoort uit te vallen dan bij een beroep op non-conformiteit ontbreken zowel in de tekst van artikel 6:228 BW als in de tekst van artikel 7:17 BW, aldus Dammingh. 15 Volgens Nieuwenhuis kan in de tekst van artikel 7:17 BW wel een aanknopingspunt worden gevonden om bij non-conformiteit anders te oordelen dan bij dwaling. En wel in tegengestelde zin: de onderzoeksplicht van de koper prevaleert. 16 Naar aanleiding van een aantal in het kader van dwaling gewezen arresten van de Hoge Raad is in de literatuur geconcludeerd dat de mededelingsplicht van de verkoper in beginsel prevaleert boven de onderzoeksplicht van de koper. 17 Deze regel houdt in 12 Vgl. Asser/Hartkamp 4-II (2005), nr. 487, p Zie A-G Hartkamp in zijn conclusie (nr. 8) bij HR , NJ 1991, 251 (Van Geest/Nederlof). 14 J.J. Dammingh, De mededelingsplicht van de verkoper en de onderzoeksplicht van de koper, WPNR 1998/6327, p J.J. Dammingh, Bemiddeling door de makelaar bij de koop en verkoop van onroerende zaken (diss.), Deventer 2002, p J.H. Nieuwenhuis, Wat mogen koper en verkoper van elkaar verwachten?, WPNR 1998/6304, p HR , NJ 1974, 97 (Van der Beek/Van Dartel); HR 16 juni 2000, NJ 2001, 559 (L.E. Beheermaatschappij/Stijnman); A-G Langemeijer punt 2.8 van zijn conclusie voor HR 10 april 1998, NJ 1998, 666 (Offringa/Vinck c.s.); A-G Hartkamp punt 6 van zijn conclusie voor HR 21 december 1990, NJ 1991, 251 (Van Geest/Nederlof); HR 4 december 1987, NJ 1988, 345 (Willart/Snijders); en HR 7 december 1984, NJ 1985, 771 (Türk/Van den Berg). 4

5 dat de verkoper zich er in het algemeen niet op kan beroepen dat de koper onvoldoende onderzoek heeft gedaan, indien hij zelf inlichtingen had behoren te geven. Nieuwenhuis stelt dat de tekst van artikel 7:17 BW echter lijkt te suggereren dat van non-conformiteit slechts sprake kan zijn, indien eigenschappen ontbreken wier aanwezigheid de koper niet behoefde te betwijfelen. Volgens Nieuwenhuis is aan die voorwaarde niet voldaan als de koper heeft nagelaten een redelijkerwijs van hem te vergen onderzoek in te stellen. Ondanks het in de tekst van artikel 7:17 BW hiervoor beschreven aanknopingspunt verdient het volgens Nieuwenhuis de voorkeur dat de weging bij non-conformiteit niet anders behoort uit te vallen dan bij dwaling. Zijns inziens kan verdedigd worden dat redelijkheid en billijkheid bij nonconformiteit dezelfde weg wijzen als bij dwaling. Klik stelt dat ten aanzien van (de verhouding tussen) mededelingsplicht en onderzoeksplicht bij non-conformiteit en dwaling het gevaar van discrepanties niet moet worden onderschat. Hij koppelt de onderzoeksplicht en mededelingsplicht, die bij non-conformiteit een rol spelen, aan het begrip normaal gebruik uit artikel 7:17 BW. 18 Naar zijn mening kan de geschiktheid voor normaal gebruik bij conformiteit worden beschouwd als een gegeven waarop men mag afgaan, als een impliciete mededeling. Voor zover de zaak niet geschikt is voor normaal gebruik, heeft de verkoper dan niet voldaan aan zijn mededelingsplicht, aldus Klik. Ook Van Wechem meent dat de regels ten aanzien van de mededelingsplicht bij dwaling zich niet onverkort laten toepassen in gevallen van non-conformiteit omdat het toetsmoment en de meetnorm bij dwaling en non-conformiteit op het eerste gezicht lijken te verschillen. 19 In beginsel is het startpunt van de vaststelling bij dwaling gelegen in het subjectieve gerechtvaardigde verwachtingspatroon van de koper en hetgeen de verkoper redelijkerwijs bij die koper zou hebben moeten mededelen in het licht van artikel 6:228 lid 1 onder b BW. Bij dwaling gaat het er immers om wat de verkoper had moeten meedelen ter zake van een juiste voorstelling van zaken. Bij de conformiteitsvraag lijkt het volgens Van Wechem dat het uitgangspunt van een dispuut veelal de ogenschijnlijk meer objectief vast te stellen eigenschappen van de zaak betreft. Volgens Van Wechem ligt het een-op-een transponeren van de normering van de in het dwalingsleerstuk ontwikkelde rechtspraak niet zo voor de hand. 18 Vgl. P. Klik, Conformiteit bij koop (diss.), Deventer 2008, p T.H.M. Van Wechem, Gelijkschakeling van mededelingsplichten en onderzoeksplichten bij vraagstukken van non-conformiteit en dwaling?, WPNR 2009/6790, p. 222; T.H.M. Van Wechem, De verhouding tussen mededelings- en informatieplichten, de betekenis van contractuele afspraken en de rol van artikel 7:17 BW hierbij, en kan een beroep op dwaling contractueel worden uitgesloten?, Contracteren 2008/1, p. 20; en M.P. Bongard en T.H.M. van Wechem, Mededelingen van de verkoper en het leerstuk van de conformiteit, NTBR 1995/5, p. 115 e.v. 5

6 Samenhang dwaling en non-conformiteit in de jurisprudentie In de jurisprudentie wordt het verband tussen dwaling en non-conformiteit duidelijk. 20 In de hierna kort te bespreken arresten heeft de Hoge Raad geoordeeld dat bepaalde, bij het dwalingsleerstuk ontwikkelde regels van mededelings- en onderzoeksplichten onverkort kunnen worden toegepast bij een op grond van non-conformiteit ingestelde vordering. HR 25 mei 2007, LJN: BA 2012 (Zwin Brothers/Van der Zande) In deze zaak hebben koper en verkoper een koopovereenkomst gesloten met betrekking tot een perceel waarop zich een woonhuis bevindt en ook bedrijfsruimten (warenhuis en kas) met daarin een verwarmings-, water-, regenleiding- en lichtinstallatie en een perceel tuingrond. De koper stelt dat het geleverde niet de eigenschappen bezit die hij op grond van de overeenkomst en de mededeling van de verkoper tijdens de bezichtiging van de zaak mocht verwachten. De kern in deze zaak is of voor een professionele koper van apparatuur en installaties de plicht om voorafgaande aan de koop de goederen te onderzoeken is komen te vervallen vanwege een mededeling van de verkoper bij een bezichtiging dat de apparatuur en installaties goed functioneren. Bij de beoordeling over de verhouding tussen de onderzoeksplicht van de koper en een mededeling van de verkoper ter zake van het verkochte meer in het algemeen merkt de Hoge Raad onder rechtsoverweging 3.4 op dat een in verband met een beroep op dwaling in HR 19 september 2003, NJ 2005, 234, m.nt. JH geformuleerde regel in aanmerking komt voor overeenkomstige toepassing bij een beroep van de koper op nonconformiteit als bedoeld in artikel 7:17 BW. HR 14 november 2008, NJ 2008, 588 (Van Dalfsen/Gemeente Kampen) De directe aanleiding voor het schrijven van dit artikel is een vrij recent door de Hoge Raad gewezen arrest tussen verkoper gemeente Kampen en koper Van Dalfsen van een uit circa 1500 daterend pand. 21 Van Dalfsen heeft het onderhavige pand gekocht met als doel daarin een restaurant te exploiteren. Het centrale geschilpunt in deze procedure is de vraag of het door Van Dalfsen gekochte pand de eigenschappen bezat die hij op grond van de met de gemeente gesloten koopovereenkomst mocht verwachten. Daarbij ging het er om of Van Dalfsen zich met succes kon beroepen op artikel 7:17 BW, nu de eerste verdiepingsvloer van het pand niet geschikt was voor het gebruik dat Van Dalfsen daarvan wilde maken, namelijk feestzaal als onderdeel van het restaurant. Nadat Van Dalfsen heeft geweigerd mee te werken aan de eigendomsoverdracht van het pand, heeft de gemeente een vordering tot 20 P. Klik, Conformiteit bij koop (diss.), Deventer 2008, p Zie over dit arrest ook: J.J. Hoekstra en G.A. van der Veen, Jurisprudentie aansprakelijkheden bodemverontreiniging , Tijdschrift voor Omgevingsrecht 2009/1, p

7 nakoming bij de rechtbank ingesteld. In eerste aanleg heeft de rechtbank de vordering van de gemeente tot nakoming afgewezen, kort gezegd, omdat de gemeente wist, althans had moeten weten dat het pand niet geschikt was voor het door Van Dalfsen voorgenomen gebruik van het pand als restaurant, en heeft nagelaten Van Dalfsen daaromtrent mededelingen te doen. Van Dalfsen heeft in reconventie op grond van non-conformiteit ontbinding van de koopovereenkomst gevorderd en veroordeling van de gemeente tot schadevergoeding. De rechtbank heeft de vordering tot ontbinding toegewezen, maar die tot vergoeding van schade afgewezen. In hoger beroep heeft het hof geoordeeld dat van non-conformiteit geen sprake is en dat de gemeente niet is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen, zodat er voor Van Dalfsen geen reden was de afname van het pand te weigeren en de koopovereenkomst te ontbinden. In cassatie klaagt Van Dalfsen er onder meer over dat het hof de verhouding tussen de op de Gemeente als verkoper rustende mededelingsverplichting en de op Van Dalfsen als koper rustende onderzoeksplicht heeft miskend door te oordelen dat op Van Dalfsen een bijzondere onderzoeksplicht rustte ter zake van de belastbaarheid van de vloer van de eerste verdieping, hoewel het hof ook van oordeel was dat de gemeente de sterkteberekening uit 1991 aan Van Dalfsen kenbaar had moeten maken. Onder rechtsoverweging oordeelt de Hoge Raad over deze klacht als volgt: Deze klacht faalt. Op zichzelf is juist het aan de klacht ten grondslag liggende uitgangspunt dat in het algemeen aan een koper, ook een onvoorzichtige koper, niet zal kunnen worden tegengeworpen dat hij onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar de eigenschappen van het gekochte, wanneer de verkoper dienaangaande naar de in het verkeer geldende opvattingen een mededelingsplicht had maar heeft nagelaten de koper op de hoogte te stellen van bij de verkoper bekende feitelijke gegevens die relevant zijn voor de beantwoording van de vraag welke eigenschappen de koper met het oog op de beoogde bestemming van het gekochte mocht verwachten (vgl. voor een geval van dwaling onder meer HR 19 januari 2007, nr. C05/297, NJ 2007, 63). Conclusie Ondanks de verdeeldheid in de literatuur lijkt de Hoge Raad in ieder geval in de hierboven besproken arresten een aantal in het kader van dwaling ontwikkelde regels over de weging van mededelings- en onderzoeksplichten onverkort toe te passen in gevallen waarbij de vordering wordt gebaseerd op non-conformiteit. Aangezien de Hoge Raad er in beide arresten uitdrukkelijk op wijst dat het gaat om de toepassing van in het kader van dwaling ontwikkelde regels, lijkt sprake van een bewuste keuze 7

8 door die regels ook onverkort toe te passen in gevallen waarbij de vordering wordt gebaseerd op non-conformiteit. Voor nadere informatie over dit onderwerp: mr. R.J.A.M. Besselink. 8

Actualia. contractspraktijk LEERSTUKKEN

Actualia. contractspraktijk LEERSTUKKEN Actualia contractspraktijk LEERSTUKKEN De verhouding tussen mededelings- en informatieplichten, de betekenis van contractuele afspraken en de rol van artikel 7:17 BW hierbij, en kan een beroep op dwaling

Nadere informatie

NON-CONFORMITEIT BIJ DE KOOP VAN EEN APPARTEMENT. Inleiding

NON-CONFORMITEIT BIJ DE KOOP VAN EEN APPARTEMENT. Inleiding NON-CONFORMITEIT BIJ DE KOOP VAN EEN APPARTEMENT Inleiding Een koper van een nieuwbouwappartement ontdekt tijdens een open dag van het nog in aanbouw zijnde appartementencomplex dat tussen (een deel van)

Nadere informatie

KLACHTPLICHT BIJ NON-CONFORMITEIT

KLACHTPLICHT BIJ NON-CONFORMITEIT KLACHTPLICHT BIJ NON-CONFORMITEIT Bij de aankoop van een woning blijkt achteraf nogal eens dat iets anders geleverd is dan op grond van de koopovereenkomst mocht worden verwacht. Er kan bijvoorbeeld sprake

Nadere informatie

Dwaling en bedrog bij het sluiten van overnameovereenkomsten

Dwaling en bedrog bij het sluiten van overnameovereenkomsten tschap eming Dwaling en bedrog bij het sluiten van overnameovereenkomsten Inleiding Aan het sluiten van overnameovereenkomsten gaat over het algemeen een uitgebreide voorbereiding vooraf. Zo zal de potentiële

Nadere informatie

Remedies. Mr. W.L. Valk

Remedies. Mr. W.L. Valk Remedies Mr. W.L. Valk 1 Inleiding denken in remedies perspectief van de rechter perspectief van de wetenschap perspectief van partijen advocaat/andere rechtshulpverlener als intermediair aanpak in deze

Nadere informatie

Gevolgen van schending mededelingsplicht bij verkoop aandelen

Gevolgen van schending mededelingsplicht bij verkoop aandelen Gevolgen van schending mededelingsplicht bij verkoop aandelen Inleiding In het traject dat uiteindelijk moet leiden tot de totstandkoming van een overeenkomst tot koop- en verkoop van aandelen hebben de

Nadere informatie

Rapport betreffende een klacht over Domeinen Roerende Zaken.

Rapport betreffende een klacht over Domeinen Roerende Zaken. Rapport 2 p class="western c2">rapport Rapport betreffende een klacht over Domeinen Roerende Zaken. Datum: 23 januari 2012 Rapportnummer 2012/006 Klacht Verzoeker klaagt er over dat Domeinen Roerende Zaken

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2016:2884. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 15/ Conclusie: ECLI:NL:PHR:2016:1003, Gevolgd

ECLI:NL:HR:2016:2884. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 15/ Conclusie: ECLI:NL:PHR:2016:1003, Gevolgd ECLI:NL:HR:2016:2884 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 16-12-2016 Datum publicatie 16-12-2016 Zaaknummer 15/04494 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Conclusie: ECLI:NL:PHR:2016:1003,

Nadere informatie

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als [eiseres] en [verweerder] c.s. Hoge Raad:

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als [eiseres] en [verweerder] c.s. Hoge Raad: 15 Civiel recht «JIN» Jurisprudentie in Nederland februari 2017, afl. 1 106 15 Hoge Raad 16 december 2016, nr. 15/04731 ECLI:NL:HR:2016:2885 (mr. Bakels, mr. Streefkerk, mr. Tanja-van den Broek, mr. Du

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/31950

Nadere informatie

Onder Professoren. Aansprakelijkheid van bestuurders. 14 april 2015 VAAN Utrecht. prof. mr. Claartje Bulten

Onder Professoren. Aansprakelijkheid van bestuurders. 14 april 2015 VAAN Utrecht. prof. mr. Claartje Bulten Onder Professoren Aansprakelijkheid van bestuurders 14 april 2015 VAAN Utrecht prof. mr. Claartje Bulten Aansprakelijkheid van bestuurders Onderwerpen Interne aansprakelijkheid Externe aansprakelijkheid

Nadere informatie

1 Het door koper voorgenomen gebruik

1 Het door koper voorgenomen gebruik REACTIE In zijn noot bij HR 23 december 2005, C04/294HR (De Rooij/Van Olphen), VRA 2006/1, besteedt prof. mr. R.-J. Tjittes ruim aandacht aan de NVM-koopakte. 1 Hij doet enkele suggesties tot herformulering

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2015:6266

ECLI:NL:RBMNE:2015:6266 ECLI:NL:RBMNE:2015:6266 Instantie Datum uitspraak 02-09-2015 Datum publicatie 18-09-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland 3818581 UC EXPL 15-1353

Nadere informatie

Spreken is zilver, zwijgen is goud? Of is dat juist fout?!

Spreken is zilver, zwijgen is goud? Of is dat juist fout?! Spreken is zilver, zwijgen is goud? Of is dat juist fout?! mr. Saskia Frijling mr. Bert Jan Nijmeijer PlasBossinade Legal Updates Hoe integer bent u? 6 oktober 2016 Verkoop van een onroerende zaak Verplichtingen

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : De heer A te B, tegen C te D, volmachtgever van E te F, in deze vertegenwoordigd door G te H Zaak : Geneeskundige zorg, fysiotherapie, hoogte vergoeding Zaaknummer : 201302464

Nadere informatie

Informatie niet-opdrachtgever. Mededelings- en onderzoeksplicht. Perceelsoppervlakte.

Informatie niet-opdrachtgever. Mededelings- en onderzoeksplicht. Perceelsoppervlakte. Informatie niet-opdrachtgever. Mededelings- en onderzoeksplicht. Perceelsoppervlakte. De koper van een woning (klager) verwijt de makelaar van de verkoper (beklaagde) dat hij bij de berekening van de woonoppervlakte

Nadere informatie

: Bunnik/koopovereenkomst , beantwoording vragen 19 juni 2015 (privaatrechtelijke en bestuursrechtelijke aspecten)

: Bunnik/koopovereenkomst , beantwoording vragen 19 juni 2015 (privaatrechtelijke en bestuursrechtelijke aspecten) Memo Aan Van : Hans Spronk : Wendy Dwars en Ellen Wouters Datum : 22 juni 2015 Inzake : Bunnik/koopovereenkomst 201510751, beantwoording vragen 19 juni 2015 (privaatrechtelijke en bestuursrechtelijke aspecten)

Nadere informatie

K.J.O. Jansen Informatieplichten in het verbintenissenrecht. Waardenburg, 14 oktober 2016 (AvdR)

K.J.O. Jansen Informatieplichten in het verbintenissenrecht. Waardenburg, 14 oktober 2016 (AvdR) Informatieplichten in het verbintenissenrecht Waardenburg, 14 oktober 2016 (AvdR) kjo.jansen@pelsrijcken.nl Opzet Aard en rechtskarakter (afdwingbaar?) Gelding (wanneer informeren?) Reikwijdte (mededelingsplicht

Nadere informatie

Exoneratie en conformiteit bij bestaande woningen

Exoneratie en conformiteit bij bestaande woningen Exoneratie en conformiteit bij bestaande woningen De (on)mogelijkheid van een exoneratiebeding ten aanzien van conformiteit in de koopovereenkomst voor een bestaande woning tussen een consument/verkoper

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2016:2885. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 15/ Conclusie: ECLI:NL:PHR:2016:1004, Gevolgd

ECLI:NL:HR:2016:2885. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 15/ Conclusie: ECLI:NL:PHR:2016:1004, Gevolgd ECLI:NL:HR:2016:2885 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 16-12-2016 Datum publicatie 16-12-2016 Zaaknummer 15/04731 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Conclusie: ECLI:NL:PHR:2016:1004,

Nadere informatie

Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR) maart 2017, Nr. 3, TvAR 2017/5875. Hoge Raad, 16 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2884 (Agrarische bestemming).

Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR) maart 2017, Nr. 3, TvAR 2017/5875. Hoge Raad, 16 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2884 (Agrarische bestemming). Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR) maart 2017, Nr. 3, TvAR 2017/5875. Hoge Raad, 16 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2884 (Agrarische bestemming). mrs. F.B. Bakels, C.A. Streef kerk, T.H. Tanja-van

Nadere informatie

ECLI:NL:RBASS:2011:BQ7650

ECLI:NL:RBASS:2011:BQ7650 ECLI:NL:RBASS:2011:BQ7650 Instantie Rechtbank Assen Datum uitspraak 17-05-2011 Datum publicatie 09-06-2011 Zaaknummer 302487 CV EXPL 10-8041 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Over Vano/Foreburghstaete en de samenloop van dwaling en tekortkoming

Over Vano/Foreburghstaete en de samenloop van dwaling en tekortkoming Over Vano/Foreburghstaete en de samenloop van dwaling en tekortkoming HR 11 oktober 2013, NJ 2013/492 (Vano/Foreburghstaete) M r. M. R. H e b l y * 1 Inleiding Deze bijdrage bevat een beschouwing naar

Nadere informatie

2 Controlemechanismen

2 Controlemechanismen 2 Controlemechanismen De meest voor hand liggende mogelijkheden exoneraties te toetsen zijn toetsen aan: de goede zeden (art. 3:40 BW), de onredelijk bezwarendheidstoets (art. 6:233 sub a BW als sprake

Nadere informatie

Verplichte deelneming directeur in pensioenfonds PGGM

Verplichte deelneming directeur in pensioenfonds PGGM Verplichte deelneming directeur in pensioenfonds PGGM Mr. Z. Kasim 1 HR 13 juli 2007, nr. C05/331, LJN BA231 Verplichte deelneming pensioenfonds, criteria arbeidsovereenkomst BW artikel 7: 610, artikel

Nadere informatie

Valt droomhuis in duigen?

Valt droomhuis in duigen? Valt droomhuis in duigen? Non-conformiteit bij de koop van een woning, in het bijzonder wanneer er een exoneratiebeding of een garantie in het koopcontract is opgenomen Bernice Nonnekes April 2012 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stellen en bewijzen in procedures over verplichtstelling

Stellen en bewijzen in procedures over verplichtstelling Stellen en bewijzen in procedures over verplichtstelling 9 september 2015 Alex Ter Horst Advocaat pensioenrecht Achtergrond Indien verplichtstelling van toepassing is leidt dat voor wg en bpf tot allerlei

Nadere informatie

De onderzoeks- en klachtplicht van de artikelen 6:89 en 7:23 BW.

De onderzoeks- en klachtplicht van de artikelen 6:89 en 7:23 BW. De onderzoeks- en klachtplicht van de artikelen 6:89 en 7:23 BW. Op 8 februari 2013 heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen (LJN:BY4600) over de onderzoeks- en klachtplicht van de artikelen 6:89

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2005.0156 (004.05) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Ontvankelijkheid. Belangenbehartiging opdrachtgever. Onvoldoende belangenbehartiging. Bodemverontreiniging.

Ontvankelijkheid. Belangenbehartiging opdrachtgever. Onvoldoende belangenbehartiging. Bodemverontreiniging. Ontvankelijkheid. Belangenbehartiging opdrachtgever. Onvoldoende belangenbehartiging. Bodemverontreiniging. Klager heeft via zijn makelaar, beklaagde, een bedrijfsruimte met bovenwoning verkocht. Nog voor

Nadere informatie

1 Het geding in feitelijke instanties

1 Het geding in feitelijke instanties Uitspraak 10 januari 2014 nr. 09/01485 Arrest gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 3 maart 2009, nr. 07/00372, betreffende

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2014:513

ECLI:NL:GHARL:2014:513 ECLI:NL:GHARL:2014:513 Instantie Datum uitspraak 28-01-2014 Datum publicatie 14-02-2014 Zaaknummer 200.115.952 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2010:BN2186

ECLI:NL:RBARN:2010:BN2186 ECLI:NL:RBARN:2010:BN2186 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 06-07-2010 Datum publicatie 23-07-2010 Zaaknummer AWB 10/180, 10/181, 10/508, 10/513, 10/684 en 10/685 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs

Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs ARTIKEL 1 DEFINITIES 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

BEMIDDELING DOOR DE MAKELAAR BIJ DE KOOP EN VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN

BEMIDDELING DOOR DE MAKELAAR BIJ DE KOOP EN VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN BEMIDDELING DOOR DE MAKELAAR BIJ DE KOOP EN VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN EEN WETENSCHAPPELIJKE PROEVE OP HET GEBIED VAN DE RECHTSGELEERDHEID PROEFSCHRIFT TER VERKRIJGING VAN DE GRAAD VAN DOCTOR AAN DE

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2016:7784

ECLI:NL:GHARL:2016:7784 ECLI:NL:GHARL:2016:7784 Instantie Datum uitspraak 27-09-2016 Datum publicatie 28-09-2016 Zaaknummer 200.137.907/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2006:AZ6239

ECLI:NL:GHARN:2006:AZ6239 ECLI:NL:GHARN:2006:AZ6239 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 14-11-2006 Datum publicatie 17-01-2007 Zaaknummer 2006/346 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2012:BV6392

ECLI:NL:RBROT:2012:BV6392 ECLI:NL:RBROT:2012:BV6392 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 15-02-2012 Datum publicatie 21-02-2012 Zaaknummer 372890 / HA ZA 11-458 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Klaag op tijd én op de juiste wijze (!): het toetsingskader voor verval van recht

Klaag op tijd én op de juiste wijze (!): het toetsingskader voor verval van recht Klaag op tijd én op de juiste wijze (!): het toetsingskader voor verval van recht Author : gvanpoppel Klachtplicht Bij het verrichten van een gebrekkige prestatie of de levering van een gebrekkige zaak,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:2368

ECLI:NL:RBLIM:2017:2368 ECLI:NL:RBLIM:2017:2368 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 15032017 Datum publicatie 16032017 Zaaknummer 5381387 \ CV EXPL 169203 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Verbintenissenrecht

Nadere informatie

Informatie aan niet-opdrachtgever. Mededelings- en onderzoeksplicht. Overdrachtsbelasting. Art. 13 wet op belastingen van rechtsverkeer.

Informatie aan niet-opdrachtgever. Mededelings- en onderzoeksplicht. Overdrachtsbelasting. Art. 13 wet op belastingen van rechtsverkeer. Informatie aan niet-opdrachtgever. Mededelings- en onderzoeksplicht. Overdrachtsbelasting. Art. 13 wet op belastingen van rechtsverkeer. Klager heeft een woning gekocht die de verkoper kort daarvoor zelf

Nadere informatie

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster LJN: BW9368, Rechtbank Amsterdam, 6 juni 2012 2. De feiten 2.1. [A] en [B] wonen tegenover elkaar in [plaats]. [C] woont

Nadere informatie

De Rechtbank te 's-gravenhage (nr. AWB 10/5062) heeft het tegen die uitspraak ingestelde beroep ongegrond verklaard.

De Rechtbank te 's-gravenhage (nr. AWB 10/5062) heeft het tegen die uitspraak ingestelde beroep ongegrond verklaard. 11 Oktober 2013 nr. 12/04012 Arrest gewezen op het beroep in cassatie van [X] te [Z] (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-gravenhage van 10 juli 2012, nr. BK-11/00544,

Nadere informatie

De kenbaarheid van opschorting

De kenbaarheid van opschorting De kenbaarheid van opschorting M r. M. M. S t o l p * 1 Inleiding Wie wil er nakomen wanneer de wederpartij niet in staat of onwillig is om hetzelfde te doen? Het antwoord op deze vraag lijkt duidelijk:

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2014:3834

ECLI:NL:GHDHA:2014:3834 ECLI:NL:GHDHA:2014:3834 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 28-10-2014 Datum publicatie 27-11-2014 Zaaknummer 200.140.914/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

LJN: BX6509, Raad van State, 201201225/1/A1. Datum uitspraak: 05-09-2012 Datum publicatie: 05-09-2012

LJN: BX6509, Raad van State, 201201225/1/A1. Datum uitspraak: 05-09-2012 Datum publicatie: 05-09-2012 LJN: BX6509, Raad van State, 201201225/1/A1 Datum uitspraak: 05-09-2012 Datum publicatie: Rechtsgebied: 05-09-2012 Bestuursrecht overig Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Afwijzing handhavingsverzoek

Nadere informatie

Art. 8:42 Awb. Themamiddag formeel belastingrecht NVAB & Belastingdienst. Inspecteursmiddag Art. 8:42 AWB. Een grensverkenning

Art. 8:42 Awb. Themamiddag formeel belastingrecht NVAB & Belastingdienst. Inspecteursmiddag Art. 8:42 AWB. Een grensverkenning Art. 8:42 Awb Een grensverkenning Themamiddag Formeel Recht BD-Nvab, 29 oktober 2015 Ludwijn Jaeger Koos Spreen Brouwer Opdracht aan de inspecteur: verplichting de op de zaak betrekking hebbende stukken

Nadere informatie

Hoge Raad der Nederlanden

Hoge Raad der Nederlanden 4 november 2016 Eerste Kamer 15/00920 LZ/IF Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: tegen STICHTING PENSIOENFONDS PERSONEELSDIENSTEN, gevestigd te Amsterdam, VOOR VERWEERSTER in cassatie, advocaat:

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 41 d.d. 22 februari 2011 (mr. B.F. Keulen, voorzitter, mw. mr. E.M. Dil-Stork en prof. mr. M.L. Hendrikse) Samenvatting Natura-uitvaartverzekering.

Nadere informatie

Onrechtmatige daad. Benadeling van de boedel. Misbruik van rechtspersoonlijkheid.

Onrechtmatige daad. Benadeling van de boedel. Misbruik van rechtspersoonlijkheid. Annotatie bij HR 27-02-2009, C07/168HR, LJN BG6445 Onrechtmatige daad. Benadeling van de boedel. Misbruik van rechtspersoonlijkheid. [BW art. 6:162] Een gefailleerde natuurlijke persoon heeft de eigendom

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - Print uitspraak

Rechtspraak.nl - Print uitspraak pagina 1 van 6 Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBNHO:2015:6063 Permanente link: http://deeplink.rechtspraa Instantie Datum uitspraak 29-07-2015 Datum publicatie 26-08-2015 Rechtbank Noord-Holland

Nadere informatie

Rapport. Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/190

Rapport. Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/190 Rapport Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/190 2 Klacht Verzoekers klagen erover dat het regionale politiekorps Utrecht hun verzoek om vergoeding van de schade als gevolg van een politieonderzoek in

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2015:1871. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 14/ Conclusie: ECLI:NL:PHR:2015:589, Gevolgd

ECLI:NL:HR:2015:1871. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 14/ Conclusie: ECLI:NL:PHR:2015:589, Gevolgd ECLI:NL:HR:2015:1871 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 10-07-2015 Datum publicatie 10-07-2015 Zaaknummer 14/04610 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Conclusie: ECLI:NL:PHR:2015:589,

Nadere informatie

Samenloop van dwaling en non-conformiteit. Uitbreiding van de klachtplicht (art. 7:23 BW) ongewenst?

Samenloop van dwaling en non-conformiteit. Uitbreiding van de klachtplicht (art. 7:23 BW) ongewenst? Samenloop van dwaling en non-conformiteit Uitbreiding van de klachtplicht (art. 7:23 BW) ongewenst? V.C.E. (Vivien) de Jong 5871921 Begeleider: Prof. mr. M.B.M. (Marco) Loos 26 november 2014 Universiteit

Nadere informatie

Prof. mr. drs. M.L. Hendrikse

Prof. mr. drs. M.L. Hendrikse Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS) De Brandverzekering en Risicoverzwaring: over primaire dekkingsbepalingen, risicoverzwaringsmededelingsclausules en preventieve garantieclausules Prof. mr.

Nadere informatie

1.2 Belanghebbende heeft een op 17 april 2014 gedateerd verweerschrift met bijlagen ingediend.

1.2 Belanghebbende heeft een op 17 april 2014 gedateerd verweerschrift met bijlagen ingediend. Uitspraak Commissie van Beroep 2014-019 d.d. 16 juni 2014 (mr. F.R. Salomons, voorzitter, mr. C.A. Joustra, drs. P.H.M. Kuijs AAG, mr. W.J.J. Los en mr. F.P. Peijster, leden, en mr. M.J. Drijftholt, secretaris)

Nadere informatie

De toepasselijkheid van de schadestaatprocedure HR 23 december 2005, NJ 2006, 32 (De Zwolsche Algemeene Schadeverzekering N.V.

De toepasselijkheid van de schadestaatprocedure HR 23 december 2005, NJ 2006, 32 (De Zwolsche Algemeene Schadeverzekering N.V. De toepasselijkheid van de schadestaatprocedure HR 23 december 2005, NJ 2006, 32 (De Zwolsche Algemeene Schadeverzekering N.V./Rijssemus) Inleiding Art. 612 Rv bepaalt dat de rechter die een veroordeling

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2010:932 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2010:932 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2010:932 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 30-03-2010 Datum publicatie 05-01-2016 Zaaknummer 200.015.254-01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/78299

Nadere informatie

ECLI:NL:PHR:2007:AZ6118 Parket bij de Hoge Raad Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 00636/06

ECLI:NL:PHR:2007:AZ6118 Parket bij de Hoge Raad Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 00636/06 ECLI:NL:PHR:2007:AZ6118 Instantie Parket bij de Hoge Raad Datum uitspraak 06-03-2007 Datum publicatie 06-03-2007 Zaaknummer 00636/06 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken - Inhoudsindicatie

Nadere informatie

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014 arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling civiel recht en belastingrecht, team II zaaknummer :200.140.465101 KG zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke

Nadere informatie

Garantie tot aan de deur? Do s and Don ts! Even voorstellen

Garantie tot aan de deur? Do s and Don ts! Even voorstellen Even voorstellen Natasja Ausema (1980) Communicatie / Verzekering / Rechten Transport / Logistiek / Automotive Verbintenissenrecht en verzekering Bedrijfsjurist garantieverzekeraar Autotrust te Assen We

Nadere informatie

Uitspraak vonnis RECHTBANK UTRECHT 279926 / HA ZA 10-492 februari 2011 Sector handels- en familierecht. zaaknummer / rolnummer: 279926 / HA ZA 10-49

Uitspraak vonnis RECHTBANK UTRECHT 279926 / HA ZA 10-492 februari 2011 Sector handels- en familierecht. zaaknummer / rolnummer: 279926 / HA ZA 10-49 LJN:BP3835,Rechtbank Utrecht, 279926 / HA ZA 10-49 Datum uitspraak: 02-02-2011 Datum publicatie: 10-02-2011 Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig Inhoudsindicatie: Koop

Nadere informatie

Presentatie. Consumentenrecht: Garanties en plichten. Textilia Mode Experience 4 november 2013

Presentatie. Consumentenrecht: Garanties en plichten. Textilia Mode Experience 4 november 2013 Presentatie Consumentenrecht: Garanties en plichten Textilia Mode Experience 4 november 2013 Mirjam van Schoonhoven (m.schoonhoven@vantill.nl) Jette Konings (j.konings@vantill.nl) - Middelgroot advocatenkantoor

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Civiele Procespraktijk

Civiele Procespraktijk Civiele Procespraktijk Nr. 13 - september 2010 De volgende onderwerpen worden behandeld: Vordering tot winstafdracht Aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten, en schadebeperkingsplicht Verjaring Klachtplicht

Nadere informatie

Civielrechtelijke consequenties publicatie EN 50575:2012 en invoering Europese Verordening bouwproducten

Civielrechtelijke consequenties publicatie EN 50575:2012 en invoering Europese Verordening bouwproducten Nexans congres Fire safety events Civielrechtelijke consequenties publicatie EN 50575:2012 en invoering Europese Verordening bouwproducten Jørgen den Houting 2 Programma 1 Europese Verordening bouwproducten:

Nadere informatie

CR 13/2476 DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM.

CR 13/2476 DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM. CR 13/2476 DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM. Klacht tegen makelaarskantoor en niet tegen de daaraan verbonden makelaar. Informatieplicht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Datum 8 juni 2011 Onderwerp De op het goed werkgeverschap gebaseerde verzekeringsplicht

Datum 8 juni 2011 Onderwerp De op het goed werkgeverschap gebaseerde verzekeringsplicht 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG sector privaatrecht Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus

Nadere informatie

Edèlhoogachtbare Heer/Vrouwe,

Edèlhoogachtbare Heer/Vrouwe, Edèlhoogachtbare Heer/Vrouwe, X Z (belanghebbende), \ beroep in cassatie ingesteld tegen de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 4 juli 2013. Bij brief van 11 oktober 2013 heeft de griffier mij

Nadere informatie

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove...

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove... Rechtspraak.nl Print uitspraak 1 of 5 071215 09:02 Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBOVE:2013:1448 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Rechtbank Overijssel

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/151614

Nadere informatie

LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, Datum uitspraak: Datum publicatie:

LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, Datum uitspraak: Datum publicatie: LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, 225359 Datum uitspraak: 15-02-2012 Datum publicatie: Rechtsgebied: 17-02-2012 Handelszaak Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: In deze zaak

Nadere informatie

Mededelingsplicht en Aansprakelijkheid

Mededelingsplicht en Aansprakelijkheid 1 Mededelingsplicht en Aansprakelijkheid Een veelgestelde vraag van bewoners van woningen die op een voormalige stortplaats zijn gelegen is: Wie is waarvoor verantwoordelijk bij de aan- en verkoop van

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2007:BA7844 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHLEE:2007:BA7844 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHLEE:2007:BA7844 Instantie Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak 20-06-2007 Datum publicatie 25-06-2007 Zaaknummer 0600267 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

KLAGEN OVER DE KLACHTPLICHT

KLAGEN OVER DE KLACHTPLICHT KLAGEN OVER DE KLACHTPLICHT Naar een nieuwe invulling van de klachtplicht bij consumenten- en commerciële contracten Naam: Jessica Kampman Studentnummer: 5776155 Datum: 05-04-2013 Pagina s: 33 Beoordeeld

Nadere informatie

Bestuurdersaansprakelijkheid: de te hanteren norm voor extreme handelingen van de bestuurder

Bestuurdersaansprakelijkheid: de te hanteren norm voor extreme handelingen van de bestuurder Bestuurdersaansprakelijkheid: de te hanteren norm voor extreme handelingen van de bestuurder In het arrest Spaanse zomerhuisjes (HR 23 november 2012) overweegt de Hoge Raad dat het in dit specifieke geval

Nadere informatie

1.3 Tussenpersoon heeft het beroep bestreden bij een op 13 juli 2012 bij de Beroepscommissie binnengekomen verweerschrift.

1.3 Tussenpersoon heeft het beroep bestreden bij een op 13 juli 2012 bij de Beroepscommissie binnengekomen verweerschrift. Uitspraak Commissie van Beroep 2012-17 d.d. 11 september 2012 (prof. mr. F.R. Salomons, voorzitter, mr. A. Bus, mr. J.B. Fleers, mr. F.H.J. Mijnssen en mr. J.B.M.M. Wuisman, leden, en mr. M.J. Drijftholt,

Nadere informatie

Sluit een verbod op ontbinding de mogelijkheid van gedeeltelijke ontbinding uit?

Sluit een verbod op ontbinding de mogelijkheid van gedeeltelijke ontbinding uit? Sluit een verbod op ontbinding de mogelijkheid van gedeeltelijke ontbinding uit? Inleiding Over algehele ontbinding en gedeeltelijke ontbinding is de afgelopen jaren uitvoerig geschreven. Reden hiervoor

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2011:BU7412

ECLI:NL:HR:2011:BU7412 ECLI:NL:HR:2011:BU7412 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 09-12-2011 Datum publicatie 09-12-2011 Zaaknummer 11/03863 (CW 2629) Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Conclusie:

Nadere informatie

In cassatie op : ECLI:NL:GHAMS:2013:417, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan Conclusie: ECLI:NL:PHR:2014:1483

In cassatie op : ECLI:NL:GHAMS:2013:417, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan Conclusie: ECLI:NL:PHR:2014:1483 ECLI:NL:HR:2014:2652 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 09-09-2014 Datum publicatie 10-09-2014 Zaaknummer 13/01257 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie In cassatie op

Nadere informatie

DE INFORMATIEPLICHT BIJ WONINGVERKOOP EN VLIEGTUIGLAWAAI

DE INFORMATIEPLICHT BIJ WONINGVERKOOP EN VLIEGTUIGLAWAAI DE INFORMATIEPLICHT BIJ WONINGVERKOOP EN VLIEGTUIGLAWAAI Dr. ir. A.G. Bregman, mr. A.Z.R. Koning en mr. H. Strang 1 1. Het Convenant Omgevingskwaliteit Middellange Termijn en het onderzoek van het Instituut

Nadere informatie

Hoge Raad 23 november 2012 LJN BX5881 Van de Riet / Hoffmann. Rekt Hoge Raad bestuurdersaansprakelijkheid op? Bart-Adriaan de Ruijter Femke Leopold

Hoge Raad 23 november 2012 LJN BX5881 Van de Riet / Hoffmann. Rekt Hoge Raad bestuurdersaansprakelijkheid op? Bart-Adriaan de Ruijter Femke Leopold 4 april 2013 Seminar Bestuurdersaansprakelijkheid Hoge Raad 23 november 2012 LJN BX5881 Van de Riet / Hoffmann Rekt Hoge Raad bestuurdersaansprakelijkheid op? Bart-Adriaan de Ruijter Femke Leopold Plan

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 42 d.d. 22 februari 2011 (mr. B.F. Keulen, voorzitter, mw. mr. E.M. Dil-Stork en prof.mr. M.L. Hendrikse) Samenvatting Autoverzekering. Verzwijging

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BMW Group Financial Services B.V., gevestigd te [plaats], hierna te noemen Aangeslotene.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BMW Group Financial Services B.V., gevestigd te [plaats], hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-310 d.d. 20 augustus 2014 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, drs. A. Adriaansen en mr. J.W.H. Offerhaus, leden en mr. F. Faes, secretaris)

Nadere informatie

Bepaaldheidsvereiste. Over het bepaaldheidsvereiste is veel geprocedeerd. Hieronder citeren wij uit enkele van de belangrijkste uitspraken:

Bepaaldheidsvereiste. Over het bepaaldheidsvereiste is veel geprocedeerd. Hieronder citeren wij uit enkele van de belangrijkste uitspraken: Bepaaldheidsvereiste De gecedeerde vordering (of het gecedeerde recht) moet in voldoende mate door de cessieakte worden bepaald (art. 3:84 lid 2 BW). De akte van cessie moet daarom zodanige gegevens bevatten

Nadere informatie

Naar aanleiding van uw brief van 8 februari 2012 heb ik de eer het volgende op te merken.

Naar aanleiding van uw brief van 8 februari 2012 heb ik de eer het volgende op te merken. I f^l öobuicq3~o\ Den Haag, 2 O MRT 2012 Kenmerk: DGB 2012-753 TL Motivering van liet beroepsciirir: in cassatie (rolnummer 12/00641) tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-gravenhage van 21 december

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2010:BP5711

ECLI:NL:RBMID:2010:BP5711 ECLI:NL:RBMID:2010:BP5711 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 08-12-2010 Datum publicatie 24-02-2011 Zaaknummer 70263 / HA ZA 09-597 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2016:24. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 14/03918

ECLI:NL:HR:2016:24. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 14/03918 ECLI:NL:HR:2016:24 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 15-01-2016 Datum publicatie 15-01-2016 Zaaknummer 14/03918 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Conclusie: ECLI:NL:PHR:2015:1701,

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden.

het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden. LJN: AU3784, Raad van State, 200501342/1 Print uitspraak Datum uitspraak: 05-10-2005 Datum publicatie: 05-10-2005 Rechtsgebied: Bestuursrecht overig Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Bij

Nadere informatie

Kritische kanttekeningen bij de rechtspraak van de Hoge Raad inzake de aansprakelijkheid van een pseudogevolmachtigde

Kritische kanttekeningen bij de rechtspraak van de Hoge Raad inzake de aansprakelijkheid van een pseudogevolmachtigde Kritische kanttekeningen bij de rechtspraak van de Hoge Raad inzake de aansprakelijkheid van een pseudogevolmachtigde M r. M. M. S t o l p * 1 Inleiding Volmacht is een van de vele vormen van vertegenwoordiging

Nadere informatie

9 De aansprakelijkheid van de verkoper voor beperkingen die voortvloeien uit een bestemmingsplan

9 De aansprakelijkheid van de verkoper voor beperkingen die voortvloeien uit een bestemmingsplan 9 De aansprakelijkheid van de verkoper voor beperkingen die voortvloeien uit een bestemmingsplan L.M. de Hoog 1 INLEIDING De tweede afdeling van titel 7.1 BW geeft een uitgebreide regeling van de op de

Nadere informatie

RUBRIEK: VERBINTENISSENRECHT Mr. P.N. Malanczuk, NautaDutilh N.V., Rotterdam Mw. mr. C.B.F.M. Westerhuis, NautaDutilh N.V.

RUBRIEK: VERBINTENISSENRECHT Mr. P.N. Malanczuk, NautaDutilh N.V., Rotterdam Mw. mr. C.B.F.M. Westerhuis, NautaDutilh N.V. RUBRIEK: VERBINTENISSENRECHT Mr. P.N. Malanczuk, NautaDutilh N.V., Rotterdam Mw. mr. C.B.F.M. Westerhuis, NautaDutilh N.V., Rotterdam De matiging van een tussen particulieren bedongen boete Gastauteur:

Nadere informatie

CENTRALE RAAD VAN BEROEP U I T S P R A AK

CENTRALE RAAD VAN BEROEP U I T S P R A AK CENTRALE RAAD VAN BEROEP 97/524 WW U I T S P R A AK in het geding tussen: het Landelijk instituut sociale verzekeringen, appellant, en A, wonende te B, gedaagde. I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING Met

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 140 d.d. 30 mei 2011 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Nadere informatie

Jurisprudentie Ondernemingsrecht

Jurisprudentie Ondernemingsrecht Jurisprudentie Ondernemingsrecht 3 februari 2015 Mr. P.J. Peters 1 HR 23 mei 2014, JOR 2014, 229 Kok/Maas q.q. Bestuurdersaansprakelijkheid/selectieve betaling Casus P. Kok ( Kok ) 100% bestuurder Kok

Nadere informatie

HOGE RAAD ARREST. nr. 31/695. gewezen op het beroep in cassatie van X te Z. tegen

HOGE RAAD ARREST. nr. 31/695. gewezen op het beroep in cassatie van X te Z. tegen HOGE RAAD nr. 31/695 ARREST gewezen op het beroep in cassatie van X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-hertogenbosch van 13 oktober 1995 betreffende de haar voor het jaar 1986 opgelegde

Nadere informatie

A. Het in het belastbaar inkomen 1998 begrijpen van het voordeel uit het tegen inkoopsprijs aankopen vaneen auto, groot fl 15.000.

A. Het in het belastbaar inkomen 1998 begrijpen van het voordeel uit het tegen inkoopsprijs aankopen vaneen auto, groot fl 15.000. C/& Z^o^jr Edelhoogachtbaar College, y> "2_ Op 17 februari j.l. is door mij namens C igllllllpljp te IHllIll^, hierna belanghebbende, beroep in cassatie aangetekend tegen de uitspraak van het Gerechtshof

Nadere informatie

De Centrale Raad van Toezicht geeft de volgende uitspraak in de zaak van: de heer F. H. aangesloten NVM-Makelaar, kantoorhoudende te H, beklaagde.

De Centrale Raad van Toezicht geeft de volgende uitspraak in de zaak van: de heer F. H. aangesloten NVM-Makelaar, kantoorhoudende te H, beklaagde. Onjuiste informatie: garage niet geïsoleerd. Verwijzing naar verkeerd artikel in koopakte en tekening in spiegelbeeld. Klager koopt een woning die bij beklaagde in verkoop was. Hij verwijt de makelaar

Nadere informatie