ECLI:NL:RBARN:2010:BN2186

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ECLI:NL:RBARN:2010:BN2186"

Transcriptie

1 ECLI:NL:RBARN:2010:BN2186 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer AWB 10/180, 10/181, 10/508, 10/513, 10/684 en 10/685 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Socialezekerheidsrecht Eerste aanleg - enkelvoudig - Beroep tegen niet tijdig beslissen op bezwaar. Brief vóór 1 oktober 2009 is wel aan te merken als ingebrekestelling als bedoeld in artikel 6:12 lid 2 Awb. - Bezwaarschrift kan niet tevens ingebrekestelling zijn. - Bezwaar tegen niet tijdig nemen besluit op de aanvraag is niet mede gericht tegen het primaire besluit op grond van artikel 6:20 lid 1 Awb, zoals dat sinds 1 oktober 2009 luidt. - Geen dwangsom verschuldigd bij bezwaarschrift dat is ingediend vóór 1 oktober Art. 4:17 Awb. Verweerder heeft dwangsom verbeurd van 120. Vindplaatsen Rechtspraak.nl Uitspraak RECHTBANK ARNHEM Sector bestuursrecht registratienummers: AWB 10/180, 10/181, 10/508, 10/513, 10/684 en 10/685 uitspraak ingevolge artikel 8:77 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van inzake [eiseres], eiseres, wonende te [woonplaats], vertegenwoordigd door mr. A.E.L.TH. Balkema, tegen

2 de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), verweerder. 1. Aanduiding bestreden besluiten Vier van de zes beroepen zijn gericht tegen niet tijdig beslissen door verweerder. Voorts zijn de bestreden besluiten: - Het besluit van verweerder van 10 februari 2010 over het recht op WIA-uitkering. - Het besluit van verweerder van 4 februari 2010 over het recht op WAO-uitkering. De zaken worden behandeld door het UWV te Arnhem. 2. Procesverloop Op 26 juni 2007 heeft eiseres een aanvraag ingediend voor een uitkering ingevolge de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA), dan wel de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). Ten aanzien van de WIA Bij besluit van 5 september 2007 heeft verweerder geweigerd om een WIA-uitkering aan eiseres toe te kennen. Bij brief van 20 september 2007 heeft eiseres hiertegen bezwaar gemaakt. Op 14 januari 2010 heeft eiseres beroep ingesteld tegen het niet tijdig nemen van een besluit op het bezwaar van 20 september Dit beroep is geregistreerd onder nummer AWB 10/180. Op 3 februari 2010 heeft eiseres wederom beroep ingesteld tegen het niet tijdig nemen van een besluit op het bezwaar van 20 september Dit beroep is geregistreerd onder nummer AWB 10/508. Bij besluit van 10 februari 2010 heeft verweerder het bezwaar tegen het besluit van 5 september 2007 ongegrond verklaard en dat besluit gehandhaafd. Eiseres heeft beroep ingesteld, dat is geregistreerd onder nummer AWB 10/684. Ten aanzien van de WAO Bij brief van 20 september 2007 heeft eiseres bezwaar gemaakt tegen het niet tijdig beslissen op de aanvraag om een WAO-uitkering. Bij beslissing van 3 juli 2008 heeft verweerder het bezwaar gegrond verklaard. Op 14 januari 2010 heeft eiseres beroep ingesteld tegen het niet tijdig nemen van een besluit op het bezwaarschrift van 20 september Dit beroep is geregistreerd onder nummer AWB 10/181. Op 3 februari 2010 heeft eiseres beroep ingesteld tegen het niet tijdig nemen van een besluit op de aanvraag van 26 juni Dit beroep is geregistreerd onder nummer AWB 10/513. Bij besluit van 4 februari 2010 heeft verweerder geweigerd om een WAO-uitkering aan eiseres toe te kennen. Bij besluit van 10 februari 2010 heeft verweerder het bezwaar van 20 september 2007 tegen het niet toekennen van een WAO-uitkering ongegrond verklaard. Eiseres heeft beroep ingesteld, dat is

3 geregistreerd onder nummer AWB 10/685. Ten aanzien van alle beroepen Verweerder heeft verweerschriften ingediend. Naar de beroepschriften, de verweerschriften en de overige door partijen ingebrachte stukken wordt hier kortheidshalve verwezen. De beroepen zijn gevoegd behandeld ter zitting van de rechtbank van 22 juni Eiseres is aldaar verschenen, bijgestaan door mr. A.E.L.TH. Balkema, advocaat te Arnhem. Verweerder heeft zich doen vertegenwoordigen door mr. W.J. Belder (UWV Arnhem). 3. Overwegingen Registratienummer AWB 10/180, WIA, niet tijdig, beroep 14 januari 2010 De rechtbank merkt het verzoek van eiseres om te bepalen dat verweerder een dwangsom verschuldigd is van 100 per dag vanaf 1 oktober 2009 aan als een verzoek op grond van artikel 8:55c van de Awb om de hoogte van de ingevolge afdeling door verweerder verbeurde dwangsom vast te stellen. Gelet op dit verzoek is de rechtbank van oordeel dat eiseres, ondanks het feit dat inmiddels op 10 februari 2010 een besluit op bezwaar is genomen, belang heeft behouden bij beoordeling van het onderhavige beroep. De rechtbank is van oordeel dat de brief van eiseres van 9 september 2009 moet worden aangemerkt als een ingebrekestelling als bedoeld in artikel 6:12, lid 2, van de Awb. Uit deze brief blijkt immers dat eiseres van mening is dat ten onrechte nog geen besluit op het bezwaar van 20 september 2007 is genomen en dat zij op korte termijn een besluit wenst. De rechtbank ziet geen grond voor het oordeel dat de brief van 9 september 2009 niet kan worden aangemerkt als een ingebrekestelling omdat deze brief dateert van vóór 1 oktober Een en ander betekent dat eiseres op 14 januari 2010 beroep kon instellen tegen het niet tijdig beslissen op het bezwaar van 20 september Het beroep is gegrond en het met een besluit gelijkgesteld niet tijdig beslissen komt voor vernietiging in aanmerking. Gelet op artikel III, lid 1, van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen is paragraaf van de Awb niet van toepassing op een bezwaarschrift dat is ingediend voor 1 oktober Verweerder is geen dwangsom verschuldigd en het verzoek van eiseres om de hoogte van de ingevolge afdeling verbeurde dwangsom vast te stellen moet worden afgewezen. Het verzoek om vergoeding van immateriële schade wegens overschrijding van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM zal de rechtbank verderop in deze uitspraak behandelen. De rechtbank ziet aanleiding om verweerder te veroordelen in de proceskosten van eiseres. Deze kosten zijn begroot op 218,50 aan kosten van rechtsbijstand (2 punten, wegingsfactor 0,25). Van andere voor vergoeding in aanmerking komende kosten is de rechtbank niet gebleken. Voor vergoeding van het griffierecht ziet de rechtbank geen aanleiding omdat het in deze zaak betaalde griffierecht is doorgeschoven naar de zaak met registratienummer AWB 10/684. Registratienummer AWB 10/508, WIA, niet tijdig, beroep 3 februari 2010

4 Uit het voorgaande blijkt dat de rechtbank het beroep van 14 januari 2010 tegen het niet tijdig beslissen op het bezwaar van 20 september 2007 ontvankelijk acht. Gelet hierop heeft eiser geen belang meer bij beoordeling van het beroep van 3 februari 2010 tegen hetzelfde niet tijdig beslissen. Het beroep dient dan ook niet-ontvankelijk te worden verklaard. De rechtbank ziet geen aanleiding voor een proceskostenveroordeling. Registratienummer AWB 10/684, WIA, beroep tegen besluit van 10 februari 2010 Aan het besluit van 10 februari 2010 ligt ten grondslag dat eiseres een uitkering op grond van de Ziektewet (ZW) heeft ontvangen van 22 maart 2004 tot 15 november 2004, en dat zij daarom niet de wachttijd van 104 weken heeft vervuld. Subsidiair ligt aan het besluit ten grondslag dat eiseres, gezien de functies waarvoor zij geschikt is bevonden, minder dan 35% arbeidsongeschikt is. Het standpunt van verweerder dat de wachttijd van 104 weken niet is vervuld omdat eiseres slechts gedurende de periode van 22 maart 2004 tot 15 november 2004 een ZW-uitkering heeft ontvangen is onjuist. Volgens vaste jurisprudentie vereist beantwoording van de vraag of de wachttijd is vervuld een zelfstandige beoordeling op basis van alle beschikbare gegevens van medische en andere aard, onafhankelijk van (het ontbreken van) aanspraak op ziekengeld. De rechtbank verwijst naar de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) van 28 januari 2004, LJN: AO4441, en van 29 september 2006, LJN: AZ0182. Wat betreft het subsidiaire standpunt van verweerder overweegt de rechtbank het volgende. Kennelijk heeft verweerder hier het oog op de functieduiding die heeft plaatsgevonden in het kader van de besluitvorming over het recht van eiseres op WAZ-uitkering. Die besluitvorming betreft de datum 21 maart Reeds hierom kan aan de functieduiding in het kader van de WAZ geen doorslaggevende betekenis worden toegekend bij beoordeling van de aanspraak van eiseres op een WIA-uitkering. Overigens merkt de rechtbank nog op dat de schatting die in het kader van de WAZ heeft plaatsgevonden heeft geleid tot toekenning, bij besluit op bezwaar van 22 januari 2007, van een WAZ-uitkering gebaseerd op een mate van arbeidsongeschiktheid van 35 tot 45%, en niet tot een mate van arbeidsongeschiktheid van minder dan 35% zoals verweerder lijkt te veronderstellen. Het voorgaande betekent dat het beroep gegrond is en het besluit van 10 februari 2010 voor vernietiging in aanmerking komt. Verweerder dient een nieuw besluit te nemen op het bezwaar tegen het besluit van 5 september 2007 met inachtneming van deze uitspraak. Het verzoek om vergoeding van immateriële schade wegens overschrijding van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM zal de rechtbank verderop in deze uitspraak behandelen. Ten aanzien van het in bezwaar gedane verzoek van eiseres om vergoeding van de kosten die eiseres in verband met de behandeling van het bezwaar heeft moeten maken, merkt de rechtbank op dat verweerder bij het nieuw te nemen besluit op bezwaar daarover dient te beslissen. De rechtbank ziet aanleiding om verweerder te veroordelen in de door eiseres gemaakte proceskosten in beroep, welke zijn begroot op 874 aan kosten van verleende rechtsbijstand. Van andere voor vergoeding in aanmerking komende kosten is de rechtbank niet gebleken. De genoemde kosten dienen, aangezien eiseres met een toevoeging ingevolge de Wet op de rechtsbijstand heeft geprocedeerd, ingevolge artikel 8:75, tweede lid, van de Awb te worden voldaan door betaling aan de griffier van deze rechtbank. Voorts dient het door eiseres betaalde griffierecht aan haar te worden vergoed.

5 Registratienummer AWB 10/181, WAO, niet tijdig, beroep 14 januari 2010 De rechtbank is van oordeel dat de beslissing van 3 juli 2008, waarbij het bezwaar tegen het niet tijdig beslissen op de aanvraag om een WAO-uitkering gegrond is verklaard, geen besluit in de zin van artikel 1:3 van de Awb is. De enkele gegrondverklaring van het bezwaar heeft immers geen rechtsgevolgen. Op 14 januari 2010 heeft eiseres beroep ingesteld tegen het niet tijdig beslissen op het bezwaar van 20 september Gelet op hetgeen in de vorige alinea is overwogen, was ten tijde van het instellen van het beroep door verweerder nog geen besluit genomen op het bezwaar van eiseres. Duidelijk is dat de termijn om op het bezwaar van 20 september 2007 te beslissen op dat moment verstreken was, zodat verweerder in gebreke was om tijdig een besluit te nemen op het bezwaar. De rechtbank is echter van oordeel dat op 14 januari 2010 nog geen beroep kon worden ingesteld, omdat eiseres verweerder nog niet in gebreke had gesteld. De rechtbank kan eiseres niet volgen in haar stelling dat het bezwaarschrift van 20 september 2007 als ingebrekestelling moet worden aangemerkt. Dat is immers het bezwaarschrift tegen het niet tijdig nemen van een besluit op de aanvraag; het bezwaarschrift kan niet tevens de ingebrekestelling zijn, reeds omdat ten tijde van het indienen van het bezwaarschrift de termijn om op dat bezwaar te beslissen pas aanvangt. Het voorgaande betekent dat het beroep niet-ontvankelijk moet worden verklaard. De rechtbank ziet geen aanleiding voor een proceskostenveroordeling. Registratienummer AWB 10/513, WAO, niet tijdig, beroep 3 februari 2010 Dit beroep is gericht tegen het niet tijdig nemen van een besluit op de aanvraag van 26 juni Uit de stukken leidt de rechtbank af dat eiseres verweerder op 14 januari 2010 in gebreke heeft gesteld. De rechtbank merkt het verzoek van eiseres om te bepalen dat verweerder een dwangsom verschuldigd is van 100 per dag vanaf de datum van in gebreke zijn, althans vanaf de vroegst mogelijke datum, aan als een verzoek op grond van artikel 8:55c van de Awb om de hoogte van de ingevolge afdeling door verweerder verbeurde dwangsom vast te stellen. Gelet op dit verzoek is de rechtbank van oordeel dat eiseres, ondanks het feit dat inmiddels op 4 februari 2010 een besluit op de aanvraag is genomen, belang heeft behouden bij beoordeling van het onderhavige beroep. Ten tijde van het instellen van het beroep waren meer dan twee weken verstreken na de dag waarop verweerder in gebreke is gesteld. Het beroep is derhalve gegrond en het met een besluit gelijkgesteld niet tijdig beslissen op de aanvraag komt voor vernietiging in aanmerking. Met betrekking tot de door verweerder ingevolge artikel 4:17 van de Awb verschuldigde dwangsom overweegt de rechtbank het volgende. Ingevolge artikel 4:17, lid 3, van de Awb is 29 januari 2010 de eerste dag waarover de dwangsom verschuldigd is. Aangezien bij besluit van 4 februari 2010 op de aanvraag is beslist, is over de periode van 29 januari 2010 tot en met 3 februari 2010, dat wil zeggen over zes dagen, een dwangsom verschuldigd. Ingevolge artikel 4:17, lid 2, van de Awb bedraagt de dwangsom 20 per dag, zodat verweerder in totaal een dwangsom verbeurd heeft van 120. Het verzoek om vergoeding van immateriële schade wegens overschrijding van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM zal de rechtbank verderop in deze uitspraak behandelen. De rechtbank ziet aanleiding om verweerder te veroordelen in de proceskosten van eiseres.

6 Deze kosten zijn begroot op 218,50 aan kosten van rechtsbijstand (2 punten, wegingsfactor 0,25). Van andere voor vergoeding in aanmerking komende kosten is de rechtbank niet gebleken. Voor vergoeding van het griffierecht ziet de rechtbank geen aanleiding omdat het in deze zaak betaalde griffierecht is doorgeschoven naar de zaak met registratienummer AWB 10/685. Registratienummer AWB 10/685, WAO, beroep tegen besluit van 10 februari 2010 Bij primair besluit van 4 februari 2010 heeft verweerder een besluit op de aanvraag van 26 juni 2007 genomen. Bij besluit van 10 februari 2010 heeft verweerder het bezwaar van 20 september 2007 tegen het niet toekennen van een WAO-uitkering ongegrond verklaard. Eiseres heeft beroep tegen dit besluit ingesteld. Uit de brief van eiseres van 15 april 2010 en uit de brief van verweerder van 15 april 2010 blijkt dat eiseres op 18 februari 2010 bezwaar heeft gemaakt tegen het besluit van 4 februari Verweerder heeft dit bezwaarschrift naar de rechtbank gezonden teneinde als beroepschrift in behandeling te worden genomen. De rechtbank overweegt als volgt. Zoals in het voorgaande reeds overwogen is de beslissing van 3 juli 2008 geen besluit in de zin van artikel 1:3 van de Awb. Dat betekent dat ook vanaf 3 juli 2008 nog bezwaar aanhangig was bij verweerder tegen het niet tijdig nemen van een besluit op de WAO-aanvraag van 26 juni Hangende dit bezwaar heeft verweerder bij primair besluit van 4 februari 2010 een besluit op de aanvraag genomen. Anders dan verweerder kennelijk meent is het bezwaar tegen het niet tijdig nemen van een besluit op de aanvraag van 26 juni 2007 niet mede gericht tegen het primaire besluit van 4 februari Artikel 6:20 van de Awb, zoals dat sinds 1 oktober 2009 luidt, laat zulks niet (meer) toe. Aangezien voorts vast staat dat eiseres vóór 10 februari 2010 geen bezwaar heeft gemaakt tegen het besluit van 4 februari 2010, is de conclusie dat verweerder het besluit van 10 februari 2010 ten onrechte heeft genomen. Het beroep is gegrond en het besluit van 10 februari 2010 komt voor vernietiging in aanmerking. Verweerder zal een besluit moeten nemen op het door eiseres ingediende bezwaar tegen het besluit van 4 februari Dit bezwaar zal door de rechtbank op de voet van artikel 6:15 van de Awb naar verweerder worden teruggestuurd. Het verzoek om vergoeding van immateriële schade wegens overschrijding van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM zal de rechtbank verderop in deze uitspraak behandelen. De rechtbank ziet aanleiding om verweerder te veroordelen in de proceskosten van eiseres. Deze kosten zijn begroot op 874 aan kosten van rechtsbijstand. Van andere voor vergoeding in aanmerking komende kosten is de rechtbank niet gebleken. De genoemde kosten dienen, aangezien eiseres met een toevoeging ingevolge de Wet op de rechtsbijstand heeft geprocedeerd, ingevolge artikel 8:75, tweede lid, van de Awb te worden voldaan door betaling aan de griffier van deze rechtbank. Voorts dient verweerder het door eiseres betaalde griffierecht aan haar te vergoeden.

7 Aan de besluiten van 4 februari 2010 en 10 februari 2010 ligt ten grondslag dat eiseres geen recht op een WAO-uitkering heeft omdat 22 maart 2004 haar eerste arbeidsongeschiktheidsdag is. Eiseres heeft zich op het standpunt gesteld dat haar eerste arbeidsongeschiktheidsdag is gelegen vóór 1 januari 2004, en dat zij daarom in beginsel recht kan hebben op een WAO-uitkering. Met betrekking tot dit materiële geschilpunt overweegt de rechtbank ten overvloede het volgende. Eiseres heeft een aanvraagformulier voor een WIA-uitkering ingediend op 26 juni Op dit formulier is voorgedrukt (kennelijk door verweerder) dat 22 maart 2004 de eerste arbeidsongeschiktheidsdag is. In de begeleidende brief van 25 juni 2007 heeft eiseres vermeld aanvraag WIA-WAO uitkering, en: Hierbij wil ik u meedelen dat de Wia-uitkering aanvraag, eigenlijk een WAO uitkering moet zijn, omdat het de periode betreft voor de Wia regeling. Naar het de rechtbank thans voorkomt heeft eiseres hiermee aangegeven dat zij van mening is dat haar eerste arbeidsongeschiktheidsdag is gelegen vóór inwerkingtreding van de Wet WIA, dus vóór 1 januari Gelet hierop dient verweerder onderzoek te verrichten naar de eerste arbeidsongeschiktheidsdag van eiseres. De omstandigheid dat in het kader van de ZW en de WAZ is uitgegaan van 22 maart 2004 als eerste arbeidsongeschiktheidsdag, doet daaraan, naar voorlopig oordeel van de rechtbank, niet af. Ten aanzien van het verzoek om schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn van artikel 6 EVRM Eiseres heeft op 26 juni 2007 een aanvraag ingediend voor een uitkering op grond van de WAO dan wel de Wet WIA. Eiseres heeft er recht op dat zij binnen een redelijke termijn een rechterlijk oordeel verkrijgt over haar recht op een WAO- dan wel en WIA-uitkering. Wordt de redelijke termijn overschreden dan is aannemelijk dat eiseres daardoor spanning en frustratie heeft ervaren, hetgeen behoort te leiden tot de gebruikelijk immateriële schadevergoeding van 500 per half jaar of gedeelte daarvan. Het feit dat gedurende een bepaalde periode diverse procedures zijn gevoerd betekent echter niet dat daardoor reeds aannemelijk is dat eiseres extra spanning en frustratie heeft ondervonden die behoort te leiden tot een hogere immateriële schadevergoeding dan de hiervoor genoemde. In het onderhavige geval ziet de rechtbank geen aanleiding om aan te nemen dat bij eiseres sprake is van dergelijke extra spanning en frustratie. De rechtbank is van oordeel dat de termijn is aangevangen met het indienen van de bezwaarschriften van 20 september Naar verwachting zal de onderhavige uitspraak gedaan worden in juli Dat betekent dat de totale duur van de bezwaarfase en de rechterlijke fase ongeveer 2 jaar en 10 maanden zal zijn. Dit is een overschrijding van de redelijke termijn met ongeveer 10 maanden, die geheel aan verweerder valt toe te rekenen, hetgeen leidt tot een schadevergoeding wegens immateriële schade van Al hetgeen hiervoor is overwogen leidt tot de volgende beslissing. 4. Beslissing De rechtbank - inzake registratienummer AWB 10/180: * verklaart het beroep gegrond; * vernietigt het met een besluit gelijkgesteld niet tijdig beslissen op het bezwaar van 20 september 2007; * wijst af het verzoek van eiseres om de hoogte van de ingevolge afdeling verbeurde dwangsom vast te stellen;

8 * veroordeelt verweerder in de door eiseres gemaakte proceskosten ten bedrage van 218,50; - inzake registratienummer AWB 10/508: * verklaart het beroep niet-ontvankelijk; - inzake registratienummer AWB 10/684: * verklaart het beroep gegrond; * vernietigt het besluit van 10 februari 2010; * draagt verweerder op een nieuw besluit op bezwaar te nemen met inachtneming van deze uitspraak; * veroordeelt verweerder in de door eiseres gemaakte proceskosten ten bedrage van 874; * bepaalt dat betaling van dit bedrag dient te worden gedaan aan de griffier van de rechtbank Arnhem, waarvoor verweerder een nota zal worden gestuurd; * bepaalt dat verweerder het door eiseres betaalde griffierecht ten bedrage van 41 aan haar vergoedt; - inzake registratienummer AWB 10/181: * verklaart het beroep niet-ontvankelijk; - inzake registratienummer AWB 10/513: * verklaart het beroep gegrond; * vernietigt het met een besluit gelijkgesteld niet tijdig beslissen op de aanvraag van 26 juni 2007; * stelt de hoogte van de door verweerder ingevolge afdeling van de Awb verbeurde dwangsom vast op 120; * veroordeelt verweerder in de door eiseres gemaakte proceskosten ten bedrage van 218,50; - inzake registratienummer AWB 10/685: * verklaart het beroep gegrond; * vernietigt het besluit van 10 februari 2010; * bepaalt dat het bezwaar van eiseres tegen het besluit van 4 februari 2010 naar verweerder wordt teruggestuurd teneinde als bezwaar te worden behandeld; * veroordeelt verweerder in de door eiseres gemaakte proceskosten ten bedrage van 874; * bepaalt dat betaling van dit bedrag dient te worden gedaan aan de griffier van de rechtbank Arnhem, waarvoor verweerder een nota zal worden gestuurd; * bepaalt dat verweerder het door eiseres betaalde griffierecht ten bedrage van 41 aan haar vergoedt;

9 - ten aanzien van het verzoek om schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn van artikel 6 van het EVRM: * veroordeelt verweerder om aan eiseres een schadevergoeding te betalen van Aldus gegeven door mr. D.J. Post, rechter, in tegenwoordigheid van mr. S.B.M. Vreeswijk, griffier. De griffier, De rechter, Uitgesproken in het openbaar op 6 juli Tegen deze uitspraak staat voor belanghebbenden, behoudens het bepaalde in artikel 6:24 juncto 6:13 van de Awb, binnen 6 weken na de dag van verzending hiervan, hoger beroep open bij de Centrale Raad van Beroep, Postbus 16002, 3500 DA Utrecht. Verzonden op: 6 juli 2010.

ECLI:NL:RBARN:2009:BJ1550

ECLI:NL:RBARN:2009:BJ1550 ECLI:NL:RBARN:2009:BJ1550 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 15-06-2009 Datum publicatie 06-07-2009 Zaaknummer AWB 08/5874 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2006:AV7682

ECLI:NL:RBARN:2006:AV7682 ECLI:NL:RBARN:2006:AV7682 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 09-03-2006 Datum publicatie 30-03-2006 Zaaknummer AWB 05/4258 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Ambtenarenrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2006:AZ7766

ECLI:NL:RBUTR:2006:AZ7766 ECLI:NL:RBUTR:2006:AZ7766 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 19-12-2006 Datum publicatie 02-02-2007 Zaaknummer SBR 06-1767 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

Uitspraak ingevolge artikel 8:77 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het geding tussen:

Uitspraak ingevolge artikel 8:77 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het geding tussen: RECHTBANK ARNHEM Sector bestuursrecht Registratienummer: AWB06/4812 Uitspraak ingevolge artikel 8:77 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het geding tussen: [eiser], eiser, wonende te [woonplaats],

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGRO:2009:BL7193

ECLI:NL:RBGRO:2009:BL7193 ECLI:NL:RBGRO:2009:BL7193 Instantie Rechtbank Groningen Datum uitspraak 27-11-2009 Datum publicatie 11-03-2010 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie AWB 09/270 ZW Bestuursrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBBRE:2011:BP8246

ECLI:NL:RBBRE:2011:BP8246 ECLI:NL:RBBRE:2011:BP8246 Instantie Rechtbank Breda Datum uitspraak 25-02-2011 Datum publicatie 18-03-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 10 / 938 Wmo Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2000:AA7327

ECLI:NL:RBROT:2000:AA7327 ECLI:NL:RBROT:2000:AA7327 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 23-08-2000 Datum publicatie 21-01-2002 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie WW 98/559-DOP WW 98/916-DOP

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2017:2675

ECLI:NL:RBNNE:2017:2675 ECLI:NL:RBNNE:2017:2675 Instantie Datum uitspraak 19-06-2017 Datum publicatie 19-07-2017 Zaaknummer LEE 17/863 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Noord-Nederland Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2012:BW7413

ECLI:NL:RBARN:2012:BW7413 ECLI:NL:RBARN:2012:BW7413 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 08-05-2012 Datum publicatie 04-06-2012 Zaaknummer 11/2280 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2014:185

ECLI:NL:RBNHO:2014:185 ECLI:NL:RBNHO:2014:185 Instantie Datum uitspraak 15-01-2014 Datum publicatie 31-03-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Noord-Holland AWB-13_2593 Bestuursrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2017:6739

ECLI:NL:RBNHO:2017:6739 ECLI:NL:RBNHO:2017:6739 Instantie Datum uitspraak 15-03-2017 Datum publicatie 18-08-2017 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer AWB - 16 _ 4345 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:2617

ECLI:NL:CRVB:2017:2617 ECLI:NL:CRVB:2017:2617 Instantie Datum uitspraak 28-07-2017 Datum publicatie 01-08-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 12/3068 Wajong Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ4413

ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ4413 ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ4413 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 19-04-2011 Datum publicatie 13-05-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie awb 09-5337 wwb en awb 10-4936

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2010:BM6743

ECLI:NL:CRVB:2010:BM6743 ECLI:NL:CRVB:2010:BM6743 Instantie Datum uitspraak 21-05-2010 Datum publicatie 08-06-2010 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 06-3679 WAO + 09-4841

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2015:1902

ECLI:NL:RBGEL:2015:1902 ECLI:NL:RBGEL:2015:1902 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 24-03-2015 Datum publicatie 16-04-2015 Zaaknummer AWB - 14 _ 3388 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2008:BD8513

ECLI:NL:RBARN:2008:BD8513 ECLI:NL:RBARN:2008:BD8513 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 12-06-2008 Datum publicatie 24-07-2008 Zaaknummer AWB 07/3464 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2008:BC1875

ECLI:NL:CRVB:2008:BC1875 ECLI:NL:CRVB:2008:BC1875 Instantie Datum uitspraak 09-01-2008 Datum publicatie 16-01-2008 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 05-3015 WAO Bestuursrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2011:BQ3477

ECLI:NL:CRVB:2011:BQ3477 ECLI:NL:CRVB:2011:BQ3477 Instantie Datum uitspraak 29-04-2011 Datum publicatie 04-05-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 10-1393 WIA + 10-2553

Nadere informatie

vanstate /1/V6. Datum uitspraak: 28 maart 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

vanstate /1/V6. Datum uitspraak: 28 maart 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 201108441/1/V6. Datum uitspraak: 28 maart 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak na vereenvoudigde behandeling (artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb)) op het

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2017:3973

ECLI:NL:RBMNE:2017:3973 ECLI:NL:RBMNE:2017:3973 Instantie Datum uitspraak 17-07-2017 Datum publicatie 07-08-2017 Rechtbank Midden-Nederland Zaaknummer UTR 17/196 en 17/197 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2014:6996

ECLI:NL:RBGEL:2014:6996 ECLI:NL:RBGEL:2014:6996 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 11-11-2014 Datum publicatie 20-11-2014 Zaaknummer AWB - 14 _ 1957 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, verweerder, gemachtigden: mrs. C.J. Telting en B.A. Veenendaal.

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, verweerder, gemachtigden: mrs. C.J. Telting en B.A. Veenendaal. Uitspraak RECHTBANK AMSTERDAM Sector bestuursrecht zaaknummer: AWB 11/2308 WWB uitspraak van de meervoudige kamer in de zaak tussen [eiseres], wonende te [woonplaats], eiseres, gemachtigde mr. W.G. Fischer,

Nadere informatie

Uitspraak ingevolge artikel 8:77 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het geding tussen:

Uitspraak ingevolge artikel 8:77 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het geding tussen: LJN: BD6158, Rechtbank Arnhem, AWB 06/6029 Datum uitspraak: 04-12-2007 Datum publicatie: 03-07-2008 Rechtsgebied: Sociale zekerheid Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie: AWBZ -

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2001:AD4035

ECLI:NL:RBROT:2001:AD4035 ECLI:NL:RBROT:2001:AD4035 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 31-07-2001 Datum publicatie 08-10-2001 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie AKW 00/414-ZWI Bestuursrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2012:BY6930

ECLI:NL:RBAMS:2012:BY6930 ECLI:NL:RBAMS:2012:BY6930 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 30-11-2012 Datum publicatie 20-12-2012 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie AWB 12-1613 WWB Bestuursrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2015:4387

ECLI:NL:RBNNE:2015:4387 ECLI:NL:RBNNE:2015:4387 Instantie Datum uitspraak 10-09-2015 Datum publicatie 17-09-2015 Zaaknummer Awb 15/1167 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Noord-Nederland Bestuursrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2006:AY9580

ECLI:NL:RBSGR:2006:AY9580 ECLI:NL:RBSGR:2006:AY9580 Instantie Datum uitspraak 05-09-2006 Datum publicatie 06-10-2006 Rechtbank 's-gravenhage Zaaknummer AWB 05/37675 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Vreemdelingenrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2013:CA1901

ECLI:NL:RBGEL:2013:CA1901 ECLI:NL:RBGEL:2013:CA1901 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 04-06-2013 Datum publicatie 04-06-2013 Zaaknummer AWB 13/675 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWB:2016:7164

ECLI:NL:RBZWB:2016:7164 ECLI:NL:RBZWB:2016:7164 Instantie Datum uitspraak 15-11-2016 Datum publicatie 21-11-2016 Zaaknummer AWB 16_1479 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Bestuursrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2017:1221

ECLI:NL:RBOBR:2017:1221 ECLI:NL:RBOBR:2017:1221 Instantie Datum uitspraak 09-03-2017 Datum publicatie 20-03-2017 Zaaknummer 16_2690 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Oost-Brabant Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSHE:2004:AO8345

ECLI:NL:RBSHE:2004:AO8345 ECLI:NL:RBSHE:2004:AO8345 Instantie Datum uitspraak 16-04-2004 Datum publicatie 26-04-2004 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank 's-hertogenbosch Awb 03 / 930 GEMWT

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2015:872

ECLI:NL:CRVB:2015:872 ECLI:NL:CRVB:2015:872 Instantie Datum uitspraak 24-03-2015 Datum publicatie 25-03-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 14-2865 WWB Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Eerste aanleg: ECLI:NL:RBROT:2016:3597, Bekrachtiging/bevestiging

Eerste aanleg: ECLI:NL:RBROT:2016:3597, Bekrachtiging/bevestiging ECLI:NL:RVS:2017:84 Instantie Raad van State Datum uitspraak 18-01-2017 Datum publicatie 18-01-2017 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201604839/1/A2 Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:221

ECLI:NL:CRVB:2017:221 ECLI:NL:CRVB:2017:221 Instantie Datum uitspraak 18-01-2017 Datum publicatie 24-01-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 15/3036 ZW Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven; Dienst Werk, Zorg en Inkomen (Dienst WZI), te Eindhoven, verweerder.

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven; Dienst Werk, Zorg en Inkomen (Dienst WZI), te Eindhoven, verweerder. LJN: BA9368, Rechtbank 's-hertogenbosch, AWB 06/4958 Datum uitspraak: 12-06-2007 Datum publicatie: 11-07-2007 Rechtsgebied: Bijstandszaken Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2014:7213

ECLI:NL:RBOBR:2014:7213 ECLI:NL:RBOBR:2014:7213 Instantie Datum uitspraak 27-11-2014 Datum publicatie 13-01-2015 Zaaknummer 14 _ 2026 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Oost-Brabant Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:544

ECLI:NL:RBLIM:2017:544 ECLI:NL:RBLIM:2017:544 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 20-01-2017 Datum publicatie 01-02-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie AWB - 15 _ 3736u Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2014:2994

ECLI:NL:CRVB:2014:2994 ECLI:NL:CRVB:2014:2994 Instantie Datum uitspraak 10-09-2014 Datum publicatie 16-09-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 12-1100 WIA Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2011:BU5122

ECLI:NL:CRVB:2011:BU5122 ECLI:NL:CRVB:2011:BU5122 Instantie Datum uitspraak 18-11-2011 Datum publicatie 22-11-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 09/3705 WIA en 09/3706

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2015:7800

ECLI:NL:RBDHA:2015:7800 ECLI:NL:RBDHA:2015:7800 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 02-07-2015 Datum publicatie 02-09-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 15_57 IBPVV Belastingrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:1859

ECLI:NL:CRVB:2017:1859 ECLI:NL:CRVB:2017:1859 Instantie Datum uitspraak 12-04-2017 Datum publicatie 23-05-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 15/4501 WW Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2016:3297

ECLI:NL:CRVB:2016:3297 ECLI:NL:CRVB:2016:3297 Instantie Datum uitspraak 06-09-2016 Datum publicatie 12-09-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 15/1772 WWB Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2006:AY4086

ECLI:NL:CRVB:2006:AY4086 ECLI:NL:CRVB:2006:AY4086 Instantie Datum uitspraak 07-07-2006 Datum publicatie 18-07-2006 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 03/1299 AOW en 04/1342

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2014:3463

ECLI:NL:CRVB:2014:3463 ECLI:NL:CRVB:2014:3463 Instantie Datum uitspraak 21-10-2014 Datum publicatie 28-10-2014 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 12-3170

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2017:3051

ECLI:NL:RBNHO:2017:3051 ECLI:NL:RBNHO:2017:3051 Instantie Datum uitspraak 04-04-2017 Datum publicatie 14-04-2017 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer AWB - 16 _ 22 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2007:BB2855

ECLI:NL:RBSGR:2007:BB2855 ECLI:NL:RBSGR:2007:BB2855 Instantie Datum uitspraak 02-03-2007 Datum publicatie 05-09-2007 Rechtbank 's-gravenhage Zaaknummer AWB 06/30391, 06/30389 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2014:3129

ECLI:NL:RBGEL:2014:3129 ECLI:NL:RBGEL:2014:3129 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 15-05-2014 Datum publicatie 03-06-2014 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie AWB_ZUT_12_1602

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2006:AZ1136

ECLI:NL:RBSGR:2006:AZ1136 ECLI:NL:RBSGR:2006:AZ1136 Instantie Datum uitspraak 07-09-2006 Datum publicatie 02-11-2006 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank 's-gravenhage AWB 03/4987 MAWKLU Ambtenarenrecht

Nadere informatie

pagina 1 van 5 ECLI:NL:RBDHA:2014:6145 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 20-05-2014 Datum publicatie 04-06-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden AWB-13_10151 Belastingrecht Bijzondere kenmerken Bodemzaak

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2012:BX3339

ECLI:NL:RBAMS:2012:BX3339 ECLI:NL:RBAMS:2012:BX3339 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 21-05-2012 Datum publicatie 01-08-2012 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie AWB 11-3232 WWB Bestuursrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGRO:2010:BO8890

ECLI:NL:RBGRO:2010:BO8890 ECLI:NL:RBGRO:2010:BO8890 Instantie Rechtbank Groningen Datum uitspraak 21-10-2010 Datum publicatie 24-12-2010 Zaaknummer AWB 09/1378 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2006:AY8235

ECLI:NL:CRVB:2006:AY8235 ECLI:NL:CRVB:2006:AY8235 Instantie Datum uitspraak 12-09-2006 Datum publicatie 15-09-2006 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 04/3835 WAO en 04/3870

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMAA:2000:AA7321

ECLI:NL:RBMAA:2000:AA7321 ECLI:NL:RBMAA:2000:AA7321 Instantie Rechtbank Maastricht Datum uitspraak 31-08-2000 Datum publicatie 27-08-2001 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 99/1169 en 99/1170 AW Z VOM

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ8952

ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ8952 ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ8952 Instantie Datum uitspraak 25-04-2013 Datum publicatie 29-04-2013 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer AWB 12/5146 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2012:BV7977

ECLI:NL:RBALK:2012:BV7977 ECLI:NL:RBALK:2012:BV7977 Instantie Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak 26-01-2012 Datum publicatie 06-03-2012 Zaaknummer 11/1543 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2015:8351

ECLI:NL:RBMNE:2015:8351 ECLI:NL:RBMNE:2015:8351 Instantie Datum uitspraak 27-11-2015 Datum publicatie 23-12-2015 Zaaknummer UTR 15/612 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland Belastingrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:6306

ECLI:NL:RBDHA:2017:6306 ECLI:NL:RBDHA:2017:6306 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 07-06-2017 Datum publicatie 29-06-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 17_712 IBPVV Belastingrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2015:3533

ECLI:NL:CRVB:2015:3533 ECLI:NL:CRVB:2015:3533 Instantie Datum uitspraak 28092015 Datum publicatie 15102015 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 14627 WWAJ

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2007:BA2284

ECLI:NL:CRVB:2007:BA2284 ECLI:NL:CRVB:2007:BA2284 Instantie Datum uitspraak 28-03-2007 Datum publicatie 05-04-2007 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 04-5151 WAO Bestuursrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2017:4108

ECLI:NL:RBGEL:2017:4108 ECLI:NL:RBGEL:2017:4108 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 03-08-2017 Datum publicatie 03-08-2017 Zaaknummer AWB - 17 _ 1468 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:2833

ECLI:NL:CRVB:2017:2833 ECLI:NL:CRVB:2017:2833 Instantie Datum uitspraak 09-08-2017 Datum publicatie 18-08-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 15/8007 ZVW Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZLY:2012:BX0557

ECLI:NL:RBZLY:2012:BX0557 ECLI:NL:RBZLY:2012:BX0557 Instantie Datum uitspraak 03-07-2012 Datum publicatie 06-07-2012 Zaaknummer Awb 11/2189 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Zwolle-Lelystad Bestuursrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:1283

ECLI:NL:CRVB:2017:1283 ECLI:NL:CRVB:2017:1283 Instantie Datum uitspraak 23-03-2017 Datum publicatie 07-04-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 15/4862 ANW Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2015:4258

ECLI:NL:CRVB:2015:4258 ECLI:NL:CRVB:2015:4258 Instantie Datum uitspraak 26-10-2015 Datum publicatie 03-12-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 14/3047 WAO Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2016:4015

ECLI:NL:RBOBR:2016:4015 ECLI:NL:RBOBR:2016:4015 Instantie Datum uitspraak 27-07-2016 Datum publicatie 16-02-2017 Zaaknummer 16 _ 1047 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Oost-Brabant Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2007:BB0694

ECLI:NL:CRVB:2007:BB0694 ECLI:NL:CRVB:2007:BB0694 Instantie Datum uitspraak 25-07-2007 Datum publicatie 02-08-2007 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 05-4212 WVG Bestuursrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2010:BO7264

ECLI:NL:CRVB:2010:BO7264 ECLI:NL:CRVB:2010:BO7264 Instantie Datum uitspraak 10-12-2010 Datum publicatie 14-12-2010 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 10-3338 WSF Bestuursrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2016:4544

ECLI:NL:RBDHA:2016:4544 ECLI:NL:RBDHA:2016:4544 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 28-04-2016 Datum publicatie 02-05-2016 Zaaknummer 15/22319 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Vreemdelingenrecht Bodemzaak

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2010:BM1234

ECLI:NL:RBHAA:2010:BM1234 ECLI:NL:RBHAA:2010:BM1234 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 08-04-2010 Datum publicatie 15-04-2010 Zaaknummer 09/3509 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWB:2016:6366

ECLI:NL:RBZWB:2016:6366 ECLI:NL:RBZWB:2016:6366 Instantie Datum uitspraak 10-10-2016 Datum publicatie 14-10-2016 Zaaknummer AWB 16_2223 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Bestuursrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2009:BJ6206

ECLI:NL:RBARN:2009:BJ6206 ECLI:NL:RBARN:2009:BJ6206 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 21-07-2009 Datum publicatie 27-08-2009 Zaaknummer AWB 08/5482 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:1999:ZB8326

ECLI:NL:CRVB:1999:ZB8326 ECLI:NL:CRVB:1999:ZB8326 Instantie Datum uitspraak 25-05-1999 Datum publicatie 21-01-2013 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 97/10163 ABW Bestuursrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2008:BC1824

ECLI:NL:CRVB:2008:BC1824 ECLI:NL:CRVB:2008:BC1824 Instantie Datum uitspraak 02-01-2008 Datum publicatie 15-01-2008 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 07-319 WW Bestuursrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2016:4491

ECLI:NL:RBOVE:2016:4491 ECLI:NL:RBOVE:2016:4491 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 15112016 Datum publicatie 25112016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie ak_zwo_16_934 Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2012:BV8097

ECLI:NL:RBSGR:2012:BV8097 ECLI:NL:RBSGR:2012:BV8097 Instantie Datum uitspraak 15-02-2012 Datum publicatie 15-03-2012 Rechtbank 's-gravenhage Zaaknummer AWB 11/4708 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2016:3593

ECLI:NL:CRVB:2016:3593 ECLI:NL:CRVB:2016:3593 Instantie Datum uitspraak 28-09-2016 Datum publicatie 29-09-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 15/1219 WIA Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:1883

ECLI:NL:CRVB:2017:1883 ECLI:NL:CRVB:2017:1883 Instantie Datum uitspraak 17-05-2017 Datum publicatie 29-05-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 13/2918 WIA Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2016:2558

ECLI:NL:RBGEL:2016:2558 ECLI:NL:RBGEL:2016:2558 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 12-05-2016 Datum publicatie 19-05-2016 Zaaknummer AWB - 15 _ 7447 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2017:4332

ECLI:NL:RBGEL:2017:4332 ECLI:NL:RBGEL:2017:4332 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 22-08-2017 Datum publicatie 22-08-2017 Zaaknummer AWB - 17 _ 2951 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:1054

ECLI:NL:CRVB:2017:1054 ECLI:NL:CRVB:2017:1054 Instantie Datum uitspraak 21-02-2017 Datum publicatie 20-03-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 15/5477 WWB Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

de Rechtspraak I I PER FAX

de Rechtspraak I I PER FAX de Rechtspraak i AANTEKENEN I I PER POST I I PER FAX De heer R. Zenger Nachtwachtlaan 114 I 058 ED Amsterdam datum onderdeel 15 januari 20 13 Sluitfase (keuzemenu: optie 2) contactpersoon doorkiesnummer

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2013:8696

ECLI:NL:RBAMS:2013:8696 ECLI:NL:RBAMS:2013:8696 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 20-12-2013 Datum publicatie 03-04-2014 Zaaknummer AMS 13-2085 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:95. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Inhoudsindicatie

ECLI:NL:CRVB:2017:95. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Inhoudsindicatie ECLI:NL:CRVB:2017:95 Instantie Datum uitspraak 11-01-2017 Datum publicatie 17-01-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 15/2861 WW Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ3580

ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ3580 ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ3580 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 22-02-2011 Datum publicatie 06-05-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie AWB 10-504 AOW Bestuursrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDOR:2009:BI7963

ECLI:NL:RBDOR:2009:BI7963 ECLI:NL:RBDOR:2009:BI7963 Instantie Rechtbank Dordrecht Datum uitspraak 10-04-2009 Datum publicatie 15-06-2009 Zaaknummer AWB 07/1049 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht

Nadere informatie

LJN: BO7059, Rechtbank Amsterdam, AWB 09/3604 AOW. Datum uitspraak: Datum publicatie:

LJN: BO7059, Rechtbank Amsterdam, AWB 09/3604 AOW. Datum uitspraak: Datum publicatie: LJN: BO7059, Rechtbank Amsterdam, AWB 09/3604 AOW Datum uitspraak: 23-09-2010 Datum publicatie: 13-12-2010 Rechtsgebied: Sociale zekerheid Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2015:7536

ECLI:NL:RBNHO:2015:7536 ECLI:NL:RBNHO:2015:7536 Instantie Datum uitspraak 08-09-2015 Datum publicatie 09-09-2015 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer AWB - 15 _ 835 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Omgevingsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2009:BK1730

ECLI:NL:RBAMS:2009:BK1730 ECLI:NL:RBAMS:2009:BK1730 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 29-09-2009 Datum publicatie 02-11-2009 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie AWB 08-2006 WAZ Bestuursrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSHE:2011:BQ2099

ECLI:NL:RBSHE:2011:BQ2099 ECLI:NL:RBSHE:2011:BQ2099 Instantie Datum uitspraak 19-04-2011 Datum publicatie 21-04-2011 Rechtbank 's-hertogenbosch Zaaknummer AWB 10-1012 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2014:819

ECLI:NL:CRVB:2014:819 ECLI:NL:CRVB:2014:819 Instantie Datum uitspraak 12-03-2014 Datum publicatie 13-03-2014 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 10-2179

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2013:6000

ECLI:NL:RBGEL:2013:6000 ECLI:NL:RBGEL:2013:6000 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 24-12-2013 Datum publicatie 06-02-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie AWB-13_1484 Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2012:BV0179

ECLI:NL:CRVB:2012:BV0179 ECLI:NL:CRVB:2012:BV0179 Instantie Datum uitspraak 04-01-2012 Datum publicatie 05-01-2012 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 10-4246 WMO Bestuursrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2016:1612

ECLI:NL:CRVB:2016:1612 ECLI:NL:CRVB:2016:1612 Instantie Datum uitspraak 03-05-2016 Datum publicatie 09-05-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 14/6719 WWB Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2015:7831

ECLI:NL:RBGEL:2015:7831 ECLI:NL:RBGEL:2015:7831 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 17-12-2015 Datum publicatie 22-01-2016 Zaaknummer AWB - 14 _ 7945 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSHE:2007:BC1229

ECLI:NL:RBSHE:2007:BC1229 ECLI:NL:RBSHE:2007:BC1229 Instantie Datum uitspraak 11-12-2007 Datum publicatie 07-01-2008 Rechtbank 's-hertogenbosch Zaaknummer AWB 06/2511, AWB 06/2530 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:2476

ECLI:NL:RBROT:2017:2476 ECLI:NL:RBROT:2017:2476 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 05-04-2017 Datum publicatie 05-04-2017 Zaaknummer ROT 16/7063 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2014:4543

ECLI:NL:RBGEL:2014:4543 ECLI:NL:RBGEL:2014:4543 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 22-07-2014 Datum publicatie 25-07-2014 Zaaknummer AWB-12_502 Rechtsgebieden Bestuursrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden.

het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden. LJN: AU3784, Raad van State, 200501342/1 Print uitspraak Datum uitspraak: 05-10-2005 Datum publicatie: 05-10-2005 Rechtsgebied: Bestuursrecht overig Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Bij

Nadere informatie

ECLI:NL:OGEAM:2016:86

ECLI:NL:OGEAM:2016:86 ECLI:NL:OGEAM:2016:86 Instantie Datum uitspraak 19-12-2016 Datum publicatie 12-01-2017 Zaaknummer Lar 78/2016 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten

Nadere informatie

EelI: Nl: RBOVE:2016: 2665

EelI: Nl: RBOVE:2016: 2665 ge R~tht.$praakl,_......,,_.... ~ '._._, "_"",,_ _,_,,.. _". _,._ _. "..'o....._.,._,_......._..._.... "....." _,.,........_,..,... _~_.,. _.".._.,_..._._...._........ ~w _~!!~~~~I}~~_~~~!~e_t_E~~~!~!t~J)~~~c:!~_~~_~!~~~~_~!:~i~!~.r~9~ÇJ~!"!i~Cl.t.i~.c=.~~~!"!.!Cl

Nadere informatie