Uitspraak vonnis RECHTBANK UTRECHT / HA ZA februari 2011 Sector handels- en familierecht. zaaknummer / rolnummer: / HA ZA 10-49

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitspraak vonnis RECHTBANK UTRECHT 279926 / HA ZA 10-492 februari 2011 Sector handels- en familierecht. zaaknummer / rolnummer: 279926 / HA ZA 10-49"

Transcriptie

1 LJN:BP3835,Rechtbank Utrecht, / HA ZA Datum uitspraak: Datum publicatie: Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig Inhoudsindicatie: Koop van een appartement. Partiële vernietiging wegens dwaling. Verkoper was op de hoogte van renovatieplannen en de daaraan verbonden kosten, maar heeft koper hierover niet ingelicht. Verkoper had gelet op de te verwachten prijsverminderende werking de koper moeten inlichten. De koopovereenkomst wordt partieel vernietigd. Uitspraak vonnis RECHTBANK UTRECHT / HA ZA februari 2011 Sector handels- en familierecht zaaknummer / rolnummer: / HA ZA Vonnis van 2 februari 2011 in de zaak van [eiseres], wonende te [woonplaats], eiseres, advocaat mr. E. Osinga, tegen [gedaagde], wonende te [woonplaats], gedaagde, advocaat mr. A.J. Traverso. Partijen zullen hierna [eiseres] en [gedaagde] genoemd worden. 1. De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: het tussenvonnis van 23 juni 2010 het proces-verbaal van comparitie van 4 november Ten slotte is vonnis bepaald. 2. De feiten 2.1. [eiseres] heeft op 24 augustus 2007 een koopovereenkomst (hierna: de koopovereenkomst) met [gedaagde] gesloten met betrekking tot het appartementsrecht staande en gelegen aan de [adres] te [woonplaats] (hierna: het appartement). Bij de verkoop heeft [gedaagde] zich laten bijstaan door een makelaar. De koopprijs bedroeg EUR ,=. De levering heeft op 3 december 2007 plaatsgevonden Artikel 12.3 van de koopovereenkomst bepaalt: Verkoper staat er voor in dat de Vereniging van Eigenaars tot op de dag van het tot stand komen van deze overeenkomst geen besluiten heeft genomen, waaruit voor de appartementseigenaren een aanmerkelijke verzwaring van bestaande financiële verplichtingen voortvloeit. Omtrent concrete voornemens om tot dergelijke besluitvorming over te gaan is verkoper het volgende bekend: Wel zijn er

2 binnen de Vereniging van eigenaars ideeën om de voorgevel te verfraaien. Artikel 12.4 van de koopovereenkomst bepaalt, voor zover relevant: De rechten en verplichtingen die voortvloeien uit besluiten die door of namens de Vereniging van Eigenaars worden genomen na het moment van het tot stand komen van deze overeenkomst en voor het moment van levering, komen, tenzij de aard van het besluit zich daartegen verzet, ten voordele respectievelijk ten nadele van koper. Koper verklaart in dat geval de uitvoering van het besluit van verkoper over te nemen. Verkoper is verplicht om koper zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van (voornemens om over te gaan tot) besluitvorming van de Vereniging van Eigenaars en om eventuele schriftelijke stukken daaromtrent aan koper ter hand te stellen In de notulen van de Algemene Leden Vergadering van de Vereniging van Eigenaren (hierna: de VVE) met betrekking tot het appartementengebouw, waarin het appartement zich bevindt, van 9 januari 2007 staat onder meer: [A] krijgt deze week (week 2) bezoek van een bedrijf dat een offerte zal uitbrengen inzake gevelrenovatie. ( ) [A] zal voor de volgende Algemene leden Vergadering trachten een uitgewerkt voorstel te hebben qua mogelijkheden, kosten en financieringsmogelijkheden (via de Triodosbank). Mevrouw [B] (nr. [nummer]) benadrukt dat een goed financieringsvoorstel van essentieel belang is, omdat deze factor bepaald of mensen voor of tegen zullen stemmen De notulen van de Algemene Leden Vergadering van de VVE van 15 mei 2007 houden, voor zover van belang, in: [C] (nr. [nummer]) geeft aan dat de flat op het moment in een neerwaartse spiraal zit. De flat staat op een toplocatie! Maar de uitstraling van de flat staat daar haaks op. Er zal zeer nauwkeurig gekeken moeten worden naar de individuele problemen qua financiering, maar er dient vooral te worden gekeken naar het collectief belang van de flat. Hij stelt dat bij een investering van per flat, wat overeenkomt met 100 bruto per maand aan hogere lasten (volgens de stukken, voor mensen met een inkomen betekent dat tussen de ongeveer 50 en 80 Euro netto) en een directe bezuiniging van meer dan 50 middels schilderkostenverlaging en stookkostenverlaging, het niet een grote lastenverzwaring is ( 20-50) als je de waardevermeerdering van de flat ( ) geschat en de comfortwinst meetelt. Mevrouw [D] (nr. [nummer]) vraagt of de servicekosten verlaging ingaat op het moment dat alle renovatieplannen haar besparingsvruchten afwerpt. Nee, antwoord het bestuur. De verlaging gaat direct in na de verbouwing. Er volgt een peiling onder de aanwezigen om aan te geven of men voor of tegen het voortzetten van het renovatie onderzoekstraject is Bij brief van 21 januari 2008 heeft [eiseres] de makelaar van [gedaagde] bericht dat zij vernomen heeft dat er vergevorderde renovatieplannen zijn met betrekking tot het appartementengebouw, waarin haar appartement zich bevindt, en dat zij zowel de verkoper als de makelaar in het niet melden hiervan nalatig acht [eiseres] heeft in augustus 2008 bij [gedaagde] geklaagd over het niet melden van de renovatieplannen [eiseres] heeft via haar raadsman bij brief van 21 augustus 2009 aan [gedaagde] geschreven dat uit de notulen van de VVE van 9 januari 2007 en 15 mei 2007 volgt dat de renovatiekosten EUR ,00 bedragen en dat [gedaagde] dit bewust heeft achtergehouden, hetgeen als bedrog dan wel schending van zijn mededelingsplicht moet worden uitgelegd. In deze brief heeft [eiseres] [gedaagde] aansprakelijk gesteld voor de door [eiseres] geleden en nog te lijden schade en heeft [eiseres] de overeenkomst gedeeltelijk vernietigd voor een bedrag van EUR ,00. [gedaagde] is gesommeerd het bedrag van EUR ,00 binnen zeven dagen te betalen [gedaagde] heeft iedere aansprakelijkheid van de hand gewezen.

3 2.9. [eiseres] heeft het appartement verkocht voor een bedrag van EUR ,00 minder dan waarvoor zij het heeft gekocht. 3. Het geschil 3.1. [eiseres] vordert na eisvermindering ter comparitie - samengevat- voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad: primair: - een verklaring voor recht dat de koopovereenkomst wegens bedrog danwel dwaling per 22 augustus 2007 dan wel vanaf de datum van het vonnis is vernietigd tot aan een bedrag van EUR ,=; - veroordeling van [gedaagde] tot betaling van EUR ,17, waaronder wettelijke rente ad EUR 181,17 en buitengerechtelijke kosten ad EUR 181,17, althans een ander bedrag door de rechtbank te bepalen, vermeerderd met wettelijk rente; subsidiair: - veroordeling van [gedaagde] tot betaling van EUR ,17 althans een ander bedrag ten gevolge van door toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad geleden schade, vermeerderd met wettelijke rente; het een en ander met veroordeling van [gedaagde] in de kosten van het geding, waaronder nakosten [gedaagde] voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 4. De beoordeling 4.1. [eiseres] legt aan haar primaire vordering ten grondslag dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen onder invloed van bedrog danwel dwaling. Volgens [eiseres] was [gedaagde] voorafgaande aan de koop op de hoogte van de renovatieplannen en de daaraan verbonden kosten en heeft [gedaagde] de op haar rustende mededelingsplicht geschonden door dit niet aan [eiseres] kenbaar te maken. Aan de subsidiaire vordering legt [eiseres] ten grondslag dat [gedaagde] toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de in artikel 12.3 en 12.4 van de koopovereenkomst neergelegde garantieverplichtingen, althans dat [gedaagde] onrechtmatig heeft gehandeld. Ook hiervoor stelt [eiseres] dat [gedaagde] essentiële informatie over de renovatieplannen en de daaraan verbonden kosten heeft achtergehouden [gedaagde] heeft gemotiveerd verweer gevoerd. [gedaagde] heeft daartoe gesteld dat zij alle relevante informatie over het appartement heeft verstrekt, nu de plannen van de voorgevel nog niet rond waren. Volgens [gedaagde] heeft zij, zoals verwoord in artikel 12.3 van de koopovereenkomst, [eiseres] in kennis gesteld van de renovatieplannen. Voorts heeft [gedaagde] gesteld dat het op de weg van [eiseres] had gelegen om de navraag te doen naar de kosten hiervan, zodat [eiseres] haar onderzoeksplicht heeft geschonden. Daarnaast heeft [gedaagde] aangevoerd dat [eiseres] pas in augustus 2008 bij [gedaagde] heeft geklaagd, zodat [eiseres] niet binnen bekwame tijd als bedoeld in artikel 7:23 Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) heeft geklaagd. Voor zover [eiseres] bij de makelaar heeft geklaagd, heeft [gedaagde] gesteld dat bij de verkeerde persoon is geklaagd. Tenslotte heeft [gedaagde] gesteld dat zij niet in verzuim is geraakt. Beroep op artikel 7:23 BW 4.3. [gedaagde] heeft als meest verstrekkende verweer gesteld dat [eiseres] ter zake het niet melden van de renovatieplannen niet tijdig heeft geklaagd in de zin van artikel 7:23 BW. [eiseres] heeft pas in augustus 2008 bij [gedaagde] geklaagd, derhalve niet binnen bekwame tijd, aldus [gedaagde]. Voor zover [eiseres] bij de makelaar heeft geklaagd, heeft [gedaagde] gesteld dat dit bij de verkeerde persoon was [eiseres] heeft ter comparitie aangevoerd dat zij in de tweede week van december 2007 een nieuwsbrief van de Vereniging van Eigenaars heeft ontvangen, waarin de uitslag van een peiling stond vermeld over de vraag of de bewoners het renovatiebedrag zouden kunnen opbrengen. [eiseres] heeft voorts gesteld dat zij hierop naar de Vereniging van Eigenaars is gegaan en de notulen van 9 januari 2007 en 15 mei 2007 heeft gekregen, waarna zij heeft geklaagd. [gedaagde] heeft betwist dat [eiseres] tijdig na ontvangst van de notulen heeft geklaagd Vast staat dat [eiseres] in december 2007/januari 2008 bij de makelaar van [gedaagde] heeft

4 geklaagd over schending van de mededelingsplicht. Volgens [eiseres] heeft zij door het melden bij de makelaar tijdig geklaagd in de zin van artikel 7:23 BW. De rechtbank gaat hieraan voorbij. Het is onder omstandigheden denkbaar, dat een makelaar ook na verkoop gedurende enige tijd nog een zeer beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid overhoudt, bijvoorbeeld door klachten door te leiden aan de verkoper, zodat, als dan binnen de in artikel 7:23 lid 1 BW bedoelde termijn bij hem wordt geklaagd, dat als tijdig zou kunnen worden aangemerkt. [eiseres] heeft echter onvoldoende gemotiveerd op grond waarvan zij kon veronderstellen dat de makelaar nog als vertegenwoordiger van [gedaagde] optrad. Gesteld noch gebleken is dat de makelaar de klacht zou doorgeleiden of heeft doorgeleid aan [gedaagde]. De door [eiseres] als productie 4 bij de dagvaarding in het geding gebrachte brief van 21 januari 2008 van [eiseres] aan de makelaar van [gedaagde] maakt het voorgaande niet anders. Uit deze brief valt af te leiden dat [eiseres] zowel de verkoper als de makelaar nalatig acht. [eiseres] heeft onweersproken gesteld dat de makelaar haar na voormelde brief telefonisch heeft medegedeeld dat de renovatieplannen zouden staan omschreven in de koopovereenkomst, zodat de makelaar zich niet geroepen voelde om iets aan de ontstane situatie te doen. Een dergelijke uitlating van de makelaar kan als een reactie op zijn eigen aansprakelijkstelling worden beschouwd. Gelet hierop was de uitlating van de makelaar onvoldoende voor [eiseres] om aan te nemen, hetzij dat de makelaar voor zichzelf nog enige taak als vertegenwoordiger (hoe beperkt ook) zag weggelegd, hetzij dat hij de klacht zou doorgeleiden aan de verkoper Vast staat voorts dat [eiseres] in augustus 2008 [gedaagde] zelf in kennis heeft gesteld van de schending van de mededelingsplicht, derhalve acht maanden na ontvangst van de notulen. De rechtbank acht dit, mede gelet op HR 29 juni 2007, LJN AZ7617, tijdig in de zin van artikel 7:23 lid 1 BW. Genoemd wetsartikel heeft de ratio de verkoper te beschermen tegen late en moeilijk te betwisten klachten. [gedaagde] heeft de uitdrukkelijke stelling van [eiseres] dat [gedaagde] niet in haar verdediging is geschaad niet betwist. [gedaagde] heeft niet gesteld dat zij is benadeeld door het moment van klagen noch dat zij bij eerder klagen in een gunstigere positie zou hebben verkeerd. Gelet op het vorenstaande is de kennisgeving naar het oordeel van de rechtbank binnen bekwame tijd geschied. Het beroep op artikel 7:23 BW wordt derhalve verworpen. Bedrog 4.7. Ten aanzien van het beroep van [eiseres] op bedrog overweegt de rechtbank het volgende. Op grond van artikel 3:44 BW kan een rechtshandeling worden vernietigd als zij tot stand is gekomen door bedrog. Hiervan is sprake als iemand een ander tot het verrichten van een bepaalde rechtshandeling beweegt door enige opzettelijk daartoe gedane onjuiste mededeling of door het opzettelijk verzwijgen van enig feit dat de verzwijger verplicht was mede te delen. [eiseres] heeft gesteld dat [gedaagde] opzettelijk de renovatieplannen en de hieraan verbonden kosten heeft verzwegen. Dit wordt door [gedaagde] betwist. Nu [eiseres] slechts stelt dat [gedaagde] opzettelijk de renovatieplannen en de hieraan verbonden kosten heeft verzwegen, doch, gelet op de betwisting, nalaat deze stelling nader te onderbouwen, moet de rechtbank aan de stelling van [eiseres] als onvoldoende gemotiveerd voorbij gaan. Het voorgaande betekent dat het beroep op bedrog wordt verworpen. Dwaling 4.8. [eiseres] stelt voorts dat de overeenkomst tussen haar en [gedaagde] tot stand is gekomen onder invloed van dwaling en bij een juiste voorstelling van zaken niet danwel niet onder dezelfde voorwaarden tot stand was gekomen. [gedaagde] heeft daartegenover gesteld dat zij, alle relevante informatie over het appartement heeft verstrekt, nu de plannen van de voorgevel nog niet rond waren Op grond van artikel 6:228 BW is een overeenkomst vernietigbaar als deze tot stand is gekomen onder invloed van dwaling en bij een juiste voorstelling van zaken niet -of niet op dezelfde voorwaarden- zou zijn gesloten, indien, voor zover hier van belang, de dwaling is te wijten aan een inlichting van de wederpartij of indien de wederpartij in verband met hetgeen zij omtrent de dwaling wist of behoorde te weten, de dwalende had behoren in te lichten De eerste vraag is of [eiseres] een onjuiste voorstelling van zaken had ten aanzien van de renovatieplannen en de daaraan verbonden kosten. [eiseres] heeft onweersproken gesteld dat de renovatieplannen en de hieraan verbonden kosten van EUR ,= per appartement door of namens [gedaagde] voorafgaande aan de koop niet zijn medegedeeld. Voorts heeft zij onweersproken gesteld dat zij voorafgaande aan de koop niet de notulen van

5 9 januari 2007 en 15 mei 2007 in haar bezit had, waaruit de renovatiewerkzaamheden en renovatiekosten zouden kunnen worden afgeleid. Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat [eiseres] in zoverre ten tijde van de koop van het appartement een onjuiste voorstelling van zaken had Vervolgens dient de vraag te worden beoordeeld of [eiseres] bij een juiste voorstelling van zaken de koopovereenkomst niet of niet op dezelfde voorwaarden zou hebben gesloten. [eiseres] heeft gesteld dat zij, wanneer zij destijds van de renovatieplannen en de daaraan verbonden kosten had geweten, het appartement niet danwel niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben gekocht. Dit is door [gedaagde] niet betwist. Gelet hierop gaat de rechtbank er vanuit dat [eiseres] bij een juiste voorstelling van zaken de koopovereenkomst niet of niet op dezelfde voorwaarden zou hebben gesloten Voorwaarde voor een geslaagd beroep op dwaling is voorts dat die dwaling te wijten is aan een inlichting of een schending van een mededelingsplicht van de wederpartij. Vast staat dat [gedaagde] voorafgaande aan de verkoop wist dat de renovatieplannen ongeveer EUR ,00 per appartement zouden kunnen kosten. [gedaagde] heeft dit immers ter comparitie van partijen verklaard. Gelet op de te verwachten prijsverminderende werking was voor [eiseres] wetenschap van de renovatieplannen en de hieraan verbonden kosten voorafgaande aan de koop van belang. [gedaagde] had niet met opname van hetgeen staat vermeld in artikel 12.3 van de koopovereenkomst kunnen volstaan, maar had [eiseres] hierover moeten informeren. Uit het voorgaande volgt dat [gedaagde] de op haar rustende mededelingsplicht heeft geschonden [gedaagde] heeft als verweer aangevoerd dat [eiseres] op de hoogte had kunnen zijn van de renovatieplannen en de hieraan verbonden kosten doordat [eiseres] de op haar rustende onderzoeksplicht heeft geschonden. De rechtbank verwerpt dit verweer. De redelijkheid en billijkheid verzet zich ertegen dat degene die zijn mededelingsplicht heeft geschonden -[gedaagde]- zich ter afwering van een beroep op dwaling aanvoert dat de dwalende partij -[eiseres]- onderzoek had dienen te verrichten naar die feiten waarover [gedaagde] nu juist informatie had kunnen en moeten geven Het voorgaande brengt mee dat [eiseres] zich met vrucht kan beroepen op dwaling. Een bespreking van de overige gestelde grondslagen voor de vordering en de daarop gerichte verweren kan achterwege blijven. Gevolgen van de vernietiging De rechtbank stelt voorop dat de buitengerechtelijke gedeeltelijke vernietiging van de koopovereenkomst door [eiseres] bij brief van 21 augustus 2009, gelet op het bepaalde in artikel 3:50 lid 2 BW, zonder effect is gebleven, nu de koopovereenkomst betrekking heeft op een registergoed en partijen niet in de vernietiging hebben berust. Vernietiging van de koopovereenkomst kan uitsluitend plaatsvinden door rechterlijke vernietiging De rechtbank zal de koopovereenkomst gedeeltelijk vernietigen, nu het in de rede ligt dat, indien [eiseres] op de hoogte zou zijn geweest van de renovatieplannen en de daaraan verbonden kosten, de koopovereenkomst zou zijn gesloten voor een lagere koopsom. De rechtbank begrijpt dat [eiseres] zich op het standpunt stelt dat de koopsom EUR ,= lager zou zijn uitgevallen. Dit standpunt deelt de rechtbank niet. In het algemeen valt immers te verwachten dat bekendheid met de voorgenomen renovatie, na onderhandeling, leidt tot een globale aanpassing van de koopprijs, die niet één op één overeen zal stemmen met de geschatte renovatiekosten. De gevorderde verklaring voor recht dat de koopovereenkomst wegens dwaling is vernietigd tot aan een bedrag van EUR ,00 is in die zin dan ook niet toewijsbaar Enerzijds zal het verrichten van renovatiewerkzaamheden waardevermeerdering met zich meebrengen en anderzijds zal van het gegeven dat de woning zal worden betrokken in een renovatieproject een prijsverminderende werking uitgaan. Alles afwegende gaat de rechtbank er vanuit dat, indien [eiseres] op de hoogte zou zijn geweest van de renovatiekosten, de koopsom EUR ,00 lager zou zijn uitgevallen. De koopovereenkomst zal dan ook gedeeltelijk worden vernietigd, namelijk voor zover een hogere koopprijs is overeengekomen dan EUR ,00. Het gevolg is dat [eiseres] EUR ,00 onverschuldigd heeft betaald, welk bedrag moet worden terugbetaald. [gedaagde] zal derhalve worden veroordeeld om een bedrag van EUR ,00 aan [eiseres] te voldoen.

6 4.18. [eiseres] vordert de wettelijke rente vanaf het moment van betaling van de renovatiekosten tot aan de dag van algehele betaling van EUR 181,17. Nu de rechtbank [eiseres] niet volgt in haar stelling dat de koopovereenkomst dient te worden vernietigd tot aan het bedrag van de renovatiekosten, dient deze vordering te worden afgewezen De gevorderde wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding zal als niet weersproken worden toegewezen De vordering tot vergoeding van buitengerechtelijke (incasso-)kosten zal - mede gelet op de door deze rechtbank gevolgde aanbevelingen van het Rapport Voor-werk II - worden afgewezen. Uit de door [eiseres] gegeven omschrijving van de verrichte werkzaamheden blijkt niet dat kosten zijn gemaakt die betrekking hebben op verrichtingen die meer omvatten dan een enkele (eventueel herhaalde) aanmaning, het enkel doen van een (niet aanvaard) schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. De kosten waarvan [eiseres] vergoeding vordert, moeten dan ook worden aangemerkt als betrekking hebbend op verrichtingen waarvoor de proceskostenveroordeling wordt geacht een vergoeding in te sluiten De nakosten, waarvan [eiseres] betaling vordert, zullen op de in het dictum weergegeven wijze worden begroot en toegewezen [gedaagde] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [eiseres] worden begroot op: - dagvaarding EUR 92,98 - vast recht 465,00 - salaris advocaat 904,00 (2 punten x tarief EUR 452,00) Totaal 1.461,98 5. De beslissing De rechtbank 5.1. vernietigt de tussen [eiseres] en [gedaagde] gesloten overeenkomst gedeeltelijk, namelijk voor zover een hogere koopprijs is overeengekomen dan EUR ,00, 5.2. veroordeelt [gedaagde] om aan [eiseres] te betalen een bedrag van EUR ,= (tienduizend euro), vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over voornoemd bedrag vanaf 16 december 2009 tot de dag van volledige betaling, 5.3. veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, aan de zijde van [eiseres] tot op heden begroot op EUR 1.461,98, 5.4. veroordeelt [gedaagde] in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op: - EUR 131,00 aan salaris advocaat, - te vermeerderen, onder de voorwaarde dat betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden en de veroordeelde niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan, met een bedrag van EUR 68,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak; 5.5. verklaart dit vonnis in deze zaak uitvoerbaar bij voorraad, met uitzondering van de beslissing onder 5.1., 5.6. wijst het meer of anders gevorderde af. Dit vonnis is gewezen door mr. R.J. Praamstra en in het openbaar uitgesproken op 2 februari NMHE

ECLI:NL:RBROT:2012:BV6392

ECLI:NL:RBROT:2012:BV6392 ECLI:NL:RBROT:2012:BV6392 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 15-02-2012 Datum publicatie 21-02-2012 Zaaknummer 372890 / HA ZA 11-458 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2009:BI6799

ECLI:NL:RBUTR:2009:BI6799 ECLI:NL:RBUTR:2009:BI6799 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 03-06-2009 Datum publicatie 05-06-2009 Zaaknummer 256615 / HA ZA 08-21443 juni 2009 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2015:6266

ECLI:NL:RBMNE:2015:6266 ECLI:NL:RBMNE:2015:6266 Instantie Datum uitspraak 02-09-2015 Datum publicatie 18-09-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland 3818581 UC EXPL 15-1353

Nadere informatie

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster LJN: BW9368, Rechtbank Amsterdam, 6 juni 2012 2. De feiten 2.1. [A] en [B] wonen tegenover elkaar in [plaats]. [C] woont

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ9384

ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ9384 ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ9384 Instantie Datum uitspraak 24-04-2013 Datum publicatie 03-05-2013 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland 818166 UC EXPL 12-9177

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2017:5985

ECLI:NL:RBAMS:2017:5985 ECLI:NL:RBAMS:2017:5985 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 18-08-2017 Datum publicatie 18-08-2017 Zaaknummer CV EXPL 17-2120 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2009:BJ6219

ECLI:NL:RBUTR:2009:BJ6219 ECLI:NL:RBUTR:2009:BJ6219 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 15-07-2009 Datum publicatie 27-08-2009 Zaaknummer 259421 / HA ZA 08-2534 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:199

ECLI:NL:RBAMS:2016:199 ECLI:NL:RBAMS:2016:199 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 20-01-2016 Datum publicatie 02-02-2016 Zaaknummer C/13/572226 / HA ZA 14-903 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Intellectueel-eigendomsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:1672

ECLI:NL:RBLIM:2017:1672 ECLI:NL:RBLIM:2017:1672 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 22-02-2017 Datum publicatie 23-02-2017 Zaaknummer 04 5561763 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Burgerlijk procesrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2016:665

ECLI:NL:RBROT:2016:665 ECLI:NL:RBROT:2016:665 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20012016 Datum publicatie 28012016 Zaaknummer C/10/473480 / HA ZA 15333 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Eiseres zal hierna [A] genoemd worden. Gedaagden zullen hierna ieder afzonderlijk [B] en [C], alsmede gezamenlijk [B] c.s. genoemd worden.

Eiseres zal hierna [A] genoemd worden. Gedaagden zullen hierna ieder afzonderlijk [B] en [C], alsmede gezamenlijk [B] c.s. genoemd worden. Rechtbank Amsterdam, 06 juni 2012; de hondenbezitter is aansprakelijk voor de letselschade van een vrouw die tijdens het uitlaten van de hond ten valt komt doordat de hond plotseling hard aan de lijn trok.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2008:BE0039

ECLI:NL:RBMID:2008:BE0039 ECLI:NL:RBMID:2008:BE0039 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 30-07-2008 Datum publicatie 13-08-2008 Zaaknummer 60993/HA ZA 08-23 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2016:7158

ECLI:NL:RBGEL:2016:7158 ECLI:NL:RBGEL:2016:7158 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 02-11-2016 Datum publicatie 14-06-2017 Zaaknummer C/05/300860 / HZ ZA 16-175 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2010:BN8300

ECLI:NL:RBROT:2010:BN8300 ECLI:NL:RBROT:2010:BN8300 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 18-08-2010 Datum publicatie 24-09-2010 Zaaknummer 348503 / HA ZA 10-496 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:2309

ECLI:NL:RBLIM:2017:2309 ECLI:NL:RBLIM:2017:2309 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 15032017 Datum publicatie 16032017 Zaaknummer 5377597 cv 169148 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Arbeidsrecht Burgerlijk

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2008:BC3422

ECLI:NL:RBHAA:2008:BC3422 ECLI:NL:RBHAA:2008:BC3422 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 30-01-2008 Datum publicatie 05-02-2008 Zaaknummer 357824 CV EXPL 07-8249 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:4741

ECLI:NL:RBLIM:2017:4741 ECLI:NL:RBLIM:2017:4741 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 24052017 Datum publicatie 29052017 Zaaknummer 04 5426165/CV 169694 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Verbintenissenrecht

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - Print uitspraak

Rechtspraak.nl - Print uitspraak pagina 1 van 6 Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBNHO:2015:6063 Permanente link: http://deeplink.rechtspraa Instantie Datum uitspraak 29-07-2015 Datum publicatie 26-08-2015 Rechtbank Noord-Holland

Nadere informatie

ECLI:NL:RBASS:2011:BQ7650

ECLI:NL:RBASS:2011:BQ7650 ECLI:NL:RBASS:2011:BQ7650 Instantie Rechtbank Assen Datum uitspraak 17-05-2011 Datum publicatie 09-06-2011 Zaaknummer 302487 CV EXPL 10-8041 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ8812

ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ8812 ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ8812 Instantie Datum uitspraak 18-04-2013 Datum publicatie 26-04-2013 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 582121 - CV EXPL 12-15165 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2011:BP6133

ECLI:NL:RBARN:2011:BP6133 ECLI:NL:RBARN:2011:BP6133 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 16-02-2011 Datum publicatie 01-03-2011 Zaaknummer 186739 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2008:BD7099

ECLI:NL:RBMID:2008:BD7099 ECLI:NL:RBMID:2008:BD7099 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 09-07-2008 Datum publicatie 14-07-2008 Zaaknummer 57005/HA ZA 07-148 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:3845

ECLI:NL:RBLIM:2017:3845 ECLI:NL:RBLIM:2017:3845 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 26042017 Datum publicatie 27042017 Zaaknummer 5494929 \ CV EXPL 1610633 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Verbintenissenrecht

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - Print uitspraak

Rechtspraak.nl - Print uitspraak pagina 1 van 6 Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBAMS:2014:6139 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 13-08-2014 Datum publicatie 19-09-2014 Zaaknummer HA ZA 14-295 Rechtsgebieden Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2015:4468

ECLI:NL:RBROT:2015:4468 ECLI:NL:RBROT:2015:4468 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 24-06-2015 Datum publicatie 14-07-2015 Zaaknummer C-10-459512 - HA ZA 14-950 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWB:2013:11284

ECLI:NL:RBZWB:2013:11284 ECLI:NL:RBZWB:2013:11284 Instantie Datum uitspraak 20-11-2013 Datum publicatie 09-09-2014 Rechtbank Zeeland-West-Brabant Zaaknummer C/12/85770 / HA ZA 12-259 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2016:2505

ECLI:NL:GHSHE:2016:2505 ECLI:NL:GHSHE:2016:2505 Instantie Datum uitspraak 21-06-2016 Datum publicatie 24-04-2017 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie - Vindplaatsen Uitspraak Gerechtshof

Nadere informatie

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND. Afdeling civielrecht Zittingsplaats Lelystad. zaaknummer / rolnummer: C/16/369978 / HL ZA 14-173

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND. Afdeling civielrecht Zittingsplaats Lelystad. zaaknummer / rolnummer: C/16/369978 / HL ZA 14-173 RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling civielrecht Zittingsplaats Lelystad zaaknummer / rolnummer: C/16/369978 / HL ZA 14-173 Vonnis van 25 februari 2015 in de zaak van maatschap [naam maatschap], gevestigd

Nadere informatie

Rechtbank Rotterdam 27 april 2011; pitbull bijt vierjarig kind in het gezicht. Smartengeld 7.000,00

Rechtbank Rotterdam 27 april 2011; pitbull bijt vierjarig kind in het gezicht. Smartengeld 7.000,00 Rechtbank Rotterdam 27 april 2011; pitbull bijt vierjarig kind in het gezicht. Smartengeld 7.000,00 Een jongetje van 4 jaar oud wordt door een pitbull terriër in het gezicht en in de arm gebeten. Zijn

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2014:3834

ECLI:NL:GHDHA:2014:3834 ECLI:NL:GHDHA:2014:3834 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 28-10-2014 Datum publicatie 27-11-2014 Zaaknummer 200.140.914/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:1882

ECLI:NL:RBLIM:2017:1882 ECLI:NL:RBLIM:2017:1882 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 01032017 Datum publicatie 06032017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 04 5463027 CV1610107 Burgerlijk procesrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2013:9371

ECLI:NL:RBNHO:2013:9371 ECLI:NL:RBNHO:2013:9371 Instantie Datum uitspraak 25-09-2013 Datum publicatie 11-10-2013 Zaaknummer 2113562 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Noord-Holland Civiel recht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2007:BA7844 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHLEE:2007:BA7844 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHLEE:2007:BA7844 Instantie Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak 20-06-2007 Datum publicatie 25-06-2007 Zaaknummer 0600267 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1218

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1218 ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1218 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 14-07-2010 Datum publicatie 15-07-2010 Zaaknummer 268738 / HA ZA 09-1343 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2015:5812

ECLI:NL:RBAMS:2015:5812 ECLI:NL:RBAMS:2015:5812 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 23-06-2015 Datum publicatie 04-09-2015 Zaaknummer CV EXPL 14-22777 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2012:BX0624

ECLI:NL:RBARN:2012:BX0624 ECLI:NL:RBARN:2012:BX0624 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 20-06-2012 Datum publicatie 06-07-2012 Zaaknummer 216937 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste aanleg

Nadere informatie

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove...

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove... Rechtspraak.nl Print uitspraak 1 of 5 071215 09:02 Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBOVE:2013:1448 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Rechtbank Overijssel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2007:BB8676

ECLI:NL:RBMID:2007:BB8676 ECLI:NL:RBMID:2007:BB8676 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 21-11-2007 Datum publicatie 26-11-2007 Zaaknummer 37277 HA ZA 03-51 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2013:6272

ECLI:NL:RBNNE:2013:6272 ECLI:NL:RBNNE:2013:6272 Instantie Datum uitspraak 22-10-2013 Datum publicatie 20-11-2013 Rechtbank Noord-Nederland Zaaknummer 429507 - CV EXPL 13-2675 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2015:5675

ECLI:NL:RBMNE:2015:5675 ECLI:NL:RBMNE:2015:5675 Instantie Datum uitspraak 29-07-2015 Datum publicatie 03-08-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland 3947956 MC EXPL 15-2480

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWB:2013:11405

ECLI:NL:RBZWB:2013:11405 ECLI:NL:RBZWB:2013:11405 Instantie Datum uitspraak 30-10-2013 Datum publicatie 12-09-2014 Rechtbank Zeeland-West-Brabant Zaaknummer 02/264757 / HA ZA 13-397 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2015:9831

ECLI:NL:GHARL:2015:9831 ECLI:NL:GHARL:2015:9831 Instantie Datum uitspraak 22-12-2015 Datum publicatie 31-12-2015 Zaaknummer 200.173.880 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2009:BK9164

ECLI:NL:RBMID:2009:BK9164 ECLI:NL:RBMID:2009:BK9164 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 09-09-2009 Datum publicatie 14-01-2010 Zaaknummer 64517 / HA ZA 08-433 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2014:7733

ECLI:NL:RBLIM:2014:7733 ECLI:NL:RBLIM:2014:7733 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 03-09-2014 Datum publicatie 20-11-2014 Zaaknummer 2502483 CV EXPL 13-4461 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:4885

ECLI:NL:RBDHA:2017:4885 ECLI:NL:RBDHA:2017:4885 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 10052017 Datum publicatie 12052017 Zaaknummer C/09/504538 / HA ZA 16112 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Ondernemingsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2006:AX9306

ECLI:NL:RBROT:2006:AX9306 ECLI:NL:RBROT:2006:AX9306 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 15-06-2006 Datum publicatie 26-06-2006 Zaaknummer 709062 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2008:BG2357

ECLI:NL:RBROT:2008:BG2357 ECLI:NL:RBROT:2008:BG2357 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 01-10-2008 Datum publicatie 03-11-2008 Zaaknummer 285436 / HA ZA 07-1418 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2017:2065

ECLI:NL:RBAMS:2017:2065 ECLI:NL:RBAMS:2017:2065 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 21-03-2017 Datum publicatie 31-03-2017 Zaaknummer KK EXPL 17-154 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2008:BD4799

ECLI:NL:RBMID:2008:BD4799 ECLI:NL:RBMID:2008:BD4799 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 28-05-2008 Datum publicatie 19-06-2008 Zaaknummer 59831/HA ZA 07-485 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2015:1277

ECLI:NL:RBLIM:2015:1277 ECLI:NL:RBLIM:2015:1277 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 17-02-2015 Datum publicatie 19-02-2015 Zaaknummer 3792692 CV EXPL 15-683 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Goederenrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2006:AZ6239

ECLI:NL:GHARN:2006:AZ6239 ECLI:NL:GHARN:2006:AZ6239 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 14-11-2006 Datum publicatie 17-01-2007 Zaaknummer 2006/346 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Hoger

Nadere informatie

Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419 CV EXPL 14-32341. Civiel recht. Eerste aanleg - enkelvoudig. Rechtspraak.nl

Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419 CV EXPL 14-32341. Civiel recht. Eerste aanleg - enkelvoudig. Rechtspraak.nl ECLI:NL:RBAMS:2015:3202 Instantie Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Vindplaatsen Uitspraak Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:5084

ECLI:NL:RBROT:2017:5084 ECLI:NL:RBROT:2017:5084 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 24-05-2017 Datum publicatie 03-07-2017 Zaaknummer C/10/511503 HA ZA 16-981 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2016:4562

ECLI:NL:RBOVE:2016:4562 ECLI:NL:RBOVE:2016:4562 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 08-11-2016 Datum publicatie 18-11-2016 Zaaknummer 4687498 \ CV EXPL 15-6715 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2017:1643

ECLI:NL:RBGEL:2017:1643 ECLI:NL:RBGEL:2017:1643 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 01032017 Datum publicatie 27032017 Zaaknummer 316395 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2011:BU6953

ECLI:NL:RBARN:2011:BU6953 ECLI:NL:RBARN:2011:BU6953 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 16-11-2011 Datum publicatie 06-12-2011 Zaaknummer 206867 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste aanleg

Nadere informatie

LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, Datum uitspraak: Datum publicatie:

LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, Datum uitspraak: Datum publicatie: LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, 225359 Datum uitspraak: 15-02-2012 Datum publicatie: Rechtsgebied: 17-02-2012 Handelszaak Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: In deze zaak

Nadere informatie

vonnis in naam van de Koning 2. de stichting STICHTING WOONBEDRIJF IEDER1, gevestigd te Deventer, gedaagde, advocaat mr. F.A.M. Knüppe te Arnhem.

vonnis in naam van de Koning 2. de stichting STICHTING WOONBEDRIJF IEDER1, gevestigd te Deventer, gedaagde, advocaat mr. F.A.M. Knüppe te Arnhem. in naam van de Koning vonnis RECHTBANK GELDERLAND Team kanton en handelsrecht Zittingsplaats Arnhem zaaknummer I rolnummer: C/05/296700 I HA ZA 16-50 Vonnis van in de zaak van wonende te Bilthoven, gemeente

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2014:3066

ECLI:NL:GHDHA:2014:3066 ECLI:NL:GHDHA:2014:3066 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 09-09-2014 Datum publicatie 25-09-2014 Zaaknummer 200.133.088/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2017:5266

ECLI:NL:RBAMS:2017:5266 ECLI:NL:RBAMS:2017:5266 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 24-07-2017 Datum publicatie 28-07-2017 Zaaknummer 5566036 CV EXPL 16-35180 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:886

ECLI:NL:RBROT:2017:886 ECLI:NL:RBROT:2017:886 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 19-01-2017 Datum publicatie 03-02-2017 Zaaknummer C/10/518779 / KG ZA 17-53 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

LJN: BM7306, Rechtbank Groningen, 114360. Datum uitspraak: 09-06-2010 Datum publicatie: 10-06-2010

LJN: BM7306, Rechtbank Groningen, 114360. Datum uitspraak: 09-06-2010 Datum publicatie: 10-06-2010 LJN: BM7306, Rechtbank Groningen, 114360 Datum uitspraak: 09-06-2010 Datum publicatie: 10-06-2010 Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig Inhoudsindicatie: In de splitsingsakte

Nadere informatie

ECLI:NL:OGEAC:2017:93

ECLI:NL:OGEAC:2017:93 ECLI:NL:OGEAC:2017:93 Instantie Datum uitspraak 24-07-2017 Datum publicatie 26-07-2017 Zaaknummer AR 78380/2016 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerecht in eerste aanleg van Curaçao

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZLY:2009:BL7181

ECLI:NL:RBZLY:2009:BL7181 ECLI:NL:RBZLY:2009:BL7181 Instantie Datum uitspraak 09-12-2009 Datum publicatie 26-05-2010 Rechtbank Zwolle-Lelystad Zaaknummer 156391 - HA ZA 09-495 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

LJN: BV6066,Sector kanton Rechtbank Rotterdam, Datum uitspraak: Datum publicatie: Soort procedure: Inhoudsindicati e:

LJN: BV6066,Sector kanton Rechtbank Rotterdam, Datum uitspraak: Datum publicatie: Soort procedure: Inhoudsindicati e: LJN: BV6066,Sector kanton Rechtbank Rotterdam, 1257936 Datum uitspraak: Datum publicatie: Rechtsgebied: Soort procedure: Inhoudsindicati e: 20-01-2012 17-02-2012 Civiel overig Eerste aanleg - enkelvoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2011:BU7634

ECLI:NL:RBARN:2011:BU7634 ECLI:NL:RBARN:2011:BU7634 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 21-11-2011 Datum publicatie 22-12-2011 Zaaknummer 762448 CV Expl. 11-6301 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2016:5109

ECLI:NL:RBOVE:2016:5109 ECLI:NL:RBOVE:2016:5109 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 15-11-2016 Datum publicatie 23-12-2016 Zaaknummer 5405642 VV EXPL 16-70 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2006:AY9168

ECLI:NL:RBMID:2006:AY9168 ECLI:NL:RBMID:2006:AY9168 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 20-09-2006 Datum publicatie 29-09-2006 Zaaknummer 47429 HA ZA 05-170 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Ambtenarenrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2014:3396

ECLI:NL:RBOBR:2014:3396 ECLI:NL:RBOBR:2014:3396 Instantie Datum uitspraak 26-06-2014 Datum publicatie 27-06-2014 Zaaknummer 2796388 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Oost-Brabant Civiel recht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2017:2980

ECLI:NL:RBNNE:2017:2980 ECLI:NL:RBNNE:2017:2980 Instantie Datum uitspraak 08-08-2017 Datum publicatie 08-08-2017 Zaaknummer 5520151 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Noord-Nederland Civiel recht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2011:BQ7057

ECLI:NL:RBROT:2011:BQ7057 ECLI:NL:RBROT:2011:BQ7057 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 27-04-2011 Datum publicatie 06-06-2011 Zaaknummer 361619 - HA ZA 10-2611 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZLY:2007:BC5305

ECLI:NL:RBZLY:2007:BC5305 ECLI:NL:RBZLY:2007:BC5305 Instantie Datum uitspraak 03-10-2007 Datum publicatie 03-03-2008 Rechtbank Zwolle-Lelystad Zaaknummer 128128 / HA ZA 07-26 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2011:BT8221

ECLI:NL:RBSGR:2011:BT8221 ECLI:NL:RBSGR:2011:BT8221 Instantie Datum uitspraak 02-03-2011 Datum publicatie 18-10-2011 Rechtbank 's-gravenhage Zaaknummer 1002383/10-8074 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:2368

ECLI:NL:RBLIM:2017:2368 ECLI:NL:RBLIM:2017:2368 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 15032017 Datum publicatie 16032017 Zaaknummer 5381387 \ CV EXPL 169203 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Verbintenissenrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZLY:2007:BA9691

ECLI:NL:RBZLY:2007:BA9691 ECLI:NL:RBZLY:2007:BA9691 Instantie Datum uitspraak 07-03-2007 Datum publicatie 18-07-2007 Rechtbank Zwolle-Lelystad Zaaknummer 118215 / HA ZA 06-303 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Vonnis van 6 augustus 2014 1. De procedure Sector civiel recht

vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Vonnis van 6 augustus 2014 1. De procedure Sector civiel recht I vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Sector civiel recht zaaknummer I rolnummer: Cl131539507 I HA ZA 13-406 Vonnis van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2011:BW7791

ECLI:NL:RBAMS:2011:BW7791 ECLI:NL:RBAMS:2011:BW7791 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 02-11-2011 Datum publicatie 07-06-2012 Zaaknummer 466912 / HA ZA 10-2565 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2010:BP5711

ECLI:NL:RBMID:2010:BP5711 ECLI:NL:RBMID:2010:BP5711 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 08-12-2010 Datum publicatie 24-02-2011 Zaaknummer 70263 / HA ZA 09-597 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

Rechtbank Amsterdam 15 april 2009; voetganger struikelt over uitstekend putdeksel.

Rechtbank Amsterdam 15 april 2009; voetganger struikelt over uitstekend putdeksel. Rechtbank Amsterdam 15 april 2009; voetganger struikelt over uitstekend putdeksel. Benadeelde komt ten val over een putdeksel dat drie centimeter boven het gewone trottoirniveau uitsteekt en loopt letsel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBBRE:2011:BQ5173

ECLI:NL:RBBRE:2011:BQ5173 ECLI:NL:RBBRE:2011:BQ5173 Instantie Rechtbank Breda Datum uitspraak 18-05-2011 Datum publicatie 19-05-2011 Zaaknummer 217390 / HA ZA 10-612 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2013:18614

ECLI:NL:RBDHA:2013:18614 ECLI:NL:RBDHA:2013:18614 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 24122013 Datum publicatie 13012014 Zaaknummer 2293657 RL EXPL 1325337 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2014:3241

ECLI:NL:RBOVE:2014:3241 ECLI:NL:RBOVE:2014:3241 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 05062014 Datum publicatie 16062014 Zaaknummer C/08/156166 / KG ZA 14182 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2014:6224

ECLI:NL:RBLIM:2014:6224 ECLI:NL:RBLIM:2014:6224 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 14072014 Datum publicatie 24072014 Zaaknummer C03192295 KG ZA 14318 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:3541

ECLI:NL:RBROT:2017:3541 ECLI:NL:RBROT:2017:3541 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 22-03-2017 Datum publicatie 10-05-2017 Zaaknummer C/10/504346 / HA ZA 16-609 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2008:BD3414

ECLI:NL:RBMID:2008:BD3414 ECLI:NL:RBMID:2008:BD3414 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 28-05-2008 Datum publicatie 09-06-2008 Zaaknummer 58024/HA ZA 07-265 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2017:147 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHAMS:2017:147 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHAMS:2017:147 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 17-01-2017 Datum publicatie 23-03-2017 Zaaknummer 200.189.286/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2017:6351

ECLI:NL:RBNHO:2017:6351 ECLI:NL:RBNHO:2017:6351 Instantie Datum uitspraak 05-07-2017 Datum publicatie 31-07-2017 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 5474399 \ CV EXPL 16-8870 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2014:1211 Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer HD

ECLI:NL:GHSHE:2014:1211 Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer HD ECLI:NL:GHSHE:2014:1211 Instantie Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak 29-04-2014 Datum publicatie 01-05-2014 Zaaknummer HD 200.136.561_01 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2014:1383 Rechtbank Noord-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer C HA ZA

ECLI:NL:RBNNE:2014:1383 Rechtbank Noord-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer C HA ZA ECLI:NL:RBNNE:2014:1383 Instantie Rechtbank Noord-Nederland Datum uitspraak 12-03-2014 Datum publicatie 20-03-2014 Zaaknummer C-17-129115- HA ZA 13-247 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2007:AZ6321

ECLI:NL:RBUTR:2007:AZ6321 ECLI:NL:RBUTR:2007:AZ6321 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 10-01-2007 Datum publicatie 17-01-2007 Zaaknummer 222545 / KG ZA 06-1184 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752 ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 04-10-2010 Datum publicatie 07-10-2010 Zaaknummer 205064 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste aanleg

Nadere informatie

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van Gemeente Haarlemmermeer Baan Kleef Aan DomJur 2008-432 Rechtbank Haarlem Zaak-/rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 en 151565 / KG ZA 08-641 Datum: 22 december 2008 Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2014:1286 Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer HD

ECLI:NL:GHSHE:2014:1286 Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer HD ECLI:NL:GHSHE:2014:1286 Instantie Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak 06-05-2014 Datum publicatie 07-05-2014 Zaaknummer HD 200.134.974_01 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2015:7153

ECLI:NL:RBAMS:2015:7153 ECLI:NL:RBAMS:2015:7153 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 04112015 Datum publicatie 09112015 Zaaknummer C/13/571352 / HA ZA 14848 Rechtsgebieden Verbintenissenrecht Bijzondere kenmerken Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2011:BP8136

ECLI:NL:RBSGR:2011:BP8136 ECLI:NL:RBSGR:2011:BP8136 Instantie Datum uitspraak 15-02-2011 Datum publicatie 18-03-2011 Rechtbank 's-gravenhage Zaaknummer 385723 / KG ZA 11-78 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2010:BL0870

ECLI:NL:RBUTR:2010:BL0870 ECLI:NL:RBUTR:2010:BL0870 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 27-01-2010 Datum publicatie 28-01-2010 Zaaknummer 268534 / HA ZA 09-1332 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2011:BR4675

ECLI:NL:RBALK:2011:BR4675 ECLI:NL:RBALK:2011:BR4675 Instantie Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak 20-07-2011 Datum publicatie 10-08-2011 Zaaknummer 119380 - HA ZA 10-390 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2016:229

ECLI:NL:RBROT:2016:229 ECLI:NL:RBROT:2016:229 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 06-01-2016 Datum publicatie 07-01-2016 Zaaknummer C/10/475943 / HA ZA 15-510 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2010:BN9920

ECLI:NL:RBHAA:2010:BN9920 ECLI:NL:RBHAA:2010:BN9920 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 23-09-2010 Datum publicatie 08-10-2010 Zaaknummer 171924 / KG ZA 10-360 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:4418

ECLI:NL:RBLIM:2017:4418 ECLI:NL:RBLIM:2017:4418 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 04052017 Datum publicatie 15052017 Zaaknummer C/03/232895 / KG ZA 17112 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie