Samenwerkingsovereenkomst Mitros en Utrechtse bewonerscommissies

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenwerkingsovereenkomst Mitros en Utrechtse bewonerscommissies"

Transcriptie

1 Samenwerkingsovereenkomst Mitros en Utrechtse bewonerscommissies Preambule De nieuwe Overlegwet vormt samen met het verlopen van de oude overeenkomst reden om nieuwe samenwerkingsafspraken te maken tussen Mitros, Mitropool en de bewonerscommissies. Onlangs is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend tussen Mitros en Mitropool. Bijzonder aan die overeenkomst is het experiment met een huurderspanel dat beide partijen met elkaar aangaan. In overleg tussen Mitros, Mitropool en een delegatie vanuit de Utrechtse bewonerscommissies is bijgaande Samenwerkingsovereenkomst Mitros en Utrechtse bewonerscommissies tot stand gekomen. Deze Samenwerkingsovereenkomst geldt voor alle bewonerscommissies van Mitros in de stad Utrecht. Een bewonerscommissie is de gesprekspartner voor Mitros als het gaat om onderwerpen die spelen op het niveau van het complex. Voor onderwerpen die alle of veel van de Utrechtse huurders van Mitros raken, heeft Mitropool het primaat om gesprekspartner te zijn van Mitros. In de Overlegwet is de positie van bewonerscommissies versterkt. Toch waren veel zaken in onze oude overeenkomst al goed geregeld. Veel verandert er dan ook niet. Doel van de Overlegwet is dat de verhuurder huurders betrekt bij beleid en beheer ten aanzien van het complex. Het gaat om goed overleg, om samenwerking, met respect voor ieders rol en verantwoordelijkheden. Uitgangspunt is zoeken naar gezamenlijkheid, vanuit verschillende posities. Bewonerscommissies moeten de belangen van de huurders die zij vertegenwoordigen kunnen behartigen. Ook Mitros heeft een eigen verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld t.a.v. het bedrijf en t.a.v. afspraken die met de gemeente zijn gemaakt. Uitgangspunt is dan ook dat beide partijen wat te winnen hebben bij het overleg. Mitros krijgt meer tevreden huurders en huurdersinvloed komt het beheer ten goede. Doel van deze Samenwerkingsovereenkomst is om de wederzijdse intenties aan te geven met het overleg, rechten en plichten van Mitros en de bewonerscommissies helder aan te geven en enkele aanvullende afspraken te maken, zoals over de financiële tegemoetkoming voor bewonerscommissies. Bewonerscommissies en bewonersgroepen Bewonerscommissies hebben het recht om op tal van onderwerpen geïnformeerd te worden door, overleg te voeren met en advies te geven aan Mitros. Daar staat wel wat tegenover. In de Overlegwet, en dat is overgenomen in de Samenwerkingsovereenkomst, staat geformuleerd aan welke voorwaarden een groep bewoners moet voldoen om een bewonerscommissie te zijn. De essentie van die voorwaarden is dat een bewonerscommissie spreekt namens de huurders in het complex, dat de inbreng van de bewonerscommissie steun heeft bij de achterban. Huurders moeten zich vertegenwoordigd voelen door de bewonerscommissie en moeten zich herkennen in de afspraken die de bewonerscommissie maakt met Mitros. Ook voor Mitros moet helder zijn dat de mensen waarmee zij overlegt verwoorden wat de huurders belangrijk vinden. Mitros zal in ieder geval eenmaal per jaar in haar overleggen met bewonerscommissies aandacht besteden aan de vraag hoe een bewonerscommissie het contact met haar achterban onderhoudt. Zowel Mitros als Mitropool zullen (nieuwe) bewonerscommissies ondersteunen door informatie en tips die o.a. beschikbaar zullen zijn via hun websites. Als er geen bewonerscommissie is in een complex maar wel een bewonersgroep die actief wil zijn, zonder het contact met de achterban te organiseren, kunnen zij ook overleg hebben met Mitros over wat zich afspeelt in het complex. Deze groepen kunnen een waardevolle bijdrage leveren en zijn de ogen en oren van Mitros. Mitros wil ook graag contact en overleg met

2 bewonersgroepen die spreken over wat zij zelf belangrijk vinden. De mening van een bewonersgroep weegt vanzelfsprekend minder zwaar dan die van een bewonerscommissie en de formele adviesprocedure, is niet van toepassing. Dat geldt ook voor de regeling voor een financiële tegemoetkoming. Kosten worden immers vooral gemaakt door het informeren en betrekken van de huurders in het complex of door het scholen van de vertegenwoordigers. Als een bewonersgroep een bewonerscommissie wil worden, willen Mitropool en Mitros hen graag advies en ondersteuning geven bij deze ontwikkeling. In de praktijk De praktijk kan er anders uit zien dan de formele regels van de Overlegwet, zoals die ook in het Protocol zijn opgenomen. Al vóór het ingaan van de nieuwe Overlegwet hadden bewonerscommissies adviesrecht op veel onderwerpen. Daar is dus al de nodige ervaring mee. De formele adviesprocedure wordt weinig gebruikt. In de praktijk formuleert een bewonerscommissie vaak haar mening in de overlegvergadering, nadat Mitros informatie heeft gegeven en toegelicht en nadat beide partijen van gedachten hebben gewisseld. Van belang daarbij is dat beide partijen ook onderbouwen waarom ze iets willen. Het verslag van het overleg is belangrijk: daarin wordt het een en ander schriftelijk vastgelegd. Als het overleg uiteindelijk niet leidt tot overeenstemming omdat de uitgangspunten te ver uit elkaar liggen, kan de bewonerscommissie voor de adviesprocedure kiezen. Een advies kan overigens ook positief zijn. Deze procedure is een arbeidsintensief middel met brieven en termijnen. Het advies moet o.a. ingaan op motieven en onderbouwing. Renovatie, sloop en samenhang met DUO In een aantal wijken van Utrecht vindt stedelijke vernieuwing plaats onder de naam Utrecht Vernieuwt, De Utrechtse Opgave (DUO). Dit betekent dat er plannen zijn om complexen te renoveren of te slopen en te vervangen door nieuwbouw. Dit vergt van corporaties flinke investeringen, maar is zeker ook voor bewoners zeer ingrijpend. Daarom zijn de gemeente, de Utrechtse woningcorporaties en De Bundeling (stedelijke huurdersorganisatie) al sinds lange tijd het zogenaamde DUO-protocol Herstructurering overeengekomen. Dit DUO-protocol gaat over de rechten van bewoners(commissies) die met dergelijke ingrepen te maken krijgen. In de Samenwerkingsovereenkomst wordt in bijlage 1 naar dit protocol verwezen. Er zijn besprekingen gestart over de evaluatie en herziening van het DUO-protocol. Wanneer in dit document verwezen wordt naar het DUO-protocol, wordt altijd het meest recente protocol bedoeld. Mitros, Mitropool en de delegatie vanuit de Utrechtse bewonerscommissies menen dat bijgaande Samenwerkingsovereenkomst Mitros en Utrechtse bewonerscommissies een goede basis biedt voor een constructieve samenwerking tussen Mitros en haar bewonerscommissies in Utrecht. Aldus overeengekomen op te Utrecht op 8 november 2010 Namens Mitros, Karin Verdooren.. Namens Mitropool: Rien van Viegen Namens de BC s: Gert van Schaik..

3 Samenwerkingsovereenkomst Mitros en Utrechtse Bewonerscommissies Overwegende dat: er een nieuwe Wet op het overleg Huurder Verhuurder (Overlegwet) geldt de verhuurder verantwoordelijk is voor het beleid en beheer inzake het totale woningbestand; de verhuurder de belangen van huurders van zijn woningen erkent en daarom afspraken wil maken met de bewonerscommissie over informatie-, en adviesrecht, zodat de invloed van huurders op het beleid van de verhuurder voor zover dat van belang is voor het complex voldoende wordt gewaarborgd; de verhuurder huurders direct wil betrekken bij onderwerpen die voor hen van belang zijn, om op die manier slagvaardig te kunnen inspelen op de wensen van de huurders vanuit het besef dat daadwerkelijke betrokkenheid en invloed van de zijde van de huurders bevorderlijk is voor een goede dienstverlening en een effectief beheer van de woningen van de verhuurder; het belangrijk is dat de bewonerscommissie deze betrokkenheid en invloed uitoefent vanuit een onafhankelijke en zelfstandige positie; voor het beleid en beheer van de verhuurder een goede onderlinge verstandhouding van belang is en gestructureerd overleg en respect voor elkaars doelstellingen noodzakelijk zijn; de verhuurder er waarde aan hecht dat de bewonerscommissie draagvlak heeft bij de huurders die zij vertegenwoordigt; de samenwerking tussen verhuurder en bewonerscommissie tot doel heeft: - het optimaliseren van de kwaliteit van het wonen; - het bevorderen van een goede relatie tussen huurders en verhuurder; - het laten aansluiten van het door de verhuurder te voeren beleid bij de behoefte van de (toekomstige) huurders; komen het navolgende overeen: I BEGRIPSOMSCHRIJVING Huurder: natuurlijke persoon, die met betrekking tot een bepaalde woning of wooneenheid - in de desbetreffende complexen waar een bewonerscommissie actief is - een huurovereenkomst is aangegaan met de verhuurder en er zijn hoofdverblijf heeft. Onder huurder wordt ook begrepen de medehuurder. Tevens wordt onder huurder verstaan degene die de woning met toestemming van de verhuurder huurt van een huurder die de woning van de verhuurder huurt. Huurwoning: de woning die in eigendom of beheer is van de verhuurder. Complex: een verzameling woningen van de verhuurder die financieel, administratief, qua bouwwijze of anderszins een eenheid vormen. Bewonerscommissie: een groep huurders die de belangen behartigt van de huurders in (een) bepaald(e) complex(en). Geschil: is aanwezig zodra de ene partij hiervan schriftelijk mededeling doet aan de andere partij.

4 Geschillencommissie: geschillencommissie zoals bedoeld in VIII van de Samenwerkingsovereenkomst. II DOELSTELLINGEN EN UITGANGSPUNTEN 1. De Samenwerkingsovereenkomst is opgesteld met de doelstelling: a) De bewonerscommissie goede mogelijkheden te bieden om de belangen te behartigen van degenen die ze vertegenwoordigt; b) De verhuurder met het overleg mogelijkheden te bieden om de dienstverlening aan zijn huurders te optimaliseren; c) De taken en bevoegdheden van de verhuurder en de bewonerscommissie te verduidelijken; d) Regels en procedures af te spreken om het overleg tussen de verhuurder en de bewonerscommissie te verduidelijken en te structureren en een goede overlegrelatie te bevorderen; e) Het bevorderen van gelijkwaardig overleg tussen de verhuurder en de bewonerscommissie met respect voor ieders positie en verantwoordelijkheden. 2. De verhuurder zal nieuwe bewoners attenderen op de mogelijkheid zich aan te sluiten bij de bewonerscommissie. 3. Bij wijziging in wetgeving of inwerkingtreding van enige andere wetgeving voor het overleg tussen huurder en verhuurder zal de Samenwerkingsovereenkomst zo nodig worden bijgesteld. III ERKENNING EN REPRESENTATIVITEIT 1. De verhuurder erkent de bewonercommissie als gesprekspartner voor de onderwerpen van beleid en beheer zoals genoemd in bijlage 1 die voor de huurders van dat complex van belang kunnen zijn onder voorwaarde dat: a) de bewonerscommissie alle huurders van de woningen, waarvoor ze de belangen behartigt, in de gelegenheid stelt om zich bij haar aan te sluiten; b) de commissie bestaat uit minimaal drie vertegenwoordigers; c) de bewonerscommissie de huurders op de hoogte houdt van haar activiteiten en hen betrekt bij haar standpuntbepaling; d) de bewonerscommissie ten minste éénmaal per jaar een vergadering uitschrijft voor de huurders, waarin ze verantwoording aflegt van haar activiteiten in het verstreken jaar en haar plannen bespreekt voor het eerstvolgende jaar en deze vaststelt; De verhuurder ontvangt een kort verslag van dit overleg. e) De bewonerscommissie toont op verzoek van de verhuurder aan welk deel van de huurders van het complex zij vertegenwoordigt, op welke wijze zij de huurders betrekt bij de standpuntbepaling en hoe de communicatie met de huurders plaatsvindt. f) De verhuurder kan besluiten een bewonerscommissie niet te erkennen als bewonerscommissie in de zin van de Overlegwet, indien de commissie niet aannemelijk kan maken dat zij namens de huurders van het complex met de verhuurder in overleg kan treden. g) Wanneer er meerdere bewonerscommissies voor hetzelfde woningcomplex zijn opgericht, kan de verhuurder besluiten slechts die bewonerscommissie als gesprekspartner te erkennen die het meest representatief is.

5 IV HET OVERLEG TUSSEN VERHUURDER EN BEWONERSCOMMISSIE(S) 1. Het zwaartepunt van het overleg met de bewonerscommissie(s) ligt bij de onderwerpen die zich in het betreffende complex afspelen. De in de bijlage 1 genoemde onderwerpen zullen, wanneer daartoe aanleiding bestaat, aan de orde worden gesteld. 2. Het overleg tussen de verhuurder en de bewonerscommissie(s) vindt tenminste eenmaal, maar bij voorkeur tweemaal per jaar plaats of vaker, als één of beide partijen dat noodzakelijk acht. 3. De verhuurder wordt in de overlegvergadering vertegenwoordigd door daartoe belaste medewerkers, al dan niet vergezeld van één of meer functionarissen van de verhuurder. 4. De bewonerscommissie wordt in de overlegvergadering vertegenwoordigd door haar vertegenwoordigers. 5. De bewonerscommissie of de verhuurder kan na tijdige voorafgaande kennisgeving aan de andere overlegpartner, een of meer deskundigen uitnodigen tot het bijwonen van een overleg, indien dit voor de behandeling van een bepaald onderwerp redelijkerwijze nodig is. 6. Het voorzitterschap wordt in onderling overleg bepaald. 7. De datum en agenda van het overleg worden gezamenlijk en in overleg bepaald en worden ten minste twee weken voorafgaand aan het overleg aan de deelnemers toegezonden. 8. Het verslag van de overlegvergadering wordt uiterlijk drie weken na het overleg opgesteld door de verhuurder en aan de deelnemers toegezonden. Bij het verslag zal een afsprakenlijst met afhandelingstermijnen worden gevoegd. Het verslag wordt in het volgende overleg vastgesteld. V RECHT OP INFORMATIE 1. De verhuurder informeert de bewonerscommissie op verzoek tijdig en kosteloos over de onderwerpen van beleid en beheer zoals genoemd in bijlage 1 die voor de bewonerscommissie van wezenlijk belang kunnen zijn. 2. de verplichting te informeren geldt niet voor informatie tegen de verstrekking waarvan het bedrijfsbelang van de verhuurder zich verzet. 3. De partijen kunnen nadere afspraken maken over het vertrouwelijk behandelen van stukken. 4. De bewonerscommissie zal in ieder geval de namen en adressen van haar vertegenwoordigers aan de verhuurder ter beschikking stellen. VI ADVIESRECHT 1. De verhuurder informeert uit eigen beweging schriftelijk over voornemens tot wijziging in het door hem gevoerde beleid met betrekking tot de onderwerpen zoals genoemd in bijlage 1 voor zover die op het complex van toepassing zijn. De verhuurder geeft daarbij zijn beweegredenen aan en de gevolgen van zijn voornemens voor de huurders. 2. De verhuurder voert een voornemen tot wijziging in het beleid niet uit, dan nadat hij de bewonerscommissie in staat heeft gesteld met hem over de verstrekte informatie overleg te voeren en, als de bewonerscommissie dat wenst, daarover schriftelijk advies uit te brengen. In de praktijk vindt het geven van advies vaak plaats in de vergadering en wordt dit in het verslag vastgelegd.

6 3. Als de bewonerscommissie niet binnen zes weken reageert op het verzoek om advies, wordt aangenomen dat ze met het voorgestelde instemt. 4. Op een door de bewonerscommissie uitgebracht schriftelijk advies wordt door de verhuurder zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van dat advies, schriftelijk en gemotiveerd gereageerd. 5. De verhuurder kan een voornemen tot wijziging van zijn beleid uitvoeren na ontvangst van een schriftelijke mededeling van de bewonerscommissie dat deze geen bezwaar heeft tegen het voornemen, als de gestelde termijn voor het uitbrengen van advies is verstreken of drie dagen nadat de bewonerscommissie de schriftelijke reactie op haar advies heeft ontvangen. VII FINANCIËLE REGELING 1. De verhuurder ondersteunt de bewonerscommissie(s) door een bijdrage in de kosten die samenhangen met haar taken, zoals het op de hoogte houden van de huurders, het betrekken van de achterban bij de standpuntbepaling en de deskundigheidsbevordering van haar vertegenwoordigers. 2. De regeling is uitgewerkt in bijlage 2. VIII GESCHILLENREGELING 1. Geschillen en interpretatievragen die voortvloeien uit deze Samenwerkingsovereenkomst, al dan niet in combinatie met de Overlegwet, kunnen op verzoek van een der partijen of door hen gezamenlijk worden voorgelegd aan een (ad hoc) te benoemen geschillencommissie. 2. De in het eerste lid genoemde geschillencommissie bestaat uit drie personen. De verhuurder en de bewonerscommissie wijzen elk een lid aan, die wederzijds aantoonbaar deskundig is op in ieder geval het terrein van de Overlegwet. Deze beide leden wijzen samen het derde lid aan. Dit derde lid wordt aangewezen als neutrale voorzitter. 3. De geschillencommissie toetst of partijen de bepalingen van de Overlegwet dan wel de afspraken in deze overeenkomst zijn nagekomen. 4. Als één van de partijen daarom vraagt, zullen de partijen mondeling gehoord worden door de geschillencommissie. 5. De geschillencommissie besluit binnen zes weken na haar aantreden over het voorgelegde geschil. Deze termijn kan eenmalig, na schriftelijke en gemotiveerde kennisgeving, worden verlengd met maximaal twee weken. 6. Zolang het geschil onderwerp van arbitrage is, wenden partijen zich niet tot de kantonrechter, behoudens gevallen waarmee een spoedeisend belang is gemoeid. 7. De uitspraak van de geschillencommissie is bindend, tenzij een van de partijen binnen twee weken na de uitspraak alsnog besluit het geschil voor te leggen aan de kantonrechter. 8. Mitros neemt de kosten voor haar rekening van de gebruikelijke vergoeding aan de leden van de in te stellen geschillencommissie. 9. Het is partijen bekend dat een landelijke geschillencommissie wordt ingesteld. Partijen zullen, zodra deze commissie geschillen in behandeling kan nemen, met elkaar in overleg treden om te bezien of de hierboven beschreven geschillenregeling moet worden gewijzigd.

7 IX DUUR EN WIJZIGING VAN DEZE OVEREENKOMST 1. Deze overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd en treedt in werking met ingang van ondertekening van de overeenkomst. 2. Twaalf maanden na ondertekening wordt deze overeenkomst en de aard en inhoud van het overleg tussen partijen geëvalueerd. Vervolgens wordt jaarlijks in overleg tussen partijen bepaald of evaluatie gewenst is. 3. De verhuurder dan wel de huurdersorganisatie na overleg met de Utrechtse bewonerscommissies kunnen deze overeenkomst opzeggen. Eenzijdige opzegging geschiedt schriftelijk en gelet op de inhoud en strekking van deze overeenkomst met redenen omkleed en met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal zes maanden. 4. Voordat partijen deze overeenkomst conform het vorige lid opzeggen, zal er overleg tussen partijen plaatsvinden. 5. Deze overeenkomst kan worden gewijzigd als partijen hierover overeenstemming hebben bereikt. De wijziging(en) word(t)(en) schriftelijk vastgelegd en ondertekend door partijen.

8 Bijlage 1 Overzicht onderwerpen bewonerscommissies (recht op informatie, overleg en gekwalificeerd advies) voor zover ze betrekking hebben op het complex Onderwerp Jaarlijkse afrekening stook- en servicekosten (alleen recht op informatie en overleg) Jaarlijks wordt de afrekening van de stook- en servicekosten over het voorgaande jaar, indien de bewonerscommissie dat wenst, besproken. Dit is een feitelijke afrekening, waarbij het adviesrecht niet van toepassing is. Mitros verstrekt de overzichten, geeft een toelichting, beantwoordt vragen en corrigeert zo nodig. Servicekostenpakket: samenstelling, kwaliteitsniveau en prijs Mitros en de bewonerscommissie peilen voor relevante wijzigingen in het servicekostenpakket, vooral als deze ook consequenties hebben voor de kosten, altijd of er draagvlak is onder huurders. Dat kan eenvoudig door huurders te informeren en een mogelijkheid te geven om te reageren. Dat kan bij wat belangrijkere wijzigingen via een huurdersbijeenkomst en/of middels een schriftelijke peiling van de meningen. Het is aan het onderlinge overleg tussen Mitros en de bewonerscommissie hoe het draagvlag gemeten wordt. De wet schrijft voor dat bij grote wijzigingen (als er in het pakket iets bij komt of vervalt) en grote kostenverhogingen er een draagvlakmeting gehouden moet worden, waarbij 70% van de huurders moet instemmen. De omschrijving in de Overlegwet biedt interpretatieruimte. De komende jaren wordt gekeken hoe het in praktijk werkt. De Overlegwet geeft niet aan wanneer er sprake is van grote wijzigingen, dus zal dit later nader moeten worden beschreven. Dit geldt ook wanneer en in welke mate het draagvlak onder bewoners moet worden gepeild. Beheer en leefbaarheid t.a.v. het complex Bijv. dagelijks beheer, aanpak overlast, verbetering veiligheid, beheerplan. Mitros en de bewonerscommissie werken samen en maken afspraken over de gezamenlijke inzet. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid Beleid leefbaarheid en herstructurering van buurt en wijk Partijen kunnen ervoor kiezen met meerdere bewonerscommissies en overige huurders in een gebied gezamenlijk te overleggen. Dat ligt zelfs voor de hand.

9 Verkoop huurwoningen binnen het complex Het verkoopbeleid is een onderwerp van overleg tussen Mitros en Mitropool (aantal verkopen, uitgangspunten voor aanwijzen complexen). Op complexniveau gaat het met name om afstemming van een langdurig traject: planning van bouwkundige maatregelen om splitsen mogelijk te maken, hoe worden huurders geïnformeerd, welke rechten en mogelijkheden hebben huurders, hoe gaat het beheer plaatsvinden in de Vereniging van Eigenaren (VVE). De verdere invulling op complexniveau is momenteel in ontwikkeling. Mitropool en Mitros zijn over de rol van de huurders bij beheer en onderhoud in gemengde complexen met elkaar in overleg. Verkoop complex als geheel Dit komt zelden voor. Als Mitros een heel complex wil verkopen aan een andere verhuurder moet een procedure van het ministerie van VROM worden gevolgd. Gemeente, Mitropool en bewonerscommissie kunnen daarin advies geven. Planmatig onderhoud complex Mitros kan voor het eerste jaar concreet aangeven welke maatregelen staan ingepland (programma, planning, uitvoering). Voor de jaren daarop volgend kan Mitros logischerwijs alleen een indicatie geven. Die maatregelen en planning zijn nog niet definitief vastgelegd. Jaarlijkse huurverhoging (alleen recht op informatie en overleg) De gemiddelde hoogte van de huurverhoging per 1 juli en de uitgangspunten voor een eventuele differentiatie over de complexen is een onderwerp voor overleg tussen Mitros en Mitropool. De invloed op complexniveau is dus zeer gering. Wel zal Mitros de huurverhoging aankondigen en toelichten. Renovatie en herstructurering DUO-afspraken. Bij renovatie of sloop van zogenaamde DUO-complexen gelden stedelijke afspraken over het participatieproces en de rechten van bewoners(-commissies) als leidraad. Deze afspraken zijn opgenomen in het DUO-protocol Herstructurering. Bij sloop of renovatie die zo ingrijpend is dat bewoners moeten verhuizen, geldt dat er aantoonbaar draagvlak moet zijn voor de plannen en het sociaal plan. Dit is in 2006 door het College ingevuld met: minimaal 60% instemming bij draagvlakmeting. Momenteel wordt dit Protocol geëvalueerd en mogelijk gewijzigd. Als het DUO-protocol wordt vervangen door een andere stedelijke afspraak, zullen de nieuwe afspraken gelden. Voor niet-duo-complexen geldt het Protocol formeel niet. Bij de aanpak van deze complexen zal Mitros in overleg met de bewonerscommissie afspraken maken over het participatieproces. Mitros en Mitropool/bewonerscommissies zullen de evaluatie en mogelijke wijzigingen in het Protocol afwachten. Wanneer er overeenstemming is over vernieuwde afspraken (naar verwachting in 2010)

10 zal overleg plaatsvinden over de toepassing van deze afspraken in andere delen van de stad, rekening houdend met mogelijke verschillen in schaal of impact en ervan uitgaande dat met deze huurders op een gelijkwaardige manier wordt overlegd. Bij huurverhoging als gevolg van renovatie/woningverbetering geldt dat minimaal 70% van de huurders moet instemmen (wettelijk, tevens vastgelegd in de huidige DUO-afspraken). Dit geldt altijd. Als dit percentage gehaald is, kan een huurder die niet instemt binnen 8 weken de redelijkheid van het voorstel laten toetsen bij de kantonrechter.

11 Bijlage 2 Financiële regeling 1. Om voor een financiële bijdrage in aanmerking te komen dient een bewonerscommissie te voldoen aan de bepalingen onder III 1 at/m e van de Samenwerkingsovereenkomst. 2. Een bijdrage in de onkosten wordt slechts verleend voor die werkzaamheden die met de taak van bewonerscommissies verband houden. Het gaat bijvoorbeeld om een tegemoetkoming in kosten voor vergaderruimte, het informeren van de achterban (bv. fotokopieën, portokosten), het betrekken van de achterban bij haar standpuntbepaling, de scholing van de vertegenwoordigers van de bewonerscommissie en het bevorderen van de onderlinge band met de bewoners bij voorkeur gekoppeld aan een activiteit van de bewonerscommissie. Voor sociale activiteiten doet de bewonerscommissie in eerste instantie een aanvraag bij de gemeente. 3. Om voor een bijdrage in aanmerking te komen, dienen bewonerscommissies vóór 1 maart van het nieuwe boekjaar bij Mitros Utrecht een schriftelijke aanvraag in voor een financiële bijdrage, voorzien van een begroting. Het boekjaar is gelijk aan een kalenderjaar. 4. Het maximumbedrag voor bewonerscommissies is vastgesteld op 550 in Elk jaar wordt dit bedrag geïndexeerd conform het CPI (Consumentprijsindex van het CBS). 5. Bewonerscommissies die een hoger bedrag dan in lid 4 genoemd menen nodig te hebben, dienen bij hun aanvraag een werkplan te voegen, met daarin gemotiveerd omschreven welke activiteiten zij van plan zijn uit te voeren. 6. Bij de beoordeling van de in lid 4 en 5 genoemde aanvraag houdt Mitros rekening met de omvang van het complex waarin de bewonerscommissie actief is, alsmede met de aard van de problematiek. Indien Mitros een bijdrage toekent die lager is dan de aanvraag, zal Mitros dit motiveren. 7. Bewonerscommissies moeten na afloop van het boekjaar (maar in ieder geval vóór 1 maart van het nieuwe boekjaar) een eindafrekening indienen, voorzien van bewijsstukken (bonnen), en een verslag van hun werkzaamheden. 8. Bewonerscommissies die al eerder een bijdrage hebben ontvangen, krijgen na aanvang van het nieuwe boekjaar niet eerder het hun toekomende bedrag dan nadat afrekening van het vorige boekjaar heeft plaatsgevonden. Een gedeeltelijke vooruitbetaling van dit voorschot is mogelijk in overleg met de contactpersoon van Mitros en op basis van een concrete aanleiding. 9. Na indiening en goedkeuring van de eindafrekening en van de aanvraag voor financiële bijdrage voor het nieuwe boekjaar worden deze met elkaar verrekend tot een voorschot. Mitros streeft er naar dat de bewonerscommissie dit voorschotbedrag binnen 4 weken na indiening ontvangt. 10. Bewonerscommissies dienen over een aparte bank- of girorekening te beschikken op naam van de bewonerscommissie, waarop Mitros het onder 9 genoemde bedrag kan storten.

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Schildwolde, 14 mei 2009 Pagina 2 Samenwerkingsovereenkomst PARTIJEN Stichting Woningbouw Slochteren, hierna te noemen de verhuurder, in deze vertegenwoordigd door De heer D.E.

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst WBV Arnemuiden en bewonersorganisatie De Hoogaars.

Samenwerkingsovereenkomst WBV Arnemuiden en bewonersorganisatie De Hoogaars. Samenwerkingsovereenkomst WBV Arnemuiden en bewonersorganisatie De Hoogaars. Ondergetekenden, WBV Arnemuiden, hierna te noemen de verhuurder en Bewonersorganisatie Arnemuiden De Hoogaars, hierna te noemen

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE STICHTING CENTRALE HUURDERSRAAD NOORD-OOST-VELUWE EN WOONSTICHTING TRIADA

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE STICHTING CENTRALE HUURDERSRAAD NOORD-OOST-VELUWE EN WOONSTICHTING TRIADA 1 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE STICHTING CENTRALE HUURDERSRAAD NOORD-OOST-VELUWE EN WOONSTICHTING TRIADA Ondergetekenden, de Stichting Centrale Huurdersraad Noord-Oost-Veluwe, hierna te noemen:

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE BEWONERSCOMMISSIES* EN WOONSTICHTING TRIADA

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE BEWONERSCOMMISSIES* EN WOONSTICHTING TRIADA 1 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE BEWONERSCOMMISSIES* EN WOONSTICHTING TRIADA Ondergetekenden, de Bewonerscommissies* en woonstichting Triada, hierna te noemen: Triada komen het volgende overeen: Overwegingen

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016 Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion 23 juni 2016 Reglement participatie van Bewonerscommissies Staedion Overwegingen dat de verhuurder Staedion met dit reglement nadere invulling

Nadere informatie

a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; WET OP HET OVERLEG HUURDERS VERHUURDER (OVERLEGWET geldig per 1 januari 2009) HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a) Onze

Nadere informatie

WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER

WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting,

Nadere informatie

Reglement participatie van Bewonerscommissies

Reglement participatie van Bewonerscommissies Reglement participatie van Bewonerscommissies Definities Omnia Wonen: Stichting Omnia Wonen, gevestigd te Harderwijk Bewoner of huurder: een meerderjarig persoon die met betrekking tot een woongelegenheid

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Woningcorporatie WoonGenoot en Huurdersvereniging OMSLAG

Samenwerkingsovereenkomst Woningcorporatie WoonGenoot en Huurdersvereniging OMSLAG Samenwerkingsovereenkomst Woningcorporatie WoonGenoot en Huurdersvereniging OMSLAG Partijen Stichting Woningcorporatie WoonGenoot hierna te noemen de verhuurder, in deze vertegenwoordigd door de heer Th.E.J.

Nadere informatie

B w. Verhuurder: Almelose Woningstichting Beter Wonen, Hierna te noemen de verhuurder, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

B w. Verhuurder: Almelose Woningstichting Beter Wonen, Hierna te noemen de verhuurder, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door B w Samenwerkingsovereenkomst Stichting Huurdersbelangen BeterWonen Partijen Verhuurder: Almelose Woningstichting Beter Wonen, Hierna te noemen de verhuurder, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Ondergetekenden, Destion, hierna te noemen Destion, in deze vertegenwoordigd door de heer W.H.A. Pothoff MRE, directeurbestuurder en Huurdersraad Destion, hierna te noemen de Huurdersraad, in deze vertegenwoordigd

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Talis Bewonerscommissie..

Samenwerkingsovereenkomst Talis Bewonerscommissie.. Samenwerkingsovereenkomst Talis Bewonerscommissie.. De ondergetekenden: Woningcorporatie Talis, gevestigd te Nijmegen en vertegenwoordigd door.., hierna te noemen Talis en Bewonerscommissie werkzaam in

Nadere informatie

Reglement Bewonerscommissies Woningstichting Rochdale

Reglement Bewonerscommissies Woningstichting Rochdale Reglement Bewonerscommissies Woningstichting Rochdale Overwegingen dat Rochdale erkent dat het in wederzijds belang is dat bewonerscommissies op complexniveau en Rochdale met elkaar overleg voeren over

Nadere informatie

Wet op het overleg huurders verhuurder

Wet op het overleg huurders verhuurder Wet op het overleg huurders verhuurder Wet van 27 juli 1998, houdende regels ter bevordering van het overleg tussen huurders en verhuurder van woongelegenheden, Stb. 1998, 501, gewijzigd bij wet van 27

Nadere informatie

Convenant bewonerscommissies. Een handboek voor overleg tussen bewonerscommissies en de Sleutels

Convenant bewonerscommissies. Een handboek voor overleg tussen bewonerscommissies en de Sleutels Convenant bewonerscommissies Een handboek voor overleg tussen bewonerscommissies en de Sleutels Leiden, januari 01 Voorwoord Bewonerscommissies zijn voor de Sleutels een belangrijke gesprekspartner voor

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016 Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion 23 juni 2016 Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion (HVS) Partijen Verhuurder Stichting Staedion hierna te noemen

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst. tussen. Huurdersvereniging SAVAH. Stichting Trifolium Woondiensten Boskoop

Samenwerkingsovereenkomst. tussen. Huurdersvereniging SAVAH. Stichting Trifolium Woondiensten Boskoop Samenwerkingsovereenkomst tussen Huurdersvereniging SAVAH en Stichting Trifolium Woondiensten Boskoop Wijziging samenwerkingsovereenkomst 1 juli 2009 blad 1 Inhoudsopgave Artikel I - Begripsomschrijving...

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST HUURDERS - VERHUURDER. Namens de verhuurder Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST HUURDERS - VERHUURDER. Namens de verhuurder Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken SAMENWERKINGSOVEREENKOMST HUURDERS - VERHUURDER Namens de verhuurder Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken en namens de huurders Stichting Huurdersorganisatie Het Gooi en Omstreken HGO SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

Nadere informatie

Handreiking Bewonerscommissie. Uitgifte juli 2017, versie 1

Handreiking Bewonerscommissie. Uitgifte juli 2017, versie 1 Handreiking Bewonerscommissie. Uitgifte juli 2017, versie 1 Handreiking Bewonerscommissie. Dit document is samengesteld om u te laten zien hoe een bewonerscommissie wordt opgericht, geïnstalleerd en ondersteund

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Ondergetekenden Stichting Studenten Huisvesting, hierin vertegenwoordigd door de bestuurder, hierna te noemen "de SSH" en Bewonersoverleg Koepel SSH, hierin vertegenwoordigd door

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 2011

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 2011 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 2011 Stichting Huurdersbelangen Noordwijk en Noordwijkse Woningstichting 220211.doc pagina 1 van 14 Inhoudsopgave INLEIDING... 4 1. BEGRIPSOMSCHRIJVING... 5 2. DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. (Tekst geldend op: 05-09-2012) Wet van 27 juli 1998, houdende regels ter bevordering van het overleg tussen huurders en verhuurder van woongelegenheden (Wet op het overleg huurders verhuurder) Wij Beatrix,

Nadere informatie

Wet op het overleg huurders verhuurder (1998) Bron:

Wet op het overleg huurders verhuurder (1998) Bron: Wet op het overleg huurders verhuurder (1998) Bron: http://wettenoverheidnl Wet van 27 juli 1998, houdende regels ter bevordering van het overleg tussen huurders en verhuurder van woongelegenheden (Wet

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst voor Het Huurderscollectief Heuvelrug Wonen en Woningcorporatie Heuvelrug Wonen

Samenwerkingsovereenkomst voor Het Huurderscollectief Heuvelrug Wonen en Woningcorporatie Heuvelrug Wonen Samenwerkingsovereenkomst voor Het Huurderscollectief Heuvelrug Wonen en Woningcorporatie Heuvelrug Wonen Februari 2002 Ondergetekenden, Woningcorporatie Heuvelrug Wonen, hierna te noemen 'de Verhuurder'

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst tussen: Huurders Belangenvereniging Enschede te Enschede en Bewonerscommisie te Enschede Definitie Bewonerscommissie: Een bewonerscommissie is een organisatie van bewoners, vaak

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Mitros en bewonerscommissies en bewonersgroepen

Samenwerkingsovereenkomst Mitros en bewonerscommissies en bewonersgroepen Samenwerkingsovereenkomst Mitros en bewonerscommissies en bewonersgroepen Preambule Doel van de overeenkomst: Samenwerken De georganiseerde bewoners en Mitros willen samenwerken. Hiermee kunnen bewoners

Nadere informatie

Wet op het overleg huurders verhuurder

Wet op het overleg huurders verhuurder Wet op het overleg huurders verhuurder Waaraan moet een huurdersorganisatie of bewonerscommissie voldoen? Huurdersorganisatie Een huurdersorganisatie moet om met de verhuurder te kunnen overleggen aan

Nadere informatie

Bewonerscommissie protocol

Bewonerscommissie protocol Bewonerscommissie protocol Inhoud Pagina Intentieverklaring 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 4 Artikel 2 Bewonerscommissie 4 Artikel 3 Vereniging van Eigenaren 5 Artikel 4 Erkenning en representativiteit

Nadere informatie

Beide samenwerkend onder de naam Samenwerkende Huurdersorganisaties (SHO)

Beide samenwerkend onder de naam Samenwerkende Huurdersorganisaties (SHO) SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Tussen Stichting Volkshuisvestingsgroep Wooncompagnie en Huurderskoepel Schagen en Omstreken Huurdersvereniging De Vijfhoek Beide samenwerkend onder de naam Samenwerkende Huurdersorganisaties

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst. tussen. Huurdersvereniging SAVAH. Stichting Trifolium Woondiensten Boskoop

Samenwerkingsovereenkomst. tussen. Huurdersvereniging SAVAH. Stichting Trifolium Woondiensten Boskoop Samenwerkingsovereenkomst tussen Huurdersvereniging SAVAH en Stichting Trifolium Woondiensten Boskoop Wijziging samenwerkingsovereenkomst 1 april 2010 blad 1 Inhoudsopgave Artikel I - Begripsomschrijving...

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BREDERODE WONEN & HUURDERSVERENIGING BREDERODE

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BREDERODE WONEN & HUURDERSVERENIGING BREDERODE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BREDERODE WONEN & HUURDERSVERENIGING BREDERODE Ondergetekenden, Brederode Wonen, hierna te noemen de verhuurder en de Huurdersvereniging Brederode, hierna te noemen de huurdersvereniging

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST stichting Nijestee en stichting Participatieraad Nijestee Roelof Otten d.d. 0 april 06 ALGEMEEN Deze samenwerkingsovereenkomst komt voort uit de al bestaande samenwerking tussen

Nadere informatie

Spoorboekje voor bewonerscommissies

Spoorboekje voor bewonerscommissies Spoorboekje voor bewonerscommissies INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Waarom dit spoorboekje 2 2. Bewonerscommissies in het kort 2 2.1 Aantal leden bewonerscommissie 2.2 Externe adviseurs 2.3 Werkzaamheden 3. Mozaïek

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST woonbedrijf SAMENWERKINGSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De Stichting Woonbedrijf leder1, gevestigd te Deventer, kantoorhoudende te Deventer als ook te Zutphen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Ondergetekenden, SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Stichting Trivire, hierna te noemen "Trivire en Stichting Huurdersparticipatieraad Trivire, hierna te noemen "HPT", hierna gezamenlijk te noemen partijen Overwegende

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Ondergetekenden, Woningstichting Sint Joseph Almelo (STJA), hierna te noemen de verhuurder en HuurdersAdviesRaad van STJA (HAR), hierna te noemen de huurdersorganisatie overwegende

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST. Stichting Omnivera GWZ. huurdersorganisaties Stichting Huurdersraad Omnivera en Huurders- en bewoners Belang Zederik

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST. Stichting Omnivera GWZ. huurdersorganisaties Stichting Huurdersraad Omnivera en Huurders- en bewoners Belang Zederik SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Stichting Omnivera GWZ en huurdersorganisaties Stichting Huurdersraad Omnivera en Huurders- en bewoners Belang Zederik Ondergetekenden, Stichting Omnivera GWZ, statutair gevestigd

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Huurdersvereniging Samen Sterk en Woningcorporatie Woonservice Drenthe Datum 7 januari 014 Inhoud Pagina Intentieverklaring 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 4 Artikel Doelstelling

Nadere informatie

REGLEMENT BEWONERSCOMMISSIE BEWONERSPARTICIPATIE OP COMPLEXNIVEAU

REGLEMENT BEWONERSCOMMISSIE BEWONERSPARTICIPATIE OP COMPLEXNIVEAU REGLEMENT BEWONERSCOMMISSIE BEWONERSPARTICIPATIE OP COMPLEXNIVEAU Bewonerscommissies worden opgericht om de belangen van de bewoners van het betreffende complex op allerlei gebieden bij Woongroep Holland

Nadere informatie

Overleg huurders en verhuurder

Overleg huurders en verhuurder DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 4.1.1.51 Overleg huurders en verhuurder circulaire bronnen circulaire ministerie van VROM, d.d. 11.2.2009 De Wet op het overleg huurders verhuurders (Wohv) geeft

Nadere informatie

Woningzoekende: degene die zich heeft aangemeld voor een beschikbare woning van de SOR in de vrije sector.

Woningzoekende: degene die zich heeft aangemeld voor een beschikbare woning van de SOR in de vrije sector. REGLEMENT KLACHTEN- EN GESCHILLENCOMMISSIE SOR 1. Definities Huurder: een huurder van een woning of woonruimte van de SOR. Voor de toepassing van dit reglement wordt onder huurder eveneens verstaan de

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST DE ALLIANTIE AMSTERDAM HUURDERSPLATFORM PALLADION

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST DE ALLIANTIE AMSTERDAM HUURDERSPLATFORM PALLADION SAMENWERKINGSOVEREENKOMST DE ALLIANTIE AMSTERDAM EN HUURDERSPLATFORM PALLADION 2 oktober 2007 Inleiding Ondergetekenden, Huurdersplatform Palladion gevestigd aan Westmallepad 8 te Amsterdam, in deze zin

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Stichting De Huismeesters en Stichting Huurdersraad De Huismeesters Groningen, december 2008 Samenwerkingsovereenkomst, december 2008 Pagina van 7 Samenwerkingsovereenkomst Stichting

Nadere informatie

STICHTING LARIS DE SCHAKEL

STICHTING LARIS DE SCHAKEL STICHTING LARIS EN HUURDERBELANGENVERENING DE SCHAKEL Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Laris/De Schakel pagina 0 Samenwerkingsovereenkomst Ondergetekenden, Stichting Laris kantoorhoudende

Nadere informatie

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen.

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. - 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. Zaaknummer 2008S72525DO ALGEMENE BEPALINGEN a. bewonerscommissie: groep huurders van de Woningbouwvereeniging behorende tot één

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Ondergetekenden, Woningstichting Wierden en Borgen, hierna te noemen de verhuurder en De Marne-De Terpen te Baflo, Stichting Huurdersplatform Bedum-Ten Boer te Bedum en De Huurder

Nadere informatie

Participatieovereenkomst

Participatieovereenkomst Participatieovereenkomst tussen Woningstichting Haag Wonen en de Huurdersorganisaties Bewonersraad Haag Wonen Huurdersvereniging Haag Wonen 2011 Inleiding 4 Artikel 1 Doel van de overeenkomst 4 Artikel

Nadere informatie

PROTOCOL VOOR HET OVERLEG VAN WOONKRACHT10 MET DE BEWONERSADVIESGROEPEN (BAG)

PROTOCOL VOOR HET OVERLEG VAN WOONKRACHT10 MET DE BEWONERSADVIESGROEPEN (BAG) PROTOCOL VOOR HET OVERLEG VAN WOONKRACHT10 MET DE BEWONERSADVIESGROEPEN (BAG) 1 Protocol voor het overleg van Woonkracht10 met de bewonersadviesgroepen (BAG) Ondergetekenden, Woonkracht10, de statutair

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

Reglement van het Verantwoordingsorgaan Reglement van het Verantwoordingsorgaan Per 3 december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 4 Artikel 3

Nadere informatie

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen;

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen; Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen Het bestuur, gelet op artikel 33 van de Pensioenwet; gelet op de Code Pensioenfondsen,

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis Partijen: stichting BovenIJ Ziekenhuis te Amsterdam ten deze vertegenwoordigd door de heer mr. R.R.M. Berendsen, nader te noemen: de directie En

Nadere informatie

stichting Wetland Wonen Groep en woningstichting de Veste Hierna te noemen: de corporatie.

stichting Wetland Wonen Groep en woningstichting de Veste Hierna te noemen: de corporatie. Pagina 1 van 6 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE STICHTING WETLAND WONEN GROEP WONINGSTICHTING DE VESTE Artikel 1: definities Corporaties: Werkorganisaties: Commissie: Klacht: stichting Wetland Wonen Groep

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING WONEN ZUID

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING WONEN ZUID REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING WONEN ZUID ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ARTIKEL 1: DEFINITIES Commissie: de klachtencommissie

Nadere informatie

Gecombineerde huur/koop complexen

Gecombineerde huur/koop complexen onderwerp Gecombineerde huur/koop complexen Datum april 2013 Aan Van 1 INLEIDING In de vastgoedportefeuille van Maasdelta Groep ontstaan door de verkoop van huurwoningen steeds meer complexen waarin huurders

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzonden op Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) Woonruimte Hierna te noemen: het Complex Verzoeker Naam: Hierna te noemen: Vertegenwoordigd door: Wederpartij

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie woningcorporaties Walcheren

Reglement Geschillencommissie woningcorporaties Walcheren Reglement Geschillencommissie woningcorporaties Walcheren I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 - Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Bestuur: het bestuursorgaan van de betreffende corporatie;

Nadere informatie

Reglement regionale geschillencommissie

Reglement regionale geschillencommissie Reglement regionale geschillencommissie Artikel 1 - Definities BBSH Commissie Verhuurders Bestuur Huurder Bewonerscommissie: Indiener Geschil : Besluit Beheer Sociale Huursector. : De geschillencommissie

Nadere informatie

uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV)

uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV) uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV) Woonruimte Flatgebouwen Vogelwijk, complex Koolmeesstraat 1-70, Leiderdorp Verzoeker Naam: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Woningcorporaties Noord- en Midden-Limburg

Reglement Geschillencommissie Woningcorporaties Noord- en Midden-Limburg Artikel 1: definities huurder: Een huurder van een woning of woonruimte van de corporatie. Voor de toepassing van dit reglement wordt onder huurder eveneens verstaan de medehuurder, de aspirant medehuurder,

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Huurders Vereniging Ons Belang (HVOB) en Woonstichting Centrada te Lelystad Lelystad, 4 juni 2010 Inhoudsopgave Artikel 1 Doelstelling overeenkomst... 4 Artikel 2 Definities...

Nadere informatie

Reglement Ouder/Familiecommissie Vastgesteld door de Cefara op 18 september 2013

Reglement Ouder/Familiecommissie Vastgesteld door de Cefara op 18 september 2013 Reglement Ouder/Familiecommissie Vastgesteld door de Cefara op 18 september 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen Zorgaanbieder Instelling Cliënt Belangenbehartiger Ouder/familieberaad Ouder/familiecommissie

Nadere informatie

Reglement Geschillen adviescommissie Portaal Utrecht

Reglement Geschillen adviescommissie Portaal Utrecht Reglement Geschillen adviescommissie Portaal Utrecht Een klacht wat nu? Een klacht wilt u het liefst oplossen met mensen die er direct mee te maken hebben. En dat wil Portaal ook. Maar wat als u een klacht

Nadere informatie

Reglement. Geschillencommissie. Vestia. Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 3 februari 2015 Pagina 1

Reglement. Geschillencommissie. Vestia. Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 3 februari 2015 Pagina 1 Reglement Geschillencommissie Vestia Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 3 februari 2015 Pagina 1 1. Begrippen 1.1 In dit reglement wordt verstaan onder: (a) Corporatie: Vestia gevestigd te Rotterdam.

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BREDERODE WONEN & HUURDERSVERENIGING BREDERODE

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BREDERODE WONEN & HUURDERSVERENIGING BREDERODE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BREDERODE WONEN & HUURDERSVERENIGING BREDERODE Ondergetekenden, Brederode Wonen, hierna te noemen de verhuurder en de Huurdersvereniging Brederode, hierna te noemen de huurdersvereniging

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) Verzonden op 31 augustus 2015 Woonruimte Huurwoningen complexen XXXXXXX Hierna te noemen: het Complex Verzoeker Naam:

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV) Woonruimten Woningen xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Hierna te noemen het Complex Zaaknummer Verzoeker Naam: Hierna te noemen:

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzonden op 17 februari 2015 Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) Woonruimte Huurwoningen XXXXXXXXXX Hierna te noemen: het Complex Verzoeker Naam: Hierna

Nadere informatie

REGLEMENT REGIONALE GESCHILLEN COMMISSIE Land van Heusden en Altena

REGLEMENT REGIONALE GESCHILLEN COMMISSIE Land van Heusden en Altena De Regionale Geschillen Commissie (RGC) is vanaf 1 januari 2009 werkzaam voor de hieronder genoemde corporaties: Woonlinie in Zaltbommel; Woonservice Meander in Werkendam; Woonstichting Land van Altena

Nadere informatie

Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/de Alliantie Amsterdam - 1 -

Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/de Alliantie Amsterdam - 1 - Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/Alliantie Amsterdam Op 25 juni 2007 ondertekende Huurdersplatform Palladion en de Alliantie de kruisjeslijst die deel uit maakt van de op 1 oktober 2007 ondertekende

Nadere informatie

Een bewonerscommissie starten, hoe doe ik dat?

Een bewonerscommissie starten, hoe doe ik dat? Een bewonerscommissie starten, hoe doe ik dat? Nieuwezijds Voorburgwal 21- I 1012 RC Amsterdam tel. 020-625 80 46 e-mail: info@huurdersymere.amsterdam website: www.huurdersymere.amsterdam Huurders Ymere

Nadere informatie

In hoofdstuk 1 wordt uiteengezet wat de beide wettelijke regelingen nu eigenlijk inhouden.

In hoofdstuk 1 wordt uiteengezet wat de beide wettelijke regelingen nu eigenlijk inhouden. 1. INLEIDING Woningstichting hecht er veel belang aan dat tussen haar en de vertegenwoordigers van haar huurders een constructieve samenwerking bestaat. Daartoe is het nodig dat er periodiek overleg is

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV) Woonruimten Studentenwoningen xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (hierna te noemen: het Complex) Zaaknummer Verzoeker Naam: Hierna

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) Verzonden op 17 februari 2015 Woonruimte Huurwoningen XXXXXXXXXX Hierna te noemen: het Complex Verzoeker Naam: Hierna

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV) Woonruimte Verzonden op 2 december 2013 Verzoeker Naam: Hierna te noemen: Vertegenwoordigd door: Huurdersvereniging

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) Verzonden op 31 augustus 2015 Woonruimte Huurwoningen XXXXXXX te Amsterdam Hierna te noemen: het Complex Verzoeker Naam:

Nadere informatie

REGLEMENT Bewonerscommissies Versie definitief, 2 oktober 2007

REGLEMENT Bewonerscommissies Versie definitief, 2 oktober 2007 REGLEMENT Bewonerscommissies Versie definitief, 2 oktober 2007 versie definitief, 2 oktober 2007 1 Begrippen en definities Artikel 1 Huurdersplatform Palladion Bewonerskoepel Huurdersplatform Palladion

Nadere informatie

Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u?

Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u? Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u? Meedenken en meedoen Portaal wil graag dat u tevreden bent over uw woning en woonomgeving. Om dit goed te organiseren, is informatie over uw woonomgeving erg

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst tussen de Stichting BIZ Binnenstad Roermond en de gemeente Roermond

Uitvoeringsovereenkomst tussen de Stichting BIZ Binnenstad Roermond en de gemeente Roermond Uitvoeringsovereenkomst tussen de Stichting BIZ Binnenstad Roermond en de gemeente Roermond Ondergetekenden, De gemeente Roermond,vertegenwoordigd krachtens artikel 171 van de Gemeentewet rechtsgeldig

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en Bureau Beckers.

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en Bureau Beckers. Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en B. Inleiding In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) wordt genoemd dat er tussen de cliëntenraad en B een samenwerkingsovereenkomst moet zijn.

Nadere informatie

Overlegverordening commissie voor Georganiseerd Overleg gemeente Haren

Overlegverordening commissie voor Georganiseerd Overleg gemeente Haren GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Haren. Nr. 125599 22 december 2015 Overlegverordening commissie voor Georganiseerd Overleg gemeente Haren 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Haren,

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Huurdersbelangenvereniging Noord-Kennemerland - Woonwaard 11 maart 2016 1 De bedoeling van de samenwerking Woonwaard en de HBV werken samen met een gedeeld doel voor ogen: het

Nadere informatie

Senioren Zorg Plan Dé thuiszorg die zich om ú bekommert! Overeenkomst Cliëntenraad. Senioren Zorg Plan

Senioren Zorg Plan Dé thuiszorg die zich om ú bekommert! Overeenkomst Cliëntenraad. Senioren Zorg Plan Dé thuiszorg die zich om ú bekommert! en Senioren Zorg Plan Begrippen Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: 1. zorgaanbieder - Senioren Zorg Plan, Achillestraat 108- bg, 1076 RJ te Amsterdam 2.

Nadere informatie

REGLEMENT GEZAMENLIJKE VERGADERING VAN DE ONDERNEMINGSRAAD EN DE STUDENTENRAAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

REGLEMENT GEZAMENLIJKE VERGADERING VAN DE ONDERNEMINGSRAAD EN DE STUDENTENRAAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT REGLEMENT GEZAMENLIJKE VERGADERING VAN DE ONDERNEMINGSRAAD EN DE STUDENTENRAAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING EN KLACHTENADVIESCOMMISSIE NVGH/ALPHA.

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING EN KLACHTENADVIESCOMMISSIE NVGH/ALPHA. REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING EN KLACHTENADVIESCOMMISSIE NVGH/ALPHA. Vastgesteld door de algemene vergadering op 3 juni 2012. Artikel 1. definities Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

S A M E N W E R K I N G S C O N V E N A N T

S A M E N W E R K I N G S C O N V E N A N T S A M E N W E R K I N G S C O N V E N A N T MAASDELTA SPIJKENISSE STICHTING HUURDERSRAAD SPIJKENISSE Versie januari 0 I N H O U D S O P G A V E Partijen en achtergrond Begrippen en definities Doelstellingen

Nadere informatie

DE KLACHTENCOMMISSIE BBSH

DE KLACHTENCOMMISSIE BBSH DE KLACHTENCOMMISSIE BBSH PAGINA 1 DE KLACHTENCOMMISSIE BBSH Inleiding In het per 1 januari1993 ingevoerde Besluit Beheer Sociale Sector wordt aangegeven, dat iedere woningcorporatie een klachtenprocedure

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzonden op 8 januari 2015 Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) Woonruimte Huurwoningen XXXXXXXXXX Hierna te noemen: het Complex Verzoeker Naam: Hierna

Nadere informatie

Bijlage 3 Samenwerkingsovereenkomst CONCEPT-REGLEMENT BEWONERSCOMMISSIES

Bijlage 3 Samenwerkingsovereenkomst CONCEPT-REGLEMENT BEWONERSCOMMISSIES Bijlage 3 Samenwerkingsovereenkomst CONCEPT-REGLEMENT BEWONERSCOMMISSIES DOEL VAN DIT REGLEMENT ARTIKEL 1 1. De bewonerscommissie is een erkende vertegenwoordiging van huurders van een complex(en) en is

Nadere informatie

GESCHILLENCOMMISSIE WONINGSTICHTING GOEDESTEDE

GESCHILLENCOMMISSIE WONINGSTICHTING GOEDESTEDE Als u een klacht hebt, meldt u die natuurlijk bij GoedeStede. Maar als we onverhoopt samen geen oplossing vinden, kunt u daarna terecht bij de onafhankelijke geschillencommissie. Welke klachten? Bij de

Nadere informatie

Reglement Geschillenadviescommissie Woonvereniging Patrimonium Havensteder Woonstad Rotterdam Woonplus Schiedam Maasdelta Groep 3B Wonen

Reglement Geschillenadviescommissie Woonvereniging Patrimonium Havensteder Woonstad Rotterdam Woonplus Schiedam Maasdelta Groep 3B Wonen Reglement Geschillenadviescommissie Woonvereniging Patrimonium Havensteder Woonstad Rotterdam Woonplus Schiedam Maasdelta Groep 3B Wonen -1- REGLEMENT GEZAMENLIJKE GESCHILLENADVIESCOMMISSIE 1. Begrippen

Nadere informatie

Bijlage 3. Werkovereenkomst Werkovereenkomst

Bijlage 3. Werkovereenkomst Werkovereenkomst Bijlage 3. Werkovereenkomst Werkovereenkomst Volgnummer Datum :... :... Overeenkomst Eigenaar Verhuurder (verder Verhuurder) met Huurder betreffende Werk door of namens Verhuurder aan de woning van Huurder,

Nadere informatie

Kruisjeslijst AAHA/Alliantie - 1 -

Kruisjeslijst AAHA/Alliantie - 1 - Kruisjeslijst behorende bij de samenwerkingsovereenkomst de Alliantie dd. 8 maart 2002 en ondertekend op 7 maart 2006 Op 8 maart 2002 ondertekende samenwerkingsovereenkomst en de Alliantie een samenwerkingsovereenkomst.

Nadere informatie

Overeenkomst Cliëntenraad en de Zevenster

Overeenkomst Cliëntenraad en de Zevenster Paragraaf 1 Begripsbepalingen Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: 1. zorgaanbieder: Stichting De Zevenster te Zevenhuizen 2. instelling: De Zevenster, te Zevenhuizen 3. cliënten: de natuurlijke

Nadere informatie

Klachtenregeling VeWeVe

Klachtenregeling VeWeVe Klachtenregeling VeWeVe Artikel 1. Definities Aangeklaagde: Auditbureau: Beroep: Bestuur: Cliënt: Klacht: Klachtencommissie: Klager: Kwaliteitsprotocol: Lid: Secretaris: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE mei 2009 B EGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Definities Dit reglement verstaat onder: fonds: bestuur:

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Voorwoord WoCom staat voor de kerntaak van woningcorporaties: het goed huisvesten van mensen met een kleinere beurs en mensen die daarbij eventueel extra ondersteuning nodig hebben.

Nadere informatie

De Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo vast te stellen

De Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo vast te stellen Raadsbesluit nr. 22 Betreft: Vaststellen Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo De raad van de gemeente Tynaarlo;

Nadere informatie

Klachtenreglement WIJeindhoven

Klachtenreglement WIJeindhoven Klachtenreglement WIJeindhoven 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 3 Wraking en verschoning... 3 Artikel 4 Indiening van de klacht... 4 Artikel 5 Behandeling van de klacht... 4

Nadere informatie

Oktober 2009 HANDLEIDING VOOR BEWONERSCOMMISSIES

Oktober 2009 HANDLEIDING VOOR BEWONERSCOMMISSIES Oktober 2009 HANDLEIDING VOOR BEWONERSCOMMISSIES 1 Inhoudsopgave Reglement bewonerscommissies Checklist voor toepassen Overlegwet Samenvatting Overlegwet Suggesties voor inwerkprogramma Suggesties voor

Nadere informatie

Reglement bewonerscommissies

Reglement bewonerscommissies Reglement bewonerscommissies Artikel 1: Definities In dit reglement wordt verstaan onder: Bewonerscommissie Bewonersvergadering Bewonersoverleg Complexoverleg Contactpersoon Huurder Een door Mozaïek Wonen

Nadere informatie