Uitspraak van de Huurcommissie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitspraak van de Huurcommissie"

Transcriptie

1 Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV) Woonruimten Woningen xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Hierna te noemen het Complex Zaaknummer Verzoeker Naam: Hierna te noemen: Vertegenwoordigd door: Kerncommissie xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de Kerncommissie xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (aanwezig ter zitting) Verzonden op 8 januari 2014 Wederpartij Naam: Hierna te noemen: Vertegenwoordigd door: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Verhuurder xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (aanwezig ter zitting) Essentie van de uitspraak Verhuurder heeft art. 2a lid 1 WOHV niet juist nageleefd, door de Kerncommissie niet de faciliteiten van een bewonerscommissie toe te kennen. Ten aanzien van de verzoeken om informatie over de kosten van de renovatie en de daarmee samenhangende huurverhogingen, en over de individuele huurprijzen en de opbouw daarvan constateert de Huurcommissie geen schending van de WOHV. I De procedure I.1 De Huurcommissie heeft een verzoek ontvangen op 26 september 2013 (gedateerd 25 september 2013) van de Kerncommissie. I.2 De leges zijn door de Kerncommissie voldaan op 14 oktober I.3 Verhuurder heeft op 4 december 2013 een verweerschrift ingediend. I.5 De Kerncommissie en de Verhuurder zijn schriftelijk uitgenodigd voor de behandeling van het verzoek op een zitting van de Huurcommissie. De zitting vond plaats op vrijdag in Utrecht. Pagina 1 van 8

2 II De partijen II.1 De Kerncommissie vertegenwoordigt de belangen van een belangrijk gedeelte van de huurders van woningen in het Complex. Uit de overgelegde stukken blijkt dat zij door Verhuurder niet als gesprekspartner wordt beschouwd. Er bestaat geen samenwerkingsovereenkomst tussen partijen. II.2 Verhuurder is een toegelaten instelling als bedoeld in artikel 70, eerste lid, van de Woningwet, zoals genoemd in artikel 1 onder d WOHV. III Het verzoek van de Kerncommissie De Kerncommissie heeft de Huurcommissie verzocht uitspraak te doen over de volgende geschilpunten: III.1 Verhuurder heeft de bewoners niet geïnformeerd over de start van het verhuren onder de Leegstandwet op 20 januari De Verhuurder heeft hiermee niet voldaan aan haar informatieplicht. De Kerncommissie geeft hierbij als toelichting dat het feit, dat verschillen over huurprijzen en huurverhogingen ontstonden tussen bewoners met een 'regulier' huurcontract en bewoners die een 'Leegstandswet' huurcontract hadden, voor veel onrust in het Complex heeft gezorgd. III.2 Verhuurder is op 20 januari 2008 begonnen met het verhuren onder de Leegstandwet. Verhuurder heeft de gesprekken daarover pas gestart na 12 april Verhuurder heeft hier niet voldaan aan haar plicht om de bewoners zo snel mogelijk voor te bereiden op de gevolgen van de herstructurering in het Complex. Ook hier geeft de Kerncommissie de toelichting dat er veel onrust is (geweest) in het Complex, vooral door de gebrekkige communicatie van Verhuurder naar de bewoners. III.3 Verhuurder weigert inzage te geven in de kosten va de werkzaamheden. Verhuurder voldoet niet aan haar plicht om de Kerncommissie, als direct belanghebbende en betrokkenen, uitleg te geven over de kosten en de afschrijvingstermijnen van de werkzaamheden van de pakketten welke de bewoners aangeboden worden. De Kerncommissie meent dat de huurprijzen na de renovatie niet op de juiste manier zijn berekend door Verhuurder. Om dit goed te kunnen vaststellen wil de Kerncommissie inzage in de kosten van de renovatiewerkzaamheden. III.4 Verhuurder weigert een door de Kerncommissie gevraagde specificatie van de opbouw van de huur aan de bewoners te overhandigen. Verhuurder voldoet niet aan haar plicht om uitleg te geven over de huurprijs. Ook hier signaleert de Kerncommissie onrust bij de bewoners, die wordt veroorzaakt door (onverklaarbare) verschillen in betaalde huurprijzen. 2

3 III.5 Verhuurder voldoet niet aan haar plicht om de Kerncommissie te faciliteren bij haar werkzaamheden voor de buurtbewoners. Zaaknummer De Kerncommissie is van mening dat zij een bewonerscommissie in de zin van art. 1, lid 1, sub g, van de WOHV is en vraagt Verhuurder om haar de daarbij op grond van art. 2a, lid 1 WOHV behorende faciliteiten te geven. IV Het verweer van Verhuurder IV.1 Verhuurder heeft bewonersparticipatie in het Complex vorm willen geven en daarin geïnvesteerd, met de voorgaande Kerncommissie. Met deze voorgaande Kerncommissie is mondeling een akkoord gesloten. Een schriftelijke overeenkomst over de bewonersparticipatie is echter niet tot stand gekomen, omdat de Kerncommissie na intern beraad afstand van het akkoord heeft genomen. Ook zijn toen enkele bestuursleden afgetreden en vervangen. Verhuurder erkent de (huidige) Kerncommissie niet als gesprekspartner in de bewonersparticipatie. IV.2 Verhuurder meent dat de Kerncommissie geen objectief vast te stellen mandaat heeft van een representatief deel van de bewoners. Verhuurder erkent daarom de Kerncommissie niet als bewonerscommissie in de zin van de WOHV. Bovendien heeft de Kerncommissie de samenwerkingsovereenkomst niet ondertekend. Verhuurder is daarom, op grond van art. 2a lid 2 WOHV, niet gehouden de Kerncommissie faciliteiten te verstrekken ten behoeve van activiteiten in het kader van bewonersparticipatie (als bewonerscommissie). IV.3 Daaruit voortvloeiend is Verhuurder van mening dat hij niet gehouden is de Kerncommissie te voorzien van de gevraagde informatie. IV.4 Daarnaast meent Verhuurder dat hij ruimschoots heeft voldaan aan zijn informatieplicht door alle individuele huurders informatie op maat te geven over hun specifieke situatie in het kader van de renovatie en de daaraan gekoppelde huurverhogingen. IV.5 Ten aanzien van het verhuren van woningen op grond van de Leegstandswet geeft verhuurder aan dat daarmee is gestart pas nadat het college van Burgemeester en Wethouders daarvoor toestemming had gegeven. Bovendien zijn de bewoners hierover aantoonbaar schriftelijk geïnformeerd. Het verzoek, het verweer en alle bijlagen worden als hier overgenomen en ingevoegd beschouwd. 3

4 V Ter zitting De Kerncommissie en Verhuurder verklaarden, zakelijk weergegeven en in chronologische volgende, het volgende: V.1 De Kerncommissie verklaart dat de kern van het verzoek zich beperkt tot drie vragen. In de eerste plaats wil de Kerncommissie inzage in de kosten van de onderhoudswerkzaamheden en de berekeningen van de daar aan gekoppelde huurverhogingen. Ten tweede is er een wens tot inzage van de specificaties van de huuropbouw, omdat niet verklaarbare verschillen in de huren tussen bewoners onderling leiden tot grote onrust in het Complex. En ten slotte wil de Kerncommissie dat Verhuurder haar de faciliteiten toekent die toekomen aan een bewonerscommissie zoals bedoeld in de WOHV. De Kerncommissie is erkend als bewonerscommissie, daar is correspondentie over. De Kerncommissie verklaart voorts dat zij bewonerscommissie is voor alle bewoners van het Complex, ongeacht of een bewoner wel of geen renovatiewerkzaamheden laat uitvoeren. Verhuurder heeft behoorlijk grote dwang uitgeoefend om bewoners zo ver te krijgen renovatiewerkzaamheden te laten uitvoeren. Dat is aantoonbaar met brieven. De Kerncommissie heeft de samenwerkingsovereenkomst niet getekend omdat er diverse zaken niet goed waren gegaan. In het verweerschrift stelt Verhuurder dat de Kerncommissie bewoners gedwongen zou hebben om zich door haar te laten vertegenwoordigen. Daar is absoluut geen sprake van. De Kerncommissie heeft groot draagvlak in het Complex en andere bewoners (anders dan de leden van de Kerncommissie) zijn van huis tot huis gegaan om handtekeningen te verzamelen. V.2 Verhuurder verklaart dat hij het verweerschrift met bijlagen inderdaad niet direct aan de Kerncommissie heeft gestuurd en biedt daarvoor zijn verontschuldigingen aan. Overigens is de Kerncommissie op de hoogte van alle bijlagen bij het verweer (in de vorm van correspondentie en algemene informatie voor individuele huurders). V.3 De Kerncommissie verklaart uitsluitend het verweerschrift te hebben ontvangen, voorzien van een overzicht van de bijlagen, maar zonder dat deze bijlagen waren bijgevoegd. Bovendien is het verweerschrift in een zeer laat stadium ontvangen. V.4 Verhuurder verklaart vervolgens dat er aanvankelijk plannen waren voor sloop en nieuwbouw in het Complex, maar dat daar, in verband met de crisis, vanaf is gezien. In plaats daarvan is gekozen voor een grootschalige opknapbeurt. Daarbij is achterstallig onderhoud opgeheven en zijn verbeteringen aangebracht, onder andere in de vorm van een CV-installatie, isolerende voorzieningen, vernieuwen van de keuken(uitrusting) en een uitbouw. 4

5 Gedurende dat traject heeft Verhuurder overleg gevoerd met de voorgaande Kerncommissie, waarmee ook een overeenkomst bereikt leek te zijn. Die overeenkomst is echter nooit tot uitvoering gekomen door interne spanningen binnen de (huidige) Kerncommissie. Verhuurder heeft ook geluiden uit het Complex vernomen dat veel bewoners zich niet willen laten vertegenwoordigen door de Kerncommissie. Verhuurder is dan ook van mening dat de Kerncommissie niet aangemerkt kan worden als een voor het Complex representatieve bewonerscommissie. V.5 Desgevraagd verklaart de Kerncommissie inzage te willen hebben in de kosten van de renovatiewerkzaamheden en de daar bij behorende huurverhogingen, omdat de Kerncommissie een sterk vermoeden heeft dat de nieuwe huren ná de renovatie te hoog zijn en men van mening is de gevraagde informatie nodig te hebben om dat vermoeden te onderbouwen. V.6 Verhuurder verklaart dat geen inzage in die kosten wordt gegeven aan de Kerncommissie omdat Verhuurder er geen vertrouwen in heeft dat zorgvuldig met die informatie zal worden omgegaan. Verhuurder heeft aan de individuele bewoners uitleg gegeven over de werkzaamheden en de kosten daarvan. In het verleden is aan de Kerncommissie verstrekte informatie (op een onjuiste manier uitgelegd) op de website van de Kerncommissie openbaar gemaakt. V.7 Vervolgens verklaart de Kerncommissie dat er onverklaarbare verschillen bestaan tussen huurprijzen voor verschillende bewoners, soms van identieke woningen en dat dit leidt tot onrust in het Complex. V.8 Verhuurder verklaart daarover dat tussen huurders inderdaad verschillen kunnen bestaan in huurprijzen, maar dat daarvoor altijd logische verklaringen zijn: de ingangsdatum van de huurovereenkomst speelt daarbij een rol en de renovatie, in combinatie met de starthuur, leidt ook tot verschillen, ook omdat verschillende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Verhuurder heeft alle huurders daarover individueel geïnformeerd. Bovendien is het naar de mening van Verhuurder strijdig met de regels rondom privacy om informatie aan de Kerncommissie te geven over de huurprijzen van alle individuele huurders. V.9 De Kerncommissie verklaart dat zij faciliteiten als bewonerscommissie van Verhuurder wil krijgen. Daarbij geeft de Kerncommissie aan dat zij zich daarbij flexibel zal opstellen: een vergaderruimte in het kantoor van Verhuurder is prima. V.10 Verhuurder verklaart dat zij de Kerncommissie niet beschouwt als bewonerscommissie in de zin van de WOHV en dat zij zich daarom niet gehouden acht om haar daarbij behorende faciliteiten te verstrekken. Belangrijk punt daarin voor Verhuurder is het ontbreken van een objectief aantoonbaar mandaat voor de Kerncommissie. Verhuurder voegt daar desgevraagd aan toe dat de belangenbehartiging voor de bewoners nu is geregeld via een overkoepelende huurdersorganisatie, die echter door de Kerncommissie niet wordt erkend. 5

6 V.11 De Kerncommissie verklaart dat zij het vertrouwen in de overkoepelende huurdersorganisatie heeft opgezegd, omdat deze akkoord is gegaan met het renovatieplan, zonder daarbij de Kerncommissie te hebben geraadpleegd. V.12 Ten slotte verklaart de Kerncommissie dat de bewoners onderling geld ingezameld hebben zodat de WOHV-procedure bij de Huurcommissie gevoerd kan worden. De Kerncommissie ontvangt immers geen tegemoetkoming van Verhuurder in haar kosten. De Kerncommissie verklaart dat dit wel iets zegt over haar mandaat in het Complex. VI De beoordeling VI.1 De Huurcommissie merkt in de eerste plaats op dat partijen veel informatie hebben ingebracht om hun standpunten te verduidelijken. De Huurcommissie beperkt zich in de behandeling van het verzoek tot de kernvragen daarvan, te weten de geschilpunten III.3, III.4 en III.5, beschreven onder III. Partijen hebben ter zitting uitdrukkelijk verklaard dat deze onderwerpen de kernvragen van het geschil zijn. VI.2 De Huurcommissie gaat voorbij aan de opmerkingen van verzoeker over de late en incomplete ontvangst van het verweerschrift, omdat verzoeker niet geschonden is in haar bij het verweer procesbelang, nu geconstateerd wordt dat er geen voor verzoeker onbekende stukken zijn overgelegd. VI.3 In de eerste plaats dient antwoord te worden gegeven op de vraag of de Kerncommissie moet worden beschouwd als een bewonerscommissie in de zin van art. 1, lid 1, sub g WOHV. De Huurcommissie overweegt daarbij dat de Kerncommissie de bewoners regelmatig, onder andere door flyers, informeert over haar activiteiten en de bewoners daarbij ook betrekt. Ook is gebleken dat de Kerncommissie een jaarvergadering houdt. Eveneens is komen vast te staan dat alle bewoners zich bij de Kerncommissie kunnen aansluiten. Voorts neemt de Huurcommissie hierbij in ogenschouw dat geen andere huurdersorganisatie of bewonerscommissie de positie van de Kerncommissie betwist, die betwisting is uitsluitend bij Verhuurder. Ook overweegt de Huurcommissie dat het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst voor een bewonerscommissie niet verplicht is. Ten slotte merkt de Huurcommissie nog op, dat zij van oordeel is dat het feit dat de bewoners 'met de pet zijn rondgegaan' om de Huurcommissie procedure mogelijk te maken, de stelling van Verhuurder over een gebrek aan mandaat nadrukkelijk tegenspreekt. 6

7 Dit alles overziend concludeert de Huurcommissie daarom dat de Kerncommissie moet worden beschouwd als een bewonerscommissie, aangezien zij voldoet aan de eisen hieromtrent, vermeld in art. 1 lid 1 onder g en art. 1 lid 1 sub f, 2 0 tot en met 4 0 WOHV. Dat impliceert dat Verhuurder er op grond van art. 2a lid 1 WOHV, zorg voor moet dragen dat de Kerncommissie de werkzaamheden kan verrichten die met haar taak verband houden. Dit houdt bijvoorbeeld in het beschikbaar stellen van een vergaderruimte, een naar het oordeel van de Huurcommissie redelijke wens van de Kerncommissie. Zaaknummer VI.4 Dan komt de vraag aan de orde of de Kerncommissie recht heeft op informatie over de kosten van de renovatiewerkzaamheden en de daarmee samenhangende huurverhogingen. En ten slotte moet de vraag beantwoord worden of de Kerncommissie recht heeft op inzage in alle individuele huurprijzen en de opbouw daarvan. Daarover overweegt de Huurcommissie het volgende. Verhuurder heeft alle individuele huurders geïnformeerd over de renovatiewerkzaamheden en de daarmee samenhangende huurverhogingen. Naar het oordeel van de commissie heeft verhuurder daarmee ruimschoots voldaan aan zijn informatieplicht, in elk geval op individueel niveau. Wanneer een huurder van mening is dat een onjuistheid is opgetreden bij een huurverhoging na renovatie, kan hij zich, binnen 3 maanden na de voltooiing van de werkzaamheden, (op individuele basis) tot de Huurcommissie wenden met een verzoek de redelijkheid te beoordelen van die verhoogde huurprijs. Daarmee is voldoende gewaarborgd dat huurverhogingen na een renovatie getoetst worden. De Huurcommissie ziet op basis van de WOHV geen ingang voor de Kerncommissie om als bewonerscommissie te worden geïnformeerd, naast de individuele informatieverstrekking die Verhuurder heeft gedaan. Ook over de informatiewens over de individuele huurprijzen concludeert de Huurcommissie dat zij in de WOHV geen basis vindt voor een recht op informatie over bestaande huren, omdat ook hier Verhuurder zijn informatieplicht op individuele basis ruim voldoende heeft vervuld. Ook hier geldt dat bewoners (op individuele basis) de Huurcommissie kunnen inschakelen, wanneer zij twijfelen over de juistheid van hun huurprijs. 7

8 VII De beslissing VII.1 Verhuurder heeft art. 2a lid 1 WOHV niet juist nageleefd, door de Kerncommissie niet de faciliteiten van een bewonerscommissie toe te kennen. VII.2 Ten aanzien van de verzoeken om informatie over de kosten van de renovatie en de daarmee samenhangende huurverhogingen, en over de individuele huurprijzen en de opbouw daarvan constateert de Huurcommissie geen schending van de WOHV. Volgens artikel 8a van de WOHV worden partijen geacht te zijn overeengekomen wat in deze uitspraak is vastgesteld, tenzij een van hen binnen acht weken nadat de uitspraak is verzonden een beslissing van de rechter heeft gevorderd over het punt waarover de Huurcommissie om een uitspraak was verzocht. Deze uitspraak wordt opgenomen in een openbaar register dat voor iedereen toegankelijk is. Deze uitspraak is verzonden zowel aan de Kerncommissie als aan Verhuurder. Utrecht, De Huurcommissie, Mr. E.M. Jacquemijns Zittingsvoorzitter Mr. P.G.A. van der Sanden en F. Agterkamp Zittingsleden W. Bontekoe Secretaris 8

SAMENVATTING UITSPRAAK

SAMENVATTING UITSPRAAK 102450 SAMENVATTING Berisping wegens afwezigheid bij cursus en wegens ongeldig BAPO-gebruik BVE Docent heeft zijn leidinggevende vooraf medegedeeld niet aanwezig te zullen zijn bij de cursus vanwege detacheringswerkzaamkeheden.

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen. h2>klacht

Beoordeling Bevindingen. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) te Rotterdam sinds de overname van de inning van de kinderalimentatie per 15 november 1996 onvoldoende

Nadere informatie

SAMENVATTING. het College van Bestuur van de Stichting C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever

SAMENVATTING. het College van Bestuur van de Stichting C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever SAMENVATTING 105250 - Geschil over toepassing artikel H-60 De werknemer is op grond van artikel H-60 CAO BVE (herplaatsing in lagere functie vanwege disfunctioneren) vanuit een schaal 14-functie zonder

Nadere informatie

Partijen: De medezeggenschapsraad van "De Goudse Scholengemeenschap" te Gouda, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad (MR)

Partijen: De medezeggenschapsraad van De Goudse Scholengemeenschap te Gouda, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad (MR) Uitspraaknr. G530 Datum: 7 juni 1995 Soort geschil: Interpretatiegeschil Partijen: De medezeggenschapsraad van "De Goudse Scholengemeenschap" te Gouda, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad (MR)

Nadere informatie

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014 GOVERNANCE HANDBOEK 2 december 2014 Governance-handboek Vestia Inhoudsopgave Inleiding op Governance-handboek Vestia Extern toezichtskader 01. Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) 02. AedesCode 03.

Nadere informatie

- Het gaat hier om een professionele code die andere accenten legt dan de verschillende huisregels van opdrachtgevers, dat zijn organisatiecodes.

- Het gaat hier om een professionele code die andere accenten legt dan de verschillende huisregels van opdrachtgevers, dat zijn organisatiecodes. GEDRAGSCODE SRA ALGEMEEN 1. Doel en ontwikkeling In deze code is geformuleerd welk gedrag de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA) van een bij haar geregistreerde arbeidsdeskundige verwacht. De code

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 077.01 ingediend door: hierna te noemen 'klaagster', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A 14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A Beslissing van 17 februari 2015 in de zaak 14-297A en 298A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken

Nadere informatie

Jaarverslag Geschillenadviescommissie 2014

Jaarverslag Geschillenadviescommissie 2014 Jaarverslag Geschillenadviescommissie 2014 Vastgesteld door de Geschillenadviescommissie d.d. 17 maart 2015 Goedgekeurd door de besturen van de aangesloten corporaties d.d. Inhoudsopgave MISSCHIEN EVEN

Nadere informatie

Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal

Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal Vastgesteld d.d. 1mei 2009 Inhoud 0. INLEIDING.3 1. ALGEMEEN 4 2. PROCEDURE 4 2.1 SL00PBEsLuIT 4 2.2 HuuROPzEGGING 4 2.3 INDIVIDUELE AFSPRAKEN MET BEWONERS (HuISBEzoEKEN)

Nadere informatie

De Klachtencommissie voor Mitros

De Klachtencommissie voor Mitros Jaarverslag 2011 JAARVERSLAG 2011 De Klachtencommissie voor Mitros De Klachtencommissie voor Mitros Postbus 8236, 3503 RE Utrecht T (030) 880 39 10 6 juni 2012 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Inleiding...

Nadere informatie

COMMISSIE HANDHAVING GEDRAGSCODE SMS-DIENSTVERLENING

COMMISSIE HANDHAVING GEDRAGSCODE SMS-DIENSTVERLENING COMMISSIE HANDHAVING GEDRAGSCODE SMS-DIENSTVERLENING Beslissing van 12 december 2008 op de verzoeken van 1 de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VODAFONE B.V. (hierna: Vodafone), gevestigd

Nadere informatie

en in de zaak 12-213A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Amsterdam

en in de zaak 12-213A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Amsterdam van 30 oktober 2012 in de zaak 12-212A naar aanleiding van de klacht van de heer P/a mr.. en in de zaak 12-213A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement

Nadere informatie

Datum 21 maart 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 26. Telefoon E-mail. Betreft

Datum 21 maart 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 26. Telefoon E-mail. Betreft Openbare versie boetebesluit AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING Strikt vertrouwelijk Leadprovider B.V. [ ] [ ] [.] Datum 21 maart 2012 Pagina 1 van 26 Telefoon E-mail Betreft [.] [.]@afm.nl Oplegging

Nadere informatie

6. Bij e-mail van 31 maart 2014 heeft Google het CBP geïnformeerd over de voortgang van de door Google genomen en voorgenomen maatregelen.

6. Bij e-mail van 31 maart 2014 heeft Google het CBP geïnformeerd over de voortgang van de door Google genomen en voorgenomen maatregelen. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN Google Inc. DATUM 17 november 2014

Nadere informatie

Sociaal plan. Herstructurering woningen en woonomgeving van de:

Sociaal plan. Herstructurering woningen en woonomgeving van de: Sociaal plan Herstructurering woningen en woonomgeving van de: Appelbloesemstraat 1 t/m 32 e+o, Cameliastraat 1 t/m 34 e+o, Clematisstraat 1 t/m 32 e+o, Floraplein 16 t/m 69 e+o, Papaverstraat 1 t/m 32

Nadere informatie

1.2 De bank heeft het beroep bestreden bij een op 4 maart 2013 gedateerd verweerschrift.

1.2 De bank heeft het beroep bestreden bij een op 4 maart 2013 gedateerd verweerschrift. Uitspraak Commissie van Beroep 2013-21 d.d. 24 juni 2013 (prof. mr. F.R. Salomons, voorzitter, mr. A. Bus, mr. F.H.J. Mijnssen, mr. F.P. Peijster en mr. A. Rutten-Roos, leden, en mr. M.J. Drijftholt, secretaris)

Nadere informatie

RAPPORT BGK-INTEGRAAL 2013

RAPPORT BGK-INTEGRAAL 2013 RAPPORT BGK-INTEGRAAL 2013 Inventarisatie door een werkgroep uit de rechterlijke macht inzake de beoordeling van gevorderde buitengerechtelijke kosten November 2013 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 I.

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de minister van Justitie (nu Veiligheid en Justitie). Datum: 19 april 2011 Rapportnummer: 2011/116

Rapport. Rapport over een klacht over de minister van Justitie (nu Veiligheid en Justitie). Datum: 19 april 2011 Rapportnummer: 2011/116 Rapport Rapport over een klacht over de minister van Justitie (nu Veiligheid en Justitie). Datum: 19 april 2011 Rapportnummer: 2011/116 2 p class="c3">rapport Rapport over een klacht over de minister van

Nadere informatie

Feitenonderzoek naar twee klachten jegens de heer Leutscher, raadslid in gemeente IJsselstein

Feitenonderzoek naar twee klachten jegens de heer Leutscher, raadslid in gemeente IJsselstein Feitenonderzoek naar twee klachten jegens de heer Leutscher, raadslid in gemeente IJsselstein Ronald van der Mark Thomas Wesselink 27 maart 2015 52249 Feitenonderzoek naar twee klachten jegens de heer

Nadere informatie

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet In Nederland is de bescherming van huurders goed geregeld. De huurder ontleent zijn of haar rechten aan het Burgerlijk Wetboek. Dat houdt in dat het voor de verhuurder

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV)

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) 12 Mevrouw mr. P. Oskam Kennedy Van der Laan Iets later dan in PIV-Bulletin 2012, 1 aangekondigd bespreek ik in dit vierde artikel sinds

Nadere informatie

Woord vooraf 2. Hoofdstuk 4. Schadevergoeding en verwante onderwerpen 34 4.1 Schadevergoeding 34 4.2 Eigen schuld 35 4.3 Schadebeperking 35

Woord vooraf 2. Hoofdstuk 4. Schadevergoeding en verwante onderwerpen 34 4.1 Schadevergoeding 34 4.2 Eigen schuld 35 4.3 Schadebeperking 35 Inhoud Woord vooraf 2 Hoofdstuk 1. Inleiding 3 1.1 Vormen van effectendienstverlening 3 1.2 Zorgplicht 3 1.3 Het onderscheid execution only / adviesrelatie 4 1.4 Het onderscheid adviesrelatie / vermogensbeheer

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-66 d.d. 27 februari 2013 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, J.C. Buiter en mr. H.J. Schepen, leden en mevrouw mr. M. Nijland, secretaris)

Nadere informatie

Renteberekening door Gerechtsdeurwaarders

Renteberekening door Gerechtsdeurwaarders Renteberekening door Gerechtsdeurwaarders Een verkennend onderzoek naar de wijze van renteberekening in de meest voorkomende gerechtsdeurwaarders softwarepakketten Utrecht, 4 december 2012 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

BELEIDSBOEK SERVICEKOSTEN EN NUTSVOORZIENINGEN HUURCOMMISSIE

BELEIDSBOEK SERVICEKOSTEN EN NUTSVOORZIENINGEN HUURCOMMISSIE BELEIDSBOEK SERVICEKOSTEN EN NUTSVOORZIENINGEN HUURCOMMISSIE Versie Juli 2014 (pagina 22 aangevuld op 1 mei 2015) 2 Beleidsboek servicekosten en nutsvoorzieningen Huurcommissie juli 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

3 Risico-overgang bij de koop van een woning

3 Risico-overgang bij de koop van een woning 3 Risico-overgang bij de koop van een woning Van: Aan: Vorm: M.E.L. Fikkers A.K. Zirar Memorie van grieven OPDRACHT De Rechtbank Den Haag heeft op 3 oktober 2010 vonnis gewezen in de zaak Joppensz/Van

Nadere informatie

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet In Nederland is de bescherming van huurders goed geregeld. De huurder ontleent zijn of haar rechten aan het Burgerlijk Wetboek. Dat houdt in dat het voor de verhuurder

Nadere informatie