SAMENWERKINGSOVEREENKOMST DE ALLIANTIE AMSTERDAM HUURDERSPLATFORM PALLADION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMENWERKINGSOVEREENKOMST DE ALLIANTIE AMSTERDAM HUURDERSPLATFORM PALLADION"

Transcriptie

1 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST DE ALLIANTIE AMSTERDAM EN HUURDERSPLATFORM PALLADION 2 oktober 2007

2 Inleiding Ondergetekenden, Huurdersplatform Palladion gevestigd aan Westmallepad 8 te Amsterdam, in deze zin tevens handelend namens de door Huurdersplatform Palladion vertegenwoordigde bewonerscommissies, hierna te noemen bewonerscommissies, te dezen vertegenwoordigd door C.A.M. Kloppenburg Zegers (voorzitter) en de Alliantie Amsterdam, deel uitmakend van stichting de Alliantie, kantoorhoudende aan de James Wattstraat 100 te Amsterdam, te dezen vertegenwoordigd door G. H. Weenink (algemeen directeur Alliantie Amsterdam). overwegende: - dat de Alliantie Amsterdam verantwoordelijk is voor het beheer en het beleid op het gebied van haar totale woningbestand; - dat bij het beheer en de beleidsontwikkeling door de Alliantie Amsterdam participatie van huurders noodzakelijk is en bijdraagt aan verbetering van de kwaliteit van het woningbestand, van de woonomgeving en de dienstverlening; - dat structureel overleg tussen de Alliantie Amsterdam en Huurdersplatform Palladion en bewonerscommissies daarvan niet het enige maar wel een onmisbaar onderdeel uitmaakt èn - dat deze samenwerkingsovereenkomst als doel heeft het hiervoor bedoelde overleg op een zo goed mogelijke wijze te laten plaats vinden, met als doel tot een optimale samenwerking te komen met respect voor wederzijdse standpunten en doelstellingen; - dat Huurdersplatform Palladion de vereniging is van alle door de Alliantie Amsterdam erkende bewonerscommissies en complexvertegenwoordigers; - dat Huurdersplatform Palladion de vertegenwoordiger is van alle huidige en toekomstige huurders van de Alliantie Amsterdam en er naar streeft hun belangen te behartigen; - dat het belangrijk is dat Huurdersplatform Palladion deze betrokkenheid en invloed uitoefent vanuit een sterke, onafhankelijke en zelfstandige positie en dat mede daarom waarde moet worden gehecht aan de representativiteit van Huurdersplatform Palladion; - dat de Alliantie Amsterdam de belangen van huurders van haar woningen erkent en daarom met Huurdersplatform Palladion overlegt en samenwerkt zodat de invloed van huurders op het beleid van de Alliantie Amsterdam 1

3 voldoende wordt gewaarborgd; - Dat deze overeenkomst de bestaande rechtsverhoudingen tussen de Alliantie c.q. de Alliantie Amsterdam en de individuele huurders onverlet laat; komen het volgende overeen: 2

4 Begrippen en definities Artikel 1 De in deze samenwerkingsovereenkomst gebruikte begrippen moeten als volgt worden begrepen; De Alliantie Amsterdam: De Alliantie Amsterdam is een werkmaatschappij van de Stichting Alliantie, gevestigd te Hilversum. de Alliantie is een toegelaten instelling conform het BBSH. Huurdersplatform Palladion: Huurdersplatform Palladion is de lokale huurdersorganisatie te Amsterdam die tot doel heeft de belangen van de huurders van de Alliantie Amsterdam te behartigen. Bewonerscommissie: Een bewonerscommissie, al dan niet zijnde een rechtspersoon, is een uit de huurders en/ of hun mede bewoners op basis van deze Samenwerkingsovereenkomst en het Reglement Bewonerscommissies gekozen of benoemde vertegenwoordiging. Complexvertegenwoordiger: die persoon die namens een wooncomplex optreedt dat geen bewonerscommissie heeft en die op grond van het Reglement Bewonerscommissies erkend is door Huurdersplatform Palladion en de verhuurder. Huurder: Huurder en/of medehuurder is(zijn) de natuurlijke persoon(en) die een woning huurt(en) in eigendom van de Alliantie Amsterdam. Meerderjarige medebewoners, die hun hoofdverblijf in een gehuurde woning hebben zijn voor zover het deze samenwerkingsovereenkomst betreft gelijkgesteld aan de huurder/medehuurder. Bewoner: Onder bewoner en/of medebewoner wordt, naast huurder en medehuurder, verstaan degene, die met instemming van de Alliantie Amsterdam en/of de 3

5 huurder zijn hoofdverblijf in de gehuurde woning heeft. Complex: Een verzameling woningen van de Alliantie Amsterdam die financieel, administratief, qua bouwwijze of anderszins een eenheid vormen èn die in beginsel de basis vormen van het werkgebied van de bewonerscommissie. AAHA: De overkoepelende huurdersorganisatie waarin de lokale huurdersorganisaties van de werkmaatschappijen zijn verenigd met als doel de belangen van alle huurders van de Alliantie te behartigen. Haar kantoor is gevestigd in Amersfoort. BBSH: Besluit Beheer Sociale Huursector. Wet op het overleg huurders, verhuurder: Wet waarin zijn opgenomen de minimale eisen waaraan het overleg tussen huurders en verhuurders moet voldoen. Reglement Bewonerscommissies: Reglement waarin oprichting, instandhouding, rechten en plichten van de bewonerscommissies in het werkgebied van de Alliantie Amsterdam zijn opgenomen. 4

6 Doelstellingen en Uitgangspunten Artikel 2 1. De samenwerkingsovereenkomst is opgesteld met de doelstelling: a. goede mogelijkheden te bieden om de belangen te behartigen van de huurders en (mede)bewoners van de Alliantie Amsterdam. b. De Alliantie Amsterdam door het overleg mogelijkheden te bieden om de dienstverlening aan haar huurders te optimaliseren. c. De taken en bevoegdheden van de Alliantie Amsterdam en Huurdersplatform Palladion te verduidelijken. d. Regels en procedures af te spreken om het overleg tussen de Alliantie Amsterdam en Huurdersplatform Palladion te verduidelijken en te structureren en een goede overlegrelatie te bevorderen. e. Het bevorderen van gelijkwaardig overleg tussen de Alliantie Amsterdam, Huurdersplatform Palladion en de bewonerscommissies. 2. De Alliantie Amsterdam en Huurdersplatform Palladion bevorderen gezamenlijk de totstandkoming van bewonerscommissies in complexen of buurten. 3. Deze overeenkomst biedt Huurdersplatform Palladion de mogelijkheid en middelen om de belangen van de bewoners te bundelen en in te brengen in het beleid van de Alliantie Amsterdam. Aan de Alliantie Amsterdam biedt het de mogelijkheid om met één organisatie te overleggen hoe deze belangen in het beleid ingepast kunnen worden. 4. Partijen streven er naar via constructief overleg en onderhandelingen tot overeenstemming te komen. 5. De Alliantie Amsterdam maakt nieuwe huurders attent op de mogelijkheid donateur te worden van Huurdersplatform Palladion, zich aan te sluiten bij een bestaande bewonerscommissie of bij het ontbreken daarvan op de mogelijkheid een dergelijke commissie op te richten. 6. Deze samenwerkingsovereenkomst beoogt het vastleggen van een overlegstructuur waarin sprake is van een onlosmakelijk met elkaar verbonden trits van overleg op het niveau van bewonerscommissie, Huurdersplatform Palladion en AAHA. Deze trits ziet er als volgt uit: 1. AAHA Behartigt de belangen van alle huurders van de Alliantie. Heeft als gesprekspartner de directie van de Alliantie. Heeft van doen met werkmaatschappijoverstijgend beleid. 5

7 2. Huurdersplatform Palladion Behartigt de belangen van alle huurders van de Alliantie Amsterdam. Heeft als gesprekspartner de directie van de Alliantie Amsterdam. Heeft van doen met complexoverstijgend beleid. Maakt deel uit van AAHA. 3. Bewonerscommissie Behartigt de belangen van huurders van een (deel)complex van de Alliantie Amsterdam. Heeft als gesprekspartner een vertegenwoordiger van de afdeling Beheer c.q. de gebiedsgerichte beheerorganisatie; Heeft van doen met complexaangelegenheden. Maakt deel uit van Huurdersplatform Palladion. Adviesrecht en eventueel instemmingsrecht op genoemde gebieden is het exclusieve recht van deze partijen. De Bewonerscommissie Artikel 3 1. Deze overeenkomst is onverkort van toepassing op bewonerscommissies van de Alliantie Amsterdam die voldoen aan het Reglement Bewonerscommissies. 2. De positie, rechten en plichten van een bewonerscommissie zijn vastgelegd in het Reglement Bewonerscommissies. Erkenning en Representativiteit Artikel 4 1. Huurdersplatform Palladion wordt door de Alliantie Amsterdam erkend als onderhandelingspartner op voorwaarde en zolang; a. Haar leden bestaan uit de bewonerscommissies, die op grond van het reglement bewonerscommissies door Huurdersplatform Palladion zijn erkend. b. Het bestuur wordt gekozen en gecontroleerd door haar leden, die de huurders van de Alliantie Amsterdam vertegenwoordigen. c. Huurdersplatform Palladion haar leden op de hoogte houdt en betrekt bij haar activiteiten en het bepalen van haar standpunten. d. Zij ten minste eenmaal per jaar een ledenvergadering uitschrijft en aldaar verantwoording aflegt van haar activiteiten en de besteding van de 6

8 financiën in het afgelopen jaar alsmede de plannen voor het komende jaar bespreekt en vaststelt. e. Huurdersplatform Palladion de opbouw en de totstandkoming van bewonerscommissies bevordert en stimuleert. f. Huurdersplatform Palladion haar leden actief ondersteunt en voldoende begeleidt bij hun activiteiten. g. Huurdersplatform Palladion de huurders van de Alliantie Amsterdam informeert over haar activiteiten en het gevoerde beleid. h. Huurdersplatform Palladion de Alliantie Amsterdam door middel van een inhoudelijk en financieel jaarverslag informeert over de inspanningen die zij heeft verricht op de in artikel 4 lid a tot en met g beschreven gebieden. Financiële Regeling Artikel 5 1. De Alliantie Amsterdam voorziet, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7, van de Wet op het overleg huurders, verhuurder, het Huurdersplatform Palladion van een dusdanige financiële bijdrage dat het Huurdersplatform Palladion haar werkzaamheden volgend uit het BBSH, de Wet op het overleg huurders, verhuurder, deze samenwerkingsovereenkomst en het Reglement Bewonerscommissies goed kan uitvoeren. 2. De vaststelling van de daarvoor benodigde bedragen en de methode van rekening en verantwoording zullen worden vastgelegd in een aparte financiële overeenkomst. Overlegprotocol Artikel 6 1. Data van overlegvergaderingen tussen Huurdersplatform Palladion en de Alliantie Amsterdam worden in overleg vastgesteld. 2. De agenda wordt vastgesteld door een agendacommissie, bestaande uit de voorzitter van Huurdersplatform Palladion en de algemeen directeur van de Alliantie Amsterdam of iemand namens hen. 3. In principe zijn de agenda en de benodigde stukken beschikbaar voor vergadering van het bestuur van Huurdersplatform Palladion voorafgaand aan het overleg met de Alliantie Amsterdam. Voor de agenda geldt dat deze minimaal twee weken voorafgaand aan het overleg beschikbaar is, voor de benodigde stukken een week. 7

9 4. De vergadering wordt beurtelings geleid door een vertegenwoordiger van de Alliantie Amsterdam en een vertegenwoordiger van Huurdersplatform Palladion 5. De Alliantie Amsterdam draagt zorg voor secretariële ondersteuning en notulering van het overleg. 6. Met wederzijdse instemming kan van het in lid 1 tot en met 5 gestelde worden afgeweken. Het overleg Artikel 7 1. Huurdersplatform Palladion en de Alliantie Amsterdam voeren overleg over die onderwerpen, die voor alle huurders van de Alliantie Amsterdam van belang zijn, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2, 8, 9 en 10, 2. Beide partijen voeren het overleg vanuit het respect voor een ieders doelstellingen en uitgangspunten. 3. De Alliantie Amsterdam wordt in het overleg vertegenwoordigd door de directie en eventuele adviseurs. 4. Huurdersplatform Palladion wordt in het overleg vertegenwoordigd door haar bestuur en eventuele adviseurs. 5. Het overleg vindt tenminste vier keer per jaar plaats en zoveel vaker als door partijen gezamenlijk gewenst. 6. Overlegvergaderingen worden voorbereid, geleid en verslagen in overeenstemming met het in artikel 6 genoemd overlegprotocol. Wie, wat, wanneer Artikel 8 Het overleg tussen de Alliantie Amsterdam en Huurdersplatform Palladion maakt deel uit van een overlegstructuur op verschillende belangenniveau's, conform: 1. onderstaand schema 2. de lijst van onderwerpen waarnaar verwezen wordt in art overige onderwerpen die de belangen van de huurder raken 8

10 Namens de Alliantie Amsterdam/Alliantie Schema van overleg Wat Alliantiebeleid Werkmaatschappijoverstijgende zaken Alliantie-Amsterdam beleid Complexoverstijgende zaken Complexgerelateerde zaken Individuele zaken Wie namens de huurders (Bestuur) AAHA Bestuurder de Alliantie Bestuur Huurdersplatform Palladion (bestuur) Bewonerscommissie Individuele huurders Directie de Alliantie Amsterdam Gemandateerd medewerker afdeling Beheer Individuele medewerkers de Alliantie Amsterdam Frequentie Daar bepaald Tenminste 4 keer per jaar Tenminste 2 keer per jaar Ad hoc Informatie, advies en instemmingsrecht Artikel 9 1. Informatierecht Informatierecht is het recht om geïnformeerd te worden. Het gaat hierbij om feitelijke informatie zonder welke Huurdersplatform Palladion haar werk niet optimaal kan verrichten of die zij nodig heeft om een beter begrip te hebben voor het beleid van de Alliantie Amsterdam c.q. de Alliantie. a. De Alliantie Amsterdam verstrekt op eigen initiatief, tijdig en kosteloos alle relevante informatie aan Huurdersplatform Palladion. b. De Alliantie Amsterdam verplicht zich voorts informatie over onderwerpen van beheer en beleid te verstrekken op verzoek van Huurdersplatform Palladion c. De bespreking van deze stukken wordt op zodanig tijdstip geagendeerd dat invloed van Huurdersplatform Palladion op de vaststelling van de stukken mogelijk is. d. De onderwerpen waarover ten minste informatie wordt gegeven, zijn vastgelegd op de lijst, waarnaar art. 10 van deze overeenkomst verwijst. Over al deze onderwerpen komt de informatie tijdig en vol- 9

11 ledig tenzij het bedrijfsbelang van de Alliantie zich hiertegen verzet zoals benoemd in artikel 3 lid 3 van de Wet op het overleg huurders verhuurder. e. Huurdersplatform Palladion zal alles doen om vragen en/of kennis over onderwerpen waarnaar art. 10 van deze overeenkomst verwijst, tijdig en volledig ter kennis van de Alliantie Amsterdam brengen. 2. Adviesrecht a. Huurdersplatform Palladion kan de directie van de Alliantie Amsterdam te allen tijde gevraagd en ongevraagd adviseren over al de onderwerpen die de belangen van de huurders raken en waarvan de beleidskeuzes bij de directie van de Alliantie Amsterdam liggen. Voordat de Alliantie Amsterdam over een onderwerp advies aanvraagt, heeft hierover vooraf overleg plaats gevonden. Het adviesrecht betreft ook de onderwerpen die betrekking hebben op het lokale beleid van de Alliantie Amsterdam waarover de directie van de Alliantie het beleid vaststelt. Er wordt tenminste advies aangevraagd over de onderwerpen waarnaar art. 10 verwijst. b. Huurdersplatform Palladion reageert binnen zes weken schriftelijk en gemotiveerd op een adviesaanvraag van de Alliantie Amsterdam. Doet Huurdersplatform Palladion dit niet dan gaat de Alliantie Amsterdam er van uit dat Huurdersplatform Palladion instemt met het voornemen van de Alliantie Amsterdam en kan tot uitvoering worden overgegaan. c. De Alliantie Amsterdam dient binnen zes weken schriftelijk en gemotiveerd aan te geven of zij het advies al dan niet overneemt. d. Indien de directie een advies niet overneemt, vindt er een overleg plaats tussen partijen indien één der partijen aangeeft daar behoefte aan te hebben. Dat overleg dient plaats te vinden binnen twee weken nadat het besluit van de directie van de Alliantie Amsterdam aan Huurdersplatform Palladion is kenbaar gemaakt, conform het bepaalde in artikel 4. Dit overleg laat onverlet de bevoegdheden van de Alliantie Amsterdam op grond van het bepaalde in artikel 5 lid 3 van de Wet op het overleg huurders verhuurder. e. Het adviesrecht is van toepassing op de volgende fasen; het voornemen om nieuw beleid te ontwikkelen, bestaand beleid te wijzigen, het vaststellen van beleid en de uitwerking van beleid. 10

12 f. Het overleg en de advisering over onderwerpen waar het adviesrecht van kracht is, wordt gevoerd op basis van inzichtelijke en controleerbare informatie en onderbouwing. g. Bij de onderbouwing en presentatie van beleidskeuzes moet inzichtelijk worden gemaakt wat de financiële gevolgen daarvan zijn. h. In overleg kan worden afgeweken van de in dit artikel genoemde reactietermijnen. 3. Instemmingsrecht Artikel 10 van deze overeenkomst verwijst naar de lijst, waarin de onderwerpen zijn opgenomen, waarop het instemmingsrecht van toepassing is. De Alliantie Amsterdam neemt over de desbetreffende onderwerpen geen besluiten zonder dat daarover met het Huurdersplatform Palladion overeenstemming is bereikt. Onderwerpen waarvoor het recht op overleg, informatie, advies en instemming geldt Artikel 10 De onderwerpen waarvoor het recht op overleg, op informatie, op advies en op instemming geldt zijn vastgelegd in de zogenaamde Kruisjeslijst. De lijst is richtinggevend maar geen uitputtende opsomming van de onderwerpen. De lijst maakt integraal onderdeel uit van deze overeenkomst. De lijst is opgenomen als bijlage bij deze overeenkomst. Spelregels Artikel Partijen proberen zo veel mogelijk verschilpunten van inzicht en/of mening over de uitvoering van deze overeenkomst, de overlegprocedure en het overlegproces in onderling overleg op te lossen, zonodig in een extra overleg 2. Er is sprake van een geschil over de uitvoering van deze overeenkomst, de overlegprocedure en/of het overlegproces als er aan al de (overige) overlegvoorwaarden is voldaan en tenminste één der partijen binnen een week na het in lid 1 bedoelde overleg. schriftelijk meedeelt dat er een verschil van inzicht en/of mening is. Betreffende partij geeft tevens aan of zij zich daarbij neerlegt of toepassing wenst van het bepaalde in artikel

13 3. Indien partijen zich neerleggen bij een geschil en besluiten rondom dit geschil naar buiten te treden dan zal altijd de andere partij de gelegenheid worden geboden daar haar visie tegenover te stellen (hoor en wederhoor) Geschillenregeling Artikel Indien (één van) de partijen besluiten het geschil aan een geschillencommissie voor te leggen, conform het bepaalde in artikel 11 lid 2 dan wordt een geschillencommissie opgericht die een uitspraak zal doen binnen zes weken na het aanhangig maken van het geschil, 2. Zodra een geschil aanhangig wordt gemaakt worden onverwijld de directie van de Alliantie en AAHA hierover schriftelijk geïnformeerd door de Alliantie Amsterdam. 3. Van de behandeling van een geschil gaat een opschortende werking uit, tenzij zakelijke belangen van de Alliantie Amsterdam daar ernstig door worden geschaad en/of er geen mogelijkheid bestaat het besluit op een later tijdstip alsnog uit te voeren c.q. de effecten van het opschorten van een besluit onomkeerbaar zijn. 4. Partijen kunnen een geschil niet voorleggen aan een bevoegde rechterlijke instantie zolang het geschil in behandeling is bij de geschillencommissie. 5. De geschillencommissie bestaat uit drie leden. Elk der partijen benoemt binnen een week na het aanhangig maken van het geschil één lid. Binnen een week nadien wordt een derde lid benoemd door de reeds benoemde leden, dit lid is tevens de voorzitter van de geschillencommissie. 6. Indien een der partijen niet binnen de gestelde termijn het door haar of hem aan te wijzen lid benoemt, wordt de geschillencommissie toch geacht reglementair te zijn samengesteld en kan zij haar taak verrichten. 7. De geschillencommissie bepaalt haar oordeel op basis van schriftelijke stukken en wat partijen mondeling in een zitting naar voren brengen. 8. De geschillencommissie stelt de betrokken bij het geschil zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken na het aanhangig maken van het geschil schriftelijk in kennis van haar oordeel in de vorm van een zwaarwegend advies. De termijn kan maximaal met vier weken worden verlengd als de geschillencommissie aangeeft meer tijd nodig te hebben. 9. De Alliantie Amsterdam respectievelijk Huurdersplatform Palladion kan het oordeel van de geschillencommissie naast zich neerleggen. Daarvan dient dan zowel de andere partij als de directie van de Alliantie alsmede de vereniging AAHA op de hoogte te worden gesteld, schriftelijk en gemotiveerd, 12

14 binnen twee weken nadat partijen van het oordeel van de geschillencommissie in kennis zijn gesteld. 10. Indien een van de partijen zich niet kan vinden in de uitspraak van de geschillencommissie dan staat de weg naar de rechter open. 11. Ongeacht het oordeel van een geschillencommissie en/of een bevoegd rechter staat het partijen vrij tot een vorm van actie over te gaan, zolang is voldaan aan de volgende voorwaarden: I. Elke actie wordt vooraf bekend gemaakt aan de andere partij, zodat deze nog redelijkerwijs de gelegenheid heeft vooraf te reageren. II. Bij communicatie naar buiten wordt de andere partij altijd de gelegenheid geboden haar visie te geven. III. Zich bij acties beperken tot acties die vallen binnen het wettelijke kader. 12. In geval van een geschil en/of actie zoals bedoeld in lid 9 streven partijen ernaar dat niet van invloed te laten zijn op het overleg over andere, niet direct aan het geschil gerelateerde onderwerpen. Het is de intentie om het overleg op andere punten doorgang te laten vinden in de sfeer van deze samenwerkingsovereenkomst. Aard, duur en wijziging van de overeenkomst Artikel Deze overeenkomst wordt beschouwd als een reglement zoals bedoeld in artikel 17 van het BBSH en is een verdere uitwerking van en aanvulling op de Wet op het overleg huurders, verhuurder. 2. Bij wijziging van wetgeving of inwerkingtreding van enige andere wetgeving betreffende het overleg tussen Huurder en Verhuurder, zal de samenwerkingsovereenkomst worden aangepast, indien en zover dat nodig is. 3. De Alliantie Amsterdam zal geen soortgelijke overeenkomsten met andere organisaties van huurders, bewoners of woningzoekenden aangaan, indien Huurdersplatform Palladion hier niet mee kan instemmen. 4. Deze overeenkomst is aangegaan voor een periode van drie jaar en wordt voor een zelfde periode stilzwijgend verlengd. De overeenkomst treedt in werking met ingang van de ondertekening van de overeenkomst. 5. Deze overeenkomst vervangt alle voorgaande overeenkomsten tussen de Alliantie Amsterdam en Huurdersplatform Palladion en haar rechtsvoorgangers. 13

15 6. De overeenkomst kan gewijzigd worden met wederzijdse instemming van beide partijen. De wijzigingen worden schriftelijk vastgelegd en ondertekend door beide partijen en treden pas dan in werking. 7. De overeenkomst kan worden opgezegd door één van de partijen, als deze partij van mening is dat de andere partij zich niet houdt aan de bepalingen die in deze overeenkomst zijn vastgelegd. Eenzijdige opzegging geschiedt schriftelijk en gemotiveerd met in achtneming van een opzegtermijn van zes maanden. Amsterdam, 2 oktober 2007 Namens Huurdersplatform Palladion Namens de Alliantie Amsterdam C.A.M. Kloppenburg Zegers (voorzitter) G.H. Weenink (algemeen directeur) 14

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE STICHTING CENTRALE HUURDERSRAAD NOORD-OOST-VELUWE EN WOONSTICHTING TRIADA

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE STICHTING CENTRALE HUURDERSRAAD NOORD-OOST-VELUWE EN WOONSTICHTING TRIADA 1 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE STICHTING CENTRALE HUURDERSRAAD NOORD-OOST-VELUWE EN WOONSTICHTING TRIADA Ondergetekenden, de Stichting Centrale Huurdersraad Noord-Oost-Veluwe, hierna te noemen:

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE BEWONERSCOMMISSIES* EN WOONSTICHTING TRIADA

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE BEWONERSCOMMISSIES* EN WOONSTICHTING TRIADA 1 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE BEWONERSCOMMISSIES* EN WOONSTICHTING TRIADA Ondergetekenden, de Bewonerscommissies* en woonstichting Triada, hierna te noemen: Triada komen het volgende overeen: Overwegingen

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Schildwolde, 14 mei 2009 Pagina 2 Samenwerkingsovereenkomst PARTIJEN Stichting Woningbouw Slochteren, hierna te noemen de verhuurder, in deze vertegenwoordigd door De heer D.E.

Nadere informatie

Reglement participatie van Bewonerscommissies

Reglement participatie van Bewonerscommissies Reglement participatie van Bewonerscommissies Definities Omnia Wonen: Stichting Omnia Wonen, gevestigd te Harderwijk Bewoner of huurder: een meerderjarig persoon die met betrekking tot een woongelegenheid

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016 Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion 23 juni 2016 Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion (HVS) Partijen Verhuurder Stichting Staedion hierna te noemen

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst WBV Arnemuiden en bewonersorganisatie De Hoogaars.

Samenwerkingsovereenkomst WBV Arnemuiden en bewonersorganisatie De Hoogaars. Samenwerkingsovereenkomst WBV Arnemuiden en bewonersorganisatie De Hoogaars. Ondergetekenden, WBV Arnemuiden, hierna te noemen de verhuurder en Bewonersorganisatie Arnemuiden De Hoogaars, hierna te noemen

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016 Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion 23 juni 2016 Reglement participatie van Bewonerscommissies Staedion Overwegingen dat de verhuurder Staedion met dit reglement nadere invulling

Nadere informatie

REGLEMENT Bewonerscommissies Versie definitief, 2 oktober 2007

REGLEMENT Bewonerscommissies Versie definitief, 2 oktober 2007 REGLEMENT Bewonerscommissies Versie definitief, 2 oktober 2007 versie definitief, 2 oktober 2007 1 Begrippen en definities Artikel 1 Huurdersplatform Palladion Bewonerskoepel Huurdersplatform Palladion

Nadere informatie

Beide samenwerkend onder de naam Samenwerkende Huurdersorganisaties (SHO)

Beide samenwerkend onder de naam Samenwerkende Huurdersorganisaties (SHO) SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Tussen Stichting Volkshuisvestingsgroep Wooncompagnie en Huurderskoepel Schagen en Omstreken Huurdersvereniging De Vijfhoek Beide samenwerkend onder de naam Samenwerkende Huurdersorganisaties

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Stichting De Huismeesters en Stichting Huurdersraad De Huismeesters Groningen, december 2008 Samenwerkingsovereenkomst, december 2008 Pagina van 7 Samenwerkingsovereenkomst Stichting

Nadere informatie

WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER

WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting,

Nadere informatie

a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; WET OP HET OVERLEG HUURDERS VERHUURDER (OVERLEGWET geldig per 1 januari 2009) HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a) Onze

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Ondergetekenden Stichting Studenten Huisvesting, hierin vertegenwoordigd door de bestuurder, hierna te noemen "de SSH" en Bewonersoverleg Koepel SSH, hierin vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Reglement Bewonerscommissies Woningstichting Rochdale

Reglement Bewonerscommissies Woningstichting Rochdale Reglement Bewonerscommissies Woningstichting Rochdale Overwegingen dat Rochdale erkent dat het in wederzijds belang is dat bewonerscommissies op complexniveau en Rochdale met elkaar overleg voeren over

Nadere informatie

Handreiking Bewonerscommissie. Uitgifte juli 2017, versie 1

Handreiking Bewonerscommissie. Uitgifte juli 2017, versie 1 Handreiking Bewonerscommissie. Uitgifte juli 2017, versie 1 Handreiking Bewonerscommissie. Dit document is samengesteld om u te laten zien hoe een bewonerscommissie wordt opgericht, geïnstalleerd en ondersteund

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Ondergetekenden, Destion, hierna te noemen Destion, in deze vertegenwoordigd door de heer W.H.A. Pothoff MRE, directeurbestuurder en Huurdersraad Destion, hierna te noemen de Huurdersraad, in deze vertegenwoordigd

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 2011

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 2011 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 2011 Stichting Huurdersbelangen Noordwijk en Noordwijkse Woningstichting 220211.doc pagina 1 van 14 Inhoudsopgave INLEIDING... 4 1. BEGRIPSOMSCHRIJVING... 5 2. DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST HUURDERS - VERHUURDER. Namens de verhuurder Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST HUURDERS - VERHUURDER. Namens de verhuurder Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken SAMENWERKINGSOVEREENKOMST HUURDERS - VERHUURDER Namens de verhuurder Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken en namens de huurders Stichting Huurdersorganisatie Het Gooi en Omstreken HGO SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst tussen: Huurders Belangenvereniging Enschede te Enschede en Bewonerscommisie te Enschede Definitie Bewonerscommissie: Een bewonerscommissie is een organisatie van bewoners, vaak

Nadere informatie

Wet op het overleg huurders verhuurder

Wet op het overleg huurders verhuurder Wet op het overleg huurders verhuurder Waaraan moet een huurdersorganisatie of bewonerscommissie voldoen? Huurdersorganisatie Een huurdersorganisatie moet om met de verhuurder te kunnen overleggen aan

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Woningcorporatie WoonGenoot en Huurdersvereniging OMSLAG

Samenwerkingsovereenkomst Woningcorporatie WoonGenoot en Huurdersvereniging OMSLAG Samenwerkingsovereenkomst Woningcorporatie WoonGenoot en Huurdersvereniging OMSLAG Partijen Stichting Woningcorporatie WoonGenoot hierna te noemen de verhuurder, in deze vertegenwoordigd door de heer Th.E.J.

Nadere informatie

B w. Verhuurder: Almelose Woningstichting Beter Wonen, Hierna te noemen de verhuurder, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

B w. Verhuurder: Almelose Woningstichting Beter Wonen, Hierna te noemen de verhuurder, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door B w Samenwerkingsovereenkomst Stichting Huurdersbelangen BeterWonen Partijen Verhuurder: Almelose Woningstichting Beter Wonen, Hierna te noemen de verhuurder, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Talis Bewonerscommissie..

Samenwerkingsovereenkomst Talis Bewonerscommissie.. Samenwerkingsovereenkomst Talis Bewonerscommissie.. De ondergetekenden: Woningcorporatie Talis, gevestigd te Nijmegen en vertegenwoordigd door.., hierna te noemen Talis en Bewonerscommissie werkzaam in

Nadere informatie

Reglement regionale geschillencommissie

Reglement regionale geschillencommissie Reglement regionale geschillencommissie Artikel 1 - Definities BBSH Commissie Verhuurders Bestuur Huurder Bewonerscommissie: Indiener Geschil : Besluit Beheer Sociale Huursector. : De geschillencommissie

Nadere informatie

Wet op het overleg huurders verhuurder

Wet op het overleg huurders verhuurder Wet op het overleg huurders verhuurder Wet van 27 juli 1998, houdende regels ter bevordering van het overleg tussen huurders en verhuurder van woongelegenheden, Stb. 1998, 501, gewijzigd bij wet van 27

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. (Tekst geldend op: 05-09-2012) Wet van 27 juli 1998, houdende regels ter bevordering van het overleg tussen huurders en verhuurder van woongelegenheden (Wet op het overleg huurders verhuurder) Wij Beatrix,

Nadere informatie

Wet op het overleg huurders verhuurder (1998) Bron:

Wet op het overleg huurders verhuurder (1998) Bron: Wet op het overleg huurders verhuurder (1998) Bron: http://wettenoverheidnl Wet van 27 juli 1998, houdende regels ter bevordering van het overleg tussen huurders en verhuurder van woongelegenheden (Wet

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst. tussen. Huurdersvereniging SAVAH. Stichting Trifolium Woondiensten Boskoop

Samenwerkingsovereenkomst. tussen. Huurdersvereniging SAVAH. Stichting Trifolium Woondiensten Boskoop Samenwerkingsovereenkomst tussen Huurdersvereniging SAVAH en Stichting Trifolium Woondiensten Boskoop Wijziging samenwerkingsovereenkomst 1 juli 2009 blad 1 Inhoudsopgave Artikel I - Begripsomschrijving...

Nadere informatie

Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/de Alliantie Amsterdam - 1 -

Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/de Alliantie Amsterdam - 1 - Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/Alliantie Amsterdam Op 25 juni 2007 ondertekende Huurdersplatform Palladion en de Alliantie de kruisjeslijst die deel uit maakt van de op 1 oktober 2007 ondertekende

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst voor Het Huurderscollectief Heuvelrug Wonen en Woningcorporatie Heuvelrug Wonen

Samenwerkingsovereenkomst voor Het Huurderscollectief Heuvelrug Wonen en Woningcorporatie Heuvelrug Wonen Samenwerkingsovereenkomst voor Het Huurderscollectief Heuvelrug Wonen en Woningcorporatie Heuvelrug Wonen Februari 2002 Ondergetekenden, Woningcorporatie Heuvelrug Wonen, hierna te noemen 'de Verhuurder'

Nadere informatie

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen.

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. - 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. Zaaknummer 2008S72525DO ALGEMENE BEPALINGEN a. bewonerscommissie: groep huurders van de Woningbouwvereeniging behorende tot één

Nadere informatie

Bijlage 3 Samenwerkingsovereenkomst CONCEPT-REGLEMENT BEWONERSCOMMISSIES

Bijlage 3 Samenwerkingsovereenkomst CONCEPT-REGLEMENT BEWONERSCOMMISSIES Bijlage 3 Samenwerkingsovereenkomst CONCEPT-REGLEMENT BEWONERSCOMMISSIES DOEL VAN DIT REGLEMENT ARTIKEL 1 1. De bewonerscommissie is een erkende vertegenwoordiging van huurders van een complex(en) en is

Nadere informatie

Privacyreglement EVC Dienstencentrum

Privacyreglement EVC Dienstencentrum PRIVACYREGLEMENT Privacyreglement EVC Dienstencentrum De directie van het EVC Dienstencentrum: Overwegende dat het in verband met een goede bedrijfsvoering wenselijk is een regeling te treffen omtrent

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Ondergetekenden, SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Stichting Trivire, hierna te noemen "Trivire en Stichting Huurdersparticipatieraad Trivire, hierna te noemen "HPT", hierna gezamenlijk te noemen partijen Overwegende

Nadere informatie

PROTOCOL VOOR HET OVERLEG VAN WOONKRACHT10 MET DE BEWONERSADVIESGROEPEN (BAG)

PROTOCOL VOOR HET OVERLEG VAN WOONKRACHT10 MET DE BEWONERSADVIESGROEPEN (BAG) PROTOCOL VOOR HET OVERLEG VAN WOONKRACHT10 MET DE BEWONERSADVIESGROEPEN (BAG) 1 Protocol voor het overleg van Woonkracht10 met de bewonersadviesgroepen (BAG) Ondergetekenden, Woonkracht10, de statutair

Nadere informatie

GESCHILLENCOMMISSIE WONINGSTICHTING GOEDESTEDE

GESCHILLENCOMMISSIE WONINGSTICHTING GOEDESTEDE Als u een klacht hebt, meldt u die natuurlijk bij GoedeStede. Maar als we onverhoopt samen geen oplossing vinden, kunt u daarna terecht bij de onafhankelijke geschillencommissie. Welke klachten? Bij de

Nadere informatie

Model Samenwerkingsovereenkomst organisatie en de vrijwilligersraad!

Model Samenwerkingsovereenkomst organisatie en de vrijwilligersraad! organisatie en de vrijwilligersraad Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 De organisatie (Naam van de organisatie of instelling waarbinnen de vrijwilligersraad functioneert als zelfstandig orgaan). 1.2 De directie

Nadere informatie

Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning

Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning, locatie... gevestigd te..., bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd door mevrouw M.A.C. van der Valk, hierna te noemen de zorgaanbieder en mevrouw/de

Nadere informatie

Woningzoekende: degene die zich heeft aangemeld voor een beschikbare woning van de SOR in de vrije sector.

Woningzoekende: degene die zich heeft aangemeld voor een beschikbare woning van de SOR in de vrije sector. REGLEMENT KLACHTEN- EN GESCHILLENCOMMISSIE SOR 1. Definities Huurder: een huurder van een woning of woonruimte van de SOR. Voor de toepassing van dit reglement wordt onder huurder eveneens verstaan de

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie WOONINC.

Reglement Geschillencommissie WOONINC. Reglement Geschillencommissie WOONINC. Artikel 1 Definities a. Commissie of Geschillencommissie: de klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit beheer sociale huursector (Bbsh). b. Wooninc.:

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE GESCHILLENADVIESCOMMISSIE

REGLEMENT VAN DE GESCHILLENADVIESCOMMISSIE REGLEMENT VAN DE GESCHILLENADVIESCOMMISSIE van Stichting Ymere Dit reglement is de uitwerking van artikel 27 van de statuten van Stichting Ymere. Het gewijzigde reglement is vastgesteld op 5 juli 2011

Nadere informatie

REGLEMENT GEZAMENLIJKE VERGADERING VAN DE ONDERNEMINGSRAAD EN DE STUDENTENRAAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

REGLEMENT GEZAMENLIJKE VERGADERING VAN DE ONDERNEMINGSRAAD EN DE STUDENTENRAAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT REGLEMENT GEZAMENLIJKE VERGADERING VAN DE ONDERNEMINGSRAAD EN DE STUDENTENRAAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt

Nadere informatie

De Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo vast te stellen

De Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo vast te stellen Raadsbesluit nr. 22 Betreft: Vaststellen Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo De raad van de gemeente Tynaarlo;

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis Partijen: stichting BovenIJ Ziekenhuis te Amsterdam ten deze vertegenwoordigd door de heer mr. R.R.M. Berendsen, nader te noemen: de directie En

Nadere informatie

Commissie: De Geschillenadviescommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Commissie: De Geschillenadviescommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector. Reglement Geschillenadviescommissie Ymere Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De Geschillenadviescommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie woningcorporaties Walcheren

Reglement Geschillencommissie woningcorporaties Walcheren Reglement Geschillencommissie woningcorporaties Walcheren I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 - Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Bestuur: het bestuursorgaan van de betreffende corporatie;

Nadere informatie

Reglement KlachtenCommissie WOONINC.

Reglement KlachtenCommissie WOONINC. Reglement KlachtenCommissie WOONINC. Artikel 1 Definities a. Commissie: de klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit beheer sociale huursector (Bbsh). b. Wooninc.: Stichting Wooninc.

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Stichting GroenWest

Reglement Geschillencommissie Stichting GroenWest Reglement Geschillencommissie Stichting GroenWest Inhoud Pagina 1. Begrippen... 5 2. Doel van de commissie... 5 3. Taak van de commissie... 5 4. Functioneren van de commissie... 5 5. Samenstelling, benoeming

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING EN KLACHTENADVIESCOMMISSIE NVGH/ALPHA.

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING EN KLACHTENADVIESCOMMISSIE NVGH/ALPHA. REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING EN KLACHTENADVIESCOMMISSIE NVGH/ALPHA. Vastgesteld door de algemene vergadering op 3 juni 2012. Artikel 1. definities Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

stichting Wetland Wonen Groep en woningstichting de Veste Hierna te noemen: de corporatie.

stichting Wetland Wonen Groep en woningstichting de Veste Hierna te noemen: de corporatie. Pagina 1 van 6 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE STICHTING WETLAND WONEN GROEP WONINGSTICHTING DE VESTE Artikel 1: definities Corporaties: Werkorganisaties: Commissie: Klacht: stichting Wetland Wonen Groep

Nadere informatie

Reglement bezwaar en beroep Ingangsdatum en versie: 26 september 2013

Reglement bezwaar en beroep Ingangsdatum en versie: 26 september 2013 Reglement bezwaar en beroep Ingangsdatum en versie: 26 september 2013 Dit reglement, volledig genaamd Reglement Bezwaar- en Beroepsprocedures Kwaliteitsregister Tandartsen is onderhevig aan de statuten

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. Bewonersraad Rochdale

Huishoudelijk Reglement. Bewonersraad Rochdale Huishoudelijk Reglement Bewonersraad Rochdale Uitgave november 2013 Bewonersraad Rochdale Postbus 56659 1040 AR Amsterdam Telefoon : (020) 565 29 00 E-mail : BewonersraadRochdale@rochdale.nl Website :

Nadere informatie

REGLEMENT GEZAMENLIJKE KLACHTENCOMMISSIE VAN

REGLEMENT GEZAMENLIJKE KLACHTENCOMMISSIE VAN REGLEMENT GEZAMENLIJKE KLACHTENCOMMISSIE VAN WOONDIENSTEN AARWOUDE EN WONINGSTICHTING NIEUWKOOP Elzenlaan 1 Kennedyplein 5a 2481 LZ Woubrugge 2421 EN Nieuwkoop Postbus 2194 Postbus 122 2400 CD Alphen aan

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 1 Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 Preambule Vrijwillig medewerkers in zorg en welzijn verrichten onbetaald en vrijwillig werkzaamheden in georganiseerd verband. Zij doen

Nadere informatie

Overleg huurders en verhuurder

Overleg huurders en verhuurder DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 4.1.1.51 Overleg huurders en verhuurder circulaire bronnen circulaire ministerie van VROM, d.d. 11.2.2009 De Wet op het overleg huurders verhuurders (Wohv) geeft

Nadere informatie

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding Klachtenregeling Stichting Zorg voor Borstvoeding vastgesteld in de bestuursvergadering Stichting Zorg voor Borstvoeding Versie 2014 KLACHTENREGELING Klachtenregeling van de Stichting Zorg voor Borstvoeding

Nadere informatie

Regeling melding misstand woningcorporaties

Regeling melding misstand woningcorporaties Regeling melding misstand woningcorporaties Regeling van de procedure voor het melden van een vermoeden van een misstand en van de (rechts)bescherming van de melder en de vertrouwenspersoon integriteit.

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE. Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder:

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE. Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Klachtencommissie Wij proberen al onze klanten zo snel en correct mogelijk te helpen. Er gaat daarbij helaas wel eens wat mis. Indien er in uw ogen door ons fouten worden gemaakt, zullen we die zo snel

Nadere informatie

Klachtenregeling. Verpleging en Verzorging en Hulp bij het Huishouden

Klachtenregeling. Verpleging en Verzorging en Hulp bij het Huishouden Klachtenregeling VerplegingenVerzorgingenHulpbijhet Huishouden StichtingHumanitas Klachtenregeling 13januari2011 Inhoudsopgave Inleidingpagina3 Aandachtspuntenprocedureinformelefasepagina5 Stappenplaninformelefasepagina7

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING WONEN ZUID

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING WONEN ZUID REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING WONEN ZUID ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ARTIKEL 1: DEFINITIES Commissie: de klachtencommissie

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Zorg zonder Verblijf

Zorgovereenkomst Zorg zonder Verblijf Zorgovereenkomst Zorg zonder Verblijf Bestemd voor Dagverzorging vanuit een indicatie Wet langdurige zorg (Wlz). Bestemd voor Zorg thuis vanuit de indicatie Wlz., locatie... gevestigd te..., bij het aangaan

Nadere informatie

NMI MEDIATION REGLEMENT 2001

NMI MEDIATION REGLEMENT 2001 Nederlands Mediation Instituut NMI MEDIATION REGLEMENT 2001 Artikel 1 - Definities In dit reglement wordt verstaan onder: NMI: de Stichting Nederlands Mediation Instituut, gevestigd te Rotterdam. Reglement:

Nadere informatie

Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector. Voorbeeld klachtenreglement Corporatie X Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Nadere informatie

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 (3-9-2008) Roland Meijden van der - 2008-63 b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 Onderwerp: Verordening Wmo-platform Giessenlanden De raad van de gemeente Giessenlanden, overwegende

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE de KOMBINATIE

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE de KOMBINATIE REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE de KOMBINATIE Artikel 1: Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder Woningcorporatie: Bestuur: Raad van Toezicht: Woningbouwvereniging de Kombinatie te Zeist de

Nadere informatie

: de Stichting Geschillen in de landbouw c.a.;

: de Stichting Geschillen in de landbouw c.a.; Reglement geschillen in de landbouwzorg Begripsomschrijving Artikel 1 In dit Reglement wordt verstaan onder: Stichting : de Stichting Geschillen in de landbouw c.a.; Commissie : de Geschillencommissie

Nadere informatie

Klachtenreglement Woningstichting Maasvallei Maastricht

Klachtenreglement Woningstichting Maasvallei Maastricht Klachtenreglement Woningstichting Maasvallei Maastricht Artikel 1 Begrippen. In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 Maasvallei: Woningstichting Maasvallei Maastricht, gevestigd te Maastricht. Maasvallei

Nadere informatie

Zorgleveringsovereenkomst. Stichting Kalorama

Zorgleveringsovereenkomst. Stichting Kalorama Zorgleveringsovereenkomst Stichting Kalorama Versie: 7 maart 2016 Datum vaststelling door bestuurder Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Ondergetekenden komen overeen etc. 4 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Huurdersvereniging Samen Sterk en Woningcorporatie Woonservice Drenthe Datum 7 januari 014 Inhoud Pagina Intentieverklaring 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 4 Artikel Doelstelling

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV) Woonruimten Studentenwoningen xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (hierna te noemen: het Complex) Zaaknummer Verzoeker Naam: Hierna

Nadere informatie

AANSLUITINGSOVEREENKOMST

AANSLUITINGSOVEREENKOMST 1 AANSLUITINGSOVEREENKOMST ONDERGETEKENDEN: 1. Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland, kantoorhoudende te u, ingeschreven in het handelsregister onder nummer u; hierna ook te noemen:

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland 1. Definities Dit reglement verstaat onder: 1.1. Corporatie: de bij de geschillencommissie aangesloten woningcorporatie. 1.2. Bewoner: een huurder, medehuurder

Nadere informatie

Artikel 1 - Geschillencommissie

Artikel 1 - Geschillencommissie Reglement Geschillencommissie inzake de kwaliteit van Marktonderzoek zoals bedoeld in artikel 21 lid 2 van de statuten van de MarktonderzoekAssociatie MOA vastgesteld door het Bestuur van de MOA op 11

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Mitros en Utrechtse bewonerscommissies

Samenwerkingsovereenkomst Mitros en Utrechtse bewonerscommissies Samenwerkingsovereenkomst Mitros en Utrechtse bewonerscommissies Preambule De nieuwe Overlegwet vormt samen met het verlopen van de oude overeenkomst reden om nieuwe samenwerkingsafspraken te maken tussen

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST woonbedrijf SAMENWERKINGSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De Stichting Woonbedrijf leder1, gevestigd te Deventer, kantoorhoudende te Deventer als ook te Zutphen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar

Nadere informatie

Mediationovereenkomst

Mediationovereenkomst Mediationovereenkomst De mediator, Math Boesten, kantoorhoudende te Voerendaal, bereikbaar via: Postbus 23036, 6367 ZG te Voerendaal En Partij a. Partij b. Komen hierbij overeen: 1. Mediation Partijen

Nadere informatie

Uit-en toetreding huurders bij huurovereenkomst d.d...

Uit-en toetreding huurders bij huurovereenkomst d.d... Uit-en toetreding huurders bij huurovereenkomst d.d... Ondergetekenden: De besloten vennootschap The Wolf B.V.. h.o.d.n. Wolf Huisvestingsgroep statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te Amsterdam

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Woningcorporaties Noord- en Midden-Limburg

Reglement Geschillencommissie Woningcorporaties Noord- en Midden-Limburg Artikel 1: definities huurder: Een huurder van een woning of woonruimte van de corporatie. Voor de toepassing van dit reglement wordt onder huurder eveneens verstaan de medehuurder, de aspirant medehuurder,

Nadere informatie

f. Klachtencoördinator: de klachtencoördinator als bedoeld in artikel 1 van de Uitvoeringsregeling

f. Klachtencoördinator: de klachtencoördinator als bedoeld in artikel 1 van de Uitvoeringsregeling Huishoudelijk Reglement klachtencommissies politie 2013 De klachtencommissies, vertegenwoordigd door haar voorzitters, overwegende dat het noodzakelijk is nadere regels over hun werkwijze en die van de

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken; commissie

Nadere informatie

KLACHTENREGELEMENT. Artikel 1 Begrippen. In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De klachtencommissie. Verhuurder: WWV De Volharding

KLACHTENREGELEMENT. Artikel 1 Begrippen. In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De klachtencommissie. Verhuurder: WWV De Volharding KLACHTENREGELEMENT Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De klachtencommissie Verhuurder: WWV De Volharding Bestuur: Het bestuur van WWV De Volharding. Huurder: a. De huurder

Nadere informatie

REGLEMENT Klachtencommissie Wonen

REGLEMENT Klachtencommissie Wonen REGLEMENT Klachtencommissie Wonen Stichting MeerWonen Noordwijkse Woningstichting Woningstichting Sint Antonius van Padua Woningstichting Stek Woonstichting Vooruitgang Woningstichting Warmunda Gewijzigd

Nadere informatie

Reglement Geschillenadviescommissie Woonvereniging Patrimonium Havensteder Woonstad Rotterdam Woonplus Schiedam Maasdelta Groep 3B Wonen

Reglement Geschillenadviescommissie Woonvereniging Patrimonium Havensteder Woonstad Rotterdam Woonplus Schiedam Maasdelta Groep 3B Wonen Reglement Geschillenadviescommissie Woonvereniging Patrimonium Havensteder Woonstad Rotterdam Woonplus Schiedam Maasdelta Groep 3B Wonen -1- REGLEMENT GEZAMENLIJKE GESCHILLENADVIESCOMMISSIE 1. Begrippen

Nadere informatie

Toegelaten instelling De vereniging/stichting is werkzaam binnen het werkgebied in de zin van artikel 70 van de Woningwet.

Toegelaten instelling De vereniging/stichting is werkzaam binnen het werkgebied in de zin van artikel 70 van de Woningwet. Reglement Regionale Klachtencommissie Ingesteld door RWS partner in wonen en Stichting tot Behoud en Ondersteuning van Monumenten, beiden te Goes, R&B Wonen te Heinkenszand en Castria Wonen te St. Maartensdijk.

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST stichting Nijestee en stichting Participatieraad Nijestee Roelof Otten d.d. 0 april 06 ALGEMEEN Deze samenwerkingsovereenkomst komt voort uit de al bestaande samenwerking tussen

Nadere informatie

Bevoegdheid & mandatering bestuur Huurdersvereniging Reeuwijk

Bevoegdheid & mandatering bestuur Huurdersvereniging Reeuwijk Bevoegdheid & mandatering bestuur Huurdersvereniging Reeuwijk Op basis van de statuten en de samenwerkingsovereenkomst Dit document biedt een overzicht van enkele passages uit de statuten en de samenwerkingsovereenkomst,

Nadere informatie

Commissie: De geschillencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Commissie: De geschillencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector. Reglement Geschillencommissie Stichting Acantus Groep Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De geschillencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale

Nadere informatie

MANTELOVEREENKOMST LEASING

MANTELOVEREENKOMST LEASING MANTELOVEREENKOMST LEASING Debiteurennummer: debiteurennummer» Ondergetekenden: 1. «Statutaire naam» «Adresregel_1» «Postcode» «Plaats» KvK: «KVKnummer», hierna te noemen "Klant", en 2. WagenPlan B.V.

Nadere informatie

Reglement. Geschillencommissie. Vestia. Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 3 februari 2015 Pagina 1

Reglement. Geschillencommissie. Vestia. Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 3 februari 2015 Pagina 1 Reglement Geschillencommissie Vestia Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 3 februari 2015 Pagina 1 1. Begrippen 1.1 In dit reglement wordt verstaan onder: (a) Corporatie: Vestia gevestigd te Rotterdam.

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Midden Groningen

Reglement Geschillencommissie Midden Groningen Gezamenlijke Geschillencommissie Midden-Groningen Reglement Geschillencommissie Midden Groningen 2 Wat doet de geschillencommissie De Corporatie heeft alle belang bij tevreden bewoners. Daarop is het beleid

Nadere informatie

Samen wonen in een VvE

Samen wonen in een VvE Samen bouwen aan beter wonen Samen wonen in een VvE 2 Bewonerscommissie en een Vereniging van Eigenaren Samen wonen in een VvE Huren in een Vereniging van Eigenaren Wanneer een woongebouw bestaat uit koop-

Nadere informatie

Intentieovereenkomst tussen Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Noorden en gemeente Heerhugowaard

Intentieovereenkomst tussen Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Noorden en gemeente Heerhugowaard Intentieovereenkomst tussen Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Noorden en gemeente Heerhugowaard Logo GGD HN De ondergetekenden: I. De Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden, ten

Nadere informatie

inachtneming van het bepaalde in artikel 4 voorlegt aan de geschillencommissie.

inachtneming van het bepaalde in artikel 4 voorlegt aan de geschillencommissie. Geschillenreglement VViN Artikel 1 - Definities In dit reglement gelden de volgende definities: 1. Eiser: de partij die een verzoek tot beslechting als bedoeld in lid 7 van dit artikel met inachtneming

Nadere informatie

Inhoud. ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden. ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden

Inhoud. ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden. ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden Inhoud 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden ARTIKEL 5 - Duidelijke informatie

Nadere informatie

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren.

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren. Pagina 1 van 5 Model Statuten Vrijwilligers Ondernemingsraad (VOR) Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon

Nadere informatie

Senioren Zorg Plan Dé thuiszorg die zich om ú bekommert! Overeenkomst Cliëntenraad. Senioren Zorg Plan

Senioren Zorg Plan Dé thuiszorg die zich om ú bekommert! Overeenkomst Cliëntenraad. Senioren Zorg Plan Dé thuiszorg die zich om ú bekommert! en Senioren Zorg Plan Begrippen Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: 1. zorgaanbieder - Senioren Zorg Plan, Achillestraat 108- bg, 1076 RJ te Amsterdam 2.

Nadere informatie

REGLEMENT BEWONERSCOMMISSIE BEWONERSPARTICIPATIE OP COMPLEXNIVEAU

REGLEMENT BEWONERSCOMMISSIE BEWONERSPARTICIPATIE OP COMPLEXNIVEAU REGLEMENT BEWONERSCOMMISSIE BEWONERSPARTICIPATIE OP COMPLEXNIVEAU Bewonerscommissies worden opgericht om de belangen van de bewoners van het betreffende complex op allerlei gebieden bij Woongroep Holland

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst. tussen. Huurdersvereniging SAVAH. Stichting Trifolium Woondiensten Boskoop

Samenwerkingsovereenkomst. tussen. Huurdersvereniging SAVAH. Stichting Trifolium Woondiensten Boskoop Samenwerkingsovereenkomst tussen Huurdersvereniging SAVAH en Stichting Trifolium Woondiensten Boskoop Wijziging samenwerkingsovereenkomst 1 april 2010 blad 1 Inhoudsopgave Artikel I - Begripsomschrijving...

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen Artikel 1 - Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 29 augustus 2006. 2. Dit reglement kan bij besluit van de raad van

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE CASADE

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE CASADE REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE CASADE Definities Artikel 1 Commissie De door de corporatie ingestelde geschillencommissie Corporatie Stichting Casade Klager Degene die een geschil aanhangig maakt en rechtstreeks

Nadere informatie