Samenwerkingsovereenkomst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenwerkingsovereenkomst"

Transcriptie

1 Samenwerkingsovereenkomst Huurders Vereniging Ons Belang (HVOB) en Woonstichting Centrada te Lelystad Lelystad, 4 juni 2010

2 Inhoudsopgave Artikel 1 Doelstelling overeenkomst... 4 Artikel 2 Definities... 4 Artikel 3 De huurdersorganisatie... 4 Artikel 4 Informatie... 5 Artikel 5 Overleg... 5 Artikel 6 Advies... 6 Artikel 7 Instemming... 6 Artikel 8 Vergoedingen... 6 Artikel 9 Voordracht zetels... 7 Artikel 10 Geschillen... 8 Artikel 11 Slotbepalingen... 8 Bijlage 1 Onderwerpen voor informatie, overleg en advies Bijlage 2 Vergoedingen Samenwerkingsovereenkomst HVOB en Centrada, 4 juni 2010 pagina 2 van 13

3 Partijen Huurders Vereniging Ons Belang (HVOB), hierna te noemen de huurdersorganisatie, in deze vertegenwoordigd door de heer J.G.M. Roosemalen, voorzitter en Woonstichting Centrada, hierna te noemen de verhuurder, in deze vertegenwoordigd door de heer drs. Ing. E.H. Bronkhorst, directeur/bestuurder Overwegen als volgt dat partijen nadere afspraken willen maken over de uitwerking van de Wet op het overleg huurders verhuurders (hierna te noemen Overlegwet) en het Besluit beheer sociale huursector inzake het overleg met de huurdersorganisatie, zodat de invloed van huurders op het beleid van de verhuurder voldoende wordt gewaarborgd; dat de verhuurder verantwoordelijk is voor het beheer en het beleid betreffende het woningbestand; dat de huurdersorganisatie de vertegenwoordiger is van de huurders (leden) en de belangen behartigt van de huurders van de verhuurder; dat de verhuurder haar huurders direct wil betrekken bij onderwerpen die voor hen van belang zijn om slagvaardig te kunnen inspelen op de wensen van de huurders vanuit het besef dat daadwerkelijke betrokkenheid en invloed van de zijde van de huurders bevorderlijk is voor een goede dienstverlening en een effectief beheer van de woningen van de verhuurder; dat partijen erkennen dat het voor het beheer en beleid van de verhuurder in wederzijds belang is dat huurdersorganisatie en verhuurder structureel met elkaar overleg voeren; dat deze overeenkomst tot doel heeft samenwerking, communicatie en overleg tussen de woningcorporatie en huurdersorganisatie zo goed mogelijk te laten verlopen; dat de verhuurder en de huurdersorganisatie ernaar streven tot een optimale samenwerking/verstandhouding te komen met respect voor elkaars standpunten en wederzijdse doelstellingen; dat de samenwerking tussen de huurdersorganisatie en de verhuurder tot doel heeft: - het optimaliseren van de kwaliteit van het wonen; - het bevorderen van een goede relatie tussen huurder en verhuurder; - het laten aansluiten van het door de verhuurder te voeren beleid bij de behoefte van de (toekomstige) huurders. dat het van belang is dat de huurdersorganisatie haar betrokkenheid en invloed uitoefent, vanuit een onafhankelijke en zelfstandige positie, door middel van haar recht op informatie, het voeren van overleg, het geven van gevraagd en ongevraagd advies en het verlenen of onthouden van instemming; dat de verhuurder waarde hecht aan de representativiteit van de huurdersorganisatie; dat de verhuurder en de huurdersorganisaties de totstandkoming van bewonerscommissies in straten, complexen, buurten, of wijken waar specifieke belangenbehartiging noodzakelijk is bevorderen; dat de verhuurder bewoners en bewonerscommissies attent maakt op de mogelijkheid lid te worden van of zich aan te sluiten bij de huurdersorganisatie. Samenwerkingsovereenkomst HVOB en Centrada, 4 juni 2010 pagina 3 van 13

4 Artikel 1 Doelstelling overeenkomst 1. De samenwerkingsovereenkomst is opgesteld met de doelstelling: a. de huurdersorganisatie goede mogelijkheden te bieden om de belangen te behartigen van degenen die zij vertegenwoordigt; b. de taken en bevoegdheden van de verhuurder en de huurdersorganisatie te verduidelijken; c. regels en procedures af te spreken om het overleg tussen de verhuurder en de huurdersorganisatie te verduidelijken en te structureren en een goede overlegrelatie te bevorderen; d. het bevorderen van een gelijkwaardig overleg tussen de verhuurder en de huurdersorganisaties. Artikel 2 Definities Huurder : Natuurlijk persoon, die met betrekking tot een bepaalde woning of wooneenheid een huurovereenkomst is aangegaan met de verhuurder. Onder huurder wordt ook begrepen de medehuurder(ster). Tevens wordt onder huurder verstaan degene die de woning met toestemming van de verhuurder onderhuurt. Huurwoning : De woning die in eigendom of beheer is zijn van de verhuurder. Complex : Een verzameling woningen van de verhuurder, die financieel, administratief, qua bouwwijze of anderszins een eenheid vormen. Bewonerscommissie : Groep bewoners, bestaande uit door de bewoners gekozen of aangewezen personen, die al dan niet, onderdeel uitmaakt van de Huurdersorganisatie en die geacht wordt de belangen te behartigen van de bewoners van één of meerdere complexen, buurten, straten of wijken. BBSH : Besluit Beheer Sociale Huursector Overlegwet : Wet op het overleg huurders verhuurder Geschil : Een geschil is aanwezig zodra de ene partij hiervan mededeling doet per aangetekend schrijven aan de andere partij. Arbitragecommissie : Arbitragecommissie zoals bedoeld in artikel 10 van de samenwerkingsovereenkomst. Geschillencommissie : Klachtencommissie zoals bedoeld in artikel 16 van het BBSH Artikel 3 De huurdersorganisatie 1. De huurdersorganisatie is een vereniging en heeft tot doel het behartigen van de belangen van de huurders van de verhuurder 2. Het bestuur wordt gekozen door en uit de huurders die zij vertegenwoordigt. 3. Alle huurders van de verhuurder kunnen zich bij de huurdersorganisatie aansluiten. 4. De huurdersorganisatie informeert de huurders over haar activiteiten en betrekt ze bij haar standpuntbepaling. 5. De huurdersorganisatie schrijft ten minste eenmaal per jaar een vergadering uit voor de leden waarin zij verantwoording aflegt over haar activiteiten in het verstreken jaar, haar plannen voor het eerstvolgende jaar bespreekt en deze vaststelt. De verhuurder ontvangt een afschrift van de notulen van dit overleg. 6. De huurdersorganisatie toont op verzoek van de verhuurder aan welk deel van de huurders zij vertegenwoordigt, op welke wijze zij de huurders betrekt bij haar standpuntbepaling en hoe de communicatie met de huurders plaatsvindt. Samenwerkingsovereenkomst HVOB en Centrada, 4 juni 2010 pagina 4 van 13

5 7. De verhuurder erkent de huurdersorganisatie als huurdersorganisatie in de zin van artikel 1, eerste lid onder f, van de Overlegwet, mits zij gevolg blijft geven aan wat is gesteld in artikel 3, lid 1 tot en met De verhuurder gaat geen soortgelijke overeenkomst aan met een andere organisatie van huurders indien de huurdersorganisatie hier niet mee kan instemmen. Artikel 4 Informatie 1. De verhuurder verstrekt de huurdersorganisatie op verzoek tijdig en kosteloos schriftelijk informatie over zijn beleid en beheer die voor de huurders en de huurdersorganisatie van wezenlijk belang kunnen zijn. Dit recht op informatie betreft in elk geval de onderwerpen die zijn genoemd in bijlage 1 bij deze samenwerkingsovereenkomst. 2. De verhuurder informeert de huurdersorganisatie uit eigen beweging schriftelijk als hij voornemens heeft tot wijziging van het door hem gevoerde beleid of beheer ten aanzien van de onderwerpen als genoemd in bijlage De verhuurder informeert de huurdersorganisatie over ontwikkelingen in de volkshuisvesting die voor de huurdersorganisatie bij haar werkzaamheden van belang zijn. 4. Partijen kunnen afspraken maken over de vertrouwelijke behandeling van door de verhuurder verstrekte informatie. 5. De verhuurder kan besluiten bepaalde informatie (nog) niet te verstrekken wanneer het bedrijfsbelang zich daartegen verzet. 6. De huurdersorganisatie stelt tenminste de volgende schriftelijke informatie ter beschikking stellen aan de verhuurder: - de statuten en de reglementen van de huurdersorganisatie; - de namen en adressen van de bestuursleden; - het jaarverslag; - werkplan en begroting. Artikel 5 Overleg 1. Verhuurder en huurdersorganisatie overleggen periodiek ten minste viermaal per jaar (overlegvergadering). 2. Buiten de periodieke overlegvergaderingen kan op verzoek van de verhuurder of de huurdersorganisatie overleg plaatsvinden als dit door de verzoeker gewenst wordt geacht, bijvoorbeeld naar aanleiding van de informatie verstrekt volgens artikel 4 van deze overeenkomst. 3. Het overleg met de huurdersorganisatie heeft vooral betrekking op de onderwerpen genoemd in bijlage 1 die op verhuurdersniveau een rol spelen. 4. De datum en agenda van het overleg worden door de huurdersorganisatie en de verhuurder gezamenlijk en in overleg bepaald en zullen, samen met een schriftelijke toelichting, minimaal twee weken voorafgaand aan het overleg aan de deelnemers worden toegezonden. Partijen hebben het recht onderwerpen op de agenda te plaatsen. 5. De verhuurder wordt in de overlegvergadering vertegenwoordigd door de directeur of een door de directeur gemandateerd persoon, al dan niet vergezeld van één of meer functionarissen. 6. De huurdersorganisatie wordt in de overlegvergadering vertegenwoordigd door het bestuur, en indien gewenst door een of meer adviseurs. 7. De directeur van de verhuurder, of de door de bestuurder gemandateerde persoon fungeert in het overleg als voorzitter. 8. De verhuurder en de huurdersorganisatie kunnen zich in het overleg laten bijstaan door één of enkele deskundige adviseurs, indien dit voor de behandeling van een of meer onderwerpen redelijkerwijs noodzakelijk is. Samenwerkingsovereenkomst HVOB en Centrada, 4 juni 2010 pagina 5 van 13

6 9. Uiterlijk een week voor de datum van het overleg informeren partijen elkaar over de gewenste aanwezigheid van deskundigen. Partijen kunnen gemotiveerd aangeven of zij bezwaar hebben tegen de aanwezigheid van een of meer deskundigen tijdens het overleg. 10. Het verslag van de overlegvergadering wordt opgesteld door de verhuurder en wordt binnen twee weken na afloop van de vergadering aan de deelnemers toegezonden. Bij het verslag wordt een afsprakenlijst met afhandelingtermijnen gevoegd. Het verslag wordt in het opvolgende overleg ter vaststelling voorgelegd. 11. Minimaal eenmaal per jaar vindt er een besturenoverleg plaats, tussen de directeur/bestuurder van Centrada en het bestuur van de huurdersorganisatie. Dit besturenoverleg heeft een overwegend meningsvormend karakter. Artikel 6 Advies 1. Als de verhuurder zijn beleid of beheer wil wijzigen ten aanzien van een van de onderwerpen genoemd in bijlage 1 bij deze overeenkomst, stelt hij de huurdersorganisatie daarvan uit eigen beweging, schriftelijk en tijdig in kennis en biedt de gelegenheid daarover met hem te overleggen en aan hem een schriftelijk advies uit te brengen over de beoogde beleidswijziging. 2. De huurdersorganisatie kan de verhuurder te allen tijde, gevraagd en ongevraagd, adviseren over alle onderwerpen. 3. De periode voor overleg en advies als bedoeld in het eerste lid bedraagt maximaal zes weken, gerekend vanaf het moment dat de informatie door de verhuurder aan huurdersorganisatie is verzonden. 4. Op een door de huurdersorganisatie tijdig uitgebracht schriftelijk advies reageert de verhuurder zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na ontvangst ervan, schriftelijk en gemotiveerd. 5. De verhuurder voert een voorgenomen besluit niet uit gedurende een periode van drie werkdagen nadat de huurdersorganisatie de reactie van de verhuurder als bedoeld in het derde lid heeft ontvangen. 6. Als de huurdersorganisatie niet binnen de periode van zes weken als genoemd in het tweede lid een schriftelijk advies heeft uitgebracht, dan wel heeft laten weten geen advies te willen uitbrengen, mag de verhuurder ervan uitgaan dat de huurdersorganisatie instemt met de voorgenomen wijziging van het beleid of beheer. 7. Van de termijnen die zijn gesteld in lid 3, 4, 5 en 6 van dit artikel kan slechts worden afgeweken indien de verhuurder en de huurdersorganisatie, hierover overeenstemming bereiken Artikel 7 Instemming 1. De verhuurder voert een voornemen tot wijziging van het beleid ten aanzien de onderwerpen waarvoor instemming vereist is (genoemd in bijlage 1) slechts uit na instemming van de huurdersorganisatie. Artikel 8 Vergoedingen 1. De verhuurder vergoedt de kosten voor zover die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de activiteiten van de huurdersorganisatie betreffende a. de oprichting en instandhouding van de huurdersorganisatie b. de communicatie met de huurders, zoals het betrekken van de huurders bij haar standpuntbepaling, informatievoorziening en het beleggen van vergaderingen c. (de voorbereiding van) het overleg met de verhuurder d. (de voorbereiding van) de uitoefening van het informatie- en adviesrecht. Samenwerkingsovereenkomst HVOB en Centrada, 4 juni 2010 pagina 6 van 13

7 2. De verhuurder kan de vergoeding van de kosten genoemd in het eerste lid (gedeeltelijk) vervangen door een verstrekking in natura. 3. De vergoeding in geld of natura als genoemd in het eerste en tweede lid heeft in elk geval betrekking op de werkzaamheden en benodigdheden als genoemd in bijlage 2 bij deze overeenkomst. 4. De huurdersorganisatie stelt jaarlijks uiterlijk twee maanden voor het begin van het kalenderjaar een begroting op van de kosten die samenhangen met de activiteiten genoemd in het eerste en derde lid en legt deze ter goedkeuring voor aan de verhuurder. 5. De verhuurder kan zijn goedkeuring onthouden wanneer hij ook na overleg van mening is dat de begroting kosten bevat die redelijkerwijs niet noodzakelijk zijn voor het functioneren van de huurdersorganisatie. 6. Het door verhuurder jaarlijks aan de huurdersorganisatie ter beschikking te stellen bedrag wordt bepaald op basis van de door de huurdersorganisatie ingediende begroting. Het maximale bedrag is door de verhuurder vastgesteld op ,42 (prijspeil ) en wordt jaarlijks verhoogd met een percentage gelijk aan de stijging van de Consumenten Prijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens. 7. Daarnaast stelt verhuurder tot 1 juli 2010 om niet een woning staande en gelegen aan de Schans ter beschikking, waar de huurdersorganisatie kantoor houdt. Vanaf 1 juli 2010 houdt de huurdersorganisatie kantoor aan de Meentweg 1. Vanaf dat moment staat de verhuurder garant voor de huurpenningen van genoemd pand/kantoor. De huurdersorganisatie is zelf verantwoordelijk voor de bijkomende kosten zoals energie, servicekosten en verzekeringen. 8. De huurdersorganisatie heeft een inspanningsverplichting voor het verkrijgen van eigen gelden middels contributie van leden. Verhuurder is bereid zorg te dragen voor het incasseren van de contributie van de leden van de huurdersorganisatie gelijktijdig met de huur en stelt deze gelden maandelijks aan de huurdersorganisatie ter beschikking. 9. Onvoorziene kosten die buiten de begroting worden gemaakt, worden door de huurdersorganisatie voorgelegd aan de verhuurder. De verhuurder kan deze kosten na goedkeuring alsnog vergoeden. 10. De huurdersorganisatie legt jaarlijks over de besteding van de contributie en het door de verhuurder beschikbaar gestelde bedrag verantwoording af aan haar leden en informeert de verhuurder hierover door middel van toezending van de door de algemene ledenvergadering goedgekeurde jaarstukken uiterlijk vijf maanden na afloop van het kalenderjaar. 11. Als verhuurder (of namens verhuurder de accountant) van mening is dat de door hem ter beschikking gestelde gelden niet overeenkomstig deze overeenkomsten zijn besteed, deelt hij dit de huurdersorganisatie zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de jaarstukken, mee. 12. Reservering van een bedrag tot maximaal ,00 voor onvoorziene kosten is mogelijk. 13. De jaarlijkse bijdrage van de verhuurder wordt in twee termijnen ter beschikking gesteld. De eerste termijn, die bestaat uit de helft van de bijdrage, wordt uiterlijk op of voor 31 januari van dat jaar overgemaakt, mits is voldaan aan lid 4 van dit artikel. De tweede termijn (het restant) wordt uiterlijk op of voor 30 juni van dat jaar overgemaakt, mits is voldaan aan lid 10 van dit artikel. Artikel 9 Voordracht zetels 1. De huurdersorganisatie heeft het recht, zoals bedoeld in de statuten van de verhuurder, om voor twee zetels van het Toezichthoudend Orgaan van de verhuurder een bindende voordracht te doen. Het is niet mogelijk dat de leden van het Toezichthoudend Orgaan van de verhuurder tevens lid zijn van het bestuur van de huurdersorganisatie. 2. De huurdersorganisatie heeft het recht om een bindende voordracht te doen voor één zetel van de in artikel 16 van het BBSH verplicht gestelde Geschillencommissie van de verhuurder. Samenwerkingsovereenkomst HVOB en Centrada, 4 juni 2010 pagina 7 van 13

8 Artikel 10 Geschillen 1. Geschillen die voortvloeien uit de toepassing, uitvoering en/of interpretatie (procedureel) van deze overeenkomst kunnen alleen schriftelijk en gemotiveerd worden voorgelegd aan een arbitragecommissie. 2. Doel van de geschillenregeling is het beslechten van geschillen buiten een bevoegde rechterlijke instantie om. 3. Partijen zijn gehouden aan de uitspraak van de arbitragecommissie, tenzij één van de partijen zwaarwegende motieven heeft om daarvan af te wijken. Partijen zullen in een dergelijk geval eerst in overleg treden voor zij stappen ondernemen. 4. De arbitragecommissie bestaat uit drie leden. Eén lid wordt benoemd door de verhuurder, één lid door de huurdersorganisatie, het derde lid wordt door partijen in gezamenlijk overleg en met wederzijds goedvinden benoemd. De voorzitter van de arbitragecommissie wordt door de leden van de commissie in onderling overleg aangewezen. 5. Medewerkers, leden van het bestuur en het toezichthoudend orgaan van de verhuurder of bestuursleden van de huurdersorganisatie of betrokken bewonerscommissie kunnen geen deel uitmaken van de arbitragecommissie. Personen, waarvan verwacht wordt dat op basis van hun functie de onafhankelijkheid of zuiverheid van de arbitrage geschaad kan worden, worden eveneens uitgesloten van het lidmaatschap van de arbitragecommissie. 6. De bij het geschil betrokken partijen zullen het geschil, zolang het geschil in behandeling is bij de arbitragecommissie, niet voorleggen aan een bevoegde rechterlijke instantie, tenzij er sprake is van een spoedeisend belang. 7. Binnen twee weken nadat het geschil schriftelijk is gemeld aan de andere partij wordt de arbitragecommissie geïnstalleerd. 8. De arbitragecommissie heeft recht op inzage in alle informatie van partijen die betrekking heeft op het geschil. 9. De arbitragecommissie zal de bij het geschil betrokken partijen horen alvorens zij tot een uitspraak komt. Partijen krijgen ruim voor de hoorzitting inzage in alle informatie die betrekking heeft op het geschil. 10. De arbitragecommissie stelt de partijen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk zes weken na instelling van de commissie, in kennis van haar beslissing. 11. De arbitragecommissie doet schriftelijk uitspraak. De uitspraak wordt toegezonden aan partijen. De uitspraak is zodanig gemotiveerd, dat de belangrijkste overwegingen daaruit zijn af te leiden. 12. De kosten van de arbitragecommissie komen voor rekening van de verhuurder, tenzij de arbitragecommissie anders beslist. Artikel 11 Slotbepalingen 1. Deze overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd en treedt in werking met ingang van datum van ondertekening van de overeenkomst. 2. Elke twee jaar zal deze overeenkomst en aard en inhoud van het overleg tussen partijen geëvalueerd worden. 3. Partijen kunnen deze overeenkomst opzeggen. Eenzijdige opzegging geschiedt schriftelijk en gelet op de inhoud en strekking van deze overeenkomst met redenen omkleed en met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 6 maanden. 4. Voordat partijen deze overeenkomst conform het vorige lid opzeggen, zal er overleg tussen partijen plaatsvinden. 5. Deze overeenkomst kan worden gewijzigd als partijen hierover overeenstemming hebben bereikt. De wijziging(en) word(t)(en) schriftelijk vastgelegd en ondertekend door partijen. Samenwerkingsovereenkomst HVOB en Centrada, 4 juni 2010 pagina 8 van 13

9 6. Bij wijziging in wetgeving of inwerkingtreding van enige andere wetgeving omtrent het overleg tussen huurder en verhuurders, wordt de samenwerkingsovereenkomst - zo nodig bijgesteld. Aldus in tweevoud overeengekomen en opgemaakt te Lelystad, 4 juni 2010 Namens Woonstichting Centrada, de heer drs. Ing. E.H. Bronkhorst, directeur/bestuurder.. Namens de Huurders Vereniging Ons Belang (HVOB), de heer J.G.M. Roosemalen, voorzitter. Samenwerkingsovereenkomst HVOB en Centrada, 4 juni 2010 pagina 9 van 13

10 Bijlage 1 Onderwerpen voor informatie, overleg en advies Legenda: Bevoegdheden: 1 informatierecht: dit geldt voor alle in het schema genoemde onderwerpen; 2 gekwalificeerd adviesrecht: dit is het in de wet omschreven adviesrecht, op basis van de daarvoor eveneens in de wet aangegeven procedure; 3 instemmingsrecht: de verhuurder dient op dit onderwerp overeenstemming te bereiken met de huurdersorganisatie. Het agenderingsrecht geldt voor alle onderwerpen, ook als ze niet in dit schema of de wet staan of (in de samenwerkingsovereenkomst) extra zijn overeengekomen. Overlegniveau: A verhuurdersniveau: de huurdersorganisatie op verhuurdersniveau of lokaal of regionaal vestigingsniveau. Is er geen huurdersorganisatie op verhuurdersniveau, dan geldt dit niveau voor alle huurdersorganisaties die voldoen aan de eisen die de wet stelt aan de representativiteit van de huurdersorganisatie; B buurt- en complexniveau: voor huurdersorganisaties en bewonerscommissies op buurten complexniveau. ONDERWERPEN A B algemeen beleid (woningcorporatie) ondernemingsbeleid (koersbepaling en visie) 2 1 strategisch voorraadbeleid (SVB) 2 woonplannen 2 2 jaarverslag 1 1 analyse Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) en andere 'benchmarks' 1 wijziging statuten algemeen 1 wijziging statuten op onderdeel huurdersparticipatie 3 voordracht Raad van Commissarissen niet-huurdersleden 1 voordracht Raad van Commissarissen huurdersleden 3 1 onderhoud en renovatie beleid en begroting onderhoud/renovatie eerstvolgende jaar 2 meerjarenbeleid en procedure (mutatie-)onderhoud/renovatie meerjarig 2 onderhouds-/renovatieprogramma per complex (eerstvolgende jaar + meerjarig) 2 beleid basiskwaliteit 2 procedure afhandelen reparatieverzoeken 1 planvorming grootonderhoud/renovatie per complex 2 tijdsplanning en uitvoering grootonderhoud/ renovatie per complex 1 tegemoetkoming overlast en onkosten bewoners (onderdeel van sociaal plan) 3 verhuur en woonruimteverdeling woonruimteverdelingsbeleid en systeem en verantwoording 2 beleidsmatige uitzonderingen woonruimteverdeling 2 procedure aangaan en beëindigen huurovereenkomst 1 beleid bij verhuizing (mutatiebeleid) 2 beleid zelfaangebrachte veranderingen (ZAV) en vergoedingen daarvoor 2 Samenwerkingsovereenkomst HVOB en Centrada, 4 juni 2010 pagina 10 van 13

11 ONDERWERPEN A B sloop met (vervangende) nieuwbouw en herstructurering algemeen nieuwbouwbeleid: koop, huur, prijsklasse, doelgroep (eerstvolgende jaar 2 en meerjarig) standaard programma van eisen nieuwbouw 2 sociaal plan/statuut 3 herstructurering wijk (woonplan) 2 energiebesparing beleid energiebesparing 2 nieuwe vormen/pilots met betrekking tot centrale voorzieningen en installaties 2 plannen en ideeën voor energiebesparing in complex 2 aan- en verkoop huurwoningen aan- en verkoopbeleid algemeen (eerstvolgende jaar en meerjarig) 2 splitsings- en huishoudelijk reglement VvE 1 beleid tussenvormen huur en koop (Te woon, MGE, Koopgarant etc.) 2 verkoopplan woningen in complex (per woning of complexgewijs) 1 samenwerking met Vereniging van Eigenaren (VvE) 2 beheer in 'gemengde' complexen 1 huurprijsbeleid huurprijsbeleid algemeen (differentiatie, streefhuren, 'afstand' tot maximaal 2 toegestane huur, relatie huurprijs/woningwaardering) eerstvolgende jaar en indicatie ontwikkeling huurharmonisatie (bij mutatie) 2 beleid geliberaliseerde huurprijzen 2 huurprijsbeleid per complex (eerstvolgende jaar en indicatie ontwikkeling) 2 huurverhoging bij woningverbetering per complex 2 beleid schuldsanering en (voorkomen van) huisuitzetting 2 servicekostenbeleid beleid servicekosten algemeen (samenstelling, kwaliteit, diensten en prijs) 3 procedure afrekening servicekosten 1 aard en omvang servicekostenpakket per complex 2 wijziging servicekostenpakket per complex 2 prijsbepaling servicepakket per complex 2 fusies en samenwerkingsverbanden fusievoornemen en samenwerkingsverbanden 2 fusieplan 1 fusiegevolgen voor huurders en resultaatverplichting (prijs-kwaliteitverhouding, 1 dienstverlening, 'afstand' tussen huurders en verhuurder, kwaliteitsinvesteringen, zeggenschap) invulling dienstverlening na fusie 1 leefbaarheid en herstructurering algemeen beleid leefbaarheid, onderhoud en verbetering woonomgeving 2 onderhoud, beheer en verbetering woonomgeving op wijkniveau (woonplan) 2 beleid sociale veiligheid (aanpak overlast, verbetering veiligheid etc.) 2 Samenwerkingsovereenkomst HVOB en Centrada, 4 juni 2010 pagina 11 van 13

12 ONDERWERPEN A B wonen en zorg algemeen beleid wonen en zorg 2 aanpassing en opplussen woningvoorraad per complex 2 woonzorgarrangementen per complex 2 dienstverlening per complex (alarmering, maaltijdvoorziening, voorkomen 2 gedwongen winkelnering) geschillencommissie vaststelling en wijziging reglement 3 jaarverslag met aantal en soort klachten 1 klachtenafhandeling door commissie en corporatie (procedure) 2 prestatieafspraken Beoogde inhoud voor prestatieafspraken met gemeente(n) 2 1 participatie vaststelling en wijziging samenwerkingsovereenkomst 3 participatieovereenkomst bewonerscommissie 2 3 financiële bijdrage verhuurder aan huurdersorganisatie(s) en 2 2 bewonerscommissie(s) informatie aan bewoners algemeen 1 Informatie aan bewoners per complex 1 1 Samenwerkingsovereenkomst HVOB en Centrada, 4 juni 2010 pagina 12 van 13

13 Bijlage 2 Vergoedingen De volgende werkzaamheden/benodigdheden van de huurdersorganisatie komen in aanmerking voor vergoeding in geld of natura als bedoeld in artikel 8 van de samenwerkingsovereenkomst: a. Kantoorfaciliteiten (vergaderruimte, kantoorbenodigdheden, ict-apparatuur) b. Telefoonkosten c. Koffie, thee etc. d. Excursie (eenmaal per jaar) e. Aanschaf relevante literatuur f. Lidmaatschap van de Nederlandse Woonbond of soortgelijke organisatie g. Communicatiemateriaal ten behoeve van de huurders, zoals foldermateriaal en drukkosten h. Kopieerkosten i. Portokosten j. Reis- en parkeerkosten k. Scholing l. Inschakeling van deskundigen Samenwerkingsovereenkomst HVOB en Centrada, 4 juni 2010 pagina 13 van 13

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Ondergetekenden, Destion, hierna te noemen Destion, in deze vertegenwoordigd door de heer W.H.A. Pothoff MRE, directeurbestuurder en Huurdersraad Destion, hierna te noemen de Huurdersraad, in deze vertegenwoordigd

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Woningcorporatie WoonGenoot en Huurdersvereniging OMSLAG

Samenwerkingsovereenkomst Woningcorporatie WoonGenoot en Huurdersvereniging OMSLAG Samenwerkingsovereenkomst Woningcorporatie WoonGenoot en Huurdersvereniging OMSLAG Partijen Stichting Woningcorporatie WoonGenoot hierna te noemen de verhuurder, in deze vertegenwoordigd door de heer Th.E.J.

Nadere informatie

B w. Verhuurder: Almelose Woningstichting Beter Wonen, Hierna te noemen de verhuurder, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

B w. Verhuurder: Almelose Woningstichting Beter Wonen, Hierna te noemen de verhuurder, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door B w Samenwerkingsovereenkomst Stichting Huurdersbelangen BeterWonen Partijen Verhuurder: Almelose Woningstichting Beter Wonen, Hierna te noemen de verhuurder, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst. tussen. Huurdersvereniging SAVAH. Stichting Trifolium Woondiensten Boskoop

Samenwerkingsovereenkomst. tussen. Huurdersvereniging SAVAH. Stichting Trifolium Woondiensten Boskoop Samenwerkingsovereenkomst tussen Huurdersvereniging SAVAH en Stichting Trifolium Woondiensten Boskoop Wijziging samenwerkingsovereenkomst 1 juli 2009 blad 1 Inhoudsopgave Artikel I - Begripsomschrijving...

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Schildwolde, 14 mei 2009 Pagina 2 Samenwerkingsovereenkomst PARTIJEN Stichting Woningbouw Slochteren, hierna te noemen de verhuurder, in deze vertegenwoordigd door De heer D.E.

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE STICHTING CENTRALE HUURDERSRAAD NOORD-OOST-VELUWE EN WOONSTICHTING TRIADA

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE STICHTING CENTRALE HUURDERSRAAD NOORD-OOST-VELUWE EN WOONSTICHTING TRIADA 1 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE STICHTING CENTRALE HUURDERSRAAD NOORD-OOST-VELUWE EN WOONSTICHTING TRIADA Ondergetekenden, de Stichting Centrale Huurdersraad Noord-Oost-Veluwe, hierna te noemen:

Nadere informatie

STICHTING LARIS DE SCHAKEL

STICHTING LARIS DE SCHAKEL STICHTING LARIS EN HUURDERBELANGENVERENING DE SCHAKEL Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Laris/De Schakel pagina 0 Samenwerkingsovereenkomst Ondergetekenden, Stichting Laris kantoorhoudende

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE BEWONERSCOMMISSIES* EN WOONSTICHTING TRIADA

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE BEWONERSCOMMISSIES* EN WOONSTICHTING TRIADA 1 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE BEWONERSCOMMISSIES* EN WOONSTICHTING TRIADA Ondergetekenden, de Bewonerscommissies* en woonstichting Triada, hierna te noemen: Triada komen het volgende overeen: Overwegingen

Nadere informatie

Bewonerscommissie protocol

Bewonerscommissie protocol Bewonerscommissie protocol Inhoud Pagina Intentieverklaring 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 4 Artikel 2 Bewonerscommissie 4 Artikel 3 Vereniging van Eigenaren 5 Artikel 4 Erkenning en representativiteit

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Huurdersvereniging Samen Sterk en Woningcorporatie Woonservice Drenthe Datum 7 januari 014 Inhoud Pagina Intentieverklaring 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 4 Artikel Doelstelling

Nadere informatie

Reglement participatie van Bewonerscommissies

Reglement participatie van Bewonerscommissies Reglement participatie van Bewonerscommissies Definities Omnia Wonen: Stichting Omnia Wonen, gevestigd te Harderwijk Bewoner of huurder: een meerderjarig persoon die met betrekking tot een woongelegenheid

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016 Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion 23 juni 2016 Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion (HVS) Partijen Verhuurder Stichting Staedion hierna te noemen

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BREDERODE WONEN & HUURDERSVERENIGING BREDERODE

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BREDERODE WONEN & HUURDERSVERENIGING BREDERODE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BREDERODE WONEN & HUURDERSVERENIGING BREDERODE Ondergetekenden, Brederode Wonen, hierna te noemen de verhuurder en de Huurdersvereniging Brederode, hierna te noemen de huurdersvereniging

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BREDERODE WONEN & HUURDERSVERENIGING BREDERODE

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BREDERODE WONEN & HUURDERSVERENIGING BREDERODE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BREDERODE WONEN & HUURDERSVERENIGING BREDERODE Ondergetekenden, Brederode Wonen, hierna te noemen de verhuurder en de Huurdersvereniging Brederode, hierna te noemen de huurdersvereniging

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Talis Bewonerscommissie..

Samenwerkingsovereenkomst Talis Bewonerscommissie.. Samenwerkingsovereenkomst Talis Bewonerscommissie.. De ondergetekenden: Woningcorporatie Talis, gevestigd te Nijmegen en vertegenwoordigd door.., hierna te noemen Talis en Bewonerscommissie werkzaam in

Nadere informatie

a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; WET OP HET OVERLEG HUURDERS VERHUURDER (OVERLEGWET geldig per 1 januari 2009) HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a) Onze

Nadere informatie

WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER

WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting,

Nadere informatie

Wet op het overleg huurders verhuurder

Wet op het overleg huurders verhuurder Wet op het overleg huurders verhuurder Wet van 27 juli 1998, houdende regels ter bevordering van het overleg tussen huurders en verhuurder van woongelegenheden, Stb. 1998, 501, gewijzigd bij wet van 27

Nadere informatie

Wet op het overleg huurders verhuurder (1998) Bron:

Wet op het overleg huurders verhuurder (1998) Bron: Wet op het overleg huurders verhuurder (1998) Bron: http://wettenoverheidnl Wet van 27 juli 1998, houdende regels ter bevordering van het overleg tussen huurders en verhuurder van woongelegenheden (Wet

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Stichting De Huismeesters en Stichting Huurdersraad De Huismeesters Groningen, december 2008 Samenwerkingsovereenkomst, december 2008 Pagina van 7 Samenwerkingsovereenkomst Stichting

Nadere informatie

Huurdersvereniging Participatieraad Baston Wonen, hierna te noemen "de huurdersorganisatie"

Huurdersvereniging Participatieraad Baston Wonen, hierna te noemen de huurdersorganisatie Ondergetekenden, Baston Wonen, hierna te noemen "de verhuurder" en Huurdersvereniging Participatieraad Baston Wonen, hierna te noemen "de huurdersorganisatie" Overwegende dat: de verhuurder verantwoordelijk

Nadere informatie

In hoofdstuk 1 wordt uiteengezet wat de beide wettelijke regelingen nu eigenlijk inhouden.

In hoofdstuk 1 wordt uiteengezet wat de beide wettelijke regelingen nu eigenlijk inhouden. 1. INLEIDING Woningstichting hecht er veel belang aan dat tussen haar en de vertegenwoordigers van haar huurders een constructieve samenwerking bestaat. Daartoe is het nodig dat er periodiek overleg is

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Ondergetekenden, Woningstichting Wierden en Borgen, hierna te noemen de verhuurder en De Marne-De Terpen te Baflo, Stichting Huurdersplatform Bedum-Ten Boer te Bedum en De Huurder

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST DE ALLIANTIE AMSTERDAM HUURDERSPLATFORM PALLADION

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST DE ALLIANTIE AMSTERDAM HUURDERSPLATFORM PALLADION SAMENWERKINGSOVEREENKOMST DE ALLIANTIE AMSTERDAM EN HUURDERSPLATFORM PALLADION 2 oktober 2007 Inleiding Ondergetekenden, Huurdersplatform Palladion gevestigd aan Westmallepad 8 te Amsterdam, in deze zin

Nadere informatie

Overleg huurders en verhuurder

Overleg huurders en verhuurder DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 4.1.1.51 Overleg huurders en verhuurder circulaire bronnen circulaire ministerie van VROM, d.d. 11.2.2009 De Wet op het overleg huurders verhuurders (Wohv) geeft

Nadere informatie

REGLEMENT BEWONERSCOMMISSIE BEWONERSPARTICIPATIE OP COMPLEXNIVEAU

REGLEMENT BEWONERSCOMMISSIE BEWONERSPARTICIPATIE OP COMPLEXNIVEAU REGLEMENT BEWONERSCOMMISSIE BEWONERSPARTICIPATIE OP COMPLEXNIVEAU Bewonerscommissies worden opgericht om de belangen van de bewoners van het betreffende complex op allerlei gebieden bij Woongroep Holland

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST woonbedrijf SAMENWERKINGSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De Stichting Woonbedrijf leder1, gevestigd te Deventer, kantoorhoudende te Deventer als ook te Zutphen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar

Nadere informatie

Reglement bewonerscommissies

Reglement bewonerscommissies Reglement bewonerscommissies Artikel 1: Definities In dit reglement wordt verstaan onder: Bewonerscommissie Bewonersvergadering Bewonersoverleg Complexoverleg Contactpersoon Huurder Een door Mozaïek Wonen

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Mitros en Utrechtse bewonerscommissies

Samenwerkingsovereenkomst Mitros en Utrechtse bewonerscommissies Samenwerkingsovereenkomst Mitros en Utrechtse bewonerscommissies Preambule De nieuwe Overlegwet vormt samen met het verlopen van de oude overeenkomst reden om nieuwe samenwerkingsafspraken te maken tussen

Nadere informatie

Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/de Alliantie Amsterdam - 1 -

Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/de Alliantie Amsterdam - 1 - Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/Alliantie Amsterdam Op 25 juni 2007 ondertekende Huurdersplatform Palladion en de Alliantie de kruisjeslijst die deel uit maakt van de op 1 oktober 2007 ondertekende

Nadere informatie

Spoorboekje voor bewonerscommissies

Spoorboekje voor bewonerscommissies Spoorboekje voor bewonerscommissies INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Waarom dit spoorboekje 2 2. Bewonerscommissies in het kort 2 2.1 Aantal leden bewonerscommissie 2.2 Externe adviseurs 2.3 Werkzaamheden 3. Mozaïek

Nadere informatie

Model Samenwerkingsovereenkomst organisatie en de vrijwilligersraad!

Model Samenwerkingsovereenkomst organisatie en de vrijwilligersraad! organisatie en de vrijwilligersraad Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 De organisatie (Naam van de organisatie of instelling waarbinnen de vrijwilligersraad functioneert als zelfstandig orgaan). 1.2 De directie

Nadere informatie

Huurdersparticipatie

Huurdersparticipatie Huurdersparticipatie Huurdersparticipatie WonenBreburg, versie maart 2014 1 Huurdersparticipatie WonenBreburg 1. Waarom participatie? In deze toelichting worden de belangrijkste aspecten van de huurdersparticipatie

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en Bureau Beckers.

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en Bureau Beckers. Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en B. Inleiding In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) wordt genoemd dat er tussen de cliëntenraad en B een samenwerkingsovereenkomst moet zijn.

Nadere informatie

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren.

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren. Pagina 1 van 5 Model Statuten Vrijwilligers Ondernemingsraad (VOR) Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Mitros en bewonerscommissies en bewonersgroepen

Samenwerkingsovereenkomst Mitros en bewonerscommissies en bewonersgroepen Samenwerkingsovereenkomst Mitros en bewonerscommissies en bewonersgroepen Preambule Doel van de overeenkomst: Samenwerken De georganiseerde bewoners en Mitros willen samenwerken. Hiermee kunnen bewoners

Nadere informatie

stichting Wetland Wonen Groep en woningstichting de Veste Hierna te noemen: de corporatie.

stichting Wetland Wonen Groep en woningstichting de Veste Hierna te noemen: de corporatie. Pagina 1 van 6 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE STICHTING WETLAND WONEN GROEP WONINGSTICHTING DE VESTE Artikel 1: definities Corporaties: Werkorganisaties: Commissie: Klacht: stichting Wetland Wonen Groep

Nadere informatie

Participatieovereenkomst

Participatieovereenkomst Participatieovereenkomst tussen Woningstichting Haag Wonen en de Huurdersorganisaties Bewonersraad Haag Wonen Huurdersvereniging Haag Wonen 2011 Inleiding 4 Artikel 1 Doel van de overeenkomst 4 Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING WONEN ZUID

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING WONEN ZUID REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING WONEN ZUID ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ARTIKEL 1: DEFINITIES Commissie: de klachtencommissie

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst tussen Wooninc. en Stichting Huurdersplatform Wooninc.

Samenwerkingsovereenkomst tussen Wooninc. en Stichting Huurdersplatform Wooninc. Samenwerkingsovereenkomst tussen Wooninc. en Stichting Huurdersplatform Wooninc. Eindhoven, december 2014 Inhoudsopgave I. Algemene bepalingen... 4 II. Doelstelling en uitgangspunten... 4 III. Gesprekspartners

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie woningcorporaties Walcheren

Reglement Geschillencommissie woningcorporaties Walcheren Reglement Geschillencommissie woningcorporaties Walcheren I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 - Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Bestuur: het bestuursorgaan van de betreffende corporatie;

Nadere informatie

Bevoegdheid & mandatering bestuur Huurdersvereniging Reeuwijk

Bevoegdheid & mandatering bestuur Huurdersvereniging Reeuwijk Bevoegdheid & mandatering bestuur Huurdersvereniging Reeuwijk Op basis van de statuten en de samenwerkingsovereenkomst Dit document biedt een overzicht van enkele passages uit de statuten en de samenwerkingsovereenkomst,

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE de KOMBINATIE

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE de KOMBINATIE REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE de KOMBINATIE Artikel 1: Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder Woningcorporatie: Bestuur: Raad van Toezicht: Woningbouwvereniging de Kombinatie te Zeist de

Nadere informatie

In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven.

In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven. In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven. Doel De Wilde Haan. Aantal leden : Behartigen van de belangen van de cliënten van Stichting Buurderij

Nadere informatie

De Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo vast te stellen

De Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo vast te stellen Raadsbesluit nr. 22 Betreft: Vaststellen Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo De raad van de gemeente Tynaarlo;

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst tussen Dudok Wonen en HBV Dudok Wonen

Samenwerkingsovereenkomst tussen Dudok Wonen en HBV Dudok Wonen Samenwerkingsovereenkomst tussen Dudok Wonen en HBV Dudok Wonen Vernieuwde versie: van kracht vanaf 14 december 2009 n.a.v. wijziging Wet op het Overleg Huurders Verhuurders (WOHV, de Overlegwet) per 1

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis Partijen: stichting BovenIJ Ziekenhuis te Amsterdam ten deze vertegenwoordigd door de heer mr. R.R.M. Berendsen, nader te noemen: de directie En

Nadere informatie

REGLEMENT REGIONALE GESCHILLEN COMMISSIE Land van Heusden en Altena

REGLEMENT REGIONALE GESCHILLEN COMMISSIE Land van Heusden en Altena De Regionale Geschillen Commissie (RGC) is vanaf 1 januari 2009 werkzaam voor de hieronder genoemde corporaties: Woonlinie in Zaltbommel; Woonservice Meander in Werkendam; Woonstichting Land van Altena

Nadere informatie

Commissie: De Geschillenadviescommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Commissie: De Geschillenadviescommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector. Reglement Geschillenadviescommissie Ymere Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De Geschillenadviescommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Nadere informatie

Samen wonen in een VvE

Samen wonen in een VvE Samen bouwen aan beter wonen Samen wonen in een VvE 2 Bewonerscommissie en een Vereniging van Eigenaren Samen wonen in een VvE Huren in een Vereniging van Eigenaren Wanneer een woongebouw bestaat uit koop-

Nadere informatie

Klachtenreglement Woningstichting Maasvallei Maastricht

Klachtenreglement Woningstichting Maasvallei Maastricht Klachtenreglement Woningstichting Maasvallei Maastricht Artikel 1 Begrippen. In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 Maasvallei: Woningstichting Maasvallei Maastricht, gevestigd te Maastricht. Maasvallei

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2012

Nieuwsbrief oktober 2012 Nieuwsbrief oktober 2012 Jaargang 4 nummer 2 Stichting Landelijk Huurders Platform Voorwoord Wist u dat: Naar aanleiding van de uitkomsten van onze regiobijeenkomst hebben wij besloten u in deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Kruisjeslijst AAHA/Alliantie - 1 -

Kruisjeslijst AAHA/Alliantie - 1 - Kruisjeslijst behorende bij de samenwerkingsovereenkomst de Alliantie dd. 8 maart 2002 en ondertekend op 7 maart 2006 Op 8 maart 2002 ondertekende samenwerkingsovereenkomst en de Alliantie een samenwerkingsovereenkomst.

Nadere informatie

Reglement. Geschillencommissie. Vestia. Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 3 februari 2015 Pagina 1

Reglement. Geschillencommissie. Vestia. Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 3 februari 2015 Pagina 1 Reglement Geschillencommissie Vestia Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 3 februari 2015 Pagina 1 1. Begrippen 1.1 In dit reglement wordt verstaan onder: (a) Corporatie: Vestia gevestigd te Rotterdam.

Nadere informatie

Deelnemende corporaties: Jutphaas Wonen (Nieuwegein), Mitros (Utrecht en Nieuwegein), Viveste (Houten), Woningbouwvereniging Lopik

Deelnemende corporaties: Jutphaas Wonen (Nieuwegein), Mitros (Utrecht en Nieuwegein), Viveste (Houten), Woningbouwvereniging Lopik Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht Klachtenreglement Deelnemende corporaties: Jutphaas Wonen (Nieuwegein), Mitros (Utrecht en Nieuwegein), Viveste (Houten), Woningbouwvereniging Lopik Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE GESCHILLENADVIESCOMMISSIE

REGLEMENT VAN DE GESCHILLENADVIESCOMMISSIE REGLEMENT VAN DE GESCHILLENADVIESCOMMISSIE van Stichting Ymere Dit reglement is de uitwerking van artikel 27 van de statuten van Stichting Ymere. Het gewijzigde reglement is vastgesteld op 5 juli 2011

Nadere informatie

GESCHILLENCOMMISSIE WONINGSTICHTING GOEDESTEDE

GESCHILLENCOMMISSIE WONINGSTICHTING GOEDESTEDE Als u een klacht hebt, meldt u die natuurlijk bij GoedeStede. Maar als we onverhoopt samen geen oplossing vinden, kunt u daarna terecht bij de onafhankelijke geschillencommissie. Welke klachten? Bij de

Nadere informatie

Entrea stelt conform de wettelijke vereisten met deze regeling een pleegouderraad in.

Entrea stelt conform de wettelijke vereisten met deze regeling een pleegouderraad in. Voorwoord Entrea stelt conform de wettelijke vereisten met deze regeling een pleegouderraad in. De wettelijk vereisten staan in de Jeugdwet, paragraaf 4.2b Medezeggenschap. Entrea is een organisatie voor

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Stichting GroenWest

Reglement Geschillencommissie Stichting GroenWest Reglement Geschillencommissie Stichting GroenWest Inhoud Pagina 1. Begrippen... 5 2. Doel van de commissie... 5 3. Taak van de commissie... 5 4. Functioneren van de commissie... 5 5. Samenstelling, benoeming

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016 Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion 23 juni 2016 Bijlage 1: Matrix Onderwerpen Huurdersvereniging (vanwege: Overlegwet/ Woningwet en BTIV 2015) Onderwerp Staedion Huurdersverenig

Nadere informatie

Mozaïek Wonen. Overlegwet-overeenkomst 2009. Versie 3.1 9 september 2009

Mozaïek Wonen. Overlegwet-overeenkomst 2009. Versie 3.1 9 september 2009 Mozaïek Wonen Overlegwet-overeenkomst 2009 en Reglement voor bewonerscommissies 2009 Versie 3.1 9 september 2009 Inhoudsopgave 1 Overlegwet-overeenkomst 2009 3 2 Reglement bewonerscommissies 2009 12 Bijlage

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen

Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen Reglement Geschillencommissie Pagina 1 van 8 Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen De Huurdersraad en de Geschillencommissie zijn vooraf

Nadere informatie

Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector. Voorbeeld klachtenreglement Corporatie X Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Nadere informatie

Oktober 2009 HANDLEIDING VOOR BEWONERSCOMMISSIES

Oktober 2009 HANDLEIDING VOOR BEWONERSCOMMISSIES Oktober 2009 HANDLEIDING VOOR BEWONERSCOMMISSIES 1 Inhoudsopgave Reglement bewonerscommissies Checklist voor toepassen Overlegwet Samenvatting Overlegwet Suggesties voor inwerkprogramma Suggesties voor

Nadere informatie

HANDBOEK VOOR BEWONERSCOMMISSIES

HANDBOEK VOOR BEWONERSCOMMISSIES HANDBOEK VOOR BEWONERSCOMMISSIES Van WONINGBEDRIJF VELSEN UITGAVE VAN december 2010 Stichting Huurdersraad Velsen Secretariaat: J.A.Elenbaas-Veenstra 0255-516641 Bellatrixstraat 205 email:info-secr@huurdersraad-wbvelsen.nl

Nadere informatie

Participatie en zelfbeheer. ALV STOK Trevor James 31 mei 2016

Participatie en zelfbeheer. ALV STOK Trevor James 31 mei 2016 Participatie en zelfbeheer ALV STOK Trevor James 31 mei 2016 Woningwet 2015 Woonvisie & prestatieafspraken Verandering in relatie huurdersorganisatie, woningcorporatie en gemeente Woonvisie en prestatieafspraken:

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENADVIESCOMMISSIE WONINGSTICHTING ROCHDALE

REGLEMENT GESCHILLENADVIESCOMMISSIE WONINGSTICHTING ROCHDALE Artikel 1 Begrippen In dit artikel wordt verstaan onder: Rochdale: Woningstichting Rochdale, statutair gevestigd te Amsterdam. Bestuur: De Raad van Bestuur van Rochdale, bedoeld in artikel 16 van de statuten

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie WoonInvest

Reglement klachtencommissie WoonInvest Reglement klachtencommissie WoonInvest Versie 2014 1/11 Artikel 1 Over het reglement klachtencommissie 1. Het reglement klachtencommissie is het reglement dat regels geeft voor de samenstelling en werkwijze

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN Stichting WELLER en de koepels HUREN & WONEN, GBP Stadsdeel Heerlen-Centrum, Stadsdeel HEERLERBAAN en Huurdersraad Brunssum/Schinveld 1 Ondergetekenden, Stichting Weller,

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis

Reglement Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis Reglement Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. Ziekenhuis: het BovenIJ ziekenhuis te Amsterdam b. De Cliëntenraad: de Cliëntenraad van

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

Reglement van het Verantwoordingsorgaan Reglement van het Verantwoordingsorgaan Per 3 december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 4 Artikel 3

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Woningcorporaties Noord- en Midden-Limburg

Reglement Geschillencommissie Woningcorporaties Noord- en Midden-Limburg Artikel 1: definities huurder: Een huurder van een woning of woonruimte van de corporatie. Voor de toepassing van dit reglement wordt onder huurder eveneens verstaan de medehuurder, de aspirant medehuurder,

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad Stichting Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad Vastgesteld door het algemeen bestuur d.d. 21 januari 2014 na instemming

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT van samenwerkingsverband passend primair onderwijs Oosterschelderegio te Goes ( het samenwerkingsverband ).

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT van samenwerkingsverband passend primair onderwijs Oosterschelderegio te Goes ( het samenwerkingsverband ). MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT van samenwerkingsverband passend primair onderwijs Oosterschelderegio te Goes ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet:

Nadere informatie

Klachtenregeling VeWeVe

Klachtenregeling VeWeVe Klachtenregeling VeWeVe Artikel 1. Definities Aangeklaagde: Auditbureau: Beroep: Bestuur: Cliënt: Klacht: Klachtencommissie: Klager: Kwaliteitsprotocol: Lid: Secretaris: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Reglement Klachtenloket ouders/oudercommissie Kinderopvang

Reglement Klachtenloket ouders/oudercommissie Kinderopvang Reglement Klachtenloket ouders/oudercommissie Kinderopvang Telefoon: 0900-1877 ( 0,20 per gesprek) maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur E-mail: info@klachtenloket-kinderopvang.nl Postadres: Postbus 96802,

Nadere informatie

Regeling melding misstand woningcorporaties

Regeling melding misstand woningcorporaties Regeling melding misstand woningcorporaties Regeling van de procedure voor het melden van een vermoeden van een misstand en van de (rechts)bescherming van de melder en de vertrouwenspersoon integriteit.

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) Zaaknummer Verzonden op Woonruimte Huurwoningen met Stichting XXXX als verhuurder Hierna te noemen: de Complexen Verzoekers

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT Medezeggenschapsreglement van Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Reglement. Commissie: De Klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Reglement. Commissie: De Klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector. Reglement Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De Klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector. Lid / Leden: Een lid of leden van

Nadere informatie

Beleidsplan 2010-2015

Beleidsplan 2010-2015 Beleidsplan 2010-2015 In dit beleidsplan vindt u onderwerpen waaraan de huurdersvereniging werkt en wil blijven werken. Voor een deel staan in dit plan uitgangspunten vermeld die u terugvindt in de Statuten

Nadere informatie

2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING "DE VESTE".

2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING DE VESTE. 2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING "DE VESTE". ALGEMEEN Artikel 1. 1. Het huishoudelijk reglement heeft de bedoeling, nadere richtlijnen te geven ten aanzien van het bestuur van de Huurdersvereniging

Nadere informatie

Checklist Bbsh volkshuisvestingsverslag 2011

Checklist Bbsh volkshuisvestingsverslag 2011 Algemeen Lees eerst het onderdeel 'algemeen' uit de toelichting. (! ) 1. Controle volledigheid Volkshuisvestingsverslag 1.1. 1.1.1. Bevat het volkshuisvestingsverslag een uiteenzetting over c.q. overzicht

Nadere informatie

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ K LACHTENREGLEMENT STICHTING TAFELVANZEVEN ROTTERDAM Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: Bestaande uit 4 onafhankelijke leden, hierna te noemen klachtencommissie Stichting

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP Vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, d.d. 12 januari 2010, herzien d.d. 12 februari 2013.

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst. BI zone CapelleXL

Uitvoeringsovereenkomst. BI zone CapelleXL Uitvoeringsovereenkomst In de zin van artikel 7, lid 3 van de Experimentenwet BI zones BI zone CapelleXL Ondergetekenden De gemeente Capelle aan den IJssel, te dezer zake op grond van artikel 171 Gemeentewet

Nadere informatie

Fondsdocumenten SNPF. Reglement Raad van toezicht

Fondsdocumenten SNPF. Reglement Raad van toezicht Fondsdocumenten SNPF Reglement Raad van toezicht Reglement raad van toezicht Artikel 1. Samenstelling, benoeming en ontslag 1. De raad van toezicht bestaat uit drie onafhankelijke deskundige personen die

Nadere informatie

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen.

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. - 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. Zaaknummer 2008S72525DO ALGEMENE BEPALINGEN a. bewonerscommissie: groep huurders van de Woningbouwvereeniging behorende tot één

Nadere informatie

REGLEMENT GEZAMENLIJKE KLACHTENCOMMISSIE VAN

REGLEMENT GEZAMENLIJKE KLACHTENCOMMISSIE VAN REGLEMENT GEZAMENLIJKE KLACHTENCOMMISSIE VAN WOONDIENSTEN AARWOUDE EN WONINGSTICHTING NIEUWKOOP Elzenlaan 1 Kennedyplein 5a 2481 LZ Woubrugge 2421 EN Nieuwkoop Postbus 2194 Postbus 122 2400 CD Alphen aan

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

Reglement Geschillenadviescommissie Woonvereniging Patrimonium Havensteder Woonstad Rotterdam Woonplus Schiedam Maasdelta Groep 3B Wonen

Reglement Geschillenadviescommissie Woonvereniging Patrimonium Havensteder Woonstad Rotterdam Woonplus Schiedam Maasdelta Groep 3B Wonen Reglement Geschillenadviescommissie Woonvereniging Patrimonium Havensteder Woonstad Rotterdam Woonplus Schiedam Maasdelta Groep 3B Wonen -1- REGLEMENT GEZAMENLIJKE GESCHILLENADVIESCOMMISSIE 1. Begrippen

Nadere informatie

f. Huurdersorganisatie: De door de deelnemende corporaties erkende huurdersorganisatie(s) in de zin van de Wet op het Overleg Huurders Verhuurder.

f. Huurdersorganisatie: De door de deelnemende corporaties erkende huurdersorganisatie(s) in de zin van de Wet op het Overleg Huurders Verhuurder. Reglement klachtenadviescommissie Stichting deltawonen, Woningstichting SWZ, Woningstichting Openbaar Belang, Stichting Beter Wonen IJsselmuiden en Stichting SallandWonen Artikel 1 Begrippen In dit reglement

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Midden Groningen

Reglement Geschillencommissie Midden Groningen Gezamenlijke Geschillencommissie Midden-Groningen Reglement Geschillencommissie Midden Groningen 2 Wat doet de geschillencommissie De Corporatie heeft alle belang bij tevreden bewoners. Daarop is het beleid

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST ETTEN-LEUR

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST ETTEN-LEUR SAMENWERKINGSOVEREENKOMST ETTEN-LEUR HBV ETTEN-LEUR De ondergetekenden; Woonstichting Etten-Leur, inclusief haar dochteronderneming WEL Holding BV en de dochterondernemingen daaronder WEL Diensten BV en

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE mei 2009 B EGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Definities Dit reglement verstaat onder: fonds: bestuur:

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie

Reglement Klachtencommissie Reglement Klachtencommissie Artikel 1 Definities Klager: De huurder of woningzoekende die een klacht aan de commissie voorlegt. Huurder: Een huurder van een woning of woonruimte van Leystromen. Voor de

Nadere informatie

5. Stichting IKC+, een statutair te Almere gevestigde stichting, met adres Randstad 20-31, 1314 BC Almere, hierna te noemen: "Stichting IKC+

5. Stichting IKC+, een statutair te Almere gevestigde stichting, met adres Randstad 20-31, 1314 BC Almere, hierna te noemen: Stichting IKC+ CONVENANT ALMEERSE SCHOLEN GROEP-GEMEENTE ALMERE PARTIJEN, 1. de publiekrechtelijke rechtspersoon: gemeente Almere, in het bijzonder handelende voor de gemeenteraad vanwege de aan de gemeenteraad bij de

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie

Reglement klachtencommissie De Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) verplicht zorgaanbieders zoals klinieken een formele regeling voor de behandeling van klachten te treffen. Bergman Clinics ziet een klacht als een mogelijkheid

Nadere informatie

Artikel 1 - Geschillencommissie

Artikel 1 - Geschillencommissie Reglement Geschillencommissie inzake de kwaliteit van Marktonderzoek zoals bedoeld in artikel 21 lid 2 van de statuten van de MarktonderzoekAssociatie MOA vastgesteld door het Bestuur van de MOA op 11

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband )

Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband ) Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband ) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet: de Wet medezeggenschap op scholen (Stb. 2006, 658);

Nadere informatie