SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMENWERKINGSOVEREENKOMST"

Transcriptie

1 Ondergetekenden, SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Stichting Trivire, hierna te noemen "Trivire en Stichting Huurdersparticipatieraad Trivire, hierna te noemen "HPT", hierna gezamenlijk te noemen partijen Overwegende dat: Trivire verantwoordelijk is voor het totale beleid en beheer inzake al haar verhuureenheden; Trivire volgens haar statuten een samenwerkingsovereenkomst met de HPT sluit; De Overlegwet de mogelijkheid geeft een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten; De HPT de vertegenwoordiger is van alle huurders van Trivire ter behartiging van de belangen op beleidsniveau; Trivire de belangen van huurders van haar woningen erkent en daarom afspraken wil maken met de HPT over informatie-, advies- en instemmingsrecht zodat de invloed van huurders op het beleid van Trivire wordt gewaarborgd; Voor het beleid en beheer van Trivire een goede onderlinge verstandhouding van belang is en gestructureerd overleg en respect voor elkaars doelstellingen noodzakelijk zijn; Beide partijen komen het navolgende overeen: A BEGRIPSOMSCHRIJVING Artikel 1: Definities Bewoner: Degene die, naast de huurder, zijn hoofdverblijf in de woning heeft, Bewonersadviesgroep: Een groep van huurders/bewoners, die op initiatief van de HPT een bepaald onderwerp nader bespreekt en hierover een advies uitbrengt aan de HPT. Geschil: Er is sprake van een geschil als partijen serieus met elkaar van mening verschillen en er niet in slagen in goed overleg tot een oplossing daarvan te komen., Geschillencommissie: Geschillencommissie zoals bedoeld in artikel 13 van deze overeenkomst. Huurder: Natuurlijke persoon, die met betrekking tot een bepaalde zelfstandige woonruimte, een huurovereenkomst is aangegaan met Trivire. Onder huurder wordt ook begrepen de medehuurder.. Tevens wordt onder huurder verstaan, degene die de woning met toestemming van Trivire huurt van een huurder die de woning van Trivire huurt, Huurwoning: De woning die in eigendom of beheer is van Trivire. Klantenpanel: Een groep van huurders/bewoners, die op initiatief van Trivire een bepaald onderwerp nader bespreekt en hun mening hierover aan Trivire kenbaar maken. Overlegwet:: De wet op het overleg huurders verhuurder. Woningzoekende: Iemand die op zoek is naar woonruimte en ingeschreven is bij de stichting Woonkeus. Woonconsument: De verzameling van huurders, bewoners en woningzoekenden. Samenwerkingsovereenkomst Trivire en HPT blad 1 van 10

2 B Artikel 2 DOELSTELLINGEN EN UITGANGSPUNTEN 1. De samenwerkingsovereenkomst is opgesteld met de doelstelling: a de HPT goede mogelijkheden te bieden om de belangen te behartigen van de woonconsumenten; b Trivire met het overleg mogelijkheden te bieden om de dienstverlening aan haar huurders te optimaliseren; c de taken, verantwoordelijkheden en de bevoegdheden van Trivire en de HPT te verduidelijken; d regels en procedures af te spreken om het overleg tussen Trivire en de HPT te verduidelijken en te structureren en een goede overlegrelatie te bevorderen; e het bevorderen van gelijkwaardig overleg tussen Trivire en de HPT 2. Partijen beschouwen deze overeenkomst als een reglement zoals bedoeld in het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 tezamen met de Ministeriële Regeling Instellingen Volkshuisvesting en is een verdere uitwerking van en aanvulling op de Overlegwet en Woningwet. Trivire zal geen nadere regels vaststellen met betrekking tot het overleg met de woonconsumenten, die strijdig zijn met de inhoud en de bedoeling van deze overeenkomst. 3. Deze overeenkomst laat de bestaande rechtsverhouding tussen Trivire en de individuele huurder onverlet. 4. Bij wijziging van wetgeving of inwerkingtreding van enig andere wetgeving voor het overleg tussen huurders en Trivire zal de samenwerkingsovereenkomst indien nodig worden bijgesteld. Partijen zullen die wijzigingen schriftelijk overeenkomen. 5. Waar mogelijk vindt alle correspondentie, genoemd in deze overeenkomst, per plaats. Verzending van gescande documentatie per wordt gekwalificeerd als schriftelijke communicatie. Alleen bijzondere aangelegenheden (adviezen en dergelijke) worden schriftelijk gecommuniceerd. 6. In overleg met Trivire kan door de HPT tijdelijk een bewonersadviesgroep worden ingesteld, waarin bewoners worden uitgenodigd plaats te nemen. Al of niet met een externe begeleiding wordt een advies geformuleerd, Na afronding van het advies wordt de betreffende groep opgeheven. De HPT beslist uiteindelijk of het advies wordt overgenomen en definitief formeel aan Trivire wordt voorgelegd. 7. In overleg met de HPT kan door Trivire tijdelijk een klantenpanel worden ingesteld, waarin bewoners worden uitgenodigd plaats te nemen. Al of niet met een externe begeleiding wordt een mening over een onderwerp geformuleerd, Na afronding van de opdracht wordt de betreffende groep opgeheven. De HPT wordt gekend in de uitkomsten van het overleg met het klantenpanel. C ERKENNING EN REPRESENTATIVITEIT Artikel 3 Trivire erkent de HPT als gesprekspartner voor alle onderwerpen van beleid en beheer die voor de huurders van belang kunnen zijn onder voorwaarde dat: a. de HPT alle huurders van de woningen, waarvoor hij de belangen behartigt, in de gelegenheid stelt om deel te nemen aan een Bewonersadviesgroep; b. elke huurder deel uit kan maken van de HPT conform zijn statuten; c. de HPT de huurders op de hoogte houdt van zijn activiteiten; Samenwerkingsovereenkomst Trivire en HPT blad 2 van 10

3 d. de HPT elk jaar HPT een jaarplan en een begroting opstelt. e. de HPT elk jaar een jaarverslag opstelt, waarin hij zijn activiteiten in het verstreken jaar en zijn financiële verantwoording neerlegt. D HET OVERLEG MET TRIVIRE Artikel 4: Overleg Trivire-HPT 1. Trivire en de Huurdersparticipatieraad voeren regelmatig overleg op beleidsniveau over alle onderwerpen die voor de HPT van belang zijn. 2. Het zwaartepunt van het overleg met de HPT ligt bij de onderwerpen genoemd in bijlage Het overleg tussen Trivire en de HPT vindt ten minste zes keer per jaar plaats of vaker, als één of beide partijen dat noodzakelijk acht. 4. De HPT wordt in het overleg al dan niet bijgestaan door één of meerdere adviseurs, 5. Het overleg wordt afwisselend voorgezeten door Trivire en de HPT. 6. De datum, tijd en de agenda van het overleg worden gezamenlijk en in overleg bepaald en worden ten minste 1 week voorafgaand aan het overleg aan de deelnemers toegezonden. 7. Het verslag van bovengenoemde overlegvergadering wordt opgesteld door HPT en zal binnen een termijn van 3 weken aan de deelnemers worden toegezonden. Bij het verslag zal een afsprakenlijst met afhandelingstermijnen worden gevoegd. Het verslag wordt in het volgende overleg vastgesteld. 8. De bestuurder van Trivire voert ten minste tweemaal per jaar overleg met de HPT E RECHT OP INFORMATIE Artikel 5: Informatie van Trivire aan de HPT 1. Trivire informeert de HPT tijdig en kosteloos over de in bijlage 1 genoemde onderwerpen van beleid en beheer die voor de HPT van belang zijn. 2. De informatieverstrekking van Trivire aan de HPT omvat ook de navolgende zaken:. verordeningen, reglementen en statuten die gelden voor Trivire;. beschikkingen, besluiten en algemene beleidsinformatie op het gebied van de volkshuisvesting van de gemeente(n) en samenwerkingsverbanden van overheden en/of woningcorporaties die voor de HPT van belang zijn;. het jaarverslag, de jaarrekening, de begroting en de financiële meerjaren prognoses. 3. Partijen kunnen nadere afspraken maken over het vertrouwelijk behandelen van stukken. Artikel 6: Informatie van HPT aan Trivire De HPT zal ten minste de volgende schriftelijke informatie ter beschikking stellen aan Trivire: a. de statuten en het huishoudelijk reglement; b. de namen en adressen van de deelnemers aan de HPT; c. de begroting en het (financieel) jaarverslag; Samenwerkingsovereenkomst Trivire en HPT blad 3 van 10

4 F Artikel 7 ADVIESRECHT 1. De HPT kan Trivire te allen tijde, gevraagd en ongevraagd, adviseren over alle onderwerpen van beleid en beheer. 2. Trivire informeert de HPT uit eigen beweging schriftelijk over voornemens tot wijziging in het door haar gevoerde beleid met betrekking tot de onderwerpen zoals genoemd in bijlage 1. Trivire geeft daarbij haar beweegredenen aan en de gevolgen van haar voornemens voor de huurders. 3. Trivire voert overleg met en vraagt advies aan de HPT over alle in bijlage 1, onder A en B genoemde onderwerpen als zij voornemens is het door haar gevoerde beleid te wijzigen, 4. Trivire voert een voornemen tot wijziging in het beleid niet uit, dan nadat zij de HPT in staat heeft gesteld met haar over de verstrekte informatie overleg te voeren en, als de HPT dat wenst, daarover schriftelijk advies uit te brengen. 5. De HPT dient binnen zes weken te reageren op een verzoek om advies van Trivire. 6. Als de HPT niet binnen zes weken reageert op het verzoek om advies, wordt aangenomen dat hij met het voorgestelde instemt. 7. Op een door de HPT uitgebracht schriftelijk advies wordt door Trivire zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van dat advies, schriftelijk en gemotiveerd gereageerd tenzij er sprake is van spoedeisend belang. 8. Als Trivire niet binnen vier weken op het advies heeft gereageerd, dient zij het uitgebrachte advies over te nemen. 9. Trivire kan een voornemen tot wijziging van haar beleid uitvoeren na ontvangst van een schriftelijke mededeling van de HPT dat deze geen bezwaar heeft tegen het voorstel of als de gestelde termijn voor het uitbrengen van het advies is verstreken. 10. Indien Trivire een gekwalificeerd advies van de HPT (zie bijlage 1-B) niet overneemt, is zij verplicht binnen vier weken, nadat de HPT schriftelijk van deze afwijzing in kennis is gesteld overleg te voeren met de HPT. Indien men ook dan niet tot overeenstemming komt, beslist Trivire, met informatie aan de Raad van Commissarissen en de HPT. G Artikel 8 INSTEMMINGSRECHT (BINDEND ADVIES) 1. Met betrekking tot de in bijlage 1-C genoemde onderwerpen wordt aan de HPT instemmingsrecht verleend. 2. Trivire zal over genoemde onderwerpen geen besluit nemen, dan wel tot uitvoering van een besluit overgaan, alvorens daarover overeenstemming is bereikt met de HPT. 3. Trivire neemt het initiatief tot dit, voor het bereiken van overeenstemming, noodzakelijke overleg. H Artikel 9 FINANCIELE REGELING 1. Trivire stimuleert en ondersteunt de HPT in materiële en immateriële zin bij zijn activiteiten, voor Samenwerkingsovereenkomst Trivire en HPT blad 4 van 10

5 zover deze noodzakelijk zijn voor: a. De werving van deelnemers en de opbouw en instandhouding van de HPT; b. het op de hoogte houden van de huurders en het betrekken van hen bij de standpuntbepaling door de HPT; c. het overleg tussen Trivire en de HPT; d. scholingsactiviteiten, evenals eventueel noodzakelijk extern advies, Trivire draagt hiervan de kosten 2. Trivire draagt de kosten voor het eventuele lidmaatschap van de landelijke belangenorganisatie voor huurders, de Nederlandse Woonbond, en voor de aansluiting bij eventuele regionale of lokale bundeling van huurdersraden. 3. Jaarlijks dient de HPT een activiteitenplan en begroting in op basis van beleidsvoornemens voor de in lid 1 bedoelde activiteiten. In ieder geval de navolgende posten worden begroot: a. Kosten voor het contact met de huurders, zoals: i. middelen voor informatie en raadpleging; ii. Kosten voor huur en gebruik van vergaderruimte; iii. Overige vergaderkosten, b. Kosten voor het overleg met de verhuurder, zoals: i. Kosten voor advisering; ii. Reis- en bureaukosten. c. Kosten voor scholing en deskundigheidsbevordering, zoals: i. organiseren van of deelname aan cursussen of studiedagen; ii. documentatie en abonnementen op vakinformatie; iii. administratieve en deskundige ondersteuning. d. Organisatiekosten, zoals: i. kosten voor telefoon en post, ii. kosten voor kantoormateriaal en apparatuur, iii. inschrijving handelsregister en dergelijke. 4. Tevens legt de HPT middels een jaarverslag aan huurders en Trivire verantwoording af over de besteding van het door Trivire beschikbaar gestelde budget. 5. Als naar de mening van Trivire na ontvangst van de verantwoording het door haar beschikbaar getelde budget niet conform deze overeenkomst wordt besteed, deelt zij dit de HPT zo snel mogelijk mee, uiterlijk een maand na ontvangst van de verantwoording. 6. De bijdrage van Trivire zal per kalenderjaar ter beschikking worden gesteld op of voor 1 januari van dat jaar. Reservering van door Trivire ter beschikking gestelde budgetten is mogelijk. De reservering wordt toegevoegd aan het eigen vermogen van de HPT en betrokken bij de begroting van het volgend jaar. I RAAD VAN COMMISSARISSEN Artikel De HPT heeft het recht om voor minstens een derde van de leden van de Raad van Commissarissen van Trivire een bindende voordracht te doen. 2. Voordat de voordracht wordt gedaan is er overleg tussen (een afvaardiging van) de HPT en de voorzitter van de Raad van Commissarissen. 3. Tenminste eenmaal per jaar, of zoveel vaker als partijen nuttig of nodig achten, vindt een formeel overleg plaats tussen (een delegatie van) de Raad van Commissarissen en (een delegatie van) de HPT, waarin de algemene gang van zaken betreffende de woningcorporatie, ontwikkelingen, haar beleid en de (behartiging van de) belangen van huurders worden besproken Samenwerkingsovereenkomst Trivire en HPT blad 5 van 10

6 4. Dit overleg heeft als doel dat deelnemers elkaar over en weer informeren over hun opvattingen met betrekking tot deze onderwerpen, daar wederzijds kennis van nemen en heeft dus een overwegend meningvormend karakter. Het overleg treedt niet in de plaats van het overleg dat de HPT heeft met het bestuur van Trivire. J PRESTATIEAFSPRAKEN MET GEMEENTEN Artikel 11 Trivire voorziet de HPT van adequate informatie om tot een bindend advies te komen inzake de jaarlijkse prestatieafspraken over de lokale woonopgave en tevens over de Prestatie Afspraken op Lange Termijn (PALT) met de gemeenten waarin Trivire huurwoningen bezit. K GESCHILLENREGELING Artikel 12: Procedure aanhangig maken van geschillen 1. Geschillen die voortvloeien uit de toepassing, uitvoering en/of interpretatie van deze overeenkomst kunnen alleen schriftelijk gemotiveerd worden voorgelegd aan een geschillencommissie die is samengesteld uit twee vertegenwoordigers van Trivire, twee vertegenwoordigers van de HPT en een onpartijdige, juridisch onderlegde, voorzitter. 2. Indien Trivire een uitspraak in een geschil wil, stelt zij de HPT daarvan schriftelijk en gemotiveerd in kennis. 3. Indien de HPT een uitspraak in een geschil wil, stelt hij Trivire daarvan schriftelijk en gemotiveerd in kennis. 4. Doel van de geschillenregeling is het beslechten van geschillen buiten een bevoegde rechterlijke instantie om. 5. Partijen zijn gehouden aan een bindende uitspraak van de geschillencommissie, tenzij één van de partijen zwaarwegende motieven heeft om daarvan af te wijken. 6. Partijen zullen in een dergelijk geval eerst in overleg treden voor zij verdere stappen nemen. Artikel 13: De geschillencommissie 1. De geschillencommissie heeft recht op inzage in alle informatie van partijen die betrekking heeft op het geschil, tenzij daarin informatie over personen is opgenomen die wordt beschermd door het privacyreglement van Trivire. 2. De geschillencommissie zal bij het geschil betrokken partijen horen alvorens zij tot een uitspraak komt. Partijen krijgen ruim voor de hoorzitting inzage in alle informatie die betrekking heeft op het geschil. 3. De geschillencommissie doet schriftelijk uitspraak. De uitspraak wordt toegezonden aan partijen. 4. De uitspraak is zodanig gemotiveerd, dat de belangrijkste overwegingen daaruit zijn af te leiden. 5. De bij het geschil betrokken partijen zullen het geschil, zolang het geschil in behandeling is bij de geschillencommissie, niet voorleggen aan een bevoegde rechterlijke instantie, tenzij er sprake is van spoedeisend belang. 6. Indien één van de in het geschil betrokken partijen zich, vanwege spoedeisend belang, vóór de uitspraak van de geschillencommissie wendt tot de bevoegde rechterlijke instantie, doet dat Samenwerkingsovereenkomst Trivire en HPT blad 6 van 10

7 feit de behandeling van het geschil door die commissie eindigen. K DUUR EN WIJZIGING VAN DEZE OVEREENKOMST Artikel Deze overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd en treedt in werking met ingang van de ondertekening van deze overeenkomst. 2. Elke twee jaar zal deze overeenkomst en de aard en inhoud van het overleg tussen partijen worden geëvalueerd. De HPT neemt hiertoe het initiatief. 3. Partijen kunnen deze overeenkomst opzeggen. Eenzijdige opzegging geschiedt schriftelijk en gelet op de inhoud en strekking van deze overeenkomst met redenen omkleed en met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal zes maanden. 4. Voordat partijen conform het vorige lid deze overeenkomst opzeggen, zal er overleg tussen partijen plaatsvinden. 5. Deze overeenkomst kan worden gewijzigd indien en zodra partijen hierover overeenstemming hebben bereikt. De wijziging(en) word(t)(en) schriftelijk vastgelegd en ondertekend door partijen, L SLOTBEPALINGEN Artikel In alle gevallen waarin deze samenwerkingsovereenkomst niet of onvoldoende voorziet, geldt de wet. 2. Door ondertekening van deze samenwerkingsovereenkomst komen alle eerdere samenwerkingsovereenkomsten die zijn gesloten tussen partijen en hun rechtsvoorgangers te vervallen. Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te Dordrecht op Namens Stichting Trivire: Namens de Stichting Huurdersparticipatieraad Trivire W. van der Linden, P. Kool, Bestuurder Voorzitter Handtekening: Handtekening: Samenwerkingsovereenkomst Trivire en HPT blad 7 van 10

8 Bijlage 1: Overzicht adviesrechten Huurdersparticipatieraad Trivire A adviesrecht Wijziging bestaand beleid of nieuw beleid inzake: Aan- en verkoop huurwoningen (ook tussenvormen van huur en koop) Huurprijzen Schuldsanering en (voorkomen van) huisuitzetting Onderhoud van het bezit Nieuwbouw (waaronder basiskwaliteit woningen) Sloop, nieuwbouw en herstructurering (waaronder huur, prijsklasse, doelgroep) Woningverbetering en energiebesparing Overige zaken inzake Trivire Jaarplan Ondernemingsbeleid Ontwikkeling beleidsvisie Wijziging statuten Jaarverslag Financiële bijdrage aan HPT Aanstelling bestuurder(s) Klachtenafhandeling B gekwalificeerd adviesrecht Algemeen beleid Aankoop en verkoop huurwoningen (volgende jaar + meerjarig) Ontwikkeling visie per wijk Algemene informatie aan huurders Leefbaarheid ( onderhoud / verbetering omgeving) Beleid woonruimteverdeling Fusie en samenwerkingsverbanden Fusieplan Gevolgen fusie voor huurders en resultaatverplichting Voornemen fusie / samenwerkingsverband met een corporatie Invulling dienstverlening na fusie Geschillencommissies Vaststelling en wijziging reglement Huurprijsbeleid Algemeen huurprijsbeleid (differentiatie en streefhuren) Beleid geliberaliseerde huurprijzen Huurharmonisatie (o.a. bij mutatie) Onderhoud Beleid en begroting eerstvolgend jaar Meerjarenbeleid en procedure meerjarig onderhoud Verhuur en woonruimteverdeling Beleid bij zelf aangebrachte veranderingen en vergoeding Samenwerkingsovereenkomst Trivire en HPT blad 8 van 10

9 Beleidsmatige uitzonderingen woonruimteverdeling Procedure aangaan en beëindigen huurovereenkomst Sloop, nieuwbouw, en herstructurering Sociaal plan/statuut bij sloop en/of renovatie Afweging en argumentatie sloop en nieuwbouw Beleid bij sloop (eerstvolgend jaar + meerjarig) Beleid herstructurering algemeen Wonen en zorg Algemeen beleid wonen en zorg Programma van eisen nieuwbouw voor ouderen Woningverbetering en energiebesparing Beleid woningverbetering en begroting eerstvolgend jaar Meerjarenbeleid woningverbetering en procedures daaromtrent C Instemmingsrecht (Bindende adviezen) Vaststelling en wijziging samenwerkingsovereenkomst Algemeen beleid servicekosten Algemene procedure afrekening servicekosten Prestatieafspraken met gemeente(n) Samenwerkingsovereenkomst Trivire en HPT blad 9 van 10

10 Bijlage 2: Akkoordverklaring Commissies. De huurdersorganisatie genaamd: als vertegenwoordiger van de huurders in onderstaande {straten I complex nrs.} waar verhuurder, de Stichting Trivire, woningen onder beheer heeft, verklaart bij deze de samenwerkingsovereenkomst zoals afgesproken tussen de Stichting Trivire en de Stichting Huurdersparticipatieraad Trivire te erkennen en zich te zullen houden aan hetgeen daarin is overeengekomen voor zover dat betrekking heeft op de huurdersorganisaties ( s). Datum Naam Naam Handtekening Handtekening Samenwerkingsovereenkomst Trivire en HPT blad 10 van 10

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Schildwolde, 14 mei 2009 Pagina 2 Samenwerkingsovereenkomst PARTIJEN Stichting Woningbouw Slochteren, hierna te noemen de verhuurder, in deze vertegenwoordigd door De heer D.E.

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst. tussen. Huurdersvereniging SAVAH. Stichting Trifolium Woondiensten Boskoop

Samenwerkingsovereenkomst. tussen. Huurdersvereniging SAVAH. Stichting Trifolium Woondiensten Boskoop Samenwerkingsovereenkomst tussen Huurdersvereniging SAVAH en Stichting Trifolium Woondiensten Boskoop Wijziging samenwerkingsovereenkomst 1 juli 2009 blad 1 Inhoudsopgave Artikel I - Begripsomschrijving...

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE STICHTING CENTRALE HUURDERSRAAD NOORD-OOST-VELUWE EN WOONSTICHTING TRIADA

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE STICHTING CENTRALE HUURDERSRAAD NOORD-OOST-VELUWE EN WOONSTICHTING TRIADA 1 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE STICHTING CENTRALE HUURDERSRAAD NOORD-OOST-VELUWE EN WOONSTICHTING TRIADA Ondergetekenden, de Stichting Centrale Huurdersraad Noord-Oost-Veluwe, hierna te noemen:

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE BEWONERSCOMMISSIES* EN WOONSTICHTING TRIADA

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE BEWONERSCOMMISSIES* EN WOONSTICHTING TRIADA 1 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE BEWONERSCOMMISSIES* EN WOONSTICHTING TRIADA Ondergetekenden, de Bewonerscommissies* en woonstichting Triada, hierna te noemen: Triada komen het volgende overeen: Overwegingen

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BREDERODE WONEN & HUURDERSVERENIGING BREDERODE

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BREDERODE WONEN & HUURDERSVERENIGING BREDERODE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BREDERODE WONEN & HUURDERSVERENIGING BREDERODE Ondergetekenden, Brederode Wonen, hierna te noemen de verhuurder en de Huurdersvereniging Brederode, hierna te noemen de huurdersvereniging

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Huurdersvereniging Samen Sterk en Woningcorporatie Woonservice Drenthe Datum 7 januari 014 Inhoud Pagina Intentieverklaring 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 4 Artikel Doelstelling

Nadere informatie

Bewonerscommissie protocol

Bewonerscommissie protocol Bewonerscommissie protocol Inhoud Pagina Intentieverklaring 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 4 Artikel 2 Bewonerscommissie 4 Artikel 3 Vereniging van Eigenaren 5 Artikel 4 Erkenning en representativiteit

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Ondergetekenden, Destion, hierna te noemen Destion, in deze vertegenwoordigd door de heer W.H.A. Pothoff MRE, directeurbestuurder en Huurdersraad Destion, hierna te noemen de Huurdersraad, in deze vertegenwoordigd

Nadere informatie

STICHTING LARIS DE SCHAKEL

STICHTING LARIS DE SCHAKEL STICHTING LARIS EN HUURDERBELANGENVERENING DE SCHAKEL Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Laris/De Schakel pagina 0 Samenwerkingsovereenkomst Ondergetekenden, Stichting Laris kantoorhoudende

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Woningcorporatie WoonGenoot en Huurdersvereniging OMSLAG

Samenwerkingsovereenkomst Woningcorporatie WoonGenoot en Huurdersvereniging OMSLAG Samenwerkingsovereenkomst Woningcorporatie WoonGenoot en Huurdersvereniging OMSLAG Partijen Stichting Woningcorporatie WoonGenoot hierna te noemen de verhuurder, in deze vertegenwoordigd door de heer Th.E.J.

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Talis Bewonerscommissie..

Samenwerkingsovereenkomst Talis Bewonerscommissie.. Samenwerkingsovereenkomst Talis Bewonerscommissie.. De ondergetekenden: Woningcorporatie Talis, gevestigd te Nijmegen en vertegenwoordigd door.., hierna te noemen Talis en Bewonerscommissie werkzaam in

Nadere informatie

a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; WET OP HET OVERLEG HUURDERS VERHUURDER (OVERLEGWET geldig per 1 januari 2009) HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a) Onze

Nadere informatie

WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER

WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting,

Nadere informatie

Reglement participatie van Bewonerscommissies

Reglement participatie van Bewonerscommissies Reglement participatie van Bewonerscommissies Definities Omnia Wonen: Stichting Omnia Wonen, gevestigd te Harderwijk Bewoner of huurder: een meerderjarig persoon die met betrekking tot een woongelegenheid

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016 Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion 23 juni 2016 Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion (HVS) Partijen Verhuurder Stichting Staedion hierna te noemen

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Stichting De Huismeesters en Stichting Huurdersraad De Huismeesters Groningen, december 2008 Samenwerkingsovereenkomst, december 2008 Pagina van 7 Samenwerkingsovereenkomst Stichting

Nadere informatie

B w. Verhuurder: Almelose Woningstichting Beter Wonen, Hierna te noemen de verhuurder, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

B w. Verhuurder: Almelose Woningstichting Beter Wonen, Hierna te noemen de verhuurder, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door B w Samenwerkingsovereenkomst Stichting Huurdersbelangen BeterWonen Partijen Verhuurder: Almelose Woningstichting Beter Wonen, Hierna te noemen de verhuurder, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BREDERODE WONEN & HUURDERSVERENIGING BREDERODE

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BREDERODE WONEN & HUURDERSVERENIGING BREDERODE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BREDERODE WONEN & HUURDERSVERENIGING BREDERODE Ondergetekenden, Brederode Wonen, hierna te noemen de verhuurder en de Huurdersvereniging Brederode, hierna te noemen de huurdersvereniging

Nadere informatie

Wet op het overleg huurders verhuurder (1998) Bron:

Wet op het overleg huurders verhuurder (1998) Bron: Wet op het overleg huurders verhuurder (1998) Bron: http://wettenoverheidnl Wet van 27 juli 1998, houdende regels ter bevordering van het overleg tussen huurders en verhuurder van woongelegenheden (Wet

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie woningcorporaties Walcheren

Reglement Geschillencommissie woningcorporaties Walcheren Reglement Geschillencommissie woningcorporaties Walcheren I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 - Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Bestuur: het bestuursorgaan van de betreffende corporatie;

Nadere informatie

Wet op het overleg huurders verhuurder

Wet op het overleg huurders verhuurder Wet op het overleg huurders verhuurder Wet van 27 juli 1998, houdende regels ter bevordering van het overleg tussen huurders en verhuurder van woongelegenheden, Stb. 1998, 501, gewijzigd bij wet van 27

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Ondergetekenden, Woningstichting Wierden en Borgen, hierna te noemen de verhuurder en De Marne-De Terpen te Baflo, Stichting Huurdersplatform Bedum-Ten Boer te Bedum en De Huurder

Nadere informatie

Huurdersvereniging Participatieraad Baston Wonen, hierna te noemen "de huurdersorganisatie"

Huurdersvereniging Participatieraad Baston Wonen, hierna te noemen de huurdersorganisatie Ondergetekenden, Baston Wonen, hierna te noemen "de verhuurder" en Huurdersvereniging Participatieraad Baston Wonen, hierna te noemen "de huurdersorganisatie" Overwegende dat: de verhuurder verantwoordelijk

Nadere informatie

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren.

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren. Pagina 1 van 5 Model Statuten Vrijwilligers Ondernemingsraad (VOR) Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon

Nadere informatie

In hoofdstuk 1 wordt uiteengezet wat de beide wettelijke regelingen nu eigenlijk inhouden.

In hoofdstuk 1 wordt uiteengezet wat de beide wettelijke regelingen nu eigenlijk inhouden. 1. INLEIDING Woningstichting hecht er veel belang aan dat tussen haar en de vertegenwoordigers van haar huurders een constructieve samenwerking bestaat. Daartoe is het nodig dat er periodiek overleg is

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST DE ALLIANTIE AMSTERDAM HUURDERSPLATFORM PALLADION

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST DE ALLIANTIE AMSTERDAM HUURDERSPLATFORM PALLADION SAMENWERKINGSOVEREENKOMST DE ALLIANTIE AMSTERDAM EN HUURDERSPLATFORM PALLADION 2 oktober 2007 Inleiding Ondergetekenden, Huurdersplatform Palladion gevestigd aan Westmallepad 8 te Amsterdam, in deze zin

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST woonbedrijf SAMENWERKINGSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De Stichting Woonbedrijf leder1, gevestigd te Deventer, kantoorhoudende te Deventer als ook te Zutphen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Stichting GroenWest

Reglement Geschillencommissie Stichting GroenWest Reglement Geschillencommissie Stichting GroenWest Inhoud Pagina 1. Begrippen... 5 2. Doel van de commissie... 5 3. Taak van de commissie... 5 4. Functioneren van de commissie... 5 5. Samenstelling, benoeming

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

Reglement van het Verantwoordingsorgaan Reglement van het Verantwoordingsorgaan Per 3 december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 4 Artikel 3

Nadere informatie

Commissie: De Geschillenadviescommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Commissie: De Geschillenadviescommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector. Reglement Geschillenadviescommissie Ymere Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De Geschillenadviescommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Nadere informatie

Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector. Voorbeeld klachtenreglement Corporatie X Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Nadere informatie

Deelnemende corporaties: Jutphaas Wonen (Nieuwegein), Mitros (Utrecht en Nieuwegein), Viveste (Houten), Woningbouwvereniging Lopik

Deelnemende corporaties: Jutphaas Wonen (Nieuwegein), Mitros (Utrecht en Nieuwegein), Viveste (Houten), Woningbouwvereniging Lopik Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht Klachtenreglement Deelnemende corporaties: Jutphaas Wonen (Nieuwegein), Mitros (Utrecht en Nieuwegein), Viveste (Houten), Woningbouwvereniging Lopik Artikel

Nadere informatie

Reglement. Geschillencommissie. Vestia. Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 3 februari 2015 Pagina 1

Reglement. Geschillencommissie. Vestia. Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 3 februari 2015 Pagina 1 Reglement Geschillencommissie Vestia Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 3 februari 2015 Pagina 1 1. Begrippen 1.1 In dit reglement wordt verstaan onder: (a) Corporatie: Vestia gevestigd te Rotterdam.

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING WONEN ZUID

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING WONEN ZUID REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING WONEN ZUID ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ARTIKEL 1: DEFINITIES Commissie: de klachtencommissie

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016 Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion 23 juni 2016 Bijlage 1: Matrix Onderwerpen Huurdersvereniging (vanwege: Overlegwet/ Woningwet en BTIV 2015) Onderwerp Staedion Huurdersverenig

Nadere informatie

Reglement Geschillenadviescommissie Woonvereniging Patrimonium Havensteder Woonstad Rotterdam Woonplus Schiedam Maasdelta Groep 3B Wonen

Reglement Geschillenadviescommissie Woonvereniging Patrimonium Havensteder Woonstad Rotterdam Woonplus Schiedam Maasdelta Groep 3B Wonen Reglement Geschillenadviescommissie Woonvereniging Patrimonium Havensteder Woonstad Rotterdam Woonplus Schiedam Maasdelta Groep 3B Wonen -1- REGLEMENT GEZAMENLIJKE GESCHILLENADVIESCOMMISSIE 1. Begrippen

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Woningcorporaties Noord- en Midden-Limburg

Reglement Geschillencommissie Woningcorporaties Noord- en Midden-Limburg Artikel 1: definities huurder: Een huurder van een woning of woonruimte van de corporatie. Voor de toepassing van dit reglement wordt onder huurder eveneens verstaan de medehuurder, de aspirant medehuurder,

Nadere informatie

Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/de Alliantie Amsterdam - 1 -

Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/de Alliantie Amsterdam - 1 - Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/Alliantie Amsterdam Op 25 juni 2007 ondertekende Huurdersplatform Palladion en de Alliantie de kruisjeslijst die deel uit maakt van de op 1 oktober 2007 ondertekende

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen

Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen Reglement Geschillencommissie Pagina 1 van 8 Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen De Huurdersraad en de Geschillencommissie zijn vooraf

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie

Reglement Klachtencommissie Reglement Klachtencommissie Artikel 1 Definities Klager: De huurder of woningzoekende die een klacht aan de commissie voorlegt. Huurder: Een huurder van een woning of woonruimte van Leystromen. Voor de

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Mitros en Utrechtse bewonerscommissies

Samenwerkingsovereenkomst Mitros en Utrechtse bewonerscommissies Samenwerkingsovereenkomst Mitros en Utrechtse bewonerscommissies Preambule De nieuwe Overlegwet vormt samen met het verlopen van de oude overeenkomst reden om nieuwe samenwerkingsafspraken te maken tussen

Nadere informatie

Model Samenwerkingsovereenkomst organisatie en de vrijwilligersraad!

Model Samenwerkingsovereenkomst organisatie en de vrijwilligersraad! organisatie en de vrijwilligersraad Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 De organisatie (Naam van de organisatie of instelling waarbinnen de vrijwilligersraad functioneert als zelfstandig orgaan). 1.2 De directie

Nadere informatie

Klachtenreglement Woningstichting Maasvallei Maastricht

Klachtenreglement Woningstichting Maasvallei Maastricht Klachtenreglement Woningstichting Maasvallei Maastricht Artikel 1 Begrippen. In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 Maasvallei: Woningstichting Maasvallei Maastricht, gevestigd te Maastricht. Maasvallei

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en Bureau Beckers.

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en Bureau Beckers. Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en B. Inleiding In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) wordt genoemd dat er tussen de cliëntenraad en B een samenwerkingsovereenkomst moet zijn.

Nadere informatie

Bevoegdheid & mandatering bestuur Huurdersvereniging Reeuwijk

Bevoegdheid & mandatering bestuur Huurdersvereniging Reeuwijk Bevoegdheid & mandatering bestuur Huurdersvereniging Reeuwijk Op basis van de statuten en de samenwerkingsovereenkomst Dit document biedt een overzicht van enkele passages uit de statuten en de samenwerkingsovereenkomst,

Nadere informatie

REGLEMENT REGIONALE GESCHILLEN COMMISSIE Land van Heusden en Altena

REGLEMENT REGIONALE GESCHILLEN COMMISSIE Land van Heusden en Altena De Regionale Geschillen Commissie (RGC) is vanaf 1 januari 2009 werkzaam voor de hieronder genoemde corporaties: Woonlinie in Zaltbommel; Woonservice Meander in Werkendam; Woonstichting Land van Altena

Nadere informatie

AANSLUITINGSOVEREENKOMST

AANSLUITINGSOVEREENKOMST 1 AANSLUITINGSOVEREENKOMST ONDERGETEKENDEN: 1. Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland, kantoorhoudende te u, ingeschreven in het handelsregister onder nummer u; hierna ook te noemen:

Nadere informatie

REGLEMENTKLACHTENCOMMISSIE

REGLEMENTKLACHTENCOMMISSIE REGLEMENTKLACHTENCOMMISSIE Artikel 1 Klager: Huurder: Woningzoekende: Corporatie: Klacht: Commissie: Woning in Zicht: Definities De huurder of woningzoekende die een klacht aan de commissie voorlegt. Een

Nadere informatie

Participatieovereenkomst

Participatieovereenkomst Participatieovereenkomst tussen Woningstichting Haag Wonen en de Huurdersorganisaties Bewonersraad Haag Wonen Huurdersvereniging Haag Wonen 2011 Inleiding 4 Artikel 1 Doel van de overeenkomst 4 Artikel

Nadere informatie

Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland: convenant

Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland: convenant Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland: convenant De deelnemers: Hoofdvestiging in: De Goede Woning Zoetermeer Dunavie Katwijk DUWO * Goed Wonen Zederik Zederik Haag Wonen Omnivera Hardinxveld-Giessendam

Nadere informatie

stichting Wetland Wonen Groep en woningstichting de Veste Hierna te noemen: de corporatie.

stichting Wetland Wonen Groep en woningstichting de Veste Hierna te noemen: de corporatie. Pagina 1 van 6 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE STICHTING WETLAND WONEN GROEP WONINGSTICHTING DE VESTE Artikel 1: definities Corporaties: Werkorganisaties: Commissie: Klacht: stichting Wetland Wonen Groep

Nadere informatie

Reglement geschillencommissie Zayaz

Reglement geschillencommissie Zayaz Reglement geschillencommissie Zayaz Reglement geschillencommissie d.d. 18 juni 2016 pagina 1 van 6 Reglement geschillencommissie Zayaz Artikel 1. Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: A. Geschillencommissie:

Nadere informatie

beleid: juli 2004, versie: 2014

beleid: juli 2004, versie: 2014 Geschillencommissie beleid: juli 2004, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE de KOMBINATIE

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE de KOMBINATIE REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE de KOMBINATIE Artikel 1: Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder Woningcorporatie: Bestuur: Raad van Toezicht: Woningbouwvereniging de Kombinatie te Zeist de

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Woningcorporaties Noord- en Midden-Limburg

Reglement Geschillencommissie Woningcorporaties Noord- en Midden-Limburg Artikel 1: definities Huurder: Een huurder van een woning, parkeerplaats of garagebox van de corporatie. Voor de toepassing van dit reglement wordt onder huurder eveneens verstaan de medehuurder, de aspirant

Nadere informatie

De Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo vast te stellen

De Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo vast te stellen Raadsbesluit nr. 22 Betreft: Vaststellen Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo De raad van de gemeente Tynaarlo;

Nadere informatie

Kruisjeslijst AAHA/Alliantie - 1 -

Kruisjeslijst AAHA/Alliantie - 1 - Kruisjeslijst behorende bij de samenwerkingsovereenkomst de Alliantie dd. 8 maart 2002 en ondertekend op 7 maart 2006 Op 8 maart 2002 ondertekende samenwerkingsovereenkomst en de Alliantie een samenwerkingsovereenkomst.

Nadere informatie

REGLEMENT REGIONALE KLACHTENCOMMISSIE SOCIALE VERHUURDERS NOORD- KENNEMERLAND

REGLEMENT REGIONALE KLACHTENCOMMISSIE SOCIALE VERHUURDERS NOORD- KENNEMERLAND REGLEMENT REGIONALE KLACHTENCOMMISSIE SOCIALE VERHUURDERS NOORD- KENNEMERLAND Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het

Nadere informatie

GESCHILLENCOMMISSIE WONINGSTICHTING GOEDESTEDE

GESCHILLENCOMMISSIE WONINGSTICHTING GOEDESTEDE Als u een klacht hebt, meldt u die natuurlijk bij GoedeStede. Maar als we onverhoopt samen geen oplossing vinden, kunt u daarna terecht bij de onafhankelijke geschillencommissie. Welke klachten? Bij de

Nadere informatie

Algemeen. Artikel 1. Begrippen

Algemeen. Artikel 1. Begrippen Reglement Gezamenlijke Geschillenadviescommissie d.d. 1 oktober 2014 Algemeen I. De Gezamenlijke Geschillenadviescommissie, hierna te noemen GGAC, is werkzaam voor de woningcorporaties Woonpartners, wocom

Nadere informatie

Spoorboekje voor bewonerscommissies

Spoorboekje voor bewonerscommissies Spoorboekje voor bewonerscommissies INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Waarom dit spoorboekje 2 2. Bewonerscommissies in het kort 2 2.1 Aantal leden bewonerscommissie 2.2 Externe adviseurs 2.3 Werkzaamheden 3. Mozaïek

Nadere informatie

Overleg huurders en verhuurder

Overleg huurders en verhuurder DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 4.1.1.51 Overleg huurders en verhuurder circulaire bronnen circulaire ministerie van VROM, d.d. 11.2.2009 De Wet op het overleg huurders verhuurders (Wohv) geeft

Nadere informatie

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ K LACHTENREGLEMENT STICHTING TAFELVANZEVEN ROTTERDAM Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: Bestaande uit 4 onafhankelijke leden, hierna te noemen klachtencommissie Stichting

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE. Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder:

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE. Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Klachtencommissie Wij proberen al onze klanten zo snel en correct mogelijk te helpen. Er gaat daarbij helaas wel eens wat mis. Indien er in uw ogen door ons fouten worden gemaakt, zullen we die zo snel

Nadere informatie

Reglement. Commissie: De Klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Reglement. Commissie: De Klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector. Reglement Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De Klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector. Lid / Leden: Een lid of leden van

Nadere informatie

Senioren Zorg Plan Dé thuiszorg die zich om ú bekommert! Overeenkomst Cliëntenraad. Senioren Zorg Plan

Senioren Zorg Plan Dé thuiszorg die zich om ú bekommert! Overeenkomst Cliëntenraad. Senioren Zorg Plan Dé thuiszorg die zich om ú bekommert! en Senioren Zorg Plan Begrippen Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: 1. zorgaanbieder - Senioren Zorg Plan, Achillestraat 108- bg, 1076 RJ te Amsterdam 2.

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE GESCHILLENADVIESCOMMISSIE

REGLEMENT VAN DE GESCHILLENADVIESCOMMISSIE REGLEMENT VAN DE GESCHILLENADVIESCOMMISSIE van Stichting Ymere Dit reglement is de uitwerking van artikel 27 van de statuten van Stichting Ymere. Het gewijzigde reglement is vastgesteld op 5 juli 2011

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst tussen Dudok Wonen en HBV Dudok Wonen

Samenwerkingsovereenkomst tussen Dudok Wonen en HBV Dudok Wonen Samenwerkingsovereenkomst tussen Dudok Wonen en HBV Dudok Wonen Vernieuwde versie: van kracht vanaf 14 december 2009 n.a.v. wijziging Wet op het Overleg Huurders Verhuurders (WOHV, de Overlegwet) per 1

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie

Reglement klachtencommissie De Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) verplicht zorgaanbieders zoals klinieken een formele regeling voor de behandeling van klachten te treffen. Bergman Clinics ziet een klacht als een mogelijkheid

Nadere informatie

Bij het melden van een klacht kunt u gebruik maken van een klachtenformulier. U kunt het hier downloaden of wij sturen u het op verzoek toe.

Bij het melden van een klacht kunt u gebruik maken van een klachtenformulier. U kunt het hier downloaden of wij sturen u het op verzoek toe. Een klacht en dan? We horen natuurlijk graag dat u tevreden bent over Zeeuwland. Maar wanneer dit niet het geval is, weten we dat ook graag. Alleen zo kunnen we u goed -en in de toekomst nog beter- van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE mei 2009 B EGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Definities Dit reglement verstaat onder: fonds: bestuur:

Nadere informatie

DE KLACHTENCOMMISSIE BBSH

DE KLACHTENCOMMISSIE BBSH DE KLACHTENCOMMISSIE BBSH PAGINA 1 DE KLACHTENCOMMISSIE BBSH Inleiding In het per 1 januari1993 ingevoerde Besluit Beheer Sociale Sector wordt aangegeven, dat iedere woningcorporatie een klachtenprocedure

Nadere informatie

Reglement bewonerscommissies

Reglement bewonerscommissies Reglement bewonerscommissies Artikel 1: Definities In dit reglement wordt verstaan onder: Bewonerscommissie Bewonersvergadering Bewonersoverleg Complexoverleg Contactpersoon Huurder Een door Mozaïek Wonen

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst. BI zone CapelleXL

Uitvoeringsovereenkomst. BI zone CapelleXL Uitvoeringsovereenkomst In de zin van artikel 7, lid 3 van de Experimentenwet BI zones BI zone CapelleXL Ondergetekenden De gemeente Capelle aan den IJssel, te dezer zake op grond van artikel 171 Gemeentewet

Nadere informatie

f. Huurdersorganisatie: De door de deelnemende corporaties erkende huurdersorganisatie(s) in de zin van de Wet op het Overleg Huurders Verhuurder.

f. Huurdersorganisatie: De door de deelnemende corporaties erkende huurdersorganisatie(s) in de zin van de Wet op het Overleg Huurders Verhuurder. Reglement klachtenadviescommissie Stichting deltawonen, Woningstichting SWZ, Woningstichting Openbaar Belang, Stichting Beter Wonen IJsselmuiden en Stichting SallandWonen Artikel 1 Begrippen In dit reglement

Nadere informatie

Entrea stelt conform de wettelijke vereisten met deze regeling een pleegouderraad in.

Entrea stelt conform de wettelijke vereisten met deze regeling een pleegouderraad in. Voorwoord Entrea stelt conform de wettelijke vereisten met deze regeling een pleegouderraad in. De wettelijk vereisten staan in de Jeugdwet, paragraaf 4.2b Medezeggenschap. Entrea is een organisatie voor

Nadere informatie

REGLEMENT GEZAMENLIJKE KLACHTENCOMMISSIE VAN

REGLEMENT GEZAMENLIJKE KLACHTENCOMMISSIE VAN REGLEMENT GEZAMENLIJKE KLACHTENCOMMISSIE VAN WOONDIENSTEN AARWOUDE EN WONINGSTICHTING NIEUWKOOP Elzenlaan 1 Kennedyplein 5a 2481 LZ Woubrugge 2421 EN Nieuwkoop Postbus 2194 Postbus 122 2400 CD Alphen aan

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Midden Groningen

Reglement Geschillencommissie Midden Groningen Gezamenlijke Geschillencommissie Midden-Groningen Reglement Geschillencommissie Midden Groningen 2 Wat doet de geschillencommissie De Corporatie heeft alle belang bij tevreden bewoners. Daarop is het beleid

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] BESTUURSREGLEMENT Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] 1 Inleiding 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap]

Nadere informatie

De Stichting Centrum Management Grave, hierna te noemen de Stichting, vertegenwoordigd door haar voorzitter, de heer G.J.

De Stichting Centrum Management Grave, hierna te noemen de Stichting, vertegenwoordigd door haar voorzitter, de heer G.J. Uitvoeringsovereenkomst Centrummanagement Grave Gemeente Grave Stichting Centrum Management Grave Ondergetekenden, de gemeente Grave, in deze vertegenwoordigd door de heer A.M.H. Roolvink, burgemeester

Nadere informatie

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 (3-9-2008) Roland Meijden van der - 2008-63 b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 Onderwerp: Verordening Wmo-platform Giessenlanden De raad van de gemeente Giessenlanden, overwegende

Nadere informatie

Bestuursreglement van Stichting WoonFriesland

Bestuursreglement van Stichting WoonFriesland Bestuursreglement van Stichting WoonFriesland Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 20 november 2014 1 Definities 1.1 De volgende in dit Reglement gebruikte begrippen hebben, wanneer geschreven

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENADVIESCOMMISSIE WONINGSTICHTING ROCHDALE

REGLEMENT GESCHILLENADVIESCOMMISSIE WONINGSTICHTING ROCHDALE Artikel 1 Begrippen In dit artikel wordt verstaan onder: Rochdale: Woningstichting Rochdale, statutair gevestigd te Amsterdam. Bestuur: De Raad van Bestuur van Rochdale, bedoeld in artikel 16 van de statuten

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG Laatstelijk gewijzigd door het bestuur van Stichting Personeelspensioenfonds APG op 27 november 2013 1 REGLEMENT VOOR HET VERANTWOORDINGSORGAAN

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELING

REGLEMENT KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELING REGLEMENT KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE ZOETWARENINDUSTRIE Februari 2011 I NLEIDENDE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen De begripsomschrijvingen zoals vermeld

Nadere informatie

Participatie en zelfbeheer. ALV STOK Trevor James 31 mei 2016

Participatie en zelfbeheer. ALV STOK Trevor James 31 mei 2016 Participatie en zelfbeheer ALV STOK Trevor James 31 mei 2016 Woningwet 2015 Woonvisie & prestatieafspraken Verandering in relatie huurdersorganisatie, woningcorporatie en gemeente Woonvisie en prestatieafspraken:

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant 1 oktober 2011 Reglement Cliëntenraad van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant stelt conform

Nadere informatie

Logo. Zorgleveringsovereenkomst Extramuraal Huishoudelijke Verzorging

Logo. Zorgleveringsovereenkomst Extramuraal Huishoudelijke Verzorging Logo Zorgleveringsovereenkomst Extramuraal Huishoudelijke Verzorging Versie maart 2014 Zorgleveringsovereenkomst Extramuraal Huishoudelijke Verzorging Pag. 2 v. 9 De R.K. Stichting Zorgcentra Meerlanden,

Nadere informatie

b) een integriteitscode die in ieder geval op de website van de woningcorporatie wordt geplaatst.

b) een integriteitscode die in ieder geval op de website van de woningcorporatie wordt geplaatst. Algemeen In de sector woningcorporaties is het volgende met elkaar afgesproken: Aedescode, artikel 5: We ondernemen eerlijk, oprecht en transparant We dulden geen belangenverstrengeling We hanteren in

Nadere informatie

+XXURYHUHHQNRPVWRQ]HOIVWDQGLJHZRRQHHQKHLG

+XXURYHUHHQNRPVWRQ]HOIVWDQGLJHZRRQHHQKHLG +XXURYHUHHQNRPVWRQ]HOIVWDQGLJHZRRQHHQKHLG (campuscontract) Verhuurder In deze huurovereenkomst wordt verstaan onder: Ymere: de Stichting Ymere, gevestigd te Amsterdam, hierbij vertegenwoordigd door een

Nadere informatie

MEDIATIONOVEREENKOMST.

MEDIATIONOVEREENKOMST. MEDIATIONOVEREENKOMST. De ondergetekenden: Lamers Echtscheidingsbemiddeling en advies, de heer J.P.H. Lamers, hierna te noemen Lamers Scheidingsadvies, kantoorhoudende te 6021MS Budel aan het Zustershof

Nadere informatie

Reglement Vrijwilligersraad

Reglement Vrijwilligersraad H1 1 Definities / Begripsbepaling 1.1 Vrijwilligers zijn mensen, die zich onbetaald inzetten voor en actief meewerken aan de realisatie van de doelstellingen van de stichting VluchtelingenWerk Noord-Nederland

Nadere informatie

Modelcontract tijdelijke verhuur zelfstandige DAEB-woonruimte aan bijzondere doelgroepen (juli 2016)

Modelcontract tijdelijke verhuur zelfstandige DAEB-woonruimte aan bijzondere doelgroepen (juli 2016) Modelcontract tijdelijke verhuur zelfstandige DAEB-woonruimte aan bijzondere doelgroepen (juli 2016) Aedes en Platform31 bieden de corporaties een modelcontract aan voor de tijdelijke verhuur van zelfstandige

Nadere informatie

Reglement Geschillen adviescommissie Portaal Utrecht

Reglement Geschillen adviescommissie Portaal Utrecht Reglement Geschillen adviescommissie Portaal Utrecht Een klacht wat nu? Een klacht wilt u het liefst oplossen met mensen die er direct mee te maken hebben. En dat wil Portaal ook. Maar wat als u een klacht

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst tussen Wooninc. en Stichting Huurdersplatform Wooninc.

Samenwerkingsovereenkomst tussen Wooninc. en Stichting Huurdersplatform Wooninc. Samenwerkingsovereenkomst tussen Wooninc. en Stichting Huurdersplatform Wooninc. Eindhoven, december 2014 Inhoudsopgave I. Algemene bepalingen... 4 II. Doelstelling en uitgangspunten... 4 III. Gesprekspartners

Nadere informatie

Trivire. Stichting Huurdersraad. Statuten

Trivire. Stichting Huurdersraad. Statuten Statuten A. NAAM, ZETEL, WERKGEBIED EN DUUR Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Huurdersraad Trivire. 2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Dordrecht. 3. Het werkgebied van de

Nadere informatie

Oktober 2009 HANDLEIDING VOOR BEWONERSCOMMISSIES

Oktober 2009 HANDLEIDING VOOR BEWONERSCOMMISSIES Oktober 2009 HANDLEIDING VOOR BEWONERSCOMMISSIES 1 Inhoudsopgave Reglement bewonerscommissies Checklist voor toepassen Overlegwet Samenvatting Overlegwet Suggesties voor inwerkprogramma Suggesties voor

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad Stichting Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad Vastgesteld door het algemeen bestuur d.d. 21 januari 2014 na instemming

Nadere informatie

2. Cliënt Een natuurlijk persoon aan wie Buurtzorg Nederland maatschappelijke ondersteuning of gezondheidszorg verleent of heeft verleend.

2. Cliënt Een natuurlijk persoon aan wie Buurtzorg Nederland maatschappelijke ondersteuning of gezondheidszorg verleent of heeft verleend. Klachtenregeling Datum van inwerkingtreding: 1 mei 2011 Artikel 1 Algemene bepalingen In deze klachtenregeling, als bedoeld in artikel 2, lid 1, van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector, wordt verstaan

Nadere informatie

In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven.

In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven. In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven. Doel De Wilde Haan. Aantal leden : Behartigen van de belangen van de cliënten van Stichting Buurderij

Nadere informatie