In hoofdstuk 1 wordt uiteengezet wat de beide wettelijke regelingen nu eigenlijk inhouden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In hoofdstuk 1 wordt uiteengezet wat de beide wettelijke regelingen nu eigenlijk inhouden."

Transcriptie

1 1. INLEIDING Woningstichting hecht er veel belang aan dat tussen haar en de vertegenwoordigers van haar huurders een constructieve samenwerking bestaat. Daartoe is het nodig dat er periodiek overleg is tussen de woningstichting en de vertegenwoordigers van de huurders over allerhande zaken die voor die huurders van wezenlijk belang zijn. Dat overleg kan niet vrijblijvend zijn. De vertegenwoordigers van de huurders moeten ook invloed kunnen uitoefenen op de beslissingen die de woningstichting als verhuurder neemt over de zaken die de huurders aangaan. Niet alleen Woningstichting hecht aan deze zaken veel belang. Ook de wetgever vindt het zó belangrijk dat huurders invloed kunnen hebben op zaken die voor hen van belang zijn, dat er een speciale wet is die voor dit overleg regels geeft: De Wet op het overleg huurders verhuurder (Staatsblad 1998, 501). Deze wet is met ingang van 1 januari 2009 gewijzigd (Staatsblad 2008, 418). Met deze wijziging werden de positie en de invloed van de huurders verbeterd. Verhuurders die de status van toegelaten instelling hebben (en Woningstichting Samenwerking heeft die), worden geacht om nog meer dan een 'gewone' verhuurder hun huurders bij een aantal zaken te betrekken. Dit is geregeld in artikel 17 van het Besluit beheer sociale-huursector (Bbsh). In hoofdstuk 1 wordt uiteengezet wat de beide wettelijke regelingen nu eigenlijk inhouden. Om de huurders goed te kunnen vertegenwoordigen, moet de 'huurdersvertegenwoordiging', ook wel huurdersraad of huurdersorganisatie genoemd, een officiële juridische status hebben. De Overlegwet schrijft dat ook voor. De status die de 'huurdersvertegenwoordiging' van Woningstichting Samenwerking Vlaardingen heeft gekozen is de stichting. De wijze waarop die stichting is georganiseerd is vastgelegd in de statuten. Deze zijn vastgelegd in een notariële akte. De tekst van deze statuten is te vinden in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 staat de samenwerkingsovereenkomst die Woningstichting en de Stichting gezamenlijk hebben gesloten. Naast de huurdersvertegenwoordiging als boven genoemd zijn er bewonerscommissies en huurdersverenigingen. Zij spelen een belangrijke rol in 1

2 het overleg met de Woningstichting, als het gaat om zaken die typisch betrekking hebben op de wijken of complexen waarvoor die commissies of verenigingen zich met name inspannen. Om dat overleg te structureren is een reglement gemaakt. Dit reglement is te vinden in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 ten slotte zijn de wettelijke regelingen opgenomen waarin de basis is gelegd voor het overleg tussen de huurders en de verhuurder: de Wet op het overleg huurders verhuurder, en artikel 17 van het Bbsh. Zoals uit hoofdstuk 1 zal blijken, geven de Overlegwet en het Bbsh aan de huurdersraad of huurdersorganisatie, maar ook aan de huurders en de bewonerscommissies een aantal rechten en bevoegdheden die de Woningstichting puur op grond van die beide wettelijke regelingen moet respecteren. Een overeenkomst is daarvoor niet nodig. Woningstichting en de huurdersraad vinden beide dat het goed is als aan de huurdersraad nog wat extra bevoegdheden toekomen, dus als extra boven op de wettelijke bevoegdheden. Deze overeenkomst is vooral van belang om die 'extra's' vast te leggen. Ons bedrijfsplan Werken aan Wonen geeft aan dat wij onze klantgerichte houding willen versterken en daardoor nog beter in kunnen spelen op de wensen van onze klanten. Naast de wettelijke kaders vormen de zogenaamde klantenpanels dan ook een waardevolle aanvulling op de huurdersorganisaties conform de Overlegwet. In een klantenpanel kan de klant als ervaringsdeskundige zijn mening geven over bepaalde onderwerpen die wij gebruiken voor nieuw beleid en om onze wijze van communiceren te verbeteren. Omdat de Overlegwet het begrip klantenpanels' niet kent komen ze ook niet in de plaats van de Overlegwethuurdersorganisaties maar kunnen wel de banden met onze klanten versterken. 2

3 HOOFDSTUK 1 HET WETTELIJK SYSTEEM VOOR HET OVERLEG TUSSEN DE WONINGCORPORATIE ALS VERHUURDER EN HET COLLECTIEF VAN HUURDERS De Overlegwet De Wet op het overleg huurders verhuurder (verder te noemen: de Overlegwet) geeft huurdersorganisaties, die voldoen aan de eisen die de Overlegwet stelt (zie hieronder), het recht om door de verhuurder over bepaalde zaken geïnformeerd te worden, daar met hem overleg over te hebben en om aan de verhuurder advies uit te brengen. Op één punt heeft de huurdersorganisatie zelfs instemmingsrecht. Ook aan individuele huurders en bewonerscommissies worden bepaalde rechten toegekend. Daarnaast bevat ook het Bbsh nog regels over het betrekken van de huurdersorganisatie(s) en bewonerscommissies bij het opstellen van beleidsstukken zoals een meerjarenplan, de jaarrekening en het jaarverslag en het volkshuisvestingsverslag.. In deze beide wettelijke regelingen ligt de basis voor de invloed die huurders/bewoners kunnen hebben op de gang van zaken binnen de corporatie. De Overlegwet regelt in hoofdzaak drie zaken: 1. de onderwerpen waarover de huurders, de huurdersorganisatie en de bewonerscommissies minimaal geïnformeerd moeten worden en waarover overlegd moet worden; 2. de huurdersorganisatie krijgt recht op advies bij beleidswijzigingen op die onderwerpen en instemmingsrecht als de wijziging van het beleid de vaststelling van servicekosten betreft; 3. een financiële bijdrage van de verhuurder aan de huurdersorganisatie. ad 1. Informatie en overleg De huurders, de betrokken bewonerscommissie en de betrokken huurdersorganisatie hebben recht op informatie over het beleid en het beheer van de verhuurder dat rechtstreeks te maken heeft met de directe woon- en leefsituatie van de huurders. Hiertoe horen in ieder geval de volgende onderwerpen: - het onderhoud en beheer van woningen en woonomgeving; - sloop en renovatie; - het aan- en verkoopbeleid; - het verhuur- en toewijzingsbeleid; - de algemene bepalingen van het huurcontract; - de plannen voor de huurprijzen in de komende jaren; 3

4 - de omvang (inhoud) en prijs van bijvoorbeeld servicekosten, inschrijvingskosten, waarborgsommen, etc.; - een voorstel tot fusie als bedoeld in de artikelen 2:312 en 313 BW; - leefbaarheid en herstructurering van de buurt en de wijk; - huisvesting van ouderen, gehandicapten en personen die zorg nodig hebben; - overeenkomsten (met derden) over servicekosten; - overeenkomsten (met derden) over het beheer van de woningen; - de lijn uit de uitspraken van de geschillencommissie; - de inzet van de verhuurder bij prestatieafspraken met de gemeente. Voor zover het om het huidige beleid gaat hoeft de verhuurder de informatie alleen te geven als de huurder, de bewonerscommissie of de huurdersorganisatie daar om vraagt. Heeft de verhuurder plannen om zijn beleid met betrekking tot de boven genoemde onderwerpen te wijzigen, dan moet hij uit eigen beweging de bewonerscommissie en de huurdersorganisatie daarover informeren. Wanneer de bewonerscommissie of de huurdersorganisatie over de verstrekte informatie wil overleggen met de verhuurder, dan moet de verhuurder dat overleg voeren. De verhuurder hoeft geen informatie te geven die zijn bedrijfsbelang in gevaar brengt. De huurdersorganisatie, de bewonerscommissie en de huurder kunnen met de verhuurder schriftelijk nadere afspraken maken over de onderwerpen waarover de verhuurder informatie moet geven. De verhuurder moet, los van het overleg over de verstrekte informatie, ten minste één keer per jaar met de huurdersorganisatie en de bewonerscommissie(s) een overleg hebben. Dat mag een gezamenlijk overleg zijn. Zowel de huurdersorganisatie als de bewonerscommissie kan voor dit overleg agendapunten aandragen. ad 2. Advies- en instemmingsrecht Behalve het recht om over de informatie overleg te hebben met de verhuurder, heeft de bewonerscommissie of de huurdersorganisatie het recht om over de voorgenomen wijzigingen in het beleid schriftelijk advies aan de verhuurder uit te brengen. Dit geldt bij alle onderwerpen waarover de verhuurder de bewonerscommissie of de huurdersorganisatie moet informeren. De bewonerscommissie en de huurdersorganisatie krijgen voor dat overleg en advies minimaal zes weken de tijd, te rekenen vanaf het moment waarop de informatie is verstrekt. 4

5 Als de verhuurder het advies of onderdelen daarvan niet wil volgen, is hij verplicht zijn argumenten schriftelijk mee te delen. Dat moet binnen veertien dagen na ontvangst van het advies van de huurdersorganisatie of de bewonerscommissie. Drie dagen nadat de huurdersorganisatie of de bewonerscommissie dat bericht heeft ontvangen, mag de verhuurder alsnog zijn eigen beleid uitvoeren. Deze periode van drie dagen geeft de huurdersorganisatie of de bewonerscommissie de gelegenheid om de zaak eventueel aan de kantonrechter voor te leggen. De verhuurder kan zijn beleid natuurlijk ook uitvoeren als de huurdersorganisatie of de bewonerscommissie geen bezwaar heeft of niet binnen de periode van zes weken reageert. De verhuurder mag een voornemen zijn beleid ten aanzien van de vaststelling van servicekosten te wijzigen, alleen uitvoeren met voorafgaande instemming van de huurdersorganisatie. ad 3. Financiële vergoedingen De verhuurder moet aan de huurdersorganisatie (niet dus de bewonerscommissie) de kosten vergoeden die de huurdersorganisatie maakt met het uitoefenen van haar informatie-, overleg- en adviesrechten. Hieronder vallen ook de kosten van scholingsactiviteiten. De kosten moeten wel "redelijkerwijs noodzakelijk" zijn voor de vervulling van de taken van de huurdersorganisatie. De wet geeft geen vast bedrag of richtlijn voor wat redelijk is. De huurdersorganisatie moet, om de kosten vergoed te krijgen, een voldoende gespecificeerde rekening aan verhuurder geven. Na ontvangst daarvan moet de verhuurder die rekening binnen vier weken aan de huurdersorganisatie vergoeden. De kosten moeten gemaakt zijn binnen 15 maanden vóór de datum waarop de rekening bij de verhuurder wordt ingediend. 'Oudere' kosten hoeft de verhuurder niet te vergoeden. De verhuurder en de huurdersorganisatie kunnen ook overeenkomen dat de verhuurder voor een kalenderjaar aan de huurdersorganisatie een budget ter beschikking stelt. De huurdersorganisatie kan dit dan naar eigen inzicht besteden. Wel moet zij dan binnen twee maanden na afloop van het kalenderjaar daarover verantwoording afleggen aan de verhuurder. Aanvullende overeenkomst Bij schriftelijke overeenkomst tussen de verhuurder en de huurdersorganisatie of bewonerscommissie kunnen aan de huurdersorganisatie resp. de bewonerscommissie meer bevoegdheden worden toegekend dan die in de wet worden genoemd. Huurdersorganisatie 5

6 Alleen een huurdersorganisatie of bewonerscommissie die voldoet aan de eisen die de Overlegwet aan zo'n organisatie stelt, kan aanspraak maken op de rechten en de rechtsbescherming (de 'bewaking' van de rechten door de kantonrechter) die de Overlegwet biedt. Voor de huurdersorganisatie zijn die eisen: - het moet een vereniging of stichting zijn; - het doel van de vereniging of stichting is de belangen te behartigen van huurders; - elke huurder moet zich kunnen aansluiten; - het bestuur van de huurdersorganisatie bestaat alleen uit huurders. De huurders kiezen de leden van het bestuur of wijzen ze aan; - het bestuur van de huurdersorganisatie heeft een informatieplicht ten opzichte van de huurders en moet ze raadplegen voor belangrijke beslissingen; - het bestuur van de huurdersorganisatie legt minimaal één keer per jaar in een vergadering verantwoording af aan de huurders over zijn activiteiten en bespreekt zijn plannen voor het nieuwe jaar. Voor de bewonerscommissie gelden de volgende eisen: - het is een commissie van bewoners van huurwoningen in een wooncomplex (niet zijnde een huurdersorganisatie); - zij moet de belangen van de huurders (!) van dat huurcomplex behartigen; - alle huurders van wie zij de belangen behartigt moeten zich bij haar kunnen aansluiten; - zij heeft een informatieplicht ten opzichte van de huurders en moet ze raadplegen voor belangrijke beslissingen; - zij legt minimaal één keer per jaar in een vergadering verantwoording af aan de huurders over haar activiteiten en bespreekt haar plannen voor het nieuwe jaar. De verhuurder moet de bewonerscommissie in staat stellen om haar taak te kunnen verrichten. Zo moet zij bijvoorbeeld vergaderruimte ter beschikking stellen. Als een bewonerscommissie niet aannemelijk kan maken dat zij namens bewoners in overleg kan treden, hoeft de verhuurder haar niet te 'erkennen'. Zijn er in een complex meer dan één bewonerscommissies, dan hoeft de verhuurder alleen die bewonerscommissie te 'erkennen' die aantoonbaar het meest representatief is. Het Bbsh Het Bbsh geeft voor toegelaten instellingen nog een aanvullende regel. Deze is te vinden in artikel 17. 6

7 De toegelaten instelling moet de huurdersorganisatie en bewonerscommissies informeren over het meerjarenplan, het (meer)jaarlijkse activiteitenoverzicht per gemeente, de jaarrekening en het jaarverslag, het volkshuisvestingsverslag en de cijfermatige kerngegevens. Als de huurdersorganisatie of bewonerscommissie hierover een advies wil uitbrengen aan de verhuurder of overleg met hem wil hebben, moet de verhuurder daarvoor de gelegenheid bieden. 7

8 HOOFDSTUK 2 STATUTEN STICHTING HUURDERSRAAD SAMENWERKING VLAARDINGEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL 1 1. De stichting is genaamd: Stichting Huurdersraad. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Vlaardingen. DOEL EN MIDDELEN Artikel 2 1. De stichting heeft als doel op het gebied van de volkshuisvesting de belangen te behartigen van huurders van woongelegenheden in eigendom of beheer van Woningstichting, welke behartiging zich voornamelijk richt op deze woongelegenheden en de woonomgeving. Zij wil zijn een huurdersorganisatie als bedoeld in artikel 1 lid 1 onder f. van de Wet op het overleg huurders verhuurder. Onder huurder wordt mede verstaan de medehuurder in de zin van de artikelen 266 en 267 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. 2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: a. het verstrekken van informatie aan de huurders van Woningstichting, onder andere over de activiteiten van de stichting; b. het voeren van overleg met Woningstichting en het uitoefenen van een aantal rechten en bevoegdheden op basis van de vigerende wetgeving (thans: de Wet op het overleg huurders verhuurder en het Besluit beheer sociale-huursector) en een af te sluiten samenwerkingsovereenkomst tussen de stichting en Woningstichting Samenwerking Vlaardingen; c. het betrekken van de huurders van Woningstichting Samenwerking Vlaardingen bij haar standpuntbepaling; d. het ten minste eenmaal per jaar houden van een vergadering waarvoor de huurders casu quo hun vertegenwoordigers worden uitgenodigd, in welke vergadering verantwoording wordt afgelegd voor de activiteiten van de stichting in het verstreken jaar en de plannen voor het eerstvolgende jaar worden besproken; e. alle andere wettige middelen die het doel van de stichting kunnen bevorderen. 8

9 BESTUUR Artikel 3 1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste zeven en ten hoogste dertien personen, die huurder van Woningstichting moeten zijn. Het aantal bestuursleden wordt door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld. 2. Bij de samenstelling van het bestuur wordt er naar gestreefd dat vanuit elk complex of combinatie van complexen, verder te noemen: 'complex', één huurder tot lid van het bestuur wordt benoemd. Het bestuur verdeelt het woningbezit van Woningstichting daartoe in complexen en combinaties van complexen. Aan het begin van elk jaar wordt deze indeling zo nodig geactualiseerd. 3. Is het bestuur niet voltallig dan behoudt het zijn bevoegdheden. Het bestuur bevordert dat zo spoedig mogelijk in vacatures wordt voorzien. 4. De leden van het bestuur worden benoemd door en uit de huurders van Woningstichting op de wijze als in artikel 4 beschreven. Artikel 4 1. Bij het ontstaan van een vacature in het bestuur stelt het bestuur vast vanuit welk complex de vacature moet worden vervuld. 2. In de vacature wordt voorzien doordat een huurder van een woongelegenheid die behoort tot het complex als bedoeld in lid 1 wordt benoemd tot lid van het bestuur. 3. De benoeming als bedoeld in lid 2 gaat als volgt: a. de huurdersvereniging die geacht wordt de belangen te behartigen van de huurders die wonen in het complex dat het bestuur overeenkomstig lid 1 heeft aangewezen, benoemt een van de huurders als bedoeld in lid 2 tot bestuurder; b. indien er geen huurdersvereniging is als bedoeld onder a., benoemen de huurders die met elkaar de bewonerscommissie vormen die geacht wordt de belangen te behartigen van de huurders die wonen in het complex dat het bestuur overeenkomstig lid 1 heeft aangewezen, een van de huurders als bedoeld in lid 2 tot bestuurder; c. indien in de vacature niet wordt voorzien op een van de wijzen als bedoeld onder a. of b., voorziet het bestuur in de vacature door de benoeming van een huurder als bedoeld in lid 2 tot bestuurder van de stichting. 9

10 4. Indien het bestuur door welke oorzaak dan ook in zijn geheel komt te ontbreken, benoemen de huurdersverenigingen die voldoen aan het onder a. van het derde lid bepaalde, gezamenlijk zeven huurders tot lid van het bestuur. Artikel 5 Lid van het bestuur kan niet zijn: a. een persoon die in dienst is van Woningstichting ; b. een persoon die deel uitmaakt van het bestuur of van de raad van commissarissen van Woningstichting ; Artikel 6 1. Een lid van het bestuur treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. 2. Wie benoemd wordt in de plaats van een tussentijds afgetreden lid van het bestuur, neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in. 3. Een op grond van lid 1 van dit artikel afgetreden lid van het bestuur kan ten hoogste twee keer worden herbenoemd. Bij herbenoeming worden dezelfde regels in acht genomen die voor benoeming gelden. Artikel 7 Een lid van het bestuur is te allen tijde bevoegd zelf ontslag te nemen, mits dit schriftelijk gebeurt. Artikel 8 1. Een lid van het bestuur kan door het bestuur worden geschorst of ontslagen. 2. Voor een besluit als bedoeld in het vorige lid is een meerderheid van twee derde vereist in een vergadering waar alle leden van het bestuur aanwezig zijn. Verkeert een lid van het bestuur in de onmogelijkheid aan deze vergadering deel te nemen, dan kan niettemin een geldig besluit worden genomen door de aanwezige leden van het bestuur, mits de reden van het niet aanwezig zijn van het desbetreffende lid van het bestuur in het besluit wordt genoemd. 3. Een besluit tot schorsing of ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid van het bestuur over wiens schorsing of ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord. 4. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door ontslag eindigt door het verloop van die termijn. Artikel 9 Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan; deze vormen tezamen het dagelijks bestuur. 10

11 BESTUURSBEVOEGDHEID Artikel 10 Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID Artikel 11 De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur dan wel door twee gezamenlijk handelende leden van het dagelijks bestuur. BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN Artikel Ieder kalenderkwartaal wordt ten minste één vergadering gehouden. 2. Voorts wordt een vergadering gehouden wanneer de voorzitter dit nodig acht. 3. Wanneer een lid van het bestuur het nodig acht dat een vergadering wordt gehouden kan hij de voorzitter schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten verzoeken een vergadering bijeen te roepen. Geeft de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg dan is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen op de wijze waarop volgens deze statuten de voorzitter een vergadering bijeenroept. Aan een dergelijk verzoek wordt in elk geval geacht geen gevolg te zijn gegeven indien de vergadering niet binnen drie weken na het verzoek wordt gehouden. Artikel Behalve wanneer overeenkomstig het derde lid van artikel 12 de vergadering door een lid van het bestuur wordt bijeengeroepen, geschiedt de oproeping tot de vergadering door de voorzitter. 2. De oproeping gebeurt met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, waarbij de dag van de oproeping en die van de vergadering niet worden meegerekend. 3. De oproeping gebeurt schriftelijk, waarbij worden vermeld de plaats en het tijdstip van de vergadering en de te behandelen onderwerpen. 4. Ten minste eenmaal per jaar bespreekt het bestuur in een vergadering zijn eigen functioneren en dat van de leden van het bestuur. Artikel De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de secretaris. Indien de vergadering bijeen is geroepen door een lid van 11

12 het bestuur overeenkomstig het derde lid van artikel 12, voorziet de vergadering zelf in haar leiding. 2. Van hetgeen besproken en besloten is worden door de secretaris notulen gemaakt. Deze notulen worden door het bestuur vastgesteld en ten bewijze daarvan door de voorzitter van de desbetreffende vergadering ondertekend. 3. Besluiten kunnen slechts worden genomen over onderwerpen die bij de oproeping zijn meegedeeld. 4. Zijn echter ter vergadering alle in functie zijnde leden van het bestuur aanwezig, dan kunnen besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en het houden van vergaderingen niet in acht genomen. Artikel Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 2. Ieder lid van het bestuur is bevoegd tot het uitbrengen van één stem. 3. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, dan wel omtrent de inhoud van een genomen besluit - voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel - is beslissend. 4. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een lid van het bestuur dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. BOEKJAAR, JAARSTUKKEN en BEGROTING Artikel 16 Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar, met dien verstande dat het eerste boekjaar aanvangt bij de oprichting en eindigt op eenendertig december daaropvolgend. Artikel Het bestuur voert een administratie die zodanig is ingericht, dat deze te allen tijde een volledig inzicht verschaft omtrent het geheel van werkzaamheden van de stichting en van al haar rechten en verplichtingen. 2. Het bestuur maakt jaarlijks een jaarrekening en een jaarverslag op. 12

13 3. De jaarrekening en het jaarverslag worden door de leden van het bestuur ondertekend. Ontbreekt de handtekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Artikel 18 Uiterlijk één maand voor het begin van een boekjaar stelt het bestuur de begroting voor dat boekjaar vast. STATUTENWIJZIGING Artikel Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. 2. Het besluit daartoe moet worden genomen met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen. 3. De wijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. ONTBINDING en VEREFFENING Artikel De stichting wordt ontbonden: a. door een besluit van het bestuur; b. na faillietverklaring door hetzij opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel, hetzij door insolventie; c. door de rechter in de gevallen die de wet bepaalt. 2. Voor een besluit als bedoeld in artikel 20 lid 1 sub a is een meerderheid vereist van twee derde van de uitgebrachte stemmen. 3. Bij ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het bestuur van de stichting. 4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk en zonodig van kracht. 5. De vereffenaars maken de goederen van de ontbonden stichting te gelde en voldoen de schulden. 6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting. 13

14 HOOFDSTUK 3 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN WONINGSTICHTING SAMENWERKING VLAARDINGEN EN STICHTING HUURDERSRAAD WONINGSTICHTING SAMENWERKING VLAARDINGEN De ondergetekenden : Woningstichting, hierna te noemen: de woningstichting, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer T.W.van der Steen direkteur/bestuurder en Stichting Huurdersraad, hierna te noemen: de Huurdersraad, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door: de heer N.K.Edelschaap, voorzitter de heer I.La Lau, secretaris en mevr. M.A.Slappendel, penningmeester. overwegende dat: - de Wet op het overleg huurders verhuurder, en in aanvulling daarop het Bbsh (artikel 17) een wettelijke basis geeft voor de verhouding tussen de woningstichting en de Huurdersraad; - voor een goede beleidsontwikkeling van de woningstichting, waarbij nauwe aansluiting wordt gezocht bij wensen van huurders, intensief contact met en betrokkenheid van huurders noodzakelijk is; - structureel overleg tussen de woningstichting en de Huurdersraad daarvan een essentieel onderdeel uitmaakt; - deze overeenkomst de strekking heeft het overleg en de andere vormen van communicatie tussen de woningstichting en de Huurdersraad op een zo goed mogelijke wijze te laten plaatsvinden; - de woningstichting en de Huurdersraad ernaar streven tot een optimale samenwerking te komen met respect voor elkaars standpunten en wederzijdse doelstellingen; 14

15 komen het volgende overeen: BEGRIPPEN Artikel 1 In deze samenwerkingsovereenkomst wordt onder de navolgende begrippen het volgende verstaan: - woongelegenheid: een woning, in eigendom of beheer van de woningstichting. - huurder: a. huurder van een woongelegenheid, welke huurder daarin zijn hoofdverblijf heeft; b. de medehuurder in de zin van de artikelen 266 en 267 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek; c. de persoon, bedoeld in artikel 268, tweede lid, van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek; d. degene die de woongelegenheid met toestemming van de woningstichting huurt van een huurder die haar huurt van de woningstichting; Overlegwet: Wet op het overleg huurders verhuurder (Stb. 1998, 501 en 502 en Stb 2008, 418) Bbsh: het Besluit beheer sociale huursector; directeur: degene die het bestuur van de woningstichting vormt als bedoeld in artikel 4 van de statuten van de woningstichting. DOELSTELLINGEN EN UITGANGSPUNTEN Artikel 2 1. Het doel van deze samenwerkingsovereenkomst is: a. de Huurdersraad goede mogelijkheden te bieden om de belangen van de huurders van de woningstichting te behartigen; b. de woningstichting de mogelijkheid te bieden om de dienstverlening aan haar huurders te optimaliseren; c. regels en procedures af te spreken om het overleg tussen de woningstichting te verduidelijken en te structureren en een goede overlegrelatie te bevorderen; d. het bevorderen van een gelijkwaardig overleg tussen de woningstichting en de Huurdersraad. 2. De woningstichting en de Huurdersraad bevorderen gezamenlijk de totstandkoming van bewonerscommissies in straten, complexen, buurten of wijken waar specifieke belangenbehartiging noodzakelijk is. 15

16 3. De woningstichting zal nieuwe huurders attent maken op de mogelijkheid zich aan te sluiten bij de huurdersvertegenwoordigingen. 4. Bij wijziging van de wetgeving of inwerkingtreding van enige andere wetgeving omtrent het overleg tussen huurder en verhuurder, zullen partijen met elkaar in overleg treden om te zien of deze overeenkomst wijziging behoeft. HUURDERSORGANISATIE IN DE ZIN VAN DE OVERLEGWET Artikel 3 1. Indien en zolang de Huurdersraad voldoet aan de vereisten die de Overlegwet aan hem stelt, te weten: a. de Huurdersraad een vereniging of stichting is die als doelstelling heeft het behartigen van de belangen van huurders, b. het bestuur van de Huurdersraad wordt gekozen of aangewezen door en uit de huurders die hij vertegenwoordigt, c. de Huurdersraad de huurders die hij vertegenwoordigt regelmatig op de hoogte houdt van zijn activiteiten en hen betrekt bij zijn standpuntbepaling, d. de Huurdersraad ten minste eenmaal per jaar een huurdersvergadering uitschrijft, waarin de Huurdersraad verslag doet van zijn activiteiten in het verstreken jaar en zijn plannen voor het eerstvolgende jaar bespreekt, e. de Huurdersraad alle huurders waarvoor hij de belangen behartigt, in de gelegenheid stelt om zich bij hem aan te sluiten, is hij een huurdersorganisatie in de zin van de Overlegwet. 2. Indien en zolang de Huurdersraad een huurdersorganisatie is als bedoeld in lid 1 wordt de relatie tussen de woningstichting en de Huurdersraad bepaald door de Overlegwet en artikel 17 van het Bbsh, en in aanvulling daarop door deze overeenkomst, welke de overeenkomst is als bedoeld in artikel 6 van de Overlegwet. 3. Indien en zodra de Huurdersraad niet langer een huurdersorganisatie is als bedoeld in lid 1 eindigt de relatie tussen de woningstichting en de Huurdersraad als bedoeld in lid 2. EXCLUSIVITEIT Artikel 4 De woningstichting zal geen soortgelijke overeenkomsten aangaan met andere organisaties die dezelfde doelstelling hebben als de Huurdersraad, tenzij de Huurdersraad hiermee instemt. 16

17 INFORMATIE Artikel 5 1. De woningstichting informeert de Huurdersraad op diens verzoek schriftelijk over de onderwerpen, als genoemd in de bijlage 1 'Lijst van bevoegdheden' behorende bij deze overeenkomst. 2. De woningstichting informeert de Huurdersraad eigener beweging schriftelijk indien zij het voornemen heeft om ten aanzien van één van de onderwerpen als genoemd in bijlage 1 'Lijst van bevoegdheden' behorende bij deze overeenkomst, haar beleid te wijzigen. De woningstichting geeft daarbij aan, wat de beweegredenen zijn voor haar voornemen en welke gevolgen daaruit voor de betrokken huurders voortvloeien. 3. De verplichting als bedoeld in lid 1 en lid 2 geldt niet voor informatie tegen de verstrekking waarvan het bedrijfsbelang van de woningstichting zich verzet. 4. De woningstichting informeert de Huurdersraad eigener beweging over ontwikkelingen in de volkshuisvesting die voor de Huurdersraad bij zijn werkzaamheden van belang zijn. OVERLEG Artikel 6 1. De woningstichting en de Huurdersraad voeren regelmatig, maar in elk geval eenmaal per jaar overleg met elkaar over alle onderwerpen die het beheer en het beleid op verhuurdersniveau betreffen en die voor de huurders en de Huurdersraad van belang kunnen zijn. Over onderwerpen die het beheer en beleid van alleen een complex of een wijk betreffen, voert de woningstichting overleg met de desbetreffende huurdersvereniging of bewonerscommissie, zoals nader geregeld in artikel 12 lid 2 van deze overeenkomst. 2. Voorts stelt de woningstichting de Huurdersraad in de gelegenheid met haar overleg te voeren, indien de Huurdersraad aan de woningstichting te kennen heeft gegeven, overleg met haar te willen voeren over de verstrekte informatie als bedoeld in artikel De woningstichting wordt in het overleg vertegenwoordigd door de directeur, of een door de directeur aangewezen medewerker, eventueel bijgestaan door één of meer medewerkers van de woningstichting en/of adviseurs. 4. De Huurdersraad wordt in het overleg vertegenwoordigd door het bestuur van de Huurdersraad dan wel door twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur van de Huurdersraad, eventueel bijgestaan door één of meer adviseurs. 5. De agenda van het overleg wordt door de directeur of een door hem aangewezen medewerker en de voorzitter van het bestuur van de Huurdersraad gezamenlijk bepaald en zal ten minste twee weken voorafgaand aan het overleg aan 17

18 de deelnemers aan het overleg worden toegezonden. De Huurdersraad kan onderwerpen aandragen voor de agenda van het overleg met de woningstichting. De woningstichting kan slechts gemotiveerd weigeren een zodanig onderwerp op de agenda te zetten en daarover overleg te voeren. 6. Het overleg zal worden geleid door de directeur of door de door hem aangewezen medewerker als bedoeld in lid Van hetgeen besproken en besloten is worden notulen gemaakt. De notulen worden verzorgd door de woningstichting en worden na toezending aan de deelnemers, in het eerstvolgende overleg vastgesteld en ten bewijze daarvan door directeur of de door hem aangewezen medewerker als bedoeld in lid 3 en de voorzitter van de Huurdersraad ondertekend. ADVIES Artikel 7 1. De woningstichting voert een voornemen tot wijziging in het door haar gevoerde beleid ten aanzien van één van de onderwerpen als bedoeld in bijlage 1 'Lijst van bevoegdheden' behorende bij deze overeenkomst, niet uit dan nadat zij de Huurdersraad in de gelegenheid heeft gesteld met haar binnen zes weken na het verstrekken van de informatie overeenkomstig artikel 5 lid 2 over de verstrekte informatie overleg te voeren en, indien de Huurdersraad dat wenst, daarover een schriftelijk advies uit te brengen. 2. Indien de Huurdersraad aan de woningstichting te kennen heeft gegeven een schriftelijk advies uit te willen brengen als bedoeld in lid 1, wordt dit advies uitgebracht binnen vier weken na het overleg als bedoeld in lid Indien de woningstichting het advies geheel of gedeeltelijk niet volgt deelt zij binnen veertien dagen na ontvangst van advies schriftelijk aan de Huurdersraad de redenen daarvoor mee. 4. De woningstichting kan haar voornemen uitvoeren: a. na ontvangst van een schriftelijke mededeling van de Huurdersraad dat deze geen bezwaar heeft tegen het voornemen; b. nadat de termijn als bedoeld in lid 2 is verstreken en de Huurdersraad geen advies heeft uitgebracht. INSTEMMING Artikel 8 Met betrekking tot de in de bijlage 1 'Lijst van bevoegdheden' behorende bij deze overeenkomst als zodanig aangemerkte onderwerpen heeft de Huurdersraad instemmingsrecht. De woningstichting zal over genoemde onderwerpen geen besluit nemen, dan wel tot uitvoering daarvan overgaan, zonder instemming van de Huurdersraad. 18

19 OVERIGE BEVOEGDHEDEN Artikel 9 De Huurdersraad heeft overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 lid 6 van de statuten van de woningstichting het recht een bindende voordracht te doen voor de benoeming van twee leden van de raad van commissarissen. De wijze waarop dit dient te gebeuren is vastgelegd in het reglement als bedoeld in artikel 11 lid 6 van de statuten van de woningstichting. VERGOEDINGEN Artikel Met inachtneming van het in lid 3 bepaalde vergoedt de woningstichting aan de Huurdersraad de kosten die rechtstreeks samenhangen met en redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van zijn taken, genoemd in de artikelen 5, 6 en Met inachtneming van het in lid 3 bepaalde vergoedt de woningstichting voorts de door de Huurdersraad uit hoofde van de in artikel 3 lid 1 sub c bedoelde activiteiten gemaakte kosten, voor zover deze kosten rechtstreeks uit die activiteiten voorvloeien. 3. Voor de kosten bedoeld in lid 1 en lid 2 stelt de woningstichting elk jaar een budget beschikbaar. De hoogte daarvan wordt vermeld in de bijlage 2 bij deze overeenkomst 'Vergoedingen Huurdersraad en bewonerscommissies'. 4. De woningstichting kan aan de Huurdersraad per kwartaal een voorschot verstrekken op de vergoeding van de kosten als bedoeld in lid 1 en/of lid De woningstichting vergoedt de kosten, als bedoeld in lid 1 en lid 2, - onder aftrek van een eventueel voorschot als bedoeld in lid 3 - binnen vier weken nadat de woningstichting van de Huurdersraad een voldoende gespecificeerde rekening heeft ontvangen. 6. De woningstichting is slechts verplicht tot betaling van de in lid 1 en lid 2 bedoelde kosten, voor zover de kosten betrekking hebben op een tijdvak ten hoogste vijftien maanden, voorafgaande aan het tijdstip van indiening van de rekening. 7. De Huurdersraad legt na afloop van een kalenderjaar aan de hand van en onder overlegging van een financieel jaarverslag verantwoording af over de besteding van de door de woningstichting ter beschikking gestelde gelden. HUURDERSVERENIGING OF BEWONERSCOMMISSIE Artikel Voor elk complex of een combinatie van complexen (verder te noemen: complex) is een huurdersvereniging of bewonerscommissie (verder te noemen: 19

20 bewonerscommissie) ingesteld of wordt getracht tot de instelling daarvan te komen. De bewonerscommissie dient te voldoen aan het bepaalde in artikel 1 lid 1 onder g van de Overlegwet. 2. De bewonerscommissie heeft tot taak als vertegenwoordiger van de huurders van het desbetreffende complex: a. bij te dragen aan het welzijn van de huurders en de goede leefsfeer in de woningen en de woonomgeving van het complex; b. de gezamenlijke belangen van de huurders het beheer van de woningen betreffende, waar nodig en gewenst, te behartigen; c. de communicatie en het overleg te bevorderen tussen de huurders onderling. Artikel De woningstichting informeert de bewonerscommissies, heeft met hen overleg en stelt hun in de gelegenheid advies uit te brengen over de onderwerpen die zich rond of rondom het desbetreffende complex afspelen. 2. De wijze waarop en de onderwerpen waarover de in lid 1 bedoelde informatie wordt verstrekt, de wijze waarop het overleg plaatsvindt en de wijze waarop de bewonerscommissie in de gelegenheid wordt gesteld een advies uit te brengen worden vastgelegd in een 'reglement bewonerscommissies'. DUUR VAN DE OVEREENKOMST Artikel Deze overeenkomst wordt met ingang van de datum van ondertekening van deze overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd. 2. De woningstichting en de Huurdersraad zullen jaarlijks de werking van deze overeenkomst evalueren. Op grond van hun bevindingen zullen de woningstichting en de Huurdersraad de overeenkomst al dan niet wijzigen. 3. Elk van de partijen kan deze overeenkomst beëindigen door opzegging, mits daarbij een opzeggingstermijn van twaalf maanden in acht worden genomen en de opzegging aangetekend geschiedt. 4. Onverminderd het in lid 3 bepaalde kan de woningstichting de overeenkomst als ontbonden beschouwen, indien de Huurdersraad niet langer aan de wettelijke eisen voldoet van artikel 1, lid 1, sub f, van de Wet op het overleg huurders verhuurder. BESLECHTING VAN GESCHILLEN Geschillen die in verband met deze overeenkomst mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde kantonrechter (sector kanton van de rechtbank). 20

21 Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Vlaardingen op Woningstichting Samenwerking Vlaardingen Stichting Huurdersraad Samenwerking Vlaardingen. T.W.van der Steen Direkteur/bestuurder N.K. Edelschaap Voorzitter.. I.L.La Lau Secretaris. M.A.Slappendel penningmeester 21

22 Bijlage 1 bij Samenwerkingsovereenkomst Bevoegdheden Huurdersorganisatie/bewonerscommissie 1 Informatierecht 2 Gekwalificeerd adviesrecht 2a Gewoon adviesrecht BBSH 3 Instemmingsrecht Overlegniveau A Verhuurdersniveau B Complexniveau ONDERWERP A B Algemeen beleid Ondernemingsbeleid 2 Meerjarenprognose 1 Ontwikkeling beleidsvisie/ SVB (Strategisch Voorraad Beleid) 2 Ontwikkeling wijkvisies 1 1 Jaarverslag en jaarrekening 2a Wijziging statuten algemeen 1 Wijziging statuten op onderdeel huurders participatie 3 Benoeming Raad van Commissarissen niet-huurdersleden 1 Voordracht voor benoeming Raad van Commissarissen huurdersleden 3 Onderhoud Beleid en begroting onderhoud eerstvolgende jaar 2 Meerjarenbeleid en procedure (mutatie-)onderhoud meerjarig 2 Onderhoudsprogramma per complex (eerstvolgende jaar en meerjarig) 1 2 Onderhoud en beheer centrale voorzieningen en installaties per 2 complex Beleid basiskwaliteit 2 Procedure dagelijks onderhoud 2 22

23 Planmatig onderhoud complexniveau 2 Tijdplanning en uitvoering planmatig onderhoud complexniveau 2 Verhuur en woonruimteverdeling Regionaal woonruimteverdelingsbeleid en -systeem en verantwoording 1 Beleidsmatige uitzonderingen woonruimteverdeling regionaal 1 Verhuurbeleid ( voor zover het de beleidsvrijheid en invloed van de 2 corporatie betreft) Beleid en procedure bij verhuizing (oplevering, opnamestaat) 2 Beleid zelfaangebrachte veranderingen (zav) en vergoedingen daarvoor 2 Beleid algemene huurvoorwaarden 2 Procedure aangaan en beëindigen huurovereenkomst 1 Sloop met (vervangende) nieuwbouw en herstructurering Beleid sloop (eerstvolgende jaar en meerjarig): afweging en argumentatie 2 2a Algemeen nieuwbouwbeleid: koop, huur, prijsklasse, doelgroep 1 (eerstvolgende jaar en meerjarig: Programma van eisen nieuwbouw 2a Sociaal plan bij herstructurering 2 Invulling sociaal plan op complexniveau Herstructurering algemeen 1 Herstructurering wijk 1 2a Woningverbetering en energiebesparing Beleid kwaliteitsverbetering en -begroting eerstvolgende jaar 2 (complexniveau) Meerjarenbeleid kwaliteitsverbetering en procedure (eerstvolgende jaar 2 en meerjarig) Planvorming renovatie complex/ programma van eisen. 2 Planning en uitvoering woningverbetering per complex 2 Beleid energiebesparing 2 Plan energiebesparing in complex 2 Tegemoetkoming overlast en onkosten bewoners 2 23

24 Aan- en verkoop huurwoningen Aan- en verkoopbeleid algemeen (eerstvolgende jaar en meerjarig) 2 Beleid tussenvormen huur en koop (Te woon, MGE, Koopgarant etc.) 2 Verkoopplan woningen in complex (per woning of complexgewijs) 1 Beheer in 'gemengde' complexen ingeval van een VVE 2 Huurprijsbeleid Huurprijsbeleid algemeen (differentiatie, streefhuren, 'afstand' tot 2 maximaal toegestane huur, relatie huurprijs/woningwaardering) eerstvolgende jaar en indicatie ontwikkeling Beleid Huurharmonisatie (bij mutatie) 2 Beleid geliberaliseerde huurprijzen 2 Huurverhoging bij woningverbetering per complex 2 Beleid schuldsanering en (voorkomen van) huisuitzetting 1 Servicekostenbeleid Beleid servicekosten algemeen (samenstelling, kwaliteit, diensten ) 3 Procedure afrekening servicekosten 2 Aard en omvang servicekostenpakket per complex 2 Wijziging servicekostenpakket per complex 2 Prijsbepaling servicepakket per complex 2 Fusies en samenwerkingsverbanden Fusievoornemen en samenwerkingsverbanden 2 Leefbaarheid Algemeen beleid leefbaarheid, onderhoud en verbetering 2 woonomgeving Onderhoud en verbetering woonomgeving op wijkniveau 2 Leefbaarheidsbeheerplan per complex 2 24

25 Sociale veiligheid en dagelijks beheer leefbaarheid (aanpak overlast, verbetering veiligheid etc.) per complex 2 Wonen en zorg Algemeen beleid wonen en zorg 2 Programma van eisen nieuwbouw voor ouderen 2a Aanpassing en opplussen :algemeen beleid 2 Aanpassing en opplussen op complexniveau 2 Geschillencommissie Vaststelling en wijziging reglement 2 Rapportage aantal en soort klachten 1 Klachtenafhandeling door commissie en corporatie 1 Prestatieafspraken Inzet verhuurder voor prestatieafspraken met gemeente(n) 1 Participatie Vaststelling en wijziging samenwerkingsovereenkomst 3 Reglement bewonerscommissies 3 Financiële bijdrage verhuurder aan huurdersvertegenwoordigingen 2 Informatie aan bewoners algemeen 1 Informatie aan bewoners per complex 1 25

26 Bijlage 2 bij Samenwerkingsovereenkomst 'Vergoedingen Huurdersraad en bewonerscommissies'. Krachtens artikel 10 van de Samenwerkingsovereenkomst en krachtens artikel 4 van het Reglement voor het overleg tussen Woningstichting en de bewonerscommissie of huurdersvereniging, kan de Huurdersraad, respectievelijk kunnen de bewonerscommissies of huurdersverenigingen aanspraak maken op vergoeding door de woningstichting van de kosten die zij moeten maken, een en ander zoals nader geregeld in genoemde artikelen. Het budget voor het totaal van de kosten die de Huurdersraad en de commissies/verenigingen in 2010 gezamenlijk maken is voor dat jaar vastgesteld op 2,60 per woning, gelijkelijk verdeeld tussen Huurdersraad en de commissies/verenigingen. De woningstichting kan, gehoord de Huurdersraad, het bedrag per woning jaarlijks aanpassen. Voor de bewonerscommissie of huurdersvereniging geldt dat zij óf hun deel aan het begin van het jaar schriftelijk opvragen bij de woningstichting óf hun aantoonbare bestedingen per declaratie indienen. Gelet op het gestelde in de wet zoals genoemd in hoofdstuk 1 ad. 3 van het overlegboek, kunnen hogere kosten worden gedeclareerd mits deze voldoen aan het gestelde en vooraf aan de woningstichting toestemming is gevraagd en deze door de woningstichting is verleend. 26

27 HOOFDSTUK 4 Reglement voor het overleg tussen Woningstichting Samenwerking Vlaardingen en bewonerscommissies Dit reglement geeft regels over het geven van informatie aan de bewonerscommissies, het voeren van overleg met hen en het geven van advies door hen als bedoeld in artikel 6 lid 1 van de samenwerkingsovereenkomst tussen Woningstichting en Stichting Huurdersraad. BEGRIPPEN Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: Woningstichting: Woningstichting Bewonerscommissie: De huurdersvereniging of de bewonerscommissie die de belangen behartigt van huurders en/of bewoners van een complex woongelegenheden in eigendom of beheer van de woningstichting en die als zodanig door de corporatie is erkend. Samenwerkingsovereenkomst: Samenwerkingsovereenkomst tussen Woningstichting en de Stichting Huurdersraad. Directeur De directeur van de Woningstichting die krachtens de statuten van de Woningstichting het bestuur vormt van de Woningstichting. INFORMATIE ARTIKEL 1 1. Op verzoek van de bewonerscommissie informeert de woningstichting haar schriftelijk over de onderwerpen, als genoemd in de bijlage 1 'Lijst van bevoegdheden' behorende bij de Samenwerkingsovereenkomst. 2. De woningstichting informeert de bewonerscommissie uit eigen beweging schriftelijk indien zij het voornemen heeft om ten aanzien van één van de onderwerpen als genoemd in bijlage 1 'Lijst van bevoegdheden' behorende bij deze overeenkomst, haar beleid te wijzigen. De woningstichting geeft daarbij 27

28 aan, wat de beweegredenen zijn voor haar voornemen en welke gevolgen daaruit voor de betrokken huurders voortvloeien. 3. De verplichting als bedoeld in lid 1 en lid 2 geldt niet voor informatie tegen de verstrekking waarvan het bedrijfsbelang van de woningstichting zich verzet. OVERLEG Artikel 2 1. De woningstichting en de bewonerscommissie voeren in elk geval eenmaal per jaar overleg met elkaar over alle onderwerpen die het beheer en het beleid van het desbetreffende complex afspelen en die voor de huurders en bewoners van dat complex van belang kunnen zijn. 2. Voorts stelt de woningstichting de bewonerscommissie in de gelegenheid met haar overleg te voeren, indien de bewonerscommissie aan de woningstichting te kennen heeft gegeven, overleg met haar te willen voeren over de verstrekte informatie als bedoeld in artikel De woningstichting wordt in het overleg vertegenwoordigd door de directeur, of een door de directeur aangewezen medewerker, eventueel bijgestaan door één of meer medewerkers van de woningstichting en/of adviseurs. De bewonerscommissie die een bestuur heeft wordt in het overleg vertegenwoordigd door het bestuur. De bewonerscommissie respectievelijk het bestuur kan ook ten minste twee personen uit zijn midden daartoe aanwijzen. 4. De agenda van het overleg wordt door de directeur of een door hem aangewezen medewerker en de bewonerscommissie, c.q. de voorzitter van het bestuur van de bewonerscommissie gezamenlijk bepaald en zal ten minste twee weken voorafgaand aan het overleg aan de deelnemers aan het overleg worden toegezonden. De bewonerscommissie kan onderwerpen aandragen voor de agenda van het overleg met de woningstichting. De woningstichting kan slechts gemotiveerd weigeren een zodanig onderwerp op de agenda te zetten en daarover overleg te voeren. 5. Het overleg zal worden geleid door de directeur of door de door hem aangewezen medewerker als bedoeld in lid Van hetgeen besproken en besloten is worden notulen gemaakt. De notulen worden verzorgd door de woningstichting en worden na toezending binnen vier weken na het overleg aan de deelnemers, in het eerstvolgende overleg vastgesteld en ten bewijze daarvan door directeur of de door hem aangewezen medewerker als bedoeld in lid 2 en de voorzitter van de bewonerscommissie ondertekend. 28

29 ADVIES Artikel 3 1. De woningstichting voert een voornemen tot wijziging in het door haar gevoerde beleid ten aanzien van één van de onderwerpen als bedoeld in bijlage 1 'Lijst van bevoegdheden' behorende bij deze overeenkomst, niet uit dan nadat zij de bewonerscommissie in de gelegenheid heeft gesteld met haar binnen zes weken na het verstrekken van de informatie overeenkomstig artikel 2 lid 2 over de verstrekte informatie overleg te voeren en, indien de bewonerscommissie dat wenst, daarover een schriftelijk advies uit te brengen. 2. Indien de bewonerscommissie aan de woningstichting te kennen heeft gegeven een schriftelijk advies uit te willen brengen over de onderwerpen die zijn genoemd in de bijlage 'Lijst van bevoegdheden' bij de samenwerkingsovereenkomst, wordt dit advies uitgebracht binnen vier weken na het overleg als bedoeld in artikel Indien de woningstichting het advies geheel of gedeeltelijk niet volgt deelt zij binnen veertien dagen na ontvangst van advies schriftelijk aan de bewonerscommissie de redenen daarvoor mee. 4. De woningstichting kan haar voornemen uitvoeren: a. na ontvangst van een schriftelijke mededeling van de bewonerscommissie dat deze geen bezwaar heeft tegen het voornemen; b. nadat de termijn als bedoeld in lid 2 is verstreken en de bewonerscommissie geen advies heeft uitgebracht. VERGOEDINGEN Artikel 4 1. De bewonerscommissie kan de door haar gemaakte kosten verband houdende met de vervulling van haar taak per activiteit tot een door de woningstichting te bepalen bedrag bij de woningstichting declareren. 2. De woningstichting kan het totaal aan jaarlijks te declareren kosten aan een limiet binden, onder meer rekening houdend met de omvang van het complex waarbinnen de commissie werkzaam is. Dit is vastgelegd in bijlage 2 bij de Samenwerkingsovereenkomst. VASTSTELLING EN WIJZIGING Artikel 5 Dit reglement kan door de woningstichting worden gewijzigd, gehoord de bewonerscommissies. 29

a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; WET OP HET OVERLEG HUURDERS VERHUURDER (OVERLEGWET geldig per 1 januari 2009) HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a) Onze

Nadere informatie

WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER

WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting,

Nadere informatie

Reglement participatie van Bewonerscommissies

Reglement participatie van Bewonerscommissies Reglement participatie van Bewonerscommissies Definities Omnia Wonen: Stichting Omnia Wonen, gevestigd te Harderwijk Bewoner of huurder: een meerderjarig persoon die met betrekking tot een woongelegenheid

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016 Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion 23 juni 2016 Reglement participatie van Bewonerscommissies Staedion Overwegingen dat de verhuurder Staedion met dit reglement nadere invulling

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Ondergetekenden, Destion, hierna te noemen Destion, in deze vertegenwoordigd door de heer W.H.A. Pothoff MRE, directeurbestuurder en Huurdersraad Destion, hierna te noemen de Huurdersraad, in deze vertegenwoordigd

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Woningcorporatie WoonGenoot en Huurdersvereniging OMSLAG

Samenwerkingsovereenkomst Woningcorporatie WoonGenoot en Huurdersvereniging OMSLAG Samenwerkingsovereenkomst Woningcorporatie WoonGenoot en Huurdersvereniging OMSLAG Partijen Stichting Woningcorporatie WoonGenoot hierna te noemen de verhuurder, in deze vertegenwoordigd door de heer Th.E.J.

Nadere informatie

Wet op het overleg huurders verhuurder

Wet op het overleg huurders verhuurder Wet op het overleg huurders verhuurder Wet van 27 juli 1998, houdende regels ter bevordering van het overleg tussen huurders en verhuurder van woongelegenheden, Stb. 1998, 501, gewijzigd bij wet van 27

Nadere informatie

Wet op het overleg huurders verhuurder (1998) Bron:

Wet op het overleg huurders verhuurder (1998) Bron: Wet op het overleg huurders verhuurder (1998) Bron: http://wettenoverheidnl Wet van 27 juli 1998, houdende regels ter bevordering van het overleg tussen huurders en verhuurder van woongelegenheden (Wet

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE STICHTING CENTRALE HUURDERSRAAD NOORD-OOST-VELUWE EN WOONSTICHTING TRIADA

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE STICHTING CENTRALE HUURDERSRAAD NOORD-OOST-VELUWE EN WOONSTICHTING TRIADA 1 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE STICHTING CENTRALE HUURDERSRAAD NOORD-OOST-VELUWE EN WOONSTICHTING TRIADA Ondergetekenden, de Stichting Centrale Huurdersraad Noord-Oost-Veluwe, hierna te noemen:

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST HUURDERS - VERHUURDER. Namens de verhuurder Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST HUURDERS - VERHUURDER. Namens de verhuurder Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken SAMENWERKINGSOVEREENKOMST HUURDERS - VERHUURDER Namens de verhuurder Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken en namens de huurders Stichting Huurdersorganisatie Het Gooi en Omstreken HGO SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

Nadere informatie

Bewonerscommissie protocol

Bewonerscommissie protocol Bewonerscommissie protocol Inhoud Pagina Intentieverklaring 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 4 Artikel 2 Bewonerscommissie 4 Artikel 3 Vereniging van Eigenaren 5 Artikel 4 Erkenning en representativiteit

Nadere informatie

De stichting heeft als werkgebied alle gemeenten in Nederland.

De stichting heeft als werkgebied alle gemeenten in Nederland. Statuten habion Artikel 1 Naam De stichting is genaamd: stichting Habion. Artikel 2 Zetel De stichting is gevestigd in de gemeente Utrecht. Artikel 3 Doel De stichting heeft als doel uitsluitend werkzaam

Nadere informatie

B w. Verhuurder: Almelose Woningstichting Beter Wonen, Hierna te noemen de verhuurder, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

B w. Verhuurder: Almelose Woningstichting Beter Wonen, Hierna te noemen de verhuurder, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door B w Samenwerkingsovereenkomst Stichting Huurdersbelangen BeterWonen Partijen Verhuurder: Almelose Woningstichting Beter Wonen, Hierna te noemen de verhuurder, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. (Tekst geldend op: 05-09-2012) Wet van 27 juli 1998, houdende regels ter bevordering van het overleg tussen huurders en verhuurder van woongelegenheden (Wet op het overleg huurders verhuurder) Wij Beatrix,

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016 Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion 23 juni 2016 Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion (HVS) Partijen Verhuurder Stichting Staedion hierna te noemen

Nadere informatie

STATUTEN VAN. Woningbouwvereniging Samenwerking Slikkerveer GEVESTIGD TE RIDDERKERK. KvK-nummer

STATUTEN VAN. Woningbouwvereniging Samenwerking Slikkerveer GEVESTIGD TE RIDDERKERK. KvK-nummer STATUTEN VAN Woningbouwvereniging Samenwerking Slikkerveer GEVESTIGD TE RIDDERKERK KvK-nummer 24107894 Artikel 1. 1. De vereniging is genaamd: Woningbouwvereniging Samenwerking Slikkerveer. De vereniging

Nadere informatie

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel 1. De naam van de stichting is: Stichting Het Nutshuis. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente 's-gravenhage. Artikel 2 - Doel 1. Het doel van de stichting is -

Nadere informatie

Oprichting van een Stichting

Oprichting van een Stichting Oprichting van een Stichting Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting IxDA Nederland. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Utrecht. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft

Nadere informatie

Holtman Begheijn notarissen LBAE DOORLOPENDE TEKST

Holtman Begheijn notarissen LBAE DOORLOPENDE TEKST Holtman Begheijn notarissen - 1 - LBAE996141 10-04-2012 DOORLOPENDE TEKST van de statuten van Woningbouwvereniging "Utrecht" met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na akte van statutenwijziging op 03-10-2003

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst. tussen. Huurdersvereniging SAVAH. Stichting Trifolium Woondiensten Boskoop

Samenwerkingsovereenkomst. tussen. Huurdersvereniging SAVAH. Stichting Trifolium Woondiensten Boskoop Samenwerkingsovereenkomst tussen Huurdersvereniging SAVAH en Stichting Trifolium Woondiensten Boskoop Wijziging samenwerkingsovereenkomst 1 juli 2009 blad 1 Inhoudsopgave Artikel I - Begripsomschrijving...

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE BEWONERSCOMMISSIES* EN WOONSTICHTING TRIADA

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE BEWONERSCOMMISSIES* EN WOONSTICHTING TRIADA 1 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE BEWONERSCOMMISSIES* EN WOONSTICHTING TRIADA Ondergetekenden, de Bewonerscommissies* en woonstichting Triada, hierna te noemen: Triada komen het volgende overeen: Overwegingen

Nadere informatie

/FB/AM/versie1 STATUTEN STICHTING

/FB/AM/versie1 STATUTEN STICHTING - 1-25637/FB/AM/versie1 STATUTEN STICHTING STATUTEN ------------------------------------------------------------------- Artikel 1 - Naam en zetel ---------------------------------------------------------

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Schildwolde, 14 mei 2009 Pagina 2 Samenwerkingsovereenkomst PARTIJEN Stichting Woningbouw Slochteren, hierna te noemen de verhuurder, in deze vertegenwoordigd door De heer D.E.

Nadere informatie

Trivire. Stichting Huurdersraad. Statuten

Trivire. Stichting Huurdersraad. Statuten Statuten A. NAAM, ZETEL, WERKGEBIED EN DUUR Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Huurdersraad Trivire. 2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Dordrecht. 3. Het werkgebied van de

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING TENNISPARK EINSTEIN. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zevenaar. Doel Artikel 2 1. De stichting

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland

Reglement Raad van Commissarissen Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland Reglement Raad van Commissarissen Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland Status en inhoud van het reglement Artikel 1. 1. Dit reglement is opgesteld op grond van artikel 10 lid 5 van de statuten van de

Nadere informatie

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland blad 1 Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Apeldoorn. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel

Nadere informatie

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM - 1 - SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM STATUTEN Naam en zetel: Artikel 1: 1. De stichting draagt de naam: Stichting Jonge Balie Activiteiten

Nadere informatie

Reglement Bewonerscommissies Woningstichting Rochdale

Reglement Bewonerscommissies Woningstichting Rochdale Reglement Bewonerscommissies Woningstichting Rochdale Overwegingen dat Rochdale erkent dat het in wederzijds belang is dat bewonerscommissies op complexniveau en Rochdale met elkaar overleg voeren over

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Stichting De Huismeesters en Stichting Huurdersraad De Huismeesters Groningen, december 2008 Samenwerkingsovereenkomst, december 2008 Pagina van 7 Samenwerkingsovereenkomst Stichting

Nadere informatie

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013)

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) STATUTEN STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) Definitie Artikel 1 Schriftelijk 1. Onder schriftelijk wordt in deze statuten tevens verstaan een langs elektronische weg toegezonden

Nadere informatie

2.1. De stichting heeft ten doel het doen van uitkeringen met een ideële of sociale strekking.

2.1. De stichting heeft ten doel het doen van uitkeringen met een ideële of sociale strekking. STATUTEN VAN STICHTING BEHEER SNS REAAL met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging verleden op 30 januari 2015 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam.

Nadere informatie

NAAM EN ZETEL Artikel 1 DOEL Artikel 2 VERMOGEN Artikel 3 BESTUUR Artikel 4

NAAM EN ZETEL Artikel 1 DOEL Artikel 2 VERMOGEN Artikel 3 BESTUUR Artikel 4 blad 1 NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting 'Belangenzorg'. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Veenendaal. DOEL Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel: het verlenen van

Nadere informatie

Wijz. Statuten wijkstichtingen Oss

Wijz. Statuten wijkstichtingen Oss 1 VOORSTEL VOOR WIJZIGING STATUTEN WIJKSTICHTING Oss-Zuid Heden, DATUM, verschenen voor mij, mr. NAAM NOTARIS, notaris te Oss: 1. VOORNAMEN ACHTERNAAM VOORZITTER, wonende ADRES, geboren GEBOORTEDATUM te

Nadere informatie

Naam en Zetel Artikel

Naam en Zetel Artikel Naam en Zetel---------------------------------------------------- Artikel 1-------------------------------------------------------------- 1. De stichting draagt de naam: Stichting JCS.------------------

Nadere informatie

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris],

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], 1. [naam], [functie], wonende te [adres], [postcode en plaats], geboren te [geboorteplaats] op geboorte[datum];

Nadere informatie

CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST

CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST Artikel 1 - Naam en zetel De Stichting draagt de naam: Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest. Zij is gevestigd te Breda. Artikel

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING 1 DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING STICHTING CAMPVUUR, statutair gevestigd in de gemeente Opsterland, opgericht bij akte verleden op zeven november tweeduizend zeven verleden voor mr.

Nadere informatie

benoemingsbesluit is benoemd. g. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd. 7. Het bestuur kan besluiten een bestuurder te schorsen. Ee

benoemingsbesluit is benoemd. g. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd. 7. Het bestuur kan besluiten een bestuurder te schorsen. Ee Oprichting stichting ANBI STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: @. 2. Zij is gevestigd te @. DOEL Artikel 2. 1. De stichting heeft ten doel: @, en voorts al hetgeen met één

Nadere informatie

STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren

STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren van Kleine kwalen in de huisartsgeneeskunde. Verkorte

Nadere informatie

S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2.

S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2. S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2.1 De stichting heeft ten doel: (a) het goed functioneren van

Nadere informatie

STATUTEN. Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010

STATUTEN. Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010 STATUTEN Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010 Artikel 1: Naam en Zetel 1. De stichting draagt de naam: Stichting Vrienden

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Talis Bewonerscommissie..

Samenwerkingsovereenkomst Talis Bewonerscommissie.. Samenwerkingsovereenkomst Talis Bewonerscommissie.. De ondergetekenden: Woningcorporatie Talis, gevestigd te Nijmegen en vertegenwoordigd door.., hierna te noemen Talis en Bewonerscommissie werkzaam in

Nadere informatie

- 1 - STICHTING BEHEER SNS REAAL

- 1 - STICHTING BEHEER SNS REAAL - 1 - STATUTEN VAN STICHTING BEHEER SNS REAAL PHK/6006588/10100283.dlt met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 30 september 2009 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris

Nadere informatie

STATUTEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL

STATUTEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL Doorlopende tekst van de statuten van de stichting Stichting S.P.Y.N. Welfare Foundation, blijkens de akte van oprichting op 10 december 2004 verleden voor notaris mr J. Hagen te Vleuten, gemeente Utrecht.

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Huurdersvereniging Samen Sterk en Woningcorporatie Woonservice Drenthe Datum 7 januari 014 Inhoud Pagina Intentieverklaring 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 4 Artikel Doelstelling

Nadere informatie

OPRICHTING VERENIGING

OPRICHTING VERENIGING Ref: 1000672.01/sj OPRICHTING VERENIGING 1 Heden, zeven november tweeduizend elf, verschenen voor mij, Mr Jeroen Deodaat Brouwer, als waarnemer van Mr Jan Christof Janssens, notaris te Bloemendaal, kantoorhoudende

Nadere informatie

Indien werd gehandeld in strijd met het hiervóór in dit lid bepaalde, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter

Indien werd gehandeld in strijd met het hiervóór in dit lid bepaalde, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter 1 DOORLOPENDE TEKST Van de statuten van de stichting: Stichting tot Internationale Natuurbescherming (Van Tienhoven Stichting) thans genaamd: Van Tienhoven Stichting tot Internationale Natuurbescherming,

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING OPEN DOOR. 2. Zij heeft haar zetel te Loon op Zand. 3. Zij is opgericht voor onbepaalde tijd. Artikel 2 1. De stichting heeft ten

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Ondergetekenden, SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Stichting Trivire, hierna te noemen "Trivire en Stichting Huurdersparticipatieraad Trivire, hierna te noemen "HPT", hierna gezamenlijk te noemen partijen Overwegende

Nadere informatie

S.G. Waterland voor aangepast sporten. Statuten. Versie : 2.0 Datum : 21 mei 1984 Status : Definitief

S.G. Waterland voor aangepast sporten. Statuten. Versie : 2.0 Datum : 21 mei 1984 Status : Definitief S.G. Waterland voor aangepast sporten Statuten Versie : 2.0 Datum : 21 mei 1984 Status : Definitief Inhoudsopgave Artikel 1: Naam, zetel en duur... 2 Artikel 2: Doel... 2 Artikel 3: Vermogen... 2 Artikel

Nadere informatie

STATUTEN stichting ouderraad OBS Balans Veenendaal

STATUTEN stichting ouderraad OBS Balans Veenendaal STATUTEN stichting ouderraad OBS Balans Veenendaal Artikel 1 - Naam en zetel 1. De naam van de stichting is: Stichting Ouderraad OBS Balans Veenendaal. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Veenendaal.

Nadere informatie

Stichting Gehandicaptenvervoer Barneveld Stichting Gehandicaptenvervoer Barneveld

Stichting Gehandicaptenvervoer Barneveld Stichting Gehandicaptenvervoer Barneveld Doorlopende tekst van de statuten van: de statutair te Barneveld gevestigde stichting: Stichting Gehandicaptenvervoer Barneveld, zoals de statuten zijn komen te luiden na de partiële statutenwijziging

Nadere informatie

STATUTEN CASADE WOONSTICHTING. Casade Woondiensten

STATUTEN CASADE WOONSTICHTING. Casade Woondiensten STATUTEN CASADE WOONSTICHTING Casade Woondiensten Vaststelling door : bestuur Woonstichting Waalwijk 6 september 2000 bestuur Woningbouwstichting Sprang-Capelle 12 september 2000 bestuur Woningstichting

Nadere informatie

Statuten Promotie Driebanden Groot Veldhoven. Artikel 1 - Naam, zetel en duur

Statuten Promotie Driebanden Groot Veldhoven. Artikel 1 - Naam, zetel en duur Statuten Promotie Driebanden Groot Veldhoven. Artikel 1 - Naam, zetel en duur 1. De stichting is genaamd: Promotie Driebanden Groot Veldhoven verder genoemd als DGV. 2. Zij is gevestigd te Veldhoven 3.

Nadere informatie

Stichting CoderDojo Nijmegen

Stichting CoderDojo Nijmegen 1. De stichting draagt de naam: Stichting CoderDojo Nijmegen. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Nijmegen. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel: het bevorderen en verbreden van de kennis,

Nadere informatie

STATUTEN Stichting Veteranen Purmerend (SVP). "de doelgroep"

STATUTEN Stichting Veteranen Purmerend (SVP). de doelgroep 1 STATUTEN Naam en Zetel ------------------------------------------------------------------------- Artikel 1 -------------------------------------------------------------------------------- 1. De stichting

Nadere informatie

Wet op het overleg huurders verhuurder

Wet op het overleg huurders verhuurder Wet op het overleg huurders verhuurder Waaraan moet een huurdersorganisatie of bewonerscommissie voldoen? Huurdersorganisatie Een huurdersorganisatie moet om met de verhuurder te kunnen overleggen aan

Nadere informatie

Statuten stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag STATUTEN

Statuten stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag STATUTEN STATUTEN Artikel 1: De naam der stichting is: Stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag. De stichting is gevestigd te Bennekom. De stichting is opgericht voor onbepaald

Nadere informatie

C O N C E P T. blad 1 OPRICHTING STICHTING

C O N C E P T. blad 1 OPRICHTING STICHTING blad 1 C O N C E P T OPRICHTING STICHTING Heden,+, verscheen voor mij, mr. Alex Huberto Korlaar, notaris te Scherpenzeel: ++ De verschenen persoon verklaarden bij deze akte een stichting op te richten

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE STICHTING KUNSTSPOOR NOORD-BEVELAND.

STATUTEN VAN DE STICHTING KUNSTSPOOR NOORD-BEVELAND. STATUTEN VAN DE STICHTING KUNSTSPOOR NOORD-BEVELAND. Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Kunstspoor Noord-Beveland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente: Noord-Beveland.

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Statuten van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de akte van oprichting van 4 januari 2010,

Nadere informatie

STICHTING LARIS DE SCHAKEL

STICHTING LARIS DE SCHAKEL STICHTING LARIS EN HUURDERBELANGENVERENING DE SCHAKEL Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Laris/De Schakel pagina 0 Samenwerkingsovereenkomst Ondergetekenden, Stichting Laris kantoorhoudende

Nadere informatie

jongeren te (doen) voorkomen, casu quo beperken met als uiteindelijk doel tabaksgebruik tot geschiedenis te maken;

jongeren te (doen) voorkomen, casu quo beperken met als uiteindelijk doel tabaksgebruik tot geschiedenis te maken; - 1 - Doorlopende tekst van de statuten van Stichting Rookpreventie Jeugd, gevestigd te Amsterdam, welke stichting is opgericht bij akte verleden op 31 maart 2009 voor mr. M.C. Aarts, notaris te Amsterdam.

Nadere informatie

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging.

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging. Statuten Zoals vastgesteld door het Congres bijeen op 16 december 1990 te Wageningen; waarna verleden in een akte houdende de oprichting van de vereniging, op 4 januari 1991 te Amsterdam; en voor het laatst

Nadere informatie

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam.

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. 1 Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst. tussen. Huurdersvereniging SAVAH. Stichting Trifolium Woondiensten Boskoop

Samenwerkingsovereenkomst. tussen. Huurdersvereniging SAVAH. Stichting Trifolium Woondiensten Boskoop Samenwerkingsovereenkomst tussen Huurdersvereniging SAVAH en Stichting Trifolium Woondiensten Boskoop Wijziging samenwerkingsovereenkomst 1 april 2010 blad 1 Inhoudsopgave Artikel I - Begripsomschrijving...

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING STADGENOOT

STATUTEN STICHTING STADGENOOT STATUTEN STICHTING STADGENOOT NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De stichting is genaamd: Stichting Stadgenoot. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Amsterdam. DOEL EN WERKGEBIED Artikel 2 De stichting

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING PARTICIPATIE CERTIFICAAT 2017

STATUTEN STICHTING PARTICIPATIE CERTIFICAAT 2017 STATUTEN STICHTING PARTICIPATIE CERTIFICAAT 2017 STATUTEN STICHTING PARTICIPATIE CERTIFICAAT 2017 Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Participatie Certificaat. 2. Zij heeft

Nadere informatie

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING HET MEERLANDENFONDS. De comparant verklaart een stichting op te richten, die wordt geregeerd door de volgende

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING HET MEERLANDENFONDS. De comparant verklaart een stichting op te richten, die wordt geregeerd door de volgende AKTE VAN OPRICHTING STICHTING HET MEERLANDENFONDS De comparant verklaart een stichting op te richten, die wordt geregeerd door de volgende S T A T U T E N : Naam. Zetel. Artikel 1. De stichting draagt

Nadere informatie

Statuten Peak Oil Nederland

Statuten Peak Oil Nederland Statuten Peak Oil Nederland ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NAAM, PLAATS EN DUUR Artikel 1

Nadere informatie

Concept. Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN)

Concept. Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) Concept Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) Artikel 1 NAAM en ZETEL 1. De vereniging draagt de naam: Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) 2. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.

Nadere informatie

Artikel 14. In gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het bestuur, met inachtneming van artikel 5 lid 1.

Artikel 14. In gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het bestuur, met inachtneming van artikel 5 lid 1. STATUTEN van de Bewonersvereniging Vegetarisch Woonpark Ommershof, gevestigd te Oosterbeek, gemeente Renkum. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING KIENHIJIS HOVING MJB/WJ0.2004.0005/1 04/05/2004 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING Heden, een juni tweeduizendvier, verscheen voor mij, mr. Meindert Jan Brugma, notaris te Enschede: mevrouw Willemien Jantine Olijdam,

Nadere informatie

Artikel 1 1.1. De stichting draagt de naam: STICHTING BELEGGERS COSAS VERDES GROEP. 1.2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Wageningen

Artikel 1 1.1. De stichting draagt de naam: STICHTING BELEGGERS COSAS VERDES GROEP. 1.2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Wageningen Statuten van de STICHTING BELEGGERS COSAS VERDES GROEP Naam en zetel Artikel 1 1.1. De stichting draagt de naam: STICHTING BELEGGERS COSAS VERDES GROEP. 1.2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Wageningen

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BREDERODE WONEN & HUURDERSVERENIGING BREDERODE

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BREDERODE WONEN & HUURDERSVERENIGING BREDERODE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BREDERODE WONEN & HUURDERSVERENIGING BREDERODE Ondergetekenden, Brederode Wonen, hierna te noemen de verhuurder en de Huurdersvereniging Brederode, hierna te noemen de huurdersvereniging

Nadere informatie

Handreiking Bewonerscommissie. Uitgifte juli 2017, versie 1

Handreiking Bewonerscommissie. Uitgifte juli 2017, versie 1 Handreiking Bewonerscommissie. Uitgifte juli 2017, versie 1 Handreiking Bewonerscommissie. Dit document is samengesteld om u te laten zien hoe een bewonerscommissie wordt opgericht, geïnstalleerd en ondersteund

Nadere informatie

Reglement bewonerscommissies

Reglement bewonerscommissies Reglement bewonerscommissies Artikel 1: Definities In dit reglement wordt verstaan onder: Bewonerscommissie Bewonersvergadering Bewonersoverleg Complexoverleg Contactpersoon Huurder Een door Mozaïek Wonen

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN 20140163 1 STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Meesman Beleggingsfondsen (vóór statutenwijziging genaamd: Stichting Bewaarder Meesman

Nadere informatie

Statuten Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING FIBER OVERAL. 2. De stichting heeft haar zetel te Nijmegen.

Statuten Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING FIBER OVERAL. 2. De stichting heeft haar zetel te Nijmegen. Statuten Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING FIBER OVERAL. 2. De stichting heeft haar zetel te Nijmegen. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft tot doel in Nijmegen en omgeving

Nadere informatie

Statuten STATUTEN: HUURDERSVERENIGING KOSTVERLOREN NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1

Statuten STATUTEN: HUURDERSVERENIGING KOSTVERLOREN NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 Statuten STATUTEN: HUURDERSVERENIGING KOSTVERLOREN NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De vereniging is een onafhankelijke huurdersorganisatie en draagt de naam "Huurdersvereniging Kostverloren" 2. Zij is

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BREDERODE WONEN & HUURDERSVERENIGING BREDERODE

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BREDERODE WONEN & HUURDERSVERENIGING BREDERODE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BREDERODE WONEN & HUURDERSVERENIGING BREDERODE Ondergetekenden, Brederode Wonen, hierna te noemen de verhuurder en de Huurdersvereniging Brederode, hierna te noemen de huurdersvereniging

Nadere informatie

Overleg huurders en verhuurder

Overleg huurders en verhuurder DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 4.1.1.51 Overleg huurders en verhuurder circulaire bronnen circulaire ministerie van VROM, d.d. 11.2.2009 De Wet op het overleg huurders verhuurders (Wohv) geeft

Nadere informatie

Gegevens en Statuten van de Stichting GVPZ. Stichting Geestelijke Verzorging binnen de Palliatieve Zorg Thuis Regio Zuid Gelderland

Gegevens en Statuten van de Stichting GVPZ. Stichting Geestelijke Verzorging binnen de Palliatieve Zorg Thuis Regio Zuid Gelderland 1 Gegevens en Statuten van de Stichting GVPZ Stichting Geestelijke Verzorging binnen de Palliatieve Zorg Thuis Regio Zuid Gelderland De Stichting is opgericht op 5 september 2012 Website: Email: www.gvpz.nl

Nadere informatie

Statuten Fundashion Pebble Squad

Statuten Fundashion Pebble Squad Statuten Fundashion Pebble Squad Artikel 1 - Naam, zetel en duur 1. De stichting is genaamd: Pebble Squad 2. Zij is gevestigd te Kralendijk 3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd 4. De stichting

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Ondergetekenden Stichting Studenten Huisvesting, hierin vertegenwoordigd door de bestuurder, hierna te noemen "de SSH" en Bewonersoverleg Koepel SSH, hierin vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Statuten Stichting Stadsherstel Leiden en omgeving. Artikel 1. Naam en zetel Artikel 2. Doel Artikel 3. Vermogen Artikel 4.

Statuten Stichting Stadsherstel Leiden en omgeving. Artikel 1. Naam en zetel Artikel 2. Doel Artikel 3. Vermogen Artikel 4. -1- BV/20140741 Statuten Stichting Stadsherstel Leiden en omgeving. Artikel 1. Naam en zetel 1. De stichting draagt de naam: Stichting Stadsherstel Leiden en omgeving. 2. De stichting heeft haar zetel

Nadere informatie

Statuten Tawergha Foundation

Statuten Tawergha Foundation Statuten Tawergha Foundation Artikel 1 - Naam, zetel en duur 1. De stichting is genaamd: Tawergha Foundation 2. Zij is gevestigd te Arnhem 3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd 4. De stichting

Nadere informatie

dossier : 1 behandelaar :

dossier : 1 behandelaar : dossier : 1 Doorlopende tekst van de statuten van de stichting Stichting Kumbatio Nederland, zoals laatstelijk gewijzigd bij akte op tweeëntwintig augustus tweeduizend dertien voor mevrouw Mr Imke Maria

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst WBV Arnemuiden en bewonersorganisatie De Hoogaars.

Samenwerkingsovereenkomst WBV Arnemuiden en bewonersorganisatie De Hoogaars. Samenwerkingsovereenkomst WBV Arnemuiden en bewonersorganisatie De Hoogaars. Ondergetekenden, WBV Arnemuiden, hierna te noemen de verhuurder en Bewonersorganisatie Arnemuiden De Hoogaars, hierna te noemen

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Huurders Vereniging Ons Belang (HVOB) en Woonstichting Centrada te Lelystad Lelystad, 4 juni 2010 Inhoudsopgave Artikel 1 Doelstelling overeenkomst... 4 Artikel 2 Definities...

Nadere informatie

Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/de Alliantie Amsterdam - 1 -

Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/de Alliantie Amsterdam - 1 - Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/Alliantie Amsterdam Op 25 juni 2007 ondertekende Huurdersplatform Palladion en de Alliantie de kruisjeslijst die deel uit maakt van de op 1 oktober 2007 ondertekende

Nadere informatie

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING. Heden,*tweeduizend tien, verscheen voor mij,

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING. Heden,*tweeduizend tien, verscheen voor mij, bladzijde: 1 AKTE VAN OPRICHTING STICHTING 23238DB Heden,*tweeduizend tien, verscheen voor mij, NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: midwives4mothers 2. Zij heeft haar zetel te Utrecht.

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING STICHTING KOPIE. de Kerf & van Sprang notarissen Dossier /pk/ijj

STATUTENWIJZIGING STICHTING KOPIE. de Kerf & van Sprang notarissen Dossier /pk/ijj - 1 - Dossier 2011.000927.01/pk/ijj KOPIE 7 september 2011 de Kerf & van Sprang notarissen Tilburg Tel. 013 5321155 Fax 013-5430308 STATUTENWIJZIGING STICHTING Heden,vierentwintig augustus tweeduizend

Nadere informatie

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 NAAM, ZETEL EN DUUR STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 Artikel 1. 1.1. De naam van de vereniging is Federatie van Assurantieclubs. In deze

Nadere informatie

STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE

STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE Naam en Zetel. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: Netwerk Vrouwelijke Ondernemers - Drenthe (NVO-Drenthe). Zij wordt in deze statuten verder

Nadere informatie

M R. J. B. H. T H I E L

M R. J. B. H. T H I E L STATUTEN GROEN WONEN VLIST NAAM Artikel 1 De vereniging is genaamd: Groen Wonen Vlist. ZETEL Artikel 2 De vereniging is gevestigd in de gemeente Vlist. DOEL Artikel 3 De vereniging heeft als doel uitsluitend

Nadere informatie

Bijlage 1 Model statuten stichtingen

Bijlage 1 Model statuten stichtingen Bijlage 1 Model statuten stichtingen NAAM, ZETEL EN DUUR ARTIKEL 1. l. De stichting draagt de naam: STICHTING 2. Zij is gevestigd te Voorburg. 3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. DOEL ARTIKEL

Nadere informatie

Statuten. Stichting Preferente Aandelen KAS BANK

Statuten. Stichting Preferente Aandelen KAS BANK Statuten Stichting Preferente Aandelen KAS BANK d.d. 26 maart 2009 Statuten van Stichting Preferente Aandelen KAS BANK, gevestigd te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden

Nadere informatie

Statuten Naam en Zetel Stichting Ondernemersfonds Leiden Doel. Artikel 2. Vermogen. Artikel 3.

Statuten Naam en Zetel Stichting Ondernemersfonds Leiden Doel. Artikel 2. Vermogen. Artikel 3. Statuten Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Ondernemersfonds Leiden. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Leiden. 3. De stichting heeft geen winstoogmerk. Doel. Artikel

Nadere informatie