Samenwerkingsovereenkomst Talis Bewonerscommissie..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenwerkingsovereenkomst Talis Bewonerscommissie.."

Transcriptie

1 Samenwerkingsovereenkomst Talis Bewonerscommissie.. De ondergetekenden: Woningcorporatie Talis, gevestigd te Nijmegen en vertegenwoordigd door.., hierna te noemen Talis en Bewonerscommissie werkzaam in wooncomplex/buurt/wijk omschrijving werkgebied. vertegenwoordigd door: De voorzitter.. Adres:.. hierna te noemen de Bewonerscommissie overwegende dat: Talis en de Bewonerscommissie met deze samenwerkingsovereenkomst nadere invulling willen geven aan de uitwerking van de Wet op het overleg huurders verhuurder (hierna te noemen Overlegwet); de Bewonerscommissie de vertegenwoordiger is van de huurders in genoemd werkgebied en ernaar streeft de belangen van die huurders te behartigen en/of de leefbaarheid en de sociale samenhang in haar werkgebied te bevorderen; Talis erkent dat het in wederzijds belang is dat de Bewonerscommissie en Talis samenwerken en met elkaar overleg voeren over die zaken die voor de huurders en de Bewonerscommissie van belang zijn; Talis haar huurders direct wil betrekken bij onderwerpen die voor hen van belang zijn, om op die manier slagvaardig te kunnen inspelen op de wensen van de huurders vanuit het besef dat daadwerkelijke betrokkenheid en invloed van de zijde van de huurders de dienstverlening en een effectief beheer ten goede komen; een goede onderlinge verstandhouding van belang is en gestructureerd overleg en respect voor elkaars doelstellingen noodzakelijk zijn; komen het volgende overeen: Artikel 1. Doelstelling van de overeenkomst 1. Deze overeenkomst heeft tot doel: a. de samenwerking, communicatie en het overleg tussen Talis en de Bewonerscommissie zo goed mogelijk te laten verlopen. b. de goede relatie tussen Talis en de Bewonerscommissie te bevorderen en bij te dragen aan de realisering van de doelstellingen van de Bewonerscommissie. Artikel 2. Uitgangspunten 1. Talis en de Bewonerscommissie beschouwen deze overeenkomst als een reglement als bedoeld in het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH). 2. De bepalingen in deze overeenkomst hebben geen veranderingen tot gevolg voor de rechten en plichten die voortvloeien uit de individuele huurovereenkomst. 1

2 3. Deze overeenkomst is afgeleid van de statuten van Talis (artikel 17). Artikel 3. Algemene en specifieke afspraken 1. De algemene afspraken in deze samenwerkingsovereenkomst gelden voor Talis en voor alle bewonerscommissies met wie Talis deze overeenkomst afsluit. 2. Bij elke samenwerkingsovereenkomst behoort een bijlage 2 met een overzicht van specifieke afspraken die tussen Talis en de betreffende Bewonerscommissie voor een kalenderjaar worden vastgelegd. Deze bijlage 2 maakt voor dat jaar deel uit van deze samenwerkingsovereenkomst. Artikel 4. Begrippen en definities 1. De in deze samenwerkingsovereenkomst gebruikte begrippen moeten als volgt worden uitgelegd: a. Verhuurder: woningcorporatie Talis. b. Huurder: natuurlijk persoon, die met betrekking tot een bepaalde woning of wooneenheid een huurovereenkomst is aangegaan met de verhuurder. Onder huurder wordt ook begrepen: i. de echtgeno(o)t(e) van de huurder (art. 266 Titel 4 Boek 7 BW); ii. een door de verhuurder als medehuurder erkende persoon (art. 267 Titel 4 Boek 7 BW); iii. een na overlijden van huurder door verhuurder als huurder erkende persoon iv. (art. 268 Titel 4 Boek 7 BW); degene die de woongelegenheid met toestemming van de verhuurder onderhuurt van een huurder; c. Huurwoning: de woning die in eigendom of beheer is van de verhuurder. d. (Woon)complex: een verzameling van ten minste 25 (of lager aantal) in elkaars nabijheid gelegen woongelegenheden van de verhuurder die financieel, administratief, qua bouwwijze of anderszins een eenheid vormen. e. Bewonerscommissie: een groep bewoners, bestaande uit door de bewoners gekozen of aangewezen personen, die geacht wordt de belangen te behartigen van een aanzienlijk aantal bewoners van één of meerdere complexen in een buurt of wijk, die in eigendom of beheer zijn van de verhuurder. f. BBSH: Besluit Beheer Sociale Huursector. g. Geschil: er is sprake van een geschil zodra de ene partij hiervan schriftelijk mededeling doet aan de andere partij. h. Geschillencommissie: geschillencommissie zoals bedoeld in artikel 14 van deze samenwerkingsovereenkomst. i. Beleid en beheer: onderwerpen van beleid en beheer refereren aan de onderwerpen zoals beschreven in bijlage 1. j. Financiële bijdrage: De financiële bijdrage wordt berekend op basis van de begroting die de bewonerscommissie jaarlijks in december aanlevert. Zie artikel 13. k. VvE: Vereniging van eigenaars. l. Platform Accio: Platform waarbij geselecteerde huurders meedenken over beleid en organisatie brede onderwerpen. 2

3 Artikel 5. Duur 1. Deze samenwerkingsovereenkomst geldt voor vijf jaar en gaat in met ingang van ondertekening van de overeenkomst. 2. Bijlage 2 waarin de specifieke afspraken met de bewonerscommissie staan beschreven is één jaar geldig. Artikel 6. De Bewonerscommissie 1. De bewonerscommissie bestaat uit minimaal 3 leden/huurders die worden gekozen of aangewezen door en uit de huurders die zij vertegenwoordigt. 2. De Bewonerscommissie stelt alle huurders van het complex dat zij vertegenwoordigt in de gelegenheid zich bij de Bewonerscommissie aan te sluiten. 3. De Bewonerscommissie houdt de huurders op de hoogte van haar activiteiten en betrekt hen bij haar standpuntbepaling. 4. De Bewonerscommissie schrijft ten minste één maal per jaar een vergadering uit voor de huurders, waarin ze verantwoording aflegt van haar activiteiten in het verstreken jaar en haar plannen bespreekt voor het eerstvolgende jaar en deze vastlegt. Talis ontvangt een verslag van deze vergadering(en). 5. De Bewonerscommissie toont op verzoek van Talis aan welk deel van de huurders van het complex zij vertegenwoordigt, op welke wijze zij de huurders betrekt bij haar standpuntbepaling en hoe de communicatie met de huurders plaatsvindt. 6. De Bewonerscommissie is gericht op het behartigen van de belangen van de huurders, maar kan daarnaast activiteiten op het gebied van leefbaarheid en sociale samenhang ontwikkelen. 7. De Bewonerscommissie verstrekt aan Talis de namen en adressen van haar vertegenwoordigers. 8. De Bewonerscommissie overlegt, brengt advies uit en geeft signalen door aan Talis over: a. het betrekken van huurders bij het beleid en beheer van Talis; b. de kwaliteit van de woningen van Talis; c. knelpunten, problemen, mogelijkheden en kansen binnen het werkgebied van de Bewonerscommissie; d. de leefbaarheid van de woonomgeving; 9. De Bewonerscommissie kan onderwerpen aandragen voor de agenda van elk overleg met Talis. Talis kan slechts met redenen omkleed weigeren een zodanig onderwerp te agenderen en daarover overleg te voeren. 10. De Bewonerscommissie kan na tijdige voorafgaande kennisgeving aan Talis één of meer deskundigen uitnodigen tot het bijwonen van een overleg, indien dit voor de behandeling van een bepaald onderwerp redelijkerwijze nodig wordt geoordeeld. Artikel 7. Talis 1. Talis erkent de Bewonerscommissie als belangenbehartiger en gesprekspartner zolang als de Bewonerscommissie voldoet aan de bepalingen in artikel 6, lid 1 t/m Talis kan besluiten een Bewonerscommissie niet te erkennen in de zin van de Overlegwet, indien de Bewonerscommissie niet aannemelijk kan maken dat zij namens de huurders van het complex met Talis in overleg kan treden. 3. Talis kan besluiten slechts die Bewonerscommissie als gesprekspartner in de zin van de Overlegwet te erkennen die het meest representatief is, ingeval er meerdere bewonerscommissies voor hetzelfde complex zijn opgericht. 4. Talis draagt er zorg voor dat de Bewonerscommissie de werkzaamheden, die met haar taak verband houden, kan verrichten. 3

4 5. Indien de Bewonerscommissie kenbaar maakt met Talis overleg te willen voeren over de door Talis verstrekte informatie, dan biedt Talis daarvoor de gelegenheid. 6. In artikel 7 tot en met 13 worden de verplichtingen van Talis ten opzichte van de Bewonerscommissie als rechten gespecifieerd beschreven. 7. Talis overlegt jaarlijks met alle bewonerscommissies gezamenlijk, niet zijnde een overleg over verstrekte informatie als bedoeld in artikel 8. Artikel 8. Het overleg 1. Talis en de Bewonerscommissie voeren ten minste één maal per jaar overleg. 2. Op verzoek van de Bewonerscommissie of Talis kan daarnaast overleg plaatsvinden als dit door de verzoeker gewenst wordt geacht. 3. Het overleg met de Bewonerscommissie heeft betrekking op de onderwerpen genoemd in bijlage 1 en De datum en agenda voor het overleg worden in overleg tussen de Bewonerscommissie en Talis vastgesteld. Partijen hebben daarbij het recht onderwerpen te agenderen. Het voorzitterschap ligt in handen van de Bewonerscommissie. 5. Het verslag van de vergadering, althans het deel waaraan door Talis wordt deelgenomen, wordt opgesteld door de Bewonerscommissie en aan de deelnemers toegezonden. Bij het verslag zal een afsprakenlijst met afhandelingstermijnen worden gevoegd. Het verslag wordt in de volgende vergadering vastgesteld. 6. Talis en de Bewonerscommissie kunnen zich in het overleg laten bijstaan door een of enkele deskundige adviseurs, indien dit voor de behandeling van een of meer onderwerpen redelijkerwijs noodzakelijk is. 7. Uiterlijk een week voor de datum van het overleg informeren partijen elkaar over de gewenste aanwezigheid van deskundigen. Partijen kunnen gemotiveerd aangeven of zij bezwaar hebben tegen de aanwezigheid van een of meer deskundigen tijdens het overleg. 8. Talis kan besluiten over bepaalde onderwerpen gezamenlijk te overleggen met meerdere bewonerscommissies en vertegenwoordigers van Vereniging van Eigenaars. Artikel 9. Recht op informatie 1. Talis informeert de Bewonerscommissie op eigen initiatief, tijdig, kosteloos en bij voorkeur schriftelijk over alle onderwerpen van beleid en beheer die voor de Bewonerscommissie van wezenlijk belang kunnen zijn. 2. Onder onderwerpen die voor de Bewonerscommissie van wezenlijk belang kunnen zijn worden in ieder geval begrepen zaken die rechtstreeks te maken hebben met de betrokken woongelegenheden of wooncomplexen en de woonomgeving daarvan, die direct van invloed is op de woon- en leefsituatie van de betrokken huurders. 3. Talis informeert de Bewonerscommissie uit eigen beweging schriftelijk als hij voornemens heeft tot wijziging van het door hem gevoerde beleid of beheer ten aanzien van de onderwerpen als genoemd in bijlage 1 en Talis kan besluiten bepaalde informatie (nog) niet te verstrekken wanneer het bedrijfsbelang zich daartegen verzet. 4

5 Artikel 10. Recht op advies 1. De Bewonerscommissie kan Talis te allen tijde, gevraagd en ongevraagd, adviseren over alle onderwerpen van beleid en beheer die gerelateerd zijn aan het complex of de directe leefomgeving van het complex. 2. Als Talis haar beleid of beheer wil wijzigen ten aanzien van een van de onderwerpen genoemd in bijlage 1 of bijlage 2 voor zover van toepassing bij deze overeenkomst, stelt zij de Bewonerscommissie in de gelegenheid daarover met haar te overleggen en aan haar een schriftelijk advies uit te brengen over de beoogde wijziging. 3. Talis geeft daarbij aan wat de beweegredenen zijn voor haar voornemens en wat de gevolgen zijn voor de betrokken huurders. 4. De periode voor overleg en advies als bedoeld in het tweede lid bedraagt maximaal zes weken, gerekend vanaf het moment dat de informatie door Talis is verzonden. 5. Wanneer Talis het advies of een gedeelte daarvan niet opvolgt, laat zij dat binnen twee weken schriftelijk en gemotiveerd aan de Bewonerscommissie weten. 6. Talis kan een voorgenomen wijziging uitvoeren: a. na ontvangst van een schriftelijke mededeling van de Bewonerscommissie dat deze geen bezwaar heeft tegen het voornemen; b. nadat de in het vierde lid gestelde termijn is verstreken; c. drie dagen nadat een schriftelijke mededeling, als bedoeld in het vijfde lid, door de Bewonerscommissie is ontvangen. 7. Als de Bewonerscommissie niet binnen de periode van zes weken als genoemd in het vierde lid een schriftelijk advies heeft uitgebracht, dan wel heeft laten weten geen advies te willen uitbrengen, mag Talis ervan uitgaan dat de Bewonerscommissie instemt met de voorgenomen wijziging van beleid of beheer. Artikel 11. Instemmingsrecht 1. Met betrekking tot de in bijlage 1 en bijlage 2 daarvoor aangemerkte onderwerpen wordt aan de Bewonerscommissie instemmingsrecht verleend. 2. Talis zal over genoemde onderwerpen geen besluit nemen, dan wel tot uitvoering van een besluit overgaan, alvorens daarover overeenstemming is bereikt met de Bewonerscommissie. 3. Talis neemt het initiatief tot het voor het bereiken van overeenstemming noodzakelijke overleg. 4. Als Talis niet het instemmingsrecht toepast door aan haar verwijtbare oorzaken, is het besluit vernietigbaar. Artikel 12. Recht op agendering en overleg 1. De Bewonerscommissie heeft de mogelijkheid onderwerpen te agenderen waarover zij overleg wil voeren met en advies wil uitbrengen aan Talis. Talis stelt de Bewonerscommissie in staat over het onderwerp overleg te voeren en een schriftelijk advies uit te brengen. De termijnen als genoemd in artikel 10 zijn daarbij overeenkomstig van toepassing. 5

6 Artikel 13. Faciliteiten 1. Talis stimuleert en ondersteunt de Bewonerscommissie in materiële en immateriële zin bij haar activiteiten die verband houden met deze overeenkomst. 2. Talis kan na overleg vergaderruimte, kopieer- en andere faciliteiten beschikbaar stellen. 3. Talis draagt de kosten voor het lidmaatschap van de Nederlandse Woonbond. 4. Talis stelt jaarlijks een financiële bijdrage ter beschikking ter dekking van de bestuurskosten en de kosten voor het op de hoogte houden van de huurders, het betrekken van de achterban bij de standpuntbepaling en de deskundigheidsbevordering van de leden van de Bewonerscommissie. 5. De Bewonerscommissie stelt een bankrekeningnummer beschikbaar waar Talis de financiële bijdrage zoals genoemd in lid 4 van artikel 13 kan overmaken. 6. De Bewonerscommissie dient daartoe jaarlijks uiterlijk in november bij Talis ter goedkeuring een activiteitenplan en begroting in op basis van de voorgenomen activiteiten zoals in lid 4 genoemd. 7. De posten op de begroting dienen in directe relatie te staan tot de activiteiten die voortvloeien uit deze samenwerkingsovereenkomst. 8. De bewonerscommissie legt jaarlijks uiterlijk in februari aan Talis verantwoording af over het door Talis beschikbaar gestelde bedrag. 9. Als naar de mening van Talis de door hem ter beschikking te stellen bijdrage niet conform deze overeenkomst zal worden besteed, dan deelt Talis dit zo spoedig mogelijk mee, uiterlijk binnen een maand na ontvangst van de begroting. 10. De bijdrage van Talis zal per kalenderjaar beschikbaar worden gesteld op of voor 1 januari van enig jaar, als is voldaan aan de vereiste genoemd in lid 5 van artikel Reservering van een deel van de door Talis beschikbaar gestelde bijdrage is mogelijk na schriftelijke goedkeuring van Talis. 12. Activiteiten zoals beschreven in artikel 6 lid 6 worden niet door Talis gefinancierd op basis van dit contract. De bewonerscommissie kan hiervoor een aparte begroting indienden bij de betreffende wijkadviseur. De wijkadviseur zal met het team sociaal beheer overleg plegen over de tegemoetkoming in de kosten. Artikel 14. Geschillen 1. Geschillen die voortvloeien uit de toepassing, uitvoering en/of interpretatie van deze samenwerkingsovereenkomst, al dan niet in combinatie met de Overlegwet, kunnen op verzoek van een der partijen of door hen gezamenlijk worden voorgelegd aan de klachtencommissie die werkzaam is voor Talis. 2. Voordat een Bewonerscommissie een geschil voorlegt aan de klachtencommissie dient zij het geschil eerst voor te leggen aan de directie van Talis. 3. Partijen zijn gehouden aan het advies van de klachtencommissie, tenzij één van de partijen zwaarwegende motieven heeft om daarvan af te wijken. Partijen zullen in een dergelijk geval eerst in overleg treden voordat een bevoegde rechterlijke instantie wordt ingeschakeld. Artikel 15. Adviesrecht voor bepaalde tijd In juli 2013 treedt platform Accio in werking. Platform Accio zal Talis gaan adviseren als het gaat over beleid en organisatiebrede onderwerpen. Tot juli 2013 behoudt u het recht Talis te allen tijde, gevraagd en ongevraagd, adviseren over alle onderwerpen van beleid en beheer. Dit recht is wederkerig. 6

7 Artikel 16. Slotbepalingen 3. Deze overeenkomst en de bijbehorende bijlage 1 en 2. kunnen alleen worden gewijzigd bij volledige overeenstemming tussen Talis en de Bewonerscommissie. 4. Beide partijen kunnen deze overeenkomst onder opgave van redenen schriftelijk opzeggen. 5. Bij beëindiging van deze overeenkomst door de Bewonerscommissie dient zij, indien zij beschikt over een positief saldo van door Talis voor enig doel beschikbaar gestelde bedragen, het saldo terug te storten op rekening van Talis. 6. Bij beëindiging van deze overeenkomst door Talis dient zij, indien zij financiële middelen heeft toegezegd voor reeds aangegane verplichtingen van de bewonerscommissie over te maken op de rekening van de Bewonerscommissie. Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te Nijmegen (Wijchen), datum, jaar: Talis Bewonerscommissie Naam en functie naam, functie, adres 7

8 Bijlage 1. Onderwerpen en bevoegdheden 1 Onderwerpen op complexniveau Geïnformeerd Advies Instemming Afspraken Samenwerkingsovereenkomst bewonerscommissie Financiële bijdrage verhuurder aan bewonerscommissie Onderhoud Onderhoudsprogramma (planmatig) en woningverbetering Onderhoud en beheer centrale voorzieningen en installaties Planvorming groot onderhoud (incl. planning, uitvoering,sociaal plan) Communicatie en participatieplan voor complexaanpak (groot onderhoud, verbetering of beheeraanpak) Woningverbetering Huurverhoging n.a.v. woningverbetering Invulling sociaal plan Woonruimteverdeling Mutatielijsten huuropzegging en nieuwe verhuur/verkoop Beleidsmatige uitzonderingen woonruimteverdeling Woningen gelabeld voor verkoop Servicekosten en dienstverlening Procedure en wijze van afrekening en verslaglegging servicekosten en overige dienstverlening Aard en omvang van de servicekosten Prijsbepaling Wijzigen servicekosten Wijzigen kostentoedeling of kostenberekening servicekosten Beheer en leefbaarheid Opstellen sociaal beheerplan Beheer in 'gemengde' (VVE) complexen Betrekken bij opstellen van wijkvisies 1 In sommige gevallen is ook nog 70% instemming van alle bewoners nodig om besluiten door te voeren. 8

Reglement participatie van Bewonerscommissies

Reglement participatie van Bewonerscommissies Reglement participatie van Bewonerscommissies Definities Omnia Wonen: Stichting Omnia Wonen, gevestigd te Harderwijk Bewoner of huurder: een meerderjarig persoon die met betrekking tot een woongelegenheid

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Schildwolde, 14 mei 2009 Pagina 2 Samenwerkingsovereenkomst PARTIJEN Stichting Woningbouw Slochteren, hierna te noemen de verhuurder, in deze vertegenwoordigd door De heer D.E.

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE STICHTING CENTRALE HUURDERSRAAD NOORD-OOST-VELUWE EN WOONSTICHTING TRIADA

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE STICHTING CENTRALE HUURDERSRAAD NOORD-OOST-VELUWE EN WOONSTICHTING TRIADA 1 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE STICHTING CENTRALE HUURDERSRAAD NOORD-OOST-VELUWE EN WOONSTICHTING TRIADA Ondergetekenden, de Stichting Centrale Huurdersraad Noord-Oost-Veluwe, hierna te noemen:

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE BEWONERSCOMMISSIES* EN WOONSTICHTING TRIADA

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE BEWONERSCOMMISSIES* EN WOONSTICHTING TRIADA 1 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE BEWONERSCOMMISSIES* EN WOONSTICHTING TRIADA Ondergetekenden, de Bewonerscommissies* en woonstichting Triada, hierna te noemen: Triada komen het volgende overeen: Overwegingen

Nadere informatie

a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; WET OP HET OVERLEG HUURDERS VERHUURDER (OVERLEGWET geldig per 1 januari 2009) HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a) Onze

Nadere informatie

WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER

WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting,

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016 Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion 23 juni 2016 Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion (HVS) Partijen Verhuurder Stichting Staedion hierna te noemen

Nadere informatie

B w. Verhuurder: Almelose Woningstichting Beter Wonen, Hierna te noemen de verhuurder, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

B w. Verhuurder: Almelose Woningstichting Beter Wonen, Hierna te noemen de verhuurder, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door B w Samenwerkingsovereenkomst Stichting Huurdersbelangen BeterWonen Partijen Verhuurder: Almelose Woningstichting Beter Wonen, Hierna te noemen de verhuurder, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Woningcorporatie WoonGenoot en Huurdersvereniging OMSLAG

Samenwerkingsovereenkomst Woningcorporatie WoonGenoot en Huurdersvereniging OMSLAG Samenwerkingsovereenkomst Woningcorporatie WoonGenoot en Huurdersvereniging OMSLAG Partijen Stichting Woningcorporatie WoonGenoot hierna te noemen de verhuurder, in deze vertegenwoordigd door de heer Th.E.J.

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Ondergetekenden, Destion, hierna te noemen Destion, in deze vertegenwoordigd door de heer W.H.A. Pothoff MRE, directeurbestuurder en Huurdersraad Destion, hierna te noemen de Huurdersraad, in deze vertegenwoordigd

Nadere informatie

Wet op het overleg huurders verhuurder

Wet op het overleg huurders verhuurder Wet op het overleg huurders verhuurder Wet van 27 juli 1998, houdende regels ter bevordering van het overleg tussen huurders en verhuurder van woongelegenheden, Stb. 1998, 501, gewijzigd bij wet van 27

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst. tussen. Huurdersvereniging SAVAH. Stichting Trifolium Woondiensten Boskoop

Samenwerkingsovereenkomst. tussen. Huurdersvereniging SAVAH. Stichting Trifolium Woondiensten Boskoop Samenwerkingsovereenkomst tussen Huurdersvereniging SAVAH en Stichting Trifolium Woondiensten Boskoop Wijziging samenwerkingsovereenkomst 1 juli 2009 blad 1 Inhoudsopgave Artikel I - Begripsomschrijving...

Nadere informatie

Wet op het overleg huurders verhuurder (1998) Bron:

Wet op het overleg huurders verhuurder (1998) Bron: Wet op het overleg huurders verhuurder (1998) Bron: http://wettenoverheidnl Wet van 27 juli 1998, houdende regels ter bevordering van het overleg tussen huurders en verhuurder van woongelegenheden (Wet

Nadere informatie

Bewonerscommissie protocol

Bewonerscommissie protocol Bewonerscommissie protocol Inhoud Pagina Intentieverklaring 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 4 Artikel 2 Bewonerscommissie 4 Artikel 3 Vereniging van Eigenaren 5 Artikel 4 Erkenning en representativiteit

Nadere informatie

Overleg huurders en verhuurder

Overleg huurders en verhuurder DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 4.1.1.51 Overleg huurders en verhuurder circulaire bronnen circulaire ministerie van VROM, d.d. 11.2.2009 De Wet op het overleg huurders verhuurders (Wohv) geeft

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Stichting De Huismeesters en Stichting Huurdersraad De Huismeesters Groningen, december 2008 Samenwerkingsovereenkomst, december 2008 Pagina van 7 Samenwerkingsovereenkomst Stichting

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST woonbedrijf SAMENWERKINGSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De Stichting Woonbedrijf leder1, gevestigd te Deventer, kantoorhoudende te Deventer als ook te Zutphen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Huurdersvereniging Samen Sterk en Woningcorporatie Woonservice Drenthe Datum 7 januari 014 Inhoud Pagina Intentieverklaring 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 4 Artikel Doelstelling

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST DE ALLIANTIE AMSTERDAM HUURDERSPLATFORM PALLADION

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST DE ALLIANTIE AMSTERDAM HUURDERSPLATFORM PALLADION SAMENWERKINGSOVEREENKOMST DE ALLIANTIE AMSTERDAM EN HUURDERSPLATFORM PALLADION 2 oktober 2007 Inleiding Ondergetekenden, Huurdersplatform Palladion gevestigd aan Westmallepad 8 te Amsterdam, in deze zin

Nadere informatie

STICHTING LARIS DE SCHAKEL

STICHTING LARIS DE SCHAKEL STICHTING LARIS EN HUURDERBELANGENVERENING DE SCHAKEL Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Laris/De Schakel pagina 0 Samenwerkingsovereenkomst Ondergetekenden, Stichting Laris kantoorhoudende

Nadere informatie

REGLEMENT BEWONERSCOMMISSIE BEWONERSPARTICIPATIE OP COMPLEXNIVEAU

REGLEMENT BEWONERSCOMMISSIE BEWONERSPARTICIPATIE OP COMPLEXNIVEAU REGLEMENT BEWONERSCOMMISSIE BEWONERSPARTICIPATIE OP COMPLEXNIVEAU Bewonerscommissies worden opgericht om de belangen van de bewoners van het betreffende complex op allerlei gebieden bij Woongroep Holland

Nadere informatie

Spoorboekje voor bewonerscommissies

Spoorboekje voor bewonerscommissies Spoorboekje voor bewonerscommissies INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Waarom dit spoorboekje 2 2. Bewonerscommissies in het kort 2 2.1 Aantal leden bewonerscommissie 2.2 Externe adviseurs 2.3 Werkzaamheden 3. Mozaïek

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Mitros en Utrechtse bewonerscommissies

Samenwerkingsovereenkomst Mitros en Utrechtse bewonerscommissies Samenwerkingsovereenkomst Mitros en Utrechtse bewonerscommissies Preambule De nieuwe Overlegwet vormt samen met het verlopen van de oude overeenkomst reden om nieuwe samenwerkingsafspraken te maken tussen

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BREDERODE WONEN & HUURDERSVERENIGING BREDERODE

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BREDERODE WONEN & HUURDERSVERENIGING BREDERODE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BREDERODE WONEN & HUURDERSVERENIGING BREDERODE Ondergetekenden, Brederode Wonen, hierna te noemen de verhuurder en de Huurdersvereniging Brederode, hierna te noemen de huurdersvereniging

Nadere informatie

Samen wonen in een VvE

Samen wonen in een VvE Samen bouwen aan beter wonen Samen wonen in een VvE 2 Bewonerscommissie en een Vereniging van Eigenaren Samen wonen in een VvE Huren in een Vereniging van Eigenaren Wanneer een woongebouw bestaat uit koop-

Nadere informatie

REGLEMENT Bewonerscommissies Versie definitief, 2 oktober 2007

REGLEMENT Bewonerscommissies Versie definitief, 2 oktober 2007 REGLEMENT Bewonerscommissies Versie definitief, 2 oktober 2007 versie definitief, 2 oktober 2007 1 Begrippen en definities Artikel 1 Huurdersplatform Palladion Bewonerskoepel Huurdersplatform Palladion

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie woningcorporaties Walcheren

Reglement Geschillencommissie woningcorporaties Walcheren Reglement Geschillencommissie woningcorporaties Walcheren I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 - Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Bestuur: het bestuursorgaan van de betreffende corporatie;

Nadere informatie

Reglement bewonerscommissies

Reglement bewonerscommissies Reglement bewonerscommissies Artikel 1: Definities In dit reglement wordt verstaan onder: Bewonerscommissie Bewonersvergadering Bewonersoverleg Complexoverleg Contactpersoon Huurder Een door Mozaïek Wonen

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst tussen Wooninc. en Stichting Huurdersplatform Wooninc.

Samenwerkingsovereenkomst tussen Wooninc. en Stichting Huurdersplatform Wooninc. Samenwerkingsovereenkomst tussen Wooninc. en Stichting Huurdersplatform Wooninc. Eindhoven, december 2014 Inhoudsopgave I. Algemene bepalingen... 4 II. Doelstelling en uitgangspunten... 4 III. Gesprekspartners

Nadere informatie

Verslag bewonerscommissieavond. Thema: overlegwet. Presentatie

Verslag bewonerscommissieavond. Thema: overlegwet. Presentatie Verslag bewonerscommissieavond Thema: overlegwet Plaats: Wijkcentrum Titus Brandsma (Tweede Oudeheselaan) Datum: maandag 6 februari 2012 Aanwezig: 14 personen Commissies: BHPP, Delsenhof, Leuvensehof,

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Ondergetekenden, Woningstichting Wierden en Borgen, hierna te noemen de verhuurder en De Marne-De Terpen te Baflo, Stichting Huurdersplatform Bedum-Ten Boer te Bedum en De Huurder

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE. Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder:

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE. Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Klachtencommissie Wij proberen al onze klanten zo snel en correct mogelijk te helpen. Er gaat daarbij helaas wel eens wat mis. Indien er in uw ogen door ons fouten worden gemaakt, zullen we die zo snel

Nadere informatie

Reglement Geschillenadviescommissie Woonvereniging Patrimonium Havensteder Woonstad Rotterdam Woonplus Schiedam Maasdelta Groep 3B Wonen

Reglement Geschillenadviescommissie Woonvereniging Patrimonium Havensteder Woonstad Rotterdam Woonplus Schiedam Maasdelta Groep 3B Wonen Reglement Geschillenadviescommissie Woonvereniging Patrimonium Havensteder Woonstad Rotterdam Woonplus Schiedam Maasdelta Groep 3B Wonen -1- REGLEMENT GEZAMENLIJKE GESCHILLENADVIESCOMMISSIE 1. Begrippen

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENADVIESCOMMISSIE WONINGSTICHTING ROCHDALE

REGLEMENT GESCHILLENADVIESCOMMISSIE WONINGSTICHTING ROCHDALE Artikel 1 Begrippen In dit artikel wordt verstaan onder: Rochdale: Woningstichting Rochdale, statutair gevestigd te Amsterdam. Bestuur: De Raad van Bestuur van Rochdale, bedoeld in artikel 16 van de statuten

Nadere informatie

REGLEMENT REGIONALE GESCHILLEN COMMISSIE Land van Heusden en Altena

REGLEMENT REGIONALE GESCHILLEN COMMISSIE Land van Heusden en Altena De Regionale Geschillen Commissie (RGC) is vanaf 1 januari 2009 werkzaam voor de hieronder genoemde corporaties: Woonlinie in Zaltbommel; Woonservice Meander in Werkendam; Woonstichting Land van Altena

Nadere informatie

Participatieovereenkomst

Participatieovereenkomst Participatieovereenkomst tussen Woningstichting Haag Wonen en de Huurdersorganisaties Bewonersraad Haag Wonen Huurdersvereniging Haag Wonen 2011 Inleiding 4 Artikel 1 Doel van de overeenkomst 4 Artikel

Nadere informatie

Klachtenreglement Woningstichting Maasvallei Maastricht

Klachtenreglement Woningstichting Maasvallei Maastricht Klachtenreglement Woningstichting Maasvallei Maastricht Artikel 1 Begrippen. In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 Maasvallei: Woningstichting Maasvallei Maastricht, gevestigd te Maastricht. Maasvallei

Nadere informatie

Commissie: De Geschillenadviescommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Commissie: De Geschillenadviescommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector. Reglement Geschillenadviescommissie Ymere Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De Geschillenadviescommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Nadere informatie

GESCHILLENCOMMISSIE WONINGSTICHTING GOEDESTEDE

GESCHILLENCOMMISSIE WONINGSTICHTING GOEDESTEDE Als u een klacht hebt, meldt u die natuurlijk bij GoedeStede. Maar als we onverhoopt samen geen oplossing vinden, kunt u daarna terecht bij de onafhankelijke geschillencommissie. Welke klachten? Bij de

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie

Reglement Klachtencommissie Reglement Klachtencommissie Artikel 1 Definities Klager: De huurder of woningzoekende die een klacht aan de commissie voorlegt. Huurder: Een huurder van een woning of woonruimte van Leystromen. Voor de

Nadere informatie

Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/de Alliantie Amsterdam - 1 -

Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/de Alliantie Amsterdam - 1 - Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/Alliantie Amsterdam Op 25 juni 2007 ondertekende Huurdersplatform Palladion en de Alliantie de kruisjeslijst die deel uit maakt van de op 1 oktober 2007 ondertekende

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE de KOMBINATIE

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE de KOMBINATIE REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE de KOMBINATIE Artikel 1: Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder Woningcorporatie: Bestuur: Raad van Toezicht: Woningbouwvereniging de Kombinatie te Zeist de

Nadere informatie

Huurdersparticipatie

Huurdersparticipatie Huurdersparticipatie Huurdersparticipatie WonenBreburg, versie maart 2014 1 Huurdersparticipatie WonenBreburg 1. Waarom participatie? In deze toelichting worden de belangrijkste aspecten van de huurdersparticipatie

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BREDERODE WONEN & HUURDERSVERENIGING BREDERODE

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BREDERODE WONEN & HUURDERSVERENIGING BREDERODE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BREDERODE WONEN & HUURDERSVERENIGING BREDERODE Ondergetekenden, Brederode Wonen, hierna te noemen de verhuurder en de Huurdersvereniging Brederode, hierna te noemen de huurdersvereniging

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING WONEN ZUID

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING WONEN ZUID REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING WONEN ZUID ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ARTIKEL 1: DEFINITIES Commissie: de klachtencommissie

Nadere informatie

Het bestuur van Verhuurder, krachtens de statuten van Verhuurder, gevormd door de directeur-bestuurder.

Het bestuur van Verhuurder, krachtens de statuten van Verhuurder, gevormd door de directeur-bestuurder. Reglement betreffende de behandeling en afdoening van geschillen met huurders ARTIKEL 1 BEGRIPPEN In dit reglement wordt verstaan onder: Verhuurder Huurder Huurdersbelangenvereniging Bestuur Commissie

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis Partijen: stichting BovenIJ Ziekenhuis te Amsterdam ten deze vertegenwoordigd door de heer mr. R.R.M. Berendsen, nader te noemen: de directie En

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Woningcorporaties Noord- en Midden-Limburg

Reglement Geschillencommissie Woningcorporaties Noord- en Midden-Limburg Artikel 1: definities huurder: Een huurder van een woning of woonruimte van de corporatie. Voor de toepassing van dit reglement wordt onder huurder eveneens verstaan de medehuurder, de aspirant medehuurder,

Nadere informatie

REGLEMENT GEZAMENLIJKE KLACHTENCOMMISSIE VAN

REGLEMENT GEZAMENLIJKE KLACHTENCOMMISSIE VAN REGLEMENT GEZAMENLIJKE KLACHTENCOMMISSIE VAN WOONDIENSTEN AARWOUDE EN WONINGSTICHTING NIEUWKOOP Elzenlaan 1 Kennedyplein 5a 2481 LZ Woubrugge 2421 EN Nieuwkoop Postbus 2194 Postbus 122 2400 CD Alphen aan

Nadere informatie

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen.

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. - 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. Zaaknummer 2008S72525DO ALGEMENE BEPALINGEN a. bewonerscommissie: groep huurders van de Woningbouwvereeniging behorende tot één

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Stichting GroenWest

Reglement Geschillencommissie Stichting GroenWest Reglement Geschillencommissie Stichting GroenWest Inhoud Pagina 1. Begrippen... 5 2. Doel van de commissie... 5 3. Taak van de commissie... 5 4. Functioneren van de commissie... 5 5. Samenstelling, benoeming

Nadere informatie

In hoofdstuk 1 wordt uiteengezet wat de beide wettelijke regelingen nu eigenlijk inhouden.

In hoofdstuk 1 wordt uiteengezet wat de beide wettelijke regelingen nu eigenlijk inhouden. 1. INLEIDING Woningstichting hecht er veel belang aan dat tussen haar en de vertegenwoordigers van haar huurders een constructieve samenwerking bestaat. Daartoe is het nodig dat er periodiek overleg is

Nadere informatie

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren.

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren. Pagina 1 van 5 Model Statuten Vrijwilligers Ondernemingsraad (VOR) Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon

Nadere informatie

DE KLACHTENCOMMISSIE BBSH

DE KLACHTENCOMMISSIE BBSH DE KLACHTENCOMMISSIE BBSH PAGINA 1 DE KLACHTENCOMMISSIE BBSH Inleiding In het per 1 januari1993 ingevoerde Besluit Beheer Sociale Sector wordt aangegeven, dat iedere woningcorporatie een klachtenprocedure

Nadere informatie

Regeling melding misstand woningcorporaties

Regeling melding misstand woningcorporaties Regeling melding misstand woningcorporaties Regeling van de procedure voor het melden van een vermoeden van een misstand en van de (rechts)bescherming van de melder en de vertrouwenspersoon integriteit.

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2012

Nieuwsbrief oktober 2012 Nieuwsbrief oktober 2012 Jaargang 4 nummer 2 Stichting Landelijk Huurders Platform Voorwoord Wist u dat: Naar aanleiding van de uitkomsten van onze regiobijeenkomst hebben wij besloten u in deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Medezeggenschap bij scheiden wonen en zorg. Simone Bovenhorst consulent regio Noord-Oost Nederlandse Woonbond

Medezeggenschap bij scheiden wonen en zorg. Simone Bovenhorst consulent regio Noord-Oost Nederlandse Woonbond Medezeggenschap bij scheiden wonen en zorg Simone Bovenhorst consulent regio Noord-Oost Nederlandse Woonbond 1 Wat ga ik vertellen? Huidige regelgeving: - huurprijs en servicekosten - Wmcz - Wohv (Overlegwet)

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

Reglement van het Verantwoordingsorgaan Reglement van het Verantwoordingsorgaan Per 3 december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 4 Artikel 3

Nadere informatie

Reglement. Geschillencommissie. Vestia. Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 3 februari 2015 Pagina 1

Reglement. Geschillencommissie. Vestia. Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 3 februari 2015 Pagina 1 Reglement Geschillencommissie Vestia Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 3 februari 2015 Pagina 1 1. Begrippen 1.1 In dit reglement wordt verstaan onder: (a) Corporatie: Vestia gevestigd te Rotterdam.

Nadere informatie

Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector. Voorbeeld klachtenreglement Corporatie X Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie

Reglement klachtencommissie De Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) verplicht zorgaanbieders zoals klinieken een formele regeling voor de behandeling van klachten te treffen. Bergman Clinics ziet een klacht als een mogelijkheid

Nadere informatie

REGLEMENTKLACHTENCOMMISSIE

REGLEMENTKLACHTENCOMMISSIE REGLEMENTKLACHTENCOMMISSIE Artikel 1 Klager: Huurder: Woningzoekende: Corporatie: Klacht: Commissie: Woning in Zicht: Definities De huurder of woningzoekende die een klacht aan de commissie voorlegt. Een

Nadere informatie

Huurdersvereniging Participatieraad Baston Wonen, hierna te noemen "de huurdersorganisatie"

Huurdersvereniging Participatieraad Baston Wonen, hierna te noemen de huurdersorganisatie Ondergetekenden, Baston Wonen, hierna te noemen "de verhuurder" en Huurdersvereniging Participatieraad Baston Wonen, hierna te noemen "de huurdersorganisatie" Overwegende dat: de verhuurder verantwoordelijk

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en Bureau Beckers.

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en Bureau Beckers. Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en B. Inleiding In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) wordt genoemd dat er tussen de cliëntenraad en B een samenwerkingsovereenkomst moet zijn.

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER VOOR HUURDERS

INFORMATIEFOLDER VOOR HUURDERS INFORMATIEFOLDER VOOR HUURDERS Huurdersorganisatie Vulcanus www.ho-vulcanus.nl Inhoudsopgave 1. INLEIDING...1 2. BEWONERSPARTICIPATIE...2 3. ROL BEWONERSCOMMISSIE...2 4. BEWONERSCOMMISSIE...3 Verkiezingsprocedure

Nadere informatie

REGLEMENT PLEEGOUDERRAAD versie 01032004

REGLEMENT PLEEGOUDERRAAD versie 01032004 REGLEMENT PLEEGOUDERRAAD versie 01032004 VOORZIENING VOOR PLEEGZORG NOORDOOST-BRABANT/STICHTING OOSTERPOORT Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. de instelling de Stichting Oosterpoort te

Nadere informatie

LEDENOVEREENKOMST A/B/C-LEDEN EN COÖPERATIE WE HELPEN (U.A.)

LEDENOVEREENKOMST A/B/C-LEDEN EN COÖPERATIE WE HELPEN (U.A.) LEDENOVEREENKOMST A/B/C-LEDEN EN COÖPERATIE WE HELPEN (U.A.) DE ONDERGETEKENDEN: 1. (KvK), statutair gevestigd te, met adres:, hierna te noemen: A/B/C-Lid of tezamen met de andere leden de Leden, en 2.

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV) Woonruimten Studentenwoningen xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (hierna te noemen: het Complex) Zaaknummer Verzoeker Naam: Hierna

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Woningcorporaties Noord- en Midden-Limburg

Reglement Geschillencommissie Woningcorporaties Noord- en Midden-Limburg Artikel 1: definities Huurder: Een huurder van een woning, parkeerplaats of garagebox van de corporatie. Voor de toepassing van dit reglement wordt onder huurder eveneens verstaan de medehuurder, de aspirant

Nadere informatie

Mozaïek Wonen. Overlegwet-overeenkomst 2009. Versie 3.1 9 september 2009

Mozaïek Wonen. Overlegwet-overeenkomst 2009. Versie 3.1 9 september 2009 Mozaïek Wonen Overlegwet-overeenkomst 2009 en Reglement voor bewonerscommissies 2009 Versie 3.1 9 september 2009 Inhoudsopgave 1 Overlegwet-overeenkomst 2009 3 2 Reglement bewonerscommissies 2009 12 Bijlage

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Versie: november 2016. Huurdersvereniging Accio www.hv-accio.nl 1 Inhoudsopgave Begrippen 3 Naam en zetel 3 Doel 3 Lidmaatschap 3 Bestuur 3 Werkwijze Accio 6 Jaarverslag en financieel

Nadere informatie

Bijlage 3 Samenwerkingsovereenkomst CONCEPT-REGLEMENT BEWONERSCOMMISSIES

Bijlage 3 Samenwerkingsovereenkomst CONCEPT-REGLEMENT BEWONERSCOMMISSIES Bijlage 3 Samenwerkingsovereenkomst CONCEPT-REGLEMENT BEWONERSCOMMISSIES DOEL VAN DIT REGLEMENT ARTIKEL 1 1. De bewonerscommissie is een erkende vertegenwoordiging van huurders van een complex(en) en is

Nadere informatie

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot)

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot) Verordening cliëntenparticipatie ISD de Kempen 2015 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als

Nadere informatie

Bij het melden van een klacht kunt u gebruik maken van een klachtenformulier. U kunt het hier downloaden of wij sturen u het op verzoek toe.

Bij het melden van een klacht kunt u gebruik maken van een klachtenformulier. U kunt het hier downloaden of wij sturen u het op verzoek toe. Een klacht en dan? We horen natuurlijk graag dat u tevreden bent over Zeeuwland. Maar wanneer dit niet het geval is, weten we dat ook graag. Alleen zo kunnen we u goed -en in de toekomst nog beter- van

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST INZAKE VMBO AMERSFOORT

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST INZAKE VMBO AMERSFOORT SAMENWERKINGSOVEREENKOMST INZAKE VMBO AMERSFOORT De ondergetekenden: 1. Stichting Meridiaan College Katholieke Scholengemeenschap Voortgezet Onderwijs, te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Artikel 1 - Geschillencommissie

Artikel 1 - Geschillencommissie Reglement Geschillencommissie inzake de kwaliteit van Marktonderzoek zoals bedoeld in artikel 21 lid 2 van de statuten van de MarktonderzoekAssociatie MOA vastgesteld door het Bestuur van de MOA op 11

Nadere informatie

Logo. Zorgleveringsovereenkomst Extramuraal Huishoudelijke Verzorging

Logo. Zorgleveringsovereenkomst Extramuraal Huishoudelijke Verzorging Logo Zorgleveringsovereenkomst Extramuraal Huishoudelijke Verzorging Versie maart 2014 Zorgleveringsovereenkomst Extramuraal Huishoudelijke Verzorging Pag. 2 v. 9 De R.K. Stichting Zorgcentra Meerlanden,

Nadere informatie

Uit-en toetreding huurders bij huurovereenkomst d.d...

Uit-en toetreding huurders bij huurovereenkomst d.d... Uit-en toetreding huurders bij huurovereenkomst d.d... Ondergetekenden: De besloten vennootschap The Wolf B.V.. h.o.d.n. Wolf Huisvestingsgroep statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te Amsterdam

Nadere informatie

Algemeen. Artikel 1. Begrippen

Algemeen. Artikel 1. Begrippen Reglement Gezamenlijke Geschillenadviescommissie d.d. 1 oktober 2014 Algemeen I. De Gezamenlijke Geschillenadviescommissie, hierna te noemen GGAC, is werkzaam voor de woningcorporaties Woonpartners, wocom

Nadere informatie

De Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo vast te stellen

De Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo vast te stellen Raadsbesluit nr. 22 Betreft: Vaststellen Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo De raad van de gemeente Tynaarlo;

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst. BI zone CapelleXL

Uitvoeringsovereenkomst. BI zone CapelleXL Uitvoeringsovereenkomst In de zin van artikel 7, lid 3 van de Experimentenwet BI zones BI zone CapelleXL Ondergetekenden De gemeente Capelle aan den IJssel, te dezer zake op grond van artikel 171 Gemeentewet

Nadere informatie

Reglement Ouder/Familiecommissie Vastgesteld door de Cefara op 18 september 2013

Reglement Ouder/Familiecommissie Vastgesteld door de Cefara op 18 september 2013 Reglement Ouder/Familiecommissie Vastgesteld door de Cefara op 18 september 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen Zorgaanbieder Instelling Cliënt Belangenbehartiger Ouder/familieberaad Ouder/familiecommissie

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. Bewonersraad Rochdale

Huishoudelijk Reglement. Bewonersraad Rochdale Huishoudelijk Reglement Bewonersraad Rochdale Uitgave november 2013 Bewonersraad Rochdale Postbus 56659 1040 AR Amsterdam Telefoon : (020) 565 29 00 E-mail : BewonersraadRochdale@rochdale.nl Website :

Nadere informatie

Deelnemende corporaties: Jutphaas Wonen (Nieuwegein), Mitros (Utrecht en Nieuwegein), Viveste (Houten), Woningbouwvereniging Lopik

Deelnemende corporaties: Jutphaas Wonen (Nieuwegein), Mitros (Utrecht en Nieuwegein), Viveste (Houten), Woningbouwvereniging Lopik Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht Klachtenreglement Deelnemende corporaties: Jutphaas Wonen (Nieuwegein), Mitros (Utrecht en Nieuwegein), Viveste (Houten), Woningbouwvereniging Lopik Artikel

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie WoonInvest

Reglement klachtencommissie WoonInvest Reglement klachtencommissie WoonInvest Versie 2014 1/11 Artikel 1 Over het reglement klachtencommissie 1. Het reglement klachtencommissie is het reglement dat regels geeft voor de samenstelling en werkwijze

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Mitros en bewonerscommissies en bewonersgroepen

Samenwerkingsovereenkomst Mitros en bewonerscommissies en bewonersgroepen Samenwerkingsovereenkomst Mitros en bewonerscommissies en bewonersgroepen Preambule Doel van de overeenkomst: Samenwerken De georganiseerde bewoners en Mitros willen samenwerken. Hiermee kunnen bewoners

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen

Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen Reglement Geschillencommissie Pagina 1 van 8 Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen De Huurdersraad en de Geschillencommissie zijn vooraf

Nadere informatie

Model Samenwerkingsovereenkomst organisatie en de vrijwilligersraad!

Model Samenwerkingsovereenkomst organisatie en de vrijwilligersraad! organisatie en de vrijwilligersraad Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 De organisatie (Naam van de organisatie of instelling waarbinnen de vrijwilligersraad functioneert als zelfstandig orgaan). 1.2 De directie

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) Verzonden op 31 augustus 2015 Woonruimte Huurwoningen complexen XXXXXXX Hierna te noemen: het Complex Verzoeker Naam:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE mei 2009 B EGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Definities Dit reglement verstaat onder: fonds: bestuur:

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst tussen Dudok Wonen en HBV Dudok Wonen

Samenwerkingsovereenkomst tussen Dudok Wonen en HBV Dudok Wonen Samenwerkingsovereenkomst tussen Dudok Wonen en HBV Dudok Wonen Vernieuwde versie: van kracht vanaf 14 december 2009 n.a.v. wijziging Wet op het Overleg Huurders Verhuurders (WOHV, de Overlegwet) per 1

Nadere informatie

2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING "DE VESTE".

2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING DE VESTE. 2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING "DE VESTE". ALGEMEEN Artikel 1. 1. Het huishoudelijk reglement heeft de bedoeling, nadere richtlijnen te geven ten aanzien van het bestuur van de Huurdersvereniging

Nadere informatie

Reglement. Commissie: De Klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Reglement. Commissie: De Klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector. Reglement Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De Klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector. Lid / Leden: Een lid of leden van

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie

Reglement Klachtencommissie Reglement Klachtencommissie Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Corporatie Woonstichting VechtHorst, werkzaam als toegelaten instelling in de zin van artikel 70 van de Woningwet;

Nadere informatie

f. Huurdersorganisatie: De door de deelnemende corporaties erkende huurdersorganisatie(s) in de zin van de Wet op het Overleg Huurders Verhuurder.

f. Huurdersorganisatie: De door de deelnemende corporaties erkende huurdersorganisatie(s) in de zin van de Wet op het Overleg Huurders Verhuurder. Reglement klachtenadviescommissie Stichting deltawonen, Woningstichting SWZ, Woningstichting Openbaar Belang, Stichting Beter Wonen IJsselmuiden en Stichting SallandWonen Artikel 1 Begrippen In dit reglement

Nadere informatie

Beleidsplan 2010-2015

Beleidsplan 2010-2015 Beleidsplan 2010-2015 In dit beleidsplan vindt u onderwerpen waaraan de huurdersvereniging werkt en wil blijven werken. Voor een deel staan in dit plan uitgangspunten vermeld die u terugvindt in de Statuten

Nadere informatie

Bevoegdheid & mandatering bestuur Huurdersvereniging Reeuwijk

Bevoegdheid & mandatering bestuur Huurdersvereniging Reeuwijk Bevoegdheid & mandatering bestuur Huurdersvereniging Reeuwijk Op basis van de statuten en de samenwerkingsovereenkomst Dit document biedt een overzicht van enkele passages uit de statuten en de samenwerkingsovereenkomst,

Nadere informatie

Senioren Zorg Plan Dé thuiszorg die zich om ú bekommert! Overeenkomst Cliëntenraad. Senioren Zorg Plan

Senioren Zorg Plan Dé thuiszorg die zich om ú bekommert! Overeenkomst Cliëntenraad. Senioren Zorg Plan Dé thuiszorg die zich om ú bekommert! en Senioren Zorg Plan Begrippen Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: 1. zorgaanbieder - Senioren Zorg Plan, Achillestraat 108- bg, 1076 RJ te Amsterdam 2.

Nadere informatie

REGLEMENT STUDENTENRAAD

REGLEMENT STUDENTENRAAD REGLEMENT STUDENTENRAAD HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: de wet, de WHW: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

Nadere informatie