Inhoud. Verslag raad van toezicht 04. Voorwoord algemeen directeur 08

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Verslag raad van toezicht 04. Voorwoord algemeen directeur 08"

Transcriptie

1 In 2011 spreekt de NCRV zich uit voor de invoering van het model en een fusie van haar bedrijfsorganisatie met die van de KRO. Op 30 juni 2012 stemmen de ledenraad van de KRO en de verenigingsraad van de NCRV in met het Fusieplan op hoofdlijnen. Aan de uitwerking daarvan wordt in dit verslagjaar, vanuit de verschillende geledingen van vereniging en bedrijf, gewerkt. Deze fusie waarborgt, naar de vaste overtuiging van de raad van toezicht, de continuïteit van de missies en programma s van zowel de NCRV als de KRO. Koersvast is de uitvoering van het programmabeleid in Dit verslag maakt melding van de goede resultaten die de NCRV in dit opzicht weet te behalen. Ook het NCRVjaarplan voor 2013 draagt de titel Koersvast. Hieruit valt af te leiden dat, hoewel de winkel van de publieke omroep in Nederland grondig wordt verbouwd, de NCRV onverstoorbaar doorgaat met de verkoop van haar prachtige programma s. Begin maart draagt de raad van toezicht dr. E. P. (Bert) de Jong voor benoeming voor tot voorzitter van de raad van toezicht met ingang van 1 april 2012 als opvolger van drs. G. L. (Leo) Born. De verenigingsraad verslag stemt op 21 maart 2012 in met deze voordracht. De raad van toezicht adviseert en controleert de algemeen directeur en adviseert de verenigingsraad, in het bijzonder over de financiële en beleidsmatige jaarstukken. Conform de Richtlijnen Goed Bestuur en Integriteit van de Gedragscode Goed Bestuur en Integriteit van de Nederlandse Publieke Omroep stelt de raad van toezicht zich onafhankelijk en kritisch op. De raad van toezicht is samengesteld op grond van verschillende competenties en affiniteiten, zodat een brede deskundigheid gewaarborgd is. Taken, competenties en affiniteiten zijn vastgelegd in de profielschets en het reglement voor de raad van toezicht die op de website van de NCRV zijn te vinden. In 2012 komt de raad van toezicht acht maal in reguliere vergadering bijeen: in februari, maart, april, mei, juni, september, november en december. Ook nemen leden van de raad deel aan de vergaderingen van de verenigingsraad, commissies van de verenigingsraad en aan diverse bijeen-komsten binnen de NCRV, waaronder een aantal overlegvergaderingen met de ondernemingsraad. Daarnaast komt de raad van toezicht in januari, april en oktober extra bijeen ten behoeve van verdere visieontwikkeling en ontwikkeling van het eigen functioneren. De evaluatie van het functioneren van de raad van toezicht vindt in april plaats onder leiding van prof. dr. Rienk Goodijk. Onder zijn leiding bespreken de leden van de raad van toezicht verschillende dilemma s waarmee zij als toezichthouder worden geconfronteerd. In oktober trekt de raad van toezicht zich een dag terug in Vierhouten. Zonder strakke agenda bespreekt de raad van toezicht diverse onderwerpen die wezenlijk gingen en dat onder andere een van onze potentiële samenwerkingspartners, de art omroep VKZ (IKON en ZvK) per 1 januari 2016 zijn hele budget verliest. Onzeker blijft of de wetgeving die de voorgenomen fusies moet faciliteren tijdig gereed zal zijn in De raad van toezicht spreekt zijn complimenten uit voor directeur, management en medewerkers die, ondanks onzekerheid, bezuinigingsplannen en andere moeilijke omstandigheden, pal zijn blijven staan voor het belang van de NCRV, haar prachtige programma s en andere uitingen, waarmee zij Samen op de wereld voortreffelijk gestalte geven.met de slogan Samen op de wereld positioneert de NCRV zich in het hart van onze pluriforme samenleving. We vinden het belangrijk om vanuit onze protestants-christelijke overtuiging actief bij te dragen aan een wereld waarin we verantwoordelijkheid nemen voor elkaar. Dat zeggen we niet alleen, we vinden ook dat we als individu en burger een bijdrage moeten leveren om onze samenleving leefbaar te houden. Het meest in het oog springende maatschappelijke project van de NCRV is de betrokkenheid van onze omroep bij een Alpe d HuZes. Op 7 juni sta ik voor dag en dauw op om samen met twaalf andere NCRVmedewerkers de Alpe d Huez op te fietsen om geld in te zamelen voor kankerbestrijding. Alpe d HuZes is grensverleggend in haar ambities om ieder jaar meer geld in te zamelen en tegelijk een sportieve uitputtingsslag voor alle deelnemers. Die komen tot geweldige prestaties omdat ze zich gesteund weten door hun dierbaren en donateurs. De actie is daarmee een hartverwarmend evenement van hoop, saamhorigheid en positiviteit. De editie van 2012 brengt in totaal het ongekende bedrag van 32 miljoen euro op, en is daarmee de grootste particuliere inzame-lingsactie van Nederland. Ik ben erg trots op de bijdrage die de NCRV hier aan levert. We maken prachtige radio- en tv-uitzendingen over de verhalen van de deelnemers. De NCRV wil mensen met elkaar verbinden en onze betrokkenheid bij Alpe d HuZes is daar een levend voorbeeld van kent ook minder positieve ontwikkelingen. De politieke bemoeienis met de publieke omroep voelt soms ook als een steile berg die beklommen moet worden. Het kabinet Rutte I valt en de nieuwe coalitie bezuinigt opnieuw fiks op de publieke omroep. Na de eerste 200 miljoen wordt er nog een extra bezuiniging van 100 miljoen in het vooruitzicht gesteld. Hilversum raakt in korte tijd ruim een derde van het budget kwijt. Deze nieuwe bezuini-ging legt enorm veel druk op de publieke omroepen en de voorgenomen fusies. Het kan niet anders dan dat deze ingreep de brede taakstelling van de publieke omroep onder zware druk zet en de programmering gaat raken. Dat stoort me erg want de Nederlandse publieke omroep kent in vergelijking zijn voor de doelmatigheid en doeltreffendheid van de raad van toezicht. De raad concludeert dat hij zijn taak en functie op een adequate wijze vervult. Aan enkele onderwerpen wil de raad, gegeven de staat waarin de omroepwereld verkeert, meer aandacht schenken. Zo neemt de raad van toezicht zich voor het contact met interne stakeholders en de werkvloer te intensiveren en meer attent te zijn op ontwikkelingen in primaire bedrijfsprocessen. Bovendien wil de raad zich bezinnen op de rol van de vereniging NCRV in een situatie waarin haar bedrijfsorganisatie is gefuseerd met die van de KRO. In dit kader participeert een delegatie uit de raad van toezicht eind 2012 in een aantal brainstormsessies waarbij ook de algemeen directeur en een aantal ter zake kundige medewerkers zijn betrokken. Zoals gewoonlijk worden de realisatie van de begroting 2012 en de doelstellingen op het gebied van programmabeleid en ledenwerving en -binding, op de voet gevolgd en besproken met de algemeen directeur en de manager bedrijfsvoering. De raad van toezicht brengt een positief advies uit richting de verenigingsraad met betrekking tot de jaarrekening 2011 en keurt de begroting van 2013 goed. Uiteraard domineert de voorgenomen fusie van de bedrijfs-organisaties van NCRV en KRO, de agenda s de raad van toezichtvergaderingen in dit verslagjaar. Vier leden de raad toezicht participeren in de vergaderingen van delegaties uit de raden toezicht NCRV en KRO die het eerste half jaar van 2012 plaatsvinden. Resultaat dit, en hiermee samenhangend, beraad is het Fusieplan op hoofdlijnen dat op 30 juni de instemming krijgt van de verenigingsraad en op 2 juli als voorgenomen besluit voor advies wordt voorgelegd aan de ondernemingsraden van NCRV en KRO. In november vindt een extra overleg met een delegatie uit de ondernemingsraad plaats waarin twee leden van de raad van toezicht participeren. Dit in verband met het (toen nog) voornemen van de ondernemingsraad beroep aan te tekenen bij de Ondernemingskamer tegen het definitieve besluit van de bestuurder met betrekking tot de fusie op hoofdlijnen. In de junivergadering is er een ontmoeting met het voltallige managementteam. De managers informeren de raad van toezicht over de ontwikkelingen binnen hun portefeuilles. Ook wordt van gedachten gewisseld over het belang van ledenwerving. Eind 2012 treedt het kabinet Rutte II aan. Volgens de regeringsverklaring van dit nieuwe kabinet, betekent dit een extra bezuiniging voor de landelijke publieke omroep van 100 miljoen euro. De nieuwe staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sander Dekker schrijft op 6 december 2012 onder meer dat naar zijn oordeel het ledental niet langer bepalend moet zijn voor toewijzing van zendtijd en middelen aan omroepverenimet andere Europese landen een breed en kwalitatief zeer hoog aanbod, tegen relatief lage kosten. Het stemt me somber dat er desondanks zo weinig erkenning is voor de innovatieve kracht van Nederlandse mediamakers, de kwaliteit van onze programmering en de hoge waardering die we daarmee oogsten. Het zit echter niet in onze aard om bij de pakken neer te zitten. KRO en NCRV zetten in 2012 grote stappen om de voorgenomen fusie vorm te geven. KRO en NCRV voorzien in een toenemende vraag naar authentieke en kwalitatief hoogwaardige content, dat is gemaakt in de traditie van het katholieke en protestants-christelijke gedachtegoed. Met de steun van onze leden kunnen we rekenen op een breed maatschappelijk draagvlak. Gezamenlijk hebben we de ambitie uitgesproken om vanuit de identiteit van onze verenigingen de grootste omroep te worden binnen het publieke bestel. KRO en NCRV staan voor kwaliteit door middel van programma s die zich kenmerken door maatschappelijke betrokkenheid en zingeving. Op 30 juni stemt onze verenigingsraad in met de voorgenomen fusie met de KRO. In een stuurgroep en verschillende werkgroepen worden de kaders van het nieuwe bedrijf met elkaar besproken. jaar Het gaat over organisatieopbouw, huisvesting en statuten, maar ook over de cultuur. De contouren van onze nieuwe media-organisatie worden langzamerhand zichtbaar en in de loop van het jaar worden steeds meer mensen uit beide bedrijven bij het proces betrokken. Met alle medewerkers van de NCRV blijf ik me daarvoor inzetten. De val van het eerste kabinet Rutte in april luidt een periode van onduidelijkheid voor de publieke omroepen in. Een groot gedeelte van het jaar wachten we op een nieuwe regering en vooral op een visie op het publieke bestel. In het najaar gaat het tweede kabinet Rutte van start, met ministers van de VVD en de PvdA. De mediaparagraaf uit het regeerakkoord is teleurstellend want er staat opnieuw een bezuiniging in. Na de 200 miljoen die al is bezuinigd, stelt dit kabinet vanaf 2016 nog eens 100 miljoen minder beschikbaar. Sander Dekker, de nieuwe VVD-staatssecretaris voor mediazaken, stuurt begin december een brief aan de Tweede Kamer waarin hij de korte mediaparagraaf verder uitwerkt. De staatssecretaris baart vooral opzien met het nieuwe financieringsvoorstel. Het aantal leden van een omroep is niet langer leidend voor het garantiebudget. Vanaf 2016 krijgen de omroepen een veel lager garantiebudget en heeft de NPO een grotere sturende rol in het toekennen van budget voor programma s van de omroepen. Het gevaar bestaat dat deze ontwikkeling de eigenheid van de omroepen, en daarmee de diversiteit van ons unieke bestel aantast. Staatssecretaris Dekker wil een fundamentele discussie over de publieke omroep en belooft in 2013 met 2012

2 Inhoud Verslag raad van toezicht 04 Voorwoord algemeen directeur 08 NCRV Bedrijf 10 Omroeppolitiek 11 Communicatie en leden 12 Media 14 Bijdrage aan het publieke bestel 22 Bedrijfsvoering 26 Ondernemingsraad 28 Verenigingsraad 28 Financieel jaarverslag Bijlagen 48 03

3 verslag raad van toezicht 04 NCRV 2010

4 Koersvast In 2011 spreekt de NCRV zich uit voor de invoering van het model en een fusie van haar bedrijfsorganisatie met die van de KRO. Op 30 juni 2012 stemmen de ledenraad van de KRO en de verenigingsraad van de NCRV in met het Fusieplan op hoofdlijnen. Aan de uitwerking daarvan wordt in dit verslagjaar, vanuit de verschillende geledingen van vereniging en bedrijf, gewerkt. Deze fusie waarborgt, naar de vaste overtuiging van de raad van toezicht, de continuïteit van de missies en programma s van zowel de NCRV als de KRO. Koersvast is de uitvoering van het programmabeleid in Dit verslag maakt melding van de goede resultaten die de NCRV in dit opzicht weet te behalen. Ook het NCRVjaarplan voor 2013 draagt de titel Koersvast. Hieruit valt af te leiden dat, hoewel de winkel van de publieke omroep in Nederland grondig wordt verbouwd, de NCRV onverstoorbaar doorgaat met de verkoop van haar prachtige programma s. Samenstelling Begin maart draagt de raad van toezicht dr. E. P. (Bert) de Jong voor benoeming voor tot voorzitter van de raad van toezicht met ingang van 1 april 2012 als opvolger van drs. G. L. (Leo) Born. De verenigingsraad stemt op 21 maart 2012 in met deze voordracht. Taken De raad van toezicht adviseert en controleert de algemeen directeur en adviseert de verenigingsraad, in het bijzonder over de financiële en beleidsmatige jaarstukken. Conform de Richtlijnen Goed Bestuur en Integriteit van de Gedragscode Goed Bestuur en Integriteit van de Nederlandse Publieke Omroep stelt de raad van toezicht zich onafhankelijk en kritisch op. De raad van toezicht is samengesteld op grond van verschillende competenties en affiniteiten, zodat er een brede deskundigheid gewaarborgd is. Taken, competenties en affiniteiten zijn vastgelegd in de profielschets en het reglement voor de raad van toezicht die op de website van de NCRV zijn te vinden. Functioneren toezicht en bestuur In 2012 komt de raad van toezicht acht maal in reguliere vergadering bijeen: in februari, maart, april, mei, juni, september, november en december. Ook nemen leden van de raad deel aan de vergaderingen van de verenigingsraad, commissies van de verenigingsraad en aan diverse bijeenkomsten binnen de NCRV, waaronder een aantal overlegvergaderingen met de ondernemingsraad. Daarnaast komt de raad van toezicht in januari, april en oktober extra bijeen ten behoeve van verdere visieontwikkeling en ontwikkeling van het eigen functioneren. De evaluatie van het functioneren van de raad van toezicht vindt in april plaats onder leiding van prof. dr. Rienk Goodijk. Onder zijn leiding bespreken de leden van de raad van toezicht verschillende dilemma s waarmee zij als toezichthouder worden geconfronteerd. In oktober trekt de raad van toezicht zich een dag terug in Vierhouten. Zonder strakke agenda bespreekt de raad van toezicht diverse onderwerpen die wezenlijk zijn voor de doelmatigheid en doeltreffendheid van de raad van toezicht. De raad concludeert dat hij zijn taak en functie op een adequate wijze vervult. Aan enkele onderwerpen wil de raad, gegeven de staat waarin de omroepwereld verkeert, meer aandacht schenken. Zo neemt de raad van toezicht zich voor het contact met interne stakeholders en de werkvloer te intensiveren en meer attent te zijn op ontwikkelingen in primaire bedrijfsprocessen. Bovendien wil de raad zich bezinnen op de rol van de vereniging NCRV in een situatie waarin haar bedrijfsorganisatie is gefuseerd met die van de KRO. In dit kader participeert een delegatie uit de raad van toezicht eind 2012 in een aantal brainstormsessies waarbij ook de algemeen directeur en een aantal ter zake kundige medewerkers zijn betrokken. Aandachtsgebieden in 2012 Zoals gewoonlijk worden de realisatie van de begroting 2012 en de doelstellingen op het gebied van programmabeleid en ledenwerving en -binding, op de voet gevolgd en besproken met de algemeen directeur en de manager bedrijfsvoering. De raad van toezicht brengt een positief advies uit richting de verenigingsraad met betrekking tot de jaarrekening 2011 en keurt de begroting 2013 goed. 05

5 Uiteraard domineert de voorgenomen fusie van de bedrijfsorganisaties van NCRV en KRO, de agenda s van de raad van toezichtvergaderingen in dit verslagjaar. Vier leden van de raad van toezicht participeren in de vergaderingen van delegaties uit de raden van toezicht van NCRV en KRO die het eerste half jaar van 2012 plaatsvinden. Resultaat van dit, en hiermee samenhangend, beraad is het Fusieplan op hoofdlijnen dat op 30 juni de instemming krijgt van de verenigingsraad en op 2 juli als voorgenomen besluit voor advies wordt voorgelegd aan de ondernemingsraden van NCRV en KRO. In november vindt een extra overleg met een delegatie uit de ondernemingsraad plaats waarin twee leden van de raad van toezicht participeren. Dit in verband met het (toen nog) voornemen van de ondernemingsraad beroep aan te tekenen bij de Ondernemingskamer tegen het definitieve besluit van de bestuurder met betrekking tot de fusie op hoofdlijnen. De raad van toezicht spreekt zijn complimenten uit voor directeur, management en medewerkers die, ondanks onzekerheid, bezuinigingsplannen en andere moeilijke omstandigheden, pal zijn blijven staan voor het belang van de NCRV, haar prachtige programma s en andere uitingen, waarmee zij Samen op de wereld voortreffelijk gestalte geven. Bert de Jong voorzitter raad van toezicht Hilversum, april 2013 In de junivergadering is er een ontmoeting met het voltallige managementteam. De managers informeren de raad van toezicht over de ontwikkelingen binnen hun portefeuilles. Ook wordt van gedachten gewisseld over het belang van ledenwerving. Eind 2012 treedt het kabinet Rutte II aan. Volgens de regeringsverklaring van dit nieuwe kabinet, betekent dit een extra bezuiniging voor de landelijke publieke omroep van 100 miljoen euro. De nieuwe staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sander Dekker schrijft op 6 december 2012 onder meer dat naar zijn oordeel het ledental niet langer bepalend moet zijn voor toewijzing van zendtijd en middelen aan omroepverenigingen en dat onder andere een van onze potentiële samenwerkingspartners, de art omroep VKZ (IKON en ZvK) per 1 januari 2016 zijn hele budget verliest. Onzeker blijft of de wetgeving die de voorgenomen fusies moet faciliteren tijdig gereed zal zijn in

6 07

7 voorwoord 008

8 Met de slogan Samen op de wereld positioneert de NCRV zich in het hart van onze pluriforme samenleving. We vinden het belangrijk om vanuit onze protestants-christelijke overtuiging actief bij te dragen aan een wereld waarin we verantwoordelijkheid nemen voor elkaar. Dat zeggen we niet alleen, we vinden ook dat we als individu en burger een bijdrage moeten leveren om onze samenleving leefbaar te houden. Het meest in het oog springende maatschappelijke project van de NCRV is de betrokkenheid van onze omroep bij Alpe d HuZes. Op 7 juni sta ik voor dag en dauw op om samen met twaalf andere NCRV-medewerkers de Alpe d Huez op te fietsen om geld in te zamelen voor kankerbestrijding. Alpe d HuZes is grensverleggend in haar ambities om ieder jaar meer geld in te zamelen en tegelijk een sportieve uitputtingsslag voor alle deelnemers. Die komen tot geweldige prestaties omdat ze zich gesteund weten door hun dierbaren en donateurs. De actie is daarmee een hartverwarmend evenement van hoop, saamhorigheid en positiviteit. De editie van 2012 brengt in totaal het ongekende bedrag van 32 miljoen euro op, en is daarmee de grootste particuliere inzamelingsactie van Nederland. Ik ben erg trots op de bijdrage die de NCRV hier aan levert. We maken prachtige radioen tv-uitzendingen over de verhalen van de deelnemers. De NCRV wil mensen met elkaar verbinden en onze betrokkenheid bij Alpe d HuZes is daar een levend voorbeeld van kent ook minder positieve ontwikkelingen. De politieke bemoeienis met de publieke omroep voelt soms ook als een steile berg die beklommen moet worden. Het kabinet Rutte I valt en de nieuwe coalitie bezuinigt opnieuw fiks op de publieke omroep. Na de eerste 200 miljoen wordt er nog een extra bezuiniging van 100 miljoen in het vooruitzicht gesteld. Hilversum raakt in korte tijd ruim een derde van het budget kwijt. Deze nieuwe bezuiniging legt enorm veel druk op de publieke omroepen en de voorgenomen fusies. Het kan niet anders dan dat deze ingreep de brede taakstelling van de publieke omroep onder zware druk zet en de programmering gaat raken. Dat stoort me erg want de Nederlandse publieke omroep kent in vergelijking met andere Europese landen een breed en kwalitatief zeer hoog aanbod, tegen relatief lage kosten. Het stemt me somber dat er desondanks zo weinig erkenning is voor de innovatieve kracht van Nederlandse mediamakers, de kwaliteit van onze programmering en de hoge waardering die we daarmee oogsten. Het zit echter niet in onze aard om bij de pakken neer te zitten. KRO en NCRV zetten in 2012 grote stappen om de voorgenomen fusie vorm te geven. KRO en NCRV voorzien in een toenemende vraag naar authentieke en kwalitatief hoogwaardige content, dat is gemaakt in de traditie van het katholieke en protestants-christelijke gedachtegoed. Met de steun van onze leden kunnen we rekenen op een breed maatschappelijk draagvlak. Gezamenlijk hebben we de ambitie uitgesproken om vanuit de identiteit van onze verenigingen de grootste omroep te worden binnen het publieke bestel. KRO en NCRV staan voor kwaliteit door middel van programma s die zich kenmerken door maatschappelijke betrokkenheid en zingeving. Op 30 juni stemt onze verenigingsraad in met de voorgenomen fusie met de KRO. In een stuurgroep en verschillende werkgroepen worden de kaders van het nieuwe bedrijf met elkaar besproken. Het gaat over organisatieopbouw, huisvesting en statuten, maar ook over de cultuur. De contouren van onze nieuwe mediaorganisatie worden langzamerhand zichtbaar en in de loop van het jaar worden steeds meer mensen uit beide bedrijven bij het proces betrokken. Met alle medewerkers van de NCRV blijf ik me daarvoor inzetten. Coen Abbenhuis algemeen directeur Hilversum, april

9 ncrv bedrijf 010 NCRV 2011

10 Omroeppolitiek De val van het eerste kabinet Rutte in april luidt een periode van onduidelijkheid voor de publieke omroepen in. Een groot gedeelte van het jaar wachten we op een nieuwe regering en vooral op een visie op het publieke bestel. In het najaar gaat het tweede kabinet Rutte van start, met ministers van de VVD en de PvdA. De mediaparagraaf uit het regeerakkoord is teleurstellend want er staat opnieuw een bezuiniging in. Na de 200 miljoen die al is bezuinigd, stelt dit kabinet vanaf 2016 nog eens 100 miljoen minder beschikbaar. Sander Dekker, de nieuwe VVD-staatssecretaris voor mediazaken, stuurt begin december een brief aan de Tweede Kamer waarin hij de korte mediaparagraaf verder uitwerkt. De staatssecretaris baart vooral opzien met het nieuwe financieringsvoorstel. Het aantal leden van een omroep is niet langer leidend voor het garantiebudget. Vanaf 2016 krijgen de omroepen een veel lager garantiebudget en heeft de NPO een grotere sturende rol in het toekennen van budget voor programma s van de omroepen. Het gevaar bestaat dat deze ontwikkeling de eigenheid van de omroepen, en daarmee de diversiteit van ons unieke bestel aantast. Staatssecretaris Dekker wil een fundamentele discussie over de publieke omroep en belooft in 2013 met een verkenning toekomst publiek mediabestel te komen. Hij laat doorschemeren dat vooral kwaliteit, creativiteit en originaliteit de leidraad moeten zijn. Omdat een uitgewerkte visie op de publieke omroep ontbreekt, staan de voorgestelde bezuinigingen op gespannen voet met de uitgesproken ambities. Ook de brede taakstelling van de publieke omroep, die mediawettelijk is vastgelegd, verhoudt zich slecht met de grote bezuinigingen. Een ingrijpende en in onze ogen zeer pijnlijke politieke maatregel is om per 1 januari 2016 het budget van de 2.42 omroepen op nul te zetten. Dat heeft gevolgen voor de positie en erkenning van expliciet levensbeschouwelijke programmering. Het baart ons zorgen dat vooral ook op dit vlak de diversiteit van de publieke omroep steeds meer wordt aangetast, en er geen recht meer gedaan wordt aan de verschillende stromingen die in ons land vertegenwoordigd zijn. Het bestuur van de VKZ besluit naar aanleiding van de politieke maatregelen, aansluiting te zoeken bij de EO. De voorgenomen fusies in Hilversum worden ondertussen verder uitgewerkt. Het plan om van 21 naar 8 omroepen te gaan (het zogenaamde model) vormt de basis voor de toekomstige inrichting van de publieke omroep, ondanks de politieke onrust. Een stuurgroep van NCRV en KRO bereidt, samen met de raden van toezicht en de ondernemingsraden, de fusie verder voor. Tegen het einde van het jaar worden werkgroepen samengesteld die zich over diverse deelgebieden van de reorganisatie en het fusieplan buigen. De NCRV en KRO zijn vast voornemens de samenwerking tot een succes te maken en een grote omroeporganisatie te vormen in het hart van het publieke bestel. Het mediabedrijf KRO-NCRV is gefundeerd op unieke merken met een eigen identiteit en signatuur. De verenigingen KRO en NCRV hebben een breed maatschappelijk draagvlak. Ruim mensen (zes procent van alle volwassen Nederlanders: 1 op de 16 mensen) zijn lid van een van beide verenigingen. KRO-NCRV staat voor kwaliteit door middel van programma s die zich kenmerken door maatschappelijke betrokkenheid en behoefte aan zingeving. Het brede maatschappelijk draagvlak vormt het levende bewijs voor onze unieke positionering. 11

11 Communicatie en leden In 2012 ontwikkelen we een nieuwe programmavormgeving binnen de bestaande huisstijl die we doorvoeren bij de televisieprogramma s van de NCRV. Het uitgangspunt daarbij is dat de koppeling tussen het programma en de NCRV wordt versterkt. We nemen afscheid van de diversiteit aan bestaande programmalogo s. Alle programmalogo s en programmatitels worden op eenzelfde manier vormgegeven waardoor de kijker sneller de link met de NCRV legt. De eenheid en herkenbaarheid van de NCRV wordt significant sterker. Er is veel free-publicity voor de NCRV-programmering. Vooral nieuwe titels doen het verhoudingsgewijs goed. Een publicitaire actie met vissen voor de dramaserie De geheimen van Barslet wordt goed gewaardeerd. De presentatoren van de quiz De slimste mens, Philip Freriks en Maarten van Rossem, worden benaderd voor veel interviews. Wanneer De slimste mens een grote zomerhit blijkt, volgt een tweede ronde aan publiciteit. Samen op de wereld komt tot uiting in meerdere projecten en vormen van samenwerking. De NCRV is ook dit jaar weer actief betrokken bij Alpe d HuZes, één van de goede doelen waar we ons hard voor maken. We ondersteunen onze eigen fietsteams, inclusief de NCRV-directeur, en vergaren geld en publiciteit voor het evenement. Het thema van de jaarlijkse Samen op de wereld-fotowedstrijd is In jouw buurt en levert veel deelnemers en mooie foto s op. Het ledenaantal van de publieke omroepen daalt licht, de NCRV volgt die trend. Samen met AKN en Bindinc. wordt gewerkt aan de implementatie van een nieuw abonnementen- en ledenbeheersysteem. De nieuwe technieken stellen ons in staat om gezamenlijke expertise op te bouwen en het inzicht in klanten te vergroten. Ondertussen toetsen we nieuwe concepten van lidmaatschap en onderzoeken we mogelijkheden voor ledenwerving. Daarnaast test ons eigen onderzoeksteam, in samenwerking met de KRO, de eigen merken waarbij de koppeling van de programma s en presentatoren aan de omroepen centraal staat. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt voor de aanscherping van de positionering van de NCRV en onze programmering. 12

12 Naam: Hans Paulich Leeftijd: 52 Functie: Onderzoeker Werkzaam bij de NCRV sinds: 1999 Mijn werk in een zin Het onderzoeken van de kijk en luistercijfers en site onderzoek. Ik ben geschikt voor dit werk omdat... Ik analytisch goed onderlegd ben. Ik begin mijn werkdag altijd met... Een dubbele koffie. Ik schaamde me toen... Ik me een halve dag ziek meldde. Dat is ook de enige keer geweest sinds ik bij de NCRV werk. De meeste gestelde vraag over mijn werk is... Hoeveel mensen zitten er in dat kijk en luisterpanel? Is dat wel betrouwbaar? Het moeilijkste aan mijn werk is... Om er bij stil te staan dat begrippen die voor mij heel vertrouwd zijn, zoals bereik of nettofractie, niet voor iedereen vanzelfsprekend zijn. Ik hoop over twee jaar... Nog steeds op de afdeling onderzoek van de NCRV te werken. Ik zou mezelf omschrijven als... Relaxed. Ik werk bij de NCRV omdat... Ik nog elke dag met plezier naar mijn werk toe ga. NCRV NCRV Verslag Verslag van een van jaar een jaar

13 Media Levensbeschouwing, kwaliteitsjournalistiek en human interest zijn drie pijlers van onze programmering. Televisie en internet richten zich daarnaast ook op drama en jeugd. Het vertellen van verhalen loopt als een rode draad door onze programma s. Authentieke verhalen van gewone mensen over hun inspiratie en drijfveren. Aan de hand van persoonlijke verhalen bieden we een venster op de samenleving. Deze verhalen onderstrepen onze maatschappijvisie: Samen op de wereld. Levensbeschouwing Wat denkt, voelt en vindt een protestant in deze tijd van de dingen die zijn pad kruisen? In Schepper & Co in het land maken we kennis met mensen uit de brede variëteit die het protestantisme kenmerkt. De serie Nestvlieders portretteert mensen die protestants zijn opgevoed, maar in de loop van hun leven de kerk hebben verlaten, niet zelden na een lange worsteling. In Schepper & Co aan tafel bespreekt Jacobine Geel levensbeschouwelijke onderwerpen die de actualiteit raken, zoals het medisch-ethische dilemma rond het doorbehandelen van oudere patiënten en, naar aanleiding van de rechtszaak tegen Robert M., de vraag of iemand die zegt het kwaad in zich te hebben nog tot andere gedachten te brengen is. In Schepper & Co Radio krijgt de serie met actrices die Bijbelverhalen lezen waarin vrouwen centraal staan een logisch vervolg: mannelijke acteurs lezen Bijbelverhalen waarin mannen een hoofdrol spelen. Net als bij de actrices ook hier acteurs van naam: Mark Rietman, Thijs Römer, Hans Kesting, Gijs Scholten van Aschat en Peter Blok. Schepper & Co Radio besteedt veel aandacht aan de Nacht van de Theologie en participeert in de organisatie. Met Pasen zendt Schepper & Co Radio vanuit gevangenis Schutterswei bij Alkmaar het bajesconcert uit, in aanwezigheid van de gevangenen en staatssecretaris Teeven. Kwaliteitsjournalistiek Altijd Wat brengt een aantal nieuwsmakende reportages gebaseerd op eigen onderzoek en bijt zich vast in de oorlogsmisdaden van Nederlandse militairen in het voormalig Nederlands Indië. Naar aanleiding van de berichtgeving duikt een nooit uitgezonden interview uit 1969 met kapitein Raymond Westerling op, waarin deze erkent dat daar onder zijn verantwoordelijkheid oorlogsmisdaden zijn gepleegd. Altijd Wat komt ook met een groot verhaal over het zorgsysteem en houdt vooral de financiering daarvan tegen het licht. De uitkomst is opvallend: ziekenhuizen en artsen worden gestimuleerd om te behandelen, terwijl het maar de vraag is of de patiënt hier echt beter van wordt. Het gevolg van deze benadering is dat de zorgkosten alleen maar oplopen. Typisch Samen op de wereld is de zomerserie De vlucht terug, waarin Altijd Wat met mensen die ooit naar Nederland zijn gevlucht, teruggaat naar hun vaderland en toont wat zij nu voor hun land van herkomst betekenen. Ook andere rubrieken van Altijd Wat vallen op. Zo wordt Het Gesprek tweemaal genomineerd voor de Sonja Barend Award voor het beste interview. Debat op 2 maakt een memorabele uitzending met minister Henk Kamp van Sociale Zaken, die mensen met een uitkering verplicht aan het werk wil zetten. In de aanloop naar de verkiezingen behandelt Debat op 2 onder andere de arbeidsmarkt en de zorg. In samenwerking met de ouderenbonden doet Debat op 2 onderzoek onder ouderen naar hun visie op deze onderwerpen en haalt daarmee de landelijke media, waaronder het NOS-Journaal. In Stand.nl en Lunch! veel politiek in dit verkiezingsjaar. Stand.nl maakt een mooie serie met de oud-politici Wiegel, Terlouw, Marijnissen en Ruding. De vraag Wat gaat er in deze crisistijd toch nog goed in Nederland? staat centraal tijdens de feestdagen. Lunch! kijkt in samenwerking met Altijd Wat en Casa Luna vooruit naar 2025: hoe ziet ons land er dan uit op het gebied van onderwijs, zorg, arbeidsmarkt en economie? Human interest Onze interesse in de verhalen van gewone mensen komt tot uiting in een breed scala human interest programma s: Hello Goodbye, Familieberichten, DNA Onbekend, Man bijt hond, De Rijdende Rechter, Babyboom, Een huis vol, De wooncorporatie, Knooppunt Kranenbarg, Cappuccino, Casa Luna, Plein 5, enzovoorts. Rode draad in al deze programma s is het verbinden van mensen en het vertellen 14

14 van hun verhaal. Dat is ook ons verhaal: het verhaal van Samen op de wereld. Recht is een domein dat uitstekend past in ons streven naar een zorgzame en tolerante samenleving. De nieuwe reality-serie De rechtbank is een mooie aanvulling op De Rijdende Rechter en Recht in de regio. Rechters praten openhartig over hun vak, we zien ze aan het werk bij de zittingen en voelen mee met de dilemma s die ten grondslag kunnen liggen aan een uitspraak. NCRV Dokument bouwt verder aan een indrukwekkend oeuvre dat aan de hand van persoonlijke verhalen de maatschappelijke ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving weerspiegelt. Met De regels van Matthijs sleept NCRV Dokument voor het tweede achtereenvolgde jaar een Gouden Kalf in de wacht op het Nederlands Filmfestival. Met onder andere Rauwer, Loverboyteam, Regelzucht, De Kinderrechter en een drieluik over eerwraak, huiselijk geweld en TBS draagt NCRV Dokument ook bij aan het maatschappelijk debat over de thematiek die deze documentaires aan de orde stellen. Zeven jaar geleden ging Joris Linssen voor het eerst op zoek naar mooie verhalen achter ontmoeting en afscheid op Schiphol. Hello Goodbye werd direct omarmd door het publiek en na meer dan honderd afleveringen is dat nog steeds het geval. In Achter de voordeur nemen buren een kijkje in elkaars huis en leven. Zoals dat van de dertigjarige Maurice Deelen, die door een hersenbloeding kampt met ernstig geheugenverlies maar op de Paralympische Spelen meerdere zwemmedailles in de wacht sleept. Achter de voordeur is ook internationaal een succes. In Australië is de eerste reeks al te zien geweest onder de titel Behind the Front Door. Ook Spanje, Italië, Polen, Denemarken, Noorwegen en Zweden zijn bezig hun eigen Achter de voordeur te maken. Ook in Connected, Een huis vol, De wooncorporatie en Man bijt hond komt de kijker bij gewone Nederlanders over de vloer. In Connected filmen vijf jonge vrouwen een paar maanden lang hun eigen leven. Zonder opsmuk, zonder visagie én zonder regisseur. De vrouwen bepalen zelf wanneer ze de camera aan- en uitzetten en maken de kijker zo deelgenoot van hun ambities, depressies, carrière, liefdesleven en klein huiselijk ongemak. Met de speciale Connected-app zijn de vrouwen ook mobiel op hun eigen Facebook-pagina te volgen. De families Baumgard en Deijs staan centraal in Een huis vol. Beide gezinnen hebben 12 kinderen die nog allemaal thuis wonen. Bij de familie Baumgard zijn we getuige van de geboorte van nummer 13 en de familie Deijs gaat verhuizen. In De wooncorporatie volgen we de bewoners en de medewerkers van de grootste wooncorporatie in Amsterdam. De medewerkers komen dagelijks in contact met de meest uiteenlopende bewoners, vragen, klachten en problemen. Man bijt hond belt weer spontaan aan om te kijken wat mensen aan het doen zijn of om de dag door te nemen. Met een vaak ontwapenende openhartigheid vertellen zij juweeltjes van verhalen en strooien zij met parels van wijsheden. Openhartig en ontwapenend zijn ook de mensen in de rubriek Levensvragen. Man bijt hond neemt de tijd voor een goed gesprek in verzorgingshuizen. Naar aanleiding van de serie verschijnt een kaartspel met vragen die kunnen helpen bij het voeren van gesprekken over het leven. DNA Onbekend maakt een eind aan de onzekerheid van mensen over hun afkomst of familiebanden. Vreugde, opluchting en teleurstelling wisselen elkaar af wanneer Caroline Tensen de uitslag van het DNA-onderzoek bekend maakt. De liefdevolle zorg van een moeder voor haar ernstig gehandicapte zoon, is een van de indrukwekkende verhalen in Familieberichten. Uitgangspunt voor het programma zijn de korte familieberichten in kranten, tijdschriften en op internet. In een van de afleveringen van Lipdub verrassen vriendinnen een 24-jarige vrouw die aan cistic fybrose lijdt, met een videoclip waarin zij zelf optreden. Wanneer de jonge vrouw korte tijd later plotseling overlijdt, is de lipdub een monument van onschatbare waarde. Als partner van Alpe d HuZes besteden onze media veel aandacht aan dit jaarlijks evenement, dat geld inzamelt voor KWF-Kankerbestrijding. In Fietsen naar de top en Knooppunt Kranenbarg volgen we een team uit Prinsenbeek dat zich op deze krachtsinspanning voorbereidt. 15

15 De avond voorafgaand aan Alpe d HuZes zenden we een voorbeschouwing uit op Nederland 1 en op de dag zelf zijn we er tussen en uur met reportages en live beelden. Spirit 24 zendt de hele dag uit vanaf de berg. Knooppunt Kranenbarg maakt er 21 uur radio en ook in de reguliere uitzendingen in de weken voorafgaand aan het evenement staat Alpe d HuZes centraal. Plein 5 zet zich nog meer op de kaart als een programma over de regio. Met live streekmuziek, streekgerechten en de Verkiezing van het Mooiste Dialectwoord (pieneköttel: Winterswijks voor zuinig persoon ). Casa Luna maakt voor het derde jaar op rij een serie Zomernachten. Gasten spreken anderhalf uur over hun leven en wat hen drijft, zonder tussenkomst van een presentator. Music Matters weet zich in 2012 steeds beter een plek te veroveren op Radio 2. Presentator Sander Guis stopt bij 3FM en richt zich volledig op Music Matters. Cappuccino lanceert een rubriek waarin kunstenaars de gelegenheid krijgen om hun kunst aan de man te brengen, want daar schort het bij veel kunstenaars aan. In de zomer gaat Cappuccino in op de uitnodiging van luisteraars op Kreta om daar een crisis check uit te voeren. Zij ergeren zich aan de negatieve berichtgeving over Griekenland. Deugt er werkelijk niets meer aan het zwarte schaap van Europa? Bring It On! brengt weer een ode aan de vrijwilligers in de popmuziek. Traditiegetrouw kiezen de luisteraars The Volunteer of the Year. Behalve programma s die naadloos passen bij de domeinkeuze, zenden we ook een aantal programma s uit dat buiten deze kaders valt. Met Eén tegen 100 en De slimste mens zijn we actief in het genre kennisquiz. Beide programma s zijn een groot succes. De slimste mens gaat de annalen in als dé zomerhit van Drama De NCRV brengt in 2012 twee prestigieuze en gelaagde Nederlandse dramaseries op het scherm: Lijn 32 (met KRO) en De geheimen van Barslet (met NTR). In beide series speelt een mix van gelauwerde acteurs en jong talent. Lijn 32 speelt zich af in het multiculturele Nederland van nu, waarin de onderlinge verbanden minder vanzelfsprekend lijken en mensen zich onveilig voelen. Voor het gerechtsgebouw, waar op dat moment een rechtse politicus getuigt, slaat een bus over de kop. Aanslag of ongeluk? De serie volgt de passagiers van de bus in de aanloop naar die dag. De geheimen van Barslet vertelt het verhaal van de mysterieuze gebeurtenissen die plaatsvinden in het plattelandsdorpje Barslet. Acht bewoners koesteren ieder hun eigen geheim dat de gebeurtenissen in een nieuw licht stelt. Ook deze serie gaat over tolerantie en respect voor de ander. De geheimen van Barslet krijgt een nominatie voor een Gouden Kalf voor Beste Televisiedrama De jeugdserie SpangaS gaat het 6e seizoen in en is een belangrijke pijler van de jeugdprogrammering. De prijzenregen voor Downton Abbey bewijst dat de NCRV met deze serie uitzonderlijk mooi Brits kostuumdrama heeft binnengehaald. Jeugd Met drie grote titels en ruim 400 uitzenduren is de NCRV hofleverancier van Zapp. SpangaS is één van de oudste en meest succesvolle crossmediale projecten op de Nederlandse Televisie. Met SpangaS the Game wordt het SpangaS-concept verder uitgebreid en spelen we in op de trend dat kijkers actief aan de slag willen met wat ze op tv zien. Spelers van de game kunnen voor het eerst zelf rondlopen door de school en op plekken komen als de kantine, het crea-lokaal en het fietsenhok. Met de online game betrekken we kinderen ook op een vernieuwende manier bij diverse maatschappelijke onderwerpen die in de televisieserie aan bod komen, zoals verantwoord omgaan met social media, moderne slavernij en scheiden. Onder de titel Zapp Your Planet staat Zapplive een week lang in het teken van duurzaamheid. In eigen huis wordt Zaak Zappendael, een onderdeel van Zapplive, ontwikkeld. Elf Zapp-presentatoren en -acteurs raken in een moordzaak verzeild. De jonge kijkers kunnen via tv en internet helpen om de moord op te lossen. 16

16 Naam: Floor Hufner Leeftijd: 30 Functie: Adviseur Marketingcommunicatie Werkzaam bij de NCRV sinds: 2008 Mijn werk in een zin Het verzorgen van de pr voor tv- en radioprogramma s, presentatoren en evenementen. Ik ben geschikt voor dit werk omdat... Ik een communicatief en punctueel persoon ben en goed verbindingen weet te leggen. Bovendien ga ik altijd voor het hoogst haalbare. Mijn grootste succes Als ik voor een programma of presentator veel aandacht weet te genereren, geeft dat altijd weer een kick. Een van de hoogtepunten was het tiende seizoen van Man bijt hond. Bijna alle media berichtten hierover met als kers op de taart een optreden in De Wereld Draait Door met bijna alle Man bijt hond-coryfeeën en een groot deel van de redactie. Een hoop geregel vooraf, maar het resultaat was fantastisch. Het moeilijkste aan mijn werk is... Dat ik vaak meer weet dan ik aan anderen mag vertellen. Onmisbaar voor mijn werk Een goed netwerk binnen de journalistiek. Ik werk bij de NCRV omdat... Het een warme club is met een maatschappelijk hart, hierdoor heb ik het gevoel dat ik echt aan iets wezenlijks bijdraag.

17 Naam: Peter Brinkman Leeftijd: 39 Functie: Samensteller Infotainment Radio Werkzaam bij de NCRV sinds: 2003 Mijn werk in een zin Ervoor zorgen dat we elke dag met de hele club een relevant, actueel, gezellig radioprogramma maken waar luisteraars en redactie na afloop een heel goed gevoel over hebben. Ik ben geschikt voor dit werk omdat... Ik een groep goed kan laten functioneren waarin iedereen het gevoel heeft tot zijn recht te komen en waarin we samen met goed resultaat over de finish gaan. Ik schaamde me toen... Ik als regisseur hard in het oortje van de presentator brulde dat de gast nu echt het gedicht nog voor moest lezen. Helaas had ie dat net al gedaan. Mijn meest recente succes Het halen van het 8 uur Journaal met de verkiezing van het mooiste dialectwoord van 2012: Pieneköttel. Het moeilijkste aan mijn werk is... Altijd scherp, origineel en creatief blijven. Maar dat is meteen ook het leukste aan mijn werk. Ik hoop over twee jaar... Nog steeds mooie radio te mogen maken voor NCRV/KRO. Ik werk bij de NCRV omdat... Het echt een geweldige club is met een groot saamhorigheidsgevoel.

18 Zappendael is razend populair, niet alleen op televisie, maar ook op internet. In totaal melden bijna zestienduizend bezoekers zich op de site Zappendael.nl aan om mee te speuren en worden de Zappendael-pagina s ruim 1,4 miljoen keer bezocht. In de BZT Show is niets te gek en gaan grote wensen van kinderen in vervulling. Er valt veel te lachen, maar er zijn ook ontroerende momenten. Zo laat een elfjarig jongetje zijn dreads afknippen. Zijn vriendje is overleden aan kanker en hij schenkt daarom zijn lokken aan Stichting Haarwensen om andere kinderen aan een pruik te helpen. Willem Wever beantwoordt kindervragen over uiteenlopende onderwerpen: van de kunst van het keepen (met Edwin van der Sar) tot de ruimtereis van André Kuipers. Speciale thema s Behalve aandachtsgebieden die richting geven aan het programmapakket, staan er drie thema s op de agenda die ons aanbod eigentijds, aantrekkelijk en relevant houden: maatschappelijke betrokkenheid, crossmediaal werken en programmavernieuwing. Speciale thema s die ook centraal staan in het beleid van de NPO, zoals het bereiken van jongere doelgroepen en de representatie van vrouwen en niet-westerse allochtonen, zijn beschreven in het hoofdstuk Bijdrage aan het publieke bestel. Maatschappelijke betrokkenheid De NCRV is een maatschappelijk betrokken mediaorganisatie. Dat is niet alleen zichtbaar in de onderwerpkeuze van onze journalistieke programma s op Radio 1, Nederland 2 en van NCRV Dokument, maar ook in bijvoorbeeld Man bijt hond, SpangaS, Plein 5 en onze betrokkenheid bij Alpe d HuZes. Zo brengt SpangaS naar aanleiding van een aantal afleveringen in samenwerking met de Stichting Mijn Kind Online een lespakket uit over het omgaan met de digitale wereld en het gebruik van social media. Ook besteedt het programma veel aandacht aan het thema scheiden en zijn acteurs ter gelegenheid van Wereldvoedseldag te gast op een basisschool, samen met de VNvluchtelingenorganisatie UNHCR. Man bijt hond reageert op de eenzaamheid onder ouderen in tehuizen door met behulp van een kaartspel gesprekken over levensvragen te entameren. Het spel wordt ook uitgereikt aan de deelnemers aan de kerstdiners van het Nationaal Ouderenfonds. Plein 5 is nauw betrokken bij de regionale samenleving. Schepper & Co Radio zendt vanuit de gevangenis het bajesconcert uit. NCRV-programma s doen ook mee aan het project Hoezo Armoede?, waaraan omroepen uit zeventig landen zich hebben verbonden. Crossmediaal werken De crossmediale samenwerking tussen radio, televisie en internet leidt bij Alpe d HuZes tot een enorm bereik. Bij elkaar opgeteld worden 6,6 miljoen mensen bereikt, bijna de helft van de Nederlandse bevolking van 10 jaar en ouder. Andere opvallende successen zijn de app bij De slimste mens ( downloads en 1,9 miljoen gespeelde potjes), het transmediale spel Zaak Zappendael ( speurders op internet en 1,5 miljoen bezoeken) en SpangaS de Game. Het crossmediale concept achter In Therapie (2011) is in vakkringen niet onopgemerkt gebleven. Het wordt als casus behandeld in twee vakboeken over crossmediale concepten. Radioprogramma s maken op hun website in toenemende mate gebruik van videomateriaal en camera s in de studio, waardoor het programma op internet ook te zien is. De zeer succesvolle site van Stand.nl krijgt een complete make-over en trekt in 2013 gemiddeld unieke bezoekers per maand. Het aantal crossmediale varianten is groot. Ieder programma zoekt naar die toepassingen die het best aansluiten bij de inhoud en doelgroep. Zo zijn er een lespakket (bij SpangaS), een expositie, theatervoorstelling, fandag en spel (bij Man bijt hond), on line games (Zapplive, Zapp Your Planet), Concert (Schepper & Co Radio). Daarnaast zijn veel programma s actief op Twitter en Facebook (Debat op 2 heeft, omroepbreed, van alle televisieprogramma s het grootste aantal volgers op Twitter). Programmavernieuwing We zenden in 2012 dertien nieuwe programmaseries uit: De rechtbank, De wooncorporatie, Fietsen naar de top 19

19 (Nederland 1); De geheimen van Barslet, De slimste mens, Dossier Wildlife crime, Lijn 32, Van den Elsen wacht op antwoord (Nederland 2); Connected (Nederland 3); Zapp Your Planet (Zapp) Kijk ons nou (Best 24) en Mijn wereld vergaat niet en Sign of the times (Spirit 24). De rechtbank, Zapp Your Planet en De slimste mens krijgen in 2013 een vervolg. De vernieuwing van bestaande programma s gebeurt door de redacties. Zij worden daarbij ondersteund door Team Innovatie. Zo zien Roti op de kaart, Dossier Wild life crime en het alternatieve jaarverslag Altijd Wat voor Dummies het licht. Op die manier wordt ook de Altijd Wat Monitor ontwikkeld en komen de transmediale game Zaak Zappendael en Zappstory tot stand. In het kader van de merkenstrategie zijn plannen ontwikkeld voor Cappuccino, Lunch! en Man bijt hond. Team Innovatie levert daarnaast ook een bijdrage aan de toekomstvisie op strategische innovatie. Het hoofd formats onderhoudt een netwerk van nationale en internationale contacten om in een vroeg stadium een optie te kunnen nemen op nieuwe formats die de positionering van de NCRV verder kunnen versterken. De slimste mens, De wooncorporatie en Connected zijn zo in het portfolio van de NCRV terechtgekomen. Met Barend van Deelen en Wijnand Speelman trekt de NCRV twee talentvolle dj s uit de 3FM-opleiding aan. In hun programma Barend & Wijnand is een grote rol weggelegd voor jong, muzikaal talent en veel live-optredens. Barend & Wijnand is ook live te volgen op Nederland 3. Kort na hun entree bij de NCRV winnen Barend van Deelen en Wijnand Speelman de prestigieuze Marconi Award voor aanstormend talent. Internet In 2012 zijn de activiteiten van de publieke omroep in het digitale domein door nieuwe wet- en regelgeving drastisch beperkt. De NCRV heeft zich met succes geconcentreerd op een aantal profilerende en succesvolle radio en televisietitels. De NCRV is ook online een belangrijke leverancier van jeugdprogrammering. Met de interactieve spellen voor Zapplive en het crossmediale succes SpangaS laat de NCRV zien dat vooruitstrevende formats bij de jeugd goed werken. Het transmediale Zaak Zappendael, waarin kinderen online een moord kunnen oplossen, bevestigt de innovatieve rol van de NCRV. Dat niet alleen kinderen graag een online spel spelen bewijst De slimste mens-app, die keer wordt gedownload. Het aantal bezoekers van de NCRV-sites stijgt met bijna 14% van 1,2 miljoen naar 1,4 miljoen per maand. De stijging van het bezoek zit voornamelijk in Stand.nl, Willem Wever, Man bijt hond en de juridische portal Eerste Hulp Bij Recht. In het kader van de bedrijfsbrede doorvoering van een herkenbare corporate stijl is ook de vormgeving van de websites en andere interactieve uitingen (incl. social media) geüniformeerd. Dit heeft bij het navigeren door de digitale portfolio tot een grotere herkenbaarheid geleid. Themakanalen De NCRV voert het beheer over het themakanaal Best 24. De reductie van het pakket themakanalen gaat ten koste van Spirit 24; de levensbeschouwelijke zender is sinds september een on demand portal binnen het pakket van gezamenlijke portals. Ook over deze portal voert de NCRV het beheer. De programmering van Spirit 24 en Best 24 komt tot stand in overleg met een redactieraad, waarin alle belanghebbende omroepen zitting hebben. Op de startpagina Spirit 24 zijn de (inter)religieuze en multiculturele programma s van alle omroepen on demand beschikbaar. De bezoeker wordt door het aanbod gegidst door het te rangschikken op titel en te bundelen als thema van de week, actualiteit, nieuw, of meest bekeken. Ook is het mogelijk een eigen playlist samen te stellen met favoriete uitzendingen. Spirit 24 speelt hiermee in op een distributiewijze die steeds meer in gebruik raakt en beter past bij de rijkdom in het levensbeschouwelijk domein. Best 24 brengt hoogtepunten uit meer dan zestig jaar televisiehistorie. De nadruk ligt daarbij op programma- 20

20 materiaal met een feel good karakter. Herhalingen worden afgewisseld met nieuwe, eigen series als De eerste keer en Kijk ons nou. Tijdens de sportzomer is Best 24 hét alternatief voor Nederland 1 onder het motto 100% sportvrij. Omdat de abonnees van Vier automatisch overgaan, staat de teller op 31 december op bijna abonnees (inclusief proefabonnementen). Het Vermoeden is alleen via een abonnement te verkrijgen. NCRV-gids De belangrijkste verandering voor de gidsmedewerkers vindt in de laatste dagen van het jaar plaats. Bindinc., de uitgeverij van de NCRV-gids, verhuist naar het AKN-pand aan de s Gravelandseweg in Hilversum. De medewerkers van de NCRV-gids werken nu weer op dezelfde plek als hun collega s van de NCRV. In de aanloop naar Alpe d HuZes is er veel aandacht in de gids voor dit evenement in een serie waarin de NCRVdeelnemers vertellen over hun voorbereiding en motivatie. De nieuwe rubriek Retourtje Man bijt hond wordt goed ontvangen. Mensen die ooit te zien waren in Man bijt hond vertellen hoe het hen is vergaan. Aan de fotografie is veel zorg besteed. Dit jaar zijn zes dubbelnummers uitgegeven, één meer dan in het jaar ervoor. In de zomer valt één keer per twee weken een NCRV-gids op de mat, met een nostalgisch sportthema. Daardoor telt de gids in de rest van het jaar meer pagina s. De werving van nieuwe gidsleden verloopt succesvol, in 2012 zijn er nieuwe abonnees geworven. De NCRVgids komt in 2012 uit op ruim abonnees. Het Vermoeden In september vindt de lancering plaats van het nieuwe tijdschrift Het Vermoeden, een samenwerkingverband met de IKON. Het Vermoeden is een glossy magazine dat op een eigentijdse manier invulling geeft aan zingeving. De ondertitel is: Een tijdschrift vol hemelse wijsheid en aards geluk. Het blad is een samenvoeging van de bestaande bladen Vier en de IKON-krant, telt 92 pagina s en verschijnt vier keer per jaar. De aftrap van Het Vermoeden vindt in september in de Domtoren plaats, met Jacobine Geel en Annemiek Schrijver als gastvrouwen. De lancering levert veel publiciteit op. Het eerste nummer wordt meegestuurd met dagblad Trouw. De wervingsactie is een geweldig succes en levert in korte tijd meer dan tweeduizend nieuwe lidmaatschappen en vijftienduizend proefabonnees op. 21

Profielschets (Vice-) Voorzitter raad van toezicht KRO-NCRV tevens voorzitter raad van toezicht NCRV

Profielschets (Vice-) Voorzitter raad van toezicht KRO-NCRV tevens voorzitter raad van toezicht NCRV Profielschets (Vice-) Voorzitter raad van toezicht KRO-NCRV tevens voorzitter raad van toezicht NCRV 1. Inleiding De Vereniging KRO-NCRV is een samenwerkingsomroep met twee leden, de Vereniging KRO en

Nadere informatie

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD bezoekadres Stationsstraat 29 a 9401 KW Assen postadres Postbus 479 9400 AL Assen telefoon (0592) 30 84 58 fax (0592) 33 15 35 e-mail info@ypsylon.nl KvK Friesland 56.48.77.54 www.ypsylon.nl Functieprofiel

Nadere informatie

Bijeenkomst Co-Creatieteams en kennissessie NPO

Bijeenkomst Co-Creatieteams en kennissessie NPO Bijeenkomst Co-Creatieteams en kennissessie NPO 21 januari 2014 Co-creatieteams bezoeken NPO Op 21 januari 2014 bezochten leden van de co-creatieteams de NPO (nederlandse Publieke Omroep) met een programma

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen MEMO Aan: Van: Voorzitter Stichtingsbestuur Legal Affairs Datum: 28 maart 2014 Onderwerp: Profielschetsen SB, Concept 3 Voor de invulling van de toezichthoudende functie van het Stichtingsbestuur van TiU

Nadere informatie

Profielschets Twee leden Raad van Toezicht KRO-NCRV op voordracht van de KRO Ledenraad

Profielschets Twee leden Raad van Toezicht KRO-NCRV op voordracht van de KRO Ledenraad Profielschets Twee leden Raad van Toezicht KRO-NCRV op voordracht van de KRO Ledenraad 1. Inleiding De Vereniging KRO-NCRV is een samenwerkingsomroep met twee leden, de Vereniging KRO en de Vereniging

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

Inhoud. Verslag Raad van Toezicht 04. Verslag Directie 08

Inhoud. Verslag Raad van Toezicht 04. Verslag Directie 08 Het jaar 2013 staat in het teken van de voorbereiding van de fusie van het omroepbedrijf NCRV met het omroep bedrijf KRO per 1 januari 2014, zoals afgesproken in het in 2012 tot stand gekomen vrijwillig

Nadere informatie

Stappenplan crowdfunding

Stappenplan crowdfunding Stappenplan crowdfunding Voordat je het crowdfundingsproject online zet, is het handig om over bepaalde aspecten na te denken. Denk bijvoorbeeld aan de presentatie van het project, het doelbedrag en de

Nadere informatie

Project: 8216 In opdracht van Platform Amsterdam Samen

Project: 8216 In opdracht van Platform Amsterdam Samen Vervolgevaluatie Project: 8216 In opdracht van Platform Amsterdam Samen drs. Lonneke van Oirschot drs. Jeroen Slot dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018 Hoort bij raadsvoorstel 27-2012 BIJLAGE 2 APPENDIX 1. CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018 1. Doel van de opdracht Winnen van de titel Culturele Hoofdstad van Europa voor het project 2018Brabant

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Omroep Logos

Beleidsplan Stichting Omroep Logos Beleidsplan Stichting Omroep Logos Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Omroep Logos voor de komende drie jaar. Al geruime tijd wordt er binnen het bestuur van Omroep Logos nagedacht over

Nadere informatie

Versie: 0 Versie:1 Datum: 27 april 2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versie: 0 Versie:1 Datum: 27 april 2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Q&A HBO Versie: 0 Versie:1 Datum: 27 april 2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Algemeen Bestellen Betalen Analoge kijkers Technisch

Nadere informatie

Welkom, Gezien de kritiek gisteren uit de krantenwereld doen we het als NOS kennelijk nog niet zo slecht. Wellicht zelfs wel iets te goed. Althans in de ogen van sommigen. Ik heb nieuws voor jullie. We

Nadere informatie

Juryrapport. Gemeente(n): Rotterdam. Omroep: Stichting OPEN Rotterdam. Inzendcategorie: radio. Programmanaam: 010nu

Juryrapport. Gemeente(n): Rotterdam. Omroep: Stichting OPEN Rotterdam. Inzendcategorie: radio. Programmanaam: 010nu Juryrapport Gemeente(n): Rotterdam Omroep: Stichting OPEN Rotterdam Inzendcategorie: radio Programmanaam: 010nu Programmabeschrijving: INZENDING CATEGORIE NIEUWS EN ACTUALITEITEN: 010nu - dagelijks magazine

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Voorlegger. LR1603.Voorlegger invulling vacature(s) Landelijk Bestuur

Voorlegger. LR1603.Voorlegger invulling vacature(s) Landelijk Bestuur Voorlegger Onderwerp Verantwoordelijke Aanleiding Korte inhoud Voorgesteld besluit Procedure vacature(s) landelijk bestuur Landelijk bestuur Er is per direct een vacature ontstaan door het vertrek van

Nadere informatie

Inhoud. Verslag raad van toezicht 05. Voorwoord algemeen directeur 08

Inhoud. Verslag raad van toezicht 05. Voorwoord algemeen directeur 08 Dat er grote veranderingen aankomen is duidelijk voelbaar, maar nog niet zichtbaar in 2011. De organisatie werkt soepel en de acties uit het jaarplan van 2011 realiseert de NCRV ruimschoots. De presentatie

Nadere informatie

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT Beslisdocument Investeringsdossier 2018 BIJLAGE 4 CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT 1. Doel van de opdracht Winnen van de titel Culturele Hoofdstad van Europa voor het project 2018 Culturele

Nadere informatie

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016 Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut Actueel beleidsplan Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut E vrienden@hubrecht.eu 2014-2016 1.1 Inleiding Naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek

Nadere informatie

PROACTIEF TOEZICHT VOBO

PROACTIEF TOEZICHT VOBO PROACTIEF TOEZICHT VOBO Concept Door: Raad van Toezicht Voortgezet Onderwijs Best Oirschot PROACTIEF TOEZICHT VOBO 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Toezichtvisie Vobo... 4 Doel van de Raad van Toezicht Vobo...

Nadere informatie

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 4 Publiciteit... 5 Externe Contacten... 5 Interne Organisatie... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 Stichting SQPN - Jaarverslag

Nadere informatie

Lisa Van Damme. Ik hou ervan om het juiste moment af te wachten!

Lisa Van Damme. Ik hou ervan om het juiste moment af te wachten! 2 portfolio Lisa Van Damme Lisa Van Damme begon, geïnspireerd door sociaal geëngageerde fotografen, op 17-jarige leeftijd aan een studie fotografie. Voor haar is fotografie meer dan een doel; het is eerst

Nadere informatie

1 Debriefing NOS op 3 MediaLAB Project

1 Debriefing NOS op 3 MediaLAB Project 1 Debriefing NOS op 3 MediaLAB Project Beschrijving van de organisatie Volgens de website van de NOSop3 (nos.nl 2011) doet NOSop3 24 uur per dag, 7 dagen per week, as it happens verslag van het laatste

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Bedrijven safari. Daphne Meijer 0821393 CMD 1c

Bedrijven safari. Daphne Meijer 0821393 CMD 1c Bedrijven safari Daphne Meijer 0821393 CMD 1c TamTam Korte historie van het bedrijf Tam Tam is in 1996 opgericht door Paul en Bart Manuel. Paul en Bart zijn als partners aan Tam Tam verbonden en spelen

Nadere informatie

NCRV Verenigingsplan 2015-2020

NCRV Verenigingsplan 2015-2020 1 NCRV Verenigingsplan 2015-2020 Centraal in het Verenigingsplan staan de identiteit van de NCRV en de ambitie om vanuit maatschappelijke betrokkenheid een herkenbare positie in de samenleving in te nemen

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

Samenvatting Coördinatiereglement

Samenvatting Coördinatiereglement Samenvatting 1 Samenvatting De Mediawet bepaalt dat de raad van bestuur van de NPO in een regeling vastlegt hoe NPO uitvoering geeft aan haar taak om de aanbodkanalen van de landelijke publieke mediadienst

Nadere informatie

Merkpresentatie FD Persoonlijk

Merkpresentatie FD Persoonlijk Merkpresentatie FD Persoonlijk 2017 Voorwoord FD Mediagroep kent een grote verscheidenheid aan printspecials die het gehele jaar met Het Financieele Dagblad worden verspreid. Specials met elk een eigen

Nadere informatie

Functieprofiel Raad van Toezicht

Functieprofiel Raad van Toezicht Functieprofiel Raad van Toezicht Opgesteld: november 2014 Vastgesteld: 25 november 2014 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO 1 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO Organisatieschets In 2001 zijn de

Nadere informatie

SPEECH SHULA PREMIEREDINER 2015

SPEECH SHULA PREMIEREDINER 2015 SPEECH SHULA PREMIEREDINER 2015 Al jarenlang beginnen dit soort speeches van televisiebazen met de constatering dat het medialandschap en het kijkgedrag snel veranderen. En wordt er meestal gelijk door

Nadere informatie

radio&tv station voor veteranen en door veteranen.

radio&tv station voor veteranen en door veteranen. Als DJ in Libanon (UNIFIL Detachement DUTCHBATT 83/03-83/10 Nederlandse Unifil Vereniging (NUV) T.a.v. Bestuur NUV Betreft: oprichting www.veteransradio.nl internet online veteranen radio&tv station voor

Nadere informatie

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap De heer S. Dekker Postbus 16375 2500 BD Den Haag

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap De heer S. Dekker Postbus 16375 2500 BD Den Haag Prins Willem Alexanderhof 2595 BE Den Haag t 070 3106686 info@cultuur.nl www.cultuur.nl De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap De heer S. Dekker Postbus 16375 2500 BD Den Haag De wethouder

Nadere informatie

beleidsplan 2010-2015 behorende bij de erkenningsaanvraag van de NCRV d.d. 24-07-2009

beleidsplan 2010-2015 behorende bij de erkenningsaanvraag van de NCRV d.d. 24-07-2009 beleidsplan 2010-2015 behorende bij de erkenningsaanvraag van de NCRV d.d. 24-07-2009 Inhoud 1. De Nederlandse Publieke Omroep 4 2. NCRV binnen de Nederlandse Publieke Omroep 6 3. NCRV-meerjarenbeleid

Nadere informatie

Situatie- en profielschets SKO West- Friesland

Situatie- en profielschets SKO West- Friesland Situatie- en profielschets SKO West- Friesland Werving en selectie 2 leden raad van toezicht Hoorn, juli 2015 Marja de Kruif, senior adviseur Samen inspirerend lerend de toekomst in 1 Wie zijn wij? De

Nadere informatie

Burn-out: een geluk bij een ongeluk

Burn-out: een geluk bij een ongeluk Burn-out: een geluk bij een ongeluk Als ik Els (39) voor het eerst spreek, is zij al bijna een jaar thuis vanwege een burn-out. Ze werkt zeven jaar als communicatiemedewerker voor een sportbond wanneer

Nadere informatie

Still advertentie bovenin (links en rechts mogelijk)

Still advertentie bovenin (links en rechts mogelijk) 9 10.00 Journaal 13.10 Sportjournaal 13. 13.48 Sportjournaal 14.00 Journaal 15. Jinek 16. Kanniewaarzijn 16.55 Kindertijd.45 Sportjournaal (NOS).00 De wereld draait door (VARA).00 Journaal (NOS) L.30 Radar

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal Handboek Politiek Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid van de Derde Kamer der Staten-Generaal, Gefeliciteerd! Deze week ben jij een politicus. Je gaat samen met je klasgenoten discussiëren over

Nadere informatie

De Nacht van de Vlaamse Televisie Sterren 2015 Reglement Stemmingsprocedure

De Nacht van de Vlaamse Televisie Sterren 2015 Reglement Stemmingsprocedure De Nacht van de Vlaamse Televisie Sterren 2015 Reglement Stemmingsprocedure Artikel 1: Voorwerp van het reglement van de stemmingsprocedure 1. Dit reglement regelt de modaliteiten van de stemming, beschrijft

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

Landstede Groep Lid Raad van Toezicht met onderwijskundig profiel

Landstede Groep Lid Raad van Toezicht met onderwijskundig profiel Landstede Groep Lid Raad van Toezicht met onderwijskundig profiel Organisatie Landstede Groep) is een onderwijsorganisatie die voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en onderwijs voor volwassenen

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit)

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) FUNCTIEPROFIEL Functies: Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) 1. ORGANISATIEBESCHRIJVING De Meerwegen scholengroep is een christelijke

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Mondi en Rob Smulders

Mondi en Rob Smulders Introductie Goed beleggen in vastgoed levert een aantrekkelijk rendement op, alleen zijn er de afgelopen jaren heel wat schimmige partijen actief geweest, die de woorden vastgoed en beleggen een onaangename

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

Crossmedia communicatie Examennummer: 91937 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Crossmedia communicatie Examennummer: 91937 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Crossmedia communicatie Examennummer: 91937 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - een case met 10 open vragen (maximaal

Nadere informatie

De Nacht van de Vlaamse Televisie Sterren 2017 Reglement Stemmingsprocedure

De Nacht van de Vlaamse Televisie Sterren 2017 Reglement Stemmingsprocedure De Nacht van de Vlaamse Televisie Sterren 2017 Reglement Stemmingsprocedure Artikel 1: Voorwerp van het reglement van de stemmingsprocedure 1. Dit reglement regelt de modaliteiten van de stemming, beschrijft,

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

Onze gedragscode zorg

Onze gedragscode zorg INTERN RESULTAAT Afspraak is afspraak glashelder MELDPUNT intranet aandacht INZICHT dilemma s BETROUWBAAR Onze gedragscode zorg eerlijk vertrouwenspersonen meer vertrouwen Zo doen we dat samen bij Staedion

Nadere informatie

Stageverslag Danique Beeks

Stageverslag Danique Beeks Stageverslag Danique Beeks Waarom deze stage en hoe zag de stage eruit? Ik heb via Mirthe informatie gekregen over deze stage. Haar achterneef is een van de eigenaren van dat bedrijf. Ze heeft mij deze

Nadere informatie

PROFIELSCHETS LEDEN BESTUUR EN VOORZITTER STICHTING IJSSELGRAAF

PROFIELSCHETS LEDEN BESTUUR EN VOORZITTER STICHTING IJSSELGRAAF PROFIELSCHETS LEDEN BESTUUR EN VOORZITTER STICHTING IJSSELGRAAF 1. Inleiding Stichting IJsselgraaf is een middelgrote stichting met 19 openbare basisscholen in de gemeenten Bronkhorst, Doetinchem en Doesburg.

Nadere informatie

Stichting Regionaal Media Centrum Twente www.rmc-twente.nl

Stichting Regionaal Media Centrum Twente www.rmc-twente.nl Welkom Welkom bij de eerste officiële nieuwsbrief van het Regionaal Media Centrum Twente, kortweg RMC Twente. Wij, Janneke Derckx en Lidewij Peters zijn twee enthousiaste studenten aan de Universiteit

Nadere informatie

Onderzoek bij een ambulancedienst

Onderzoek bij een ambulancedienst THEMA Sibrenne Wagenaar & Joitske Hulsebosch Hoe kan communicatietechnologie organisaties ondersteunen? Onderzoek bij een ambulancedienst In ons privéleven is technologie overal binnengedrongen. We gaan

Nadere informatie

De regionale en landelijke radio & televisie

De regionale en landelijke radio & televisie 25 september 2016 De regionale en landelijke radio & televisie Een verslag gemaakt door Yerin Koekkoek & Sara Lof rtv shit.indd 1 25-09-16 12:00 -Inleiding- Radio en televisie, wie is er niet groot mee

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

S0ch0ng Raadhuisconcerten Hilversum. Beleidsplan Mei 2016

S0ch0ng Raadhuisconcerten Hilversum. Beleidsplan Mei 2016 S0ch0ng Raadhuisconcerten Hilversum Beleidsplan 2017 Mei 2016 Inhoudsopgave Stichting Raadhuisconcerten Hilversum Pagina Inhoudsopgave 2 Introductie 3 Programmering 4 Organisatie 6 Bijdrage aan doelen

Nadere informatie

Campagne lancering e-bookplatform

Campagne lancering e-bookplatform Campagne lancering e-bookplatform In opdracht van de Vereniging Openbare Bibliotheken - BNL Update Utrecht, 25 september 2013 Norbert Koopen We willen de bibliotheken een centrale positie in de Nederlandse

Nadere informatie

Dam tot Damloop. Fédération Française de la Cardiologie

Dam tot Damloop. Fédération Française de la Cardiologie Kit Fondsenwerving De Mobilisation Kit Dam tot Damloop Fédération Française de la Cardiologie Loop voor een goed doel! Deelname aan dit evenement is natuurlijk op zichzelf al een geweldige prestatie, maar

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

CAMPAGNE 13 T/M 18 MAART 2017

CAMPAGNE 13 T/M 18 MAART 2017 CAMPAGNE 13 T/M 18 MAART 2017 LANDELIJKE CROSSMEDIALE PROMOTIECAMPAGNE De nationale Week van Zorg en Welzijn wordt jaarlijks georganiseerd ter promotie van de zorg- en welzijnssector. Van maandag 13 tot

Nadere informatie

DONATEUR KIEST GOEDE DOEL VANWEGE ONDERWERP EN STOPT MET STEUN VANWEGE ONTEVREDENHEID OVER GOEDE DOEL

DONATEUR KIEST GOEDE DOEL VANWEGE ONDERWERP EN STOPT MET STEUN VANWEGE ONTEVREDENHEID OVER GOEDE DOEL Meting maart 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl DONATEUR KIEST GOEDE DOEL VANWEGE ONDERWERP EN STOPT MET STEUN VANWEGE ONTEVREDENHEID

Nadere informatie

Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze

Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze Een wervend spotje op de radio, een pakkende televisiecommercial of een creatieve weggeefactie voor trouwe kijkers en luisteraars.

Nadere informatie

Een veteraan zei ooit tegen mij Als je er niet geweest bent, weet je ook niet wat het is, hoe het voelt. Hij heeft natuurlijk gelijk.

Een veteraan zei ooit tegen mij Als je er niet geweest bent, weet je ook niet wat het is, hoe het voelt. Hij heeft natuurlijk gelijk. Toespraak staatssecretaris Van der Knaap ter gelegenheid van de Opening van de veteranententoonstelling Veteranen. Ingezet in dienst van de vrede. Maandag 7 mei 2007, Stadskantoor Eindhoven. U weet ongetwijfeld

Nadere informatie

Ilta van der Mast Naar een nieuw systeem van sociale volkshuisvesting

Ilta van der Mast Naar een nieuw systeem van sociale volkshuisvesting Ilta van der Mast Naar een nieuw systeem van sociale volkshuisvesting De wijze waarop de woningmarkt nu georganiseerd is met 2,4 miljoen sociale huurwoningen is niet meer houdbaar. We zullen naar een systeemverandering

Nadere informatie

Dichtbij Actueel Verbindend

Dichtbij Actueel Verbindend Dichtbij Actueel Verbindend L1mburg L1mburg Op zoek naar een groot bereik in Limburg? L1 is het toonaangevend informatiemedium van en over Limburg: snel, actueel, onafhankelijk, betrouwbaar, breed toegankelijk

Nadere informatie

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar.

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar. Het seizoen zit er bijna op, het eerste speelt nog in de nacompetitie voor promotie, de jeugdtoernooien gaan beginnen en we hebben nog twee evenementen te goed om dit voetbalseizoen af te sluiten. Als

Nadere informatie

Bereiksonderzoek Lokale omroep

Bereiksonderzoek Lokale omroep BRAND REALITY Bereiksonderzoek Lokale omroep DVJ Insights consultant research expert Inhoud: achtergrond onderzoek Resultaten Televisie Resultaten Radio Resultaten Website conclusies 2 ACHTERGROND - DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Algemeen profiel bestuurskandidaat

Algemeen profiel bestuurskandidaat Algemeen profiel bestuurskandidaat Ieder bestuurslid heeft functiespecifieke taken. Daarnaast vervult hij taken in het algemeen belang van de afdeling of de regio. Elk bestuurslid is in die optiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Kerst met de Zandtovenaar 2016

Kerst met de Zandtovenaar 2016 Kerst met de Zandtovenaar 2016 Kerst met de Zandtovenaar 2016 Kerst met de Zandtovenaar is een kerstspecial voor de publieke omroep (60 minuten), waarin op unieke wijze het klassieke kerstverhaal wordt

Nadere informatie

Verslag raad van toezicht 05. Voorwoord Coen Abbenhuis 11. Samen op de wereld 17

Verslag raad van toezicht 05. Voorwoord Coen Abbenhuis 11. Samen op de wereld 17 2010 is een turbulent jaar in zowel Den Haag als Hilversum. De politieke veranderingen hebben veel invloed op het toekomstperspectief van de publieke omroep. Door de val van kabinet Balkenende IV krijgen

Nadere informatie

Nederlanders aan het woord

Nederlanders aan het woord Nederlanders aan het woord Veteranen en de Nederlandse Veteranendag 2014 Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) Directie Communicatie Documentnummer: TOS-14-066a Belangrijkste inzichten Nederlander hecht

Nadere informatie

Jaarverslag voor Stichting SQPN

Jaarverslag voor Stichting SQPN Jaarverslag voor 2011 Stichting SQPN Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 3 Publiciteit... 4 Externe contacten... 4 Interne organisatie... 5 Financiën... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 Stichting

Nadere informatie

Laat jou(w) Limburg zien DIT IS ZEF MAGAZINE

Laat jou(w) Limburg zien DIT IS ZEF MAGAZINE Laat jou(w) Limburg zien DIT IS ZEF MAGAZINE Kennismakingsgids 2012 Dit is ZEF Magazine! ZEF Magazine is een online magazine voor jonge mensen die wonen in Limburg. ZEF draait niet alleen om nieuwtjes

Nadere informatie

Verkeersongeluk. Misdrijf. Calamiteit. Praktisch. Slachtofferhulp Nederland Veelzijdig deskundig

Verkeersongeluk. Misdrijf. Calamiteit. Praktisch. Slachtofferhulp Nederland Veelzijdig deskundig Misdrijf Verkeersongeluk Calamiteit Juridisch Emotioneel Praktisch Veelzijdig deskundig biedt juridische, praktische en emotionele hulp aan slachtoffers van een misdrijf, calamiteit of verkeersongeluk.

Nadere informatie

Onderwijs met een hart. Strategische agenda

Onderwijs met een hart. Strategische agenda Onderwijs met een hart Strategische agenda 2014-2018 1 Strategische agenda 2014-2018 Inhoud Onze missie 4 Onze kernwaarden 5 Onze identiteit 5 Maatschappelijke ontwikkelingen 6 Professionalisering 6 Passend

Nadere informatie

Dames en heren, Verhalen zijn ook een belangrijk onderdeel van het werk van de Nederlandse Publieke Omroep. Wij willen onze rol blijven spelen in het

Dames en heren, Verhalen zijn ook een belangrijk onderdeel van het werk van de Nederlandse Publieke Omroep. Wij willen onze rol blijven spelen in het Speech Shula Rijxman NFF 1 okt 2015 Dames en heren, Ik ben opgegroeid met verhalen. Mijn familie bestaat uit fantastische verhalenvertellers. Dat is een groot rijkdom. Als wij elkaar zien, is het nooit

Nadere informatie

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS @ ----- Managers en REC-vorming ----- AB ZONDER VOORTREKKERS GEEN VOORUITGANG De wereld van de REC-vorming is volop beweging. In 1995 werden de eerste voorstellen gedaan en binnenkort moeten 350 scholen

Nadere informatie

Coalitie Erbij wil de eenzaamheid in Nederland verminderen door:

Coalitie Erbij wil de eenzaamheid in Nederland verminderen door: Structuur Coalitie Erbij -12 oktober 2017 Inleiding - ambitie Coalitie Erbij wil de eenzaamheid in Nederland verminderen door: - de gemiddelde Nederlander bewuster te maken van de aanwezigheid van de problematiek

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Deze notitie beschrijft het Plan van Aanpak en stappenplan voor de herinvoering van centrummanagement in Valkenswaard. Achtereenvolgens wordt ingegaan

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht De Rading Jeugd & Opvoedhulp

Profiel Raad van Toezicht De Rading Jeugd & Opvoedhulp Profiel Raad van Toezicht De Rading Jeugd & Opvoedhulp Complementair aan de huidige Raad van Toezicht zoeken wij twee leden met specifieke aandachtsgebieden: Financiën & Bedrijfsvoering (affiniteit HRM

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE . > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat

Nadere informatie

Profielschets leden van de raad van toezicht

Profielschets leden van de raad van toezicht Profielschets leden van de raad van toezicht Competentieprofiel voor de raad van toezicht behorend bij de statuten van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 23 mei 2016 Preambule In het licht van good

Nadere informatie

Smidswater. crises in de zorg? drs. Edsco de Heus. 7 oktober 2010

Smidswater. crises in de zorg? drs. Edsco de Heus. 7 oktober 2010 Smidswater crises in de zorg? drs. Edsco de Heus 7 oktober 2010 crises in de zorg 2 Inhoud Wat is eigenlijk een ramp? Media: een ander speelveld, met andere spelregels Nieuwe spelregels of oude wijn in

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013.

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Voorzitter, college, collega raadsleden, mensen op de publieke tribune, luisteraars van de Zuidwest FM en lezers van onze GBWP bijdrage.

Nadere informatie

Onderstaand werken wij de beoordeling van de NPO-begroting 2018 verder uit.

Onderstaand werken wij de beoordeling van de NPO-begroting 2018 verder uit. Prins Willem Alexanderhof 20 2595 BE Den Haag t 070 3106686 info@cultuur.nl www.cultuur.nl 9 november 2017 Kenmerk: Betreft: advies Begroting 2018 NPO Geachte heer Slob, Op verzoek van uw ministerie adviseert

Nadere informatie

Communicatieplan Vrouwenopvang 2011

Communicatieplan Vrouwenopvang 2011 Communicatieplan Vrouwenopvang 2011 In 2010 is het meerjarencommunicatieplan van de Vrouwenopvang vastgesteld en van start gegaan. De Vrouwenopvang heeft voor het eerst een grote publiciteitsactie georganiseerd.

Nadere informatie

Mediabereik Bereikte media Ereveld Vol Leven 2017:

Mediabereik Bereikte media Ereveld Vol Leven 2017: 1 Bereikte media Ereveld Vol Leven 2017: Dit jaar hebben we duidelijk gezien dat het aantal bezoekers aan Nationaal Ereveld Loenen enorm toeneemt na de publiciteit in dag- en weekbladen en de TV uitzending.

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 Positionering Raad van Toezicht in de stichting Artikel 1 De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstelbetreft Een sterke stad verdient een sterke lokale publieke

gemeente Eindhoven Raadsvoorstelbetreft Een sterke stad verdient een sterke lokale publieke gemeente Eindhoven Sector Communicatie Raadsnummer 09. R3034. OOI Inboeknummer o9bstoo53a Beslisdatum B&W a4 maart 2009 Dossiernummer 9I3.I53 Raadsvoorstelbetreft Een sterke stad verdient een sterke lokale

Nadere informatie

Crossmediale campagne

Crossmediale campagne Crossmediale campagne Goede voornemens 2014 Tom Wehkamp 1 1. Inhoud Contents 1. Inhoud... 2 2. Voorwoord... 3 3. Idee... 3 4. Aanpak... 5 5. Crossmedia... 6 6. Begroting... 8 Specificatie... 9 2 2. Voorwoord

Nadere informatie

1 Televisiezenders die men wel eens bekijkt en de mate waarin men deze zou missen. (Basis: n=319)

1 Televisiezenders die men wel eens bekijkt en de mate waarin men deze zou missen. (Basis: n=319) Samenvatting Om een indruk te krijgen van de prestaties van Talpa is de respondenten gevraagd aan te geven naar welke zenders zij wel eens kijken. Van alle zenders die men kijkt is vervolgens vastgesteld

Nadere informatie