Inhoud. Verslag raad van toezicht 05. Voorwoord algemeen directeur 08

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Verslag raad van toezicht 05. Voorwoord algemeen directeur 08"

Transcriptie

1 Dat er grote veranderingen aankomen is duidelijk voelbaar, maar nog niet zichtbaar in De organisatie werkt soepel en de acties uit het jaarplan van 2011 realiseert de NCRV ruimschoots. De presentatie en de prestaties van dit jaar zijn stabiel op een hoog niveau. De raad van toezicht waardeert de resultaten, de inzet en de kwaliteiten van de medewerkers hierin. De omroep slaagt er in om de gedachte van Samen op de wereld uit te dragen in haar programmering, organisatie en bestuur. Maatschappelijke onzekerheid en verharding van de omgangsvormen, geven de NCRV alle ruimte om bij te dragen aan verbinding en respect in de samenleving. De ambitie om daar herkenbaar aan bij te dragen is groot. Naast aandacht voor de uitvoering is er veel aandacht voor de toekomst van de publieke omroep en de NCRV. De grote dreiging is in 2011 allereerst hoe politiek Den Haag zal beslissen over voorgenomen bezuinigingen op de publieke omroep. Vervolgens of Hilversum een uitweg vindt die een nieuw toekomstperspectief biedt voor de publieke omroepen. Fusies van omroepen, al dan niet gedwongen, is de kern van het plan om verslag te bezuinigen. De raad van toezicht deelt de visie van de algemeen directeur dat bij een reductie van het aantal omroepen tot acht, het model de voorkeur heeft. De algemeen directeur draagt actief bij aan de gesprekken tussen de omroepen over dit onderwerp. In de raad van toezicht is het model en de uitwerking hiervan voor de NCRV veelvuldig onderwerp van gesprek. In het geval van een fusie heeft de NCRV de voorkeur om de mogelijkheden te verkennen met de KRO als fusiepartner. De profilering, programmering en de christelijke oorsprong bieden naar het oordeel van de raad van toezicht en de algemeen directeur het perspectief dat het geheel meer zal zijn dan de som der delen. Dat is de inzet voor de besprekingen, die starten nadat de verenigingsraad zich in november uitspreekt voor een bedrijfsfusie met de KRO.In september laat Leo Born weten dat gezondheidsredenen het noodzakelijk maken om, eerder dan de bedoeling was, terug te treden als voorzitter van de raad van toezicht. Leo Born treedt aan in een periode waarin de verhouding tussen vereniging, (toen nog) bestuur en directie niet altijd gemakkelijk is. In dit kader zorgt Leo Born er voor dat, in plaats van het bestuur-/directiemodel, het raad van toezichtmodel wordt ingevoerd. We geven uiting aan onze dankbaarheid voor de verdiensten van Leo Born tijdens zijn afscheid in november. Vicevoorzitter Huibrecht Bos neemt vanaf dat moment het voorzitterschap van de raad van toezicht waar. De raad van toezicht stelt in oktober een benoemings adviescommissie in. De commissie krijgt tot taak geschikte kandidaten voor het voorzitterschap van de raad van publieke omroep in de samenleving en de speciale rol en opdracht van de NCRV daarin. In de eerste plaats vanuit de vraag hoe het stelsel zich zal ontwikkelen. Verder vanuit de vraag hoe we onze betekenis ook met nieuwe media beter kunnen invullen. Tot slot vanuit de vraag hoe de NCRV in de toekomst invulling aan de verbintenis met leden kan geven. Om de richting te bepalen en goed te kunnen bewaken in deze roerige tijden en veranderende omgeving, besluit de raad van toezicht eind 2011 tot het ontwikkelen van een toezichtsplan. In 2011 is een historische stap gezet. De verenigingsraden van de NCRV en KRO spreken zich uit voor een bedrijfs-fusie, de ZVK en de RKK sluiten zich hierbij aan. Een indringende keuze die grote invloed zal hebben op de ontwikkeling van onze organisatie in de komende jaren. Het is een noodzake lijke stap. Op deze manier verzekeren we ons van een sterke uitgangspositie in het hart van een veranderend omroepbestel en het biedt de kans om een grote en krachtige sociaal-maatschappelijke mediaorganisatie te vormen in het midden van de samenleving. De voorgenomen bedrijfsfusie tussen de NCRV en de KRO is het resultaat van uitgebreide besprekingen in een Hilversum tussen alle omroepen. De politiek verlangt van de omroepen bezuinigingen door samenwerking en fusies. De Boston Consulting Group doet in opdracht van de minister onderzoek naar bezuinigingsmogelijkheden bij de publieke omroepen. We werken daar coöperatief en transparant aan mee. De NCRV is voorstander van fusies op basis van verwante missies en steunt het zogenaamde model waar uiteindelijk voor is gekozen. Hierbij ontstaan drie fusieomroepen (NCRV-KRO, VARA-BNN en TROS- AVRO), drie kleinere zelfstandige omroepen (EO,VPRO en MAX) en twee taakomroepen (NOS en NTR). Deze indeling biedt het meeste uitzicht op een pluriform en toekomstbestendig publiek omroepbestel. De landelijke politiek doet er goed aan deze unieke en visionaire keuze van de gezamenlijke omroepen de komende jaren te ondersteunen. Een gezonde relatie tussen Hilversum en de politiek is cruciaal in een tijd waarin de ontwikkelingen razendsnel gaan en het medialandschap voortdurend verandert. Hilversum en Den Haag moeten zich gezamenlijk richten op een mediabeleid waarin we een duidelijke positie verwerven in het internationale media-aanbod. De programma s van de NCRV worden ook in 2011 hoog gewaardeerd en volop geprezen wat ondermeer een nog vollere prijzenkast oplevert. Innovatie blijft een speerpunt. We lopen voorop bij multimediale toepassingen die het publiek nog meer betrekken bij de programma s. Het is voor programmamakers duidelijk wat de blikrichting van de NCRV is. Samen op de wereld blijft in toezicht te werven en te selecteren. De benoemingscommissie komt in het verslagjaar nog niet tot concrete resultaten maar is in staat begin 2012 een unaniem en gefundeerd advies aan de raad van toezicht uit te brengen. De raad van toezicht neemt het advies over en draagt begin maart Dr. E. P. de Jong voor benoeming voor aan de verenigingsraad die daar op 21 maart 2012 mee instemt. De raad van toezicht adviseert en controleert de algemeen directeur en adviseert de verenigingsraad, in het bijzon-der over de financiële en beleidsmatige jaarstukken. Conform de richtlijnen ter bevordering van goed bestuur en integriteit bij publieke omroepinstellingen stelt hij zich onafhankelijk en kritisch op. De raad van toezicht is samengesteld op grond van verschillende competenties, zodat er een brede deskundigheid is. Dat is vastgelegd in een profiel en een reglement voor de raad van toezicht die op de website van de NCRV zijn te vinden. In 2011 komt de raad van toezicht achtmaal in vergadering bijeen: tweemaal in maart, tweemaal in september en verder in juni, oktober, november en december. Ook nemen leden van de raad deel aan de vergaderingen van de ver enigingsraad, commissies van de verenigings-raad en aan diverse bijeenkomsten binnen de NCRV, waaronder een aantal overlegvergaderingen met de ondernemingsraad. De raad toezicht is gewend zijn functioneren jaarlijks te evalueren, conform de Richtlijnen en regelingen Goed Bestuur en Integriteit Nederlandse Publieke Omroep (Code Goed Bestuur). In 2011 is deze evaluatie er echter, door de volle agenda s met de extra vergaderingen, bij ingeschoten. De raad van toezicht betreurt dat zeer en besluit in 2012 extra aandacht te besteden aan deze evaluatie. Zoals gewoonlijk worden, aan de hand van managements rapportages, de realisatie van de begroting 2011 en de doelstellingen op het gebied van programmabeleid en ledenwerving en binding, op de voet gevolgd en besproken met de algemeen directeur en de manager bedrijfsvoering. De raad van toezicht stelt de jaarrekening 2010 vast en keurt de begroting 2012 goed. In de junivergadering is er een ontmoeting met het voltallige managementteam en wordt van gedachten gewisseld over toekomst van de NCRV, gegeven de op handen zijnde fusies binnen het publieke bestel. Een extra vergadering in oktober is noodzakelijk om het voorstel van de raad van bestuur van de NPO voor de uitwerking van het zogenaamde model te bespreken. De raad van toezicht spreekt zich positief uit over dit voorstel. Het voorstel is geheel in lijn met de NCRV-brede visie dat de KRO de meest voor de hand liggende fusiepartner is. Eind 2011 maakt de raad van toezicht een begin met een verdiepingsslag. Zij kijkt vooruit naar de plek en de legitime ring van de al onze programma s en uitingen de rode draad. We onderscheiden ons als verhalenvertellers met een maatschappelijke visie. Het is een enerverende tijd in Hilversum. Er verandert veel maar er blijven ook dingen hetzelfde. Bijvoorbeeld de uitgesproken NCRV-programma s die dagelijks te zien en horen zijn. Programma s die het publiek aanspreken: omdat ze ergens over gaan en een bijzonder verhaal vertellen. Het is een enerverend omroeppolitiek jaar. Het kabinet Rutte kondigt in 2010 in het regeerakkoord al aan dat gefaseerd tweehonderd miljoen wordt bezuinigd op de mediabegroting. Circa honderdvijfentwintig miljoen daarvan moet worden opgebracht door de gezamenlijke publieke omroepen. Minister Van Bijsterveldt van OCW huurt begin 2011 The Boston Consulting Group (BCG) in die haar inzicht moet geven in de wijze waarop deze bezuiniging kan worden ingevuld. In juni schrijft de minister aan de Tweede Kamer dat uit het onderzoek van BCG blijkt dat de bezuinigingen op de landelijke publieke omroep gerealiseerd kunnen worden zonder dat de kwaliteit van de programmering achteruit gaat. jaar Voorwaarde is dat het bestel eenvoudiger wordt, zodat niet alleen overhead kan worden gedeeld, maar ook bij de productie van programma s intensiever samengewerkt kan worden. Productie en programmering kunnen op deze manier veel efficiënter worden. In oktober legt de verenigingsraad van de NCRV in een positioneringsdocument een duidelijke koers vast. Hierin wordt onder meer het volgende wordt gesteld: De NCRV kiest vanuit de protestants-christelijke traditie voor een samenleving waarin de menselijke waardigheid centraal staat. De directe leefomgeving is een belangrijke broed plaats waar de persoonlijke ontwikkeling in eerste aanleg gestalte kan krijgen. Wie zich bewust is van zijn eigen kracht, zal beter in staat zijn open te staan voor het nieuwe en bij te dragen aan het vergroten van verdraagzaamheid en samenhang. Binnen de publieke omroep kiest de NCRV voor samenwerking met omroeporganisaties die vanuit een vergelijkbare maatschappijvisie opereren. Samenwerking op basis van een ideaal, niet uit pragmatisme. De omroepen kiezen gezamenlijk voor het model, dat past bij de voorwaarden van de minister. In het model is plaats voor drie typen vaste bespelers: twee taakorganisaties (NOS en NTR), drie grote A-omroepen op basis van fusies tussen verwante omroepen (NCRV-KRO, AVRO-TROS en VARA-BNN) en drie kleinere B-omroepen met een specifieke bijdrage aan de pluriformiteit van het bestel (MAX, VPRO en EO). In november stemmen de ledenraden van alle omroep verenigingen hiermee in. PowNed en WNL kunnen zich in 2014 aansluiten bij een bestaande omroeporganisatie als zij voldoen 2011

2 Inhoud Verslag raad van toezicht 05 Voorwoord algemeen directeur 08 NCRV Bedrijf 10 Omroeppolitiek 10 Communicatie en leden 12 Media 14 Bijdrage aan het publieke bestel 24 Bedrijfsvoering 30 Ondernemingsraad 34 Verenigingsraad 34 Financieel jaarverslag Bijlagen

3 Verslag raad van toezicht Kijk met een open blik naar de wereld. Inge Aartsen Tuijn, managementassistent Dat er grote veranderingen aankomen is duidelijk voelbaar, maar nog niet zichtbaar in De organisatie werkt soepel en de acties uit het jaarplan van 2011 realiseert de NCRV ruimschoots. De presentatie en de prestaties van dit jaar zijn stabiel op een hoog niveau. De raad van toezicht waardeert de resultaten, de inzet en de kwaliteiten van de medewerkers hierin. De omroep slaagt er in om de gedachte van Samen op de wereld uit te dragen in haar programmering, organisatie en bestuur. Maatschappelijke onzekerheid en verharding van de omgangsvormen, geven de NCRV alle ruimte om bij te dragen aan verbinding en respect in de samenleving. De ambitie om daar herkenbaar aan bij te dragen is groot. Naast aandacht voor de uitvoering is er veel aandacht voor de toekomst van de publieke omroep en de NCRV. De grote dreiging is in 2011 allereerst hoe politiek Den Haag zal beslissen over voorgenomen bezuinigingen op de publieke omroep. Vervolgens of Hilversum een uitweg vindt die een nieuw toekomstperspectief biedt voor de publieke omroepen. Fusies van omroepen, al dan niet gedwongen, is de kern van het plan om te bezuinigen. Koers kiezen De raad van toezicht deelt de visie dat bij een reductie van het aantal omroepen tot acht, het model de voorkeur heeft. De algemeen directeur draagt actief bij aan de gesprekken tussen de omroepen over dit onderwerp. In de raad van toezicht is het model en de uitwerking hiervan voor de NCRV veelvuldig onderwerp van gesprek. In het geval van een fusie heeft de NCRV de voorkeur om de mogelijkheden te verkennen met de KRO als fusiepartner. De profilering, programmering en de christelijke oorsprong bieden naar het oordeel van de raad van toezicht en de algemeen directeur het perspectief dat het geheel meer zal zijn dan de som der delen. Dat is de inzet voor de besprekingen, die starten nadat de verenigingsraad zich in november uitspreekt voor een bedrijfsfusie met de KRO. Samenstelling In september laat Leo Born weten dat gezondheidsredenen het noodzakelijk maken om, eerder dan de bedoeling was, terug te treden als voorzitter van de raad van toezicht. Leo Born treedt aan in een periode waarin de verhouding tussen vereniging, (toen nog) bestuur en directie niet altijd gemakkelijk is. In dit kader zorgt Leo Born er voor dat, in plaats van het bestuur-/directiemodel, het raad van toezichtmodel wordt ingevoerd. We geven uiting aan onze dankbaarheid voor de verdiensten van Leo Born tijdens zijn afscheid in november. Vicevoorzitter Huibrecht Bos neemt vanaf dat moment het voorzitterschap van de raad van toezicht waar. De raad van toezicht stelt in oktober een benoemingsadviescommissie in. De commissie krijgt tot taak geschikte kandidaten voor het voorzitterschap van de raad van toezicht te werven en te selecteren. De benoemingscommissie komt in het verslagjaar nog niet tot concrete resultaten maar is in staat begin 2012 een unaniem en gefundeerd advies aan de raad van toezicht uit te brengen. De raad van toezicht neemt het advies over en draagt begin maart Dr. E. P. de Jong voor benoeming voor aan de verenigingsraad die daar op 21 maart 2012 mee instemt. Taken De raad van toezicht adviseert en controleert de algemeen directeur en adviseert de verenigingsraad, in het bijzonder over de financiële en beleidsmatige jaarstukken. Conform de Richtlijnen ter Bevordering van Goed Bestuur en Integriteit bij Publieke Omroepinstellingen stelt hij zich onafhankelijk en kritisch op. De raad van toezicht is samengesteld op grond van verschillende competenties, zodat er een brede deskundigheid is. Dat is vastgelegd in een profiel en een reglement voor de raad van toezicht die op de website van de NCRV zijn te vinden. Functioneren toezicht en bestuur In 2011 komt de raad van toezicht achtmaal in vergadering bijeen: tweemaal in maart, tweemaal in september en verder in juni, oktober, november en december. 04 NCRV

4 Als je de ander niet ziet staan, loop je ook jezelf voorbij. Michael Abspoel, samensteller en stem van Man bijt hond Ook nemen leden van de raad deel aan de vergaderingen van de ver enigingsraad, commissies van de verenigingsraad en aan diverse bijeenkomsten binnen de NCRV, waaronder een aantal overlegvergaderingen met de ondernemingsraad. De raad van toezicht is gewend zijn functioneren jaarlijks te evalueren, conform de Richtlijnen en regelingen Goed Bestuur en Integriteit Nederlandse Publieke Omroep (Code Goed Bestuur). In 2011 is deze evaluatie er echter, door de volle agenda s met de extra vergaderingen, bij ingeschoten. De raad van toezicht betreurt dat zeer en besluit in 2012 extra aandacht te besteden aan deze evaluatie. Aandachtsgebieden in 2011 Zoals gewoonlijk worden, aan de hand van managementrapportages, de realisatie van de begroting 2011 en de doelstellingen op het gebied van programmabeleid en ledenwerving en binding, op de voet gevolgd en besproken met de algemeen directeur en de manager bedrijfsvoering. De raad van toezicht stelt de jaarrekening 2010 vast en keurt de begroting 2012 goed. In de junivergadering is er een ontmoeting met het voltallige managementteam en wordt van gedachten gewisseld over toekomst van de NCRV, gegeven de op handen zijnde fusies binnen het publieke bestel. Om de richting te bepalen en goed te kunnen bewaken in deze roerige tijden en veranderende omgeving, besluit de raad van toezicht eind 2011 tot het ontwikkelen van een toezichtsplan. Huibrecht Bos, Waarnemend voorzitter raad van toezicht Hilversum, april 2012 Een extra vergadering in oktober is noodzakelijk om het voorstel van de raad van bestuur van de NPO voor de uitwerking van het zogenaamde model te bespreken. De raad van toezicht spreekt zich positief uit over dit voorstel. Het voorstel is geheel in lijn met de NCRV-brede visie dat de KRO de meest voor de hand liggende fusiepartner is. Eind 2011 maakt de raad van toezicht een begin met een verdiepingsslag. Zij kijkt vooruit naar de plek en de legitime ring van de publieke omroep in de samenleving en de speciale rol en opdracht van de NCRV daarin. In de eerste plaats vanuit de vraag hoe het stelsel zich zal ontwikkelen. Verder vanuit de vraag hoe we onze betekenis ook met nieuwe media beter kunnen invullen. Tot slot vanuit de vraag hoe de NCRV in de toekomst invulling aan de verbintenis met leden kan geven. 008 NCRV

5 Voorwoord In 2011 is een historische stap gezet. De verenigingsraden van de NCRV en KRO spreken zich uit voor een bedrijfsfusie, de VKZ en de RKK sluiten zich hierbij aan. Een indringende keuze die grote invloed zal hebben op de ontwikkeling van onze organisatie in de komende jaren. Het is een noodzake lijke stap. Op deze manier verzekeren we ons van een sterke uitgangspositie in het hart van een veranderend omroepbestel en het biedt de kans om een grote en krachtige sociaal-maatschappelijke mediaorganisatie te vormen in het midden van de samenleving. De voorgenomen bedrijfsfusie tussen de NCRV en de KRO is het resultaat van uitgebreide besprekingen in Hilversum tussen alle omroepen. De politiek verlangt van de omroepen bezuinigingen door samenwerking en fusies. De Boston Consulting Group doet in opdracht van de minister onderzoek naar bezuinigingsmogelijkheden bij de publieke omroepen. We werken daar coöperatief en transparant aan mee. De NCRV is voorstander van fusies op basis van verwante missies en steunt het zogenaamde model waar uiteindelijk voor is gekozen. Hierbij ontstaan drie fusieomroepen (NCRV-KRO, VARA-BNN en TROS-AVRO), drie kleinere zelfstandige omroepen (EO,VPRO en MAX) en twee taakomroepen (NOS en NTR). Deze indeling biedt het meeste uitzicht op een pluriform en toekomstbestendig publiek omroepbestel. De landelijke politiek doet er goed aan deze unieke en visionaire keuze van de gezamenlijke omroepen de komende jaren te ondersteunen. Een gezonde relatie tussen Hilversum en de politiek is cruciaal in een tijd waarin de ontwikkelingen razendsnel gaan en het medialandschap voortdurend verandert. Hilversum en Den Haag moeten zich gezamenlijk richten op een mediabeleid waarin we een duidelijke positie verwerven in het internationale media-aanbod. De programma s van de NCRV worden ook in 2011 hoog gewaardeerd en volop geprezen wat ondermeer een nog vollere prijzenkast oplevert. Innovatie blijft een speerpunt. We lopen voorop bij multimediale toepassingen die het publiek nog meer betrekken bij de programma s. Het is voor programmamakers duidelijk wat de blikrichting van de NCRV is. Samen op de wereld blijft in al onze programma s en uitingen de rode draad. We onderscheiden ons als verhalenvertellers met een maatschappelijke visie. Het is een enerverende tijd in Hilversum. Er verandert veel maar er blijven ook dingen hetzelfde. Bijvoorbeeld de uitgesproken NCRV-programma s die dagelijks te zien en horen zijn. Programma s die het publiek aanspreken: omdat ze ergens over gaan en een bijzonder verhaal vertellen. Coen Abbenhuis algemeen directeur Hilversum, april 2012 Onze verhalen raken. Coen Abbenhuis, directeur NCRV 008 NCRV

6 NCRV bedrijf Omroeppolitiek Het is een enerverend omroeppolitiek jaar. Het kabinet Rutte kondigt in 2010 in het regeerakkoord al aan dat gefaseerd tweehonderd miljoen wordt bezuinigd op de mediabegroting. Circa honderdvijfentwintig miljoen daarvan moet worden opgebracht door de gezamenlijke publieke omroepen. Minister Van Bijsterveldt van OCW huurt begin 2011 The Boston Consulting Group (BCG) in die haar inzicht moet geven in de wijze waarop deze bezuiniging kan worden ingevuld. In juni schrijft de minister aan de Tweede Kamer dat uit het onderzoek van BCG blijkt dat de bezuinigingen op de landelijke publieke omroep gerealiseerd kunnen worden zonder dat de kwaliteit van de programmering achteruit gaat. Voorwaarde is dat het bestel eenvoudiger wordt, zodat niet alleen overhead kan worden gedeeld, maar ook bij de productie van programma s intensiever samengewerkt kan worden. Productie en programmering kunnen op deze manier efficiënter worden ingericht. van deze bespelers. In november stemmen de ledenraden van alle omroep verenigingen hiermee in. PowNed en WNL kunnen zich aansluiten bij een bestaande omroeporganisatie als zij voldoen aan het ledencriterium. De minister wordt op de hoogte gesteld van de keuze voor het vrijwillige fusiemodel en met recht kan gezegd worden dat het om historische beslissingen gaat in de geschiedenis van de Nederlandse publieke omroep. Verschillen tussen mensen maken de samenleving sterker. Jurgen van den Berg, presentator Cappuccino, Lunch! en Stand.nl In oktober legt de verenigingsraad van de NCRV in een positioneringsdocument een duidelijke koers vast. Hierin wordt onder meer het volgende gesteld: De NCRV kiest vanuit de protestants-christelijke traditie voor een samenleving waarin de menselijke waardigheid centraal staat. De directe leefomgeving is een belangrijke broedplaats waar de persoonlijke ontwikkeling in eerste aanleg gestalte kan krijgen. Wie zich bewust is van zijn eigen kracht, zal beter in staat zijn open te staan voor het nieuwe en bij te dragen aan het vergroten van verdraagzaamheid en samenhang. Binnen de publieke omroep kiest de NCRV voor samenwerking met omroeporganisaties die vanuit een vergelijkbare maatschappijvisie opereren. Samenwerking op basis van een ideaal, niet uit pragmatisme. De omroepen kiezen gezamenlijk voor het model, dat past bij de voorwaarden van de minister. In het model is plaats voor drie typen vaste bespelers: twee taakorganisaties (NOS en NTR), drie grote A-omroepen op basis van fusies tussen verwante omroepen (NCRV-KRO, AVRO-TROS en VARA-BNN) en drie kleinere B-omroepen met een specifieke bijdrage aan de pluriformiteit van het bestel (MAX, VPRO en EO). De 2.42 omroepen dienen zich aan te sluiten bij één 010 NCRV

7 Communicatie en leden Met Samen op de wereld heeft de NCRV een maatschappijbeeld voor ogen dat we in onze programma s doorvertalen. Samen op de wereld geeft uitdrukking aan de manier waarop de NCRV tegen de samenleving aankijkt. Geen vrijblijvende boodschap maar een opdracht die we serieus nemen. Onze maatschappelijke positionering is helder, ook met het oog op de toekomstige samenwerking met andere omroepen. In 2011 steken we opnieuw veel energie in de interne en externe communicatie over Samen op de wereld. De maatschappelijke vertaling van Samen op de wereld uit zich in de verbinding die we opnieuw aangaan met Alpe d HuZes, een groot evenement waarvan de doelstelling en maatschappelijke betekenis direct aansluiten bij de visie van de NCRV. Enkele eigen onderzoeken in samenspraak met de programmaredacties van Debat op 2 en Altijd Wat (over onder andere bankpersoneel en alcohol en jongeren), leveren publiciteit in andere media op en onderstrepen onze maatschappelijke betrokkenheid. De lancering van het online magazine NCRV Paperclip is een succes. Het innovatieve tijdschrift heeft inmiddels abonnees en blijkt een vernieuwende manier om mensen op de hoogte te brengen van NCRV-programma s. De Samen op de wereld-fotowedstrijd trekt voor het tweede jaar op rij veel deelnemers (2000 inzendingen en stemmers) en wordt afgerond met een expositie in Beeld en Geluid. Het aanbrengen van focus in onze activiteiten betekent dat we afscheid nemen van de tot dan toe gebruikelijke manier van werken met regioteams met vrijwilligers. In een aantal bijeenkomsten staan we stil bij hun betekenis voor onze omroep en worden ze op gepaste wijze bedankt. Ik vind het leuk om mensen op het verkeerde been te zetten. Sanne Blankena, redacteur Cappuccino Voor een krachtige uitstraling is de interne lading van Samen op de wereld van groot belang. In tientallen individuele gesprekken met programmamakers komt naar voren dat NCRV-medewerkers sterk maatschappelijk geëngageerd zijn. Zowel in hun werk als privéleven voelen collega s zich betrokken bij de samenleving en geven ze daar uiting aan, onder andere via een interne postercampagne waarop NCRV-medewerkers te zien zijn met een uitspraak over werk en/of samenleving. Een aantal foto s is gebruikt voor de illustraties in dit jaarverslag. We blijven met succes werken aan de versterking van het merk NCRV. Free publicity is het speerpunt in de programmacommunicatie en levert aansprekende resultaten op. De communicatiemedewerkers slagen erin om de NCRVprogramma s breed over het voetlicht te krijgen waarbij onze maatschappijvisie de nadruk krijgt. Het aantal leden blijft in 2011 stabiel. Het aantal abonnees van de NCRV-gids daalt licht maar dat compenseren we ruimschoots met de groei van steunleden. Vooral diverse wervingscampagnes rond het programma Man bijt hond laten goede resultaten zien en brengen ruim elfduizend nieuwe steunleden op. In totaal werven we ruim zestienduizend nieuwe steunleden. 012

8 Media Er zijn drie belangrijke aandachtsgebieden voor onze programmering: levensbeschouwing, opinie & debat en human interest. Televisie en internet richten zich daarnaast ook op de aandachtsgebieden drama en jeugd. Het vertellen van verhalen loopt als een rode draad door onze programma s. Authentieke verhalen van vooral gewone mensen over hun inspiratie en drijfveren. Aan de hand van persoonlijke verhalen bieden we ook een venster op de samenleving. Onze verhalen onderstrepen onze maatschappijvisie: Samen op de wereld. Levensbeschouwing Onze levensbeschouwelijke programma s zenden we uit onder de titel Schepper & Co. In Schepper & Co in het land staat het leven van de protestant centraal, van orthodox tot vrijzinnig. Schepper & Co aan tafel zoekt de diepte in gesprekken over actuele ontwikkelingen rondom levensbeschouwing en spiritualiteit. In het kader van de 250e uitzending is een drieluik te zien over de dood op verzoek. Hierin het indrukwekkende verhaal van een 88-jarige mevrouw, die niet meer wil leven en besluit euthanasie te laten plegen. Schepper & Co radio krijgt met Hijlco Span een nieuwe presentator. De serie Bijbelse Vrouwen met medewerking van onder andere Carine Crutzen, Halina Reijn en Anna Drijver trekt veel aandacht en is een succes. Opinie & debat Altijd Wat verhuist van de vrijdag naar de dinsdag en verlaat de studio. De focus komt volledig te liggen op eigenzinnige reportages. Over de honger in Afrika maakt Altijd Wat een verhaal over Nederlandse ondernemers die flink verdienen met de productie van voedsel in gebieden waar iedere dag kinderen sterven van de honger. Eigen onderzoek leidt tot een onthullend verhaal over nieuw ontdekte documenten waaruit blijkt dat de Katholieke kerk al eind jaren 50 wist dat er op grote schaal seksueel misbruik plaatsvond. Na dertig jaar nemen we afscheid van Rondom 10. Samen met de KRO beginnen we Debat op 2, waardoor bijna het hele jaar de discussie kan worden gevoerd over actuele maatschappelijke thema s die mensen raken. Ghislaine Plag en Arie Boomsma nemen afwisselend de presentatie voor hun rekening. Stand.nl bestaat in 2011 tien jaar wat wordt gevierd met een boeiende en levendige thema-uitzending over het belang van luisteraars die reageren op het nieuws. In die tien jaar is Stand.nl een begrip geworden dat staat voor integere talkradio. Het programma Lunch! onderscheidt zich steeds meer als mediaprogramma met ruimte voor actualiteiten, debat en een lichte toets bij het nieuws in de vorm van de Nationale Nieuwsquiz. Human interest Hello Goodbye, Knooppunt Kranenbarg, DNA-onbekend, Man bijt hond, Achter de voordeur, De Rijdende Rechter, Babyboom, Lipdub, Dokument, Van de straat, Cappuccino en Plein 5 behoren allemaal tot het aandachtsgebied human interest. Het draait in al deze programma s om de oprechte aandacht voor de verhalen van gewone mensen. Kijkers en luisteraars kunnen zich er aan spiegelen en er troost en inspiratie uit putten. Cappuccino krijgt in oktober met Jurgen van den Berg een nieuwe presentator en dat moment wordt aangegrepen om het format van het programma op een aantal punten te wijzigen. Jurgen van den Berg is ook de vaste presentator van Lunch! en Stand.nl op Radio 1. Knooppunt Kranenbarg is opnieuw het middelpunt van een groot aantal omroepactiviteiten rond Alpe d HuZes, de grootste particuliere inzamelingsactie in Nederland. Knooppunt Kranenbarg begint vijf jaar geleden met uitzendingen rond dit evenement en inmiddels haken steeds meer (NCRV-)programma s en zenders aan. In januari start op Radio 2 het nieuwe ochtendprogramma Music Matters, iedere zaterdag en zondag van 6.00 tot 9.00 uur, gepresenteerd door Sander Guis. Bring It On! op 3FM zet de vrijwilligers in de popmuziek in het zonnetje met de verkiezing van The volunteer of the year. In Plein 5 is het dagboek een terugkerende rode draad. Op Bevrijdingsdag 2011 zijn vijf luisteraars te gast met een dagboekfragment uit de oorlog dat wordt voorgelezen door Kitty Courbois en Bram van der Vlugt. Tijdens het Gouden Televizier Ring-gala wordt Man bijt hond uitgeroepen tot het meest beeldbepalende Vertel elkaar vooral de waarheid, maar blijf wel in gesprek. Ghislaine Plag, presentator Debat op

9 Als je het goed wilt doen, moet je het leuk maken. Beitske Kempenaar, productiemanager tv-programma van de laatste 60 jaar. In meer dan tweeduizend afleveringen toont Man bijt hond een dwarsdoorsnede van de Nederlandse samenleving. In een nieuwe serie Babyboom volgt Caroline Tensen honderd stellen met een kinderwens. In DNA-onbekend krijgen mensen uitsluitsel over hun afkomst. Bijzonder is het verhaal van de twee baby s waarvan nog steeds niet vaststaat of zij bij hun geboorte in 1931 in het ziekenhuis verwisseld zijn. Na ruim vijftig jaar krijgen de inmiddels hoogbejaarde vrouwen in DNA-onbekend eindelijk zekerheid. Dokument maakt zijn reputatie als hét podium voor de maatschappelijke documentaire meer dan waar. Op het Nederlands filmfestival draaien maar liefst acht documentaires die in Dokument te zien zijn. Twee vallen in de prijzen. Zwarte soldaten, met getuigenissen van Nederlanders in de Waffen-SS, wint een Gouden Kalf en De kinderen van De Hondsberg krijgt de publieksprijs. In deze documentaireserie zoekt filmmaker Roel van Dalen zijn hoofdpersonen uit 1998 opnieuw op. Toen liet hij zien hoe observatiecentrum De Hondsberg uit Oisterwijk de kinderen met (licht) verstandelijke beperkingen en ernstige gedragsproblematiek en hun ouders met liefde en zorg begeleidde. Inmiddels zijn de kinderen jongvolwassen. Van de straat is de opvolger van Family Matters. Vijf jongeren tussen de 18 en 25 jaar leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven, dat tot dan toe grotendeels is mislukt. Lipdub is in 2010 een experiment in het kader van TVLab en deed het zo goed in de doelgroepen van Nederland 3 dat we dit jaar (en ook in 2012) een zomerserie kunnen uitzenden. Drama Met Levenslied, In Therapie, Mixed up en SpangaS zijn we op alle zenders aanwezig met kwalitatief hoogwaardig drama van eigen bodem. Een koor, de spreekkamer van een therapeut, de redactie van een tijdschrift en een middelbare school zijn de arena s waarin de kijker zich kan identificeren met de maatschappelijke thema s en persoonlijke dilemma s waar de personages mee worstelen. In de tweede serie van In Therapie is het transmedia storytelling concept nog verder uitgewerkt dan vorig jaar met de inzet van onder andere een veelgebruikte app. Op het jaarlijkse NPOX-festival wordt In Therapie hét voorbeeld genoemd van hoe televisie in de toekomst zal worden gemaakt. Jeugd Met de BZT-show (sinds 2006), Willem Wever (sinds 1994), SpangaS (500 afleveringen), Wil je m n kamer ff zien, en een aantal jeugddocumentaires zendt de NCRV op een omvangrijk, stabiel en gevarieerd programma pakket uit. Wil je m n kamer ff zien is een nieuw format, waarin kinderen een kijkje nemen in elkaars kamer en leven. wordt sinds september driemaal per week uitgezonden en is op dinsdag, donderdag en zaterdag het cement in de programmering van De programma s, met uitzondering van SpangaS en de jeugddocumentaires, worden in eigen huis geproduceerd, wat een grote creatieve dynamiek met zich meebrengt. Speciale thema s Behalve aandachtsgebieden die richting geven aan het programma-aanbod, staan er continu twee thema s op de agenda die ons aanbod eigentijds en aantrekkelijk moeten houden: crossmediaal werken en programmavernieuwing. Speciale thema s die ook centraal staan in het beleid van de NPO, zoals het bereiken van jongere doelgroepen en representatie van jongeren en allochtonen, zijn beschreven in het hoofdstuk Bijdrage aan het publieke bestel. Crossmediaal werken Er is bijna geen programma meer dat zich beperkt tot alleen radio of televisie. Ieder programma heeft een internetsite variërend van een informatiepagina tot een site met een breed additioneel aanbod van video, audio en mogelijkheden tot interactie. Ook maken programma s in toenemende mate gebruik van social media. Apps die met programma s zijn verbonden, krijgen steeds meer toepassingen

10 De Alpe d HuZes is het grote bedrijfsbrede project van 2011 dat vanuit een crossmediaal concept tot stand is gekomen. Onder het motto Opgeven is geen optie beklimmen op 9 juni vierduizend fietsers tot zes keer toe de Alpe d Huez. Radio, televisie, internet, het themakanaal Spirit 24 en de NCRV-gids besteden veel aandacht aan deze inzamelingsactie voor KWF-Kankerbestrijding, die ruim twintig miljoen euro oplevert. In het AKN-gebouw is een supporters home ingericht. Dokument houdt debatten in de Rode Hoed naar aanleiding van de documentaires Nederwiet, De kinderen van de Hondsberg II en een tweeluik over manische depressiviteit bij jongeren. De Man bijt hond serie over het seniorenpopkoor Lust for Life wordt afgesloten met een uitverkocht concert in het DelaMarTheater voor de fans van het programma. Bij de dramaserie Mixed up verschijnt een online tijdschrift. Het gebruik van social media en YouTube voor de verspreiding van content neemt verder toe. Programmavernieuwing We zenden in 2011 veertien nieuwe titels uit. Zes hiervan krijgen zeker een vervolg. Op Radio 2 starten we met het weekendprogramma Music Matters. Met Debat op 2 (in samenwerking met de KRO) verstevigen we onze positie in het domein opinie. Alpe d HuZes is onderdeel van de evenementenprogrammering op Nederland 1. Als mediapartner van de stichting Alpe d HuZes verbindt de NCRV zich met een maatschappelijke organisatie die uitstekend past bij haar missie. Terug naar mijn roti en De NL-test dragen tevens bij aan de diversiteitdoelstellingen van de publieke omroep. De redactie van Casa Luna maakt een tweede reeks Zomernachten waarin de gast een verhaal vertelt zonder tussenkomst van een presentator. In het Radiolab op Radio 1 ontstaat het idee voor 4hetLeven, een radiofonische ode aan overledenen. Dit nieuwe format wordt in 2011 voor het eerst uitgezonden en krijgt een vervolg in Het internetproject OngekendTalent van de NCRV werkt al samen met 3FM en krijgt nu ook een plek op Radio 2 (de CoverContest voor de Top 2000) en op Radio 6 bij het scouten van jong soul- en jazztalent. Cappuccino wordt voor het eerst in het vijftienjarig bestaan volledig vernieuwd. De Ideeënfabriek is nauw betrokken bij de ontwikkeling van Lipdub, Terug naar mijn roti en de Alpe d HuZes. Ook ontwikkelt de fabriek nieuwe formats voor 2012 (3 at home, Tweetwise en de opvolger van en levert ze een bijdrage aan de vernieuwing van enkele radioprogramma s. Heroriëntatie op en verbreding van de creatieve ontwikkelingscapaciteit van de NCRV als geheel, leidt ertoe dat de Ideeënfabriek in 2012 wordt teruggebracht tot een kleine vaste kern, uitgebreid met creative facilitators. Met hun zicht op creatieve processen en kennis van creatieve technieken gaan zij redacties van nieuwe impulsen voor zien bij de permanente innovatie van titels die we in eigen huis produceren. Het hoofd formats onderhoudt een netwerk van nationale en internationale contacten om voor de NCRV in een vroeg stadium een optie te kunnen nemen op formats die onze positionering verder kunnen versterken. In 2011 is verder gewerkt aan de versterking van de visuele component bij de radio. Radiostudio s zijn voorzien van videoapparatuur. Vrijwel alle NCRV-programma s zijn live te zien via internet. Denken in beelden is gemeengoed geworden bij radiomakers. In de productiefase wordt rekening gehouden met de noodzaak van beeldmateriaal. Internet De NCRV is binnen het domein van de publieke omroep een belangrijke speler op internet. We staan bekend als specia list op het gebied van interactie met bezoekers. Naast innovatie en kwaliteit is een groot en stabiel bereik een speerpunt en daar slagen we in 2011 goed in. De bezoekcijfers stijgen met ruim twaalf procent ten opzichte van het jaar daarvoor. De aan programma s gekoppelde internetsites laten stijgende bezoekcijfers zien in vergelijking met De sites van Babyboom, Stand.nl, In Therapie en de jeugdprogramma s worden massaal bezocht. De site van Babyboom blijft ook in de jaren dat het niet is uitgezonden verrassend druk bezocht en als het programma wordt uitgezonden stijgen de cijfers enorm. Bestaande grotere sites zijn doorontwikkeld, met name Man bijt hond en Eerste Hulp bij Recht. Het is nooit zwart of wit. Wij kleuren een verhaal in met nuances waardoor het smoel krijgt. Daan Jansen, verslaggever Altijd Wat 18 NCRV

11 Wie naar Hello Goodbye kijkt, gaat vanzelf meer van mensen houden. Joris Linssen, presentator Hello Goodbye en Joris Showroom Het succes van de publieke omroep op internet wordt door commerciële partijen, waaronder dagbladuitgevers, met argusogen gevolgd. De commerciële lobby leidt tot regelgeving die de activiteiten van de publieke omroep in het digitale domein met ingang van 2012 met tenminste 35% reduceert. De NCRV zet in op minder versnippering van het aanbod. De focus ligt op de ondersteuning van een aantal profilerende radio-, en tv-programma s. De internetonly titels stoten we af, op OngekendTalent na. De afdeling NCRV-i zet opnieuw sterk in op innovatie. Er is een aantal apps ontwikkeld voor iphone en Android. De mobiele app voor In Therapie (zeventigduizend maal gedownload in zeven weken) biedt bezoekers toegang tot de mobiele telefoon van de therapeut. De reacties zijn lovend. Ook Man bijt hond lanceert een app. Via de app kunnen gebruikers honderden uren materiaal terugkijken. De Android-app wordt in zes maanden tienduizend maal gedownload. De iphone-app meer dan dertigduizend maal in één maand. Met het social media-experiment bij In Therapie tonen we aan dat een televisieprogramma goed is te verbreden naar andere platforms. We spreken hier van een transmedia storytelling-concept, waarbij ieder platform z n eigen specifieke bijdrage aan het verhaal levert. Voor de jeugdprogramma s maken we nieuwe games, zoals Code, Ranking the stars. Daarnaast ontwikkelen we het concept Mijn NCRV voor ledenwerving en binding. Themakanalen De NCRV voert het beheer over de themakanalen Best 24 en Spirit 24. Best 24 hoort bij het videopalet van Nederland 1, Spirit 24 maakt deel uit van het videopalet van Nederland 2. De programmering komt tot stand in samenspraak met een redactieraad, waarin alle belanghebbende omroepen zitting hebben. Best 24 laat de kijkers vele interessante, amuserende en kwalitatief hoogwaardige programma s uit het verleden opnieuw beleven. Behalve hoogtepunten uit het omroeparchief maakt Best 24 zelf ook veel nieuwe content staat voor een groot deel in het teken van 60 jaar Televisie. Best 24 neemt het initiatief voor de TV Canon, een overzicht van zestig beeldbepalende programma s sinds de start van televisie in Op de dag dat Best 24 zelf vijf jaar bestaat zendt het onder de titel TV-monumenten in een marathonuitzending meer dan veertig portretten uit van tv-persoonlijkheden die hun stempel hebben gedrukt op 60 jaar televisie in Nederland. Voor Nederland 1 maakt Best 24 de serie Heb je dat gezien. Het programma laat gedenkwaardige momenten uit het rijke televisiearchief zien. De meer dan 300 uitzendingen van het programma scoren met een marktaandeel van 14% bovengemiddeld. Het programmapakket van het interreligieuze en multiculturele Spirit 24 is opgebouwd uit recente en wat oudere programma s van alle levensbeschouwelijke omroepen, én nieuwe content. Nieuw in 2011 zijn: Stellen, een serie over koppels, En toen was er beeld, over 60 jaar levensbeschouwelijke televisie en de multiculturele spelshow Ik weet waar jouw huis woont. Op 9 juni staat Spirit 24 helemaal in het teken van Alpe d HuZes. Een deel van de nieuwe content van Best 24 en Spirit 24 wordt ook uitgezonden op Nederland 1 en 2. NCRV-gids De NCRV-gids voert in 2011 een paar belangrijke veran deringen door. In juli en augustus worden vijf dubbel nummers uitgebracht. De gids valt in die maanden eens per twee weken bij de abonnees op de mat. Na een zeer korte gewenningsperiode komen er aanzienlijk meer complimenten dan klachten binnen. Een geslaagd experiment dat in 2012 wordt herhaald met zes dubbelnummers. Door deze ingreep tellen alle edities van de NCRV-gids de rest van het jaar acht pagina s meer: 96 in plaats van 88. De extra ruimte gebruiken we voor verhalen en rubrieken die aansluiten bij de missie van de NCRV en Samen op de Wereld. Vooral de Schepper & Co pagina s zijn erg geliefd. Daarnaast krijgt de gidsende functie meer aandacht. Door de nieuwe media en andere snelle ontwikkelingen hebben lezers behoefte om door het medialandschap geleid te worden. De NCRV-gids fungeert als gids en biedt houvast met ondermeer de nieuwe rubriek Meer Media. Het werven en behouden van abonnees vergt steeds crea tievere methodes en oplossingen. 026 NCRV

12 In het najaar van 2011 introduceren we het zogenaamde Vipabonnement voor bestaande abonnees. Voor het bedrag van 7,95 ontvangt de abonnee een natuuragenda en lezersvoordeel bij acties. Ruim elfhonderd abonnees gaan hier op in. Nieuwe abonnees worden vooral getrokken met een zeer succesvolle actie met een e-reader en met de actie. Op 11 november kan van 11 tot 11 uur worden gebeld voor een jaarabonnement voor 11 euro. Grappig genoeg levert dat rond de elfhonderd abonnees op. De NCRV-gids werft alleen jaarabonnees vanuit de gedachte dat een goed aanbod voor een langere tijd de lezer sneller bindt dan een proefabonnement. De NCRV-gids komt in 2011 uit op abonnees wat conform de begroting is. De losse verkoop van nummers blijkt niet rendabel genoeg en wordt stopgezet. Vier In 2011 koppelen we de inhoud van Vier, het levensbeschouwelijke kwartaalblad, meer dan voorheen aan de NCRV. Presentatrice Jacobine Geel neemt in ieder nummer een interview voor haar rekening. De oplage is stabiel rond de Opvallend is dat bijna 4000 abonnees van Vier geen abonnement op de NCRV-gids hebben. Ik vind het belangrijk dat mijn werk maatschappelijk nut heeft. Marlies Wendt, assistent productiemanager 022

13 Bijdrage aan het publieke bestel De NCRV moet haar missie en programmatische ambities realiseren binnen de context van de Nederlandse Publieke Omroep. De NPO stelt kaders in de vorm van onder andere kijktijdaandelen, luistercijfers, doelgroepen, kernwaarden, speerpunten, budgetten. Die kaders zijn een doorvertaling van de in het Concessiebeleidsplan vastgelegde afspraken met de overheid. Het is voor de NCRV van belang om de kernpunten van het eigen beleid synchroon te laten lopen met de meerjarenbeleidsplannen en jaarplannen van de NPO. Op die manier kunnen beide partijen elkaar versterken bij het realiseren van de wederzijdse doelstellingen. In constructief overleg met de netcoördinatoren en zendermanagers worden de belangen gewogen. Ook in 2011 leidt dat tot een programmapakket dat voor beide partijen een meerwaarde heeft. Positionering NPO 1 De publieke omroep is van en voor iedereen. De publieke omroep speelt een rol in de Nederlandse samenleving met programma s die informeren, inspireren en amuseren. De Publieke Omroep wil mensen onderling verbinden, hun individuele levens verrijken en hen verrassen met nieuwe perspectieven. De publieke omroep produceert audiovisueel aanbod in zes domeinen: nieuws, opinie, samenleving, expressie, kennis en amusement. Het aanbod van de publieke omroep onderscheidt zich door een aantal basiswaarden, te weten: kwaliteit, betrouwbaarheid, onafhankelijkheid, pluriformiteit, innovatie, variatie, interactie en invloed (op het publieke debat). Vier ambities staan centraal in het beleid: aansluiten bij veranderend mediagebruik, een evenwichtig en onderschei dend media-aanbod, verbeteren van het bereik (met name onder jongeren en allochtonen), vergroten van de impact door meer focus en herkenbaarheid. Veranderend mediagebruik De NCRV maakt meer delen van haar aanbod geschikt voor on-demand toepassingen. De introductie van app s voor Man bijt hond en In Therapie spelen een belangrijke rol bij de verspreiding van dit aanbod en de behoefte van mensen om op elk gewenst moment over audio of video te kunnen beschikken. Maar de kijker verwacht meer dan het lineair kunnen terugkijken van een programma. Hij is steeds meer op zoek naar een mediabeleving rond zijn favoriete merk. De NCRV voorziet in die behoefte door bijvoorbeeld bij drama series verhaallijnen door te laten lopen op andere platforms en bij jeugdprogramma s games te ontwikkelen. Waar nodig wordt hiervoor de content aangepast. Radioprogramma s en onderdelen daarvan zijn snel na uitzending terug te luisteren via de internetpagina van de betreffende titel. Progammamakers zijn behalve met de productie van radio ook bezig met het maken van videomateriaal en foto s. Om aansluiting te houden bij het veranderend mediagebruik, benutten we de kracht van andere platforms. Vaak is dat een NPO-platform, maar ook YouTube, Facebook en andere social media zijn in toenemende mate van belang om onze doelgroepen te blijven bereiken. Evenwichtig en onderscheidend aanbod De NCRV draagt bij aan alle domeinen van de pu blieke omroep met uitzondering van nieuws, dat het exclusieve domein van de NOS is. Uit de aard van onze missie ligt de prioriteit van de NCRV bij opinie en samenleving. In het domein amusement zijn we bewust minder aanwezig. In de najaarsmeting van de NPO-Kwaliteitskaart scoren alleen Eén tegen 100, De Rijdende Rechter, Generatie 2010 en Mixed up op een aantal parameters lager dan het gemiddelde van vergelijkbare programma s van de publieke omroep. Alle andere programma s scoren gelijk aan, of hoger dan het gemiddelde van vergelijkbare programma s. Hello Goodbye, DNA-onbekend, Joris Showroom, Man bijt hond, Een huis vol en Downton Abbey doen het op een aantal parameters significant beter. De NCRV speelt een prominente rol op de nieuws- en actua liteitenzender Radio 1. De bijdrage aan ontspanning en expressie wordt geleverd op Radio 2, 3FM, Radio 4 en Radio 5 Nostalgia. De levenbeschouwelijke programma s zijn te horen in het weekeinde op Radio 5. De NCRV is authentiek. Echt. Geen opsmuk. Harm Boerma, beleidsadviseur televisie Verbinden, verrijken, verrassen. Concessiebeleidsplan NPO

14 Neem je eigen verantwoordelijkheid en oordeel niet over iemand anders. Wilko van Iperen, eindredacteur NCRV-i Nederlandse makelij Met uitzondering van twee documentaires en een aantal aangekochte dramaseries en speelfilms, zijn alle programma s die de NCRV uitzendt van Nederlandse makelij. Vrouwen en allochtonen Representatie is een van de speerpunten van de Publieke Omroep in de huidige Concessieperiode. Met het Ministerie van OCW is afgesproken dat de representatie van vrouwen en niet-westerse allochtonen aan het eind van deze periode in 2016, meetbaar moet zijn verbeterd. Daarom hebben omroepen met de NPO afgesproken in welke programma s zij een extra inspanning zullen leveren om de representatie van niet-westerse allochtonen te verbeteren. Van de NCRV zijn vijf televisieprogramma s door NPO gemonitord 2. In vier volwassen programma s is gemiddeld 12,5% van de gasten niet-westers allochtoon, bij de BZT-show is dit 15,5% 3. In Hello Goodbye zijn relatief de meeste nietwesterse allochtonen te zien (20,7%), in Altijd Wat de minste (5,8%). De resultaten van de onderzochte radiotitels, Lunch! en Stand.nl, zijn nog niet bekend. De programmamakers krijgen tijdens een workshop handvatten om betere aansluiting te vinden bij allochtone doelgroepen. Programma s die niet onder de monitor vallen, maar waar in wel is gestreefd naar een betere afspiegeling van de multiculturele samenleving zijn onder andere: SpangaS, Generatie 2010, Zo vader zo puberzoon, Een huis vol, Man bijt hond (De Flat), de NL-test, Terug naar mijn roti en Achter de voordeur. Het percentage vrouwelijke gasten in de door NPO gemonitorde titels voor volwassenen is 37,4%. In Hello Goodbye zijn de meeste vrouwen te zien (56,4%), in On Air de minste (25,3%). De BZT-show scoort 56%. De NCRV is beheerder van Spirit 24, een samenwerkingsverband van alle levensbeschouwelijke omroepen, met veel multiculturele content. Verbeteren bereik Het aandeel van de gezamenlijke publieke tv-zenders tussen 18 en 24 uur is gedaald van 37,6% in 2010 naar 34,4% in Deze daling is voor een belangrijk deel te verklaren door het ontbreken van grote sportevenementen en de groei van RTL-4 door een sterke weekendprogrammering, met o.a. The Voice of Holland en Ik hou van Holland. Nederland 1 is ondanks een daling van het kijktijdaandeel ook in 2011 met 20,8% weer marktleider van zowel de pu blieke als de commerciële zenders. Ook Nederland 2 en 3 verliezen kijktijdaandeel. De gemiddelde kijktijd is gelijk aan 2010 met 191 minuten per dag. Het percentage uitgesteld kijken binnen zes dagen na de uitzending blijft sterk stijgen: van 2,1% in 2010 naar 2,9% van de totale kijktijd. De kijktijd blijft gelijk ondanks het ontbreken van grote evenementen als WK en Olympische Spelen. Het gemiddelde kijktijdaandeel van de NCRV in het tijdvak is met 9,7% bijna gelijk aan De leefstijlgroepen Betrokken gelovigen, Traditionele streekbewoners en Kritische verdiepingzoekers weten we goed te bereiken, evenals de eigen leden. Jonge connectors zijn het meest ondervertegenwoordigd in de samenstelling van ons publiek 4. De bijdrage aan het totale kijktijdaandeel van de publieke omroep is 9,5%. Met een bijdrage van 26% aan het kijktijdaandeel van is de NCRV de belangrijkste bespeler op deze zender. De best bekeken NCRV-series zijn Eén tegen 100 en DNAonbekend met gemiddeld resp. 1,6 en 1,4 miljoen kijkers. De Eén tegen 100 aflevering van 9 oktober is met 1,8 miljoen kijkers de best bekeken NCRV-uitzending van het jaar. De kijkers geven de NCRV-programma s een 7,6 als gemiddeld rapportcijfer. Het gemiddelde van alle programma s bij de publieke omroep is een 7,5. De Downton Abbey-aflevering van12 november is met een 8,6 de hoogst gewaardeerde uitzending van de NCRV. 2 Altijd Wat, Hello Goodbye, On Air, Rondom 10, BZT-show 3 De in 2011 gepresenteerde cijfers betreffen het jaar Recentere cijfers zijn niet beschikbaar. 4 Door een andere indeling in leefstijlgroepen is het niet mogelijk een vergelijking met voorgaande jaren te maken. 027

15 Het marktaandeel van de radiozenders van de publieke omroep stijgt structureel in Dat is opvallend omdat de zenders veel last hebben van de branden in de zendmasten van IJsselstein en Hoogersmilde op 15 juli Deze branden zorgen voor veel ontvangstproblemen, met name op de FM-frequentie vooral bij de publieke stations. De publieke omroep verliest aanwijsbaar marktaandeel door deze problemen; Radio 1 heeft er het meeste last van. Dat het marktaandeel over het hele jaar toch stijgt, is dus een enorme opsteker. De meeste radioprogramma s van de NCRV kennen in 2011 een groter luistertijdaandeel van in het jaar daarvoor en een groter bereik. Lunch! op Radio 1 en Bring It On! op 3FM doen het met name heel goed. Knooppunt Kranenbarg en Music Matters op zondag doen het iets minder goed. Dat heeft voor een deel te maken met de genoemde branden als ook met veranderingen. De ervaring leert dat wijzigingen in de radioprogrammering op korte termijn altijd tot daling van de luistercijfers leidt. Jongere doelgroepen In vergelijking met 2010 is de gemiddelde kijker weliswaar jonger geworden (van 55 naar 54 jaar), maar het substantieel verbeteren van het bereik onder een jongere doelgroep vereist een andere programmapakket en aanzienlijk meer zendtijd op Nederland 3. Met onze dramaseries en het betrekken van social media bij de programma s zoeken we aansluiting bij een jonger publiek. De NCRV levert een enorme inspanning bij de ombouw van Radio 2. Die zender verlegt de primaire aandacht van de leeftijdsgroep 55+ naar jaar. Alle NCRV-titels op Radio 2 zijn in 2011 aangepast om aan de doelstelling bij te dragen. Op 3FM haalt Bring It On! ruimschoots het beoogde bereik binnen de leeftijdsgroep jaar. Journalistieke kwaliteit en pluriformiteit Met NPO zijn afspraken gemaakt over onze bijdrage aan de journalistieke kwaliteit en pluriformiteit van de publieke omroep. De afspraken betreffen Altijd Wat en Rondom 10/Debat op 2. De gemeenschappelijke journalistieke kwaliteits kenmerken van beide programma s zijn: onderwerpen op de agenda zetten, onderzoeksjournalistiek en het bevorderen van de meningsvorming rond sociaal-maatschappelijke thema s. Rondom 10/Debat op 2 is daarnaast een spiegel van de maatschappij en wakkert het debat aan. Altijd Wat werkt nauw samen met burgers om sneller, gedetailleerder en persoonlijker informatie en beeldbronnen te verkrijgen (social journalism). In het totaal van actualiteiten- en opiniërende programma s onderscheiden Altijd Wat en Rondom 10/Debat op 2 zich door hun eigenzinnige journalistieke keuzes en de vele mogelijkheden voor publieksparticipatie in verschillende gradaties van intensiteit. Altijd Wat profileert zich ook met columnisten met een uitgesproken mening. De focus van Altijd Wat en Rondom 10/Debat op 2 ligt op sociaalmaatschappelijke thema s. In de najaarsmeting van de NPO-kwaliteitskaart scoort Altijd Wat hoger dan publieke programma s in hetzelfde genre op de dimensies pluriformiteit en onafhankelijkheid. Uit het voorjaarsonderzoek blijkt dat Rondom 10 in het voorjaar van 2011 hoger scoorde dan publieke programma s in hetzelfde genre op de dimensies kwaliteit, betrouwbaarheid, onafhankelijkheid, pluriformiteit en interactie & invloed. Samenwerking met andere omroepen De NCRV werkt constructief samen met KRO (Debat op 2, Je echte lever), NOS (Alpe d HuZes), EO (De Grote Bijbelquiz) en met alle omroepen die uitzenden op Op de radio wordt samengewerkt met alle omroepen op Radio 2 in de Top 2000 en op 3FM in Serious Request, de decemberprojecten van de publieke omroep. Ook op de andere zenders wordt in voorkomende gevallen samengewerkt. Als beheerder van de themakanalen Best 24 en Spirit 24 speelt de NCRV een initiërende rol bij samenwerking tussen de omroepen die zitting hebben in de redactieraad van deze kanalen. Non-lineaire aanbod De NCRV bevordert de betrokkenheid van het publiek bij het non-lineaire aanbod onder andere door luisteraars en kijkers tijdens radio- en televisie uitzendingen door te verwijzen naar het non-lineaire aanbod en door het ontwikkelen van applicaties voor mobiel gebruik. Uiteindelijk vind je vooral troost in elkaar en niet in jezelf als individu. Hijlco Span, presentator van Plein 5, Schepper & Co en Casa Luna 028

16 Bedrijfsvoering Personeel & Organisatie Eind 2011 zijn er in totaal 250 medewerkers in dienst van de NCRV. Het gemiddelde aantal fte s daalt van 249,81 naar 234,6. In 2011 bedraagt het aantal medewerkers met een contract voor bepaalde tijd 33,2%. De gemiddelde leeftijd van de medewerkers is 39,5 jaar. Het ziekteverzuim, exclusief zwangerschapsverlof, is ten opzichte van 2010 licht gedaald van 4,08 % naar 4,04% Huisvestingsonderzoek Eind januari doet een gespecialiseerd bureau in opdracht van NCRV, KRO, AVRO en Stichting AKN, een onderzoek naar de bezetting en het gebruik van het AKN-pand. De conclusie is dat de huidige bewoners van het AKN-gebouw bereid zijn voor voldoende ruimte te zorgen om Bindinc, na verstrijking van de huurovereenkomst van hun huidige pand (1 januari 2013), in te huizen in het AKN-gebouw. BCG-rapport Begin 2012 huurt Minister Van Bijsterveldt van OCW de Boston Consulting Group (BCG) in. Dit bureau moet haar inzicht geven in de wijze waarop de bezuiniging op de publieke omroep, die het kabinet zich heeft voorgenomen, kan worden ingevuld. Alle omroeporganisaties moeten hun financiële gegevens ten behoeve van dit onderzoek ter beschikking stellen aan BCG. Loopbaanoriëntatietrajecten In de CAO voor het omroeppersoneel is vastgelegd dat omroepwerkgevers medewerkers eens per vijf jaar een loopbaanoriëntatie moeten aanbieden. Dit voorjaar biedt de NCRV haar medewerkers een dergelijk traject aan, waarbij gekozen kan worden uit twee verschillende bureaus met elk een eigen aanpak. In 2011 maken circa 145 medewerkers gebruik van dit aanbod. Frictiekosten Eind september laat de minister van OCW per brief onder andere weten dat de publieke omroepen tot uiterlijk 31 maart 2012 in de gelegenheid zijn een globale opgave frictie kosten in te leveren bij OCW, die het gevolg kunnen zijn van reorganisaties na fusie. Deze globale opgave is nodig om in de komende jaren daadwerkelijk voor vergoeding van (een gedeelte) van deze frictiekosten in aanmerking te kunnen komen. Nadat medio november de ledenraden van de NCRV en de KRO zich hebben uitgesproken voor een bedrijfsfusie, worden de besprekingen geïntensiveerd. Gezamenlijk wordt eind 2011 en begin 2012 hard gewerkt aan het opstellen van de gevraagde opgave frictiekosten. Code Goed Bestuur Deze regeling, sinds 1 januari 2006 van kracht, is ook dit jaar bekend gemaakt aan alle nieuwe medewerkers. De structuur voor bestuur en toezicht van de NCRV is neergelegd in haar statuten. Deze statuten voldoen aan de eisen van de Code Goed Bestuur. De taakverdeling en werkwijze van de raad van toezicht zijn opgenomen in een profiel en een reglement, die via internet te raadplegen zijn. De raad van toezicht bespreekt in principe één keer per jaar zijn eigen functioneren en het functioneren van de algemeen directeur. In de jaarrekening wordt de totale bezoldiging vermeld van de algemeen directeur en de leden van de raad van toezicht. De financiële commissie van de verenigingsraad verleent goedkeuring aan de vergoedingen aan de raad van toezicht. Op internet staat een overzicht van de nevenfuncties van de algemeen directeur en van de leden van de raad van toezicht. Voor nevenfuncties van medewerkers van de NCRV geldt de regeling nevenwerkzaamheden, die in lijn is met de richtlijn integriteit. Op internet kan iedereen in de Code Goed Bestuur de aanbevolen codes en registers raadplegen. Het betreft onze integriteitscode, programmatische gedragscode, ons redactiestatuut en klokkenluidersregeling alsmede onze registers beleggingen, financiële belangen van medewerkers en/of hun partners in ondernemingen of organisaties die directe of indirecte relaties hebben met de NCRV en geschenken. Dit jaar zijn er geen geschenken geregistreerd. Wij voldoen hiernaast ook aan de bepalingen van richtlijn 4 over cofinanciering (ideële sponsoring). De redactionele onafhankelijkheid van programmamedewerkers is vastgelegd in het redactiestatuut. Onze programma s worden gemaakt zonder inhoudelijke bemoeienis van overheidsinstanties of commerciële partijen. Samen op de wereld is een opdracht om er met anderen iets van te maken. Eric van Onna, eindredacteur televisie 030 NCRV

17 De mening van onze kijkers en luisteraars doet er toe. We maken wel gebruik van fondsen van ideële organisaties. Allianties met ideële organisaties worden gezien als normaal in het maatschappelijk middenveld en als ondersteuning van de legitimiteit van omroepen. Vanzelfsprekend gebeurt dit altijd met behoud van journalistieke onafhankelijkheid. De wijze van samenwerking valt binnen de grenzen van de Mediawet en de Code Goed Bestuur en Integriteit. Van buitenproducenten vragen wij standaard een dekkingsplan over inkomsten en uitgaven. Daarnaast voegen wij in contracten een expliciete bepaling ter zake toe. De omvang van de ideële sponsoring is transparant en wordt vermeld in de jaarrekening. Uiteraard houden we ons ook aan de bepalingen van de richtlijnen 5 en 6. Deze hebben betrekking op interactieve telefoondiensten, sms, 0900-lijnen, mobiel internet en marketing. Petra Moonen, teamleider Onderzoek

18 Ondernemingsraad In de overlegvergaderingen van de ondernemingsraad met de algemeen directeur komen in 2011 onder meer aan de orde: Begroting, managementrapportages, jaarverslag, sociaal jaarverslag en jaarrekening Jaarplan en te verwachten advies- en instemmingsverzoeken Beleidskader interne communicatie Nota personeelsbeleid Troef in Handen Uitbreiding productiebureau TV Omroeppolitieke ontwikkelingen Uitkomst rapport BCG Mogelijke fusie met KRO en samenwerking met IKON en ZVK Huisvestingsonderzoek Adviesaanvraag reorganisatie Ideeënfabriek Verenigingsraad In 2011 vergadert de verenigingsraad driemaal. Naast de reguliere vergaderingen in april en november, vindt in oktober een extra vergadering plaats waarin Leo Born aankondigt het voorzitterschap van de raad van toezicht van de NCRV in november neer te leggen. De verenigingsraad stelt, op voorstel van de raad van toezicht, een profielschets op voor de opvolger van Leo Born en stemt in met de wervingsprocedure die de raad van toezicht voor ogen heeft. De raad buigt zich in de aprilvergadering over het jaarverslag en de jaarrekening van Op basis daarvan verleent de verenigingsraad de bestuurder en de raad van toezicht met genoegen decharge. Zij volgt daarmee de adviezen die de commissie van overleg en de commissie financiën uitbrengen, over respectievelijk het gevoerde programmabeleid en financieel beleid. In alle verenigingsraadsvergaderingen dit jaar komen de omroeppolitieke ontwikkelingen en de fusiebewegingen binnen het publieke omroepbestel, uitgebreid aan de orde. In de extra vergadering in oktober, stelt de verenigingsraad een positioneringsdocument vast waaruit blijkt dat de NCRV-verenigingsraad de KRO de meest voor de hand liggende fusiepartij vindt, bij voorkeur versterkt met IKON/ZVK en RKK. Vooral ook omdat de idealen en uitgangspunten van deze organisaties sterk overeenkomen. Dat levert naar het oordeel van de verenigingsraad een duurzaam fundament voor een fusie van bedrijfsorganisaties op, met behoud van identiteiten en merken. Als je echt naar elkaar luistert, hoor je zoveel meer. Jetske van den Elsen, presentator van de BZT-show en Van den Elsen wacht op antwoord In november vindt de overdracht van de voorzittershamer plaats en neemt de verenigingsraad afscheid van Leo Born, in dankbaarheid voor wat hij voor de NCRV heeft betekend. Huibrecht Bos, vicevoorzitter van de raad van toezicht, neemt het voorzitterschap van de raad van toezicht waar totdat een nieuwe voorzitter is gevonden

19 financieel jaarverslag over het boekjaar 2011 ontleend aan de jaarrekening Bijgaand treft u de samengevatte jaarrekening aan van de NCRV over het boekjaar Deze is ontleend aan de jaarrekening De volledige jaarrekening is bij ons op te vragen. Het saldo uit gewone bedrijfsvoering bedraagt Begroot was een nulresultaat. Het saldo wordt gedoteerd aan de overgedragen reserve media-aanbod. Deze dotatie is als last in de exploitatierekening 2011 opgenomen. De omvang van het eigen vermogen bedraagt na verwerking van het resultaat ultimo ,7 miljoen. De algemene reserve is ongewijzigd en bedraagt 27,5 miljoen. Door NPO is de omvang van de reserve media-aanbod gemaximeerd op het toegestane bufferniveau ultimo 2011 ad 2,2 miljoen. Dit is 0,2 miljoen lager dan voorgaand jaar. De overgedragen reserve voor media-aanbod maakt geen onderdeel uit van het eigen vermogen maar is gepresenteerd onder de kortlopende schulden. Deze bedraagt ultimo ,1 miljoen en wordt in 2012 ingezet voor programmadoeleinden. Het jaar 2011 is uitermate succesvol geweest voor NCRVproducties. Diverse programma s werden onderscheiden. Man bijt hond werd verkozen tot het meest beeldbepalende programma uit de geschiedenis van de televisie en de drama series werden hoog gewaardeerd. Voor 2012 wordt opnieuw een goede intekening van programma s gerealiseerd. Wel zullen in 2012 minder dramaseries worden uitgezonden dan in het afgelopen jaar. In het kader van de door het kabinet genomen bezuinigingsmaatregelen heeft de minister in 2011 een onderzoek laten uitvoeren naar de wijze waarop de publieke omroep de geplande bezuinigingen kan realiseren. Dit zal worden gerealiseerd door een hervorming van het bestel middels fusies zoals die van NCRV met KRO, RKK en VKZ, en door efficiënter programmeren en produceren van het mediaaanbod. De concrete uitwerking van de hiertoe benodigde maatregelen krijgt in 2012 en verder zijn beslag. In het kader van de bezuinigingen wordt ook een onderzoek uitgevoerd naar het optimaliseren van de huisvestingssituatie binnen de hele publieke omroep. De NCRV streeft hierbij naar een optimale bezetting van het bedrijfspand aan de s-gravelandseweg. In 2012 worden nadere gesprekken gevoerd tussen de omroepen en Sanoma Media Netherlands BV over de voorwaardelijke opzegging door Sanoma Media Netherlands BV van de samenwerkingsovereenkomst ten aanzien van de gezamenlijke exploitatie van programmabladen. De directie is verantwoordelijk voor het opzetten en in stand houden van systemen voor interne controle en risicobeheersing. Deze omvatten beleidsvorming, processen, taken en gedragingen van de NCRV die het gezamenlijk mogelijk maken de doelstellingen te realiseren en mogelijke eventuele wezenlijke fouten of verliezen en een onjuiste voorstelling van zaken te voorkomen, of vroegtijdig te signaleren. Uit analyse en beoordeling in 2011 door de directie van het risicobeheersingsysteem blijkt dat - voldoende inzicht bestaat in de mate waarin de NCRV haar doelstellingen bereikt, - de NCRV zich houdt aan geldende wet- en regelgeving, - de financiële verslaglegging geen onjuistheden van materieel belang bevat. De publieke omroep werkt met een eigen gedragscode: Richtlijnen ter bevordering van Goed Bestuur en Integriteit bij de Publieke omroepinstellingen. De naleving van deze richtlijnen is in de jaarrekening 2011 geïncorporeerd. In 2011 heeft door omstandigheden geen evaluatie plaatsgevonden door de raad van toezicht van het eigen functioneren. De evaluatie zal in het voorjaar 2012 plaatsvinden. Hilversum, 20 maart 2012 H.M.I. Abbenhuis algemeen directeur

20 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de directie en de raad van toezicht van Nederlandse Christelijke Radio Vereniging Ik werk al 23 jaar bij de NCRV en heb er nog steeds niet genoeg van. Miranda van Es, productieleider televisie De in dit verslag op pagina 36 tot en met 57 opgenomen samengevatte jaarrekening, bestaande uit de samengevatte balans per 31 december 2011 en de samengevatte exploitatierekening over 2011 met bijbehorende toelichtingen, is ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening van Nederlandse Christelijke Radio Vereniging te Hilversum over Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij die jaarrekening in onze controleverklaring van 20 maart De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van de Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording landelijke publieke mediainstellingen, Wereldomroep en Ster Het kennisnemen van de samengevatte jaarrekening kan derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening van Nederlandse Christelijke Radio Vereniging. Verantwoordelijkheid van de directie De directie van de vereniging is verantwoordelijk voor het opstellen van een samenvatting van de gecontroleerde jaarrekening in overeenstemming met de grondslagen zoals beschreven in de toelichting. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de samengevatte jaarrekening op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands Recht, waaronder Standaard 810, Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten. Oordeel Naar ons oordeel is de samengevatte jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten consistent met de gecontroleerde jaarrekening van Nederlandse Christelijke Radio Vereniging voor het jaar geëindigd op 31 december 2011 in overeenstemming met de grondslagen zoals be schreven in de toelichting. Utrecht, 20 maart 2012 PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. P. Jongerius RA

Terugblik 2009 Nederlandse Publieke Omroep

Terugblik 2009 Nederlandse Publieke Omroep 1. Waarom publieke omroep? Terugblik 2009 Nederlandse Publieke Omroep TERUGBLIK 2009 NEDERLANDSE PUBLIEKE OMROEP Inhoud 1. Algemeen 2. Terugblik platforms 3. Digitale strategie en innovatie 4. Samenwerking

Nadere informatie

advies voor een toekomstbestendige publieke omroep

advies voor een toekomstbestendige publieke omroep advies voor een toekomstbestendige publieke omroep Inhoud Ten geleide 5 Durf te veranderen 13 1. De urgentie 25 2. Waarom de publieke omroep bestaat 37 3. Een inhoudelijk sterk en open bestel 53 1. Een

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan Jaarplan 2015 Inhoudsopgave 5 Voorwoord 6 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s 7 6 7 8 2 Opzet jaarplan 3 Missie, visie, kernwaarden 3.1 Missie 3.2 Visie 3.3 Kernwaarden

Nadere informatie

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst Cluster Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst voorwoord De afgelopen jaren heeft het Cluster Jongerenmarketing geprobeerd een beter beeld te krijgen van jongeren en hoe deze doelgroep

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Save the Children Jaarverslag 2010 foto cover: foto save cover: the akash children / panos pictures foto: save foto: the save children the children Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter...

Nadere informatie

Sector onder de radar Visitatieonderzoek en toekomstverkenning van de publieke lokale mediasector en de OLON. Amsterdam, 22 november 2010

Sector onder de radar Visitatieonderzoek en toekomstverkenning van de publieke lokale mediasector en de OLON. Amsterdam, 22 november 2010 Sector onder de radar Visitatieonderzoek en toekomstverkenning van de publieke lokale mediasector en de OLON Amsterdam, 22 november 2010 Sector onder de radar De publieke lokale mediasector. Een sector

Nadere informatie

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken Strategisch beleid 2013-2016 KopGroep Bibliotheken www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken inhoud strategisch beleid 2013-2016 Voorwoord 4 Korte terugblik 6 Maatschappelijke

Nadere informatie

Positionering merkbeeld

Positionering merkbeeld Positionering en merkbeeld Schatkamer van de Toekomst Positionering en merkbeeld Schatkamer van de Toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 6 Huidige status merkbeeld 8 4. Uitwerking merkbeeld 27 4.1 Logo 28 4.2

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Adviesrapport in opdracht van het bestuur, met instemming van de Raad van Toezicht van de Samenwerkende Hulporganisaties. 3 februari 2014. Colofon

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur Jaarverslag 1 2011 2 Voorwoord In dit (digitale) jaarverslag 2011 blikken we terug op een wederom roerig jaar op de financiële markten. De marktontwikkelingen en gesignaleerde risico s maken eens te meer

Nadere informatie

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago nummer 1 januari 2014 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago > O2A5 en

Nadere informatie

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen Ik hoop dat ze zelfstandige wereldburgers worden Wow! Kunnen wij zulke hoge mensen in het echt zien? 5 10 PAOO courant www.paoo.nl Platform allochtone ouders en onderwijs Effect na één jaar PAOO: 22 lokale

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas. Lectoraat Crossmedia Business. www.museumkompas.nl. Hogeschool Utrecht. BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas. Lectoraat Crossmedia Business. www.museumkompas.nl. Hogeschool Utrecht. BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1.Beschrijving 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is het Paleis het Loo? 3 1.3

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam

jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam 1 DELTA N.V. The multi-utility company Elke dag werken aan een leefbare toekomst. DELTA is een multi-utility company. Wij

Nadere informatie

Met Maxima wijzer in geldzaken

Met Maxima wijzer in geldzaken Met Maxima wijzer in geldzaken Nederlandse Vereniging van Banken Bank Wereld Kwartaalblad, nummer 1, april 2011 Ruimte voor Code Banken Vrouwen naar de top Vuist tegen internetfraude Het Korps Landelijke

Nadere informatie

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK.

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. Herziene editie 2014-2015 Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4

Nadere informatie

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen Handreiking Social media en de JGZ Een wereld vol kansen Colofon Titel Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen. Een uitgave van NCJ, februari 2012 Auteurs Krijn Pons, Robert Kroon, Alares Marcel

Nadere informatie

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 34 Evaluatie van de samenwerking tussen Kerk in Actie en ICCO en de ProCoDe-aanpak van de ICCO Cooperatie Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 Generale Synode April 2014 Expertisecentrum

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los

Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los NU. 1/6 Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los Interview met Muriel Arts MURIEL ARTS (1964) STUDEERDE TANDHEELKUNDE EN STARTTE VERVOLGENS EEN COMMERCIËLE INTERNATIONALE CARRIÈRE BIJ UNILEVER.

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie