NCRV Verenigingsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NCRV Verenigingsplan 2015-2020"

Transcriptie

1 1 NCRV Verenigingsplan Centraal in het Verenigingsplan staan de identiteit van de NCRV en de ambitie om vanuit maatschappelijke betrokkenheid een herkenbare positie in de samenleving in te nemen als een vereniging die zich inzet voor een hechte samenleving en vanuit de vereniging toegevoegde waarde biedt bovenop de programmering voor radio, televisie en internet. Aan de orde komen het christelijk sociaal denken, de missie en identiteit van de Vereniging NCRV, de verbondenheid met het omroepbedrijf, de Vereniging, haar strategie en haar doelstellingen. Vanuit dit Verenigingsplan worden op jaarbasis in een activiteitenplan de strategische keuzes in concrete activiteiten uitgewerkt. Dit plan is een dynamisch plan dat jaarlijks zal worden geëvalueerd. Christelijk sociaal denken als kompas De NCRV Vereniging is geworteld in het christelijk sociaal denken. Belangrijk element in de christelijk sociale visie is dat de overheid en de verschillende maatschappelijke groepen of gemeenschappen eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden hebben. De overheid en deze gemeenschappen zijn gelijkwaardig. Zij zijn verantwoording schuldig aan God. De overheid moet wel ingrijpen, als en voor zover in bepaalde gemeenschappen de verantwoordelijkheden niet opgepakt worden. Maar verder moet zij terughoudend zijn. En als zij ingrijpt, moet zij dat zo doen, dat de gemeenschappen zoveel mogelijk gestimuleerd worden hun eigen verantwoordelijkheid weer op zich te nemen. Dit noemde Kuyper soevereiniteit in eigen kring. Deze visie werkt tot in de huidige tijd door en heeft samen met het katholieke zogenaamde subsidiariteitsbeginsel geleid tot een sterk maatschappelijk middenveld in ons land. Het subsidiariteitsbeginsel houdt in dat mensen zelf zich organiseren om volwaardig en volledig aan de maatschappij te kunnen deelnemen en daarmee vorm geven aan hun wereld. Mensen organiseren zich in verschillende soorten gemeenschappen, door zich bijvoorbeeld in te zetten in de eigen wijk, door lid te worden van of zich actief in te zetten voor een (geloofs)gemeenschap of een politieke partij. De gemeenschappen die zo ontstaan, richten zich vanuit de eigen verantwoordelijkheid op wat zij beschouwen als een goede samenleving. Andere beginselen die centraal staan in het christelijk sociaal denken zijn menselijke waardigheid, eigen verantwoordelijkheid, solidariteit en gerechtigdheid.

2 2 Het christelijk sociaal denken: soevereiniteit in eigen kring, menselijke waardigheid, eigen verantwoordelijkheid, solidariteit en gerechtigheid De menselijke waardigheid en het recht op respect zijn in de visie van het christelijk sociaal denken van God gegeven en daarmee niet afhankelijk van wetten en regels. Het streven naar een goede samenleving is de verantwoordelijkheid van iedereen, en niet louter de taak van de overheid. Deze twee beginselen leiden tot de opdracht aan de individuele mens solidair te zijn met mensen die om redenen van armoede, ras of geloof uit de samenleving zijn gestoten. Alleen door deze opdracht als je persoonlijke verantwoordelijkheid te ervaren, kan de menselijke waardigheid geëerbiedigd worden en de goede samenleving dichterbij gebracht. In het christelijk sociaal denken is de mens een verantwoordelijk wezen dat antwoord geeft aan God die hem aanspreekt. Dat geeft richting. Maar hij is ook een enkeling in gemeenschap. Daarom heeft de mens het nodig samenwerking te zoeken met anderen. Hij is ook niet lid van één, maar van meerdere gemeenschappen tegelijk: een gezin, een school, een bedrijf, een kerk, een volk. Ook die verschillende gemeenschappen hebben hun eigen verantwoordelijkheid. Het christelijk sociaal denken wil niet alleen de verantwoordelijkheid van de enkele mens, maar ook die van de verschillende gemeenschappen bevorderen. Gerechtigheid is een dragend beginsel dat wordt getoetst aan de orde van God, zoals die duidelijk wordt uit de Bijbel. Het laatste woord is dus niet aan groepen die op een bepaald moment de macht hebben, zoals de rijken of juist de armeren of wie ook. De macht dient in dienst van het recht te staan. In het christelijk sociaal denken dient gerechtigheid om toestanden te meten aan het Koninkrijk van God en alles wat daarmee in strijd is te bestrijden. Het christelijk sociaal denken beweegt mee met de tijdgeest. In recente discussies wordt christelijk sociaal denken niet beschouwd als een gesloten denksysteem. Vanuit openheid en christelijke waarden worden vragen gesteld bij maatschappelijke ontwikkelingen en naar oplossingen gezocht die aansluiten bij die waarden. Met dit denken als basis kiest de NCRV voor een samenleving waarin de menselijke waardigheid centraal staat en wil zij bijdragen aan het vergroten van verdraagzaamheid, solidariteit, samenhang en humaniteit. Zo neemt de NCRV Vereniging als uitgangspunt voor haar handelen de protestants-christelijke traditie. Een levende traditie, die in staat is om de geest van de tijd te verstaan en passende vertalingen te vinden. Missie en identiteit Vereniging NCRV De NCRV is een maatschappelijk betrokken vereniging die zich laat inspireren door het protestantschristelijke gedachtegoed en zich inzet voor de kwaliteit van de samenleving en dat van oudsher via de media wil bewerkstelligen. Daarbij is haar kernbelofte: inspireren tot samen leven. De NCRV Vereniging heeft een samenleving voor ogen waarin mensen in wederzijdse verbondenheid met elkaar leven. Dat is een samenleving waarin verschillen worden geaccepteerd en gewaardeerd, en waarin mensen interesse hebben in de ander, diens omstandigheden en beweegredenen. Het gaat om een pluriforme maatschappij die ruimte biedt aan verschillende opvattingen en leefstijlen. Alleen zo kunnen mensen zinvol samen leven en samen werken met behoud van ieders eigenheid. De NCRV Vereniging wil een wezenlijke bijdrage leveren aan het vergroten van de samenhang in de samenleving. De NCRV Vereniging spant zich in voor een samenleving die ruimte biedt voor allerlei opvattingen en leefstijlen. Verschillen tussen mensen zijn vanzelfsprekend en mogen benoemd worden. De NCRV Vereniging wil mensen aansporen zich in elkaar te verdiepen en hun horizon te verbreden.

3 3 Het waarom voor de NCRV Vereniging stamt uit onze christelijke wortels. De NCRV Vereniging wil omkijken naar andere mensen en zich mede verantwoordelijk voelen voor het welzijn van onze medemensen, ongeacht de specifieke kenmerken van die personen. De NCRV streeft naar een tolerante samenleving waarin voor ieder plek is Een tolerante samenleving is een krachtige samenleving. Dat is de overtuiging die de NCRV Vereniging heeft. De NCRV Vereniging wil wezenlijk bijdragen aan deze samenleving; We zijn Samen op de Wereld. Als vereniging wil de NCRV een verbindende factor zijn in de Nederlandse samenleving. De NCRV wil laten zien wat mensen bezielt en verbindt De NCRV Vereniging wil mensen verbinden en faciliteren dat mensen met elkaar in gesprek gaan, dat mensen luisteren en gehoord worden. De NCRV Vereniging spant zich in voor een samenleving die ruimte biedt voor allerlei opvattingen en leefstijlen. De NCRV wil er aan bijdragen dat mensen die dichtbij elkaar wonen weer met elkaar in contact komen en zich weer verbinden Samenwerking zoeken we in het bijzonder met partners en maatschappelijke en culturele organisaties waarmee wij de christelijke identiteit en waarden delen. Dat kunnen zowel nationale als regionale of zelfs lokale verbanden zijn. Verbondenheid met het omroepbedrijf KRO-NCRV De NCRV Vereniging is onlosmakelijk verbonden met het omroepbedrijf KRO-NCRV en stelt zich mede ten doel het imago van het omroepbedrijf te blijven helpen versterken. Het omroepbedrijf KRO-NCRV verleent specifieke diensten aan de Vereniging NCRV waaronder het uitvoeren van de activiteiten ten behoeve van de ledenwerving en het ledenbehoud, het verrichten van de financiële- en ledenadministratie, het bestuurlijk ondersteunen van de NCRV Vereniging en de Regionale commissies en het voorbereiden van de relevante jaarstukken. KRO-NCRV geldt voor de Mediawet als erkenning houder. In die hoedanigheid is de KRO-NCRV verantwoordelijk voor het functioneren van de ledenverenigingen KRO en NCRV, waarbij onder meer van belang is dat deze verenigingen (blijven) voldoen aan de verplichtingen op grond van de Mediawet. Vereniging De NCRV Vereniging wil een vereniging zijn met leden die zich verbonden voelen met het gedachtengoed, de kernwaarden en de NCRV programmering. De NCRV Vereniging ziet haar functie onlosmakelijk verbonden met het omroepbedrijf, maar wil deze ook onafhankelijk daarvan kunnen definiëren. We willen een vereniging zijn waarbij de leden een goed gevoel hebben, omdat de vereniging dicht bij hun belevingswereld staat en het goede doet.

4 4 Wij willen een grote en levende gemeenschap zijn, die de verenigings democratie hoog in het vaandel heeft. De leden zijn immers onze basis, het is hun stem die wij via de media willen laten horen in het publieke domein. Oud en jong zijn welkom bij de NCRV Vereniging. Niet leeftijd is bij ons de verbindende factor, maar een gedeeld levensgevoel en waardepatroon. De NCRV wil aanwijsbaar een bijdrage leveren met de Vereniging aan de sociale cohesie Vanuit haar missie wil de NCRV Vereniging midden in de samenleving staan en haar leden een betekenisvol lidmaatschap bieden, gestoeld op christelijke waarden. De NCRV Vereniging wil daarbij een eigentijdse vertaling bieden van onze protestante achtergrond. Daarbij onderzoekt de NCRV Vereniging continu hoe die maatschappelijke verankering op eigentijdse wijze verder gestalte kan krijgen. Een belangrijke ontwikkeling is die in de richting van actieve communities, waarbij nieuwe vormen van lidmaatschap horen en waarvan participatie een belangrijk onderdeel uitmaakt. Voor jongere generaties draait lidmaatschap immers om persoonlijke belangen en interesses, en het kunnen meedoen; het draait niet meer zoals vroeger om het behoren tot dezelfde zuil. In toenemende mate zal de NCRV Vereniging daarvoor de meerwaarde van het lidmaatschap aan moeten kunnen tonen. Daarvoor hebben wij meerdere instrumenten tot onze beschikking zoals de bladen, het internet en (crossmediale) evenementen. Natuurlijk is er ook sprake van deze meerwaarde door de omroepactiviteiten via radio, televisie en internet. Alle verenigingsinspanningen om leden te werven en te binden, zijn er op gericht om de NCRV Vereniging een zo groot mogelijke, brede en door burgers gedragen gemeenschap te laten zijn met een gezamenlijke visie op samen leven. Strategie Nieuwe dimensie De NCRV Vereniging wil een nieuwe brede maatschappelijke dimensie aan haar bestaan toevoegen die een breed publiek aanspreekt en dient te leiden tot een extra motivatie tot steunlidmaatschap. Zo blijft de Vereniging NCRV een grote vereniging met impact in de samenleving en maatschappelijk draagvlak. Er is onderzoek gedaan naar mogelijke scenario s voor Verenigingen van de Toekomst. Daar zijn 3 scenario s uitgekomen voor NCRV en ook KRO: 1. Binding vanuit een levensbeschouwelijke overtuiging. De NCRV Vereniging is een eigentijdse beweging met lage drempel die mensen bindt op hun gemeenschappelijke levensbeschouwelijke overtuiging. 2. Binding op programma s. De NCRV Vereniging is een eigentijdse omroep die mensen bindt op programma s die aansluiten op Samen op de wereld. 3. Binding op gezamenlijke activiteiten De NCRV Vereniging is een platform voor mensen die zich herkennen in de waarden van Samen op de wereld en op zoek zijn naar gelijkgestemden om samen activiteiten te ondernemen. Deze laatste richting is de meest potentiële richting waarbij we aanvullen dat het dan gaat om het

5 5 ontwikkelen van activiteiten die aansluiten op de levensbeschouwelijke beleving en identiteit van de NCRV Vereniging, in samenhang met de programmering. Doelgroep In de afgelopen 5 jaar was de strategie gericht om van al onze kijkers, onze fans, zo veel mogelijk leden te verbinden aan de NCRV Vereniging door ze een aanbod te doen dat past bij hun interesse. Dit gold voornamelijk voor het programma Man Bijt Hond en in mindere mate ook voor Hello Goodbye. Deze strategie is succesvol geweest maar is tevens ook arbeidsintensief en kostbaar. Onze leden scharen zich rondom een gemeenschappelijke mens- en maatschappijvisie, een gemeenschappelijk levensgevoel of dezelfde levensstijl, waardepatroon. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat er genoeg potentie zit in de Nederlandse bevolking om nieuwe leden te werven voor de NCRV Vereniging, niet zozeer vanuit de kerkelijke protestantse zuil maar wel vanuit waarden en normen, terug te vinden in het christelijk sociaal denken. De NCRV kan nieuwe leden vinden in de groep mensen die vanuit naastenliefde al actief zijn in vrijwilligerswerk voor buren, bejaarden of gehandicapten Wij zien als onze doelgroep de mensen die zichzelf herkennen in onze vereniging, waarbij betrokkenheid, verbondenheid en hulp vanuit naastenliefde belangrijk zijn en tevens de interesse in religie en levensbeschouwelijke zaken. Onze doelgroep wordt gevormd door mensen die kiezen voor een samenleving waarin verschillende meningen leefwijzen en visies positief worden gewaardeerd en waar een belangrijke plek bestaat voor de christelijke inslag. Zij streven naar een samenleving waarin men elkaar een handje helpt. Onze leden doen ook veel aan vrijwilligerswerk, o.a. aan buren-, bejaarden- of gehandicaptenhulp. We noemen deze groep de Samen op de Wereld groep van de NCRV Vereniging. Het mooie van deze doelgroep keuze is tevens dat we de huidige leden aan ons blijven binden, inclusief de meer kerkelijke protestanten en het de mogelijkheid geeft om nieuwe leden aan ons te gaan binden die niet of minder kerkelijk zijn, maar waarden, normen en zingeving belangrijk vinden. Ook biedt de nieuwe dimensie de mogelijkheid te verjongen in de doelgroep. Dit zal dan voornamelijk zitten in de doelgroep 45+. Propositie lidmaatschap We willen leden voor een langere termijn aan ons binden en hen een duurzame propositie bieden. Een duurzame propositie waarin we aanwijsbaar een bijdrage leveren met de vereniging aan de sociale cohesie. De NCRV propositie: Een tolerante samenleving waarin we mensen met elkaar verbinden De Nederlandse maatschappij wordt steeds individualistischer. Door te luisteren en te praten help je elkaar en zorg je voor toenadering en begrip in plaats van wegkijken en verwijdering. Weg van alleen maar het eigenbelang, richting een maatschappij waarin steeds meer plek is voor de noden van de ander. Een ander bijstaan, open staan voor een ander, geeft betekenis aan samen op de wereld, niet alleen voor jezelf, ook voor een ander. Samen sta je sterk. Dat is de belofte die we willen invullen vanuit onze missie. De NCRV Vereniging draagt daarmee bij aan de sociale cohesie in Nederland. Vanuit deze achtergrond zal de NCRV Vereniging een extra dimensie ontwikkelen die een breed publiek aanspreekt en past bij de propositie van de NCRV: een bijdrage leveren aan een hechte en tolerante

6 6 samenleving door vooral gesprekken en ontmoetingen te faciliteren. Men kan hierbij denken aan buurtactiviteiten, charitas-activiteiten, ontmoetingen etc. Een en ander is ook goed te koppelen aan bepaalde overkoepelende thematiek zoals de strijd tegen eenzaamheid. Als NCRV-lid draag je bij aan meer tolerantie in de samenleving, maak je gesprek en ontmoeting mogelijk Als NCRV-lid draag je je steentje bij aan een zorgzame samenleving in Nederland. Een lidmaatschap werkt door op meerdere fronten: Je levert met je lidmaatschap steun voor maatschappelijke projecten. Je kunt beslissen zelf in kleine of grote vorm mee te doen aan projecten die de sociale cohesie bevorderen. Met je bijdrage lever je steun aan de programma s op radio, televisie en internet die maatschappelijke thema s op de kaart zetten. Positionering & profilering In 2013 is er gekozen om op het niveau van het omroepbedrijf te fuseren tot KRO-NCRV terwijl de beide ledenverenigingen KRO en NCRV ook blijven bestaan. Daarom is het belangrijk dat de NCRV Vereniging zich blijft profileren. Over 5 jaar wil de NCRV Vereniging een profiel hebben waarin de NCRV Vereniging bekend staat als maatschappelijk betrokken vereniging die zich inzet voor een hechte samenleving en vanuit de vereniging toegevoegde waarde biedt bovenop de programmering voor radio, televisie en internet. Doelstellingen NCRV Vereniging De NCRV Vereniging wil ook in de toekomst goed verankerd blijven in de maatschappij via haar vereniging en bijdragen aan het creëren van een zorgzame en betrokken samenleving waarin plek is voor iedereen, ook de meest kwetsbaren in onze maatschappij. De komende jaren bouwen we de positionering en profilering van de NCRV Vereniging verder uit door: Aan te sluiten bij landelijke of regionale projecten die impact genereren. Deze te ondersteunen of op te starten en groter te maken in samenwerking met (christelijke) maatschappelijke organisaties. Door Regionale commissies regionaal te faciliteren maatschappelijk betrokken initiatieven te steunen of op te starten, die bijdragen aan de propositie van de NCRV. Campagne te voeren om de optelsom van alle initiatieven uit te dragen en de NCRV propositie bekend te maken aan Nederland. Vanuit het omroepbedrijf programmering uit te blijven zenden die voor het overgrote deel aansluit bij de missie van de NCRV Vereniging, zoals vastgesteld in het strategisch beleidsplan: verbinden, inspireren en duiden. Het behouden van een vitale vereniging door ledenwerving en ledenbinding. Tijden veranderen en nieuwe leden werven om vitaal te blijven is geen sinecure. De traditionele omroepgids is niet meer aantrekkelijk voor jongere doelgroepen en is daarmee als ledenbindend middel aan het eind van zijn levenscyclus. Strategisch gezien zal de focus komen te liggen op het aantrekken van met name nieuwe steunleden. Op middellange termijn willen we een kwalitatieve groei op steunleden realiseren: duurzame nieuwe leden op ideële gronden.

7 7 De verdere uitontwikkeling van een nieuwe strategische dimensie door bijvoorbeeld met de leden een maatschappelijk probleem aan te pakken heeft tijd nodig. Daarom is een significant resultaat in de vorm van een stijging van kwalitatieve steunleden niet reëel in de eerste 3 jaren. Eerst zal de bewijsvoering van de nieuwe propositie bekend moeten worden bij de doelgroep. De NCRV Vereniging wil een grote vereniging blijven met impact in de samen leving en maatschappelijk draagvlak Leden werven Door de verdere ontwikkeling van een nieuwe dimensie zal het werven van leden langs twee sporen worden uitgevoerd: enerzijds via de nieuwe dimensie en de daaraan gerelateerde activiteiten, anderzijds door werving via reeds bekende en beproefde methodieken (zoals programmavoordeel). De focus zal liggen op voldoende instroom, verjonging van het ledenbestand en nieuwe kwalitatieve aanwas op basis van de nieuwe dimensie. Bij het interesseren van mensen voor het lidmaatschap van de NCRV Vereniging gaan wij vooral uit van de groep die om wat voor reden dan ook - geen lid is, maar die wel al geïnteresseerd is in wat de NCRV Vereniging doet, waar zij voor staat en die de programma s waardeert. Geïnteresseerden kunnen via een actieve benadering worden overtuigd lid te worden van onze vereniging. Dat kan vanuit diverse invalshoeken: programmatisch, ideëel, direct voordeel of aanbiedingen in de webwinkel. Een goede mogelijkheid zien wij in het aanboren en mobiliseren van groepen mensen die een interesse of passie delen. Dat willen we onder meer doen in samenwerking met maatschappelijke organisaties. Bij dit soort nieuwe, veelal actieve communities horen nieuwe vormen van lidmaatschap, waarin participatie een belangrijke rol speelt. Leden binden Het leden werven en vervolgens aan ons blijven binden zal alleen kunnen lukken als we als NCRV Vereniging in toenemende mate de meerwaarde van het lidmaatschap aan kunnen tonen. In het geval van ledenbehoud is het doel leden erbij te betrekken en leden te belonen. Een beleid gericht op het belonen van trouw zal daar onderdeel van uit maken. De focus zal liggen op een zo groot mogelijk percentage lid-abonnees, het indammen van de uitstroom en participatie van leden aan activiteiten. Activiteiten op het gebied van ledenbehoud kunnen mede worden geïnitieerd via de Regionale commissies, inzet van special interestbladen, programma blad, MijnNCRV (apart ledenmagazine in en bij de gids) en de interactieve ledensite mijnncrv.nl. Trouwe leden zullen extra worden beloond binnen deze behoud strategie. Internet Het actief benaderen van (potentieel) geïnteresseerden en leden speelt een cruciale rol. We zullen daar ook online-middelen, zoals en websites, voor gebruiken. Die zijn bij uitstek geschikt voor interactie, om met onze leden de dialoog aan te gaan. Vrijwilligers In de komende periode zal een nader onderzoek worden ingesteld (met inbegrip van eerdere ervaringen op dit vlak) in hoeverre het haalbaar en wenselijk is om, gezien de ambitie een extra dimensie aan de vereniging toe te voegen, weer meer met (ad-hoc) vrijwilligers te gaan werken.

8 8 Tot slot Met bovenstaande inzet zal de NCRV Vereniging een verbindende en faciliterende rol spelen tussen en voor de leden, waarbij die leden zelf de mogelijkheid hebben om te kiezen of ze actief mee willen doen dan wel liever passief deel uitmaken van de vereniging. Dit alles zal er toe leiden dat de NCRV Vereniging ook de komende jaren een door burgers gedragen gemeenschap blijft en herkend wordt als een maatschappelijk betrokken vereniging die bijdraagt aan een hechtere en tolerantere samenleving. Een ander bijstaan, open staan voor een ander, geeft betekenis aan samen op de wereld, niet alleen voor jezelf, ook voor een ander

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

PCOB. Actief netwerk van en voor senioren. Gemeenschappelijk actief

PCOB. Actief netwerk van en voor senioren. Gemeenschappelijk actief PCOB Actief netwerk van en voor senioren Gemeenschappelijk actief PCOB: gemeenschappelijk actief! Dynamisch, betrokken, professioneel en christelijk geïnspireerd; het zijn dé kenmerken van de PCOB. We

Nadere informatie

IDENTITEITSSTATUUT. Zorgcentrum Horizon. Integraal onderdeel van de statuten conform artikel 2. Lid 4

IDENTITEITSSTATUUT. Zorgcentrum Horizon. Integraal onderdeel van de statuten conform artikel 2. Lid 4 IDENTITEITSSTATUUT Zorgcentrum Horizon Integraal onderdeel van de statuten conform artikel 2. Lid 4 8 september 2016 1 Identiteitsstatuut zorgcentrum Horizon Voorwoord Voor u ligt het identiteitsstatuut

Nadere informatie

Visie pastoraal in Monsheide

Visie pastoraal in Monsheide Visietekst pastoraal in Monsheide I. Inleiding Onze christelijke levensbeschouwing, ontleend aan de stichtende Congregatie Sint-Vincentius à Paulo, trachten wij een eigentijdse invulling te geven. Vanuit

Nadere informatie

Plaatselijk Belang Scharsterbrug. Missie, Visie en Strategie

Plaatselijk Belang Scharsterbrug. Missie, Visie en Strategie Plaatselijk Belang Scharsterbrug Missie, Visie en Strategie Missie Als Plaatselijk Belang hebben we bestaansrecht omdat we gezamenlijk en gecoördineerd meer kunnen bereiken voor het dorp Scharsterbrug

Nadere informatie

Visiedocument 2012 CAVENT. Geeft om wie je bent (naast mensen staan)

Visiedocument 2012 CAVENT. Geeft om wie je bent (naast mensen staan) Visiedocument 2012 CAVENT Geeft om wie je bent (naast mensen staan) Cavent heeft de voorbije jaren de visie beschreven zoals neergelegd in de nota naast mensen staan. Anno 2012 is de visie toe aan een

Nadere informatie

Identiteitsdocument Sprank

Identiteitsdocument Sprank Identiteitsdocument Sprank Christenen in hart en zorg Vanuit Gods liefde, zorgen wij voor elkaar. GOD Dit doen we samen met je familie en vrienden. Jij mag rekenen op een veilig thuis. Vragen over jouw

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Burgum. Beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Burgum Oer grinzen hinne

Protestantse Gemeente Burgum. Beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Burgum Oer grinzen hinne Protestantse Gemeente Burgum Beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Burgum 2013-2017 Oer grinzen hinne Beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Burgum. Doel In ons beleidsplan 2013-2017 is ons

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

Beleidsplan 2011-2017 VDGH "Ploegen, zaaien en oogsten "

Beleidsplan 2011-2017 VDGH Ploegen, zaaien en oogsten Beleidsplan 2011-2017 VDGH "Ploegen, zaaien en oogsten " De afbeelding op deze pagina 1s van Marc Chagall Concept beleidsplan 2011-2017 :Ploegen,zaaien en oogsten ". Inleiding: Deze aanzet tot het beleidsplan

Nadere informatie

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord 1 identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord identiteitsbewijs onderwijsgroep noord I Zijn wie je bent. Dat is geluk. I Erasmus 2 Onderwijs draait om mensen Als we met elkaar in het onderwijs

Nadere informatie

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6 Index 1. Waar komen we vandaan? 1 2. Waar gaan we naartoe? 2 2.1 Missie 2 2.2 Visie 2 2.3 Doelstellingen 3 2.4 Strategie 4 2.4.1 Organisatie 4 2.4.2 Aanbod 4 2.4.3 Maatschappelijk rolmodel 4 2.4.4. Marketing

Nadere informatie

De Zorgzame Kerk. Concept Beleidsplan 2015-2019. Protestantse Wijkgemeente Ambacht-Oost. November 2014 Bethelkerk Vlaardingen

De Zorgzame Kerk. Concept Beleidsplan 2015-2019. Protestantse Wijkgemeente Ambacht-Oost. November 2014 Bethelkerk Vlaardingen De Zorgzame Kerk Protestantse Wijkgemeente Ambacht-Oost Concept Beleidsplan 2015-2019 November 2014 Bethelkerk Vlaardingen Beleid en plannen Beleid is het aangeven van een richting en het definiëren van

Nadere informatie

herkenbaar en present

herkenbaar en present Protestantse Kerk Den Haag herkenbaar en present Visiedocument 2017-2020 Protestantse Gemeente te s-gravenhage I nleiding De Protestantse Kerk in Den Haag wil de komende jaren herkenbaar present zijn in

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan O2A5. De dialoog als beleid

Strategisch beleidsplan O2A5. De dialoog als beleid Strategisch beleidsplan O2A5 De dialoog als beleid Bij de tijd, open, boeiend en passend, dat zijn zowel het onderwijs als de werkwijze van O2A5. We hebben dan ook gekozen voor een vernieuwende en eigentijdse

Nadere informatie

wat doen we aandacht ambitie leren dialoog

wat doen we aandacht ambitie leren dialoog wat doen we Schooldialoog helpt scholen in het voortgezet onderwijs met hun visie en identiteit, verbetering schoolcultuur, schoolplannen die uitkomen, inspirerende teamdagen, een school als lerende organisatie

Nadere informatie

https://reports1.enalyzer.com/root/surveymanagement/getblob.aspx?blobid=31bfe83be43e4bf b98809f0f

https://reports1.enalyzer.com/root/surveymanagement/getblob.aspx?blobid=31bfe83be43e4bf b98809f0f In welke leeftijdscategorie valt u? Number / Percentage Jonger dan 25 jaar; 6% 66 Tussen de 25 en 34 jaar; 120 Tussen de 35 en 44 jaar; 13% 145 Tussen de 45 en 54 jaar; 205 Tussen de 55 en 64 jaar; 28%

Nadere informatie

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Woonzorgcentrum Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Uniek zijn en uniek blijven Vanaf de oprichting van Stichting Sint Anna in 1976 door de Zusters van Julie Postel, is het woonzorgcentrum

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

WELZIJNSSCHAKELS, SAMEN DELEN WE......EEN MISSIE

WELZIJNSSCHAKELS, SAMEN DELEN WE......EEN MISSIE WELZIJNSSCHAKELS, SAMEN DELEN WE......EEN MISSIE Beste Welzijnsschakel, Jullie lokaal engagement is erg betekenisvol. Het geeft erkenning aan mensen en schept kansen op betere leefomstandigheden. Jullie

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

ONS PROFIEL november 2013

ONS PROFIEL november 2013 ONS PROFIEL november 2013 Versie dec.2013 def Ons profiel Stichting De Bron 1 Inhoud 1 Stichting Diaconaal Centrum De Bron... 3 1.1 Oprichting... 3 1.2 Inspiratie... 3 1.3 Missie... 3 1.4 Visie... 3 1.5

Nadere informatie

12 RICHTLIJNEN VOOR INTERRELIGIEUZE DIALOOG OP LOKAAL NIVEAU

12 RICHTLIJNEN VOOR INTERRELIGIEUZE DIALOOG OP LOKAAL NIVEAU 12 RICHTLIJNEN VOOR INTERRELIGIEUZE DIALOOG OP LOKAAL NIVEAU DE LOKALE RELIGIEUZE SITUATIE IN KAART BRENGEN EN BEGRIJPEN 01 Lokale overheden wordt verzocht zich bewust te zijn van het toenemende belang

Nadere informatie

Eeshoflaan LZ Tubbergen T E. I.

Eeshoflaan LZ Tubbergen T E. I. zorg voor mekaar Eeshoflaan 21 7651 LZ Tubbergen T. 0546-62 14 69 E. eeshof@zorggroepsintmaarten.nl I. www.zorggroepsintmaarten.nl zorg voor mekaar Welkom. Zorg voor mekaar 03 Woonzorgcentrum de Eeshof

Nadere informatie

Opgave 1 Heeft het vrijwilligerswerk toekomst?

Opgave 1 Heeft het vrijwilligerswerk toekomst? Opgave 1 Heeft het vrijwilligerswerk toekomst? 1 maximumscore 2 maatschappelijk belang van vrijwilligerswerk beargumenteerd met behulp van kernconcept sociale cohesie 1 maatschappelijk belang van vrijwilligerswerk

Nadere informatie

De hartslag van ons leven Beleidsplan

De hartslag van ons leven Beleidsplan De hartslag van ons leven Beleidsplan 2015-2019 inleiding De is een veelkleurige gemeente. Jezus Christus verbindt ons. Hij is de hartslag van ons leven. Rondom Zijn Evangelie komen we telkens weer samen.

Nadere informatie

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Inleiding In de komende maanden willen we als kerkenraad een beleidsplan opstellen voor de komende vijf jaar. Iedereen die op dit moment op de één of andere manier

Nadere informatie

Identiteit van de Koos Meindertsschool

Identiteit van de Koos Meindertsschool Identiteit van de Koos Meindertsschool 1. Identiteit - het karakter van de school Wij zijn een open school waarin een ieder gelijkwaardig is. Wij heten elk kind welkom op de Koos Meindertsschool, ongeacht

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Zien - Bewogen worden - in Beweging komen

Zien - Bewogen worden - in Beweging komen PROTESTANTSE GEMEENTE TE OEGSTGEEST TAAKGROEP DIACONAAT EN ZENDING BELEIDSPLAN 2015-2020 Zien - Bewogen worden - in Beweging komen Beleidsplan Diaconaat & Zending 2015-2020 1 Visie Als PGO hebben we om

Nadere informatie

Merkpaspoort. Ontmoeten en meedoen

Merkpaspoort. Ontmoeten en meedoen Merkpaspoort Resto VanHarte versie: 082016 In dit merkpaspoort kun je lezen waarom we er zijn, hoe we te werk gaan en wat we doen. Het merkpaspoort wil vooral een gevoel geven over hoe we graag gezien

Nadere informatie

levensbeschouwelijke identiteit van catent Scholen zijn als bomen Leven niet alleen Zonder grond en wortels Leeft geen school, niet één

levensbeschouwelijke identiteit van catent Scholen zijn als bomen Leven niet alleen Zonder grond en wortels Leeft geen school, niet één levensbeschouwelijke identiteit van catent Scholen zijn als bomen Leven niet alleen Zonder grond en wortels Leeft geen school, niet één De scholen van Catent - afzonderlijk en gezamenlijk - zijn als een

Nadere informatie

Identiteit in woorden Stichting St. Josephscholen Nijmegen

Identiteit in woorden Stichting St. Josephscholen Nijmegen Identiteit in woorden Stichting St. Josephscholen Nijmegen Inleiding De commissie identiteit, in opdracht van het bestuur en de directies van de Stichting St. Josephscholen, heeft de identiteit van de

Nadere informatie

Coöperatie verbindend leiden

Coöperatie verbindend leiden Coöperatie verbindend leiden Document ter oprichting Versie 01-01-2016 Visie De verhouding van burgers tot de overheid, van werknemers tot hun werkgevers en van het individu ten opzichte van het collectief

Nadere informatie

Profielschets (Vice-) Voorzitter raad van toezicht KRO-NCRV tevens voorzitter raad van toezicht NCRV

Profielschets (Vice-) Voorzitter raad van toezicht KRO-NCRV tevens voorzitter raad van toezicht NCRV Profielschets (Vice-) Voorzitter raad van toezicht KRO-NCRV tevens voorzitter raad van toezicht NCRV 1. Inleiding De Vereniging KRO-NCRV is een samenwerkingsomroep met twee leden, de Vereniging KRO en

Nadere informatie

TUINZAAL 1 Waar moet de Protestantse Kerk voor gaan staan?

TUINZAAL 1 Waar moet de Protestantse Kerk voor gaan staan? TUINZAAL 1 Waar moet de Protestantse Kerk voor gaan staan? samen in de strijd voor vrede en armoede bestrijden proberen jongeren betrekken bij de kerk Vraag: het aantrekken van mensen die van huisuit geen

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE . > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat

Nadere informatie

Profielschets leden van de raad van toezicht

Profielschets leden van de raad van toezicht Profielschets leden van de raad van toezicht Competentieprofiel voor de raad van toezicht behorend bij de statuten vereniging Ons Middelbaar Onderwijs Preambule In het licht van good governance en de wet

Nadere informatie

Beleidsplan Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) Positionering en profilering 2016-2018

Beleidsplan Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) Positionering en profilering 2016-2018 Beleidsplan Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) Positionering en profilering 2016-2018 Juni 2013 Pagina 2 Inhoudsopgave 1 Introduction... 3 1.1 Veranderende marktsituatie... 3 1.2 Gevolgen voor

Nadere informatie

v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK

v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK OPDRACHTSVERKLARING SINT- LODEWIJK cliënt-organisatie-medew MISSIE SINT-LODEWIJK - biedt aangepast onderwijs

Nadere informatie

opdrachtsverklaring centrum voor volwassen personen met handicap MOZAÏEK

opdrachtsverklaring centrum voor volwassen personen met handicap MOZAÏEK opdrachtsverklaring centrum voor volwassen personen met handicap MOZAÏEK Bij het begin van de jaren 70 zoeken enkele ouders een dagcentrum voor hun volwassen gehandicapt kind. Voordien was het bijna evident

Nadere informatie

WAT MAAKT DE VRIJESCHOOL UNIEK?

WAT MAAKT DE VRIJESCHOOL UNIEK? WAT MAAKT DE VRIJESCHOOL UNIEK? WAAROM DE VRIJESCHOOL De vrijeschool heeft een geheel eigen kijk op onderwijs, die gebaseerd is op het mensbeeld uit de antroposofie. Daarbinnen heeft iedere vrijeschool

Nadere informatie

Startmoment traject Jeugdwerk in de Stad, 27 september Didier Reynaert Lector sociaal werk, HoGent Gastlector kinderrechten, Odisee

Startmoment traject Jeugdwerk in de Stad, 27 september Didier Reynaert Lector sociaal werk, HoGent Gastlector kinderrechten, Odisee Startmoment traject Jeugdwerk in de Stad, 27 september 2016 Didier Reynaert Lector sociaal werk, HoGent Gastlector kinderrechten, Odisee Goedkeuring Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK, 1989).

Nadere informatie

L I V E YOUR E S T I N Y IDENTITEITSBEWIJS

L I V E YOUR E S T I N Y IDENTITEITSBEWIJS L I V E YOUR E S T I N Y IDENTITEITSBEWIJS 1. IDEOLOGIE WAARIN GELOVEN WIJ? IDEOLOGIE Waarin geloven wij? WIE BEN IK? Wij geloven dat ieder mens een bestemming heeft. Ieder mens heeft een identiteit. We

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN MEERWEGEN SCHOLENGROEP

STRATEGISCH BELEIDSPLAN MEERWEGEN SCHOLENGROEP STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2017-2020 MEERWEGEN SCHOLENGROEP 1 VOORWOORD In dit strategisch beleidsplan presenteert de Meerwegen scholengroep haar speerpunten voor de jaren 2017 2020. We hebben deze gekozen

Nadere informatie

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Algemene vorming op het einde van de derde graad secundair onderwijs Voor de sociale

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

De Onderwijsraad heeft in deze zes kerndoelen geformuleerd waar het primair onderwijs aan moet voldoen inzake Actief Burgerschap:

De Onderwijsraad heeft in deze zes kerndoelen geformuleerd waar het primair onderwijs aan moet voldoen inzake Actief Burgerschap: Actief Burgerschap Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Actief Burgerschap: een nadere kennismaking 3 3. Actief Burgerschap: een doel en een middel 4 4. Actief Burgerschap: Hoe leren we dit aan? 5 5. Actief

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2017-2019 Streekgemeente Oost Groningen VOORWOORD De kerk bestaat in de huidige protestantse vorm al enkele honderden jaren. Jaren waarin de kerk het zonder beleidsplan kon stellen. Toch heeft

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

Deel 1: Pedagogisch project Vrije Basisschool Lenteland

Deel 1: Pedagogisch project Vrije Basisschool Lenteland 1 ONZE SCHOOL en de SCHOLENGROEP ARKORUM Het katholiek basisonderwijs brengt al vele jaren een aanbod van kwalitatief onderwijs en opvoeding aan kleuters en leerlingen in de regio Roeselare- Ardooie. In

Nadere informatie

Raad van Kerken Conferentie Nieuwe Krachten met Kerk en Stage. Diaconaal leren Wanneer wijkt de duisternis voor het licht?

Raad van Kerken Conferentie Nieuwe Krachten met Kerk en Stage. Diaconaal leren Wanneer wijkt de duisternis voor het licht? Raad van Kerken Conferentie Nieuwe Krachten met Kerk en Stage 14 mei 2014 Herman Noordegraaf Diaconaal leren Wanneer wijkt de duisternis voor het licht? Ter inleiding van deze conferentie wil ik enige

Nadere informatie

De drie-engelenboodschap, ACTUEEL!

De drie-engelenboodschap, ACTUEEL! De drie-engelenboodschap, ACTUEEL! Missie De missie van de Kerk van de Zevende-dags Adventisten is de verkondiging van het eeuwig evangelie zoals verwoord in de drieengelenboodschap van Openbaring 14:6-12.

Nadere informatie

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen MEMO Aan: Van: Voorzitter Stichtingsbestuur Legal Affairs Datum: 28 maart 2014 Onderwerp: Profielschetsen SB, Concept 3 Voor de invulling van de toezichthoudende functie van het Stichtingsbestuur van TiU

Nadere informatie

tekst voor voorbereiding forum visie

tekst voor voorbereiding forum visie + Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

Merkpaspoort. Ontmoeten en meedoen

Merkpaspoort. Ontmoeten en meedoen Merkpaspoort Resto VanHarte versie: 112016 In dit merkpaspoort kun je lezen waarom we er zijn, hoe we te werk gaan en wat we doen. Het merkpaspoort wil vooral een gevoel geven over hoe we graag gezien

Nadere informatie

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld Waarom een missie? We realiseren ons dat geloven in God en het verlossingswerk van Jezus Christus in 2008 geen vanzelfsprekendheid meer is. De ontkerkelijking is een feit, maar tegelijk is er ook weer

Nadere informatie

Visie en Methoden Mondiaal Burgerschap

Visie en Methoden Mondiaal Burgerschap Visie en Methoden Mondiaal Burgerschap De KNVB gelooft in de maatschappelijke meerwaarde van voetbal. Voetbal brengt de samenleving in beweging. Zo n 300.000 vrijwilligers zijn in Nederland actief bij

Nadere informatie

Positionering DominicusAmsterdam. DominicusAmsterdam verbinden en verdiepen

Positionering DominicusAmsterdam. DominicusAmsterdam verbinden en verdiepen Positionering DominicusAmsterdam DominicusAmsterdam verbinden en verdiepen Motto Verbinden en verdiepen DominicusAmsterdam verbinden en verdiepen Positionering Welke positie willen wij innemen? In Amsterdam,

Nadere informatie

WAT MAAKT DE VRIJESCHOOL UNIEK?

WAT MAAKT DE VRIJESCHOOL UNIEK? WAT MAAKT UNIEK? WAAROM De vrijeschool heeft een geheel eigen kijk op onderwijs, die gebaseerd is op het mensbeeld uit de antroposofie. Daarbinnen heeft iedere vrijeschool in Nederland een grote mate van

Nadere informatie

ANBI- gegevens van de diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Zwartebroek.

ANBI- gegevens van de diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Zwartebroek. ANBI- gegevens van de diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Zwartebroek. A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: E-mail: Adres: Postcode:

Nadere informatie

Werkplan 2014. Adviesraad Sociaal Domein Lopik

Werkplan 2014. Adviesraad Sociaal Domein Lopik Werkplan 2014 Adviesraad Sociaal Domein Lopik 18 februari 2014 Ter introductie De Adviesraad Sociaal Domein Lopik (ASDL) bestaat uit inwoners van Lopik die een actieve verhouding hebben met het sociale

Nadere informatie

Ambitienota Overijssel naar Olympisch niveau 2016. Bijeenkomst 4 november Nijverdal

Ambitienota Overijssel naar Olympisch niveau 2016. Bijeenkomst 4 november Nijverdal Ambitienota Overijssel naar Olympisch niveau 2016 Bijeenkomst 4 november Nijverdal Olympisch Vuur 2028 Kernboodschap Olympisch Plan 2028: We zetten de verbindende kracht van sport en de magie van Spelen

Nadere informatie

Zelfredzaamheid, eigen kracht en de rol van kerken: Kansen & grenzen Verslag bijeenkomst maandag 16 november 2015

Zelfredzaamheid, eigen kracht en de rol van kerken: Kansen & grenzen Verslag bijeenkomst maandag 16 november 2015 Who Cares! Zelfredzaamheid, eigen kracht en de rol van kerken: Kansen & grenzen Verslag bijeenkomst maandag 16 november 2015 Op deze bijeenkomst gingen we in gesprek over de kansen en de grenzen ten aanzien

Nadere informatie

Beleidsvisie Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht

Beleidsvisie Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht Beleidsvisie 2016-2015 Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht 1 Beleidsplan 2016-2025 1. Inleiding 2. Onze missie: waar staan we

Nadere informatie

Werk van barmhartigheid Wanneer heb ik U gezien

Werk van barmhartigheid Wanneer heb ik U gezien Bezoekwerk Aartsbisdom Utrecht Diocesane diaconale dienstverlening Werk van barmhartigheid Wanneer heb ik U gezien? Bezoekwerk van uit de katholieke geloofsgemeenschap Inzicht in: soorten van bezoekwerk

Nadere informatie

Algemeen profiel bestuurskandidaat

Algemeen profiel bestuurskandidaat Algemeen profiel bestuurskandidaat Ieder bestuurslid heeft functiespecifieke taken. Daarnaast vervult hij taken in het algemeen belang van de afdeling of de regio. Elk bestuurslid is in die optiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Inleiding. In dit boekje vertellen we daarom over: Waar staan we voor? Wat doen we? En waarom doen we het op de voor de school kenmerkende manier?

Inleiding. In dit boekje vertellen we daarom over: Waar staan we voor? Wat doen we? En waarom doen we het op de voor de school kenmerkende manier? Inleiding Waar staan we voor? Wat doen we? En waarom doen we het op de voor de school kenmerkende manier? Het zijn legitieme vragen die ouders, docenten en ook leerlingen regelmatig stellen. Het zijn vragen

Nadere informatie

Werken aan diversiteit Visie en missie van de stad Mechelen

Werken aan diversiteit Visie en missie van de stad Mechelen Werken aan diversiteit Visie en missie van de stad Mechelen 1 1. Aanleiding Een aantal bovenlokale processen en gebeurtenissen maken het aanzicht van en het leven in onze stad heel divers. Migratiestromen,

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Omroep Logos

Beleidsplan Stichting Omroep Logos Beleidsplan Stichting Omroep Logos Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Omroep Logos voor de komende drie jaar. Al geruime tijd wordt er binnen het bestuur van Omroep Logos nagedacht over

Nadere informatie

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22).

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). . De school uitgangspunten en visie 1.1. Naam en logo De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). Het betekent: de Heer heeft ons ruimte gemaakt. De Heer geeft ruimte om in vrede en liefde met

Nadere informatie

Notitie. GGZ Rivierduinen. GGZ Rivierduinen Samen kiezen voor kwaliteit Zorgvisie 2015

Notitie. GGZ Rivierduinen. GGZ Rivierduinen Samen kiezen voor kwaliteit Zorgvisie 2015 Notitie GGZ Rivierduinen GGZ Rivierduinen Zorgvisie 2015 Blad 1 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Missie... 2 3. Visie... 2 3.1. Herstel als leidend principe... 2 3.2. Passende Zorg... 3 3.3 Hoge professionele

Nadere informatie

Het Pi-manifest Kracht door persoonlijke groei & eigenheid

Het Pi-manifest Kracht door persoonlijke groei & eigenheid Inleiding Pi-groep is opgericht op 17 maart 2004. De visie die ten grondslag ligt aan het ontstaan van Pi-groep is in dit document vastgelegd. Met het vastleggen van de visie, missie en doelstellingen

Nadere informatie

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur Geachte lezer, Fijn dat u even tijd neemt om kortweg kennis te maken met het beleid van stichting Welcom. Door het beleid voor de komende vier jaren te omschrijven, laat Welcom zien wat ze in de samenleving

Nadere informatie

Als een baken op zee

Als een baken op zee AK 150407-4 Als een baken op zee Beleidsplan 2014 t/m 2017 Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Scheveningen deel uitmakend van de Protestantse Kerk in Nederland Beleidsplan AK PGS versie

Nadere informatie

Beleidsplan Protestantse Gemeente de Woldkerken te Schildwolde-Overschild-Hellum-Noordbroek

Beleidsplan Protestantse Gemeente de Woldkerken te Schildwolde-Overschild-Hellum-Noordbroek Beleidsplan Protestantse Gemeente de Woldkerken te Schildwolde-Overschild-Hellum-Noordbroek Moge het geloof waarin we staan Hoorbaar worden in ons spreken. Moge de hoop die leeft in ons hart Zichtbaar

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Identiteitsbeleidbelijd Melanchthon

Identiteitsbeleidbelijd Melanchthon Identiteitsbeleidbelijd Melanchthon Marieke van den Vlekkert Maatje, MSc Harry van Alphen Juli 2013 1 Inleiding Tot op heden kent Melanchthon geen vastgesteld identiteitsbeleid. Wij voelen ook niet de

Nadere informatie

Deel 1. Opvoedingsproject

Deel 1. Opvoedingsproject Deel 1 Opvoedingsproject 5 6 1. Opvoedingsproject Wij verwachten van alle ouders dat ze loyaal achter de identiteit en het pedagogisch project van onze school staan en dit ondersteunen. Hieronder vindt

Nadere informatie

Religie, christendom en politiek vanuit filosofisch perspectief

Religie, christendom en politiek vanuit filosofisch perspectief Religie, christendom en politiek vanuit filosofisch perspectief - Het christelijke belemmert de politiek niet, maar maakt haar juist mogelijk en waardevol - Pieter Jan Dijkman Vereniging voor Wijsbegeerte

Nadere informatie

Beleidsplan oudervereniging

Beleidsplan oudervereniging Beleidsplan oudervereniging 2017 Versie 21 juli 2017 Beleidsplan Oudervereniging van De Parel Pagina 1 Inhoud 1. Aanleiding... 3 2. Visie... 3 3. Doel... 3 4. Nadere uitwerking van de visie en doelstelling...

Nadere informatie

Profielschets Twee leden Raad van Toezicht KRO-NCRV op voordracht van de KRO Ledenraad

Profielschets Twee leden Raad van Toezicht KRO-NCRV op voordracht van de KRO Ledenraad Profielschets Twee leden Raad van Toezicht KRO-NCRV op voordracht van de KRO Ledenraad 1. Inleiding De Vereniging KRO-NCRV is een samenwerkingsomroep met twee leden, de Vereniging KRO en de Vereniging

Nadere informatie

Talentontwikkeling. http://www.youtube.com/watch?v=kvv1ga-lffg. Dynamo is onderdeel van de Lumens Groep

Talentontwikkeling. http://www.youtube.com/watch?v=kvv1ga-lffg. Dynamo is onderdeel van de Lumens Groep Talentontwikkeling http://www.youtube.com/watch?v=kvv1ga-lffg Missie Dynamo is een (in)formele, dynamische leer/werkomgeving voor jongeren met een passie voor alternatieve, dans, muziek, kunst en sport

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan BGN

Strategisch Beleidsplan BGN Strategisch Beleidsplan BGN 2017-2025 Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN) info@gewichtsconsulenten.nl www.gewichtsconsulenten.nl Inhoud 1. Introductie en achtergrond... 3 2. Missie en

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan CKO De Herberg

Pedagogisch Beleidsplan CKO De Herberg Pedagogisch Beleidsplan CKO De Herberg Hoofdstuk 1: Missie, visie en doelstellingen Voorwoord Onze Missie en Identiteit Onze Visie Pedagogische hoofddoelstellingen Een goed pedagogisch klimaat Hoofdstuk

Nadere informatie

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel.

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel. Tiener- en jeugdwerk 1 Timotheüs 4:12 Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. Jeugd, jongeren,

Nadere informatie

Beleidsvisie BCNieuwerkerk

Beleidsvisie BCNieuwerkerk Beleidsvisie BCNieuwerkerk 2017-2022 Missie Visie Beleid BCN 2017.Docx 17-04-2017 1/8 Doel... 3 Leeswijzer... 3 Missie... 3 Visie... 4 Beleid... 5 1. Bestendig:... 5 a. Financieel gezond en betaalbaar...

Nadere informatie

Visie GroenLinks Leiden in 2018

Visie GroenLinks Leiden in 2018 Visie GroenLinks Leiden in 2018 Inleiding GroenLinks afdeling Leiden staat stevig in haar schoenen. Afgelopen jaar is opnieuw bewezen dat wij, ondanks politieke tegenwind, als afdeling een goede verkiezingsuitslag

Nadere informatie

Oog en oor voor elkaar, Sociale samenhang en leefbaarheid Krimpen aan den IJssel Plan van aanpak, juli 2010

Oog en oor voor elkaar, Sociale samenhang en leefbaarheid Krimpen aan den IJssel Plan van aanpak, juli 2010 Oog en oor voor elkaar, Sociale samenhang en leefbaarheid Krimpen aan den IJssel Plan van aanpak, juli 200. Inleiding In 2009 is in de gemeente Krimpen aan den IJssel een aanvang gemaakt met het formuleren

Nadere informatie

PKN in contact met Nederland: kijk op het leven en kijk op geloven

PKN in contact met Nederland: kijk op het leven en kijk op geloven Protestantse Kerk Nederland / 27-8-2015 / P.1 PKN in contact met Nederland: kijk op het leven en kijk op geloven Presentatie 27 januari 2011 Peter Jobsen Protestantse Kerk Nederland / 27-8-2015 / P.2 Aanleiding

Nadere informatie

Roadmap Institute for Positive Health. April 2016 Stichting IPH

Roadmap Institute for Positive Health. April 2016 Stichting IPH Roadmap Institute for Positive Health April 2016 Stichting IPH INTRODUCTIE VAN DE IPH ROADMAP De IPH roadmap schetst de resultaten die IPH de komende jaren wil realiseren. De weg naar de resultaten toe

Nadere informatie

Katholiek anno 2005. Religiositeit, identiteit en houding ten aanzien van de KRO. Rapport nr. 544 december 2005. drs. Joris Kregting dr.

Katholiek anno 2005. Religiositeit, identiteit en houding ten aanzien van de KRO. Rapport nr. 544 december 2005. drs. Joris Kregting dr. Katholiek anno 5 Religiositeit, identiteit en houding ten aanzien van de KRO Rapport nr. 544 december 5 drs. Joris Kregting dr. Ton Bernts KASKI onderzoek en advies over religie en samenleving Toernooiveld

Nadere informatie

Maatschappelijke kwetsbaarheid. Deskundige en onafhankelijke ondersteuning. Gemeenschappelijke problemen

Maatschappelijke kwetsbaarheid. Deskundige en onafhankelijke ondersteuning. Gemeenschappelijke problemen M I S S I E 'Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden.' Mensen hebben recht op werk, sociale bescherming, behoorlijke huisvesting, een gezond leefmilieu, op culturele en maatschappelijke ontplooiing.

Nadere informatie

Inhoud: Over de Stichting. Activiteiten en projecten. - Uitgangspunt - Doel - Doelgroep - Financiën - Publiciteit

Inhoud: Over de Stichting. Activiteiten en projecten. - Uitgangspunt - Doel - Doelgroep - Financiën - Publiciteit Beleidsplan 2016-2017 Inhoud: Over de Stichting - Uitgangspunt - Doel - Doelgroep - Financiën - Publiciteit Activiteiten en projecten PROJECT 1 PROJECT 2 PROJECT 3 PROJECT 4 Musicals Jongerenkoor Meditatieve

Nadere informatie

2014-2018. Publieksversie 20-05-2014 M A T H E N E S S E R L A A N 3 0 5 - B 3 0 2 1 H K R O T T E R D A M

2014-2018. Publieksversie 20-05-2014 M A T H E N E S S E R L A A N 3 0 5 - B 3 0 2 1 H K R O T T E R D A M STRATEGISCH PLAN SINT LAURENSFONDS 2014-2018 ZORG DR A GEN DA T KWETS BARE JE UGDI GEN E N OUDEREN ( BL I J VE N) MEEDOEN IN DE ROT TER DA M SE MAATS C HAPPIJ Publieksversie 20-05-2014 M A T H E N E S

Nadere informatie

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten Tot een geloofsgesprek komen I Ontmoeten Het geloofsgesprek vindt plaats in een ontmoeting. Allerlei soorten ontmoetingen. Soms kort en eenmalig, soms met mensen met wie je meer omgaat. Bij de ontmoeting

Nadere informatie

Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015

Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015 Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015 Identiteit De Regenboogkerk van Epe vormt een gemeenschap van gelovigen. Het geloof dat hen samenbindt stoelt op de Bijbel. De kern van

Nadere informatie

Vooraf: Kern: participatie, van passief naar actief door in te zetten op groeien in geloof en zelfstandigheid = Hebr.6:1-3 groeien in geloof en kennis

Vooraf: Kern: participatie, van passief naar actief door in te zetten op groeien in geloof en zelfstandigheid = Hebr.6:1-3 groeien in geloof en kennis Werkvelden & uitdagingen Catechisatie, De jongeren in hedendaagse taal, communicatie en vorm vertellen van Gods grootheid en liefde vanuit de bijbel (Geloofsinhoud & Verdieping) Vereniging, Jongeren uitdagen

Nadere informatie