Inhoud. Verslag Raad van Toezicht 04. Verslag Directie 08

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Verslag Raad van Toezicht 04. Verslag Directie 08"

Transcriptie

1 Het jaar 2013 staat in het teken van de voorbereiding van de fusie van het omroepbedrijf NCRV met het omroep bedrijf KRO per 1 januari 2014, zoals afgesproken in het in 2012 tot stand gekomen vrijwillig fusiemodel 3-3-2, in het kader van de vereenvoudiging van het Nederlandse publieke omroepbestel. Veranderingen in het publieke bestel Op 12 februari 2013 is het voorstel Wijziging van de Mediawet 2008 naar de Tweede Kamer gestuurd, met als inzet het stelsel van de landelijke publieke omroep te moderniseren. In het wetsvoorstel wordt geregeld dat de publieke omroep vanaf 2016 nog maximaal acht omroeporganisaties telt, waarvan drie fusieomroepen, te weten: AVRO-TROS, VARA-BNN en KRO-NCRV. De fusieomroepen zijn dan al voortvarend bezig de voorbereidingen te treffen voor de fusies, welke nodig zijn om onder andere de ingeboekte bezuinigingen van het kabinet Rutte I (127,3 miljoen) te realiseren. In de Mediawet wordt tevens een andere budgetverdeling voor de omroepen voorgesteld. De omroepen krijgen een basisgarantiebudget van 50%, de rest van het (programma versterkings)budget kunnen zij verdienen via creatieve competitie. Het verslag totaal aantal leden is niet langer van belang voor de directe fi nanciering van de omroep en wordt niet apart budget en zendtijd beschikbaar gesteld voor de 2.42 omroepen. Uiteindelijk resulteert de aankondiging door het kabinet Rutte II eind 2012 voor een extra bezuiniging van 100 miljoen euro voor de landelijke publieke omroep, in een protestactie met de slogan Onze programma s bezuinig je niet 1,2,3 weg. In het kader van deze protestactie wordt op 9 oktober 2012 actie gevoerd op het Malieveld te Den Haag en worden meer dan handtekeningen aangeboden aan staats secretaris Dekker. Uiteindelijk wordt de beoogde extra bezuiniging gehalveerd. Op 2 juli 2013 is het wetsvoorstel wijziging Mediawet 2008 aangenomen in de Tweede Kamer. Op 5 november 2013 neemt ook de Eerste Kamer dit wetsvoorstel aan. In de zomer van 2013 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de aanpak en planning van de eind 2012 aangekondigde Toekomst Verkenning Publiek Media bestel en Integratie Landelijke en Regionale Omroep. Een adviescommissie en de Raad voor Cultuur maken bij de toekomstverkenning gebruik van de expertise van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en er wordt gewerkt met zogenaamde focusgroepen en expert meetings. In de opdracht voor de toekomstverkenning wordt onder andere gesproken over de verdere vernieuwing van het publieke mediabestel, versterken van de publieke programmering en het vergroten van de eigen komsten van de publieke omroep. Naar het vergroten van de eigen inkomsten van de publieke omroep, is een onderzoek uitgevoerd door The Boston Consulting Group (BCG), gen voor de (voorgenomen) Statutaire Directie KRO-NCRV. Op 21 augustus 2013 worden de voorgedragen kandidaten, conform de advisering van de Verenigingsraad NCRV en Ledenraad KRO, door de (voorgenomen) Raad van Toezicht benoemd. Op 27 augustus presenteert de (voorgenomen) Statutaire Directie KRO-NCRV zich bij de medewerkers van NCRV en KRO: directievoorzitter Coen Abbenhuis, mediadirecteur Taco Rijssemus en zakelijk directeur Yvonne de Haan. Benoeming hoofden en managers Direct na benoeming van de (voorgenomen) Statutaire Directie van KRO-NCRV is gestart met de uitvoering van de benoemings- en sollicitatieprocedures voor het management, hoofden van afdelingen, eindredacteuren en overige vacatures. In september neemt de (voorgenomen) Statutaire Directie van het omroepbedrijf KRO-NCRV een besluit ten aanzien van de invulling van de posities van managers en afdelingshoofden, hoofden productie en drie eindredacteuren. Op 4 september zijn de nieuwe managers en afdelingshoofden gepresenteerd aan de medewerkers van NCRV en KRO. Voor de posities van Manager Video en Manager Audio een is een externe sollicitatieprocedure gestart, waarna de vacature voor Manager Video is vervuld en de vacature Manager Audio tijdelijk op interim basis is ingevuld. Na het, nagenoeg, afronden van de benoemingsprocedure is start gemaakt met de invulling van de nieuwe of sterk gewijzigde functies uit het fusie-reorganisatieplan. Het betreft in totaal 23 functies. In de loop van november is de invulling op alle posities rond. Juridisch traject Op 22 juni 2013 stemt de Verenigingsraad in met de ge wijzigde fusievoorwaarden in het kader van het model en besluit positief op het voorstel van de Directie ten aanzien van de te volgen juridische transities in het fusie proces NCRV en KRO. Daarbij besluit de Verenigingsraad over de oprichting van NCRV BV en KRO-NCRV BV. Deze BV s zijn nodig om het omroepbedrijf te ontvlechten uit de Vereniging NCRV en te laten fuseren met het omroepbedrijf van de KRO. Op 14 september 2013 besluit de Verenigingsraad over het voorstel van de Directie tot overdracht van activa en passiva vanuit de Vereniging NCRV naar het omroepbedrijf KRO-NCRV. Waarna op 5 oktober 2013 de goedkeuring voor de afsplitsing van het NCRV omroepbedrijf naar de NCRV BV kan plaatsvinden. Op 14 december neemt de NCRV Verenigingsraad een historisch besluit door goedkeuring te verlenen aan de fusie van de NCRV BV en de KRO BV met de eerder opgerichte KRO-NCRV BV. Op 1 januari 2014 wordt KRO-NCRV BV omzet in Vereniging KRO-NCRV en is het juridisch fusietraject voltooid. De Verenigingen KRO, NCRV en KRO-NCRV leggen de uitgangspunten, garantstellingen over het vermogen, en diensten zoals afgesproken in de statuten ondersteund door een begeleidings commissie bestaande uit vertegenwoordigers van betrokken departementen, afgevaardigden van de publieke omroep, Commissariaat van de Media en Ster. BCG heeft hierbij gekeken naar onder andere de mogelijkheid van Video on Demand, programmagebonden bijdragen, uit breiding van reclame, inkomsten uit distributie en programmaonderbrekende reclame. Het realiseren van additionele inkomsten zou een politieke keuze zijn binnen de Europese Kaders en heeft gevolgen voor het onderscheidende karakter van de publieke omroep. Fusietraject KRO-NCRV Reorganisatie Teneinde te komen tot een reorganisatieplan op basis waarvan het nieuwe omroepbedrijf KRO-NCRV uiterlijk 1 januari 2014 van start kan gaan, is door NCRV en KRO Organisatiebureau Turner ingeschakeld om de coördinatie van het project voor te bereiden. Diverse werkgroepen, samengesteld uit medewerkers van NCRV en KRO vanuit ondersteunende diensten en het primaire proces, hebben het integratietraject voorbereid en voorstellen gedaan voor de toekomstige inrichting van de processen. De conclusies van de werkgroepen vormen het van uitgangspunt voor het door de Directies van NCRV en KRO opgestelde reorganisatieplan. Op 31 mei neemt de Directie een defi nitief besluit betreffende het reorganisatieplan wegens de fusie de bedrijfsorganisaties KRO en NCRV. Tijdens een medewerkersbijeenkomst op 1 juli zijn alle medewerkers geïnformeerd over de gevolgen van het re organisatieplan. Begin juli zijn.. NCRV medewerkers (management, ondersteunende diensten, eindredacteuren) persoonlijk geïnformeerd over de gevolgen voor hun functie:.. medewerkers worden geplaatst en kunnen hun functie blijven vervullen,.. medewerkers worden boventallig verklaard, waarvan.. medewerkers deel moeten nemen aan een benoemingsprocedure. Uiteindelijk verlaten.. medewerkers per 31 december 2013 de NCRV organisatie. (voorgenomen) Raad van Toezicht KRO-NCRV en (voorgenomen) Statutaire Directie In de Verenigingsraadvergadering van 27 april 2013 draagt de Raad van Toezicht NCRV drie leden voor ter benoeming in de (voorgenomen) Raad van Toezicht KRO-NCRV. Op 22 juni benoemt de Verenigingsraad het, op gezamenlijke voordracht van de Ondernemingsraden van NCRV en KRO, (zevende) lid voor de (voorgenomen) Raad van Toezicht KRO-NCRV. Hierdoor is deze raad voltallig en bestaat uit drie leden op voordracht door de Raad van Toezicht NCRV en drie leden op voordracht van de Raad van Toezicht KRO en één lid op voordracht van de Ondernemingsraad. Na een onafhankelijke procedure, gericht op kwaliteit en met inschakeling van een extern adviseur, heeft de (voorgenomen) Raad van Toezicht KRO-NCRV drie kandidaten voorgedrabij de overdracht van activa en passiva bij vorming van het Vereniging omroepbedrijf KRO- NCRV, vast in een samenwerkingsovereenkomst. Deze wordt in januari 2014 ondertekend. Statuten Het opstellen van statuten van de nieuwe Vereniging omroepbedrijf KRO-NCRV, en de ten gevolge van de fusie op te stellen statutenwijziging voor de Vereniging NCRV, wordt grondig voorbereid in een werkgroep, geformeerd van leden uit de Verenigingsraad en de Raad van Toezicht, waar ook de Directie aan deelnam. Dit traject heeft er in geresulteerd dat per 22 juni 2013 de statuten van de Vereniging KRO-NCRV door de Verenigingsraad zijn goedgekeurd en op 5 oktober 2013 de statutenwijziging van de Vereniging NCRV. 1.3 Positie NCRV in 2013 Ondanks de voorbereidingen op de fusie van het omroep bedrijf met de KRO blijft ook in 2013 de focus van de NCRV liggen op enerzijds de versteviging van zijn positie binnen de Publieke Omroep en anderzijds het versterken van het programmatische profi el. De NCRV is een sterk merk met een duidelijk profi el en met goed bekeken en beluisterde programma s. De ambitie is om in 2014 de grootste en jaar sterkste publieke omroep te worden in het nieuwe bestel, samen met de KRO in de samenwerkingsomroep KRO-NCRV. In 2013 wordt verder invulling gegeven aan de beleids prioriteiten zoals die zijn neergelegd in het Beleidsplan Vanuit onze visie, missie en kernwaarden geven wij ook in 2013 weer op nieuwe en verrassende wijze vorm aan onze kernbelofte inspireren tot samenleven. Maatschappelijke betrokkenheid is daarbij onze belangrijkste focus. Bedrijfsvoering Het NCRV bedrijf speelt fl exibel in op een veranderende omgeving en richt zich ook in 2013 op een effi ciënte bedrijfs voering en laag vaste kostenniveau. Ook daar waar het de eigen organisatie-inrichting betreft, gaat zij verantwoord en transparant om met publieke middelen. Met het oog op de omvangrijke bezuinigingen, vereenvoudiging van het omroepbestel en de daaruit voortvloeiende fusie, heeft de Directie zich in hoge mate, en met succes, ingespannen de organisatorische verande ringen die noodzakelijk waren binnen de gestelde tijd tot een goed einde te brengen. Met het oog op de omvangrijke en ingrijpende gevolgen voor medewerkers, hebben de inspanningen op HR zich met name gericht op het voorbereiden van medewerkers op de mogelijke veranderingen van de werkomgeving en werkkring. Hiertoe zijn loopbaan oriëntatie trajecten aangeboden en is geïnvesteerd in de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers en jobroulatie. Financiën wordt later ingevuld bij gereedkoming (YdH/FM/CA) van de jaarrekening. Voor de Vereniging NCRV, de Directie, medewerkers, Ondernemingsraad NCRV, Raad van Toezicht en Verenigings raad is 2013 een intensief en bijzonder jaar, waarin we met 2013

2

3 Inhoud Verslag Raad van Toezicht 04 Verslag Directie 08 NCRV Vereniging en Bedrijf 12 Verenigingsraad 13 Ondernemingsraad 14 Code Goed Bestuur 15 Media 16 Communicatie en leden 23 Bedrijfsvoering 23 Personeel 24 Bijdrage aan het publieke bestel 26 Financieel jaarverslag Bijlagen 44 Samenstelling bestuurscolleges 45 Organogram 46 Overzicht televisieprogramma s 47 Programmatitels radio 48 Colofon 50 03

4 verslag raad van toezicht 04 NCRV 2010

5 Grote veranderingen Het jaar 2013 staat in het teken van de fusie van de omroepbedrijven van NCRV en KRO per 1 januari Als gevolg van deze op handen zijnde fusie wordt het verslagjaar gekenmerkt door grote veranderingen voor onze vereniging en haar omroepbedrijf. De nieuwe Vereniging KRO-NCRV wordt opgericht, waarin de bedrijfsactiviteiten van beide omroepen worden ondergebracht. Besluiten over het overdragen van activa en passiva naar de nieuwe Vereniging KRO-NCRV worden genomen. De statuten van de NCRV, die als vereniging van leden blijft bestaan, worden aangepast aan de nieuwe situatie. Met de Vereniging KRO vormt onze vereniging de Vereniging KRO-NCRV. Een reorganisatieplan dat moet leiden tot de inrichting van het nieuwe gezamenlijke omroepbedrijf KRO-NCRV, heeft grote impact op de organisatie. Van een aanzienlijk aantal medewerkers moet eind 2013 afscheid worden genomen. Ook voor medewerkers die overgaan naar de nieuwe organisatie geldt dat zij afscheid moeten nemen van de NCRV zoals zij die altijd hebben gekend. Tegelijkertijd is er die nieuwe uitdaging: een mooi nieuw bedrijf maken van KRO-NCRV. Samenstelling In verband met de fusie wordt besloten de zittingstermijn van de heer R.W.J. Soeters, die in april 2013 afloopt, te verlengen tot eind Medio 2013 kondigt mevrouw K.G. Ferrier haar voortijdige vertrek aan, wegens verhuizing naar het buitenland. De vacature die hierdoor ontstaat wordt niet vervuld. Omdat per 1 januari 2014 de organisatie van de corporate governance van de NCRV drastisch wijzigt als gevolg van de fusie, treden van de overige leden van de Raad van Toezicht er vijf per die datum af. Van de dames M. Luyer en H. van Zenderen en de heren L. Coppoolse, T. Loonstra en R.W.J. Soeters wordt afscheid genomen, tijdens de vergadering van de Verenigingsraad op 14 december De leden J.J.W. van den Boom, J.H. Bos en E.P. de Jong vormen gedrieën de Raad van Toezicht van de Vereniging NCRV. Zij treden toe tot de Raad van Toezicht van de Vereniging KRO-NCRV. Taken De Raad van Toezicht adviseert en controleert de Algemeen Directeur en adviseert de Verenigingsraad, in het bijzonder over de financiële en beleidsmatige jaarstukken. Conform de Richtlijnen Goed Bestuur en Integriteit van de Gedragscode goed bestuur en integriteit van de Nederlandse Publieke Omroep stelt de Raad van Toezicht zich onafhankelijk en kritisch op. De Raad van Toezicht is samengesteld op grond van verschillende competenties en affiniteiten, zodat er een brede deskundigheid gewaarborgd is. Dat is vastgelegd in de profielschets en het reglement voor de Raad van Toezicht die op de website van de NCRV zijn te vinden. Functioneren toezicht en bestuur In 2013 komt de Raad van Toezicht achtmaal in reguliere vergadering bijeen: in januari, maart, april, mei, juni, september en november. Ook nemen leden van de raad deel aan de vergaderingen van de Verenigingsraad, commissies van de Verenigingsraad en aan diverse bijeenkomsten binnen de NCRV, waaronder een aantal overlegvergaderingen met de Ondernemingsraad. Aandachtsgebieden in 2013 Zoals gewoonlijk worden, aan de hand van managementrapportages, de realisatie van de begroting 2013 en de doelstellingen op het gebied van programmabeleid en ledenwerving en binding, op de voet gevolgd en besproken met de Algemeen Directeur en de Manager Bedrijfsvoering. De Raad van Toezicht brengt een positief advies uit richting de Verenigingsraad met betrekking tot de jaarrekening 2012 en keurt de begroting 2014 goed. Uiteraard blijft de in voorbereiding genomen fusie van de bedrijfsorganisaties van NCRV en KRO, de agenda s van de vergaderingen van Raad van Toezicht in dit verslagjaar domineren. De Raad van Toezicht buigt zich over statuten voor de nieuwe fusievereniging KRO-NCRV en statuten voor de Vereniging nieuwe stijl NCRV. Ook de profielschets voor de directieleden van KRO-NCRV, en de besluitvorming ten aanzien van overdracht van passiva en activa van de NCRV naar KRO-NCRV, hebben de volle aandacht 05

6 van de Raad van Toezicht. Ten aanzien van de doelstelling voor, en de aanpak van de ledenwerving, discussieert de Raad van Toezicht over het nut en de noodzaak van grootschalige ledenwerving. Immers, in de nieuwe regel geving is ledental van betrekkelijk geringe betekenis op de verdeling van het OCW-budget over de omroepen. Uiteindelijk concludeert de Raad van Toezicht dat een groot ledental van groot belang blijft voor het maatschappe lijk draagvlak van omroepen, hun onderlinge verhouding en de positie ten opzichte van de NPO. De Raad van Toezicht spreekt zijn grote waardering uit voor Directeur, management en medewerkers, die ondanks onzekerheid, bezuinigingsplannen en andere moeilijke omstandigheden in 2013 pal zijn blijven staan voor het belang van de NCRV, haar prachtige programma s en andere uitingen, waarmee zij het samen op de wereld voortreffelijk gestalte geven. Met grote inzet hebben ze een nieuwe toekomst voorbereid in vereniging met de KRO. Bert de Jong, Voorzitter Raad van Toezicht, Hilversum, april

7 Caroline Tensen DNA Onbekend De Urker Vissers Een huis vol Philip Freriks en Maarten van Rossem De slimste mens 07

8 verslag directie 008

9 Het jaar 2013 staat in het teken van de voorbereiding van de fusie van het omroepbedrijf NCRV met het omroepbedrijf KRO per 1 januari 2014, zoals afgesproken in het in 2012 tot stand gekomen vrijwillig fusiemodel 3-3-2, in het kader van de vereenvoudiging van het Nederlandse publieke omroepbestel. Veranderingen in het publieke bestel Op 12 februari 2013 is het voorstel Wijziging van de Mediawet 2008 naar de Tweede Kamer gestuurd, met als inzet het stelsel van de landelijke publieke omroep te moderniseren. In het wetsvoorstel wordt geregeld dat de publieke omroep vanaf 2016 nog maximaal acht omroeporganisaties telt, waarvan drie fusieomroepen, te weten: AVRO-TROS, BNN-VARA en KRO-NCRV. De fusieomroepen zijn dan al voortvarend bezig de voorbereidingen te treffen voor de fusies, welke nodig zijn om onder andere de ingeboekte bezuinigingen van het kabinet Rutte I (127,3 miljoen) te realiseren. In de Mediawet wordt tevens een andere budgetverdeling voor de omroepen voorgesteld. De omroepen krijgen een basisgarantiebudget van 50%, de rest van het (programmaversterkings)budget kunnen zij verdienen via creatieve competitie. Het totaal aantal leden is niet langer van belang voor de directe financiering van de omroep en er wordt niet apart budget en zendtijd beschikbaar gesteld voor de 2.42 omroepen. Uiteindelijk resulteert de aankondiging door het kabinet Rutte II eind 2012 voor een extra bezuiniging van 100 miljoen euro voor de landelijke publieke omroep, in een protestactie met de slogan Onze programma s bezuinig je niet 1,2,3 weg. In het kader van deze protestactie wordt op 9 oktober 2013 actie gevoerd op het Malieveld te Den Haag en worden meer dan handtekeningen aangeboden aan staatssecretaris Dekker. Uiteindelijk wordt de beoogde extra bezuiniging gehalveerd. Op 2 juli 2013 is het wetsvoorstel wijziging Mediawet 2008 aangenomen in de Tweede Kamer. Op 5 november 2013 neemt ook de Eerste Kamer dit wetsvoorstel aan. In de zomer van 2013 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de aanpak en planning van de eind 2012 aangekondigde Toekomst Verkenning Publiek Mediabestel en Integratie Landelijke en Regionale Omroep. Een adviescommissie en de Raad voor Cultuur maken bij de toekomstverkenning gebruik van de expertise van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en er wordt gewerkt met zogenaamde focusgroepen en expert meetings. In de opdracht voor de toekomstverkenning wordt onder andere gesproken over de verdere vernieuwing van het publieke mediabestel, versterken van de publieke programmering en het vergroten van de eigen inkomsten van de publieke omroep. Naar het vergroten van de eigen inkomsten van de publieke omroep, is een onderzoek uitgevoerd door The Boston Consulting Group (BCG), ondersteund door een begeleidingscommissie bestaande uit vertegenwoordigers van betrokken departementen, afgevaardigden van de publieke omroep, Commissariaat voor de Media en Ster. BCG heeft hierbij gekeken naar onder andere de mogelijkheid van Video on Demand, programmagebonden bijdragen, uit breiding van reclame, inkomsten uit distributie en programmaonderbrekende reclame. Het realiseren van additionele inkomsten zou een politieke keuze zijn binnen de Europese Kaders en heeft gevolgen voor het onderscheidende karakter van de publieke omroep. Fusietraject KRO-NCRV Reorganisatie Teneinde te komen tot een reorganisatieplan op basis waarvan het nieuwe omroepbedrijf KRO-NCRV uiterlijk 1 januari 2014 van start kan gaan, is door NCRV en KRO Organisatiebureau Turner ingeschakeld om de coördinatie van het project voor te bereiden. Diverse werkgroepen, samengesteld uit medewerkers van NCRV en KRO vanuit ondersteunende diensten en het primaire proces, hebben het integratietraject voorbereid en voorstellen gedaan voor de toekomstige inrichting van de processen. De conclusies van de werkgroepen vormen het uitgangspunt voor het door de Directies van NCRV en KRO opgestelde reorganisatieplan. Op 31 mei neemt de Directie een definitief besluit betreffende het reorganisatieplan wegens de fusie van de bedrijfsorganisaties KRO en NCRV. Tijdens een medewerkersbijeenkomst op 1 juli 2013 zijn 09

10 alle medewerkers geïnformeerd over de gevolgen van het reorganisatieplan. Begin juli zijn 62 NCRV-medewerkers (management, ondersteunende diensten, eindredacteuren) persoonlijk geïnformeerd over de gevolgen voor hun functie: 26 medewerkers worden geplaatst en kunnen hun functie blijven vervullen, 36 medewerkers worden boventallig verklaard, waarvan 10 medewerkers deel moeten nemen aan een benoemingsprocedure. Uiteindelijk verlaten 26 medewerkers per 31 december 2013 de NCRV-organisatie. (voorgenomen) Raad van Toezicht KRO-NCRV en (voorgenomen) Statutaire Directie In de Verenigingsraadvergadering van 27 april 2013 draagt de Raad van Toezicht NCRV drie leden voor ter benoeming in de (voorgenomen) Raad van Toezicht KRO-NCRV. Op 22 juni benoemt de Verenigingsraad het, op gezamenlijke voordracht van de Ondernemingsraden van NCRV en KRO, (zevende) lid voor de (voorgenomen) Raad van Toezicht KRO-NCRV. Hierdoor is deze raad voltallig en bestaat uit drie leden op voordracht door de Raad van Toezicht NCRV en drie leden op voordracht van de Raad van Toezicht KRO en één lid op voordracht van de Ondernemingsraad. Na een onafhankelijke procedure, gericht op kwaliteit en met inschakeling van een extern adviseur, heeft de (voorgenomen) Raad van Toezicht KRO-NCRV drie kandidaten voorgedragen voor de (voorgenomen) Statutaire Directie KRO-NCRV. Op 21 augustus 2013 worden de voorgedragen kandidaten, conform de advisering van de Verenigingsraad NCRV en Ledenraad KRO, door de (voorgenomen) Raad van Toezicht benoemd. Op 27 augustus presenteert de (voorgenomen) Statutaire Directie KRO-NCRV zich bij de medewerkers van NCRV en KRO: Directievoorzitter Coen Abbenhuis, Mediadirecteur Taco Rijssemus en Zakelijk Directeur Yvonne de Haan. Benoeming hoofden en managers Direct na benoeming van de (voorgenomen) Statutaire Directie van KRO-NCRV is gestart met de uitvoering van de benoemings- en sollicitatieprocedures voor het management, hoofden van afdelingen, eindredacteuren en overige vacatures. In september neemt de (voorgenomen) Statutaire Directie van het omroepbedrijf KRO-NCRV een besluit ten aanzien van de invulling van de posities van managers en afdelingshoofden, hoofden productie en drie eindredacteuren. Op 4 september zijn de nieuwe managers en afdelingshoofden gepresenteerd aan de medewerkers van NCRV en KRO. Voor de posities van Manager Video en Manager Audio is een externe sollicitatieprocedure gestart, waarna de vacature voor Manager Video is vervuld en de vacature Manager Audio tijdelijk op interim basis is ingevuld. Na het, nagenoeg, afronden van de benoemingsprocedure is een start gemaakt met de invulling van de nieuwe of sterk gewijzigde functies uit het fusie-reorganisatieplan. Het betreft in totaal 23 functies. In de loop van november is de invulling op alle posities rond. Juridisch traject Op 22 juni 2013 stemt de Verenigingsraad in met de gewijzigde fusievoorwaarden in het kader van het model en besluit positief op het voorstel van de Directie ten aanzien van de te volgen juridische transities in het fusieproces NCRV en KRO. Daarbij besluit de Verenigingsraad over de oprichting van NCRV BV en KRO-NCRV BV. Deze BV s zijn nodig om het omroepbedrijf te ontvlechten uit de Vereniging NCRV en te laten fuseren met het omroepbedrijf van de KRO. Op 14 september 2013 besluit de Verenigingsraad over het voorstel van de Directie tot overdracht van activa en passiva vanuit de Vereniging NCRV naar het omroepbedrijf KRO-NCRV. Waarna op 5 oktober 2013 de goedkeuring voor de afsplitsing van het NCRV omroepbedrijf naar de NCRV BV kan plaatsvinden. Op 14 december neemt de NCRV Verenigingsraad een historisch besluit door goedkeuring te verlenen aan de fusie van de NCRV BV en de KRO BV met de eerder opgerichte KRO-NCRV BV. Op 1 januari 2014 wordt KRO-NCRV BV omgezet in Vereniging KRO-NCRV en is het juridisch fusietraject voltooid. De Verenigingen KRO, NCRV en KRO-NCRV leggen de uitgangspunten, garantstellingen over het vermogen, en diensten zoals afgesproken in de statuten bij de overdracht van 10

11 activa en passiva bij vorming van het Vereniging omroepbedrijf KRO-NCRV, vast in een samenwerkingsovereenkomst. Deze wordt in januari 2014 ondertekend. Statuten Het opstellen van statuten van de nieuwe Vereniging omroepbedrijf KRO-NCRV, en de ten gevolge van de fusie op te stellen statutenwijziging voor de Vereniging NCRV, wordt grondig voorbereid in een werkgroep, geformeerd van leden uit de Verenigingsraad en de Raad van Toezicht, waar ook de Directie aan deelnam. Dit traject heeft er in geresulteerd dat per 22 juni 2013 de statuten van de Vereniging KRO-NCRV door de Verenigingsraad zijn goedgekeurd en op 5 oktober 2013 de statutenwijziging van de Vereniging NCRV. Positie NCRV in 2013 Ondanks de voorbereidingen op de fusie van het omroepbedrijf met de KRO blijft ook in 2013 de focus van de NCRV liggen op enerzijds de versteviging van haar positie binnen de Publieke Omroep en anderzijds het versterken van het programmatische profiel. De NCRV is een sterk merk met een duidelijk profiel en met goed bekeken en beluisterde programma s. De ambitie is om in 2014 de grootste en sterkste publieke omroep te worden in het nieuwe bestel, samen met de KRO in de samenwerkingsomroep KRO-NCRV. In 2013 wordt verder invulling gegeven aan de beleids - prio riteiten zoals die zijn neergelegd in het Beleidsplan Vanuit onze visie, missie en kernwaarden geven wij ook in 2013 weer op nieuwe en verrassende wijze vorm aan onze kernbelofte inspireren tot samenleven. Maatschappelijke betrokkenheid is daarbij onze belangrijkste focus. Bedrijfsvoering Het NCRV bedrijf speelt flexibel in op een veranderende omgeving en richt zich ook in 2013 op een efficiënte bedrijfs voering en laag vaste kostenniveau. Ook daar waar het de eigen organisatie-inrichting betreft, gaat zij verantwoord en transparant om met publieke middelen. Met het oog op de omvangrijke bezuinigingen, vereenvoudiging van het omroepbestel en de daaruit voortvloeiende fusie, heeft de Directie zich in hoge mate, en met succes, ingespannen de organisatorische veranderingen die noodzakelijk waren binnen de gestelde tijd tot een goed einde te brengen. Met het oog op de omvangrijke en ingrijpende gevolgen voor medewerkers, hebben de inspanningen op personeelsgebied zich met name gericht op het voorbereiden van medewerkers op de mogelijke veranderingen van de werkomgeving en werkkring. Hiertoe zijn loopbaan oriëntatie trajecten aangeboden en is geïnvesteerd in de persoonlijke ont wikkeling van medewerkers en jobroulatie. Financiën Ook in het jaar waarin de NCRV zich voorbereid op de fusie van de omroepactiviteiten met de KRO is de financiële huishouding goed op orde. Het jaar is afgesloten met een beperkt negatief resultaat uit de gewone bedrijfsvoering. Met nieuwe programmering zijn de inkomsten voor Media aanbod verder gegroeid. De eind 2012 overgedragen reserve media aanbod is in 2013 is in goed overleg met de NPO ingezet op de programmering die bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van het programma aanbod op zenders en netten. In voorbereiding op de fusie blijft in 2013 de aandacht gericht op kostenbeheersing en het verder flexibiliseren van de kostenstructuur. In de jaarrekening 2013 zijn, samenhangend met de fusie, enkele bijzondere posten verwerkt. Zie hiervoor verder Financieel jaarverslag Voor de Vereniging NCRV, de Directie, medewerkers, Ondernemingsraad NCRV, Raad van Toezicht en Verenigings raad is 2013 een intensief en bijzonder jaar, waarin we met elkaar een historische stap zetten in de ontwikkeling en toekomst van de Vereniging NCRV samen met de vereniging KRO. H.M.I. Abbenhuis Algemeen Directeur 11

12 ncrv vereniging en bedrijf 010 NCRV 2011

13 Verenigingsraad Het verslagjaar is een druk jaar voor de Verenigingsraad. Vergadert de Verenigingsraad normaliter tweemaal per jaar, in 2013 komt dit college vijfmaal bijeen: in maart, april, juni, augustus, oktober en november. In maart wordt de Verenigingsraad geïnformeerd over de omroeppolitieke ontwikkelingen en de plannen voor een grootscheepse ledenwerfcampagne. De werkgroep Statuten doet verslag van zijn werkzaamheden die zullen leiden tot een voorstel voor de statuten van de Vereniging KRO-NCRV. Ook een tweede werkgroep, die zich buigt over de mogelijkheden die de Vereniging NCRV in de toekomst heeft, informeert de Verenigingsraad over de stand van zaken. De Verenigingsraad buigt zich in de aprilvergadering over het jaarverslag en de jaarrekening van Op basis daarvan verleent de Verenigingsraad de Bestuurder en de Raad van Toezicht met genoegen decharge. Ze volgt daarmee de adviezen die de Commissie Evaluatie Programmabeleid en de Commissie Financiën uitbrengen, over respectievelijk het gevoerde programmabeleid en financieel beleid. In deze vergadering worden ook de statuten van de Vereniging KRO-NCRV en het profiel van de Raad van Toezicht van de Vereniging KRO-NCRV goedgekeurd. De heren Van den Boom, Bos en De Jong worden benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van deze nieuwe vereniging; de laatstgenoemde als kandidaat-voorzitter. Op 22 juni stemt de Verenigingsraad pro forma in met de oprichting van KRO-NCRV BV en de omzetting van KRO- NCRV BV in de Vereniging KRO-NCRV met deponering en aankondiging. Tevens stemt de Verenigingsraad in met de benoeming van de heer R. Ganzevoort als lid van de Raad van Toezicht van de Vereniging KRO-NCRV. De heer R. Ganzevoort is als zodanig voorgedragen door de Ondernemingsraden van KRO en NCRV. Ook hecht de Verenigingsraad een positief advies aan de profielschets voor de voorgenomen directie van de Vereniging KRO-NCRV. In de augustusvergadering adviseert de Verenigingsraad positief ten aanzien van de benoeming van mevrouw De Haan en de heren Abbenhuis en Rijssemus tot respectievelijk Zakelijk Directeur, Voorzitter van de Statutaire Directie en Mediadirecteur van de Vereniging KRO-NCRV. In de vergadering van 14 september stemt de Verenigingsraad, daarbij de adviezen volgend van de Raad van Toezicht en de Commissie Financiën, in met de overdracht van activa en passiva vanuit de Vereniging NCRV aan de Vereniging KRO-NCRV conform het bepaalde in de notitie Overdracht van activa en passiva bij de vorming van het omroepbedrijf KRO-NCRV. Hiernaast bespreekt de Verenigingsraad een voorstel tot wijziging van de NCRV-statuten. 13

14 Ondernemingsraad Op 5 oktober besluit de Verenigingsraad het omroepbedrijf juridisch af te splitsen van de Vereniging NCRV en onder te brengen in de inmiddels opgerichte NCRV BV. Tevens worden op deze dag de nieuwe statuten van de Vereniging NCRV goedgekeurd. De fusie tussen KRO en NCRV is compleet met de definitieve goedkeuring daarvan in de Verenigingsraadsvergadering van 14 december. Dit positieve besluit kan genomen worden omdat inmiddels is voldaan aan alle, aan het definitieve fusiebesluit verbonden, voorwaarden. In deze vergadering keurt de Verenigingsraad ook de overgangsregeling zittingstermijnen VR-leden en het profiel en de benoemingsprocedure bestuursleden Vereniging NCRV goed, alsmede de begroting Tenslotte besluit de Verenigingsraad om, als in mei 2014 de jaarstukken zijn goedgekeurd, de thans vertrekkende leden van de Raad van Toezicht decharge te verlenen voor het door hen uitgeoefende toezicht. Evenals in 2012 worden de agenda s van de overlegvergaderingen van de Ondernemingsraad met de Algemeen Directeur in dit verslagjaar gedomineerd door de fusie van de bedrijfsorganisaties van NCRV en KRO. Op 23 oktober 2012 blijkt dat de Ondernemingsraad, alle overleg ten spijt, geen positief advies kan hechten aan het Fusieplan op hoofdlijnen, omdat naar zijn oordeel op onderdelen (financiële onderbouwing en gevolgen van de fusie voor het personeel) onvoldoende informatie is verstrekt om dit plan goed te kunnen beoordelen. Wanneer de Algemeen Directeur, net als zijn collega-bestuurders bij de KRO, zijn voorgenomen besluit desondanks omzet in een definitief besluit, besluit de Ondernemingsraad beroep aan te tekenen bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam. Het verzoekschrift van de ondernemingsraad wordt op 7 maart 2013 behandeld. Op 19 april 2013 doet de Ondernemingskamer uitspraak en stelt de Ondernemingsraad in het gelijk. Conform de uitspraak van de rechter, trekt de bestuurder zijn besluit met betrekking tot de hoofdlijnen van de fusie in. Op 22 april 2013 wordt een nieuwe alomvattende adviesaanvraag aan de Ondernemingsraad voorgelegd die wel aan de gestelde informatie-eisen voldoet. Ook ontvangt de Ondernemingsraad adviesaanvragen met betrekking tot de benoeming van kandidaat-voorzitters van de Raad van Toezicht van KRO-NCRV, de benoeming van de Directie van KRO-NCRV en de overdracht van activa en passiva van de NCRV naar KRO-NCRV. Het overleg over al deze adviesaanvragen leidt er toe dat de voorgenomen besluiten kunnen worden uitgevoerd. Hiernaast komen in het overleg tussen Ondernemingsraad en Algemeen Directeur ook de reguliere onderwerpen aan de orde, zoals de begroting, managementrapportages, jaarverslag, sociaal jaarverslag en jaarrekening. Ook vinden dit jaar de gebruikelijke artikel 24-vergaderingen plaats; vergaderingen waarin de algemene gang van zaken wordt besproken in aanwezigheid van een delegatie uit de Raad van Toezicht. 14

15 Code Goed Bestuur Deze regeling, sinds 1 januari 2006 van kracht, is ook dit jaar weer bekend gemaakt aan alle nieuwe medewerkers. De structuur voor bestuur en toezicht van de NCRV is neergelegd in haar statuten. Deze statuten voldoen aan de eisen van de Code Goed Bestuur. De taakverdeling en werkwijze van de Raad van Toezicht zijn opgenomen in een profiel en een reglement, die, evenals het rooster van aftreden, via internet te raadplegen zijn. De Raad van Toezicht bespreekt in principe eenmaal per jaar zijn eigen functioneren en het functioneren van de Algemeen Directeur. In de jaarrekening wordt de totale bezoldiging vermeld van de Algemeen Directeur en de leden van de Raad van Toezicht. De Financiële Commissie van de Verenigingsraad verleent goedkeuring aan de vergoedingen aan de Raad van Toezicht na hierover geadviseerd te zijn door de Commissie van Overleg. Op internet staat een overzicht van de nevenfuncties van de Algemeen Directeur en van de leden van de Raad van Toezicht. Voor nevenfuncties van medewerkers van de NCRV geldt de regeling nevenwerkzaamheden, die in lijn is met de richtlijn integriteit. over inkomsten en uitgaven. Daarnaast voegen wij in contracten een expliciete bepaling ter zake toe. De omvang van de ideële sponsoring is transparant en wordt vermeld in de jaarrekening. Uiteraard houden we ons ook aan de bepalingen van de richtlijnen 5 en 6. Deze hebben betrekking op interactieve telefoondiensten, sms, 0900-lijnen, mobiel internet en marketing. Op internet kan iedereen in de Code Goed Bestuur de aanbevolen codes en registers raadplegen. Het betreft onze integriteitscode, programmatische gedragscode, ons redactiestatuut en de klokkenluidersregeling, alsmede onze registers beleggingen, financiële belangen van medewerkers en/of hun partners in ondernemingen of organisaties die directe of indirecte relaties hebben met de NCRV en geschenken. Dit jaar zijn er geen geschenken geregistreerd. Wij voldoen hiernaast ook aan de bepalingen van richtlijn 4 over cofinanciering (ideële sponsoring). De redactionele onafhankelijkheid van programmamedewerkers is vastgelegd in het redactiestatuut. Onze programma s worden gemaakt zonder inhoudelijke bemoeienis van overheidsinstanties of commerciële partijen. We maken wel gebruik van fondsen van ideële organisaties. Allianties met ideële organisaties worden gezien als normaal in het maatschappelijk middenveld en gelden als ondersteuning van de legitimiteit van omroepen. Vanzelfsprekend gebeurt dit altijd met behoud van journalistieke onafhankelijkheid. De wijze van samenwerking valt binnen de grenzen van de Mediawet en de Code Goed Bestuur en Integriteit. Van buitenproducenten vragen wij standaard een dekkingsplan 15

16 Media Televisie Een paar veranderingen en successen vallen op in het NCRV televisiejaar 2013: de presentatorwissel bij Hello Goodbye, het onverwachte kijkcijfersucces van De Urker Vissers, de bekroning van de speelfilm Exit en de doorontwikkeling van de Altijd Wat Monitor. Joris Linssen stopt na acht jaar met de presentatie van Hello Goodbye en geeft het stokje over aan presentator Klaas Drupsteen. In de laatste uitzending van Joris ontmoetten de twee elkaar op Schiphol en voert Klaas zijn eerste gesprek. Joris Linssen blijft Joris Showroom presenteren en maakt vier afleveringen van de nieuwe serie Joris United waarin hij met een Nederlandse vluchteling terugkeert naar het moederland. Op Eerste Kerstdag wordt voor het vierde jaar op rij Joris Kerstboom uitgezonden, waarin op De Parade in Den Bosch mensen een dierbare kunnen eren door een foto in de grote kerstboom te hangen. Op Nederland 1 blijft De Rijdende Rechter naast Eén tegen 100 het best bekeken programma van de NCRV. Nieuw is een zomerserie onder de titel De Rijdende Rechter wordt vervolgd waarin Jetske van den Elsen de betrokken partijen opnieuw opzoekt. Heeft de uitspraak van mr. Frank Visser zijn uitwerking gehad en hebben de ruziemakers het bij gelegd? Op Nederland 2 worden 23 afleveringen van Recht in de regio uitgezonden. De acht afleveringen van de realityserie De Rechtbank zijn een uitstekende aanvulling op deze NCRV-programma s over consumenten en recht. Rechters vertellen openhartig over hun vak en dilemma s en de kijker is getuige van verschillende zaken. Een verrassende kijkcijferhit is de tiendelige realityserie De Urker Vissers waarin de Urker familie Kramer wordt gevolgd. We zien het leven aan boord en aan de wal. Er kijken gemiddeld mensen naar het programma dat om half acht wordt uitgezonden. Onverminderd populair is een andere realityserie: Een huis vol. In deze derde reeks over grote gezinnen gaat een droom van vader Baumgard in vervulling: hij neemt zijn gezin mee naar Suriname. Het gemiddelde kijkcijfer van de vijftien afleveringen ligt op Caroline Tensen presenteert naast Eén tegen 100 nieuwe series van NCRV Babyboom, Familiegeheimen en DNA Onbekend. Caroline Tensen is ook voor het eerst betrokken bij de televisie-uitzendingen rond Alpe d HuZes. Samen met Herman van der Zandt presenteert ze de anderhalf uur durende finale waarin het eindbedrag van de actie bekend wordt gemaakt. Voorafgaand aan dit evenement worden drie deelnemers intensief gevolgd in de docureeks Op Weg naar Alpe d HuZes. De kennisquiz De slimste mens, met Philip Freriks en Maarten van Rossem, wordt voor het eerst ook in de winter uitgezonden. De serie houdt een kijkerspubliek van rond de miljoen mensen vast en scoort gemiddeld het dubbele van het vereiste marktaandeel. Man bijt hond viert in 2013 het vijftiende seizoen met onder andere de onthulling van het levensgrote hondbeeldmerk op de zendmast in Hilversum, die sinds 2011 de Man bijt hond-toren heet. Het is de prijs voor Man bijt hond als meest beeldbepalende programma van 60 jaar Nederlandse televisie. Man bijt hond zet zich met een veiling actief in voor de inzamelingsactie voor de slachtoffers van de orkaan op de Filippijnen. In het journalistieke domein heeft de NCRV met Altijd Wat en NCRV Dokument aansprekende titels. Altijd Wat zet in 2013 meerdere thema s op de kaart. De resultaten van onderzoek onder huisartsen over palliatieve sedatie, naar aanleiding van de zaak Tuitjenhorn, worden overgenomen door veel media. Altijd Wat toont ook aan dat er één miljard kan worden bezuinigd als er beter wordt ingekocht door ziekenhuizen. Verder blijkt uit eigen onderzoek onder medisch specialisten dat zij vinden dat de second opinion uit het basispakket moet of dat patiënten een gedeelte zelf moeten betalen. Beide verhalen worden overgenomen door het NOS-journaal. 16

17 Downton Abbey NCRV Dokument: Houdt God van vrouwen? Mr. Selfridge Man bijt hond-toren 17

18 Altijd Wat bouwt in 2013 de Altijd Wat Monitor uit tot een grotere onderzoekssite en een zelfstandig televisieprogramma waarvan de eerste uizendingen staan gepland voor De Altijd Wat Monitor maakt gebruik van de zogenaamde wisdom of the crowd. Elke bezoeker kan zijn steentje bijdragen aan het onderzoek door zijn ervaring en kennis te delen over de onderwerpen. De eerste onderzoeken gaan over ziek worden door je werk en aangifte doen bij de politie. Door de vele reacties maakt de redactie grote sprongen met de research en zijn er met regelmaat nieuwsfeiten te melden die door andere media worden overgenomen. De Altijd Wat Monitor krijgt een eervolle vermelding bij de Lovie Awards, een gerenommeerd prijzengala voor Europese websites. Het laatste seizoen van Debat op 2 is het meest succesvolle met een groot bereik en kwalitatief hoogstaande discussies over onder andere de zorg, werkloosheid en racisme die het maatschappelijke debat beïnvloeden. Ook in 2013 bewijst NCRV Dokument de status van best bekeken en hoogst gewaardeerde maatschappelijke documentairerubriek van de publieke omroep. Met onder andere de documentaires Nachtvlinder, De verdediging van Robert M, Nieuwe Tieten en Houdt God van vrouwen? draagt NCRV Dokument bij aan het maatschappelijk debat over de thematiek die deze documentaires aan de orde stellen. Met de documentaires De Regels van Matthijs, Rauwer en de jeugddocumentaire Oma Lien sleept NCRV Dokument in 2013 internationale prijzen in de wacht. Op levensbeschouwelijk terrein zendt de NCRV in 2013 het discussie programma Schepper & Co aan Tafel en het reportageprogramma Schepper & Co in het Land uit, beide gepresenteerd door Jacobine Geel. Op het gebied van drama springt Exit in het oog. De NCRV Telefilm van Boris Paval Conen wint op het Nederlands Filmfestival in Utrecht het Gouden Kalf in de categorie Beste Televisiedrama. Exit vertelt het waargebeurde verhaal van vijf uitgeprocedeerde vreemdelingen die besluiten zich te verzetten tijdens de nacht van hun uitzetting. De tweede serie van Levenslied trekt gemiddeld meer dan een miljoen kijkers. Centraal staat de vraag of het koor het plan van de gemeente om te bezuinigen op de subsidie overleeft. In het zevende seizoen van de populaire jeugddramaserie SpangaS wordt de duizendste aflevering uitgezonden. Dit wordt gevierd met een feestelijke fandag, een exclusief magazine, en de lancering van een nieuwe app waarin kinderen testjes kunnen doen. De Britse kostuumserie Downton Abbey, over de lotgevallen van de famlie Crawley en hun bedienden, blijft een groot publiek trekken op de zaterdagavond en wordt erg goed gewaardeerd. De NCRV zendt in 2013 de speelfilms Patatje Oorlog en Isabelle uit. De NCRV blijft één van de hofleveranciers van Zapp. Zapplive is er drie keer per week te zien met onder andere bijzondere specials als Zapplive Goes Serious (samen met de NTR) tijdens de Serious Request en Zapp Your Planet, de jaarlijkse themaweek over duurzaamheid (samen met de EO). Het transmediale concept Het Zappmysterie is opnieuw een groot succes, zowel op tv als op internet. Elke week kunnen kinderen via tv en internet uitzoeken wie de dader is. In de BZT Show gaan opnieuw veel kinder wensen in vervulling maar er is ook ruimte voor kinderen om sorry te zeggen, iemand te bedanken, een hart onder de riem te steken of te troosten. Voor het tweede jaar op rij produceert de jeugdafdeling van de NCRV samen met Omroep Max het Zapp Sinterklaasfeest in de Jaarbeurs in Utrecht. De NCRV verzorgt de themakanalen Best 24 en Spirit 24. Voor Best 24 worden de series Wat een drama en Het TV Monument gemaakt. In Wat een drama gaat een hoofdrolspeler uit een grote Nederlandse dramaserie terug naar de opnamelocatie waar herinneringen worden opgehaald. In Het TV Monument staat een televisiepersoonlijkheid of een bekende televisieserie uit het verleden centraal. Han Peekel praat met de hoofdpersoon en selecteert hoogtepunten uit het oeuvre. Voor Omroep Max produceert Best 24 vierentwintig afleveringen van de MAX TV Wijzer, die wordt uitgezonden op Nederland 2. Presentator Koos Postema ontvangt presentatoren en televisiemakers en praat met hen over hun nieuwste producties. Spirit 24 brengt dagelijkse updates uit de wereld van levensbeschouwing, spiritualiteit, religie en diversiteit via de webportal spirit24.nl. Er zijn twee zesdelige series gemaakt; over yoga en over generaties. Wekelijks is er het televisieprogramma Spirit 24 Nieuws op Nederland 2 met veel aandacht voor bijzondere rituelen en gebruiken uit culturen van over de hele wereld. 18

19 Pepijn Gunneweg en Jetske van den Elsen presentatoren BZT Show SpangaS BZT Show Evelien Bosch en Sascha Visser presentatoren Zapplive 19

20 De Rechtbank Caroline Tensen DNA Onbekend Mr. Frank Visser en Jetske van den Elsen De Rijdende Rechter Eva Jinek 20

21 Radio Knooppunt Kranenbarg doet opnieuw verslag van de geldinzamelingsactie Alpe d HuZes en zendt een week lang uit vanaf de Franse berg. In december wint sportverslaggever Andy Houtkamp in het Olympisch Stadion de Theo Koomen-award voor het beste sportcommentaar, een verkiezing die inmiddels een traditie is bij Knooppunt Kranenbarg op Radio 2. Het weekendprogramma Music Matters krijgt met Jasper de Vries een nieuwe presentator. Hij vervangt Sander Guis die in september met een nieuw programma op de zaterdag- en zondagmiddag begint onder de titel Guis! 3FM dj s Barend van Deelen en Wijnand Speelman vragen met hun actie Do The 45 aandacht voor jongeren met schulden. Barend en Wijnand leven een maand lang zelf van 45 euro per week en krijgen er veel publiciteit mee. Plein 5 organiseert na de verkiezing van het mooiste dialectwoord nu een wedstrijd voor dialectgezegdes. Het Twentse gezegde Hee hef oonder n droad hen vretten wint, het betekent zoveel als hij is vreemd gegaan. Schepper&Co Radio besteedt onder andere aandacht aan het nieuwe Liedboek van de Protestantse Kerken, de 3e Nacht van de Theologie en is aanwezig bij de bijeenkomst van de Wereldraad van Kerken in Korea. We nemen afscheid van een aantal radiotitels. Door de veranderingen op Radio 1 besluit de zendercoördinator dat het nachtprogramma Casa Luna op Radio 1 na tien jaar verdwijnt. Lunch! gaat over in een nieuw Radio 1 programma dat vanaf januari 2014 samen met de KRO wordt gemaakt. Woord op Zondag houdt ook op te bestaan en Te Deum Laudamus verdwijnt na 65 jaar, het tot dan toe oudste NCRV-radioprogramma. Voor de trouwe luisteraars is er de cd Ode aan het licht, die in een eenmalige, beperkte oplage verschijnt en direct is uitverkocht. Internet De NCRV zet zich met De slimste mens, Zapp Mysterie (als onderdeel van Zapplive) en Altijd Wat Monitor in 2013 nog steviger op de kaart. Het tweede seizoen van De slimste mens gaat gepaard met de lancering van de Android-versie van de app. Het spel blijkt wederom een hit, maar dit keer niet alleen tijdens de uitzendperiode. Nederland blijft in de tweede helft van het jaar doorspelen en tegen het jaareinde wordt de mijlpaal van 1 miljoen downloads behaald. Het Zapp Mysterie is een transmediaal verhaal in de vorm van een moordspel. Tijdens een (fictief) uitje van Zapppresentatoren worden twee bekenden vermoord. Het is aan de kinderen thuis om de herbergier, op wiens landgoed het is gebeurd, door middel van een interactief spel te helpen het raadsel op te lossen. Het spel is ongekend populair onder de kijkers. Tachtig procent van de bezoekers komt wekelijks terug om de ontwikkelingen te volgen. Naast drama en amusement weten we met de journalis tieke innovatie Altijd Wat Monitor de aandacht te trekken van zowel pers als publiek. Het gaat om een transparante en interactieve manier van onderzoeksjournalistiek waarbij het publiek actief wordt betrokken. Het succes van juist deze drie innoverende titels bevestigt de innovatieve rol van de NCRV. Nadat een jaar eerder het aantal titels wordt bestendigd na nieuwe wet- en regelgeving uit Brussel, heeft de NCRV in 2013 succesvol ingezet op een kleiner aantal geprofileerde titels. Vooral de juridische portal, waarin De Rijdende Rechter, Recht in de Regio en De Rechtbank samenkomen, laat een forse groei zien. Willem Wever groeit als vraagbaak voor kinderen en blijft, ondanks het feit dat het programma geen nieuwe uitzendingen heeft in 2013, een ongekend populaire online bestemming. Man bijt hond zoekt de ruimte met casual games voor smartphones en is de grootste programmasite van Nederland 2. Bladen De NCRV-gids maakt in 2013 specials over het koningshuis, Alpe d HuZes en Downton Abbey. In de zomer verschijnen net als voorgaande jaren zes dubbelnummers. Met het laatste nummer van 2013 neemt Coen Abbenhuis afscheid als columnist en Saskia de Jong als uitgever, die na vijftien jaar op de redactie van de NCRV-gids te hebben gewerkt, een andere functie binnen Bindinc. krijgt. Ondanks de grote uitstroom van abonnees door de financiële crisis slaagt de NCRV-gids het verval beperkt te houden, met name door wervingsacties. Er komen nieuwe abonnees bij, waarmee er in totaal bijna abonnees van de NCRV-gids zijn. Het kwartaalblad Het Vermoeden verschijnt in 2013 niet vier, maar vijfmaal. Aan het eind van het jaar wordt een speciale editie verzorgd, samengesteld uit oud en nieuw materiaal, dat wordt meegestuurd met de kerstkrant van de PKN. In 2013 worden bijna nieuwe abonnees verwelkomt waarmee de oplage van Het Vermoeden na de lancering in 2012 verdubbelt tot ruim Bijna dertig procent van de proefabonnees neemt een jaarabonnement. 21

Profielschets (Vice-) Voorzitter raad van toezicht KRO-NCRV tevens voorzitter raad van toezicht NCRV

Profielschets (Vice-) Voorzitter raad van toezicht KRO-NCRV tevens voorzitter raad van toezicht NCRV Profielschets (Vice-) Voorzitter raad van toezicht KRO-NCRV tevens voorzitter raad van toezicht NCRV 1. Inleiding De Vereniging KRO-NCRV is een samenwerkingsomroep met twee leden, de Vereniging KRO en

Nadere informatie

Profielschets Twee leden Raad van Toezicht KRO-NCRV op voordracht van de KRO Ledenraad

Profielschets Twee leden Raad van Toezicht KRO-NCRV op voordracht van de KRO Ledenraad Profielschets Twee leden Raad van Toezicht KRO-NCRV op voordracht van de KRO Ledenraad 1. Inleiding De Vereniging KRO-NCRV is een samenwerkingsomroep met twee leden, de Vereniging KRO en de Vereniging

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

Voorlegger. LR1603.Voorlegger invulling vacature(s) Landelijk Bestuur

Voorlegger. LR1603.Voorlegger invulling vacature(s) Landelijk Bestuur Voorlegger Onderwerp Verantwoordelijke Aanleiding Korte inhoud Voorgesteld besluit Procedure vacature(s) landelijk bestuur Landelijk bestuur Er is per direct een vacature ontstaan door het vertrek van

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Samenstelling 3 Artikel 4. Integriteit 4 Artikel

Nadere informatie

DEMOCRATEN 66, afdeling Utrecht

DEMOCRATEN 66, afdeling Utrecht AFDELINGSREGLEMENT DEMOCRATEN 66, afdeling Utrecht Dit reglement is vastgesteld door de Algemene Afdelingsvergadering van D66, afdeling Utrecht op XXXXXXXX 2016. Dit reglement is een aanvulling op de Statuten

Nadere informatie

STANDAARD REGIOREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66

STANDAARD REGIOREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 STANDAARD REGIOREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 Dit standaard Reglement is vastgesteld door het Landelijk bestuur van Politieke Partij Democraten 66 op 10 mei 2016. Dit reglement is van kracht

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 3 april 2014, s morgens om 11.00 uur in het EYE (filmmuseum)

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe.

Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe. Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe. Sedert december 2006 is het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe opnieuw georganiseerd en wel middels het

Nadere informatie

Gevolgen bezuinigingen publieke omroep dwingen politiek tot scherpe keuzes

Gevolgen bezuinigingen publieke omroep dwingen politiek tot scherpe keuzes Gevolgen bezuinigingen publieke omroep dwingen politiek tot scherpe keuzes Document van de Werkgroep Andere Publieke Omroep ten behoeve van het rondetafelgesprek van de Vaste Commissie OCW in de Tweede

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] BESTUURSREGLEMENT Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] 1 Inleiding 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap]

Nadere informatie

Inhoud. Verslag raad van toezicht 04. Voorwoord algemeen directeur 08

Inhoud. Verslag raad van toezicht 04. Voorwoord algemeen directeur 08 In 2011 spreekt de NCRV zich uit voor de invoering van het 3-3-2-model en een fusie van haar bedrijfsorganisatie met die van de KRO. Op 30 juni 2012 stemmen de ledenraad van de KRO en de verenigingsraad

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 14 april 2015 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Deze functiescheiding

Nadere informatie

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL DEFINITIE Artikel 1 - Oudervereniging De Kraal: De vereniging van ouders van de school. Opgericht 01-11-2005 en ingeschreven bij de KvK onder nummer 34237720 als een vereniging

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016

Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016 Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016 Naam en adres: Centrale Cliëntenraad van Stichting Rivas Zorggroep,

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

a. Statuten en Huishoudelijk Reglement: de door het congres vastgestelde Statuten en Huishoudelijk Reglement

a. Statuten en Huishoudelijk Reglement: de door het congres vastgestelde Statuten en Huishoudelijk Reglement AFDELINGSREGLEMENT D66 Eindhoven Dit is het afdelingsreglement van D66 Eindhoven. Het reglement is gebaseerd op het standaardreglement dat is vastgesteld door het vastgesteld door het Landelijk bestuur

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Verantwoording intern toezicht publieke omroep over 2013 Verantwoording door de 2.42-omroepen en de NPO. Openbare versie

Verantwoording intern toezicht publieke omroep over 2013 Verantwoording door de 2.42-omroepen en de NPO. Openbare versie Verantwoording intern toezicht publieke omroep over 2013 Verantwoording door de 2.42-omroepen en de NPO Openbare versie Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Bevindingen... 4 2.1 Verslaglegging

Nadere informatie

Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting. gevestigd te Wageningen

Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting. gevestigd te Wageningen Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting gevestigd te Wageningen 1 Artikel 1, Definities Stichting: de Woningstichting, gevestigd in de gemeente Wageningen. RvT: de Raad van Toezicht

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL Dit reglement is op 12 december 2005 door de bestuursraad van Stichting De Kempel, statutair gevestigd te Helmond, kantoorhoudende te 5709

Nadere informatie

Betreft: voorstel tot benoeming leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Vlagtwedde

Betreft: voorstel tot benoeming leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Vlagtwedde Aan de gemeenteraad van de gemeente Vlagtwedde Ter Apel, 15 oktober 2016 Kenmerk: jdw/gs/16-866 Betreft: voorstel tot benoeming leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

de aangesloten onderneming volgens de statuten van het pensioenfonds; de personen, in dienst van de werkgever.

de aangesloten onderneming volgens de statuten van het pensioenfonds; de personen, in dienst van de werkgever. REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities Bestuur: Ondernemingsraad: Pensioenreglement: Statuten: Uitvoeringsovereenkomst: Vereniging van gepensioneerden:

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BS NOORDERBREEDTE DEFINITIE. Artikel 1 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN. Artikel 2

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BS NOORDERBREEDTE DEFINITIE. Artikel 1 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN. Artikel 2 HUISHOUDELIJK REGLEMENT BS NOORDERBREEDTE DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. De Stichting: de geledingenraad van ouders. Wet:

Nadere informatie

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen.

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. - 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. Zaaknummer 2008S72525DO ALGEMENE BEPALINGEN a. bewonerscommissie: groep huurders van de Woningbouwvereeniging behorende tot één

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds Diabetes Fonds Amersfoort, 1 september 2006 Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Toezicht van de Stichting Diabetes Fonds (hierna te noemen: stichting) omschreven

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CONTRACTSPELERSFONDS KNVB

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CONTRACTSPELERSFONDS KNVB REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CONTRACTSPELERSFONDS KNVB Inleiding De Raad van Toezicht en het bestuur van de Stichting Contractspelersfonds KNVB (hierna respectievelijk te noemen: de Raad van Toezicht,

Nadere informatie

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN. bedrijfseconomisch profiel

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN. bedrijfseconomisch profiel TWENTE MILIEU NV LID RAAD VAN COMMISSARISSEN bedrijfseconomisch profiel September 2016 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE Twente Milieu richt zich op inzameling van diverse soorten grondstof uit huishoudens, op

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus Datum 14 september 2009 Betreft Stand van zaken rond gedragscode media

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus Datum 14 september 2009 Betreft Stand van zaken rond gedragscode media a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.minocw.nl

Nadere informatie

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep 1. Over Argos Zorggroep Argos Zorggroep biedt deskundige zorg, behandeling en gezelligheid aan ouderen. Dit doen zij in één van de huizen

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl MANAGEMENTSTATUUT Werkveld: Organisatie Beleidslijn: Managementstatuut

Nadere informatie

Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co)

Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co) Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co) Versie 28 oktober 2016 Human Resource Management Pagina 1 van 7 Inleiding In dit document is het beleid van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING GENDERTALENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING GENDERTALENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING GENDERTALENT Vastgesteld door de Raad van Oprichters op: 11 februari 2017. ARTIKEL 1 DIES NATALIS De Dies Natalis van Stichting GenderTalent is 26 juni 2016. ARTIKEL 2

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

Bestuurlijk rechtsoordeel

Bestuurlijk rechtsoordeel Bestuurlijk rechtsoordeel Kenmerk: 25720/2011010535 Betreft: Toelaatbaarheid van het noemen en vermelden van bedrijven en instellingen die een bijdrage leveren aan de actie Serious Request 2011 Bestuurlijk

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG)

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG) REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG) Dit reglement Raad van Bestuur vervangt het reglement Raad van Bestuur van kracht sinds 01-04-2006, is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad

Nadere informatie

1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD

1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD 1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders. Wet:

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Jaar van 'oprichting' Wij behartigen uw belangen zodat ook u mee kunt doen! Platform Maatschappelijke Ondersteuning Opgericht: 20 juni 2012 Adres:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging OBS de Baayaert oktober

Huishoudelijk reglement Oudervereniging OBS de Baayaert oktober HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING OBS DE BAAYAERT DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Oudervereniging: de afvaardiging

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland.

Huishoudelijk Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Artikel 1. Begripsomschrijvingen De definities als opgenomen in Artikel 1 van de statuten van het pensioenfonds zijn van overeenkomstige toepassing op dit

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID 1 De raad van toezicht Artikel 1 1. De Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid, hierna te

Nadere informatie

TOELICHTING behorende bij de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V., te houden op donderdag 12 april 2012

TOELICHTING behorende bij de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V., te houden op donderdag 12 april 2012 TOELICHTING behorende bij de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V., te houden op donderdag 12 april 2012 1. Opening en mededelingen De heer mr. E.M. d Hondt, voorzitter

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

BIJLAGE A BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013

BIJLAGE A BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013 BIJLAGE A BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013 PROFIELSCHETS RVC 1. OMVANG EN SAMENSTELLING VAN DE RVC 1.1 Uitgangspunt

Nadere informatie

RTV Borne. Jaarverslag 2016

RTV Borne. Jaarverslag 2016 Inhoud Missie en werkwijze... 1 Bestuur en organisatie... 1 Activiteiten... 1 Het Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) en het programmavoorschrift... 3 Bereikscijfers... 4 Missie en werkwijze De missie

Nadere informatie

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1 Activiteitencommissie Huishoudelijk Reglement Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Activiteitencommissie: de geledingraad van

Nadere informatie

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Bestuurs- reglement Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave 1/9 BESTUURSREGLEMENT Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Het bestuur van de Stichting Kunst in het Kerkje, gevestigd te Grave, besluit

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Rekenkamercommissie Raalte

JAARVERSLAG 2012. Rekenkamercommissie Raalte JAARVERSLAG 2012 Rekenkamercommissie Raalte Voorwoord. Voor u ligt het Jaarverslag 2012 van de rekenkamercommissie Raalte. Naast de wettelijke verplichting om een jaarverslag op te stellen doet de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V.

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V. Reglement Raad van Commissarissen Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is, ter aanvulling van de statuten van, opgesteld voor de Raad van Commissarissen Focus Op Zorg BV en is gebaseerd op de uitgangspunten

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van: De Ouderraad van OBS Corantijnschool statutair vastgelegd als: Stichting Ouders van Corantijn (KvK 61552046)

Huishoudelijk reglement van: De Ouderraad van OBS Corantijnschool statutair vastgelegd als: Stichting Ouders van Corantijn (KvK 61552046) Huishoudelijk reglement van: De Ouderraad van OBS Corantijnschool statutair vastgelegd als: Stichting Ouders van Corantijn (KvK 61552046) Onderdeel van: OBS Corantijnschool Corantijnstraat 4 1058 DD Amsterdam

Nadere informatie

STANDAARD AFDELINGSREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66

STANDAARD AFDELINGSREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 STANDAARD AFDELINGSREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 Dit standaardreglement is vastgesteld door het Landelijk bestuur van Politieke Partij Democraten 66 op 10 mei 2016. Dit reglement is van kracht

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR - BESTUURDER

FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR - BESTUURDER FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR - BESTUURDER december 2014 DE ORGANISATIE Woonstichting is een toegelaten instelling met als statutair werkgebied de gemeente Lelystad. heeft 8.700 woningen (ongeveer 30% van de

Nadere informatie

Samenvatting Coördinatiereglement

Samenvatting Coördinatiereglement Samenvatting 1 Samenvatting De Mediawet bepaalt dat de raad van bestuur van de NPO in een regeling vastlegt hoe NPO uitvoering geeft aan haar taak om de aanbodkanalen van de landelijke publieke mediadienst

Nadere informatie

GMR O2A5. Arkel, 18 mei Aan de leden van de GMR O2A5, Dames en heren,

GMR O2A5. Arkel, 18 mei Aan de leden van de GMR O2A5, Dames en heren, GMR O2A5 Aan de leden van de GMR O2A5, Arkel, 18 mei 2016 Dames en heren, Het is niet mijn gewoonte, maar dit keer moet ik jullie een nagekomen agendapunt doen toekomen. Onze RvT is wederom toe aan een

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement raad van toezicht van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers De raad van toezicht van de Dienst heeft, in vergadering bijeen op 30 januari 2014 te Apeldoorn, ter voldoening aan

Nadere informatie

Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O)

Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O) Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht Stichting Scholengroep Primato Hengelo (O) Hengelo, 19 Januari 2016 Inhoudsopgave 1. Informatie over Stichting Scholengroep Primato 2 1.1. Organisatie 1.2.

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering)

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) April 2016 DE ORGANISATIE Stichting is een onafhankelijke Nederlandse stichting die zich wereldwijd richt

Nadere informatie

Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: uitbrengen gemotiveerd advies aan het Commissariaat voor de Media over de aanvraag van Omroep Gelderland inzake artikel 2.62, tweede lid van de Mediawet 2008 en een bereidverklaring

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot Versie: 2014-01 Pagina 1/8 INHOUDSOPGAVE Artikel 1. Definities...3 Artikel 2. Samenstelling van het Verantwoordingsorgaan...3 Artikel 3. Taken en bevoegdheden van het Verantwoordingsorgaan...4 Artikel

Nadere informatie

Stichting Regionaal Media Centrum Twente www.rmc-twente.nl

Stichting Regionaal Media Centrum Twente www.rmc-twente.nl Welkom Welkom bij de eerste officiële nieuwsbrief van het Regionaal Media Centrum Twente, kortweg RMC Twente. Wij, Janneke Derckx en Lidewij Peters zijn twee enthousiaste studenten aan de Universiteit

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

Samenstelling Raad van Toezicht Biblionet Groningen

Samenstelling Raad van Toezicht Biblionet Groningen Datum Onderwerp 7 december 2012 Profiel Raad van Toezicht Memo Samenstelling Raad van Toezicht Biblionet Groningen Voor de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt uitgegaan van: 1. Profiel Raad van

Nadere informatie

Reglement voor de raad van toezicht

Reglement voor de raad van toezicht Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel en aanverwante industrie (BPZ) Reglement voor de raad van toezicht Colofon Dit reglement is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur Amersfoort, 16 november 2016 Reglement Raad van Bestuur Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Bestuur van de Stichting Diabetes

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Rooms Katholieke Basisschool De Bolster is een aanvulling op de statuten zoals

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

AFDELINGSREGLEMENT D66 VLAARDINGEN

AFDELINGSREGLEMENT D66 VLAARDINGEN AFDELINGSREGLEMENT D66 VLAARDINGEN De Algemene Afdelingsvergadering (AAV) van D66 Vlaardingen, op maandag 16 januari 2017 bijeen, heeft besloten dat voor de afdeling D66 Vlaardingen het standaard afdelingsreglement

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan

Reglement Verantwoordingsorgaan Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1 Definities In dit reglement worden geacht te zijn overgenomen de definities van de statuten, terwijl voorts wordt verstaan onder: a. Selectiecommissie De commissie

Nadere informatie

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen 1. Opening Agenda voor de algemene vergadering van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 17 april 2014 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 2. Mededelingen 3. Jaarverslag

Nadere informatie

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2017 22 MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V. TE HOUDEN OP WOENSDAG 22 MAART 2017 OM 10.30 UUR TEN KANTORE VAN

Nadere informatie

Directiereglement Waarborgfonds voor de Zorgsector

Directiereglement Waarborgfonds voor de Zorgsector Directiereglement Waarborgfonds voor de Zorgsector Inleiding De Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector (hierna aangeduid als: 'WFZ') wordt bestuurd door een eenhoofdige directie (hierna aangeduid als:

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RVC ALLIANDER N.V.

PROFIELSCHETS RVC ALLIANDER N.V. BIJLAGE B BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE EERSTE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V. TE HOUDEN OP 12 MEI 2011 PROFIELSCHETS RVC ALLIANDER N.V. 1. OMVANG EN SAMENSTELLING

Nadere informatie

Aan dtkv. 2017/ Uw brief van: 23 maart 2017 Ons nummer: Willemstad, 11 april 2017

Aan dtkv. 2017/ Uw brief van: 23 maart 2017 Ons nummer: Willemstad, 11 april 2017 Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Economische Ontwikkeling De heer E. Goeloe AmiDos Building, Pletterijweg 43 Curaçao Uw nummer (letter): Onderwerp: Bijlage(n): 2017/010888 Uw brief van: 23

Nadere informatie

Vrijwilligerscentrum/ vrijwilligersbeleid/ MHO & CMO augustus 2011 1

Vrijwilligerscentrum/ vrijwilligersbeleid/ MHO & CMO augustus 2011 1 Reglement Vrijwilligersraad Welzijn Rijswijk Het belang van inspraak Betrokkenheid van medewerkers is belangrijk voor het goed functioneren van de organisatie. Dat geldt ook voor vrijwillige medewerkers.

Nadere informatie

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 4 Publiciteit... 5 Externe Contacten... 5 Interne Organisatie... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 Stichting SQPN - Jaarverslag

Nadere informatie

C REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT

C REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT C REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT Behorend bij de statuten van de vereniging ANBO DEFINITIES Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Bestuur: het orgaan bedoeld in artikel 2:44 van het Burgerlijk

Nadere informatie

Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Fonds voor Cultuurparticipatie. Cultuurliefhebber met brede kennis van politiek Den Haag

Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Fonds voor Cultuurparticipatie. Cultuurliefhebber met brede kennis van politiek Den Haag Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Fonds voor Cultuurparticipatie Cultuurliefhebber met brede kennis van politiek Den Haag 1. Algemeen Het is belangrijk dat mensen kunnen meedoen aan cultuur. Niet

Nadere informatie

Toelichting over de behandeling van: Raadsvoorstel Benoeming lid Rekenkamer. Van: Auditcommissie. Doel: Besluitvorming.

Toelichting over de behandeling van: Raadsvoorstel Benoeming lid Rekenkamer. Van: Auditcommissie. Doel: Besluitvorming. Toelichting over de behandeling van: Raadsvoorstel Benoeming lid Rekenkamer Van: Doel: Toelichting: Auditcommissie Besluitvorming Als gevolg van het vertrek van een van de leden van de Rekenkamer is er

Nadere informatie

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 "Stichting": Stichting Greenpeace Nederland; 1.2 "Statuten": de statuten van genoemde Stichting;

Nadere informatie

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad)

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) STICHTING GELRE ZIEKENHUIZEN LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) Februari 2016 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE is met ruim 3.500 medewerkers, 190 medisch specialisten, 300 vrijwilligers en een verzorgingsgebied

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ BIJLAGE 4 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Benoeming... 3 3. Bevoegdheden

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6948 Onderwerp : scheiding bestuur en toezicht Stichting Scholengroep OPRON Stadskanaal, 5 april 2013 Beslispunten 1. Instemmen met de gewijzigde

Nadere informatie