Federale Beleidsnota's 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Federale Beleidsnota's 2014"

Transcriptie

1 Troonstraat Brussel Tel Federale Beleidsnota's 2014 Evaluatie van de Gezinsbond De Gezinsbond beoordeelt jaarlijks de federale beleidsnota's. De evaluatie van de beleidsnota's 2014 beperkt zich tot één duidelijke doelstelling: evaluatie van de plannen voor het desbetreffende beleidsdomein voor de laatste maanden van de legislatuur. Het toetsingskader dat we hiervoor gebruiken, zijn de standpunten van de gezinsorganisatie. (www.gezinsbond.be/standpunten) Er zijn vier mogelijke beoordelingen: Positieve elementen: korte opsomming van de beleidsvoornemens die aansluiten bij de visie van de Gezinsbond. Gedeeltelijk positieve elementen: korte opsomming van de beleidsvoornemens die gedeeltelijk aansluiten bij de visie van de Gezinsbond Ontbrekende beleidsvoornemens: waar wordt geen aandacht aan geschonken, terwijl dat volgens de Gezinsbond wel zou moeten? Negatieve beleidsvoornemens: welke beleidsvoornemens zijn in tegenspraak met de visie van de Gezinsbond? Evaluatie federale Beleidsnota's, Gezinsbond - januari

2 Inhoud Buitenlandse Zaken p. 3 Economie en Consumenten p. 4 Financiën p. 5 Leefmilieu en Duurzame ontwikkeling p. 6 Justitie p. 7 Maatschappelijk integratie en Armoedebestrijding p. 8 Mobiliteit p. 8 Pensioenen p. 9 Sociale zaken, Gezinnen, Personen met een handicap en beroepsrisico's p. 11 Sociale zaken en Volksgezondheid p. 13 Werk p. 14 Evaluatie federale Beleidsnota's, Gezinsbond - januari

3 Beleidsnota BUITENLANDSE ZAKEN (vanuit het perspectief van het Europees memorandum) Positieve elementen Elementen van sociaal en toekomstgericht Europa (en eveneens van een Europa met meer legitimiteit en burgerbetrokkenheid) worden aangehaald. België zal pleiten voor de integratie van de doelstelling duurzame ontwikkeling in de post 2015 ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Nadruk op mensenrechten en met name vrouwenrechten. Invoering Kids ID voor Belgische kinderen die in het buitenland wonen ter bevordering van de mobiliteit van gezinnen in het buitenland verblijven. Gedeeltelijk positief Refereert naar jeugdwerkloosheidsplan: positief dat België daarvoor geld zal krijgen, maar kunnen alle regio s die daar nood aan hebben hier wel van mee genieten? (bijv. de Limburgse mijngemeenten); zegt ook niet hoe hier werk van wordt gemaakt. De geplande evaluatie (februari 2014) i.v.m. de vraag: hoe modern Europese industrieel beleid kan bijdragen tot meer jobs en tot een sterkere competitiviteit van de Europese economie? De Gezinsbond vraagt echter dat die jobs ook kwaliteitsvolle jobs zijn. Democratische legitimiteit wordt vermeldt, maar hierbij denkt men duidelijk niet aan concrete initiatieven om burgerinspraak te bevorderen. Internationale coördinatie m.b.t. veilig internet wordt aangehaald in het kader van defensie, maar is ook een kwestie van (consumenten)rechten. Aandacht voor energiezekerheid, betaalbaarheid en hernieuwbare energie in het kader van economische diplomatie is een belangrijke stap op weg naar energiesolidariteit tussen Europese landen. De vraag is of men ook denkt aan energieveiligheid. Wat ontbreekt? De rechten van kinderen worden helemaal niet vernoemd in de lijst van mensenrechtenprioriteiten en ook niet in de context van asiel en migratie terwijl ze net daar heel erg op het spel staan: onaanvaardbaar in het kader van het levensloopperspectief. Een goede start voor alle kinderen is essentieel voor gelijke kansen op alle vlakken. Ook in de tak Bedrijven en Mensenrechten kan en moet dit geïntegreerd worden. Evaluatie federale Beleidsnota's, Gezinsbond - januari

4 Beleidsnota ECONOMIE EN CONSUMENTEN Algemene bedenking: de introductie van het wetboek economisch recht is een belangrijk actiepunt van de minister van consumentenzaken. Verschillende onderdelen of boeken daarvan zijn reeds gerealiseerd, een aantal andere onderdelen komen in 2014 nog aan de beurt. In de beleidsnota worden hervormingen die in deze boeken aan bod zullen komen voornamelijk in algemene termen besproken, waardoor het moeilijk is om op basis van de beleidsnota een oordeel te vellen over de positieve en negatieve elementen. Positieve elementen Samen met de gewesten wordt een plan inzake de ontwikkeling van digitale vaardigheden uitgewerkt. De minister hecht veel belang aan bemiddeling om consumentengeschillen op te lossen (de zogenaamde alternatieve geschillenregeling). Na acties van de minister om consumenten te stimuleren om energieprijzen te vergelijken, volgen gelijkaardige acties op het vlak van telecomprijzen: de campagne durf vergelijken. Eind 2013 konden consumenten samen met hun gemeente hun gebruikersprofiel beter leren kennen en de voor hen meest voordelige telecom-aanbieding kiezen. De minister streeft naar een akkoord met de telecomoperatoren dat hen er toe aanzet om hun klanten te laten overstappen naar een goedkoper tariefplan. De beleidsnota besteedt aandacht aan de torenhoge tarieven voor autoverzekeringen die verzekeraars aanrekenen aan jonge chauffeurs. Langere contracttermijnen moeten zorgen voor een prijsdaling voor jonge chauffeurs. De Gezinsbond vindt het positief dat de wet op het consumentenkrediet wordt geactualiseerd om de kredietnemers nog beter te beschermen. Gedeeltelijk positief De invoering van de groepsvordering is positief te noemen. Toch zien we twee problemen: alleen de rechtbank van Brussel is bevoegd waar reeds een gerechtelijke achterstand is en alleen consumentenorganisaties kunnen een vordering indienen. Het consumentenakkoord met de energiesector treedt in werking. Dat is positief omdat de consumenten meer mogelijkheden zullen krijgen om te vergelijken en van leverancier te veranderen. Dit akkoord verandert echter niets aan de bestaande wirwar van tariefplannen. De economische inspectie zal bijzondere aandacht besteden aan het toezicht op financiële diensten met onder meer aandacht voor de publiciteit op financiële producten en de strijd tegen overmatige schuldenlast. De Gezinsbond vindt het positief dat er verder werk wordt gemaakt van de strijd tegen overmatige schuldenlast, maar vindt de opgesomde maatregelen weinig concreet. Er zou voor de gezinsorganisatie meer en duidelijker moeten gewezen worden op het onderscheid tussen nuttige en onnuttige kredieten. Wat ontbreekt? In de bescherming van consumenten wordt geen melding gemaakt van het hanteren van de kindnorm of het beschermen van andere zwakke groepen. De Gezinsbond mist initiatieven om gezinnen die sparen via coöperatieve vennootschappen beter te beschermen. Evaluatie federale Beleidsnota's, Gezinsbond - januari

5 Beleidsnota FINANCIËN Gedeeltelijk positief In de beleidsnota lezen we dat één van de manieren waarop een overheid groei en competitiviteit kan bevorderen, een vereenvoudiging is van de fiscale regels en procedures. Het moet immers voor de belastingplichtige makkelijker worden om aan zijn verplichtingen te voldoen en zijn rechten te laten gelden. Bovendien moet een eenvoudigere fiscaliteit fiscale ontwijkingen moeilijker maken. Allemaal nobele gedachten, al moeten we tot onze grote spijt vaststellen dat ons aangifteformulier in de personenbelastingen nog nooit zo veel codes telde. De Gezinsbond vindt het positief dat de regering blijft pleiten voor een betere financiële vorming. De elementaire basiskennis inzake spaarproducten en kredieten wordt te weinig in scholen aangeleerd. Daarom zal de regering ten volle steun blijven verlenen aan de projecten die de FSMA of de financiële sector opzetten om hieraan tegemoet te komen. Voor de Gezinsbond is deze houding echter niet proactief genoeg. De regering zou eigen initiatieven moeten ondernemen om de financiële geletterdheid van gezinnen te verbeteren. Wat ontbreekt? De beleidsnota stelt dat onze fiscaliteit nood heeft aan een diepgaande hervorming met vereenvoudigingsvoorstellen, maar bevat echter geen concrete maatregelen. Het blijft dus koffiedik kijken wat deze belangrijke belastinghervorming inhoudt. De Gezinsbond zou graag actief betrokken worden bij de voorbereiding van deze belastinghervorming. Wat is negatief? De roerende voorheffing op vastrentende roerende inkomsten werd door de federale regering stapsgewijze verhoogd van 15 % naar 21 %, 21 % + 4 % bijzondere heffing en tenslotte naar 25 %. Vastrentende beleggingen zoals staatsbonnen, kasbonnen en obligaties zijn net de meest veilige beleggingen. De beleidsnota spreekt over een vereenvoudiging van de roerende voorheffing naar één uniform tarief, terwijl dit een belangrijke verhoging betekent voor wie veilig belegt. De Gezinsbond heeft altijd gesteld dat de roerende voorheffing op roerende inkomsten niet hoger mag liggen dan het hoogste btw-tarief, dat momenteel 21 % bedraagt. De btw-vrijstelling voor advocaten wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. De Gezinsbond vreest dat juridische bijstand door deze maatregel nog minder toegankelijk zal worden zeker voor de lage lonen. De belastingvermindering voor diensten- en PWA-cheques werd beperkt vanaf inkomstenjaar De regels met betrekking tot het spaarboekje werden in de herfst van 2013 hervormd. Met het oog op een betere onderlinge vergelijkbaarheid van de door instellingen geboden vergoedingsvoorwaarden, worden de regels voor de berekening en de uitbetaling van de rente en de getrouwheidspremies geüniformiseerd en wordt het aanbod van de gereglementeerde spaarrekeningen geüniformiseerd en vereenvoudigd. In de praktijk betekent deze maatregel dat de leden van de Gezinsbond die een hogere rente genoten op hun spaarrekeningen bij Fortuneo Bank dit ledenvoordeel in de toekomst verliezen. Er wordt geen verandering van deze wet in het vooruitzicht gesteld, zoals wij gevraagd hebben. Evaluatie federale Beleidsnota's, Gezinsbond - januari

6 Beleidsnota's LEEFMILIEU en DUURZAME ONTWIKKELING Positieve elementen De oprichting van een permanente federale dienst voor duurzame ontwikkeling is zeer positief omdat dit de coördinatie van het beleid vergemakkelijkt. Het prioriteit geven aan blootstelling aan schadelijke stoffen is zeer positief vanuit het oogpunt van de gezondheid van de burgers. Gedeeltelijk positief Productbeleid Milieu & Gezondheid: voor 2014 staat overleg gepland met alle stakeholders voor bepaalde producten en materialen maar er wordt vooral gewezen naar de economische sectoren. Er zullen maatregelen genomen worden voor bepaalde chemische stoffen, maar dit is een uitwerking van een stof per stof benadering en geen totaalvisie. Ook zal in 2014 REACH verder uitgewerkt worden door 3 comités op te richten (lijkt weer wat laat!). Nanomateriaal: het opzetten van een register voor nanomaterialen is zeker positief. De traceerbaarheid en transparantie voor burgers en werknemers zijn belangrijk. Vrijstelling van registratie voor bepaalde nanomaterialen zou enkel op basis van bepaalde criteria mogen (zoals bevestiging van afwezigheid van gevaar voor gezondheid van mens en milieu wat betreft de hele levenscyclus van het product) en voordat een product met een nanomateriaal op de markt verschijnt moet de overheid de vereiste gegevens hebben ontvangen en deze hebben kunnen controleren. De criteria voor hormoonverstorende stoffen hadden eigenlijk al op '13 door de Europese Commissie voorgesteld moeten worden, maar we zien hier uitstel van besluitvorming: hoogstwaarschijnlijk tot einde Wat ontbreekt? Er is geen klimaatdoelstelling voor België en de gewesten. België heeft zich 4 jaar geleden in een Europees kader verbonden tot een reductiedoelstelling van -15 % in 2020 t.o.v De afspraken over hoe België deze Europese doelstelling nakomt en hoe deze verdeeld worden over de gewesten zijn nog steeds niet gemaakt. Hierdoor is er geen effectief klimaatbeleid mogelijk. De gezondheid van sociaal zwakkere en kwetsbare groepen, waaronder kinderen, zal meer te lijden onder milieuvervuiling. Ook in België. Het verhoogde risico dat kwetsbare groepen lopen is momenteel onvoldoende meegenomen in het beleid hoewel onomwonden vaststaat dat kinderen een groter risico lopen. De overheden zouden moeten nagaan op welke wijze beleid aangepast zou kunnen worden om een grotere veiligheid voor kinderen te kunnen garanderen. Dit gebeurt op dit moment niet. Er is een betere integratie mogelijk van milieu en fiscaliteit (bijvoorbeeld door de invoer van een kilometerheffing ook voor personenwagens met weloverwogen criteria). Wat is negatief? Er wordt niet gesproken over overleg met de gewesten voor het vinden van een oplossing voor de verdeling van de boete die België opliep voor het Europees Hof van Justitie op '13 vanwege de omzetting van de richtlijn stedelijk afvalwater. België moet een boete betalen van 10 miljoen euro en een dwangsom van euro per half jaar vertraging voor het nemen van de noodzakelijke maatregelen. Dit is de eerste Europese boete die België ooit gekregen heeft. Aangezien waterzuivering een gewestelijke bevoegdheid is, is de discussie nu losgebarsten wie wat moet betalen. Evaluatie federale Beleidsnota's, Gezinsbond - januari

7 Beleidsnota JUSTITIE Algemene bedenking: deze beleidsnota blinkt vooral uit in vaagheid en daardoor moeilijk onder te verdelen in positieve versus negatieve elementen. Bv. het feit dat er initiatieven worden genomen aangaande groepsverzekeringen is goed, maar over de inhoud wordt niet gesproken. Ondertussen weten we dat die slecht is. Positieve elementen Een spoedige bekrachtiging van het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de Rechten van het Kind wordt in het vooruitzicht gesteld. De oprichting van een nationaal mensenrechteninstituut. Dit engagement van de Belgische overheid dateert al van De Gezinsbond onderschrijft de nood aan een onafhankelijk, pluralistisch instituut met een zo ruim mogelijk mandaat. Gedeeltelijk positief De beleidsnota voorziet dat de oprichting van een Commissie voor onderhoudsbijdragen zou moeten worden voltooid. De commissie heeft als opdracht aanbevelingen op te stellen voor de evaluatie van de kosten voor de opvoeding van de kinderen en van de bepaling van de bijdrage van elk van de ouders in deze kosten (zie verder: beleidsnota sociale zaken, gezinnen) Wat ontbreekt? Concrete planning van de implementatie van de Familierechtbanken (moet in september 2014 in werking treden). Er wordt alleen melding gemaakt van het feit dat het wetsontwerp werd goedgekeurd in Kamer en Senaat. Initiatieven ter evaluatie van de echtscheidingswet. Het is hoog tijd om dergelijke evaluatie in te plannen, en de invoering van de Familierechtbanken kan daartoe een perfecte aanleiding zijn. Inhoudelijke invulling van de volgende hervormingen van het erfrecht. De gerealiseerde hervormingen worden vernoemd, maar er wordt geen enkele voorzet gegeven voor de nog op til staande hervormingen. Een concrete streefdatum voor de uiteindelijke oprichting van de commissie voor onderhoudsbijdragen. Inhoudelijke invulling of concrete planning omtrent het herbekijken van de wetgeving op kansspelen in het kader van de grote evolutie op dat vlak, onder meer via het internet. Wat is negatief? Wat betreft rechtsbijstand wordt alleen in termen van terugschroeven gesproken, terwijl gratis rechtsbijstand een essentiële voorwaarde is om de toegankelijkheid van het gerecht voor alle lagen van de bevolking te garanderen. De Gezinsbond verzette zich samen met het platform Justice pour tous tegen de plannen om deze rechtsbijstand te ontmantelen. Er wordt vaag gebleven over de draagwijdte van de hervormingsplannen.wij pleiten tevens voor de invoering van gratis rechtsbijstand voor minderjarigen die daarom vragen i.k.v van de Familierechtbanken. Hoewel ook op dit vlak zeer vaag, wordt wel het voornemen vermeld om het lot van de groepsverzekeringen bij echtscheiding te regelen. De inhoud van de geplande hervorming is ons bekend en druist niet alleen in tegen onze visie, maar ook tegen de arresten van het Grondwettelijk Hof: de intentie om groepsverzekeringen en aanvullende pensioenen in de toekomst te beschouwen als pensioen en niet langer als gemeenschappelijk spaarkapitaal gefinancierd uit gemeenschappelijke inkomsten van gehuwde koppels (met volledige gemeenschap of onder het wettelijk stelsel). Deze maatregel is bij scheiding nadelig voor de partner (meestal de vrouw) die zelf geen aanvullende pensioenrechten heeft opgebouwd. Evaluatie federale Beleidsnota's, Gezinsbond - januari

8 Beleidsnota MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE EN ARMOEDEBESTRIJDING Gedeeltelijk positief In uitvoering van het generatiepact, dat de aanpassing van de sociale uitkeringen van het werknemersstelsel aan de evolutie van de algemene welvaart voorziet, werden met ingang van 1 september 2013 de bedragen van het (equivalent) leefloon en de inkomensgarantie ouderen (IGO) met 2 % verhoogd. Deze welvaartsaanpassing vindt de Gezinsbond een goede zaak, maar nog altijd ontoereikend. Bovendien blijft de discriminatie bestaan van koppels met kinderen die ondanks het feit dat ze met één volwassene meer moeten rondkomen met hetzelfde inkomen, slechts hetzelfde leefloon van 1.089,82 euro per maand krijgen als een alleenstaande met kinderen. De Gezinsbond klaagt tevens aan dat het leefloon niet voorzien is van een gezinsmodulering, waarmee het bedrag verhoogt per kind ten laste. Wat ontbreekt? De beleidsnota verwijst naar het sociaal onderzoek dat OCMW s verplicht uitvoeren vóór ze een leefloon toekennen. Voor dit onderzoek worden een aantal minimumvereisten vastgelegd. OCMW 's zullen de informatiestromen, die beschikbaar zijn, moeten raadplegen en structureel huisbezoeken moeten invoeren. De Gezinsbond betreurt dat er geen initiatief is om de onrealistisch hoge fictieve rentevoeten (6 % en 10 %) aan te passen die momenteel in dit middelenonderzoek worden toegepast bij de evaluatie van spaargelden. Beleidsnota MOBILITEIT Positieve elementen De beleidsnota mobiliteit neemt veiligheid als één van de belangrijke focussen. Wat ontbreekt? Met betrekking tot het rijbewijs B vermeldt de beleidsnota een herziening in de zin van: - valorisatie van de rol van de rijscholen en van de begeleiders - een wijziging van het curriculum van de opleiding en van het examenvademecum Dit is een zeer vage omschrijving die niet duidelijk maakt in hoeverre dit nog bepalend zal zijn voor de bevoegdheden die in het kader van de zesde staatshervorming naar Vlaanderen overgedragen worden. Evaluatie federale Beleidsnota's, Gezinsbond - januari

9 Beleidsnota PENSIOENEN Positieve elementen De beleidsnota benadrukt de noodzaak van sociaal houdbare en financieel duurzame pensioenen om te voorkomen dat gepensioneerden blootgesteld worden aan een armoederisico en om hen toe te laten om de levensstandaard te behouden die ze genoten toen ze nog werkten. Er staan in dat kader nog enkele positieve maatregelen op stapel: o de geleidelijke afschaffing van het beginsel van eenheid van loopbaan (de besparingsregel die sinds begin jaren 80 bepaalt dat de loopbaanbreuk niet meer mag zijn dan 45/45sten) én de overstap van 45 loopbaanjaren naar voltijds equivalente dagen zodat voor iemand met onvolledige loopbaanjaren voortaan toch méér dan 45 loopbaanjaren kunnen meetellen voor de pensioenberekening, o het engagement dat voortaan in de pensioenopbouw van iemand die meer loopbaandagen presteert, de minst voordelige dagen geschrapt worden ongeacht in welk stelsel ze gepresteerd zijn, o de geleidelijke valorisatie van de laatste beroepsmaanden van het jaar waarin het pensioen ingaat in de berekening o van de pensioenen van werknemers en zelfstandigen, zodat deze lichtjes zullen toenemen, een nieuw transparant systeem van gewaarborgd minimumpensioen dat rekening houdt met de prestaties in de 3 pensioenstelsels én met de laatste beroepsmaanden in het jaar waarin het pensioen ingaat. De erkenning dat gezinnen geïnformeerde keuzes moeten kunnen maken over hun loopbaanbeslissingen. Daarvoor moeten ze van in het begin van hun carrière zicht hebben op de stand van zaken van hun pensioenopbouw, zodat ze kunnen inschatten wat de gevolgen zijn van bepaalde carrièrekeuzes voor hun toekomstig pensioen. Het is dan ook positief dat er een pensioenmotor wordt ontwikkeld: een gemeenschappelijk ICT-platform tussen de drie pensioenadministraties (RVP, RSVZ en PDOS) om aan alle werkenden zeer regelmatig én vanaf het begin van hun loopbaan een raming te bezorgen van hun toekomstige pensionrechten. De Gezinsbond vindt het positief dat vanaf april 2014 een nieuw pensioenportaal online gaat, waarop iedere burger via zijn eid of token toegang krijgt tot zijn pensioendossier in de eerste pijler en vanaf januari 2016 tot zijn pensioendossier in de tweede pijler. Nog beter wordt het vanaf december 2015 als elke burger online voor de drie pensioenstelsels een gesimuleerd pensionbedrag kan raadplegen én de mogelijkheid krijgt om online de invloed van toekomstige loopbaankeuzes op zijn pensioen te simuleren. Initiatieven om informatie aan de werknemers over hun aanvullende pensioenen transparanter te maken via gestandaardiseerde pensioenfiches en communicatie via de Databank Aanvullende Pensioenen (DB2P). De creatie van een wettelijk kader voor de uitbouw van het aanvullende pensioen voor contractuele ambtenaren. De aankondiging van een breed maatschappelijk debat in de lente van 2014 over de verdere hervorming van het Belgische pensioensysteem op basis van de aanbevelingen van de Commissie Pensioenhervorming Gedeeltelijk positief De beleidsnota benadrukt de noodzaak van aanvullende pensioenen om samen met de wettelijke pensioenen bij te dragen aan de garantie van de levensstandaard na pensionering. Om die doelstelling te realiseren, moet de tweede pensioenpijler op 2 vlakken gedemocratiseerd worden: verbreed en verdiept. Verbreding betekent dat zoveel mogelijk werknemers toegang moeten krijgen tot de tweede pijler. Verdieping betekent dat het bijdrageniveau voldoende hoog moet zijn om de vervangingsratio betekenisvol te verhogen. Als vuistregel wordt gesteld dat voor een werknemer met een gemiddeld loon daarvoor gedurende 40 jaar een vaste bijdrage moet betaald worden van minstens 4 % van het bruto jaarloon. De Gezinsbond betreurt echter dat deze vuistregel zuiver theoretisch en volledig vrijblijvend is voor de werkgevers zodat werknemers geen enkele garantie krijgen op een betekenisvolle tweede pijler. Evaluatie federale Beleidsnota's, Gezinsbond - januari

10 Het overlevingspensioen wordt ingrijpend hervormd. Het voorstel m.b.t. de hervorming van het overlevingspensioen is uiteindelijk een heel ander voorstel dan aangekondigd in zowel het regeerakkoord als in de vorige beleidsnota. Er zijn zowel positieve als negatieve elementen. Partners die hun echtgeno(o)te vóór hun 45 ste verliezen, krijgen niet langer recht op een overlevingspensioen maar kunnen een overgangsuitkering aanvragen voor een periode van 12 maanden (zonder kinderen) of 24 maanden (met kinderen). De Gezinsbond vindt het positief dat weduwen en weduwnaars met kinderen langer de overgangsuitkering kunnen krijgen. Het is ook positief dat de overgangsuitkering, in tegenstelling tot het overlevingspensioen vandaag, onbegrensd kan gecumuleerd worden met een beroepsinkomen of een sociale uitkering. De Gezinsbond vindt het tevens een goede zaak dat wie na afloop van de overgangsperiode nog geen job heeft, onmiddellijk een recht op werkloosheidsuitkering opent, zonder wachttijd en met aangepaste en vroegtijdige begeleiding. De Gezinsbond is tevreden dat de weduwen en weduwnaars op basis van hun huwelijk toch bij hun pensionering nog aanspraak kunnen maken op een overlevingspensioen als gepensioneerde. Wij vinden het positief dat partners die hun echtgeno(o)t(e) verliezen na hun 45 ste nog wel een overlevingspensioen kunnen ontvangen. Wij betreuren echter dat deze spilleeftijd vanaf 2015 wordt opgetrokken tot de leeftijd van 50 jaar hetgeen hoog is voor iemand die niet of slechts beperkt arbeidsactief was tijdens het huwelijk. De Gezinsbond vindt het ook positief dat wie vandaag al een overlevingspensioen ontvangt, dat door de hervorming niet zal verliezen. Wij betreuren dat er maatregelen ontbreken in de beleidsnota om de huidige inkomensplafonds voor de toegelaten arbeid in cumul met het overlevingspensioen te verhogen. Weduwen en weduwnaars die nog willen werken, worden daardoor verplicht om jaarlijks een gedeelte van hun beroepsactiviteit af te bouwen om hun overlevingspensioen niet te verliezen. Hogere inkomensplafonds voor de toegelaten arbeid zouden deze mensen stimuleren om meer te werken. Wat is negatief? Zie negatieve elementen hervorming overlevingspensioen bij gedeeltelijk positief. Evaluatie federale Beleidsnota's, Gezinsbond - januari

11 Beleidsnota's SOCIALE ZAKEN, GEZINNEN, PERSONEN MET EEN HANDICAP en BEROEPSRISICO'S 1. Combinatie van gezin en werk Positieve elementen Sensibiliseringsgids voor bedrijven en sociale partners tegen eind 2013 inzake combinatie van werk en gezin door vaders. (de Gezinsbond heeft hieraan meegewerkt; deadline zal waarschijnlijk verschoven zijn begin 2014 aangezien we nog niets gehoord op hebben op 20/12) In 2014: sensibiliseringscampagne naar het grote publiek via de sociale media inzake 'combinatie gezin en werk' door vaders Gedeeltelijk positief Verder uitvoeren van het 'back to work'-plan. Deze maatregelen zijn positief indien er bij het stimuleren van de werkhervatting voldoende rekening wordt gehouden met de rechten van de arbeidsongeschikten en invaliden. Proefproject voor preventie van burn-out wordt overwogen; preventie van burn-out is zeer positief maar de vermelding van wat er gedaan zal worden is zeer vaag. Komt het er of niet? En indien het nog niet zeker is, waarom dan niet? Wat ontbreekt? Vermelding van vergoeding 4 de maand ouderschapsverlof voor ouders met een kind dat geboren is vóór maart Andere beleidsthema s Positieve elementen Commissie voor onderhoudsbijdragen. De installatie van de Commissie is voorzien voor begin De beleidsnota bepaalt dat de Commissie zal samengesteld zijn uit vertegenwoordigers van magistraten, advocaten, notarissen, bemiddelaars en representatieve gezinsverenigingen, die allemaal actief zijn in gezinszaken. Het is ook voorzien dat de Gemeenschappen worden betrokken bij de werkzaamheden van deze Commissie. De Gezinsbond is tevreden dat de beleidsnota eindelijk, bijna 4 jaar na de publicatie van de wet van 19 maart 2010 waarin de Commissie voor onderhoudsbijdragen voor het eerst werd aangekondigd, een concrete timing voor de oprichting van deze Commissie voorziet. Ook waardeert de Gezinsbond dat de beleidsnota voorziet dat de gezinsorganisatie, gezien zijn opgebouwde expertise, zal zetelen in deze Commissie. De staatssecretaris neemt het initiatief om de bevolking via het netwerk van de Gezinsbond en de Ligue des Familles beter te informeren over de diensten van de Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO). Veralgemening van de ebox - Burger van de sociale zekerheid: project voor een persoonlijke gecentraliseerde en beveiligde elektronische brievenbus, die toegang geeft tot alle documenten (attesten, fiscale fiches, formulieren, brieven en later ook aangetekende brieven) die de deelnemende instellingen, in eerste instantie met betrekking tot de sociale zekerheid, uitwisselen met de burgers. Dit initiatief zal ook bijdragen tot een betere automatisering van de toekenning van sociale rechten. De overname tegen eind 2014 door de Rijksdienst voor Kinderbijslagen voor Werknemers (RKW) van het beheer en de uitbetaling van de kinderbijslagdossiers van talrijke overheidsinstellingen kadert binnen de vereenvoudiging van ons kinderbijslagstelsels. Evaluatie federale Beleidsnota's, Gezinsbond - januari

12 De hervorming van de website tot een interactief communicatiemiddel voor de gezinnen om te informeren naar hun dagelijkse bekommernissen én om ze in te lichten over de maatregelen die de federale regering voor hen neemt. De organisatie van een nationaal salon gezinnen in Vlaanderen in de tweede helft van Simulatietool op de website (www.handicap.fgov.be) waarmee gezinnen zelf de bedragen kunnen berekenen van de inkomensvervangende tegemoetkoming, de integratietegemoetkoming en de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden vóór ze een officiële aanvraag doen. Ontwikkeling van de internetdienst Handiflux om tegen 2015 de verschillende sociale instellingen die compensaties toekennen aan personen met een handicap in staat te stellen om elektronisch de beslissingen te raadplegen die werden genomen in dossiers van personen met een handicap. De officiële erkenning van een handicap en/of van het recht op een tegemoetkoming voor personen met een handicap door de DG PH is immers vaak een voorwaarde voor de toekenning van andere sociale en fiscale rechten. Handiflux zal de betrokken instellingen toelaten om almaar verder te kunnen gaan in de automatische toekenning van afgeleide rechten. De Gezinsbond is tevreden omdat automatische toekenning van sociale en fiscale rechten het niet opnemen door onwetendheid bij de gezinnen van deze rechten sterk zal verminderen. Er werd een voorontwerp van wet ingediend met een voorstel van definitie van een mantelzorger dat thans wordt geanalyseerd door de Federale adviesraad voor ouderen, de Raad van gelijke kansen voor mannen en vrouwen, de sociale partners uit de non-profitsector (onder PC 337) en de Nationale hoge raad voor personen met een handicap. Zodra alle adviezen binnen zijn, wordt overleg gepleegd met de deelgebieden in het kader van de Interministeriële Conferentie voor Personen met een Handicap. Gedeeltelijk positief De beleidsnota streeft naar de veralgemening van de automatische toekenning van afgeleide rechten en sociale tarieven. De beleidsnota verduidelijkt dat thans gerichte projecten worden onderzocht met het oog op de verbetering van de bestaande gegevensstromen en de uitbreiding naar andere domeinen, waar de automatische toekenning van een afgeleid recht nog niet wordt toegepast. Ook zal er op lange termijn worden nagedacht, waarschijnlijk met de steun van de academische wereld, over de harmonisering van de concepten die in de verschillende sectoren worden gebruikt (huishouden, inkomen ) om de automatisering van de gegevensstromen te vergemakkelijken. Een algemene automatische toekenning van sociale rechten is dus nog niet voor morgen. Harmonisering van de kinderbijslagregelingen voor zelfstandigen en werknemers en ambtenaren via een uniformeringswet, de Algemene Kinderbijslagwet (AKW), die in voege zal treden op 1 juli De Gezinsbond is tevreden met de gelijkschakeling. Toch vinden we het spijtig dat dit pas gerealiseerd wordt op 30 juni 2014, letterlijk 1 dag vóór de bevoegdheidsoverheveling van het federale niveau naar de Gemeenschappen. De Gezinsbond is ook tevreden dat het recht op kinderbijslag wordt ingeschreven in de Grondwet, zoals voorzien in het federale regeerakkoord. Dankzij deze inschrijving kunnen de Gemeenschappen de kinderbijslag na de bevoegdheidsoverdracht van half 2014 niet zomaar afschaffen. Dit biedt echter geen garantie met betrekking tot het huidige niveau van de kinderbijslagbedragen. Bovendien is de gezinsorganisatie niet gelukkig met de inschrijving van het recht op kinderbijslag onder artikel 23 lid 2, 2 dat de rechten op sociale zekerheid bevat. De Gezinsbond stelt voor om het recht op kinderbijslag in te schrijven onder een nieuw 6 de lid van artikel 22bis dat de rechten van kinderen bevat. Dat zou immers bijdragen tot kinderbijslagen als recht van het kind. Evaluatie federale Beleidsnota's, Gezinsbond - januari

13 De beleidsnota bepaalt dat de staatssecretaris er verder zal blijven toezien dat de federale ministers zullen rekening houden met de gezinsdimensie in hun verschillende federale en Europese dossiers, die een impact hebben op het dagelijks leven van de gezinnen. De Gezinsbond juicht dit initiatief toe, maar betreurt dat er nog altijd geen echt gezinseffectenrapport werd opgesteld om deze gezinstoets structureel te verankeren in het beleid. Wat ontbreekt? Elk initiatief ontbreekt om de diensten van DAVO toegankelijker te maken door bijvoorbeeld het inkomensplafond van euro per maand om in aanmerking te komen voor voorschotten op onbetaalde onderhoudsbijdragen voor kinderen te verhogen of om de huidige gezinsmodulering van 65 euro per kind te verhogen. De beleidsnota wijst op de afschaffing van de SIS-kaart vanaf 1 januari Vanaf dan zal het Belgische identiteitsbewijs (eid en KidsID) gebruikt worden om de sociaal verzekerde te identificeren als hem geneeskundige verzorging wordt verstrekt. Er wordt geen oplossing geboden voor de problematiek bij (echt)scheiding als kinderen zonder identiteitsbewijzen bij de ouder verblijven waar ze niet gedomicilieerd zijn. Dit kan voor problemen zorgen bij de terugbetaling van de geneeskundige kosten. Beleidsnota SOCIALE ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID Positieve elementen Psychotherapie: het realiseren van de erkenning tijdens deze legislatuur wordt herhaald. Automatische toekenning rechten: de hervorming van het recht op de verhoogde tegemoetkoming treedt in werking op 01/01/2014. Door uitwisseling van gegevens tussen FOD Financiën en het RIZIV zullen personen die vermoedelijk van een verhoogde tegemoetkoming kunnen genieten automatisch worden geïdentificeerd. Vanaf 2015 zullen deze gegevens ervoor zorgen dat de Ziekenfondsen deze rechthebbenden in kaart kunnen brengen en contacteren om het voordeel toe te kennen ( extra personen krijgen het Omniostatuut). Statuut Chronisch zieke: treedt in werking begin 2014 (met terugwerkende kracht tot op 1-1-'13). Dat betekent onder meer een automatische derdebetalersregeling voor mensen met dit statuut. Hervorming van de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren: België heeft een erg hoog aantal residentiële bedden voor psychiatrie voor volwassenen in vergelijking met de omliggende landen. Er lopen verschillende projecten om dit om te vormen naar ambulante zorg en deze inspanningen worden verdergezet. Nu kondigt de minister ook aan dat er in 2014 een gids ter beschikking zal zijn voor de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren waarin concrete en becijferde beleidsscenario's zullen staan om met de hervorming te starten. Aandacht voor kindnorm in voeding (1) Follow-up en monitoring van de engagementen van de privésector voor de herformulering van de samenstelling van de voedingsmiddelen wat betreft het gehalte aan zout, toegevoegde suikers en totaal vet, verzadigde vetten, transvetzuren, de kwaliteit van de vetten en de aanpak van de porties. (2) De op kinderen gerichte marketing van voedingsmiddelen vormt een belangrijk aandachtspunt voor 2014 (door met de verantwoordelijken van de verschillende televisiezenders een charter uit te werken om een sociale marketing te voeren, inclusief, bijvoorbeeld een uren quota voor programma's die een gezonde voeding en levensstijl uitstralen). Evaluatie federale Beleidsnota's, Gezinsbond - januari

14 Wat ontbreekt? Invoering van algemene derdebetalersregeling in een eerste fase voor kinderen en jongeren tot 18 jaar en in een tweede fase voor iedereen. De Gezinsbond blijft ijveren voor een algemene derdebetalersregeling voor iedereen. Omdat in het regeerakkoord de derde betalersregeling enkel vooropgesteld werd voor bepaalde kwetsbare doelgroepen hebben we Onkelinx een brief gestuurd om kinderen en jongeren als kwetsbare groep te beschouwen. Alhoewel ze positief op dit schrijven heeft gereageerd, heeft ze er geen werk van gemaakt om dit te realiseren. Chronisch zieken werden wel als kwetsbare groep erkend en krijgen de derdebetalersregeling (zie hierboven). Beleidsnota WERK Positieve elementen Uitwerking en implementatie van het akkoord eenheidsstatuut arbeiders-bedienden en resterende verschillen oplijsten en tijdspad uitstippelen. Werkloosheidsreglementering: er wordt een inkomensgarantie voorzien voor vrijwillig deeltijds werkzoekenden. Specifieke trajecten voor kwetsbare groepen in de activeringsprocedure (in het kader van het Samenwerkingsakkoord met Gewesten en Gemeenschappen). Sociaal overleg mogelijk maken in sectoren waar dit nog niet mogelijk was. Voorbereiding ratificatie statuut huispersoneel. De welzijnswetgeving meer aanpassen aan psychosociale problemen. Rondetafelconferentie Back tot Work (i.s.m. andere betrokken federale Ministers) die moet leiden tot aanbevelingen om kansen op werk van mensen die chronisch ziek zijn geweest of kanker hebben gehad. Europees vlak: ondersteunen van de boordtabel van 5 sleutelindicatoren inzake sociale materies en tewerkstelling zodat, naast richtsnoeren inzake competitiviteit en groei ook sociale richtsnoeren worden gehanteerd bij evaluatie van lidstaten. Gedeeltelijk positief Er is verder gewerkt aan statuut voor onthaalouders, maar dit is nog niet gerealiseerd. Aangezien dit een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is, is het niet duidelijk hoe groot het aandeel is van de federale minister van werk in deze. Modernisering van het arbeidsrecht en flexibiliteit op maat van de ondernemer en de werknemer. Deze wijzigingen zijn deels al in wet omgezet en betreffen o.m. de annualisering van de werkuren en zijn globaal genomen evenwichtig, dus positief, al zal het van de praktijk afhangen of ze voor de gezinnen een meerwaarde betekenen. Inzake de glijtijden en deeltijdse arbeid is het akkoord nog niet gekend; dus daarover kunnen wij nog niet positief oordelen. Wat ontbreekt? In het regeerakkoord en in eerdere beleidsnota s wordt gesproken van de invoering van een loopbaanrekeningmodel. De Gezinsbond heeft er steeds op aangedrongen om bij de uitwerking van dit model betrokken te worden, maar dat is nooit gebeurd. In deze beleidsnota wordt geen melding meer van gemaakt van het loopbaanrekeningmodel waardoor het nog steeds niet duidelijk is of en hoe men de thematische verloven hierin wilt integreren. Heeft men het idee van dit model verlaten? Geen vermelding van uitbreiding van vergoeding van de 4 de maand ouderschapsverlof naar alle ouders (ook deze die een kind hebben dat geboren is vóór 8 maart Evaluatie federale Beleidsnota's, Gezinsbond - januari

Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten?

Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten? Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten? DECAVI 25 februari 2015 Florence DELOGNE Adjunct-directeur Minister van Pensioenen 1 De huidige toestand van de 1 e pijlerpensioenen

Nadere informatie

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR Het Raadgevend comité voor de pensioensector, dat werd opgericht krachtens het koninklijk besluit van 5 oktober 1994 houdende oprichting van een Raadgevend comité

Nadere informatie

Ombudsdienst Pensioenen

Ombudsdienst Pensioenen Ombudsdienst Pensioenen Tony VAN DER STEEN, Ombudsman december 2011 Ombudsdienst Pensioenen 1 De taak van de Ombudsman Klachten behandelen Bemiddelen en verzoening nastreven Suggesties en aan bevelingen

Nadere informatie

Advies nr. 144, van 21 maart 2014, van de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen, betreffende een voorontwerp van wet tot hervorming van

Advies nr. 144, van 21 maart 2014, van de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen, betreffende een voorontwerp van wet tot hervorming van Advies nr. 144, van 21 maart 2014, van de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen, betreffende een voorontwerp van wet tot hervorming van het overlevingspensioen van zelfstandigen 1. Inleiding

Nadere informatie

Tony Van Der Steen Ombudsman Pensioenen WTC III (nabij het Noordstation) Simon Bolivarlaan 30 bus Brussel. Tel. 02/ Fax 02/

Tony Van Der Steen Ombudsman Pensioenen WTC III (nabij het Noordstation) Simon Bolivarlaan 30 bus Brussel. Tel. 02/ Fax 02/ Contactgegevens Tony Van Der Steen Ombudsman Pensioenen WTC III (nabij het Noordstation) Simon Bolivarlaan 30 bus 5 1000 Brussel Tel. 02/274.19.80 Fax 02/274.19.99 E-mail: klacht@ombudsmanpensioenen. be

Nadere informatie

INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT

INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT HOOFDSTUK 1... 3 EEN SOCIAAL STATUUT VOOR ONTHAALOUDERS... 3 1. Inleiding... 3 2. De Belgische sociale zekerheid: hoe werkt dat?... 3 3. Is een onthaalouder

Nadere informatie

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen?

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? 540 dagen na de verkiezingen heeft België een nieuwe federale regering. Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wordt de nieuwe minister van pensioenen. Hieronder

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

1. De ontwerpteksten die aan het Algemeen Beheerscomité werden voorgelegd

1. De ontwerpteksten die aan het Algemeen Beheerscomité werden voorgelegd Brussel, 7 februari 2014 Advies nr. 2014/04 Uitgebracht op verzoek van de minister van Zelfstandigen Artikel 110, 1, van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen Ontwerpteksten

Nadere informatie

Overheidspensioenen in perspectief. Wat brengt de toekomst?

Overheidspensioenen in perspectief. Wat brengt de toekomst? Overheidspensioenen in perspectief Wat brengt de toekomst? pensioencommunicatie MyPension en de pensioenmotor: een win-win-winsituatie voor de werkgever, de burger en de PDOS 3 De pensioeninstelling van

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

Een handleiding voor de pensioenwetgeving

Een handleiding voor de pensioenwetgeving Een handleiding voor de pensioenwetgeving Brecht Van Roey Vrije visie, eigen stem Inhoudstafel Pensioenleeftijd Pensioenberekening (werknemers) Toegelaten arbeid Netto MyPension.be Pensioenprognose ACLVB

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Ouderschapsverlof 12.07.2016 Rev. 31.07.2017 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of

Nadere informatie

PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN. 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds

PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN. 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds Inhoud Aanvraag Berekening Toegelaten activiteit I. De aanvraag Aanvraag Wie? - in België - in het buitenland

Nadere informatie

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Schema Pensioen Stand van zaken en Uitdagingen Soorten pensioenen Toekenningsvoorwaarden

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst Ouderschapsverlof 12.07.2016 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen

Nadere informatie

STATISTISCHE STUDIES

STATISTISCHE STUDIES STATISTISCHE STUDIES december 2003 Inhoudstafel I. DE LOOPBAAN VAN EEN WERKNEMER Inleiding 1 a. De loopbaanduur 3 b. De werkelijke en gelijkgestelde dagen in een loopbaan 7 c. De aard van inactiviteit

Nadere informatie

Migratie en Sociale Zekerheid

Migratie en Sociale Zekerheid Migratie en Sociale Zekerheid 19 oktober 2010 Geschiedenis v/d Sociale Zekerheid Sociale Zekerheid = Securité Sociale = Sociale Veiligheid SZ = Solidariteit Werkende en werklozen Jongeren en ouderen Gezonde

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.908 ------------------------------- Zitting van dinsdag 15 juli 2014 ------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.908 ------------------------------- Zitting van dinsdag 15 juli 2014 ------------------------------------------ A D V I E S Nr. 1.908 ------------------------------- Zitting van dinsdag 15 juli 2014 ------------------------------------------ Regelgeving inzake betaald educatief verlof Ontwerp van koninklijk besluit

Nadere informatie

Vanaf nu kunnen werknemers, zelfstandigen én ambtenaren hun vroegst mogelijke pensioendatum berekenen op mypension.be

Vanaf nu kunnen werknemers, zelfstandigen én ambtenaren hun vroegst mogelijke pensioendatum berekenen op mypension.be Vanaf nu kunnen werknemers, zelfstandigen én ambtenaren hun vroegst mogelijke pensioendatum berekenen op mypension.be Het online pensioendossier mypension.be ontpopt zich verder tot hét online pensioenportaal

Nadere informatie

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Directie-generaal Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap)

Nadere informatie

Infoblad - werknemers

Infoblad - werknemers Infoblad - werknemers Mag u een overlevingspensioen cumuleren met uitkeringen? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad wordt uitgelegd onder welke voorwaarden u een overlevingpensioen kunt cumuleren

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 5; SCSZ/07/060 1 BERAADSLAGING NR. 07/017 VAN 24 APRIL 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS IN HET KADER VAN HET HERMES-PROJECT TUSSEN DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN (RVP), HET RIJKSINSTITUUT

Nadere informatie

Voorbereiding van mijn aanvraag, Te bewaren

Voorbereiding van mijn aanvraag, Te bewaren FOD SOCIALE ZEKERHEID Directie-generaal Personen met een handicap 1712 Voorbereiding van mijn aanvraag, Te bewaren Verklaring voor het verkrijgen van een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) Deze

Nadere informatie

Niet-gebruik van en niet-toegang tot rechten

Niet-gebruik van en niet-toegang tot rechten Niet-gebruik van en niet-toegang tot rechten Elektronische gegevensuitwisselingen 28 april 2015 Henk Van Hootegem henk.vanhootegem@cntr.be 02/2012.31.71 Plan 1.Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid

Nadere informatie

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen?

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? 540 dagen na de verkiezingen heeft België een nieuwe federale regering. Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wordt de nieuwe minister van pensioenen. Hieronder

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N KMO-beleid - studentenarbeid A04 Brussel, 25.06.2009 MH/MG/LC ADVIES OP EIGEN INITIATIEF over EEN UITBREIDING VAN DE BESTAANDE REGELING INZAKE STUDENTENARBEID

Nadere informatie

Overheidspensioenen in perspectief. Wat brengt de toekomst?

Overheidspensioenen in perspectief. Wat brengt de toekomst? Overheidspensioenen in perspectief Wat brengt de toekomst? DE HERVORMING VAN DE OVERLEVINGSPENSIOENEN De overgangsuitkering? 3 Wijzigingen in de wet van 15 mei 1984 1. Inaanmerkingneming van wettelijke

Nadere informatie

ADVIES. Voorontwerp van ordonnantie betreffende de stages voor werkzoekenden. 16 juni 2015

ADVIES. Voorontwerp van ordonnantie betreffende de stages voor werkzoekenden. 16 juni 2015 ADVIES Voorontwerp van ordonnantie betreffende de stages voor werkzoekenden 16 juni 2015 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bischoffsheimlaan 26 1000 Brussel Tel : 02 205

Nadere informatie

Lange loopbaan : 35 jaar vanaf 2012, 38 jaar vanaf 2014, 39 jaar vanaf 2016 en 40 jaar vanaf 2017 ;

Lange loopbaan : 35 jaar vanaf 2012, 38 jaar vanaf 2014, 39 jaar vanaf 2016 en 40 jaar vanaf 2017 ; INHOUD EN UITVOERING VAN HET REGEERAKKOORD OP SOCIAALRECHTELIJK VLAK Onder het motto beter laat dan nooit, ligt er na 541 dagen onderhandelen eindelijk een regeerakkoord op tafel. Naast het feit dat het

Nadere informatie

DRASTISCHE AFBOUW VAN UW PENSIOEN

DRASTISCHE AFBOUW VAN UW PENSIOEN DRASTISCHE AFBOUW VAN UW PENSIOEN De federale regering wil de berekeningswijze voor het pensioen van de ambtenaren hervormen. Dit houdt een drastische afbouw van het ambtenarenpensioen in. En de regering

Nadere informatie

Om tot een realistisch beeld te komen van de gezinsinkomsten

Om tot een realistisch beeld te komen van de gezinsinkomsten WETSVOORSTEL tot wijziging van de regelgeving met het oog op het optrekken van de uitkeringen voor gezinnen tot op niveau van de Europese armoededrempel Toelichting Dames en heren, Développements Mesdames,

Nadere informatie

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID 10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET SYSTEEM STAPT WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID Vorig jaar

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010

Nadere informatie

In deze rubriek brengen we enkele publicaties onder de aandacht van de lezer. KAMER

In deze rubriek brengen we enkele publicaties onder de aandacht van de lezer. KAMER Publicaties In deze rubriek brengen we enkele publicaties onder de aandacht van de lezer. Parlementaire stukken: KAMER 53 2538/001 (KAMER) 5-1875/1 (SENAAT) VAN 4 DECEMBER 2012 Verslag betreffende de gedachtewisseling

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

Overleg mdt en ouders Timing

Overleg mdt en ouders Timing Mariska Waldukat Sociaal werker Patiëntenbegeleiding Overleg mdt en ouders Timing Wat nu? Aanvraagprocedure Rechten? Indienen van de aanvraag Medisch onderzoek Beslissing 1 Contact kinderbijslagfonds Bedienden

Nadere informatie

Specifieke financiële voorzieningen voor personen met een handicap POSITIENOTA

Specifieke financiële voorzieningen voor personen met een handicap POSITIENOTA Specifieke financiële voorzieningen voor personen met een handicap POSITIENOTA JANUARI 2014 1 1. INLEIDING Het hoofd kunnen bieden aan de uitgaven van het dagelijks leven (huisvesting, voeding, kleding,

Nadere informatie

Algemene inhoud. DEEL 1 Inkomens 1. DEEL 2 Fiscaal 43

Algemene inhoud. DEEL 1 Inkomens 1. DEEL 2 Fiscaal 43 Algemene inhoud DEEL 1 Inkomens 1 1. Overzicht actuele wetgeving 1 2. Inkomen, sociale zekerheid of sociale bijstand 3 3. Tegemoetkomingen aan personen met een handicap 4 3.1. Toelichting over de regelgeving

Nadere informatie

*N * Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof voor de werknemers van de autonome overheidsbedrijven

*N * Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof voor de werknemers van de autonome overheidsbedrijven Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof voor de werknemers van de autonome overheidsbedrijven U wenst uw loopbaan geheel of gedeeltelijk te onderbreken in het kader van ouderschapsverlof

Nadere informatie

EEN STERK EN BETROUWBAAR SOCIAAL CONTRACT Commissie Pensioenhervorming

EEN STERK EN BETROUWBAAR SOCIAAL CONTRACT Commissie Pensioenhervorming EEN STERK EN BETROUWBAAR SOCIAAL CONTRACT Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 Voorstellen voor een structurele hervorming van de pensioenstelsels Studiedag leraren economie, 20 januari 2015 Opzet van

Nadere informatie

Europese armoededrempel. Die uitkeringen willen we met dit wetsvoorstel optrekken.

Europese armoededrempel. Die uitkeringen willen we met dit wetsvoorstel optrekken. WETSVOORSTEL tot wijziging van de regelgeving met het oog op het optrekken van de uitkeringen voor alleenstaanden tot op niveau van de Europese armoededrempel Toelichting Dames en heren, Développements

Nadere informatie

Iedereen beschermd tegen armoede?

Iedereen beschermd tegen armoede? Iedereen beschermd tegen armoede? Sociaal onrecht treft 1 op 7 mensen in ons land Campagne 2014 Iedereen beschermd tegen armoede? België is een welvaartsstaat, Brussel is de hoofdstad van Europa en Vlaanderen

Nadere informatie

DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS

DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS O6 DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS 6.1. Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap De Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap (NHRPH) onderzoekt dossiers die te maken hebben

Nadere informatie

Positie van eenoudergezinnen versterken Beleidsvoorstellen van de Gezinsbond

Positie van eenoudergezinnen versterken Beleidsvoorstellen van de Gezinsbond Positie van eenoudergezinnen versterken Beleidsvoorstellen van de Gezinsbond februari 2016 De Gezinsbond is er voor alle gezinnen, ongeacht hun samenstelling. De beleidsvoorstellen die wij doen, zijn ook

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

Omnio en RVV onder de loep!

Omnio en RVV onder de loep! PRAKTISCH Omnio en RVV onder de loep! Een uitgave van de Onafhankelijke Ziekenfondsen Sint-Huibrechtsstraat 19-1150 Brussel T 02 778 92 11 - F 02 778 94 04 commu@mloz.be Foto s > Reporters www.mloz.be

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

Wat mag ik verwachten van mijn pensioen? Antwoorden op 7 prangende vragen

Wat mag ik verwachten van mijn pensioen? Antwoorden op 7 prangende vragen Wat mag ik verwachten van mijn pensioen? Antwoorden op 7 prangende vragen Wat mag ik verwachten van mijn pensioen? Eerst en vooral:... Thuis in geldzaken / Antwoorden op 7 pensioenvragen 11/13/2015 2 In

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf 9

INHOUD. Woord vooraf 9 INHOUD Woord vooraf 9 1 Sociale zekerheid 11 1. Kinderbijslag 14 1.1. Aanbod gezinsuitkeringen 14 1.1.1. Kraamgeld 14 1.1.2. Adoptiepremie 18 1.1.3. Basiskinderbijslag 21 1.1.4. Verhoogde kinderbijslag

Nadere informatie

Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan?

Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan? Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan? Hoe heeft de sociale zekerheid de economische crisis van 2009 en 2012 doorstaan? Die twee jaar bedraagt de economische groei respectievelijk -2,8% en

Nadere informatie

ADVIES. 21 september 2017

ADVIES. 21 september 2017 ADVIES Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vrijstellingen van beschikbaarheid op de arbeidsmarkt wegens studies, beroepsopleidingen of stages 21 september 2017

Nadere informatie

many lives blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen pension plan www.axa.be

many lives blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen pension plan www.axa.be many lives blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen pension plan www.axa.be Beleef verschillende levens in één leven Op een serene manier verschillende levens beleven in één leven vol ervaringen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/109 BERAADSLAGING NR 98/60 VAN 13 OKTOBER 1998, GEWIJZIGD OP 7 SEPTEMBER 2010, BETREFFENDE EEN MACHTIGINGSAANVRAAG

Nadere informatie

Aanbevelingen die volledig ingewilligd zijn

Aanbevelingen die volledig ingewilligd zijn 1/07/2015 1 Aanbevelingen die volledig ingewilligd zijn 1. Aanbeveling 1999/1 Aanpassing van de reglementering betreffende de betaling per overschrijving van de uitkeringen betaald door de Rijksdienst

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/102 BERAADSLAGING NR. 14/054 VAN 1 JULI 2014 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS MET

Nadere informatie

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT [2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT Na een marathonvergadering van 27 uur hebben de sociale partners afgelopen vrijdag op de valreep een akkoord bereikt over

Nadere informatie

Situatie van de kinderbijslag aan de vooravond van de splitsing. RKW - Studiedag 29 maart 2012

Situatie van de kinderbijslag aan de vooravond van de splitsing. RKW - Studiedag 29 maart 2012 Situatie van de kinderbijslag aan de vooravond van de splitsing RKW - Studiedag 29 maart 2012 Splitsing volgens de 6e staatshervorming 2 - Overdracht van de bevoegdheid aan de gemeenschappen Voor Brussel:

Nadere informatie

Pensioenzekerheid voor iedereen

Pensioenzekerheid voor iedereen Pensioenzekerheid voor iedereen WAAROM HERVORMEN? Fundamenten sociale zekerheid dateren van WO II: 65 jaar geleden Uitgangspunten (sociale bescherming met evenwicht tussen solidariteit en verzekerd inkomen)

Nadere informatie

Nomenclatuur van de socio economische positie vanaf 2003 :

Nomenclatuur van de socio economische positie vanaf 2003 : Nomenclatuur van de socio economische positie vanaf 2003 : 1. Werkend 1.1. Werkend in loondienst 1.1.1. Werkend in één job in loondienst 1.1.2. Werkend in meerdere jobs in loondienst 1.2. Werkend als zelfstandige

Nadere informatie

inhoudstafel Hoofdstuk 1 Samenwonen 9 Hoofdstuk 2 Huwen 29 Hoofdstuk 3 Het samenlevingscontract 53 Voorwoord 3

inhoudstafel Hoofdstuk 1 Samenwonen 9 Hoofdstuk 2 Huwen 29 Hoofdstuk 3 Het samenlevingscontract 53 Voorwoord 3 voorwoord Samenleven met een partner, een broer, een beste vriend, de ouders... kan verschillende vormen aannemen. Het huwelijk is enkel mogelijk binnen een partnerrelatie, maar men kan ook opteren om

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be Ouderschapsverlof De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter

Nadere informatie

Verdeling van de ministeriële bevoegdheden

Verdeling van de ministeriële bevoegdheden Verdeling van de ministeriële bevoegdheden Eerste minister Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Fraudebestrijding, en de uniforme toepassing

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 11 Aloïs Van oevelen. Alimentatieovereenkomsten tussen (ex)-partners in de belangrijkste samenlevingsvormen 15

Inhoud. Woord vooraf 11 Aloïs Van oevelen. Alimentatieovereenkomsten tussen (ex)-partners in de belangrijkste samenlevingsvormen 15 Inhoud Woord vooraf 11 Aloïs Van oevelen Alimentatieovereenkomsten tussen (ex)-partners in de belangrijkste samenlevingsvormen 15 Steven Brouwers Inleiding 15 1. Algemene principes 17 1.1. Alimentatieovereenkomsten

Nadere informatie

Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir

Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir Blackbox komt eraan Een geregistreerde kassa voor de horeca 2015 2016 Horeca Expo Gent 2014 Geert

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Raadszitting van woensdag 11 februari

Gemeenschappelijke Raadszitting van woensdag 11 februari NATIONALE ARBEIDSRAAD CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN ADVIES Nr.1.672 Gemeenschappelijke Raadszitting van woensdag 11 februari 2009 ------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Rechtsbijstand bij bemiddeling

Rechtsbijstand bij bemiddeling Rechtsbijstand bij bemiddeling De wet van 21 februari 2005 in verband met de bemiddeling heeft de mogelijkheid geopend rechtsbijstand toe te kennen in elke procedure van vrijwillige of gerechtelijke bemiddeling

Nadere informatie

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen je rechten op zak Wettelijk pensioen Voor de meeste Belgen op pensioenleeftijd is en blijft het wettelijk pensioen de enige bron van inkomsten. Dit is gebaseerd op de solidariteit tussen de generaties:

Nadere informatie

Voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op een overlevingspensioen

Voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op een overlevingspensioen Het overlevingspensioen Het overlevingspensioen biedt de langstlevende echtgenoot de mogelijkheid een pensioen te krijgen op basis van de beroepsactiviteit als werknemer van zijn overleden echtgenoot.

Nadere informatie

De dienstencheques: kwaliteit door de jaren heen. Caroline Van Beveren Brussel - 25 oktober 2012

De dienstencheques: kwaliteit door de jaren heen. Caroline Van Beveren Brussel - 25 oktober 2012 De dienstencheques: kwaliteit door de jaren heen Caroline Van Beveren Brussel - 25 oktober 2012 PWA Dienstencheques Eerste poging om huishoudelijke diensten te integreren in de reguliere arbeidsmarkt Ontstaan

Nadere informatie

De pensioenhervorming uitgeklaard

De pensioenhervorming uitgeklaard De pensioenhervorming uitgeklaard INHOUDSTAFEL 1. HET VERVROEGD PENSIOEN... 2 1.1. SITUATIE VOOR DE HERVORMING... 2 1.2. SITUATIE VANAF 1 JANUARI 2013... 2 1.3. DE OVERGANGSMAATREGELEN... 3 1.3.1.Voor

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 30/09/2014

Datum van inontvangstneming : 30/09/2014 Datum van inontvangstneming : 30/09/2014 Samenvatting C-408/14-1 Zaak C-408/14 Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering

Nadere informatie

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector 1. 0verzicht Een eerste maatregel verhoogt de minimum leeftijd en loopbaanvoorwaarde om een vervroegd rustpensioen te kunnen genieten.

Nadere informatie

Vervroegd en wettelijk pensioen

Vervroegd en wettelijk pensioen Vervroegd en wettelijk pensioen Brecht Van Roey Vrije visie, eigen stem Inhoudstafel Pensioenberekeningen bestaan uit twee grote delen! Pensioenleeftijd Of Wanneer mag ik op pensioen? Pensioenbedrag Of

Nadere informatie

N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES. over

N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES. over N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES over EEN VOORONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE HET OP DE MARKT AANBIEDEN EN HET GEBRUIKEN VAN BIOCIDEN (goedgekeurd door

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1: INLEIDING 9 HOOFDSTUK 2: PENSIOENSTELSEL IN DE REGELING VOOR WERKNEMERS 11

INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1: INLEIDING 9 HOOFDSTUK 2: PENSIOENSTELSEL IN DE REGELING VOOR WERKNEMERS 11 INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1: INLEIDING 9 HOOFDSTUK 2: PENSIOENSTELSEL IN DE REGELING VOOR WERKNEMERS 11 1. VERVROEGD RUSTPENSIOEN 11 1.1. Huidige regeling 11 1.2. Onderscheid tussen pensioenrecht en pensioenberekening

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf 9 INHOUD

INHOUD. Woord vooraf 9 INHOUD INHOUD Woord vooraf 9 1 Sociale zekerheid 11 1. Kinderbijslag 14 1.1. Aanbod gezinsuitkeringen 14 1.1.1. Kraamgeld 14 1.1.2. Adoptiepremie 18 1.1.3. Basiskinderbijslag 21 1.1.4. Verhoogde kinderbijslag

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/038 BERAADSLAGING NR 09/028 VAN 5 MEI 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/177 BERAADSLAGING NR. 14/096 VAN 4 NOVEMBER 2014 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Kinderarmoede in het Brussels Gewest

Kinderarmoede in het Brussels Gewest OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL Senaat hoorzitting 11 mei 2015 Kinderarmoede in het Brussels Gewest www.observatbru.be DIMENSIES VAN ARMOEDE

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen Vlaamse Ouderenraad vzw 18 december 2013 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 22 oktober

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 22 oktober A D V I E S Nr. 1.870 ------------------------------ Zitting van dinsdag 22 oktober 2013 -------------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit betreffende het op de markt brengen

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 3 oktober

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 3 oktober A D V I E S Nr. 1.570 ----------------------------- Zitting van dinsdag 3 oktober 2006 ----------------------------------------------- Welvaartsvastheid - Uitvoering van het Generatiepact - Aanpassing

Nadere informatie

Advies betreffende de zichtbaarheid en de toegankelijkheid van de ombudsfuncties in de ziekenhuizen

Advies betreffende de zichtbaarheid en de toegankelijkheid van de ombudsfuncties in de ziekenhuizen FOD VOLKSGEZONDHEID, 15 12 2011 VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU --- DIRECTORAAT-GENERAAL ORGANISATIE GEZONDHEIDSZORGVOORZIENINGEN --- FEDERALE COMMISSIE RECHTEN VAN DE PATIËNT Advies betreffende

Nadere informatie

ZiekteUitkeringenType PrimaireArbeidsongeschiktheid(Werknemer) Invaliditeit(Werknemer) NietVergoedePeriode(Zelfstandige) VergoedePeriode(Zelfstandige) Na1JaarPrimaireOngeschiktheid(Zelfstandige) ZiekteKrediet(Ambtenaar)

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/13/103 BERAADSLAGING NR. 13/044 VAN 7 MEI 2013 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK

Nadere informatie

ADVIES NR. 118 VAN 13 FEBRUARI 2009 VAN HET BUREAU VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN MET BETREKKING TOT HET VOORSTEL TOT

ADVIES NR. 118 VAN 13 FEBRUARI 2009 VAN HET BUREAU VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN MET BETREKKING TOT HET VOORSTEL TOT ADVIES NR. 118 VAN 13 FEBRUARI 2009 VAN HET BUREAU VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN MET BETREKKING TOT HET VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN 86/613/EEG BETREFFENDE DE TOEPASSING

Nadere informatie

Figuur 1: logo Vrouwenraad BELEIDSNOTA ARMOEDEBESTRIJDING

Figuur 1: logo Vrouwenraad BELEIDSNOTA ARMOEDEBESTRIJDING Figuur 1: logo Vrouwenraad BELEIDSNOTA ARMOEDEBESTRIJDING 2014-2019 [Beleidsnota Armoedebestrijding 2014-2019. Gewikt en gewogen Enkele aandachtspunten voor het Vlaamse Armoedebeleid november 2014 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 19 maart 2003

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 19 maart 2003 A D V I E S Nr. 1.440 Zitting van woensdag 19 maart 2003 Voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 30 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten - verlenging van het rouwverlof

Nadere informatie

Nota Vlaamse Regionale Analyse: De Vlaamse regering bereikt een akkoord over de hervorming van de kinderbijslag

Nota Vlaamse Regionale Analyse: De Vlaamse regering bereikt een akkoord over de hervorming van de kinderbijslag Nota Vlaamse Regionale Analyse: De Vlaamse regering bereikt een akkoord over de hervorming van de kinderbijslag De Vlaamse regering hakte uiteindelijk de knoop door over de hervorming van de Vlaamse kinderbijslag.

Nadere informatie

VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN

VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN !ALGEMEEN rn5eheers(çomite VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN Opgericht bij de wet van 30 december 1992 Jan Jacobsplein,6 1000 Brussel Tel. : 02 546 43 40 Fax :02 546 21 53 ABC ADVIES 2011/04 erratum

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Personen met een handicap Januari 2013

NIEUWSBRIEF Personen met een handicap Januari 2013 NIEUWSBRIEF Personen met een handicap Januari 2013 1. De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) is een federale tegemoetkoming die toegekend wordt door

Nadere informatie

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD UW TOEKOMST ONTCIJFERD we creëren sociale welvaart met vier bouwstenen 1 meer jobs 2 stijgende koopkracht 3 sociale zekerheid voor iedereen 4 een toekomst voor

Nadere informatie

Sociale rechten en handicap POSITIENOTA

Sociale rechten en handicap POSITIENOTA Sociale rechten en handicap POSITIENOTA FEBRUARI 2015 1. INLEIDING Onder sociale rechten verstaan wij rechten die toegekend worden door het socialezekerheidssysteem, zoals de geneeskundige verzorging,

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 459 (2011-2012) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZIT TING 2011-2012 17 NOVEMBER 2011 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Elke ROEX betreffende het waarborgen van het recht op kinderopvang

Nadere informatie

GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN

GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN (ingaand op 01/01/2015) Groepsverzekering overlijden Groepsverzekering pensioen Deze brochure vormt geen juridisch bindend

Nadere informatie

Symposium VLVO / ODVB De nieuwe pensioenregeling

Symposium VLVO / ODVB De nieuwe pensioenregeling Symposium VLVO / ODVB De nieuwe pensioenregeling Johan Janssens Adjunct-administrateur-generaal Lier, 25 april 2016 Federale Pensioendienst 15 april 2016 Agenda Vooraf: De pensioenhervorming Di Rupo Commissie

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.547 ----------------------------- Zitting van dinsdag 31 januari 2006 -----------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.547 ----------------------------- Zitting van dinsdag 31 januari 2006 ----------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.547 ----------------------------- Zitting van dinsdag 31 januari 2006 ----------------------------------------------- Lijfrente arbeidsongevallen - Uitbreiding tot wettelijk samenwonenden

Nadere informatie

Sociale statuten: zelfstandige versus werknemer

Sociale statuten: zelfstandige versus werknemer Sociale statuten: zelfstandige versus werknemer Als je in België werkt, betaal je sociale lasten waardoor je recht hebt op sociale bescherming. Dit wordt het sociaal statuut genoemd. Er zijn drie verschillende

Nadere informatie