Overheidspensioenen in perspectief. Wat brengt de toekomst?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overheidspensioenen in perspectief. Wat brengt de toekomst?"

Transcriptie

1 Overheidspensioenen in perspectief Wat brengt de toekomst?

2 DE HERVORMING VAN DE OVERLEVINGSPENSIOENEN De overgangsuitkering?

3 3 Wijzigingen in de wet van 15 mei Inaanmerkingneming van wettelijke samenwoning voor de minimumduur van één jaar huwelijk; 2. Wijziging oorzaak van verlies van het recht op het overlevingspensioen; 3. Nieuwe regels op basis van de leeftijd van de rechthebbende (langstlevende echtgenoot - uit de echt gescheiden echtgenoot).

4 WETTELIJKE SAMENWONING

5 5 Wettelijke samenwoning Huidig artikel 2, 2: minder dan 1 jaar huwelijk en geen vrijstellingsvoorwaarde vervuld: tijdelijk overlevingspensioen voor 1 jaar; Arrest van het Grondwettelijk Hof dd aanpassing 2 noodzakelijk Om te bepalen of de voorwaarde is vervuld dat het huwelijk minimum één jaar heeft geduurd moet in voorkomend geval rekening worden gehouden met de duur van de aan het huwelijk onmiddellijk voorafgaande ononderbroken periode van wettelijke samenwoning tussen de langstlevende echtgenoot en de overleden echtgenoot. Enkel de verklaring van wettelijke samenwoning bedoeld in artikel 1476 van het Burgerlijk Wetboek komt in aanmerking.

6 6 Wettelijke samenwoning Aan de wetswijziging wordt terugwerkende kracht verleend tot en met 1 januari 2000 (= datum van inwerkingtreding van de wet van 23 november 1998 tot invoering van de wettelijke samenwoning) Voor de overlijdens vóór 1 april 2011 (1 ste dag van de maand volgend op deze van het arrest): Noodzakelijk dat rechthebbende een aanvraag indient. Wettelijke veronderstelling dat, indien aanvraag wordt ingediend, deze aanvraag geacht wordt ingediend te zijn op de datum van overlijden. Geen betaling van het overlevingspensioen voor het jaar dat al werd toegekend als tijdelijk pensioen. Toekenning van een overlevingspensioen met terugwerkende kracht mag niet als gevolg hebben dat een overlevingspensioen dat al werd toegekend aan een andere rechthebbende, wordt verminderd of afgeschaft.

7 VERLIES VAN HET RECHT OP OVERLEVINGSPENSIOEN

8 8 Verlies van het recht op overlevingspensioen Huidig artikel 2, 3 en artikel 6, derde lid: langstlevende/uit de echt gescheiden echtgenoot verliest het recht op overlevingspensioen indien hij werd veroordeeld om de rechtgever naar het leven te hebben gestaan. Deze reden van verlies wordt vervangen: Potentieel rechthebbende verliest zijn recht op overlevingspensioen indien hij vanwege misdrijven gepleegd ten aanzien van de rechtgever onwaardig is om te erven overeenkomstig artikel 727, 1, 1 of 3 van het Burgerlijk Wetboek. Deze gewijzigde uitsluitingsgrond geldt eveneens voor de overgangsuitkering (zie verder). Voor de wees werd bestaande uitsluitingsgrond niet vervangen: wees verliest nog steeds zijn recht op wezenpensioen indien hij werd veroordeeld om de rechtgever naar het leven te hebben gestaan. Inwerkingtreding wijziging: 1 januari 2015 (van toepassing op overlevingspensioenen die ingaan vanaf 1 januari 2015).

9 NIEUWE REGELS op basis van de leeftijd van de rechthebbende

10 10 Verantwoording van de nieuwe regels (cf. Memorie van Toelichting) DOELSTELLING MAATREGEL: inactiviteitsval jonge rechthebbenden op een overlevingspensioen voorkomen Huidige situatie spoort hen er immers toe aan om hetzij te stoppen met werken, hetzij hun beroepsactiviteit terug te schroeven om recht te hebben op een overlevingspensioen = verlies voor de maatschappij. Jonge langstlevende echtgenoot heeft wel recht op een tijdelijke uitkering, overgangsuitkering genoemd. Na afloop overgangsuitkering en bij gebrek aan een job: onmiddellijk recht op werkloosheidsuitkering, zonder wachttijd en met aangepaste begeleiding.

11 11 Nieuwe regels op basis van de leeftijd van de rechthebbende 1. LANGSTLEVENDE ECHTGENOOT recht op overgangsuitkering 2. UIT DE ECHT GESCHEIDEN ECHTGENOOT geen recht op overgangsuitkering 3. Samenloop LANGSTLEVENDE ECHTGENOOT EN UIT DE ECHT GESCHEIDEN ECHTGENOOT Opmerking: geen wijziging voor de wees

12 12 Langstlevende echtgenoot NIEUWE REGELS Indien overlijden rechtgever plaatsvindt vanaf 1 januari 2015 EN de langstlevende echtgenoot jonger dan 45 jaar is op ogenblik van dit overlijden (leeftijd op de dag van het overlijden is bepalend): wordt de betaling van het overlevingspensioen van de langstlevende geschorst vanaf de ingangsdatum tot het ogenblik waarop betrokkene daadwerkelijk een eigen rustpensioen geniet. In plaats van overlevingspensioen wordt aan langstlevende echtgenoot een tijdelijke uitkering toegekend overgangsuitkering

13 13 Langstlevende echtgenoot NIEUWE REGELS - Voorbeeld 1 Basisgegevens: Overlijden rechtgever: 02/02/2015 Langstlevende echtgenoot wordt 45 jaar op 03/02/2015 Huwelijk > 1 jaar Toepassing: Gezien de langstlevende echtgenoot jonger dan 45 jaar is op het ogenblik van het overlijden wordt het overlevingspensioen geschorst vanaf de ingangsdatum tot het ogenblik waarop de langstlevende echtgenoot zelf recht heeft op een eigen rustpensioen. Toekenning van een overgangsuitkering

14 14 Langstlevende echtgenoot NIEUWE REGELS - Voorbeeld 2 Basisgegevens: Overlijden rechtgever: 02/02/2015 Langstlevende echtgenoot wordt 45 jaar op 02/02/2015 Huwelijk > 1 jaar Toepassing: Gezien de langstlevende echtgenoot ouder dan 45 jaar is op het ogenblik van het overlijden, heeft hij recht op een overlevingspensioen.

15 15 Langstlevende echtgenoot Verhoging van de leeftijd van 45 jaar Leeftijd van 45 jaar wordt geleidelijk verhoogd overeenkomstig de volgende modaliteiten : Overlijden binnen de periode van : 01/01/ /12/ jaar en 6 maanden 01/01/ /12/ jaar 01/01/ /12/ jaar en 6 maanden 01/01/ /12/ jaar 01/01/ /12/ jaar en 6 maanden 01/01/ /12/ jaar 01/01/ /12/ jaar en 6 maanden 01/01/ /12/ jaar 01/01/ /12/ jaar en 6 maanden Overlijden vanaf 1 januari jaar

16 16 Langstlevende echtgenoot Verhoging van de leeftijd van 45 jaar Het regeerakkoord voorziet om de verhoging verder te zetten: Overlijden binnen de periode van : 01/01/ /12/ jaar 01/01/ /12/ jaar 01/01/ /12/ jaar 01/01/ /12/ jaar Overlijden vanaf 1 januari jaar

17 17 Langstlevende echtgenoot De overgangsuitkering wordt toegekend aan de langstlevende echtgenoot gedurende een periode van 12 maanden vanaf de eerste dag van de maand volgend op deze van het overlijden van zijn echtgenoot. De overgangsuitkering wordt gedurende een periode van 24 maanden toegekend: Duur overgangsuitkering indien er op het ogenblik van het overlijden een kind ten laste is waarvoor één van de echtgenoten kinderbijslag ontving; in geval een kind postuum wordt geboren binnen de 300 dagen na het overlijden. Het gaat dus om een vaste periode die niet verplaatsbaar is!

18 18 Langstlevende echtgenoot Ambtshalve onderzoek/aanvraag Dezelfde regels zijn van toepassing als voor het overlevingspensioen: Ofwel wordt de overgangsuitkering ambtshalve toegekend Ofwel wordt de overgangsuitkering toegekend op aanvraag De aanvraag voor een overlevingspensioen geldt dus eveneens als aanvraag voor een overgangsuitkering (geen bijkomende formaliteiten voor de langstlevende echtgenoot).

19 19 Langstlevende echtgenoot Bedrag overgangsuitkering = Bedrag overlevingspensioen Maar: Bedrag van de overgangsuitkering Overgangsuitkering bedraagt altijd het volledige bedrag van het overlevingspensioen. Er is nooit een verdeling van het bedrag met een eventuele wees of met een eventuele uit de echt gescheiden echtgenoot. Er is nooit een beperking van de overgangsuitkering tot het bedrag van het gewaarborgd minimum. In tegenstelling tot het overlevingspensioen, dat in bepaalde situaties wel wordt beperkt tot het bedrag van het gewaarborgd minimum (zie artikel 4, 3 van de wet van 15 mei 1984).

20 20 Langstlevende echtgenoot Bedrag van de overgangsuitkering Het bedrag van de overgangsuitkering kan worden verhoogd met een supplement gewaarborgd minimum, onder dezelfde voorwaarden als deze waaronder het bedrag van een overlevingspensioen kan worden verhoogd met een supplement gewaarborgd minimum. Op dit supplement zijn dezelfde verminderingen en sancties van toepassing als op supplement gewaarborgd minimum overlevingspensioen (overgangsuitkering RVP en RSVZ moeten dus in mindering worden gebracht). Het bedrag van de overgangsuitkering wordt niet geperequateerd. De titularis van een overgangsuitkering heeft geen recht op vakantiegeld.

21 21 Langstlevende echtgenoot Cumulatie overgangsuitkering met beroepsinkomsten of vervangingsinkomen De bepalingen van Titel 8, hoofdstuk 1 van de programmawet van 28 juni 2013 zijn niet van toepassing op de overgangsuitkering. M.a.w.: de overgangsuitkering mag onbeperkt worden gecumuleerd zowel met beroepsinkomsten als met vervangingsinkomen. Deze onbeperkte cumulatie geldt enkel voor het bedrag van de overgangsuitkering, niet voor het eventuele supplement gewaarborgd minimum!

22 22 Langstlevende echtgenoot Cumulatie van de overgangsuitkering met een rustpensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid De overgangsuitkering is cumuleerbaar met een rustpensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid (wel toepassing van artikel 40bis van de wet van 5 augustus 1978). Vanaf de stopzetting van de overgangsuitkering wordt het overlevingspensioen betaalbaar (zie eveneens punt ), uiteraard eveneens mits toepassing van voormeld artikel 40bis.

23 23 Langstlevende echtgenoot Huwelijk minder dan een jaar Indien: huwelijk niet ten minste één jaar heeft geduurd er geen vrijstellingsvoorwaarde is vervuld er geen aan het huwelijk voorafgaande periode van wettelijke samenwoning is Toekenning van een tijdelijk overlevingspensioen (dus geen overgangsuitkering) Belang onderscheid Cumulatieregels beroeps/vervangingsinkomen zijn van toepassing Eventuele verdeling met wees of uit de echt gescheiden echtgenoot

24 24 Langstlevende echtgenoot Een nieuw huwelijk van de titularis van een overgangsuitkering heeft de schorsing van de betaling van deze uitkering tot gevolg: en Nieuw huwelijk van de titularis van de overgangsuitkering vanaf de eerste dag van de maand die volgt op die van het nieuwe huwelijk tot de eerste dag van de maand die volgt op deze van het overlijden van de echtgenoot of van de gewezen echtgenoot met wie de langstlevende echtgenoot hertrouwd is.

25 25 Langstlevende echtgenoot Nieuw huwelijk van de titularis van de overgangsuitkering In geval van opeenvolgende huwelijken: Mag de langstlevende echtgenoot slechts van één enkele overgangsuitkering tegelijkertijd genieten Is de cumulatie van een overlevingspensioen en een overgangsuitkering niet toegelaten De langstlevende echtgenoot heeft recht op de voordeligste situatie (niet enkel rekening houden met de bedragen). Opmerking: voor de vergelijking van de voordeligste situatie moeten alle pensioenen en uitkeringen die voortvloeien uit het overlijden van eenzelfde echtgenoot in aanmerking worden genomen.

26 26 Langstlevende echtgenoot Het overlevingspensioen wordt in betaling gesteld vanaf het ogenblik waarop de langstlevende echtgenoot daadwerkelijk een eigen rustpensioen komt te genieten: Inbetalingstelling van het overlevingspensioen Indien de titularis van het overlevingspensioen aanspraak kan maken op een Belgisch én een buitenlands pensioen, wordt enkel rekening gehouden met het Belgische pensioen. Indien de titularis enkel recht heeft op een buitenlands pensioen: inbetalingstelling vanaf de datum dat de titularis daadwerkelijk dit buitenlandse pensioen geniet na controle dat betrokkene enkel recht heeft op dit buitenlandse pensioen. In geval de langstlevende echtgenoot geen recht heeft op eigen rustpensioen: overlevingspensioen wordt betaalbaar vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar) wordt bereikt. Inbetalingstelling overlevingspensioen gebeurt ambtshalve (geen aanvraag nodig), behalve indien het buitenlandse rustpensioen wordt betaald door een buitenlandse instelling.

27 27 Langstlevende echtgenoot Samengevat

28 28 Uit de echt gescheiden echtgenoot NIEUWE REGELS Indien het overlijden van een rechtgever plaatsvindt vanaf 1 januari 2015 en de uit de echt gescheiden echtgenoot jonger is dan 45 jaar oud op het ogenblik van dit overlijden wordt de betaling van het overlevingspensioen geschorst vanaf de ingangsdatum tot het ogenblik waarop de uit de echt gescheiden echtgenoot daadwerkelijk een eigen rustpensioen komt te genieten. Een uit de echt gescheiden echtgenoot heeft geen recht op een overgangsuitkering.

29 29 Uit de echt gescheiden echtgenoot Verhoging van de leeftijd van 45 jaar Leeftijd van 45 jaar wordt geleidelijk verhoogd. Dit gebeurt op dezelfde wijze als voor de langstlevende echtgenoot (zie dia 47). Overlijden binnen de periode van : 01/01/ /12/ jaar en 6 maanden 01/01/ /12/ jaar 01/01/ /12/ jaar en 6 maanden 01/01/ /12/ jaar 01/01/ /12/ jaar en 6 maanden 01/01/ /12/ jaar 01/01/ /12/ jaar en 6 maanden 01/01/ /12/ jaar 01/01/ /12/ jaar en 6 maanden Overlijden vanaf 1 januari jaar

30 30 Uit de echt gescheiden echtgenoot Verhoging van de leeftijd van 45 jaar Het regeerakkord voorziet om de verhoging verder te zetten: Overlijden binnen de periode van : 01/01/ /12/ jaar 01/01/ /12/ jaar 01/01/ /12/ jaar 01/01/ /12/ jaar Overlijden vanaf 1 januari jaar

31 31 Uit de echt gescheiden echtgenoot Ogenblik vanaf wanneer het overlevingspensioen betaalbaar wordt Het overlevingspensioen wordt betaalbaar vanaf het ogenblik waarop de uit de echt gescheiden echtgenoot daadwerkelijk een eigen rustpensioen komt te genieten, rekening houdend met het feit dat in geval de uit de echt gescheiden echtgenoot een eigen rustpensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid komt te genieten vóór de leeftijd van 45 jaar, de betaling van het overlevingspensioen geschorst blijft tot de leeftijd van 45 jaar, behalve indien de uit de echt gescheiden echtgenoot: een kind ten laste heeft of een blijvende ongeschiktheid van ten minste 66 % bewijst.

32 32 Uit de echt gescheiden echtgenoot Ogenblik vanaf wanneer het overlevingspensioen betaalbaar wordt - Voorbeeld 1 Basisgegevens: Overlijden rechtgever: 15/02/2018 Leeftijd UEE op ogenblik overlijden: 41 jaar 1 kind ten laste Rustpensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid: 01/04/2020 (leeftijd van 43 jaar) Toepassing: 1) Betaling van het overlevingspensioen geschorst vanaf 01/03/ ) Geen recht op een overgangsuitkering. 3) Inbetalingstelling van het overlevingspensioen vanaf 01/04/2020 gezien én rustpensioen én kind ten laste.

33 33 Uit de echt gescheiden echtgenoot Ogenblik vanaf wanneer het overlevingspensioen betaalbaar wordt - Voorbeeld 2 Basisgegevens (idem voorbeeld 1): Overlijden rechtgever: 15/02/2018 Leeftijd UEE op ogenblik overlijden: 41 jaar Rustpensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid: 01/04/2020 (leeftijd van 43 jaar) Maar geen kind ten laste Toepassing: 1) Betaling van het overlevingspensioen geschorst vanaf 01/03/ ) Geen recht op een overgangsuitkering. 3) Inbetalingstelling van het overlevingspensioen vanaf de eerste dag van de maand volgend op deze waarin de leeftijd van 45 jaar wordt bereikt.

34 34 Uit de echt gescheiden echtgenoot Meerdere uit de echt gescheiden echtgenoten In geval er meerdere uit de echt gescheiden echtgenoten zijn: toepassing van de 45-jaar regel voor elk van de uit de echt gescheiden echtgenoten afzonderlijk.

35 35 Samenloop LLE en UEE Samenloop langstlevende echtgenoot en uit de echt gescheiden echtgenoot Criterium om de toe te passen regeling (overgangsuitkering of overlevingspensioen) te bepalen voor de rechthebbenden in geval er een langstlevende echtgenoot (LLE) en een uit de echt gescheiden echtgenoot (UEE) is: leeftijd van de langstlevende echtgenoot

36 36 Samenloop LLE en UEE De langstlevende echtgenoot is jonger dan 45 jaar Indien de langstlevende echtgenoot jonger is dan 45 jaar op het ogenblik van het overlijden van de rechtgever: is het nieuwe stelsel van toepassing voor beiden, ongeacht of de uit de echt gescheiden echtgenoot jonger of ouder is dan 45 jaar op dit ogenblik overlevingspensioen van de twee rechthebbenden is geschorst tot hun eigen rustpensioen en enkel de langstlevende echtgenoot heeft recht op een overgangsuitkering De langstlevende echtgenoot is ouder dan 45 jaar Indien de langstlevende echtgenoot ouder is dan 45 jaar op het ogenblik van het overlijden van de rechtgever: toepassing van het stelsel van het overlevingspensioen, ongeacht of de uit de echt gescheiden echtgenoot jonger of ouder is dan 45 jaar op dit ogenblik

37 37 Samenloop LLE en UEE Samenloop LLE en UEE - Voorbeeld 1 Basisgegevens: Overlijden rechtgever: 08/01/2017 LLE is op ogenblik overlijden van de rechtgever 30 jaar en heeft twee kinderen ten laste UEE is op ogenblik overlijden van de rechtgever 50 jaar

38 38 Samenloop LLE en UEE Samenloop LLE en UEE - Voorbeeld 1 Toepassing: Criterium = leeftijd van de langstlevende echtgenoot 1) Langstlevende echtgenoot heeft vanaf 01/02/2017 gedurende 24 maanden recht op een overgangsuitkering. Bedrag overgangsuitkering = bedrag overlevingspensioen, zonder rekening te houden met een verdeling met uit de echt gescheiden echtgenoot. 2) De uit de echt gescheiden echtgenoot heeft geen recht op een overgangsuitkering. 3) Vanaf het ogenblik dat de langstlevende echtgenoot zelf van een eigen rustpensioen komt te genieten, wordt het overlevingspensioen betaalbaar (bedrag op basis van de verdeling met de uit de echt gescheiden echtgenoot). 4) Het overlevingspensioen van de uit de echt gescheiden echtgenoot wordt betaalbaar vanaf het ogenblik dat hij zelf een eigen rustpensioen komt te genieten.

39 39 Samenloop LLE en UEE Samenloop LLE en UEE - Voorbeeld 2 Basisgegevens: Overlijden rechtgever: 13/02/2018 De LLE is op het ogenblik van dit overlijden 52 jaar De UEE is op het ogenblik van dit overlijden 44 jaar Toepassing: Criterium = leeftijd van de langstlevende echtgenoot: 1) De langstlevende echtgenoot heeft recht op het overlevingspensioen, na verdeling met de uit de echt gescheiden echtgenoot. 2) Gezien het criterium heeft de uit de echt gescheiden echtgenoot ook recht op het overlevingspensioen (overeenkomstig de oude regels wordt de betaling van het pensioen geschorst tot de leeftijd van 45 jaar (artikel 6, eerste lid van de wet van 15 mei 1984)).

40 40 Samenloop LLE en UEE Samenloop LLE en UEE - Voorbeeld 3 Basisgegevens: Overlijden rechtgever: 13/02/2018 De LLE is op het ogenblik van dit overlijden 35 jaar en heeft een kind ten laste De UEE is op het ogenblik van dit overlijden 40 jaar, heeft een kind ten laste en geniet een rustpensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid

41 41 Samenloop LLE en UEE Samenloop LLE en UEE - Voorbeeld 3 Toepassing: Criterium = leeftijd van de langstlevende echtgenoot: 1) Langstlevende echtgenoot heeft gedurende 24 maanden recht op een overgangsuitkering. Zonder verdeling met uit de echt gescheiden echtgenoot. 2) Vanaf het ogenblik dat de langstlevende echtgenoot zelf van een eigen rustpensioen komt te genieten, wordt het overlevingspensioen betaalbaar (verdeling met de uit de echt gescheiden echtgenoot). 3) De uit de echt gescheiden echtgenoot heeft geen recht op een overgangsuitkering, maar gezien zijn rustpensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid en het kind ten laste, zal zijn overlevingspensioen betaalbaar worden op de ingangsdatum, zelfs als hij maar 40 jaar oud is.

42 42 Samenloop LLE en UEE Samengevat

Overlevingspensioenen van de overheidssector

Overlevingspensioenen van de overheidssector Juni 2014 Overlevingspensioenen van de overheidssector Pensioendienst voor de overheidssector PDOS Victor Hortaplein 40 bus 30 1060 Brussel www.pdos.fgov.be 2 3 Inhoudstafel Inleiding... 4 Enkele opmerkingen

Nadere informatie

Federale Pensioendienst Zuidertoren 1060 Brussel Overlevingspensioenen van het ambtenarenstelsel

Federale Pensioendienst Zuidertoren 1060 Brussel  Overlevingspensioenen van het ambtenarenstelsel Federale Pensioendienst Zuidertoren 1060 Brussel www.pensioendienst.fgov.be Overlevingspensioenen van het ambtenarenstelsel Maart 2017 2 3 INHOUDSTAFEL Inleiding... 4 Enkele opmerkingen in verband met

Nadere informatie

1. De ontwerpteksten die aan het Algemeen Beheerscomité werden voorgelegd

1. De ontwerpteksten die aan het Algemeen Beheerscomité werden voorgelegd Brussel, 7 februari 2014 Advies nr. 2014/04 Uitgebracht op verzoek van de minister van Zelfstandigen Artikel 110, 1, van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen Ontwerpteksten

Nadere informatie

Voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op een overlevingspensioen

Voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op een overlevingspensioen Het overlevingspensioen Het overlevingspensioen biedt de langstlevende echtgenoot de mogelijkheid een pensioen te krijgen op basis van de beroepsactiviteit als werknemer van zijn overleden echtgenoot.

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN DIRECTIE HUMAN RESOURCES Brussel, 27 oktober 2003 Bureau HR. 341 Sectie 52 Tel. : 911/52516 BERICHT NR. 49 HR Verdeling : 999 : 0 410 : 99 HR.341 : 100 ex.

Nadere informatie

Advies nr. 144, van 21 maart 2014, van de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen, betreffende een voorontwerp van wet tot hervorming van

Advies nr. 144, van 21 maart 2014, van de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen, betreffende een voorontwerp van wet tot hervorming van Advies nr. 144, van 21 maart 2014, van de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen, betreffende een voorontwerp van wet tot hervorming van het overlevingspensioen van zelfstandigen 1. Inleiding

Nadere informatie

Het rustpensioen in de openbare sector. VVOS Oost-Vlaanderen 11 december 2015

Het rustpensioen in de openbare sector. VVOS Oost-Vlaanderen 11 december 2015 Het rustpensioen in de openbare sector 1. Inleiding 2. Toegang tot het rustpensioen 3. Berekening van het rustpensioen 4. Betaling van het rustpensioen indexatie, perequatie, cumul 5. Het overlevingspensioen

Nadere informatie

Voor elke categorie (zie algemene methodenota) van pensioengerechtigden wordt een verdeling opgemaakt.

Voor elke categorie (zie algemene methodenota) van pensioengerechtigden wordt een verdeling opgemaakt. 4 Zelfstandigenpensioenen Toestand op januari 200 In dit hoofdstuk worden de verschillende aspecten van de pensioenregeling voor zelfstandigen toegelicht: De zelfstandigenpensioenen verdeeld volgens het

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1 / 3 1.1.1 Rijksdienst voor Pensioenen Controle ~ P132 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal nummer:.. -. 1 In te vullen

Nadere informatie

STATISTISCHE STUDIES

STATISTISCHE STUDIES STATISTISCHE STUDIES december 2003 Inhoudstafel I. DE LOOPBAAN VAN EEN WERKNEMER Inleiding 1 a. De loopbaanduur 3 b. De werkelijke en gelijkgestelde dagen in een loopbaan 7 c. De aard van inactiviteit

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1/3 STUREN NAAR: Federale Pensioendienst Beroepsactiviteit en betaalwijze - P3121 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal

Nadere informatie

Aanbevelingen die volledig ingewilligd zijn

Aanbevelingen die volledig ingewilligd zijn 1/07/2015 1 Aanbevelingen die volledig ingewilligd zijn 1. Aanbeveling 1999/1 Aanpassing van de reglementering betreffende de betaling per overschrijving van de uitkeringen betaald door de Rijksdienst

Nadere informatie

Van de actieve loopbaan naar pensionering

Van de actieve loopbaan naar pensionering 2011 Van de actieve loopbaan naar pensionering ACOD plus punt uit Van de actieve loopbaan naar de pensionering Een korte samenvatting van het stelsel van de NMBS-pensioenen Er zijn 3 soorten pensioenen

Nadere informatie

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Schema Pensioen Stand van zaken en Uitdagingen Soorten pensioenen Toekenningsvoorwaarden

Nadere informatie

Ombudsdienst Pensioenen

Ombudsdienst Pensioenen Ombudsdienst Pensioenen Tony VAN DER STEEN, Ombudsman december 2011 Ombudsdienst Pensioenen 1 De taak van de Ombudsman Klachten behandelen Bemiddelen en verzoening nastreven Suggesties en aan bevelingen

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT NR. 72 VAN 10 NOVEMBER 1967. betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen. (B.S.

KONINKLIJK BESLUIT NR. 72 VAN 10 NOVEMBER 1967. betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen. (B.S. KONINKLIJK BESLUIT NR. 72 VAN 10 NOVEMBER 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen (B.S. 14 november 1967) P.1 Aangevuld, gewijzigd en aangepast door : - de wet van 1 april 1969

Nadere informatie

Rolnummer 4334. Arrest nr. 160/2008 van 20 november 2008 A R R E S T

Rolnummer 4334. Arrest nr. 160/2008 van 20 november 2008 A R R E S T Rolnummer 4334 Arrest nr. 160/2008 van 20 november 2008 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 7 van het decreet van 28 juni 1957 houdende statuut van de Koloniale verzekeringskas,

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 1. Inleiding Eén van de eerste beslissingen van de regering Di Rupo I, had betrekking op de hervorming van de pensioenen. Intussen werden al heel wat

Nadere informatie

Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen 1. TITEL 8. - Pensioenen. HOOFDSTUK 1. - Pensioenen van de overheidssector

Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen 1. TITEL 8. - Pensioenen. HOOFDSTUK 1. - Pensioenen van de overheidssector Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen 1 TITEL 8. - Pensioenen HOOFDSTUK 1. - Pensioenen van de overheidssector Afdeling 1. - Verhoging van de pensioenleeftijd Art. 85. Artikel 46 van de

Nadere informatie

3 Werknemerspensioenen

3 Werknemerspensioenen 3 Werknemerspensioenen Toestand op januari 208 In dit hoofdstuk worden de verschillende aspecten van de pensioenregeling voor werknemers toegelicht: Met betrekking alle werknemers: De werknemerspensioenen

Nadere informatie

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Moderne overheid, kwalitatieve service Inhoudstafel Voorwaarden 3 Wie komt in aanmerking? 3 Voorwaarden voor het verkrijgen van een rustpensioen 4 Voorwaarden

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding voor gepensioneerden. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding voor gepensioneerden. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Echtscheiding voor gepensioneerden. Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 8 APRIL 1976. houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen. (BS 6 mei 1976)

KONINKLIJK BESLUIT VAN 8 APRIL 1976. houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen. (BS 6 mei 1976) KONINKLIJK BESLUIT VAN 8 APRIL 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen (BS 6 mei 1976) (Errata BS 4 september 1976) Gewijzigd door: - het koninklijk besluit van 6

Nadere informatie

RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE VERZEKERINGEN DER ZELFSTANDIGEN Jan Jacobsplein 6-1000 BRUSSEL BIJDRAGEN 2015

RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE VERZEKERINGEN DER ZELFSTANDIGEN Jan Jacobsplein 6-1000 BRUSSEL BIJDRAGEN 2015 RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE VERZEKERINGEN DER ZELFSTANDIGEN Jan Jacobsplein 6-1 BRUSSEL BIJDRAGEN 215 VOORNAAMSTE CATEGORIEEN VAN VERZEKERINGSPLICHTIGEN Refertejaar 212 Herwaarderingscoëfficiënt : 1,282748

Nadere informatie

Voor alle duidelijkheid wordt de gewijzigde tekst van bericht 34 PS van 18 mei 1992 hierna volledig hernomen.

Voor alle duidelijkheid wordt de gewijzigde tekst van bericht 34 PS van 18 mei 1992 hierna volledig hernomen. Bericht Nr 47 HR 16 november 2004 STATUTAIRE EN REGLEMENTAIRE BEPALINGEN INZAKE PENSIOENEN De wet van 3 februari 2003, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 13 maart 2003 en met uitwerking op 1 januari

Nadere informatie

editie 2008 Overlevingspensioenen van de overheidssector

editie 2008 Overlevingspensioenen van de overheidssector editie 2008 Overlevingspensioenen van de overheidssector Overlevingspensioenen van de overheidssector Inhoud Deze brochure behandelt de volgende onderwerpen: Inleiding Andere voordelen Cumulaties Uitbetaling

Nadere informatie

Directie Human Resources

Directie Human Resources Directie Human Resources Bureau H-HR.341 -sectie 52 Brussel, september 2010 911/52566 H-HR.341 sectie 52 H-HR.342 sectie 52 H-HR.343 sectie 52 H-HR.346 sectie 52 Indexcijfers TOEPASSELIJKE BEDRAGEN IN

Nadere informatie

Cumulatie van pensioenen van de overheidssector

Cumulatie van pensioenen van de overheidssector Augustus 2015 Cumulatie van pensioenen van de overheidssector Pensioendienst voor de overheidssector PDOS Victor Hortaplein 40 bus 30 1060 Brussel www.pdos.fgov.be 2 3 Inhoudstafel Inleiding... 4 Enkele

Nadere informatie

Cumulatie van een rust- of overlevingspensioen met beroepsinkomsten

Cumulatie van een rust- of overlevingspensioen met beroepsinkomsten Cumulatie van een rust- of overlevingspensioen met beroepsinkomsten Onbeperkt bijverdienen voor gepensioneerden van 65 jaar na loopbaan van 42 jaar Vanaf 2013 mogen gerechtigden op een rustpensioen of

Nadere informatie

Cumulatie van pensioenen van de overheidssector

Cumulatie van pensioenen van de overheidssector Juni 2014 Cumulatie van pensioenen van de overheidssector Pensioendienst voor de overheidssector PDOS Victor Hortaplein 40 bus 30 1060 Brussel www.pdos.fgov.be 2 3 Inhoudstafel Inleiding... 4 Enkele opmerkingen

Nadere informatie

Gelet op de auditoraatsrapporten van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 8 maart 2006 en 20 september 2007;

Gelet op de auditoraatsrapporten van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 8 maart 2006 en 20 september 2007; SCSZ/06/056 1 BERAADSLAGING NR 06/021 VAN 18 APRIL 2006, GEWIJZIGD OP 2 OKTOBER 2007, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR HET RSVZ AAN DE RVP MET HET OOG OP DE UITBETALING VAN RUST-

Nadere informatie

TC/01/97. Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank; Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 17 september 2001;

TC/01/97. Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank; Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 17 september 2001; TC/01/97 BERAADSLAGING NR. 01/77 VAN 2 OKTOBER 2001 BETREFFENDE EEN AANVRAAG VOOR DE RAADPLEGING VAN HET NATIONAAL REPERTORIUM VAN DE KINDERBIJSLAGEN DOOR DE RVP, HET FAO, DE ADMINISTRATIE DER PENSIOENEN

Nadere informatie

Een handleiding voor de pensioenwetgeving

Een handleiding voor de pensioenwetgeving Een handleiding voor de pensioenwetgeving Brecht Van Roey Vrije visie, eigen stem Inhoudstafel Pensioenleeftijd Pensioenberekening (werknemers) Toegelaten arbeid Netto MyPension.be Pensioenprognose ACLVB

Nadere informatie

Infoblad - werknemers

Infoblad - werknemers Infoblad - werknemers Mag u een overlevingspensioen cumuleren met uitkeringen? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad wordt uitgelegd onder welke voorwaarden u een overlevingpensioen kunt cumuleren

Nadere informatie

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Moderne overheid, kwalitatieve service Inhoudstafel Voorwaarden 3 Wie komt in aanmerking? 3 Voorwaarden voor het verkrijgen van een rustpensioen 4 Voorwaarden

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT

SOLIDARITEITSREGLEMENT SOLIDARITEITSREGLEMENT Vastgesteld door de raad van bestuur op 14 juni 2004 TITEL I. Doel 1. Het Solidariteitsfonds voor advocaten en gerechtsdeurwaarders is opgericht op 10 juni 2004, als een vereniging

Nadere informatie

III. Het stelsel voor zelfstandigen C. Statistieken 4. Pensioenen (RVP)

III. Het stelsel voor zelfstandigen C. Statistieken 4. Pensioenen (RVP) 4. Pensioenen 4.0 Methodologische nota Voorwaardelijke rust- en overlevingspensioenen In de ontwikkeling van de pensioenregeling voor zelfstandigen zijn drie fasen te onderscheiden. Tot voor de wet van

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 8 maart 2006;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 8 maart 2006; SCSZ/06/056 1 BERAADSLAGING NR 06/021 VAN 18 APRIL 2006 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR HET RSVZ AAN DE RVP MET HET OOG OP DE UITBETALING VAN RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOENEN AAN

Nadere informatie

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2014

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2014 Anneleen Bettens Adjunct-adviseur Competentiecentrum Werk & Sociale Zekerheid T +32 2 515 09 27 F +32 2 515 09 13 ab@vbo-feb.be CIRCULAIRE Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2014 19 februari 2014

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site: www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

6 MAART 2007. - Koninklijk besluit tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren

6 MAART 2007. - Koninklijk besluit tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren 6 MAART 2007. - Koninklijk besluit tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren BS 20/03/2007 (dit KB vervangt het KB dd 31/03/1983 zie art 6 van KB 06-03-2007) Gewijzigd

Nadere informatie

Aanbevelingen DEEL 3. Aanbevelingen Aanbevelingen van. De Ombudsdienst Pensioenen kan twee soorten aanbevelingen doen.

Aanbevelingen DEEL 3. Aanbevelingen Aanbevelingen van. De Ombudsdienst Pensioenen kan twee soorten aanbevelingen doen. DEEL 3 Aanbevelingen De kan twee soorten aanbevelingen doen. Overeenkomstig artikel 16 van het oprichtingsbesluit kunnen wij aan de pensioendiensten elke aanbeveling richten die wij nuttig achten. Met

Nadere informatie

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2013 S.2013/004 AB/LP/S.5000 CI13-004N.AB. 11 januari 2013. Samenvatting

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2013 S.2013/004 AB/LP/S.5000 CI13-004N.AB. 11 januari 2013. Samenvatting Anneleen Bettens Adjunct-adviseur AB/LP/S.5000 CI13-004N.AB CIRCULAIRE Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2013 11 januari 2013 Samenvatting Sedert 1 december 2012 is het bedrag van bepaalde socialezekerheidsuitkeringen

Nadere informatie

Betreft: Toepassing van artikel 44bis KBW ingeval van plaatsing van het kind met een beschermd recht

Betreft: Toepassing van artikel 44bis KBW ingeval van plaatsing van het kind met een beschermd recht Trierstraat 70 B-1000 Brussel dienst Controle Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 21.12.2012 uw ref. contact Peter Savat Guy Tillieux sociaal inspecteurs telefoon 02-237 21 07 02-237 23 60

Nadere informatie

Rolnummer 2960. Arrest nr. 84/2005 van 4 mei 2005 A R R E S T

Rolnummer 2960. Arrest nr. 84/2005 van 4 mei 2005 A R R E S T Rolnummer 2960 Arrest nr. 84/2005 van 4 mei 2005 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over artikel 24, 2, van het Algemeen Verdrag betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België

Nadere informatie

Overlevingspensioenen van de overheidssector

Overlevingspensioenen van de overheidssector Januari 2014 Overlevingspensioenen van de overheidssector Pensioendienst voor de overheidssector PDOS Victor Hortaplein 40 bus 30 1060 Brussel www.pdos.fgov.be 2 3 Inhoudstafel Inleiding... 4 Enkele opmerkingen

Nadere informatie

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut? Statuut van de Gepensioneerde zelfstandige Statuut van de Gepensioneerde zelfstandige... Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?... Verplichtingen... Bijdrageplicht... Mag ik werken als gepensioneerde?...

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Uitkeringen Omzendbrief VI nr 2010/504 van 23 december 2010 484/4 Van toepassing vanaf 1 januari 2011 Toepassing van artikel 28bis, 2

Nadere informatie

Bijdragen VOORNAAMSTE CATEGORIEEN VAN VERZEKERINGSPLICHTIGEN Refertejaar 2013 Herwaarderingscoëfficiënt : 1,

Bijdragen VOORNAAMSTE CATEGORIEEN VAN VERZEKERINGSPLICHTIGEN Refertejaar 2013 Herwaarderingscoëfficiënt : 1, Januari 216 Bijdragen 216 VOORNAAMSTE CATEGORIEEN VAN VERZEKERINGSPLICHTIGEN Refertejaar 213 Herwaarderingscoëfficiënt : 1,28449 I. Zelfstandigen in hoofdberoep 1. bij begin van activiteit - tot en met

Nadere informatie

INHOUD Inleiding Bezoldiging en vergoedingen

INHOUD Inleiding Bezoldiging en vergoedingen INHOUD Inleiding 9 Sterke lokale bestuurders met een goed statuut 9 Politici met visie 10 Mandatarissen die sterk communiceren 10 Integere beleidsmensen 11 1 Bezoldiging en vergoedingen 13 1.1. Gemeente-

Nadere informatie

Amendementen. op het ontwerp van decreet

Amendementen. op het ontwerp van decreet ingediend op 612 (2015-2016) Nr. 2 4 februari 2016 (2015-2016) Amendementen op het ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen betreffende de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden

Nadere informatie

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN Wie: 2 ongehuwde personen die minstens 18 jaar zijn en geen dichte verwantschap hebben 2 ongehuwde personen die minimum 18 jaar zijn en bekwaam zijn om een contract af te sluiten contract ook enkel mogelijk

Nadere informatie

Bijdragen VOORNAAMSTE CATEGORIEEN VAN VERZEKERINGSPLICHTIGEN Refertejaar 2012 Herwaarderingscoëfficiënt : 1,

Bijdragen VOORNAAMSTE CATEGORIEEN VAN VERZEKERINGSPLICHTIGEN Refertejaar 2012 Herwaarderingscoëfficiënt : 1, Januari 215 Bijdragen 215 VOORNAAMSTE CATEGORIEEN VAN VERZEKERINGSPLICHTIGEN Refertejaar 212 Herwaarderingscoëfficiënt : 1,282748 I. Zelfstandigen in hoofdberoep 1. bij begin van activiteit - tot en met

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm

Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm Ontstaan van een recht in de werknemersregeling als gevolg van een wijziging in de socio-professionele

Nadere informatie

Amendement. op het ontwerp van decreet

Amendement. op het ontwerp van decreet ingediend op 612 (2015-2016) Nr. 4 8 maart 2016 (2015-2016) Amendement op het ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen betreffende de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 101,02 (Basis 2013 = 100) van toepassing op 01/06/2016 Aanpassing van het barema aan de nieuwe spilindex I. BASISKINDERBIJSLAGEN 1. GEWONE KINDERBIJSLAG

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.841 ------------------------------ Zitting van donderdag 28 maart 2013 --------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.841 ------------------------------ Zitting van donderdag 28 maart 2013 -------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.841 ------------------------------ Zitting van donderdag 28 maart 2013 -------------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van diverse reglementaire

Nadere informatie

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Jaarlijkse statistiek 202 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Inhoudsopgave Inleiding... Deel : Gerechtigden op pensioenvoordelen Algemene

Nadere informatie

PENSIOEN- REGLEMENT STATUTAIREN

PENSIOEN- REGLEMENT STATUTAIREN Vlaamse Radio- en Televisieomroep directie HR Laatst bijgewerkt op 29/08/2007 PENSIOEN- REGLEMENT STATUTAIREN Versie Comité XVIII 26/04/2004 1/47 REGLEMENTERING STATUTAIRE PENSIOENEN... 5 GECOORDINEERDE

Nadere informatie

Versie van DEEL VI Titel II Hoofdstuk VII Vergoeding voor de personeelsleden die het slachtoffer zijn van een opzettelijke gewelddaad

Versie van DEEL VI Titel II Hoofdstuk VII Vergoeding voor de personeelsleden die het slachtoffer zijn van een opzettelijke gewelddaad Versie van 10-03-2011 DEEL VI Titel II Hoofdstuk VII Vergoeding voor de personeelsleden die het slachtoffer zijn van een opzettelijke gewelddaad Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Begunstigden

Nadere informatie

PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN. 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds

PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN. 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds Inhoud Aanvraag Berekening Toegelaten activiteit I. De aanvraag Aanvraag Wie? - in België - in het buitenland

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 119,62 (Basis 2004 = 100) van toepassing op 01/07/2014 Aanpassingen: 1. Aanpassing van de grensbedragen voor de inkomsten

Nadere informatie

PENSIOENZAKBOEKJE 2009

PENSIOENZAKBOEKJE 2009 PENSIOENZAKBOEKJE 2009 Ragheno Business Park Motstraat 30-2800 Mechelen tel. (015) 36 10 00 www.kluwer.be info@kluwer.be De kopij werd afgesloten op 15 januari 2000 Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk,

Nadere informatie

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector FEBRUARI 2012 Overlevingspensioenen van de overheidssector Deze brochure werd opgesteld door de dienst communicatie van de PDOS. Ze mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze

Nadere informatie

WET VAN 29 MAART 1976. betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen. (B.S. 6 mei 1976)

WET VAN 29 MAART 1976. betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen. (B.S. 6 mei 1976) WET VAN 29 MAART 1976 betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen (B.S. 6 mei 1976) Gewijzigd door: - de wet van 17 maart 1993 (B.S. 22 april 1993) ; - de wet van 6 april 1995 (B.S. 26 juli 1995) ;

Nadere informatie

Federale Pensioendienst ~

Federale Pensioendienst ~ Federale Pensioendienst ~ www.pensioendienst.fgov.be Inleiding De Federale Pensioendienst (FPD) Sinds 1 april 2016 zijn de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) en de Pensioendienst voor de overheidssector

Nadere informatie

Rolnummer Arrest nr. 150/2007 van 5 december 2007 A R R E S T

Rolnummer Arrest nr. 150/2007 van 5 december 2007 A R R E S T Rolnummer 4122 Arrest nr. 150/2007 van 5 december 2007 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 21, 2, van de wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid, zoals van

Nadere informatie

Memo en actuele cijfers voor de werkgever Actuele bedragen op datum van 1 januari 2016

Memo en actuele cijfers voor de werkgever Actuele bedragen op datum van 1 januari 2016 Memo en actuele cijfers voor de werkgever Actuele bedragen op datum van 1 januari 2016 1. Loongrenzen concurrentiebeding 2015 33.203-66.406 2016 33.221-66.441 Loongrens scholingsbeding 2015 33.203 2016

Nadere informatie

Art. 2 - In artikel 5 van de vigerende rechtspositieregeling wordt bij 1 volgende zinssnede geschrapt:

Art. 2 - In artikel 5 van de vigerende rechtspositieregeling wordt bij 1 volgende zinssnede geschrapt: OCMW-personeel wijziging rechtspositieregeling Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 17 mei 2017 Art. 1 - In artikel 2 van de vigerende rechtspositieregeling zoals vastgesteld in zitting van

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding Bezoldigingsregeling OCMW-voorzitter en OCMWondervoorzitter

INHOUD. Inleiding Bezoldigingsregeling OCMW-voorzitter en OCMWondervoorzitter INHOUD Inleiding 9 1 Bezoldiging en vergoedingen 13 1. Gemeente- en districtsraadsleden 15 1.1. Presentiegelden gemeenteraadsleden 15 1.2. Presentiegelden districtsraadsleden 21 1.3. Andere vergoedingen

Nadere informatie

Infonamiddag Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming. ABVV Senioren regio Antwerpen 7 mei 2013 Greet van Gool

Infonamiddag Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming. ABVV Senioren regio Antwerpen 7 mei 2013 Greet van Gool Infonamiddag Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming ABVV Senioren regio Antwerpen 7 mei 2013 Greet van Gool Schema Algemene informatie (incl. hervorming) Soorten pensioenen Toekenningsvoorwaarden

Nadere informatie

Rolnummer 4418. Arrest nr. 12/2009 van 21 januari 2009 A R R E S T

Rolnummer 4418. Arrest nr. 12/2009 van 21 januari 2009 A R R E S T Rolnummer 4418 Arrest nr. 12/2009 van 21 januari 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 301, 2, tweede en derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd bij artikel 7 van

Nadere informatie

Op Stapel april Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Op Stapel april Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Op Stapel 2016-04 18 april 2016 18-04-2016 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel In de rubriek Op Stapel geven de collega s van de afdeling Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~ Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~   Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Jaarlijkse statistiek 20 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Inhoudsopgave Inleiding... Deel : Gerechtigden op pensioenvoordelen Algemene

Nadere informatie

Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming

Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming 21 mei 2014 Greet van Gool Schema Algemene informatie (incl. hervorming) Soorten pensioenen Toekenningsvoorwaarden Berekening Betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Cassatie.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Cassatie. Rolnummer 2287 Arrest nr. 163/2001 van 19 december 2001 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Cassatie. Het Arbitragehof,

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie-generaal Sociaal Beleid. Domein Regelgeving Kinderbijslag. Ministeriële omzendbrief nr.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie-generaal Sociaal Beleid. Domein Regelgeving Kinderbijslag. Ministeriële omzendbrief nr. FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID Directie-generaal Sociaal Beleid Domein Regelgeving Kinderbijslag Ministeriële omzendbrief nr. 596 Omzendbrief aan de mevrouwen Ministers, aan de heren Ministers,

Nadere informatie

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Moderne overheid, kwalitatieve service Inhoudstafel Voorwaarden 3 Wie komt in aanmerking? 3 Voorwaarden voor het verkrijgen van een rustpensioen 4 Voorwaarden

Nadere informatie

Gecoördineerde versie. van het reglement van de VZW Pensioenen van de Vlaamse volksvertegenwoordigers

Gecoördineerde versie. van het reglement van de VZW Pensioenen van de Vlaamse volksvertegenwoordigers Gecoördineerde versie van het reglement van de VZW Pensioenen van de Vlaamse volksvertegenwoordigers Gecoördineerde versie van 10 mei 2017 REGLEMENT VAN DE VZW PENSIOENEN VAN DE VLAAMSE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

Klachten van algemene strekking en vragen om informatie

Klachten van algemene strekking en vragen om informatie Klachten van algemene strekking en vragen om informatie Er zijn altijd verzoeken waarvoor wij ons onbevoegd moeten verklaren. Deze verwijzen of zenden wij waar mogelijk door naar de meest aangewezen instelling

Nadere informatie

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~ Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~   Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Jaarlijkse statistiek 2015 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Inhoudsopgave Inleiding...1 Deel 1: Gerechtigden op pensioenvoordelen 1 Algemene

Nadere informatie

Wegwijs in je pensioen

Wegwijs in je pensioen Wegwijs in je pensioen Wie de pensioenleeftijd nadert, stelt zich spontaan een aantal vragen. Kom ik in aanmerking voor een pensioen? Wanneer kan ik met pensioen? Hoeveel zal het bedragen? Waar en wanneer

Nadere informatie

Verhoging van de Inkomensgarantie voor Ouderen op 1 juli 2008

Verhoging van de Inkomensgarantie voor Ouderen op 1 juli 2008 Verhoging van de Inkomensgarantie voor Ouderen op 1 juli 2008 De Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) is een uitkering die tot doel heeft een financiële steun te bieden aan ouderen die niet over voldoende

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 22/02/2013

Datum van inontvangstneming : 22/02/2013 Datum van inontvangstneming : 22/02/2013 Vertaling C-32/13-1 Zaak C-32/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 22 januari 2013 Verwijzende rechter: Sozialgericht Nürnberg (Duitsland)

Nadere informatie

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN Wie: 2 ongehuwde personen die minstens 18 jaar zijn en geen dichte verwantschap hebben Hoe: men doet aangifte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar één van beide partners woont

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/007 1 BERAADSLAGING NR. 07/004 VAN 9 JANUARI 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK CIMIRE AAN DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN MET HET

Nadere informatie

De pensioenhervorming uitgeklaard

De pensioenhervorming uitgeklaard De pensioenhervorming uitgeklaard INHOUDSTAFEL 1. HET VERVROEGD PENSIOEN... 2 1.1. SITUATIE VOOR DE HERVORMING... 2 1.2. SITUATIE VANAF 1 JANUARI 2013... 2 1.3. DE OVERGANGSMAATREGELEN... 3 1.3.1.Voor

Nadere informatie

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN Wie: 2 ongehuwde personen die minstens 18 jaar zijn en geen dichte verwantschap hebben 2 ongehuwde personen die minimum 18 jaar zijn en bekwaam zijn om een contract af te sluiten contract ook enkel mogelijk

Nadere informatie

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN Wie: 2 ongehuwde personen die minstens 18 jaar zijn en geen dichte verwantschap hebben 2 ongehuwde personen die minimum 18 jaar zijn en bekwaam zijn om een contract af te sluiten contract ook enkel mogelijk

Nadere informatie

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF Opdat sommige kapitalen en afkoopwaarden in aanmerking zouden kunnen komen voor een fiscaal gunstig regime (hetzij de aanslagvoet van 10 %, hetzij de beperking

Nadere informatie

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN 1 FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN AANSCHRIJVING NR. 2015/4 Toepassing van artikel 42bis van de AOW Deze aanschrijving vernietigt en vervangt de aanschrijvingen 88/5, 89/7 en 97/7 Met deze aanschrijving worden

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 105,10 (Basis 2013 = 100) van toepassing op 01/09/2018 Aanpassing aan de nieuwe spilindexen I. BASISKINDERBIJSLAGEN 1. GEWONE KINDERBIJSLAG (1) 1ste

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 119,62 (Basis 2004 = 100) van toepassing op 01/07/2015 Aanpassing: Aanpassing van de grensbedragen voor de inkomsten of sociale

Nadere informatie

Vervroegd en wettelijk pensioen

Vervroegd en wettelijk pensioen Vervroegd en wettelijk pensioen Brecht Van Roey Vrije visie, eigen stem Inhoudstafel Pensioenberekeningen bestaan uit twee grote delen! Pensioenleeftijd Of Wanneer mag ik op pensioen? Pensioenbedrag Of

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 5; SCSZ/07/060 1 BERAADSLAGING NR. 07/017 VAN 24 APRIL 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS IN HET KADER VAN HET HERMES-PROJECT TUSSEN DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN (RVP), HET RIJKSINSTITUUT

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT

SOLIDARITEITSREGLEMENT SOLIDARITEITSREGLEMENT Vastgesteld door de raad van bestuur op 14 juni 2004 Aangepast door de raad van bestuur op 3 mei 2016 TITEL I. DOEL 1. Het Solidariteitsfonds voor advocaten en gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 30/09/2014

Datum van inontvangstneming : 30/09/2014 Datum van inontvangstneming : 30/09/2014 Samenvatting C-408/14-1 Zaak C-408/14 Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering

Nadere informatie

!ALGEMEEN ~EHEERS~OMITE VOOR HET SOCIAAL STATU UT DER ZELFSTANDIGEN

!ALGEMEEN ~EHEERS~OMITE VOOR HET SOCIAAL STATU UT DER ZELFSTANDIGEN !ALGEMEEN ~EHEERS~OMITE VOOR HET SOCIAAL STATU UT DER ZELFSTANDIGEN Opgericht bij de wet van 30 december 1992 Jan Jacobsplein, 6 1 000 Brussel Tel.: 02 546 45 96 Fax : 02 546 47 34 Brussel, 24 januari

Nadere informatie

Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht

Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht Incozina sociaal verzekeringsfonds vzw caisse d assurances sociales asbl Torhoutsesteenweg 384 B-8200

Nadere informatie