Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid Flevoland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid Flevoland 2008-2011"

Transcriptie

1 Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid Flevoland g$l306!.doc - 1 -

2 Inhoudsopgave Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid Flevoland Inhoudsopgave Inleiding Maatschappelijk belang Beleidskaders Uitvoeringsprogramma klimaatbeleid Effecten Organisatie g$l306!.doc - 2 -

3 1. Inleiding In het Omgevingsplan Flevoland 2006 is het klimaatbeleid op hoofdlijnen vastgelegd en het tweede uitvoeringsprogramma klimaatbeleid aangekondigd. Het Omgevingsplan hanteert de doelstelling dat de hoeveelheid in Flevoland opgewekte duurzame energie in 2015 voorziet in minimaal 50% van de totale Flevolandse energiebehoefte (exclusief het energiegebruik voor transport). Om de doelstelling verder aan te scherpen is in het Hoofdlijnenakkoord 1 gekozen voor een ambitieuzere doelstelling op het gebied van duurzame energie, namelijk 60% van het energieverbruik (exclusief transport) in Duurzame energie gaat ook bijdragen aan de groei van de Flevolandse economie, de werkgelegenheid en een vitaal platteland. Deze doelen moeten worden bereikt met behoud en waar mogelijk verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Om dit uit te werken is de Strategische visie Werk maken van duurzame energie 2 opgesteld. Daarin is aangegeven welke accenten de provincie wil leggen om de ambities op het gebied van duurzame energie, economie en werkgelegenheid verder vorm te geven. Deze visie is op 6 december 2007 door Provinciale Staten vastgesteld. De visie is samen met marktpartijen en andere organisaties uitgewerkt in een aantal concrete activiteiten die onderdeel uitmaken van het Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid Dit uitvoeringsprogramma vormt het vervolg op het programma dat liep van 2004 tot en met Met dat programma is een eerste goede stap gezet in de richting van verduurzaming van de energievoorziening in Flevoland. Met het uitvoeren van dit klimaatprogramma maakt de provincie gebruik van de regeling Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK) van het ministerie van VROM. Met de SLOKregeling beoogt het ministerie het klimaatbeleid stevig in de gemeentelijke en provinciale organisaties te verankeren en hen te stimuleren om structurele activiteiten te ondernemen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Provincie Flevoland heeft voor deze regeling eind 2008 een aanvraag voor een uitkering gedaan. Het Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid van de provincie Flevoland programmeert de activiteiten voor de komende periode. Allereerst wordt kort ingegaan op het maatschappelijk belang van een goed klimaatbeleid. In hoofdstuk 3 volgt een beschrijving van de beleidskaders van Europa, Nederland en Flevoland op het gebied van CO 2 - emissiereductie. Hoofdstuk 4 beschrijft de activiteiten in het Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid en geeft het totaaloverzicht in een tabel. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de verwachte effecten van dit programma op de reductie van de uitstoot broeikasgassen en op de Flevolandse economie en werkgelegenheid. Ten slotte komt in hoofdstuk 6 de organisatie van het uitvoeringsprogramma klimaatbeleid aan de orde. 1 Hoofdlijnen Akkoord , Flevoland Dynamiek in Balans 2 Strategische visie Werk maken van duurzame energie, Docuvitnr: , december 2007 g$l306!.doc - 3 -

4 2. Maatschappelijk belang Klimaatverandering is een mondiaal probleem Het belang van een voortvarend klimaatbeleid is groot. Ook voor de provincie Flevoland. Het broeikasgas CO 2 dat vrijkomt bij het verbranden van fossiele energie in Nederland vooral gas en olie draagt bij aan een steeds sterkere opwarming van de aarde. Dit leidt ondermeer tot stijging van de zeespiegel, meer neerslag in Nederland en toename van de afvoer door de grote rivieren. De Nederlandse delta raakt zo bekneld tussen stijgend zeewater en water uit het achterland. Vooral de laag gelegen delen van Nederland zijn kwetsbaar. Het antwoord op deze bedreiging bestaat uit een tweeledige aanpak vanuit de gedachte: Think global, act local. Klimaatmitigatie In de eerste plaatst moeten we verdere klimaatverandering voorkomen door vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Dat is te bereiken door energiebesparing en het gebruik van duurzame energiebronnen. In jargon noemen we dit mitigatie. Hieraan zal mondiaal iedereen zijn steentje moeten bijdragen om het gewenste effect te bereiken. Klimaatadaptatie Omdat de mitigerende maatregelen pas op langere termijn zullen leiden tot minder broeikasgassen in de atmosfeer is het ook nodig om ons aan te passen aan de klimaatverandering. Bijvoorbeeld door maatregelen als waterberging, waterafvoer en dijkverhoging. Maar ook door in het ontwerpstadium van o.a. de woningbouw al rekening te houden met veranderende klimatologische omstandigheden. Dit zijn zogenaamde adaptieve maatregelen. Leveringszekerheid Maar energiebesparing en het benutten van lokale duurzame energiebronnen heeft nog een ander belangrijk effect. Nederland en dus ook Flevoland wordt steeds afhankelijker van geïmporteerde fossiele energie, omdat de eigen gasvoorraden in enkele decennia uitgeput zullen zijn. Deze afhankelijkheid brengt zowel economische als politieke risico s met zich mee. Het terugdringen van het energiegebruik en in de resterende energievraag voorzien met duurzame bronnen is dus een verstandige nationale maar ook regionale strategie. Daar kiest Flevoland voor en ze is daarin al een eind gevorderd. Versterking lokale economie Benutting van lokale energiebronnen biedt ook economische kansen. Dat is al gebleken met windenergie. Het vervangen van fossiele energie door lokale en regionale investeringen in duurzame energie productie levert een impuls voor de economie en de werkgelegenheid. g$l306!.doc - 4 -

5 3. Beleidskaders Wat zijn de doelstellingen van Europa en Nederland op het gebied van CO 2 -emissiereductie? En welke programma s en projecten zijn er in Flevoland die van belang zijn voor het klimaatprogramma? In dit hoofdstuk volgt een overzicht op hoofdlijnen. 3.1 Europa In het kader van de Kyoto afspraken is door Europa beloofd om uiterlijk in 2012 de CO 2 - uitstoot met 8% te hebben verminderd ten opzichte van het peiljaar In de daarop volgende verdeling van de doelstelling over de lidstaten kreeg Nederland tot taak 6% te halen. Inmiddels heeft Europa haar beleidshorizon verlegd naar 2020 en de doelstelling aangescherpt tot 20% CO 2 -emissiereductie ten opzichte van Daarnaast is er een doelstelling over duurzame energie geformuleerd. In 2020 moet 20% van de energieproductie duurzaam zijn. De lange termijn doelstelling van de EU is 60-80% CO 2 - emissiereductie in Deze aanscherping van de doelstelling leidt voor Nederland tot een opgave van 16% CO 2 -emissiereductie in Nederland Het huidige kabinet heeft een ambitieuzere doelstelling 3 op zich genomen dan de EU. Het doel is om in 2020 de CO 2 -uitsoot met 30% te verminderen. De twee hoofdroutes zijn energiebesparing en duurzame energie. Het kabinet wil het energiebesparingtempo opschroeven naar 2% per jaar. Het aandeel duurzame energie moet net als de EU doelstelling 20% in 2020 bedragen. Om dit te bereiken maakt de regering afspraken met regionale en lokale overheden, maatschappelijke sectoren en het bedrijfsleven. Het klimaatakkoord tussen provincies (IPO) en het Rijk is daarvan een voorbeeld. Het Rijk heeft in dit kader de regeling Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK) voor gemeenten en provincies geopend. Voor Flevoland is ook van belang de intentie van het kabinet om binnen de kabinetsperiode 2000 MW extra windenergie te committeren. In 2008 is de grens van 2000 MW op land gehaald. Dit betekent dat het kabinet streeft naar 4000 MW geplaatst vermogen windenergie op land in Daarnaast wordt gewerkt aan een lange termijn visie voor doorgroei naar 6000 MW in Verder biedt het Lenteakkoord Energiebesparing in de Nieuwbouw 4 kansen voor Flevoland. Daarin komen partijen overeen de energieprestatie van woningen in 2011 met 25% en in 2017 met 50% aan te scherpen. Daarnaast komen er experimenteergebieden waar op grote schaal ervaring wordt opgedaan met zeer energiezuinige woningbouw. Met de SDE-regeling 5 als opvolger van de MEP 6 is er nu weer financiële steun voor de exploitatie van duurzame energie installaties. Er kan dus weer geïnvesteerd worden in windenergie en bio-energie. De strategie van het werkprogramma bestaat uit een drietal van maatregelen (zie figuur 1): meters maken, concrete maatregelen die nù getroffen kunnen worden; meters voorbereiden, het wegnemen van belemmeringen om nieuwe vindingen over enkele jaren voluit te kunnen toepassen; verdergaande innovaties, gericht onderzoek- en ontwikkelingswerk waarmee duurzame doorbraken op langere termijn gerealiseerd kunnen worden. Deze aanpak moet er toe leiden dat de CO 2 -uitstoot in 2050 is verminderd met 50%. Het vereiste ontwikkelingswerk biedt nieuwe kansen voor het bedrijfsleven. 3 Nieuwe energie voor het klimaat, werkprogramma Schoon en Zuinig, VROM, september Lenteakkoord Energiebesparing in de Nieuwbouw, VROM, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB, april Regeling Stimulering Duurzame Energieproductie van het ministerie van EZ 6 De ministeriële regeling Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie van het ministerie van EZ g$l306!.doc - 5 -

6 Figuur 1: Werkprogramma Schoon en zuinig ; meters maken meters voorbereiden Klimaatakkoord IPO-Rijk Op 14 januari 2009 hebben het Interprovinciaal Overleg (IPO) en minister Cramer van het ministerie van VROM het 'Klimaat- & Energieakkoord tussen Rijk en provincies ' ondertekend. Dit akkoord omhelst het provinciale programma om bij te dragen aan het behalen van de ambitieuze Nederlandse klimaatdoelstellingen en een omschrijving van de rollen van Rijk en provincies hierin. Voor de initiatieven uit het programma is 203,6 miljoen euro provinciaal geld gereserveerd. Het programma van de provincies richt zich op de thema s duurzame energie, duurzame mobiliteit, het verminderen van broeikasgassen, energie-innovatie en aanpassing aan klimaatverandering. Door actie te ondernemen op deze gebieden dragen de provincies bij aan de Nederlandse klimaatdoelstellingen. Het Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid geeft voor Flevoland invulling aan de uitvoering van het akkoord. 3.3 Flevoland Mitigatie Flevoland loopt met de productie van duurzame energie voorop in Nederland. Nu al voorziet duurzame energie in 50% van de totale Flevolandse energiebehoefte (exclusief het energiegebruik voor transport). Het energieverbruik zal de komende jaren verder groeien als gevolg van het toenemend aantal inwoners en bedrijvigheid. In figuur 2 staat weergegeven hoe de CO 2 -uitstoot als gevolg van het energieverbruik zich tot 2015 ontwikkelt 7 Om de doelstelling van 60% duurzame energie in 2013 uit het Hoofdlijnenakkoord te halen moet de duurzame energie productie dus harder groeien dan het energieverbruik. Op dit moment levert duurzame energie een vermindering van de CO 2 -uitstoot van ca 680 kton en in 2013 zal dit 900 kton moeten bedragen. Dit is dus een toename van ruim 30%. Flevoland ziet duurzame energie en de daarmee gepaard gaande CO 2 -emissiereductie niet alleen als een doel voor Het is slechts een mijlpaal op de weg naar de verdere verduurzaming van de energievoorziening. Die weg moet in de visie van Flevoland niet alleen resulteren in productie van schone energie, maar ook in versterking van de Flevolandse economie en groei van de werkgelegenheid. 7 Deze verwachting is gebaseerd op een recente scenarioberekening van het Centraal Planbureau, Milieu- en Natuurplanbureau en Ruimtelijk planbureau. g$l306!.doc - 6 -

7 Kton CO2 Doelstelling 60% duurzame energie in 2013 (uitgedrukt in kton CO 2 ) 2000 Scenario energieverbruik % van energieverbruik in 2013 = 900 kton CO Jaar Figuur 2: Ontwikkeling van de CO 2 -uitstoot als gevolg van het energieverbruik tot 2015 De beste kansen om die dubbelslag te maken ziet Flevoland op een drietal gebieden 8 : - uitbreiding van het windvermogen; - ontwikkelen van bio-energie en groene grondstoffen; - de ambitieuze bouwopgave in de provincie realiseren via duurzame stedenbouw. Er wordt dikwijls gewezen op de mogelijkheden van zonne-energie 9. De ontwikkelingen op dat vlak gaan razendsnel 10. Op dit moment is het echter nog geen kosteneffectieve optie voor grootschalige toepassing in Flevoland. Als alternatief voor het windpark in de Noordoostpolder is bijvoorbeeld een vergelijkbaar oppervlak van 2400 hectare zonnepanelen nodig. De investering hiervoor ligt, zonder de gederfde inkomsten uit de landbouwgrond, al ruim een factor 10 hoger dan de investering voor het windpark Noordoostpolder. In Flevoland is er al een aantal initiatieven op het gebied van zonne-energie waar de provincie direct of indirect bij betrokken is en die op de warme belangstelling van de provincie kunnen rekenen. - Zonne-eiland - Almere; In Almere heeft NUON vergevorderde plannen voor het op drie na grootste eiland met zonnecollectoren ter wereld dat warm water levert aan 2700 huishoudens. - Zonneweide ACRRES; Het toepassingscentrum voor duurzame energie van de WUR (Acrres) werkt momenteel aan een opstelling om de opbrengst van verschillende soorten zonnepanelen in de praktijk te testen. Daarnaast is Acrres bezig met de realisatie van een schuur met energieleverend dak door middel van PV-panelen om te kijken in hoeverre grootschalige toepassing van zonne-energie voor de agrarische sector interessant kan zijn. De uitbreiding van windenergie zal plaatsvinden volgens het beleid saneren en opschalen en zal belangrijk bijdragen aan de doelstelling van het Rijk om op korte termijn het windvermogen op land uit te breiden van 2000 naar 4000 MW. Maar ook de regionale 8 Strategische visie Werk maken van duurzame energie, Docuvitnr: , december Trends en ontwikkelingen in relatie tot provinciale rol zonne-energie, Docuvitnr: , augustus Here comes the sun ; Documentaire VPRO Tegenlicht, oktober 2008 g$l306!.doc - 7 -

8 economie zal profiteren van deze groei in lokale energieproductie. In de terminologie van het kabinet betekent meer windenergie meer meters maken. De productie van bio-energie en groene grondstoffen staat in Flevoland nog in de kinderschoenen maar biedt voor de toekomst interessante mogelijkheden voor vooral de agrarische sector. Activiteiten op dit gebied maken deel uit van de golven meters voorbereiden en verdergaande innovaties. Op het gebied van duurzame stedenbouw heeft Flevoland al een aantal aansprekende stappen gezet zoals het Manifest Nieuw Flevolands Peil. Die voorlopersrol en de bouwopgave bieden een uitstekende uitgangspositie voor een aanzienlijke energiebesparing in de gebouwde omgeving maar ook voor innovaties en nieuwe bedrijvigheid in de bouw. Op dit moment wordt samen met de Flevolandse gemeenten bekeken hoe we samen verder invulling kunnen geven aan een vervolg op het Nieuw Flevolands Peil. Adaptatie Klimaatverandering is een wereldwijd probleem en heeft onder andere gevolgen voor het waterbeheer, de landbouw en de ecologie. De provincie Flevoland heeft niet alleen een verantwoordelijkheid om haar steentje bij te dragen aan het beperken van deze effecten (mitigatie), maar ook om erop te anticiperen (klimaatadaptatie). Flevoland ligt ver onder de zeespiegel. Daarom moet rekening worden gehouden met de gevolgen van de stijging van het waterpeil, met wateroverlast door extreme regenval, maar ook met de effecten van het warmer worden en droogte. Flevoland moet klimaatbestendig worden. Klimaatverandering leidt tot onder andere tot een veranderend neerslagpatroon. Voor de korte termijn zijn de voorwaarden voor de wateropgave (waterberging) vastgelegd in het Omgevingsplan Flevoland 2006 (paragraaf Wateroverlast door extreme neerslag). Voor aanpassing aan de klimaatverandering op langere termijn (klimaatadaptatie) wordt gekeken naar de periode 2050 en De Commissie Veerman (Deltacommissie) heeft onlangs advies aan het kabinet uitgebracht over de waterveiligheid van Nederland op de langere termijn. Naast algemene aanbevelingen over de waterveiligheid zijn er specifieke adviezen uitgebracht voor 6 regio s. Voor de provincie Flevoland is vooral het advies met betrekking tot het IJsselmeergebied van belang: - Geen peilstijging van het Markermeer (incl. IJmeer en Veluwerandmeren) - Peilstijging van het IJsselmeer met maximaal 1,5 meter (afvoer en berging) Voor klimaatadaptatie wordt gezocht naar mogelijkheden tot het beperken van de nadelige gevolgen van klimaatverandering en de opties voor het opvangen van effecten van klimaatverandering, in het bijzonder in de ruimtelijke inrichting. Klimaatadaptatie sluit bij voorkeur aan bij bestaand beleid op andere terreinen zoals stedenbouw, landbouw, recreatie en natuur. Rekening houden met verschillende scenario s vraagt keuzes voor systemen met veerkracht en dynamiek en niet voor een keuze voor één star eindbeeld. Dat past goed in het streven naar een duurzame ontwikkeling van Flevoland. g$l306!.doc - 8 -

9 4. Uitvoeringsprogramma klimaatbeleid Het Uitvoeringsprogramma Klimaat richt zich op klimaatmitigatie. Voor klimaatadaptatie geldt het provinciaal beleid uit het Omgevingsplan Daarnaast is de provincie op dit moment bezig met een inventarisatie van onder andere klimaatscenario s, gehanteerde veiligheidsniveaus, beleid en ruimtelijke ontwikkelingen. Op basis van die inventarisatie wordt een strategische visie voor klimaatadaptatie in Flevoland opgesteld. Dat zal uitgangspunt vormen voor een gebiedsgerichte aanpak ten behoeve van een klimaatbestendige inrichting en ontwikkeling van Flevoland. Met het klimaatprogramma geeft de provincie uitwerking aan de duurzame energie ambities uit het Hoofdlijnenakkoord. Deze ambitie is verder uitgewerkt in de strategische visie Werk maken van Duurzame Energie, waarin de kansen van windenergie, bio-energie & groene grondstoffen en duurzame stedenbouw voor Flevoland worden gemotiveerd. Het programma maakt gebruik van de regeling Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK-regeling) van het ministerie van VROM. Provincie Flevoland heeft in december 2008 in het kader van deze regeling een aanvraag ingediend om een uitkering voor deel van de kosten die worden gemaakt in het Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid Met het Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid realiseert de provincie in de meeste gevallen niet zelf duurzame energie of CO 2 -emissiereductie. Het omvat activiteiten waar de Provincie zich voor in wil spannen, die de voorwaarden scheppen waaronder externe partners (gemeenten, energiebedrijven, marktpartijen, agrarisch ondernemers) invulling kunnen geven aan de doelstelling uit het Hoofdlijnenakkoord dat de hoeveelheid in Flevoland opgewekte duurzame energie in 2013 voorziet in minimaal 60% van de totale Flevolandse energiebehoefte. Binnen het programma zijn vier thema s te onderscheiden: 1. Windenergie 2. Bio-energie & groene grondstoffen 3. Gebouwde omgeving 4. Klimaatneutraal ondernemen De thema s worden in de volgende paragraven nader toegelicht. Hierbij volgt ook een korte omschrijving van de verschillende activiteiten. De activiteiten zijn onderstreept en verderop in hoofdstuk 4 terug te vinden in de overzichtstabel Activiteiten Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid (tabel 2). 4.1 Windenergie Algemeen Windenergie is technisch volwassen en levert op dit moment, met elektriciteit voor huishoudens, verreweg de grootste bijdrage aan de duurzame energie productie in Flevoland. Ook in de toekomst zal daar weinig verandering in komen. Het doel is om in 2020 ruim een verdubbeling van het opgestelde windvermogen te bereiken. Maar dan wel met een vermindering van het aantal windturbines. De onderstaande tabel toont dit. Tabel 1: Verwachte ontwikkeling van aantal windturbines in Flevoland en de opbrengst Jaar Aantal turbines Capaciteit Opbrengst MW 1200 GWh MW 4200 GWh g$l306!.doc - 9 -

10 Activiteiten Het huidige beleid van de provincie is er op gericht om uiteindelijk met minder windmolens meer windenergie op te wekken door middel van saneren en opschalen. Een krachtige regie door de provincie is nodig om dit beleid uit te voeren en de opschaling op gang brengen. De verwachting is namelijk dat het opschalen niet zo snel zal verlopen, omdat de huidige eigenaren hun molens zullen willen laten draaien tot het einde van de technische levensduur (15 jaar) voordat ze besluiten tot de bouw van nieuwe. Daarnaast hebben moleneigenaren moeite met het opschalen omdat hun rol verandert van eigenaar naar deelnemer in een groter project. Men begrijpt dat het een logisch gevolg is van de innovatieve ontwikkeling in windenergie, maar ziet op tegen de lange procedures en het regelen van de samenwerking. Tenslotte gaat het hier om zeer grote investeringen en risico s. Dit vraagt om gerichte communicatie. In dit kader wil de provincie in 2009 een symposium windenergie organiseren voor huidige en toekomstige windmolen exploitanten, gemeenten, investeerders, kennisinstellingen en andere belanghebbenden. Daarnaast wil de provincie gedurende de hele looptijd van het uitvoeringsprogramma meer aandacht dan vroeger geven aan interne- en externe communicatie over windenergie. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de landelijke algemene communicatie campagne, die het rijk samen met de NWEA opzet. Daarbij wil de provincie inzoomen op de eigen situatie, waar in afwijking van de rest van Nederland opschalen en saneren centraal staat. Deze communicatie richt zich ook op het rijk om te komen tot een duidelijke rol en taakverdeling tussen rijk en regio. De provincie wil concrete plannen voor opschalen en saneren faciliteren en ondersteunen. Dat kan in de vorm van het begeleiden van enkele integrale planvormingbijeenkomsten. Maar ook door het initiatief te nemen tot een voorbeeldproject opschalen/saneren in het kader van de landelijke uitwerking windenergie door het Rijk. Met het nieuwe beleid voor windenergie gericht op opschalen en saneren wordt al ervaring opgedaan in het project Zeewolde. Het gaat om twee projecten van in totaal 150 MW. Voor dit project wordt momenteel het vergunningtraject afgerond. Indien zich een concreet plan aandient voor opschalen/saneren zal de provincie zich inspannen om de landschappelijke effecten, zoals bepaald in de beleidsregel nader uit te werken als voorbeeld voor volgende projecten. Eerder werd gedacht hiervoor een landschapsmodel te ontwikkelen. Dit geeft wel technisch inzicht maar nog niet het gewenste beeld dat toont hoe het windpark in de praktijk zal worden beleefd. Samen met de initiatiefnemer wil de provincie verder zoeken naar een praktische handreiking die in het planproces de landschappelijke gevolgen evenwichtig meeweegt. Een nieuwe ontwikkeling die zich voordoet is het plaatsen van de windmolens in de directe omgeving van de afnemers bij een stedelijk gebied. Doordat de plaats van de productie en de plaats van de afname in elkaars nabijheid zijn wordt het koppelnet niet belast. Flevoland wil een bijdrage leveren aan deze ontwikkeling door het uitvoeren haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden hiervoor. Maar ook de combinatie van windenergie met andere vormen van duurzame energie wint aan belangstelling. Daarbij wordt gedacht aan de combinatie met energieopslag, zoals in waterstof of waterreservoirs, of omzetting en opslag via perslucht, dan wel in combinatie met bio-energiecentrales. Flevoland wil de verschillende mogelijkheden nader onderzoeken en waar mogelijk stimuleren. Het voeren van de krachtige regie op de ontwikkelingen op het gebeid van windenergie in Flevoland gaat vaak gepaard met het sturen van complexe processen en het oplossen van lastige inhoudelijke vraagstukken. Hiervoor wordt waar nodig expertise ingehuurd. g$l306!.doc

11 De Koepel Windenergie Noordoostpolder heeft een plan ontwikkeld voor 450 MW windvermogen. Dit initiatief draagt substantieel bij aan de realisatie van de duurzame energie doelstelling van Flevoland. Ook voor het rijk is een project van een dergelijke omvang van groot belang. Het gaat om een kwart van de ambitie van het kabinet voor windenergie op land. De provincie zet zich daarom met kracht in voor het welslagen van dit project. Er is een stuurgroep gevormd waarin de ministeries van VROM, EZ en LNV, de betrokken gemeenten, de Koepel Windenergie Noordoostpolder en de provincie zitting hebben. De werkzaamheden zullen zich de komende periode richten op de MER, Businesscase en draagvlakvergroting, het vergunningentraject, het uitvoeringsplan en realisatie van het definitieve project. De provincie zal hieraan actief bijdragen. 4.2 Bio-energie & groene grondstoffen Ambitie Provincie Flevoland heeft een sterke focus op de agrarische sector en biedt ruimte voor agrarisch ondernemen. De rentabiliteit van deze sector staat echter ook in Flevoland onder druk. Anderzijds is de sector zeer innovatief en maken kennisinstellingen en opleiding prominent deel uit van het agrocluster in Flevoland. Gezien het voorgaande heeft Flevoland de ambitie om de ontwikkeling van bio-energie & groene grondstoffen in Flevoland met kracht te stimuleren. De sterkten van de provincie op dit gebied, de initiatieven van marktpartijen en de kansen die worden geboden vanuit het rijk vallen hier goed samen. Bioenergie kan een belangrijke inkomstenbron vormen voor de agrarische sector en een belangrijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van de Flevolandse energievoorziening. De bijdrage van biomassa aan de duurzame energieproductie in Flevoland is nu nog gering, namelijk 4%. De overige 96% is vooral windenergie. De ambitie is echter om dit aandeel de komende 20 jaar te laten toenemen tot ca 13% bij een gelijktijdige verdubbeling van de duurzame energieproductie. Het accent ten aanzien van bio-energie & groene grondstoffen ligt op: - Innovatie: productie, distributie en afzet bio-aardgas (o.a. rapport FAPS 11 en OMFL 12 ), hoogwaardige verwerking van rest- en afvalstromen en bioraffinage. - Clustervorming: aantrekken en samenbrengen van industrie, toeleveranciers en afnemers van reststromen, de agrarische sector en kennisinstellingen, tot een robuuste bedrijfstak. Het afval van de één is grondstof voor de ander. - Communicatiecampagne die aangeeft dat Flevoland de ambitie, de ondernemers, de ruimte en de faciliteiten heeft om bio-energie & groene grondstoffen een belangrijke duurzame en economische activiteit te maken. Activiteiten De activiteiten binnen dit thema zijn er op gericht innovaties op het gebied van biomassa te bevorderen zoals de hoogwaardige verwerking van rest- en afvalstromen en de distributie en afzet van biogas. Het is van belang dat daarvoor nieuwe clusters ontstaan uit industrie, toeleveranciers en afnemers van reststromen, de agrarische sector en kennisinstellingen. Hiertoe zal de provincie in eerste instantie samen met ACRRES en OMFL een regiegroep bio-energie & groene grondstoffen vormen waarbinnen actuele ontwikkelingen en kansrijke initiatieven worden besproken en vertaald in acties. Veel partijen in Flevoland hebben belangstelling voor bio-energie en het beleid is er opgericht dit te bevorderen. De provincie gaat voor biomassa initiatieven uit de markt een zodanige ondersteuning organiseren dat er één aanspreekpunt is dat als schakel fungeert tussen marktpartijen onderling en de overheid; de accountmanager bio-energie & groene grondstoffen. De accountmanager krijgt gestalte binnen de OMFL en is daarmee goed op de 11 Potentie biogasproductie in Flevoland ter vervanging van aardgas, FAPS, maart Aanpak duurzame energie in Flevoland; Inventarisatie en begeleiding van initiatieven rond bio-energie in Flevoland, OMFL, mei 2007 g$l306!.doc

12 hoogte van de kansen en ontwikkelingen in Flevoland. Hij/zij zorgt voor het bijeenbrengen van vraag en aanbod, of initiatieven die elkaar kunnen versterken. Daarnaast lijkt er veel behoefte te zijn aan informatie bij potentiële initiatiefnemers. Daarom wil de provincie het tot stand komen van initiatieven bevorderen door de oprichting van het Informatiepunt bioenergie & groene grondstoffen. Dit informatiepunt zal in samenwerking met ACRRES worden vormgegeven. Innovatieve ontwikkelingen gaan veelal gepaard met financiële risico s voor de initiatiefnemer. Zo ook op het gebeid van duurzame energie. Om innovaties te bevorderen is het wenselijk een zogenaamd revolving fund op te richten. Dit heeft tot doel ontwikkelingen in de pre-marktfase te bevorderen en de daaruit voortkomende bedrijvigheid aan Flevoland te binden. Voor een nadere verkenning van de mogelijkheden voor een revolving fund is toenadering gezocht tot de OMFL. Op dit moment wordt bij vergistingsinstallaties het geproduceerde biogas veelal lokaal omgezet naar elektriciteit. Dit is energetisch niet optimaal omdat de warmte die bij deze omzetting vrijkomt veelal niet wordt benut. Daarom wil de provincie het gebruik van biogas stimuleren. Flevogas als duurzaam energieproduct van eigen bodem. Daarvoor is het in eerste instantie van belang om aan te geven hoe de provincie deze ontwikkeling ziet. Inzichtelijk maken van potentiële biomassastromen en afzet van biogas voor bijvoorbeeld een nieuwbouwwijk, glastuinbouw, of als transportbrandstof. Daarnaast kan de provincie een aanjagende rol vervullen door voor een concreet geval de ketenarchitectuur uit te werken. Dit is reeds gebeurd voor bijvoorbeeld de potentie van groen gas uit rioolslib van RWZI s en de mogelijkheid van levering ten behoeve van de bussen in Almere. Deze case study wordt nu gebruikt voor het ontwikkelen van een visie op de groen gas route. Een innovatieve hoogwaardige verwerking van biomassa is bioraffinage. Bioraffinage maakt uit plantaardig materiaal chemicaliën groene grondstoffen als vervanger voor de nu gebruikelijke grondstoffen die uit olie of gas worden gewonnen. De laagwaardiger producten van bioraffinage zijn brandstof voor de productie van bio-energie. De provincie ziet bioraffinage als kans voor Flevoland en wil daarom kansrijke bioraffinage ketens stimuleren. Algen vormen een belangrijke bron voor bioraffinage. De provincie is dan ook verheugd over de recente vestiging van algenkweker Aquaphyto in Flevoland. Dit bedrijf vormt een belangrijke potentiële speler in zo n keten. Een ander goed voorbeeld is ACRRES dat bezig is met een pilot Plantaardige etherische oliën. De provincie levert een financiële bijdrage aan dit project waarbij uit de plant eerst een hoogwaardig product wordt gewonnen (olie) en vervolgens de restfractie wordt vergist. Steeds vaker kloppen initiatiefnemers bij de Provincie aan omdat ze op zoek zijn naar ruimte voor een grootschalige initiatief op het gebied van bio-energie & groene grondstoffen. Gemeenten geven vaak geen gehoor want op een bedrijventerrein levert de activiteit te weinig werkgelegenheid per hectare op. Daarnaast geldt voor het landelijk gebied de beleidsregel kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied 2007 van de Provincie, die aangeeft wat de omvang van een nevenactiviteit mag zijn. Het ontbreekt aan een integrale visie op het belang van bio-energie & groene grondstoffen voor de agrarische sector en andere betrokken bedrijvigheid. Daarom wil de provincie intern en vervolgens samen met gemeenten nagaan hoe regels met betrekking tot beleid en uitvoering bio-energie & groene grondstoffen beter kunnen worden afgestemd. Flevoland wil bio-energie en groene grondstoffen voortvarend ontwikkelen. Naast de bovengenoemde activiteiten is het belangrijk deze ambitie breed te communiceren zodat partijen weten dat Flevoland the place to be is. Daarom zal voor het thema bio-energie & groene grondstoffen een communicatiecampagne worden gestart zodra de activiteiten in uitvoering zijn. Binnen deze campagne zal onder andere een communicatieplan worden opgesteld en een symposium worden georganiseerd. g$l306!.doc

Programma Klimaat en Energie

Programma Klimaat en Energie Programma Klimaat en Energie a Programma Klimaat en Energie Mei 2008 Colofon Dit is een uitgave van de provincie Drenthe DO08051502-Rapp Klimaat Energie.indd Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Context 4 1.2 Doel

Nadere informatie

Programma Klimaat & Energie Actieplan 2009

Programma Klimaat & Energie Actieplan 2009 Programma Klimaat & Energie Actieplan 2009 a Programma Klimaat & Energie Actieplan 2009 Gedeputeerde staten van Drenthe Maart 2009 Colofon Dit is een uitgave van de provincie Drenthe DO09022003Programma

Nadere informatie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Heusden heeft energie De eindigheid van de fossiele brandstoffen, de economische afhankelijkheid en de sterke prijsstijging ervan vragen om nieuwe

Nadere informatie

Actieplan Biomassa 2007-2010 Provincie Groningen

Actieplan Biomassa 2007-2010 Provincie Groningen Actieplan Biomassa 2007-2010 Provincie Groningen Eindconcept 21 november 2006 Provincie Groningen Milieubeleid en Bodemsanering Postbus 610 9700 AP Groningen Pagina 2 van 38 Inhoud Blz. 1 Inleiding 2 2

Nadere informatie

Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal

Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal Nulmeting CO 2 -emissie en scenarioanalyse CO 2 -reductie Datum: 14 november 2012 Projectnummer: 11808 Status: Definitief Opdrachtgever: Gemeente Langedijk Contactambtenaar:

Nadere informatie

Quickscan Strategische Notitie Energie & Klimaat

Quickscan Strategische Notitie Energie & Klimaat Quickscan Strategische Notitie Energie & Klimaat April 2010 Inhoudsopgave QUICKSCAN STRATEGISCHE NOTITIE ENERGIE & KLIMAAT 1 HOOFDRAPPORT 5 1.1 INTRODUCTIE 5 1.2 ACHTERGROND & AANLEIDING 5 1.3 AMBITIE

Nadere informatie

Innovatieagenda energie

Innovatieagenda energie Nederland verbruikt jaarlijks zo n 3200 petajoule (PJ) primaire energie. Dat is veel. Een petajoule i hetzelfde als 278 miljoen kilowattuur elektricitei 31,6 miljoen kubieke meter aardgas. De helft hier

Nadere informatie

Energie in Gelderland Stand van zaken en blik op de toekomst.

Energie in Gelderland Stand van zaken en blik op de toekomst. Energie in Gelderland Stand van zaken en blik op de toekomst. Provincie Gelderland 2 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Inhoud notitie 2.1 Aanleiding 2.2 Doelstelling 2.3 Uitgangspunten 2.4 Leeswijzer 3.

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

'Energiek op weg naar een beter klimaat'

'Energiek op weg naar een beter klimaat' 'Energiek op weg naar een beter klimaat' Regionaal klimaatprogramma 2007-2011 MARN regio 1. 2. Duurzaamheid 5. 3. 4. Nu uu 31 mei 2007 Colofon Opdrachtgever : MARN Project : Regionaal Klimaatprogramma

Nadere informatie

Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch

Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch Energie- en klimaatprogramma 2008-2015 Gemeente s-hertogenbosch 1. Woord vooraf Wanneer klimaatneutraal: 2040? 2050? 2060? Aannames en onzekerheid Klimaatneutraal

Nadere informatie

Convenant Energie Made in Arnhem

Convenant Energie Made in Arnhem Convenant Energie Made in Arnhem Convenant pagina 1 Energie Made in Arnhem Partijen: De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem 1. De gemeente Arnhem,

Nadere informatie

Breda gaat voor een beter klimaat. Uitvoeringsprogramma Klimaat 2009-2012

Breda gaat voor een beter klimaat. Uitvoeringsprogramma Klimaat 2009-2012 Breda gaat voor een beter klimaat Breda gaat voor een beter klimaat Uitvoeringsprogramma Klimaat 009-01 Mei 009 > Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 Projecten... 7.1 Duurzame overheid (DO)... 7. Duurzame

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Klimaatplan 2009-2020

Klimaatplan 2009-2020 Klimaatplan 2009-2020 Uitwerking klimaatakkoord voor Leidschendam-Voorburg De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft aan de samenstelling van deze uitgave uiterste zorg besteed. Het is evenwel niet uit te

Nadere informatie

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 1 Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 Programmaplan Arnhem Energiestad 1 2011-2014 0.1 Visie De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem aanwezige

Nadere informatie

advies Energie & Innovatie Brabant Energieneutraal als economische kans aanbevelingen voor de regionale agenda

advies Energie & Innovatie Brabant Energieneutraal als economische kans aanbevelingen voor de regionale agenda advies Energie & Innovatie Brabant Energieneutraal als economische kans aanbevelingen voor de regionale agenda s-hertogenbosch, mei 2008 SER Brabant SER Brabant adviseert het provinciaal bestuur over de

Nadere informatie

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray ENERGIE VOOR GROENE GROEI Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Energie voor groene groei Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Door: Yvonne de Bie en

Nadere informatie

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 1 Voorwoord Voor u ligt het Koersdocument Duurzame Energie. Noord-Holland kiest onder het in 2011 aangetreden college van Gedeputeerde

Nadere informatie

Nota klimaatbeleid Gemeente Goirle

Nota klimaatbeleid Gemeente Goirle Nota klimaatbeleid Gemeente Goirle Routekaart naar een CO2-neutraal Goirle Eindrapport Sander van Cranenburgh Pieter Klep Pieter Johannes Steenbergen Vera Rovers Rapportnummer: 04PS80065 BuildDesk Benelux

Nadere informatie

Grenzeloos CO 2 neutraal!! KLIMAATBELEIDSPLAN 2013 2020. Gemeente De Marne

Grenzeloos CO 2 neutraal!! KLIMAATBELEIDSPLAN 2013 2020. Gemeente De Marne Grenzeloos CO 2 neutraal!! KLIMAATBELEIDSPLAN 2013 2020 Gemeente De Marne 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 4 1.1 Uitgangssituatie 4 2 Het Proces 6 2.1 Samenvatting van het Noordelijk Klimaatperspectief

Nadere informatie

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Vastgesteld door de gemeenteraad van Heerenveen op 21 april 2008 1 Inhoudsopgave Samenvatting...3 1.Inleiding...4 2.Stap nu over: visie en ambitie...6

Nadere informatie

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA DUURZAME ENERGIE Koersdocument Duurzame Energie Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA 2 INHOUD CONTENTS 4 1 Energie & Economie in Noord-Holland 6 2 Governance en Financiën 6 2.1 Institutioneel kader

Nadere informatie

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016 REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 013-016 - samen leidt tot meer - INLEIDING Totstandkoming De voorliggende regionale duurzaamheidsagenda 013-016 is de opvolger van de regionale klimaatagenda 008-01 van de

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Nieuwe Energie voor Enschede. Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie

Nieuwe Energie voor Enschede. Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie Nieuwe Energie voor Enschede Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie Langetermijnvisie duurzaamheid - geactualiseerde versie augustus 2010 Nieuwe Energie voor Enschede Versnellen en verscherpen

Nadere informatie

Kansen pakken en meters maken. Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid

Kansen pakken en meters maken. Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid Kansen pakken en meters maken Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid Kansen pakken en meters maken Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma bij het Masterplan Groningen Energieneutraal

Uitvoeringsprogramma bij het Masterplan Groningen Energieneutraal Uitvoeringsprogramma bij het Masterplan Groningen Energieneutraal Versie 5 oktober 3 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Strategische keuzes 6 3 De uitvoeringsprogramma s 8 Energieke bedrijvigheid Wind 10 Zonne-energie

Nadere informatie

Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding

Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Economie Klimaat en energie

Nadere informatie

statenstukken Provinciale Staten RMW0709701/13 VOORSTEL Samenvatting:

statenstukken Provinciale Staten RMW0709701/13 VOORSTEL Samenvatting: Provinciale Staten Gedeputeerde Vergadering PS: belast met Nr: RMW-020 behandeling: Wiersma, M. Agenda nr: Vergadering GS: 21 augustus 2007 Nr: RMW0709701/13 Onderwerp: Kadernota Energie- en Klimaatbeleid

Nadere informatie