Business modellen voor ICT-intensieve zorginnovatie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Business modellen voor ICT-intensieve zorginnovatie."

Transcriptie

1 Business modellen voor ICT-intensieve zorginnovatie. BUSINESS MODELLEN, ICT TOEPASSING Datum ID nummer 7 juni 2010 KA10025 Auteur(s) Dr. Ir. Timber Haaker (Novay) Business modeling is het proces om tot een business model te komen. In de context van zorg en ICT beschrijft een business model hoe (zorg)organisaties samenwerken om toegevoegde waarde te creëren door toepassing van ICT. Het ontwikkelen van een levensvatbaar business model is niet eenvoudig. In dit kennisartikel beschrijven we een systematische aanpak voor business modeling aan de hand van concrete voorbeelden en een case. De aanpak benadrukt dat ICT altijd ten dienste moet staan van patiënten, zorgverleners en het zorgproces maar daarnaast ingebed moet worden in levensvatbare organisatie- en financieringsvormen. Samenvatting Ondoordachte inzet van ICT leidt niet zelden tot frustratie en weggegooid geld. Het gaat namelijk niet om de ICT maar om de diensten die daarmee gerealiseerd worden. Diensten die eisen stellen aan gebruikers en betrokkenen en aan de organisatorische, technologische, juridische en financiële inbedding ervan. Business modeling maakt verkennen van alternatieve implementaties mogelijk en biedt ook de basis voor de opzet van een business case of evaluatiemodel. Zo draagt business modeling bij aan het vermijden van valkuilen bij implementatie van ICT in de zorg en wordt de kans op duurzame implementatie vergroot. 1 Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen 3.0 Nederland Licentie is van toepassing op dit werk

2 Introductie De business context van ICT toepassingen in de zorg Elektronische patiëntendossiers, uitwisseling van gegevens uit patiëntendossiers, consultatie op afstand via videoverbindingen, telemonitoring en online hulp bij zelf-management zijn bekende vormen van zorgvernieuwing met ICT. Een snel groeiende loot aan de stam van ehealth betreft mobiele toepassingen (mhealth) waarbij zorg ondersteund wordt door mobiele toestellen, bijvoorbeeld via sms of applicaties op de iphone. Het aantal zorggerelateerde apps dat beschikbaar is voor mobiele toestellen stijgt snel. Inzet van ICT is veelbelovend en onvermijdelijk om zorg ook in de toekomst betaalbaar en van goede kwaliteit te houden. ICT kan bijdragen aan zorgkwaliteit en efficiënte zorgverlening. Bovendien sluit inzet van ICT aan bij de huidige trend van sociale zelfredzaamheid. Toch komt zorginnovatie met ICT maar moeizaam van de grond in de huidige gezondheidszorg. Een reden ligt in het denken vanuit technologische mogelijkheden. Daarbij wordt vergeten dat het eigenlijk om diensten gaat die eisen stellen aan gebruikers en betrokkenen en aan de organisatorische, technologische, juridische en financiële inbedding. Gebruikers van ICT, patiënten en/of zorgverleners, moeten klaar zijn voor het gebruik van ICT en over de juiste middelen en digitale vaardigheden beschikken. Wat dat betreft heeft ehealth de wind in de zeilen omdat steeds meer mensen over steeds geavanceerdere middelen en vaardigheden beschikken. De inzet van nieuwe ICT moet passen bij de beoogde doelgroep en bij het bestaande (zorg)proces. Gebruiksvriendelijkheid en ervaren nut van ICT zijn noodzakelijk voor adoptie en daadwerkelijk gebruik van de dienst. Maak ook als hieraan voldaan is blijkt inbedding in de dagelijkse zorgpraktijk niet eenvoudig. Lang niet altijd vallen kosten en baten bij dezelfde partijen. Sommige partijen hebben dan geen reden om te investeren of samen te werken. De bestaande financiële structuren helpen vaak niet mee om dat op te lossen. De bestaande beleidsregel op grond waarvan zorg op afstand gefinancierd wordt heeft weliswaar een verlenging tot 2012 gekregen maar heeft toch nog steeds een tijdelijk karakter. Dit kan het opzetten van duurzame business modellen voor zorg op afstand, zoals webconsults voor patiënten, bemoeilijken. Voor veel toepassingen van ICT in de zorg speelt ook een schaalprobleem - het kan pas uit als de dienstverlening een voldoende omvang in de markt heeft bereikt-. Bijvoorbeeld bij telemonitoring waar een call- of service centrum 24/7 beschikbaar moet zijn om adequaat te kunnen reageren op binnenkomende meldingen. Of bij diensten die gebruik maken van videoverbindingen. Het kan niet uit de benodigde infrastructuur alleen voor die ene zorgdienst te gebruiken. Alleen door combinatie met andere diensten die ook van die infrastructuur gebruik maken is een financieel haalbare constructie te verzinnen. De bundeling van zorgdiensten met comfort- of welzijnsdiensten krijgt daarom steeds meer aandacht. Vanuit de technologie komen steeds meer open source applicaties en omgevingen beschikbaar om zorgvernieuwing mee te realiseren. Het verdient zeker aanbeveling daar eerst eens goed te kijken wat beschikbaar en bruikbaar is voordat zelf iets nieuws ontwikkeld wordt. Tot slot, ook voor ICT in de zorg speelt steeds nadrukkelijker de vraag naar de business case - de afweging van kosten en baten op grond waarvan een investeringsbeslissing ge- 2 Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen 3.0 Nederland Licentie is van toepassing op dit werk

3 nomen kan worden. In de zorg zijn baten vaak niet hard of zelfs maar in geld uit te drukken. Ook kwalitatieve opbrengsten spelen een belangrijke rol. Business cases zijn daarom steeds vaker een afweging van kwantificeerbare kosten en opbrengsten in euro s enerzijds en kwalitatieve baten als kwaliteit van zorg en extra gezonde levensjaren anderzijds. De uitdaging Business modellen en - modeling Een business model beschrijft in essentie hoe organisaties waarde willen creëren voor hun klanten en hoe daaraan te verdienen. Dat verdienen zal vaak betrekking hebben op euro s maar dat hoeft niet perse. Ook minder tastbare voordelen als verbetering van imago of naamsbekendheid kunnen voor de aanbieders van een dienst een belangrijke waarde vertegenwoordigen. Het creëren van waarde voor gebruikers èn aanbieders van diensten staat centraal in het denken over business modellen. De term business model is opgekomen in de jaren negentig tegelijk met de ontwikkelingen in de IT en Telecom industrie. Het creëren, opslaan en delen van informatie en content werd veel makkelijker en goedkoper. Daardoor werden veel nieuwe (ICT gebaseerde) diensten en manieren om diensten aan te bieden mogelijk. Het werd meer dan ooit belangrijk het juiste business model te kiezen. Business modellen zijn hun toepassing in de e-business setting inmiddels ontstegen. Inzet van ICT en daarmee verbonden business model innovaties zijn sleutelfactoren geworden bij het realiseren van structurele innovatie in de zorg. perspectieven beschreven wordt (STOF-model) 1 : Service perspectief: een beschrijving van de dienst, de waardepropositie (de waarde van de dienst voor gebruikers) en de beoogde doelgroep; Technologie perspectief: een beschrijving van de benodigde technische functionaliteit en architectuur om de dienst te kunnen leveren; Organisatie perspectief: een beschrijving van de benodigde middelen, activiteiten en rollen en de structuur van het waardenetwerk waarin partners samenwerken om de dienst te leveren; Financieel perspectief: een beschrijving van de manier waarop de dienst opbrengsten genereert (verdienmodel) en de verdeling van kosten en baten over de betrokken partijen in het waardenetwerk. TECHNOLOGIE PERSPECTIEF technische functies architectuur SERVICE PERSPECTIEF waardepropositie doelgroep ORGANISATIE PERSPECTIEF waardenetwerk besturing BUSINESS MODEL FINANCIEEL PERSPECTIEF kosten & baten investeringen AANBIEDERS WAARDE b.v. inkomsten KLANT WAARDE b.v. kwaliteit van leven We beschrijven hier een aanpak waarbij het business model vanuit vier samenhangende 3 Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen 3.0 Nederland Licentie is van toepassing op dit werk 1 Zie: Bouwman, H., De Vos, H., Haaker, T. (2008). Mobile Service Innovation and Business Models, Springer Verlag: Berlin Heidelberg).

4 In bovenstaand figuur staat het STOF-model weergegeven. De pijlen geven de onderlinge samenhang tussen de domeinen weer. Keuzes in het ene domein beïnvloeden de andere domeinen. Zo zijn technologie keuzes direct van invloed op de kosten in het financiële perspectief. De output van een business model is waarde voor gebruikers en klanten ( klantwaarde ) en waarde voor de aanbiedende partijen en eventuele andere stakeholders ( aanbiederswaarde ). Business modeling betekent keuzes maken voor de genoemde business model variabelen in de vier perspectieven. Voor een levensvatbaar business model moeten de keuzes in de verschillende perspectieven goed op elkaar afgestemd zijn. Alleen zo kan het business model voor gebruikers en aanbieders voldoende waarde creëren. Het is van belang om uit te gaan van de (latente) behoeften van beoogde gebruikers en de waarde propositie die de dienst beoogt te bieden. De beschrijving van de dienstverlening is het vertrekpunt voor de andere perspectieven. Alleen zo ontstaan diensten die er werkelijk toe doen en gebruikt gaan worden. Hoewel ICT de drijvende kracht is achter vernieuwende dienstverlening is het vanuit gebruikersperspectief niet meer dan een enabler. Er zijn allerlei redenen waarom het lastig is een levensvatbaar business model te ontwerpen. Van conflicterende requirements voor de dienst zelf tot botsende belangen van beoogde partners. Een succesvolle ICT innovatie moet waarde opleveren voor patiënt en professionele behandelaar, betrokken zorginstellingen, aanbieders en eventuele andere stakeholders. Business modeling is instrumenteel in het identificeren en creëren van waarde en in het zoeken naar een acceptabele verdeling van kosten en baten over betrokken partijen. Door te spelen met de keuzes voor de verschillende variabelen ontstaan alternatieve business modellen die ieder op hun haalbaarheid beoordeeld kunnen worden. Door dat al vroeg in het innovatieproces te doen kan de stap naar duurzame implementatie meer onderbouwd gezet worden. Werkwijze Stappenplan voor business modeling Het stappenplan voor business modeling dat we hier presenteren is al veelvuldig ingezet voor het beschrijven, analyseren of ontwerpen van ICT intensieve diensten in diverse sectoren. Uitgaande van een initieel dienstconcept wordt een eerste schets gemaakt van het business model in een quick-scan (stap 1). Vervolgens wordt deze schets getoetst op haalbaarheid aan de hand van kritieke succesfactoren (stap 2). Aansluitend wordt het business model aangescherpt op die aspecten waar dat volgens de toetsing nodig is (stap 3). Het proces van toetsen en aanscherpen kan iteratief herhaald worden tot een aanvaardbaar resultaat bereikt is of het proces wordt gestopt en de conclusie wordt getrokken dat 4 Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen 3.0 Nederland Licentie is van toepassing op dit werk Stap1. Quick scan Schets van het business model door het maken van eerste keuzes voor business model variabelen in de vier perspectieven. Stap2. Toetsing Toetsing van het business model aan de hand van een zestal kritieke succesfactoren voor waardecreatie. OK? ja stop nee twijfel Stap 3. Aanscherping Aanscherping van het business model door aan de juiste knoppen te draaien, dat wil zeggen betere keuzes te maken voor kritieke business model variabelen. Stap 4. Robuustheidscheck Check op de consistentie van keuzes voor business model variabelen en gevoeligheid van het business model voor veranderingen in de omgeving

5 het niet mogelijk is een haalbaar business model te realiseren. Dat laatste is een onderschat maar uiterst waardevol resultaat van een business modeling proces. Als laatste wordt het ontworpen business model op robuustheid getoetst (stap 4). Daarin wordt gekeken of de keuzes in de verschillende domeinen consistent zijn en of het bedachte business model niet al te gevoelig is voor veranderingen in de omgeving. De stappen in het proces lichten we onderstaand toe en aan de hand van een voorbeeldcasus over diabetesketenzorg. Stap 1. Quick scan: maak een eerste schets van het business model Het startpunt voor het maken van een business model is een eerste idee voor een nieuw concept of een nieuw werkproces. De bron van een idee kan een onvervulde behoefte zijn bij patiënten of zorgverleners. Bijvoorbeeld een gebrek aan inzicht in beschikbaar zorgaanbod voor personen met diabetes kan een reden zijn voor het opzetten van een online Diabeteswijzer die patiënten en mantelzorgers inzicht biedt in het relevante zorg- en welzijnsaanbod. Een idee kan ook voortkomen uit technologische vernieuwing of uit onderzoek naar nieuwe behandelmethoden zoals zorg op afstand. Voor het maken van een ruwe schets van het business model worden eerste keuzes gemaakt voor de variabelen in de vier perspectieven. Dat gebeurt aan de hand van antwoorden op vragen over het dienst concept, de technologische architectuur en de organisatorische en financiële arrangementen, zie onderstaande figuur. Technologie perspectief Welke hardware, software en infrastructuur is nodig? Wat is de architectuur? Service perspectief Wat is de dienst? Wat is de doelgroep? Wat is de waardepropositie? Organisatie perspectief Welke activiteiten, middelen en vaardigheden zijn nodig? Door wie worden deze geleverd? Financieel perspectief Welke inkomstenbronnen? Welke kosten en investeringen? Hoe worden kosten en baten verdeeld? Stap 2. Toetsing met kritieke succesfactoren Zoals betoogd moet een levensvatbaar business model zowel klant- als aanbiederswaarde creëren. Een kritieke succesfactor is daarom een indicator voor de mate waarin een business model in staat is klant- of aanbiederswaarde te creëren. Op basis van uitgebreid onderzoek naar ICT diensten in diverse sectoren blijken voor het creëren van klantwaarde drie kritieke succesfactoren altijd een rol te spelen. Deze hebben vooral betrekking hebben op het service- en technologisch perspectief: Duidelijk gedefinieerde doelgroep: is de doelgroep voor de dienst wel voldoende duidelijk? Weten we genoeg over de klant of gebruiker in termen van behoeften, voorkeuren, competenties, beschikbare middelen en gevoeligheden? Aansprekende waardepropositie: wordt er voldoende waarde gecreëerd voor de beoogde doelgroep, gebruikers en/of klanten? Is de dienst concurrerend ten opzichte van vergelijkbare diensten? 5 Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen 3.0 Nederland Licentie is van toepassing op dit werk

6 Acceptabele kwaliteit van dienstverlening: is het proces en de uitkomst van dienstverlening van acceptabele kwaliteit? Geven de keuzes in het technologie perspectief voldoende garanties? Denk bijvoorbeeld aan de gebruiksvriendelijkheid of de snelheid van gebruikte systemen. Voor het creëren van aanbiederswaarde blijken eveneens drie kritieke succesfactoren van belang die vooral betrekking hebben op het organisatie- en financiële perspectief: Duurzame netwerk strategie: Zijn de belangen en doelen van betrokken partijen in de samenwerking bij realisatie van de dienst voldoende op elkaar afgestemd? Acceptabele rolverdeling: is het duidelijk wie de bepalende partij is? Zijn alle benodigde rollen verdeeld over competente partners? Zijn partijen gelukkig met de plek die ze in het geheel innemen? Acceptabele winstgevendheid: Zijn er duidelijke inkomstenbronnen en zijn die voldoende om de dienst zwarte cijfers te laten draaien? Is de verdeling van investeringen, kosten en baten over de partners acceptabel (win-win)? In de toetsing wordt achterhaald in welke mate het business model aan de kritieke succesfactoren voldoet. De toetsing kan informeel en kwalitatief van aard zijn maar ook meer formeel en kwantitatief. In het eerste geval kunnen de quick scan ontwerpers of anderen een algemene indruk geven over de mate waarin aan de kritieke succesfactoren wordt voldaan, mogelijk op basis van een beperkt experiment of een pilot. In het tweede geval kunnen de kritieke succesfactoren gescoord worden door experts in een expertsessie of bepaald worden aan de hand van feedback van potentiële gebruikers of exploitatiepartners. Door het business model te toetsen aan de hand van succesfactoren kunnen prioriteiten voor verbetering van het business model bepaald worden. In de volgende stap wordt dit vertaald naar concrete actieplannen voor het aanscherpen van de business model variabelen. Stap 3. Aanscherping van het business model Op basis van de toetsing van het business model met kritieke succesfactoren wordt duidelijk waar het business model aanscherping en verbetering nodig heeft. Door voor specifieke business model variabelen andere keuzes te maken kunnen de scores verbeterd worden op de succesfactoren waarop het quick scan ontwerp nog onvoldoende scoort. Bij de keuze voor een doelgroep is de afweging tussen een niche of een bredere doelgroep van belang. Bij een niche is het afstemmen van de propositie en de dienst op de doelgroep makkelijker maar is uiteraard de omvang van de markt kleiner. Soms kan onderscheid gemaakt worden tussen een primaire en een secundaire doelgroep. Naast het appelleren aan de behoeften van de doelgroep speelt ook de toegang tot de doelgroep een belangrijke rol. Om een doelgroep van voldoende omvang te bereiken kan het soms helpen om samenwerking te zoeken met een partij die al een groot klantenbestand heeft in de beoogde doelgroep. Ook is het nuttig om te controleren of gekozen ICT en technologie bijdraagt aan de toegankelijkheid van de dienst of dat wellicht voor andere platforms gekozen moet worden. Bij het denken over een doelgroep wordt nog wel eens het verschil in behoeften tussen de betalende klant (bijvoorbeeld een zorginstelling) en de feitelijke gebruikers (individuele zorgverleners van de zorginstelling) vergeten. Voor een levens- 6 Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen 3.0 Nederland Licentie is van toepassing op dit werk

7 vatbare dienst moeten beiden een aansprekende waardepropositie ervaren. Om de waardepropositie te verbeteren kan gekeken worden welke waarde elementen toegevoegd of versterkt kunnen worden. Dit kan de functionaliteit van de dienst betreffen of de kwaliteit van het dienstverleningsproces. Kennis over de doelgroep kan helpen om te bepalen welke aanpassingen de acceptatie en adoptie van de dienst verbeteren. Welke mate van self-service kunnen potentiële gebruikers aan? Welke ondersteuning van een helpdesk is nodig? Hoe kan op een gebruiksvriendelijke manier met beveiliging van informatie worden omgegaan? De keuzes in het technologieperspectief zijn typisch enablers voor waarde elementen als de snelheid en gebruiksvriendelijkheid van systemen. Mogelijk dat integratie van nieuwe ICT in bestaande systemen de acceptatie van de nieuwe dienst kan vergemakkelijken. De perceptie van de waarde van de dienst wordt ook beïnvloed door met welke partijen wordt samengewerkt en de invloed die gebruikers zelf kunnen uitoefenen over de inrichting van de dienstverlening. Bij alle keuzes en overwegingen speelt steeds de afweging tussen toegevoegde waarde en additionele kosten. Bij duurzame netwerkstrategie gaat het om het balanceren van de belangen van partijen en het beschikbaar maken van benodigde resources. De selectie van partners, de besturing van de samenwerking, keuzes over de machtsstructuur en afspraken over de verdeling van kosten en opbrengsten zijn hierin instrumenteel. De besturing kan bijvoorbeeld een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid zijn die wordt bereikt door informele communicatie en samenwerking. Een ander model is dat één partij de leiding heeft en verantwoordelijk is voor het managen van de samenwerking en het realiseren van de dienstverlening. In beide gevallen kan de besturing ondersteund worden door standaardisering van activiteiten en processen en door afspraken te maken over het niveau van dienstverlening in Service Level Agreements. Eventueel kunnen ook afspraken gemaakt worden onder welke voorwaarden nieuwe partijen mee mogen doen. Bestaande (vertrouwens)relaties zijn een belangrijk criterium bij de keuze van partners, naast de meer functionele argumenten rondom benodigde resources en competenties, en kunnen bijdragen aan een acceptabele rolverdeling. Ook zijn er vaak verschillende opties met betrekking tot activiteiten zelf doen of deze uitbesteden aan andere dienstverleners of leveranciers. Voor een acceptabele winstgevendheid is het belangrijk de inkomsten en de investeringen en kosten in balans te hebben. Fasering van de investeringen en de uitrol van de dienstverlening kan hierbij instrumenteel zijn. Ook de keuze voor een prijsmodel of systeem van vergoedingen is instrumenteel voor de gezondheid van de financiële huishouding. Traditioneel is de prijs van zorgverlening gebaseerd op de gemaakte kosten maar er is ook een tendens naar vergoedingen gebaseerd op geboekte resultaten ( evidence-based reimbursements ). De manier waarop kosten en baten verdeeld worden is instrumenteel in het realiseren van een win-win tussen de samenwerkende partijen. De kosten kunnen bijvoorbeeld verdeeld worden op basis van de waarde die iedere partij uit de samenwerking verwacht te halen. Een andere manier is te kijken naar de kosten die iedere partij voor zijn bijdrage moet maken en de baten dienstovereenkomstig te verdelen. Natuurlijk is ook de omvang van de markt van belang voor de winstgevendheid, zoals eerder aangeduid. Vaak helpt het om niet in termen van een enkel business model te denken maar om in 7 Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen 3.0 Nederland Licentie is van toepassing op dit werk

8 alternatieven te denken en de voor- en nadelen van beide te vergelijken. Door het proces van toetsen en aanscherpen iteratief te doorlopen ontstaat een business model dat waarde creëert voor de klanten en gebruikers enerzijds en de aanbieders anderzijds. In de laatste stap wordt het business model nog eens op robuustheid gecheckt. Stap 4. Robuustheid van het business model In deze laatste stap controleren we de robuustheid van het business model ontwerp. Daarmee bedoelen we twee verschillende kenmerken van het business model. Het eerste is de consistentie tussen de gemaakte keuzes in de verschillende perspectieven. Dat toetsen we aan de hand van vragen die keuzes in verschillende domeinen verbinden. Kan de gekozen technologie inderdaad de beloofde propositie realiseren? Is de omvang van de doelgroep voldoende om verwachte inkomsten te kunnen genereren? Zijn alle kosten voor technologie en implementatie verdisconteerd? Eventueel kunnen nog aanpassingen in het business model gedaan worden. Het tweede kenmerk gaat over de gevoeligheid van het business model voor externe veranderingen. Dat kan onderzocht door het stellen van what if vragen. Wat als er nieuwe technologie beschikbaar komt, kan deze eenvoudig opgenomen worden? Mogelijk is er sprake van vendor lock-in en zitten dienstverleners vast aan bepaalde leveranciers. Wat als de regelgeving verandert en bepaalde activiteiten niet meer of juist wel voor vergoeding in aanmerking komen? Dat kan een business model onderuithalen of juist andere business modellen mogelijk maken. Antwoorden op dergelijke vragen helpen om in het business model design al te anticiperen op mogelijke toekomstige veranderingen. Als alle stappen gezet zijn mag men minimaal hopen dat de grootste valkuilen bij het ontwikkelen van het business model omzeild zijn en dat idealiter een levensvatbaar en duurzaam business model is opgezet. Conclusie Dit kennisartikel gaat in op business models en business modeling voor ICT intensieve zorginnovatie. ICT biedt vele mogelijkheden om de kwaliteit, effectiviteit, efficiëntie en toegankelijkheid van zorg te verbeteren. Maar dit is bepaald geen vanzelfsprekendheid. Uiteindelijk gaat het niet om de technologie maar om de waarde van de dienstverlening die met technologie gerealiseerd wordt. Daarvoor is een goed business model een noodzakelijke voorwaarde. Zorginnovatie met ICT vraagt daarom ook om business model innovatie. In dit memo wordt een business model beschreven aan de hand van vier onderling samenhangende perspectieven: service perspectief, technologisch perspectief, organisatie perspectief en een financieel perspectief. Business modeling - het ontwerpen van een business model - is het maken van keuzes voor variabelen in de vier perspectieven. Het uitgangspunt is dat een levensvatbaar business model waarde creëert voor de gebruikers van de dienst èn voor de aanbieders van de dienst. Het memo beschrijft een vier-stappenplan voor het ontwerpen van een business model voor zorginnovaties met ICT. Daarmee kunnen innovatoren de stap zetten van een eerste idee tot een levensvatbaar business model.of ontdekken dat hun innovatie niet haalbaar is. 8 Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen 3.0 Nederland Licentie is van toepassing op dit werk

9 Voorbeeld casus Diabetesketenzorg door de zorggroep DiabetesNet Overheid en verzekeraars stimuleren de vorming van zorggroepen voor de zorg aan patienten met chronische aandoeningen. Uit onderzoek blijkt dat multidisciplinair samengestelde diabeteszorggroepen, bij voorkeur in de eerste lijn, de beste waarborg bieden voor het leveren van optimale diabeteszorg tegen een aanvaardbare prijs 2. Ook enkele huisartsen in het plaatsje Waddenburg willen zich organiseren in een diabeteszorggroep om zo samen met andere zorgverleners in de eerste en tweede lijn de zorg voor hun diabetes patiënten op zich te nemen. Specifiek is een diabeteszorggroep een multidisciplinair samengesteld team van zorgverleners, ingebed in de eerstelijn, onder regie van de huisarts, die gestructureerde ketenzorg met betrekking tot diabetes mellitus levert conform de zorgstandaard. De diabeteszorggroep kan met zorgverleningspartners, zoals ziekenhuizen, laboratoria of andere zorgverleners afspraken maken voor het leveren van die zorg. Hierbij houdt de zorggroep de regie voor die chronische zorg in eigen hand. Voor de daadwerkelijke inrichting van de zorg moeten allerlei keuzes gemaakt worden: wat is precies de inhoud van de zorg en hoe verloopt het zorgproces? Wat zijn de betrokken partijen? Welke afspraken zijn er met die partijen? Hoe wordt de diabeteszorggroep en de zorg daarbinnen gefinancierd en afgerekend? Welke ICT ondersteuning kiest de zorggroep? Al deze keuzes samen vormen het 2 Zie het rapport Diabetes beter van de taakgroep Programma Diabeteszorg, ZonMW (2006). business model van de zorggroep. Diabetes- Net volgt het stappenplan voor de ontwikkeling van een business model om alternatieven voor de inrichting van haar zorggroep te verkennen en onderbouwde keuzes te kunnen maken. Stap 1. Quick scan DiabetesNet Service perspectief: de dienstverlening van de zorggroep speelt zich grotendeels af in de praktijk van de aangesloten huisartsen. De doelgroep omvat de patiënten bij wie de diagnose diabetes mellitus type 2 is vastgesteld. De waardepropositie richting patiënten is optimale diabeteszorg. Voor de betrokken zorgverleners en stakeholders komt daar tegen een aanvaardbare prijs nog bij. Het zijn vooral de praktijkondersteuners die de reguliere zorg voor de diabetespatiënten op zich nemen. Daarvoor zijn zorgprotocollen gedefinieerd conform de bestaande diabeteszorgstandaard. Met internisten in het ziekenhuis zijn afspraken gemaakt voor de mogelijkheid van teleconsultatie door praktijkondersteuners. Technologie perspectief: afgesproken wordt dat de praktijkondersteuners in de praktijken allemaal met hetzelfde diabetesinformatiesysteem gaan werken. Dit systeem biedt ondersteuning bij het doorlopen van het diabeteszorgprotocol en doet gelijk dienst als diabeteszorgdossier. Ook de andere zorgverleners in de zorggroep hebben toegang tot dit systeem zodat relevante zorginformatie uitgewisseld kan worden. Organisatie perspectief: DiabetesNet kent een management dat centrale taken op zich neemt zoals het maken van afspraken met de verzekeraar en overige dienstverleners. DiabetesNet heeft afspraken ge- _doelmatigheid/documenten/diabetes/ programmatekst_diabetes_ketenzorg_15febr06.pdf 9 Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen 3.0 Nederland Licentie is van toepassing op dit werk

10 maakt met internisten voor een consultatiefunctie, met een gespecialiseerde kliniek voor fundusfotografie en met een IT provider voor levering van een diabetesinformatiesysteem en support. Financieel perspectief: DiabetesNet heeft afspraken gemaakt met de verzekeraar over een lumpsum vergoeding per diabetespatiënt (keten-dbc) en over te halen scores op een reeks van performance indicatoren. Ook zijn er afspraken met internist, lab en IT provider over vergoedingen voor geleverde diensten. De onderstaande figuur vat het organisatie- en financiële perspectief samen. Niet-reguliere diabetes zorg Overige zorgverleners Dietist, fysio, ziekenhuis,.. Diabetesinformatiesysteem vergoeding ( ) diensten Premie ( ) IT provider Patiënt Verzekeraar Zorg verzekering Reguliere diabeteszorg Zorggroep DiabetesNet Consultatie functie Stap 2. Toetsing Quick scan Diabetes- Net Verwijzing Fundus fotografie Lab ketendbc ( ) Prestaties Internist Duidelijk gedefinieerde doelgroep: de doelgroep ( diabetespatiënten ) is duidelijk vastgesteld. Aansprekende waarde propositie en kwaliteit van dienstverlening: het nut dat de praktijkondersteuners van het diabetesinformatiesysteem ervaren en de gebruiksvriendelijkheid zijn niet wat gebruikers er van verwachten. De implementatie van de zorgprotocollen in het systeem blijkt als een keurslijf te werken waardoor gebruikers (praktijkondersteuners) afhaken. Daarnaast is het diabetessysteem niet gekoppeld met het huisartseninformatiesysteem. Daardoor is het regelmatig nodig dat informatie van het ene systeem in het andere systeem wordt overgetypt. Koppeling met het HIS blijkt een kritieke succesfactor voor adoptie. Acceptabele rolverdeling en netwerkstrategie: de samenstelling van de zorggroep blijkt nog te beperkt. Als extra partners in DiabetesNet zouden de praktijkondersteuners graag diëtisten zien aansluiten zodat ook daarmee makkelijker informatie uitgewisseld kan worden. Anderzijds hebben diverse fysiotherapeuten interesse getoond om mee te doen. Naast potentiële verbetering van dienstverlening betekent aansluiting bij de doelgroep ook toegang tot grote klantengroepen. Acceptabele winstgevendheid: Tot slot blijken de financiële afspraken van DiabetesNet met de verzekeraar en de andere partners per saldo tot een exploitatie verlies bij de bij DiabetesNet aangesloten huisartsen te leiden. Stap 3. Aanscherping van het business model voor DiabetesNet Doelgroep: toegang tot de doelgroep blijkt wel eens een probleem omdat patienten geen afspraak maken of niet verschijnen op afspraken voor controles. Door bij iedere controle gelijk een vervolgafspraak te maken en eventueel reminders te sturen via SMS kan de bereikbaarheid van de doelgroep verbeteren. De zorggroep vraagt zich ook af of mensen met risicofactoren voor diabetes als secundaire doelgroep beschouwd kunnen worden en mogelijk ook baat bij de geboden dienstverlening kunnen hebben. Waardepropositie: de zorggroep buigt zich over de mogelijkheden van telezorg om de diabeteszorg een meer continu karakter te geven ook tussen de reguliere controles 10 Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen 3.0 Nederland Licentie is van toepassing op dit werk

11 door. Bijvoorbeeld in de vorm van een wekelijks online diabetesspreekuur door een diabetesverpleegkundige voor patiënten van de zorggroep. Ook onderzoekt DiabetesNet de mogelijkheid om diëtisten en fysiotherapeuten te laten toetreden en op die manier voor de al aangesloten zorgverleners meer waarde te creëren. Kwaliteit van dienstverlening: voor de protocolondersteuning in het diabetesinformatiesysteem wil de zorggroep de mogelijkheden om onderbouwd af te wijken van voorgeschreven handelingen verruimen. Dit maakt dat het systeem nog steeds voldoende compliancy met het protocol afdwingt maar niet langer als een keurslijf ervaren wordt. Voor eenvoudige informatie uitwisseling met huisartsinformatiesystemen worden koppelingen met het diabetesinformatiesysteem gerealiseerd. Ook is een gebruikersgroep ingesteld om de verdere ontwikkeling van het systeem aan te laten sluiten bij de wensen van de gebruikers. Netwerkstrategie: voor de besturing van de zorggroep overweegt men twee varianten. In de ene variant is er een werkgroep van huisartsen die in overleg met de andere huisartsen samen verantwoordelijk zijn voor de zorggroep. In de andere variant wordt een aparte zorggroepmanager aangesteld. De zorggroep kiest uiteindelijk voor een zorggroepmanager om huisartsen niet teveel met management te belasten. Voor toekomstige uitbreiding van de zorggroep met paramedici wil de zorggroep spelregels opstellen. Deze hebben betrekking op kwaliteitsnormen en beschikbaarheid van ICT systemen voor elektronische informatie uitwisseling. Rolverdeling: de consultatiefunctie door internisten in het ziekenhuis is niet onomstreden. De zorggroep wil onderzoeken of deze rol ook door de eigen kaderarts vervuld zou kunnen worden. Daarnaast onderzoekt men of voor de verzameling van en rapportage over prestatie indicatoren richting de verzekeraar een gespecialiseerde dienstverlener moet worden ingeschakeld. Winstgevendheid: de financiële afspraken van de zorggroep met de verzekeraar en met de partners blijkt per saldo tot een exploitatie verlies voor DiabetesNet en de aangesloten huisartsen te leiden. De huisartsen in Waddenburg die nog niet aangesloten zijn gevraagd om toe te treden tot DiabetesNet. Zij kunnen voor een bescheiden entry fee instappen en deelnemen in DiabetesNet. Door deze schaalvergroting bedient DiabetesNet een grotere groep diabetespatiënten en wordt het exploitatietekort omgebogen in een klein overschot. Stap 4. Robuustheid van het business model voor DiabetesNet Interne consistentie: de kosten voor implementatie van DiabetesNet blijken te rooskleurig geschat. Weliswaar zijn de kosten voor hard- en software en implementatie daarvan netjes berekend maar de tijd en inspanning die het zorgverleners kost om zich de systemen en nieuwe werkwijze eigen te maken zijn niet begroot. Daarnaast blijkt het moeilijker en kostbaarder dan verwacht om de rapportage over afgesproken prestatie indicatoren voor de verzekeraar op te leveren. Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de diversiteit in systemen die huisartsen in hun praktijk gebruiken. In de keuze voor indicatoren en de onderhandeling met de verzekeraar moet hiermee rekening gehouden worden. Externe gevoeligheid: de verwachting is dat de verzekeraar in de toekomst haar vergoedingen meer op uitkomsten van zorg dan op geleverde zorg wil baseren. De zorggroep wil daarom meer inzicht in de uitkomsten van haar zorgverlening en de mate waarin bepaalde activiteiten daaraan bijdragen. Op basis daarvan wil de zorggroep haar dienstverlening voortdurend toetsen en aanpassen. 11 Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen 3.0 Nederland Licentie is van toepassing op dit werk

12 Nictiz is het landelijke expertisecentrum dat ontwikkeling van ICT in de zorg faciliteert. Met en voor de zorgsector voorziet Nictiz in mogelijkheden en randvoorwaarden voor elektronische informatieuitwisseling voor en rondom de patiënt. Wij doen dit ter bevordering van de kwaliteit en doelmatigheid in de gezondheidszorg. Nictiz, Oude Middenweg AC Den Haag Postbus CC Den Haag T E 12 Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen 3.0 Nederland Licentie is van toepassing op dit werk

Business modellen voor ICT-intensieve zorginnovatie.

Business modellen voor ICT-intensieve zorginnovatie. Business modellen voor ICT-intensieve zorginnovatie. BUSINESS MODELLEN, ICT TOEPASSING Datum ID nummer 7 juni 2010 KA10025 Auteur(s) Dr. Ir. Timber Haaker (Novay) Business modeling is het proces om tot

Nadere informatie

Ontwerp Zorgtoepassing Ketenzorg

Ontwerp Zorgtoepassing Ketenzorg Ontwerp Zorgtoepassing Ketenzorg HIS-KIS communicatie Datum: 25 februari 2014 Versie: 4.2 Referentie: Ontwerp Ketenzorg HIS-KIS Nictiz is het landelijke expertisecentrum dat ontwikkeling van ICT in de

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ

Zorginnovatie bij CZ Zorginnovatie bij CZ Het zorglandschap verandert snel, innovatie is nodig CZ groep wil de zorg nu en op lange termijn breed toegankelijk, goed en betaalbaar houden. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch Het aantal patiënten met chronische zorg zoals diabetes, COPD en andere chronische ziektebeelden neemt toe. Dit vraagt om een beter gestructureerde organisatie van de gezondheidszorg. Uw huisarts uit de

Nadere informatie

Zorglandschap 2016 - De rol van IT bij gedwongen verandering

Zorglandschap 2016 - De rol van IT bij gedwongen verandering Zorglandschap 2016 - De rol van IT bij gedwongen verandering Zorgorganisaties worden uitgedaagd tot het leveren van betere zorg voor minder geld. De vraag naar zorg neemt toe, als gevolg van de vergrijzing

Nadere informatie

Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie

Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie Voorwoord Meer dan tien jaar geleden is in Nederland de discussie over het opzetten van een landelijk elektronisch patiëntdossier gestart. Sindsdien

Nadere informatie

Overzicht Financiering eerste lijn

Overzicht Financiering eerste lijn Overzicht Financiering eerste lijn Wat gaan we doen? Terugblik inventarisatie ZonMw onder 22 praktijkprojecten Overzicht financieringsbronnen Goed voorbeeld In dialoog met Waarom deze workshop? Quickscan

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren

E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren 1/5 E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren Joren Roelofs en Wijnand Weerdenburg E-health heeft de toekomst, daar

Nadere informatie

Toepassing van zorg op afstand in Nederland

Toepassing van zorg op afstand in Nederland Toepassing van zorg op afstand in Nederland Toepassing van zorg op afstand in Nederland Irene van Duijvendijk MSc Adviseur Zorg ICT & Innovatie Nictiz 12 april 2015 Even voorstellen. Verpleegkundige Gezondheidswetenschapper

Nadere informatie

Patiënt identificatie en authenticatie voor zorgportalen;

Patiënt identificatie en authenticatie voor zorgportalen; Patiënt identificatie en authenticatie voor zorgportalen; de stand van zaken. PATIENT GEZONDHEID 2.0 BEVEILIGING Datum ID Nummer 11 november 2010 KA10044 Auteur Nictiz - Gé Klein Wolterink Zorgportalen

Nadere informatie

Hoe kies ik een zelfzorgtool die bij mij past?

Hoe kies ik een zelfzorgtool die bij mij past? Hoe kies ik een zelfzorgtool die bij mij past? Een bijdrage van de werkgroep tooling, gebaseerd op de kennis, ervaring en feedback opgedaan tijdens de werkzaamheden van september 2013 t/m december 2014,

Nadere informatie

Innovatie van Zorg door ICT in Twente (IZIT) Het IZIT programma op hoofdlijnen Nieuwspoort Den Haag, 3 maart 2005

Innovatie van Zorg door ICT in Twente (IZIT) Het IZIT programma op hoofdlijnen Nieuwspoort Den Haag, 3 maart 2005 Innovatie van Zorg door ICT in Twente (IZIT) Het IZIT programma op hoofdlijnen Nieuwspoort Den Haag, 3 maart 2005 De formule Men neme: Negen zorgaanbieders Een provincie Kennisinstituten (ICT-)bedrijven

Nadere informatie

Zeven uitgangspunten voor ehealth diensten voor patiënten

Zeven uitgangspunten voor ehealth diensten voor patiënten Zeven uitgangspunten voor ehealth diensten voor patiënten meer informatie: mdejong@nictiz.nl Bekijk de infographic Uitgangspunt 1 ehealth toepassingen zijn primair bedoeld voor patiënten. Zorgverleners

Nadere informatie

PAZIO BUSINESS CASE EERSTELIJNS GEZONDHEIDSCENTRUM. HIMMS 2012 Las Vegas. Persoonlijke uitnodiging voor workshop Dinsdag 21 februari 10.45 12.

PAZIO BUSINESS CASE EERSTELIJNS GEZONDHEIDSCENTRUM. HIMMS 2012 Las Vegas. Persoonlijke uitnodiging voor workshop Dinsdag 21 februari 10.45 12. PAZIO BUSINESS CASE EERSTELIJNS GEZONDHEIDSCENTRUM HIMMS 2012 Las Vegas Persoonlijke uitnodiging voor workshop Dinsdag 21 februari 10.45 12.00 uur Gezondheidscentrum Middenland Het Gezondheidscentrum Middenland

Nadere informatie

Hoe krijg ik telemonitoringgegevens beter beschikbaar?

Hoe krijg ik telemonitoringgegevens beter beschikbaar? Hoe krijg ik telemonitoringgegevens beter beschikbaar? WHITEPAPER Datum ID Nummer 23 april 2012 120006 Auteur Arina Burghouts - Nictiz Samenvatting Telemonitoring is een instrument dat zorgverleners ondersteunt

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

intelligent software for monitoring centres

intelligent software for monitoring centres intelligent software for monitoring centres Waarom UMO? Binnen Europa en daarbuiten hebben landen te maken met de vergrijzing. Daardoor stijgt de zorgvraag in het komende decennium sterk. Hoe wordt die

Nadere informatie

Hoeveel zorgverleners ziet iemand met een chronische aandoening?

Hoeveel zorgverleners ziet iemand met een chronische aandoening? Hoeveel zorgverleners ziet iemand met een chronische aandoening? Datum ID Nummer 19 december 2013 13014 Auteur(s) Irene van Duijvendijk (Nictiz) Michiel ten Hove (Vektis) Eindredactie Kim Idzardi 1 19

Nadere informatie

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen Management van IT Han Verniers PrincipalConsultant Han.Verniers@Logica.com Logica 2008. All rights reserved Programma Management van IT Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

Onderhoud Referentie Systeemfuncties Model

Onderhoud Referentie Systeemfuncties Model Onderhoud Referentie Systeemfuncties Model ONDERHOUDSDOCUMENT Datum ID Nummer 11 december 2012 12012 Auteurs Paul Epping (Epping Consultancy BV.) Johan Krijgsman (Nictiz) Marinka de Jong-Fintelman (Nictiz)

Nadere informatie

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app De zorg app Regie is ontwikkeld om cliënten meer inzicht en controle te geven en tegelijkertijd efficiënter te werken. Veranderingen in de zorg

Nadere informatie

Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer?

Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer? Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer? Geert Groenenboom, senior manager zorginkoop eerste lijn Achmea Divisie Zorg & Gezondheid 14 juni

Nadere informatie

Business Model Innovation Guide

Business Model Innovation Guide Business Model Innovation Guide Over waarom business model innovatie cruciaal is en hoe je dat aanpakt Uitgave: April 2016 Auteur: Eefje Jonker-van Dun Strategy Designer & Managing Director Business Models

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ D2D D2P D2D D2P D2D D2P P2D P2M P2D P2M P2D P2M

Zorginnovatie bij CZ D2D D2P D2D D2P D2D D2P P2D P2M P2D P2M P2D P2M Zorginnovatie bij CZ D2D D2P P2D P2M D2D D2P P2D P2M D2D D2P P2D P2M Durft u zich te onderscheiden? Dan zijn wij bijzonder geïnteresseerd in uw ideeën voor innovatie in de zorg! Het zijn woelige tijden

Nadere informatie

WAT HELPT OM LANGER THUIS TE BLIJVEN WONEN

WAT HELPT OM LANGER THUIS TE BLIJVEN WONEN WAT HELPT OM LANGER THUIS TE BLIJVEN WONEN Lonneke Taks Annette de Boer Met stakeholders in gesprek over domotica Met stakeholders in gesprek over domotica 3 Wat helpt om langer thuis te blijven wonen

Nadere informatie

FORMAT BUSINESSCASE Inkoop Dagbesteding (licht)

FORMAT BUSINESSCASE Inkoop Dagbesteding (licht) FORMAT BUSINESSCASE Inkoop Dagbesteding (licht) Aanvrager Organisatie Overige initiatiefnemers Naam Contactpersoon Telefoon E-mail 1 Naam business case Klantsegment DAGBESTEDING CATEGORIE LICHT Cliënten

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC Diabetes Mellitus Eerste lijn

Klanttevredenheidsonderzoek DBC Diabetes Mellitus Eerste lijn Inleiding: Sinds 1 januari 2008 wordt in Noord-Limburg de diabeteszorg in de eerste lijn door Cohesie Cure and Care georganiseerd. De diabeteszorg wordt als DBC Diabetes Mellitus Eerste Lijn op gestructureerde

Nadere informatie

Informatiemanagement Examennummer: 91227 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Informatiemanagement Examennummer: 91227 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Informatiemanagement Examennummer: 91227 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 7 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 20 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

Breda s Toetsingskader

Breda s Toetsingskader Breda s Toetsingskader Inleiding De organisaties die samenwerken in Zorg voor elkaar Breda delen het uitgangspunt dat welzijn en zorg in de eerste plaats van mensen zelf zijn. Zij hebben als doel dat kwetsbare

Nadere informatie

ehealth & interoperabiliteit

ehealth & interoperabiliteit ehealth & interoperabiliteit Doortje Boshuizen Adviseur 24 juni 2010 Congres Domotica & ehealth Wat is ehealth? Het begrip 1) ehealth is een overkoepelende term voor gebruik van internet, mobiele en ambient

Nadere informatie

2. Waarom komen de NMa en de NZa met een gezamenlijk document voor zorggroepen?

2. Waarom komen de NMa en de NZa met een gezamenlijk document voor zorggroepen? Q&A s zorggroepen Algemeen 1. Wat is een zorggroep? De NMa en de NZa achten een zorggroep aanwezig als een partij een afzonderlijke rechtsvorm heeft gecreëerd om een coördinerende rol te spelen op het

Nadere informatie

04 Support staff training

04 Support staff training Het introduceren van referentiekaders voor kwaliteitsborging op het gebied van beroepsonderwijs en training (VET) is de afgelopen jaren tot een prioriteit uitgegroeid. Tijdens de vroege stadia van de ontwikkeling

Nadere informatie

Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY

Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY www.hixonline.nl De zorgsector is voortdurend in beweging. Zorgprocessen worden meer en meer geautomatiseerd en vrijwel alle gegevens van de patiënt worden

Nadere informatie

Huidig toezicht GETTING SOFTWARE RIGHT. Datum Amsterdam, 30 augustus 2016 Onderwerp Reactie SIG op Discussiedocument AFM-DNB. Geachte dames en heren,

Huidig toezicht GETTING SOFTWARE RIGHT. Datum Amsterdam, 30 augustus 2016 Onderwerp Reactie SIG op Discussiedocument AFM-DNB. Geachte dames en heren, Datum Amsterdam, 30 augustus 2016 Onderwerp Reactie SIG op Discussiedocument AFM-DNB Geachte dames en heren, Naar aanleiding van het gepubliceerde discussiedocument Meer ruimte voor innovatie in de financiële

Nadere informatie

De noodzaak van een geïntegreerd ECD

De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Whitepaper 2 UNIT4 De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Papieren dossier maakt plaats voor geïntegreerd ECD dat multidisciplinair

Nadere informatie

Digitale gegevensuitwisseling in de cardiometabole keten Handreiking voor implementatie

Digitale gegevensuitwisseling in de cardiometabole keten Handreiking voor implementatie Digitale gegevensuitwisseling in de cardiometabole keten Handreiking voor implementatie Deze handreiking is gebaseerd op de resultaten van een pilot die de Nederlandse Diabetes Federatie mede namens haar

Nadere informatie

Mhealth-strategie. Bekijk het van de andere kant!

Mhealth-strategie. Bekijk het van de andere kant! Mhealth-strategie Bekijk het van de andere kant! Wie zijn wij? Marco Boonstra, Senior Communicatieadviseur Sjoerd van Dekken Communicatieadviseur Inhoud Wat is mhealth? Eerste ervaringen met mhealth Implementatierisico

Nadere informatie

15 Mate van dekkingsgraad, een eerste aanzet tot baten

15 Mate van dekkingsgraad, een eerste aanzet tot baten 15 Mate van dekkingsgraad, een eerste aanzet tot baten Sanneke van der Linden Sinds 2007 organiseert M&I/Partners de ICT Benchmark Ziekenhuizen. Op hoofdlijnen zijn de doelstellingen en aanpak van de ICT

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties De afgelopen decennia zijn er veel nieuwe technologische producten en diensten geïntroduceerd op de

Nadere informatie

Dries Stoel en Marcèle van Kerkvoorde. Uw businessmodel voor de toekomst

Dries Stoel en Marcèle van Kerkvoorde. Uw businessmodel voor de toekomst Dries Stoel en Marcèle van Kerkvoorde Uw businessmodel voor de toekomst Missie: economische groei door versterken van innovatie in het MKB Concurrentiekracht van Nederland versterken Innovatie in het MKB

Nadere informatie

Hoe sluit het eigen patiëntportaal aan op een landelijk basis-pgd? Zorg & ICT 5 april 2016

Hoe sluit het eigen patiëntportaal aan op een landelijk basis-pgd? Zorg & ICT 5 april 2016 Hoe sluit het eigen patiëntportaal aan op een landelijk basis-pgd? Zorg & ICT 5 april 2016 Wie ben ik? Maarten Wittop Koning Product Developer bij Meddex Positionering van het PGD +316 1009 4870 mwittopkoning@meddex.nl

Nadere informatie

Samengesteld op 30 maart 2016

Samengesteld op 30 maart 2016 Samengesteld op 30 maart 2016 Zorginkoopbeleid 2017 Zorginkoopbeleid Zorg en Zekerheid 2017 In dit stuk vindt u de missie en visie van Zorg en Zekerheid op de inkoop van zorg. Het inkoopbeleid voor de

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

IAM en Cloud Computing

IAM en Cloud Computing IAM en Cloud Computing Cloud café 14 Februari 2013 W: http://www.identitynext.eu T: @identitynext www.everett.nl www.everett.nl Agenda 1. Introductie 2. IAM 3. Cloud 4. IAM en Cloud 5. Uitdagingen 6. Tips

Nadere informatie

Software als Service *

Software als Service * Software als Service * Een nieuw tijdperk voor testen? Wijnand Derks Telematica Instituut wijnand.derks@telin.nl * Deze presentatie is gebaseerd op het rapport: Roadmap Software als Service, i.s.m. TNO

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma DM - Eerste lijn (2013)

Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma DM - Eerste lijn (2013) Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma DM - Eerste lijn (2013) Inhoudsopgave Verslag Samenvatting resultaten Bijlage - Vragenlijst Cohesie Cure and Care Hagerhofweg 2 5912 PN VENLO +31 (77) 3203736

Nadere informatie

Zet de volgende stap! Naar een nieuwe manier van zorgverlenen

Zet de volgende stap! Naar een nieuwe manier van zorgverlenen Zet de volgende stap! Naar een nieuwe manier van zorgverlenen Het is duidelijk: zorgverleners, ook die uit uw zorggroep, kunnen per jaar in verhouding maar weinig uren besteden aan hun patiënten met een

Nadere informatie

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland Drs Freek.L.A. Korver MBA In Friesland wordt gewerkt aan een duurzaam zorglandschap Friesland Voorop is een samenwerking tussen alle Friese zorgaanbieders, de Friesland

Nadere informatie

Open voor iedereen. Ook via mobiel en tablet!

Open voor iedereen. Ook via mobiel en tablet! ziekenhuis Open voor iedereen. Ook via mobiel en tablet! Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) in Gouda is een modern, flexibel, slagvaardig en ondernemend ziekenhuis met zo n 450 bedden en ruim 125 medisch

Nadere informatie

Livv Mobile Health. Zorg dichtbij. Januari 2017

Livv Mobile Health. Zorg dichtbij. Januari 2017 Livv Mobile Health Zorg dichtbij Januari 2017 Wie zijn wij? Mirjam Boonstra 42jr Commercieel 15 jaar telecom, commercieel, inkoop en marketing Ben, T-Mobile, Debitel, Ortel, Voiceworks Thees Brons 41jr

Nadere informatie

Huisartsenpraktijk B.H.F. Sombekke Bamshoevelaan JJ Enschede

Huisartsenpraktijk B.H.F. Sombekke Bamshoevelaan JJ Enschede Huisartsenpraktijk B.H.F. Sombekke Bamshoevelaan 32 7523 JJ Enschede Beleidsplan 2016-2019 1 Inleiding In dit beleidsplan voor 2016-2019 schetsen we de strategische keuzes en de plannen voor de komende

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) Marcel Spruit Wat is een SLA Een SLA (Service Level Agreement) is een schriftelijke overeenkomst tussen een aanbieder en een afnemer van bepaalde diensten. In een SLA staan,

Nadere informatie

Drie belangrijke ICT thema s in de langdurige zorg

Drie belangrijke ICT thema s in de langdurige zorg Drie belangrijke ICT thema s in de langdurige zorg In de langdurige zorg is van alles aan de hand en staan de ontwikkelingen, met name op het gebied van wetgeving en kostenbeheersing, niet stil. Dit heeft

Nadere informatie

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos Ketenzorg inleiding Ph.E. de Roos Waarom ketenzorg Vormen van financiering KOP tarief, hoe en wat Aanpak ketenzorg CVRM en HF Spelers in CVRM en HF keten Workshop VRM en HF Discussie en vragen Agenda Waarom

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda

white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda White paper Beeldbellen 2016 De DEHA Delft (www.deha.nu) organiseert kennissessies voor en door zorgaanbieders rondom een specifiek thema/onderwerp in de regio

Nadere informatie

Transactieland Koppelzone concept

Transactieland Koppelzone concept Transactieland Koppelzone concept Vooraf Het koppelzone 1 concept is een bepaalde manier van samenwerken Het samenwerken wordt daarbij ondersteund door c.q. in die samenwerking wordt gebruik gemaakt van

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

Improve Condition Technology. Guido Peters & Frank Kistemaker

Improve Condition Technology. Guido Peters & Frank Kistemaker Improve Condition Technology Guido Peters & Frank Kistemaker Agenda Introductie Innov8 4life Uitgangspunten ICT & zorg Patiënt Consument Gezondheidsbevordering en gedragswetenschappen Huidige oplossingen

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Een handvat voor ICT keuzes in de ketenzorg.

Een handvat voor ICT keuzes in de ketenzorg. Een handvat voor ICT keuzes in de ketenzorg. KENNIS KETENZORG Datum ID nummer 15 juni 2010 KA10024 Auteur(s) Erik van Es (Nictiz) Voor welke ICT oplossing moeten we gaan? Aan die vraag gaat een veel belangrijkere

Nadere informatie

Het telefonieplatform van deze tijd. Telefonie en IT komen steeds meer samen

Het telefonieplatform van deze tijd. Telefonie en IT komen steeds meer samen Het telefonieplatform van deze tijd Telefonie en IT komen steeds meer samen 2002 02 13 Stabiele groei 14 miljoen Omzet 2012 115+ professionals Ambitie: de beste Partnership Innovatief Onderwijs Zorg Goede

Nadere informatie

Disclosure belangen sprekers

Disclosure belangen sprekers Disclosure belangen sprekers (potentiële) Belangenverstrengeling geen Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven n.v.t. Centrale zorgverlener Welke rol kan zij spelen? dr. ir. Helene Voogdt

Nadere informatie

Ketenzorg zelfevaluatie. Philip de Roos

Ketenzorg zelfevaluatie. Philip de Roos Ketenzorg zelfevaluatie Interim management & advies Philip de Roos KPN General Electric Data Sciences IBM Vicorp Madge web 12 jaar zelfstandig, adviseur zorg Vb: Zorggroep SEZ, Zorggroep Katwijk STERK

Nadere informatie

We danken u voor u bijdrage in de vorm van het invullen van de vragenlijst. 1. De organisatie waarvoor u de vragenlijst gaat beantwoorden?

We danken u voor u bijdrage in de vorm van het invullen van de vragenlijst. 1. De organisatie waarvoor u de vragenlijst gaat beantwoorden? Introductie Deze vragenlijst is onderdeel van studie naar de business case van ehealth toepassingen. Op basis van een formeel model van het Nictiz worden een aantal stakeholders onderscheiden rond een

Nadere informatie

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Hoe zet je gezamenlijk een nieuw en succesvol (ICT) Shared Service Center (SSC) op? En hoe zorg je ervoor dat de samenwerking tussen de deelnemende

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Program overview. Year 2010/2011 Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science

Program overview. Year 2010/2011 Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science Program overview 07-Oct-2017 18:22 Year 2010/2011 Organization Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science Education Minors EWI Code Omschrijving ECTS EWI-MI-151-10 EWI-MI-151-10 Minor Entrepreneurship

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE)

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) 26 JANUARI 2016 1 Vragen bij de case WINTECH..GESTRAND IN HET ZICHT VAN DE HAVEN? (totaal 90 punten) Vraag 1 (20 punten) a. Bereken

Nadere informatie

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis Projectinformatie Code Z Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis December 2014 Inleiding In regio Haaglanden zijn vanuit de Stichting Transmurale Zorg Den

Nadere informatie

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling Voorbeelden generieke inrichting Versie 1.1 Datum 19/12/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

Allévo. Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat!

Allévo. Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat! Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat! In 2012 heeft Allévo met behulp van Involvit haar twee websites én het intranet vervangen. Daarnaast heeft Allévo ook de eerste verkennende

Nadere informatie

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg REGIE Informatie over Regie, dé app voor de zorg INHOUDS OPGAVE 03 04 05 06 09 10 11 12 Waarom de zorgapp Regie? Wat is Regie? De meerwaarde van Regie Wie gebruiken Regie? Voordelen van Regie Technische

Nadere informatie

Het heft in eigen handen - De implementatie van 16 miljoen netwerken Conferentie Pharos & RVZ, 1 november 2011

Het heft in eigen handen - De implementatie van 16 miljoen netwerken Conferentie Pharos & RVZ, 1 november 2011 Het heft in eigen handen - De implementatie van 16 miljoen netwerken Conferentie Pharos & RVZ, 1 november 2011 Dr. Marjan Faber IQ healthcare, UMC St Radboud, Nijmegen MijnZorgnet, Nijmegen m.faber@iq.umcn.nl

Nadere informatie

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER)

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) Juni 2004 INLEIDING Voor u ligt een stappenplan dat gebaseerd is op de CBO-richtlijn

Nadere informatie

De rol van de praktijkondersteuner in de Ketenzorg

De rol van de praktijkondersteuner in de Ketenzorg De rol van de praktijkondersteuner in de Ketenzorg Wie van jullie is er onderdeel van een zorggroep? Archiatros Begrippen Effect op de POH Tips voor de POH Archiatros Facilitaire dienstverlener met name

Nadere informatie

E-health modules voor POH-GGZ. Ondersteun uw cliënt met Karify

E-health modules voor POH-GGZ. Ondersteun uw cliënt met Karify E-health modules voor POH-GGZ Ondersteun uw cliënt met Karify Waarom e-health? De zorg in Nederland verandert, en de GGZ dus ook. Op het gebied van budgetten, wetgeving en nieuwe eisen van verzekeraars

Nadere informatie

E-health modules voor de Basis-GGZ. Optimale zorgzwaarte met Karify

E-health modules voor de Basis-GGZ. Optimale zorgzwaarte met Karify E-health modules voor de Basis-GGZ Optimale zorgzwaarte met Karify E-health voor een hogere kwaliteit van de zorg De GGZ in Nederland krijgt een ander gezicht. Niet alleen veranderen de budgetten, de wetgeving

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk.

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk. SAMENVATTING Het aantal mensen met een chronische aandoening neemt toe. Chronische aandoeningen leiden tot (ervaren) ongezondheid, tot beperkingen en vermindering van participatie in arbeid en in andere

Nadere informatie

Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol?

Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol? Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol? Anderhalvelijnszorg Combinatie generieke eerstelijnszorg en specialistische tweedelijnszorg - Generalistische invalshoek : uitbreiding geïntegreerde eerstelijns

Nadere informatie

IP Businessmanager voor gevorderden

IP Businessmanager voor gevorderden IP Businessmanager voor gevorderden mobiel integratie total cost of ownership (tco) management rapportages netwerken en ict vm en hosted oplossingen business manager integratie bedrijfs applicaties voip

Nadere informatie

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt NHG/LHV-Standpunt Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter standpunt Continuïteit van zorg vergt continuïteit van gegevensbeheer Mevrouw De Waal, 60 jaar,

Nadere informatie

Waardegestuurd Contractmanagement

Waardegestuurd Contractmanagement Waardegestuurd Contractmanagement Wat is de effectiviteit van úw Inkoop- en Contractmanagement? Augustus 2015 Ontwikkeling in Inkoop & Contractmanagement Uit Onderzoek van de IACCM (International Association

Nadere informatie

Feedbackformulier voor de kwaliteit van de praktijkvoering Standaard

Feedbackformulier voor de kwaliteit van de praktijkvoering Standaard Feedbackformulier voor de kwaliteit van de praktijkvoering Standaard Instructie Dit formulier is bestemd voor zelfevaluatie van de kwaliteit van de praktijkvoering en wordt door de visiteurs gebruikt voor

Nadere informatie

ING stapt over naar de cloud. Rolf Zaal

ING stapt over naar de cloud. Rolf Zaal ING stapt over naar de cloud Rolf Zaal ING stapt over naar de cloud Lagere kosten en kortere doorlooptijden zonder datacentrum 11 september 2012 Rolf Zaal ING zet in rap tempo haar datacentra buiten de

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet Ronald.geuze@nl.ibm.com, Ronald.vanteeffelen@nl.ibm.com Consolidatie en Virtualisatie van Intel en UNIX platformen de praktijk 18/03/2009 DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet 2009 IBM

Nadere informatie

Niet elke patiënt kan en wil de regie nemen, maar een patiënt moet wel de keuze hebben

Niet elke patiënt kan en wil de regie nemen, maar een patiënt moet wel de keuze hebben Tekst: Annemaret Bouwman Fotografie: Ingrid Alberti NPCF beschrijft visie op persoonlijk gezondheidsdossier Niet elke patiënt kan en wil de regie nemen, maar een patiënt moet wel de keuze hebben Patiëntenfederatie

Nadere informatie

DRUNEN, augustus 2009

DRUNEN, augustus 2009 DRUNEN, augustus 2009 1 Inhoudsopgave Inleiding Initiatiefnemers en samenwerking Uitbreiding HOED tot gezondheidscentrum - Huisarts regiefunctie - Centrum locatie Drunen Gebruiksverwachting - Bezoekers

Nadere informatie

Frans de Bree en Joric Witlox Hengelo, 4 december 2008

Frans de Bree en Joric Witlox Hengelo, 4 december 2008 Frans de Bree en Joric Witlox Hengelo, 4 december 2008 16:00 Inleiding 16:15 Wat is risicobeheersing 16:35 Brandveiligheid 17:30 Versterking inwendige mens 18:15 rapport IGZ: Med. hulpmiddelen 18:45 quick

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Copyright Datacon www.datacon.nl Wat is een intranetportal? Een intranet is een online gepersonaliseerde en geïntegreerde toegang tot

Nadere informatie

Visiedocument Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan AE Roosendaal (0165)

Visiedocument Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan AE Roosendaal (0165) 1968 2003 2010 Visiedocument 2020 Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan 25 4708 AE Roosendaal (0165) 58 80 00 www.franciscusziekenhuis.nl Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Trends en ontwikkelingen 4 2 Missie Franciscus

Nadere informatie