Hoeveel zorgverleners ziet iemand met een chronische aandoening?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoeveel zorgverleners ziet iemand met een chronische aandoening?"

Transcriptie

1 Hoeveel zorgverleners ziet iemand met een chronische aandoening? Datum ID Nummer 19 december Auteur(s) Irene van Duijvendijk (Nictiz) Michiel ten Hove (Vektis) Eindredactie Kim Idzardi 1 19 december 2013 Hoeveel zorgverleners ziet iemand met een chronische aandoening?

2 1. Inleiding In Nederland leven miljoenen mensen met een chronische aandoening. Een groot deel van de uitgaven in de zorg is toe te schrijven aan de behandeling van deze mensen, bijvoorbeeld omdat zij hun hele leven met meerdere en verschillende zorgverleners te maken hebben. Om inzicht te krijgen in het aantal zorgverleners waarmee mensen met een chronische aandoening te maken krijgt, heeft Vektis in 2013 in opdracht van Nictiz onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek laat zien dat een grote groep patiënten met een chronische aandoening met een hoog zorggebruik, te maken heeft met heel veel verschillende zorgverleners. Op basis van de declaratiegegevens van de zorgverzekeraars uit 2010 en 2011 is er bepaald hoeveel zorgverleners in deze periode betrokken waren bij de zorg voor een persoon met tenminste één chronische aandoening en specifiek naar patiënten met één van de drie meest voorkomende aandoeningen (hart- een vaataandoeningen, diabetes en longziekten). In totaal waren dit ruim 2,6 miljoen mensen. Uit de analyse blijkt dat een persoon met een chronische ziekte in de periode gemiddeld met 6,2 verschillende zorgverleners te maken had. Dit betreft zowel zorgaanbieders uit de eerste lijn (huisarts/apotheek) als uit de tweede lijn (ziekenhuis). De gemiddelden per aandoening verschilden onderling nauwelijks. Personen met diabetes hadden gemiddeld met 6,4 zorgverleners te maken, personen met hart- en vaataandoeningen met 6,4 zorgverleners en personen met longziekten gemiddeld met 6,1 zorgverleners. Hierbij zijn alleen de praktijken of instellingen geteld waarmee de patiënt te maken heeft. Het aantal personen dat zorg verleent aan deze patiënten is naar verwachting nog aanzienlijk hoger. Dit rapport is onderdeel van een tweeluik en biedt een cijfermatige basis om problemen die leven in het zorgveld rondom de zorg voor een persoon met een chronische ziekte zichtbaar te maken. Op basis van de conclusies uit dit rapport is een whitepaper ontwikkeld die praktische handvatten geeft om dergelijke problemen aan te pakken. Meer hierover vindt u in de conclusies en aanbevelingen december 2013 Hoeveel zorgverleners ziet iemand met een chronische aandoening?

3 2. Methode en afbakening In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de scope van het onderzoek en op de methoden die zijn gebruikt voor de uitvoering van het onderzoek. Eerst wordt uiteengezet welke gegevens voor het onderzoek zijn gebruikt en welke aandoeningen afzonderlijk zijn belicht. Vervolgens wordt ingegaan op de methoden die zijn gebruikt om tot de cijfers te komen. Gebruikte gegevens De cijfers in het onderzoek dat door Vektis is uitgevoerd zijn gebaseerd op declaratiegegevens uit 2010 en 2011 van alle zorgverzekeraars in Nederland. De gegevens die zijn meegenomen in dit onderzoek zijn dan ook gebaseerd op de zorg die is geleverd aan nagenoeg alle Nederlandse verzekerden. Er is specifiek gebruik gemaakt van declaratiegegevens over ziekenhuiszorg, farmacie, tweedelijns geestelijke gezondheidszorg (GGZ), eerstelijns GGZ, huisartsenzorg en paramedische zorg. Mensen met een chronische aandoening In dit onderzoek zijn personen met een chronische aandoening geïdentificeerd met behulp van de omschrijving uit de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg 1 ). In dit onderzoek is gekeken naar alle chronisch zieken die recht hebben op compensatie via de Wtcg en daarnaast specifiek naar personen met diabetes, hart- en vaataandoeningen en longaandoeningen. Zorgverleners Onder zorgverlener wordt in dit onderzoek verstaan een praktijk of instelling en niet de individuele persoon (arts, apotheker, verpleegkundige) waarmee de patiënt te maken krijgt. In het onderzoek is gekeken naar verleners van apotheekzorg, huisartsenzorg, GGZ, paramedische zorg en medisch specialistische (ziekenhuis-)zorg. Zorg die valt onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en mondzorg zijn niet meegenomen. Dat wil zeggen dat verzorging- en verpleeghuizen en aanbieders van mondzorg (tandartsen/orthodontisten et cetera) niet zijn meegeteld in dit onderzoek. Tijdspanne De resultaten in dit onderzoek zijn gebaseerd op cijfers over de jaren 2010 en Voor 2012 zijn de cijfers nog niet beschikbaar. De gegevens in dit rapport bestaan wisselend uit: cijfers specifiek uit 2010 cijfers specifiek uit 2011 cijfers uit de periode 2010 tot en met 2011 Methode van onderzoek Bepalen van de doelgroep van mensen met een chronische aandoening De groep mensen met een chronische aandoening in dit onderzoek is bepaald aan de hand van het ziekenhuiszorggebruik en farmaciegebruik van de patiënten. De chronische groepen (CG s) zijn ontwikkeld in het kader van de Wtcg. In de Wtcg worden mensen ingedeeld in een chronische groep (CG) op basis van het geneesmiddelengebruik en het gebruik van ziekenhuiszorg. In totaal zijn er 25 verschillende CG s. Om te bepalen of iemand in één van deze chronische groepen valt is gekeken naar welke geneesmiddelen en in welke hoeveelheid en welke ziekenhuiszorg voor die persoon zijn gedeclareerd. Bij de bepaling van de chronische groepen is gebruikgemaakt van de farmaciegegevens uit 2011 en ziekenhuiszorggegevens uit december 2013 Hoeveel zorgverleners ziet iemand met een chronische aandoening?

4 In dit onderzoek worden de volgende groepen onderscheiden: Chronisch zieken; Dit zijn alle personen die tenminste één van de genoemde chronische ziekten hebben. Personen met diabetes; Dit zijn personen die binnen de chronische groep diabetes vallen. Personen met longaandoeningen; Dit zijn personen die binnen de chronische groep longaandoeningen vallen. Personen met hart- en vaataandoeningen; Dit zijn personen die binnen de chronische groep hart- en vaataandoeningen vallen. Het aantal patiënten dat binnen een chronische groep valt is niet hetzelfde als het totaal aantal patiënten met betreffende aandoening. Een deel van de patiënten valt buiten de betreffende chronische groep omdat ze niet aan de criteria voldoen die gelden binnen de Wtcg. Dit gaat bijvoorbeeld om personen met diabetes die minder medicatie gebruiken dan nodig is om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming binnen de Wtcg. Dit betekent dat met name relatief lichte patiënten buiten deze analyse vallen. Dit onderzoek beoogt dan ook niet om inzicht te geven in het aantal patiënten in Nederland met een bepaalde aandoening, maar om schatting te geven van het aantal zorgverleners waar een persoon met een chronische aandoening gemiddeld mee te maken heeft. Wanneer in dit artikel verder wordt gesproken over een groep patiënten of personen met een aandoening, dan gaat het steeds over de groep personen die valt binnen betreffende chronische groep. Omdat de groep chronisch zieken is bepaald aan de hand van declaratiegegevens over 2010 en 2011 (en niet per jaar) zal een deel van de onderzochte groep in 2010 nog geen chronische patiënt zijn en een ander deel al in 2010 zijn overleden en daarom niet voorkomen in de declaratiegegevens over Bepalen van aantal zorgverleners Na bepaling van de groep personen met een chronische aandoening, is per zorgsoort bepaald met hoeveel zorgaanbieders een persoon te maken heeft gehad. In iedere declaratie staat een identificerende code van de zorgverlener: de AGB-code 2. Daarnaast staat in iedere declaratie vermeld om welke patiënt het gaat. Om het aantal zorgverleners per patiënt te bepalen is daarom voor alle patiënten per zorgsoort geteld van hoeveel verschillende AGB-codes er een declaratie te vinden is. Vervolgens is het aantal zorgaanbieders over de verschillende soorten zorg heen opgeteld. Bij een deel van de declaratiegegevens is niet goed vast te stellen door welke zorgverlener de zorg is geleverd. De zorgverlener is dan wel geteld maar er is niet vastgesteld om welk type zorgverlener het dan gaat. Deels resulteert dit in een overschatting van het aantal zorgverleners: er kan niet met zekerheid worden vastgesteld dat het niet om een zorgverlener gaat die al onder een bekende AGB-code is meegeteld. Deels resulteert dit in een onderschatting, omdat het kan gaan om meer dan één onbekende zorgverlener die, juist omdat ze onbekend zijn, niet van elkaar te onderscheiden zijn. 2 Algemeen Gegevens Beheer Zorgverleners (AGB-Zorgverleners) is een register waarin gegevens van zorgverleners in Nederland worden vastgelegd. Deze gegevens zijn voorzien van een unieke codering, de AGB-code (http://www.agbcode.nl/) 4 19 december 2013 Hoeveel zorgverleners ziet iemand met een chronische aandoening?

5 Personen met een chronische aandoening 3. Personen met een chronische aandoening en het aantal zorgverleners in de periode In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het aantal zorgverleners waar een persoon met één of meer chronische aandoeningen gedurende 2010 en 2011 mee te maken had. In die periode waren er ruim 2,6 miljoen personen die binnen één of meer chronische groepen vielen in Nederland. Deze personen hadden gemiddeld met 6,2 zorgverleners te maken. Niet al deze zorgverleners (en niet alle zorg die deze zorgverleners verlenen) hoeven te maken te hebben met de chronische aandoening: een diabetes patiënt kan ook voor een sportblessure naar de fysiotherapeut. Bovendien kan een patiënt meer dan één chronische aandoening hebben. De combinatie diabetes en hart- en vaatziekten komt bijvoorbeeld regelmatig voor Aantal zorgverleners Figuur 1, aantal zorgverleners per persoon met een chronische aandoening, gedurende 2010 en 2011 In figuur 1 is weergegeven met hoeveel zorgverleners een persoon met een chronische aandoening te maken heeft. Bijna een half miljoen personen met een chronische aandoening hadden contact met, of waren onder behandeling bij, zes verschillende zorgverleners, dit betreft bijna 17% van het totaal aantal mensen met een chronische aandoening. 90% van alle mensen met een chronische aandoening (ruim 2,4 miljoen personen) hadden gedurende 2010 en 2011 tussen de drie en elf zorgverleners. 50% van alle chronische patiënten stonden in contact met vier tot acht zorgverleners in die periode. In alleen 2010 had 90% van de personen met deze chronische aandoeningen tussen de twee en acht zorgverleners. Voor alleen 2011 geldt hetzelfde aantal. Opvallende cijfers met betrekking tot personen met een chronische aandoening Slechts personen met een chronische aandoening hadden maar met één zorgverlener te maken gedurende de periode , dat is ongeveer 0,2% van alle personen met een chronische aandoening gedurende die periode. 4. Personen met diabetes en het aantal zorgverleners in 2010 en Zorgthermometer, Zorg in regio s, september Vektis. (https://www.vektis.nl/) 5 19 december 2013 Hoeveel zorgverleners ziet iemand met een chronische aandoening?

6 Personen met diabetes In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het aantal zorgverleners waarmee een persoon met diabetes te maken kreeg, gedurende de periode In die periode waren er ongeveer personen die binnen de chronische groep diabetes vielen, deze personen hadden in die periode gemiddeld met 6,4 zorgverleners te maken voor zijn/haar behandeling Aantal zorgverleners Figuur 2, aantal zorgverleners per persoon met diabetes, gedurende 2010 en 2011 In figuur 2 is weergegeven met hoeveel zorgverleners een diabetespatiënt te maken heeft. Ruim personen met diabetes hadden contact met, of waren onder behandeling bij, zes verschillende zorgverleners. Dit betreft ongeveer 18% van het totaal aantal mensen binnen de chronische groepdiabetes in die periode. 90% van alle personen binnen de chronische groep diabetes (ruim een half miljoen) hadden gedurende 2010 en 2011 tussen de drie en elf zorgverleners. 50% van de mensen met diabetes stond in contact met vijf tot acht zorgverleners in die periode. In 2010 had 90% van de personen met diabetes tussen de drie en de acht zorgverleners en in 2011 tussen de drie en negen. Opvallende cijfers met betrekking tot personen met diabetes Bijna 1 op de 10 mensen binnen de chronische groep diabetes heeft te maken met zeven zorgverleners Slechts 0,06% van alle onderzochte personen met diabetes hadden maar met één zorgverlener te maken gedurende de periode , dat zijn ruim 300 personen met diabetes december 2013 Hoeveel zorgverleners ziet iemand met een chronische aandoening?

7 Personen met hart-en vaataandoeningen 5. Personen met hart- en vaataandoeningen en het aantal zorgverleners in 2010 en In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het aantal zorgverleners waarmee een persoon met hart- en vaataandoeningen te maken kreeg in de periode In die periode waren er bijna personen die vielen binnen de chronische groep hart- en vaataandoeningen in Nederland, deze personen hadden in die periode gemiddeld met 6,4 zorgverleners te maken voor zijn/haar behandeling Aantal zorgverleners Figuur 3, aantal zorgverleners per persoon met hart- en vaataandoeningen, gedurende 2010 en 2011 In figuur 3 is weergegeven met hoeveel zorgverleners patiënten die vallen in de chronische groep hart- en vaataandoeningen te maken hebben. Ongeveer personen binnen deze groep hadden contact met of waren onder behandeling bij zes verschillende zorgverleners. Dit betreft ongeveer 17% van het totaal aantal onderzochte patiënten met hart- en vaataandoeningen in die periode. 90% van alle onderzochte personen met hart- en vaataandoeningen (ongeveer personen) hadden gedurende 2010 en 2011 tussen de drie en elf zorgverleners. 50% van de mensen met hart- en vaataandoeningen stonden in contact met vijf tot acht zorgverleners in die periode. In 2010 had 90% van de personen binnen de chronische groep hart- en vaataandoeningen tussen de drie en acht zorgverleners en in 2011 tussen de twee en negen. Opvallende cijfers met betrekking tot personen met hart- en vaataandoeningen Ongeveer 0,2% van alle personen binnen de chronische groep hart- en vaataandoeningen gedurende de periode hadden maar met één zorgverlener te maken, dat zijn ruim 900 personen december 2013 Hoeveel zorgverleners ziet iemand met een chronische aandoening?

8 Personen met mongziekten 6. Personen met longziekten en het aantal zorgverleners in 2010 en In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het aantal zorgverleners waarmee een persoon met longziekten te maken kreeg, in de periode In die periode waren er bijna personen die vielen binnen de chronische groep longziekten in Nederland, deze personen hadden in die periode gemiddeld met 6,1 zorgverleners te maken voor zijn/haar behandeling Aantal zorgverleners Figuur 4, aantal zorgverleners per persoon met longziekten, gedurende 2010 en 2011 In figuur 4 is weergegeven met hoeveel zorgverleners een persoon met longziekten te maken heeft. Ruim personen met longziekten hadden contact met of waren onder behandeling bij zes verschillende zorgverleners. Dit betreft bijna 16% van het totale aantal mensen die vielen binnen de chronische groep longziekten in die periode. 90 % van alle onderzochte personen met longziekten (ruim personen) hadden gedurende 2010 en 2011 tussen de drie en elf zorgverleners. 50% van de personen met longziekten stonden in contact met vier tot acht zorgverleners in die periode. In 2010 had 90% van de personen met longziekten tussen de twee en de acht zorgverleners en in voor 2011 geldt hetzelfde aantal. Opvallende cijfers met betrekking tot personen met longziekten Ongeveer 0,2% van alle personen met longziekten gedurende de periode hadden maar met één zorgverlener te maken, dat zijn bijna personen met longziekten december 2013 Hoeveel zorgverleners ziet iemand met een chronische aandoening?

9 7. Zorgaanbieders In de voorgaande hoofdstukken is beschreven dat de meeste personen met een chronische aandoening over een periode van twee jaar te maken hebben met zes of zeven zorgverleners. Dat roept de vraag op om wat voor zorgverleners het dan gaat. Daarom is een verdere analyse gedaan om te kijken met welke soorten zorgverleners chronisch zieken te maken hebben. Daarbij is ook gekeken naar verschillen tussen de verschillende typen aandoeningen (diabetes, hart- en vaataandoeningen en longziekten). De volgende alinea toont de resultaten. Personen met een chronische aandoening Bijna alle personen met een chronische ziekte hebben te maken met één huisartsenpraktijk en een deel (~10%) met twee huisartsenpraktijken. Daarnaast hebben veel personen met een chronische ziekte te maken met één of twee ziekenhuizen en één of twee apotheken. Ruim een kwart van de personen met een chronische ziekte had verder te maken met een fysiotherapeut, ongeveer een kwart met een samenwerkingsverband zoals een gezondheidscentrum of zorggroep die ketenzorg levert, ongeveer een vijfde met een dienstenstructuur en ongeveer een derde met een andere type zorgverlener. In de meeste gevallen hebben personen met een chronische ziekte te maken met maar één zorgverlener van een bepaald type: één huisarts, één apotheek, één ziekenhuis, één fysiotherapeut et cetera. Van de meest voorkomende zorgaanbieders die langdurig bij de zorg aan personen met een chronische ziekte zijn betrokken, zijn personen met een chronische ziekte vooral trouw aan de huisarts. Slechts een klein deel heeft met twee of meer huisartsen te maken, terwijl het vooral van apotheken en ziekenhuizen relatief vaak voorkomt dat een persoon met een chronische ziekte er met meer dan één te maken heeft. Dit is op zich niet verwonderlijk: het is waarschijnlijk dat naast de eigen apotheek er soms geneesmiddelen worden opgehaald bij bijvoorbeeld een ziekenhuisapotheek. En voor veel aandoeningen is het goed mogelijk dat de patiënt soms wordt doorverwezen naar een meer gespecialiseerd of academisch ziekenhuis. Dat een persoon met een chronische ziekte met meer dan twee zorgverleners van een bepaald type te maken heeft komt weinig voor. En wanneer het voorkomt, dan is dat vooral bij apotheken en (in iets mindere mate) ziekenhuizen. Het profiel van het palet aan zorgverleners waarmee een persoon met een chronische aandoening te maken heeft is deels afhankelijk van de precieze chronische aandoening, zoals weergegeven in tabel 1. Het aantal huisartsen waarmee de persoon met een chronische zieke te maken heeft, is volledig onafhankelijk van de aandoening. Maar diabetespatiënten hebben ruim twee keer zo vaak te maken met een samenwerkingsverband dan personen met andere chronische aandoeningen. Dit verschil kan worden verklaard doordat onder samenwerkingsverbanden ook zorggroepen vallen die ketenzorg leveren. Diabeteszorg wordt deels gefinancierd via keten-dbc s (Diagnose Behandel Combinaties) waarbij de zorg die wordt geleverd door verschillende type zorgverleners, zoals huisartsen, medisch specialisten, fysiotherapeuten en diëtisten, integraal wordt vergoed. Deze keten-dbc s worden ingediend door zorggroepen. Omdat keten-dbc s vooral worden vergoed voor diabeteszorg hebben juist diabetespatiënten relatief vaak met een zorggroep te maken. Deels zorgt dit ervoor dat het aantal getelde zorgverleners afneemt omdat de zorg die is geleverd door verschillende zorgverleners via één samenwerkingsverband verloopt. Maar zorg aan deze patiënten die buiten de ketenzorg voor diabetes valt wordt afzonderlijk gedeclareerd en het kan zijn dat de fysiotherapeut die naast zorg binnen de keten daarnaast nog andere zorg verleende alsnog wordt meegeteld. Dit geldt in elk geval voor de huisarts die buiten het werk binnen de keten tenminste ook het inschrijftarief kan declareren december 2013 Hoeveel zorgverleners ziet iemand met een chronische aandoening?

10 alle chronisch Diabetes hart- en longaandoeningen zieken vaatziekten Apothekers 87% 90% 88% 89% Dienstenstructuren 21% 20% 26% 24% Diverse 30% 67% 31% 28% samenwerkingsverbanden Fysiotherapeuten 28% 26% 31% 30% Huisartsen 4 94% 94% 95% 94% Ziekenhuizen 78% 78% 85% 72% Tabel 1, Het percentage chronisch zieken dat in 2011 met tenminste één zorgverlener binnen een categorie te maken heeft gehad. Patiënten met hart- en vaataandoeningen hebben juist relatief iets vaker te maken met een dienstenstructuur en/of een ziekenhuis en ook relatief iets vaker met meer dan één ziekenhuis. De verschillen met andere chronisch zieken zijn gering maar worden wellicht verklaard doordat spoedzorg ten gevolge van acute hartproblemen relatief vaker voorkomt, waarvoor mensen bij de huisartsenpost (dienstenstructuur) of in het ziekenhuis belanden. Het aantal patiënten met longaandoeningen dat contact heeft met een ziekenhuis is juist laag (vergeleken met andere chronisch zieken) maar deze groep heeft juist wel weer relatief vaak contact met een dienstenstructuur. Mogelijk komt dit doordat mensen met acute benauwdheidklachten bij de huisartsenpost terecht komen en minder dan mensen met acute hartklachten, in het ziekenhuis. 4 Waarschijnlijk hebben (nagenoeg) alle chronisch zieken met een huisarts te maken maar voor een klein deel verloopt de afhandeling hiervan mogelijk via een samenwerkingsverband zoals een gezondheidscentrum. Daarnaast zal een deel van de chronisch zieken in de periode al in 2010 zijn overleden en daarom niet in de cijfers over 2011 terugkomen december 2013 Hoeveel zorgverleners ziet iemand met een chronische aandoening?

11 8. Conclusie Uit de voorgaande cijfers blijkt dat personen met een chronische aandoening in 2010 en 2011 in deze periode gemiddeld met zes zorgverleners te maken hadden. Dit aantal geldt voor alle personen met een chronische ziekte die werden meegenomen in dit onderzoek, maar ook voor de afzonderlijke groepen met de ziekten diabetes, longziekten en hart- en vaataandoeningen. Zoals verwacht is het type zorgverlener waar het hoogste percentage chronisch zieken mee te maken heeft de huisarts, gevolgd door de apotheek en het ziekenhuis. Personen met diabetes hebben naast de huisarts, het ziekenhuis en de apotheek ook nog vaak met een zorgverlener uit de categorie diverse samenwerkingsverbanden te maken. Hieronder vallen bijvoorbeeld gezondheidscentra, maar ook zorggroepen die ketenzorg aan diabetespatiënten verlenen. 9. Aanbevelingen aan de hand van de resultaten Uit het onderzoek blijkt dat personen met een chronische aandoening met verschillende zorgverleners te maken hebben. Om kwalitatief goede en verantwoorde zorg te leveren heeft een zorgverlener tijdig de juiste informatie nodig van de andere zorgverleners. Voorwaarde daarvoor is goede uitwisseling van informatie tussen de verschillende zorgaanbieders. Uit onderzoek van de inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) blijkt dat deze uitwisseling van informatie tussen verschillende zorgaanbieders een risico is voor de patiëntveiligheid in alle sectoren en in alle fasen van het zorgproces. Er doen zich in de praktijk structureel knelpunten voor in de dossiervoering en informatieoverdracht 5, en dus in de informatie-uitwisseling tussen verschillende zorgverleners. Doordat personen met een chronische aandoening met zoveel verschillende zorgaanbieders te maken hebben, neemt het risico op problemen op het gebied van beschikbaarheid van de kwalitatief juiste informatie toe: hoe meer partijen betrokken zijn hoe complexer de uitwisseling van informatie is. Het is voor de verschillende zorgverleners waarmee een persoon met een chronische aandoening te maken krijgt dan ook van belang, dat de verschillende partijen continu en gestructureerd met elkaar afstemmen. Daarbij moet men over de juiste informatie beschikken om zo de juiste zorg aan de persoon met een chronische aandoening te kunnen bieden. Iedereen binnen het zorgproces informeren en op de hoogte houden is voor zorgverleners echter een lastige taak, waar weinig tijd voor beschikbaar is. Dit blijkt uit gesprekken tussen Nictiz en zorgverleners. Hoe zorg je er nou voor dat de afstemming en samenwerking tussen alle verschillende partijen op structurele en zo efficiënt mogelijke wijze plaatsvindt en iedereen elkaar begrijpt? ICT kan ondersteunend zijn bij het afstemmen van de zorg die wordt aangeboden aan een persoon met een chronische aandoening en eraan bijdragen dat de juiste informatie op het juiste moment op de juiste plaats beschikbaar is. Dit draagt bij aan het waarborgen van de continuïteit van zorg. In de whitepaper Samen werken aan beschikbare informatie binnen de chronische zorg vindt u praktische handvatten om de zorg rondom personen met een chronische aandoening zo goed mogelijk te regelen met behulp van de mogelijkheden die ICT biedt. Dat whitepaper bevat een aantal (ICT-)oplossingen die de informatie-uitwisseling en informatievoorziening tussen zorgverleners, patiënten en mantelzorgers kunnen verbeteren. Tevens bevat de whitepaper twaalf tips om de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen zorgverleners, patiënten en mantelzorgers naar een hoger niveau te tillen. 5 G. van der Wal Staat der gezondheidszorg 2011, Informatie-uitwisseling in de zorg: ICT lost knelpunten zonder standaardisatie van de informatie- uitwisseling niet op. IGZ, december 2013 Hoeveel zorgverleners ziet iemand met een chronische aandoening?

12 10. Over de auteurs Irene van Duijvendijk MSc. heeft een achtergrond als verpleegkundige en gezondheidswetenschapper en is adviseur Zorg ICT & Innovatie bij Nictiz. Zij houdt zich bezig met projecten en vraagstukken op het raakvlak van Zorg en ICT, met name binnen de caresector. Irene draagt zorg voor de implementatie van de informatie standaard eoverdracht in de care en zorgt voor kennisdeling door middel van artikelen, whitepapers en haar bijdrage aan congressen en symposia. Daarnaast participeert zij in het platform internetzorg en patiëntportalen en het project generieke overdrachtsgegevens. Dr. Michiel ten Hove heeft een achtergrond als biomedisch onderzoeker, in het bijzonder op het gebied van de experimentele cardiologie en werkt sinds twee jaar bij Vektis. Michiel is als onderzoeker onder meer verantwoordelijk voor projecten op het gebied van de farmacie en ziekenhuiszorg, waarbij op basis van declaratiegegevens van zorgverzekeraars informatieproducten worden geleverd of onderzoeksvragen worden beantwoord. Meer informatie Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit rapport, dan kunt u contact opnemen met Irene van Duijvendijk of Michiel ten Hove december 2013 Hoeveel zorgverleners ziet iemand met een chronische aandoening?

13 Optimale toepassing van ehealth en ICT in de zorg kan niet zonder standaardisatie. In nauwe samenwerking met zorgverleners, koepelorganisaties, standaardisatieorganisaties en industrie draagt Nictiz zorg voor de ontwikkeling en beschikbaarheid van de noodzakelijke standaarden. We doen dit door het organiseren van gemeenschappelijke ontwikkelprojecten, kennisoverdracht en kwaliteitstoetsing. Nictiz Postbus CC Den Haag Oude Middenweg AC Den Haag T december 2013 Hoeveel zorgverleners ziet iemand met een chronische aandoening?

Toepassing van zorg op afstand in Nederland

Toepassing van zorg op afstand in Nederland Toepassing van zorg op afstand in Nederland Toepassing van zorg op afstand in Nederland Irene van Duijvendijk MSc Adviseur Zorg ICT & Innovatie Nictiz 12 april 2015 Even voorstellen. Verpleegkundige Gezondheidswetenschapper

Nadere informatie

Onderhoud Referentie Systeemfuncties Model

Onderhoud Referentie Systeemfuncties Model Onderhoud Referentie Systeemfuncties Model ONDERHOUDSDOCUMENT Datum ID Nummer 11 december 2012 12012 Auteurs Paul Epping (Epping Consultancy BV.) Johan Krijgsman (Nictiz) Marinka de Jong-Fintelman (Nictiz)

Nadere informatie

eoverdracht in de care Irene van Duijvendijk, MSc Adviseur Zorg ICT & Innovatie

eoverdracht in de care Irene van Duijvendijk, MSc Adviseur Zorg ICT & Innovatie eoverdracht in de care Irene van Duijvendijk, MSc Adviseur Zorg ICT & Innovatie 7 oktober 2013 Irene van Duijvendijk Verpleegkundige Gezondheidswetenschapper 2007 2010; Cardiologie verpleegkundige, Vlietland

Nadere informatie

Ontwerp Zorgtoepassing Ketenzorg

Ontwerp Zorgtoepassing Ketenzorg Ontwerp Zorgtoepassing Ketenzorg HIS-KIS communicatie Datum: 25 februari 2014 Versie: 4.2 Referentie: Ontwerp Ketenzorg HIS-KIS Nictiz is het landelijke expertisecentrum dat ontwikkeling van ICT in de

Nadere informatie

Vektis Praktijkspiegel. Bijeenkomst spiegelinformatie voor huisartsen

Vektis Praktijkspiegel. Bijeenkomst spiegelinformatie voor huisartsen Vektis Praktijkspiegel Bijeenkomst spiegelinformatie voor huisartsen Agenda 18.00 uur Opening en belang spiegelinformatie 18.30 uur Vektis Praktijkspiegel 19.30 uur Vergoeding intervisie door Zorg en Zekerheid

Nadere informatie

Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD.

Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD. Ketenzorg 2017 Amersfoortse (de) / Ditzo Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD. Onder ketenzorg

Nadere informatie

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch Het aantal patiënten met chronische zorg zoals diabetes, COPD en andere chronische ziektebeelden neemt toe. Dit vraagt om een beter gestructureerde organisatie van de gezondheidszorg. Uw huisarts uit de

Nadere informatie

Open standaarden voor informatie en communicatie in de zorg

Open standaarden voor informatie en communicatie in de zorg Open standaarden voor informatie en communicatie in de zorg Datum Versie 25 april 2013 1.2 Definitief Auteur(s) Albert n Spruyt 1 Inleiding In de zorgsector in Nederland wordt voor informatie en communicatie

Nadere informatie

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging GVT-team Gespecialiseerde Verpleging Gespecialiseerde Verpleging: liever thuis dan in het ziekenhuis Infuus inbrengen, pijnbestrijding De Gespecialiseerde Verpleging Thuiszorgtechnologie van Cordaan- Thuiszorg

Nadere informatie

Tips voor een efficiënte overdracht van verpleegkundige patiëntgegevens geoptimaliseerd?

Tips voor een efficiënte overdracht van verpleegkundige patiëntgegevens geoptimaliseerd? Tips voor een efficiënte overdracht van verpleegkundige patiëntgegevens geoptimaliseerd? WHITEPAPER Datum ID Nummer 4 oktober 2012 12014 Auteur Irene van Duijvendijk Redactie Barbara van Rest Samenvatting

Nadere informatie

Overzicht Ketenzorg 2015

Overzicht Ketenzorg 2015 Overzicht Ketenzorg 2015 De Amersfoortse/ BeterDichtbij/Ditzo Voor iedere verzekerde van achttien jaar of ouder geldt een verplicht eigen risico van 375,- aan kosten van zorg of overige diensten die voor

Nadere informatie

AGENDA. Data Populatie ouderen Amsterdam nu en 2030 Veranderende rol van de verzekeraar - visie Agis - spelers - uitgangspunten Agis Vragen

AGENDA. Data Populatie ouderen Amsterdam nu en 2030 Veranderende rol van de verzekeraar - visie Agis - spelers - uitgangspunten Agis Vragen OUDERENZORG AGENDA Data Populatie ouderen Amsterdam nu en 2030 Veranderende rol van de verzekeraar - visie Agis - spelers - uitgangspunten Agis Vragen Zorggebruik op Agis data Het zorggebruik van 65+ Agis

Nadere informatie

Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten

Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland, maart 2011 Inleiding Op 1 juli 2010 werd in de regio /Heuvelland gestart met eerstelijns ketenzorg voor patiënten

Nadere informatie

Compensatie eigen risico is nog onbekend

Compensatie eigen risico is nog onbekend Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (M. Reitsma-van Rooijen, J. de Jong. Compensatie eigen risico is nog onbekend Utrecht: NIVEL, 2009) worden gebruikt. U

Nadere informatie

Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer?

Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer? Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer? Geert Groenenboom, senior manager zorginkoop eerste lijn Achmea Divisie Zorg & Gezondheid 14 juni

Nadere informatie

De kracht van informatie

De kracht van informatie De kracht van informatie Vektis, informatiecentrum voor de zorg Vektis verzamelt en analyseert gegevens over de kosten en de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland met als doel om kwalitatief goede

Nadere informatie

Transmurale Ketenzorg

Transmurale Ketenzorg Transmurale Ketenzorg Harmke Hulsinga Vragen naar aanleiding van het visiedocument Klantbehoefte/klantonderzoek ontbreekt? Rol huisarts? Verhaal in theorie, maar in de praktijk? Aanbodplan Een (openbare)

Nadere informatie

Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek. Een analyse van NIVEL Zorgregistraties gegevens van 2010-2014

Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek. Een analyse van NIVEL Zorgregistraties gegevens van 2010-2014 Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Magnée, T., Beurs, D.P. de, Verhaak. P.F.M. Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek.

Nadere informatie

uw medische gegevens elektronisch delen?

uw medische gegevens elektronisch delen? patiënteninformatie uw medische gegevens elektronisch delen? Dat kan via het LSP Ziekte, blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terecht komen bij een (onbekende) arts, een andere

Nadere informatie

Eigen risico en afzien van zorg

Eigen risico en afzien van zorg Eigen risico en afzien van zorg Project: 14039 Eigen risico en afzien van zorg Onderwerp: Analyse naar signalen van afzien van zorg door verhoging van Auteurs: M.G.N. (Marnix) Romp, P.P.A.B. (Paul) Merkx

Nadere informatie

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt NHG/LHV-Standpunt Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter standpunt Continuïteit van zorg vergt continuïteit van gegevensbeheer Mevrouw De Waal, 60 jaar,

Nadere informatie

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader 2016 Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Agenda 1. Visie, Ontwikkelingen & Actualiteit 2. Denktank & Klankbord 3. Kerntaken & Brede rol 4. Inkoop Ketenzorg 2016

Nadere informatie

Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg

Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg Aanvulling op inkoopbeleid Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg 2015-2016 Ingangsdatum 1 januari 2016 Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg De afgelopen jaren is de zorgvraag in Nederland

Nadere informatie

Overzicht Financiering eerste lijn

Overzicht Financiering eerste lijn Overzicht Financiering eerste lijn Wat gaan we doen? Terugblik inventarisatie ZonMw onder 22 praktijkprojecten Overzicht financieringsbronnen Goed voorbeeld In dialoog met Waarom deze workshop? Quickscan

Nadere informatie

Verpleegkundige overdracht, een geoliede machine?

Verpleegkundige overdracht, een geoliede machine? Verpleegkundige overdracht, een geoliede machine? ONDERZOEKSRAPPORT Datum 2 september 2014 Auteur Irene van Duijvendijk Redacteur Barbara van Rest Samenvatting Bijna 70% van de (transfer)verpleegkundigen,

Nadere informatie

Referentie Systeemfuncties Model (RSM) voor ehealth toepassingen voor patiënten

Referentie Systeemfuncties Model (RSM) voor ehealth toepassingen voor patiënten Referentie Systeemfuncties Model (RSM) voor ehealth toepassingen voor patiënten REFERENTIEMODEL Datum ID Nummer 11 december 2012 12019 Auteurs Paul Epping (Epping Consultancy BV.) Johan Krijgsman (Nictiz)

Nadere informatie

Onverzekerd? Dan graag vooraf betalen

Onverzekerd? Dan graag vooraf betalen Onverzekerd? Dan graag vooraf betalen Hebt u medische zorg nodig, maar bent u niet verzekerd? Dan zijn wij helaas genoodzaakt om de kosten met betrekking tot de aan u verleende medische zorg, bij u in

Nadere informatie

Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 31016 Ziekenhuiszorg Nr. 623 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 juni 2015 Hierbij

Nadere informatie

pagina 1 van 7 Vragenlijst Toestemming uitwisselen medische gegevens Invullen namens: NPCF - Nanda Beck Tekstgrootte: A A A Toestemming uitwisselen medische gegevens Inleiding Uw zorgverlener is verplicht

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg: wat betaalt u?

Ziekenhuiszorg: wat betaalt u? Ziekenhuiszorg: wat betaalt u? Komt u binnenkort als patiënt naar Rijnstate? Of bent u al patiënt? In deze folder vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg. Neem altijd uw verzekeringsgegevens

Nadere informatie

Reglement Farmaceutische zorg Restitutie 2018

Reglement Farmaceutische zorg Restitutie 2018 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 088-35 35 763 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 088-35 35 764 www.aevitae.com info@aevitae.com Reglement Farmaceutische zorg Restitutie 2018 Inhoudsopgave pag. 1 Algemeen

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan Diabetes Mellitus, een

Nadere informatie

Concept Monitor Gefinancierde zorgverlening aan illegaal verblijvende vreemdelingen

Concept Monitor Gefinancierde zorgverlening aan illegaal verblijvende vreemdelingen Monitor Concept Monitor Gefinancierde zorgverlening aan illegaal verblijvende vreemdelingen Periode: Jan-juni 2009 Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus 320 1110 AH Diemen Fax (020) 797 85 00

Nadere informatie

Inleiding De stichting RHZ

Inleiding De stichting RHZ Werkgroep ketenzorg diabetes mellitus type 2 Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland Maastricht, april 2011 Inleiding Op 1 januari 2007 werd in de regio Maastricht/ Heuvelland gestart met eerstelijns

Nadere informatie

Praktijkspiegel 2.1. Praktijkspiegel SLUIMER, CA ( )

Praktijkspiegel 2.1. Praktijkspiegel SLUIMER, CA ( ) spiegel SLUIMER, CA (15819) Inhoudsopgave Tot uw dienst! 3 gegevens 4 Patiëntenpopulatie 5 Totale zorgkosten 6 Huisartsenzorg 7 Extramurale farmaceutische zorg 11 Extramurale farmaceutische zorg per anatomische

Nadere informatie

Financiering van gezondheidszorg. Jaap Doets consultant VVAA

Financiering van gezondheidszorg. Jaap Doets consultant VVAA Financiering van gezondheidszorg Jaap Doets consultant VVAA Het Nederlandse zorgstelsel Zorgstelsel -Collectief gefinancierde wettelijk vastgelegde zorg aanspraak -vraagsturing -prestatiebekostiging -maatschappelijke

Nadere informatie

ANTWOORDEN OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG. Hoofdstuk 2 Huisarts... 1 Stellingen... 1 Open vraag... 1

ANTWOORDEN OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG. Hoofdstuk 2 Huisarts... 1 Stellingen... 1 Open vraag... 1 ANTWOORDEN OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG INHOUD Hoofdstuk 2 Huisarts... 1... 1... 1 Hoofdstuk 4 Apotheken en zorg voor geneesmiddelen... 2... 2... 2 Hoofdstuk 5 Andere zorgverleners in

Nadere informatie

Enquête. huisartsenzorg

Enquête. huisartsenzorg Enquête huisartsenzorg Mensen met psychische klachten geven huisartsen gemiddeld een voldoende op een aantal belangrijke kwaliteitsaspecten in de huisartsenzorg, zoals een goede vertrouwensrelatie en aandacht

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners 1 op de 3 mensen in Nederland overlijdt aan een hart- of vaatziekte.

Nadere informatie

Wat splitst Klink ons in de maag?

Wat splitst Klink ons in de maag? Wat splitst Klink ons in de maag? Materiaal om over na te denken Stelling Huisartsen hebben koudwatervrees, want na de vorige herziening zijn ze ook meer gaan verdienen 3 Overheidsbeleid Zorg Nieuwe Bekostiging,

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid

Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid Aanleiding en achtergrond van het onderzoek Goede gezondheidszorg wordt steeds belangrijker: ook in Nederland nemen problemen als overgewicht, diabetes en hartproblemen

Nadere informatie

Financiering in de zorg: Van aanbodmanagement naar populatiemanagement

Financiering in de zorg: Van aanbodmanagement naar populatiemanagement Financiering in de zorg: Van aanbodmanagement naar populatiemanagement Aldien Poll 10 december 2014 Jan van Es Instituut waarom Evolutie Zorgsysteem gezondheid proces Stervensbegeleidin g Antibiotica,

Nadere informatie

eoverdracht in de care, stand van zaken Irene van Duijvendijk Adviseur

eoverdracht in de care, stand van zaken Irene van Duijvendijk Adviseur eoverdracht in de care, stand van zaken Irene van Duijvendijk Adviseur 25-06-2013 Agenda eoverdracht in de care Fase 1, 2, 3 Demotool en voorbeeldbericht Oplossing? Groeimodel! Meerwaarde Implementatie

Nadere informatie

Leeswijzer Achmea Health Database tabellen

Leeswijzer Achmea Health Database tabellen Leeswijzer Achmea Health Database tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. De gegevens

Nadere informatie

UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Dat kan via het LSP

UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Dat kan via het LSP UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Dat kan via het LSP UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Ziekte, blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terecht komen bij een onbekende

Nadere informatie

H. ADDENDUM STOPPEN MET ROKEN 2015-2016 BIJ DE OVEREENKOMST BASISHUISARTSENZORG 2015-2016

H. ADDENDUM STOPPEN MET ROKEN 2015-2016 BIJ DE OVEREENKOMST BASISHUISARTSENZORG 2015-2016 H. ADDENDUM STOPPEN MET ROKEN 2015-2016 BIJ DE OVEREENKOMST BASISHUISARTSENZORG 2015-2016 Partijen zoals genoemd in de overeenkomst basishuisartsenzorg 2015 2016 komen in aanvulling op de overeenkomst

Nadere informatie

BRACHT VAN/SLEEUWEN VAN/GESTEL VAN

BRACHT VAN/SLEEUWEN VAN/GESTEL VAN spiegel BRACHT VAN/SLEEUWEN VAN/GESTEL VAN (152734) Inhoudsopgave Tot uw dienst! 3 gegevens 4 Patiëntenpopulatie 5 Totale zorgkosten 6 Huisartsenzorg 7 Extramurale farmaceutische zorg 11 Extramurale farmaceutische

Nadere informatie

Ruimte voor substitutie? Verschuivingen van tweedelijns naar eerstelijnszorg

Ruimte voor substitutie? Verschuivingen van tweedelijns naar eerstelijnszorg Ruimte voor substitutie? Verschuivingen van tweedelijns naar eerstelijnszorg CE van Dijk, JC Korevaar, JD de Jong, B Koopmans, M van Dijk, DH de Bakker Presentatie, 20 maart 2014. Dr. JC Korevaar, programmaleider

Nadere informatie

PAZIO BUSINESS CASE EERSTELIJNS GEZONDHEIDSCENTRUM. HIMMS 2012 Las Vegas. Persoonlijke uitnodiging voor workshop Dinsdag 21 februari 10.45 12.

PAZIO BUSINESS CASE EERSTELIJNS GEZONDHEIDSCENTRUM. HIMMS 2012 Las Vegas. Persoonlijke uitnodiging voor workshop Dinsdag 21 februari 10.45 12. PAZIO BUSINESS CASE EERSTELIJNS GEZONDHEIDSCENTRUM HIMMS 2012 Las Vegas Persoonlijke uitnodiging voor workshop Dinsdag 21 februari 10.45 12.00 uur Gezondheidscentrum Middenland Het Gezondheidscentrum Middenland

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord

Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden Regio Noord-Holland Noord Inhoud 1. Inleiding 3 1.1. VGZ Versterking Eerstelijn Noord-Holland Noord 3 1.2. Ondersteuningsgelden 3 1.3. Werkwijze

Nadere informatie

Declaratievoorschrift multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2 1, CVR 2 )

Declaratievoorschrift multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2 1, CVR 2 ) REGELING CV/NR-100.106 Declaratievoorschrift multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2 1, CVR 2 ) Gelet op artikel 37 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Innovatie...

Nadere informatie

Uw melding, ons toezicht

Uw melding, ons toezicht 2016 kwartaal 3 Uw melding, ons toezicht Deze uitgave laat ieder kwartaal zien welke meldingen bij de Nederlandse Zorgautoriteit binnenkomen en wat wij ermee doen. Heeft u zelf een melding? Meld het ons!

Nadere informatie

EPA-vignettenstudie. Overzicht EPA-cliënten per gemeente, ingedeeld naar zorggebruik. Toelichting op het onderzoek

EPA-vignettenstudie. Overzicht EPA-cliënten per gemeente, ingedeeld naar zorggebruik. Toelichting op het onderzoek EPA-vignettenstudie Overzicht EPA-cliënten per gemeente, ingedeeld naar zorggebruik Toelichting op het onderzoek Datum: 7 mei 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Welke resultaten zijn

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan Diabetes Mellitus, een

Nadere informatie

Zó werkt de huisartsenzorg. Inkijkexemplaar. Kees Wessels en Kees Kraaijeveld

Zó werkt de huisartsenzorg. Inkijkexemplaar. Kees Wessels en Kees Kraaijeveld ZO WERKT DE ZORG Zó werkt de huisartsenzorg Kees Wessels en Kees Kraaijeveld Introductie 4 Voorwoord 8 Waarom dit boek? Hoofdstuk 1 De huisarts 13 Wat is de rol van de huisarts? 16 Welke rol heeft de huisarts

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Groepspraktijk Huizen Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Bijlage bij het Algemeen Controleplan ten behoeve van materiële controles

Bijlage bij het Algemeen Controleplan ten behoeve van materiële controles Bijlage bij het Algemeen Controleplan 2017 ten behoeve van materiële controles 1 Risicoanalyse 2017 Uitgaande van bovenstaande zal CZ in 2017 haar aandacht richten op de volgende controlepunten per zorgaandachtsgebied.

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

Lokaal samenwerken. M.L.A.(Martin) Favié, apotheker. 13 november 2012 PHARMACOM WORKSHOPPROGRAMMA

Lokaal samenwerken. M.L.A.(Martin) Favié, apotheker. 13 november 2012 PHARMACOM WORKSHOPPROGRAMMA Lokaal samenwerken M.L.A.(Martin) Favié, apotheker 13 november 2012 PHARMACOM WORKSHOPPROGRAMMA Programma Actuele marktontwikkelingen farmacie nationaal Dossierhouderschap Ketenzorg en populatiebekostiging

Nadere informatie

AANVULLING ( juli 2017) Zorginkoopbeleid 2018 Verpleging en Verzorging. Versie juli 2017

AANVULLING ( juli 2017) Zorginkoopbeleid 2018 Verpleging en Verzorging. Versie juli 2017 AANVULLING ( juli 2017) Zorginkoopbeleid 2018 Verpleging en Verzorging 1 Inhoudsopgave 1. Specialistische Verpleging. 4 2. Doelmatige zorg... 5 2 Inleiding Voor u ligt de aanvulling van het Zorginkoopbeleid

Nadere informatie

ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U?

ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U? ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U? GAAT U BINNENKORT NAAR HET ZIEKENHUIS? OF BENT U AL PATIËNT? In deze brochure vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg. Informeer vóór behandeling, het kan

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg Wat betaalt u?

Ziekenhuiszorg Wat betaalt u? Ziekenhuiszorg Wat betaalt u? Komt u binnenkort naar het St. Anna Ziekenhuis? Of bent u al patiënt? Hieronder vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg. Kijk ook op de website van uw zorgverzekeraar

Nadere informatie

Gevolgen invoering Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie

Gevolgen invoering Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie Gevolgen invoering Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie Project: 0468 In opdracht van: Zorgverzekeraars Nederland Auteur: Philip Mokveld/Marieke Smit Datum: 23 mei 2007 Vektis BV Sparrenheuvel 18 3708

Nadere informatie

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD)

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) BELEIDSREGEL Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie Nederland vergrijst. Er komen steeds meer ouderen met steeds meer en verschillende soorten

Nadere informatie

VGZ Inkoopbeleid. ondersteuningsgelden 2015 D0166-201407

VGZ Inkoopbeleid. ondersteuningsgelden 2015 D0166-201407 VGZ Inkoopbeleid ondersteuningsgelden 2015 D0166-201407 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 Ondersteuningsgelden 3 Doelgroep 3 Doelstellingen VGZ 3 2 Inzet ondersteuningsgelden 4 Basisondersteuning 4 Projectondersteuning

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid. Huisartsenzorg en 2017Multi-disciplinaire zorg. Eno Zorgverzekeraar

Zorginkoopbeleid. Huisartsenzorg en 2017Multi-disciplinaire zorg. Eno Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en 2017Multi-disciplinaire zorg Eno Zorgverzekeraar Inhoudsopgave 1 2 Inleiding 5 Zorginkoopbeleid huisartsenzorg 2016-2018 6 2.1 Visie op de zorg 6 2.2 Eisen aan zorgaanbieders

Nadere informatie

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD)

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) BELEIDSREGEL BR/CU-7012 Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening

Nadere informatie

Inkoopbeleid Stoppen met Roken 2013 binnen de Integrale bekostiging

Inkoopbeleid Stoppen met Roken 2013 binnen de Integrale bekostiging Inkoopbeleid Stoppen met Roken 2013 binnen de Integrale bekostiging 1 Algemeen Met ingang van 2013 verandert de vergoeding voor Stoppen-met-Roken begeleiding (SMR). De vergoeding van gedragsmatige ondersteuning

Nadere informatie

Zorg op maat voor COPD & Astma Waarom ontvangt u deze folder?

Zorg op maat voor COPD & Astma Waarom ontvangt u deze folder? Ketenzorg Zorg op maat voor COPD & Astma Waarom ontvangt u deze folder? Bij u is de chronische ziekte COPD of Astma vastgesteld. Om zo goed mogelijk met uw ziekte om te gaan, bent u onder behandeling van

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders voor zover deze de prestatie Stoppen-met-Rokenprogramma leveren.

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders voor zover deze de prestatie Stoppen-met-Rokenprogramma leveren. Regeling CU/NR-703 Stoppen-met-Roken-programma Gelet op de artikelen 36, derde lid, 37, zevende lid, 38, derde lid, en artikel 40, vierde lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg - (Wmg), heeft de

Nadere informatie

DRUNEN, augustus 2009

DRUNEN, augustus 2009 DRUNEN, augustus 2009 1 Inhoudsopgave Inleiding Initiatiefnemers en samenwerking Uitbreiding HOED tot gezondheidscentrum - Huisarts regiefunctie - Centrum locatie Drunen Gebruiksverwachting - Bezoekers

Nadere informatie

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer)

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer) Klanten 2013 Wat krijgt u van het CAK? Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie

Nadere informatie

Zorg in de G4; Verschillen tussen zorg in de G4 en daarbuiten

Zorg in de G4; Verschillen tussen zorg in de G4 en daarbuiten Zorg in de G4; Verschillen tussen zorg in de G4 en daarbuiten September 2013 Door: N. Rosendaal Introductie Amsterdam (A), Den Haag (DH), Rotterdam (R), en Utrecht (U) vormen samen de vier grootste steden

Nadere informatie

De psychische en sociale hulpvraag van volwassenen in de huisartsenpraktijk van

De psychische en sociale hulpvraag van volwassenen in de huisartsenpraktijk van Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Beurs, D. de, Magnée, T., Bakker, D. de, Verhaak, P. De psychische en sociale hulpvraag van volwassenen in de huisartsenpraktijk

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan COPD, een chronische aandoening

Nadere informatie

Leeswijzer Psychiatrisch Casusregister tabellen

Leeswijzer Psychiatrisch Casusregister tabellen Leeswijzer Psychiatrisch Casusregister tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. De gegevens

Nadere informatie

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Paramedische Zorg

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Paramedische Zorg OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Paramedische Zorg DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel 1 Toepasselijkheid Op alle zorg zoals beschreven in deze overeenkomst zijn te allen tijde de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Antwoorden op schriftelijke vragenronde brief uitvoering motie Arib (29484, nr. 6) over medische zorg asielzoekers.

Antwoorden op schriftelijke vragenronde brief uitvoering motie Arib (29484, nr. 6) over medische zorg asielzoekers. Antwoorden op schriftelijke vragenronde brief uitvoering motie Arib (29484, nr. 6) over medische zorg asielzoekers. Vragen PvdA-fractie 1. Op welke manier wordt de toegankelijkheid van de ziekenhuiszorg

Nadere informatie

De rol van de praktijkondersteuner in de Ketenzorg

De rol van de praktijkondersteuner in de Ketenzorg De rol van de praktijkondersteuner in de Ketenzorg Wie van jullie is er onderdeel van een zorggroep? Archiatros Begrippen Effect op de POH Tips voor de POH Archiatros Facilitaire dienstverlener met name

Nadere informatie

Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar?

Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? April 2011 Ir. T. Lekkerkerk, projectleider Juli 2011 Rapport meldactie Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar NPCF 2011-298/DSB/01.01.01/TL/hm

Nadere informatie

Compensatie eigen risico 2013

Compensatie eigen risico 2013 Compensatie eigen risico 2013 Door de regeling Compensatie eigen risico kunt u in bepaalde gevallen een geldbedrag ontvangen als compensatie van uw verplicht eigen risico. De overheid betaalt hiermee een

Nadere informatie

NHG-Standpunt. Farmacotherapiebeleid in de huisartsenzorg. Dokter, mag ik een recept voor...? standpunt

NHG-Standpunt. Farmacotherapiebeleid in de huisartsenzorg. Dokter, mag ik een recept voor...? standpunt NHG-Standpunt Farmacotherapiebeleid in de huisartsenzorg Dokter, mag ik een recept voor...? standpunt Schatting: jaarlijkse stijging van 11 procent voor geneesmiddelenuitgaven Andere rol voor de huisarts

Nadere informatie

Inkoopbeleid farmaceutische zorg 2015

Inkoopbeleid farmaceutische zorg 2015 Inkoopbeleid farmaceutische zorg 2015 Vooraf Gezien de snel wijzigende omstandigheden op het gebied van de farmaceutische zorg, behoudt VGZ zich het recht voor om op enig moment dit inkoopbeleid aan te

Nadere informatie

1 van 13. WTCG Handreiking voor (kader)leden. PCOB Zwolle, oktober 2010

1 van 13. WTCG Handreiking voor (kader)leden. PCOB Zwolle, oktober 2010 WTCG Handreiking voor (kader)leden PCOB Zwolle, oktober 2010 Inhoud Pagina 1. Wat is de Wtcg? 2 2. Wie komt in aanmerking voor de algemene tegemoetkoming? 3 3. Hoe hoog is de algemene tegemoetkoming? 4

Nadere informatie

Inkoopbeleid Ondersteuningsgelden 2016

Inkoopbeleid Ondersteuningsgelden 2016 Inkoopbeleid Ondersteuningsgelden 2016 Coöperatie VGZ Inhoud Inleiding Ondersteuningsgelden 3 Doelgroep 3 Doelstellingen VGZ 3 Inzet ondersteuningsgelden Basisondersteuning 4 Projectondersteuning 4 Thema

Nadere informatie

Programma. Marinda Koopman

Programma. Marinda Koopman Programma Transitie: ADHD: EPA: Ton Dhondt Marinda Koopman Rene Keet Transitie, transformatie of over de schutting? Transitie, transformatie of over de Schutting? Overzicht kosten Kosten gezondheidszorg

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg Wat betaalt u?

Ziekenhuiszorg Wat betaalt u? Ziekenhuiszorg Wat betaalt u? www.nwz.nl Inhoud Vergoedingen 3 Ziekenhuiszorg kan voor u financiële gevolgen hebben! 3 Meeste zorg wordt vergoed 5 Eigen risico 5 Bent u aanvullend verzekerd? 6 Als er geen

Nadere informatie

Bijlage 6b Contractuele bepalingen Segment 3. Algemeen

Bijlage 6b Contractuele bepalingen Segment 3. Algemeen Bijlage 6b Contractuele bepalingen Segment 3 Algemeen Om richting te geven aan de invulling van uitkomstbekostiging zijn op landelijk niveau separate deelprestaties geformuleerd voor een aantal domeinen

Nadere informatie

Welke items spelen een rol

Welke items spelen een rol COPD Ketenzorg Wat is ketenzorg? ketenzorg zorg waarin de verschillende schakels van zorgverlening op elkaar zijn afgestemd, zodat een samenhangend aanbod ontstaat, gericht op de behoeften van de patiënt

Nadere informatie

Ziekenhuis Verplaatste Zorg vanaf 2010

Ziekenhuis Verplaatste Zorg vanaf 2010 Inleiding In overleg tussen VWS, Zorg verzekeraars Nederland [ZN], Ned. Vereniging van Ziekenhuizen [NVZ], Ned. Federatie van Universitaire Medische Centra [NFU]; ACTIZ en V&VN-transferverpleegkundigen

Nadere informatie

Belangrijkste conclusies. Respons. 1 Resultaten Zorg in het algemeen

Belangrijkste conclusies. Respons. 1 Resultaten Zorg in het algemeen Belangrijkste conclusies De meeste mensen (73) wenden zich met zorgvragen tot de huisarts. Internet is inmiddels ook een populaire vraagbaak geworden; 60 zoekt het antwoorden op zorgvragen op internet.

Nadere informatie

Zelfmanagement en ehealth. Karin Oost Senior Communicatieadviseur Nictiz Trendition 8 december

Zelfmanagement en ehealth. Karin Oost Senior Communicatieadviseur Nictiz Trendition 8 december Zelfmanagement en ehealth Karin Oost Senior Communicatieadviseur Nictiz Trendition 8 december Stelling Alle zorgverleners krijgen vroeg of laat te maken met patiënten die zelf hun gezondheid (willen) managen.

Nadere informatie

Elektronisch Patiënten Dossier. 5 oktober 2005. A. Vos L.J. Arendshorst

Elektronisch Patiënten Dossier. 5 oktober 2005. A. Vos L.J. Arendshorst Elektronisch Patiënten Dossier 5 oktober 2005 A. Vos L.J. Arendshorst Inhoud De Gezondheidszorg Het Elektronisch Patiënten Dossier Stellingname Praktijkvoorbeeld Conclusies De gezondheidszorg Overheid

Nadere informatie

Verpleegkundig specialisten in de eerste lijn: Wat voegen ze toe?

Verpleegkundig specialisten in de eerste lijn: Wat voegen ze toe? Verpleegkundig specialisten in de eerste lijn: Wat voegen ze toe? Naast gelijk regievoerder! Riet van Dommelen Opleidingsmanager, hoofdopleider Master Advanced Nursing Practice, verpleegkundig specialisten

Nadere informatie

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Voor de algemene tegemoetkoming vanuit de Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) over 2013 zijn de voorwaarden voor zorggebruik gewijzigd. Daarnaast

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gehoord de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gehoord de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 62589 23 november 2016 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 november 2016, kenmerk 1041780-157772-MEVA,

Nadere informatie

Integrale en Nabije Zorg

Integrale en Nabije Zorg Integrale en Nabije Zorg Dirk Ruwaard Nederlands Congres VGZ Amsterdam, 11 april 2012 Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing Health Services Research Focusing on Chronic Care and

Nadere informatie

INFORMATIE 2011. Compensatie eigen risico 2011

INFORMATIE 2011. Compensatie eigen risico 2011 INFORMATIE 2011 Compensatie eigen risico 2011 Voor wie is deze folder? Iedere verzekerde van 18 jaar en ouder betaalt vanaf 1 januari 2008 een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Heeft u hoge

Nadere informatie