informerende sessie Raadzaal uur uur M. Kilian mw. M. Hartkamp mw. M.A.P. Muiser (Verslagbureau Stan Verschuuren)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "informerende sessie Raadzaal 19.30 uur-21.05 uur M. Kilian mw. M. Hartkamp mw. M.A.P. Muiser (Verslagbureau Stan Verschuuren)"

Transcriptie

1 Verslag Soort vergadering Voorzitter Commissiegriffier Notulist informerende sessie Raadzaal uur uur M. Kilian mw. M. Hartkamp mw. M.A.P. Muiser (Verslagbureau Stan Verschuuren) Vergaderdatum 12 mei 2009 Aanwezig Voorts aanwezig Raadsleden: mw. M.A. Bos (lijst El Majdoubi)*, M. Daher (PvdA), J.W. Dunselman (CDA), M. el Majdoubi (lijst El Majdoubi), M. Göçmenoğlu (PvdA), Z. Güvenç (Lijst Güvenç), E.A. Koning (VVD), mw. F.C. Ligteringen (GroenLinks), R. Mauer (D66), H.H. Schouten (OOZ 81)*, W.A. Visser (VVD), mw. E.M. Zijlstra (OOZ'81), Portefeuillehouders: A. Baâdoud Mw M. Bijlsma *buitengewoon commissielid Opening / mededelingen De voorzitter opent de vergadering om uur en heet de aanwezigen en de luisteraars thuis van harte welkom, met name de heer El Majdoubi heet hij welkom. 2. Jan Rebelstraat 20, vrijstelling provincie De voorzitter licht het agendapunt toe. Voor de woonvoorziening voor dak- en thuislozen op het bedrijvencentrum BCO moet bij de provincie een verklaring van geen bezwaar tegen het afwijken van het bestemmingsplan voor het BCO worden aangevraagd. Het dagelijks bestuur heeft op 13 januari 2009 besloten, deze procedure in gang te zetten. Aan de deelraad wordt gevraagd, te besluiten een verklaring van geen bezwaar bij de provincie Noord-Holland voor de Jan Rebelstraat 20 aan te vragen. Mevrouw Zijlstra (OOZ 81) herinnert aan de toezegging van de portefeuillehouder over een korte notitie over de afspraken die met de ondernemers van het BCO zijn gemaakt voor het beheersplan. Die heeft de deelraad nog niet ontvangen. De heer Baâdoud (portefeuillehouder) laat het terstond uitdelen, blijkbaar is daarmee iets mis gegaan. Mevrouw Zijlstra (OOZ 81) vervolgt dat OOZ 81 van de burgers verontrustende geluiden heeft gehoord. Men is bang voor de drugsverslaafden. Zij mogen drugs op hun kamer gebruiken, maar zij moeten die ook ergens vandaan halen. Daarom zal OOZ 81 bij de meningvorming een amendement indienen dat in 2003 ook al is aangeboden. Dat gaat over de horecanota en het koffieshopbeleid. Twee koffieshops worden daarin veranderd in een koffieshop. De heer Mauer (D66) merkt op dat dit voorstel in de visie op het BCO past die recentelijk is behandeld. Bovendien gaat het om een maatschappelijk probleem waarvoor het bestuur een oplossing moet vinden. Er zijn echter grenzen aan wat een bedrijventerrein aan problematische instellingen kan opvangen. Hij erkent dat er ook een versterkende

2 Pagina 2 van werking uit kan gaan van instellingen die in de avonduren open zijn. Hij vraagt of er een visie is, los van een bestemmingsplan, op wat een bedrijventerrein aankan en wat er met de jongeren gaat gebeuren die ruimte op het terrein hebben. De heer Visser (VVD) is geschrokken van de zinnen die in het voorstel staan, zoals dat men bang is voor inbraken, overvallen, drugsgebruik en handel in drugs. Waarom is Osdorp de grootste opvangmogelijkheid geworden? Zijn er alternatieven, zoals per stadsdeel kleinschalige opvang? Bestaat er een wettelijke bevoegdheid om gele en rode kaarten uit te delen en kan het project worden gesloten als het mis zou gaan? De heer Güvenç (Lijst Güvenç) is benieuwd of de portefeuillehouder en zijn ambtenaren de zienswijzen naar behoren en voldoende beantwoord vinden. De heer Göçmenoğlu (PvdA) vraagt of de plannen voor de Volksbond passen binnen het perspectief voor het BCO. Kan de vergunning worden ingetrokken als de Volksbond niet aan de eisen kan voldoen? Als deze instelling binnen de visie past, is het dan mogelijk dat er soortgelijke initiatieven op het BCO gehuisvest kunnen worden? De heer Dunselman (CDA) vraagt naar de zin van deze sessie, omdat het zo goed als zeker is dat de plannen doorgaan. Zijn fractie maakt zich zorgen over de handhaving. Mevrouw Bos (Lijst El Majdoubi) heeft de indruk dat er goed toezicht zal zijn en dat er sancties mogelijk zijn, gelezen de notitie die is rondgedeeld. Zij denkt dat daar niet veel bezwaar tegen kan zijn. Als de mensen voor wie het bedoeld is op straat rondzwerven, veroorzaken zij veel meer overlast dan wanneer zij een eigen plek hebben waar het warm is en dat hun thuis is. Dit kan hen ertoe brengen om af te kikken of minder te gebruiken en er wordt hun op deze manier een mogelijkheid geboden om iets van hun leven te maken. Zij wil het project een kans geven, met de restrictie dat als het fout gaat, ze eruit gaan. De heer El Majdoubi (Lijst El Majdoubi) vraagt hoe hard de garantie is dat hard kan worden opgetreden tegen dealers. De heer Mauer (D66) vraagt of de portefeuillehouder met het eerste voorstel op blz. 5 van de zienswijzen meegaat om een nulmeting te houden en na een jaar een nieuwe meting te doen, zodat zichtbaar wordt hoe het met de ontwikkeling van de overlast gaat. In het memo van 9 februari jl. staat dat dit door de Volksbond wordt bijgehouden. Het lijkt hem zinvol om dit door een onafhankelijke instantie te laten meten. - dagelijks bestuur De heer Baâdoud (portefeuillehouder) biedt zijn excuses aan voor het feit dat de deelraad het memo niet op tijd heeft ontvangen. Hij antwoordt dat alle burgers voor dit soort activiteiten bang zijn, waar ze dan ook worden neergezet. Alle stadsdelen moeten een bijdrage leveren voor de opvang van deze mensen. Hij wijst erop dat het amendement dat wordt aangekondigd los hiervan staat, omdat het los staat van deze locatie en het hier niet over een koffieshop gaat, maar OOZ 81 is vrij om het in te dienen. Er is inderdaad een goede samenwerking met de ondernemers van het BCO. De visie is samen met hen opgesteld. Zij zitten in de commissie die dit traject begeleidt. Omdat het een bedrijventerrein is, is er een limiet gesteld. De Volksbond is de enige organisatie die daar wordt toegestaan. Een jongerencentrum is iets anders dan opvang voor verslaafden. Het bestemmingsplan staat niet alles grenzeloos toe en het accent ligt op bedrijven. Iedere bestemming moet passen binnen de veiligheid, de reuring en de uitstraling van het terrein. Het bedrijventerrein mag niet het afvalputje worden van allerlei activiteiten die men elders ongewenst vindt. In het perspectief is aangegeven wat de visie is en waar de mogelijkheden en kansen liggen met de verruiming van de grootschalige detailhandel (GDV) ten zuiden van het bedrijventerrein. De Volksbond past binnen het

3 Pagina 3 van perspectief en is vanaf het begin daarin meegenomen om de ondernemers en de vastgoedeigenaren niet te verrassen. De Volksbond ligt aan de noordkant en het midden is meer gericht op de perifere detailhandelsvestigingen (PDV) en op de lichtere industrie die binnen de milieuwetgeving past. Datgene wat er nu is, is het maximale wat het bedrijventerrein aankan. Er komt een nulmeting, de politie zal die doen. De afspraak met de Volksbond is dat het einde oefening is voor de mensen die de regels overtreden. In die afspraak passen de gele en rode kaarten. Als het na een jaar misgaat, worden de deuren gesloten. Daarover is geen discussie mogelijk. Er wordt dus niet getolereerd dat op straat wordt gedeald. Deze afspraak is ook gemaakt met de centrale stad. Het gaat om een maatschappelijk probleem dat men met elkaar moet dragen, daarbij is het belangrijk dat er grenzen worden getrokken. Onrust kan namelijk alleen worden weggehaald als de betrokkenen vanaf het begin meepraten, daarom zitten ze in de begeleidingscommissie. Daarin is alle ruimte om alle vragen beantwoord te krijgen. De heer Güvenç (Lijst Güvenç) is met name verontrust over de opmerking op blz. 3 dat alle zienswijzen inhoudelijk identiek zijn. Daarom vraagt hij of die zorgvuldig zijn behandeld. De heer Baâdoud (portefeuillehouder) antwoordt dat ze zorgvuldig zijn behandeld. De heer Göçmenoğlu (PvdA) vraagt of het juridisch mogelijk is om de vergunning in te trekken. De heer Baâdoud (portefeuillehouder) bevestigt dat. Op het moment dat de afspraken die in de vergunning staan opgenomen niet zijn nagekomen, is het mogelijk om de vergunning in te trekken. Dit staat ook in de korte notitie die is uitgedeeld. Hij vervolgt dat uiteindelijk de deelraad besluit of de Volksbond op het BCO kan worden gehuisvest door de provincie mee te delen geen bezwaar te hebben. Het dagelijks bestuur kan dus niet buiten de deelraad om van alles regelen. Hij beaamt de opmerking van mevrouw Bos dat deze mensen hulp nodig hebben en een kans moeten krijgen. - tweede termijn De heer Koning (VVD) vindt het antwoordt op de vraag over hoe de verslaafden aan hun drugs komen in het memo onbevredigend. Is het de bedoeling dat het dealen van harddrugs buiten een cirkel van een kilometer rond de Volksbond gedoogd wordt? De heer Baâdoud (portefeuillehouder) antwoordt dat het methadon en de harddrugs niet verhandeld mogen worden binnen een straal van een kilometer. Dit betekent dat de drugs niet in de buurt van de scholen komen. De afspraak is dat het methadon aan huis wordt geleverd en in huis wordt gebruikt. Er is dus geen grens waarbuiten de handel wordt toegestaan. De heer Koning (VVD) wijst erop dat er toch harddrugs moeten komen. Waar komt dat vandaan? De heer Baâdoud (portefeuillehouder) antwoordt dat meerdere partijen bij de verslaafdenopvang zijn betrokken, zoals de GGD. Het gebruik wordt in huis gereguleerd. Deze instellingen zijn gespecialiseerd in het zorgen voor voldoende aanvoer. Er wordt hier niet gedoogd. De heer Güvenç (Lijst Güvenç) vraagt of het BCO geen imagoprobleem krijgt vanwege de verslaafdenopvang en of de belangen niet tegenstrijdig zijn. De heer Baâdoud (portefeuillehouder) antwoordt dat het bestuur de verantwoordelijkheid heeft om het totale pakket in het stadsdeel te regelen en een balans te maken. De

4 Pagina 4 van voorzitter van de ondernemersvereniging BCO zit in de begeleidingscommissie. Daarom maakt hij zich als portefeuillehouder Economische Zaken geen zorgen over het BCO en ziet hij geen enkele belemmering voor de economische ontwikkeling van het BCO. Bovendien is het BCO het best beveiligde bedrijventerrein van Nederland. Het gaat erom dat er een levendig en goed ontwikkeld bedrijventerrein komt en dat er kan worden gewoond, gewerkt en ondernomen. Dit kan alleen door het probleem gezamenlijk op te pakken. De heer Visser (VVD) vraagt of Osdorp het eerste of het enige stadsdeel is met een verslaafdenopvang, of dat alle stadsdelen inderdaad meedoen. De heer Baâdoud (portefeuillehouder) antwoordt dat alle stadsdelen de opdracht hebben gekregen om dit maatschappelijke probleem met elkaar op te lossen. Dit dagelijks bestuur heeft voor de vestiging op het BCO gekozen. Als het had gewacht, was de opvang wellicht in een woonwijk gekomen en waren er andere problemen geweest. Sommige stadsdelen hebben al een of twee opvangmogelijkheden, andere moeten er nog naar zoeken. De voorzitter meldt dat dit onderwerp op 2 juni a.s. terugkomt bij het meningvormende deel. 3. Presentatie beleidsvisie werk en inkomen De voorzitter geeft het woord aan de portefeuillehouder voor een korte introductie. De heer Baâdoud (portefeuillehouder) deelt mee dat het dagelijks bestuur vanaf het begin heeft gesteld dat de lokale overheid niet zo veel middelen heeft om banen te creëren voor de bewoners van Osdorp. In Osdorp zijn ongeveer mensen afhankelijk van een bijstandsuitkering en het bestuur wil dat iedereen die kan, wordt geholpen richting werk. Daarom zal het alles op alles zetten om een platform te creëren voor alle partijen die met het scheppen van banen te maken hebben. Met verschillende partijen, zoals corporaties, DWI, UWV en Werkbedrijf, zijn allerlei acties uitgezet om deze groep aan het werk te krijgen. Het dagelijks bestuur is er trots op dat de beleidsvisie Werk en Inkomen in het stadsdeel wordt ingebed in het beleid. De overheid moet ervoor zorgen dat er gewoond, gewerkt, onderwezen en gerecreëerd wordt. De lokale overheid wil hierop beleid maken om de andere partijen te verleiden om de bewoners aan het werk te krijgen. Het is de bedoeling dat iedereen zich ervan bewust is dat degenen die kunnen, richting werk moeten met de kwaliteiten die zij hebben. Met sociale en maatschappelijk activeringsplaatsen (SAP en MAP) moeten mensen achter de geraniums vandaan worden gehaald. Voor mensen die werken maar net niet genoeg hebben en voor degenen die het niet lukt om aan het werk te komen, liggen er middelen op de plank bij DWI. Veel Osdorpers weten daar niet goed gebruik van te maken. Daarom worden er twee budgetmarkten georganiseerd, een voor de volwassenen en een voor de jongeren. Het stadsdeel wil maatwerk leveren aan de verschillende groepen en mensen. In Koers Nieuw West zijn verschillende projecten ingezet waarmee maatwerk mogelijk is. (Nb de stadsdelen in Nieuw West hebben vanaf 2006 op het gebied van economie en werkgelegenheid gezamenlijk opgetrokken. Dit betekent voor de fusie winst.) Zo is er het project Wonen en Werken in de Wijken voor jongeren die van school afkomen, omdat er geen stage- of leerwerkplek is. Daarnaast is er het project Effe Werken voor jongeren met een zogenaamd krasje, die niet op school zitten of aan het werk zijn en in aanraking zijn gekomen met politie en justitie en op straat hangen.

5 Pagina 5 van Onder de niet-uitkeringsgerechtigden (NUG ers) zit ook arbeidspotentie. Daar leeft de wil om te werken, maar de drempel is te hoog. Voor hen is de campagne gestart West werkt in de zorg, samen met Cordaan, de SIGRA-groep en verschillende zorginstellingen. Door het laagdrempelig te maken, is er veel interesse om een begin te maken. Het gaat daarbij om een nieuw dagritme, om uit huis te komen en om in contact te komen met andere mensen. Ook is er een project met sportscouts, omdat de combinatie van werk en iets betekenen voor de buurt en de jongeren in de buurt een positieve beeldvorming geeft naar de buren. In de ouderensalon worden mensen geprikkeld om enkele uren per dag iets te doen. Voor ligt de beleidsvisie Werk en Inkomen, waarin de lokale overheid stimulerend optreedt en een podium biedt voor de deskundigen op het gebied van werk en inkomen om mensen die aan de kant staan mee te krijgen. Ook in een economische recessie is het goed om deze mensen mee te nemen, zodat zij tegen de tijd dat de economie weer aantrekt, kunnen instromen. De jaarlijkse banenmarkt staat dit jaar gepland op 16 juni a.s. in de Meervaart. Daar worden de bewoners uit Nieuw West in contact gebracht met de ondernemers in Nieuw West. Doordat men de bedrijven kent, ligt de drempel daarvoor veel lager. - commissie De heer Mauer (D66) heeft alle waardering voor alle initiatieven die worden genomen, maar wat leveren die daadwerkelijk op? Wordt dat gemeten? Hij weet dat er projecten zijn om mensen te leren uit hun huis te komen en dat er projecten zijn voor mensen die maar een klein zetje nodig hebben om aan het werk te komen. Er wordt ingezet op het ontwikkelen van competenties, het beheersen van de taal en de vaardigheden om aan een baan te komen. Er is echter ook sprake van een mismatch. Wordt er niet te veel nadruk gelegd op het doen van een activiteit die uiteindelijk tot niets leidt en moet niet meer nadruk liggen op onderwijs, zodat mensen hoger kunnen instromen? Er zijn immers meer banen op hoger dan op lager niveau. Hij wijst op een tegenstrijdigheid in de notitie, op blz. 2 staat dat het inkomen in Osdorp onder het Amsterdamse gemiddelde ligt en op blz. 3 dat het erboven ligt. Mevrouw Ligteringen (GroenLinks) vindt het een prima stuk en een prima visie. Osdorpers zouden dankzij de Budgetmarkt meer gebruik maken van de voorzieningen. Welke voorzieningen zijn dat en hoe is dat gemeten? Ook vraagt zij hoe zij het toekomstige jongerenservicepunt moet zien. Wanneer is het er en wat is de functie in het kader van de fusie van de stadsdelen? De heer Koning (VVD) merkt op dat er pas negen maanden voor de verkiezingen een beleidsstuk Werk en Inkomen ligt. Hij vraagt wat er op het gebied van jeugdwerkloosheid is bereikt door het beleid van dit dagelijks bestuur. Hij mist in het beleidsstuk de harde gegevens, zowel over de jeugdwerkloosheid als de economische levensstandaard en of de resultaten zijn terug te voeren op het beleid van dit dagelijks bestuur. De heer Güvenç (Lijst Güvenç) vraagt of er onderzoek is gedaan naar de werkgelegenheid en de kansen in Osdorp als afgeleide van het stedelijke beleid en of daar gericht acties op zijn gezet. Hij noemt het voorbeeld dat er misbruik van voorzieningen zou worden gemaakt. Hoe verhoudt zich dat tot Osdorp? De heer Göçmenoğlu (PvdA) meldt dat de PvdA-fractie heel blij is met deze beleidsvisie. Zij ziet de noodzaak ervan zeker in. Arbeidsparticipatie is namelijk zeer belangrijk en alle initiatieven op dat vlak moeten gesteund worden. De afgelopen tijd is er veel gebeurd, blijkens de bijlage. Ook staat de huidige situatie in de notitie beschreven, een belangrijk uitgangspunt die als nulmeting kan worden gezien. Aan de hand van prestatie-indicatoren

6 Pagina 6 van moet in kaart worden gebracht welk resultaat is behaald met de initiatieven. Wat is de mening van de portefeuillehouder hierover? De PvdA-fractie is van mening dat er werk van werk moet worden gemaakt. De heer El Majdoubi (Lijst El Majdoubi) ziet de visie nog niet als beleid, ook al zitten er veel ideeën in. De visie geldt tot 2010, dat vindt hij jammer. Hij ziet graag op korte termijn de beleidsuitwerkingen, ook voor de langere termijn tot na dagelijks bestuur De heer Baâdoud (portefeuillehouder) antwoordt dat elk project met een bepaalde doelstelling wordt neergezet. Zo is het project Effe Werken in februari jl. gestart. Er zitten nu al 35 jongeren op dit traject, de afspraak is dat dit er 100 moeten worden. Voor Wonen en Werken in de Wijk is er al een wachtlijst. Voor de Budgetmarkt zijn nulmetingen gedaan. Daarbij is het van belang dat elke euro die bij DWI op de plank blijft liggen, door het stadsdeel ergens anders vandaan moet worden gehaald. Van de mensen die voor dergelijke subsidies in aanmerking komen, maken er nog geen 350 gebruik van. Geuzenveld heeft dit project overgenomen en inmiddels wil de wethouder voor de centrale stad een stedelijk aanpak van de Budgetmarkt in de stadsdelen uitvoeren, omdat er geld blijft liggen. Mevrouw Ligteringen (GroenLinks) vindt het een goed verhaal en vindt het nodig dat dit gebeurt. Zij vraagt naar de cijfers. De heer Baâdoud (portefeuillehouder) antwoordt dat er bij de eerste Budgetmarkt een nulmeting is gedaan en er daarna is gemeten. Hij kan die cijfers opsturen. De heer Mauer (D66) gaat het om de cijfers over echt betaald werk. In de notitie gaat het voornamelijk over stages, leerwerkervaring en maatschappelijk participatiebanen. Wat leveren deze cijfers aan echte banen op? De heer Baâdoud (portefeuillehouder) begrijpt de vraag. Van de 35 jongeren zijn er 5 op echt werk gezet. De projecten lopen nog maar kort en daarom is er nog geen effect te melden. Dit heeft ook te maken met de economische omstandigheden. Daarom is het doel van de projecten om de mensen klaar te stomen om naar echt werk door te stromen. Voor het niveau van de mensen die nog nooit hebben gewerkt bieden de projecten echt werk. Hij deelt niet de mening dat er alleen maar hoge banen in de omgeving zijn. Onder gunstige economische omstandigheden zijn er met name in de haven juist laagbetaalde banen. Het is belangrijk om voor jongeren meer te doen op het gebied van technische opleidingen en buurtscouts. Het is natuurlijk belangrijk om de jongeren op school te houden totdat zij hun kwalificatie hebben gehaald, maar het gaat vooral om de jongeren die momenteel buiten de boot dreigen te vallen. Het jongerenservicepunt wordt getrokken door de afdeling Welzijn. Daar worden alle activiteiten voor jongeren gebundeld. De producten vanuit Werk en Inkomen en alles wat te maken heeft met stages en leerwerkplekken worden daar naartoe gebracht. Mevrouw Postma trekt dit. Het dagelijks bestuur is het in deze periode gelukt om de partijen te verleiden en ze te interesseren om dit onderwerp op de agenda te zetten. De rest van de stad ziet hoe Nieuw West met maatwerk groepen mensen aan het werk probeert te krijgen. Dit dagelijks bestuur heeft wat meer aandacht aan dit punt geschonken dan voorgaande dagelijks besturen. Dat begint zijn vruchten af te werpen, doordat andere partijen een coalitie met het stadsdeel willen vormen. Dat is al winst. Zo heeft een woningcorporatie er baat bij dat de huurder aan het werk gaat en er structureel een inkomen is om de huur te betalen. De exacte cijfers hoeveel mensen werk hebben gevonden, kan hij niet geven.

7 Pagina 7 van Er is niet gekeken naar de werkgelegenheid, maar naar de verschillende groepen mensen in het stadsdeel. Het stadsdeel heeft die informatie en heeft daar geen onderzoek voor nodig. Er wordt met de mensen gepraat en op basis daarvan weet het stadsdeel wat er in de wijk gebeurt. Hij is erop tegen dat alles maar moet worden onderzocht, het is tijd om dingen te doen. De heer Güvenç (Lijst Güvenç) vindt dat er veel geld geïnvesteerd moet worden, bijna 3 miljoen, dat samen met twee andere stadsdelen moet worden gefinancierd. Wat krijgt men ervoor terug? Daarvoor moet de notitie statistisch onderbouwd worden. Dat versterkt het verhaal en de rechtvaardiging van alle inspanningen. De heer Daher (PvdA) merkt op dat allerlei projecten helpen met het versterken van EVC s (erkennen van verworven competenties). Dit is een sterk middel dat door DWI wordt gebruikt voor toekomstige banen voor jongeren of werkzoekenden. Hij mist de EVC s in de notitie. De heer Baâdoud (portefeuillehouder) beaamt dat het belangrijk is dat DWI werkt aan de EVC s. Het is belangrijk dat die ook door de werkgevers worden gebruikt. Hij wijst erop dat DWI gemiddeld per persoon gebruikt om deze aan het werk te krijgen. Het geld dat de stadsdelen inzetten is niets vergeleken met wat DWI inzet. Zo heeft het stadsdeel Effe Werken en Koers Nieuw West uitgezet en gefinancierd, maar heeft het later het geld weer teruggekregen van DWI. Dit betekent dat van de 3 miljoen 2,3 miljoen kan worden afgetrokken. Het gaat er niet om dat de stadsdelen zich op de borst kloppen, maar dat de diensten de deskundigheid in huis hebben en de stadsdelen weten waar de pijn zit. Het gaat erom dat men met maatwerk en verleiden verder komt. Mevrouw Zijlstra (OOZ 81) vraagt of het de portefeuillehouder bekend is dat de overheid ettelijke miljoenen heeft vrijgemaakt om jongeren aan het werk te helpen. De heer Baâdoud (portefeuillehouder) antwoordt dat hij daar juist op anticipeert. Het Rijk heeft geld vrijgemaakt om de jeugdwerkloosheid tegen te gaan, om in de EVC s te investeren en om iedereen in beweging te krijgen. Vanuit de Amerikaanse mentaliteit gezien is het vreemd dat er in Nederland nog zo veel mensen aan de kant staan. Ook met lager gekwalificeerd werk kunnen mensen namelijk een stapje vooruitkomen. De heer Koning (VVD) merkt op dat de situatie in Amerika heel anders is. Daar moet men gewoon werken omdat er minder uitkeringen worden gegeven. Dat is niet te vergelijken. De heer Baâdoud (portefeuillehouder) vervolgt dat de nulmeting belangrijk is om te kunnen meten of projecten zin hebben. Dat wordt dus gedaan. Koers Nieuw West loopt tot Hij gaat ervan uit dat het wordt ingebed in beleid door de fusie van de drie stadsdelen. DWI is nu bezig met participatiecentra in de wijken. Dit betekent dat de banen naar de mensen worden gebracht, als de mensen niet naar de banen gaan. Zo komt er op de dinsdagmarkt een banenkraam te staan. 4. Presentatie Nieuwe Kansen Nieuw West De heer Baâdoud (portefeuillehouder) geeft een korte inleiding. Nieuwe Kansen Nieuw West is een expertisecentrum dat met de drie stadsdelen, DWI en UWV wordt gebruikt. Met een helikopterview wordt van daaruit bekeken wat de ambtenaren in de drie stadsdelen over het hoofd zien. - presentatie Mevrouw Bijlsma geeft een presentatie over Nieuwe Kansen Nieuw West (NKWN). De uitgebreide sheets worden uitgedeeld. Zij vertelt dat portefeuillehouder Baâdoud voorzitter is van de stuurgroep, dat mevrouw Postma er ook aan deelneemt, dat de drie stadsdelen daarin participeren en dat Nieuwe Kansen Nieuw West daaraan verantwoording aflegt. Zij

8 Pagina 8 van legt uit wat Nieuw Kansen Nieuw West is en licht activiteiten toe die zojuist al door de portefeuillehouder zijn belicht, zoals EVC, banenmarkt en de West Werkt Campagne. In het kader van de fusie van de stadsdelen komt de discussie over NKNW aan de orde. NKNW en de stuurgroep bereiden zich erop voor om te laten zien wat de kansen van NKNW na de fusie zijn. Zij komt er later op terug. - commissie Mevrouw Bos (Lijst El Majdoubi) mist een doelgroep, de mensen met een beperking en met name de jonge mensen met een beperking. Zij is erop tegen dat deze jonge mensen een uitkering krijgen, terwijl zij een normale baan zouden kunnen krijgen. Mevrouw Bijlsma antwoordt dat NKNW zich tot nu toe beperkte tot de leeftijdscategorie boven de 23 jaar. De Wajongpopulatie komt terug in de participatiecentra, daar vormt zij een van de belangrijkste aandachtspunten. Daar moet bekeken worden hoe die groep binnengehaald kan worden en mee kan liften op de activiteiten binnen het stadsdeel en binnen DWI. Zij beaamt dat deze groep onderbelicht wordt. Mevrouw Bos (lijst El Majdoubi) wijst erop dat een miljoen gehandicapte Amerikanen werk hebben gevonden in de ICT toen de werkloosheid op zijn hoogst was. Misschien kan daarbij worden aangesloten. De heer Koning (VVD) vindt het een prima initiatief en is blij dat Schiphol op een andere manier wordt belicht dan als vervuiler, namelijk als een grote werkgever. De heer Göçmenoğlu (PvdA) vraagt of er voldoende aanbod is van trajecten. DWI weet dat Koers Nieuw West in 2010 stopt. Betekent dit dat dan alle initiatieven stoppen omdat er geen financiering meer is, of wordt er iets anders geregeld? Mevrouw Bijlsma antwoordt dat er goed naar het aanbod moet worden gekeken en dat er voor moet worden gezorgd dat het aanbod goed in beeld komt. Daaraan wordt binnen de participatiecentra gewerkt. Er is voldoende aanbod, maar dat moet goed op de vraag aansluiten. De heer Baâdoud (portefeuillehouder) vult aan dat NKNW door de drie stadsdelen wordt gefinancierd. Als zij één stadsdeel worden, kunnen de drie geldstromen doorlopen. In Koers Nieuw West zitten de middelen voor projecten. Dat is de kop erbovenop. Die houdt in 2010 op. De projecten moeten namelijk ingebed worden in beleid. Vanuit de wijkenaanpak, waarin de wijkeneconomie en de werkgelegenheid zit, zijn er andere middelen. Op dat punt maakt hij zich geen zorgen over de projecten in de toekomst. Mevrouw Bijlsma vult aan de EVC s zijn geadopteerd door twee vrouwencentra en mede gefinancierd worden door DWI. Dit is een mogelijkheid om het structureel te beleggen. Die kant moet en kan het opgaan. De heer Güvenç (Lijst Güvenç) vraagt zich af hoe men als werkzoekende door de bomen het bos kan zien. Hij is de draad kwijt. De heer Baâdoud (portefeuillehouder) antwoordt dat het allemaal maatwerk is, voor elke persoon is er een richting die hij op moet gaan. Men heeft met verschillende mensen te maken van verschillend niveau en met verschillende interesses, daarom zijn er verschillende projecten nodig. Geprobeerd wordt om de mensen die nu nog binnen zitten, buiten te krijgen in de richting van de activiteiten. Het belangrijkste wat wordt gedaan, is ervoor zorgen dat de projecten op elkaar aansluiten en een doorgeefluik worden. Als een bewoner aan het werk is gegaan, bespaart dat DWI geld, daarom betaalt DWI ook. Mevrouw Bijlsma vult aan dat bij de ontwikkeling van projecten altijd wordt bekeken wat er is, vervolgens worden zaken die al bestaan op elkaar afgestemd. Soms zijn er nuances nodig om de doelgroep die men wil bereiken ook te bereiken. Daarom zijn er soms

9 Pagina 9 van aanpassingen in het project nodig. Iedere groep heeft namelijk een bepaalde manier van werven en een bepaalde manier van aandacht nodig. De voorzitter dankt voor de presentatie. 5. Sluiting De voorzitter sluit het informerende gedeelte om uur.

Informerende sessie Raadzaal 19.30-21.00 uur B. Rosier mw. N. Smit mw. M. Schoenmaker (MKW secretariaatsservices)

Informerende sessie Raadzaal 19.30-21.00 uur B. Rosier mw. N. Smit mw. M. Schoenmaker (MKW secretariaatsservices) Verslag Soort vergadering Voorzitter Commissiegriffier Notulist Informerende sessie Raadzaal 19.30-21.00 uur B. Rosier mw. N. Smit mw. M. Schoenmaker (MKW secretariaatsservices) Vergaderdatum 14 oktober

Nadere informatie

De voorzitter opent de vergadering om 19.45 uur.

De voorzitter opent de vergadering om 19.45 uur. Verslag Soort vergadering Voorzitter Commissiegriffier Notulist Informerende sessie Raadzaal 19.30-21.00 uur B. Rosier mw. N.S. Smit T. van der Aart (MKW secretariaatsservices) Vergaderdatum 22 april 2008

Nadere informatie

Besluitvorming Raadzaal 22.20 uur - 23.22 uur E.R. Vos mw. N. Smit mw. M.A.P Muiser / Verslagbureau Stan Verschuuren

Besluitvorming Raadzaal 22.20 uur - 23.22 uur E.R. Vos mw. N. Smit mw. M.A.P Muiser / Verslagbureau Stan Verschuuren Verslag Soort vergadering Voorzitter Commissiegriffier Notulist Besluitvorming Raadzaal 22.20 uur - 23.22 uur E.R. Vos mw. N. Smit mw. M.A.P Muiser / Verslagbureau Stan Verschuuren Vergaderdatum 24 maart

Nadere informatie

Informerende sessie raadzaal 19.30-20.50 B.H.G. Rosier mw. N. S. Smit mw. W.L. Walkate (MKW secretariaatsservices)

Informerende sessie raadzaal 19.30-20.50 B.H.G. Rosier mw. N. S. Smit mw. W.L. Walkate (MKW secretariaatsservices) Verslag Soort vergadering Voorzitter Commissiegriffier Notulist Informerende sessie raadzaal 19.30-20.50 B.H.G. Rosier mw. N. S. Smit mw. W.L. Walkate (MKW secretariaatsservices) Vergaderdatum 19 februari

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Notitie Kansen voor starters 1 april 2008 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffiemedewerker

Nadere informatie

mevrouw W.A.J. Kosterman (waarnemend portefeuillehouder) mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw W.A.J. Kosterman (waarnemend portefeuillehouder) mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Aankoop aandelen BIGA en toekomst Sociale Werkvoorziening 17 november 2015 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Meningvormende sessie Raadzaal 19.30 21.30 uur E.R. Vos mw. N. Smit mw. T. van der Aart (MKW secretariaatsservices)

Meningvormende sessie Raadzaal 19.30 21.30 uur E.R. Vos mw. N. Smit mw. T. van der Aart (MKW secretariaatsservices) Verslag Soort vergadering Voorzitter Commissiegriffier Notulist Meningvormende sessie Raadzaal 19.30 21.30 uur E.R. Vos mw. N. Smit mw. T. van der Aart (MKW secretariaatsservices) Vergaderdatum 16 september

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Dorestad Zichtbaar 10 mei 2011 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffier mevrouw W.J. de

Nadere informatie

forumbehandeling concept bestuursovereenkomst Tijdelijk noodopvangcentrum Warnsveld D.Meijer Maatschappelijke zaken telefoonnr 7632

forumbehandeling concept bestuursovereenkomst Tijdelijk noodopvangcentrum Warnsveld D.Meijer Maatschappelijke zaken telefoonnr 7632 OPENBAAR Memo (Forum / raad) Aan Van Datum Onderwerp Inlichtingen bij Het Forum Het college van B&W 17-02-2016 Doel Anders, namelijk zienswijze forumbehandeling concept bestuursovereenkomst Tijdelijk noodopvangcentrum

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 23 juni 2016 Onderwerp: Presentatie BHIK enquête ontwikkeling bedrijventerrein

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 23 juni 2016 Onderwerp: Presentatie BHIK enquête ontwikkeling bedrijventerrein BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 23 juni 2016 Onderwerp: Presentatie BHIK enquête ontwikkeling bedrijventerrein Aanwezig: Voorzitter: mw. A.A. van der Stijl Plaatsvervangend griffier: mw. A.J.

Nadere informatie

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam,

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Deze voorjaarsnota is de eerste stap naar drastische bezuinigingen voor de komende jaren.

Nadere informatie

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Vaststelling beleidsdoelen concept Cultuurnota en daarnaast Implementatie subsidieregeling combinatiefuncties 17 november 2009 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking

Nadere informatie

de heer Van Bemmel, fruitteler de heer Van der Sluizen, Milieudienst Zuidoost Utrecht mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

de heer Van Bemmel, fruitteler de heer Van der Sluizen, Milieudienst Zuidoost Utrecht mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Hagelgeneratoren 20 april 2010 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffier mevrouw W.J. de

Nadere informatie

Raadsstuk. 166/ september VVH/vhr 08/154674

Raadsstuk. 166/ september VVH/vhr 08/154674 Raadsstuk Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 166/2008 9 september VVH/vhr 08/154674 Beantwoording vragen van de heer C.J. Pen en mevrouw M.J.M. Keesstra- Tiggelman inzake werkervaringstages

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Overname aandelen BIGA BV 19 mei 2015 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffiemedewerker

Nadere informatie

Ontwikkelingen werklocaties De portefeuillehouders informeren elkaar kort over ontwikkelingen in hun gemeente. Amersfoort

Ontwikkelingen werklocaties De portefeuillehouders informeren elkaar kort over ontwikkelingen in hun gemeente. Amersfoort CONCEPT-VERSLAG 021214 BOEZ Vergadering: Bestuurlijk Overleg Economische Zaken Regio Amersfoort Datum: 26 juni 2014 Aanwezig: Dhr. M. Röell (Voorzitter, Baarn), Dhr. P. van den Berg (Amersfoort), Dhr.

Nadere informatie

informatie bijeenkomst locatieonderzoek stedelijk kompas

informatie bijeenkomst locatieonderzoek stedelijk kompas informatie bijeenkomst locatieonderzoek stedelijk kompas huisvesting verslaafde dak- en thuislozen 24 oktober 2012 Agenda 1 Opening en mededelingen, mevr. I. Joosen afdelingshoofd Welzijn en Samenleving

Nadere informatie

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Pagina 1 / 6 Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Veel gehoord en gelezen is dat inzet op leefbaarheid geen verantwoordelijkheid en kerntaak meer is van woningcorporaties. Handen

Nadere informatie

Verslag. Gebiedsschouw De Slinger

Verslag. Gebiedsschouw De Slinger Verslag Gebiedsschouw De Slinger Dat um /tij d Pl aats Re ferentie Projec tnum mer 90934 16 januari 2010/10.00 uur-12.30 uur Houten kmu/nkl/v/09.295 Aanleiding van de wijkschouw: De heer Mulder heet als

Nadere informatie

Overlast van meeuwen in de buurt, 2007 t/m 2013*, in procenten van alle Leidenaren

Overlast van meeuwen in de buurt, 2007 t/m 2013*, in procenten van alle Leidenaren 16 MEEUWENOVERLAST Meeuwen zorgen voor de nodige overlast in Leiden. Dit geldt vooral in het broedseizoen waarin meeuwen om hun kuikens te beschermen, lawaai maken en schijnaanvallen uitvoeren naar mensen.

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Geachte leden van de Raad,

Aan de gemeenteraad. Geachte leden van de Raad, POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Langestraat 24 Aan de gemeenteraad TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 10 juli 2014 H. Teussink UW BRIEF VAN UW KENMERK DOORKIESNUMMER (053)

Nadere informatie

Raadadviescommissie Bestuur BESLUITENLIJST

Raadadviescommissie Bestuur BESLUITENLIJST (17550\...) BESLUITENLIJST Datum : woensdag 10 september 2014 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : de heer J.G. van Maanen (commissievoorzitter), de heer H. Mulder (raadslid

Nadere informatie

Impuls klantprofielen kandidatenverkenner en grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling

Impuls klantprofielen kandidatenverkenner en grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Impuls klantprofielen kandidatenverkenner en grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling Programma Economie & Werk Portefeuillehouder J. Zoetelief Samenvatting Het ministerie

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding

gemeente Eindhoven Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5074 Inboeknummer Dossiernummer Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding Het tafelzilver is op, de tijd dat we ruim in

Nadere informatie

Hulpvragen Signs of Success

Hulpvragen Signs of Success Hulpvragen Signs of Success Signs of Success is een vragende benadering. Je probeert verandering bij de jongere en zijn netwerk op gang te brengen door vragen te stellen. In deze tool vind je een bonte

Nadere informatie

POLITIEKE MARKT APELDOORN 2015 VOORBEREIDENDE NOTITIE RAADSDEBAT VUURWERK EN EVALUATIE JAARWISSELING APELDOORN

POLITIEKE MARKT APELDOORN 2015 VOORBEREIDENDE NOTITIE RAADSDEBAT VUURWERK EN EVALUATIE JAARWISSELING APELDOORN POLITIEKE MARKT APELDOORN 2015 VOORBEREIDENDE NOTITIE RAADSDEBAT VUURWERK EN EVALUATIE JAARWISSELING APELDOORN 2014-2015 Voorzitter: E. Schmahl Secretaris: M. Stam Notulist: N. Knapen Onderwerp Consultatie

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

Raadsplein Velsen KORT VERSLAG VAN SESSIE 2 VAN 29 NOVEMBER 2012. Discussienota aanscherping lokaal coffeeshopbeleid Datum / nummer 29 november 2012 2

Raadsplein Velsen KORT VERSLAG VAN SESSIE 2 VAN 29 NOVEMBER 2012. Discussienota aanscherping lokaal coffeeshopbeleid Datum / nummer 29 november 2012 2 Raadsplein Velsen KORT VERSLAG VAN SESSIE 2 VAN 29 NOVEMBER 2012 Onderwerp Discussienota aanscherping lokaal coffeeshopbeleid Datum / nummer 29 november 2012 2 Voorzitter E.H. Zorgdrager Griffie M. Josemans

Nadere informatie

NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie NOTULEN Onderwerp : Raadscommissie Stadsontwikkeling d.d. 13 mei 2008 Aanwezigen : Mevrouw P. Bunte (voorzitter), de heer J.M. Hoogland (raadsgriffier), de heer R.K. Appers (HOP), mevrouw C.P.M. van t

Nadere informatie

1. Opening De plv. VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij dankt het wijkplatform voor de ontvangst.

1. Opening De plv. VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij dankt het wijkplatform voor de ontvangst. Verslag van de bijeenkomst van het PMV op 4 april 2013 bij wijkplatform Kraaihoek/Middenpolder vanaf 20.00 uur tot 21.20 uur. Aanwezig: De heer A. Rietveld, plv. voorzitter; De heer A.P.M.A.F. Bergmans,

Nadere informatie

Aanvalsplan Een leefbaar en veilig Oude Centrum

Aanvalsplan Een leefbaar en veilig Oude Centrum Aanvalsplan Een leefbaar en veilig Oude Centrum Foto: Pieter Musterd - (cc) - Flickr Het Oude Centrum is een wijk die de potentie heeft om zich te ontwikkelen tot een moderne en levendige centrumwijk.

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

1. Opening VERSLAG DORPENRONDE 2016 OUDESCHIP. Plaats: Dorpshuis Diggelschip Oudeschip Datum: 15 december 2016 Tijd:

1. Opening VERSLAG DORPENRONDE 2016 OUDESCHIP. Plaats: Dorpshuis Diggelschip Oudeschip Datum: 15 december 2016 Tijd: VERSLAG DORPENRONDE 2016 OUDESCHIP Plaats: Dorpshuis Diggelschip Oudeschip Datum: 15 december 2016 Tijd: 20.00 22.30 uur Aanwezig namens de gemeente Eemsmond Mevrouw M. van Beek, burgemeester De heer H.

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen over de Opleidingswinkel Salus

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen over de Opleidingswinkel Salus Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen over de Opleidingswinkel Salus Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De SP en

Nadere informatie

Welke opvangmogelijkheden zijn er in principe voor kinderen van inburgeraars?

Welke opvangmogelijkheden zijn er in principe voor kinderen van inburgeraars? INBURGERING EN KINDEROPVANG/VVE Welke opvangmogelijkheden zijn er in principe voor kinderen van inburgeraars? (1)Formele opvang onder de Wet kinderopvang (kinderen van 0-4 jaar) Onderscheid wordt gemaakt

Nadere informatie

Aanpak risicojeugd 18 tot 23 jaar in Amsterdam Nieuw-West

Aanpak risicojeugd 18 tot 23 jaar in Amsterdam Nieuw-West Inleiding Aanpak risicojeugd 18 tot 23 jaar in Amsterdam Nieuw-West Als portefeuillehouder Jeugd, zorg en welzijn in Amsterdam Nieuwe West wil ik heel bewust agenderen dat de groep jongeren of jongvolwassenen

Nadere informatie

No Emmeloord, 17 november Onderwerp. Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort

No Emmeloord, 17 november Onderwerp. Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort No. 348852-1 gemeente NOORDOOSTPOLDER Emmeloord, 17 november 2015. Onderwerp Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort Advies raadscommissie Hamerstuk voor de fracties van ONS,

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014.

Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014. 1 Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014. Aanwezig Bestuursleden T.P.P. Moors voorzitter x A.A. Keijman secretaris X J. Stuurman penningmeester X A. Kaiser 2 de secretaris X Raad van Toezicht C.

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619 Preadvies Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619 Onderwerp : Voorstel inzake Winkeltijdenverordening Loon op Zand 2013 Programma : 4. Economische

Nadere informatie

Politieke participatie

Politieke participatie 12 Politieke participatie De Tweede Kamerverkiezingen van 17 hebben voor grote verschuivingen gezorgd in Amsterdam. De uitkomsten van deze verkiezingen komen uitgebreid aan bod in dit hoofdstuk. Verder

Nadere informatie

Algemene beschouwingen 2014

Algemene beschouwingen 2014 Algemene beschouwingen 2014 Voorzitter, dit is de eerste begroting van deze bestuursperiode. De lijnen voor de komende vier jaar worden uitgezet. Voor onze fractie en deze fractievoorzitter is het ook

Nadere informatie

SEZO.SCHULDHULPVERLENING

SEZO.SCHULDHULPVERLENING SEZO.SCHULDHULPVERLENING Overzicht in financiën Aflossen van schulden Zelfstandig verder Schuldhulpverlening SEZO is de aanbieder van Maatschappelijke Dienstverlening in Amsterdam Nieuw-West. Inwoners

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft: Openbare vergadering van dinsdag 18 november 2014, locatie Raadzaal, aanvang 20:15 uur, einde 22:00 uur.

gemeente Eindhoven Betreft: Openbare vergadering van dinsdag 18 november 2014, locatie Raadzaal, aanvang 20:15 uur, einde 22:00 uur. gemeente Eindhoven Griffie Gemeenteraad, Behandeld door mw. I. van Dijk Telefoon (040) 238 24 07 Verzenddatum 11 december 2014 Verslag Commissie Economie en Mobiliteit Betreft: Openbare vergadering van

Nadere informatie

Pantar verbindt mensen met kansen op de arbeidsmarkt.

Pantar verbindt mensen met kansen op de arbeidsmarkt. Meedoen met werk Pantar verbindt mensen met kansen op de arbeidsmarkt. U werkt niet. Misschien heeft u nog nooit gewerkt. Of het wel geprobeerd maar dat ging mis. Dat kan allerlei redenen hebben. U heeft

Nadere informatie

Mirjam Sterk opent eerste Stagestraat in Amsterdam-Zuid. Dinsdag 11 maart uur Maasstraat - Hoofddorppleinbuurt

Mirjam Sterk opent eerste Stagestraat in Amsterdam-Zuid. Dinsdag 11 maart uur Maasstraat - Hoofddorppleinbuurt UITNODIGING - PERSBERICHT - PROGRAMMA Mirjam Sterk opent eerste Stagestraat in -Zuid Dinsdag 11 maart 10.00-11.30 uur - Stichting Nederland PERSBERICHT 5 maart 2014 Mirjam Sterk opent eerste in -Zuid (Locatie:

Nadere informatie

Vraag & Antwoord. De toetsingscriteria

Vraag & Antwoord. De toetsingscriteria Vraag & Antwoord De toetsingscriteria Hoe zijn de nu vastgestelde toetsingscriteria tot stand gekomen? Waarom wordt deze tussenstap, het vaststellen van de toetsingscriteria, genomen? Hoe is de veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Georganiseerd overleg Sector Defensie. G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail

Georganiseerd overleg Sector Defensie. G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail Georganiseerd overleg Sector Defensie G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail 0 bijlage(n) SOD/12.00413 briefnummer G.1.01 zaaknummer 13 juni 2012 datum

Nadere informatie

Donderdag 1 september a.s. om uur in de Raadzaal stadhuis. Agenda (versie 23 augustus)

Donderdag 1 september a.s. om uur in de Raadzaal stadhuis. Agenda (versie 23 augustus) Leiden, 23 augustus 2005 Aan de leden, Namens de voorzitter van de raadscommissie Sociale frastructuur nodig ik u uit voor een vergadering op Donderdag 1 september a.s. om 20.00 uur in de Raadzaal stadhuis.

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Kennismaking nieuwe rekenkamercommissie, rekenkamerrapport inzake privatisering Mariënhoeve, aandragen onderzoeksonderwerpen 2011 28 september 2010 Samenvattend verslag van de openbare

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wilhelminaplein d.d. 12 november 2015. 9 initiatiefnemers van evenementen, waarvan 7 vrijwilligers en 2 professionals

Informatiebijeenkomst Wilhelminaplein d.d. 12 november 2015. 9 initiatiefnemers van evenementen, waarvan 7 vrijwilligers en 2 professionals Gemeente Westland, Communicatie afdeling Planontwikkeling Informatiebijeenkomst Wilhelminaplein d.d. 12 november 2015 Bijeenkomst 17.30 uur Aanwezig: Astrid Feiter, procesbegeleider Anjalie Kishoen-Misier,

Nadere informatie

Meerjaren tegenbegroting SP- Venlo met alternatieven voor op de Programmabegroting Raadsvoorstel Een beter Venlo voor hetzelfde geld

Meerjaren tegenbegroting SP- Venlo met alternatieven voor op de Programmabegroting Raadsvoorstel Een beter Venlo voor hetzelfde geld Meerjaren tegenbegroting SP- Venlo met alternatieven voor 2015-2018 op de Programmabegroting Raadsvoorstel 2014-63 Een beter Venlo voor hetzelfde geld Voor u ligt de tegenbegroting van de SP- Venlo voor

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB (0162)

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB (0162) Aan de fracties van VVD en PvdA de heer A.J.H. Wijers, mevrouw C.P.W. Bode-Zopfi Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB d.bosmans@oosterhout.nl (0162) 48 91 03 Onderwerp Vragen ex art.

Nadere informatie

Peter Sep CC: Geachte leden van de raad,

Peter Sep CC: Geachte leden van de raad, pagina 1 van 1 Peter Sep Van: Verzonden: zaterdag 26 oktober 2013 11:43 Aan: CC: Raad nderwerp: Negeren zienswijze ntwerpbestemmingsplan Brettenzone Geachte leden van de raad, Uheeft 25 september 2013

Nadere informatie

Aan de fractie van Groenlinks Mevrouw F. Willighagen-Brand. Geachte mevrouw Willighagen,

Aan de fractie van Groenlinks Mevrouw F. Willighagen-Brand. Geachte mevrouw Willighagen, Aan de fractie van Groenlinks Mevrouw F. Willighagen-Brand Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

Onderwerp Vaststelling verordeningen artikel 12, eerste lid, WIJ, artikel 35, eerste lid, IOAW en artikel 35, eerste lid, IOAZ

Onderwerp Vaststelling verordeningen artikel 12, eerste lid, WIJ, artikel 35, eerste lid, IOAW en artikel 35, eerste lid, IOAZ Raadsvoorstel Agendapunt: 12 Onderwerp Vaststelling verordeningen artikel 12, eerste lid, WIJ, artikel 35, eerste lid, IOAW en artikel 35, eerste lid, IOAZ Datum voorstel 27 april 2010 Datum raadsvergadering

Nadere informatie

iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415

iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415 Registratiedatum:24A)972013 iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415 Titel/onderwerp: Beslissen over het initiatiefvoorstel 'Verbeteren omgeving Station Veiperpoorť Datum: 23 september 2013 Van:

Nadere informatie

Hoofdstuk 14 Meeuwenoverlast

Hoofdstuk 14 Meeuwenoverlast Hoofdstuk 14 Meeuwenoverlast Samenvatting Twee derde van alle Leidenaren geeft aan bij hen in de buurt overlast van meeuwen te hebben. Vergeleken met voorgaande jaren is vooral het aandeel bewoners dat

Nadere informatie

Ingekomen stuk D14. Datum uw brief nvt

Ingekomen stuk D14. Datum uw brief nvt Directie Inwoners Ingekomen stuk D14 Aan de raad van gemeente Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

Onderwerp: Vestiging opvanglocatie voor dak- en thuislozen met OGGZindicatie aan de Wilhelminastraat 10-12

Onderwerp: Vestiging opvanglocatie voor dak- en thuislozen met OGGZindicatie aan de Wilhelminastraat 10-12 Collegenota Onderwerp: Vestiging opvanglocatie voor dak- en thuislozen met OGGZindicatie aan de Wilhelminastraat 10-12 Reg.nummer: 2014/360708 1 Inleiding Het college zoekt een geschikte locatie voor de

Nadere informatie

Bijdrage Stadsbelang Utrecht Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2017

Bijdrage Stadsbelang Utrecht Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2017 Bijdrage Stadsbelang Utrecht Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2017 Utrecht, 1 juni 2017 C.H. Bos, fractievoorzitter Bijdrage Stadsbelang Utrecht Voorjaarsnota 2017 Pagina 1 Wordt Utrecht de Griekse

Nadere informatie

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering.

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering. CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE VERGADE- RING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN DATUM 23 juni 2016 AANWEZIG wnd. Voorzitter

Nadere informatie

Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg

Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Datum: 14 november 2017, 9.30 uur in het Gemeentehuis (kamer D1.03) te Leidschendam 1. Opening Agendapunt 4C en 6C worden

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE EXTRA THEMASESSIE RUIMTE, WONEN & ECONOMIE

VERSLAG VAN DE EXTRA THEMASESSIE RUIMTE, WONEN & ECONOMIE VERSLAG VAN DE EXTRA THEMASESSIE RUIMTE, WONEN & ECONOMIE opgesteld door : J. Betist datum vergadering : 19 mei 2015 Aanwezig Regioraadsleden en gemeenteraadsleden: mw. R. Alberts (SP, Amsterdam); Dhr.

Nadere informatie

51% 35% 6% 4% 3% Helemaal eens Eens Niet eens / niet oneens Oneens Helemaal oneens Weet niet / geen mening

51% 35% 6% 4% 3% Helemaal eens Eens Niet eens / niet oneens Oneens Helemaal oneens Weet niet / geen mening Resultaten peiling EnschedePanel Asiel en Integratie De vragenlijst bestond uit diverse stellingen. De meeste stellingen hadden betrekking op asielzoekers en/of vluchtelingen. Een aantal stellingen ging

Nadere informatie

Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september)

Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september) Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september) In de bijlage de ambtelijke beantwoording over hoe het proces tot een fusiemelding bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie NOTULEN Onderwerp : Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 7 november 2007 Aanwezigen : Dhr. C.C. Mertens (voorzitter), dhr. J.M. Hoogland (raadsgriffier) mevr. V.C.M. Stam-de Nijs (VVD), dhr.

Nadere informatie

Namens de gemeente Wethouder Johan Lalieu (vz) Karin Peeters (accountmanager Bedrijven; verslag)

Namens de gemeente Wethouder Johan Lalieu (vz) Karin Peeters (accountmanager Bedrijven; verslag) Verslag Betreft: Het Horecaoverleg Gemeente Maasgouw Van: Karin Peeters Onderwerp: Vergadering dd. 14 oktober 2015 Aanwezig: Namens bestuur Koninklijke Horeca Maasgouw: René Broen Luc van Engelen Nicole

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Ruimtelijke beleidsnotitie huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Ruimtelijke beleidsnotitie huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 13 september 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Ruimtelijke beleidsnotitie huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten Samenvatting

Nadere informatie

Voorzitter, Voorzitter dan de inhoud.

Voorzitter, Voorzitter dan de inhoud. Voorzitter, Ik wil graag beginnen met het bedanken van het college voor het beantwoorden van alle vragen. En wethouder de Wit heeft daarbij een extra compliment verdiend omdat hij op uitstekende wijze

Nadere informatie

mevrouw I. van Mulligen

mevrouw I. van Mulligen Verslag Vergadering van Commissie Onderzoek van de Rekening (COR) Vergaderdatum 17 februari 2016 Kenmerk Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer Mevrouw M. Hoogduin 070-4418161 Verslag

Nadere informatie

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl Datum 9 december 2014 Kenmerk 14015aWMOR / AvO Aan het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft Advies

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van commissie Economie en Omgeving op maandag 1 september 2008

Besluitenlijst van de vergadering van commissie Economie en Omgeving op maandag 1 september 2008 Besluitenlijst van de vergadering van commissie Economie en Omgeving op maandag 1 september 2008 Aanwezig: A. Tulmans, F. Verdonschot, P. Nouwen, J. op de Ven, M. Janssen-Tijssen, J. Lucassen, C. Verhaegh

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. 4. Besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2016, inclusief Lijst toezeggingen De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

BESLUITENLIJST. 4. Besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2016, inclusief Lijst toezeggingen De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. vormende raad (21525\...) BESLUITENLIJST Datum : donderdag 7 juli 2016 Tijd : aansluitend aan de Oordeelsvormende raad (23.40 uur) Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig Afwezig : de heer H.H.

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Jaar 2012 Publicatiedatum 2 november 2012 Agendapunt 19 Datum besluit B&W 2 oktober 2012 Onderwerp Instemmen met de hoofdlijnen

Nadere informatie

Motie van het raadslid Shahsavari-Jansen inzake de begroting voor 2015 (samenwerken met het leger tegen jeugdwerkloosheid).

Motie van het raadslid Shahsavari-Jansen inzake de begroting voor 2015 (samenwerken met het leger tegen jeugdwerkloosheid). Gemeenteraad 15 oktober 2014 1 oktober 2014 van het raadslid Shahsavari-Jansen inzake de begroting voor 2015 (samenwerken met het leger tegen jeugdwerkloosheid). Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

Nadere informatie

Stichting Jong Actief Trajecten

Stichting Jong Actief Trajecten Participatieladder Jong Actief Trede 6: Betaald werk Re-integratie Trede 5: Betaald werk met ondersteuning Re-integratie Trede 4: Onbetaald werk Sociale Activering / Dagbesteding Trede 3: Deelname georganiseerde

Nadere informatie

Samenvatting Kinderrechtenmonitor 2012 voor kinderen en jongeren

Samenvatting Kinderrechtenmonitor 2012 voor kinderen en jongeren Samenvatting Kinderrechtenmonitor 2012 voor kinderen en jongeren Het gaat goed met kinderen in Nederland. Uit onderzoeken blijkt dat Nederlandse kinderen in vergelijking met kinderen uit andere rijke landen

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

De wijk Zuidwest. Geachte voorzitter,

De wijk Zuidwest. Geachte voorzitter, Typ teksttyp teksttyp tekst Rabin S. Baldewsingh Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport 030 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitter van de commissie Samenleving

Nadere informatie

Transitieplan. 12 september 2013

Transitieplan. 12 september 2013 Transitieplan 12 september 2013 Situatie Oost-Groningen Hoog aantal Wsw-ers (3,5 x landelijk gemiddelde) Hoog aantal Wajongeren (2 x landelijk gemiddelde) Arbeidsparticipatie is laag (61% ten opzichte

Nadere informatie

B en W. nr d.d Onderwerp Brief aan de raad over ontwikkelingen in de huisvesting Maatschappelijke opvang 2012

B en W. nr d.d Onderwerp Brief aan de raad over ontwikkelingen in de huisvesting Maatschappelijke opvang 2012 B en W. nr. 12.0685 d.d. 3-7-2012 Onderwerp Brief aan de raad over ontwikkelingen in de huisvesting Maatschappelijke opvang 2012 Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. bijgaande brief aan de raad

Nadere informatie

Dialoog veehouderij Venray

Dialoog veehouderij Venray Dialoog veehouderij Venray aanbevelingen dialoog veehouderij gemeente Venray Datum 21 december 2016 Portefeuillehouder Martijn van der Putten Team RO Naam steller Jos Kniest De onderstaande aanbevelingen

Nadere informatie

NO DRUGS. Plan van aanpak drugsproblematiek

NO DRUGS. Plan van aanpak drugsproblematiek NO DRUGS Plan van aanpak drugsproblematiek Inleiding De gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal hebben het voornemen hun coffeeshops in 2009 te sluiten. Dit kan leiden tot negatieve effecten voor de illegale

Nadere informatie

voor 1-1-2013 en na 1-1-2013 Partner in gezond ondernemerschap

voor 1-1-2013 en na 1-1-2013 Partner in gezond ondernemerschap Starten als zelfstandig ondernemer vanuit de WW voor 1-1-2013 en na 1-1-2013 1 Partner in gezond ondernemerschap A Varrolaan 100, Utrecht P Postbus 85400, 3508 AK Utrecht T 088-0997 010 F 088-0997 099

Nadere informatie

Veiligheidsschouwen. in kleur. Overlast terugdringen door kleur te bekennen

Veiligheidsschouwen. in kleur. Overlast terugdringen door kleur te bekennen Veiligheidsschouwen in kleur Overlast terugdringen door kleur te bekennen Bewoners, ondernemers, politie en stadsdeel Amsterdam-Centrum werken samen aan het veiliger maken van de beroemdste buurten van

Nadere informatie

Nieuwe regels inlenen ZZP-ers

Nieuwe regels inlenen ZZP-ers Nieuwe regels inlenen ZZP-ers Het inlenen van ZZP-ers was tot voor kort door de belastingdienst enigszins vergemakkelijkt door het invoeren van de VAR, de Verklaring ArbeidsRelatie. Als er een VAR WUO

Nadere informatie

Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg

Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg 1. Is het de bedoeling dat de gemeente straks met iedere thuiswonende mens met een verstandelijke beperking,

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering Datum:

Voordracht voor de raadsvergadering Datum: Nummer Afdeling BD2011-004305 Voordracht voor de raadsvergadering Datum: 21-12-2011 Publicatiedatum Programma 4 Werk, Inkomen en Economie Agendapunt

Nadere informatie

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2 Tegenbegroting 2015 Inleiding Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de sociaal-democratie. In deze tegenbegroting 2015 vertaalt de PvdA Utrecht deze

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

Geachte inwoners en ondernemers van Amsterdam West, geacht dagelijks bestuur en raadsleden,

Geachte inwoners en ondernemers van Amsterdam West, geacht dagelijks bestuur en raadsleden, Financiële beschouwingen, begroting 2014 Stadsdeel Amsterdam West Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, 26 november 2013 Voorzitter, Geachte inwoners en ondernemers van Amsterdam West, geacht dagelijks

Nadere informatie

Advieslijst van de vergadering van de commissie Samenleving

Advieslijst van de vergadering van de commissie Samenleving Advieslijst van de vergadering van de commissie Samenleving Plaats: Gemeentehuis Deurne Datum: 7 december 2016 Tijd: 20:00 uur Aanwezig: J. Coppus, voorzitter; C. Hendriks, griffier; T. Schreurs, E. Coppus-Verhees,

Nadere informatie

Verslag van het tweede werkatelier Visie en bestemmingsplan Binnenstad Wijk bij Duurstede d.d. 6 december 2016

Verslag van het tweede werkatelier Visie en bestemmingsplan Binnenstad Wijk bij Duurstede d.d. 6 december 2016 Verslag van het tweede werkatelier Visie en bestemmingsplan Binnenstad Wijk bij Duurstede d.d. 6 december 2016 Aanwezig: Buro Waalbrug: W. Haans en G. Perenboom. Gemeente Wijk bij Duurstede: W. Kosterman,

Nadere informatie

: wethouder E.G. Mulder, wethouder L.J. Van Rij, mevrouw E. Rood en de heren E. Blanken en J. Littel.

: wethouder E.G. Mulder, wethouder L.J. Van Rij, mevrouw E. Rood en de heren E. Blanken en J. Littel. Verslag van de openbare vergadering van de commissie Inwonerszaken van donderdag 15 mei 2014 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje. Aanwezig Mede aanwezig Voorzitter Griffier Notuliste

Nadere informatie