informerende sessie Raadzaal uur uur M. Kilian mw. M. Hartkamp mw. M.A.P. Muiser (Verslagbureau Stan Verschuuren)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "informerende sessie Raadzaal 19.30 uur-21.05 uur M. Kilian mw. M. Hartkamp mw. M.A.P. Muiser (Verslagbureau Stan Verschuuren)"

Transcriptie

1 Verslag Soort vergadering Voorzitter Commissiegriffier Notulist informerende sessie Raadzaal uur uur M. Kilian mw. M. Hartkamp mw. M.A.P. Muiser (Verslagbureau Stan Verschuuren) Vergaderdatum 12 mei 2009 Aanwezig Voorts aanwezig Raadsleden: mw. M.A. Bos (lijst El Majdoubi)*, M. Daher (PvdA), J.W. Dunselman (CDA), M. el Majdoubi (lijst El Majdoubi), M. Göçmenoğlu (PvdA), Z. Güvenç (Lijst Güvenç), E.A. Koning (VVD), mw. F.C. Ligteringen (GroenLinks), R. Mauer (D66), H.H. Schouten (OOZ 81)*, W.A. Visser (VVD), mw. E.M. Zijlstra (OOZ'81), Portefeuillehouders: A. Baâdoud Mw M. Bijlsma *buitengewoon commissielid Opening / mededelingen De voorzitter opent de vergadering om uur en heet de aanwezigen en de luisteraars thuis van harte welkom, met name de heer El Majdoubi heet hij welkom. 2. Jan Rebelstraat 20, vrijstelling provincie De voorzitter licht het agendapunt toe. Voor de woonvoorziening voor dak- en thuislozen op het bedrijvencentrum BCO moet bij de provincie een verklaring van geen bezwaar tegen het afwijken van het bestemmingsplan voor het BCO worden aangevraagd. Het dagelijks bestuur heeft op 13 januari 2009 besloten, deze procedure in gang te zetten. Aan de deelraad wordt gevraagd, te besluiten een verklaring van geen bezwaar bij de provincie Noord-Holland voor de Jan Rebelstraat 20 aan te vragen. Mevrouw Zijlstra (OOZ 81) herinnert aan de toezegging van de portefeuillehouder over een korte notitie over de afspraken die met de ondernemers van het BCO zijn gemaakt voor het beheersplan. Die heeft de deelraad nog niet ontvangen. De heer Baâdoud (portefeuillehouder) laat het terstond uitdelen, blijkbaar is daarmee iets mis gegaan. Mevrouw Zijlstra (OOZ 81) vervolgt dat OOZ 81 van de burgers verontrustende geluiden heeft gehoord. Men is bang voor de drugsverslaafden. Zij mogen drugs op hun kamer gebruiken, maar zij moeten die ook ergens vandaan halen. Daarom zal OOZ 81 bij de meningvorming een amendement indienen dat in 2003 ook al is aangeboden. Dat gaat over de horecanota en het koffieshopbeleid. Twee koffieshops worden daarin veranderd in een koffieshop. De heer Mauer (D66) merkt op dat dit voorstel in de visie op het BCO past die recentelijk is behandeld. Bovendien gaat het om een maatschappelijk probleem waarvoor het bestuur een oplossing moet vinden. Er zijn echter grenzen aan wat een bedrijventerrein aan problematische instellingen kan opvangen. Hij erkent dat er ook een versterkende

2 Pagina 2 van werking uit kan gaan van instellingen die in de avonduren open zijn. Hij vraagt of er een visie is, los van een bestemmingsplan, op wat een bedrijventerrein aankan en wat er met de jongeren gaat gebeuren die ruimte op het terrein hebben. De heer Visser (VVD) is geschrokken van de zinnen die in het voorstel staan, zoals dat men bang is voor inbraken, overvallen, drugsgebruik en handel in drugs. Waarom is Osdorp de grootste opvangmogelijkheid geworden? Zijn er alternatieven, zoals per stadsdeel kleinschalige opvang? Bestaat er een wettelijke bevoegdheid om gele en rode kaarten uit te delen en kan het project worden gesloten als het mis zou gaan? De heer Güvenç (Lijst Güvenç) is benieuwd of de portefeuillehouder en zijn ambtenaren de zienswijzen naar behoren en voldoende beantwoord vinden. De heer Göçmenoğlu (PvdA) vraagt of de plannen voor de Volksbond passen binnen het perspectief voor het BCO. Kan de vergunning worden ingetrokken als de Volksbond niet aan de eisen kan voldoen? Als deze instelling binnen de visie past, is het dan mogelijk dat er soortgelijke initiatieven op het BCO gehuisvest kunnen worden? De heer Dunselman (CDA) vraagt naar de zin van deze sessie, omdat het zo goed als zeker is dat de plannen doorgaan. Zijn fractie maakt zich zorgen over de handhaving. Mevrouw Bos (Lijst El Majdoubi) heeft de indruk dat er goed toezicht zal zijn en dat er sancties mogelijk zijn, gelezen de notitie die is rondgedeeld. Zij denkt dat daar niet veel bezwaar tegen kan zijn. Als de mensen voor wie het bedoeld is op straat rondzwerven, veroorzaken zij veel meer overlast dan wanneer zij een eigen plek hebben waar het warm is en dat hun thuis is. Dit kan hen ertoe brengen om af te kikken of minder te gebruiken en er wordt hun op deze manier een mogelijkheid geboden om iets van hun leven te maken. Zij wil het project een kans geven, met de restrictie dat als het fout gaat, ze eruit gaan. De heer El Majdoubi (Lijst El Majdoubi) vraagt hoe hard de garantie is dat hard kan worden opgetreden tegen dealers. De heer Mauer (D66) vraagt of de portefeuillehouder met het eerste voorstel op blz. 5 van de zienswijzen meegaat om een nulmeting te houden en na een jaar een nieuwe meting te doen, zodat zichtbaar wordt hoe het met de ontwikkeling van de overlast gaat. In het memo van 9 februari jl. staat dat dit door de Volksbond wordt bijgehouden. Het lijkt hem zinvol om dit door een onafhankelijke instantie te laten meten. - dagelijks bestuur De heer Baâdoud (portefeuillehouder) biedt zijn excuses aan voor het feit dat de deelraad het memo niet op tijd heeft ontvangen. Hij antwoordt dat alle burgers voor dit soort activiteiten bang zijn, waar ze dan ook worden neergezet. Alle stadsdelen moeten een bijdrage leveren voor de opvang van deze mensen. Hij wijst erop dat het amendement dat wordt aangekondigd los hiervan staat, omdat het los staat van deze locatie en het hier niet over een koffieshop gaat, maar OOZ 81 is vrij om het in te dienen. Er is inderdaad een goede samenwerking met de ondernemers van het BCO. De visie is samen met hen opgesteld. Zij zitten in de commissie die dit traject begeleidt. Omdat het een bedrijventerrein is, is er een limiet gesteld. De Volksbond is de enige organisatie die daar wordt toegestaan. Een jongerencentrum is iets anders dan opvang voor verslaafden. Het bestemmingsplan staat niet alles grenzeloos toe en het accent ligt op bedrijven. Iedere bestemming moet passen binnen de veiligheid, de reuring en de uitstraling van het terrein. Het bedrijventerrein mag niet het afvalputje worden van allerlei activiteiten die men elders ongewenst vindt. In het perspectief is aangegeven wat de visie is en waar de mogelijkheden en kansen liggen met de verruiming van de grootschalige detailhandel (GDV) ten zuiden van het bedrijventerrein. De Volksbond past binnen het

3 Pagina 3 van perspectief en is vanaf het begin daarin meegenomen om de ondernemers en de vastgoedeigenaren niet te verrassen. De Volksbond ligt aan de noordkant en het midden is meer gericht op de perifere detailhandelsvestigingen (PDV) en op de lichtere industrie die binnen de milieuwetgeving past. Datgene wat er nu is, is het maximale wat het bedrijventerrein aankan. Er komt een nulmeting, de politie zal die doen. De afspraak met de Volksbond is dat het einde oefening is voor de mensen die de regels overtreden. In die afspraak passen de gele en rode kaarten. Als het na een jaar misgaat, worden de deuren gesloten. Daarover is geen discussie mogelijk. Er wordt dus niet getolereerd dat op straat wordt gedeald. Deze afspraak is ook gemaakt met de centrale stad. Het gaat om een maatschappelijk probleem dat men met elkaar moet dragen, daarbij is het belangrijk dat er grenzen worden getrokken. Onrust kan namelijk alleen worden weggehaald als de betrokkenen vanaf het begin meepraten, daarom zitten ze in de begeleidingscommissie. Daarin is alle ruimte om alle vragen beantwoord te krijgen. De heer Güvenç (Lijst Güvenç) is met name verontrust over de opmerking op blz. 3 dat alle zienswijzen inhoudelijk identiek zijn. Daarom vraagt hij of die zorgvuldig zijn behandeld. De heer Baâdoud (portefeuillehouder) antwoordt dat ze zorgvuldig zijn behandeld. De heer Göçmenoğlu (PvdA) vraagt of het juridisch mogelijk is om de vergunning in te trekken. De heer Baâdoud (portefeuillehouder) bevestigt dat. Op het moment dat de afspraken die in de vergunning staan opgenomen niet zijn nagekomen, is het mogelijk om de vergunning in te trekken. Dit staat ook in de korte notitie die is uitgedeeld. Hij vervolgt dat uiteindelijk de deelraad besluit of de Volksbond op het BCO kan worden gehuisvest door de provincie mee te delen geen bezwaar te hebben. Het dagelijks bestuur kan dus niet buiten de deelraad om van alles regelen. Hij beaamt de opmerking van mevrouw Bos dat deze mensen hulp nodig hebben en een kans moeten krijgen. - tweede termijn De heer Koning (VVD) vindt het antwoordt op de vraag over hoe de verslaafden aan hun drugs komen in het memo onbevredigend. Is het de bedoeling dat het dealen van harddrugs buiten een cirkel van een kilometer rond de Volksbond gedoogd wordt? De heer Baâdoud (portefeuillehouder) antwoordt dat het methadon en de harddrugs niet verhandeld mogen worden binnen een straal van een kilometer. Dit betekent dat de drugs niet in de buurt van de scholen komen. De afspraak is dat het methadon aan huis wordt geleverd en in huis wordt gebruikt. Er is dus geen grens waarbuiten de handel wordt toegestaan. De heer Koning (VVD) wijst erop dat er toch harddrugs moeten komen. Waar komt dat vandaan? De heer Baâdoud (portefeuillehouder) antwoordt dat meerdere partijen bij de verslaafdenopvang zijn betrokken, zoals de GGD. Het gebruik wordt in huis gereguleerd. Deze instellingen zijn gespecialiseerd in het zorgen voor voldoende aanvoer. Er wordt hier niet gedoogd. De heer Güvenç (Lijst Güvenç) vraagt of het BCO geen imagoprobleem krijgt vanwege de verslaafdenopvang en of de belangen niet tegenstrijdig zijn. De heer Baâdoud (portefeuillehouder) antwoordt dat het bestuur de verantwoordelijkheid heeft om het totale pakket in het stadsdeel te regelen en een balans te maken. De

4 Pagina 4 van voorzitter van de ondernemersvereniging BCO zit in de begeleidingscommissie. Daarom maakt hij zich als portefeuillehouder Economische Zaken geen zorgen over het BCO en ziet hij geen enkele belemmering voor de economische ontwikkeling van het BCO. Bovendien is het BCO het best beveiligde bedrijventerrein van Nederland. Het gaat erom dat er een levendig en goed ontwikkeld bedrijventerrein komt en dat er kan worden gewoond, gewerkt en ondernomen. Dit kan alleen door het probleem gezamenlijk op te pakken. De heer Visser (VVD) vraagt of Osdorp het eerste of het enige stadsdeel is met een verslaafdenopvang, of dat alle stadsdelen inderdaad meedoen. De heer Baâdoud (portefeuillehouder) antwoordt dat alle stadsdelen de opdracht hebben gekregen om dit maatschappelijke probleem met elkaar op te lossen. Dit dagelijks bestuur heeft voor de vestiging op het BCO gekozen. Als het had gewacht, was de opvang wellicht in een woonwijk gekomen en waren er andere problemen geweest. Sommige stadsdelen hebben al een of twee opvangmogelijkheden, andere moeten er nog naar zoeken. De voorzitter meldt dat dit onderwerp op 2 juni a.s. terugkomt bij het meningvormende deel. 3. Presentatie beleidsvisie werk en inkomen De voorzitter geeft het woord aan de portefeuillehouder voor een korte introductie. De heer Baâdoud (portefeuillehouder) deelt mee dat het dagelijks bestuur vanaf het begin heeft gesteld dat de lokale overheid niet zo veel middelen heeft om banen te creëren voor de bewoners van Osdorp. In Osdorp zijn ongeveer mensen afhankelijk van een bijstandsuitkering en het bestuur wil dat iedereen die kan, wordt geholpen richting werk. Daarom zal het alles op alles zetten om een platform te creëren voor alle partijen die met het scheppen van banen te maken hebben. Met verschillende partijen, zoals corporaties, DWI, UWV en Werkbedrijf, zijn allerlei acties uitgezet om deze groep aan het werk te krijgen. Het dagelijks bestuur is er trots op dat de beleidsvisie Werk en Inkomen in het stadsdeel wordt ingebed in het beleid. De overheid moet ervoor zorgen dat er gewoond, gewerkt, onderwezen en gerecreëerd wordt. De lokale overheid wil hierop beleid maken om de andere partijen te verleiden om de bewoners aan het werk te krijgen. Het is de bedoeling dat iedereen zich ervan bewust is dat degenen die kunnen, richting werk moeten met de kwaliteiten die zij hebben. Met sociale en maatschappelijk activeringsplaatsen (SAP en MAP) moeten mensen achter de geraniums vandaan worden gehaald. Voor mensen die werken maar net niet genoeg hebben en voor degenen die het niet lukt om aan het werk te komen, liggen er middelen op de plank bij DWI. Veel Osdorpers weten daar niet goed gebruik van te maken. Daarom worden er twee budgetmarkten georganiseerd, een voor de volwassenen en een voor de jongeren. Het stadsdeel wil maatwerk leveren aan de verschillende groepen en mensen. In Koers Nieuw West zijn verschillende projecten ingezet waarmee maatwerk mogelijk is. (Nb de stadsdelen in Nieuw West hebben vanaf 2006 op het gebied van economie en werkgelegenheid gezamenlijk opgetrokken. Dit betekent voor de fusie winst.) Zo is er het project Wonen en Werken in de Wijken voor jongeren die van school afkomen, omdat er geen stage- of leerwerkplek is. Daarnaast is er het project Effe Werken voor jongeren met een zogenaamd krasje, die niet op school zitten of aan het werk zijn en in aanraking zijn gekomen met politie en justitie en op straat hangen.

5 Pagina 5 van Onder de niet-uitkeringsgerechtigden (NUG ers) zit ook arbeidspotentie. Daar leeft de wil om te werken, maar de drempel is te hoog. Voor hen is de campagne gestart West werkt in de zorg, samen met Cordaan, de SIGRA-groep en verschillende zorginstellingen. Door het laagdrempelig te maken, is er veel interesse om een begin te maken. Het gaat daarbij om een nieuw dagritme, om uit huis te komen en om in contact te komen met andere mensen. Ook is er een project met sportscouts, omdat de combinatie van werk en iets betekenen voor de buurt en de jongeren in de buurt een positieve beeldvorming geeft naar de buren. In de ouderensalon worden mensen geprikkeld om enkele uren per dag iets te doen. Voor ligt de beleidsvisie Werk en Inkomen, waarin de lokale overheid stimulerend optreedt en een podium biedt voor de deskundigen op het gebied van werk en inkomen om mensen die aan de kant staan mee te krijgen. Ook in een economische recessie is het goed om deze mensen mee te nemen, zodat zij tegen de tijd dat de economie weer aantrekt, kunnen instromen. De jaarlijkse banenmarkt staat dit jaar gepland op 16 juni a.s. in de Meervaart. Daar worden de bewoners uit Nieuw West in contact gebracht met de ondernemers in Nieuw West. Doordat men de bedrijven kent, ligt de drempel daarvoor veel lager. - commissie De heer Mauer (D66) heeft alle waardering voor alle initiatieven die worden genomen, maar wat leveren die daadwerkelijk op? Wordt dat gemeten? Hij weet dat er projecten zijn om mensen te leren uit hun huis te komen en dat er projecten zijn voor mensen die maar een klein zetje nodig hebben om aan het werk te komen. Er wordt ingezet op het ontwikkelen van competenties, het beheersen van de taal en de vaardigheden om aan een baan te komen. Er is echter ook sprake van een mismatch. Wordt er niet te veel nadruk gelegd op het doen van een activiteit die uiteindelijk tot niets leidt en moet niet meer nadruk liggen op onderwijs, zodat mensen hoger kunnen instromen? Er zijn immers meer banen op hoger dan op lager niveau. Hij wijst op een tegenstrijdigheid in de notitie, op blz. 2 staat dat het inkomen in Osdorp onder het Amsterdamse gemiddelde ligt en op blz. 3 dat het erboven ligt. Mevrouw Ligteringen (GroenLinks) vindt het een prima stuk en een prima visie. Osdorpers zouden dankzij de Budgetmarkt meer gebruik maken van de voorzieningen. Welke voorzieningen zijn dat en hoe is dat gemeten? Ook vraagt zij hoe zij het toekomstige jongerenservicepunt moet zien. Wanneer is het er en wat is de functie in het kader van de fusie van de stadsdelen? De heer Koning (VVD) merkt op dat er pas negen maanden voor de verkiezingen een beleidsstuk Werk en Inkomen ligt. Hij vraagt wat er op het gebied van jeugdwerkloosheid is bereikt door het beleid van dit dagelijks bestuur. Hij mist in het beleidsstuk de harde gegevens, zowel over de jeugdwerkloosheid als de economische levensstandaard en of de resultaten zijn terug te voeren op het beleid van dit dagelijks bestuur. De heer Güvenç (Lijst Güvenç) vraagt of er onderzoek is gedaan naar de werkgelegenheid en de kansen in Osdorp als afgeleide van het stedelijke beleid en of daar gericht acties op zijn gezet. Hij noemt het voorbeeld dat er misbruik van voorzieningen zou worden gemaakt. Hoe verhoudt zich dat tot Osdorp? De heer Göçmenoğlu (PvdA) meldt dat de PvdA-fractie heel blij is met deze beleidsvisie. Zij ziet de noodzaak ervan zeker in. Arbeidsparticipatie is namelijk zeer belangrijk en alle initiatieven op dat vlak moeten gesteund worden. De afgelopen tijd is er veel gebeurd, blijkens de bijlage. Ook staat de huidige situatie in de notitie beschreven, een belangrijk uitgangspunt die als nulmeting kan worden gezien. Aan de hand van prestatie-indicatoren

6 Pagina 6 van moet in kaart worden gebracht welk resultaat is behaald met de initiatieven. Wat is de mening van de portefeuillehouder hierover? De PvdA-fractie is van mening dat er werk van werk moet worden gemaakt. De heer El Majdoubi (Lijst El Majdoubi) ziet de visie nog niet als beleid, ook al zitten er veel ideeën in. De visie geldt tot 2010, dat vindt hij jammer. Hij ziet graag op korte termijn de beleidsuitwerkingen, ook voor de langere termijn tot na dagelijks bestuur De heer Baâdoud (portefeuillehouder) antwoordt dat elk project met een bepaalde doelstelling wordt neergezet. Zo is het project Effe Werken in februari jl. gestart. Er zitten nu al 35 jongeren op dit traject, de afspraak is dat dit er 100 moeten worden. Voor Wonen en Werken in de Wijk is er al een wachtlijst. Voor de Budgetmarkt zijn nulmetingen gedaan. Daarbij is het van belang dat elke euro die bij DWI op de plank blijft liggen, door het stadsdeel ergens anders vandaan moet worden gehaald. Van de mensen die voor dergelijke subsidies in aanmerking komen, maken er nog geen 350 gebruik van. Geuzenveld heeft dit project overgenomen en inmiddels wil de wethouder voor de centrale stad een stedelijk aanpak van de Budgetmarkt in de stadsdelen uitvoeren, omdat er geld blijft liggen. Mevrouw Ligteringen (GroenLinks) vindt het een goed verhaal en vindt het nodig dat dit gebeurt. Zij vraagt naar de cijfers. De heer Baâdoud (portefeuillehouder) antwoordt dat er bij de eerste Budgetmarkt een nulmeting is gedaan en er daarna is gemeten. Hij kan die cijfers opsturen. De heer Mauer (D66) gaat het om de cijfers over echt betaald werk. In de notitie gaat het voornamelijk over stages, leerwerkervaring en maatschappelijk participatiebanen. Wat leveren deze cijfers aan echte banen op? De heer Baâdoud (portefeuillehouder) begrijpt de vraag. Van de 35 jongeren zijn er 5 op echt werk gezet. De projecten lopen nog maar kort en daarom is er nog geen effect te melden. Dit heeft ook te maken met de economische omstandigheden. Daarom is het doel van de projecten om de mensen klaar te stomen om naar echt werk door te stromen. Voor het niveau van de mensen die nog nooit hebben gewerkt bieden de projecten echt werk. Hij deelt niet de mening dat er alleen maar hoge banen in de omgeving zijn. Onder gunstige economische omstandigheden zijn er met name in de haven juist laagbetaalde banen. Het is belangrijk om voor jongeren meer te doen op het gebied van technische opleidingen en buurtscouts. Het is natuurlijk belangrijk om de jongeren op school te houden totdat zij hun kwalificatie hebben gehaald, maar het gaat vooral om de jongeren die momenteel buiten de boot dreigen te vallen. Het jongerenservicepunt wordt getrokken door de afdeling Welzijn. Daar worden alle activiteiten voor jongeren gebundeld. De producten vanuit Werk en Inkomen en alles wat te maken heeft met stages en leerwerkplekken worden daar naartoe gebracht. Mevrouw Postma trekt dit. Het dagelijks bestuur is het in deze periode gelukt om de partijen te verleiden en ze te interesseren om dit onderwerp op de agenda te zetten. De rest van de stad ziet hoe Nieuw West met maatwerk groepen mensen aan het werk probeert te krijgen. Dit dagelijks bestuur heeft wat meer aandacht aan dit punt geschonken dan voorgaande dagelijks besturen. Dat begint zijn vruchten af te werpen, doordat andere partijen een coalitie met het stadsdeel willen vormen. Dat is al winst. Zo heeft een woningcorporatie er baat bij dat de huurder aan het werk gaat en er structureel een inkomen is om de huur te betalen. De exacte cijfers hoeveel mensen werk hebben gevonden, kan hij niet geven.

7 Pagina 7 van Er is niet gekeken naar de werkgelegenheid, maar naar de verschillende groepen mensen in het stadsdeel. Het stadsdeel heeft die informatie en heeft daar geen onderzoek voor nodig. Er wordt met de mensen gepraat en op basis daarvan weet het stadsdeel wat er in de wijk gebeurt. Hij is erop tegen dat alles maar moet worden onderzocht, het is tijd om dingen te doen. De heer Güvenç (Lijst Güvenç) vindt dat er veel geld geïnvesteerd moet worden, bijna 3 miljoen, dat samen met twee andere stadsdelen moet worden gefinancierd. Wat krijgt men ervoor terug? Daarvoor moet de notitie statistisch onderbouwd worden. Dat versterkt het verhaal en de rechtvaardiging van alle inspanningen. De heer Daher (PvdA) merkt op dat allerlei projecten helpen met het versterken van EVC s (erkennen van verworven competenties). Dit is een sterk middel dat door DWI wordt gebruikt voor toekomstige banen voor jongeren of werkzoekenden. Hij mist de EVC s in de notitie. De heer Baâdoud (portefeuillehouder) beaamt dat het belangrijk is dat DWI werkt aan de EVC s. Het is belangrijk dat die ook door de werkgevers worden gebruikt. Hij wijst erop dat DWI gemiddeld per persoon gebruikt om deze aan het werk te krijgen. Het geld dat de stadsdelen inzetten is niets vergeleken met wat DWI inzet. Zo heeft het stadsdeel Effe Werken en Koers Nieuw West uitgezet en gefinancierd, maar heeft het later het geld weer teruggekregen van DWI. Dit betekent dat van de 3 miljoen 2,3 miljoen kan worden afgetrokken. Het gaat er niet om dat de stadsdelen zich op de borst kloppen, maar dat de diensten de deskundigheid in huis hebben en de stadsdelen weten waar de pijn zit. Het gaat erom dat men met maatwerk en verleiden verder komt. Mevrouw Zijlstra (OOZ 81) vraagt of het de portefeuillehouder bekend is dat de overheid ettelijke miljoenen heeft vrijgemaakt om jongeren aan het werk te helpen. De heer Baâdoud (portefeuillehouder) antwoordt dat hij daar juist op anticipeert. Het Rijk heeft geld vrijgemaakt om de jeugdwerkloosheid tegen te gaan, om in de EVC s te investeren en om iedereen in beweging te krijgen. Vanuit de Amerikaanse mentaliteit gezien is het vreemd dat er in Nederland nog zo veel mensen aan de kant staan. Ook met lager gekwalificeerd werk kunnen mensen namelijk een stapje vooruitkomen. De heer Koning (VVD) merkt op dat de situatie in Amerika heel anders is. Daar moet men gewoon werken omdat er minder uitkeringen worden gegeven. Dat is niet te vergelijken. De heer Baâdoud (portefeuillehouder) vervolgt dat de nulmeting belangrijk is om te kunnen meten of projecten zin hebben. Dat wordt dus gedaan. Koers Nieuw West loopt tot Hij gaat ervan uit dat het wordt ingebed in beleid door de fusie van de drie stadsdelen. DWI is nu bezig met participatiecentra in de wijken. Dit betekent dat de banen naar de mensen worden gebracht, als de mensen niet naar de banen gaan. Zo komt er op de dinsdagmarkt een banenkraam te staan. 4. Presentatie Nieuwe Kansen Nieuw West De heer Baâdoud (portefeuillehouder) geeft een korte inleiding. Nieuwe Kansen Nieuw West is een expertisecentrum dat met de drie stadsdelen, DWI en UWV wordt gebruikt. Met een helikopterview wordt van daaruit bekeken wat de ambtenaren in de drie stadsdelen over het hoofd zien. - presentatie Mevrouw Bijlsma geeft een presentatie over Nieuwe Kansen Nieuw West (NKWN). De uitgebreide sheets worden uitgedeeld. Zij vertelt dat portefeuillehouder Baâdoud voorzitter is van de stuurgroep, dat mevrouw Postma er ook aan deelneemt, dat de drie stadsdelen daarin participeren en dat Nieuwe Kansen Nieuw West daaraan verantwoording aflegt. Zij

8 Pagina 8 van legt uit wat Nieuw Kansen Nieuw West is en licht activiteiten toe die zojuist al door de portefeuillehouder zijn belicht, zoals EVC, banenmarkt en de West Werkt Campagne. In het kader van de fusie van de stadsdelen komt de discussie over NKNW aan de orde. NKNW en de stuurgroep bereiden zich erop voor om te laten zien wat de kansen van NKNW na de fusie zijn. Zij komt er later op terug. - commissie Mevrouw Bos (Lijst El Majdoubi) mist een doelgroep, de mensen met een beperking en met name de jonge mensen met een beperking. Zij is erop tegen dat deze jonge mensen een uitkering krijgen, terwijl zij een normale baan zouden kunnen krijgen. Mevrouw Bijlsma antwoordt dat NKNW zich tot nu toe beperkte tot de leeftijdscategorie boven de 23 jaar. De Wajongpopulatie komt terug in de participatiecentra, daar vormt zij een van de belangrijkste aandachtspunten. Daar moet bekeken worden hoe die groep binnengehaald kan worden en mee kan liften op de activiteiten binnen het stadsdeel en binnen DWI. Zij beaamt dat deze groep onderbelicht wordt. Mevrouw Bos (lijst El Majdoubi) wijst erop dat een miljoen gehandicapte Amerikanen werk hebben gevonden in de ICT toen de werkloosheid op zijn hoogst was. Misschien kan daarbij worden aangesloten. De heer Koning (VVD) vindt het een prima initiatief en is blij dat Schiphol op een andere manier wordt belicht dan als vervuiler, namelijk als een grote werkgever. De heer Göçmenoğlu (PvdA) vraagt of er voldoende aanbod is van trajecten. DWI weet dat Koers Nieuw West in 2010 stopt. Betekent dit dat dan alle initiatieven stoppen omdat er geen financiering meer is, of wordt er iets anders geregeld? Mevrouw Bijlsma antwoordt dat er goed naar het aanbod moet worden gekeken en dat er voor moet worden gezorgd dat het aanbod goed in beeld komt. Daaraan wordt binnen de participatiecentra gewerkt. Er is voldoende aanbod, maar dat moet goed op de vraag aansluiten. De heer Baâdoud (portefeuillehouder) vult aan dat NKNW door de drie stadsdelen wordt gefinancierd. Als zij één stadsdeel worden, kunnen de drie geldstromen doorlopen. In Koers Nieuw West zitten de middelen voor projecten. Dat is de kop erbovenop. Die houdt in 2010 op. De projecten moeten namelijk ingebed worden in beleid. Vanuit de wijkenaanpak, waarin de wijkeneconomie en de werkgelegenheid zit, zijn er andere middelen. Op dat punt maakt hij zich geen zorgen over de projecten in de toekomst. Mevrouw Bijlsma vult aan de EVC s zijn geadopteerd door twee vrouwencentra en mede gefinancierd worden door DWI. Dit is een mogelijkheid om het structureel te beleggen. Die kant moet en kan het opgaan. De heer Güvenç (Lijst Güvenç) vraagt zich af hoe men als werkzoekende door de bomen het bos kan zien. Hij is de draad kwijt. De heer Baâdoud (portefeuillehouder) antwoordt dat het allemaal maatwerk is, voor elke persoon is er een richting die hij op moet gaan. Men heeft met verschillende mensen te maken van verschillend niveau en met verschillende interesses, daarom zijn er verschillende projecten nodig. Geprobeerd wordt om de mensen die nu nog binnen zitten, buiten te krijgen in de richting van de activiteiten. Het belangrijkste wat wordt gedaan, is ervoor zorgen dat de projecten op elkaar aansluiten en een doorgeefluik worden. Als een bewoner aan het werk is gegaan, bespaart dat DWI geld, daarom betaalt DWI ook. Mevrouw Bijlsma vult aan dat bij de ontwikkeling van projecten altijd wordt bekeken wat er is, vervolgens worden zaken die al bestaan op elkaar afgestemd. Soms zijn er nuances nodig om de doelgroep die men wil bereiken ook te bereiken. Daarom zijn er soms

9 Pagina 9 van aanpassingen in het project nodig. Iedere groep heeft namelijk een bepaalde manier van werven en een bepaalde manier van aandacht nodig. De voorzitter dankt voor de presentatie. 5. Sluiting De voorzitter sluit het informerende gedeelte om uur.

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a A4a Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden : M. v.d. Wiel : mw. H. Tjon-Kwan-Paw : mw. C. de Boer, D66/OZO; A. Bottse, VVD, A. Butt, CU; mw. A. Carr, PvdA; mw. M. Arnhem, PvdA; W. Eggink,

Nadere informatie

Informerende sessie Raadzaal 19.30-21.00 uur B. Rosier mw. N. Smit mw. M. Schoenmaker (MKW secretariaatsservices)

Informerende sessie Raadzaal 19.30-21.00 uur B. Rosier mw. N. Smit mw. M. Schoenmaker (MKW secretariaatsservices) Verslag Soort vergadering Voorzitter Commissiegriffier Notulist Informerende sessie Raadzaal 19.30-21.00 uur B. Rosier mw. N. Smit mw. M. Schoenmaker (MKW secretariaatsservices) Vergaderdatum 14 oktober

Nadere informatie

Besluitvorming Raadzaal 22.20 uur - 23.22 uur E.R. Vos mw. N. Smit mw. M.A.P Muiser / Verslagbureau Stan Verschuuren

Besluitvorming Raadzaal 22.20 uur - 23.22 uur E.R. Vos mw. N. Smit mw. M.A.P Muiser / Verslagbureau Stan Verschuuren Verslag Soort vergadering Voorzitter Commissiegriffier Notulist Besluitvorming Raadzaal 22.20 uur - 23.22 uur E.R. Vos mw. N. Smit mw. M.A.P Muiser / Verslagbureau Stan Verschuuren Vergaderdatum 24 maart

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 5 juli 2006 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering van

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

Vastgesteld verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 31 maart 2009

Vastgesteld verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 31 maart 2009 Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden Portefeuillehouder Afwezig Verslag : mw. M. Tiggelaven (plv. vz) : mw. A. Jhinkoe-Rai : mw. A. Alcántara/PvdA, mw. M. Arnhem/PvdA, mw. A. Carr/PvdA,

Nadere informatie

INFORMATIEVE RAAD 13 FEBRUARI 2014

INFORMATIEVE RAAD 13 FEBRUARI 2014 INFORMATIEVE RAAD 13 FEBRUARI 2014 Notulen van de vergadering Voorzitter: de heer M.G.F. Tokkie Griffier: de heer H. Nubé Tevens aanwezig: mevrouw F. Polsbroek (PvdA), de heer N. Portegijs (PvdA), de heer

Nadere informatie

Verslag van de openbare avondvergadering van de raadscommissie Stad en Ruimte, gehouden op 08 februari 2011 in de raadzaal te Utrecht.

Verslag van de openbare avondvergadering van de raadscommissie Stad en Ruimte, gehouden op 08 februari 2011 in de raadzaal te Utrecht. Verslag van de openbare avondvergadering van de raadscommissie Stad en Ruimte, gehouden op 08 februari 11 in de raadzaal te Utrecht. 5 Aanwezig: Afwezig: Verslag: de voorzitter, dhr. N.J. Verschuure, de

Nadere informatie

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Papendrecht, gehouden op 7 november 2002, aanvang 19.30 uur. Aanwezig: De heer C.J.M. de Bruin, burgemeester, voorzitter; De dames

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 12 NOVEMBER 2009 OM 19.30 UUR. AGENDA Blz.

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 12 NOVEMBER 2009 OM 19.30 UUR. AGENDA Blz. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 12 NOVEMBER 2009 OM 19.30 UUR AGENDA Blz. Opening 1. Verslag van de raadsvergadering van 1 oktober 2009 307 2. Burgerinitiatief 'voorlichting

Nadere informatie

Aanwezig t.b.v. agendapunt 5: de heer H. Holterman en mevrouw D. Bruin.

Aanwezig t.b.v. agendapunt 5: de heer H. Holterman en mevrouw D. Bruin. Notulen van de openbare vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 7 december 2005 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen:

Nadere informatie

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR VAN 7 DECEMBER 2006 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: Mw. I. van Hasselt Dhr. A. van Eil Leden: Dhr. H. Haarhuis PvdA Dhr. F.

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

R 21 september 2009/1

R 21 september 2009/1 R 21 september 2009/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 21 september 2009 om 20.06 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Afwezig: Notuliste:

Nadere informatie

11 Begroting Economische Zaken

11 Begroting Economische Zaken 11 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het

Nadere informatie

Voorts aanwezig: dhr M.A.E. Calon (gedeputeerde), dhr D.P. Sennema (secretaris), dhr M.C. Postma (Verslagbureau Groningen, verslag).

Voorts aanwezig: dhr M.A.E. Calon (gedeputeerde), dhr D.P. Sennema (secretaris), dhr M.C. Postma (Verslagbureau Groningen, verslag). Verslag van de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid en Wonen, gehouden op woensdag 1 december 2004 van 14.00 tot 16.40 uur in de Blauwe Zaal (C319) van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

INFORMATIEVE RAAD 28 MEI 2015

INFORMATIEVE RAAD 28 MEI 2015 INFORMATIEVE RAAD 28 MEI 2015 Notulen van de vergadering Voorzitter: de heer K. de Haan Griffier: de heer H. Nubé Tevens aanwezig: de heer J. van Loenen (PvdA), mevrouw F. Polsbroek (PvdA), de heer N.

Nadere informatie

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken.

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken. Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 04 juni 2008 van 17.45 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr.

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR AGENDA 1. Installatie burgemeester Horselenberg 2. Verslag raadsvergadering 22 september 2005 3. Benoemen

Nadere informatie

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling Hermans ment. Ik zeg toe dat ik haar zowel over de IB-groep als over het herontwerp en de verhuizing zal informeren. Ik meen dat wij overeenstemming hebben op het punt van de computers in het onderwerp

Nadere informatie

Uitval project Door!

Uitval project Door! Uitval project Door! Uitval project Door! mevrouw drs. T. Rietveld P. van Daal PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant mei 2007 Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER:

CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER: algemeen overleg/armoede- en schuldenbeleid d.d. 27 november 2013/SZW blz. 1 CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER: Armoede- en schuldenbeleid Desgewenst kunt u correcties in de weergave van uw

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Neppérus

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Neppérus 33836 Personen- en familierecht Nr. 5 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 29 juli 2014 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Coöperatie Limburgse Zorgboeren

Coöperatie Limburgse Zorgboeren Verslag ontwikkeltafel (OT) Maastricht d.d. 24 april 2015, 13.30 uur - 16.00 uur OT Vervoer 1 Locatie: Informatiecentrum Belvédère, Boschstraat 24, 6211 AX Maastricht Aanwezig: Zorgaanbieders John Hoofs

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert 21501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 305 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 maart 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste

Nadere informatie

y Raad van Lelystad 2013 N 1

y Raad van Lelystad 2013 N 1 y Raad van Lelystad 2013 N 1 NOTULEN van de informele bijeenkomst van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 16 april 2013 in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig zijn: de heer

Nadere informatie