Besluitvorming Raadzaal uur uur E.R. Vos mw. N. Smit mw. M.A.P Muiser / Verslagbureau Stan Verschuuren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluitvorming Raadzaal 22.20 uur - 23.22 uur E.R. Vos mw. N. Smit mw. M.A.P Muiser / Verslagbureau Stan Verschuuren"

Transcriptie

1 Verslag Soort vergadering Voorzitter Commissiegriffier Notulist Besluitvorming Raadzaal uur uur E.R. Vos mw. N. Smit mw. M.A.P Muiser / Verslagbureau Stan Verschuuren Vergaderdatum 24 maart 2009 Aanwezig Afwezig Raadsleden: A. Bos (GroenLinks), mw. E. Brouwer (PvdA), M. Daher (PvdA), P.I.G. van Grol (VVD), Z. Güvenç (Lijst Güvenç), M. Göçmenoğlu (PvdA), P. Harkema (OOZ 81), A.J.M. van Heijningen (CDA), M. Kilian (PvdA), E.A. Koning (VVD), J.J. Kooter (CDA), mw. F.C. Ligteringen (GroenLinks), R.J. Mauer (D66), B.H.G. Rosier (CDA), G.W.G. van Rijsewijk (PvdA), H. Sahmi (PvdA), F.G. Siegel (VVD), E. Spijker (PvdA), M.G. Vermaak (PvdA), W.A. Visser (VVD), O. Yildirim (PvdA), mw. E.M. Zijlstra (OOZ'81) Portefeuillehouders: A. Baâdoud, C.J.M. Steeman, mw. M.W.H. Teuling * buitengewoon commissielid Raadsleden: mw. N. Bougharda, M. el Majdoubi (Lijst El Majdoubi) Portefeuillehouders: mw. M. Postma 22. Opening/agendavaststelling 5 De voorzitter opent de vergadering om uur. De agenda wordt vastgesteld. 23. Mededelingen 10 Mevrouw Teuling (portefeuillehouder) deelt mee dat mevrouw Postma ziek is. De voorzitter meldt dat mevrouw Bougharda en de heer El Majdoubi afwezig zijn. 24. Ingekomen stukken De voorzitter meldt dat nummer 3 is opgevraagd. 25. Mondelinge vragen De heer Spijker (PvdA) vraagt hoe Osdorp meer in zonnetje kan worden gezet. Het Parool besteedt in de rubriek over de stadsdelen niet altijd aandacht aan alle stadsdelen en de berichten over Osdorp zijn vaak saai te noemen. Ook ontstaat er soms een negatief beeld. Kan het dagelijks bestuur de pr meer stimuleren? Mevrouw Teuling (portefeuillehouder) antwoordt dat de rubriek Amsterdam Kort de verantwoordelijkheid van Het Parool is. Het stadsdeel stuurt persberichten. Vaak worden interessante berichten niet overgenomen, maar pr-zaken meestal wel. Sinds kort wordt de digitale nieuwsbrief naar het mailadres van de rubriek gestuurd en wordt deze makkelijker

2 Pagina 2 van letterlijk overgenomen. Vaak wordt de aandacht van journalisten gevraagd voor belangrijke zaken, maar het is aan de journalist om daar aandacht aan te besteden. De heer Spijker (PvdA) vindt het antwoord van de portefeuillehouder duidelijk. Hij stelt de vraag ook aan de deelraad. Er gebeurt veel positiefs, maar hij heeft het idee dat er te weinig in de media komt. De heer Van Grol (VVD) vertelt dat de VVD toevallig een super fractiedag heeft gehad. Daar waren twee journalisten, een van de Telegraaf en een van Het Parool. Volgens de journalist van Het Parool moet het nieuws alle lezers in Amsterdam interesseren en dan kom je snel op negatief nieuws. De gemiddelde lezer zou positief nieuws minder interessant vinden. Hij vindt het echter niet aan de VVD-fractie om de portefeuillehouder te steunen. Mevrouw Teuling (portefeuillehouder) weet niet waarom niet. De heer Van Grol (VVD) antwoordt dat zij zo goed is dat zij geen steun nodig heeft. Mevrouw Teuling (portefeuillehouder) stelt voor dat de fractievoorzitters de wekelijkse knipselkrant krijgen die het dagelijks bestuur altijd krijgt. De heer Spijker (PvdA) merkt op dat de daktuinen in de stedelijke vernieuwingsgebieden zijn gepresenteerd als opgetilde groengebieden, maar vaak betegeld worden opgeleverd. Worden die meegeteld in de groenpercentages in de bestemmingsplannen en kan er een hard punt van worden gemaakt, of is dit niet zo en is de invulling aan de corporaties? Mevrouw Teuling (portefeuillehouder) antwoordt dat een dakterras in het bestemmingsplan niet de bestemming groen heeft, maar wonen. In de erfpachtuitgifte staat bij projecten met daktuinen vaak dat het gaat om woningen met tuin. Zij heeft het gevoel dat bij sommige projecten een ander beeld in de folders en op de site wordt gezet, dan in de werkelijkheid is terug te vinden. Zij zal dit in de stuurgroep van 26 maart 2009 met de woningcorporatie aankaarten, omdat die actief moet informeren hoe een en ander in elkaar zit. In het Zuidwestkwadrant is het groen op het parkeerdak achter de supermarkt ingezaaid. Daar is de belofte nagekomen. Zij heeft geen indicatie dat dit op andere plekken niet gebeurt. 26. Klimaatplan Mevrouw Ligteringen (GroenLinks) dient vier moties in, deels namens andere partijen Motie klimaatplan 1 Mevrouw Ligteringen (GroenLinks) meldt dat deze motie wordt ingediend door de fracties van GroenLinks, CDA, PvdA en D66 en mede is ondertekend door OOZ 81. De motie vormt een aanscherping op de vorige ronde en vraagt om het klimaatbeleid, met name het CO 2 -beleid onderdeel te laten zijn van alle beleidsplannen die een raakvlak met CO 2 hebben. Mevrouw Postma heeft gezegd dat zij er positief tegenoverstond, maar dit is niet omgezet in een toezegging. De motie is niet alleen op het dagelijks bestuur gericht, maar ook op het stadsdeel en de deelraadsleden, want het denken over CO 2 -beleid moet bij iedereen worden verinnerlijkt. Mevrouw Teuling (portefeuillehouder) vindt de motie sympathiek. De enige opmerking die zij heeft, is dat de term relevant door iedereen anders kan worden ingevuld en tot spraakverwarring kan leiden. Mevrouw Ligteringen (GroenLinks) denkt aan sloop/nieuwbouwplannen, groenvoorzieningen et cetera. Zij beaamt dat de term tot spraakverwarring kan leiden. De voorzitter leest de motie voor. 2

3 Pagina 3 van Motie klimaatplan 2 De voorzitter leest de motie voor. Mevrouw Ligteringen (GroenLinks) meldt dat deze motie wordt ingediend door de fracties van GroenLinks, CDA, PvdA, D66 en mede is ondertekend door OOZ 81. Daarin wordt gevraagd om een jaarlijkse evaluatie van het klimaatbeleid of van alles wat daar betrekking op heeft, om dit beleid op die manier onderdeel te laten zijn van de beleidscyclus en te controleren wat er allemaal is gebeurd. Mevrouw Teuling (portefeuillehouder) lijkt het een goed plan. De heer Van Grol (VVD) meldt dat de VVD-fractie altijd sterk voor monitoren is. Hij vraagt hoe hij het hier moet zien. Gaat het om monitoren van de doelstellingen in het klimaatplan? Daarin staan namelijk algemene normen en omschrijvingen, maar die zijn niet SMART geformuleerd. Mevrouw Ligteringen (GroenLinks) is het met de gemaakte opmerking eens. Door te evalueren mag men hopen dat er snel een goed systeem van monitoren komt. Door te evalueren kan in de gaten worden gehouden of en wat er gebeurt, zodat men weet wat er aangepakt wordt. Monitoren is een complex verhaal, daarop wachten is niet zinvol. De heer Van Grol (VVD) kan zich hierin vinden na de toelichting van GroenLinks. Motie klimaatplan 3 De voorzitter leest de motie voor. De motie is ondertekend door de fracties van GroenLinks, OOZ 81, PvdA en D66. Mevrouw Ligteringen (GroenLinks) merkt op dat in het plan zelf staat dat de ambities van de woningcorporaties niet bijzonder te noemen zijn, terwijl dit elders wel het geval is. Zij noemt enkele voorbeelden waar corporaties bezig zijn met een renovatieproject waar 2000 m² aan zonnecollectoren wordt aangelegd, of waar honderden woningen van zonnecollectoren worden voorzien. Zij vraagt aan het dagelijks bestuur om bij de woningcorporaties en de energieleveranciers aan te dringen om dit soort zaken ook in Osdorp te realiseren. Mevrouw Teuling (portefeuillehouder) is teleurgesteld over deze motie, omdat de manier waarop zij volgens de motie tot iets moet komen niet haar manier is. De basis van het klimaatplan is het beperken van het energiegebruik. In de bestaande bouw wordt dit gedaan door te isoleren. Zonnepanelen vormen een aanvulling daarop en zijn de vervolgstap. In Nieuw-West-verband is afgesproken om gezamenlijk te werken aan CO 2 - reductie in de woningbouw. Op 2 april a.s. wordt er een miniconferentie gehouden met woningcorporaties om dit concreet te maken. Het doel is om een werkgroep te formeren die met een concreet uitwerkingsprogramma komt om bij de stedelijke vernieuwing daadwerkelijk iets aan CO 2 -reductie te doen, met de nadruk op nieuwbouw, maar ook in bestaande bouw. Slotervaart trekt dit en Osdorp sluit zich daarbij aan. Zij is ertegen om daarnaast als Osdorp met de corporaties in overleg te treden, maar maakt liever gezamenlijk afspraken in Nieuw-West- of Parkstadverband. Mevrouw Ligteringen (GroenLinks) wijst erop dat in Slotervaart al een aantal projecten loopt. Zij pleit ervoor daarbij aan te sluiten. Mevrouw Teuling (portefeuillehouder) leest dat zij per project in discussie moet gaan. Zij wil in de werkgroep met de corporaties bekijken hoe de CO 2 -reductie voor Osdorp concreet kan worden gemaakt. Als zij de motie op die manier kan vertalen, kan zij zich daarin vinden. De heer Güvenç (Lijst Güvenç) vraagt of de motie als ondersteuning in de gesprekken kan worden meegenomen. 3

4 Pagina 4 van Mevrouw Teuling (portefeuillehouder) antwoordt dat het om de vraag gaat hoe letterlijk zij de motie moet nemen, want dan moet zij over zonnecollectoren met de corporaties praten. Als zij ruimte krijgt om in gezamenlijkheid acties te ondernemen, heeft zij er geen probleem mee. De heer Siegel (VVD) vraagt of de concrete afspraken uit de motie moeten. Mevrouw Ligteringen (GroenLinks) gaat overleggen met de indieners van de motie. De heer Güvenç (Lijst Güvenç) vraagt mevrouw Ligteringen of het om een resultaatplicht gaat of om een inspanningsplicht van de corporaties. Mevrouw Ligteringen (GroenLinks) antwoordt dat de deelraad corporaties niets kan verplichten, maar alleen kan stimuleren. De heer Güvenç (Lijst Güvenç) valt over de term concrete afspraken. Gaat het om het aantal plaatsingen van energiezuinige toepassingen of om inspannen en onderzoeken? Mevrouw Ligteringen (GroenLinks) gaat het om het onderzoeken. De heer Kilian (PvdA) merkt op dat zonnecollectoren en windenergie als voorbeelden worden genoemd. Het gaat om een heel scala aan concrete maatregelen die een woningcorporatie bij bepaalde projecten kan nemen. De indieners willen in het algemeen benadrukken dat in gesprekken rond concrete projecten zorg en aandacht wordt besteed aan CO 2 -uitstoot verminderende maatregelen. De heer Güvenç (Lijst Güvenç) vraagt of de heer Kilian resultaten verwacht of inspanningen. De heer Kilian (PvdA) wil dat CO 2 -reductie bij ieder project op de agenda komt te staan en dat er concrete afspraken over gemaakt kunnen worden. De heer Van Grol (VVD) merkt op dat als de motie wordt uitgebreid tot alle maatregelen die CO 2 -uitstoot kunnen verminderen, ook kernenergie kan worden toegevoegd. De heer Kilian (PvdA) beaamt dat dit politiek zou kunnen, maar volgens hem is het de vraag of het politiek correct is. Mevrouw Teuling (portefeuillehouder) wordt door de opmerking van de heer Van Grol bevestigd in haar notie om de motie ontraden. De heer Spijker (PvdA) brengt in dat de verwachting is dat de energierekeningen tussen nu en tien jaar hoger zullen zijn dan de huurrekeningen. In dat licht is het verstandig dat corporaties voor de huurwoningen maatregelen nemen om de energiekosten omlaag te brengen. Daarvoor zijn er allerlei technieken in de markt, van isoleren tot zonnecollectoren. Voorop staat dat het niet vrijblijvend is om de energiehuishouding van de bestaande voorraad aan het lot over te laten, maar dat er maatregelen moeten worden genomen om de CO 2 -uitstoot en het energieverbruik te verminderen. Om die reden heeft de PvdA-fractie de motie ondertekend. De heer Van Heijningen (CDA) vindt de motie sympathiek als het om samenwerking gaat. Dan gaat het om overleg, maar voor concrete afspraken is meer gezag nodig. Dat heeft het stadsdeel niet. In die zin is zijn fractie het met de reactie van het dagelijks bestuur eens. In de huidige versie zal zijn fractie de motie niet steunen, als er staat: in overleg te treden en te stimuleren om tot afspraken te komen, zal zijn fractie de motie wel steunen. De heer Harkema (OOZ 81) zegt dat zijn fractie voor is, gezien de terugverdientijd van bepaalde onderdelen zoals zonnecollectoren. Dat kan in de toekomst worden meegenomen. De heer Mauer (D66) vindt dat het gelet op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de corporaties vanzelfsprekend moet zijn dat zij hiermee zelf aan de slag gaan, maar zij doen dat niet. Het stadsdeel kan niet dwingen maar wel stimuleren. Zijn fractie zal de motie steunen, maar de motie moet voor het dagelijks bestuur niet averechts werken. 4

5 Pagina 5 van Daarom moet de motie het commitment van de deelraad hebben en het dagelijks bestuur steunen om met de corporaties in overleg te treden. De heer Spijker (PvdA) noemt een punt waarom het van belang is dat de corporaties er iets aan doen, anders hebben zij namelijk een reden om de woningen over tien jaar te slopen, omdat ze dan niet voldoen aan de eisen van die tijd. Motie 1 is interessant, omdat die het slopen een stuk ingewikkelder maakt. Deze motie moet worden gezien als een aanvulling daarop, om het beleid nog concreter te maken. Mevrouw Teuling (portefeuillehouder) meent dat de genoemde redenen juist aangeven dat de focus moet liggen op de energiebesparende maatregelen, zeker in de bestaande bouw. Daar is veel te winnen. De tweede stap moet bestaan uit de energieopwekkende middelen. De tweede stap mag niet ten kosten gaan van de eerste. Daarom heeft zij ruimte nodig. De heer Spijker (PvdA) reageert dat in de tekst met energiezuinige toepassingen ook de traditionele middelen als het extra isoleren worden bedoeld, maar er zijn ook andere technieken om tot een betere energiehuishouding te komen, zoals stadsverwarming en warmteopslag in de grond. De heer Van Grol (VVD) zegt dat de VVD-fractie de motie niet heeft ondertekend. Zij kan zich in de strekking vinden, maar het begint een taalkundig spelletje te worden. Hij stelt voor dat de indieners de tekst aanpassen in de geest van de portefeuillehouder. De voorzitter schorst de vergadering voor dit doel van uur tot uur De voorzitter heropent de vergadering en leest het gewijzigde dictum voor: besluit, het dagelijks bestuur op te dragen met woningcorporaties en energieleveranciers in overleg te treden en te stimuleren, om te komen tot energiebesparende voorzieningen en technieken, opdat het verbruik van fossiele brandstoffen en de CO 2 -uitstoot kan worden teruggedrongen. Mevrouw Teuling (portefeuillehouder) kan zich daarin vinden. De heer Siegel (VVD) vraagt aan de portefeuillehouder of deze afspraak niet al in Parkstadverband is gemaakt. Mevrouw Teuling (portefeuillehouder) antwoordt dat er wel afspraken op energiegebied zijn gemaakt, maar niet zo concreet om CO 2 -uitstoot terug te dringen door allerlei nieuwe technieken en energiezuinige toepassingen. Motie klimaatplan 4 De voorzitter leest de motie voor. De motie is ondertekend door de fracties van GroenLinks en OOZ 81. Mevrouw Ligteringen (GroenLinks) merkt op dat de Osdorper Binnenpolder-Zuid al verschillende keren ter sprake is gekomen. Het belang is al benoemd. Hier wordt een extra argument gegeven om het veenweidelandschap te laten bestaan en, ervoor te zorgen dat het waterpeil niet daalt. De motie roept het dagelijks bestuur op om dit nog een keer onder de aandacht van het hoogheemraadschap te brengen. De heer Steeman (portefeuillehouder) ontraadt de motie in deze strekking. Het besluit van het hoogheemraadschap lijkt redelijk onomkeerbaar. Hij heeft bij de behandeling van het bestemmingsplan Osdorperweg en bij de presentatie van de Tuinen van West toegezegd een keer in kaart te brengen hoe het besluit is genomen en welke stappen door Osdorp zijn gezet om de argumenten van de deelraad onder de aandacht te brengen en, aan het hoogheemraadschap te vragen in hoeverre die bij het besluit zijn betrokken. 5

6 Pagina 6 van Het dagelijks bestuur wacht niet op een motie die niet is uit te voeren, want dat maakt het dagelijks bestuur ongeloofwaardig. De heer Harkema (OOZ 81) meent dat de portefeuillehouder precies zegt wat in de motie wordt gevraagd, namelijk dat hij het hoogheemraadschap vraagt of het zich realiseert wat de gevolgen zijn van het besluit en of de ideeën daarover zijn meegenomen. De heer Steeman (portefeuillehouder) wil het laatste wel doen, maar de crux zit in het heroverwegen van het besluit. Hij herhaalt zijn toezegging. Mevrouw Ligteringen (GroenLinks) stelt voor te overwegen te veranderen in over te halen. De heer Steeman (portefeuillehouder) vraagt of het dagelijks bestuur op pad wordt gestuurd om een besluit te laten heroverwegen dat reeds in alle lagen die het besluit moeten bekrachtigen, is genomen. Daar heeft het dagelijks bestuur geen zin is. Het is wel van mening dat de deelraad adequaat geïnformeerd dient te worden wanneer welk besluit is genomen en of daarbij de argumenten van Osdorp in de besluitvorming zijn betrokken. De heer Güvenç (Lijst Güvenç) leest dat het dagelijks bestuur alsnog naar het hoogheemraadschap gaat om een nieuw argument in te brengen. De heer Steeman (portefeuillehouder) reageert dat het de vraag is of het een nieuw argument is en het niet bekend was bij het hoogheemraadschap, en of men nadat een besluit in alle lagen is genomen nog met een nieuw argument moet komen. Het hoogheemraadschap kan ook zeggen dat het stadsdeel daar eerder mee had moeten komen. De heer Kilian (PvdA) begrijpt dat de portefeuillehouder in ieder geval de consequenties van het genomen besluit onder de aandacht zal brengen. Hij kan daarmee leven, omdat in de hoofden het besluit dan zal worden heroverwogen. De heer Van Heijningen (CDA) stemt niet voor de motie om de formele reden dat de deelraad er niet over gaat. Bovendien wijst hij op het plaatje op blz. 2 van de Tuinen van West. Als het peil niet wordt verlaagd, komt er water op te staan. Inhoudelijk wordt men gedwongen om iets aan het peil te doen, om landbouw en land in stand te houden. Mevrouw Ligteringen (GroenLinks) heeft goed naar de portefeuillehouder geluisterd en trekt namens de indieners de motie in. De heer Harkema (OOZ 81) voegt eraan toe dat de portefeuillehouder dan wel zijn toezegging gestand moet doen. De heer Steeman (portefeuillehouder) zal netjes informeren. Besluit Motie 1 De voorzitter stelt vast dat zonder hoofdelijke stemming de motie met algemene Motie 2 De voorzitter stelt vast dat zonder hoofdelijke stemming de motie met algemene Gewijzigde motie 3 6

7 Pagina 7 van De voorzitter stelt vast dat zonder hoofdelijke stemming de motie met algemene 27. Initiatiefvoorstel jongerenparticipatie Programma van eisen accountantscontrole Benoeming leden stichtingbestuur openbaar onderwijs De heer Harkema (OOZ 81) heeft een stemverklaring. Zijn fractie heeft zich druk gemaakt over dit punt, omdat zij absoluut niet weet welke affiniteit de kandidaten met het onderwijs hebben en zij dus niet weet waarom voor de benoeming moet worden gestemd. Daarom verzoekt zij om in het vervolg meer gegevens te sturen. Zijn fractie zal wel voor stemmen. De heer Güvenç (Lijst Güvenç) is genoodzaakt tegen te stemmen, omdat er een naam op de lijst staat zonder toelichting. Hij heeft het idee dat sommige mensen een bepaald deel van de samenleving vertegenwoordigen en niet de hele samenleving. De heer Harkema (OOZ 81) zal toch voor stemmen, omdat de mensen zijn voorgedragen door het stichtingbestuur en dat ernaar heeft gekeken. De voorzitter stelt vast dat het voorstel wordt aangenomen met één stem tegen van de heer de heer Güvenç van de Lijst Güvenç. 30. Openbaar onderwijs stichting westelijke tuinsteden jaarrekening De heer Harkema (OOZ 81) heeft een stemverklaring. Bij de informerende ronde heeft zijn fractie een vraag gesteld over de verschillende afschrijvingstermijnen van de apparatuur en de inventaris en het onder één bedrag plaatsen van beide. Daarop is geen antwoord gekregen. Toch vindt zijn fractie het belangrijk dat de jaarrekening wordt aangenomen. Hij betreurt het dat de termijn voor de beantwoording is overschreden. De voorzitter meent dat er antwoord op is gegeven. Mevrouw Teuling (portefeuillehouder) zegt dat de raad niet voor deze opmerkingen is bedoeld, maar de commissie. Het dagelijks bestuur heeft gezegd dat het derden niet kan dwingen om informatie snel te leveren. Het is bovendien niet ongebruikelijk dat de post afschrijvingen met verschillende afschrijvingen gevuld is. Het dagelijks bestuur heeft toegezegd het bedrag te zullen preciseren, maar zij vindt het overdreven om hiervan zo'n punt te maken. De heer Harkema (OOZ 81) reageert dat het statement duidelijk is. Hij had het schriftelijk antwoord voor de besluitvorming verwacht. 7

8 Pagina 8 van Openbaar onderwijs stichting westelijke tuinsteden begroting De voorzitter sluit het openbare deel om uur en vraagt het publieke de zaal te verlaten. 325 De voorzitter, E.R. Vos de raadsgriffier, mw. P. Terlien 8

De voorzitter opent de vergadering om 19.45 uur.

De voorzitter opent de vergadering om 19.45 uur. Verslag Soort vergadering Voorzitter Commissiegriffier Notulist Informerende sessie Raadzaal 19.30-21.00 uur B. Rosier mw. N.S. Smit T. van der Aart (MKW secretariaatsservices) Vergaderdatum 22 april 2008

Nadere informatie

Informerende sessie Raadzaal 19.30-21.00 uur B. Rosier mw. N. Smit mw. M. Schoenmaker (MKW secretariaatsservices)

Informerende sessie Raadzaal 19.30-21.00 uur B. Rosier mw. N. Smit mw. M. Schoenmaker (MKW secretariaatsservices) Verslag Soort vergadering Voorzitter Commissiegriffier Notulist Informerende sessie Raadzaal 19.30-21.00 uur B. Rosier mw. N. Smit mw. M. Schoenmaker (MKW secretariaatsservices) Vergaderdatum 14 oktober

Nadere informatie

Informerende sessie raadzaal 19.30-20.50 B.H.G. Rosier mw. N. S. Smit mw. W.L. Walkate (MKW secretariaatsservices)

Informerende sessie raadzaal 19.30-20.50 B.H.G. Rosier mw. N. S. Smit mw. W.L. Walkate (MKW secretariaatsservices) Verslag Soort vergadering Voorzitter Commissiegriffier Notulist Informerende sessie raadzaal 19.30-20.50 B.H.G. Rosier mw. N. S. Smit mw. W.L. Walkate (MKW secretariaatsservices) Vergaderdatum 19 februari

Nadere informatie

Meningvormende sessie Raadzaal 19.30 21.30 uur E.R. Vos mw. N. Smit mw. T. van der Aart (MKW secretariaatsservices)

Meningvormende sessie Raadzaal 19.30 21.30 uur E.R. Vos mw. N. Smit mw. T. van der Aart (MKW secretariaatsservices) Verslag Soort vergadering Voorzitter Commissiegriffier Notulist Meningvormende sessie Raadzaal 19.30 21.30 uur E.R. Vos mw. N. Smit mw. T. van der Aart (MKW secretariaatsservices) Vergaderdatum 16 september

Nadere informatie

informerende sessie Raadzaal 19.30 uur-21.05 uur M. Kilian mw. M. Hartkamp mw. M.A.P. Muiser (Verslagbureau Stan Verschuuren)

informerende sessie Raadzaal 19.30 uur-21.05 uur M. Kilian mw. M. Hartkamp mw. M.A.P. Muiser (Verslagbureau Stan Verschuuren) Verslag Soort vergadering Voorzitter Commissiegriffier Notulist informerende sessie Raadzaal 19.30 uur-21.05 uur M. Kilian mw. M. Hartkamp mw. M.A.P. Muiser (Verslagbureau Stan Verschuuren) Vergaderdatum

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede

Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede VERSLAG RAADSVERGADERING 23 oktober 2012 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Voorzitter Griffier de heer G.K. Swillens mevrouw M.A.C.

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG RAADSVERGADERING 16 november 2010 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Voorzitter Griffier Leden VVD CDA SP GroenLinks PvdA PCG

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 Aan deze openbare besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van het door provinciale staten vastgestelde verslag bevat de formele besluitvorming

Nadere informatie

Informerende sessie Raadzaal 19.30-21.20 uur P.I.G. van Grol mw. N. Smit M. Schoenmaker (MKW secretariaatsservices)

Informerende sessie Raadzaal 19.30-21.20 uur P.I.G. van Grol mw. N. Smit M. Schoenmaker (MKW secretariaatsservices) Verslag Soort vergadering Voorzitter Commissiegriffier Notulist Informerende sessie Raadzaal 19.30-21.20 uur P.I.G. van Grol mw. N. Smit M. Schoenmaker (MKW secretariaatsservices) Vergaderdatum 16 december

Nadere informatie

openbare raadsvergadering en voorbereidende vergadering raadzaal, Pierebaan 3 te Monnickendam

openbare raadsvergadering en voorbereidende vergadering raadzaal, Pierebaan 3 te Monnickendam GemeenteWATERLAND Besluitenlijst openbare raadsvergadering en voorbereidende vergadering Vergadering gehouden op: 26 maart 2015 Tijd: 19.30 uur Locatie: raadzaal, Pierebaan 3 te Monnickendam Aanwezigen

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Overname aandelen BIGA BV 19 mei 2015 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffiemedewerker

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Duurzaam Bouwen 13 december 2011 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider mevrouw W.A.J. Kosterman

Nadere informatie

Gemeenteraad Landsmeer

Gemeenteraad Landsmeer Gemeenteraad Landsmeer BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING VAN 04 december 2014 Voorzitter Raadsgriffier Aanwezige raadsleden Afwezige raadsleden Aanwezige collegeleden A.N. Nienhuis C.B.H. Heusingveld N.H.W.

Nadere informatie

De voorzitter opent de vergadering Afwezig zijn de heer El Majdoubi en de heer Bos zijn verhinderd.

De voorzitter opent de vergadering Afwezig zijn de heer El Majdoubi en de heer Bos zijn verhinderd. Verslag Soort vergadering Voorzitter Commissiegriffier Notulist Sessie Raadzaal 19.00-23.40 uur E.R. Vos/M. Kilian mw. N. Smit MKW secretariaatsservices Vergaderdatum 4 november 2008 Aanwezig Afwezig Raadsleden:

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Aanwezig: M. Sahinturk (CDA), A. van Zeeland (CDA), J. Hendriks (CDA), M. Thijssen (CDA), C. Angevaren (VVD), L. van Heeswijk (VVD), R. Gertsen

Nadere informatie

AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015

AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015 AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015 Aanwezig de leden: Tevens aanwezig: Afwezig: Rollingswier (voorzitter), De Boer (GroenLinks), Gilissen (VVD), Schipper (SP), Van Waveren (CDA), Haage (PvdA), Bos

Nadere informatie

2. Presentatie Puccinimethode

2. Presentatie Puccinimethode Verslag Soort vergadering Voorzitter Commissiegriffier Notulist Informerende sessie raadzaal 19.30-21.10 uur B.H.G. Rosier Mw. M. Hartkamp M. Kuiper / Verslagbureau Stan Verschuuren Vergaderdatum 7 april

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West Bezoekadres Pieter Calandlaan 1 Amsterdam Postbus 2003 1000 CA Amsterdam Telefoon 14 020 Verslag Open Raad besluitvormende sessie 14 september 2010 Verslag van de besluitvormende sessie, stadsdeel Nieuw-West

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Notitie Kansen voor starters 1 april 2008 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffiemedewerker

Nadere informatie

2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 5 november 2015 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG RAADSVERGADERING 10 maart 2015 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Voorzitter Griffier de heer T.R. Poppens mevrouw M.A.C. van

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn Datum: 30 januari 2014 Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis te Exloo Aanvang: 21.35 uur Sluiting: 23.00 uur

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West Bezoekadres Pieter Calandlaan 1 Amsterdam Postbus 2003 1000 CA Amsterdam Telefoon 14 020 Verslag commissie B Raadszaal 15 september 2011 Aanwezig Raadsgriffier Notulist Deelraadsleden Buitengewoon commissieleden

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg: 16 juli 2015 Nummer: 15009898 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 3 juli 2015 van 9.35 tot 17.39

Nadere informatie

Kort verslag. 7. Wabo-projectbesluit bouw zorgkliniek aan de Schipholweg (023) (2013/23263) Besluit: conform

Kort verslag. 7. Wabo-projectbesluit bouw zorgkliniek aan de Schipholweg (023) (2013/23263) Besluit: conform Kort verslag Datum: raadsvergadering 21 maart 2013 1. Vragenuur De vragen gesteld door de fractie D66 inzake provinciale herverdeling worden beantwoord door burgemeester Schneiders De vragen gesteld door

Nadere informatie

de heer W.W.J. Janssen (GroenLinks) de heer W.G. Smit (BurgerBelangen Nu) de heer J. Fraters, Nieuwe Schakel mevrouw W.

de heer W.W.J. Janssen (GroenLinks) de heer W.G. Smit (BurgerBelangen Nu) de heer J. Fraters, Nieuwe Schakel mevrouw W. VERSLAG RAADSVERGADERING 1 juli 2014 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Voorzitter Griffier de heer T.R. Poppens mevrouw M.A.C. van

Nadere informatie

De heer Ververs (Waternet): We komen er niet nu pas achter, maar nu maken we plannen om de problemen terug te dringen.

De heer Ververs (Waternet): We komen er niet nu pas achter, maar nu maken we plannen om de problemen terug te dringen. Verslag Soort vergadering Voorzitter Commissiegriffier Notulist Informerende sessie Raadzaal 19.30-21.15 uur P.I.G. van Grol mw. N. Smit MKW secretariaatsservices Vergaderdatum 18 november 2008 Aanwezig

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg 6 november 2015 Nummer 15015913 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 6 november 2015 van 9.20 tot 19.57

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Formulier vragen raadslid/ fractiemedewerker aan college of burgemeester

Formulier vragen raadslid/ fractiemedewerker aan college of burgemeester Formulier vragen raadslid/ fractiemedewerker aan college of burgemeester Schriftelijke vragen van een raadslid of fractiemedewerker aan het college of de burgemeester ingevolge artikel 35 van het Reglement

Nadere informatie

GEWIJZIGD. A. In artikel 13, tweede lid wordt gewijzigd zodat het komt te luiden als volgt:

GEWIJZIGD. A. In artikel 13, tweede lid wordt gewijzigd zodat het komt te luiden als volgt: Voordracht aan Provinciale Staten GEWIJZIGD van Presidium Vergadering December 2014 Nummer 6740 Onderwerp Wijziging Reglement van orde voor de vergaderingen van Provinciale Staten, e.a. 1 Ontwerpbesluit

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren Van: de raadsgriffier Datum: 28 mei 2008 I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, R. ter Braak, website-beheer, infranet-beheer, raadsgriffier en

Nadere informatie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie CONCEPT - NOTULEN Onderwerp: Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 6 juli 2011 Aanwezigen: Mevrouw A.M. Valent-Groot (voorzitter), de heer H. Wijnveen (wnd. Raadsgriffier), de heer A.C. van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder A. bevoegd gezag : de directeur of zijn/haar vervanger B. School :

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West Bezoekadres Pieter Calandlaan 1 Amsterdam Postbus 2003 1000 CA Amsterdam Telefoon 14 020 Verslag Raad raadszaal 21 december 2011 Aanwezig Raadsgriffier Deelraadsleden Leden dagelijks bestuur Voorzitter:

Nadere informatie

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes Nr. Onderwerp Besluit Algemene Zaken Aanwezig: H.J. Al (vz), A. Smit-de Ridder(VLW), H. Mak (SP), J.N. Stevens(GL),

Nadere informatie

Raadsvergadering 22.30-23.15 uur B. Rosier/ P. van Grol/E. Vos/A. Bos mw. P. Terlien mw. M. Keur-de Wit (MKW secretariaatsservices)

Raadsvergadering 22.30-23.15 uur B. Rosier/ P. van Grol/E. Vos/A. Bos mw. P. Terlien mw. M. Keur-de Wit (MKW secretariaatsservices) Verslag Soort vergadering Voorzitter Commissiegriffier Notulist Raadsvergadering 22.30-23.15 uur B. Rosier/ P. van Grol/E. Vos/A. Bos mw. P. Terlien mw. M. Keur-de Wit (MKW secretariaatsservices) Vergaderdatum

Nadere informatie

Raadadviescommissie Bestuur BESLUITENLIJST

Raadadviescommissie Bestuur BESLUITENLIJST (17550\...) BESLUITENLIJST Datum : woensdag 10 september 2014 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : de heer J.G. van Maanen (commissievoorzitter), de heer H. Mulder (raadslid

Nadere informatie

Informerende sessie Raadszaal 19.30-22.59 uur M. Kilian (agendapunt 1 t/m 5), P.l.G. van Grol Mw. M. Hartkamp, mw. N. Smit

Informerende sessie Raadszaal 19.30-22.59 uur M. Kilian (agendapunt 1 t/m 5), P.l.G. van Grol Mw. M. Hartkamp, mw. N. Smit Verslag Soort vergadering Voorzitter Commissie griffier en Loco griffier Notulist Informerende sessie Raadszaal 19.30-22.59 uur M. Kilian (agendapunt 1 t/m 5), P.l.G. van Grol Mw. M. Hartkamp, mw. N. Smit

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014.

Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014. 1 Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014. Aanwezig Bestuursleden T.P.P. Moors voorzitter x A.A. Keijman secretaris X J. Stuurman penningmeester X A. Kaiser 2 de secretaris X Raad van Toezicht C.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie Voorzitter: dhr. J.A. van Eck Griffie: mw. A.J. van Wees (locogriffier) Leden: Mw.

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

Raadsvergadering 15 maart 2012 MOTIES AANVAARD VERWORPEN INGETROKKEN

Raadsvergadering 15 maart 2012 MOTIES AANVAARD VERWORPEN INGETROKKEN Raadsvergadering 15 maart 2012 MOTIES AANVAARD 1 ste Onderwerp indiener M110136/1 PvdD plastic draagtassen M110136/5 SLO Duurzame energie opwekking M110136/5 SP Kunst en cultuur in de wijk Motie VOD SP

Nadere informatie

Zienswijze op concept woonvisie 2015 2020

Zienswijze op concept woonvisie 2015 2020 Zienswijze op concept woonvisie 2015 2020 Meppel, 7-7-2015 Geacht college, De Huurdersvereniging Meppel heeft als belanghebbende de concept woonvisie 2015 2020 van u ontvangen. Waarvoor onze hartelijke

Nadere informatie

mevrouw W.A.J. Kosterman (waarnemend portefeuillehouder) mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw W.A.J. Kosterman (waarnemend portefeuillehouder) mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Aankoop aandelen BIGA en toekomst Sociale Werkvoorziening 17 november 2015 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede

Nadere informatie

: 12 november 2013, stadhuis Grave, raadszaal : Gemeenteraad

: 12 november 2013, stadhuis Grave, raadszaal : Gemeenteraad Verslag Onderwerp : Besluitenlijst van de raadsvergadering van 12 november 2013 Datum, tijd & locatie Bestuursorgaan : 12 november 2013, stadhuis Grave, raadszaal : Gemeenteraad Aanwezig : dhr. W.T.H.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadsvergadering

Besluitenlijst van de raadsvergadering Besluitenlijst van de raadsvergadering Datum: 23 april 2015 Opening: 20:00 uur Sluiting: 22:22 uur Agendapunt Onderwerp 1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur en meldt

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Kennismaking nieuwe rekenkamercommissie, rekenkamerrapport inzake privatisering Mariënhoeve, aandragen onderzoeksonderwerpen 2011 28 september 2010 Samenvattend verslag van de openbare

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen op donderdag 20 december 2001. mevrouw M. Vos-Kroeze, voorzitter

Verslag van de vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen op donderdag 20 december 2001. mevrouw M. Vos-Kroeze, voorzitter 1 Verslag van de vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen op donderdag 20 december 2001 Aanwezig: mevrouw M. Vos-Kroeze, voorzitter namens Groen Drimmelen: de heren A. van Oosterhout en

Nadere informatie

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Vaststelling beleidsdoelen concept Cultuurnota en daarnaast Implementatie subsidieregeling combinatiefuncties 17 november 2009 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

De heer Öztürk (PvdA): Voorzitter. Bij de stemmingen onder punt 3, over de begroting van Economische Zaken, houd ik onze motie op stuk nr. 27 aan.

De heer Öztürk (PvdA): Voorzitter. Bij de stemmingen onder punt 3, over de begroting van Economische Zaken, houd ik onze motie op stuk nr. 27 aan. Mededelingen stemmingen Ik verzoek de leden, hun plaatsen in te nemen. Voor wij gaan stemmen, geef ik als eerste het woord aan de heer Öztürk van de Partij van de Arbeid, die een wijziging wil doorgeven

Nadere informatie

1. Voorlopige agenda en opzet van de dag.

1. Voorlopige agenda en opzet van de dag. Drieëntwintigste Algemene Vergadering CNV Onderwijs op woensdag 30 mei 2012 te Driebergen 1. Voorlopige agenda en opzet van de dag. In tijd ziet de AV op 30 mei er ongeveer als volgt uit: 09.00 uur - 10.00

Nadere informatie

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011)

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Datum : donderdag 25 november 2010, 19.00 uur Aanwezig : Annemarie Reintjes, voorzitter Bertus Damen en Michèl Post (bewonersvereniging

Nadere informatie

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging.

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging. Statuten Zoals vastgesteld door het Congres bijeen op 16 december 1990 te Wageningen; waarna verleden in een akte houdende de oprichting van de vereniging, op 4 januari 1991 te Amsterdam; en voor het laatst

Nadere informatie

drs. E.G.H. Dijk MPM, griffier

drs. E.G.H. Dijk MPM, griffier Gemeen te WAT E RLAN D Besluitenlijst openbare raadsvergadering Vergaderingen gehouden op: 7 november 2013 Tijd: 19.30 uur Locatie: raadzaal, Pierebaan 3 te Monnickendam Aanwezigen raadsvergadering: Raadsleden:

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Discussienota Windenergie 6 september 2011 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffier mevrouw

Nadere informatie

Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST

Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST (14592\...) Datum : donderdag 24 mei 2012 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : mevrouw P. van Kuilenburg (GBN), de heer

Nadere informatie

Overzicht en stemmingsuitslagen bij moties Novelle op Herzieningswet

Overzicht en stemmingsuitslagen bij moties Novelle op Herzieningswet Overzicht en stemmingsuitslagen bij moties Novelle op Herzieningswet Dertien moties ingediend bij debat op 9 december 2014. Drie moties verworpen en tien aangenomen. 1. De motie-karabulut over de sociale

Nadere informatie

de heer D. Veldkamp, onderzoeker rekenkamercommissie de heer S. van Sligter, voorzitter rekenkamercommissie

de heer D. Veldkamp, onderzoeker rekenkamercommissie de heer S. van Sligter, voorzitter rekenkamercommissie VERSLAG VOORBESPREKING Rekenkamercommissie: jaarverslag 2008, onderzoeksplan tweede helft 2009, onderzoeksrapport Dossiervorming 2 juni 2009 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad

Nadere informatie

Omschrijving van het voorstel

Omschrijving van het voorstel PS2009-552 Ontwerpbesluitenlijst Provinciale Staten van Gelderland Vergadering op 1 en 8 juli 2009 Omschrijving van het voorstel Besluit 1. Opening en mededelingen van de voorzitter 2. Vaststelling van

Nadere informatie

Schriftelijke vragen van de CDA-fractie aan het college van B&W. Datum: 16 juni 2015. Geacht college,

Schriftelijke vragen van de CDA-fractie aan het college van B&W. Datum: 16 juni 2015. Geacht college, Schriftelijke vragen van de CDA-fractie aan het college van B&W Datum: 16 juni 2015 Betreft: duurzaamheidslening Geacht college, Op 30 oktober 2014 is tijdens de programmabegroting 2015 een motie van het

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West Bezoekadres Pieter Calandlaan 1 Amsterdam Postbus 2003 1000 CA Amsterdam Telefoon 14 020 Verslag Open Raad Informerende sessie 14 september 2010 Verslag van de informerende sessie, stadsdeel Nieuw-West

Nadere informatie

de heer D. Woudstra, kwartiermaker RID mevrouw W. van de Werken mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

de heer D. Woudstra, kwartiermaker RID mevrouw W. van de Werken mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Oprichting Regionale ICT Dienst (RID) Utrecht 31 januari 2012 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider

Nadere informatie

Betaalbaarheid en duurzaamheid

Betaalbaarheid en duurzaamheid Bijlage 1 Advies Bewoners Advies Groep Betaalbaarheid en duurzaamheid Juli 2009 John van Veen Senioradviseur WKA Inleiding In de maanden mei en juni is een groep betrokken huurders van Nijestee in een

Nadere informatie

draadswijzer week 01 Zwolle

draadswijzer week 01 Zwolle draadswijzer week 01 Zwolle Agenda Raadsplein Maandag 11 januari 2016 Raadzaal Besluitvormingsronde 19.30 uur Start besluitvormingsronde met de volgende hamerstukken: - Nota van Uitgangspunten MPV 2016*

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Conceptbesluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie

Conceptbesluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Conceptbesluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Datum: 20 november 2012 met voortzetting op 21 november 2012 Plaats: raadszaal gemeentehuis, Vendelweg 1 te Steenwijk Tijd: 19.30 uur ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Kostenbesparende en energiezuinige verlichting

Kostenbesparende en energiezuinige verlichting Rv 87 RIS 260163 Initiatiefvoorstel D66 Kostenbesparende en energiezuinige verlichting 18 juni 2013 1. Inleiding De gemeente Den Haag heeft zich als doel gesteld om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Dat

Nadere informatie

1. De cliëntenraad komt op voor cliënten in het cluster en praat mee over wat er gebeurt in het cluster.

1. De cliëntenraad komt op voor cliënten in het cluster en praat mee over wat er gebeurt in het cluster. REGELING CLIËNTENRAAD Artikel 1: Doelstelling Cliëntenraad 1. De cliëntenraad komt op voor cliënten in het cluster en praat mee over wat er gebeurt in het cluster. 2. De cliëntenraad helpt mee om alles

Nadere informatie

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur.

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. 0. verslag Aanwezig zijn: De heer A. van Leeuwen, voorzitter. De heren W. Goudriaan, E.A.R. Meesters (vanaf

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

Naar een klimaatneutrale sportvereniging

Naar een klimaatneutrale sportvereniging Naar een klimaatneutrale sportvereniging Leidraad voor het maken van een eigen projectplan of Plan van Aanpak Inleiding Steeds meer sportverenigingen met een eigen accommodatie komen in actie om energie

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de raadsvergadering van 28 oktober 2014 19.30 uur

BESLUITENLIJST van de raadsvergadering van 28 oktober 2014 19.30 uur BESLUITENLIJST van de raadsvergadering van 28 oktober 2014 19.30 uur - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aanwezig: Raad: De heren Bert Schellekens (Lijst Riel-Goirle),

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van, locatie raadzaal Stadhuis, aanvang 20.15 uur, einde 23.45 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van, locatie raadzaal Stadhuis, aanvang 20.15 uur, einde 23.45 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad CONCEPT Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 2014 Verslag commissie Ruimte en Vastgoed (cie RV) Betreft openbare

Nadere informatie

P.J. Beers, B.J.N. Fintelman en J. Nieuwenhuizen

P.J. Beers, B.J.N. Fintelman en J. Nieuwenhuizen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 3 juni Aanwezig: Voorzitter: College: Drs. J.F.N. Cornelisse P.J. Beers, B.J.N. Fintelman en J. Nieuwenhuizen Ambtenaren: -- Griffier: Aanwezig: J. van

Nadere informatie

Ad Jongenelen, Carola van t Schip en Frank Reiber

Ad Jongenelen, Carola van t Schip en Frank Reiber Spelregels Jongerengemeenteraad 19 februari 2015 Er zijn 2 onderwerpen (agendapunten): - Veiligheid - Openings- en sluitingstijden van de horeca Regels van de vergadering - Ieder onderwerp/ agendapunt

Nadere informatie

Afwezig: De heer P.R. van Doorn - Gemeente Haarlem (lid) De heer F. Ossel - Gemeente Amsterdam (lid)

Afwezig: De heer P.R. van Doorn - Gemeente Haarlem (lid) De heer F. Ossel - Gemeente Amsterdam (lid) Verslag van de openbare vergadering van het algemeen bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude, gehouden op 4 juli 2012 in het Beheersbureau aan de Genieweg 46 te Velsen-Zuid. Aanwezig: De heer J.H.M.

Nadere informatie

Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Korendijk 2016

Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Korendijk 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Korendijk. Nr. 20666 23 februari 2016 Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Korendijk 2016 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Notitie energiebesparing en duurzame energie

Notitie energiebesparing en duurzame energie Notitie energiebesparing en duurzame energie Zaltbommel, 5 juni 2012 Gemeente Zaltbommel Notitie energiebesparing en duurzame energie 1 1. Inleiding Gelet op de ambities in het milieuprogramma 2012-2015

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heusden van dinsdag 27 maart 2007

BESLUITENLIJST van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heusden van dinsdag 27 maart 2007 BESLUITENLIJST van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heusden van dinsdag 27 maart 2007 Aanwezig: Griffier drs. H.P.T.M. Willems, voorzitter A.J. Emmen Aanwezige leden J.M.A. Aerts ing.

Nadere informatie

De heer A. Bogerd, directeur van Stichting Syndion; De dames P. van Loon en G. Platerink van het Steunpunt Vrijwilligerswerk.

De heer A. Bogerd, directeur van Stichting Syndion; De dames P. van Loon en G. Platerink van het Steunpunt Vrijwilligerswerk. Besluiten en afsprakenlijst van de vergadering van het Platform Maatschappelijke Verkenning (PMV) op donderdag 5 februari 2003 van 20.00 tot 22.45 uur in de raadzaal. Aanwezig: Voorzitter: De heer R. V.

Nadere informatie

de heer P.H. Roos (GroenLinks), de heer F.J.W. Saelman (VVD), de heer H.A. Stuurman (PvdA) de heer P.C. Tange, burgemeester

de heer P.H. Roos (GroenLinks), de heer F.J.W. Saelman (VVD), de heer H.A. Stuurman (PvdA) de heer P.C. Tange, burgemeester Verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Wormerland, gehouden op 3 juli 07 in het gemeentehuis aan de Koetserstraat 3 te Wormer, aanvang 22. uur AANWEZIG de leden: de wethouders: de

Nadere informatie

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders en de griffier Datum : 26 januari 2015 Onderwerp : memorie van antwoord bij Nota geheimhouding,

Nadere informatie

VERGADEREN VOOR DUMMIES

VERGADEREN VOOR DUMMIES VERGADEREN VOOR DUMMIES DE AGENDA VASTSTELLEN Er zijn verschillende soorten agendapunten: Open Bij open agendapunten zijn er nog geen plannen gemaakt, er is nog geen concreet voorstel. De discussie is

Nadere informatie

Eind augustus representatieve steekproef van ruim 1500 Nederlanders > 18 jaar via

Eind augustus representatieve steekproef van ruim 1500 Nederlanders > 18 jaar via Onderzoeks opzet Eind augustus representatieve steekproef van ruim 1500 Nederlanders > 18 jaar via Resultaten zijn afgezet tegen personalia, stemgedrag, energiegebruik. Energiebewustzijn 57% zegt (behoorlijk)

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West Bezoekadres Pieter Calandlaan 1 Amsterdam Postbus 2003 1000 CA Amsterdam Telefoon 14 020 Verslag commissie B Raadzaal 12 oktober 2011 Aanwezig Raadsgriffier Notulist Deelraadsleden Buitengewoon commissieleden

Nadere informatie

25 Milieuraad. Motie. De Kamer, Aan de orde is het VAO Milieuraad (AO d.d. 3/6).

25 Milieuraad. Motie. De Kamer, Aan de orde is het VAO Milieuraad (AO d.d. 3/6). 25 Aan de orde is het VAO (AO d.d. 3/6). Ik heet de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van harte welkom en geef mevrouw Ouwehand van de Partij voor de Dieren als eerste spreker het woord. Voorzitter.

Nadere informatie

Verslag. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Verslag. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Verslag VERSLAG VAN BESPREKING OPGEMAAKT DOOR BESPREKING Algemeen Bestuur G.A. Posthumus-Hakvoort DEELNEMERS De heer Boersma, de heer Doorn, de heer Van Bergen, de heer Stegeman, de heer Brink, de heer

Nadere informatie

FRACTIEREGLEMENT. Hoorn INHOUD: Raadsperiode 2010-2014. I. Definities blz 2. II. Taakomschrijvingen, verplichtingen en rechten fractieleden blz 2

FRACTIEREGLEMENT. Hoorn INHOUD: Raadsperiode 2010-2014. I. Definities blz 2. II. Taakomschrijvingen, verplichtingen en rechten fractieleden blz 2 Hoorn FRACTIEREGLEMENT Raadsperiode 2010-2014 INHOUD: I. Definities blz 2 II. Taakomschrijvingen, verplichtingen en rechten fractieleden blz 2 III. Fractieondersteuning blz 4 IV. Besluiten blz 4 V. De

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 april 2016.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 april 2016. BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 april 2016. Voorzitter: Griffier: S.W. van t Erve, burgemeester M. Veenbergen De leden: Gemeentebelangen: mw. M.

Nadere informatie

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur.

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 647 (97,59 procent) Aanwezig Patrizia Wohnmodul Beheer II B.V. VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof

Nadere informatie

Van het spreekrecht wordt m.b.t. agendapunt 7a en 7, zijnde resp. Verzoek om. referendum van actiecomité 50 oké, 212 nee en Vestiging aanvullende

Van het spreekrecht wordt m.b.t. agendapunt 7a en 7, zijnde resp. Verzoek om. referendum van actiecomité 50 oké, 212 nee en Vestiging aanvullende Agenda Gemeenteraad Besluitvormende raadsvergadering. Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 24 november 2015 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 1 Opening De voorzitter

Nadere informatie

Datuum donderdag 26 juni 2008 om 19.30 uur

Datuum donderdag 26 juni 2008 om 19.30 uur KORT Verslag De hierna vermelde raadsstukken liggen ter visie en zijn verkrijgbaar bij de stadhuisbibliotheek, tel. 5113150 Datuum donderdag 26 juni 2008 om 19.30 uur 1. Vragenuur De vragen van het CDA

Nadere informatie