Besluitvorming Raadzaal uur uur E.R. Vos mw. N. Smit mw. M.A.P Muiser / Verslagbureau Stan Verschuuren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluitvorming Raadzaal 22.20 uur - 23.22 uur E.R. Vos mw. N. Smit mw. M.A.P Muiser / Verslagbureau Stan Verschuuren"

Transcriptie

1 Verslag Soort vergadering Voorzitter Commissiegriffier Notulist Besluitvorming Raadzaal uur uur E.R. Vos mw. N. Smit mw. M.A.P Muiser / Verslagbureau Stan Verschuuren Vergaderdatum 24 maart 2009 Aanwezig Afwezig Raadsleden: A. Bos (GroenLinks), mw. E. Brouwer (PvdA), M. Daher (PvdA), P.I.G. van Grol (VVD), Z. Güvenç (Lijst Güvenç), M. Göçmenoğlu (PvdA), P. Harkema (OOZ 81), A.J.M. van Heijningen (CDA), M. Kilian (PvdA), E.A. Koning (VVD), J.J. Kooter (CDA), mw. F.C. Ligteringen (GroenLinks), R.J. Mauer (D66), B.H.G. Rosier (CDA), G.W.G. van Rijsewijk (PvdA), H. Sahmi (PvdA), F.G. Siegel (VVD), E. Spijker (PvdA), M.G. Vermaak (PvdA), W.A. Visser (VVD), O. Yildirim (PvdA), mw. E.M. Zijlstra (OOZ'81) Portefeuillehouders: A. Baâdoud, C.J.M. Steeman, mw. M.W.H. Teuling * buitengewoon commissielid Raadsleden: mw. N. Bougharda, M. el Majdoubi (Lijst El Majdoubi) Portefeuillehouders: mw. M. Postma 22. Opening/agendavaststelling 5 De voorzitter opent de vergadering om uur. De agenda wordt vastgesteld. 23. Mededelingen 10 Mevrouw Teuling (portefeuillehouder) deelt mee dat mevrouw Postma ziek is. De voorzitter meldt dat mevrouw Bougharda en de heer El Majdoubi afwezig zijn. 24. Ingekomen stukken De voorzitter meldt dat nummer 3 is opgevraagd. 25. Mondelinge vragen De heer Spijker (PvdA) vraagt hoe Osdorp meer in zonnetje kan worden gezet. Het Parool besteedt in de rubriek over de stadsdelen niet altijd aandacht aan alle stadsdelen en de berichten over Osdorp zijn vaak saai te noemen. Ook ontstaat er soms een negatief beeld. Kan het dagelijks bestuur de pr meer stimuleren? Mevrouw Teuling (portefeuillehouder) antwoordt dat de rubriek Amsterdam Kort de verantwoordelijkheid van Het Parool is. Het stadsdeel stuurt persberichten. Vaak worden interessante berichten niet overgenomen, maar pr-zaken meestal wel. Sinds kort wordt de digitale nieuwsbrief naar het mailadres van de rubriek gestuurd en wordt deze makkelijker

2 Pagina 2 van letterlijk overgenomen. Vaak wordt de aandacht van journalisten gevraagd voor belangrijke zaken, maar het is aan de journalist om daar aandacht aan te besteden. De heer Spijker (PvdA) vindt het antwoord van de portefeuillehouder duidelijk. Hij stelt de vraag ook aan de deelraad. Er gebeurt veel positiefs, maar hij heeft het idee dat er te weinig in de media komt. De heer Van Grol (VVD) vertelt dat de VVD toevallig een super fractiedag heeft gehad. Daar waren twee journalisten, een van de Telegraaf en een van Het Parool. Volgens de journalist van Het Parool moet het nieuws alle lezers in Amsterdam interesseren en dan kom je snel op negatief nieuws. De gemiddelde lezer zou positief nieuws minder interessant vinden. Hij vindt het echter niet aan de VVD-fractie om de portefeuillehouder te steunen. Mevrouw Teuling (portefeuillehouder) weet niet waarom niet. De heer Van Grol (VVD) antwoordt dat zij zo goed is dat zij geen steun nodig heeft. Mevrouw Teuling (portefeuillehouder) stelt voor dat de fractievoorzitters de wekelijkse knipselkrant krijgen die het dagelijks bestuur altijd krijgt. De heer Spijker (PvdA) merkt op dat de daktuinen in de stedelijke vernieuwingsgebieden zijn gepresenteerd als opgetilde groengebieden, maar vaak betegeld worden opgeleverd. Worden die meegeteld in de groenpercentages in de bestemmingsplannen en kan er een hard punt van worden gemaakt, of is dit niet zo en is de invulling aan de corporaties? Mevrouw Teuling (portefeuillehouder) antwoordt dat een dakterras in het bestemmingsplan niet de bestemming groen heeft, maar wonen. In de erfpachtuitgifte staat bij projecten met daktuinen vaak dat het gaat om woningen met tuin. Zij heeft het gevoel dat bij sommige projecten een ander beeld in de folders en op de site wordt gezet, dan in de werkelijkheid is terug te vinden. Zij zal dit in de stuurgroep van 26 maart 2009 met de woningcorporatie aankaarten, omdat die actief moet informeren hoe een en ander in elkaar zit. In het Zuidwestkwadrant is het groen op het parkeerdak achter de supermarkt ingezaaid. Daar is de belofte nagekomen. Zij heeft geen indicatie dat dit op andere plekken niet gebeurt. 26. Klimaatplan Mevrouw Ligteringen (GroenLinks) dient vier moties in, deels namens andere partijen Motie klimaatplan 1 Mevrouw Ligteringen (GroenLinks) meldt dat deze motie wordt ingediend door de fracties van GroenLinks, CDA, PvdA en D66 en mede is ondertekend door OOZ 81. De motie vormt een aanscherping op de vorige ronde en vraagt om het klimaatbeleid, met name het CO 2 -beleid onderdeel te laten zijn van alle beleidsplannen die een raakvlak met CO 2 hebben. Mevrouw Postma heeft gezegd dat zij er positief tegenoverstond, maar dit is niet omgezet in een toezegging. De motie is niet alleen op het dagelijks bestuur gericht, maar ook op het stadsdeel en de deelraadsleden, want het denken over CO 2 -beleid moet bij iedereen worden verinnerlijkt. Mevrouw Teuling (portefeuillehouder) vindt de motie sympathiek. De enige opmerking die zij heeft, is dat de term relevant door iedereen anders kan worden ingevuld en tot spraakverwarring kan leiden. Mevrouw Ligteringen (GroenLinks) denkt aan sloop/nieuwbouwplannen, groenvoorzieningen et cetera. Zij beaamt dat de term tot spraakverwarring kan leiden. De voorzitter leest de motie voor. 2

3 Pagina 3 van Motie klimaatplan 2 De voorzitter leest de motie voor. Mevrouw Ligteringen (GroenLinks) meldt dat deze motie wordt ingediend door de fracties van GroenLinks, CDA, PvdA, D66 en mede is ondertekend door OOZ 81. Daarin wordt gevraagd om een jaarlijkse evaluatie van het klimaatbeleid of van alles wat daar betrekking op heeft, om dit beleid op die manier onderdeel te laten zijn van de beleidscyclus en te controleren wat er allemaal is gebeurd. Mevrouw Teuling (portefeuillehouder) lijkt het een goed plan. De heer Van Grol (VVD) meldt dat de VVD-fractie altijd sterk voor monitoren is. Hij vraagt hoe hij het hier moet zien. Gaat het om monitoren van de doelstellingen in het klimaatplan? Daarin staan namelijk algemene normen en omschrijvingen, maar die zijn niet SMART geformuleerd. Mevrouw Ligteringen (GroenLinks) is het met de gemaakte opmerking eens. Door te evalueren mag men hopen dat er snel een goed systeem van monitoren komt. Door te evalueren kan in de gaten worden gehouden of en wat er gebeurt, zodat men weet wat er aangepakt wordt. Monitoren is een complex verhaal, daarop wachten is niet zinvol. De heer Van Grol (VVD) kan zich hierin vinden na de toelichting van GroenLinks. Motie klimaatplan 3 De voorzitter leest de motie voor. De motie is ondertekend door de fracties van GroenLinks, OOZ 81, PvdA en D66. Mevrouw Ligteringen (GroenLinks) merkt op dat in het plan zelf staat dat de ambities van de woningcorporaties niet bijzonder te noemen zijn, terwijl dit elders wel het geval is. Zij noemt enkele voorbeelden waar corporaties bezig zijn met een renovatieproject waar 2000 m² aan zonnecollectoren wordt aangelegd, of waar honderden woningen van zonnecollectoren worden voorzien. Zij vraagt aan het dagelijks bestuur om bij de woningcorporaties en de energieleveranciers aan te dringen om dit soort zaken ook in Osdorp te realiseren. Mevrouw Teuling (portefeuillehouder) is teleurgesteld over deze motie, omdat de manier waarop zij volgens de motie tot iets moet komen niet haar manier is. De basis van het klimaatplan is het beperken van het energiegebruik. In de bestaande bouw wordt dit gedaan door te isoleren. Zonnepanelen vormen een aanvulling daarop en zijn de vervolgstap. In Nieuw-West-verband is afgesproken om gezamenlijk te werken aan CO 2 - reductie in de woningbouw. Op 2 april a.s. wordt er een miniconferentie gehouden met woningcorporaties om dit concreet te maken. Het doel is om een werkgroep te formeren die met een concreet uitwerkingsprogramma komt om bij de stedelijke vernieuwing daadwerkelijk iets aan CO 2 -reductie te doen, met de nadruk op nieuwbouw, maar ook in bestaande bouw. Slotervaart trekt dit en Osdorp sluit zich daarbij aan. Zij is ertegen om daarnaast als Osdorp met de corporaties in overleg te treden, maar maakt liever gezamenlijk afspraken in Nieuw-West- of Parkstadverband. Mevrouw Ligteringen (GroenLinks) wijst erop dat in Slotervaart al een aantal projecten loopt. Zij pleit ervoor daarbij aan te sluiten. Mevrouw Teuling (portefeuillehouder) leest dat zij per project in discussie moet gaan. Zij wil in de werkgroep met de corporaties bekijken hoe de CO 2 -reductie voor Osdorp concreet kan worden gemaakt. Als zij de motie op die manier kan vertalen, kan zij zich daarin vinden. De heer Güvenç (Lijst Güvenç) vraagt of de motie als ondersteuning in de gesprekken kan worden meegenomen. 3

4 Pagina 4 van Mevrouw Teuling (portefeuillehouder) antwoordt dat het om de vraag gaat hoe letterlijk zij de motie moet nemen, want dan moet zij over zonnecollectoren met de corporaties praten. Als zij ruimte krijgt om in gezamenlijkheid acties te ondernemen, heeft zij er geen probleem mee. De heer Siegel (VVD) vraagt of de concrete afspraken uit de motie moeten. Mevrouw Ligteringen (GroenLinks) gaat overleggen met de indieners van de motie. De heer Güvenç (Lijst Güvenç) vraagt mevrouw Ligteringen of het om een resultaatplicht gaat of om een inspanningsplicht van de corporaties. Mevrouw Ligteringen (GroenLinks) antwoordt dat de deelraad corporaties niets kan verplichten, maar alleen kan stimuleren. De heer Güvenç (Lijst Güvenç) valt over de term concrete afspraken. Gaat het om het aantal plaatsingen van energiezuinige toepassingen of om inspannen en onderzoeken? Mevrouw Ligteringen (GroenLinks) gaat het om het onderzoeken. De heer Kilian (PvdA) merkt op dat zonnecollectoren en windenergie als voorbeelden worden genoemd. Het gaat om een heel scala aan concrete maatregelen die een woningcorporatie bij bepaalde projecten kan nemen. De indieners willen in het algemeen benadrukken dat in gesprekken rond concrete projecten zorg en aandacht wordt besteed aan CO 2 -uitstoot verminderende maatregelen. De heer Güvenç (Lijst Güvenç) vraagt of de heer Kilian resultaten verwacht of inspanningen. De heer Kilian (PvdA) wil dat CO 2 -reductie bij ieder project op de agenda komt te staan en dat er concrete afspraken over gemaakt kunnen worden. De heer Van Grol (VVD) merkt op dat als de motie wordt uitgebreid tot alle maatregelen die CO 2 -uitstoot kunnen verminderen, ook kernenergie kan worden toegevoegd. De heer Kilian (PvdA) beaamt dat dit politiek zou kunnen, maar volgens hem is het de vraag of het politiek correct is. Mevrouw Teuling (portefeuillehouder) wordt door de opmerking van de heer Van Grol bevestigd in haar notie om de motie ontraden. De heer Spijker (PvdA) brengt in dat de verwachting is dat de energierekeningen tussen nu en tien jaar hoger zullen zijn dan de huurrekeningen. In dat licht is het verstandig dat corporaties voor de huurwoningen maatregelen nemen om de energiekosten omlaag te brengen. Daarvoor zijn er allerlei technieken in de markt, van isoleren tot zonnecollectoren. Voorop staat dat het niet vrijblijvend is om de energiehuishouding van de bestaande voorraad aan het lot over te laten, maar dat er maatregelen moeten worden genomen om de CO 2 -uitstoot en het energieverbruik te verminderen. Om die reden heeft de PvdA-fractie de motie ondertekend. De heer Van Heijningen (CDA) vindt de motie sympathiek als het om samenwerking gaat. Dan gaat het om overleg, maar voor concrete afspraken is meer gezag nodig. Dat heeft het stadsdeel niet. In die zin is zijn fractie het met de reactie van het dagelijks bestuur eens. In de huidige versie zal zijn fractie de motie niet steunen, als er staat: in overleg te treden en te stimuleren om tot afspraken te komen, zal zijn fractie de motie wel steunen. De heer Harkema (OOZ 81) zegt dat zijn fractie voor is, gezien de terugverdientijd van bepaalde onderdelen zoals zonnecollectoren. Dat kan in de toekomst worden meegenomen. De heer Mauer (D66) vindt dat het gelet op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de corporaties vanzelfsprekend moet zijn dat zij hiermee zelf aan de slag gaan, maar zij doen dat niet. Het stadsdeel kan niet dwingen maar wel stimuleren. Zijn fractie zal de motie steunen, maar de motie moet voor het dagelijks bestuur niet averechts werken. 4

5 Pagina 5 van Daarom moet de motie het commitment van de deelraad hebben en het dagelijks bestuur steunen om met de corporaties in overleg te treden. De heer Spijker (PvdA) noemt een punt waarom het van belang is dat de corporaties er iets aan doen, anders hebben zij namelijk een reden om de woningen over tien jaar te slopen, omdat ze dan niet voldoen aan de eisen van die tijd. Motie 1 is interessant, omdat die het slopen een stuk ingewikkelder maakt. Deze motie moet worden gezien als een aanvulling daarop, om het beleid nog concreter te maken. Mevrouw Teuling (portefeuillehouder) meent dat de genoemde redenen juist aangeven dat de focus moet liggen op de energiebesparende maatregelen, zeker in de bestaande bouw. Daar is veel te winnen. De tweede stap moet bestaan uit de energieopwekkende middelen. De tweede stap mag niet ten kosten gaan van de eerste. Daarom heeft zij ruimte nodig. De heer Spijker (PvdA) reageert dat in de tekst met energiezuinige toepassingen ook de traditionele middelen als het extra isoleren worden bedoeld, maar er zijn ook andere technieken om tot een betere energiehuishouding te komen, zoals stadsverwarming en warmteopslag in de grond. De heer Van Grol (VVD) zegt dat de VVD-fractie de motie niet heeft ondertekend. Zij kan zich in de strekking vinden, maar het begint een taalkundig spelletje te worden. Hij stelt voor dat de indieners de tekst aanpassen in de geest van de portefeuillehouder. De voorzitter schorst de vergadering voor dit doel van uur tot uur De voorzitter heropent de vergadering en leest het gewijzigde dictum voor: besluit, het dagelijks bestuur op te dragen met woningcorporaties en energieleveranciers in overleg te treden en te stimuleren, om te komen tot energiebesparende voorzieningen en technieken, opdat het verbruik van fossiele brandstoffen en de CO 2 -uitstoot kan worden teruggedrongen. Mevrouw Teuling (portefeuillehouder) kan zich daarin vinden. De heer Siegel (VVD) vraagt aan de portefeuillehouder of deze afspraak niet al in Parkstadverband is gemaakt. Mevrouw Teuling (portefeuillehouder) antwoordt dat er wel afspraken op energiegebied zijn gemaakt, maar niet zo concreet om CO 2 -uitstoot terug te dringen door allerlei nieuwe technieken en energiezuinige toepassingen. Motie klimaatplan 4 De voorzitter leest de motie voor. De motie is ondertekend door de fracties van GroenLinks en OOZ 81. Mevrouw Ligteringen (GroenLinks) merkt op dat de Osdorper Binnenpolder-Zuid al verschillende keren ter sprake is gekomen. Het belang is al benoemd. Hier wordt een extra argument gegeven om het veenweidelandschap te laten bestaan en, ervoor te zorgen dat het waterpeil niet daalt. De motie roept het dagelijks bestuur op om dit nog een keer onder de aandacht van het hoogheemraadschap te brengen. De heer Steeman (portefeuillehouder) ontraadt de motie in deze strekking. Het besluit van het hoogheemraadschap lijkt redelijk onomkeerbaar. Hij heeft bij de behandeling van het bestemmingsplan Osdorperweg en bij de presentatie van de Tuinen van West toegezegd een keer in kaart te brengen hoe het besluit is genomen en welke stappen door Osdorp zijn gezet om de argumenten van de deelraad onder de aandacht te brengen en, aan het hoogheemraadschap te vragen in hoeverre die bij het besluit zijn betrokken. 5

6 Pagina 6 van Het dagelijks bestuur wacht niet op een motie die niet is uit te voeren, want dat maakt het dagelijks bestuur ongeloofwaardig. De heer Harkema (OOZ 81) meent dat de portefeuillehouder precies zegt wat in de motie wordt gevraagd, namelijk dat hij het hoogheemraadschap vraagt of het zich realiseert wat de gevolgen zijn van het besluit en of de ideeën daarover zijn meegenomen. De heer Steeman (portefeuillehouder) wil het laatste wel doen, maar de crux zit in het heroverwegen van het besluit. Hij herhaalt zijn toezegging. Mevrouw Ligteringen (GroenLinks) stelt voor te overwegen te veranderen in over te halen. De heer Steeman (portefeuillehouder) vraagt of het dagelijks bestuur op pad wordt gestuurd om een besluit te laten heroverwegen dat reeds in alle lagen die het besluit moeten bekrachtigen, is genomen. Daar heeft het dagelijks bestuur geen zin is. Het is wel van mening dat de deelraad adequaat geïnformeerd dient te worden wanneer welk besluit is genomen en of daarbij de argumenten van Osdorp in de besluitvorming zijn betrokken. De heer Güvenç (Lijst Güvenç) leest dat het dagelijks bestuur alsnog naar het hoogheemraadschap gaat om een nieuw argument in te brengen. De heer Steeman (portefeuillehouder) reageert dat het de vraag is of het een nieuw argument is en het niet bekend was bij het hoogheemraadschap, en of men nadat een besluit in alle lagen is genomen nog met een nieuw argument moet komen. Het hoogheemraadschap kan ook zeggen dat het stadsdeel daar eerder mee had moeten komen. De heer Kilian (PvdA) begrijpt dat de portefeuillehouder in ieder geval de consequenties van het genomen besluit onder de aandacht zal brengen. Hij kan daarmee leven, omdat in de hoofden het besluit dan zal worden heroverwogen. De heer Van Heijningen (CDA) stemt niet voor de motie om de formele reden dat de deelraad er niet over gaat. Bovendien wijst hij op het plaatje op blz. 2 van de Tuinen van West. Als het peil niet wordt verlaagd, komt er water op te staan. Inhoudelijk wordt men gedwongen om iets aan het peil te doen, om landbouw en land in stand te houden. Mevrouw Ligteringen (GroenLinks) heeft goed naar de portefeuillehouder geluisterd en trekt namens de indieners de motie in. De heer Harkema (OOZ 81) voegt eraan toe dat de portefeuillehouder dan wel zijn toezegging gestand moet doen. De heer Steeman (portefeuillehouder) zal netjes informeren. Besluit Motie 1 De voorzitter stelt vast dat zonder hoofdelijke stemming de motie met algemene Motie 2 De voorzitter stelt vast dat zonder hoofdelijke stemming de motie met algemene Gewijzigde motie 3 6

7 Pagina 7 van De voorzitter stelt vast dat zonder hoofdelijke stemming de motie met algemene 27. Initiatiefvoorstel jongerenparticipatie Programma van eisen accountantscontrole Benoeming leden stichtingbestuur openbaar onderwijs De heer Harkema (OOZ 81) heeft een stemverklaring. Zijn fractie heeft zich druk gemaakt over dit punt, omdat zij absoluut niet weet welke affiniteit de kandidaten met het onderwijs hebben en zij dus niet weet waarom voor de benoeming moet worden gestemd. Daarom verzoekt zij om in het vervolg meer gegevens te sturen. Zijn fractie zal wel voor stemmen. De heer Güvenç (Lijst Güvenç) is genoodzaakt tegen te stemmen, omdat er een naam op de lijst staat zonder toelichting. Hij heeft het idee dat sommige mensen een bepaald deel van de samenleving vertegenwoordigen en niet de hele samenleving. De heer Harkema (OOZ 81) zal toch voor stemmen, omdat de mensen zijn voorgedragen door het stichtingbestuur en dat ernaar heeft gekeken. De voorzitter stelt vast dat het voorstel wordt aangenomen met één stem tegen van de heer de heer Güvenç van de Lijst Güvenç. 30. Openbaar onderwijs stichting westelijke tuinsteden jaarrekening De heer Harkema (OOZ 81) heeft een stemverklaring. Bij de informerende ronde heeft zijn fractie een vraag gesteld over de verschillende afschrijvingstermijnen van de apparatuur en de inventaris en het onder één bedrag plaatsen van beide. Daarop is geen antwoord gekregen. Toch vindt zijn fractie het belangrijk dat de jaarrekening wordt aangenomen. Hij betreurt het dat de termijn voor de beantwoording is overschreden. De voorzitter meent dat er antwoord op is gegeven. Mevrouw Teuling (portefeuillehouder) zegt dat de raad niet voor deze opmerkingen is bedoeld, maar de commissie. Het dagelijks bestuur heeft gezegd dat het derden niet kan dwingen om informatie snel te leveren. Het is bovendien niet ongebruikelijk dat de post afschrijvingen met verschillende afschrijvingen gevuld is. Het dagelijks bestuur heeft toegezegd het bedrag te zullen preciseren, maar zij vindt het overdreven om hiervan zo'n punt te maken. De heer Harkema (OOZ 81) reageert dat het statement duidelijk is. Hij had het schriftelijk antwoord voor de besluitvorming verwacht. 7

8 Pagina 8 van Openbaar onderwijs stichting westelijke tuinsteden begroting De voorzitter sluit het openbare deel om uur en vraagt het publieke de zaal te verlaten. 325 De voorzitter, E.R. Vos de raadsgriffier, mw. P. Terlien 8

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West Bezoekadres Pieter Calandlaan 1 Amsterdam Postbus 2003 1000 CA Amsterdam Telefoon 14 020 Verslag Open Raad besluitvormende sessie 14 september 2010 Verslag van de besluitvormende sessie, stadsdeel Nieuw-West

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

33436 - Tijdelijke verhuur bij leegstand Plenaire behandeling, 2eT kamer, 20mrt2013, stenografische verslag inbreng SP

33436 - Tijdelijke verhuur bij leegstand Plenaire behandeling, 2eT kamer, 20mrt2013, stenografische verslag inbreng SP 33436 - Tijdelijke verhuur bij leegstand Plenaire behandeling, 2eT kamer, 20mrt2013, stenografische verslag inbreng SP Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: Ik heet de leden, de minister

Nadere informatie

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Aanwezig zijn: de leden: mw. A van den Berg, dhr. B.K. van Berkel, dhr. P.H.J. Boekhorst, mw.

Nadere informatie

Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Deventer Datum: 22 april 2009

Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Deventer Datum: 22 april 2009 Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Deventer Datum: 22 april 2009 Voorzitter: Griffier: ir. A.P. Heidema drs. A.G.M. Dashorst Aanwezig: M.J. Ahne, O. Arslan, mw. G. Brouwer-Knol,

Nadere informatie

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Commissie Omgeving Aanwezig: Voorzitter : dhr. N. Zarroy CDA : dhr. J. Roefs, dhr. M. Heesakkers, dhr. T. van Wetten VVD : dhr. J. Möllmann, dhr. R. Michiels PvdA

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer.

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer. Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 26 juni 2007 om 14.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Papendrecht, gehouden op 7 november 2002, aanvang 19.30 uur. Aanwezig: De heer C.J.M. de Bruin, burgemeester, voorzitter; De dames

Nadere informatie

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 3 april 2012

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 3 april 2012 Onderwerp 1. Opening en vaststelling agenda Advies / conclusie Aanwezig: mevrouw E. van der Vorm (WN) de heer J.G.M. Kromwijk (CDA) mevrouw T. van der Stroom en de heer R.D. Woittiez (VVD) mevrouw G.H.

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

7 Energie. Motie. De Kamer, Aan de orde is het VAO Energie (AO d.d. 18/02).

7 Energie. Motie. De Kamer, Aan de orde is het VAO Energie (AO d.d. 18/02). 7 Aan de orde is het VAO (AO d.d. 18/02). De heer Van Gerven (SP): Voorzitter. Ik heb één motie die aan duidelijkheid weinig te wensen over laat. overwegende dat energieleveranciers per jaar een vastrecht

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR VAN 7 DECEMBER 2006 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: Mw. I. van Hasselt Dhr. A. van Eil Leden: Dhr. H. Haarhuis PvdA Dhr. F.

Nadere informatie

Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012

Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012 Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012 Voorzitter: Griffier: de heer J.M. van Baardwijk de heer G.H. Kocken Commissieleden de heer G.

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis R 5 november 2009/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Afwezig: Notuliste:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar

Nadere informatie

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Systeem, Kwaliteit en Keten d.d. 8 mei 2014

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Systeem, Kwaliteit en Keten d.d. 8 mei 2014 Onderwerp Advies / conclusie 1. Opening en vaststelling agenda Aanwezig: de heer P. Blokdijk (WN) de heer E. Verkaik (W@I) de heer J.P. Verweij (ChristenUnie) mevrouw W.A. Bodewitz (PVDD) de heer G. van

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR AGENDA 1. Installatie burgemeester Horselenberg 2. Verslag raadsvergadering 22 september 2005 3. Benoemen

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 23.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 23.30 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 14 januari 2014 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE HOORZITTING, 23 FEBRUARI 2012, 10.10 11.35 uur

VERSLAG VAN DE HOORZITTING, 23 FEBRUARI 2012, 10.10 11.35 uur VERSLAG VAN DE HOORZITTING, 23 FEBRUARI 2012, 10.10 11.35 uur Zaaknummer: 103755 Inzake: Consultatie Modelcontract Aanwezig namens de Raad van Bestuur Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna de Raad

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen. 2. Verslag en besluitenlijst algemeen bestuur 29 april 2015 Gevraagd besluit: Vaststellen van verslag en besluitenlijst.

1. Opening en mededelingen. 2. Verslag en besluitenlijst algemeen bestuur 29 april 2015 Gevraagd besluit: Vaststellen van verslag en besluitenlijst. Agenda 4 e openbare vergadering algemeen bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag vrijdag 3 juli 2015, aanvang 15.00 uur, in vergaderzaal G van het kantoor van de MRDH, Grote Marktstraat 43 Den Haag 1.

Nadere informatie

VOORZITTER VOORZITTER

VOORZITTER VOORZITTER 1 Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 29 oktober 2009 en voortgezet op maandag 2 november 2009 in het gemeentehuis te Uithuizen.. Aanwezig: Voorzitter

Nadere informatie