Besluitvorming Raadzaal uur uur E.R. Vos mw. N. Smit mw. M.A.P Muiser / Verslagbureau Stan Verschuuren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluitvorming Raadzaal 22.20 uur - 23.22 uur E.R. Vos mw. N. Smit mw. M.A.P Muiser / Verslagbureau Stan Verschuuren"

Transcriptie

1 Verslag Soort vergadering Voorzitter Commissiegriffier Notulist Besluitvorming Raadzaal uur uur E.R. Vos mw. N. Smit mw. M.A.P Muiser / Verslagbureau Stan Verschuuren Vergaderdatum 24 maart 2009 Aanwezig Afwezig Raadsleden: A. Bos (GroenLinks), mw. E. Brouwer (PvdA), M. Daher (PvdA), P.I.G. van Grol (VVD), Z. Güvenç (Lijst Güvenç), M. Göçmenoğlu (PvdA), P. Harkema (OOZ 81), A.J.M. van Heijningen (CDA), M. Kilian (PvdA), E.A. Koning (VVD), J.J. Kooter (CDA), mw. F.C. Ligteringen (GroenLinks), R.J. Mauer (D66), B.H.G. Rosier (CDA), G.W.G. van Rijsewijk (PvdA), H. Sahmi (PvdA), F.G. Siegel (VVD), E. Spijker (PvdA), M.G. Vermaak (PvdA), W.A. Visser (VVD), O. Yildirim (PvdA), mw. E.M. Zijlstra (OOZ'81) Portefeuillehouders: A. Baâdoud, C.J.M. Steeman, mw. M.W.H. Teuling * buitengewoon commissielid Raadsleden: mw. N. Bougharda, M. el Majdoubi (Lijst El Majdoubi) Portefeuillehouders: mw. M. Postma 22. Opening/agendavaststelling 5 De voorzitter opent de vergadering om uur. De agenda wordt vastgesteld. 23. Mededelingen 10 Mevrouw Teuling (portefeuillehouder) deelt mee dat mevrouw Postma ziek is. De voorzitter meldt dat mevrouw Bougharda en de heer El Majdoubi afwezig zijn. 24. Ingekomen stukken De voorzitter meldt dat nummer 3 is opgevraagd. 25. Mondelinge vragen De heer Spijker (PvdA) vraagt hoe Osdorp meer in zonnetje kan worden gezet. Het Parool besteedt in de rubriek over de stadsdelen niet altijd aandacht aan alle stadsdelen en de berichten over Osdorp zijn vaak saai te noemen. Ook ontstaat er soms een negatief beeld. Kan het dagelijks bestuur de pr meer stimuleren? Mevrouw Teuling (portefeuillehouder) antwoordt dat de rubriek Amsterdam Kort de verantwoordelijkheid van Het Parool is. Het stadsdeel stuurt persberichten. Vaak worden interessante berichten niet overgenomen, maar pr-zaken meestal wel. Sinds kort wordt de digitale nieuwsbrief naar het mailadres van de rubriek gestuurd en wordt deze makkelijker

2 Pagina 2 van letterlijk overgenomen. Vaak wordt de aandacht van journalisten gevraagd voor belangrijke zaken, maar het is aan de journalist om daar aandacht aan te besteden. De heer Spijker (PvdA) vindt het antwoord van de portefeuillehouder duidelijk. Hij stelt de vraag ook aan de deelraad. Er gebeurt veel positiefs, maar hij heeft het idee dat er te weinig in de media komt. De heer Van Grol (VVD) vertelt dat de VVD toevallig een super fractiedag heeft gehad. Daar waren twee journalisten, een van de Telegraaf en een van Het Parool. Volgens de journalist van Het Parool moet het nieuws alle lezers in Amsterdam interesseren en dan kom je snel op negatief nieuws. De gemiddelde lezer zou positief nieuws minder interessant vinden. Hij vindt het echter niet aan de VVD-fractie om de portefeuillehouder te steunen. Mevrouw Teuling (portefeuillehouder) weet niet waarom niet. De heer Van Grol (VVD) antwoordt dat zij zo goed is dat zij geen steun nodig heeft. Mevrouw Teuling (portefeuillehouder) stelt voor dat de fractievoorzitters de wekelijkse knipselkrant krijgen die het dagelijks bestuur altijd krijgt. De heer Spijker (PvdA) merkt op dat de daktuinen in de stedelijke vernieuwingsgebieden zijn gepresenteerd als opgetilde groengebieden, maar vaak betegeld worden opgeleverd. Worden die meegeteld in de groenpercentages in de bestemmingsplannen en kan er een hard punt van worden gemaakt, of is dit niet zo en is de invulling aan de corporaties? Mevrouw Teuling (portefeuillehouder) antwoordt dat een dakterras in het bestemmingsplan niet de bestemming groen heeft, maar wonen. In de erfpachtuitgifte staat bij projecten met daktuinen vaak dat het gaat om woningen met tuin. Zij heeft het gevoel dat bij sommige projecten een ander beeld in de folders en op de site wordt gezet, dan in de werkelijkheid is terug te vinden. Zij zal dit in de stuurgroep van 26 maart 2009 met de woningcorporatie aankaarten, omdat die actief moet informeren hoe een en ander in elkaar zit. In het Zuidwestkwadrant is het groen op het parkeerdak achter de supermarkt ingezaaid. Daar is de belofte nagekomen. Zij heeft geen indicatie dat dit op andere plekken niet gebeurt. 26. Klimaatplan Mevrouw Ligteringen (GroenLinks) dient vier moties in, deels namens andere partijen Motie klimaatplan 1 Mevrouw Ligteringen (GroenLinks) meldt dat deze motie wordt ingediend door de fracties van GroenLinks, CDA, PvdA en D66 en mede is ondertekend door OOZ 81. De motie vormt een aanscherping op de vorige ronde en vraagt om het klimaatbeleid, met name het CO 2 -beleid onderdeel te laten zijn van alle beleidsplannen die een raakvlak met CO 2 hebben. Mevrouw Postma heeft gezegd dat zij er positief tegenoverstond, maar dit is niet omgezet in een toezegging. De motie is niet alleen op het dagelijks bestuur gericht, maar ook op het stadsdeel en de deelraadsleden, want het denken over CO 2 -beleid moet bij iedereen worden verinnerlijkt. Mevrouw Teuling (portefeuillehouder) vindt de motie sympathiek. De enige opmerking die zij heeft, is dat de term relevant door iedereen anders kan worden ingevuld en tot spraakverwarring kan leiden. Mevrouw Ligteringen (GroenLinks) denkt aan sloop/nieuwbouwplannen, groenvoorzieningen et cetera. Zij beaamt dat de term tot spraakverwarring kan leiden. De voorzitter leest de motie voor. 2

3 Pagina 3 van Motie klimaatplan 2 De voorzitter leest de motie voor. Mevrouw Ligteringen (GroenLinks) meldt dat deze motie wordt ingediend door de fracties van GroenLinks, CDA, PvdA, D66 en mede is ondertekend door OOZ 81. Daarin wordt gevraagd om een jaarlijkse evaluatie van het klimaatbeleid of van alles wat daar betrekking op heeft, om dit beleid op die manier onderdeel te laten zijn van de beleidscyclus en te controleren wat er allemaal is gebeurd. Mevrouw Teuling (portefeuillehouder) lijkt het een goed plan. De heer Van Grol (VVD) meldt dat de VVD-fractie altijd sterk voor monitoren is. Hij vraagt hoe hij het hier moet zien. Gaat het om monitoren van de doelstellingen in het klimaatplan? Daarin staan namelijk algemene normen en omschrijvingen, maar die zijn niet SMART geformuleerd. Mevrouw Ligteringen (GroenLinks) is het met de gemaakte opmerking eens. Door te evalueren mag men hopen dat er snel een goed systeem van monitoren komt. Door te evalueren kan in de gaten worden gehouden of en wat er gebeurt, zodat men weet wat er aangepakt wordt. Monitoren is een complex verhaal, daarop wachten is niet zinvol. De heer Van Grol (VVD) kan zich hierin vinden na de toelichting van GroenLinks. Motie klimaatplan 3 De voorzitter leest de motie voor. De motie is ondertekend door de fracties van GroenLinks, OOZ 81, PvdA en D66. Mevrouw Ligteringen (GroenLinks) merkt op dat in het plan zelf staat dat de ambities van de woningcorporaties niet bijzonder te noemen zijn, terwijl dit elders wel het geval is. Zij noemt enkele voorbeelden waar corporaties bezig zijn met een renovatieproject waar 2000 m² aan zonnecollectoren wordt aangelegd, of waar honderden woningen van zonnecollectoren worden voorzien. Zij vraagt aan het dagelijks bestuur om bij de woningcorporaties en de energieleveranciers aan te dringen om dit soort zaken ook in Osdorp te realiseren. Mevrouw Teuling (portefeuillehouder) is teleurgesteld over deze motie, omdat de manier waarop zij volgens de motie tot iets moet komen niet haar manier is. De basis van het klimaatplan is het beperken van het energiegebruik. In de bestaande bouw wordt dit gedaan door te isoleren. Zonnepanelen vormen een aanvulling daarop en zijn de vervolgstap. In Nieuw-West-verband is afgesproken om gezamenlijk te werken aan CO 2 - reductie in de woningbouw. Op 2 april a.s. wordt er een miniconferentie gehouden met woningcorporaties om dit concreet te maken. Het doel is om een werkgroep te formeren die met een concreet uitwerkingsprogramma komt om bij de stedelijke vernieuwing daadwerkelijk iets aan CO 2 -reductie te doen, met de nadruk op nieuwbouw, maar ook in bestaande bouw. Slotervaart trekt dit en Osdorp sluit zich daarbij aan. Zij is ertegen om daarnaast als Osdorp met de corporaties in overleg te treden, maar maakt liever gezamenlijk afspraken in Nieuw-West- of Parkstadverband. Mevrouw Ligteringen (GroenLinks) wijst erop dat in Slotervaart al een aantal projecten loopt. Zij pleit ervoor daarbij aan te sluiten. Mevrouw Teuling (portefeuillehouder) leest dat zij per project in discussie moet gaan. Zij wil in de werkgroep met de corporaties bekijken hoe de CO 2 -reductie voor Osdorp concreet kan worden gemaakt. Als zij de motie op die manier kan vertalen, kan zij zich daarin vinden. De heer Güvenç (Lijst Güvenç) vraagt of de motie als ondersteuning in de gesprekken kan worden meegenomen. 3

4 Pagina 4 van Mevrouw Teuling (portefeuillehouder) antwoordt dat het om de vraag gaat hoe letterlijk zij de motie moet nemen, want dan moet zij over zonnecollectoren met de corporaties praten. Als zij ruimte krijgt om in gezamenlijkheid acties te ondernemen, heeft zij er geen probleem mee. De heer Siegel (VVD) vraagt of de concrete afspraken uit de motie moeten. Mevrouw Ligteringen (GroenLinks) gaat overleggen met de indieners van de motie. De heer Güvenç (Lijst Güvenç) vraagt mevrouw Ligteringen of het om een resultaatplicht gaat of om een inspanningsplicht van de corporaties. Mevrouw Ligteringen (GroenLinks) antwoordt dat de deelraad corporaties niets kan verplichten, maar alleen kan stimuleren. De heer Güvenç (Lijst Güvenç) valt over de term concrete afspraken. Gaat het om het aantal plaatsingen van energiezuinige toepassingen of om inspannen en onderzoeken? Mevrouw Ligteringen (GroenLinks) gaat het om het onderzoeken. De heer Kilian (PvdA) merkt op dat zonnecollectoren en windenergie als voorbeelden worden genoemd. Het gaat om een heel scala aan concrete maatregelen die een woningcorporatie bij bepaalde projecten kan nemen. De indieners willen in het algemeen benadrukken dat in gesprekken rond concrete projecten zorg en aandacht wordt besteed aan CO 2 -uitstoot verminderende maatregelen. De heer Güvenç (Lijst Güvenç) vraagt of de heer Kilian resultaten verwacht of inspanningen. De heer Kilian (PvdA) wil dat CO 2 -reductie bij ieder project op de agenda komt te staan en dat er concrete afspraken over gemaakt kunnen worden. De heer Van Grol (VVD) merkt op dat als de motie wordt uitgebreid tot alle maatregelen die CO 2 -uitstoot kunnen verminderen, ook kernenergie kan worden toegevoegd. De heer Kilian (PvdA) beaamt dat dit politiek zou kunnen, maar volgens hem is het de vraag of het politiek correct is. Mevrouw Teuling (portefeuillehouder) wordt door de opmerking van de heer Van Grol bevestigd in haar notie om de motie ontraden. De heer Spijker (PvdA) brengt in dat de verwachting is dat de energierekeningen tussen nu en tien jaar hoger zullen zijn dan de huurrekeningen. In dat licht is het verstandig dat corporaties voor de huurwoningen maatregelen nemen om de energiekosten omlaag te brengen. Daarvoor zijn er allerlei technieken in de markt, van isoleren tot zonnecollectoren. Voorop staat dat het niet vrijblijvend is om de energiehuishouding van de bestaande voorraad aan het lot over te laten, maar dat er maatregelen moeten worden genomen om de CO 2 -uitstoot en het energieverbruik te verminderen. Om die reden heeft de PvdA-fractie de motie ondertekend. De heer Van Heijningen (CDA) vindt de motie sympathiek als het om samenwerking gaat. Dan gaat het om overleg, maar voor concrete afspraken is meer gezag nodig. Dat heeft het stadsdeel niet. In die zin is zijn fractie het met de reactie van het dagelijks bestuur eens. In de huidige versie zal zijn fractie de motie niet steunen, als er staat: in overleg te treden en te stimuleren om tot afspraken te komen, zal zijn fractie de motie wel steunen. De heer Harkema (OOZ 81) zegt dat zijn fractie voor is, gezien de terugverdientijd van bepaalde onderdelen zoals zonnecollectoren. Dat kan in de toekomst worden meegenomen. De heer Mauer (D66) vindt dat het gelet op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de corporaties vanzelfsprekend moet zijn dat zij hiermee zelf aan de slag gaan, maar zij doen dat niet. Het stadsdeel kan niet dwingen maar wel stimuleren. Zijn fractie zal de motie steunen, maar de motie moet voor het dagelijks bestuur niet averechts werken. 4

5 Pagina 5 van Daarom moet de motie het commitment van de deelraad hebben en het dagelijks bestuur steunen om met de corporaties in overleg te treden. De heer Spijker (PvdA) noemt een punt waarom het van belang is dat de corporaties er iets aan doen, anders hebben zij namelijk een reden om de woningen over tien jaar te slopen, omdat ze dan niet voldoen aan de eisen van die tijd. Motie 1 is interessant, omdat die het slopen een stuk ingewikkelder maakt. Deze motie moet worden gezien als een aanvulling daarop, om het beleid nog concreter te maken. Mevrouw Teuling (portefeuillehouder) meent dat de genoemde redenen juist aangeven dat de focus moet liggen op de energiebesparende maatregelen, zeker in de bestaande bouw. Daar is veel te winnen. De tweede stap moet bestaan uit de energieopwekkende middelen. De tweede stap mag niet ten kosten gaan van de eerste. Daarom heeft zij ruimte nodig. De heer Spijker (PvdA) reageert dat in de tekst met energiezuinige toepassingen ook de traditionele middelen als het extra isoleren worden bedoeld, maar er zijn ook andere technieken om tot een betere energiehuishouding te komen, zoals stadsverwarming en warmteopslag in de grond. De heer Van Grol (VVD) zegt dat de VVD-fractie de motie niet heeft ondertekend. Zij kan zich in de strekking vinden, maar het begint een taalkundig spelletje te worden. Hij stelt voor dat de indieners de tekst aanpassen in de geest van de portefeuillehouder. De voorzitter schorst de vergadering voor dit doel van uur tot uur De voorzitter heropent de vergadering en leest het gewijzigde dictum voor: besluit, het dagelijks bestuur op te dragen met woningcorporaties en energieleveranciers in overleg te treden en te stimuleren, om te komen tot energiebesparende voorzieningen en technieken, opdat het verbruik van fossiele brandstoffen en de CO 2 -uitstoot kan worden teruggedrongen. Mevrouw Teuling (portefeuillehouder) kan zich daarin vinden. De heer Siegel (VVD) vraagt aan de portefeuillehouder of deze afspraak niet al in Parkstadverband is gemaakt. Mevrouw Teuling (portefeuillehouder) antwoordt dat er wel afspraken op energiegebied zijn gemaakt, maar niet zo concreet om CO 2 -uitstoot terug te dringen door allerlei nieuwe technieken en energiezuinige toepassingen. Motie klimaatplan 4 De voorzitter leest de motie voor. De motie is ondertekend door de fracties van GroenLinks en OOZ 81. Mevrouw Ligteringen (GroenLinks) merkt op dat de Osdorper Binnenpolder-Zuid al verschillende keren ter sprake is gekomen. Het belang is al benoemd. Hier wordt een extra argument gegeven om het veenweidelandschap te laten bestaan en, ervoor te zorgen dat het waterpeil niet daalt. De motie roept het dagelijks bestuur op om dit nog een keer onder de aandacht van het hoogheemraadschap te brengen. De heer Steeman (portefeuillehouder) ontraadt de motie in deze strekking. Het besluit van het hoogheemraadschap lijkt redelijk onomkeerbaar. Hij heeft bij de behandeling van het bestemmingsplan Osdorperweg en bij de presentatie van de Tuinen van West toegezegd een keer in kaart te brengen hoe het besluit is genomen en welke stappen door Osdorp zijn gezet om de argumenten van de deelraad onder de aandacht te brengen en, aan het hoogheemraadschap te vragen in hoeverre die bij het besluit zijn betrokken. 5

6 Pagina 6 van Het dagelijks bestuur wacht niet op een motie die niet is uit te voeren, want dat maakt het dagelijks bestuur ongeloofwaardig. De heer Harkema (OOZ 81) meent dat de portefeuillehouder precies zegt wat in de motie wordt gevraagd, namelijk dat hij het hoogheemraadschap vraagt of het zich realiseert wat de gevolgen zijn van het besluit en of de ideeën daarover zijn meegenomen. De heer Steeman (portefeuillehouder) wil het laatste wel doen, maar de crux zit in het heroverwegen van het besluit. Hij herhaalt zijn toezegging. Mevrouw Ligteringen (GroenLinks) stelt voor te overwegen te veranderen in over te halen. De heer Steeman (portefeuillehouder) vraagt of het dagelijks bestuur op pad wordt gestuurd om een besluit te laten heroverwegen dat reeds in alle lagen die het besluit moeten bekrachtigen, is genomen. Daar heeft het dagelijks bestuur geen zin is. Het is wel van mening dat de deelraad adequaat geïnformeerd dient te worden wanneer welk besluit is genomen en of daarbij de argumenten van Osdorp in de besluitvorming zijn betrokken. De heer Güvenç (Lijst Güvenç) leest dat het dagelijks bestuur alsnog naar het hoogheemraadschap gaat om een nieuw argument in te brengen. De heer Steeman (portefeuillehouder) reageert dat het de vraag is of het een nieuw argument is en het niet bekend was bij het hoogheemraadschap, en of men nadat een besluit in alle lagen is genomen nog met een nieuw argument moet komen. Het hoogheemraadschap kan ook zeggen dat het stadsdeel daar eerder mee had moeten komen. De heer Kilian (PvdA) begrijpt dat de portefeuillehouder in ieder geval de consequenties van het genomen besluit onder de aandacht zal brengen. Hij kan daarmee leven, omdat in de hoofden het besluit dan zal worden heroverwogen. De heer Van Heijningen (CDA) stemt niet voor de motie om de formele reden dat de deelraad er niet over gaat. Bovendien wijst hij op het plaatje op blz. 2 van de Tuinen van West. Als het peil niet wordt verlaagd, komt er water op te staan. Inhoudelijk wordt men gedwongen om iets aan het peil te doen, om landbouw en land in stand te houden. Mevrouw Ligteringen (GroenLinks) heeft goed naar de portefeuillehouder geluisterd en trekt namens de indieners de motie in. De heer Harkema (OOZ 81) voegt eraan toe dat de portefeuillehouder dan wel zijn toezegging gestand moet doen. De heer Steeman (portefeuillehouder) zal netjes informeren. Besluit Motie 1 De voorzitter stelt vast dat zonder hoofdelijke stemming de motie met algemene Motie 2 De voorzitter stelt vast dat zonder hoofdelijke stemming de motie met algemene Gewijzigde motie 3 6

7 Pagina 7 van De voorzitter stelt vast dat zonder hoofdelijke stemming de motie met algemene 27. Initiatiefvoorstel jongerenparticipatie Programma van eisen accountantscontrole Benoeming leden stichtingbestuur openbaar onderwijs De heer Harkema (OOZ 81) heeft een stemverklaring. Zijn fractie heeft zich druk gemaakt over dit punt, omdat zij absoluut niet weet welke affiniteit de kandidaten met het onderwijs hebben en zij dus niet weet waarom voor de benoeming moet worden gestemd. Daarom verzoekt zij om in het vervolg meer gegevens te sturen. Zijn fractie zal wel voor stemmen. De heer Güvenç (Lijst Güvenç) is genoodzaakt tegen te stemmen, omdat er een naam op de lijst staat zonder toelichting. Hij heeft het idee dat sommige mensen een bepaald deel van de samenleving vertegenwoordigen en niet de hele samenleving. De heer Harkema (OOZ 81) zal toch voor stemmen, omdat de mensen zijn voorgedragen door het stichtingbestuur en dat ernaar heeft gekeken. De voorzitter stelt vast dat het voorstel wordt aangenomen met één stem tegen van de heer de heer Güvenç van de Lijst Güvenç. 30. Openbaar onderwijs stichting westelijke tuinsteden jaarrekening De heer Harkema (OOZ 81) heeft een stemverklaring. Bij de informerende ronde heeft zijn fractie een vraag gesteld over de verschillende afschrijvingstermijnen van de apparatuur en de inventaris en het onder één bedrag plaatsen van beide. Daarop is geen antwoord gekregen. Toch vindt zijn fractie het belangrijk dat de jaarrekening wordt aangenomen. Hij betreurt het dat de termijn voor de beantwoording is overschreden. De voorzitter meent dat er antwoord op is gegeven. Mevrouw Teuling (portefeuillehouder) zegt dat de raad niet voor deze opmerkingen is bedoeld, maar de commissie. Het dagelijks bestuur heeft gezegd dat het derden niet kan dwingen om informatie snel te leveren. Het is bovendien niet ongebruikelijk dat de post afschrijvingen met verschillende afschrijvingen gevuld is. Het dagelijks bestuur heeft toegezegd het bedrag te zullen preciseren, maar zij vindt het overdreven om hiervan zo'n punt te maken. De heer Harkema (OOZ 81) reageert dat het statement duidelijk is. Hij had het schriftelijk antwoord voor de besluitvorming verwacht. 7

8 Pagina 8 van Openbaar onderwijs stichting westelijke tuinsteden begroting De voorzitter sluit het openbare deel om uur en vraagt het publieke de zaal te verlaten. 325 De voorzitter, E.R. Vos de raadsgriffier, mw. P. Terlien 8

Informerende sessie Raadzaal 19.30-21.00 uur B. Rosier mw. N. Smit mw. M. Schoenmaker (MKW secretariaatsservices)

Informerende sessie Raadzaal 19.30-21.00 uur B. Rosier mw. N. Smit mw. M. Schoenmaker (MKW secretariaatsservices) Verslag Soort vergadering Voorzitter Commissiegriffier Notulist Informerende sessie Raadzaal 19.30-21.00 uur B. Rosier mw. N. Smit mw. M. Schoenmaker (MKW secretariaatsservices) Vergaderdatum 14 oktober

Nadere informatie

De voorzitter opent de vergadering om 19.45 uur.

De voorzitter opent de vergadering om 19.45 uur. Verslag Soort vergadering Voorzitter Commissiegriffier Notulist Informerende sessie Raadzaal 19.30-21.00 uur B. Rosier mw. N.S. Smit T. van der Aart (MKW secretariaatsservices) Vergaderdatum 22 april 2008

Nadere informatie

Informerende sessie raadzaal 19.30-20.50 B.H.G. Rosier mw. N. S. Smit mw. W.L. Walkate (MKW secretariaatsservices)

Informerende sessie raadzaal 19.30-20.50 B.H.G. Rosier mw. N. S. Smit mw. W.L. Walkate (MKW secretariaatsservices) Verslag Soort vergadering Voorzitter Commissiegriffier Notulist Informerende sessie raadzaal 19.30-20.50 B.H.G. Rosier mw. N. S. Smit mw. W.L. Walkate (MKW secretariaatsservices) Vergaderdatum 19 februari

Nadere informatie

Meningvormende sessie Raadzaal 19.30 21.30 uur E.R. Vos mw. N. Smit mw. T. van der Aart (MKW secretariaatsservices)

Meningvormende sessie Raadzaal 19.30 21.30 uur E.R. Vos mw. N. Smit mw. T. van der Aart (MKW secretariaatsservices) Verslag Soort vergadering Voorzitter Commissiegriffier Notulist Meningvormende sessie Raadzaal 19.30 21.30 uur E.R. Vos mw. N. Smit mw. T. van der Aart (MKW secretariaatsservices) Vergaderdatum 16 september

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede

Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede VERSLAG RAADSVERGADERING 23 oktober 2012 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Voorzitter Griffier de heer G.K. Swillens mevrouw M.A.C.

Nadere informatie

informerende sessie Raadzaal 19.30 uur-21.05 uur M. Kilian mw. M. Hartkamp mw. M.A.P. Muiser (Verslagbureau Stan Verschuuren)

informerende sessie Raadzaal 19.30 uur-21.05 uur M. Kilian mw. M. Hartkamp mw. M.A.P. Muiser (Verslagbureau Stan Verschuuren) Verslag Soort vergadering Voorzitter Commissiegriffier Notulist informerende sessie Raadzaal 19.30 uur-21.05 uur M. Kilian mw. M. Hartkamp mw. M.A.P. Muiser (Verslagbureau Stan Verschuuren) Vergaderdatum

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG RAADSVERGADERING 16 november 2010 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Voorzitter Griffier Leden VVD CDA SP GroenLinks PvdA PCG

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 Aan deze openbare besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van het door provinciale staten vastgestelde verslag bevat de formele besluitvorming

Nadere informatie

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis.

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis. Vragen en antwoorden over de ideeënmarkt De raad van Beuningen organiseert deze ideeënmarkt voor het eerst, dus voor alle duidelijkheid hebben we een aantal mogelijke vragen (met antwoorden) voor u op

Nadere informatie

Welkom. bij de. gemeenteraad

Welkom. bij de. gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De raad neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente. Of het nu gaat om toeristenbelasting

Nadere informatie

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld. Begrippenlijst gemeenteraad Absolute meerderheid Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen vóór is. Agenda Programma van de vergadering,

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om 19.30 uur in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

openbare raadsvergadering en voorbereidende vergadering raadzaal, Pierebaan 3 te Monnickendam

openbare raadsvergadering en voorbereidende vergadering raadzaal, Pierebaan 3 te Monnickendam GemeenteWATERLAND Besluitenlijst openbare raadsvergadering en voorbereidende vergadering Vergadering gehouden op: 26 maart 2015 Tijd: 19.30 uur Locatie: raadzaal, Pierebaan 3 te Monnickendam Aanwezigen

Nadere informatie

AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015

AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015 AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015 Aanwezig de leden: Tevens aanwezig: Afwezig: Rollingswier (voorzitter), De Boer (GroenLinks), Gilissen (VVD), Schipper (SP), Van Waveren (CDA), Haage (PvdA), Bos

Nadere informatie

Informerende sessie Raadzaal 19.30-21.20 uur P.I.G. van Grol mw. N. Smit M. Schoenmaker (MKW secretariaatsservices)

Informerende sessie Raadzaal 19.30-21.20 uur P.I.G. van Grol mw. N. Smit M. Schoenmaker (MKW secretariaatsservices) Verslag Soort vergadering Voorzitter Commissiegriffier Notulist Informerende sessie Raadzaal 19.30-21.20 uur P.I.G. van Grol mw. N. Smit M. Schoenmaker (MKW secretariaatsservices) Vergaderdatum 16 december

Nadere informatie

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum 8 juni 2017 vergadering Aanwezig: Ing R.M.M.J. Duijm, mw. K. 't Hart-Tekamp, ing. P. Kraamer, drs. C.W.G.J. van Leeuwen, A.K. Quist, ing. C. Verloop,

Nadere informatie

: 18 juni 2014, uur, stadhuis Grave, raadzaal : Gemeenteraad

: 18 juni 2014, uur, stadhuis Grave, raadzaal : Gemeenteraad Verslag Onderwerp : Besluitenlijst van de raadsvergadering van 18 juni 2014 Datum, tijd & locatie Bestuursorgaan : 18 juni 2014, 20.00 uur, stadhuis Grave, raadzaal : Gemeenteraad Aanwezig : dhr. R. Bannink

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Besluitenlijst RAADSAVOND 29 september 2011

GEMEENTE HOOGEVEEN. Besluitenlijst RAADSAVOND 29 september 2011 GEMEENTE HOOGEVEEN Besluitenlijst RAADSAVOND 29 september 2011 Besluiten Raadzaal Aanwezig: K.B. Loohuis (voorzitter), J. Alting, M. Bakker-Maat, J. Ballast, B.M. Behr, J. Slottje, A.A. Steenbergen, J.H.

Nadere informatie

2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 5 november 2015 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

Griffier. NOTULEN van de vergadering van de raad der gemeente Ede, gehouden op 22 maart 2012 om uur in het raadhuis te Ede

Griffier. NOTULEN van de vergadering van de raad der gemeente Ede, gehouden op 22 maart 2012 om uur in het raadhuis te Ede Griffier NOTULEN van de vergadering van de raad der gemeente Ede, gehouden op 22 maart 2012 om 19.00 uur in het raadhuis te Ede Voorzitter Secretaris Afwezig : C. van der Knaap : G.H. Hagelstein, raadsgriffier

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda BESLUITENLIJST Vergadering van Provinciale Staten van Overijssel Woensdag 17 februari 2016 U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de

Nadere informatie

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering.

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering. CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE VERGADE- RING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN DATUM 23 juni 2016 AANWEZIG wnd. Voorzitter

Nadere informatie

behagen Stuknummer: Besluitenlijst gemeenteraad Datum 15 december 2015

behagen Stuknummer: Besluitenlijst gemeenteraad Datum 15 december 2015 Stuknummer: 16.014183 n I GEMEENTE behagen Besluitenlijst gemeenteraad Datum 15 december 2015 Tijdstip 19.30 uur Locatie Raadzaal gemeente Schagen Voorzitter Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen Griffier Mevrouw

Nadere informatie

Verslag vergadering presidium d.d. 15 mei 2017

Verslag vergadering presidium d.d. 15 mei 2017 Verslag vergadering presidium d.d. 15 mei 2017 Zaaknummer: 128030 Locatie: vergaderruimte Willinks Notulist: J. Eppinga Aanwezig: De heer B.J.J. Bengevoord (voorzitter) De heer H.J. Tannemaat (WB) De heer

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Overname aandelen BIGA BV 19 mei 2015 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffiemedewerker

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Interne memo. De nadruk ligt dus op de behandeling van de perspectiefnota.

Interne memo. De nadruk ligt dus op de behandeling van de perspectiefnota. Interne memo Aan : Presidium Van : Lenneke van der van der Meer Afdeling : Griffie Datum : Maart 2013 Onderwerp : Behandeling jaarrekening / scenario's voor de toekomst / perspectiefnota en begroting 1.

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Duurzaam Bouwen 13 december 2011 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider mevrouw W.A.J. Kosterman

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 30 juni 2016 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 12 mei 2016, voorgezet

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Aanwezig: M. Sahinturk (CDA), A. van Zeeland (CDA), J. Hendriks (CDA), M. Thijssen (CDA), C. Angevaren (VVD), L. van Heeswijk (VVD), R. Gertsen

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2017. De heer G. Polinder, raadslid namens de SGP-fractie, is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Kort verslag. 7. Wabo-projectbesluit bouw zorgkliniek aan de Schipholweg (023) (2013/23263) Besluit: conform

Kort verslag. 7. Wabo-projectbesluit bouw zorgkliniek aan de Schipholweg (023) (2013/23263) Besluit: conform Kort verslag Datum: raadsvergadering 21 maart 2013 1. Vragenuur De vragen gesteld door de fractie D66 inzake provinciale herverdeling worden beantwoord door burgemeester Schneiders De vragen gesteld door

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeente Leudal van 6 november 2012 aanvang uur te Heythuysen.

Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeente Leudal van 6 november 2012 aanvang uur te Heythuysen. Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeente Leudal van 6 november 2012 aanvang 18.00 uur te Heythuysen. Aanwezig: De voorzitter De griffier De griffiesecretaresse : de heer ing. J.C.G.J.

Nadere informatie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren Van: de raadsgriffier Datum: 20 februari 2008 I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, R. ter Braak, website-beheer, infranet-beheer, raadsgriffier

Nadere informatie

Gemeenteraad Landsmeer

Gemeenteraad Landsmeer Gemeenteraad Landsmeer BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING VAN 04 december 2014 Voorzitter Raadsgriffier Aanwezige raadsleden Afwezige raadsleden Aanwezige collegeleden A.N. Nienhuis C.B.H. Heusingveld N.H.W.

Nadere informatie

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 22 juni Voorrondes

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 22 juni Voorrondes Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 22 juni 2010 - Voorrondes Nr. Onderwerp Besluit Algemene Zaken 1 Politieke Markt - 2 Vaststellen besluitenlijst voorrondes d.d. 18 mei

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland d.d. 22 februari 2017

Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland d.d. 22 februari 2017 enlijst van de vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland d.d. 22 februari 2017 Agendapunt 1. Regeling van werkzaamheden Bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Balootje (SGP en CU) De

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn Datum: 30 januari 2014 Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis te Exloo Aanvang: 21.35 uur Sluiting: 23.00 uur

Nadere informatie

Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel

Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Bij de behandeling van de Zomernota

Nadere informatie

De voorzitter opent de vergadering Afwezig zijn de heer El Majdoubi en de heer Bos zijn verhinderd.

De voorzitter opent de vergadering Afwezig zijn de heer El Majdoubi en de heer Bos zijn verhinderd. Verslag Soort vergadering Voorzitter Commissiegriffier Notulist Sessie Raadzaal 19.00-23.40 uur E.R. Vos/M. Kilian mw. N. Smit MKW secretariaatsservices Vergaderdatum 4 november 2008 Aanwezig Afwezig Raadsleden:

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare oriënterende raadsbijeenkomst van de gemeente Borger-Odoorn

BESLUITENLIJST van de openbare oriënterende raadsbijeenkomst van de gemeente Borger-Odoorn BESLUITENLIJST van de openbare oriënterende raadsbijeenkomst van de gemeente Borger-Odoorn Datum: 21 april 2016 Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis te Exloo Aanvang: 19.00 uur Sluiting: 20.05 uur Voorzitter:

Nadere informatie

Aanwezig. Afwezig met bericht van verhindering

Aanwezig. Afwezig met bericht van verhindering Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Schadeschap luchthaven Schiphol, gehouden op 20 april 2016 in Commissiekamer 1 bij de Provincie Noord-Holland, Dreef 3, te Haarlem. Aanwezig

Nadere informatie

DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00798

DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00798 DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00798 OPSCHRIFT Vergadering van 27 oktober 2015 Bevoegde portefeuillehouder: Arno van Kempen Betrokken portefeuillehouder(s): Bas Brekelmans Onderwerp Beantwoording raadsvragen

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG RAADSVERGADERING 10 maart 2015 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Voorzitter Griffier de heer T.R. Poppens mevrouw M.A.C. van

Nadere informatie

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017 BESLUITENLIJST Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017 U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de provincie

Nadere informatie

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven.

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven. RAADSVERGADERING Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 29 oktober 2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA 0. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg 26 mei 2015 Nummer: 15007743 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 26 mei 2015 van 09.40 tot 18.43 uur,

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering gemeenteraad Roerdalen

Besluitenlijst vergadering gemeenteraad Roerdalen Besluitenlijst vergadering gemeenteraad Roerdalen op donderdag 13 april 2017 Aanwezig Voorzitter: Griffier: Leden: mw. mr. M.D. de Boer-Beerta R.J.J. Notermans mw. K.E.A. van Bommel, CDA J.G.G. Cremers,

Nadere informatie

Notitie raadsvragen in soorten en maten

Notitie raadsvragen in soorten en maten Notitie raadsvragen in soorten en maten Aanleiding Het komt regelmatig voor dat raadsleden een vraag willen stellen aan het college. Over een voorstel dat het college aan de raad doet. Over een artikel

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Raadsvergadering 13/18 september 2012 MOTIES AANVAARD

Raadsvergadering 13/18 september 2012 MOTIES AANVAARD Raadsvergadering 13/18 september 2012 MOTIES AANVAARD 1 ste Onderwerp indiener M120036/1 PvdD Bestemmingsplan Haagwegkwartier Veilig spelen voor de deur! M1 VOD SP Onderzoek naar RWO 3.0 agenda tot 2025

Nadere informatie

Formulier vragen raadslid/ fractiemedewerker aan college of burgemeester

Formulier vragen raadslid/ fractiemedewerker aan college of burgemeester Formulier vragen raadslid/ fractiemedewerker aan college of burgemeester Schriftelijke vragen van een raadslid of fractiemedewerker aan het college of de burgemeester ingevolge artikel 35 van het Reglement

Nadere informatie

de heer W.W.J. Janssen (GroenLinks) de heer W.G. Smit (BurgerBelangen Nu) de heer J. Fraters, Nieuwe Schakel mevrouw W.

de heer W.W.J. Janssen (GroenLinks) de heer W.G. Smit (BurgerBelangen Nu) de heer J. Fraters, Nieuwe Schakel mevrouw W. VERSLAG RAADSVERGADERING 1 juli 2014 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Voorzitter Griffier de heer T.R. Poppens mevrouw M.A.C. van

Nadere informatie

Besluitenlijst. Raadsavond 7 juni 2012

Besluitenlijst. Raadsavond 7 juni 2012 Besluitenlijst Raadsavond 7 juni 2012 Griffie 13 juni 2012 PAGINA 2 VAN 7 Besluitenlijst Raadsavond 7 juni 2012 Besluiten raadzaal Aanwezig: K.B. Loohuis (voorzitter), J. Alting, M. Bakker-Maat, J. Ballast,

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Bestuursondersteuning

Bestuursondersteuning Bestuursondersteuning NOTULEN van de vergadering van de raad der gemeente Ede, gehouden op 30 september 2010 om 19.00 uur in het raadhuis te Ede Voorzitter Secretaris Afwezig : C. van der Knaap : F.W.

Nadere informatie

Concept verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe

Concept verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe Concept verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe d.d. 30 november 2015 Aanwezig: gedeputeerde H. Jumelet Provincie Drenthe Wethouder H. Heijerman Gemeente Aa en Hunze wethouder

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West Bezoekadres Pieter Calandlaan 1 Amsterdam Postbus 2003 1000 CA Amsterdam Telefoon 14 020 Verslag Open Raad besluitvormende sessie 14 september 2010 Verslag van de besluitvormende sessie, stadsdeel Nieuw-West

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg 6 november 2015 Nummer 15015913 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 6 november 2015 van 9.20 tot 19.57

Nadere informatie

Openbare Besluitenlijst Raadsvergadering d.d. 23 april 2015

Openbare Besluitenlijst Raadsvergadering d.d. 23 april 2015 Openbare Besluitenlijst Raadsvergadering d.d. 23 april 2015 Locatie Stadszaal Stadhuis Aanvang 20.00 uur Sluiting 23.05 uur Afwezig m.k.: Mevrouw K. Amani-Ayan(SP) Voorzitter De heer R. van Schelven, burgemeester

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg: 16 juli 2015 Nummer: 15009898 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 3 juli 2015 van 9.35 tot 17.39

Nadere informatie

Besluiten- en actielijst hervatting openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 september 2008

Besluiten- en actielijst hervatting openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 september 2008 Aanwezig Commissieleden: Mw. Schaafsma, dhr. Van der Heijden, mw. Boom, mw. Vos, dhr. Klinkhamer, mw. Van de Pol, dhr. T. Flens, dhr. Ras Voorzitter: dhr. Ronner College: dhr. Möhlmann, dhr. Taams, dhr.

Nadere informatie

Notulen van de raadsvergadering van 30 mei Aanwezig zijn: M.O. ten Doesschate (tot uur) H.T.J. Eikholt. Th.J.M.

Notulen van de raadsvergadering van 30 mei Aanwezig zijn: M.O. ten Doesschate (tot uur) H.T.J. Eikholt. Th.J.M. Notulen van de raadsvergadering van 30 mei 2013 Aanwezig zijn: De voorzitter: De raadsgriffier: De raadsleden: De wethouders: Afwezig : H.W.C.G. Keereweer J.A.M. van Workum R.A.G.M. Bekers M.O. ten Doesschate

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal Vergadering Presidium Datum vergadering Aanvang Contactpersoon 21 mei 2013 20.00 uur B.J. Schouten Plaats vergadering Doorkiesnummer Raadzaal 5229499 Verslag Zeewolde Agendapunt Onderwerp 1. Opening 2

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

Raadadviescommissie Bestuur BESLUITENLIJST

Raadadviescommissie Bestuur BESLUITENLIJST (17550\...) BESLUITENLIJST Datum : woensdag 10 september 2014 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : de heer J.G. van Maanen (commissievoorzitter), de heer H. Mulder (raadslid

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn Datum 26 november 2015 Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis te Exloo Aanvang: 23.45 uur Sluiting: 24.00 uur

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Notitie Kansen voor starters 1 april 2008 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffiemedewerker

Nadere informatie

GEWIJZIGD. A. In artikel 13, tweede lid wordt gewijzigd zodat het komt te luiden als volgt:

GEWIJZIGD. A. In artikel 13, tweede lid wordt gewijzigd zodat het komt te luiden als volgt: Voordracht aan Provinciale Staten GEWIJZIGD van Presidium Vergadering December 2014 Nummer 6740 Onderwerp Wijziging Reglement van orde voor de vergaderingen van Provinciale Staten, e.a. 1 Ontwerpbesluit

Nadere informatie

RAAD. BESLUITENLIJST 19 februari 2015

RAAD. BESLUITENLIJST 19 februari 2015 RAAD BESLUITENLIJST 19 februari 2015 Ag.punt 1. 2. 3. Onderwerp Inspraak burgers over geagendeerde onderwerpen Er zijn geen insprekers. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT VAN ORDE 2 HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN... 2 artikel 1: Toepassing van dit reglement 2 artikel 2: Definitiebepalingen 2 artikel 3: Handhaving van de orde 2 artikel 4: Amendementen

Nadere informatie

2. Presentatie Puccinimethode

2. Presentatie Puccinimethode Verslag Soort vergadering Voorzitter Commissiegriffier Notulist Informerende sessie raadzaal 19.30-21.10 uur B.H.G. Rosier Mw. M. Hartkamp M. Kuiper / Verslagbureau Stan Verschuuren Vergaderdatum 7 april

Nadere informatie

Bericht van verhindering is binnengekomen van de heer T. Brinkman (FNP). De heer M. Talma (CDA) komt iets later.

Bericht van verhindering is binnengekomen van de heer T. Brinkman (FNP). De heer M. Talma (CDA) komt iets later. Concept besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Achtkarspelen op donderdag 3 november 2011, aanvang 14.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Buitenpost. Aanwezig:

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE SLUIS, GEHOUDEN OP 18 DECEMBER 2008 OM UUR IN HET BELFORT TE SLUIS.

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE SLUIS, GEHOUDEN OP 18 DECEMBER 2008 OM UUR IN HET BELFORT TE SLUIS. 5 BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE SLUIS, GEHOUDEN OP 18 DECEMBER 2008 OM 19.30 UUR IN HET BELFORT TE SLUIS. 10 Aanwezigen 15 20 25 Raadsleden: Wethouders: Voorzitter:

Nadere informatie

Overzicht en stemmingsuitslagen bij moties Novelle op Herzieningswet

Overzicht en stemmingsuitslagen bij moties Novelle op Herzieningswet Overzicht en stemmingsuitslagen bij moties Novelle op Herzieningswet Dertien moties ingediend bij debat op 9 december 2014. Drie moties verworpen en tien aangenomen. 1. De motie-karabulut over de sociale

Nadere informatie

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011)

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Datum : donderdag 25 november 2010, 19.00 uur Aanwezig : Annemarie Reintjes, voorzitter Bertus Damen en Michèl Post (bewonersvereniging

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015 Aanwezig: Dhr. H. Vrieze Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Fikry Mw. J. Honselaar Mw. F. Troost Mw. E. Singer Dhr. F. Kummer Dhr.

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 18 september 2014 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Besluitenlijst gemeenteraadsvergadering van 28 april 2016

Besluitenlijst gemeenteraadsvergadering van 28 april 2016 Besluitenlijst gemeenteraadsvergadering van 28 april 2016 Plaats Aanvangstijd Aanwezig Afwezig: Collegeleden Voorzitter Griffier Opgesteld door : Raadzaal : 20.00 uur : CDA: mevrouw J. Rexwinkel en de

Nadere informatie

Besluitenlijst Raadsvergadering 26 januari 2017

Besluitenlijst Raadsvergadering 26 januari 2017 Besluitenlijst Raadsvergadering 26 januari 2017 Aanwezig: Aanwezige publiek: ± 25 Dhr. G. Beukema, voorzitter dhr. O. Rijkens, griffier Aanwezig: Fractie 2014: : mw. S.A. Buiter-Dallinga, dhr. N. Boersma

Nadere informatie

Datum: 17 juni 2017 Theater Gooiland, Emmastraat 2 Hilversum. 6. Moties De vicevoorzitter opent het openbare gedeelte van de vergadering om uur.

Datum: 17 juni 2017 Theater Gooiland, Emmastraat 2 Hilversum. 6. Moties De vicevoorzitter opent het openbare gedeelte van de vergadering om uur. Notulen (concept) Algemene Leden Vergadering (openbaar) Datum: 17 juni 2017 Locatie: Aanwezig: Theater Gooiland, Emmastraat 2 Hilversum Jan Nagel (voorzitter) Maurice Koopman (HB-vicevoorzitter) Hans Cornet

Nadere informatie

Besluiten- en actielijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 december 2008

Besluiten- en actielijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 december 2008 Aanwezig Commissieleden: de dames Boom, Van Boxtel, Vos, Zondervan en de heren Klinkhamer, T. Flens, Buijs Van der Heijden. Voorzitter: dhr. Ronner College: dhr. Möhlmann, dhr. Taams, dhr. Monen, dhr.

Nadere informatie

Mevrouw Vermolen (VVD) vraagt enige verduidelijking omtrent de rol van de raad en de nieuwe directeur van OPOR.

Mevrouw Vermolen (VVD) vraagt enige verduidelijking omtrent de rol van de raad en de nieuwe directeur van OPOR. Verslag voorbespreking Vaststellen jaarrekeningen COPO en COVO 2008 26 november 2009 De heer R. van Schelven, voorzitter De heer H.J.B. Bakker, VVD Mevrouw B. Vermolen, VVD De heer e.p. Romijn, PvdA De

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

raadsvoorstel 4. wethouder drs. N. Jonker te benoemen als lid van het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Schadeschap Schiphol.

raadsvoorstel 4. wethouder drs. N. Jonker te benoemen als lid van het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Schadeschap Schiphol. gemeente nieuwkoop afdeling bedrijfsondersteuning raadsvoorstel portefeuillehouder F. Buijserd opgesteld door Geesje Stel / 197 kenmerk/datum 09.0006919 / 23 juni 2009 vergaderdatum raad 16 juli 2009 jaar/nummer

Nadere informatie

College. Verhinderd. Agendapunt. Onderwerp. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering

College. Verhinderd. Agendapunt. Onderwerp. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE VERGADE- RING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN DATUM 15 oktober 2015 AANWEZIG Plv. voorzitter

Nadere informatie

Den Haag, 26 juni 2017

Den Haag, 26 juni 2017 Den Haag, 26 juni 2017 Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van uw commissie op donderdag 29 juni 2017 van 09.30 uur tot uiterlijk 10.15 uur in de Aletta Jacobszaal met de volgende agenda Openbaar

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn Datum 15 oktober 2015 Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis te Exloo Aanvang: 22.00 uur Sluiting: 22.45 uur

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014.

Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014. 1 Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014. Aanwezig Bestuursleden T.P.P. Moors voorzitter x A.A. Keijman secretaris X J. Stuurman penningmeester X A. Kaiser 2 de secretaris X Raad van Toezicht C.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie Voorzitter: dhr. J.A. van Eck Griffie: mw. A.J. van Wees (locogriffier) Leden: Mw.

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West Bezoekadres Pieter Calandlaan 1 Amsterdam Postbus 2003 1000 CA Amsterdam Telefoon 14 020 Verslag commissie B Raadszaal 15 september 2011 Aanwezig Raadsgriffier Notulist Deelraadsleden Buitengewoon commissieleden

Nadere informatie

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders en de griffier Datum : 26 januari 2015 Onderwerp : memorie van antwoord bij Nota geheimhouding,

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst van het PMV op 22 mei 2008 vanaf 20.00 uur tot 20.40 uur.

Verslag van de bijeenkomst van het PMV op 22 mei 2008 vanaf 20.00 uur tot 20.40 uur. Verslag van de bijeenkomst van het PMV op 22 mei 2008 vanaf 20.00 uur tot 20.40 uur. Aanwezig: De heer E. Schotting, plv. voorzitter; Mevrouw N.M. van Dijk, secretaresse PMV; Mevrouw N.M. Vergeer, PMV

Nadere informatie