Naam van de toegelaten instelling : Stichting Vestia Groep. Adres en vestigingsplaats hoofdkantoor : Kruisplein 15c te Rotterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Naam van de toegelaten instelling : Stichting Vestia Groep. Adres en vestigingsplaats hoofdkantoor : Kruisplein 15c te Rotterdam"

Transcriptie

1 Naam van de toegelaten instelling : Stichting Vestia Groep Statutaire Vestigingsplaats : Rotterdam Adres en vestigingsplaats hoofdkantoor : Kruisplein 15c te Rotterdam Postadres : Postbus 1431, 3000 BK Rotterdam Telefoonnummer : (010) Faxnummer : (010) adres : Internetsite : Kamer van Koophandel : Rotterdam, nummer JAARVERSLAG 2008

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Algemeen... 3 Bericht van de raad van bestuur... 3 Verantwoording van de raad van commissarissen... 5 Samenstelling raad van commissarissen... 8 Hoofd- en nevenfuncties leden raad van commissarissen... 8 Personeel & Organisatie Kwaliteitsmetingen USP/Telan ICT-ontwikkelingen Ondernemingsraad Volkshuisvestingsverslag Het bij voorrang huisvesten van de doelgroep Het zorgdragen voor de kwaliteit van de woongelegenheden Het betrekken van bewoners bij het beleid en het beheer Activiteiten op het gebied van de leefbaarheid Wonen en zorg Het waarborgen van de financiële continuïteit Overige werkzaamheden Verbindingen Activiteiten in de krachtwijken Werkzaam in het belang van de volkshuisvesting BIJLAGEN Jaarrekening - Balans - Winst- en verliesrekening - Toelichting bij de jaarrekening - Overige gegevens 2

3 1. Algemeen Bericht van de raad van bestuur Voor u ligt het formele jaarverslag van de Vestia Groep. Evenals voorgaande jaren heeft de Vestia Groep besloten om jaarberichten te maken. Mede om de lokale verankering van de bedrijven van de Vestia Groep te benadrukken is gekozen voor een kort en kernachtig verslag van de werkzaamheden per bedrijf. Daarnaast hebben wij in mei 2009 separaat onze stakeholders geïnformeerd via een verantwoordingsverslag waarbij deze relaties tevens de jaarberichten van onze bedrijven hebben ontvangen. Het verantwoordingsverslag, de jaarberichten en het jaarverslag (volkshuisvestingsverslag en jaarrekening) zijn op de internetsite geplaatst. Het jaar 2008 was bijzonder, niet in de laatste plaats vanwege de kredietcrisis en de daaropvolgende economische recessie, die zich in de tweede helft van het jaar aandiende. Vestia had zich eind 2007 reeds voorbereid op de integrale vennootschapbelasting en op de noodzakelijke extra investeringen in de Haagse en Rotterdamse krachtwijken door enerzijds fiscale maatregelen te benutten en anderzijds het verkoopprogramma iets te verhogen en de herstructurering iets naar achteren te schuiven. Met het oog op het nog steeds omvangrijke investeringsprogramma in en buiten de krachtwijken heeft Vestia gebruikmakend van de historisch lage rente toentertijd ook de nodige financieringsmiddelen ingekocht. Naar nu blijkt een verstandige keuze. De kredietcrisis leidt ertoe dat de banken minder leningen beschikbaar stellen tegen aanzienlijk aangescherpte voorwaarden. Ondanks de door de Europese Bank vastgestelde relatief lage rente, vragen de banken door middel van hoge opslagen aanzienlijk hogere tarieven voor de leningen aan onder meer woningcorporaties. Ook aan particulieren stellen de banken aanzienlijk hogere eisen. Zo is het voor potentiële kopers van bestaande en nieuwe woningen veel moeilijker de noodzakelijke financiering rond te krijgen. Bovendien zijn veel potentiële kopers afwachtend omdat er een daling van de verkoopprijzen wordt verwacht. Mensen met een eigen woning verhuizen niet omdat zij bang zijn hun huidige woning niet kwijt te kunnen of slechts tegen prijzen die aanzienlijk lager liggen dan voorheen. Omdat het op peil houden van de financiële positie bij een omvangrijk investeringsprogramma bij Vestia slechts beperkt afhankelijk is van het verkopen van bestaande woningen, heeft de daling daarvan slechts beperkt invloed. Vestia heeft daarentegen een nieuwbouwprogramma dat voor een aanzienlijk deel uit koopwoningen bestaat. Met name in de krachtwijken of voormalige aandachtswijken bouwen we koopwoningen om op die manier een meer gemixt woningaanbod te creëren. We zien dan ook dat van de gereedgekomen of in aanbouwzijnde koopprojecten vaak niet alle en soms een substantieel aantal woningen nog niet is verkocht. We bezien methoden om na oplevering alsnog kopers te vinden of we bezien mogelijkheden voor tijdelijk verhuur. Bij nog te starten projecten kijken we ook kritisch naar het verkoopproces. Soms leidt dit tot vertraging, soms bezien we of we de woningen na gereedkomen kunnen omzetten in huurwoningen, soms herontwikkelen we de plannen en soms maken we met gemeenten afspraken over tijdelijk verlaagde grondkosten in verband met de tijdelijke verhuur van koopwoningen. We bezien per project wat de mogelijkheden en kansen zijn en houden steeds nadrukkelijk de vinger aan de pols. 3

4 In 2008 heeft Vestia in zowel Den Haag als Rotterdam overeenstemming bereikt over de investeringen in de zogeheten krachtwijken. In Den Haag gaat het, naast het vernieuwen van de woningvoorraad in Den Haag Zuid-West, voor de komende jaren om een scala aan investeringen zoals een tweetal brede scholen, een HAVO/VWO, een tweede Koorenhuis, Topsportkwadrant Zuiderpark, Urban Center en om extra inspanningen ten aanzien van de leefbaarheid. Naast de corporaties en de gemeente zijn onder meer diverse onderwijs, welzijnsen zorgorganisaties mede vormgever van de betreffende businesscases. In Rotterdam heeft Vestia met de gemeente voor de jaren 2008 en 2009 afspraken gemaakt over de noodzakelijke investeringen in de wijken Bergpolder, Oud Zuid en Zuidwijk. Het gaat, naast de vernieuwing van de woningvoorraad om een scala aan maatregelen op het gebied van sociale vernieuwing en economische bedrijvigheid. Bij dit laatste heeft vooral ook het betrekken en ondersteunen van jongeren de nodige aandacht. Ook in Rotterdam werken we samen met scholen en andere instellingen. Met de Regionale Onderwijs Centra Zadkine (Rotterdam) en Mondriaan (Den Haag) zijn samenwerkingsovereenkomsten gesloten. De bedoeling van deze samenwerkingsverbanden is jongeren betere kansen op werk te bieden voor de toekomst. In Den Haag en Rotterdam liggen de afspraken die we met de gemeentebesturen hebben gemaakt op het gebied van de herstructurering van de aandachtswijken en nieuwbouw elders in de stad op schema. Ook in de andere gemeenten waar Vestia actief is, bouwen we nieuwe woningen. In 2008 heeft Vestia nieuwe huur- en koopwoningen opgeleverd. Dit is minder dan de in Daar tegenover staat dat in 2008/2009 Vestia ruim woningen ingrijpend renoveert. We bouwen naast reguliere sociale huurwoningen en middeldure huurwoningen ook koopwoningen in verschillende prijsklassen zowel binnen aandachtswijken, in de rest van de bestaande centrale stad als in randgemeenten. De samenwerking met zorginstellingen heeft ook de afgelopen jaren zijn vruchten afgeworpen. Een belangrijk deel van de nieuwe huurwoningen is weer gebouwd voor mensen die een beroep moeten doen op zorginstellingen. Naast wonen en zorg is jongerenhuisvesting al enkele jaren speerpunt van beleid. Vestia heeft op zich genomen gemiddeld 35 procent van de vrijkomende bestaande en nieuwe woningen te verhuren aan jongeren tot 27 jaar. Dit percentage is mede dankzij het gereedkomen van het project Walenburgerweg met 73 woonunits voor jongeren in Rotterdam en het project de Wasserij met 80 eenheden voor jongeren in Den Haag en het tijdelijk verhuren van woningen die we op termijn gaan slopen, reeds in 2008 ruim gehaald (36,9 procent). In absolute bedragen is Vestia een vermogende toegelaten instelling. Het eigen vermogen per woning een betere graadmeter is vergelijkbaar met het sectorale gemiddelde. De financiële continuïteit is in 2008 wederom verbeterd. Aandacht voor de financiële continuïteit blijft echter ook de komende jaren nodig. Het investeringsprogramma is niet zonder risico. mr Erik Th.P. Staal Voorzitter raad van bestuur Vestia Groep 4

5 Verantwoording van de raad van commissarissen Besef toezichtstaak De raad houdt toezicht op en voelt zich mede verantwoordelijk voor de volgende onderwerpen: de strategische beleidsontwikkeling en groeistrategie, het waarborgen van de financiële continuïteit, de realisering van de volkshuisvestelijke opgaven, de kwaliteit van de dienstverlening richting klanten, de interne controle en bedrijfsvoering, het personeelsbeleid en de wijze waarop Vestia samenwerkt met lokale en regionale stakeholders. De raad hecht veel waarde aan de brede maatschappelijke invulling van de taken van Vestia, waaronder investeringen in maatschappelijk onroerend goed, integrale gebiedsontwikkeling, het intensief samenwerken met scholen, welzijnsinstellingen en zorginstellingen. Vestia beschikt over een strategisch beleidsplan, waarin concrete en meetbare beleidsdoelstellingen zijn opgenomen, een analyse van de groeimogelijkheden is verkend, risico s zijn ingeschat en een duidelijke besturingsfilosofie is benoemd. Dit meerjarenbeleidsplan fungeert voor de raad van commissarissen als concreet toezichtkader. Met behulp van dit toezichtkader toetst de raad concrete beleidsbesluiten en beoordeelt zij of Vestia in het algemeen en het bestuur van Vestia in het bijzonder, haar taak naar vermogen en adequaat uitvoert. De verbindingen van Vestia hebben eveneens de aandacht. In de statuten en in het reglement van de RvC zijn gedragsregels voor bestuur en RvC alsmede ten aanzien van hun onderlinge verhouding opgenomen. Op deze wijze is voldaan aan de aanbevelingen zoals deze naar de huidige stand van good governance zijn verwoord. In 2008 is door het bestuur middels een gerichte jaarverantwoording aan de externe stakeholders gerapporteerd. Aan een aantal stakeholders is gevraagd naar hun opvatting over het functioneren van Vestia en het bestuur heeft met de raad afspraken gemaakt over verbeterpunten naar aanleiding van deze bespreking. Voor het jaar 2008 heeft de raad het door het bestuur geformuleerde meerjarenbeleidsplan beoordeeld, evenals de daarin opgenomen concrete doelstellingen. Deze zijn geoperationaliseerd in het begrotingsdocument. Bij de financiële continuïteit gaat het bijvoorbeeld om een solvabiliteit tussen de 10 en 20 procent, een reguliere exploitatie exclusief verkoopwinsten bestaande huurwoningen groter of gelijk aan 0, een huurachterstand van minder dan 1,5 procent van de bruto jaarhuur en een aantal doelstellingen op het terrein van het treasurymanagement, die zijn beschreven in het treasurystatuut. Vestia hanteert een gematigd huurbeleid. Bij de woningtoewijzing gaat het om ten minste 70 procent van het totaal vrijkomend aanbod toewijzen aan de doelgroep, bij nieuwbouw onder de aftoppingsgrens ten minste 90 procent, aan jongeren (tot 27 jaar) ten minste 35 procent en aan doelgroepen van maatschappelijk herstel ten minste 150 toewijzingen. Bij de kwaliteit van de woningvoorraad zijn de volgende doelstellingen benoemd. Vestia streeft ernaar jaarlijks nieuwe woningen (huur en koop) op te leveren zowel binnen de bestaande steden (vernieuwing van wijken) als in de regio in het kader van de ongedeelde regio. Voorts streeft Vestia ernaar jaarlijks een substantieel aantal woningen te verbeteren en haar bezit door middel van planmatig, mutatie- en reparatieonderhoud, alsmede door het geschikt maken van woningen voor ouderen en gehandicapten, kwalitatief op peil te houden. Vestia voert een terughoudend verkoopbeleid. Vestia verkoopt alleen woningen met voldoende toekomstwaarde. Vestia investeert jaarlijks ongeveer 10 miljoen aan leefbaarheid, inclusief de kosten van de inzet van de eigen medewerkers. 5

6 Vestia beschikt over een integrale visie wonen en zorg, werkt samen met meer dan 60 zorginstellingen en bij alle bedrijven zijn projecten afgerond, in aanbouw en in ontwikkeling. Wonen en zorg is dagelijks werk voor Vestia. De inspanningen zijn erop gericht de klant zo goed mogelijk van dienst te zijn. Vestia heeft zichzelf opdracht gegeven om gemiddeld een score van 7,5 te halen bij de tevredenheidmeting door een extern onderzoeksbureau dat het hele jaar door de tevredenheid van de klanten onderzoekt. Ook de telefonische bereikbaarheid maakt hiervan onderdeel uit. Ten aanzien van het personeelsbeleid zijn concrete doelstellingen geformuleerd als het gaat om de gemiddelde leeftijd (jonger of gelijk aan 43 jaar) en het ziekteverzuim (lager of gelijk aan 5 procent). De raad van commissarissen heeft deze operationele doelstellingen tegelijkertijd met de begroting 2009, waarin het omvangrijke investeringsprogramma is verwerkt, in november 2008 goedgekeurd. De raad toetst de voortgang ieder kwartaal aan de hand van kwartaalrapportages, waarin het bestuur verslag doet van de voortgang en behaalde resultaten. Andere bronnen die de raad ten dienste staan zijn het volkshuisvestingsverslag en jaarrekening, rapportages voortgang projecten, het treasuryverslag, het stakeholdersverslag en de jaarberichten van de Vestiabedrijven. Omvangrijke investeringen en projecten waartoe het bestuur heeft besloten, toetst de raad aan de benoemde volkshuisvestelijke en financiële doelstellingen alsmede aan de risico s en de wijze waarop deze zijn beheerst alvorens deze goed te keuren. Hetzelfde geldt voor een besluit om een verbinding aan te gaan. Resultaten van bestaande verbindingen vormen onderdeel van de reguliere rapportages van het bestuur en hebben de aandacht van de raad. De wijze waarop het bestuur en de directeuren van de lokale woonbedrijven afspraken maken met hun gemeentebesturen, huurdersorganisaties en andere lokale stakeholders heeft eveneens de nodige aandacht van de raad. De raad bezoekt regelmatig de lokale bedrijven en heeft eens per jaar een projectendag, waarbij een aantal lokale bedrijven zichzelf, hun activiteiten en hun projecten presenteren. Ditzelfde geldt voor de wijze waarop het bestuur vorm geeft aan het personeelsbeleid, onder meer door regelmatig contact met de Ondernemingsraad van Vestia. De raad bespreekt de reguliere en bijzondere rapportages van het Centraal Fonds Volkshuisvesting en het jaarlijkse oordeel van de minister van Wonen, Wijken en Integratie regelmatig met het bestuur. De raad heeft in 2008 uitgebreid stilgestaan bij recente opvattingen over good governance en is tot de conclusie gekomen dat zij de meeste aanbevelingen reeds volgt. De raad heeft zich uitgebreid laten informeren over de gevolgen van de kredietcrisis en recessie voor Vestia. De (voorlopige) conclusie luidde dat Vestia zich voldoende heeft voorbereid op de kredietcrisis door in een vroeg stadium financiering aan te trekken. De gevolgen van de recessie zijn minder duidelijk. Enerzijds kan de omvang en duur ertoe leiden dat huurders meer moeite krijgen hun woonlasten tijdig te voldoen en hebben potentiële kopers moeite om de benodigde woonlasten op te brengen. De dalende inflatie heeft, door de koppeling van de huurstijging aan de inflatie, lagere huurinkomsten tot gevolg. Anderzijds heeft de recessie een gunstig effect op de bedrijfslasten en dan vooral op de lonen en salarissen en op de onderhoudsuitgaven. Ook is de verwachting dat de aanbestedingen bij projecten belangrijk gunstiger uitpakken. Ten slotte is de raad in 2008 opgetreden als adviseur van bestuur en directie bij het vormgeven van strategisch beleid, prestatieafspraken met gemeenten en samenwerking met collegacorporaties bij onder meer de woonruimteverdeling in een ongedeelde regio en bij de landelijke ontwikkelingen zoals de 40-wijkenproblematiek in relatie tot de bijzondere projectsteun en de VPB. 6

7 Zelfevaluatie Begin 2009 heeft de raad aan de hand van een uitgebreide vragenlijst stilgestaan bij het eigen functioneren in Besproken is of iedere commissaris voldoende ter zake kundig is, voldoende inbreng heeft, of de rol van de voorzitter voldoende is ingevuld, of de vergaderingen inhoudelijk van het juiste niveau zijn, van voldoende frequentie en voldoende voorbereid. De raad heeft geëvalueerd of de schriftelijke en mondelinge financiële informatievoorzieningen en de informatievoorziening van de volkshuisvestelijke aspecten van voldoende niveau zijn. Ditzelfde geldt voor de informatie over de strategische doelstellingen. Voorts heeft de raad zich de vraag gesteld of zij voldoende inzicht heeft in de besturings- en beheersingsmechanismen, de interne controle, de cultuur en de integriteitregels bij Vestia. De raad heeft zich de vraag gesteld of zij voldoende inzicht heeft in en kennis heeft van het financiële beleid en uitkomsten, en het beleid en resultaten van de treasury. Ditzelfde geldt voor het inzicht in de volkshuisvestelijke prestaties en de tevredenheid van de klanten van Vestia. Ten aanzien van de relatie van de raad en het bestuur heeft de raad zich de vraag gesteld of de wijze waarop de raad toezicht uitoefent op het bestuur en de corporatie van voldoende niveau is, of de relatie raad bestuur passend, te afstandelijk of juist niet afstandelijk genoeg is en of alle disciplines binnen de raad voldoende zijn ingevuld. De rol van de raad als klankbord voor het bestuur vormde eveneens onderdeel van de evaluatie. De raad is tot de volgende conclusies en verbeterpunten gekomen. De raad is positief over de organisatie, de rol van de deelnemers binnen de raad, de inbreng en de verdeling van de aandachtsgebieden. De leden zijn behoorlijk complementair aan elkaar. De punten van de vragenlijst zijn over het algemeen positief beantwoord. Afgesproken is om in 2009 extra aandacht aan de werking van het integriteitsbeleid van Vestia te schenken. Werving en selectie De leden van de raad zijn benoemd op grond van actuele profielen en voeren hun taken uit conform de aanbevelingen van de commissie Glasz. Naast het gestelde over het functioneren van de raad in de statuten van Vestia, beschikt de raad over een reglement en over actuele functieprofielen. De rol en de positie van de raad zijn jaarlijks onderwerp van gesprek. De raad is aan de hand van actuele profielschetsen samengesteld en daardoor berekend op haar brede taakopvatting. In 2008 waren er geen vacatures en nieuwe benoemingen in de raad. Integriteit In het reglement van de raad zijn regels opgenomen voor mogelijke belangenverstrengeling van het bestuur en leden van de raad. In de taakomschrijving van de directeur Financiën & Control is expliciet opgenomen dat hij tot taak heeft bij de voorzitter van de raad van commissarissen mogelijk belangenverstrengeling van het bestuur te melden. De externe accountant heeft kennisgenomen van de maatregelen om de frauderisico s te beperken. De accountant heeft deze set van maatregelen als adequaat gekwalificeerd. De raad heeft kennisgenomen van de integriteitcode die binnen Vestia vanaf medio 2006 van kracht is. Er hebben zich in 2008 geen transacties voorgedaan, waarbij sprake was van tegengestelde belangen. Het reglement van de raad is op dit punt in 2008 nageleefd. De raad is van mening dat de leden van de raad in 2008 onafhankelijk hun taken hebben kunnen uitvoeren en hebben uitgevoerd. 7

8 Samenstelling raad van commissarissen Lid raad van commissarissen S. Kolthek Voorzitter mr J.S.M. Lugte Secretaris R.T.M. van Genugten Lid A.N.C. Hoekman Lid N.M. Dijkhuizen Lid M/V Geb. jaar Benoemd In Zittingsperiode tot Commissie Lidmaatschap M Kernraad M Kernraad M M M Hoofd- en nevenfuncties leden raad van commissarissen Lid raad van commissarissen S. Kolthek Voorzitter mr J.S.M. Lugte Secretaris R.T.M. van Genugten Lid A.N.C. Hoekman Lid N.M. Dijkhuizen Lid Hoofdfunctie Nevenfunctie Zelfstandig Consultant Commissaris Groothandelsgebouwen N.V., Rotterdam Voorzitter Stichting Architectuur Instituut Rotterdam (AIR) Lid Raad van Toezicht Berlage Instituut, Rotterdam Adviseur Kunst en Bedrijf b.v., Amsterdam Voorzitter Van der Leeuwkring, Rotterdam Directeur Stadstoezicht Gemeente Rotterdam Beleidsadviseur Woonbond Manager Facilitaire Dienstverlening, Laurens wonen diensten en zorg Voorzitter raad van Commissarissen van de Stichting Woonformatie Ypenburg Parttime-docent Koninklijke NIVRA Lid Raad van Commissarissen Woningstichting De Key Lid Raad van Toezicht Stichting Onderwijsgroep Galilei Voorzitter Raad van Bestuur Stichting Service Bureau Ouderen Hellevoetsluis Zelfstandig Consultant Lid Bestuur Viering Gedenkdagen Scheveningen Directeur Quest Development BV Voorzitter Stichting Heelweg Voorzitter Haagse Rugby Club De heren Van Genugten en Hoekman zijn benoemd op voordracht van de bewonersorganisaties. De heer Lugte is benoemd op voordracht van de ondernemingsraad. Belangrijke besluiten/goedkeuringen De raad heeft in 2008 de volgende besluiten genomen dan wel goedkeuringen verleend. 8

9 Op 12 februari 2008 heeft de raad het voornemen van het bestuur om 11 winkels, 208 appartementen en 17 garageboxen in het centrum van Rotterdam van het Philips Pensioenfonds aan te kopen, goedgekeurd. Op 26 mei 2008 heeft de raad het volkshuisvestingsverslag, het jaarverslag en de jaarrekening 2007 goedgekeurd. Op 26 mei 2008 heef de raad het projectdocument Rietveld en Smeetsveld te Hordijkerveld in Rotterdam goedgekeurd. Op 26 mei 2008 heeft de raad het projectdocument Hof van Zuidwijk Midden en West in Rotterdam goedgekeurd Op 26 mei 2008 heeft de raad het projectdocument Medimall/MCRZ in Rotterdam goedgekeurd. Op 26 mei 2008 heeft de raad het globale projectdocument Hoogeland in de gemeente Westland goedgekeurd. Op 25 juni 2008 heeft de raad het besluit van het bestuur om samen met AM mee te doen aan de tender Norfolkterrein e.o. te Den Haag goedgekeurd. Op 30 september 2008 heeft de raad het besluit van het bestuur om 12 verzorgingstehuizen met in totaal 858 bedden en 501 aanleunwoningen gelegen in verschillende gemeenten in de provincies Noord-Holland en Groningen aan te kopen van de Stichting WoonZorg Nederland goedgekeurd. Op 30 september 2008 heeft de raad het projectdocument De Rugge te Brielle goedgekeurd. Op 30 september 2008 heeft de raad het projectdocument Moerwijk Oost 1e fase te Den Haag goedgekeurd. Op 30 september 2008 heeft de raad het besluit om deel te nemen aan de VOF Pompenburg in Rotterdam goedgekeurd. Op 25 november 2008 heeft de raad de begroting 2008 en meerjarenraming goedgekeurd. Bestuursvergoeding en vergoeding leden raad van commissarissen In het kader van de 'wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens' dient ook de bestuursbeloning openbaar te worden gemaakt. De beloning van het bestuur van Vestia bedraagt conform de definitie van de wet (2007: ), bestaande uit het belastbaar loon van (2007: ) en een bijdrage in de voorzieningen voor toekomstig loon van (2007: ). De vergoeding van de leden van de raad van commissarissen in 2008 bedraagt in totaal (2007: ). De vergoedingen voor de bestuurder en de raad zijn beperkt aangepast, analoog aan de stijging van de CAO Voorzitter Secretaris Lid Inhoudelijk verslag De raad is in 2008 vijf keer bijeengekomen. De raad heeft in februari 2008 vergaderd in Rotterdam bij Vestia Rotterdam-Zuid. De heer Koole, de bedrijfsdirecteur van dit Vestia-bedrijf heeft een inleiding verzorgd. Aan de orde kwamen onder meer de vernieuwing van de tuinsteden Zuidwijk en Hordijkerveld. Basis vormt de Grote Woontest van eind Hieruit bleek dat Rotterdam-Zuid kampt met een gebrek aan identiteit, een onduidelijke stedenbouwkundige structuur, selectieve migratie, armetierige winkel- 9

10 en welzijnsgebouwen en heel veel flats. De omvang van de problematiek op sociaal, fysiek en economisch terrein benadrukken de urgentie. De gemeente, deelgemeenten en corporaties hebben zich verenigd in het Pact op Zuid. In het Pact op Zuid zetten partijen, naast de vernieuwing van de gebieden zelf, in op een viertal grote projecten (vernieuwing Zuiderpark/ Zuidplein, nieuw Feyenoordstadion en omgeving, het gebied rond Katendrecht en Afrikaanderwijk en nieuw ziekenhuis/medimall). Deze toonaangevende projecten moeten Zuid weer op de kaart zetten. Het gaat om een investering van 1,2 miljard. Daarvan nemen de corporaties 1 miljard voor hun rekening en daarvan Vestia circa 700 miljoen. Zo gaat Vestia de komende 8 jaar extra woningen nieuw bouwen en renoveren in Rotterdam, waarvan een groot deel op Zuid. De raad heeft vervolgens kritische vragen gesteld omtrent de risico's bij de exploitatie van grootschalig maatschappelijk onroerend goed, de samenwerking met andere corporaties, gemeente en draagvlak onder de bewoners. Het bestuur heeft deze vragen naar tevredenheid van de raad beantwoord. De raad heeft uitgebreid stilgestaan bij het treasuryverslag van Vestia. In het verslag zelf is een verantwoording van het gevoerde beleid opgenomen en zijn de resultaten afgezet tegen verschillende benchmarks. Hieruit blijkt dat Vestia door de omvang van de financieringsbehoefte en door een actief treasurybeleid zeer gunstige resultaten heeft weten te bereiken. De raad constateert dat Vestia binnen de harde grenzen van het treasurystatuut creatief, innovatief, en met voldoende aandacht in haar huidige en deels toekomstige financieringsbehoefte heeft weten te voorzien. De raad heeft Vestia gecomplimenteerd met het behaalde resultaat en met het verslag. Tijdens dezelfde vergadering heeft de raad kennis genomen van de voorlopige financiële uitkomsten Deze komen uit op een bedrag van 80 miljoen positief als gevolg van onder meer een gunstig treasuryresultaat en doorgeschoven planmatig onderhoud. Het resultaat treasury is positief beïnvloed door de verkoop van een deel van de in 2004, 2005 en 2006 aangeschafte derivaten. Deze waren aangeschaft op een op dat moment gunstige rente om de financiering zeker te stellen van een op dat moment omvangrijk investeringsprogramma en de toekomstige herfinancieringen. Door aanpassingen van het investeringsprogramma als gevolg van de VPB-doorrekening, kon een deel van de derivaten verkocht worden. De raad heeft hier kennis van genomen. De raad heeft in dezelfde vergadering stilgestaan bij het huurbeleid in 2008 en bij de heffing in het kader van het leveren van een bijdrage in de betaalbaarheid. Met tevredenheid heeft de raad kennisgenomen van het oordeel van de minister van WWI over het presteren in 2006 en het verslag van de raad zelf. De raad heeft met tevredenheid kennis genomen van de voortgang van de afspraken van Vestia en de gemeente Den Haag over de krachtwijken. In het bijzonder is stilgestaan bij de voorgenomen investeringen in het gebied van het HagaZiekenhuis inclusief zorgboulevard, het Sportkwadrant Zuiderpark, het Urban Center en de brede scholen. De raad heeft voorts geconstateerd dat de brief van de minister van Wonen, Wijken en Integratie in overeenstemming is met hetgeen de raad met de minister heeft afgesproken. In aanwezigheid van de accountant heeft de raad zich in mei uitgebreid gebogen over het volkshuisvestingsverslag, het jaarverslag, en de jaarrekening De accountant heeft aangegeven dat hij een goedkeurende verklaring heeft afgegeven. De raad heeft gevraagd naar het algemene beeld van Vestia. De accountant constateerde dat Vestia goed gebruik maakt van de mogelijkheden van de partiële en integrale VPB en de deelnemingen. De organisatie is in control. Vestia is zeer actief, ontwikkelt veel nieuwe activiteiten, is volop bezig met herstructurering, presteert volkshuisvestelijk goed en heeft ook intern de zaken goed op orde, 10

11 bijvoorbeeld als we kijken naar de automatisering. Vestia is duidelijk zichtbaar in de markt. De separate verantwoording van de raad kwalificeert de accountant als goed. De accountant heeft de deelnemingen van materieel belang meegenomen in de controle. Het gaat om SWY en Verantwoord Wonen BV. Ook constateerde de accountant dat de rapportage over de deelnemingen in het volkshuisvestingsverslag van voldoende niveau is. Vestia kijkt afdoende naar integriteit en er is een frauderisicoanalyse verricht naar werknemers in sleutelposities. Op een vraag van de accountant, bevestigde de raad diens onafhankelijkheid. In de managementletter heeft de accountant een aantal verbeterpunten opgenomen. De bestuurder heeft aangegeven dat deze de aandacht hebben en de accountant verzocht komend jaar hier expliciet aandacht aan te geven. De raad heeft dit ter kennisname aangenomen. In dezelfde vergadering heeft de raad kennis genomen van de samenwerkingsovereenkomst met Zadkine voor de realisatie van een scholencomplex in de Motorstraat en omgeving in Rotterdam, de samenwerking met de woningcorporatie op Bonaire en het verantwoordingsverslag 2007, expliciet bedoeld voor stakeholders en van de managementrapportage 4 e kwartaal 2007 en de eerste resultaten eerste kwartaal In de vergadering in juni heeft Vestia het beleid op het gebeid van de duurzaamheid bij nieuwbouw toegelicht. Het gaat om warmtepompen, zeewaterwarmtecentrale, geothermie en restwarmte uit kassen. Voor bestaande woningen neemt Vestia eind 2008 begin 2009 een beleidsbeslissing en bespreekt deze ook met de raad. De rapportage van het 1e kwartaal is besproken. Hierin kwamen aan de orde de afzet van nieuwe appartementen en de ontwikkeling van de bouwkosten. Door de integrale VPB dreigt Vestia voor het eerst sinds 1992 uit te komen op een negatief resultaat. De raad heeft kennis genomen van de maatregelen die Vestia gaat nemen om een negatief resultaat te voorkomen. De bestuurder heeft de deelname van Vestia aan een tender voor de wijk Almere Hout gemeld. Vestia bereidt een essay voor. Er doen 10 corporaties mee en de beste drie mogen tegen betaling een plan uitwerken. De raad heeft hier kennis van genomen. Op dezelfde dag heeft de raad een bezoek gebracht aan het de wijk Hoogvliet in Rotterdam met onder meer Villa Heerlijkheid en de gerenoveerde flat Westerstein alsmede aan de Peperklip in Feijenoord, alwaar de floormanager een indringende presentatie gaf over de inzet van Vestia om dit grootschalige complex weer leefbaar te maken vooral door permanente aanwezigheid, het aanspreken van mensen op hun verantwoordelijkheid en na te komen wat wordt beloofd. Ook het leefstijlexperiment heeft bijgedragen aan het bereikte resultaat. De raad is onder de indruk van de inspanningen en het bereikte resultaat. In september heeft de raad vergaderd bij Vestia Delft. De heer Den Ouden, bedrijfsdirecteur van Vestia Delft, heeft de voornaamste opgaven toegelicht. De grootste fysieke opgave ligt momenteel in de Bomenwijk. De vernieuwing is hoogst noodzakelijk zowel uit het oogpunt van fysieke gesteldheid (geluidsoverlast, vocht en dergelijke) als uit het oogpunt van de eenzijdige samenstelling van de bevolking. De aanpak bestaat uit een mix van renovatie, sloop en nieuwbouw, alsmede samenvoeging en verkoop. Na vernieuwing bestaat de wijk in 2016 uit 450 tot 500 woningen (40% huur, 15% sociale koop en 45% koop). Bij de planning houdt Vestia Delft rekening met beperkte mogelijkheden voor herhuisvesting. Vervolgens gaf de heer Den Ouden een toelichting op het Laatste Kansbeleid in Delft. Het gaat om de doelgroepen mensen met kinderen en met meervoudige problemen. Het gaat om een preventietraject en een vangnettraject. Het aantal uitzettingen is ten opzichte van 2006 (31) en 2007 (23) gedaald in 2008 (verwacht 17). Het aantal deelnemers Laatste Kansbeleid is echter fors hoger dan vooraf ingeschat. Dat zelfde geldt voor de tijdsinvestering. Het derde onderwerp 11

SWW Volkshuisvestingsverslag 2009

SWW Volkshuisvestingsverslag 2009 Let op! Onze nieuwe naam is GroenWest Waar GroenrandWonen, SWW of Westhoek Wonen staat vermeld, wordt GroenWest bedoeld. www.groenwest.nl SWW Volkshuisvestingsverslag 2009 Woerden, 12 april 2010 2 Algemene

Nadere informatie

Trudo Jaarverslag 2010. Volkshuisvestingsverslag - Jaarrekening

Trudo Jaarverslag 2010. Volkshuisvestingsverslag - Jaarrekening Trudo Jaarverslag 2010 Volkshuisvestingsverslag - Jaarrekening 1 Algemene gegevens Plaats van vestiging: Torenallee 34 5617 BD Eindhoven Postadres: Postbus 360 5600 AJ Eindhoven Telefoonnummer: 040 235

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Wonen Noordwest Friesland

Jaarverslag 2013 Wonen Noordwest Friesland Jaarverslag 2013 Wonen Noordwest Friesland Inhoud ALGEMENE GEGEVENS... 5 VOORWOORD... 6 VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN... 7 Governance... 8 Inhoud van het toezicht... 9 Verantwoording... 11 Samenstelling

Nadere informatie

Stichting Volkshuisvesting Tiel. Visitatierapport. Hilversum, 12 juni 2006

Stichting Volkshuisvesting Tiel. Visitatierapport. Hilversum, 12 juni 2006 Stichting Volkshuisvesting Tiel Visitatierapport Hilversum, 12 juni 2006 Colofon Raeflex stichting visitatie woningcorporaties Olympia 1 E 1213 NS Hilversum e-mail: w.dewater@raeflex.nl www.raeflex.nl

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Bo-Ex

JAARVERSLAG 2013 Bo-Ex JAARVERSLAG 2013 Bo-Ex Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen van 22 april 2014 Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE BLADZIJDE 1. Algemene gegevens 2 2. Voorwoord directie 3 3. Verslag

Nadere informatie

Samen vooruit. Jaarverslag 2012

Samen vooruit. Jaarverslag 2012 Samen vooruit Jaarverslag 2012 Samen vooruit Het jaar 2012 was het derde jaar van ons beleidsplan Mensen, wensen, wonen. In dit beleidsplan willen we doorgroeien naar een eigentijds betrokken partner.

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2012-2016

Ondernemingsplan 2012-2016 Ondernemingsplan 2012-2016 13 september 2012 Inhoudsopgave Leeswijzer... 3 Missie, Ontwikkelingen en Visie... 4 Ontwikkelingen... 4 Missie... 11 Visie... 12 Bedienen primaire doelgroep... 14 Betaalbaarheid

Nadere informatie

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2 Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014... 4 Verslag van het bestuur... 5 Koers... 5 Goede Governance... 6 Nieuwe statuten... 6 Financieel Herstelplan... 7 Personeel en Organisatie... 7 Strategisch Vastgoed Beleid...

Nadere informatie

24 april 2013. Jaarverslag Mitros 2012

24 april 2013. Jaarverslag Mitros 2012 24 april 2013 Jaarverslag Mitros 2012 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Deel I Waardevol Wonen in 2012... 6 1. Resultaten 2012... 7 1.1 Koers en resultaten... 7 1.2 Mens... 7 1.3 Wijk... 8 1.4 Stenen... 8 1.5

Nadere informatie

De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning.

De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning. De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning.nl E-mail: info@degoedewoning.nl 2 De Goede Woning Jaarverslag 2011 3

Nadere informatie

ALGEMEEN. Bedrijfstakcode Woningcorporaties : N.R.V. nr. 2760

ALGEMEEN. Bedrijfstakcode Woningcorporaties : N.R.V. nr. 2760 Jaarstukken 2014 ALGEMEEN Naam toegelaten instelling : Woningstichting Samenwerking Vlaardingen Gevestigd te : Vlaardingen Adres : Stadhouderslaan 181, 3136 BM Postadres : Postbus 206, 3130 AE Telefoon

Nadere informatie

ruimte maken voor maatschappelijke prestaties

ruimte maken voor maatschappelijke prestaties ruimte maken voor maatschappelijke prestaties jaarverslag 2013 voorwoord ruimte voor maatschappelijke prestaties In dit jaarverslag leest u hoe wooncorporatie Lefier zich in 2013 heeft ingespannen voor

Nadere informatie

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Mijdrecht, Vleuten, Woerden, mei 2011 2 Algemene informatie Stichting GroenWest Naam toegelaten instelling Stichting GroenWest Gemeente

Nadere informatie

Skylge Jaarverslag 2010

Skylge Jaarverslag 2010 Skylge Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 van het bestuur van Woningstichting de Veste 5 Jaarverslag 2010 van de Raad van Commissarissen Woningstichting de Veste 7 Skylge 10 Herstructurering vordert naar

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl

Jaarverslag 2009 Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl Jaarverslag 2009 Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl 1 . 2 Inhoudsopgave 1 Koers Woonbedrijf... 7 2 Onze klanten... 9 2.1 Onze dienstverlening... 9 2.2 Woonruimteverhuurbeleid... 9 2.3 Bijzondere doelgroepen...

Nadere informatie

Slimmer (samen) werken Centrada jaarverslag en jaarrekening 2013

Slimmer (samen) werken Centrada jaarverslag en jaarrekening 2013 Slimmer (samen) werken Centrada jaarverslag en jaarrekening 2013 Slimmer (samen) werken Centrada jaarverslag en jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Deel A Jaarverslag 2013 Hoofdstuk 1. Governance

Nadere informatie

2010 Foto s in dit verslag >> Colofon Financiële gegevens Eindredactie Fotografie Concept en vormgeving Druk

2010 Foto s in dit verslag >> Colofon Financiële gegevens Eindredactie Fotografie Concept en vormgeving Druk jaarverslag 2010 1 2 3 4 5 Foto s in dit verslag 1 Multifunctioneel gebouw De Keyzer 2 Masira, Nieuw West 6 7 14 9 12 8 10 11 13 17 15 16 18 3 Kinderdagverblijf Darwinhof, Zandvoort 4 Jonge starters op

Nadere informatie

Jaarverslag. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Jaarverslag. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen Jaarverslag Woongoed Zeeuws-Vlaanderen 2014 JAARVERSLAG 2014 Statutaire naam Gemeente waar de instelling is gevestigd Adres Stichting Woongoed Zeeuws- Vlaanderen Terneuzen Communicatielaan 2 Terneuzen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag. Jaarrekening. Bijlagen

Inhoudsopgave. Jaarverslag. Jaarrekening. Bijlagen 2 Ymere jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Jaarverslag 1. Voorwoord 5 2. Bericht van de Raad van Bestuur 9 3. Verslag van de Raad van Commissarissen 19 4. Strategie, ontwikkelingen en beleid 35 5. Bezit 43

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Jaarverslag Nijestee 2014

Jaarverslag Nijestee 2014 Volkshuisvestingsverslag Verantwoording bestuur 4 Jaarverslag Nijestee 214 1 Wonen in Groningen 7 1.1 Lokale samenwerking 7 1.2 Herziening Woningwet 7 1.3 Missie, doelen en strategie 7 1.4 Meetbare resultaten

Nadere informatie

een goede woning in een fijne straat voor iedereen

een goede woning in een fijne straat voor iedereen een goede woning in een fijne straat voor iedereen jaarverslag 2009 inhoudsopgave goed? Voorwoord door Eric de Ceuster, directeur - bestuurder. pagina 4. goed doen 6. Doen we de goede dingen en doen we

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013. de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013. de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA Jaarverslag 2013 de Woonmensen/SJA 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van woningcorporatie de Woonmensen. Het geeft een beeld van onze activiteiten en prestaties in een tijd waarin de corporatiesector

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting de Alliantie

Jaarverslag 2011. Stichting de Alliantie Jaarverslag 2011 Stichting de Alliantie 1 Gevestigd te Huizen 1271 ZA, Bestevaer 48 Telefoon: 035 528 07 80 E-mail: info@de-alliantie.nl Internet: www.de-alliantie.nl Stichting de Alliantie is ingeschreven

Nadere informatie

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden Voorwoord Lefier heeft 2014 goed doorstaan. Daar zijn we trots op, omdat er extreem veel veranderde. De Tweede Kamer stelde opnieuw vast wat

Nadere informatie

Visitatierapport. Woonstichting SSW 2010-2013

Visitatierapport. Woonstichting SSW 2010-2013 Visitatierapport Woonstichting SSW 2010-2013 Utrecht, 23 december 2014 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie Mevrouw T. Booi (voorzitter)

Nadere informatie

Jaarstukken 2014 Jaarverslag Jaarrekening Overige gegevens

Jaarstukken 2014 Jaarverslag Jaarrekening Overige gegevens Jaarstukken 2014 Jaarverslag Jaarrekening Overige gegevens INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE... 4 INLEIDING... 5 JAARREKENING 2014...46 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING...51 ENKELVOUDIGE JAARREKENING...96

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag 2012

Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Pagina Voorwoord 3 Hoofdstuk 1 Volkshuisvestingsverslag 1.1 Kwaliteit van het woningbezit 4 a het bouwen b. het onderhoud 1.2 De leefbaarheid 8 1.3 Wonen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. samen vieren. duurzaam bouwen en onderhouden. zo deden wij het SAMEN JAAR. grote veranderingen

Jaarverslag 2014. samen vieren. duurzaam bouwen en onderhouden. zo deden wij het SAMEN JAAR. grote veranderingen Jaarverslag 2014 samen vieren zo deden wij het SAMEN 100 JAAR duurzaam bouwen en onderhouden grote veranderingen 2 1 Voorwoord... 6 2 Bestuurder brengt verslag uit... 7 2.1 Terugblik op jubileumjaar 2014...

Nadere informatie

Stichting Woningbouw Slochteren. Kantoor: Hoofdweg 156 9626 AK Schildwolde

Stichting Woningbouw Slochteren. Kantoor: Hoofdweg 156 9626 AK Schildwolde Jaarstukken 2014 Stichting Woningbouw Slochteren Kantoor: Hoofdweg 156 9626 AK Schildwolde Telefoon: (0598) 42 15 38 Fax: (0598) 42 15 80 Kantoortijden: maandag t m donderdag van 08.00 16.30 uur vrijdag

Nadere informatie