Naam van de toegelaten instelling : Stichting Vestia Groep. Adres en vestigingsplaats hoofdkantoor : Kruisplein 15c te Rotterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Naam van de toegelaten instelling : Stichting Vestia Groep. Adres en vestigingsplaats hoofdkantoor : Kruisplein 15c te Rotterdam"

Transcriptie

1 Naam van de toegelaten instelling : Stichting Vestia Groep Statutaire Vestigingsplaats : Rotterdam Adres en vestigingsplaats hoofdkantoor : Kruisplein 15c te Rotterdam Postadres : Postbus 1431, 3000 BK Rotterdam Telefoonnummer : (010) Faxnummer : (010) adres : Internetsite : Kamer van Koophandel : Rotterdam, nummer JAARVERSLAG 2008

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Algemeen... 3 Bericht van de raad van bestuur... 3 Verantwoording van de raad van commissarissen... 5 Samenstelling raad van commissarissen... 8 Hoofd- en nevenfuncties leden raad van commissarissen... 8 Personeel & Organisatie Kwaliteitsmetingen USP/Telan ICT-ontwikkelingen Ondernemingsraad Volkshuisvestingsverslag Het bij voorrang huisvesten van de doelgroep Het zorgdragen voor de kwaliteit van de woongelegenheden Het betrekken van bewoners bij het beleid en het beheer Activiteiten op het gebied van de leefbaarheid Wonen en zorg Het waarborgen van de financiële continuïteit Overige werkzaamheden Verbindingen Activiteiten in de krachtwijken Werkzaam in het belang van de volkshuisvesting BIJLAGEN Jaarrekening - Balans - Winst- en verliesrekening - Toelichting bij de jaarrekening - Overige gegevens 2

3 1. Algemeen Bericht van de raad van bestuur Voor u ligt het formele jaarverslag van de Vestia Groep. Evenals voorgaande jaren heeft de Vestia Groep besloten om jaarberichten te maken. Mede om de lokale verankering van de bedrijven van de Vestia Groep te benadrukken is gekozen voor een kort en kernachtig verslag van de werkzaamheden per bedrijf. Daarnaast hebben wij in mei 2009 separaat onze stakeholders geïnformeerd via een verantwoordingsverslag waarbij deze relaties tevens de jaarberichten van onze bedrijven hebben ontvangen. Het verantwoordingsverslag, de jaarberichten en het jaarverslag (volkshuisvestingsverslag en jaarrekening) zijn op de internetsite geplaatst. Het jaar 2008 was bijzonder, niet in de laatste plaats vanwege de kredietcrisis en de daaropvolgende economische recessie, die zich in de tweede helft van het jaar aandiende. Vestia had zich eind 2007 reeds voorbereid op de integrale vennootschapbelasting en op de noodzakelijke extra investeringen in de Haagse en Rotterdamse krachtwijken door enerzijds fiscale maatregelen te benutten en anderzijds het verkoopprogramma iets te verhogen en de herstructurering iets naar achteren te schuiven. Met het oog op het nog steeds omvangrijke investeringsprogramma in en buiten de krachtwijken heeft Vestia gebruikmakend van de historisch lage rente toentertijd ook de nodige financieringsmiddelen ingekocht. Naar nu blijkt een verstandige keuze. De kredietcrisis leidt ertoe dat de banken minder leningen beschikbaar stellen tegen aanzienlijk aangescherpte voorwaarden. Ondanks de door de Europese Bank vastgestelde relatief lage rente, vragen de banken door middel van hoge opslagen aanzienlijk hogere tarieven voor de leningen aan onder meer woningcorporaties. Ook aan particulieren stellen de banken aanzienlijk hogere eisen. Zo is het voor potentiële kopers van bestaande en nieuwe woningen veel moeilijker de noodzakelijke financiering rond te krijgen. Bovendien zijn veel potentiële kopers afwachtend omdat er een daling van de verkoopprijzen wordt verwacht. Mensen met een eigen woning verhuizen niet omdat zij bang zijn hun huidige woning niet kwijt te kunnen of slechts tegen prijzen die aanzienlijk lager liggen dan voorheen. Omdat het op peil houden van de financiële positie bij een omvangrijk investeringsprogramma bij Vestia slechts beperkt afhankelijk is van het verkopen van bestaande woningen, heeft de daling daarvan slechts beperkt invloed. Vestia heeft daarentegen een nieuwbouwprogramma dat voor een aanzienlijk deel uit koopwoningen bestaat. Met name in de krachtwijken of voormalige aandachtswijken bouwen we koopwoningen om op die manier een meer gemixt woningaanbod te creëren. We zien dan ook dat van de gereedgekomen of in aanbouwzijnde koopprojecten vaak niet alle en soms een substantieel aantal woningen nog niet is verkocht. We bezien methoden om na oplevering alsnog kopers te vinden of we bezien mogelijkheden voor tijdelijk verhuur. Bij nog te starten projecten kijken we ook kritisch naar het verkoopproces. Soms leidt dit tot vertraging, soms bezien we of we de woningen na gereedkomen kunnen omzetten in huurwoningen, soms herontwikkelen we de plannen en soms maken we met gemeenten afspraken over tijdelijk verlaagde grondkosten in verband met de tijdelijke verhuur van koopwoningen. We bezien per project wat de mogelijkheden en kansen zijn en houden steeds nadrukkelijk de vinger aan de pols. 3

4 In 2008 heeft Vestia in zowel Den Haag als Rotterdam overeenstemming bereikt over de investeringen in de zogeheten krachtwijken. In Den Haag gaat het, naast het vernieuwen van de woningvoorraad in Den Haag Zuid-West, voor de komende jaren om een scala aan investeringen zoals een tweetal brede scholen, een HAVO/VWO, een tweede Koorenhuis, Topsportkwadrant Zuiderpark, Urban Center en om extra inspanningen ten aanzien van de leefbaarheid. Naast de corporaties en de gemeente zijn onder meer diverse onderwijs, welzijnsen zorgorganisaties mede vormgever van de betreffende businesscases. In Rotterdam heeft Vestia met de gemeente voor de jaren 2008 en 2009 afspraken gemaakt over de noodzakelijke investeringen in de wijken Bergpolder, Oud Zuid en Zuidwijk. Het gaat, naast de vernieuwing van de woningvoorraad om een scala aan maatregelen op het gebied van sociale vernieuwing en economische bedrijvigheid. Bij dit laatste heeft vooral ook het betrekken en ondersteunen van jongeren de nodige aandacht. Ook in Rotterdam werken we samen met scholen en andere instellingen. Met de Regionale Onderwijs Centra Zadkine (Rotterdam) en Mondriaan (Den Haag) zijn samenwerkingsovereenkomsten gesloten. De bedoeling van deze samenwerkingsverbanden is jongeren betere kansen op werk te bieden voor de toekomst. In Den Haag en Rotterdam liggen de afspraken die we met de gemeentebesturen hebben gemaakt op het gebied van de herstructurering van de aandachtswijken en nieuwbouw elders in de stad op schema. Ook in de andere gemeenten waar Vestia actief is, bouwen we nieuwe woningen. In 2008 heeft Vestia nieuwe huur- en koopwoningen opgeleverd. Dit is minder dan de in Daar tegenover staat dat in 2008/2009 Vestia ruim woningen ingrijpend renoveert. We bouwen naast reguliere sociale huurwoningen en middeldure huurwoningen ook koopwoningen in verschillende prijsklassen zowel binnen aandachtswijken, in de rest van de bestaande centrale stad als in randgemeenten. De samenwerking met zorginstellingen heeft ook de afgelopen jaren zijn vruchten afgeworpen. Een belangrijk deel van de nieuwe huurwoningen is weer gebouwd voor mensen die een beroep moeten doen op zorginstellingen. Naast wonen en zorg is jongerenhuisvesting al enkele jaren speerpunt van beleid. Vestia heeft op zich genomen gemiddeld 35 procent van de vrijkomende bestaande en nieuwe woningen te verhuren aan jongeren tot 27 jaar. Dit percentage is mede dankzij het gereedkomen van het project Walenburgerweg met 73 woonunits voor jongeren in Rotterdam en het project de Wasserij met 80 eenheden voor jongeren in Den Haag en het tijdelijk verhuren van woningen die we op termijn gaan slopen, reeds in 2008 ruim gehaald (36,9 procent). In absolute bedragen is Vestia een vermogende toegelaten instelling. Het eigen vermogen per woning een betere graadmeter is vergelijkbaar met het sectorale gemiddelde. De financiële continuïteit is in 2008 wederom verbeterd. Aandacht voor de financiële continuïteit blijft echter ook de komende jaren nodig. Het investeringsprogramma is niet zonder risico. mr Erik Th.P. Staal Voorzitter raad van bestuur Vestia Groep 4

5 Verantwoording van de raad van commissarissen Besef toezichtstaak De raad houdt toezicht op en voelt zich mede verantwoordelijk voor de volgende onderwerpen: de strategische beleidsontwikkeling en groeistrategie, het waarborgen van de financiële continuïteit, de realisering van de volkshuisvestelijke opgaven, de kwaliteit van de dienstverlening richting klanten, de interne controle en bedrijfsvoering, het personeelsbeleid en de wijze waarop Vestia samenwerkt met lokale en regionale stakeholders. De raad hecht veel waarde aan de brede maatschappelijke invulling van de taken van Vestia, waaronder investeringen in maatschappelijk onroerend goed, integrale gebiedsontwikkeling, het intensief samenwerken met scholen, welzijnsinstellingen en zorginstellingen. Vestia beschikt over een strategisch beleidsplan, waarin concrete en meetbare beleidsdoelstellingen zijn opgenomen, een analyse van de groeimogelijkheden is verkend, risico s zijn ingeschat en een duidelijke besturingsfilosofie is benoemd. Dit meerjarenbeleidsplan fungeert voor de raad van commissarissen als concreet toezichtkader. Met behulp van dit toezichtkader toetst de raad concrete beleidsbesluiten en beoordeelt zij of Vestia in het algemeen en het bestuur van Vestia in het bijzonder, haar taak naar vermogen en adequaat uitvoert. De verbindingen van Vestia hebben eveneens de aandacht. In de statuten en in het reglement van de RvC zijn gedragsregels voor bestuur en RvC alsmede ten aanzien van hun onderlinge verhouding opgenomen. Op deze wijze is voldaan aan de aanbevelingen zoals deze naar de huidige stand van good governance zijn verwoord. In 2008 is door het bestuur middels een gerichte jaarverantwoording aan de externe stakeholders gerapporteerd. Aan een aantal stakeholders is gevraagd naar hun opvatting over het functioneren van Vestia en het bestuur heeft met de raad afspraken gemaakt over verbeterpunten naar aanleiding van deze bespreking. Voor het jaar 2008 heeft de raad het door het bestuur geformuleerde meerjarenbeleidsplan beoordeeld, evenals de daarin opgenomen concrete doelstellingen. Deze zijn geoperationaliseerd in het begrotingsdocument. Bij de financiële continuïteit gaat het bijvoorbeeld om een solvabiliteit tussen de 10 en 20 procent, een reguliere exploitatie exclusief verkoopwinsten bestaande huurwoningen groter of gelijk aan 0, een huurachterstand van minder dan 1,5 procent van de bruto jaarhuur en een aantal doelstellingen op het terrein van het treasurymanagement, die zijn beschreven in het treasurystatuut. Vestia hanteert een gematigd huurbeleid. Bij de woningtoewijzing gaat het om ten minste 70 procent van het totaal vrijkomend aanbod toewijzen aan de doelgroep, bij nieuwbouw onder de aftoppingsgrens ten minste 90 procent, aan jongeren (tot 27 jaar) ten minste 35 procent en aan doelgroepen van maatschappelijk herstel ten minste 150 toewijzingen. Bij de kwaliteit van de woningvoorraad zijn de volgende doelstellingen benoemd. Vestia streeft ernaar jaarlijks nieuwe woningen (huur en koop) op te leveren zowel binnen de bestaande steden (vernieuwing van wijken) als in de regio in het kader van de ongedeelde regio. Voorts streeft Vestia ernaar jaarlijks een substantieel aantal woningen te verbeteren en haar bezit door middel van planmatig, mutatie- en reparatieonderhoud, alsmede door het geschikt maken van woningen voor ouderen en gehandicapten, kwalitatief op peil te houden. Vestia voert een terughoudend verkoopbeleid. Vestia verkoopt alleen woningen met voldoende toekomstwaarde. Vestia investeert jaarlijks ongeveer 10 miljoen aan leefbaarheid, inclusief de kosten van de inzet van de eigen medewerkers. 5

6 Vestia beschikt over een integrale visie wonen en zorg, werkt samen met meer dan 60 zorginstellingen en bij alle bedrijven zijn projecten afgerond, in aanbouw en in ontwikkeling. Wonen en zorg is dagelijks werk voor Vestia. De inspanningen zijn erop gericht de klant zo goed mogelijk van dienst te zijn. Vestia heeft zichzelf opdracht gegeven om gemiddeld een score van 7,5 te halen bij de tevredenheidmeting door een extern onderzoeksbureau dat het hele jaar door de tevredenheid van de klanten onderzoekt. Ook de telefonische bereikbaarheid maakt hiervan onderdeel uit. Ten aanzien van het personeelsbeleid zijn concrete doelstellingen geformuleerd als het gaat om de gemiddelde leeftijd (jonger of gelijk aan 43 jaar) en het ziekteverzuim (lager of gelijk aan 5 procent). De raad van commissarissen heeft deze operationele doelstellingen tegelijkertijd met de begroting 2009, waarin het omvangrijke investeringsprogramma is verwerkt, in november 2008 goedgekeurd. De raad toetst de voortgang ieder kwartaal aan de hand van kwartaalrapportages, waarin het bestuur verslag doet van de voortgang en behaalde resultaten. Andere bronnen die de raad ten dienste staan zijn het volkshuisvestingsverslag en jaarrekening, rapportages voortgang projecten, het treasuryverslag, het stakeholdersverslag en de jaarberichten van de Vestiabedrijven. Omvangrijke investeringen en projecten waartoe het bestuur heeft besloten, toetst de raad aan de benoemde volkshuisvestelijke en financiële doelstellingen alsmede aan de risico s en de wijze waarop deze zijn beheerst alvorens deze goed te keuren. Hetzelfde geldt voor een besluit om een verbinding aan te gaan. Resultaten van bestaande verbindingen vormen onderdeel van de reguliere rapportages van het bestuur en hebben de aandacht van de raad. De wijze waarop het bestuur en de directeuren van de lokale woonbedrijven afspraken maken met hun gemeentebesturen, huurdersorganisaties en andere lokale stakeholders heeft eveneens de nodige aandacht van de raad. De raad bezoekt regelmatig de lokale bedrijven en heeft eens per jaar een projectendag, waarbij een aantal lokale bedrijven zichzelf, hun activiteiten en hun projecten presenteren. Ditzelfde geldt voor de wijze waarop het bestuur vorm geeft aan het personeelsbeleid, onder meer door regelmatig contact met de Ondernemingsraad van Vestia. De raad bespreekt de reguliere en bijzondere rapportages van het Centraal Fonds Volkshuisvesting en het jaarlijkse oordeel van de minister van Wonen, Wijken en Integratie regelmatig met het bestuur. De raad heeft in 2008 uitgebreid stilgestaan bij recente opvattingen over good governance en is tot de conclusie gekomen dat zij de meeste aanbevelingen reeds volgt. De raad heeft zich uitgebreid laten informeren over de gevolgen van de kredietcrisis en recessie voor Vestia. De (voorlopige) conclusie luidde dat Vestia zich voldoende heeft voorbereid op de kredietcrisis door in een vroeg stadium financiering aan te trekken. De gevolgen van de recessie zijn minder duidelijk. Enerzijds kan de omvang en duur ertoe leiden dat huurders meer moeite krijgen hun woonlasten tijdig te voldoen en hebben potentiële kopers moeite om de benodigde woonlasten op te brengen. De dalende inflatie heeft, door de koppeling van de huurstijging aan de inflatie, lagere huurinkomsten tot gevolg. Anderzijds heeft de recessie een gunstig effect op de bedrijfslasten en dan vooral op de lonen en salarissen en op de onderhoudsuitgaven. Ook is de verwachting dat de aanbestedingen bij projecten belangrijk gunstiger uitpakken. Ten slotte is de raad in 2008 opgetreden als adviseur van bestuur en directie bij het vormgeven van strategisch beleid, prestatieafspraken met gemeenten en samenwerking met collegacorporaties bij onder meer de woonruimteverdeling in een ongedeelde regio en bij de landelijke ontwikkelingen zoals de 40-wijkenproblematiek in relatie tot de bijzondere projectsteun en de VPB. 6

7 Zelfevaluatie Begin 2009 heeft de raad aan de hand van een uitgebreide vragenlijst stilgestaan bij het eigen functioneren in Besproken is of iedere commissaris voldoende ter zake kundig is, voldoende inbreng heeft, of de rol van de voorzitter voldoende is ingevuld, of de vergaderingen inhoudelijk van het juiste niveau zijn, van voldoende frequentie en voldoende voorbereid. De raad heeft geëvalueerd of de schriftelijke en mondelinge financiële informatievoorzieningen en de informatievoorziening van de volkshuisvestelijke aspecten van voldoende niveau zijn. Ditzelfde geldt voor de informatie over de strategische doelstellingen. Voorts heeft de raad zich de vraag gesteld of zij voldoende inzicht heeft in de besturings- en beheersingsmechanismen, de interne controle, de cultuur en de integriteitregels bij Vestia. De raad heeft zich de vraag gesteld of zij voldoende inzicht heeft in en kennis heeft van het financiële beleid en uitkomsten, en het beleid en resultaten van de treasury. Ditzelfde geldt voor het inzicht in de volkshuisvestelijke prestaties en de tevredenheid van de klanten van Vestia. Ten aanzien van de relatie van de raad en het bestuur heeft de raad zich de vraag gesteld of de wijze waarop de raad toezicht uitoefent op het bestuur en de corporatie van voldoende niveau is, of de relatie raad bestuur passend, te afstandelijk of juist niet afstandelijk genoeg is en of alle disciplines binnen de raad voldoende zijn ingevuld. De rol van de raad als klankbord voor het bestuur vormde eveneens onderdeel van de evaluatie. De raad is tot de volgende conclusies en verbeterpunten gekomen. De raad is positief over de organisatie, de rol van de deelnemers binnen de raad, de inbreng en de verdeling van de aandachtsgebieden. De leden zijn behoorlijk complementair aan elkaar. De punten van de vragenlijst zijn over het algemeen positief beantwoord. Afgesproken is om in 2009 extra aandacht aan de werking van het integriteitsbeleid van Vestia te schenken. Werving en selectie De leden van de raad zijn benoemd op grond van actuele profielen en voeren hun taken uit conform de aanbevelingen van de commissie Glasz. Naast het gestelde over het functioneren van de raad in de statuten van Vestia, beschikt de raad over een reglement en over actuele functieprofielen. De rol en de positie van de raad zijn jaarlijks onderwerp van gesprek. De raad is aan de hand van actuele profielschetsen samengesteld en daardoor berekend op haar brede taakopvatting. In 2008 waren er geen vacatures en nieuwe benoemingen in de raad. Integriteit In het reglement van de raad zijn regels opgenomen voor mogelijke belangenverstrengeling van het bestuur en leden van de raad. In de taakomschrijving van de directeur Financiën & Control is expliciet opgenomen dat hij tot taak heeft bij de voorzitter van de raad van commissarissen mogelijk belangenverstrengeling van het bestuur te melden. De externe accountant heeft kennisgenomen van de maatregelen om de frauderisico s te beperken. De accountant heeft deze set van maatregelen als adequaat gekwalificeerd. De raad heeft kennisgenomen van de integriteitcode die binnen Vestia vanaf medio 2006 van kracht is. Er hebben zich in 2008 geen transacties voorgedaan, waarbij sprake was van tegengestelde belangen. Het reglement van de raad is op dit punt in 2008 nageleefd. De raad is van mening dat de leden van de raad in 2008 onafhankelijk hun taken hebben kunnen uitvoeren en hebben uitgevoerd. 7

8 Samenstelling raad van commissarissen Lid raad van commissarissen S. Kolthek Voorzitter mr J.S.M. Lugte Secretaris R.T.M. van Genugten Lid A.N.C. Hoekman Lid N.M. Dijkhuizen Lid M/V Geb. jaar Benoemd In Zittingsperiode tot Commissie Lidmaatschap M Kernraad M Kernraad M M M Hoofd- en nevenfuncties leden raad van commissarissen Lid raad van commissarissen S. Kolthek Voorzitter mr J.S.M. Lugte Secretaris R.T.M. van Genugten Lid A.N.C. Hoekman Lid N.M. Dijkhuizen Lid Hoofdfunctie Nevenfunctie Zelfstandig Consultant Commissaris Groothandelsgebouwen N.V., Rotterdam Voorzitter Stichting Architectuur Instituut Rotterdam (AIR) Lid Raad van Toezicht Berlage Instituut, Rotterdam Adviseur Kunst en Bedrijf b.v., Amsterdam Voorzitter Van der Leeuwkring, Rotterdam Directeur Stadstoezicht Gemeente Rotterdam Beleidsadviseur Woonbond Manager Facilitaire Dienstverlening, Laurens wonen diensten en zorg Voorzitter raad van Commissarissen van de Stichting Woonformatie Ypenburg Parttime-docent Koninklijke NIVRA Lid Raad van Commissarissen Woningstichting De Key Lid Raad van Toezicht Stichting Onderwijsgroep Galilei Voorzitter Raad van Bestuur Stichting Service Bureau Ouderen Hellevoetsluis Zelfstandig Consultant Lid Bestuur Viering Gedenkdagen Scheveningen Directeur Quest Development BV Voorzitter Stichting Heelweg Voorzitter Haagse Rugby Club De heren Van Genugten en Hoekman zijn benoemd op voordracht van de bewonersorganisaties. De heer Lugte is benoemd op voordracht van de ondernemingsraad. Belangrijke besluiten/goedkeuringen De raad heeft in 2008 de volgende besluiten genomen dan wel goedkeuringen verleend. 8

9 Op 12 februari 2008 heeft de raad het voornemen van het bestuur om 11 winkels, 208 appartementen en 17 garageboxen in het centrum van Rotterdam van het Philips Pensioenfonds aan te kopen, goedgekeurd. Op 26 mei 2008 heeft de raad het volkshuisvestingsverslag, het jaarverslag en de jaarrekening 2007 goedgekeurd. Op 26 mei 2008 heef de raad het projectdocument Rietveld en Smeetsveld te Hordijkerveld in Rotterdam goedgekeurd. Op 26 mei 2008 heeft de raad het projectdocument Hof van Zuidwijk Midden en West in Rotterdam goedgekeurd Op 26 mei 2008 heeft de raad het projectdocument Medimall/MCRZ in Rotterdam goedgekeurd. Op 26 mei 2008 heeft de raad het globale projectdocument Hoogeland in de gemeente Westland goedgekeurd. Op 25 juni 2008 heeft de raad het besluit van het bestuur om samen met AM mee te doen aan de tender Norfolkterrein e.o. te Den Haag goedgekeurd. Op 30 september 2008 heeft de raad het besluit van het bestuur om 12 verzorgingstehuizen met in totaal 858 bedden en 501 aanleunwoningen gelegen in verschillende gemeenten in de provincies Noord-Holland en Groningen aan te kopen van de Stichting WoonZorg Nederland goedgekeurd. Op 30 september 2008 heeft de raad het projectdocument De Rugge te Brielle goedgekeurd. Op 30 september 2008 heeft de raad het projectdocument Moerwijk Oost 1e fase te Den Haag goedgekeurd. Op 30 september 2008 heeft de raad het besluit om deel te nemen aan de VOF Pompenburg in Rotterdam goedgekeurd. Op 25 november 2008 heeft de raad de begroting 2008 en meerjarenraming goedgekeurd. Bestuursvergoeding en vergoeding leden raad van commissarissen In het kader van de 'wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens' dient ook de bestuursbeloning openbaar te worden gemaakt. De beloning van het bestuur van Vestia bedraagt conform de definitie van de wet (2007: ), bestaande uit het belastbaar loon van (2007: ) en een bijdrage in de voorzieningen voor toekomstig loon van (2007: ). De vergoeding van de leden van de raad van commissarissen in 2008 bedraagt in totaal (2007: ). De vergoedingen voor de bestuurder en de raad zijn beperkt aangepast, analoog aan de stijging van de CAO Voorzitter Secretaris Lid Inhoudelijk verslag De raad is in 2008 vijf keer bijeengekomen. De raad heeft in februari 2008 vergaderd in Rotterdam bij Vestia Rotterdam-Zuid. De heer Koole, de bedrijfsdirecteur van dit Vestia-bedrijf heeft een inleiding verzorgd. Aan de orde kwamen onder meer de vernieuwing van de tuinsteden Zuidwijk en Hordijkerveld. Basis vormt de Grote Woontest van eind Hieruit bleek dat Rotterdam-Zuid kampt met een gebrek aan identiteit, een onduidelijke stedenbouwkundige structuur, selectieve migratie, armetierige winkel- 9

10 en welzijnsgebouwen en heel veel flats. De omvang van de problematiek op sociaal, fysiek en economisch terrein benadrukken de urgentie. De gemeente, deelgemeenten en corporaties hebben zich verenigd in het Pact op Zuid. In het Pact op Zuid zetten partijen, naast de vernieuwing van de gebieden zelf, in op een viertal grote projecten (vernieuwing Zuiderpark/ Zuidplein, nieuw Feyenoordstadion en omgeving, het gebied rond Katendrecht en Afrikaanderwijk en nieuw ziekenhuis/medimall). Deze toonaangevende projecten moeten Zuid weer op de kaart zetten. Het gaat om een investering van 1,2 miljard. Daarvan nemen de corporaties 1 miljard voor hun rekening en daarvan Vestia circa 700 miljoen. Zo gaat Vestia de komende 8 jaar extra woningen nieuw bouwen en renoveren in Rotterdam, waarvan een groot deel op Zuid. De raad heeft vervolgens kritische vragen gesteld omtrent de risico's bij de exploitatie van grootschalig maatschappelijk onroerend goed, de samenwerking met andere corporaties, gemeente en draagvlak onder de bewoners. Het bestuur heeft deze vragen naar tevredenheid van de raad beantwoord. De raad heeft uitgebreid stilgestaan bij het treasuryverslag van Vestia. In het verslag zelf is een verantwoording van het gevoerde beleid opgenomen en zijn de resultaten afgezet tegen verschillende benchmarks. Hieruit blijkt dat Vestia door de omvang van de financieringsbehoefte en door een actief treasurybeleid zeer gunstige resultaten heeft weten te bereiken. De raad constateert dat Vestia binnen de harde grenzen van het treasurystatuut creatief, innovatief, en met voldoende aandacht in haar huidige en deels toekomstige financieringsbehoefte heeft weten te voorzien. De raad heeft Vestia gecomplimenteerd met het behaalde resultaat en met het verslag. Tijdens dezelfde vergadering heeft de raad kennis genomen van de voorlopige financiële uitkomsten Deze komen uit op een bedrag van 80 miljoen positief als gevolg van onder meer een gunstig treasuryresultaat en doorgeschoven planmatig onderhoud. Het resultaat treasury is positief beïnvloed door de verkoop van een deel van de in 2004, 2005 en 2006 aangeschafte derivaten. Deze waren aangeschaft op een op dat moment gunstige rente om de financiering zeker te stellen van een op dat moment omvangrijk investeringsprogramma en de toekomstige herfinancieringen. Door aanpassingen van het investeringsprogramma als gevolg van de VPB-doorrekening, kon een deel van de derivaten verkocht worden. De raad heeft hier kennis van genomen. De raad heeft in dezelfde vergadering stilgestaan bij het huurbeleid in 2008 en bij de heffing in het kader van het leveren van een bijdrage in de betaalbaarheid. Met tevredenheid heeft de raad kennisgenomen van het oordeel van de minister van WWI over het presteren in 2006 en het verslag van de raad zelf. De raad heeft met tevredenheid kennis genomen van de voortgang van de afspraken van Vestia en de gemeente Den Haag over de krachtwijken. In het bijzonder is stilgestaan bij de voorgenomen investeringen in het gebied van het HagaZiekenhuis inclusief zorgboulevard, het Sportkwadrant Zuiderpark, het Urban Center en de brede scholen. De raad heeft voorts geconstateerd dat de brief van de minister van Wonen, Wijken en Integratie in overeenstemming is met hetgeen de raad met de minister heeft afgesproken. In aanwezigheid van de accountant heeft de raad zich in mei uitgebreid gebogen over het volkshuisvestingsverslag, het jaarverslag, en de jaarrekening De accountant heeft aangegeven dat hij een goedkeurende verklaring heeft afgegeven. De raad heeft gevraagd naar het algemene beeld van Vestia. De accountant constateerde dat Vestia goed gebruik maakt van de mogelijkheden van de partiële en integrale VPB en de deelnemingen. De organisatie is in control. Vestia is zeer actief, ontwikkelt veel nieuwe activiteiten, is volop bezig met herstructurering, presteert volkshuisvestelijk goed en heeft ook intern de zaken goed op orde, 10

11 bijvoorbeeld als we kijken naar de automatisering. Vestia is duidelijk zichtbaar in de markt. De separate verantwoording van de raad kwalificeert de accountant als goed. De accountant heeft de deelnemingen van materieel belang meegenomen in de controle. Het gaat om SWY en Verantwoord Wonen BV. Ook constateerde de accountant dat de rapportage over de deelnemingen in het volkshuisvestingsverslag van voldoende niveau is. Vestia kijkt afdoende naar integriteit en er is een frauderisicoanalyse verricht naar werknemers in sleutelposities. Op een vraag van de accountant, bevestigde de raad diens onafhankelijkheid. In de managementletter heeft de accountant een aantal verbeterpunten opgenomen. De bestuurder heeft aangegeven dat deze de aandacht hebben en de accountant verzocht komend jaar hier expliciet aandacht aan te geven. De raad heeft dit ter kennisname aangenomen. In dezelfde vergadering heeft de raad kennis genomen van de samenwerkingsovereenkomst met Zadkine voor de realisatie van een scholencomplex in de Motorstraat en omgeving in Rotterdam, de samenwerking met de woningcorporatie op Bonaire en het verantwoordingsverslag 2007, expliciet bedoeld voor stakeholders en van de managementrapportage 4 e kwartaal 2007 en de eerste resultaten eerste kwartaal In de vergadering in juni heeft Vestia het beleid op het gebeid van de duurzaamheid bij nieuwbouw toegelicht. Het gaat om warmtepompen, zeewaterwarmtecentrale, geothermie en restwarmte uit kassen. Voor bestaande woningen neemt Vestia eind 2008 begin 2009 een beleidsbeslissing en bespreekt deze ook met de raad. De rapportage van het 1e kwartaal is besproken. Hierin kwamen aan de orde de afzet van nieuwe appartementen en de ontwikkeling van de bouwkosten. Door de integrale VPB dreigt Vestia voor het eerst sinds 1992 uit te komen op een negatief resultaat. De raad heeft kennis genomen van de maatregelen die Vestia gaat nemen om een negatief resultaat te voorkomen. De bestuurder heeft de deelname van Vestia aan een tender voor de wijk Almere Hout gemeld. Vestia bereidt een essay voor. Er doen 10 corporaties mee en de beste drie mogen tegen betaling een plan uitwerken. De raad heeft hier kennis van genomen. Op dezelfde dag heeft de raad een bezoek gebracht aan het de wijk Hoogvliet in Rotterdam met onder meer Villa Heerlijkheid en de gerenoveerde flat Westerstein alsmede aan de Peperklip in Feijenoord, alwaar de floormanager een indringende presentatie gaf over de inzet van Vestia om dit grootschalige complex weer leefbaar te maken vooral door permanente aanwezigheid, het aanspreken van mensen op hun verantwoordelijkheid en na te komen wat wordt beloofd. Ook het leefstijlexperiment heeft bijgedragen aan het bereikte resultaat. De raad is onder de indruk van de inspanningen en het bereikte resultaat. In september heeft de raad vergaderd bij Vestia Delft. De heer Den Ouden, bedrijfsdirecteur van Vestia Delft, heeft de voornaamste opgaven toegelicht. De grootste fysieke opgave ligt momenteel in de Bomenwijk. De vernieuwing is hoogst noodzakelijk zowel uit het oogpunt van fysieke gesteldheid (geluidsoverlast, vocht en dergelijke) als uit het oogpunt van de eenzijdige samenstelling van de bevolking. De aanpak bestaat uit een mix van renovatie, sloop en nieuwbouw, alsmede samenvoeging en verkoop. Na vernieuwing bestaat de wijk in 2016 uit 450 tot 500 woningen (40% huur, 15% sociale koop en 45% koop). Bij de planning houdt Vestia Delft rekening met beperkte mogelijkheden voor herhuisvesting. Vervolgens gaf de heer Den Ouden een toelichting op het Laatste Kansbeleid in Delft. Het gaat om de doelgroepen mensen met kinderen en met meervoudige problemen. Het gaat om een preventietraject en een vangnettraject. Het aantal uitzettingen is ten opzichte van 2006 (31) en 2007 (23) gedaald in 2008 (verwacht 17). Het aantal deelnemers Laatste Kansbeleid is echter fors hoger dan vooraf ingeschat. Dat zelfde geldt voor de tijdsinvestering. Het derde onderwerp 11

Adres en vestigingsplaats hoofdkantoor : Kruisplein 15c te Rotterdam. Postadres : Postbus 1431, 3000 BK Rotterdam

Adres en vestigingsplaats hoofdkantoor : Kruisplein 15c te Rotterdam. Postadres : Postbus 1431, 3000 BK Rotterdam Naam van de toegelaten instelling : Stichting Vestia Groep Statutaire Vestigingsplaats : Rotterdam Adres en vestigingsplaats hoofdkantoor : Kruisplein 15c te Rotterdam Postadres : Postbus 1431, 3000 BK

Nadere informatie

Adres en vestigingsplaats hoofdkantoor : Kruisplein 15c te Rotterdam. Postadres : Postbus 1431, 3000 BK Rotterdam

Adres en vestigingsplaats hoofdkantoor : Kruisplein 15c te Rotterdam. Postadres : Postbus 1431, 3000 BK Rotterdam Naam van de toegelaten instelling : Stichting Vestia Groep Statutaire Vestigingsplaats : Rotterdam Adres en vestigingsplaats hoofdkantoor : Kruisplein 15c te Rotterdam Postadres : Postbus 1431, 3000 BK

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L0705 Veenendaalse Woningstichting t.a.v. het bestuur Postbus 168 3900 AD VEENENDAAL Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur,

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur, L1875 Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken t.a.v. het bestuur Postbus 329 1200 AH HILVERSUM Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur, L0884 Woningstichting Goed Wonen Koedijk Sint-Pancras t.a.v. het bestuur Bovenweg 180 A 1834 CJ SINT PANCRAS Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0278 Zaanstad Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële kengetallen

Nadere informatie

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Samenvatting jaarverslag 2014 1 Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Wij zijn Lefier, een woningcorporatie in Noord-Nederland. Lefier staat midden in de samenleving

Nadere informatie

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder AMBITIE 2016 voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder Aan het begin van 2016 blikken wij terug en kijken wij vooruit in dit DuoDoc. Voordat wij dat doen willen wij eerst iedereen bedanken. Het was

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L0117 Stichting Portaal t.a.v. het bestuur Postbus 375 3900 AJ VEENENDAAL Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur, Ieder

Nadere informatie

vrom030224 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2003

vrom030224 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2003 vrom030224 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2003 Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de vragen d.d. 12 maart jl. gesteld door de commissie voor Volkshuisvesting,

Nadere informatie

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag.

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING MOZAÏEK WONEN 1. Vaststelling en reikwijdte reglement 1.1 Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 24 februari

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Amstelveen CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Rapport klanttevredenheid 2013

Rapport klanttevredenheid 2013 Rapport klanttevredenheid 2013 2014.1.73 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Procedure nieuwe verhuur 4 3. 3.1 Reparatieverzoeken Resultaten afgehandelde enquêtes Meerssen 2013 5 5 4. Procedure vertrekkende

Nadere informatie

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap.

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap. Belanghoudersbijeenkomst 3 juni 2014 Blad 1. Op verzoek van Wonen Zuidwest Friesland aangaande een toelichting over de betaalbaarheid van het wonen willen wij dit toespitsen op onze corporaties en de veranderingen

Nadere informatie

Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte

Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte Woonstichting Hulst is werkzaam in de kern Hulst en heeft daar een bezit van ca. 1. verhuureenheden, waarvan ca. 1.33 wooneenheden.

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Verdeling taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen Bestuur Wonen Limburg

Verdeling taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen Bestuur Wonen Limburg Bijlage B TBV-matrix Raad van Commissarissen Bestuur Wonen Limburg Toelichting TBV-matrix T = toezicht (dit gebeurt achteraf) = goedkeuren (dit gebeurt vooraf) B = besluit A = adviesbevoegdheid Verdeling

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg Woonstede presenteert hierbij op grond van artikel 25a van het Besluit Beheer

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv ^ Gemeente *7/ IJsselstein Providesv Gemeente IJsselstein / / Gemeente IJsselstein - Provides - HVIJ lad 1 van 1 Gemeente IJsselstein Provides Woningwet 2015 In de nieuwe Woningwet (per 1 juli 2015 ingegaan)

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Woningcorporaties

Nadere informatie

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij Versie 2013-08 TREASURYSTATUUT Stichting Woontij 1. Inleiding Een groot deel van de kosten bij een wooncorporatie bestaat uit rente. Richtlijnen ten aanzien van financieren en beleggen zijn belangrijk.

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur, L0527 Stichting Trudo t.a.v. het bestuur Postbus 360 5600 AJ EINDHOVEN Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur, Ieder jaar

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 in Perspectief L0339 Woningbouwvereniging 't Goede Woonhuys Hilversum CFV 2009 in Perspectief L0339 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen Artikel 1 - Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 29 augustus 2006. 2. Dit reglement kan bij besluit van de raad van

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties Bijlage 2 Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties 1 De thema s en de prestatieafspraken op hoofdlijnen 1.1 Thema Betaalbaarheid

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L1911 Stichting WonenBreburg t.a.v. het bestuur Postbus 409 5000 AK TILBURG Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur, Ieder

Nadere informatie

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN Bestuursreglement Stichting VELISON WONEN Status: Definitief Versie: 28 februari 2014 Versie: Aangepast 1 september 2014 Bestuursreglement stichting Velison Wonen, versie 1 september 2014 1 Doel en reikwijdte

Nadere informatie

Wonen in het Land van Heusden en Altena. Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015

Wonen in het Land van Heusden en Altena. Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015 Wonen in het Land van Heusden en Altena Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015 Agenda P. van den Heuvel: De nieuwe Woningwet hoofdpunten W. Bijl: Regionale verankering in het Land van Heusden

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2015 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015 THEMABIJEENKOMST WONEN 29 juni 2015 1. Opzet van de bijeenkomst Na een korte introductie van de voorzitter (wethouder Wolff) houdt woningcorporatie ZO Wonen een korte presentatie op hun visie en functie

Nadere informatie

Samenvatting herziene Woningwet

Samenvatting herziene Woningwet Samenvatting herziene Woningwet 1. Algemeen De Tweede Kamer stemde op 5 juli unaniem in met de herziening van de Woningwet. In het najaar van 2012 wordt het wetsvoorstel door de Eerste Kamer besproken.

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.462 3.588 3.119 598 12.767 Bovenstaand woningbezit is exclusief 540 onzelfstandige

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur, L1557 Woningstichting Progrez t.a.v. het bestuur Postbus 8008 3301 CA DORDRECHT Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur,

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L0944 Casade Woonstichting t.a.v. het bestuur Postbus 5 5140 AA WAALWIJK Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur, Ieder

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0669 Roermond CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0669 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Lokaal betrokken, regionaal verbonden

Lokaal betrokken, regionaal verbonden Lokaal betrokken, regionaal verbonden Beweeg de muis over de tekstblokken en klik Voorwoord Lokaal betrokken, regionaal verbonden Dat is de titel van het ondernemingsplan 2014-2018 van. Omdat dat is wat

Nadere informatie

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector.

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Huur beleid Ru t te II Een overzicht van de impact van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Januari 2015 Inleiding De huren zijn de afgelopen twee jaar fors gestegen.

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart 2010 2 Vaststelling en reikwijdte reglement Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit reglement is een uitwerking

Nadere informatie

BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT. FidesWonen

BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT. FidesWonen BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT FidesWonen Versie 1.0 Sommelsdijk, 24 april 2012 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit statuut is conform artikel 39 van de statuten vastgesteld en goedgekeurd in de

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L2103 Amsterdam CFV 2009 Corporatie in Perspectief L2103 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1979 Rotterdam CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1979 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING)

TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING) RvC 23-10-2014; pt. 9 TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING) Vastgesteld d.d. 23-10-2014 DE ORGANISATIE is een ondernemende, maatschappelijk gedreven en ambitieuze

Nadere informatie

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Inleiding Om inzicht te krijgen in de effecten van het beleid op segregatie, is het noodzakelijk de lokale situatie en de samenstelling van de voorraad in ogenschouw

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0079 Rotterdam CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0079 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Werken met commissies

Werken met commissies Werken met commissies Inleiding De Raad van Commissarissen van Maasvallei streeft in het kader van good governance naar transparantie en het zo goed mogelijk invullen van haar rol als toezichthouder op

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2011 Corporatie in Perspectief L0151 Eindhoven Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0160 Aalten CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0160 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering van

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2009 Corporatie in Perspectief L2108 Eindhoven Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In toenemende mate is er behoefte om met behulp van kengetallen inzicht te krijgen

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2018 Bijlage 2. Uitvoeringsagenda WoonzorgNederland

Prestatieafspraken 2018 Bijlage 2. Uitvoeringsagenda WoonzorgNederland Prestatieafspraken 2018 Bijlage 2 Uitvoeringsagenda WoonzorgNederland 1 Overzicht bezit Woonzorg Nederland 2017 Bezit 's Hertogenbosch % Landelijk % Aantal huurwoningen (eenheden) - Huurprijs < 592,55

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over resultaten, opbouw en methode Aedes-benchmark

Veel gestelde vragen en antwoorden over resultaten, opbouw en methode Aedes-benchmark Veel gestelde vragen en antwoorden over resultaten, opbouw en methode Aedes-benchmark Resultaten Huurdersoordeel (bouwsteen Kwaliteit) Wat is het belangrijkste resultaat van het huurdersoordeel? Het Huurdersoordeel

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

Visitatie. Omnia Wonen 2012. Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen

Visitatie. Omnia Wonen 2012. Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen Visitatie Omnia Wonen 2012 Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen Landelijke, regionale en lokale opgaven Belanghebbenden Vermogen en effiency Governance DIT IS EEN UITGAVE

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0108 Amsterdam CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0108 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 1 De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 2016 was het eerste jaar van ons Ondernemingsplan 2016-2020. Afgelopen jaar hebben we extra de aandacht gericht op de thema s betaalbaarheid,

Nadere informatie

Finale versie d.d. september Profiel Raad van Commissarissen Rentree

Finale versie d.d. september Profiel Raad van Commissarissen Rentree Profiel Raad van Commissarissen Rentree Rentree verhuurt circa 3800 woningen en zakelijke ruimtes in Deventer; in de oude binnenstad, in bestaande wijken en in nieuwbouwwijken. Rentree bouwt aan de toekomst

Nadere informatie

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Inleiding Goed Wonen Gemert staat als corporatie midden in de samenleving en opereert vanuit haar missie: Wij zijn een maatschappij gedreven organisatie.

Nadere informatie

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Inhoud Inleiding... 3 Wat houdt het (intern) toezicht in?... 4 Werkwijze toezichthoudende deel van het bestuur/ toezichtkader... 6 1. Openbare identiteit...

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050)

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) Voortgang onderzoek Dwarskijker J. den Hoedt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367 41 57 6527664 - Geachte heer, mevrouw, In deze brief informeren wij u over de voortgang

Nadere informatie

Aedes-benchmark Duurzaamheid. Prestatieveld letter. Prestatieveld letter. Energetische prestatie. Energie-Index. CO2-uitstoot.

Aedes-benchmark Duurzaamheid. Prestatieveld letter. Prestatieveld letter. Energetische prestatie. Energie-Index. CO2-uitstoot. SAMENGEVAT Dit jaar presenteert Aedes voor de vierde keer de Aedes-benchmark. In deze corporatiemonitor vindt u op hoofdlijnen informatie over de samenstelling van de prestatievelden en de belangrijkste

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen Prestatieafspraken Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen 2017 Prestatieafspraken Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen 2017 Omni~ Wonen S1ichl1ng Huurdersorganisalie Omnia

Nadere informatie

KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK

KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK ALGEMEEN Woningstichting Wonen Vierlingsbeek is een kleine woningcorporatie (ca. 500 vhe) met een sterke lokale binding. De stichting wordt bestuurd door een

Nadere informatie

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Boxmeer Herzieningswetproof Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Programma Deel 1: Informatie: Woningwet en ontwikkelingen in de volkshuisvesting Deel 2: Discussie: Verkennen

Nadere informatie

PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN

PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN PROFIEL VAN DE RAAD De RvC van Pré Wonen hecht grote waarde aan het werken conform de principes van good governance, waarbij de Governance code een

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Directie Woningmarkt Postbus 20011

Nadere informatie

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde.

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde. Governance handboek Besturingsmodel Havensteder Inleiding Het besturingsmodel van woningcorporatie Havensteder maakt de verbanden zichtbaar tussen missie, visie en strategie. En de daarvan afgeleide doelstellingen,

Nadere informatie

Vivare Gemeente Renkum

Vivare Gemeente Renkum Samenvatting Vivare Gemeente Renkum Prestatieafspraken 2015-2018 Vivare en de gemeente Renkum werken samen aan voldoende goede huurwoningen op de juiste plek voor een juiste prijs. Meer dan voorheen moet

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Versie: 9 juni 2017 Vastgesteld door Raad van Toezicht en Raad van Bestuur: 21 juni 2017 Inleiding Met de Invoering

Nadere informatie

Stuknummer: AM2.06095

Stuknummer: AM2.06095 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlagefn) (070) 373 8393 1 betreft ons kenmerk datum Ontwikkelingen FLO/U201200941 22 juni 2012 woningcorporatiesector

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Ambities in 2017 In Baarn, Blaricum, Bunschoten, Gooise Meren, Hilversum en Wijdemeren Voorwoord Maarten van

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie. Kennemer Wonen

Reglement Auditcommissie. Kennemer Wonen Reglement Auditcommissie Kennemer Wonen Alkmaar, juni 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding en definities... 3 2. Samenstelling en plaats in de organisatie... 4 3. Vergaderingen... 5 4. Verantwoordelijkheid...

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM 25 april 2012 pagina 2 Artikel 1 Doelstelling De Auditcommissie maakt onderdeel uit van de Raad van Commissarissen van de Stichting

Nadere informatie

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL 1 Inleiding INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Kwaliteit 3 KWH- huurlabel 3 Enquête 4 Visitatie 4 Aedes-code 5 Overige kwaliteitssystemen 5 Onderhoud 5 Keuzemogelijkheden 6 Bewonersparticipatie

Nadere informatie

in aanmerking nemende het volgende:

in aanmerking nemende het volgende: VAN DOORNE N.V. SL/fvh/60006842 Vastgesteld de dato 24 juni 2008 REGLEMENT BESTUUR Het bestuur van de stichting: Stichting CARE Nederland, statutair gevestigd te Den Haag (hierna te noemen: de "stichting");

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Prestatieafspraken -2020 Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Inleiding Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. Hoeksteen van deze hervorming is de lokale verankering

Nadere informatie

WSW trendanalyse woningcorporaties 2013-2017

WSW trendanalyse woningcorporaties 2013-2017 WSW trendanalyse woningcorporaties 2013-2017 Risico s voor borgstelsel nemen toe Corporaties nemen maatregelen om de financiële conti - nuïteit te waarborgen. Dit is het gevolg van de overheidsmaatregelen

Nadere informatie

Bestuursreglement ex artikel 14 lid 2 statuten Stichting Klas op Wielen

Bestuursreglement ex artikel 14 lid 2 statuten Stichting Klas op Wielen Bestuursreglement ex artikel 14 lid 2 statuten Stichting Klas op Wielen Vastgesteld te Alkmaar, d.d. 15 juni 2011, gewijzigd d.d. 8 februari 2013 1 Definities Artikel 1 1. De Raad van Toezicht: de Raad

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1061 Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw Ede CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1061 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag-

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Rochdale geeft thuis. Terugblik Krachtige keuzes om mensen een thuis te geven

Rochdale geeft thuis. Terugblik Krachtige keuzes om mensen een thuis te geven Rochdale geeft thuis Terugblik 2016 Krachtige keuzes om mensen een thuis te geven Wij zijn een woningcorporatie voor mensen met een laag inkomen. Binnen deze inkomensgroep zijn we er voor iedereen, bijvoorbeeld

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] BESTUURSREGLEMENT Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] 1 Inleiding 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap]

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

VESTIA DIRECTEUR ONDERHOUD & ONTWIKKELING

VESTIA DIRECTEUR ONDERHOUD & ONTWIKKELING VESTIA DIRECTEUR ONDERHOUD & ONTWIKKELING 5 juni 2015 DE ORGANISATIE verhuurt, verkoopt en beheert woningen in heel Nederland, vooral in de regio's Rijnmond en Haaglanden. staat voor een goede woning en

Nadere informatie

Bestuursreglement Baston Wonen

Bestuursreglement Baston Wonen Bestuursreglement Baston Wonen Artikel 1- Algemeen Dit bestuursreglement is een nadere uitwerking van de statuten van Baston Wonen Stichting te Zevenaar, hierna te noemen de stichting. Het geeft nadere

Nadere informatie