Naam van de toegelaten instelling : Stichting Vestia Groep. Adres en vestigingsplaats hoofdkantoor : Kruisplein 15c te Rotterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Naam van de toegelaten instelling : Stichting Vestia Groep. Adres en vestigingsplaats hoofdkantoor : Kruisplein 15c te Rotterdam"

Transcriptie

1 Naam van de toegelaten instelling : Stichting Vestia Groep Statutaire Vestigingsplaats : Rotterdam Adres en vestigingsplaats hoofdkantoor : Kruisplein 15c te Rotterdam Postadres : Postbus 1431, 3000 BK Rotterdam Telefoonnummer : (010) Faxnummer : (010) adres : Internetsite : Kamer van Koophandel : Rotterdam, nummer JAARVERSLAG 2008

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Algemeen... 3 Bericht van de raad van bestuur... 3 Verantwoording van de raad van commissarissen... 5 Samenstelling raad van commissarissen... 8 Hoofd- en nevenfuncties leden raad van commissarissen... 8 Personeel & Organisatie Kwaliteitsmetingen USP/Telan ICT-ontwikkelingen Ondernemingsraad Volkshuisvestingsverslag Het bij voorrang huisvesten van de doelgroep Het zorgdragen voor de kwaliteit van de woongelegenheden Het betrekken van bewoners bij het beleid en het beheer Activiteiten op het gebied van de leefbaarheid Wonen en zorg Het waarborgen van de financiële continuïteit Overige werkzaamheden Verbindingen Activiteiten in de krachtwijken Werkzaam in het belang van de volkshuisvesting BIJLAGEN Jaarrekening - Balans - Winst- en verliesrekening - Toelichting bij de jaarrekening - Overige gegevens 2

3 1. Algemeen Bericht van de raad van bestuur Voor u ligt het formele jaarverslag van de Vestia Groep. Evenals voorgaande jaren heeft de Vestia Groep besloten om jaarberichten te maken. Mede om de lokale verankering van de bedrijven van de Vestia Groep te benadrukken is gekozen voor een kort en kernachtig verslag van de werkzaamheden per bedrijf. Daarnaast hebben wij in mei 2009 separaat onze stakeholders geïnformeerd via een verantwoordingsverslag waarbij deze relaties tevens de jaarberichten van onze bedrijven hebben ontvangen. Het verantwoordingsverslag, de jaarberichten en het jaarverslag (volkshuisvestingsverslag en jaarrekening) zijn op de internetsite geplaatst. Het jaar 2008 was bijzonder, niet in de laatste plaats vanwege de kredietcrisis en de daaropvolgende economische recessie, die zich in de tweede helft van het jaar aandiende. Vestia had zich eind 2007 reeds voorbereid op de integrale vennootschapbelasting en op de noodzakelijke extra investeringen in de Haagse en Rotterdamse krachtwijken door enerzijds fiscale maatregelen te benutten en anderzijds het verkoopprogramma iets te verhogen en de herstructurering iets naar achteren te schuiven. Met het oog op het nog steeds omvangrijke investeringsprogramma in en buiten de krachtwijken heeft Vestia gebruikmakend van de historisch lage rente toentertijd ook de nodige financieringsmiddelen ingekocht. Naar nu blijkt een verstandige keuze. De kredietcrisis leidt ertoe dat de banken minder leningen beschikbaar stellen tegen aanzienlijk aangescherpte voorwaarden. Ondanks de door de Europese Bank vastgestelde relatief lage rente, vragen de banken door middel van hoge opslagen aanzienlijk hogere tarieven voor de leningen aan onder meer woningcorporaties. Ook aan particulieren stellen de banken aanzienlijk hogere eisen. Zo is het voor potentiële kopers van bestaande en nieuwe woningen veel moeilijker de noodzakelijke financiering rond te krijgen. Bovendien zijn veel potentiële kopers afwachtend omdat er een daling van de verkoopprijzen wordt verwacht. Mensen met een eigen woning verhuizen niet omdat zij bang zijn hun huidige woning niet kwijt te kunnen of slechts tegen prijzen die aanzienlijk lager liggen dan voorheen. Omdat het op peil houden van de financiële positie bij een omvangrijk investeringsprogramma bij Vestia slechts beperkt afhankelijk is van het verkopen van bestaande woningen, heeft de daling daarvan slechts beperkt invloed. Vestia heeft daarentegen een nieuwbouwprogramma dat voor een aanzienlijk deel uit koopwoningen bestaat. Met name in de krachtwijken of voormalige aandachtswijken bouwen we koopwoningen om op die manier een meer gemixt woningaanbod te creëren. We zien dan ook dat van de gereedgekomen of in aanbouwzijnde koopprojecten vaak niet alle en soms een substantieel aantal woningen nog niet is verkocht. We bezien methoden om na oplevering alsnog kopers te vinden of we bezien mogelijkheden voor tijdelijk verhuur. Bij nog te starten projecten kijken we ook kritisch naar het verkoopproces. Soms leidt dit tot vertraging, soms bezien we of we de woningen na gereedkomen kunnen omzetten in huurwoningen, soms herontwikkelen we de plannen en soms maken we met gemeenten afspraken over tijdelijk verlaagde grondkosten in verband met de tijdelijke verhuur van koopwoningen. We bezien per project wat de mogelijkheden en kansen zijn en houden steeds nadrukkelijk de vinger aan de pols. 3

4 In 2008 heeft Vestia in zowel Den Haag als Rotterdam overeenstemming bereikt over de investeringen in de zogeheten krachtwijken. In Den Haag gaat het, naast het vernieuwen van de woningvoorraad in Den Haag Zuid-West, voor de komende jaren om een scala aan investeringen zoals een tweetal brede scholen, een HAVO/VWO, een tweede Koorenhuis, Topsportkwadrant Zuiderpark, Urban Center en om extra inspanningen ten aanzien van de leefbaarheid. Naast de corporaties en de gemeente zijn onder meer diverse onderwijs, welzijnsen zorgorganisaties mede vormgever van de betreffende businesscases. In Rotterdam heeft Vestia met de gemeente voor de jaren 2008 en 2009 afspraken gemaakt over de noodzakelijke investeringen in de wijken Bergpolder, Oud Zuid en Zuidwijk. Het gaat, naast de vernieuwing van de woningvoorraad om een scala aan maatregelen op het gebied van sociale vernieuwing en economische bedrijvigheid. Bij dit laatste heeft vooral ook het betrekken en ondersteunen van jongeren de nodige aandacht. Ook in Rotterdam werken we samen met scholen en andere instellingen. Met de Regionale Onderwijs Centra Zadkine (Rotterdam) en Mondriaan (Den Haag) zijn samenwerkingsovereenkomsten gesloten. De bedoeling van deze samenwerkingsverbanden is jongeren betere kansen op werk te bieden voor de toekomst. In Den Haag en Rotterdam liggen de afspraken die we met de gemeentebesturen hebben gemaakt op het gebied van de herstructurering van de aandachtswijken en nieuwbouw elders in de stad op schema. Ook in de andere gemeenten waar Vestia actief is, bouwen we nieuwe woningen. In 2008 heeft Vestia nieuwe huur- en koopwoningen opgeleverd. Dit is minder dan de in Daar tegenover staat dat in 2008/2009 Vestia ruim woningen ingrijpend renoveert. We bouwen naast reguliere sociale huurwoningen en middeldure huurwoningen ook koopwoningen in verschillende prijsklassen zowel binnen aandachtswijken, in de rest van de bestaande centrale stad als in randgemeenten. De samenwerking met zorginstellingen heeft ook de afgelopen jaren zijn vruchten afgeworpen. Een belangrijk deel van de nieuwe huurwoningen is weer gebouwd voor mensen die een beroep moeten doen op zorginstellingen. Naast wonen en zorg is jongerenhuisvesting al enkele jaren speerpunt van beleid. Vestia heeft op zich genomen gemiddeld 35 procent van de vrijkomende bestaande en nieuwe woningen te verhuren aan jongeren tot 27 jaar. Dit percentage is mede dankzij het gereedkomen van het project Walenburgerweg met 73 woonunits voor jongeren in Rotterdam en het project de Wasserij met 80 eenheden voor jongeren in Den Haag en het tijdelijk verhuren van woningen die we op termijn gaan slopen, reeds in 2008 ruim gehaald (36,9 procent). In absolute bedragen is Vestia een vermogende toegelaten instelling. Het eigen vermogen per woning een betere graadmeter is vergelijkbaar met het sectorale gemiddelde. De financiële continuïteit is in 2008 wederom verbeterd. Aandacht voor de financiële continuïteit blijft echter ook de komende jaren nodig. Het investeringsprogramma is niet zonder risico. mr Erik Th.P. Staal Voorzitter raad van bestuur Vestia Groep 4

5 Verantwoording van de raad van commissarissen Besef toezichtstaak De raad houdt toezicht op en voelt zich mede verantwoordelijk voor de volgende onderwerpen: de strategische beleidsontwikkeling en groeistrategie, het waarborgen van de financiële continuïteit, de realisering van de volkshuisvestelijke opgaven, de kwaliteit van de dienstverlening richting klanten, de interne controle en bedrijfsvoering, het personeelsbeleid en de wijze waarop Vestia samenwerkt met lokale en regionale stakeholders. De raad hecht veel waarde aan de brede maatschappelijke invulling van de taken van Vestia, waaronder investeringen in maatschappelijk onroerend goed, integrale gebiedsontwikkeling, het intensief samenwerken met scholen, welzijnsinstellingen en zorginstellingen. Vestia beschikt over een strategisch beleidsplan, waarin concrete en meetbare beleidsdoelstellingen zijn opgenomen, een analyse van de groeimogelijkheden is verkend, risico s zijn ingeschat en een duidelijke besturingsfilosofie is benoemd. Dit meerjarenbeleidsplan fungeert voor de raad van commissarissen als concreet toezichtkader. Met behulp van dit toezichtkader toetst de raad concrete beleidsbesluiten en beoordeelt zij of Vestia in het algemeen en het bestuur van Vestia in het bijzonder, haar taak naar vermogen en adequaat uitvoert. De verbindingen van Vestia hebben eveneens de aandacht. In de statuten en in het reglement van de RvC zijn gedragsregels voor bestuur en RvC alsmede ten aanzien van hun onderlinge verhouding opgenomen. Op deze wijze is voldaan aan de aanbevelingen zoals deze naar de huidige stand van good governance zijn verwoord. In 2008 is door het bestuur middels een gerichte jaarverantwoording aan de externe stakeholders gerapporteerd. Aan een aantal stakeholders is gevraagd naar hun opvatting over het functioneren van Vestia en het bestuur heeft met de raad afspraken gemaakt over verbeterpunten naar aanleiding van deze bespreking. Voor het jaar 2008 heeft de raad het door het bestuur geformuleerde meerjarenbeleidsplan beoordeeld, evenals de daarin opgenomen concrete doelstellingen. Deze zijn geoperationaliseerd in het begrotingsdocument. Bij de financiële continuïteit gaat het bijvoorbeeld om een solvabiliteit tussen de 10 en 20 procent, een reguliere exploitatie exclusief verkoopwinsten bestaande huurwoningen groter of gelijk aan 0, een huurachterstand van minder dan 1,5 procent van de bruto jaarhuur en een aantal doelstellingen op het terrein van het treasurymanagement, die zijn beschreven in het treasurystatuut. Vestia hanteert een gematigd huurbeleid. Bij de woningtoewijzing gaat het om ten minste 70 procent van het totaal vrijkomend aanbod toewijzen aan de doelgroep, bij nieuwbouw onder de aftoppingsgrens ten minste 90 procent, aan jongeren (tot 27 jaar) ten minste 35 procent en aan doelgroepen van maatschappelijk herstel ten minste 150 toewijzingen. Bij de kwaliteit van de woningvoorraad zijn de volgende doelstellingen benoemd. Vestia streeft ernaar jaarlijks nieuwe woningen (huur en koop) op te leveren zowel binnen de bestaande steden (vernieuwing van wijken) als in de regio in het kader van de ongedeelde regio. Voorts streeft Vestia ernaar jaarlijks een substantieel aantal woningen te verbeteren en haar bezit door middel van planmatig, mutatie- en reparatieonderhoud, alsmede door het geschikt maken van woningen voor ouderen en gehandicapten, kwalitatief op peil te houden. Vestia voert een terughoudend verkoopbeleid. Vestia verkoopt alleen woningen met voldoende toekomstwaarde. Vestia investeert jaarlijks ongeveer 10 miljoen aan leefbaarheid, inclusief de kosten van de inzet van de eigen medewerkers. 5

6 Vestia beschikt over een integrale visie wonen en zorg, werkt samen met meer dan 60 zorginstellingen en bij alle bedrijven zijn projecten afgerond, in aanbouw en in ontwikkeling. Wonen en zorg is dagelijks werk voor Vestia. De inspanningen zijn erop gericht de klant zo goed mogelijk van dienst te zijn. Vestia heeft zichzelf opdracht gegeven om gemiddeld een score van 7,5 te halen bij de tevredenheidmeting door een extern onderzoeksbureau dat het hele jaar door de tevredenheid van de klanten onderzoekt. Ook de telefonische bereikbaarheid maakt hiervan onderdeel uit. Ten aanzien van het personeelsbeleid zijn concrete doelstellingen geformuleerd als het gaat om de gemiddelde leeftijd (jonger of gelijk aan 43 jaar) en het ziekteverzuim (lager of gelijk aan 5 procent). De raad van commissarissen heeft deze operationele doelstellingen tegelijkertijd met de begroting 2009, waarin het omvangrijke investeringsprogramma is verwerkt, in november 2008 goedgekeurd. De raad toetst de voortgang ieder kwartaal aan de hand van kwartaalrapportages, waarin het bestuur verslag doet van de voortgang en behaalde resultaten. Andere bronnen die de raad ten dienste staan zijn het volkshuisvestingsverslag en jaarrekening, rapportages voortgang projecten, het treasuryverslag, het stakeholdersverslag en de jaarberichten van de Vestiabedrijven. Omvangrijke investeringen en projecten waartoe het bestuur heeft besloten, toetst de raad aan de benoemde volkshuisvestelijke en financiële doelstellingen alsmede aan de risico s en de wijze waarop deze zijn beheerst alvorens deze goed te keuren. Hetzelfde geldt voor een besluit om een verbinding aan te gaan. Resultaten van bestaande verbindingen vormen onderdeel van de reguliere rapportages van het bestuur en hebben de aandacht van de raad. De wijze waarop het bestuur en de directeuren van de lokale woonbedrijven afspraken maken met hun gemeentebesturen, huurdersorganisaties en andere lokale stakeholders heeft eveneens de nodige aandacht van de raad. De raad bezoekt regelmatig de lokale bedrijven en heeft eens per jaar een projectendag, waarbij een aantal lokale bedrijven zichzelf, hun activiteiten en hun projecten presenteren. Ditzelfde geldt voor de wijze waarop het bestuur vorm geeft aan het personeelsbeleid, onder meer door regelmatig contact met de Ondernemingsraad van Vestia. De raad bespreekt de reguliere en bijzondere rapportages van het Centraal Fonds Volkshuisvesting en het jaarlijkse oordeel van de minister van Wonen, Wijken en Integratie regelmatig met het bestuur. De raad heeft in 2008 uitgebreid stilgestaan bij recente opvattingen over good governance en is tot de conclusie gekomen dat zij de meeste aanbevelingen reeds volgt. De raad heeft zich uitgebreid laten informeren over de gevolgen van de kredietcrisis en recessie voor Vestia. De (voorlopige) conclusie luidde dat Vestia zich voldoende heeft voorbereid op de kredietcrisis door in een vroeg stadium financiering aan te trekken. De gevolgen van de recessie zijn minder duidelijk. Enerzijds kan de omvang en duur ertoe leiden dat huurders meer moeite krijgen hun woonlasten tijdig te voldoen en hebben potentiële kopers moeite om de benodigde woonlasten op te brengen. De dalende inflatie heeft, door de koppeling van de huurstijging aan de inflatie, lagere huurinkomsten tot gevolg. Anderzijds heeft de recessie een gunstig effect op de bedrijfslasten en dan vooral op de lonen en salarissen en op de onderhoudsuitgaven. Ook is de verwachting dat de aanbestedingen bij projecten belangrijk gunstiger uitpakken. Ten slotte is de raad in 2008 opgetreden als adviseur van bestuur en directie bij het vormgeven van strategisch beleid, prestatieafspraken met gemeenten en samenwerking met collegacorporaties bij onder meer de woonruimteverdeling in een ongedeelde regio en bij de landelijke ontwikkelingen zoals de 40-wijkenproblematiek in relatie tot de bijzondere projectsteun en de VPB. 6

7 Zelfevaluatie Begin 2009 heeft de raad aan de hand van een uitgebreide vragenlijst stilgestaan bij het eigen functioneren in Besproken is of iedere commissaris voldoende ter zake kundig is, voldoende inbreng heeft, of de rol van de voorzitter voldoende is ingevuld, of de vergaderingen inhoudelijk van het juiste niveau zijn, van voldoende frequentie en voldoende voorbereid. De raad heeft geëvalueerd of de schriftelijke en mondelinge financiële informatievoorzieningen en de informatievoorziening van de volkshuisvestelijke aspecten van voldoende niveau zijn. Ditzelfde geldt voor de informatie over de strategische doelstellingen. Voorts heeft de raad zich de vraag gesteld of zij voldoende inzicht heeft in de besturings- en beheersingsmechanismen, de interne controle, de cultuur en de integriteitregels bij Vestia. De raad heeft zich de vraag gesteld of zij voldoende inzicht heeft in en kennis heeft van het financiële beleid en uitkomsten, en het beleid en resultaten van de treasury. Ditzelfde geldt voor het inzicht in de volkshuisvestelijke prestaties en de tevredenheid van de klanten van Vestia. Ten aanzien van de relatie van de raad en het bestuur heeft de raad zich de vraag gesteld of de wijze waarop de raad toezicht uitoefent op het bestuur en de corporatie van voldoende niveau is, of de relatie raad bestuur passend, te afstandelijk of juist niet afstandelijk genoeg is en of alle disciplines binnen de raad voldoende zijn ingevuld. De rol van de raad als klankbord voor het bestuur vormde eveneens onderdeel van de evaluatie. De raad is tot de volgende conclusies en verbeterpunten gekomen. De raad is positief over de organisatie, de rol van de deelnemers binnen de raad, de inbreng en de verdeling van de aandachtsgebieden. De leden zijn behoorlijk complementair aan elkaar. De punten van de vragenlijst zijn over het algemeen positief beantwoord. Afgesproken is om in 2009 extra aandacht aan de werking van het integriteitsbeleid van Vestia te schenken. Werving en selectie De leden van de raad zijn benoemd op grond van actuele profielen en voeren hun taken uit conform de aanbevelingen van de commissie Glasz. Naast het gestelde over het functioneren van de raad in de statuten van Vestia, beschikt de raad over een reglement en over actuele functieprofielen. De rol en de positie van de raad zijn jaarlijks onderwerp van gesprek. De raad is aan de hand van actuele profielschetsen samengesteld en daardoor berekend op haar brede taakopvatting. In 2008 waren er geen vacatures en nieuwe benoemingen in de raad. Integriteit In het reglement van de raad zijn regels opgenomen voor mogelijke belangenverstrengeling van het bestuur en leden van de raad. In de taakomschrijving van de directeur Financiën & Control is expliciet opgenomen dat hij tot taak heeft bij de voorzitter van de raad van commissarissen mogelijk belangenverstrengeling van het bestuur te melden. De externe accountant heeft kennisgenomen van de maatregelen om de frauderisico s te beperken. De accountant heeft deze set van maatregelen als adequaat gekwalificeerd. De raad heeft kennisgenomen van de integriteitcode die binnen Vestia vanaf medio 2006 van kracht is. Er hebben zich in 2008 geen transacties voorgedaan, waarbij sprake was van tegengestelde belangen. Het reglement van de raad is op dit punt in 2008 nageleefd. De raad is van mening dat de leden van de raad in 2008 onafhankelijk hun taken hebben kunnen uitvoeren en hebben uitgevoerd. 7

8 Samenstelling raad van commissarissen Lid raad van commissarissen S. Kolthek Voorzitter mr J.S.M. Lugte Secretaris R.T.M. van Genugten Lid A.N.C. Hoekman Lid N.M. Dijkhuizen Lid M/V Geb. jaar Benoemd In Zittingsperiode tot Commissie Lidmaatschap M Kernraad M Kernraad M M M Hoofd- en nevenfuncties leden raad van commissarissen Lid raad van commissarissen S. Kolthek Voorzitter mr J.S.M. Lugte Secretaris R.T.M. van Genugten Lid A.N.C. Hoekman Lid N.M. Dijkhuizen Lid Hoofdfunctie Nevenfunctie Zelfstandig Consultant Commissaris Groothandelsgebouwen N.V., Rotterdam Voorzitter Stichting Architectuur Instituut Rotterdam (AIR) Lid Raad van Toezicht Berlage Instituut, Rotterdam Adviseur Kunst en Bedrijf b.v., Amsterdam Voorzitter Van der Leeuwkring, Rotterdam Directeur Stadstoezicht Gemeente Rotterdam Beleidsadviseur Woonbond Manager Facilitaire Dienstverlening, Laurens wonen diensten en zorg Voorzitter raad van Commissarissen van de Stichting Woonformatie Ypenburg Parttime-docent Koninklijke NIVRA Lid Raad van Commissarissen Woningstichting De Key Lid Raad van Toezicht Stichting Onderwijsgroep Galilei Voorzitter Raad van Bestuur Stichting Service Bureau Ouderen Hellevoetsluis Zelfstandig Consultant Lid Bestuur Viering Gedenkdagen Scheveningen Directeur Quest Development BV Voorzitter Stichting Heelweg Voorzitter Haagse Rugby Club De heren Van Genugten en Hoekman zijn benoemd op voordracht van de bewonersorganisaties. De heer Lugte is benoemd op voordracht van de ondernemingsraad. Belangrijke besluiten/goedkeuringen De raad heeft in 2008 de volgende besluiten genomen dan wel goedkeuringen verleend. 8

9 Op 12 februari 2008 heeft de raad het voornemen van het bestuur om 11 winkels, 208 appartementen en 17 garageboxen in het centrum van Rotterdam van het Philips Pensioenfonds aan te kopen, goedgekeurd. Op 26 mei 2008 heeft de raad het volkshuisvestingsverslag, het jaarverslag en de jaarrekening 2007 goedgekeurd. Op 26 mei 2008 heef de raad het projectdocument Rietveld en Smeetsveld te Hordijkerveld in Rotterdam goedgekeurd. Op 26 mei 2008 heeft de raad het projectdocument Hof van Zuidwijk Midden en West in Rotterdam goedgekeurd Op 26 mei 2008 heeft de raad het projectdocument Medimall/MCRZ in Rotterdam goedgekeurd. Op 26 mei 2008 heeft de raad het globale projectdocument Hoogeland in de gemeente Westland goedgekeurd. Op 25 juni 2008 heeft de raad het besluit van het bestuur om samen met AM mee te doen aan de tender Norfolkterrein e.o. te Den Haag goedgekeurd. Op 30 september 2008 heeft de raad het besluit van het bestuur om 12 verzorgingstehuizen met in totaal 858 bedden en 501 aanleunwoningen gelegen in verschillende gemeenten in de provincies Noord-Holland en Groningen aan te kopen van de Stichting WoonZorg Nederland goedgekeurd. Op 30 september 2008 heeft de raad het projectdocument De Rugge te Brielle goedgekeurd. Op 30 september 2008 heeft de raad het projectdocument Moerwijk Oost 1e fase te Den Haag goedgekeurd. Op 30 september 2008 heeft de raad het besluit om deel te nemen aan de VOF Pompenburg in Rotterdam goedgekeurd. Op 25 november 2008 heeft de raad de begroting 2008 en meerjarenraming goedgekeurd. Bestuursvergoeding en vergoeding leden raad van commissarissen In het kader van de 'wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens' dient ook de bestuursbeloning openbaar te worden gemaakt. De beloning van het bestuur van Vestia bedraagt conform de definitie van de wet (2007: ), bestaande uit het belastbaar loon van (2007: ) en een bijdrage in de voorzieningen voor toekomstig loon van (2007: ). De vergoeding van de leden van de raad van commissarissen in 2008 bedraagt in totaal (2007: ). De vergoedingen voor de bestuurder en de raad zijn beperkt aangepast, analoog aan de stijging van de CAO Voorzitter Secretaris Lid Inhoudelijk verslag De raad is in 2008 vijf keer bijeengekomen. De raad heeft in februari 2008 vergaderd in Rotterdam bij Vestia Rotterdam-Zuid. De heer Koole, de bedrijfsdirecteur van dit Vestia-bedrijf heeft een inleiding verzorgd. Aan de orde kwamen onder meer de vernieuwing van de tuinsteden Zuidwijk en Hordijkerveld. Basis vormt de Grote Woontest van eind Hieruit bleek dat Rotterdam-Zuid kampt met een gebrek aan identiteit, een onduidelijke stedenbouwkundige structuur, selectieve migratie, armetierige winkel- 9

10 en welzijnsgebouwen en heel veel flats. De omvang van de problematiek op sociaal, fysiek en economisch terrein benadrukken de urgentie. De gemeente, deelgemeenten en corporaties hebben zich verenigd in het Pact op Zuid. In het Pact op Zuid zetten partijen, naast de vernieuwing van de gebieden zelf, in op een viertal grote projecten (vernieuwing Zuiderpark/ Zuidplein, nieuw Feyenoordstadion en omgeving, het gebied rond Katendrecht en Afrikaanderwijk en nieuw ziekenhuis/medimall). Deze toonaangevende projecten moeten Zuid weer op de kaart zetten. Het gaat om een investering van 1,2 miljard. Daarvan nemen de corporaties 1 miljard voor hun rekening en daarvan Vestia circa 700 miljoen. Zo gaat Vestia de komende 8 jaar extra woningen nieuw bouwen en renoveren in Rotterdam, waarvan een groot deel op Zuid. De raad heeft vervolgens kritische vragen gesteld omtrent de risico's bij de exploitatie van grootschalig maatschappelijk onroerend goed, de samenwerking met andere corporaties, gemeente en draagvlak onder de bewoners. Het bestuur heeft deze vragen naar tevredenheid van de raad beantwoord. De raad heeft uitgebreid stilgestaan bij het treasuryverslag van Vestia. In het verslag zelf is een verantwoording van het gevoerde beleid opgenomen en zijn de resultaten afgezet tegen verschillende benchmarks. Hieruit blijkt dat Vestia door de omvang van de financieringsbehoefte en door een actief treasurybeleid zeer gunstige resultaten heeft weten te bereiken. De raad constateert dat Vestia binnen de harde grenzen van het treasurystatuut creatief, innovatief, en met voldoende aandacht in haar huidige en deels toekomstige financieringsbehoefte heeft weten te voorzien. De raad heeft Vestia gecomplimenteerd met het behaalde resultaat en met het verslag. Tijdens dezelfde vergadering heeft de raad kennis genomen van de voorlopige financiële uitkomsten Deze komen uit op een bedrag van 80 miljoen positief als gevolg van onder meer een gunstig treasuryresultaat en doorgeschoven planmatig onderhoud. Het resultaat treasury is positief beïnvloed door de verkoop van een deel van de in 2004, 2005 en 2006 aangeschafte derivaten. Deze waren aangeschaft op een op dat moment gunstige rente om de financiering zeker te stellen van een op dat moment omvangrijk investeringsprogramma en de toekomstige herfinancieringen. Door aanpassingen van het investeringsprogramma als gevolg van de VPB-doorrekening, kon een deel van de derivaten verkocht worden. De raad heeft hier kennis van genomen. De raad heeft in dezelfde vergadering stilgestaan bij het huurbeleid in 2008 en bij de heffing in het kader van het leveren van een bijdrage in de betaalbaarheid. Met tevredenheid heeft de raad kennisgenomen van het oordeel van de minister van WWI over het presteren in 2006 en het verslag van de raad zelf. De raad heeft met tevredenheid kennis genomen van de voortgang van de afspraken van Vestia en de gemeente Den Haag over de krachtwijken. In het bijzonder is stilgestaan bij de voorgenomen investeringen in het gebied van het HagaZiekenhuis inclusief zorgboulevard, het Sportkwadrant Zuiderpark, het Urban Center en de brede scholen. De raad heeft voorts geconstateerd dat de brief van de minister van Wonen, Wijken en Integratie in overeenstemming is met hetgeen de raad met de minister heeft afgesproken. In aanwezigheid van de accountant heeft de raad zich in mei uitgebreid gebogen over het volkshuisvestingsverslag, het jaarverslag, en de jaarrekening De accountant heeft aangegeven dat hij een goedkeurende verklaring heeft afgegeven. De raad heeft gevraagd naar het algemene beeld van Vestia. De accountant constateerde dat Vestia goed gebruik maakt van de mogelijkheden van de partiële en integrale VPB en de deelnemingen. De organisatie is in control. Vestia is zeer actief, ontwikkelt veel nieuwe activiteiten, is volop bezig met herstructurering, presteert volkshuisvestelijk goed en heeft ook intern de zaken goed op orde, 10

11 bijvoorbeeld als we kijken naar de automatisering. Vestia is duidelijk zichtbaar in de markt. De separate verantwoording van de raad kwalificeert de accountant als goed. De accountant heeft de deelnemingen van materieel belang meegenomen in de controle. Het gaat om SWY en Verantwoord Wonen BV. Ook constateerde de accountant dat de rapportage over de deelnemingen in het volkshuisvestingsverslag van voldoende niveau is. Vestia kijkt afdoende naar integriteit en er is een frauderisicoanalyse verricht naar werknemers in sleutelposities. Op een vraag van de accountant, bevestigde de raad diens onafhankelijkheid. In de managementletter heeft de accountant een aantal verbeterpunten opgenomen. De bestuurder heeft aangegeven dat deze de aandacht hebben en de accountant verzocht komend jaar hier expliciet aandacht aan te geven. De raad heeft dit ter kennisname aangenomen. In dezelfde vergadering heeft de raad kennis genomen van de samenwerkingsovereenkomst met Zadkine voor de realisatie van een scholencomplex in de Motorstraat en omgeving in Rotterdam, de samenwerking met de woningcorporatie op Bonaire en het verantwoordingsverslag 2007, expliciet bedoeld voor stakeholders en van de managementrapportage 4 e kwartaal 2007 en de eerste resultaten eerste kwartaal In de vergadering in juni heeft Vestia het beleid op het gebeid van de duurzaamheid bij nieuwbouw toegelicht. Het gaat om warmtepompen, zeewaterwarmtecentrale, geothermie en restwarmte uit kassen. Voor bestaande woningen neemt Vestia eind 2008 begin 2009 een beleidsbeslissing en bespreekt deze ook met de raad. De rapportage van het 1e kwartaal is besproken. Hierin kwamen aan de orde de afzet van nieuwe appartementen en de ontwikkeling van de bouwkosten. Door de integrale VPB dreigt Vestia voor het eerst sinds 1992 uit te komen op een negatief resultaat. De raad heeft kennis genomen van de maatregelen die Vestia gaat nemen om een negatief resultaat te voorkomen. De bestuurder heeft de deelname van Vestia aan een tender voor de wijk Almere Hout gemeld. Vestia bereidt een essay voor. Er doen 10 corporaties mee en de beste drie mogen tegen betaling een plan uitwerken. De raad heeft hier kennis van genomen. Op dezelfde dag heeft de raad een bezoek gebracht aan het de wijk Hoogvliet in Rotterdam met onder meer Villa Heerlijkheid en de gerenoveerde flat Westerstein alsmede aan de Peperklip in Feijenoord, alwaar de floormanager een indringende presentatie gaf over de inzet van Vestia om dit grootschalige complex weer leefbaar te maken vooral door permanente aanwezigheid, het aanspreken van mensen op hun verantwoordelijkheid en na te komen wat wordt beloofd. Ook het leefstijlexperiment heeft bijgedragen aan het bereikte resultaat. De raad is onder de indruk van de inspanningen en het bereikte resultaat. In september heeft de raad vergaderd bij Vestia Delft. De heer Den Ouden, bedrijfsdirecteur van Vestia Delft, heeft de voornaamste opgaven toegelicht. De grootste fysieke opgave ligt momenteel in de Bomenwijk. De vernieuwing is hoogst noodzakelijk zowel uit het oogpunt van fysieke gesteldheid (geluidsoverlast, vocht en dergelijke) als uit het oogpunt van de eenzijdige samenstelling van de bevolking. De aanpak bestaat uit een mix van renovatie, sloop en nieuwbouw, alsmede samenvoeging en verkoop. Na vernieuwing bestaat de wijk in 2016 uit 450 tot 500 woningen (40% huur, 15% sociale koop en 45% koop). Bij de planning houdt Vestia Delft rekening met beperkte mogelijkheden voor herhuisvesting. Vervolgens gaf de heer Den Ouden een toelichting op het Laatste Kansbeleid in Delft. Het gaat om de doelgroepen mensen met kinderen en met meervoudige problemen. Het gaat om een preventietraject en een vangnettraject. Het aantal uitzettingen is ten opzichte van 2006 (31) en 2007 (23) gedaald in 2008 (verwacht 17). Het aantal deelnemers Laatste Kansbeleid is echter fors hoger dan vooraf ingeschat. Dat zelfde geldt voor de tijdsinvestering. Het derde onderwerp 11

Adres en vestigingsplaats hoofdkantoor : Kruisplein 15c te Rotterdam. Postadres : Postbus 1431, 3000 BK Rotterdam

Adres en vestigingsplaats hoofdkantoor : Kruisplein 15c te Rotterdam. Postadres : Postbus 1431, 3000 BK Rotterdam Naam van de toegelaten instelling : Stichting Vestia Groep Statutaire Vestigingsplaats : Rotterdam Adres en vestigingsplaats hoofdkantoor : Kruisplein 15c te Rotterdam Postadres : Postbus 1431, 3000 BK

Nadere informatie

Adres en vestigingsplaats hoofdkantoor : Kruisplein 15c te Rotterdam. Postadres : Postbus 1431, 3000 BK Rotterdam

Adres en vestigingsplaats hoofdkantoor : Kruisplein 15c te Rotterdam. Postadres : Postbus 1431, 3000 BK Rotterdam Naam van de toegelaten instelling : Stichting Vestia Groep Statutaire Vestigingsplaats : Rotterdam Adres en vestigingsplaats hoofdkantoor : Kruisplein 15c te Rotterdam Postadres : Postbus 1431, 3000 BK

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L0705 Veenendaalse Woningstichting t.a.v. het bestuur Postbus 168 3900 AD VEENENDAAL Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur,

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L0117 Stichting Portaal t.a.v. het bestuur Postbus 375 3900 AJ VEENENDAAL Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur, Ieder

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0278 Zaanstad Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële kengetallen

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L1911 Stichting WonenBreburg t.a.v. het bestuur Postbus 409 5000 AK TILBURG Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur, Ieder

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Amstelveen CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

vrom030224 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2003

vrom030224 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2003 vrom030224 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2003 Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de vragen d.d. 12 maart jl. gesteld door de commissie voor Volkshuisvesting,

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L0944 Casade Woonstichting t.a.v. het bestuur Postbus 5 5140 AA WAALWIJK Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur, Ieder

Nadere informatie

Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte

Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte Woonstichting Hulst is werkzaam in de kern Hulst en heeft daar een bezit van ca. 1. verhuureenheden, waarvan ca. 1.33 wooneenheden.

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 in Perspectief L0339 Woningbouwvereniging 't Goede Woonhuys Hilversum CFV 2009 in Perspectief L0339 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde.

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde. Governance handboek Besturingsmodel Havensteder Inleiding Het besturingsmodel van woningcorporatie Havensteder maakt de verbanden zichtbaar tussen missie, visie en strategie. En de daarvan afgeleide doelstellingen,

Nadere informatie

Rapport klanttevredenheid 2013

Rapport klanttevredenheid 2013 Rapport klanttevredenheid 2013 2014.1.73 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Procedure nieuwe verhuur 4 3. 3.1 Reparatieverzoeken Resultaten afgehandelde enquêtes Meerssen 2013 5 5 4. Procedure vertrekkende

Nadere informatie

Wonen in het Land van Heusden en Altena. Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015

Wonen in het Land van Heusden en Altena. Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015 Wonen in het Land van Heusden en Altena Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015 Agenda P. van den Heuvel: De nieuwe Woningwet hoofdpunten W. Bijl: Regionale verankering in het Land van Heusden

Nadere informatie

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Inleiding Om inzicht te krijgen in de effecten van het beleid op segregatie, is het noodzakelijk de lokale situatie en de samenstelling van de voorraad in ogenschouw

Nadere informatie

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij Versie 2013-08 TREASURYSTATUUT Stichting Woontij 1. Inleiding Een groot deel van de kosten bij een wooncorporatie bestaat uit rente. Richtlijnen ten aanzien van financieren en beleggen zijn belangrijk.

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0669 Roermond CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0669 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2011 Corporatie in Perspectief L0151 Eindhoven Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële

Nadere informatie

Samenvatting herziene Woningwet

Samenvatting herziene Woningwet Samenvatting herziene Woningwet 1. Algemeen De Tweede Kamer stemde op 5 juli unaniem in met de herziening van de Woningwet. In het najaar van 2012 wordt het wetsvoorstel door de Eerste Kamer besproken.

Nadere informatie

Werken met commissies

Werken met commissies Werken met commissies Inleiding De Raad van Commissarissen van Maasvallei streeft in het kader van good governance naar transparantie en het zo goed mogelijk invullen van haar rol als toezichthouder op

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen Artikel 1 - Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 29 augustus 2006. 2. Dit reglement kan bij besluit van de raad van

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2009 Corporatie in Perspectief L2108 Eindhoven Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In toenemende mate is er behoefte om met behulp van kengetallen inzicht te krijgen

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie. Kennemer Wonen

Reglement Auditcommissie. Kennemer Wonen Reglement Auditcommissie Kennemer Wonen Alkmaar, juni 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding en definities... 3 2. Samenstelling en plaats in de organisatie... 4 3. Vergaderingen... 5 4. Verantwoordelijkheid...

Nadere informatie

Visitatie. Omnia Wonen 2012. Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen

Visitatie. Omnia Wonen 2012. Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen Visitatie Omnia Wonen 2012 Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen Landelijke, regionale en lokale opgaven Belanghebbenden Vermogen en effiency Governance DIT IS EEN UITGAVE

Nadere informatie

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL 1 Inleiding INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Kwaliteit 3 KWH- huurlabel 3 Enquête 4 Visitatie 4 Aedes-code 5 Overige kwaliteitssystemen 5 Onderhoud 5 Keuzemogelijkheden 6 Bewonersparticipatie

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2015 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN

PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN PROFIEL VAN DE RAAD De RvC van Pré Wonen hecht grote waarde aan het werken conform de principes van good governance, waarbij de Governance code een

Nadere informatie

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014 Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio Maart 2014 2 Preambule Gemeenten in de Stadsregio Amsterdam en de woningcorporaties, verenigd

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0249 Helmond CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0249 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM 25 april 2012 pagina 2 Artikel 1 Doelstelling De Auditcommissie maakt onderdeel uit van de Raad van Commissarissen van de Stichting

Nadere informatie

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector.

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Huur beleid Ru t te II Een overzicht van de impact van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Januari 2015 Inleiding De huren zijn de afgelopen twee jaar fors gestegen.

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2014/2015

Prestatieafspraken 2014/2015 Prestatieafspraken 2014/2015 Aanleiding De Alliantie regio Amersfoort, Omnia Wonen, Portaal Eemland en de gemeente Amersfoort hebben gesprekken gevoerd om te komen tot nieuwe prestatieafspraken. De prestatieafspraken

Nadere informatie

In onderstaande figuur staan de scores die GenO haalt op de verschillende ratio s (dit zijn perspectieven) die we voor deze visitatie hanteren.

In onderstaande figuur staan de scores die GenO haalt op de verschillende ratio s (dit zijn perspectieven) die we voor deze visitatie hanteren. Samenvatting In deze samenvatting geven wij in een notendop de uitkomsten van de maatschappelijke visitatie van Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken (verder afgekort tot GenO). 1. Beoordeling

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit Reglement College van Bestuur Onderwijsstichting Esprit Amsterdam, vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht op 4 december 2015, door het College van Bestuur in haar vergadering van 7 december

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2011 Corporatie in Perspectief L1691 Apeldoorn CFV 2011 Corporatie in Perspectief L1691 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over resultaten, opbouw en methode Aedes-benchmark

Veel gestelde vragen en antwoorden over resultaten, opbouw en methode Aedes-benchmark Veel gestelde vragen en antwoorden over resultaten, opbouw en methode Aedes-benchmark Resultaten Huurdersoordeel (bouwsteen Kwaliteit) Wat is het belangrijkste resultaat van het huurdersoordeel? Het Huurdersoordeel

Nadere informatie

Financieel Statuut. Woonstichting SSW

Financieel Statuut. Woonstichting SSW Financieel Statuut Woonstichting SSW Vastgesteld: RvC 21 januari 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Interne sturing SSW... 3 3 Financiële kaders SSW... 4 4 Vertaling van de financiële kaders naar de

Nadere informatie

onderlinge zeevang-edam VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ

onderlinge zeevang-edam VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ onderlinge zeevang-edam VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ 04. Functieprofiel Raad van Commissarissen In onderstaand profiel worden de kerntaken van de raad van commissarissen beschreven. 1. Omgevingsschets De lokale

Nadere informatie

Eigen Haard en het Driekamermodel. Voor Alert 12 maart 2015

Eigen Haard en het Driekamermodel. Voor Alert 12 maart 2015 Eigen Haard en het Driekamermodel Voor Alert 12 maart 2015 Programma (voorstel) 1. 17.00 uur Het Driekamermodel: hoe werkt het? (Ortec) 2. 17.20 uur Eigen Haard quiz 3. 17.40 uur Hoe besteedt Eigen Haard

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

DUODOC. resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN

DUODOC. resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN Zo gezegd, zo gedaan 2015 is het derde jaar van onze vijfjarige beleidsperiode. De eerste resultaten zijn gehaald. Wij hebben jaarlijks de doelgroep een

Nadere informatie

VESTIA DIRECTEUR ONDERHOUD & ONTWIKKELING

VESTIA DIRECTEUR ONDERHOUD & ONTWIKKELING VESTIA DIRECTEUR ONDERHOUD & ONTWIKKELING 5 juni 2015 DE ORGANISATIE verhuurt, verkoopt en beheert woningen in heel Nederland, vooral in de regio's Rijnmond en Haaglanden. staat voor een goede woning en

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L1578 Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam t.a.v. het bestuur Postbus 144 1140 AC MONNICKENDAM Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 2 14 Ruim 22.000 corporatiewoningen verkocht Vanaf 199 tot en met de eerste helft van 14 hebben de woningcorporaties ruim 22.000 bestaande woningen verkocht aan particulieren. Het aantal verkopen kwam

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR WONINGSTICHTING ROCHDALE

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR WONINGSTICHTING ROCHDALE REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR WONINGSTICHTING ROCHDALE 1 Dit reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 19 april 2010 en vastgesteld door de Raad van Bestuur op 26 april 2010. Algemeen Status

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Nieuwe Woningwet. Wat verandert er in de sociale huursector?

Nieuwe Woningwet. Wat verandert er in de sociale huursector? Nieuwe Woningwet Wat verandert er in de sociale huursector? NIEUWE WONINGWET Maart 2015 Nederlandse Woonbond Samenstelling Nederlandse Woonbond Voor de tekst in deze brochure is gebruikt gemaakt van gegevens

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Commissarissen. Idealis. bij. PublicSpirit. mevrouw drs. J. Goudsmit directeur

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Commissarissen. Idealis. bij. PublicSpirit. mevrouw drs. J. Goudsmit directeur FUNCTIEPROFIEL Lid Raad van Commissarissen bij Idealis PublicSpirit mevrouw drs. J. Goudsmit directeur april 2014 Organisatie & context Idealis is een woningcorporatie en dé studentenhuisvester voor Wageningen

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.543 3.327 2.934 1.169 12.973 Woningbezit naar huurprijscategorieën AMERSFOORT

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN. Algemeen Status en inhoud van het reglement

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN. Algemeen Status en inhoud van het reglement Algemeen Status en inhoud van het reglement Artikel 1 1. In dit reglement staan nadere regels voor de raad van commissarissen en voor zijn leden. 2. Als dit in dit reglement bepalingen ontbreken die de

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Stuknummer: AM2.06095

Stuknummer: AM2.06095 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlagefn) (070) 373 8393 1 betreft ons kenmerk datum Ontwikkelingen FLO/U201200941 22 juni 2012 woningcorporatiesector

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Commissarissen, profiel financieel-economisch. Idealis. bij. PublicSpirit. mevrouw drs. J. Goudsmit directeur

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Commissarissen, profiel financieel-economisch. Idealis. bij. PublicSpirit. mevrouw drs. J. Goudsmit directeur FUNCTIEPROFIEL Lid Raad van Commissarissen, profiel financieel-economisch bij Idealis PublicSpirit mevrouw drs. J. Goudsmit directeur Juni 2014 Organisatie & context Idealis is een woningcorporatie en

Nadere informatie

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6 TOEZICHT EN TOETSING 2014 Raad van Commissarissen Stadgenoot Het toezichtskader Het toezichtskader beschrijft op hoofdlijnen het speelveld en de taken van de corporatie en omvat het geheel van spelregels

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

Stek in 2011 Feiten & cijfers

Stek in 2011 Feiten & cijfers Stek in 2011 Feiten & cijfers Voor woord van de bestuurder 2 Financieel gezond blijven Stek heeft in 2011 een resultaat op de normale bedrijfsvoering behaald van H 5,0 miljoen. Vooral de verlaging van

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Inleiding. Vanaf 1 augustus 2011 zijn bij De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact Welkom! 1 Programma Welkom Presentatie visitatierapport Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje Borrel en informeel contact 2 1 van bekend naar nieuw van naar 3 Waar gaat het naar toe? Verkleining

Nadere informatie

MODEL SWOT ANALYSUS REAL ESTATE SWOT-ANALYSUS REAL ESTATE TOELICHTING EN HANDLEIDING

MODEL SWOT ANALYSUS REAL ESTATE SWOT-ANALYSUS REAL ESTATE TOELICHTING EN HANDLEIDING MODEL SWOT ANALYSUS REAL ESTATE SWOT-ANALYSUS REAL ESTATE TOELICHTING EN HANDLEIDING PORTEFEUILLEMANAGEMENT EN SWOT ANALYSE Portefeuillemanagement is een dynamisch proces waarbij telkens opnieuw geanalyseerd,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College

Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College 1. Reikwijdte van het reglement Dit reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels met betrekking tot aangelegenheden

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L1979 Stichting Stadswonen t.a.v. het bestuur Postbus 4057 3006 AB ROTTERDAM Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur, Ieder

Nadere informatie

HOOFDPUNTEN IMPLEMENTATIE WONINGWET

HOOFDPUNTEN IMPLEMENTATIE WONINGWET HOOFDPUNTEN IMPLEMENTATIE WONINGWET DAEB portefeuille Niet-DAEB portefeuille DE GEHELE ORGANISATIE KRIJGT TE MAKEN MET DE WONINGWET RvT Bestuur Strategie en beleid Vastgoed Financiën en control Wonen -

Nadere informatie

WSW trendanalyse woningcorporaties 2013-2017

WSW trendanalyse woningcorporaties 2013-2017 WSW trendanalyse woningcorporaties 2013-2017 Risico s voor borgstelsel nemen toe Corporaties nemen maatregelen om de financiële conti - nuïteit te waarborgen. Dit is het gevolg van de overheidsmaatregelen

Nadere informatie

koers op 2015 MENSEN WONEN WIJKEN

koers op 2015 MENSEN WONEN WIJKEN koers op 2015 MENSEN WONEN WIJKEN Ondernemingsplan 2011-2015 1 2 Ondernemingsplan 2011-2015 koers op 2015 MENSEN WONEN WIJKEN koers op 2015 Anno 2010 is het een uitdaging om een nieuw ondernemingsplan

Nadere informatie

Bestuursreglement ex artikel 14 lid 2 statuten Stichting Klas op Wielen

Bestuursreglement ex artikel 14 lid 2 statuten Stichting Klas op Wielen Bestuursreglement ex artikel 14 lid 2 statuten Stichting Klas op Wielen Vastgesteld te Alkmaar, d.d. 15 juni 2011, gewijzigd d.d. 8 februari 2013 1 Definities Artikel 1 1. De Raad van Toezicht: de Raad

Nadere informatie

Vastgoedsturing bij Ymere.

Vastgoedsturing bij Ymere. Ymere Vastgoedsturing bij Ymere. Pablo van der Laan strategisch adviseur Kennisochtend NVDO Kwaliteitsborging en vastgoedsturing Utrecht, 18 september 2015 Groot stedelijke corporatie in Metropool Regio

Nadere informatie

Wij geven thuis. Goed en betaalbaar wonen in Den Haag

Wij geven thuis. Goed en betaalbaar wonen in Den Haag Wij geven thuis De gemeenteraadsverkiezingen in 2014 vallen samen met het laatste jaar van de lokale en regionale prestatieafspraken 2010-2014 tussen corporaties en gemeenten. De corporaties willen nieuwe

Nadere informatie

Samenvatting visitatierapport

Samenvatting visitatierapport Samenvatting visitatierapport Visitatie, de voorbereiding Visitatie is, als onderdeel van de Aedescode, voor leden van branchevereniging Aedes verplicht. Naast een verantwoordingsinstrument is visitatie

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie WormerWonen

Reglement Auditcommissie WormerWonen Reglement Auditcommissie WormerWonen Vastgesteld in de Auditcommissie van WormerWonen Ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht op 29 oktober 2014 14 oktober 2014 1 1. INHOUD 1. Doelstelling

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 34 Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Een fijn huis

Jaarverslag 2014. Een fijn huis Een fijn huis Een goede woning is een basisbehoefte van ieder mens en een randvoorwaarde om deel te kunnen nemen aan de samenleving. In ons werkgebied, de noordvleugel van de Randstad, zijn veel mensen

Nadere informatie

Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels

Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels POSITION PAPER Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels VNG-INZET VOOR DE NIEUWE HUISVESTINGSWET Inleiding In delen van het land is nog steeds sprake van knelpunten op de woningmarkt, met gevolgen

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera 1 Uitgangspunten Het toezicht richt zich vooral op het bewaken van de maatschappelijke doelstellingen van de rechtspersoon. Continuïteit bij

Nadere informatie

Onze financiën in 2014

Onze financiën in 2014 Jaa r 20 beric h 14/ 20 t 15 Onze activiteiten in 2014 Onze financiën in 2014 Onze plannen in 2015 Zicht op 2014/2015 Financieel gezien was 2014 een goed jaar. Dat lijkt een vreemde opmerking, omdat in

Nadere informatie

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Ter attentie van wethouder Jan Nieuwenburg. Van Pieter Elbers, SP Raadslid gemeente Haarlem

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Ter attentie van wethouder Jan Nieuwenburg. Van Pieter Elbers, SP Raadslid gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 221/2008 21 oktober 2008 STZ/wwgz 08/167856 Beantwoording vragen van de heer P.G.M. Elbers inzake de verkoop van 183 huurwoningen Bloemenbuurt Aan de

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1909 Utrecht CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1909 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Verbindingenstatuut Stichting Wonen Zuid

Verbindingenstatuut Stichting Wonen Zuid Verbindingenstatuut Stichting Wonen Zuid Vastgesteld door bestuurder op d.d. 10-3-2015 Goedgekeurd door Raad van Commissarissen op d.d. 26-03-2015 INHOUD VERBINDINGENSTATUUT 1. INLEIDING... 2 1.1 INTERNE

Nadere informatie

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Pagina 1 / 6 Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Veel gehoord en gelezen is dat inzet op leefbaarheid geen verantwoordelijkheid en kerntaak meer is van woningcorporaties. Handen

Nadere informatie