drankenzo... Nummer 5 november 2012 Hoe staan we solidariteit Jaarverslag Profijt van Sector in de ervoor? spotlight Pensioen Financieel Intermezzo

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "drankenzo... Nummer 5 november 2012 Hoe staan we solidariteit Jaarverslag Profijt van Sector in de ervoor? spotlight Pensioen Financieel Intermezzo"

Transcriptie

1 Nummer 5 november 2012 Een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie drankenzo... Pensioen Financieel Intermezzo Actueel Profijt van Jaarverslag Sector in de Hoe staan we solidariteit 2011 spotlight ervoor?

2 Voorwoord Colofon Onlangs is de herfst weer begonnen. Wat heeft dat met pensioen te maken? zult u denken. Ik zal het u uitleggen. Over het begin van de herfst wordt nogal verschillend gedacht. Volgens sterrenkundigen start de herfst op het moment dat de zon precies boven de evenaar staat. Dat is zo rond 23 september. Weerkundigen menen dat elk seizoen drie maanden kent. De herfst start voor hen op 1 september en duurt tot 30 november. Men is het kortom niet eens. Ook over de aanpassing van de rekenrente lopen de meningen uiteen. Begint daarmee het herstel van de pensioenfondsen? Of hou je daarmee juist het probleem in stand en schuif je het alleen maar door naar volgende generaties? Dat is een moeilijke discussie. In dit nummer van het magazine vindt u een artikel over solidariteit. Daarbij wordt als eerste gedacht aan solidariteit tussen generaties. Die solidariteit staat - al dan niet terecht - onder druk. Dat ons pensioenstelsel aanpassing behoeft, daarover zal iedereen het eens zijn. Hoe en vooral de mate waarin, daarover verschillen de meningen. Aanpassing van de rekenrente geeft de pensioenfondsen wat lucht en kan (grote) kortingen voorkomen. Het is alleen geen tovermiddel. Verdere, meer structurele aanpassingen blijven nodig. Solidariteit is daarbij een belangrijk thema. Daar komt het pensioenakkoord om de hoek. Dat zou de oplossing moeten bieden. Maar ook daarover is discussie. Zijn de nieuwe pensioencontracten een verbetering of juist niet? Is het terecht dat er meer risico bij de werknemers komt te liggen? En moeten we eigenlijk allemaal wel langer gaan werken? Dat zijn allemaal moeilijke vragen, waar goed over nagedacht moet worden. Het gaat hier immers wel over onze oudedagsvoorziening en dan ook nog een oudedagsvoorziening waar je een dag in de week voor werkt. Nog niet zo lang geleden wachtte mensen op hun oude dag slechts armoede. Toen was je als gepensioneerde afhankelijk van je spaargeld, je kinderen of de liefdadigheid. Het alternatief was doorwerken tot je echt niet meer kon. Dat lijkt me geen situatie waar we naar terug moeten. We hebben in Nederland een pensioenstelsel waar we trots op kunnen zijn. Solidariteit, ook tussen generaties, is daar een belangrijk onderdeel van. Dat biedt ons namelijk allemaal de mogelijkheid om een goed pensioen op te bouwen tegen relatief lage kosten. Het is nu zaak ons pensioenstelsel zodanig te hervormen dat die voordelen behouden blijven, maar de kostenstijging ook beteugeld kan worden. Dat zal betekenen dat de solidariteit wellicht iets afneemt, maar ik ben er van overtuigt dat we genoeg solidariteit kunnen behouden. Of het pensioenakkoord de oplossing is zal de tijd leren. Ik hoop in ieder geval wel dat er snel duidelijkheid komt. Ik wens u een prettig najaar! Douwe Roel Bosma, voorzitter bpf dranken is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie bpf dranken Laan van Zuid Hoorn DD Rijswijk Postbus GC Rijswijk Tel.: Fax: verschijnt twee maal per jaar in een oplage van circa exemplaren. wordt gratis verzonden aan de deelnemers, werkgevers en gepensioneerden van bpf dranken. Redactie: bpf dranken Concept / Realisatie / Druk: Drecht Graphics, Dordrecht Informatie: Voor vragen of informatie over de artikelen kunt u terecht bij bpf dranken, tel Op werkdagen bereikbaar van tot uur. Of raadpleeg Rechten: Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever en / of andere auteursrechthebbenden. bpf dranken kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de volstrekte juistheid en volledigheid van alle in deze uitgave opgenomen teksten en beelden. Alle genoemde gegevens zijn onder voorbehoud. Aan de inhoud van dit magazine kunnen geen rechten worden ontleend. Waar in de tekst het woord hij in algemene zin voorkomt, kan uiteraard ook zij worden gelezen. 2

3 Inhoud 4 Profijt van solidariteit 12 Sector in de spotlight: frisdranken, waters en sappen Meer Brengt de nieuwe rekenrente redding voor de pensioenfondsen? Levensverwachting wéér gestegen Nederlandse pensioenfondsen presteren bovengemiddeld weten? AOW-leeftijd omhoog Jaarverslag Babyboomers, een bevoorrechte generatie? Hoe staan we ervoor? Meer inspraak? 10 Het mes moet aan twee kanten snijden 18 Voorzitter zijn is uitdagend en interessant 11 Pensioenakkoord brengt verandering 19 Aan de bestuurstafel 3

4 Pensioen Profijt van solidariteit Het Nederlandse pensioenstelsel is gebaseerd op collectiviteit en solidariteit. Samen pensioen opbouwen en risico s dragen, daar heeft iedereen profijt van. Toch staat de solidariteit onder druk. Terecht? Solidariteit Ons pensioenstelsel geldt wereldwijd als hét voorbeeld van een goede oudedagsvoorziening. In tegenstelling tot veel andere landen hebben Nederlandse werknemers een grote spaarpot voor hun oude dag opgebouwd. Dat kon dankzij collectieve pensioenregelingen, waarin solidariteit een grote rol speelt. Niet iedereen profiteert evenveel van de afzonderlijke onderdelen van de pensioenregeling. Zo is het mooi dat je kosteloos pensioen opbouwt als je arbeidsongeschikt wordt, maar daar heeft u niets aan als u (gelukkig) gezond blijft. Het risico op arbeidsongeschiktheid is dan wel verzekerd. Dit soort risico s wordt gezamenlijk gedragen. Men is solidair met elkaar. Doorsneepremie Bij individuele regelingen stijgt de premie met leeftijd. Bij collectieve regelingen heeft uw persoonlijke situatie geen invloed op uw premie. Jong of oud, gezond of ziek, binnen een collectieve pensioenregeling betaalt iedereen eenzelfde percentage van zijn salaris. Dat noemen we de doorsneepremie. Omdat dit een gemiddelde is betalen jongeren iets teveel en ouderen wat te weinig. Dat wil overigens niet zeggen dat het altijd dezelfden zijn die teveel betalen. Of u teveel of te weinig betaalt hangt af van uw persoonlijke situatie. Die is aan verandering onderhevig. U wordt bijvoorbeeld ouder of krijgt kinderen. In een individuele regeling zou u dan meer premie gaan betalen of zijn bepaalde risico s niet verzekerd. In een collectieve regeling blijft uw premie gelijk en zijn alle risico s afgedekt. 4

5 Pensioen Wie is solidair met wie? Jongeren met ouderen Pensioen is voor jongeren goedkoper dan voor ouderen. Hun pensioenpremies kunnen immers langer renderen en zij kunnen wat meer risico nemen, met een hoger rendement als gevolg. Daardoor kunnen jongeren volstaan met lagere premies. In collectieve pensioenregelingen betaalt iedereen dezelfde doorsneepremie. Daardoor betalen deelnemers iets teveel als zij jong zijn, om op latere leeftijd te kunnen profiteren van een voor hen eigenlijk te lage doorsneepremie. Gezonden met zieken Bpf dranken kent premievrije voortzetting voor arbeidsongeschikten. Dat wil zeggen dat werknemers ook tijdens arbeidsongeschiktheid pensioen op blijven bouwen zonder premie te hoeven betalen. Hun pensioenopbouw wordt betaald uit een opslag op de doorsneepremie en dus gedragen door de gezonde deelnemers. Alleenstaanden met gezinnen Alleenstaande deelnemers betalen via de doorsneepremie mee aan het nabestaandenpensioen, terwijl ze hier zelf geen gebruik van maken. Sinds een tijdje mogen alleenstaande deelnemers hun opgebouwde nabestaandenpensioen omruilen voor extra ouderdomspensioen. Daardoor is deze vorm van solidariteit afgenomen. Langlevenden met kortlevenden Pensioen wordt vanaf pensioendatum levenslang uitgekeerd. Heeft u het geluk erg oud te worden, dan krijgt u relatief veel pensioen. Wordt u minder oud dan gemiddeld? Dan krijgt u minder dan u opgebouwd heeft. Het overschot komt dan ten goede aan het collectief. Actieven met gepensioneerden Gepensioneerden hebben hun pensioen opgebouwd op basis van bepaalde aannames, bijvoorbeeld over de gemiddelde levensverwachting. Mocht later blijken dat de levensverwachting harder stijgt dan werd aangenomen, dan moet het tekort in financiering worden bekostigd uit de premies van de actieven. Gepensioneerden met actieven Omgekeerd zijn gepensioneerden ook solidair zijn met actieve deelnemers. Dat is het geval als de uitkeringen niet geïndexeerd of zelfs gekort worden, waardoor de premie niet verhoogd hoeft te worden. Zekerheid Dankzij solidariteit heeft u zekerheid over de premiehoogte. In de regel blijft de premie in een collectieve regeling ongeveer hetzelfde percentage van uw salaris. Bij een individuele regeling daarentegen hangt de premiehoogte af van uw leeftijd. Als u een ouderdoms- en nabestaandenpensioen wil verzekeren bij een verzekeraar betaalt u een premie die bijvoorbeeld varieert van 7,6% (15-19 jaar) tot 37,3% (60-64 jaar). Een flink stijgende premie dus. Bij een collectieve regeling weet u ook van tevoren dat alle belangrijke risico s verzekerd zijn. U komt zo nooit voor vervelende verrassingen te staan. Bpf dranken kent bijvoorbeeld standaard een nabestaandenpensioen. Bij een individuele regeling moet een dergelijk pensioen apart verzekerd worden. Maar solidariteit biedt nog meer zekerheid. U weet ook van tevoren hoe hoog uw pensioen zal zijn. U bouwt immers jaarlijks een vooraf vastgesteld percentage van uw pensioen op. Na 40 jaar opbouw heeft u dan een pensioen van ongeveer 70% van uw gemiddeld verdiende salaris. In individuele regelingen werkt het anders. Daar bouwt u een spaarsaldo op dat door de verzekeraar wordt belegd. Hoe hoog uw pensioen wordt, is dan afhankelijk van de opbrengst van die beleggingen. Hogere opbrengst Veel mensen, vooral jongeren, willen liever zelf hun pensioen bij elkaar sparen. Solidariteit hoeft van hen niet. Zelf sparen levert echter minder hoge opbrengsten dan samen sparen. Door alle premies samen te beleggen kan er meer risico genomen worden en liggen de kosten voor vermogensbeheer lager. Dat leidt tot hogere opbrengsten en dus een hoger pensioen. Kosten Vooruit, nog één laatste voordeel van solidariteit dan. Uit onderzoek is gebleken dat de uitvoeringskosten van verplichte regelingen bij bedrijfstakpensioenfondsen circa vijf keer lager liggen dan die van individuele pensioenregelingen bij verzekeraars. Dat komt onder andere doordat pensioenfondsen geen winstoogmerk hebben en geen reclame (mogen) maken. Ook pensioenfondsen letten dus op de kleintjes, net als u. En dat merk je weer in de premie. Samen sterk Solidariteit heeft dus zeker voordelen. Het biedt ons de mogelijkheid risico s goedkoop af te dekken en schaalvoordelen te behalen. Wel is de mate waarin u voordeel heeft afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Zo wordt het voordeel groter naarmate u ouder wordt of als u bijvoorbeeld arbeidsongeschikt zou worden. Maar altijd geldt: door solidair te zijn met anderen zijn anderen solidair met u als dat nodig is. Daar heeft iedereen profijt van! 5

6 Diversen Levens verwachting wéér gestegen In september heeft het Actuarieel Genootschap de overlevingstafel gepubliceerd. Pensioenfondsen moeten deze overlevingstafel gebruiken om te berekenen hoeveel zij in de toekomst aan pensioen uit zullen moeten keren Het Actuarieel Genootschap heeft geconstateerd dat de levensverwachting weer iets is toegenomen. Die toename geldt zowel voor mannen als voor vrouwen. Gevolg daarvan is dat de pensioenfondsen langer uit zullen moeten keren dan eerder werd aangenomen. Daardoor stijgen de verplichtingen van het fonds. Als andere factoren de stijging van de verplichtingen niet compenseren zal de dekkingsgraad door de langere levensverwachting lager uitvallen Geboortejaar Mannen Vrouwen Nederlandse pensioenfondsen presteren bovengemiddeld De Nederlandse pensioenfondsen hebben vorig jaar op beleggingsgebied beter gepresteerd dan de pensioenfondsen in de meeste andere ontwikkelde landen. De Organisatie van Economische samenwerking (OESO) heeft het gemiddeld rendement berekend van alle landen en dat kwam uit op 3,8 procent. De Nederlandse pensioenfondsen haalden een gemiddeld rendement van 6 procent. De Nieuw-Zeelandse en Chileense pensioenfondsen presteerden het beste met rendementen van rond de tien procent. Nederlandse fondsen hebben relatief veel van het pensioenkapitaal belegd in obligaties. Dat is een minder riskante beleggingscategorie. Minder riskant beleggen betekent een lager rendement, maar ook minder risico. Meer weten? Pensioen is ingewikkelde materie met veel moeilijke woorden en terminologie. Omdat we de artikelen niet te lang willen maken worden moeilijke woorden niet altijd uitgebreid toegelicht in de tekst. Wilt u toch meer weten? Kijk dan eens in het Pensioen ABC op onze website Daar vindt u meer uitleg. 6

7 Pensioen Brengt de nieuwe rekenrente redding voor de pensioenfondsen? Demissionair minister Kamp heeft onlangs voorgesteld de rekenrente voor pensioenfondsen aan te passen. Betekent dat de redding voor de Nederlandse pensioenfondsen? Pensioenfondsen berekenen hun verplichtingen (de huidige en toekomstige uitkeringen) aan de hand van de rekenrente. Dit is het fictieve rendement dat het belegd vermogen van het fonds geacht wordt op te brengen in de toekomst. Hoe lager die rekenrente is, hoe hoger de verplichtingen en hoe lager de dekkingsgraad. Op dit moment moeten fondsen rekenen met de zogenaamde swaprente. Dat is voorgeschreven door De Nederlandsche Bank. Die swap-rente is op dit moment historisch laag, waardoor ook de dekkingsgraden van de pensioenfondsen flink gedaald zijn. Realistisch? Het is echter zeer de vraag of de swap-rente wel de juiste rente is voor de berekening van de langetermijnverplichtingen. De verplichtingen van pensioenfondsen hebben betrekking op een zeer lange periode van 40 jaar of meer. De swap-rente daarentegen wordt slechts realistisch geacht voor verplichtingen van hooguit 20 jaar. Daarnaast zorgt het gebruik van de swap-rente voor flinke schommelingen in de dekkingsgraad. Door het gebruik van de swap-rente zijn de dekkingsgraden flink gedaald. Dat leidt weer tot premiestijgingen en korting van pensioenen. Zeker in een economische crisis is dat ongewenst. Voorgestelde oplossing Om deze ingrijpende problemen op te lossen heeft demissionair minister Kamp voorgesteld om met een meer realistische rekenrente, de zogenaamde Ultimate Forward Rate (UFR), te gaan rekenen. Daarmee stijgt voor langetermijnverplichtingen de rente van 2,4% naar 3,3%. Gemiddeld zal dit een verbetering van de dekkingsgraad van 3 procentpunt betekenen, ook voor bpf dranken. Voor sommige fondsen kan dit het verschil tussen wel of niet korten van pensioenen betekenen. Bpf dranken hoeft, welke rente er ook gebruikt wordt, vooralsnog niet te korten. Even belangrijk is dat de UFR leidt tot een stabielere waardering van de verplichtingen en daarmee tot een stabielere dekkingsgraad. Daarmee wordt bijgedragen aan de financiële stabiliteit van de pensioenfondsen. Toch is de UFR niet onomstreden. Tegenstanders zijn van mening dat de effecten nog onvoldoende duidelijk zijn. Met een hogere dekkingsgraad zou er sneller geïndexeerd kunnen worden. Hoe werkt dat nu met die rente? Stel, u heeft over een jaar 100 nodig. Als de rente nu 5% is kunt u 95 op de bank zetten. Over een jaar heeft u dan 95 x 1,05 = afgerond 100. Is de rente lager, dan krijgt u minder rendement en moet u dus een groter bedrag storten. Bij een rente van 2% moet u dan geen 95, maar afgerond 98 op de bank zetten. Zo werkt het ook bij pensioenfondsen. Bij een lagere rente moeten we met een lager verwacht rendement rekenen. Dat betekent dat we nu meer vermogen moeten hebben om te zijner tijd aan onze verplichtingen te kunnen voldoen. De rekening daarvan komt dan bij de volgende generaties te liggen. Ook wordt het voor pensioenfondsen moeilijker om hun renterisico af te dekken. En nu? Het voorstel om de UFR te gebruiken maakt deel uit van de voorstellen om te komen tot een nieuw Financieel Toetsingskader voor pensioenfondsen. Deze voorstellen moeten nog behandeld worden in zowel de Tweede als de Eerste Kamer. Het streven is de voorstellen begin 2013 aan de Tweede Kamer aan te bieden. 7

8 Achtergrond Babyboomers, een bevoorrechte generatie? Babyboomers. Iedereen heeft wel een mening over ze. Maar kloppen al die (voor)oordelen wel? De grijze golf komt eraan. In de komende jaren zal de naoorlogse generatie, ook wel babyboomers genoemd, met pensioen gaan. Ze worden - vooral door de jongeren - gezien als een verwende generatie. Economische welvaart, goed onderwijs, lage huizenprijzen en een riante pensioenopbouw, hun generatie had de wind in alle opzichten mee. Tegelijkertijd zouden ze verantwoordelijk zijn voor heel wat maatschappelijke mislukkingen. Kortom, de babyboomers hebben geen goed imago. Onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek vertelt een genuanceerder verhaal. Bevolkingsgroei In de periode werden er in ons land 2,4 miljoen kinderen geboren, een heuse geboortegolf. In de euforie na het eindigen van de oorlog werd er veel en jong getrouwd en volgden er al snel kinderen. Vergeleken met andere landen was de na-oorlogse bevolkingsgroei in ons land ongekend. Tot het midden van de jaren vijftig bleef het Nederlandse geboortecijfer het hoogste van alle West-Europese landen. In combinatie met de relatief lage sterftecijfers maakte dat ons land tot een snelle groeier. Levensloop Vlak na de oorlog was het zeker geen vetpot. Inkomens waren laag en sociale voorzieningen waren er niet of nauwelijks. Kinderen werden veelal geboren in gezinnen die het niet breed hadden. Vooral de oudere babyboomers brachten hun jeugd door in een - naar onze maatstaven - sober huis. Pas vanaf 1951 werden veel huizen uitgerust met een douche, zodat men niet meer naar het badhuis hoefde. Omdat er direct na de oorlog weinig gebouwd werd waren de huizen aan de krappe kant en weinig luxueus. Pas vanaf 1948 werden er nieuwe woonwijken gebouwd. Na de middelbare school volgde slechts 25% een HBO- of universitaire opleiding. Dat is beduidend lager dan bij daarop volgende generaties. Babyboomers hebben dus nauwelijks geprofiteerd van de verbetering van het onderwijs. Dankzij de babyboomers werd het ouderwetse levenslooppatroon doorbroken. Trouwen, waarna de man werkt en de vrouw voor de kinderen gaat zorgen, daar deden veel babyboomers niet aan. Zij experimenteerden met ongehuwd samenwonen, wachtten met het krijgen van kinderen of bleven bewust kinderloos en vrouwen bleven na de geboorte werken. Ook scheiden raakte geaccepteerd. De moderne levensloop zoals wij die kennen hebben we dus aan de babyboomers te danken. Werk Op de arbeidsmarkt had de na-oorlogse generatie de wind in de rug. Zij betraden de arbeidsmarkt in een tijd van arbeidsschaarste, wat leidde tot jaarlijkse loonstijgingen van 8 tot 16%. Daar stond wel een forse inflatie tegenover; een inflatie van 8% of meer was tot halverwege de jaren 70 geen uitzondering. De vijfdaagse werkweek was net ingevoerd, evenals het minimumloon. Het wettelijk recht op vakantie en vakantietoeslag volgden al snel. 8

9 Achtergrond Maar ze gaven ook wat terug. Nederland profiteerde economisch gezien flink van de babyboomers. Na 1963 was ons land één van de snelst groeiende economieën van Europa, onder andere dankzij de forse toename van de beroepsbevolking. Babyboomers hadden geld en gaven dat ook graag uit. Veel van de huidige ouderen willen zeker tot hun pensioen blijven werken. De bereidheid om op latere leeftijd door te werken is bij ouderen groter dan bij jongeren. Qua arbeidsethos hebben babyboomers dus een voorbeeldfunctie. Welvaart Op de woningmarkt boerden de babyboomers goed. In de periode is er veel gebouwd en was het koopklimaat gunstig. Babyboomers waren jarenlang in de gelegenheid door te stromen naar steeds betere en grotere woningen. Twee op de drie babyboomhuishoudens hebben nu dan ook een eigen woning. Toch zat op woninggebied niet alles mee. Tot begin jaren 90 was de hypotheekrente hoog, met uitschieters tot rond de 12% begin jaren 80. Men kreeg woningen dus zeker niet cadeau. Babyboomers zijn, ondanks het lagere opleidingsniveau, relatief welvarend. Ze zitten aan de top van hun carrière, hebben relatief hoge inkomens en grote vermogens. Hun woning heeft vaak een hoge overwaarde en de hypotheek is grotendeels of zelfs volledig afgelost, waardoor hun woonlasten laag zijn. Maar natuurlijk zitten niet alle babyboomers er warmpjes bij. Sommigen worden getroffen door werkloosheid en discriminatie van ouderen op de arbeidsmarkt, lage pensioenen die nauwelijks geïndexeerd worden en huizen die bedoeld waren als pensioenvoorziening, maar nu onverkoopbaar zijn. Als generatie hebben babyboomers het echter gemiddeld gezien goed gedaan. Pensioen Al die babyboomers zullen de komende jaren met pensioen gaan. Die instroom zal de kosten van de AOW sterk opdrijven. De laatste jaren nemen de uitgaven voor de AOW jaarlijks met ruim een miljard euro toe, de komende jaren wordt een (nog) grotere stijging verwacht. In oktober is de grens van drie miljoen AOW-uitkeringen overschreden. Daar komt bij dat babyboomers een relatief lange levensavond mogen verwachten. Er moet dus ook nog eens lang worden uitgekeerd. Daar staat wel tegenover dat de nieuwe AOW ers met hun relatief hoge inkomen de economie een positieve impuls kunnen geven. Profiteurs? De babyboomers hebben de economische wind mee gehad. Maar ze hebben ook veel bijgedragen aan de maatschappij. Ze hebben vele vrijheden verworven voor de generaties na hen en hebben een forse bijdrage geleverd aan de economische welvaart. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Meer lezen over babyboomers? Op kunt u de publicatie Babyboomers: indrukken vanuit de statistiek downloaden. 9

10 Interview Het mes moet aan twee kanten snijden Als pensioenfonds zijn we er voor onze deelnemers. Daarom horen we graag hoe u over pensioen denkt. In de komende nummers van dit magazine zullen we een aantal stellingen voorleggen aan deelnemers binnen de drankensector. In dit nummer vroegen we Ed Verbrugge om zijn mening. Naam: Ed Verbrugge Leeftijd: 46 jaar Burgerlijke staat: gehuwd, 1 kind Beroep: voorman drankenmaker Collectiviteit en solidariteit zijn belangrijk in een pensioenregeling. Daar ben ik het wel mee eens. Hoe meer mensen er meedoen aan de pensioenregeling, hoe beter betaalbaar die regeling is. Zo kun je de kosten laag houden. De voordelen van een collectieve, solidaire regeling wegen op tegen de nadelen. Absoluut. Als individu ben je binnen een collectieve regeling beter af. Je kunt een goed pensioen opbouwen - dat is belangrijk - tegen lage kosten. Verplichte deelname aan de pensioenregeling is een goede zaak. Aan de ene kant vind ik het inderdaad wel goed, omdat je dan wel gedwongen bent een pensioen op te bouwen en dat tegen lage kosten kan. Aan de andere kant vind ik het wel een nadeel dat je geen keuzevrijheid hebt. Je kunt niet overstappen naar een ander pensioenfonds als die het bijvoorbeeld beter doen qua beleggingen of beleggen op een manier die beter bij jou past. Ik zou die vrijheid graag hebben. Solidariteit kent grenzen. Daar ben ik het zeker mee eens. Solidariteit is prima, maar kost veel geld en niet iedereen profiteert evenveel. We kunnen nu eenmaal niet tot in het oneindige doorbetalen. Zeker nu we in een crisis zitten en veel mensen moeite hebben het hoofd boven water te houden kun je niet teveel vragen. We moeten nu al extra betalen voor allerlei overgangsregelingen voor de generatie vóór ons, terwijl juist die generatie de schaapjes redelijk op het droge heeft. Wij kunnen geen gebruik meer maken van die regelingen, maar betalen wel de rekening. Ik ben voor solidariteit, maar het mes moet wel aan twee kanten snijden. Om het pensioen betaalbaar te houden is het noodzakelijk dat iedereen langer doorwerkt. Langer doorwerken lijkt mij onontkoombaar nu we steeds ouder worden. Eigenlijk had men jaren geleden al maatregelen moeten nemen, maar helaas hebben overheid en sociale partners dat nagelaten. Daar betalen we nu de rekening voor. Zelf heb ik een zware baan en moet ik maar zien dat ik het volhoud tot mijn pensioenleeftijd. Ik had graag gebruik gemaakt van een VUT-regeling, maar dat zit er voor mij helaas niet meer in. Het zou mij dus goed uitkomen als er een uitzondering gemaakt zou worden voor zware beroepen, zodat ik toch nog iets eerder zou kunnen stoppen. Als het financieel tegenzit moet een pensioenfonds direct maatregelen nemen, ook als dat korting van pensioenen betekent. Mee eens. Je zult het probleem toch op moeten lossen en kunt de problemen niet doorschuiven naar de volgende generatie. Wel zou je eerst naar andere oplossingen moeten kijken. Premieverhoging ligt moeilijk, maar een aanpassing van de rekenrente kan ook al verlichting brengen. Als de pensioenen verlaagd moeten worden, moet iedereen meedoen. Dat vind ik een lastige. In principe moet iedereen meebetalen. Ik denk wel dat je zou moeten kijken naar de hoogte van het pensioen. Als je een klein pensioen hebt komt zo n korting wel veel harder aan. Een zeker pensioen heeft mijn voorkeur, ook als dat betekent dat ik straks misschien minder krijg. Dat is een lastige keuze. Op dit moment zou ik, denk ik, kiezen voor zekerheid. Wat je kiest zal ook wel afhankelijk zijn van je inkomen. Bij een laag inkomen zul je eerder geneigd zijn te kiezen voor meer risico met de kans op een hogere uitkering. Maar dat kan natuurlijk ook averechts werken. 10

11 Actueel Pensioenakkoord brengt verandering Er is veel over te doen: het pensioenakkoord. Wat houdt het precies in? Het (inmiddels demissionaire) kabinet heeft in september 2011 overeenstemming bereikt met de werkgeversorganisaties en vakbonden over de toekomst van het pensioenstelsel. Dat wordt het pensioenakkoord genoemd. Daarin staan maatregelen die de pensioenen betaalbaar moeten houden, zoals een hogere pensioenleeftijd en nieuwe pensioencontracten. Langer werken We leven gemiddeld steeds langer. Dat betekent dat ook de pensioenen tot op steeds hogere leeftijd, en dus over een steeds langere periode, worden uitbetaald. Daarvoor is in het verleden niet voldoende gespaard. Dat komt bijvoorbeeld doordat de stijging van de levensverwachting veel sneller verloopt dan eerder werd gedacht. Om de AOW en ons pensioen toch betaalbaar te houden, is afgesproken dat we langer gaan werken. Dat gaat u merken aan twee dingen: uw AOW zal later ingaan en de pensioenleeftijd wordt verhoogd. U leest daar elders in dit magazine meer over. In het pensioenakkoord staat dat de pensioenleeftijd bij pensioenfondsen moet gaan meebewegen met de stijgende levensverwachting. Waarschijnlijk zal ook de pensioenleeftijd bij bpf dranken in de toekomst omhoog gaan. U kunt echter nog steeds eerder stoppen met werken. U krijgt dan wel een lagere uitkering. Risico Om een goed en betaalbaar pensioen mogelijk te maken, wordt de pensioenpremie belegd. Zonder beleggen zou ons pensioen een stuk duurder en/of lager zijn. Maar beleggen brengt ook risico s met zich mee. Die risico s worden in het vervolg voor iedereen duidelijk gemaakt, zo is afgesproken in het pensioenakkoord. Er moeten vooraf duidelijkere afspraken komen over risico s en de gevolgen voor de pensioenen als het slecht gaat met de economie. In het pensioenakkoord staat dat pensioenfondsen zelf kunnen kiezen hoeveel risico ze willen lopen, zolang ze daarover maar duidelijk zijn. Dat is geen gemakkelijke keuze. Want hoe zekerder het pensioen, hoe duurder. Het is dus kiezen tussen een heel zeker maar lager pensioen, of iets minder zekerheid maar een grotere kans op een beter pensioen. Minder zekerheid betekent wél dat uw pensioen ook lager kan uitvallen dan verwacht. Nieuwe contracten Als het pensioenakkoord wetgeving wordt komen er twee soorten pensioencontracten: nominale en reële. Het nominale contract is de pensioenregeling zoals u die nu kent. U bouwt jaarlijks een vast percentage van uw pensioen op en dit opgebouwde pensioen wordt jaarlijks afhankelijk van de beleggingsrendementen wel of niet geïndexeerd. Korten van het pensioen kan alleen als het fonds in financiële moeilijkheden verkeert. Daarmee biedt het nominale contract behoorlijk wat zekerheid. Het reële contract is feitelijk het tegenovergestelde. Zeker is dat de pensioenopbouw jaarlijks geïndexeerd wordt, maar de jaarlijkse opbouw is afhankelijk van het rendement dat gemaakt wordt op de beleggingen. Tegenvallers als gevolg van slechte rendementen of een stijgende levensverwachting mogen bij het reële contract gespreid in de tijd worden verwerkt in de pensioenaanspraken. Daardoor is het risico op grote kortingen kleiner. Sociale partners mogen zelf kiezen welk soort contract zij met de deelnemers in hun sector willen sluiten. Daarbij zal rekening gehouden moeten worden met de risicobereidheid onder de deelnemers. Kiest men voor het nominale, zekere contract, dan moet er aan zwaardere financiële eisen worden voldaan. Premie De overheid en werkgevers- en werknemersorganisaties willen de premie zo veel mogelijk stabiel houden. Een verdere stijging van de levensverwachting en tegenvallende rendementen leiden dan niet meer automatisch tot hogere premies. Premies kunnen nog wel stijgen als sociale partners in de sector dat noodzakelijk vinden. Opgebouwde pensioenen Maar wat gebeurt er met opgebouwde pensioenrechten en pensioenen die al zijn ingegaan? Kiezen sociale partners voor een nominaal contract, dan verandert er niets. Uw pensioenregeling blijft dan immers hetzelfde. Bij de keuze voor een reëel contract is het nog de vraag of de opgebouwde en/of ingegane pensioenen kunnen worden overgedragen naar de nieuwe regeling. Experts zijn het er nog niet over eens of, en zo ja hoe, dat juridisch kan. Hoe nu verder? Het wetsvoorstel dat dit allemaal moet gaan regelen zal waarschijnlijk begin 2013 aan de Tweede Kamer worden aangeboden. Als het daadwerkelijk wetgeving wordt kunnen sociale partners aan de slag; zij moeten een keuze maken tussen de beide contracten en nieuwe regelingen invoeren. Er is dus nogal wat werk aan de winkel. 11

drankenzo... Nummer 2 april 2011 Pensioen geen Verantwoord Nieuwe beleggen bestuurders vetpot voor sterftetafels Solidariteit? Oók voor jongeren!

drankenzo... Nummer 2 april 2011 Pensioen geen Verantwoord Nieuwe beleggen bestuurders vetpot voor sterftetafels Solidariteit? Oók voor jongeren! Nummer 2 april 2011 Een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie drankenzo... Pensioen Diversen Pensioen Beleggingen Solidariteit? Oók Pensioen geen Nieuwe Verantwoord voor

Nadere informatie

AVH MAGAZINE. Solidariteit: Samen sterk! Een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel

AVH MAGAZINE. Solidariteit: Samen sterk! Een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Solidariteit: Samen sterk! Solidariteit oké, maar dan wel wederzijds Jaargang 7 - JULI 2007 Een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Stabiele premie

Nadere informatie

Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen?

Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen? Het nieuwe pensioenakkoord Evaluatie pensioengesprekken bij 30 en 45 jaar Pensioenfonds OWASE, de actuele financiële situatie Financiële risico s van het pensioenfonds Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen?

Nadere informatie

A promise for life geldt ook na de pensionering

A promise for life geldt ook na de pensionering September 2014 Nieuwsbrief Pensioenfonds Abbott Nederland Voorzitter pensioenfonds Jonathan Negro: A promise for life geldt ook na de pensionering COLUMN Jonathan Negro Voorzitter Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan MET PENSIOEN We leven langer dan vroeger eerlijk, begrijpelijk, pro-actief, helder en duurzaam pensioen is een recht van iedereen. Geld naar werk. Dat is een belangrijk onderdeel van ons sociaal stelsel

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

Generaties. Extra. Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders

Generaties. Extra. Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders Generaties is het informatiebulletin van STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS Generaties Nummer 19, 10 e jaargang oktober 2013 Extra editie Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering

Nadere informatie

Hoeveel pensioen krijg jij?

Hoeveel pensioen krijg jij? pensioen Pensioen bijlage bij Onderwijsblad nr. 20, 2014 20 december Hoeveel pensioen krijg jij? Pensioentips voor elke leeftijdsgroep AOb wil geen pechgeneraties inhoud 3 Minicursus pensioenkunde 4 Een

Nadere informatie

jaarversla 2010 Een-op-een Wat is er in 2010 gebeurd? Beleggen met het oog op de toekomst

jaarversla 2010 Een-op-een Wat is er in 2010 gebeurd? Beleggen met het oog op de toekomst Pensioenblad voor het grondpersoneel van KLM Jaargang 10 Juli 2011 Een-op-een Pensioendeelnemer in gesprek met bestuurslid Wat is er in 2010 gebeurd? samenvatting van het jaarverslag Hier graag een inleiding

Nadere informatie

Pensioenen in Nederland

Pensioenen in Nederland Pensioenen in Nederland Samen aan de slag voor een duurzaam stelsel Het Nederlandse pensioenstelsel staat al jaren te boek als één van de beste pensioenstelsels ter wereld. In het buitenland is men vol

Nadere informatie

Generaties. Pensioen is meer gericht op mannen dan op vrouwen. Een terugblik op het dynamische jaar 2006

Generaties. Pensioen is meer gericht op mannen dan op vrouwen. Een terugblik op het dynamische jaar 2006 Generaties is het informatiebulletin van STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS Generaties Nummer 6, 4 e jaargang mei 2007 Een terugblik op het dynamische jaar 2006 Pensioen is meer gericht op mannen dan op vrouwen

Nadere informatie

Jaargang 21 - nummer 2 - Zomer 2015. Maersk over pensioenregeling > Jaarverslag 2014 > Self-made man Hans Muis > Monique Vos in de spotlight >

Jaargang 21 - nummer 2 - Zomer 2015. Maersk over pensioenregeling > Jaarverslag 2014 > Self-made man Hans Muis > Monique Vos in de spotlight > Jaargang 21 - nummer 2 - Zomer 2015 Maersk over pensioenregeling > Jaarverslag 2014 > Self-made man Hans Muis > Monique Vos in de spotlight > IEDEREEN KAPITALIST Brigitte Slot Iedereen kapitalist geeft

Nadere informatie

SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl

SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl FNV-Pensioenvisie oktober 2014 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD GIJS VAN DIJK 2 EEN GOED PENSIOEN VOOR IEDEREEN. GEEN PECH-

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland. September 2010. Penningmeester Reinier Berghuis:

Nieuwsbrief. Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland. September 2010. Penningmeester Reinier Berghuis: Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Nieuwsbrief September 2010 Penningmeester Reinier Berghuis: Abbott heeft een mooie pensioenregeling Wij hebben een heel mooi fonds. Het is niet omdat ik toevallig

Nadere informatie

Resultaten 2011 April 2012. Lagere rente, hogere verplichtingen Aan de andere kant stegen onze pensioenverplichtingen

Resultaten 2011 April 2012. Lagere rente, hogere verplichtingen Aan de andere kant stegen onze pensioenverplichtingen JAARBERICHT Resultaten 2011 April 2012 Rendement van 13% door afdekken risico s Dekkingsgraad toch omlaag Het jaar 2011 stond in het teken van een sterk afnemend vertrouwen in de overheidsfinanciën van

Nadere informatie

PENSIOEN EN VERZEKEREN

PENSIOEN EN VERZEKEREN PENSIOEN EN VERZEKEREN oktober 2014 Pensioen, een ingewikkelde materie? pagina 5 Niets zo veranderlijk als het pensioen pagina 6 Nieuw: minder kosten, meer pensioen! pagina 11 Gaat Witteveen III u geld

Nadere informatie

Dit is de grote challenge! Een goed rendement en toch een dalende dekkingsgraad? Aanpassingen in het pensioenreglement

Dit is de grote challenge! Een goed rendement en toch een dalende dekkingsgraad? Aanpassingen in het pensioenreglement Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC Jaargang 11 maart 2012 Dit is de grote challenge! Hoe bestuur en verantwoordingsorgaan elkaar in evenwicht houden Een goed rendement en toch een dalende

Nadere informatie

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad Generaties is het informatiebulletin van STICHTING Philips Pensioenfonds Generaties Nummer 17, 9 e jaargang december 2012 AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks Lange weg naar herstel

Nadere informatie

Q3 13. Zonder verplichtstelling wordt het chaos. Verbindt mensen, meningen en feiten over pensioenen en vermogensbeheer

Q3 13. Zonder verplichtstelling wordt het chaos. Verbindt mensen, meningen en feiten over pensioenen en vermogensbeheer OMNI Q3 13 Verbindt mensen, meningen en feiten over pensioenen en vermogensbeheer Jongeren Keuzevrijheid is voor ons een principieel punt Zelfstandig De worsteling van een zzp er met zijn oude dag Roel

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ONS PENSIOEN?

HOE VEILIG IS ONS PENSIOEN? Pensioenkrant Pensioenfonds Architectenbureaus Postbus 9251, 1006 AG Amsterdam, www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl HOE VEILIG IS ONS PENSIOEN? DEELNEMERS VRAGEN BESTUUR OM OPHELDERING Dekkingsgraden

Nadere informatie

Interview met Nico Leerkamp. Goed pensioenfondsbestuur. Interview met Rob van den Burg. Magazine I 2007 I Nr. 7. In dit nummer onder meer:

Interview met Nico Leerkamp. Goed pensioenfondsbestuur. Interview met Rob van den Burg. Magazine I 2007 I Nr. 7. In dit nummer onder meer: HP Pensioen Magazine I 2007 I Nr. 7 In dit nummer onder meer: Interview met Nico Leerkamp Goed pensioenfondsbestuur Interview met Rob van den Burg Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd

Nadere informatie

Vroeger. of Later. Magazine van. juni 2013. Ahmed Bannoudi: Ik droom ervan mijn laatste jaren in Marokko door te brengen

Vroeger. of Later. Magazine van. juni 2013. Ahmed Bannoudi: Ik droom ervan mijn laatste jaren in Marokko door te brengen Magazine van Vroeger of Later juni 2013 Ahmed Bannoudi: Ik droom ervan mijn laatste jaren in Marokko door te brengen Drie collega s over het zelf regelen van pensioen Jaarverslag: Ahold Pensioenfonds in

Nadere informatie

Pensioen en Verzekeren

Pensioen en Verzekeren Pensioen en Verzekeren april 2014 Hoe maak je Pensioen onderdeel van je HR strategie? De verzekeraar van de toekomst Pensioen, ga je voor zekerheid of neem je risico? Arbeidsongeschiktheid en overlijdensrisico

Nadere informatie

de kern Ik heb zat te doen als ik met pensioen ga nieuwe directeur pensioenfonds pensioenfonds stork De pensioenen uitkleden? Theo Bruinsma (Marel):

de kern Ik heb zat te doen als ik met pensioen ga nieuwe directeur pensioenfonds pensioenfonds stork De pensioenen uitkleden? Theo Bruinsma (Marel): pensioenfonds stork 1 3 e j a a r g a n g a u g u s t u s 2 0 1 0 n r 4 0 de kern In deze editie: Verkort jaarverslag Hoe heeft uw pensioenfonds het gedaan in 2009? Ik heb zat te doen als ik met pensioen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds

Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds ~~~^Afkoop^^Correspondentie uit^~~~ Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds 1. Herstellen voor 2014 Verlagen van pensioenen noodzakelijk Ons pensioenfonds heeft al langere tijd een dekkingstekort. Dit

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Pensioen in eigen hand Pagina 8 Pensioenadviseurs terug in de schoolbanken Pagina 10 Nieuw steunpilaren pensioenstelsel Pagina 13 Alternatief richting

Nadere informatie

Ontwikkeling en positie van collectieve pensioenen in Nederland

Ontwikkeling en positie van collectieve pensioenen in Nederland PENSIOENFEDERATIE Ontwikkeling en positie van collectieve pensioenen in Nederland PENSIOENFEDERATIE november 2011 PENSIOENFEDERATIE Ontwikkeling en positie van collectieve pensioenen in Nederland november

Nadere informatie

Jaarverslag. Samen sterk voor later - -

Jaarverslag. Samen sterk voor later - - Jaarverslag Samen sterk voor later - - - Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 3 Met een extra papiertje op zak, verbeter je

Nadere informatie

ALLES OVER DE NAP PENSIOEN IN 2015 NIEUWE SPELREGELS VOOR PENSIOENFONDSEN COLLEGA S MET PIT NETTO AANVULLEND PENSIOEN

ALLES OVER DE NAP PENSIOEN IN 2015 NIEUWE SPELREGELS VOOR PENSIOENFONDSEN COLLEGA S MET PIT NETTO AANVULLEND PENSIOEN Pensioenblad voor cabinepersoneel van KLM/KLC JAARGANG 14 APRIL 2015 ALLES OVER DE NAP TIPS VOOR EEN WELOVERWOGEN BESLUIT PENSIOEN IN 2015 DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN OP EEN RIJ NETTO AANVULLEND PENSIOEN

Nadere informatie

Informatie van Pensioenfonds

Informatie van Pensioenfonds Pensioenblik nr. 3 november 2013 Deelnemers en gepensioneerden Pensioenblik Informatie van Pensioenfonds We beleggen niet omdat het zo leuk is Wij beleggen voor een betaalbaar pensioen dat voor de deelnemer

Nadere informatie