INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 14 MEI 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 14 MEI 2009"

Transcriptie

1 INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 14 MEI Opening Vaststellen van de agenda Notulen van de openbare raadsvergadering van 26 maart Overzicht brieven gericht aan het Presidium, c.q. de gemeenteraad (raadsvoorstel no. 2009/041/1) Mededeling van ingekomen stukken (raadsvoorstel no. 2009/042/1) Hamerstukken 6. Voorstel van het college inzake verordening leerlingenvervoer 2009 gemeente Roermond (raadsvoorstel no. 2009/038/1) Voorstel van het college inzake overschrijding krediet hulpmiddelen Wmo (raadsvoorstel no. 2009/058/1) Voorstel van het college inzake kredietrapportage jaarrekening 2008 (raadsvoorstel no. 2009/055/1) Voorstel van het college inzake inrichting gedeelte Oudeweg als fietsstraat (raadsvoorstel no. 2009/040/1) Voorstel van het college inzake groot onderhoud Maasniel (raadsvoorstel no. 2009/045/1) Voorstel van het college inzake bushalteplan (raadsvoorstel no. 2009/048/1) Voorstel van het college inzake vervanging tankautospuit Roermond 843 (raadsvoorstel no. 2009/052/1) Voorstel van het college inzake een gemeenschappelijke regeling Anti Discriminatievoorziening (raadsvoorstel no. 2009/054/1) Voorstel van de burgemeester en griffier inzake benoeming plv. griffier, secretaris Rekenkamercommissie en commissiegriffiers (raadsvoorstel no. 2009/056/1) Voorstel van het college inzake verkiezingen 2009 (raadsvoorstel no. 2009/047/1) Voorstel van het college inzake geharmoniseerd sportbeleid (raadsvoorstel no. 2009/009/1) Bespreekstukken 17. Voorstel van het college inzake vaststellen Algemene plaatselijke verordening (raadsvoorstel no. 2009/020/1) Voorstel van het college inzake aandelen Essent (raadsvoorstel no. 2009/050/1) Voorstel van het college inzake Kadernota Integratie: Afstanden overbruggen (raadsvoorstel no. 2009/025/1) Voorstel van het college inzake Inburgering (raadsvoorstel no. 2009/049/1) Voorstel van het college inzake visiedocument sociaal-maatschappelijke basisvoorziening (raadsvoorstel no. 2009/002/1) Vragenuur Sluiting

2 2

3 Openbare raadsvergadering, gehouden op 14 mei 2009 DERDE VERGADERING Aanwezig: de heer H.M.J.M. van Beers, burgemeester; de heer J. Vervuurt, griffier; de dames W.H.M.A. van Beers (S.P.), C.A.H.M. Ceulemans (V.V.D.), R. Moussaoui (V.V.D.), H. Pilz-van Elven (D.S.), M.A.J. Smitsmans-Burhenne (GroenLinks) en E.M. Thissen-Heynen (P.v.d.A.) en de heren H.J.M. Achten (V.V.D.), A. Bayrak (P.v.d.A.), J.T.M. Breugelmans (C.D.A.), L.W.M. Coenen (Stadspartij Roermond), L.J.M. Daamen (D.S), F.J. van Dael (C.D.A.), T.A.K.H.G. Dohmen (V.V.D.), L.G.A. Guffens (C.D.A.), P.G.M.A.B. Heijnen (B.B.R.), M.J. Huurdeman (V.V.D.), H.J.A. Jacobs (C.D.A.), T.M.M. Janssen Steenberg (S.P.), D.D.R. Klokgieters (S.P.), E.F.J.M. Lomans (V.V.D.), J.F.H. Lucas (B.B.R.), R. Özdemir (GroenLinks), S. Öztürk (P.v.d.A.), A.C.P. Peters (V.V.D.), J.M. Peters (V.V.D.),J. Puper (V.V.D.), H.H. Ramakers (D.S.), G.J. van Walsum (P.v.d.A.) en M.T.A. Werson (B.B.R.), leden. Tevens aanwezig: de heren H. Boots (B.B.R.), W.A.J. Kemp (C.D.A.), J.F.B. van Rey (V.V.D.), G.H.G.M. Smeets (D.S.), T.J.J.M. Schreurs (V.V.D.) en G. IJff (P.v.d.A.). Afwezig: mevrouw A.H. Tegelbeckers (C.D.A.) en de heer E.K. Ramdani (P.v.d.A.). Secretaris: mevrouw E.J.M. Paulussen, gemeentesecretaris.

4 98 1. Opening. De voorzitter (de heer Van Beers) opent te uur de vergadering en verzoekt een moment stilte om eenieder in de gelegenheid te stellen tot een gebed of overweging. Hierna spreekt hij als volgt: Dames en heren, van harte welkom in deze vergadering, zowel u die in deze zaal bent gezeten als degenen die met ons zijn verbonden via de t.v. Vandaag heet ik heel in het bijzonder welkom de raadsnestor en tweede vice-voorzitter de heer Peter Heijnen, die sinds die hele vervelende augustusmaand van het vorig jaar vervelend voor hem, maar ook voor ons eindelijk weer terug is. De wijze waarop hij zich letterlijk en figuurlijk teruggevochten heeft, dwingt respect af. Ik vind het geweldig, Peter, dat je vandaag weer in ons midden bent en hopelijk nog voor heel lang, want we kunnen niet zonder je, belangrijker nog: we willen niet zonder je. Hartelijk welkom! (Applaus) (Het technisch voorzitterschap wordt overgedragen aan de heer A.C.P. Peters, plaatsvervangend voorzitter.) De voorzitter: Ook namens mij van harte welkom in deze vergadering, dames en heren. Bericht van verhindering is ontvangen van Marianne Tegelbeckers en Khalid Ramdani. De heer Guffens heeft laten weten wat later ter vergadering te zullen komen. Burgemeester Van Beers en wethouder IJff beginnen vannacht aan een reis van enkele dagen naar Turkije. Zij zullen daarom alleen het eerste gedeelte van deze vergadering bijwonen. In het presidium is afgesproken dat geprobeerd zal worden rond de klok van negenen de op hun portefeuilles betrekking hebbende voorstellen af te handelen, zodat zij daarna hun koffers kunnen pakken. Ik heb begrepen dat hun vliegtuig vannacht om twee uur vertrekt De heer Van Beers: Iets later, maar voor ons voelt het aan als twee uur! De voorzitter: Maar u moet ook twee uur van tevoren op het vliegveld zijn. U hebt geluk dat er een andere maatschappij gaat vliegen, een Duitse! Selçik Öztürk gaat ook mee naar Turkije en aangezien vanavond een heel belangrijk agendapunt aan de orde komt dat hij graag wil meemaken, is hij vandaag al een beetje gaan voorslapen; de rest doet hij dan wel in het vliegtuig! Het was zeer de vraag of hij vanavond überhaupt wel aanwezig zou zijn, want hij heeft een zware week achter de rug, maar ik begrijp dat de kleine inmiddels weer hersteld is. Wens je vrouw, en ook de kleine, namens ons sterkte. Het is fijn dat je met een gerust hart een paar dagen naar Turkije kunt, om de uitwisseling vanuit Roermond mede gestalte te geven. Als stemmingsnummer wordt getrokken nr. 27, zodat de heer Daamen in voorkomend geval het eerst aan de beurt van stemmen is. 2. Vaststellen van de agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

5 99 3. Notulen van de openbare raadsvergadering van 26 maart Zonder en beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming worden deze notulen ongewijzigd vastgesteld. 4. Overzicht brieven gericht aan het Presidium, c.q. de gemeenteraad (raadsvoorstel no. 2009/041/1). Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt conform de door het Presidium voorgestelde behandelwijze besloten. 5. Mededeling van ingekomen stukken (raadsvoorstel no. 2009/042/1). Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming worden de ingekomen stukken voor kennisgeving aangenomen. Hamerstukken. 6. Voorstel van het college inzake verordening leerlingenvervoer 2009 gemeente Roermond (raadsvoorstel no. 2009/038/1). 7. Voorstel van het college inzake overschrijding krediet hulpmiddelen Wmo (raadsvoorstel no. 2009/058/1). 8. Voorstel van het college inzake kredietrapportage jaarrekening 2008 (raadsvoorstel no. 2009/055/1). 9. Voorstel van het college inzake inrichting gedeelte Oudeweg als fietsstraat (raadsvoorstel no. 2009/040/1). 10. Voorstel van het college inzake groot onderhoud Maasniel (raadsvoorstel no. 2009/045/1). 11. Voorstel van het college inzake bushalteplan (raadsvoorstel no. 2009/048/1). 12. Voorstel van het college inzake vervanging tankautospuit Roermond 843 (raadsvoorstel no. 2009/052/1). 13. Voorstel van het college inzake een gemeenschappelijke regeling Anti Discriminatievoorziening (raadsvoorstel no. 2009/054/1). 14. Voorstel van de burgemeester en griffier inzake benoeming plv. griffier, secretaris Rekenkamercommissie en commissiegriffiers (raadsvoorstel no. 2009/056/1). 15. Voorstel van het college inzake verkiezingen 2009 (raadsvoorstel no. 2009/047/1). 16. Voorstel van het college inzake geharmoniseerd sportbeleid (raadsvoorstel no. 2009/009/1).

6 100 Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt besloten overeenkomstig deze voorstellen en de daarbij behorende ontwerpbesluiten. Bespreekstukken. Portefeuille burgemeester H. van Beers. 17. Voorstel van het college inzake vaststellen Algemene plaatselijke verordening (raadsvoorstel no. 2009/020/1). De voorzitter: Dames en heren. Deze verordening is behandeld in de commissie voor algemene zaken op 23 april Daarbij zijn diverse opmerkingen gemaakt door sprekers van verschillende fracties. Het college heeft deze opmerkingen van commentaar voorzien op de groene flap. Enkele opmerkingen hebben geleid tot een aanpassing in het voorgelegde conceptbesluit. De raad heeft daarvoor enkele nieuwe pagina s uit de verordening ontvangen. De heer Daamen: Mijnheer de voorzitter. De fractie Demokraten Swalmen heeft tijdens de behandeling van dit stuk in de commissie AZ aangegeven dat het wat ons betreft als een hamerstuk kon worden geagendeerd voor deze vergadering. Inmiddels heb ik begrepen dat door de VVD-fractie een amendement op het voorstel zal worden ingediend. Daarop wil ik graag in tweede termijn reageren. De heer Van Walsum: Mijnheer de voorzitter. Bij de woorden van de heer Daamen kan ik mij aansluiten. Ook ik zal later reageren op het amendement dat zal worden ingediend. De heer Breugelmans: Idem, voorzitter. De heer Puper: Mijnheer de voorzitter. De VVD-fractie heeft een amendement opgesteld, betrekking hebbend op een aantal artikelen in de APV. Ik neem aan dat het amendement door u publiek zal worden gemaakt, waarna ik mijn betoog zal voortzetten. De voorzitter: Het amendement van de VVD-fractie luidt als volgt: Amendement nr. 09A02 De raad van de gemeente Roermond, in vergadering bijeen op 14 mei 2009; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders inzake het vaststellen van de Algemene plaatselijke verordening Roermond, raadsvoorstel nr. 2009/020/1; overwegende dat: 1. het college door de raad in motie 08M08 van 3 juli 2008 is gevraagd een aantal maatregelen te nemen op het gebied van bestrijding van hondenpoepoverlast; 2. deze maatregelen door het college onvoldoende zijn vertaald in een aantal bepalingen in artikel 2:58 lid 1 van de APV;

7 in artikel 2:58 lid 2 van de APV echter de mogelijkheid voor het college wordt gecreëerd om plaatsen aan te wijzen waar wordt afgeweken van de bepalingen in het eerste lid onder a; 3a. de raad het onwenselijk vindt dat het college zonder meer plaatsen kan aanwijzen waar wordt afgeweken van het eerste lid onder a; 4. in artikel 2:58 lid 3 van de APV de strafbaarheid overtreding van lid 1 wordt opgeheven als de uitwerpselen onmiddellijk worden verwijderd; 4a. de raad het onwenselijk vindt dat de strafbaarheid wordt opgeheven als het gaat om een kinderspeelplaats, zandbak of speelweide (lid 1c); besluit: 1. artikel 2:58 lid 2 uit de concept-apv te schrappen en daarvoor in de plaats te stellen: Het in het eerste lid genoemde gebod geldt niet voor door het college in overleg met de commissie voor openbare werken aan te wijzen hondentoiletten, hondenuitlaatstroken en hondenuitlaatplaatsen. 2. artikel 2:58 lid 3 uit het conceptbesluit als volgt aan te passen: De strafbaarheid wegens overtreding van het in lid 1 a, b en d gestelde verbod wordt opgeheven indien de houder of eigenaar van de hond er zorg voor draagt dat de uitwerpselen onmiddellijk worden verwijderd. De heer Puper: Dank u, voorzitter. De VVD-fractie heeft dit amendement ingediend, omdat in de APV naar onze mening onvoldoende recht wordt gedaan aan de motie waaraan u eerder refereerde. Wij hebben die motie indertijd ingediend, en nu dit amendement, omdat overlast door hondenpoep voor veel mensen ergernis nr. 1 is in de openbare ruimte. De aanpassingen die wij in het amendement voorstellen, en die wij eerder ook in de motie hadden bedoeld, hebben uitsluitend ten doel om de overlast in de openbare ruimte terug te brengen. Wij zijn niet tegen hondenbezitters, integendeel: ook wij koesteren deze huisdieren zeer en wij gunnen iedereen zo n huisdier, maar het mag er niet toe leiden dat in de openbare ruimte onevenredig veel overlast wordt veroorzaakt. Inmiddels zijn er al een aantal plekken waar honden zonder te zijn aangelijnd uitgelaten mogen worden en in de toekomst zullen wellicht nog meer van zulke plekken komen. Als het college plekken wil aanwijzen waar honden onaangelijnd uitgelaten mogen worden, zal daarover in ieder geval overleg moeten worden gevoerd met de commissie voor openbare werken, zodat ter zake een goede afstemming kan plaatsvinden en een samenhangend en eenduidig beleid kan worden bepaald. Voorts willen wij graag dat de plekken die er nu al zijn in de commissie voor openbare werken nog eens tegen het licht worden gehouden, om goed in beeld te krijgen waar ze al zijn en nog zullen komen. Sommige plekken zijn namelijk buitengewoon ongelukkig gesitueerd, bijvoorbeeld vlakbij speelplaatsen met kinderen. Daarover willen wij graag eens praten. Wij menen dat met ons amendement op enkele artikelen in de APV recht wordt gedaan aan ons uitgangspunt om de overlast in de openbare ruimte zoveel mogelijk terug te brengen.

8 102 Mevrouw Van Beers: Mijnheer de voorzitter. Wij maken ons zorgen over de handhaving van alle regeltjes die hier zijn opgesteld. Volgens ons zal dat heel lastig worden en zonder handhaving heeft het weinig zin regels te maken of te veranderen. Het amendement vinden wij prima, maar ook hier geldt weer de opmerking die ik zojuist heb gemaakt over de handhaving. Als nu toch gekeken gaat worden naar de plekken waar zich uitlaatgebieden en losloopstroken bevinden, stellen wij voor meteen ook na te gaan hoe geschikt die plaatsen zijn voor de honden en de hondenbezitters. De heer Lucas: Mijnheer de voorzitter. In deze eerste termijn kan ik mij aansluiten bij de woorden van de heer Daamen. De heer Van Beers: Mijnheer de voorzitter. De handhaving waarover mevrouw Van Beers sprak vervult ons ook met zorg. De handhaving dient natuurlijk primair te staan, want we kunnen wel allerlei regels maken, maar als die niet worden gehandhaafd, hebben we er niets aan. Ook de geloofwaardigheid van de overheid is daarbij uitdrukkelijk in beeld. De APV is op zichzelf een instrument met een normatief karakter, waarin we gezamenlijk bepalen hoe we bepaalde zaken geregeld willen hebben. Vanzelfsprekend is de handhaving daarbij een aanhoudende zorg. Wij zullen proberen daaraan zo goed mogelijk invulling te geven, opdat voor mensen duidelijk is wat mag en niet mag en ook dat zij zelf hierin een bepaalde taak hebben. We kunnen wat betreft niet alles alleen op het conto van politie, Stadstoezicht of de geüniformeerde diensten schuiven. Mensen hebben in dezen zelf een eerste verantwoordelijkheid. Aan het amendement dat door de VVD-fractie is ingediend ligt inderdaad de motie ten grondslag die eerder door de raad is aanvaard en die maar één doel had: de overlast zoveel mogelijk terug te brengen. Naar eer en geweten hebben wij gepoogd daaraan invulling te geven, maar het is nu door de VVD-fractie nog wat aangescherpt. Wij hebben dit even tegen het licht moeten houden, want het heeft ook te maken met wat kan en mag en hoe het in het kader van de handhaving zo goed mogelijk geregeld kan worden. Zoals ik zojuist al zei, heeft de APV een algemeen normatief karakter, waaraan door middel van het nemen van zogenaamde uitvoeringsbesluiten nadere beleidsmatige invulling dient te worden gegeven. De raad heeft de bevoegdheid om dit normatieve kader vast te stellen, waarna het de bevoegdheid van het college is om daaraan binnen dat kader nadere invulling te geven. Tegen die achtergrond hebben wij het amendement bekeken en vastgesteld dat daardoor de systematiek met de eigen verantwoordelijkheid gehandhaafd wordt. De raad houdt tevens invloed op het te nemen uitvoeringsbesluit, waarbij een heel cruciale rol wordt toegedicht aan de commissie voor openbare werken, die geraadpleegd zal worden alvorens een uitvoeringsbesluit te nemen. Die koppeling is voor ons cruciaal en daarom kunnen wij instemmen met het voorliggende amendement. De heer Daamen: Mijnheer de voorzitter. Alle verbeteringen die kunnen worden aangebracht in het voorliggende document kunnen sowieso op de steun van Demokraten Swalmen rekenen. Een verordening zodanig formuleren dat ze maar op één manier geinterpreteerd kan worden leidt alleen maar tot helderheid. Discussie over interpretatie van de verordening tussen degene die moet handhaven en degene die aangesproken wordt op het overtreden van de verordening, wordt daardoor grotendeels vermeden. Erg

9 103 belangrijk is ook, zeker in het onderhavige geval met betrekking tot hondenpoep, een heldere communicatie jegens de burgers, zodat zij precies weten waar zij aan toe zijn en ook de eigen verantwoordelijkheid een stukje gevoed kan worden. Dat iedere verordening staat of valt met een goede handhaving, moge ook duidelijk zijn. Tenslotte kan ik u mededelen dat wij het amendement zullen steunen. De heer Van Walsum: Mijnheer de voorzitter. Namens de PvdA-fractie heb ik er alleen behoefte aan op het amendement te reageren, dat volgens de VVD-fractie nodig zou zijn omdat de motie van juli 2008 onvoldoende zou zijn terug te vinden in de APV. Wij zijn echter van mening dat het in de APV best goed verwoord is. De motie riep eigenlijk alleen op tot meer handhaving. In feite stelt de VVD-fractie nu voor scherpere kaders te stellen en dat heeft niet zozeer met handhaving te maken. Die handhaving kan voldoende plaatsvinden; daarvoor hebben we dit amendement niet nodig. Wij zijn wat dat betreft tevreden met wat nu in de APV is opgenomen. Het amendement gaat naar onze mening erg ver in zijn detaillering, waarmee we wel zeer uitvoerig op de stoel van het college zouden gaan zitten. Waar het hier louter uitvoeringszaken betreft, zou in de richting van de burgers wellicht zelfs over betutteling kunnen worden gesproken. Veel burgers beleven er plezier aan om met hun hond uit te gaan. Natuurlijk moet aan de problematiek van de hondenpoepoverlast paal en perk worden gesteld, maar ik kom ook heel veel burgers tegen die dat signaal al heel goed hebben begrepen en daaraan invulling geven. Voor het geval het niet goed gaat, biedt deze APV voldoende handvatten om het op te pakken. Het amendement getuigt mijns inziens ook van weinig vertrouwen in het college, alsof het dit niet zelf zou kunnen regelen. Met name de bepaling dat bij kinderspeelplaatsen, zandbakken en speelweiden altijd verbaliserend moet worden opgetreden, gaat mijns inziens wel erg ver. Het is vaak praktijk dat je je hond en je kind tegelijk uitlaat, zeker in een bepaalde leeftijdsklasse; mocht je hond daar dan onverhoopt zijn behoefte doen dat heb je nu eenmaal niet zelf onder controle, dan gaat het wel erg ver om meteen verbaliserend op te treden, als je toch van plan bent het op te ruimen. De PvdA-fractie acht dit amendement dan ook niet nodig. De heer Breugelmans: Mijnheer de voorzitter. In principe is de motie die in het amendement wordt genoemd naar de mening van het CDA voldoende verwerkt in de APV. Wij delen de mening van de PvdA-fractie dat het wel erg ver gaat om nu te bepalen dat wij samen met het college moeten gaan kijken naar de plaatsen waar een en ander ontheven kan worden. Anderzijds heeft het college zojuist bij monde van de burgemeester verklaard dat het amendement kan worden overgenomen. Als het college daarmee kan leven, kunnen wij dat ook, maar dat neemt niet weg dat wij dit erg ver vinden gaan. Ik stel dan ook voor dat wij die plaatsen eenmaal in de vier jaar gaan vaststellen, en bij nieuwe wijken en zo, maar niet steeds weer in vergaderingen over dit soort zaken te praten. Er wordt al veel te vaak te gedetailleerd gepraat. De heer Puper: Mijnheer de voorzitter. Wij hebben dit amendement ingediend om de overlast die door burgers gesignaleerd wordt terug te brengen. Er zijn plekken waar honden los mogen lopen en waar geen opruimplicht bestaat, maar er zijn ook een aantal plekken waar naar onze mening het deponeren van uitwerpselen onder alle omstandig-

10 104 heden strafbaar moet worden gesteld, en dat zijn met name plekken waar jonge kinderen komen, bij zandbakken, etc., etc. Een hondenbezitter mag in staat worden geacht dat te voorkomen en dat is wat wij vragen, niet meer en niet minder. Dat het college ons amendement wil overnemen, vinden wij een goede zaak, omdat eruit blijkt dat wij samen willen werken aan de oplossing. Dat de PvdA-fractie, die toch ook een lid in het college heeft zitten, daarin kennelijk niet mee kan gaan, vind ik jammer. Het enige wat wij willen is dat het voor alle burgers/hondenbezitters duidelijk is waar wat mag en waar wat kan. Wij zijn niet tegen de hondenbezitters, zoals ik al eerder heb gezegd, maar wij willen de overlast waarmee wij telkens geconfronteerd worden terugbrengen. Als wij die plekken eenmaal goed hebben vastgesteld, is het voor iedereen duidelijk. Ik verwijs wat dat betreft ook even naar de motie die aan ons amendement ten grondslag ligt: ook daarin wordt erop aangedrongen in een goede communicatie duidelijk te maken waar wat mag en waar wat kan. Met mevrouw Van Beers ben ik het van harte eens dat handhaving in dezen belangrijk is. Met dit amendement willen wij de handhaving ook duidelijker en makkelijker maken. Hoewel het amendement inmiddels al door het college is overgenomen, bepleiten wij een zo groot mogelijke steun vanuit de raad. De heer Coenen: Mijnheer de voorzitter. Met de heer Van Walsum ben ik het geheel eens dat dit amendement overbodig is en dat de motie van destijds volstaat. Ik ga ervan uit dat het college de zaken in zijn uitvoeringsbevoegdheid goed zal weten op te pakken en dat er met gezond verstand naar zal worden gekeken. Alles staat of valt met de handhaving. We krijgen steeds minder politie en daarom moeten we het vooral hebben van boa s en van Stadstoezicht. Ik vind alles nu een beetje opgeblazen. Het is zeker een thema waar de burger zich druk om maakt, maar het college heeft al voldoende in handen om het op te pakken en toe te passen op de plaatsen waar het echt uit de klauwen loopt. Mevrouw Van Beers: Mijnheer de voorzitter. In tweede termijn wil ik alleen nog opmerken dat, als de APV gewoon gehandhaafd wordt, er voor heel wat mensen heel wat minder overlast zal zijn. Verder heb ik er weinig meer aan toe te voegen. De heer Lucas: Mijnheer de voorzitter. In onze fractie was enig beraad nodig om na te gaan hoe het amendement precies op papier stond en daarna nogmaals om te zien hoe het uiteindelijk was verwoord. Het college heeft het amendement inmiddels overgenomen en daarbij kunnen wij ons aansluiten. De heer Van Beers: Mijnheer de voorzitter. De cri de coeur met betrekking tot de communicatie is niet aan dovemansoren gericht. Wij stellen normen en dan zal het ook helder en duidelijk moeten zijn dat die normen gehandhaafd worden. Voorafgaand daaraan zullen we duidelijk moeten maken welke normen we hanteren en op welke plaatsen, vandaar dat ik het er hartgrondig mee eens ben dat naast de handhaving de communicatie stevig aandacht zal moeten krijgen. De voorzitter: Aan de orde is thans de besluitvorming, eerst over het amendement, daarna over het al dan niet geamendeerde collegevoorstel.

11 105 Het amendement van de VVD-fractie wordt bij handopsteken in stemming gebracht en met de stemmen van de PvdA-fractie, de Stadspartij Roermond en de heer Jacobs tegen aanvaard. Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad hierna overeenkomstig het geamendeerde voorstel van burgemeester en wethouders en het daarbij behorende ontwerpbesluit. 18. Voorstel van het college inzake aandelen Essent (raadsvoorstel no. 2009/050/1). De voorzitter: Dames en heren. Afgelopen maandag heeft de commissie voor algemene zaken over dit onderwerp vergaderd. Naar aanleiding daarvan heeft het college dinsdag een besluit genomen en is gisteren (woensdag) via de mail een raadsvoorstel met conceptbesluit verspreid, dat ook aan het pakketje is toegevoegd dat bij u op tafel ligt. Mijns inziens sluit dit voorstel heel goed aan bij de gedachten die afgelopen maandag in de commissie zijn geventileerd. Het is nu aan u om aan te geven of u daar ook zo over denkt. Voorafgaande aan de beraadslagingen wil ik u nog het volgende mededelen. Gisteren en vandaag zijn in de pers berichten verschenen waarin wordt beweerd dat alle 40 Limburgse gemeenten via de VEGAL hun aandelen Essent verkopen. Uiteraard is dat onjuist. Wel heeft de VEGAL de gemeenten geadviseerd hun aandelen te verkopen, maar het is aan iedere gemeente zelf te bepalen of zij haar aandelen al dan niet wenst te verkopen. De heer Lucas: Mijnheer de voorzitter. Inderdaad is afgelopen maandag in de commissie uitvoerig over dit voorstel gesproken, en dat terwijl Roermond 0,16% van de aandelen bezit; kunt u nagaan hoeveel invloed wij kunnen uitoefenen! De koerswaarde van het aandeel zou op dit moment 47,50 bedragen. Graag willen wij straks van u vernemen wat hiervan de nominale waarde is. In de commissie heb ik aangegeven dat Burger Belangen Roermond geen voorstander is van de verkoop van deze aandelen, mede omdat de toezeggingen die RWE, die deze aandelen zou overnemen, heeft gedaan naar onze mening nog niet voldoende zijn. Bovendien is het wellicht beter de zaken op een andere manier in te kleden, maar daarop zal het CDA direct in zijn woordvoering terugkomen. Wij adviseren het college daarom de aandelen niet te verkopen. De heer Janssen Steenberg: Mijnheer de voorzitter. Beweerd wordt dat onze energiebedrijven te klein zijn voor de Europese markt, maar dat is onzin. In de Verenigde Staten en Engeland gingen de prijzen na fusie juist omhoog. De SP wil dat de grote Nederlandse energiebedrijven gaan samenwerken. Een inkoopcombinatie van de vier publieke energiebedrijven, Nuon, Eneco, Essent en Delta, kan prima concurreren met de grote Europese bedrijven. Zo blijven wij samen eigenaar van onze eigen energievoorziening. Uit alle onderzoeken blijkt dat de overgrote meerderheid van de Nederlanders niets ziet in verkoop van onze publieke energiebedrijven. Ook de provincie Noord-Holland en de gemeenten Heerlen, Brunssum, Rotterdam en Dordrecht willen dat niet; Brabant twijfelt nog. Wij zijn van mening dat het college van gedeputeerde staten van Brabant alsnog

12 106 recht moet doen aan de wens van de meerderheid van provinciale staten en niet moet overgaan tot verkoop van de aandelen van Essent. Het begint erop te lijken dat we ons in goed gezelschap bevinden. De Limburgse Werkgeversvereniging (LWV) wil dat de verkoop van de aandelen van Essent wordt uitgesteld. Daarmee sluit zij zich aan bij de landelijke werkgeversorganisaties VNO en NCW. De LWV vindt voorts dat ook de destijds afgeketste plannen voor een fusie van Essent en Nuon opnieuw bekeken moeten worden. Ingaande op het voorliggende voorstel overigens is het de raad die het college adviseert, waarna het college in dit geval een besluit neemt kan ik u het volgende melden. Met punt 1 kunnen wij instemmen.. Met de punten 2 en 3 hebben wij wat meer moeite, omdat wij principieel van oordeel zijn dat de aandelen van Essent niet verkocht zouden moeten worden. Punt 4 vinden wij te vaag. Mocht onverhoopt toch tot verkoop worden besloten, dan willen wij weten hoe zal worden omgegaan met de vrijkomende gelden en welke besteding daarbij om de hoek komt kijken. De heer Coenen: Mijnheer de voorzitter. Wij adviseren het college meer kunnen wij niet doen niet over te gaan tot deze verkoop, die leidt tot een samengaan met RWE. Een aantal van de argumenten daarvoor zijn op verschillende andere plaatsen al aangehaald, bij provincies en gemeenten, en inmiddels zijn er ook enkele opgesomd door de heer Janssen Steenberg. Blijkens het Eindhovens Dagblad van vandaag ligt de sleutel bij de provincie Brabant. Alle fracties in provinciale staten van Brabant worden zwaar onder druk gezet om de stemverhouding die eerder is gebleken om te buigen. Er hoeft maar één statenlid van de VVD of de PvdA om te gaan om het daar wel voor elkaar te krijgen, en dan is de vereiste 80% bereikt. De provincie Overijssel heeft al met verkoop ingestemd, waarmee al een percentage van 56% is bereikt, zodat de grens van 80% al heel snel in zicht komt. Waar hebben wij het hier dan nog over met 0,16% van de aandelen? Het is echter een principieel besluit, en wel om de volgende redenen. 1. Duurzaamheid, Gartzweiler 1 en 2. Dertig, veertig jaar geleden al heb ik ervaren wat die grote bruinkoolmachines teweeg kunnen brengen in het landschap als ik in de buurt van Grevenbroek kwam, en dat is nog steeds het geval. We weten wat dat betekent voor het Meinweggebied. We weten ook dat RWE niet echt insteekt op gebruik van zuivere energie, maar er worden wel allerlei beloften gedaan en wie weet, komt het er ooit nog van. 2. Werkgelegenheid. Brengt schaalvergroting werkgelegenheid nader voor de werknemers bij Essent in Nederland? Ik ben bang van niet. 3. Consumentenbelangen. Welk belang heeft de consument die diensten afneemt van de nieuwe RWE/Essent-moloch? Voor mij staat niet vast dat de prijs goedkoper zal worden. Schaalvergroting leidt niet altijd tot goedkopere tarieven. 4. Monopolisme. Er komen steeds meer monopolisten als we deze kant opgaan, en dat is niet goed. In Californië hebben we gezien waartoe het kan leiden als een aantal publieke diensten zijn overgeleverd aan een private onderneming. Hou je maar gedeisd! 5. Publieke voorziening. Ik verwijs naar wat de SP hierover heeft gezegd.

13 Kosten. Het jaarlijks dividend valt weg. In het voorstel wordt medegedeeld dat de voorzieningen voor algemeen maatschappelijk nut dan in één keer worden afgeschreven. Het wordt zo n beetje aan het college overgelaten om te bepalen waarvoor de opbrengst straks zal worden gebruikt en daarmee zijn wij het niet eens. Als het onverhoopt ooit aan bod komt, zal de raad zich uitdrukkelijk moeten bemoeien met de manier waarop de nieuwe middelen worden ingezet. Menig wethouder zie ik al grinniken bij de gedachte wat hij daarmee kan doen, daarmee geheel voorbijgaand aan de raad. Nog niet zo lang geleden heb ik de blauwdrukken gezien voor een samengaan van Essent en Nuon voor wat betreft de personele inzet, allemaal mannetjesmakerij. Helaas hebben die plannen, die tot een Nederlandse ondermening zouden hebben geleid, het niet gehaald. Al met al zijn wij principieel tegen. Mevrouw Smitsmans-Burhenne: Mijnheer de voorzitter. In de commissievergadering hebben wij al gezegd, en dat herhalen wij nu, dat GroenLinks tegen de verkoop van de aandelen van Essent is. Wat hierbij voor ons het zwaarst weegt en het doet ons deugd dat dat voor bijna alle fracties geldt is de duurzaamheid. RWE is gewoon een hele grote vervuiler. Er zijn weliswaar beloften gedaan om in samenwerking met Essent een aantal zaken te realiseren, maar daar geloven wij niet in. Zoals in provinciale staten al is opgemerkt, zijn dat ook geen nieuwe beloften; ze hebben alleen betrekking op zaken die al lang op stapel stonden. Het doet ons deugd dat in de Tweede Kamer een motie van GroenLinks is aangenomen, waarin de regering wordt opgeroepen alles te doen om de kerncentrale in Borssele in handen van Nederlandse bedrijven te houden. Daarmee spreekt de Tweede Kamer zich indirect ook uit over de vraag wat er in de gemeenten met de aandelen zou moeten gebeuren. Wij menen dat het een goede zaak is ze in Nederlandse handen te houden, want Nederland loopt voorop bij de bestrijding van CO 2 -uitstoot. Wij moeten niet willen bijdragen aan zo n grote vervuiler, zeker niet nu Roermond onlangs millenniumgemeente is geworden. Wij zijn dus principieel tegen deze verkoop, wat betekent dat wij kunnen instemmen met punt 1 van het voorstel, en daarbij zouden wij het op dit moment willen laten. Concreet stellen wij dus voor de punten 2, 3 en 4 te schrappen uit het advies dat deze raad aan het college geeft. De heer Puper: Mijnheer de voorzitter. Een kleine aandeelhouder praat over grote zaken. Eerder is al aangegeven wat ons bezit in Essent omvat en toch hebben wij allemaal een uitgesproken oordeel over wat nu aanstaande lijkt te zijn. Zoals wij in de commissie voor algemene zaken al hebben gezegd, maken wij ons daarover ernstig zorgen, ook om redenen die ik vanavond nog niet heb gehoord en nu even wil herhalen. Het voornemen van RWE is de overname volledig met vreemd vermogen te financieren, wat betekent dat het bedrijf een enorme financiële last met zich mee dient te dragen. Er is maar één manier om dat terug te verdienen, en wel in de tarifering aan de gebruiker. Burger en bedrijfsleven zullen alleen al door deze wijze van financiering een hard gelag betalen. RWE heeft weliswaar extra toezeggingen gedaan, maar alleen in het overleg met Brabant, alsof alleen Brabant belangrijk zou zijn. Brabant mag dan iets meer dan 30% van de aandelen hebben, maar om op 80% te komen is niet alleen Brabant nodig; dat gebiedt

14 108 de eerlijkheid ook te zeggen. Wij vinden het dan ook niet helemaal juist om de bal alleen bij Brabant te leggen, al is Brabant wel belangrijk. Wij maken ons daar zorgen over. In het jongste verleden hebben wij ernstige misstanden zien ontstaan bij bedrijven die op deze wijze gefinancierd zijn. Ik noem de PGM Groep en Vendex, bedrijven die ernstig in de problemen zijn gekomen door een financieringswijze die ook RWE bij een overname van Essent voor ogen heeft. Zoals mevrouw Smitsmans al heeft opgemerkt, moet ook volstrekt duidelijk zijn wat er zal gebeuren met de helft van het bezit in de kerncentrale in Borssele. Wie gaat die andere helft op enig moment overnemen? Het antwoord op die vraag is heel wezenlijk, gelet op de hele discussie. Wij mogen dan iets anders in de discussie over kernenergie staan dan GroenLinks, maar het mag niet onvermeld blijven. Ondanks ons bescheiden bezit van 0,16% van de aandelen moeten wij ons daar rekenschap van geven, want als volksvertegenwoordiging zijn wij maatschappelijk van belang. Komend bij de verschillende onderdelen van het voorstel, kan ik u zeggen dat wij kunnen instemmen met punt 1. Het is echter ook een kwestie van goed koopmanschap om ervoor te zorgen dat, als uiteindelijk wel 80% van de aandelen wordt aangeboden en wij en andere partijen dus kennelijk onvoldoende invloed kunnen uitoefenen om dat tegen te houden, het maximale eruit wordt gehaald door te proberen het niveau van 95% te bereiken, waarmee we een bonus binnenhalen. Als we dat namelijk niet doen, en ons zelfs helemaal zouden distantiëren van verkoop, is het niet denkbeeldig dat wij met het restantje van een aantal kleinere aandeelhouders in een soort sterfhuisconstructie terechtkomen. De heer Lucas mag dan benieuwd zijn naar de nominale waarde, maar de handelswaarde van dat restantje aandelen zal dan praktisch nul zijn en dan kunnen we helemaal niets. Wat punt 4 van het voorstel betreft, herinner ik eraan dat wij jarenlang een geweldig dividend toegekend hebben gekregen van Essent. Als wij gelden uit de verkoop van de aandelen ontvangen, zullen wij daarmee verschrikkelijk goed moeten omgaan om het effect op onze financiële huishouding zo maximaal mogelijk te maken. Dat zijn wij aan elkaar en aan onze gemeenschap verplicht. In een persbericht hebben wij kunnen lezen dat de Limburgse gemeenten akkoord zouden zijn gegaan met de verkoop van de aandelen. Uit de laatste nieuwsberichten blijkt dat dit toch wat anders is. Van de burgemeester, die zelf voorstander is van verkoop en dat mag hij zijn; dat nemen wij hem als persoon niet kwalijk, willen wij graag weten of hij in de VEGAL duidelijk heeft gemaakt dat deze raad nog een standpunt moet bepalen en dat dat standpunt, en dat van het college, niet overeen hoeft te komen met zijn persoonlijk standpunt. Als het in meer gevallen gaat zoals het hier kennelijk is gegaan, is het VEGAL-standpunt dat is gecommuniceerd wel buitengewoon voorbarig. De heer Breugelmans: Mijnheer de voorzitter. De problematiek van de verkoop van de Essentaandelen vindt het CDA een complexe materie. De noodzaak tot schaalvergroting van de energiebedrijven in Nederland wordt algemeen erkend. Anderzijds bestaat in ons land bij veel burgers de wens om de energievoorziening te laten verzorgen door een eigen Nederlands bedrijf. Vanmorgen heeft de voorzitter van de werkgevers, de heer Wientjes, hierop nog sterk aangedrongen bij het kabinet, weliswaar bij het verkeerde

15 109 deurtje, maar zijn kreet is wel gehoord, ook door het Roermondse CDA. Wij delen zijn mening. Daarnaast zijn wij van mening dat energie behoort tot de nutsvoorzieningen die door de overheid moeten kunnen worden gegarandeerd. In onze visie houdt dit tevens in dat de overheid invloed moet kunnen uitoefenen op het besluitvormingsproces. Het CDA kijkt verder naar de vraag wat de inwoners van Roermond aan deze verkoop hebben. Wat schieten de heer Hendriks aan de Andersonweg en mevrouw Van Dongen aan de Bethovenstraat op met de verkoop van de aandelen aan RWE? In ieder geval is duidelijk dat de gemeente haar directe invloed, ook al is die nog zo klein, op het beleid van de energiemaatschappij verliest. Verder is duidelijk dat Essent verkocht wordt aan RWE en dat RWE stroom maakt van bruinkool. Die bruinkoolwinning is niet alleen niet goed voor het milieu in Duitsland, maar zorgt ook voor een grote daling van het grondwaterpeil in onder andere het Meinweggebied. Op termijn krijgen we daar absoluut ook in Roermond last van. Essent wordt alleen verkocht als ten minste 80% van de aandelen wordt aangeboden aan RWE. Wij hopen dat dat niet wordt gehaald. Duidelijk is ook dat RWE de hoofdprijs betaalt voor de aandelen. Dat doet zij overigens met geleend kapitaal. De rentekosten van dat kapitaal zullen, misschien niet direct, maar zeker op termijn, in de energieprijzen worden verwerkt. Op die manier financiert de burger van Roermond uiteindelijk de overname van Essent. Het moge duidelijk zijn dat het CDA Roermond niets ziet in de verkoop van de aandelen aan RWE. Een grote Nederlandse energiemaatschappij: dat zien wij wel zitten. Die kan ook tegen alle Europees geweld rechtop blijven staan in de woelige energiemarkt. Pas afgelopen maandag hebben wij het voorstel besproken in de commissie. Het is gebruikelijk dat ten minste 24 uur vóór aanvang van de raadsvergadering moties bekend worden gemaakt aan alle andere partijen. Ik wil de raad nu vragen daarmee enigszins clement om te springen, want pas vanmiddag hebben wij de tijd kunnen vinden om een motie op te stellen en die wil ik nu graag indienen. Het is geen boze opzet geweest om de raad hiervan niet eerder op de hoogte te stellen; het is echt een kwestie van tijdsdruk. Mocht toch 80% van de aandelen worden aangeboden aan RWE, dan kan Roermond niet anders: dan moeten wij onze 0,16% met overigens een waarde van bijna 13 miljoen ook aanbieden, want wij willen niet terechtkomen in de sterfhuisconstructie waarover de heer Puper zojuist sprak en waarin onze aandelen niets meer waard zouden zijn. Dan zouden wij onze burgers pas echt tekort doen. Het college stelt voor de eventuele opbrengst van de aandelen te gebruiken om investeringen in maatschappelijk nut in één keer af te schrijven. Een goede zaak. Hierdoor komt structureel ruimte vrij in de gemeentebegroting, waardoor het jaarlijkse dividend van Essent wordt gecompenseerd. Ook hiermee kunnen wij, mits eerst aan al die andere voorwaarden is voldaan, eventueel instemmen. Als de geruchten waar zijn dat de minister van Financiën de gemeenten die hun aandelen verkopen wil korten op de uitkering uit het gemeentefonds, zou het college sterk moeten overwegen wat beter is en waarmee de inwoners van Roermond meer gebaat zijn. De voorzitter: Misschien zullen de belangstellenden op de publieke tribune en de mensen thuis zich verbaasd afvragen waarom de heer Breugelmans zojuist om clementie

16 110 heeft gevraagd voor wat betreft het indienen van een motie. Een motie kan immers volgens de Gemeentewet en het reglement van orde altijd worden ingediend. In het presidium is echter als een soort gentleman s agreement afgesproken dat moties die niet 24 uur vóór aanvang van de raadsvergadering aan de andere partijen kenbaar zijn gemaakt niet in behandeling worden genomen. Het is nu aan de fracties te bepalen hoe hiermee moet worden omgegaan. Overigens verwacht ik van de PvdA-fractie later ook nog een motie die niet behandeld zou kunnen worden als wij ons aan de in het presidium gemaakte afspraak houden. De heer Janssen Steenberg: Ik ben van mening dat het reglement van orde leidend is en dat alle partijen het recht hebben staande een vergadering een motie of amendement in te dienen. Ik verzoek het CDA dan ook de motie in te dienen, en dat geldt later ook voor de PvdA. De voorzitter: U zegt precies hetzelfde als wat ik heb gezegd. Volgens het reglement van orde kan iedereen op elk moment een motie indienen. In het presidium hebben wij echter gezamenlijk afgesproken dat moties alleen in behandeling kunnen worden genomen als ze 24 uur van tevoren kenbaar zijn gemaakt. Waarom zouden we daar nu van afwijken, terwijl wij ons daaraan in andere gevallen wel hebben gehouden? Als technisch voorzitter kan ik daarom niet op uw verzoek ingaan, met alle respect voor uw mening. De heer Van Walsum: Mijnheer de voorzitter. De overname van Essent door RWE houdt de gemoederen flink bezig. In allerlei publicaties kunnen we daarvan kennis nemen en nu het in Brabant zo spannend is geworden, blijven daarover publicaties verschijnen. Er is ook nogal wat aan de hand, zowel inhoudelijk als principieel. De overname van Essent is een vervolgstap en geeft inhoud aan de marktwerking voor energie. Het is landelijk en zelfs Europees beleid. De PvdA heeft er altijd huiverig tegenover gestaan. Energie is voor de burgers en de bedrijven heel belangrijk, moet voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn en op een verantwoorde en duurzame manier geproduceerd worden. De PvdA staat huiverig ten opzichte van de marktwerking en vraagt zich wederom af of energie niet volledig een overheidszaak dient te zijn. Vanavond staat dat echter niet ter discussie. Wij kunnen ons nu slechts uitspreken over de verkoop van een beperkt belang dat Roermond in Essent heeft, dat echter wel 13 miljoen waard is. Met onze beperkte positie van 0,16% van de aandelen kunnen wij helemaal niets afdwingen, en dat is jammer. Wij zijn geheel afhankelijk van wat anderen besluiten, met name van het besluit van de provincie Brabant. Los van ons belang kunnen wij hierover natuurlijk wel een standpunt innemen. Bij de overname door RWE zijn veel kanttekeningen te plaatsen en vragen te stellen. Is RWE wel de juiste partij? Op dit moment is RWE geen schone producent. Ze gebruikt veel bruinkool voor haar energieproductie en de duurzame productie is sterk achter gebleven. Ondanks het charme-offensief dat zij op dit moment voert, is dit nadrukkelijk het kenmerk van RWE. Is er überhaupt wel reden om Essent te verkopen? Essent kan best zelfstandig blijven, zeggen een aantal gerenommeerde partijen. Is het wel nodig? Wij raken grip en zeggen-

17 111 schap kwijt op energie en de energiemarkt, die zo belangrijk is voor de samenleving. Een prijsverhoging treft direct de burger. Is verkoop daarom wel in het belang van de burger?, kun je je afvragen. Hoe zal het met de werkgelegenheid gaan in Nederland? Het nieuwe bedrijf wordt bestuurd vanuit het buitenland. Welke gevolgen heeft dat voor de Roermondse samenleving? Wij hebben hier een flink kantoor staan en in Duitsland zou wel eens besloten kunnen worden dat kantoor te sluiten, omdat men dat gemakkelijk vanuit Duitsland kan regelen. Bij verkoop verbetert dat moeten we wel erkennen de vermogenspositie van de gemeente, maar hoe zal de landelijke politiek daarop reageren? Mogelijk zullen we daarvoor straks worden gestraft, omdat we een kapitaalkrachtige gemeente zijn geworden waarmee rekening zal worden gehouden. De antwoorden op de vragen zijn vaak geen feiten, maar meningen. Het is maar net wat je gelooft, of wat je nastreeft. De meningen lopen ook ver uiteen. Het enige positieve dat we met een verkoop bereiken is dat we een flink bedrag voor onze aandelen kunnen ontvangen. Om puur inhoudelijke redenen is de PvdA-fractie er geen voorstander van om de Essentaandelen te verkopen. Vanwege het beperkte belang dat Roermond heeft, maakt het echter helaas niet zoveel uit wat wij van deze zaak vinden. De PvdA-fractie kan dan ook meegaan in het standpunt van het college. Indien RWE meer dan 80% van de aandelen kan aankopen, moeten wij onze aandelen ook maar verkopen, met de opmerking echter dat RWE nadrukkelijk gestimuleerd zal moeten worden om duurzaam te gaan produceren. Het is misschien een lastige oproep, omdat RWE enorm structureel geïnvesteerd heeft in bruinkoolwinning en daarmee nog jaren zal doorgaan, maar het is minstens een piketpaaltje dat we zouden kunnen slaan. Natuurlijk kunnen we bij onze principes blijven en tegen de verkoop stemmen omdat RWE niet de gewenste overnamepartij is, maar dan lopen we een enorme kans dat het vermogen dat we nu in handen hebben min of meer volledig verschrompelt en dat is niet in het belang van de Roermondenaren. Eén vraag hebben wij nog te stellen over punt 4 van het collegebesluit. Daarin is wat vaag geformuleerd wat met de investering gedaan zal worden en daarop wil ik graag een nadere toelichting hebben. De heer Daamen: Mijnheer de voorzitter. Tijdens de ingelaste vergadering van de commissie AZ heeft Demokraten Swalmen geconstateerd dat er veel discussie is over de verkoop van de aandelen van Essent. Verdeeldheid over hoe nu te besluiten heerst naar onze mening bij alle betrokkenen. De argumenten en vragen die voor Demokraten Swalmen zwaar wegen wil ik kort nog eens releveren: de belangen van de burgers, hoe zit het met de beschikbaarheid en de betaalbaarheid van de stroom, de werkgelegenheid, hoe is het gesteld met de duurzaamheid van de energie, hoe wordt door RWE omgegaan met de afbouw van de winning van bruinkool en de daardoor al ontstane problemen met het grondwaterpeil in Limburg, c.q. Meinweg? Anderzijds moeten we ons realiseren dat de gemeente slechts beschikt over een zeer gering aantal aandelen als voetnoot plaats ik hierbij dat dit nog bruidsschatten zijn van de voormalige gemeenten Herten en Swalmen, zodat onze invloed feitelijk nihil is. De vraag die wij ons moeten stellen wordt

18 112 daardoor anders. Als de grootaandeelhouders niet verkopen, is de discussie overbodig en zullen we, om op de markt te kunnen blijven spelen, waarschijnlijk moeten proberen andere zaken met elkaar te regelen; Nuon en Eneco zijn in dit verband al genoemd. Wordt door de grootaandeelhouders wél verkocht, dan is de vraag wat wij doen met onze aandelen. Wij staan dan duidelijk voor een dilemma. Redeneren we principieel, dan verkopen we niet, redeneren we pragmatisch, dan kunnen we ons alsnog aansluiten bij de andere verkopers en proberen een zo groot mogelijk rendement uit de aandelen te halen. Blij zijn wij met het collegebesluit onder punt 1, volgens hetwelk in principe niet tot verkoop zal worden overgegaan. Als de grootaandeelhouders echter verkopen, sluiten wij ons om pragmatische redenen aan bij het gestelde onder punt 2. Tevens ondersteunen wij dan van harte de versnelde afbouw van de bruinkoolwinning, als geformuleerd onder punt 3. Naar aanleiding van punt 4 is bij ons dezelfde vraag gerezen als inmiddels al door enkele andere fracties naar voren is gebracht. Wordt de bestemming van de opbrengst in overleg met de raad bepaald, of is dat alleen aan het college? De heer Van Beers: Mijnheer de voorzitter. Sinds werd aangekondigd dat Essent op zoek was naar een partner, primair binnen Nederland het is met name geprobeerd met Nuon, heeft daarover heel wat discussie plaatsgevonden. Laat ik voorop stellen dat ik het nog steeds bijzonder spijtig vind dat de twee energiegiganten in Nederland elkaar niet hebben weten te vinden. Dat was ook de algemene teneur in de aandeelhoudersvergadering. We hebben nog met de gedachte gespeeld om te proberen ergens wat zwartepieten neer te leggen, maar uiteindelijk hebben we toch maar besloten dat niet te doen. Jammer is het echter wel, want één sterke mondiale speler, gebaseerd op een samengaan van Nederlandse energiebedrijven, zou voortreffelijk zijn geweest. Dat is echter niet gelukt. Vervolgens is Essent de wereld staat immers niet stil net als Nuon uitgekomen bij buitenlandse maatschappijen. Terecht is vanuit de raad opgemerkt dat wij hier te maken hebben met een buitengewoon complexe materie en een zwaarwegende politieke discussie, omdat hiermee allerlei facetten precies in het hart worden getroffen: milieuzaken, zaken van werkgelegenheid, energiebeheer, koopmanschap, consumentenbelangen, mondialiteit, enz. Al die zaken komen plotseling heel dicht bij elkaar en het is logisch dat in een politieke afweging het één wat zwaarder kan worden gewogen dan het ander. Aanvankelijk heb ik mij er nogal over verbaasd dat het overal doodstil bleef, maar inmiddels zijn zowel op lokaal, regionaal als landelijk niveau heel wat spelers zich aan het warm lopen om zich op de een of andere manier uit te spreken over, of te bemoeien met en dat bedoel ik in positieve zin de hele gang van zaken. Het heeft ook al resultaat gehad, want het heeft inmiddels geleid tot een zogenaamd duurzaamheidscontract. Ik ben er heilig van overtuigd dat dat er niet was geweest als er geen politieke discussie had plaatsgevonden. Politiek leidt dus wel degelijk tot iets. Of dat zwaarwegend genoeg zal zijn of niet, is afhankelijk van uw politieke opstelling. Mijn opvatting ter zake heb ik nooit onder stoelen of banken gestoken. In de discussies heb ik mij laten leiden door de overweging dat het ijzer moet worden gesmeed als het heet is. Ook uit de adviezen van financieel deskundigen is gebleken dat de opbrengst op

19 113 dit moment zodanig hoog is dat zich maar één keer de kans voordoet om er ja tegen te zeggen en dat het anders toch op een andere manier zal worden geregeld. Steeds heb ik er ook naar gestreefd een soort compensatie te zoeken voor het zogenaamde verlies aan dividend wanneer de aandelen vervreemd zouden zijn. Verder is naar mijn mening het belang van de consument gediend bij daadkrachtige spelers op Europees niveau. Die drijfveren hebben mij er persoonlijk toe doen besluiten hierop positief te reageren. De heer Coenen: U hebt het steeds over uw persoonlijke overwegingen. Spreekt u dan ook namens het college, of niet? De heer Van Beers: Een goeie vraag, waar ik juist aan toe wilde komen. Door de hele discussie heen is mijn uitgangspunt geweest te proberen daarmee zo ver mogelijk te geraken, maar ik heb ook te maken met een raad en met een college, dat uitdrukkelijk ruimte laat aan de raad. Het college heeft een eigenstandige verantwoordelijkheid in deze, maar heeft er in het kader van de voorhangprocedure heel uitdrukkelijk voor gekozen de opvatting van de raad te horen en daarmee ook iets te doen. Als onderdeel van het college vind ik dat een juiste opstelling en ik zal mijn privé-opstelling dan ook ondergeschikt maken aan die van het college, die door het college weer wordt gebaseerd op de beraadslagingen die vandaag worden gevoerd. De heer Puper heeft geïnformeerd naar de gang van zaken bij de VEGAL. In de VEGAL is altijd helder en duidelijk geweest dat de aandeelhouder beslist. De VEGAL is niet meer dan een adviesorgaan voor de aandeelhouders, met name de aandeelhouders die bijeen zijn op het niveau van de provincie Limburg. Al die kleine aandeelhoudertjes bij elkaar bezitten ongeveer 9,73% van de aandelen, zeg afgerond 10%. In de aandeelhoudersvergadering kunnen niet al die kleine jongetjes of meisjes het woord voeren, vandaar dat de VEGAL hun belangen behartigt. De VEGAL kan echter niet op de stoel gaan zitten van die aandeelhouders. De gemeenten, in dit geval de colleges van burgemeester en wethouders van de diverse gemeenten, bepalen uiteindelijk de besluitvorming. Als ons college morgen een besluit neemt, onder andere gebaseerd op de sondering die nu plaatsvindt, zal de VEGAL ook meteen worden bericht hoe de opstelling is van de aandeelhouder Roermond. Als u het lijstje van de VEGAL bekijkt, zult u zien dat daarin alle gemeenten zijn opgesomd, behalve Roermond, Maasbree en Leudal, die op dat moment nog geen besluit hadden genomen. Inmiddels heeft Leudal dat wel gedaan, zodat er twee gemeenten resteren die nog een besluit moeten nemen en daarvan kennis moeten geven aan de VEGAL. De VEGAL zal daarvoor respect moeten hebben. Steeds is haar gezegd dat onze raad zich hierover pas op 14 mei zou uitspreken. Het is dus op z n minst voorbarig geweest te suggereren dat de hele VEGAL al akkoord zou zijn gegaan, nog los van het feit dat de VEGAL als aandeelhouder niet bestaat. Het college heeft goede nota genomen van de beraadslagingen in de commissie voor algemene zaken en is niet voor niets met het voorstel gekomen om principieel nee te zeggen, maar tegelijk ook een pragmatische overweging te laten gelden. Als op een gegeven ogenblik zou blijken dat meer dan 95% te halen is, moeten we geen spelbreker willen zijn, want dan zouden we in eigen vlees snijden. Ik heb er kennis van genomen dat sommigen om principiële redenen nee willen blijven zeggen, maar ik pleit er toch

20 114 voor gevolg te geven aan het besluit dat thans voorligt en een positieve opstelling te kiezen op het moment dat we boven 80% zouden uitkomen. Of dat haalbaar is, heeft niet alleen met de provincie Brabant te maken, want er zijn inmiddels ook grotere aandeelhouders die al nee hebben gezegd. We zullen dus nog moeten afwachten of het 80% of meer zal worden. Op dit moment is dat echter niet opportuun. Punt 4 van het voorstel is op dit moment natuurlijk niet aan de orde. Pas op het moment dat daadwerkelijk wordt overgegaan tot vervreemding van de aandelen tegen de dan geldende waarde komt dat onderdeel aan de orde. De raad kan er zeker van zijn dat de wethouder voor financiën dat niet in zijn eentje zal bekokstoven, of dat hierover alleen in het college een besluit zal worden genomen. Met de raad, die ook het budgetrecht heeft, zal wel degelijk gediscussieerd worden over de vraag in hoeverre hieraan handen en voeten kan worden gegeven. Samenvattend meen ik te kunnen concluderen dat de raad een helder en duidelijk voorstel is voorgelegd, waarmee te leven valt, maar dat nog naar links of naar rechts kan uitwijken op basis van de realiteit die misschien morgen of overmorgen op andere plaatsen bevochten wordt. De voorzitter: Dames en heren. Ik heb behoefte aan een korte schorsing. Ik neem aan dat u weet waarom en stel voor dat nu te doen. De vergadering is geschorst (19.17 uur). Schorsing De voorzitter: Ik heropen de vergadering (19.21 uur). Deze tweede termijn zal ik beginnen met het voorlezen van de motie van het CDA: Motie nr. 09M07 De raad van de gemeente Roermond, in vergadering bijeen op donderdag 14 mei 2009; gezien het voorstel van college van burgemeester en wethouders van 12 mei 2009 inzake Toekomststrategie Essent raadsvoorstelnummer 2009/046/1; van mening zijnde dat: 1. het wenselijk is dat de energievoorziening van Nederlandse huishoudens door een Nederlands bedrijf geschiedt; 2. de overheid een taak heeft bij het garanderen van de leveringszekerheid van elektriciteit en gas voor haar burgers; 3. de overheid directe invloed moet kunnen blijven uitoefenen op het beleid van de energiemaatschappij; 4. de wijze waarop door de voorgenomen koper RWE energie wordt opgewekt milieuonvriendelijk is; 5. salarissen die worden betaald aan de directie van RWE in Nederland maatschappelijk niet aanvaardbaar zijn; 6. het noodzakelijk is dat binnen de energiemarkt wordt gekomen tot schaalvergroting; verzoekt het college van burgemeester en wethouders alvorens zij overgaat tot het uitvoeren van de in het voorstel genoemde strategie:

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 16 JANUARI 2007

INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 16 JANUARI 2007 INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 16 JANUARI 2007 1. Opening.... 30 2. Vaststellen van de agenda... 30 3. Voorstel van de vertrouwenscommissie inzake: 1. profielschets burgemeester; 2. verordening op

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT VAN ORDE 2 HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN... 2 artikel 1: Toepassing van dit reglement 2 artikel 2: Definitiebepalingen 2 artikel 3: Handhaving van de orde 2 artikel 4: Amendementen

Nadere informatie

Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017

Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017 Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017 Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria o Termijn inbreng o Termijn antwoord o stemmingen Aan de

Nadere informatie

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders en de griffier Datum : 26 januari 2015 Onderwerp : memorie van antwoord bij Nota geheimhouding,

Nadere informatie

INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 10 JUNI 2010

INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 10 JUNI 2010 INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 10 JUNI 2010 1. Opening... 102 2. Vaststelling van de agenda.... 102 3. Notulen van de raadsvergadering van 22 april 2010... 102 4. Ingekomen stukken.... 102 5. Wijziging

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college Artikel 1 Verdeling werkzaamheden en onderlinge vervanging 1. Het college regelt de verdeling van zijn werkzaamheden. 2.

Nadere informatie

Provinciale Staten van Flevoland Statenvergadering d.cj^i Conform besloten «nei

Provinciale Staten van Flevoland Statenvergadering d.cj^i Conform besloten «nei PROVINCIE FLEVOLAND Provinciale Staten van Flevoland Statenvergadering d.cj^i Conform besloten «nei statenvoorstel Aan Provinciale Staten statenvergadering 11 mei 2009 Ondenwerp Verkoop aandelen Essent.

Nadere informatie

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen. Tweede Kamer, 54e vergadering, Donderdag 14 februari 2008 Algemeen Concurrentievermogen Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Nadere informatie

Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet.

Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet. Hieronder het antwoord van de staatssecretaris van BZK op vragen uit de Kamer over de voorgestelde verlenging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand. Van deze tekst zijn twee versies in omloop geweest

Nadere informatie

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld. Begrippenlijst gemeenteraad Absolute meerderheid Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen vóór is. Agenda Programma van de vergadering,

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Welkom. bij de. gemeenteraad

Welkom. bij de. gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De raad neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente. Of het nu gaat om toeristenbelasting

Nadere informatie

INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 19 APRIL 2007

INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 19 APRIL 2007 INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 19 APRIL 2007 1. Opening.... 108 2. Vaststellen van de agenda... 108 3. Notulen van de openbare raadsvergadering van 15 maart 2007... 108 4. Overzicht van brieven gericht

Nadere informatie

INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 24 SEPTEMBER 2009

INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 24 SEPTEMBER 2009 INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 24 SEPTEMBER 2009 1. Opening.... 240 2. Vaststellen van de agenda... 240 2a Motie van treurnis VVD-fractie / verklaring burgemeester inzake veiligheid.... 241 3. Notulen

Nadere informatie

RAAD 6 FEBRUARI 2003 Reg.nr. Raad 2003/012. Aan de raad van de gemeente Alblasserdam. Alblasserdam, 21 januari 2003

RAAD 6 FEBRUARI 2003 Reg.nr. Raad 2003/012. Aan de raad van de gemeente Alblasserdam. Alblasserdam, 21 januari 2003 RAAD 6 FEBRUARI 2003 Reg.nr. Raad 2003/012 Onderwerp: Vaststelling APV, inclusief handhavingsbeleid en samenlevingsregels Aan de raad van de gemeente Alblasserdam Alblasserdam, 21 januari 2003 Geachte

Nadere informatie

INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 31 MEI 2007

INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 31 MEI 2007 INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 31 MEI 2007 1. Opening.... 132 2. Vaststellen van de agenda... 133 3. Notulen van de openbare raadsvergadering van 19 april 2007.... 134 4. Overzicht van brieven gericht

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad 1 gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer O4.RZOP8.OOZ Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad Samenvatting Door GroenLinks is in een motie aan de deelnemers van de debattraining

Nadere informatie

INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 14 FEBRUARI 2008

INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 14 FEBRUARI 2008 INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 14 FEBRUARI 2008 1. Opening....... 2 2. Vaststellen van de agenda...... 2 3. Notulen van de openbare raadsvergaderingen van 8 november 2007 en 19 december 2007.......

Nadere informatie

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater)

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) 18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) Bijdrage 1 e termijn Voorzitter, Hoe staat de DOP tegenover het project dierenpark / centrum / theater? Wij zouden er

Nadere informatie

INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 15 MEI 2008

INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 15 MEI 2008 INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 15 MEI 2008 1. Opening....126 2. Vaststellen van de agenda...126 3. Notulen van de openbare raadsvergadering van 3 april 2008....126 4. Overzicht van brieven gericht

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 Aan deze openbare besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van het door provinciale staten vastgestelde verslag bevat de formele besluitvorming

Nadere informatie

2. Motivering Problematiek geschetst: - De zandput aan de Beelaertsweg is geen eigendom van de gemeente, maar van Beheersmaatschappij Jac. Caron BV.

2. Motivering Problematiek geschetst: - De zandput aan de Beelaertsweg is geen eigendom van de gemeente, maar van Beheersmaatschappij Jac. Caron BV. Raadsvoorstel Aan : Raad van Geertruidenberg Raadsvergadering : * Agendanummer : * Datum collegebesluit : 3 december 2013 Onderwerp : Wijziging artikelen 2:57 en 2:58 van de APV naar aanleiding van hondenoverlast

Nadere informatie

Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen

Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen De raden van de gemeenten De Marne, Eemsmond en Winsum, ieder voor zover zij voor de eigen gemeente bevoegd zijn; overwegende dat coördinatie

Nadere informatie

Nummer : 2009/64 Datum : 1 oktober 2009 : Convenant Veiligheidsregio Zeeland en vorming één Brandweer Zeeland

Nummer : 2009/64 Datum : 1 oktober 2009 : Convenant Veiligheidsregio Zeeland en vorming één Brandweer Zeeland Voorbereidende raadsvergadering: 20 oktober 2009 Besluitvormende raadsvergadering: 10 november 2009 Portefeuillehouder: S.W.G.M. Kramer AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2009/64 Datum : 1 oktober 2009 Onderwerp

Nadere informatie

HONDENBELEID BRIELLE

HONDENBELEID BRIELLE HONDENBELEID BRIELLE April 2005 Inhoudsopgave Inleiding Doelstelling Wettelijke instrumentarium Mogelijkheden Kosten, baten, dekking Overwegingen Voorstel Tijdsplanning 2 Inleiding De overlast van honden,

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 08.0124 Rv. nr.: 08.0124 B&W-besluit d.d.: 16-12-2008 B&W-besluit nr.: 08.1232 Naam programma +onderdeel: Omgevingskwaliteit. Onderwerp: Wijziging van de APV op een tweetal punten (opruimplicht

Nadere informatie

Samengevat is er geen concrete aanleiding om vuurwerkvrije zones aan te wijzen.

Samengevat is er geen concrete aanleiding om vuurwerkvrije zones aan te wijzen. Zaaknummer 00484357 Onderwerp vuurwerkvrije zones en regels carbidschieten 2016 Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Op 22 december 2015 besloot de raad geen regels over carbidschieten in de Algemene

Nadere informatie

INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 3 APRIL 2008

INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 3 APRIL 2008 INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 3 APRIL 2008 1. Opening.... 60 2. Vaststellen van de agenda... 60 3. Notulen van de openbare raadsvergadering van 14 februari 2008.... 60 4. Overzicht van brieven gericht

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college Het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp; gelet op artikel 52 e.v. van de Gemeentewet ; besluit vast te stellen het: Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van

Nadere informatie

Laat ik voorop stellen dat ook de SP van mening dat er iets moet gebeuren aan het centrum van Kerkrade.

Laat ik voorop stellen dat ook de SP van mening dat er iets moet gebeuren aan het centrum van Kerkrade. Onderwerp: financiële kaders Centrumplan Bijdrage aan het debat van SP Fractievoorzitter Marianne Laumann in eerste termijn. Kerkrade-centrum staat aan de vooravond van de grootste herstructurering in

Nadere informatie

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum 8 juni 2017 vergadering Aanwezig: Ing R.M.M.J. Duijm, mw. K. 't Hart-Tekamp, ing. P. Kraamer, drs. C.W.G.J. van Leeuwen, A.K. Quist, ing. C. Verloop,

Nadere informatie

INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 8 FEBRUARI 2007

INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 8 FEBRUARI 2007 INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 8 FEBRUARI 2007 1. Opening.... 42 2. Vaststellen van de agenda... 42 3. Notulen van de openbare raadsvergaderingen van 14 december 2006 en 2 januari 2007... 42 4. Voorstel

Nadere informatie

HET WAALWIJKS VERGADERMODEL

HET WAALWIJKS VERGADERMODEL De Raad Gemeente Waalwijk PRAAT MET DE RAAD HET WAALWIJKS VERGADERMODEL Het Waalwijks vergadermodel 1 Het vergadermodel in het kort Om alle inwoners van de gemeente Waalwijk goed te kunnen vertegenwoordigen,

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst.

Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst. Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst. Burgemeester en wethouders van Voorst; overwegende dat als gevolg van het in werking treden van de Wet dualisering gemeentebestuur

Nadere informatie

BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college.

BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere gelet op artikel 52 van de Gemeentewet BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

Uitgave-datum: extern = wijziging c.q. aanvulling Naam raadslid Voorl. Tav Adres Postcode Plaats Partij Telno privé gsm Peters Waajen-Crins

Uitgave-datum: extern = wijziging c.q. aanvulling Naam raadslid Voorl. Tav Adres Postcode Plaats Partij Telno privé gsm  Peters Waajen-Crins Uitgave-datum: 1 november 2012 extern = wijziging c.q. aanvulling Naam raadslid Voorl. Tav Adres Postcode Plaats Partij Telno privé gsm e-mail Achten H.J.M. heer Broekveeweg 8 6049 CK Herten VVD 319855

Nadere informatie

V e rg ad e ri ng v an h et colleg e v an burgemeest e r en w ethouders v an de g em e ent e K a ag en

V e rg ad e ri ng v an h et colleg e v an burgemeest e r en w ethouders v an de g em e ent e K a ag en V e rg ad e ri ng v an h et colleg e v an burgemeest e r en w ethouders v an de g em e ent e K a ag en Braass e m gehouden op: 13 januari 2009, om 9.30 uur in het Gemeentehuis te Kaag en Braassem Aanwezig:

Nadere informatie

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004 CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT Datum vergadering : 10 juni 2004 Tijdstip : 19.00 uur Aanwezig voorzitter : mevr. J.A. Ie/de heer J.M. Janssen notulist : mevr. W. van de Laar leden : de heer

Nadere informatie

INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 18 SEPTEMBER 2008

INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 18 SEPTEMBER 2008 INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 18 SEPTEMBER 2008 1. Opening.... 238 2. Beëdigen nieuwe raadsleden... 238 3. Vaststellen van de agenda... 239 4. Notulen van de openbare raadsvergadering van 3 juli 2008....

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door J.Verheugt Telefoon (040) 238 2103 Verzenddatum 27 februari 2013 Verslag commissie Maatschappij en Cultuur (cie MC) Betreft

Nadere informatie

INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 15 MAART 2007

INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 15 MAART 2007 INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 15 MAART 2007 1. Opening.... 74 2. Vaststellen van de agenda... 75 3. Notulen van de openbare raadsvergaderingen van 16 januari en 8 februari 2007... 76 4. Voorstel van

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 13 SEPTEMBER 2007

INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 13 SEPTEMBER 2007 INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 13 SEPTEMBER 2007 1. Opening.... 314 2. Vaststellen van de agenda... 314 3. Notulen van de openbare raadsvergadering van 28 juni 2007.... 314 4. Overzicht van brieven

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2017. De heer G. Polinder, raadslid namens de SGP-fractie, is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Notitie raadsvragen in soorten en maten

Notitie raadsvragen in soorten en maten Notitie raadsvragen in soorten en maten Aanleiding Het komt regelmatig voor dat raadsleden een vraag willen stellen aan het college. Over een voorstel dat het college aan de raad doet. Over een artikel

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

Betreft 1. Nieuw beleid inzake overlast Honden(poep). 2. Kredietbesluit.

Betreft 1. Nieuw beleid inzake overlast Honden(poep). 2. Kredietbesluit. Stein 7 december 2004 Gemeenteblad Afdeling A 2005, no. 6 Agendapunt 8 Bijlagen 2 Aan De Raad Betreft 1. Nieuw beleid inzake overlast Honden(poep). 2. Kredietbesluit. Inleiding Uit vele reacties, waaronder

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Nanuru, MH (Anna) Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Hans Ganzeboom [hejganzeboom@gmail.com] vrijdag 29 januari 2016 10:00 Statengriffie commissie verkeer en vervoer op 3 februari 2016 MKBA-briefPS290116.docx;

Nadere informatie

Gemeente Oirschot. Agenda Gemeenteraad 1 / 7. Besluitvormende raadsvergadering Let op! Concept-agenda tbv Presidium

Gemeente Oirschot. Agenda Gemeenteraad 1 / 7. Besluitvormende raadsvergadering Let op! Concept-agenda tbv Presidium Agenda Gemeenteraad Besluitvormende raadsvergadering Let op! Concept-agenda tbv Presidium Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 29 november 2016 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud

Nadere informatie

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal Vergadering Presidium Datum vergadering Aanvang Contactpersoon 21 mei 2013 20.00 uur B.J. Schouten Plaats vergadering Doorkiesnummer Raadzaal 5229499 Verslag Zeewolde Agendapunt Onderwerp 1. Opening 2

Nadere informatie

2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 2 juni 2016 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming Beleidsvorming in de gemeente volgt redelijk vaste stappen. In dit document leest u welke stappen dat zijn. Daardoor kunt u op tijd bij

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB (0162)

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB (0162) Aan de fracties van VVD en PvdA de heer A.J.H. Wijers, mevrouw C.P.W. Bode-Zopfi Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB d.bosmans@oosterhout.nl (0162) 48 91 03 Onderwerp Vragen ex art.

Nadere informatie

2. Instrumentenoverzicht Gemeenteraad Utrecht

2. Instrumentenoverzicht Gemeenteraad Utrecht 2. Instrumentenoverzicht Gemeenteraad Utrecht Instrument Wat wil ik? Welke procedure? AMBTELIJKE BIJSTAND Verordening op de ambtelijke bijstand Gemeenteblad van Utrecht 2009, nr. 45 AMENDEMENT Artikel

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN HELMOND

GEMEENTERAAD VAN HELMOND GEMEENTERAAD VAN HELMOND 10 10e vergadering: 3 oktober 2006. Agenda voor de raad van de gemeente Helmond Ik heb de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van een vergadering van de gemeenteraad op dinsdag

Nadere informatie

Startnotitie. Procedure vervreemding aandelen Essent. 1 Context

Startnotitie. Procedure vervreemding aandelen Essent. 1 Context Startnotitie 1 Context Op 1 juli 2008 is het groepsverbod uit de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in werking getreden. Als gevolg daarvan dient het beheer en eigendom van energienetwerken en de productie

Nadere informatie

Raad V200701046 versie 3 december 2007. Verordening functioneringsgesprekken burgemeester

Raad V200701046 versie 3 december 2007. Verordening functioneringsgesprekken burgemeester Raadsvoorstel Inleiding:In 2006 is met de fractievoorzitters de afspraak gemaakt dat er in de loop van 2007 een functioneringsgesprek zou worden gehouden met de burgemeester. In het kader van de voorbereiding

Nadere informatie

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. algemeen bestuur : het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân b. dagelijks

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelVaststellen Verordening raadscommissie herbenoeming burgemeester

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelVaststellen Verordening raadscommissie herbenoeming burgemeester gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5322 Inboeknummer Dossiernummer RaadsvoorstelVaststellen Verordening raadscommissie herbenoeming burgemeester Inleiding Op 7 april 2008 is de heer Van Gijzel benoemd als

Nadere informatie

Reactie op internetconsultatie: Wijziging Arbobesluit i.v.m. het stellen van regels aan de raadpleging van een andere bedrijfsarts (second opinion)

Reactie op internetconsultatie: Wijziging Arbobesluit i.v.m. het stellen van regels aan de raadpleging van een andere bedrijfsarts (second opinion) Datum 19 december 2016 Aan De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.k.n. Van Coen van der Veer, lid Dagelijks Bestuur FNV Contact: Rik van Steenbergen (rik.vansteenbergen@fnv.nl) Onderwerp Reactie

Nadere informatie

De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5).

De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5). Vergadering Gemeenteraad 24-05-2007 Plaats: Raadshuis van Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5, Schaijk Tijd: 18:30 Voorzitter: De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk

Nadere informatie

Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland 2015

Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland 2015 RAADSVOORSTEL Datum: 2 december 2014 Nummer: Onderwerp: Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming 2015 Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland

Nadere informatie

GEWIJZIGD. A. In artikel 13, tweede lid wordt gewijzigd zodat het komt te luiden als volgt:

GEWIJZIGD. A. In artikel 13, tweede lid wordt gewijzigd zodat het komt te luiden als volgt: Voordracht aan Provinciale Staten GEWIJZIGD van Presidium Vergadering December 2014 Nummer 6740 Onderwerp Wijziging Reglement van orde voor de vergaderingen van Provinciale Staten, e.a. 1 Ontwerpbesluit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 681 Verlenging van de zittingsduur van gemeenteraden in gemeenten waarvoor met ingang van 1 januari 2015 een wijziging van de gemeentelijke

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 18 september 2014 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

De voorzitter: Een hartelijk woord van welkom aan de minister. Er zijn vijf deelnemers aan dit debat, van wie er twee gaan spreken.

De voorzitter: Een hartelijk woord van welkom aan de minister. Er zijn vijf deelnemers aan dit debat, van wie er twee gaan spreken. Bedrijfslevenbeleid Aan de orde is het VAO Bedrijfslevenbeleid (AO d.d. 19/11). Een hartelijk woord van welkom aan de minister. Er zijn vijf deelnemers aan dit debat, van wie er twee gaan spreken. Mevrouw

Nadere informatie

23. Instemmen met de Agenda Duurzaamheid

23. Instemmen met de Agenda Duurzaamheid Gemeenteraad 11 februari 2015 23. Instemmen met de Agenda Duurzaamheid Voorzitter, Daar is ze dan, de langverwachte Agenda Duurzaamheid. Het CDA is enthousiast omdat we een aparte wethouder Duurzaamheid

Nadere informatie

Ad Jongenelen, Carola van t Schip en Frank Reiber

Ad Jongenelen, Carola van t Schip en Frank Reiber Spelregels Jongerengemeenteraad 19 februari 2015 Er zijn 2 onderwerpen (agendapunten): - Veiligheid - Openings- en sluitingstijden van de horeca Regels van de vergadering - Ieder onderwerp/ agendapunt

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 28 september Evaluatie hondenbeleid en voorstel nieuw hondenbeleid

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 28 september Evaluatie hondenbeleid en voorstel nieuw hondenbeleid Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4 Evaluatie hondenbeleid en voorstel nieuw hondenbeleid Voorstel: 1. Kennisnemen van de evaluatie hondenbeleid. 2. Het nieuwe modernere hondenbeleid vaststellen. 3. Het nieuwe

Nadere informatie

Motie A, B en C over: - intrekking motie 8 december 2015 (motie A); - motie afkeuring gang van zaken bij wijzigingspogingen vijf Westlandse

Motie A, B en C over: - intrekking motie 8 december 2015 (motie A); - motie afkeuring gang van zaken bij wijzigingspogingen vijf Westlandse Motie A, B en C over: - intrekking motie 8 december 2015 (motie A); - motie afkeuring gang van zaken bij wijzigingspogingen vijf Westlandse verordeningen en opzegging vertrouwen presidiumvoorzitter (motie

Nadere informatie

Voorstel tot invoering van een nieuw instrument van de raad tijdens raadsvergaderingen.

Voorstel tot invoering van een nieuw instrument van de raad tijdens raadsvergaderingen. ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 18 juni 2009 1 OPSTELLER VOORSTEL: Griffier AFDELING: Griffie PORTEFEUILLEHOUDER: N.v.t. Agendapunt: No. /'05 Dokkum, 19 mei 2009. Onderwerp: Spoeddebat.

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere BESLUIT:

GEMEENTEBLAD. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere BESLUIT: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere gelet op artikel 52 van de Gemeentewet BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: BECJDL06. Verkoop aandelen Intergas

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: BECJDL06. Verkoop aandelen Intergas Collegevoorstel Inleiding De directie van Intergas heeft na intensieve onderhandelingen overeenstemming bereikt met Enexis over een bod van in totaal 200 miljoen op alle aandelen van Intergas. Omdat de

Nadere informatie

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017 BESLUITENLIJST Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017 U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de provincie

Nadere informatie

constaterende dat de Wet passend onderwijs scholen per 1 augustus 2014 een zorgplicht voor elke leerling oplegt;

constaterende dat de Wet passend onderwijs scholen per 1 augustus 2014 een zorgplicht voor elke leerling oplegt; Passend onderwijs Aan de orde is het VAO Passend onderwijs (AO d.d. 18/12). Ik heet de staatssecretaris van harte welkom. Voorzitter. Wij hebben een interessante gedachtewisseling gehad in het algemeen

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DRIMMELEN VAN 28 NOVEMBER 2003

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DRIMMELEN VAN 28 NOVEMBER 2003 1 NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DRIMMELEN VAN 28 NOVEMBER 2003 Raad: Aanwezig: Namens Combinatie Algemeen Belang : de raadsleden J. Praat; J. Rullens; P. Meeuwissen; C. Vermeulen

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Aanwezig: M. Sahinturk (CDA), A. van Zeeland (CDA), J. Hendriks (CDA), M. Thijssen (CDA), C. Angevaren (VVD), L. van Heeswijk (VVD), R. Gertsen

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 Onderwerp: Voorzitter: Aanwezig zijn de leden: Griffie: Portefeuillehouders: Financieel meerjarenbeleid

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 1110021 Ag. nr : Datum : 22-02-11

Raadsvoorstel Reg. nr : 1110021 Ag. nr : Datum : 22-02-11 Raadsvoorstel Reg. nr : 1110021 Onderwerp Vaststellen Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad. Status Besluitvormend. Voorstel De Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en

Nadere informatie

VERORDENING OP DE AMBTELIJKE BIJSTAND

VERORDENING OP DE AMBTELIJKE BIJSTAND Raadsbesluitno. 2010/043/2 VERORDENING OP DE AMBTELIJKE BIJSTAND DE RAAD DER GEMEENTE ROERMOND, gezien het voorstel van de griffier en de voorzitter van 13 april 2010, raadsvoorstel no. 2010/043/1; gelet

Nadere informatie

GEHEIMHOUDING EN DE GEMEENTERAAD DE REGELS

GEHEIMHOUDING EN DE GEMEENTERAAD DE REGELS GEHEIMHOUDING EN DE GEMEENTERAAD DE REGELS Openbaarheid van vergaderingen 1. Vergaderingen van de raad en commissie zijn openbaar. Ze beginnen altijd in openbaarheid (met uitzondering van de vergadering

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG RAADSVERGADERING 16 november 2010 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Voorzitter Griffier Leden VVD CDA SP GroenLinks PvdA PCG

Nadere informatie

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Portefeuillehouder: de heer T. Waterlander Behandelend ambtenaar: Mevrouw W.J.M.A. Jansen, griffier Onderwerp: Verordening

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

De voorzitter: Ik heet de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom, evenals de mensen op de publieke tribune.

De voorzitter: Ik heet de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom, evenals de mensen op de publieke tribune. Pensioenonderwerpen Aan de orde is het VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 06/11). Ik heet de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom, evenals de mensen op de publieke tribune.

Nadere informatie

Polderen voor beginners

Polderen voor beginners Jongerenkamer Polderen voor beginners Voorwoord De Tweede Kamer is het hart van de Nederlandse democratie. De 150 gekozen Kamerleden gaan met elkaar en de regering in debat over de toekomst van Nederland.

Nadere informatie

de heer P.H. Roos (GroenLinks), de heer F.J.W. Saelman (VVD), de heer H.A. Stuurman (PvdA) de heer P.C. Tange, burgemeester

de heer P.H. Roos (GroenLinks), de heer F.J.W. Saelman (VVD), de heer H.A. Stuurman (PvdA) de heer P.C. Tange, burgemeester Verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Wormerland, gehouden op 3 juli 07 in het gemeentehuis aan de Koetserstraat 3 te Wormer, aanvang 22. uur AANWEZIG de leden: de wethouders: de

Nadere informatie

DELTA NV verkeert in zwaar weer. Voornaamste oorzaak is de lage elektriciteitsprijs en het tollingcontract

DELTA NV verkeert in zwaar weer. Voornaamste oorzaak is de lage elektriciteitsprijs en het tollingcontract Onderwerp: Initiatiefvoorstel Zeeland solidariseert Initiatiefvoorstel met betrekking tot de problematiek van DELTA NV in relatie met de kerncentrale van het lid Temmink (GroenLinks ) Samenvatting DELTA

Nadere informatie

findex VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 12 APRIL 2012

findex VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 12 APRIL 2012 findex VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 12 APRIL 2012 1. Opening, mededelingen voorzitter en trekking stemmingsnummer....98 2. Vaststellen van de agenda...98 3. Notulen van de openbare raadsvergadering van

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Aanbesteding gemeentelijke publicaties en afhandeling motie - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Aanbesteding gemeentelijke publicaties en afhandeling motie - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 31 maart 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00258 Onderwerp: Raadsmededeling over: Aanbesteding gemeentelijke publicaties en afhandeling motie - Besluitvormend Beknopte samenvatting:

Nadere informatie

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis.

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis. Vragen en antwoorden over de ideeënmarkt De raad van Beuningen organiseert deze ideeënmarkt voor het eerst, dus voor alle duidelijkheid hebben we een aantal mogelijke vragen (met antwoorden) voor u op

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 30 juni 2016 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 12 mei 2016, voorgezet

Nadere informatie

www.schuldinfo.nl Pagina 1

www.schuldinfo.nl Pagina 1 Wijziging beslagvrije voet volgens wetsvoorstel wwb Behandeling wetsvoorstel 6 oktober 2011, Tweede kamer ( ) Het hoofdprincipe, die onafhankelijkheid van ouders, vind ik cruciaal. Je ziet dat wat nu gebeurt,

Nadere informatie

2007. Nr. : Dnst. : C& E

2007. Nr. : Dnst. : C& E 2007. Nr. : 07.0152 Dnst. : C& E Definitieve vaststelling van het eindrapport fase 1 Verzelfstandiging Openbaar Onderwijs Gemeente Leiden (aangepast scenario). Leiden, 27 november 2007. Op 4 juli 2006

Nadere informatie