INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 14 MEI 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 14 MEI 2009"

Transcriptie

1 INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 14 MEI Opening Vaststellen van de agenda Notulen van de openbare raadsvergadering van 26 maart Overzicht brieven gericht aan het Presidium, c.q. de gemeenteraad (raadsvoorstel no. 2009/041/1) Mededeling van ingekomen stukken (raadsvoorstel no. 2009/042/1) Hamerstukken 6. Voorstel van het college inzake verordening leerlingenvervoer 2009 gemeente Roermond (raadsvoorstel no. 2009/038/1) Voorstel van het college inzake overschrijding krediet hulpmiddelen Wmo (raadsvoorstel no. 2009/058/1) Voorstel van het college inzake kredietrapportage jaarrekening 2008 (raadsvoorstel no. 2009/055/1) Voorstel van het college inzake inrichting gedeelte Oudeweg als fietsstraat (raadsvoorstel no. 2009/040/1) Voorstel van het college inzake groot onderhoud Maasniel (raadsvoorstel no. 2009/045/1) Voorstel van het college inzake bushalteplan (raadsvoorstel no. 2009/048/1) Voorstel van het college inzake vervanging tankautospuit Roermond 843 (raadsvoorstel no. 2009/052/1) Voorstel van het college inzake een gemeenschappelijke regeling Anti Discriminatievoorziening (raadsvoorstel no. 2009/054/1) Voorstel van de burgemeester en griffier inzake benoeming plv. griffier, secretaris Rekenkamercommissie en commissiegriffiers (raadsvoorstel no. 2009/056/1) Voorstel van het college inzake verkiezingen 2009 (raadsvoorstel no. 2009/047/1) Voorstel van het college inzake geharmoniseerd sportbeleid (raadsvoorstel no. 2009/009/1) Bespreekstukken 17. Voorstel van het college inzake vaststellen Algemene plaatselijke verordening (raadsvoorstel no. 2009/020/1) Voorstel van het college inzake aandelen Essent (raadsvoorstel no. 2009/050/1) Voorstel van het college inzake Kadernota Integratie: Afstanden overbruggen (raadsvoorstel no. 2009/025/1) Voorstel van het college inzake Inburgering (raadsvoorstel no. 2009/049/1) Voorstel van het college inzake visiedocument sociaal-maatschappelijke basisvoorziening (raadsvoorstel no. 2009/002/1) Vragenuur Sluiting

2 2

3 Openbare raadsvergadering, gehouden op 14 mei 2009 DERDE VERGADERING Aanwezig: de heer H.M.J.M. van Beers, burgemeester; de heer J. Vervuurt, griffier; de dames W.H.M.A. van Beers (S.P.), C.A.H.M. Ceulemans (V.V.D.), R. Moussaoui (V.V.D.), H. Pilz-van Elven (D.S.), M.A.J. Smitsmans-Burhenne (GroenLinks) en E.M. Thissen-Heynen (P.v.d.A.) en de heren H.J.M. Achten (V.V.D.), A. Bayrak (P.v.d.A.), J.T.M. Breugelmans (C.D.A.), L.W.M. Coenen (Stadspartij Roermond), L.J.M. Daamen (D.S), F.J. van Dael (C.D.A.), T.A.K.H.G. Dohmen (V.V.D.), L.G.A. Guffens (C.D.A.), P.G.M.A.B. Heijnen (B.B.R.), M.J. Huurdeman (V.V.D.), H.J.A. Jacobs (C.D.A.), T.M.M. Janssen Steenberg (S.P.), D.D.R. Klokgieters (S.P.), E.F.J.M. Lomans (V.V.D.), J.F.H. Lucas (B.B.R.), R. Özdemir (GroenLinks), S. Öztürk (P.v.d.A.), A.C.P. Peters (V.V.D.), J.M. Peters (V.V.D.),J. Puper (V.V.D.), H.H. Ramakers (D.S.), G.J. van Walsum (P.v.d.A.) en M.T.A. Werson (B.B.R.), leden. Tevens aanwezig: de heren H. Boots (B.B.R.), W.A.J. Kemp (C.D.A.), J.F.B. van Rey (V.V.D.), G.H.G.M. Smeets (D.S.), T.J.J.M. Schreurs (V.V.D.) en G. IJff (P.v.d.A.). Afwezig: mevrouw A.H. Tegelbeckers (C.D.A.) en de heer E.K. Ramdani (P.v.d.A.). Secretaris: mevrouw E.J.M. Paulussen, gemeentesecretaris.

4 98 1. Opening. De voorzitter (de heer Van Beers) opent te uur de vergadering en verzoekt een moment stilte om eenieder in de gelegenheid te stellen tot een gebed of overweging. Hierna spreekt hij als volgt: Dames en heren, van harte welkom in deze vergadering, zowel u die in deze zaal bent gezeten als degenen die met ons zijn verbonden via de t.v. Vandaag heet ik heel in het bijzonder welkom de raadsnestor en tweede vice-voorzitter de heer Peter Heijnen, die sinds die hele vervelende augustusmaand van het vorig jaar vervelend voor hem, maar ook voor ons eindelijk weer terug is. De wijze waarop hij zich letterlijk en figuurlijk teruggevochten heeft, dwingt respect af. Ik vind het geweldig, Peter, dat je vandaag weer in ons midden bent en hopelijk nog voor heel lang, want we kunnen niet zonder je, belangrijker nog: we willen niet zonder je. Hartelijk welkom! (Applaus) (Het technisch voorzitterschap wordt overgedragen aan de heer A.C.P. Peters, plaatsvervangend voorzitter.) De voorzitter: Ook namens mij van harte welkom in deze vergadering, dames en heren. Bericht van verhindering is ontvangen van Marianne Tegelbeckers en Khalid Ramdani. De heer Guffens heeft laten weten wat later ter vergadering te zullen komen. Burgemeester Van Beers en wethouder IJff beginnen vannacht aan een reis van enkele dagen naar Turkije. Zij zullen daarom alleen het eerste gedeelte van deze vergadering bijwonen. In het presidium is afgesproken dat geprobeerd zal worden rond de klok van negenen de op hun portefeuilles betrekking hebbende voorstellen af te handelen, zodat zij daarna hun koffers kunnen pakken. Ik heb begrepen dat hun vliegtuig vannacht om twee uur vertrekt De heer Van Beers: Iets later, maar voor ons voelt het aan als twee uur! De voorzitter: Maar u moet ook twee uur van tevoren op het vliegveld zijn. U hebt geluk dat er een andere maatschappij gaat vliegen, een Duitse! Selçik Öztürk gaat ook mee naar Turkije en aangezien vanavond een heel belangrijk agendapunt aan de orde komt dat hij graag wil meemaken, is hij vandaag al een beetje gaan voorslapen; de rest doet hij dan wel in het vliegtuig! Het was zeer de vraag of hij vanavond überhaupt wel aanwezig zou zijn, want hij heeft een zware week achter de rug, maar ik begrijp dat de kleine inmiddels weer hersteld is. Wens je vrouw, en ook de kleine, namens ons sterkte. Het is fijn dat je met een gerust hart een paar dagen naar Turkije kunt, om de uitwisseling vanuit Roermond mede gestalte te geven. Als stemmingsnummer wordt getrokken nr. 27, zodat de heer Daamen in voorkomend geval het eerst aan de beurt van stemmen is. 2. Vaststellen van de agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

5 99 3. Notulen van de openbare raadsvergadering van 26 maart Zonder en beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming worden deze notulen ongewijzigd vastgesteld. 4. Overzicht brieven gericht aan het Presidium, c.q. de gemeenteraad (raadsvoorstel no. 2009/041/1). Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt conform de door het Presidium voorgestelde behandelwijze besloten. 5. Mededeling van ingekomen stukken (raadsvoorstel no. 2009/042/1). Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming worden de ingekomen stukken voor kennisgeving aangenomen. Hamerstukken. 6. Voorstel van het college inzake verordening leerlingenvervoer 2009 gemeente Roermond (raadsvoorstel no. 2009/038/1). 7. Voorstel van het college inzake overschrijding krediet hulpmiddelen Wmo (raadsvoorstel no. 2009/058/1). 8. Voorstel van het college inzake kredietrapportage jaarrekening 2008 (raadsvoorstel no. 2009/055/1). 9. Voorstel van het college inzake inrichting gedeelte Oudeweg als fietsstraat (raadsvoorstel no. 2009/040/1). 10. Voorstel van het college inzake groot onderhoud Maasniel (raadsvoorstel no. 2009/045/1). 11. Voorstel van het college inzake bushalteplan (raadsvoorstel no. 2009/048/1). 12. Voorstel van het college inzake vervanging tankautospuit Roermond 843 (raadsvoorstel no. 2009/052/1). 13. Voorstel van het college inzake een gemeenschappelijke regeling Anti Discriminatievoorziening (raadsvoorstel no. 2009/054/1). 14. Voorstel van de burgemeester en griffier inzake benoeming plv. griffier, secretaris Rekenkamercommissie en commissiegriffiers (raadsvoorstel no. 2009/056/1). 15. Voorstel van het college inzake verkiezingen 2009 (raadsvoorstel no. 2009/047/1). 16. Voorstel van het college inzake geharmoniseerd sportbeleid (raadsvoorstel no. 2009/009/1).

6 100 Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt besloten overeenkomstig deze voorstellen en de daarbij behorende ontwerpbesluiten. Bespreekstukken. Portefeuille burgemeester H. van Beers. 17. Voorstel van het college inzake vaststellen Algemene plaatselijke verordening (raadsvoorstel no. 2009/020/1). De voorzitter: Dames en heren. Deze verordening is behandeld in de commissie voor algemene zaken op 23 april Daarbij zijn diverse opmerkingen gemaakt door sprekers van verschillende fracties. Het college heeft deze opmerkingen van commentaar voorzien op de groene flap. Enkele opmerkingen hebben geleid tot een aanpassing in het voorgelegde conceptbesluit. De raad heeft daarvoor enkele nieuwe pagina s uit de verordening ontvangen. De heer Daamen: Mijnheer de voorzitter. De fractie Demokraten Swalmen heeft tijdens de behandeling van dit stuk in de commissie AZ aangegeven dat het wat ons betreft als een hamerstuk kon worden geagendeerd voor deze vergadering. Inmiddels heb ik begrepen dat door de VVD-fractie een amendement op het voorstel zal worden ingediend. Daarop wil ik graag in tweede termijn reageren. De heer Van Walsum: Mijnheer de voorzitter. Bij de woorden van de heer Daamen kan ik mij aansluiten. Ook ik zal later reageren op het amendement dat zal worden ingediend. De heer Breugelmans: Idem, voorzitter. De heer Puper: Mijnheer de voorzitter. De VVD-fractie heeft een amendement opgesteld, betrekking hebbend op een aantal artikelen in de APV. Ik neem aan dat het amendement door u publiek zal worden gemaakt, waarna ik mijn betoog zal voortzetten. De voorzitter: Het amendement van de VVD-fractie luidt als volgt: Amendement nr. 09A02 De raad van de gemeente Roermond, in vergadering bijeen op 14 mei 2009; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders inzake het vaststellen van de Algemene plaatselijke verordening Roermond, raadsvoorstel nr. 2009/020/1; overwegende dat: 1. het college door de raad in motie 08M08 van 3 juli 2008 is gevraagd een aantal maatregelen te nemen op het gebied van bestrijding van hondenpoepoverlast; 2. deze maatregelen door het college onvoldoende zijn vertaald in een aantal bepalingen in artikel 2:58 lid 1 van de APV;

7 in artikel 2:58 lid 2 van de APV echter de mogelijkheid voor het college wordt gecreëerd om plaatsen aan te wijzen waar wordt afgeweken van de bepalingen in het eerste lid onder a; 3a. de raad het onwenselijk vindt dat het college zonder meer plaatsen kan aanwijzen waar wordt afgeweken van het eerste lid onder a; 4. in artikel 2:58 lid 3 van de APV de strafbaarheid overtreding van lid 1 wordt opgeheven als de uitwerpselen onmiddellijk worden verwijderd; 4a. de raad het onwenselijk vindt dat de strafbaarheid wordt opgeheven als het gaat om een kinderspeelplaats, zandbak of speelweide (lid 1c); besluit: 1. artikel 2:58 lid 2 uit de concept-apv te schrappen en daarvoor in de plaats te stellen: Het in het eerste lid genoemde gebod geldt niet voor door het college in overleg met de commissie voor openbare werken aan te wijzen hondentoiletten, hondenuitlaatstroken en hondenuitlaatplaatsen. 2. artikel 2:58 lid 3 uit het conceptbesluit als volgt aan te passen: De strafbaarheid wegens overtreding van het in lid 1 a, b en d gestelde verbod wordt opgeheven indien de houder of eigenaar van de hond er zorg voor draagt dat de uitwerpselen onmiddellijk worden verwijderd. De heer Puper: Dank u, voorzitter. De VVD-fractie heeft dit amendement ingediend, omdat in de APV naar onze mening onvoldoende recht wordt gedaan aan de motie waaraan u eerder refereerde. Wij hebben die motie indertijd ingediend, en nu dit amendement, omdat overlast door hondenpoep voor veel mensen ergernis nr. 1 is in de openbare ruimte. De aanpassingen die wij in het amendement voorstellen, en die wij eerder ook in de motie hadden bedoeld, hebben uitsluitend ten doel om de overlast in de openbare ruimte terug te brengen. Wij zijn niet tegen hondenbezitters, integendeel: ook wij koesteren deze huisdieren zeer en wij gunnen iedereen zo n huisdier, maar het mag er niet toe leiden dat in de openbare ruimte onevenredig veel overlast wordt veroorzaakt. Inmiddels zijn er al een aantal plekken waar honden zonder te zijn aangelijnd uitgelaten mogen worden en in de toekomst zullen wellicht nog meer van zulke plekken komen. Als het college plekken wil aanwijzen waar honden onaangelijnd uitgelaten mogen worden, zal daarover in ieder geval overleg moeten worden gevoerd met de commissie voor openbare werken, zodat ter zake een goede afstemming kan plaatsvinden en een samenhangend en eenduidig beleid kan worden bepaald. Voorts willen wij graag dat de plekken die er nu al zijn in de commissie voor openbare werken nog eens tegen het licht worden gehouden, om goed in beeld te krijgen waar ze al zijn en nog zullen komen. Sommige plekken zijn namelijk buitengewoon ongelukkig gesitueerd, bijvoorbeeld vlakbij speelplaatsen met kinderen. Daarover willen wij graag eens praten. Wij menen dat met ons amendement op enkele artikelen in de APV recht wordt gedaan aan ons uitgangspunt om de overlast in de openbare ruimte zoveel mogelijk terug te brengen.

8 102 Mevrouw Van Beers: Mijnheer de voorzitter. Wij maken ons zorgen over de handhaving van alle regeltjes die hier zijn opgesteld. Volgens ons zal dat heel lastig worden en zonder handhaving heeft het weinig zin regels te maken of te veranderen. Het amendement vinden wij prima, maar ook hier geldt weer de opmerking die ik zojuist heb gemaakt over de handhaving. Als nu toch gekeken gaat worden naar de plekken waar zich uitlaatgebieden en losloopstroken bevinden, stellen wij voor meteen ook na te gaan hoe geschikt die plaatsen zijn voor de honden en de hondenbezitters. De heer Lucas: Mijnheer de voorzitter. In deze eerste termijn kan ik mij aansluiten bij de woorden van de heer Daamen. De heer Van Beers: Mijnheer de voorzitter. De handhaving waarover mevrouw Van Beers sprak vervult ons ook met zorg. De handhaving dient natuurlijk primair te staan, want we kunnen wel allerlei regels maken, maar als die niet worden gehandhaafd, hebben we er niets aan. Ook de geloofwaardigheid van de overheid is daarbij uitdrukkelijk in beeld. De APV is op zichzelf een instrument met een normatief karakter, waarin we gezamenlijk bepalen hoe we bepaalde zaken geregeld willen hebben. Vanzelfsprekend is de handhaving daarbij een aanhoudende zorg. Wij zullen proberen daaraan zo goed mogelijk invulling te geven, opdat voor mensen duidelijk is wat mag en niet mag en ook dat zij zelf hierin een bepaalde taak hebben. We kunnen wat betreft niet alles alleen op het conto van politie, Stadstoezicht of de geüniformeerde diensten schuiven. Mensen hebben in dezen zelf een eerste verantwoordelijkheid. Aan het amendement dat door de VVD-fractie is ingediend ligt inderdaad de motie ten grondslag die eerder door de raad is aanvaard en die maar één doel had: de overlast zoveel mogelijk terug te brengen. Naar eer en geweten hebben wij gepoogd daaraan invulling te geven, maar het is nu door de VVD-fractie nog wat aangescherpt. Wij hebben dit even tegen het licht moeten houden, want het heeft ook te maken met wat kan en mag en hoe het in het kader van de handhaving zo goed mogelijk geregeld kan worden. Zoals ik zojuist al zei, heeft de APV een algemeen normatief karakter, waaraan door middel van het nemen van zogenaamde uitvoeringsbesluiten nadere beleidsmatige invulling dient te worden gegeven. De raad heeft de bevoegdheid om dit normatieve kader vast te stellen, waarna het de bevoegdheid van het college is om daaraan binnen dat kader nadere invulling te geven. Tegen die achtergrond hebben wij het amendement bekeken en vastgesteld dat daardoor de systematiek met de eigen verantwoordelijkheid gehandhaafd wordt. De raad houdt tevens invloed op het te nemen uitvoeringsbesluit, waarbij een heel cruciale rol wordt toegedicht aan de commissie voor openbare werken, die geraadpleegd zal worden alvorens een uitvoeringsbesluit te nemen. Die koppeling is voor ons cruciaal en daarom kunnen wij instemmen met het voorliggende amendement. De heer Daamen: Mijnheer de voorzitter. Alle verbeteringen die kunnen worden aangebracht in het voorliggende document kunnen sowieso op de steun van Demokraten Swalmen rekenen. Een verordening zodanig formuleren dat ze maar op één manier geinterpreteerd kan worden leidt alleen maar tot helderheid. Discussie over interpretatie van de verordening tussen degene die moet handhaven en degene die aangesproken wordt op het overtreden van de verordening, wordt daardoor grotendeels vermeden. Erg

9 103 belangrijk is ook, zeker in het onderhavige geval met betrekking tot hondenpoep, een heldere communicatie jegens de burgers, zodat zij precies weten waar zij aan toe zijn en ook de eigen verantwoordelijkheid een stukje gevoed kan worden. Dat iedere verordening staat of valt met een goede handhaving, moge ook duidelijk zijn. Tenslotte kan ik u mededelen dat wij het amendement zullen steunen. De heer Van Walsum: Mijnheer de voorzitter. Namens de PvdA-fractie heb ik er alleen behoefte aan op het amendement te reageren, dat volgens de VVD-fractie nodig zou zijn omdat de motie van juli 2008 onvoldoende zou zijn terug te vinden in de APV. Wij zijn echter van mening dat het in de APV best goed verwoord is. De motie riep eigenlijk alleen op tot meer handhaving. In feite stelt de VVD-fractie nu voor scherpere kaders te stellen en dat heeft niet zozeer met handhaving te maken. Die handhaving kan voldoende plaatsvinden; daarvoor hebben we dit amendement niet nodig. Wij zijn wat dat betreft tevreden met wat nu in de APV is opgenomen. Het amendement gaat naar onze mening erg ver in zijn detaillering, waarmee we wel zeer uitvoerig op de stoel van het college zouden gaan zitten. Waar het hier louter uitvoeringszaken betreft, zou in de richting van de burgers wellicht zelfs over betutteling kunnen worden gesproken. Veel burgers beleven er plezier aan om met hun hond uit te gaan. Natuurlijk moet aan de problematiek van de hondenpoepoverlast paal en perk worden gesteld, maar ik kom ook heel veel burgers tegen die dat signaal al heel goed hebben begrepen en daaraan invulling geven. Voor het geval het niet goed gaat, biedt deze APV voldoende handvatten om het op te pakken. Het amendement getuigt mijns inziens ook van weinig vertrouwen in het college, alsof het dit niet zelf zou kunnen regelen. Met name de bepaling dat bij kinderspeelplaatsen, zandbakken en speelweiden altijd verbaliserend moet worden opgetreden, gaat mijns inziens wel erg ver. Het is vaak praktijk dat je je hond en je kind tegelijk uitlaat, zeker in een bepaalde leeftijdsklasse; mocht je hond daar dan onverhoopt zijn behoefte doen dat heb je nu eenmaal niet zelf onder controle, dan gaat het wel erg ver om meteen verbaliserend op te treden, als je toch van plan bent het op te ruimen. De PvdA-fractie acht dit amendement dan ook niet nodig. De heer Breugelmans: Mijnheer de voorzitter. In principe is de motie die in het amendement wordt genoemd naar de mening van het CDA voldoende verwerkt in de APV. Wij delen de mening van de PvdA-fractie dat het wel erg ver gaat om nu te bepalen dat wij samen met het college moeten gaan kijken naar de plaatsen waar een en ander ontheven kan worden. Anderzijds heeft het college zojuist bij monde van de burgemeester verklaard dat het amendement kan worden overgenomen. Als het college daarmee kan leven, kunnen wij dat ook, maar dat neemt niet weg dat wij dit erg ver vinden gaan. Ik stel dan ook voor dat wij die plaatsen eenmaal in de vier jaar gaan vaststellen, en bij nieuwe wijken en zo, maar niet steeds weer in vergaderingen over dit soort zaken te praten. Er wordt al veel te vaak te gedetailleerd gepraat. De heer Puper: Mijnheer de voorzitter. Wij hebben dit amendement ingediend om de overlast die door burgers gesignaleerd wordt terug te brengen. Er zijn plekken waar honden los mogen lopen en waar geen opruimplicht bestaat, maar er zijn ook een aantal plekken waar naar onze mening het deponeren van uitwerpselen onder alle omstandig-

10 104 heden strafbaar moet worden gesteld, en dat zijn met name plekken waar jonge kinderen komen, bij zandbakken, etc., etc. Een hondenbezitter mag in staat worden geacht dat te voorkomen en dat is wat wij vragen, niet meer en niet minder. Dat het college ons amendement wil overnemen, vinden wij een goede zaak, omdat eruit blijkt dat wij samen willen werken aan de oplossing. Dat de PvdA-fractie, die toch ook een lid in het college heeft zitten, daarin kennelijk niet mee kan gaan, vind ik jammer. Het enige wat wij willen is dat het voor alle burgers/hondenbezitters duidelijk is waar wat mag en waar wat kan. Wij zijn niet tegen de hondenbezitters, zoals ik al eerder heb gezegd, maar wij willen de overlast waarmee wij telkens geconfronteerd worden terugbrengen. Als wij die plekken eenmaal goed hebben vastgesteld, is het voor iedereen duidelijk. Ik verwijs wat dat betreft ook even naar de motie die aan ons amendement ten grondslag ligt: ook daarin wordt erop aangedrongen in een goede communicatie duidelijk te maken waar wat mag en waar wat kan. Met mevrouw Van Beers ben ik het van harte eens dat handhaving in dezen belangrijk is. Met dit amendement willen wij de handhaving ook duidelijker en makkelijker maken. Hoewel het amendement inmiddels al door het college is overgenomen, bepleiten wij een zo groot mogelijke steun vanuit de raad. De heer Coenen: Mijnheer de voorzitter. Met de heer Van Walsum ben ik het geheel eens dat dit amendement overbodig is en dat de motie van destijds volstaat. Ik ga ervan uit dat het college de zaken in zijn uitvoeringsbevoegdheid goed zal weten op te pakken en dat er met gezond verstand naar zal worden gekeken. Alles staat of valt met de handhaving. We krijgen steeds minder politie en daarom moeten we het vooral hebben van boa s en van Stadstoezicht. Ik vind alles nu een beetje opgeblazen. Het is zeker een thema waar de burger zich druk om maakt, maar het college heeft al voldoende in handen om het op te pakken en toe te passen op de plaatsen waar het echt uit de klauwen loopt. Mevrouw Van Beers: Mijnheer de voorzitter. In tweede termijn wil ik alleen nog opmerken dat, als de APV gewoon gehandhaafd wordt, er voor heel wat mensen heel wat minder overlast zal zijn. Verder heb ik er weinig meer aan toe te voegen. De heer Lucas: Mijnheer de voorzitter. In onze fractie was enig beraad nodig om na te gaan hoe het amendement precies op papier stond en daarna nogmaals om te zien hoe het uiteindelijk was verwoord. Het college heeft het amendement inmiddels overgenomen en daarbij kunnen wij ons aansluiten. De heer Van Beers: Mijnheer de voorzitter. De cri de coeur met betrekking tot de communicatie is niet aan dovemansoren gericht. Wij stellen normen en dan zal het ook helder en duidelijk moeten zijn dat die normen gehandhaafd worden. Voorafgaand daaraan zullen we duidelijk moeten maken welke normen we hanteren en op welke plaatsen, vandaar dat ik het er hartgrondig mee eens ben dat naast de handhaving de communicatie stevig aandacht zal moeten krijgen. De voorzitter: Aan de orde is thans de besluitvorming, eerst over het amendement, daarna over het al dan niet geamendeerde collegevoorstel.

11 105 Het amendement van de VVD-fractie wordt bij handopsteken in stemming gebracht en met de stemmen van de PvdA-fractie, de Stadspartij Roermond en de heer Jacobs tegen aanvaard. Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad hierna overeenkomstig het geamendeerde voorstel van burgemeester en wethouders en het daarbij behorende ontwerpbesluit. 18. Voorstel van het college inzake aandelen Essent (raadsvoorstel no. 2009/050/1). De voorzitter: Dames en heren. Afgelopen maandag heeft de commissie voor algemene zaken over dit onderwerp vergaderd. Naar aanleiding daarvan heeft het college dinsdag een besluit genomen en is gisteren (woensdag) via de mail een raadsvoorstel met conceptbesluit verspreid, dat ook aan het pakketje is toegevoegd dat bij u op tafel ligt. Mijns inziens sluit dit voorstel heel goed aan bij de gedachten die afgelopen maandag in de commissie zijn geventileerd. Het is nu aan u om aan te geven of u daar ook zo over denkt. Voorafgaande aan de beraadslagingen wil ik u nog het volgende mededelen. Gisteren en vandaag zijn in de pers berichten verschenen waarin wordt beweerd dat alle 40 Limburgse gemeenten via de VEGAL hun aandelen Essent verkopen. Uiteraard is dat onjuist. Wel heeft de VEGAL de gemeenten geadviseerd hun aandelen te verkopen, maar het is aan iedere gemeente zelf te bepalen of zij haar aandelen al dan niet wenst te verkopen. De heer Lucas: Mijnheer de voorzitter. Inderdaad is afgelopen maandag in de commissie uitvoerig over dit voorstel gesproken, en dat terwijl Roermond 0,16% van de aandelen bezit; kunt u nagaan hoeveel invloed wij kunnen uitoefenen! De koerswaarde van het aandeel zou op dit moment 47,50 bedragen. Graag willen wij straks van u vernemen wat hiervan de nominale waarde is. In de commissie heb ik aangegeven dat Burger Belangen Roermond geen voorstander is van de verkoop van deze aandelen, mede omdat de toezeggingen die RWE, die deze aandelen zou overnemen, heeft gedaan naar onze mening nog niet voldoende zijn. Bovendien is het wellicht beter de zaken op een andere manier in te kleden, maar daarop zal het CDA direct in zijn woordvoering terugkomen. Wij adviseren het college daarom de aandelen niet te verkopen. De heer Janssen Steenberg: Mijnheer de voorzitter. Beweerd wordt dat onze energiebedrijven te klein zijn voor de Europese markt, maar dat is onzin. In de Verenigde Staten en Engeland gingen de prijzen na fusie juist omhoog. De SP wil dat de grote Nederlandse energiebedrijven gaan samenwerken. Een inkoopcombinatie van de vier publieke energiebedrijven, Nuon, Eneco, Essent en Delta, kan prima concurreren met de grote Europese bedrijven. Zo blijven wij samen eigenaar van onze eigen energievoorziening. Uit alle onderzoeken blijkt dat de overgrote meerderheid van de Nederlanders niets ziet in verkoop van onze publieke energiebedrijven. Ook de provincie Noord-Holland en de gemeenten Heerlen, Brunssum, Rotterdam en Dordrecht willen dat niet; Brabant twijfelt nog. Wij zijn van mening dat het college van gedeputeerde staten van Brabant alsnog

12 106 recht moet doen aan de wens van de meerderheid van provinciale staten en niet moet overgaan tot verkoop van de aandelen van Essent. Het begint erop te lijken dat we ons in goed gezelschap bevinden. De Limburgse Werkgeversvereniging (LWV) wil dat de verkoop van de aandelen van Essent wordt uitgesteld. Daarmee sluit zij zich aan bij de landelijke werkgeversorganisaties VNO en NCW. De LWV vindt voorts dat ook de destijds afgeketste plannen voor een fusie van Essent en Nuon opnieuw bekeken moeten worden. Ingaande op het voorliggende voorstel overigens is het de raad die het college adviseert, waarna het college in dit geval een besluit neemt kan ik u het volgende melden. Met punt 1 kunnen wij instemmen.. Met de punten 2 en 3 hebben wij wat meer moeite, omdat wij principieel van oordeel zijn dat de aandelen van Essent niet verkocht zouden moeten worden. Punt 4 vinden wij te vaag. Mocht onverhoopt toch tot verkoop worden besloten, dan willen wij weten hoe zal worden omgegaan met de vrijkomende gelden en welke besteding daarbij om de hoek komt kijken. De heer Coenen: Mijnheer de voorzitter. Wij adviseren het college meer kunnen wij niet doen niet over te gaan tot deze verkoop, die leidt tot een samengaan met RWE. Een aantal van de argumenten daarvoor zijn op verschillende andere plaatsen al aangehaald, bij provincies en gemeenten, en inmiddels zijn er ook enkele opgesomd door de heer Janssen Steenberg. Blijkens het Eindhovens Dagblad van vandaag ligt de sleutel bij de provincie Brabant. Alle fracties in provinciale staten van Brabant worden zwaar onder druk gezet om de stemverhouding die eerder is gebleken om te buigen. Er hoeft maar één statenlid van de VVD of de PvdA om te gaan om het daar wel voor elkaar te krijgen, en dan is de vereiste 80% bereikt. De provincie Overijssel heeft al met verkoop ingestemd, waarmee al een percentage van 56% is bereikt, zodat de grens van 80% al heel snel in zicht komt. Waar hebben wij het hier dan nog over met 0,16% van de aandelen? Het is echter een principieel besluit, en wel om de volgende redenen. 1. Duurzaamheid, Gartzweiler 1 en 2. Dertig, veertig jaar geleden al heb ik ervaren wat die grote bruinkoolmachines teweeg kunnen brengen in het landschap als ik in de buurt van Grevenbroek kwam, en dat is nog steeds het geval. We weten wat dat betekent voor het Meinweggebied. We weten ook dat RWE niet echt insteekt op gebruik van zuivere energie, maar er worden wel allerlei beloften gedaan en wie weet, komt het er ooit nog van. 2. Werkgelegenheid. Brengt schaalvergroting werkgelegenheid nader voor de werknemers bij Essent in Nederland? Ik ben bang van niet. 3. Consumentenbelangen. Welk belang heeft de consument die diensten afneemt van de nieuwe RWE/Essent-moloch? Voor mij staat niet vast dat de prijs goedkoper zal worden. Schaalvergroting leidt niet altijd tot goedkopere tarieven. 4. Monopolisme. Er komen steeds meer monopolisten als we deze kant opgaan, en dat is niet goed. In Californië hebben we gezien waartoe het kan leiden als een aantal publieke diensten zijn overgeleverd aan een private onderneming. Hou je maar gedeisd! 5. Publieke voorziening. Ik verwijs naar wat de SP hierover heeft gezegd.

13 Kosten. Het jaarlijks dividend valt weg. In het voorstel wordt medegedeeld dat de voorzieningen voor algemeen maatschappelijk nut dan in één keer worden afgeschreven. Het wordt zo n beetje aan het college overgelaten om te bepalen waarvoor de opbrengst straks zal worden gebruikt en daarmee zijn wij het niet eens. Als het onverhoopt ooit aan bod komt, zal de raad zich uitdrukkelijk moeten bemoeien met de manier waarop de nieuwe middelen worden ingezet. Menig wethouder zie ik al grinniken bij de gedachte wat hij daarmee kan doen, daarmee geheel voorbijgaand aan de raad. Nog niet zo lang geleden heb ik de blauwdrukken gezien voor een samengaan van Essent en Nuon voor wat betreft de personele inzet, allemaal mannetjesmakerij. Helaas hebben die plannen, die tot een Nederlandse ondermening zouden hebben geleid, het niet gehaald. Al met al zijn wij principieel tegen. Mevrouw Smitsmans-Burhenne: Mijnheer de voorzitter. In de commissievergadering hebben wij al gezegd, en dat herhalen wij nu, dat GroenLinks tegen de verkoop van de aandelen van Essent is. Wat hierbij voor ons het zwaarst weegt en het doet ons deugd dat dat voor bijna alle fracties geldt is de duurzaamheid. RWE is gewoon een hele grote vervuiler. Er zijn weliswaar beloften gedaan om in samenwerking met Essent een aantal zaken te realiseren, maar daar geloven wij niet in. Zoals in provinciale staten al is opgemerkt, zijn dat ook geen nieuwe beloften; ze hebben alleen betrekking op zaken die al lang op stapel stonden. Het doet ons deugd dat in de Tweede Kamer een motie van GroenLinks is aangenomen, waarin de regering wordt opgeroepen alles te doen om de kerncentrale in Borssele in handen van Nederlandse bedrijven te houden. Daarmee spreekt de Tweede Kamer zich indirect ook uit over de vraag wat er in de gemeenten met de aandelen zou moeten gebeuren. Wij menen dat het een goede zaak is ze in Nederlandse handen te houden, want Nederland loopt voorop bij de bestrijding van CO 2 -uitstoot. Wij moeten niet willen bijdragen aan zo n grote vervuiler, zeker niet nu Roermond onlangs millenniumgemeente is geworden. Wij zijn dus principieel tegen deze verkoop, wat betekent dat wij kunnen instemmen met punt 1 van het voorstel, en daarbij zouden wij het op dit moment willen laten. Concreet stellen wij dus voor de punten 2, 3 en 4 te schrappen uit het advies dat deze raad aan het college geeft. De heer Puper: Mijnheer de voorzitter. Een kleine aandeelhouder praat over grote zaken. Eerder is al aangegeven wat ons bezit in Essent omvat en toch hebben wij allemaal een uitgesproken oordeel over wat nu aanstaande lijkt te zijn. Zoals wij in de commissie voor algemene zaken al hebben gezegd, maken wij ons daarover ernstig zorgen, ook om redenen die ik vanavond nog niet heb gehoord en nu even wil herhalen. Het voornemen van RWE is de overname volledig met vreemd vermogen te financieren, wat betekent dat het bedrijf een enorme financiële last met zich mee dient te dragen. Er is maar één manier om dat terug te verdienen, en wel in de tarifering aan de gebruiker. Burger en bedrijfsleven zullen alleen al door deze wijze van financiering een hard gelag betalen. RWE heeft weliswaar extra toezeggingen gedaan, maar alleen in het overleg met Brabant, alsof alleen Brabant belangrijk zou zijn. Brabant mag dan iets meer dan 30% van de aandelen hebben, maar om op 80% te komen is niet alleen Brabant nodig; dat gebiedt

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006 NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006 1. Opening...2 2. Spreekrecht...2 3. Mededelingen...2 4. a. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 20 september

Nadere informatie

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur Agenda Openbare raadsvergadering 7 december 2009, 19.30 uur Raadszaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht Om 19.30 uur begint een vragen(half)uurtje. De leden van de raad kunnen tijdens

Nadere informatie

Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Deventer Datum: 22 april 2009

Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Deventer Datum: 22 april 2009 Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Deventer Datum: 22 april 2009 Voorzitter: Griffier: ir. A.P. Heidema drs. A.G.M. Dashorst Aanwezig: M.J. Ahne, O. Arslan, mw. G. Brouwer-Knol,

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

De voorzitter: Dames en heren, ik open de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Schalkwijk.

De voorzitter: Dames en heren, ik open de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Schalkwijk. Verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Wormerland, gehouden op 31 augustus in het gemeentehuis aan de Koetserstraat 3 te Wormer, aanvang 22. uur AANWEZIG de leden: de heer H.J. Al

Nadere informatie

'^:^=y' Registratienummer:

'^:^=y' Registratienummer: Statengriffie '^:^=y' Registratienummer: 1013841 van de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland gehouden op donderdag 17 juni 2010 om 19.30 uur in het Provinciehuis, Visarenddreef 1 Lelystad.

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

In stemming komt de motie van afkeuring van de fractie van D66.

In stemming komt de motie van afkeuring van de fractie van D66. De heer Van Dalfsen (PvdA): Voorzitter. Met vreugde hebben wij geconstateerd dat de pijn van de gedeputeerde meer in de overwegingen zit dan in de besluiten. Net gaat ons vooral om de besluiten. Een belangrijk

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015 Voorzitter: Griffier: Plv. griffier: Aanwezig zijn de leden: Afwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld,

Nadere informatie

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe van de vergadering van provinciale staten van Drenthe gehouden op 17 december 2003 INHOUD Opening 2 Mededelingen 2 Ingekomen stukken 2 Vaststelling van de agenda 2 Mondelinge vragen 4 Voorstellen 5 - Motie

Nadere informatie

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA).

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA). VERSLAG van de VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL gehouden op woensdag 16 maart 2005 Aanvang 18.00 uur Voorzitter: de heer Jansen. Griffier: de heer Alberda van Ekenstein. Aanwezig zijn

Nadere informatie

A.1 Toekomststrategie en het aandeelhouderschap Essent (nummer 17/2008)... 6

A.1 Toekomststrategie en het aandeelhouderschap Essent (nummer 17/2008)... 6 INHOUDSOPGAVE 1. Ingekomen stukken... 3 2. Regeling van werkzaamheden... 4 3. C-stukken... 5 B.1 Wijziging Kaderverordening subsidies SNN 2000 (nummer 21/2008)... 5 A.1 Toekomststrategie en het aandeelhouderschap

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR Voorzitter: DD Griffier: Wethouders: de heer J.J. Visser mevrouw I. van Tienhoven de heer E.P. Cassee,

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 12 NOVEMBER 2009 OM 19.30 UUR. AGENDA Blz.

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 12 NOVEMBER 2009 OM 19.30 UUR. AGENDA Blz. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 12 NOVEMBER 2009 OM 19.30 UUR AGENDA Blz. Opening 1. Verslag van de raadsvergadering van 1 oktober 2009 307 2. Burgerinitiatief 'voorlichting

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015 Voorzitter: Griffier: Plv. griffier: Aanwezig zijn de leden: Afwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld,

Nadere informatie

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2008 N 31 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 7 februari 2008 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de loonbelasting 1964 en. de Wet op belastingen van rechtsverkeer,

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de loonbelasting 1964 en. de Wet op belastingen van rechtsverkeer, Van Middelkoop De vergadering wordt van 13.17 uur tot 14.15 uur geschorst. Voorzitter: Zijlstra De voorzitter: De ingekomen stukken staan op een lijst die op de tafel van de griffier ter inzage ligt. Op

Nadere informatie

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer.

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer. Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 26 juni 2007 om 14.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken, Vermeij. De griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken, De Vos

De voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken, Vermeij. De griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken, De Vos 1 Conceptverslag wetgevingsoverleg CONCEPTVERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld De vaste commissie voor Economische Zaken heeft op 15 juni 2015 overleg gevoerd met staatssecretaris Dijksma van

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR AGENDA 1. Installatie burgemeester Horselenberg 2. Verslag raadsvergadering 22 september 2005 3. Benoemen

Nadere informatie

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe van de vergadering van provinciale staten van Drenthe gehouden op 31 januari 2007 INHOUD Opening 4 Mededelingen 4 Ingekomen stukken 4 Vaststelling van de agenda 4 Vaststelling verslag 5 Mondelinge vragen

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 19.00 uur, einde 22:40 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 19.00 uur, einde 22:40 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1 Aanwezig 45 leden 29 februari 2012 Verslagvoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein

Nadere informatie

Inhoud. Vergadering van Provinciale Staten van Groningen van 8 januari 2014. 1. Opening en mededelingen... 3

Inhoud. Vergadering van Provinciale Staten van Groningen van 8 januari 2014. 1. Opening en mededelingen... 3 Inhoud 1. Opening en mededelingen... 3 2. Regeling van werkzaamheden en vaststelling agenda... 3 3. Bespreekpunten... 4 A1. Spoeddebat Aldel... 4 1 2 Voorzitter: de heer M.J. van den Berg Griffier: mevrouw

Nadere informatie

Wethouders : A.V. Baerveldt, R.G. te Beest, R. Vennik, A. Verkaik, W.E. Westerman.

Wethouders : A.V. Baerveldt, R.G. te Beest, R. Vennik, A. Verkaik, W.E. Westerman. 1 Conceptnotulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Velsen gehouden op donderdag 12 december 2013 om 20.30 uur in het TATA Steel Stadion, Minister van Houtenlaan 123 te Velsen-Zuid.

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling Hermans ment. Ik zeg toe dat ik haar zowel over de IB-groep als over het herontwerp en de verhuizing zal informeren. Ik meen dat wij overeenstemming hebben op het punt van de computers in het onderwerp

Nadere informatie