Verslag. 1 van :29

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag. 1 van 11 01-06-12 17:29"

Transcriptie

1 Verslag Bestuursorgaan Raadsplein Agendanummer Datum Tijd 20:00:00 Plaats TAK-zaal/Raadzaal Steller A M van der Poel/Zwolle Dossiers Raadsplein inforonde-meningsvorming 2009 Toegankelijk voor Burger Verslag Voorzitter: Dhr. T.J.J. Peeters / dhr. P. van Dijk Leden: Raadsleden en Burgerleden Griffier: Dhr. H.C. Veraart Verslag: Dhr. J.C.M.M. van der Heijden CONCEPT-VERSLAG TAK-zaal 1 a Opening en mededelingen De voorzitter, dhr. T. Peeters, opent om uur het Raadsplein. b c d Mededelingen Er zijn geen mededelingen. Vaststelling van de agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Inspreken niet-geagendeerde onderwerpen Er hebben zich geen insprekers aangemeld. 2 INFORMATIERONDE a Nota van uitgangspunten Bagijneweide Dhr. Koster (SP) merkt allereerst op dat in het stuk vermeld staat dat werken volgens de principes van beginspraak veel geld kost. Hij is van mening dat de insteek moet zijn: beginspraak en een zorgvuldig traject vergen investeringen. Hoe reëel is het om voor het laboratoriumgebouw een passende invulling te vinden die past binnen de grondexploitatie? Dhr. Koster heeft behoefte aan een kalender met einddata, herijkingen et cetera voor de verschillende onderdelen van het traject. Mw. Meijer (PvdA) vraagt hoe realistisch het uitgangspunt is van budgettaire neutraliteit. Graag een toelichting. Hoe groot is het risico dat het voorbereidingskrediet nog verhoogd wordt? Waarom laten we de kaders los terwijl het gebied als centrum stedelijk is benoemd in het Structuurplan? Hoe verhoudt zich dit tot de afspraak om transparante en duidelijke kaders bij beginspraak te hanteren? 1 van :29

2 Hoe te komen tot een sluitend plan als deellocaties, in de tijd, zo ver van elkaar af komen te liggen? Moet er een nadrukkelijker fasering komen? Dhr. Van Harten (GroenLinks / De Groenen) heeft de volgende vragen. Worden integraal alle knelpunten die er zijn met betrekking tot culturele accommodaties gekoppeld aan de kansen die het gebied geeft? Wordt er voor de culturele invulling van het gebied pro-actief contact gezocht met het hele culturele veld inclusief bijvoorbeeld R10 en de Muzerie? Is de gewenste tentoonstellingsruimte nog in beeld voor de Bagijneweide en ook bijvoorbeeld ten behoeve van de huidige gebruiker het Palet? Vindt er ten behoeve van de culturele invulling van het gebied ook interactie plaats met de rest van de plannen voor de Diezerpoort? Zo ja, wordt bij de invulling van de Thomas a Kempisstraat / Vechtstraat ook gedacht aan galeries die de plannen kunnen versterken? Wat is de verdeling in prijscategorieën voor huurwoningen? vraagt dhr. Van Gurp (CDA). Staat dit uitgangspunt vast of kan dit uitgangspunt te zijner tijd, wanneer de exploitatie niet sluit, weer veranderen? Als blijkt dat het parkeren op de Turfmarkt gehandhaafd moet blijven, heeft dit dan gevolgen voor de plannen? Dhr. Zelle (D66) vraagt hoe reëel het is parkeren op maaiveldniveau te willen hebben als we streven naar een groen middengebied. Zijn er in de directe omgeving alternatieven voor het parkeren Turfmarkt? Is de riolering een belemmering voor de herontwikkeling van deze locatie? Wat zijn de kosten van omlegging van deze riolering? Dhr. Van der Kooy (VVD) vraagt of de wethouder bereid is de complimenten van zijn fractie in ontvangst te nemen voor het proces zoals dat op gang is gebracht. Wat is de relatie van dit project met Diezerpoort (Thomas a Kempisstraat / Vechtstraat)? Blijven we vasthouden aan de norm budgettair neutraal in relatie tot het parkeren Turfmarkt? Of kunnen we nadenken over overloop naar andere gebieden? Mw. Rots (ChristenUnie) sluit zich aan bij de eerste vraag van dhr. Van der Kooy. Kan de wethouder aangeven, in vergelijking tot andere projecten, wat de verwachte kosten en opbrengsten van deze aanpak zijn? Onderschrijven de betrokkenen de nota in zijn geheel? Herkennen zij zich er in? Hoe worden de ontwikkelingen op de Bagijneweide afgestemd op de toekomstige ontwikkelingen op enerzijds het Weezenlanden terrein en anderzijds de Diezerpoort? Hoe volgen deze ontwikkelingen elkaar in de tijd? Wethouder Van Dooremolen dankt bij aanvang van zijn beantwoording voor de complimenten van de Raadsleden. Hij wil bij dit project beginspraak op een pilot-achtige wijze uitwerken. Het is lastig daarbij vooraf de kosten in te schatten. Het begin van het proces is moeilijk geweest, dus moet er een nieuwe relatie worden opgebouwd. Er moest een achterstand worden weggewerkt omdat in het verleden enkele zaken verkeerd gelopen zijn. Dat veroorzaakt de hogere kosten. De wethouder wil daarbij niet verbloemen dat het proces zijn risico s kent. Het gebied Bagijneweide is groter en breder dan menigeen denkt: het omvat niet alleen de oude Watertoren, het ArteZ gebouw en Het Turfschip maar ook de openbare ruimte, het Palet, het voormalige Zusterhuis et cetera. Het is straks zoeken naar een balans tussen de ideeën van de bewoners en de uitgangspunten van de Raad. Daarbij is nu nog niet aan te geven wat de kosten zullen zijn. De ideeën van de bewoners kunnen van dusdanige kwaliteit zijn dat de Raad een afweging maakt in relatie tot de budgettaire neutraliteit en de mogelijke meerkosten die een beter plan met zich meebrengen. Het is nu van belang het proces goed af te ronden. Over het laboratoriumgebouw zegt de wethouder dat de rol die culturele instellingen kunnen spelen nu in beeld wordt gebracht. Maar er is geen pot met geld. Ook hier gaat het weer om het vinden van een balans tussen kosten, meerwaarde, synergie et cetera. De aanwezigheid van ArtEZ is daarbij een geweldige trekker. Het Palet neemt actief deel aan het proces. Met de vraag van het Palet wordt in het proces rekening gehouden. 2 van :29

3 De parkeerbalans. De afspraak ten aanzien van de Turfmarkt is dat de huidige parkeersituatie elders opgevangen moet worden op basis van de kostprijs op maaiveldniveau. De ontwikkelingen op de Turfmarkt moeten in relatie worden gebracht met andere, bredere stedelijke ontwikkelingen. Dat vergt denk- en rekenwerk. Ook hier zijn de kosten nog niet aan te geven. Die komen na de uitwerking. De relatie met Diezerpoort noemt de wethouder belangrijk. De Bagijneweide is een onderdeel van Diezerpoort. Er liggen, als droom, ook kansen voor kunst en cultuur richting het Vishay gebouw. Er zijn kansen voor kunst en cultuur, voor economie en wijkeconomie. Op deze manier wordt er, bijna filosofisch, naar de kansen gekeken. En er wordt gekeken wat aanhaakpunten voor de Bagijneweide zijn. De Cultuurnota is in wording. Hierin staat wat voor plek de instellingen in de stad zouden moeten krijgen. Het trekken aan partijen richting de Bagijneweide wekt (financiële) verwachtingen. Daarin moet een balans gevonden worden. De wethouder zoekt naar mogelijkheden, zegt hij. Hij wil kansen benutten. Bij de TaK straat / Vechtstraat is het belangrijk om van individuele werkelijkheden en verwachtingen een gemeenschappelijke werkelijkheid te maken. Het is belangrijk argumenten uit te wisselen: waarom bepaalde zaken wel, waarom bepaalde zaken niet? Dat zelfde geldt ook voor de ontwikkelingen op de Bagijneweide zelf. Het tijdpad voorziet er in dat in 2010 de eerste zaken veranderen. Als eerste is het Zusterhuis aan snee. In 2010 is het project niet klaar: de horizon kan 2020 zijn. Ontwikkelingen in de binnenstad kunnen invloed hebben op het tijdpad. Mw. Waalewijn (projectleider, gemeente Zwolle) zegt dat er nu een Programma van Eisen en een stedenbouwkundig raamwerk wordt gemaakt voor het hele gebied met flexibiliteit voor toekomstige ontwikkelingen. Er komen per project aparte grondexploitaties: anders worden de rentelasten te hoog. De voorbereidingskosten worden zo goed mogelijk ingeschat, maar onduidelijk is wat de ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld over 5 jaar. Stedelijke programmering. Een gebied met centrum stedelijk wonen is een randvoorwaarde, zegt wethouder Van Dooremolen, maar het aantal woningen per hectare is daarbij niet vastgelegd. Elke woning vraagt om parkeren en doet dus een beslag op de openbare ruimte. Er kunnen dus niet onbeperkt woningen gebouwd worden. De verhouding woningen is 25% goedkoop / 25% middenduur / 50% duur, zegt de wethouder. Er komt in dit gebied ook sociale woningbouw. De afweging voor eventueel een andere verhouding tussen de verschillende categorieën ligt in de Raad. De persleiding in het gebied vormt een groot risico. Het verplaatsen van de leiding is te lastig en te duur: de opbrengsten wegen niet op tegen de kosten. De Inspiratiedagen zijn door veel mensen bezocht. Er is grote betrokkenheid, er is volop meegedacht, maar toch ook is er scepsis over de bedoelingen van de overheid. Het proces blijft gevoelig, zegt de wethouder. De inwoners zijn op de hoogte van het voorstel dat nu voorligt in de Raad. Zij herkennen zich in de zaken die genoemd zijn, maar schrijven niet de notitie. Ze gaan akkoord met de vervolgstap. In de volgende fase komen de rekenmodellen aan bod. Hoe wordt de pilot beginspraak geëvalueerd en hoe wordt de Raad betrokken? De wethouder is voor een evaluatie die kan leiden tot een verfijning van de werkwijze en de bandbreedte. Hij wil de evaluatie met de Raad voorbereiden. De voorzitter stelt voor dat dit onderwerp als A voorstel naar de besluitvormingsronde van het Raadsplein gaat. De Raadsleden stemmen hiermee in. Mw. Meijer (PvdA) vraagt daarbij ruimte voor een uitgebreide stemverklaring. PAUZE 3 MENINGSVORMING (LET OP RAADZAAL) 3 van :29

4 a Visie Noordelijke stadsrand Dhr. De Heer (VVD) zegt nog geen kennis te hebben kunnen nemen van het Uitvoeringsprogramma van het Structuurplan. Het vaststellen van deelvisies leidt tot de onwenselijke situatie dat uitbreidingslocaties niet integraal afgewogen worden. Als voorbeeld noemt dhr. De Heer Stadsbroek: wel onderdeel van de visie, en Dijklanden: geen onderdeel van de visie. Dijklanden lijkt door een grenscorrectie opeens een inbreidingslocatie te zijn. Dat is overigens niet nadelig: de uitvoeringscriteria zijn strenger bij inbreiding dan bij uitbreiding. Dat geldt ook voor IJsselvizier. In de visie Noordelijke stadsrand wordt bebouwing bijna volledig uitgesloten. Waar dan wel? vraagt dhr. De Heer zich af. Waar moet het worden opgelost: in de stadsrand of kijken we weer naar de hele stad? De visie op de Noordelijke Stadsrand is voor de VVD een verfijning van de manier waarop burgers en betrokken partijen om willen gaan met de daadwerkelijke invulling van het Structuurplan. Het leert welke nieuwe uitgangspunten en inzichten er zijn ten aanzien van bebouwing. Het leert hoe er wordt aangekeken tegen de verbinding van de uitbreidende stad en het landelijk gebied. Het leert dat stad en landelijk gebied elkaar meer te bieden hebben dan voorheen gedacht werd. Dhr. De Heer wil nu niet starten met de uitvoering. Hij wil de Visie Noordelijke stadsrand verwerken in het Uitvoeringsprogramma Structuurplan zodat er een integrale afweging gemaakt kan worden. Het is eigenlijk zijn antwoord op de debatvraag. Dhr. Dogger (Swollwacht) zegt dat zijn fractie een aantal deelrichtingen en keuzes uit het Structuurplan niet deelt en ondersteunt, net zoals de Klankbordgroep. Dit debat wijzigt het standpunt niet. Dit zijn niet de keuzes en de richtingen die Swollwacht maakt of deelt. Van Stadsbroek en Dijklanden moet worden afgebleven. Deze moeten niet opnieuw ter discussie worden gesteld. Swollwacht kiest voor het volbouwen van Stadshagen en vervolgens het bebouwen van Haerst. De Swollwacht fractie steunt de voorgestelde richting niet. Dhr. Van Gurp (CDA) constateert dat de visie voor de Noordelijke Stadsrand een ontwikkelingsrichting is voor bijvoorbeeld fiets- en wandelroutes en zones met natuurontwikkeling. In de plannen wordt niet aangegeven wat er gaat gebeuren. Hij is benieuwd naar het Uitvoeringsprogramma Noordelijke Stadsrand. Zijn fractie wacht op een concreet voorstel alvorens conclusies te trekken. De matrix uit het Structuurplan kan niet op de Noordelijke Stadsrand gelegd worden. Het Structuurplan is van een andere orde dan deze visie. Hoe voorkom je oneerlijkheid in de keuze tussen locaties bij niet gelijktijdig onderzoek? Er moet zo goed en zo snel mogelijk onderzoek gedaan worden naar deze locaties of ze wel of niet geschikt zijn voor woningbouw, zegt dhr. Van Gurp. Dhr. Mulder (ChristenUnie) constateert dat er onduidelijkheid is ontstaan in de Visie op de Noordelijke Stadsrand. Dat moet zo snel mogelijk opgelost worden. De Visie beschrijft met name gebieden die ook als onderzoeksgebied worden meegenomen voor uitbreidinglocaties. Dat vraagt om een zorgvuldige aanpak. We moeten spreken over wat leidend is en wat volgend, zegt dhr. Mulder. Zijn fractie is van mening dat het debat en de uitkomsten daarvan rond het Structuurplan leidend zijn, een visieontwikkeling is volgend. We wachten dringend op Uitvoeringsprogramma s, zegt dhr. Mulder. De afspraak was dat die er in het eerste kwartaal van 2009 zouden liggen. Er mag geen ongelijkheid ontstaan in de weging, er moet een integrale afweging komen. Dan wil dhr. Mulder keuzes maken. De visie is zinvol, maar het Structuurplan is bepalend. In de Visie op de Noordelijke Stadsrand staat niets over de mogelijkheden van woningbouw in Stadsbroek, constateert mw. Vedelaar (PvdA). Waarom is de mogelijkheid van woningbouw uit deze visie weggelaten? Waarom is er niet voor gekozen duidelijk te spreken over de status van dit gebied in het kader van het Structuurplan? Graag een reactie van de wethouder. De PvdA 4 van :29

5 fractie deelt de opvatting dat Stadsbroek unieke kansen biedt voor recreatie en natuurontwikkeling. Echter, natuurontwikkeling en bouwen kunnen op gespannen voet met elkaar staan. Bij interruptie merkt dhr. Rijke (GroenLinks / De Groenen) op dat op pagina 9 staat: Binnen het project Noordelijke Stadsrand liggen verscheidene gebieden met een opgave vanuit het Structuurplan. IJsselvizier A en Stadsbroek dienen buiten beschouwing te blijven. Woningbouw in Stadsbroek blijft beperkt tot een strook die is aangewezen als mogelijke zoeklocatie. Het Structuurplan en de afspraken over zoeklocaties zijn leidend. De mogelijke woningbouwlocaties blijven beschikbaar voor de afweging wel of niet bebouwen, zegt dhr. Rijke. Nu natuur ontwikkelen beperkt de mogelijkheden voor woningbouw, zegt mw. Vedelaar (PvdA). Nee, daarmee getuigt het niet van zuivere stappen in het onderzoek naar de mogelijkheden voor woningbouw. En nee, daarmee wordt geen recht gedaan aan de andere locaties die ook nog onderzocht worden. De PvdA wil duidelijkheid over de status van Stadsbroek in de visie. Er moet een afweging komen met andere locaties. Hoe gaat de wethouder duidelijkheid geven over de status van Stadsbroek en op welke manier gaat hij hierover communiceren? De fractie zal niet instemmen met de visie tenzij de wethouder toezeggingen doet op basis waarvan de PvdA wel kan instemmen. De SP heeft niet ingestemd met de Structuurvisie, zegt dhr. Koster (SP). Hij zal de debatvraag niet direct beantwoorden. Hij ziet de toezeggingen, gedaan in de Informatieronde, niet terug in de voorliggende visie. De grens van het plangebied Stadsbroek moet voor zijn fractie eindigen bij het Zwartewater, zegt dhr. Koster. Kan de wethouder dit toezeggen? De SP fractie overweegt anders een amendement. Dhr. Koster wil geen nader onderzoek doen naar de landschappelijke inpassing van een gering aantal woningen. Hij wil niet bouwen op de dijk tenzij het sociale (huur) woningbouw betreft. Dhr. Koster vraagt de wethouder er voor te zorgen dat het bestemmingsplan actueel is anders lopen we achter de feiten aan. Dhr. Rijke (GroenLinks / De Groenen) citeert uit een motie van GroenLinks / De Groenen: De Raad van de gemeente Zwolle, in vergadering bijeen op 16 juni 2008, gehoord de beraadslaging over het Structuurplan tot 2020, van oordeel dat de gebieden die zijn aangewezen als toekomstige, nader te onderzoeken woningbouwlocaties van grote waarde zijn voor de natuur en de mensen, het niet wenselijk is om deze locaties gedurende vele jaren een ongewisse bestemming te geven in afwachting van eventuele bouw, het groene karakter van de locaties in ieder geval tot bebouwing behouden moet blijven, bij het behoud van het groene karakter kan worden gedacht aan bijvoorbeeld biologische landbouw, natuurbeheer, kleinschalige recreatieve functies, sport, volkstuinen, wandel- en fietspaden, draagt het College op al het nodige te doen om deze gewenste groene functies in het gebied mogelijk te maken. De visie op de Noordelijke Stadsrand is een goede invulling van de motie die is aangenomen bij de behandeling van het Structuurplan, zegt dhr. Rijke. Hij ziet beslist geen strijdigheid met het Structuurplan. De onderzoekslocaties worden door deze visievorming niet uitgesloten als nader te onderzoeken locatie in het Uitvoeringsprogramma. Je mag visies ontwikkelen, maar de zoeklocaties moeten beschikbaar blijven. Het Uitvoeringsprogramma zal niet strijdig zijn met wat hier nu wordt vastgesteld. Maar het is slechts een gedeeltelijke invulling van de wens destijds van de fractie van GroenLinks / De Groenen. Hij verzoekt om vergelijkbare interactief tot stand gekomen - visies voor de rest van de noordelijke stadsrand en de oostelijke en de zuidelijke stadsrand. Er zou gestart moeten worden met een visie op de noord oostelijke stadsrand. 5 van :29

6 Het uitvoeren van de visie zal nog veel stuurmanskunst vergen. Dhr. Zelle (D66) is van mening dat Stadsbroek een ruimtelijke aansluiting moet krijgen met de Milligerplas. In strijd met de gemaakte afspraken bij de behandeling van het Structuurplan wil het College toch bebouwing langs de Werkerlaan toestaan. Dan is er geen sprake meer van een open ruimtelijke verbinding tussen de plas en Stadsbroek. Dhr. Zelle wenst geen 50 woningen in IJsselvizier. Beperkte woningbouw en een buitenplaats is een welkome aanvulling voor dit gebied. Bij s Heerenbroek zou geen dijklichaam moeten komen. Dit belemmert een natuurlijke overgang naar de polder. De ligging van de HIS maakt een andere aansluiting echter onmogelijk. De Visie op de Noordelijke Stadsrand is niet geheel in overeenstemming met het Structuurplan. De uitwerking van de Visie moet in samenhang met het Structuurplan worden gedaan en niet afzonderlijk. Wethouder Kenkhuis hecht er bij aanvang van zijn beantwoording aan om kort de geschiedenis van de Visie op de Noordelijke Stadsrand te schetsen. Een en ander is in 2004 gestart. In het kader van het Nationaal Landschap was het van belang veel initiatieven een duidelijk kader geven. Daarom is de visie er gekomen. Door de discussie rond het Structuurplan is de verdere ontwikkeling van de visie getemporiseerd want het Structuurplan is leidend: dat geeft de kaders. Deze gaat voor welke visie dan ook. In het Structuurplan is besloten over 5 uitbreidingslocaties: Vechtpoort, Stadsbroek, Dijklanden, IJsselvizier A en B. Er komen nadere studies naar Stadsbroek, Dijklanden en IJsselvizier naar de natuurwaarden. Bij Vechtpoort moet nader onderzoek gedaan worden naar de ontsluiting. Dat is het bestuurlijke kader voor de Visie op de Noordelijke Stadsrand. Er is onduidelijkheid over de vraag of deze visie bebouwing in Stadsbroek toelaat, constateert de wethouder. De implementatie van deze visie mag bebouwing niet onmogelijk maken, zegt de wethouder: maximaal 500 woningen. Hij verwijst naar het kaartje op pagina 6. Daar is de zoeklocatie Stadsbroek en de zoeklocatie IJsselvizier B duidelijk aangegeven. Helaas is de zoeklocatie IJsselvizier A niet aangegeven. De wethouder zegt toe dat natuurontwikkeling, de aanleg van recreatieve routes en de uitvoering daarvan bebouwing van Stadsbroek mogelijk moet blijven maken. Hij zal dit voor zover nodig in de tekst aanpassen. De status van de andere 4 uitbreidingslocaties ten opzichte van Stadsbroek: zij hebben dezelfde, uniforme status. Voor elke locatie is de status hetzelfde en blijft hetzelfde. De matrix uit het Structuurplan (pag. 59) moet, in aangepaste vorm, op al deze locaties toepasbaar zijn. Het Uitvoeringsprogramma van de visie is het document voor de fasering. Veel zaken raken niet aan de bebouwing van Stadsbroek. De wethouder zou het jammer vinden als deze 2 of 5 jaar niet zouden kunnen worden uitgevoerd. Het Uitvoeringsprogramma Noordelijke Stadsrand komt voor de zomer, begin juli. Hierin wordt aangeven wat en wanneer, in welke periode, uitgevoerd gaat worden. Zaken die raken aan de bebouwing worden verder in de tijd gezet. Het Uitvoeringsprogramma Structuurplan komt overigens binnen 1 maand naar de Raad. De Visie is hierin verwerkt. In het Uitvoeringsprogramma Noordelijke Stadsrand wordt gezegd dat dit programma de bebouwing van Stadsbroek niet onmogelijk zal mogen maken. Het College heeft in het Structuurplan voorgesteld om te onderzoeken of in Stadsbroek, in de strook langs de Werkerlaan, ongeveer 500 woningen gebouwd kunnen worden. Dat is op dit moment de status, zegt de wethouder. Van de definitieve versie van de visie maken de toezeggingen deel uit, evenals aangenomen amendementen. De Raad stelt de visie dus vast inclusief de wijzigingen en toezeggingen. Rond de zomer komt de Raad te spreken over het uitvoeringsprogramma. In IJsselvizier is door de dijkverlegging minder ruimte voor woningen: 5 à 10. Er komt een nader onderzoek om goed af te kunnen wegen op welke kavels bebouwing nog mogelijk is, zowel fysiek als sociaal. Dit onderzoek kost 10 à Euro. De wethouder zegt, desgevraagd, er naar te streven met een aangepaste versie van de visie te komen die 11 mei in de besluitvormende ronde van het Raadsplein vastgesteld kan worden. 6 van :29

7 De Raad wacht de gewijzigde visie af om daarna te bepalen wat het vervolg wordt en welke instrumenten worden ingezet om naar besluitvorming te komen. b Zienswijze provinciale omgevingsverordening Mw. Nusselder (GroenLinks / De Groenen) constateert dat de kern van de gemeentelijke zienswijze het vergroten van de gemeentelijke beleidsvrijheid is en het tegengaan van invloed van de provincie door de achterdeur. Hoe vindt de gewenste afstemming tussen gemeenten plaats? Daar is de provincie op dit moment de meest geëigende instantie voor: er zijn bovengemeentelijke regelingen nodig met name op het gebied van woningbouw en bedrijventerreinen. Waar de zienswijze is gericht tegen de ontheffingsregeling door de provincie, kan mw. Nusselder deze dan ook niet onderschrijven. Zij is het hier eens met de reactie van Twentestad. Het is onjuist om nu al, bij de zoeklocaties Structuurplan, te spreken over bestaand stedelijk gebied. Dit moet zijn: zoeklocatie stedelijk gebied. Mw. Nusselder vraagt om aandacht voor de afstemming tussen de provincies in de zienswijze. Zij onderschrijft de nadruk op het behoud van cultuur historische waarden in de zienswijze. Het betreffende artikel kan krachtiger neergezet worden. Wat is de technische kwaliteit van de verordening? Dhr. Zelle (D66) stemt in met de zienswijze van het College. Via deze verordening probeert de provincie weer een vinger in de pap te krijgen. Dat is geen goede zaak. Hij heeft één kanttekening: Hoe om te gaan met een projectbesluit, is nog niet voorgelegd aan de Raad. Dhr. Koster (SP) neemt kennis van de zienswijze. Het is belangrijk beleid zo dicht mogelijk bij de inwoner van de stad of provincie plaats te laten vinden. Soms is regie op een hoger niveau echter wel nodig. Als gemeenten met elkaar gaan concurreren, kunnen zij het algemeen belang uit het oog verliezen. Waar het nodig is moeten afspraken op hoger niveau worden vastgelegd en getoetst. Het is zinvol om regelmatig te toetsen of het doel van een regeling nog gediend wordt. Als risico wordt genoemd dat de gemeente Zwolle, als zij te strikt en confronterend omgaat met de zienswijze, er een verstoorde relatie met de provincie kan ontstaan. Dhr. Koster vindt het niet erg duidelijke taal te spreken. Mw. Vedelaar (PvdA) constateert dat de provincie teveel redeneert vanuit het oude sturingsmechanisme. De provincie zit, met het systeem van ontheffingen, weer op de plantoets stoel. Zij onderschrijft de zienswijze van de gemeente. Dhr. De Heer (VVD) heeft geen behoefte aan een provincie die bepaalt dat een weg, die iedereen om een stadswijk heen wil, er dwars door heen komt. En die de gemeente Zwolle oplegt hoeveel woningen er gebouwd moeten worden. Dat kan de gemeente zelf wel. Maar, dan moeten we wel zorgen dat we vertrouwen krijgen. Hij ondersteunt de zienswijze. De gemeentelijke organisatie moet dan op 1 juli 2009 klaar zijn om de nieuw verkregen verantwoordelijkheden uit de WRO ook verantwoord en vanuit het belang van inwoners en ontwikkelpartners uit te voeren. Een redactieslag over de zienswijze is op zijn plaats. Dhr. Mulder (ChristenUnie) is het eens met de zienswijze van het College. Onder verwijzing naar artikel (ontheffing) zegt mw. Husselman (CDA) dat het wenselijk is dat de gemeenteraad gaat over de ontheffingen bij de economische hoofdstructuur. De zienswijze lijkt er qua toonzetting op uit te zijn de relatie met de provincie op voorhand onder druk te zetten. Wethouder Piek zegt in zijn beantwoording toe, te zullen kijken naar de redactie van de zienswijze. Deze is in haast tot stand gekomen. Hij wil de verhouding met de provincie niet verstoren, maar wel duidelijk zijn. 7 van :29

8 Hij is, in reactie op de inbreng van mw. Nusselder, van mening dat het lokaal bestuur in staat is zelf problemen op te lossen. Dit kan door goed te overleggen met gemeenten. Zwolle is er in geslaagd, samen met de omliggende gemeenten, tot een Woonvisie te komen. De voorzitter concludeert dat de redactioneel aangepaste zienswijze morgen uit gaat. c Debat Ruimtelijke Kwaliteit Mw. Rots (ChristenUnie) zegt dat dit onderwerp een opdracht aan het College is maar ze zal ook een oproep aan de Raad zelf doen. Er bestond bij de Raad ontevredenheid over 3 zaken rond ruimtelijke kwaliteit: 1. Er ontbrak een visie op de samenhang van bouwprojecten in en om de binnenstad. 2. Er ontbrak een vroegtijdige betrokkenheid van burgers en belangenorganisaties bij de planontwikkeling. 3. Er ontbraken tools voor de Raad zelf om uitspraken te doen over de ruimtelijke kwaliteit. Dit heeft geresulteerd in een traject van zelfreflectie: het debat ruimtelijke kwaliteit van de binnenstad en de directe schil er om heen. Waar staan we nu? Het traject heeft al wat opgeleverd maar de grootste stappen moeten nog worden gezet, zegt mw. Rots. Veel personen en organisaties in de stad denken mee en reiken ideeën aan. Daar is zij erkentelijk voor en ze hoopt dat het contact blijft. Dit traject heeft ook laten zien dat de Raad kritisch naar zichzelf kan en wil kijken. Mw. Rots zegt nu het momentum te willen pakken: het momentum waarin het mogelijk is besluiten te nemen die de keuzes op het gebied van ruimtelijke kwaliteit in de toekomst verbeteren. Er gebeurt al het nodige in lopende trajecten: de Inspiratiebox, een second opinion over de samenhang van verschillende bouwprojecten et cetera. Maar het echte werk moet nog beginnen. Het is ook een oproep aan de Raad zelf. Welke waarden spelen voor de ChristenUnie een rol in dit debat? De middeleeuwse binnenstad is het beschermen waard. De intrinsieke waarde van de schoonheid en de variatie van de stad. De ruimte voor expressie van de tijd: een mooie mix van modern en historiserend bouwen. De regionale, toeristische en economische functie van de stedelijke kwaliteit. Procedures die aan alle betrokkenen recht doen. Dit zijn voor de fractie van de ChristenUnie de ijkpunten voor toetsing in het verdere traject. De opdracht aan het College. Wat moet er nu gebeuren? De ChristenUnie fractie wil dat we aan de stad gaan werken volgens de principes van ontwikkelingsplanologie. De gemeente initieert dan zelf de ontwikkelingen. De Raad moet daarvoor dan helder formuleren wat zij wil. De volgende zaken wil mw. Rots dan meegeven in de opdracht aan het College. Opstellen van een visie op de binnenstad die richting geeft. In kaart brengen van de historische waarden in de binnenring en de ring er om heen. Welke ruimtelijke kwaliteit willen we waar realiseren? Het bestemmingsplan binnenstad onder de loep nemen en het realiseren van een beeldkwaliteitplan. Het maken van een Masterplan voor de openbare ruimte. De Welstandsnota moet worden gereviseerd: van beheren naar richting geven. Een beleid op de architectenkeuze ontwikkelen inclusief bevordering van de burgerparticipatie. Een scheiding van stedenbouwkundig en architectonisch ontwerp. (Wellicht met ruimere bevoegdheden in de Notitie Bevoegdheden bij ruimtelijke projecten). Alle betrokkenen moeten in een vroegtijdig stadium op een open manier betrokken worden bij planvorming. De functie en werkwijze van klankbordgroepen onder de loep nemen. Welke taken en bevoegdheden horen daar? Onderzoeken of er gewerkt moet worden met een commissie ruimtelijke kwaliteit of met een stadsbouwmeester. Hoe spelen economische afwegingen een rol? Is het nodig om te werken met een binnenstadsfonds? Mw. Rots verzoekt om binnen 2 maanden een plan van aanpak tegemoet te kunnen zien. 8 van :29

9 Het is ook een oproep aan onszelf, zegt ze, de Raad is de hoeder van de ruimtelijke kwaliteit. Ze wil een proactieve houding van de Raad met werkbezoeken en avondscholen, bijvoorbeeld om te onderzoeken of een commissie ruimtelijke kwaliteit of een stadsbouwmeester zinvol is. De Raad moet de regie over het debat houden. Dhr. Eikelboom (Swollwacht) is zeer tevreden met de aandacht voor ruimtelijke kwaliteit van de stad. Hij heeft complimenten voor de initiatiefnemers en iedereen die een bijdrage heeft geleverd. Zijn fractie heeft nog de volgende kanttekeningen en aanbevelingen. De kaders zoals het bestemmingsplan beschermd stadsgezicht en de Welstandsnota zijn goede instrumenten. Deze instrumenten zouden meer effect hebben met een goede onderlinge samenhang. Dhr. Eikelboom vraagt meer invloed van de portefeuillehouders toerisme en monumentenzorg op de samenstelling, toetsing en hantering van de kaders. De Raad heeft in het verleden te veel achter de feiten aangelopen en mist deskundigheid en historische kennis om tijdig bij te kunnen sturen. Hij pleit voor het aanstellen van een stadsbouwmeester / architect. De Welstandscommissie is wellicht te eenzijdig samengesteld. Dhr. Eikelboom pleit voor een lokale Welstandscommissie. Ook pleit hij voor een hernieuwde visie op de binnenstad om deze te vrijwaren van al te grote druk. Dhr. De Heer (VVD) kijkt met tevredenheid terug op het gevoerde debat over de ruimtelijke kwaliteit. De verplichting die er nu is, is het zoeken van de scherpte in het op te stellen instrumentarium. De opdracht aan het College is duidelijk: optimaliseer het proces rondom beeldkwaliteit, verbeter de inbreng van belanghebbenden en verbeter de rol van de gemeente. Dit kan als het College een gereedschapskist ruimtelijke kwaliteit toevoegt aan een beschrijving van rollen en verantwoordelijkheden. Deze gereedschapskist zou de volgende zaken moeten bevatten: Vastleggen van enkele momenten waarop de Raad, gedurende de ruimtelijke procedure, kan ingrijpen in het proces. Een vertaling van deze momenten in financiële en juridische consequenties. Een innovatieve manier waarop bij de start van ruimtelijke ontwikkeltrajecten meerdere partijen hun ontwerp en invulling kunnen geven op de ontwikkeling van een gebied. Een voorstel voor ruimtelijk kwaliteitfonds op stedelijk niveau. Het rekent af met het gebruik dat alle kosten en opbrengsten binnen het project moeten worden opgevangen. Deze gereedschapskist moet worden uitgewerkt in meerdere varianten: financiële lasten, beïnvloedings- en sturingsmogelijkheden et cetera. Mw. Husselman (CDA) zegt dat de verbetering van de politieke sturing en burgerparticipatie ter bevordering van de beeldkwaliteit bij ruimtelijke projecten, de aanleiding vormde voor het afgelopen proces. Nu moet het College aan de slag. Aan enkele onderdelen hecht haar fractie waarde: die ziet zij graag terug in de notitie van het College. De Bevoegdheden bij ruimtelijke projecten van de Raad moeten in deze notitie scherper neergezet worden. Het College wil van toelatingsplanologie naar ontwikkelingsplanologie. Daar hecht het CDA bijzonder aan. Een suggestie over de rol van de Raad daarbij staat in een PvdA / CDA motie van , ingediend bij de behandeling van het Structuurplan. Het zou een onderlegger kunnen zijn bij de planvorming over de binnenstad. Het bestemmingsplan beschermd stadsgezicht. Voor de binnenstad zou een extra stap moeten worden ingebouwd zodat projectontwikkelaars weten dat er bij het verlenen van binnenplanse vrijstelling een extra drempel is. Voor de rest sluit mw. Husselman zich aan bij goede ideeën die eerder deze avond al naar voren zijn gebracht. Dhr. Zelle (D66) zegt dat de nota geen aandacht besteed aan de economisch kwaliteit van de binnenstad: een gemiste kans. Hij verzoekt de brief van de Vrienden van de Stadskern aan de nota toe te voegen. Veel punten 9 van :29

10 uit de brief passen in de nota. Samen met de Vrienden en de Stichting Levende Stadsgeschiedenis zou de nota op een aantal punten gewijzigd moeten worden. Er zou beter omschreven moeten worden wat belanghebbenden zijn. Binnen de gemeente voltrekt zich een mentaliteitsverandering, zegt dhr. Rijke (GroenLinks / De Groenen). Er is een cultuuromslag bewerkstelligd de afgelopen jaren. De notitie Beginspraak is daar een uitvloeisel van. Hierna volgde het initiatief van de SP, PvdA en ChristenUnie voor een discussie over de ruimtelijke kwaliteit in de binnenstad. Dhr. Rijke noemt het rijkelijk vroeg om zo kort nadat beginspraak tot beleid is verheven, al weer met nieuwe voorstellen te komen. Laat de stad de ruimte krijgen om beginspraak in de praktijk gestalte te geven, ruimte krijgen voor de uitwerking van beginspraak. Niet betrokkenen meteen weer voor de voeten gaan lopen met allerlei nieuwe regels en procedures. Er zijn goede voorbeelden beginspraak: Bagijneweide, Spoorzone, Prinsenpoort. Er is een Inspiratiebox en een Inspiratieteam. De omslag is gemaakt. Hij vreest dat de wensenlijstjes en suggesties van vanavond tot lange discussies leiden en niet tot een ontwikkeling in de richting die daarmee beoogd wordt, zegt hij op een interruptie van dhr. De Heer. Wanneer eindigt dit debat een keer in concrete voorstellen? Er moet een voorstel komen van de Initiatiefgroep die het debat begonnen is, dat convergeert in één duidelijke en eenduidige vraag of opdracht aan het College. Een en ander is nu te open geformuleerd, zegt hij in antwoord op een interruptie van mw. Rots. Dat zou hem vertrouwen hebben gegeven in een goede afloop van het debat. Zijn grote zorg, zegt hij in reactie op een interruptie van mw. Vedelaar, is dat alle inspanningen van de afgelopen tijd verzanden in een lang en breed proces. Afsluitend zegt dhr. Rijke te willen focussen op een noodremprocedure : op enig moment moet de Raad nog kunnen ingrijpen in langdurige processen. Ook wil hij voor een aantal projecten in de gaten houden hoe de ontwikkelingskosten zo hoog oplopen dat het gevaar dreigt dat op kwaliteit wordt beknibbeld. Hij wil focussen op twee of drie belangrijke punten en opdrachten. Mw. Vedelaar (PvdA) stipt drie, voor haar fractie belangrijke, punten aan: Visie op de kwaliteit van de binnenstad Zuiver, zorgvuldig en inzichtelijk proces Duidelijke kaders met bijsturingmogelijkheden. Zij schrapt een fors deel van haar bijdrage en spreekt twee passages uit omdat zij zich verder volledig kan vinden in het betoog van mw. Rots. De visie op de binnenstad. De kwaliteit van de binnenstad gaat over meer dan fysiek / ruimtelijke kenmerken: historische waarden, architectonische waarden, economische waarden, culturele waarden en over beleving, samenhang, diversiteit en leefbaarheid. De fractie van de PvdA pleit voor ruimte en aandacht voor al deze verschillende aspecten. Beeldkwaliteit. Hier pleit de PvdA fractie voor kaders en procedures waarin de keuzes die gemaakt moeten worden ook in beelden inzichtelijk worden gemaakt en waarbij beginspraak leidend is. De notitie Bevoegdheden bij ruimtelijke precessen kan daarbij als uitgangspunt dienen, maar wel als uitgangspunt dat ook gewijzigd kan worden. Het voorstel van de Vrienden van de Stadskern bevat daarvoor goede uitgangspunten. We moeten voorkomen dat we besluiten nemen op basis van ingetekende bouwblokjes, zegt mw. Vedelaar. De keuze moet gemaakt worden ook op basis van beeldkwaliteit van het betreffende bouwblokje. Dhr. Koster (SP) spreekt van een mooi proces dat doorlopen is. Hij heeft veel suggesties ter verbetering gehoord. Hij dankt allen die in dit proces hebben deelgenomen. Hij is tevreden met de uitwerking zoals die er nu ligt. Wel wil dhr. Koster nog een paar punten benadrukken. Het delegatiebesluit. Hij wil niet over elke dakkapel in de binnenstad een besluit nemen, maar ook niet overgeleverd zijn aan de inschattingen van het College. Herzie het Beschermd Stadsgezicht en de Welstandsnota, zegt dhr. Koster. Het moet een antwoord bieden op nieuwe ontwikkelingen, nu is het te conserverend van aard. Vorm een visie op wat we willen en niet willen met de binnenstad. Het moet een toetssteen 10 van :29

11 worden voor nieuw te ontwikkelen beleid. Het verdient aanbeveling te bundelen wat er in de diverse visies op terrassen, detailhandel en andere ontwikkelingen in de binnenstad al vast ligt. Daar zit beslist een rode draad in. Belangrijk is dat er voortgang in het proces blijft. Regie, regels en routine, zegt dhr. Koster. Regie: de gemeente heeft de leiding. Regels zijn duidelijk en prikkelen de creativiteit. Routine is de mate waarin partijen vroegtijdig en steeds opnieuw betrokken worden. De voorzitter stelt voor de wethouder niet te vragen te reageren op alle onderwerpen die zijn ingebracht. Een vraag: Wat met de termijn van 2 maanden, wat kan de wethouder dan aanleveren? En wat gaat de wethouder doen met hetgeen de Raad heeft ingebracht? Wethouder Piek zegt over de suggestie de Raad een Plan van Aanpak aan te bieden, met daarin op welke wijze en in welke volgorde de verschillende onderwerpen besproken, uitgewerkt en behandeld gaan worden, een goed voorstel. Een Plan van Aanpak zegt: zo gaan we het doen en zet de route uit. We zijn op weg: beginspraak loopt, zegt de wethouder. Het debat is ook op gang gekomen. Het is nuttig dat dit de komende jaren gevoerd blijft worden. Tijdsplanning. De wethouder wil het Plan van Aanpak voor de zomer afhebben. Dat betekent dat de Raad het na de zomer kan bespreken. Eind juni neemt het College een besluit over het Plan van Aanpak. De Raadsleden stemmen hiermee in. 4 Sluiting Om uur sluit de voorzitter de vergadering. Opmerkingen 11 van :29

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Raadsvoorstel

GEMEENTE HOOGEVEEN. Raadsvoorstel Datum raadsavond : Programma Onderwerp : Hoogeveen Ontwikkelt : Verklaring van geen bedenkingen en delegatie bevoegdheid tot het vaststellen van een exploitatieplan in het kader van de Wabo. Samenvatting

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Notitie Kansen voor starters 1 april 2008 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffiemedewerker

Nadere informatie

Bestuursopdracht. Centrumvisie

Bestuursopdracht. Centrumvisie Bestuursopdracht Centrumvisie Bestuursopdracht Centrumvisie Opdrachtgever: Auteur: gemeente Scherpenzeel afdeling Ruimte en Groen W. Hilbink/W.Algra Datum: 2 december 2014 Centrumvisie Scherpenzeel -1-

Nadere informatie

Beoogd resultaat Betere dienstverlening aan de klant door een duidelijke, efficiënte procedure en het voorkomen van regeldruk of vertragingen.

Beoogd resultaat Betere dienstverlening aan de klant door een duidelijke, efficiënte procedure en het voorkomen van regeldruk of vertragingen. Onderwerp Verklaring van geen bedenkingen en delegatie bevoegdheid tot het vaststellen van een exploitatieplan in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (voortaan Wabo). Voorgesteld besluit:

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel klankbordgroepen

Initiatiefvoorstel klankbordgroepen Initiatiefvoorstel klankbordgroepen Inleiding In Langedijk lopen momenteel een aantal grote, ingrijpende projecten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van door de gemeente ingestelde klankbordgroepen. Daarnaast

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om 19.30 uur in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga,

Nadere informatie

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, de heer Ad van de Sande.

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, de heer Ad van de Sande. Agenda Gemeenteraad Besluitvormende raadsvergadering. Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 25 november 2014 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 1 Opening De voorzitter

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Noord-Holland. Stuknummer: AM q lllfjl? JUNI Raad van de gemeente Den Helder Postbus AA DEN HELDER

Noord-Holland. Stuknummer: AM q lllfjl? JUNI Raad van de gemeente Den Helder Postbus AA DEN HELDER Noord-Holland POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Raad van de gemeente Den Helder Postbus 36 1 780 AA DEN HELDER GEMEENTE DEN HELDER HtèEKOW&'J q lllfjl?315 Stuknummer: AM5.03476 Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon

Nadere informatie

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 23 en 24 juni 2014 : 7 juli 2014 : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 Datum: 13 maart 2012. Deelsessie: 19.55 20.45 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming. Onderwerp: Standpunt ontwikkeling windpark Markermeer. Toelichting: Door

Nadere informatie

Adviesnota raad Vaststellen bestemmingsplan 'Oerle-Zuid, herziening I' en wijziging beeldkwaliteitsplan

Adviesnota raad Vaststellen bestemmingsplan 'Oerle-Zuid, herziening I' en wijziging beeldkwaliteitsplan *14bs00907* Datum raad : 9 december 2014 Datum RA-O : 25 november 2014 Agendapunt : Datum B&W : 4 november 2014 Volgnummer : 14bs00907; 14.164 Programma begroting : 1 Gewijzigd voorstel : nee Productnummer

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2017. De heer G. Polinder, raadslid namens de SGP-fractie, is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Zienswijze op Regionale Agenda 2015-2018 MRE Registratienummer: 00529485 Op voorstel B&W d.d.: 18 november 2014 Datum vergadering: 9 december 2014 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

draadswijzer week 01 Zwolle

draadswijzer week 01 Zwolle draadswijzer week 01 Zwolle Agenda Raadsplein Maandag 11 januari 2016 Raadzaal Besluitvormingsronde 19.30 uur Start besluitvormingsronde met de volgende hamerstukken: - Nota van Uitgangspunten MPV 2016*

Nadere informatie

Reactienota. Behorende bij de Structuurvisie "Wernhout 2025"

Reactienota. Behorende bij de Structuurvisie Wernhout 2025 Reactienota Behorende bij de Structuurvisie "Wernhout 2025" 1. Inleiding De ontwerp structuurvisie "Wernhout 2025" is op dinsdag 22 oktober 2013 gepresenteerd aan de bewoners en de Dorpsraad van Wernhout.

Nadere informatie

HERONTWIKKELING MOLENWAL

HERONTWIKKELING MOLENWAL STARTNOTITIE HERONTWIKKELING MOLENWAL (VOORMALIGE BUSREMISE) Maart 2011 Gemeente Oudewater Sector REV 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 INLEIDING... 3 2 PLANGEBIED... 4 2.1 HET PLANGEBIED... 4 2.2 PROGRAMMA...

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad 1 gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer O4.RZOP8.OOZ Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad Samenvatting Door GroenLinks is in een motie aan de deelnemers van de debattraining

Nadere informatie

Begroting 2017, 10 november 2016

Begroting 2017, 10 november 2016 VVD Roermond Bart Lickfeld Begroting 2017, 10 november 2016 Dank Wij zijn Roermond! Voor de VVD niet zo maar een loze kreet of slogan maar voor ons het gedachtengoed waarmee wij de wereld in kijken. Want

Nadere informatie

Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt

Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt Programma Stedelijke ontwikkeling Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting De initiatiefnemer van de realisatie

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. 13 september 2011 agendapunt 15. Aan: De Gemeenteraad. Vries, 21 juni 2011

Raadsvergadering d.d. 13 september 2011 agendapunt 15. Aan: De Gemeenteraad. Vries, 21 juni 2011 Raadsvergadering d.d. 13 september 2011 agendapunt 15 Aan: De Gemeenteraad Vries, 21 juni 2011 Onderwerp: Verplaatsing agrarisch bedrijf familie Siegers en toepassing ruimte voor ruimte regeling Portefeuillehouder:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. raadsvergadering: 21 september 2011 Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve. datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr.

RAADSVOORSTEL. raadsvergadering: 21 september 2011 Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve. datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr. RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 21 september 2011 onderwerp: Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve bijlage: ontwerp-besluit datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr.: 9 Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

AANLEIDING / PROBLEEMSTELLING

AANLEIDING / PROBLEEMSTELLING Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. 28 september 2015 Documentnummer : 2015.0.072.749 Zaaknummer: 2015-03-01380 Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan 'Stadsblokken - Meinerswijk 2015'

Nadere informatie

Startnotitie Interactieve Beleidsvorming

Startnotitie Interactieve Beleidsvorming Startnotitie Interactieve Beleidsvorming Status: concept Bestuurlijk opdrachtgever: Drs J.F.N. Cornelisse Ambtelijk opdrachtgever: Drs H.J. Beumer Ambtelijk opdrachtnemer: Drs M.M.H. de Boer Datum 17-03-2010

Nadere informatie

achtergrond hoofdstuk 1 Structuurvisie 2020 keuzes van visie naar uitvoering inbreng samenleving achtergrond ruimtelijk en sociaal kader bijlagen

achtergrond hoofdstuk 1 Structuurvisie 2020 keuzes van visie naar uitvoering inbreng samenleving achtergrond ruimtelijk en sociaal kader bijlagen 28 hoofdstuk 1 achtergrond Structuurvisie 2020 keuzes samenvatting achtergrond ruimtelijk en sociaal kader inbreng samenleving thematisch van visie naar uitvoering bijlagen zones 1 2 3 4 5 6 7 29 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB (0162)

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB (0162) Aan de fracties van VVD en PvdA de heer A.J.H. Wijers, mevrouw C.P.W. Bode-Zopfi Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB d.bosmans@oosterhout.nl (0162) 48 91 03 Onderwerp Vragen ex art.

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 06.1061 d.d. 12 september 2006 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid A-J. Sleijster (VVD) n.a.v. het interview met Wethouder Jonas in het Leidsch

Nadere informatie

Notitie raadsvragen in soorten en maten

Notitie raadsvragen in soorten en maten Notitie raadsvragen in soorten en maten Aanleiding Het komt regelmatig voor dat raadsleden een vraag willen stellen aan het college. Over een voorstel dat het college aan de raad doet. Over een artikel

Nadere informatie

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden 1. Inleiding Het college heeft op 17 juli 2013 besloten om een intentieoverkomst met Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Op onderstaande luchtfoto is de locatie aangeduid met een rode omcirkeling.

Op onderstaande luchtfoto is de locatie aangeduid met een rode omcirkeling. Raadsvoorstel no. R2015.0011 Agendapunt no. 13 Onderwerp Verklaring van geen bedenkingen Stierop 3 Uitgeest, 14 april 2015 Aan de gemeenteraad Aanleiding Op 2 juli 2014 is er een aanvraag omgevingsvergunning

Nadere informatie

Woningbouw Het plan maakt de ontwikkeling van twee woningen aan het Landaspad mogelijk. Tegen deze ontwikkeling hebben wij geen bezwaar.

Woningbouw Het plan maakt de ontwikkeling van twee woningen aan het Landaspad mogelijk. Tegen deze ontwikkeling hebben wij geen bezwaar. Bestaande overcapaciteit aan bedrijventerreinen In de stadsregio Arnhem-Nijmegen bestaat een groot overaanbod aan bedrijventerreinen. Voor de periode 2016-2025 bedraagt dit minstens 150 ha. Van het bestaande

Nadere informatie

Beslisdocument en plan van aanpak

Beslisdocument en plan van aanpak Beslisdocument en plan van aanpak TIENDEVEEN Inleiding In oktober 2006 heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan van aanpak Woningbouw dorpen. Het project bestaat uit drie fasen. Deze fasen worden telkens

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door J.Verheugt Telefoon (040) 238 2103 Verzenddatum 27 februari 2013 Verslag commissie Maatschappij en Cultuur (cie MC) Betreft

Nadere informatie

GS brief aan Provinciale Staten

GS brief aan Provinciale Staten GS brief aan Provinciale Staten Contact: drs. J. van Straalen 070-441 61 92 j.van.straalen@pzh.nl Aan Provinciale Staten Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG RAADSVERGADERING 16 november 2010 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Voorzitter Griffier Leden VVD CDA SP GroenLinks PvdA PCG

Nadere informatie

De gemeente formuleert de volgende uitgangspunten voor de deelname aan het project in de Boterhuispolder:

De gemeente formuleert de volgende uitgangspunten voor de deelname aan het project in de Boterhuispolder: VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van september 2015 Besluit nummer: 2015_Raad_00029 Onderwerp: Boterhuispolder: vaststellen uitgangspunten - Besluitvormend Beknopte samenvatting: De Boterhuispolder is een

Nadere informatie

2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Economische Zaken heeft een aantal vragen en opmerkingen aan de Minister van Economische Zaken voorgelegd over de brief d.d.

Nadere informatie

College van gedeputeerde Staten. Provincie Overijssel. Postbus 10078, 8000 GB Zwolle. Geachte gedeputeerde,

College van gedeputeerde Staten. Provincie Overijssel. Postbus 10078, 8000 GB Zwolle. Geachte gedeputeerde, College van gedeputeerde Staten Provincie Overijssel Postbus 10078, 8000 GB Zwolle Geachte gedeputeerde, Graag willen wij als inwoners en belangenorganisaties van Giethoorn middels deze brief reageren

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 193184 Datum : 17 november 2015 Programma : Woon en leefomgeving Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. H.C.V.

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 2013/4543 Registratiedatum: Afdeling: Leefomgeving Agendapunt: 49-Va-09 Openbaar: Ja X Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Windpark gemeente Kranenburg (DE) Besluit: Kennis te nemen van

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 13 oktober 2016 Onderwerp: Vervolgsessie visie op wonen

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 13 oktober 2016 Onderwerp: Vervolgsessie visie op wonen BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 13 oktober 2016 Onderwerp: Vervolgsessie visie op wonen Aanwezig: Voorzitter: mw. A.A. van der Stijl Locogriffier: mw. A.J. van Wees Leden: dhr. L.N. Vernie (CDA),

Nadere informatie

Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland Besluitvormend

Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 9 juni 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00466 Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland 2015-2020 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: LEADER

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

Beslispunt Vaststelling van de lijst categorieën verklaring van geen bedenkingen Stadskanaal 2016.

Beslispunt Vaststelling van de lijst categorieën verklaring van geen bedenkingen Stadskanaal 2016. Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 681 Verlenging van de zittingsduur van gemeenteraden in gemeenten waarvoor met ingang van 1 januari 2015 een wijziging van de gemeentelijke

Nadere informatie

De gemeenteraad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug in vergadering bijeen op 28 februari 2013.

De gemeenteraad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug in vergadering bijeen op 28 februari 2013. Utrechtse Heuvelrug Utrechtse Heuvelrug Motie Provinciale herindeling De gemeenteraad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug in vergadering bijeen op 28 februari 2013. Overwegende dat: De Minister van Binnenlandse

Nadere informatie

Probleem- en doelstelling/oplossingen/effecten

Probleem- en doelstelling/oplossingen/effecten Aan de Gemeenteraad. Raadsvergadering : 25 maart 2010 Nummer :? Commissie : Commissie Grondgebied Portefeuillehouder : wethouder T. Kokke Afdeling : II-Bouwen en Wonen - Opsteller : M.Fopma Productiedatum

Nadere informatie

Uitvoering van de aangenomen moties tijdens de Politieke avonden van 17 september, 1 oktober en 15 oktober 2014

Uitvoering van de aangenomen moties tijdens de Politieke avonden van 17 september, 1 oktober en 15 oktober 2014 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering van de aangenomen moties tijdens de Politieke avonden van 17 september, 1 oktober en 15 oktober 2014 Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042

Nadere informatie

Stijn Smeulders / september 2017

Stijn Smeulders / september 2017 Agendapunt commissie: 5.4 steller telefoonnummer email Stijn Smeulders 06-14164246 stijn.smeulders@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 280559/287224 21 september 2017 portefeuillehouder

Nadere informatie

Aanvullende informatie Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied

Aanvullende informatie Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied Memo AAN VAN Raadsleden M. Bonouvrié ONDERWERP Aanvullende informatie Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied DATUM 11 september 2012 REGISTRATIENUMMER 1101280/4283 Geachte raadsleden, Naar

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 223 Agendapunt: 19 ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING

Doorkiesnummer : (0495) 575 223 Agendapunt: 19 ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING Frohn, Bert RB S1 RAD: RAD120926 2012-09-26T00:00:00+02:00 BW: BW120821 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 26 september 2012 Portefeuillehouder : A.W.P. Kirkels Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Delfts Doen! Delftenaren maken de stad

Delfts Doen! Delftenaren maken de stad Inhoud A Delfts Doen! Delftenaren maken de stad 1 Delfts Doen! Delftenaren maken de stad P lannen maken in de stad doe je niet alleen. Een goed initiatief vraagt samenwerking en afstemming met bewoners,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorstel Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 168639 datum voorstel: 7 september 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

J. Verstand. 6 oktober 2014 Stedenbouwkundig ontwerp + kaderstelling project WA Scholtenlaan

J. Verstand. 6 oktober 2014 Stedenbouwkundig ontwerp + kaderstelling project WA Scholtenlaan Voorstel aan raad Verantwoordelijke afdeling Nummer ROM 132073 Inboeknummer: 132073 Raad d.d. Paragraaf begroting: 3 26 november 2014 Steller: M.J.L. Lammerée Portefeuillehouder J. Verstand Datum Onderwerp

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 april 2016.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 april 2016. BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 april 2016. Voorzitter: Griffier: S.W. van t Erve, burgemeester M. Veenbergen De leden: Gemeentebelangen: mw. M.

Nadere informatie

CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART TERNEUZEN

CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART TERNEUZEN CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART TERNEUZEN Terneuzen Cultuurhistorische Waardenkaart Datum: februari 2013 Opgesteld door: Gemeente Terneuzen Gemeente Terneuzen Stadhuisplein 1 Postbus 35 4530 AA Terneuzen

Nadere informatie

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur.

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. 0. verslag Aanwezig zijn: De heer A. van Leeuwen, voorzitter. De heren W. Goudriaan, E.A.R. Meesters (vanaf

Nadere informatie

B en W-voorstel. R. König 2. Wonen en woonomgeving. 28 september 2010 3. ter kennisneming in oriënterende raad

B en W-voorstel. R. König 2. Wonen en woonomgeving. 28 september 2010 3. ter kennisneming in oriënterende raad B en W-voorstel portefeuillehouder begrotingsprogramma R. König 2. Wonen en woonomgeving b en w-vergadering agendapunt bijlage(n) 28 september 2010 3 rol raad ter kennisneming in oriënterende raad onderwerp

Nadere informatie

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 26 januari november De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 26 januari november De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 26 januari 2012 Datum voorstel 08 november 2011 Agendapunt Onderwerp Toekomst Zuiderkapel te Bilthoven De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

Reactienota concept geactualiseerd Woningbouwprogramma gemeente Harlingen

Reactienota concept geactualiseerd Woningbouwprogramma gemeente Harlingen Reactienota concept geactualiseerd Woningbouwprogramma 2016-2020 gemeente Harlingen In 2013 heeft de gemeenteraad de woonvisie voor de gemeente Harlingen voor de periode 2013 2020 vastgesteld. In de woonvisie

Nadere informatie

3. dhr. R. van Ginneken - agendapunt 10: Hertog Janstraat 30;

3. dhr. R. van Ginneken - agendapunt 10: Hertog Janstraat 30; Agenda Gemeenteraad Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 28 april 2009 19:30 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 1 Opening De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering. 2 Inspreekrecht

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede

Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede VERSLAG RAADSVERGADERING 23 oktober 2012 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Voorzitter Griffier de heer G.K. Swillens mevrouw M.A.C.

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Bijlage 1 Overzicht besluitvorming Zuiderzeelijn

Bijlage 1 Overzicht besluitvorming Zuiderzeelijn Bijlage 1 Overzicht besluitvorming Zuiderzeelijn 1998 Kabinet - Verslag Algemeen Overleg 16-4-1998, kamerstuk 25017, nr. 9 Naar aanleiding van aanbeveling van Commissie Langman om de mogelijkheden van

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156 van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156 Onderwerp Sloop sociale huurwoningen Rotterdam Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller

Nadere informatie

Datum raadsvergadering maandag 19 december 2016

Datum raadsvergadering maandag 19 december 2016 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 22 november 2016 Datum raadsvergadering maandag 19 december 2016 Nummer raadsvoorstel 2016-362 Bijbehorend veld van de programmabegroting Ruimte,

Nadere informatie

Pagina 1 van 6 Versie Nr. 2 Definitief Registratienr.: 2012I02088

Pagina 1 van 6 Versie Nr. 2 Definitief Registratienr.: 2012I02088 Pagina 1 van 6 Versie Nr. 2 Definitief Afdeling: Beleid Leiderdorp, 3-01-2013 Onderwerp: RVS Transformatie naar wonen Elisabethhof 1 ( Astellas) Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord te gaan met transformatie

Nadere informatie

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard gemeente Valkenswaard Team Ruimtelijke ontwikkeling en economie 25-09-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Definitie 3 3. Vergelijking veegplannen en postzegelbestemmingsplannen

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar: J. van der Meer, 0595-447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Behandelend ambtenaar: J. van der Meer, 0595-447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 mei 2010 Agendanummer: 8 Status: Opiniërend Behandelend ambtenaar: J. van der Meer, 0595-447719 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Evaluatie

Nadere informatie

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming Beleidsvorming in de gemeente volgt redelijk vaste stappen. In dit document leest u welke stappen dat zijn. Daardoor kunt u op tijd bij

Nadere informatie

Nota van beantwoording zienswijzen

Nota van beantwoording zienswijzen Nota van beantwoording zienswijzen CONCEPT WOONVISIE REGIO EINDHOVEN Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt Colofon Nota van beantwoording zienswijzen Concept Woonvisie Samen werken

Nadere informatie

Op 31 januari 2017 heeft uw raad een aantal moties aangenomen. Met deze brief berichten wij u over de wijze waarop de afhandeling plaats zal vinden.

Op 31 januari 2017 heeft uw raad een aantal moties aangenomen. Met deze brief berichten wij u over de wijze waarop de afhandeling plaats zal vinden. De gemeenteraad van 's-hertogenbosch Uw brief van : Ref. : J. Pawiroredjo Uw kenmerk : - Tel. : (073) 615 5675 Ons kenmerk : BAZ/BO Fax : Datum : 22 februari 2017 E-mail : j.pawiroredjo@s-hertogenbosch.nl

Nadere informatie

Nota zienswijzen Bestemmingsplan Stuif zand, deelplan uitbreiding woningbouw 2011

Nota zienswijzen Bestemmingsplan Stuif zand, deelplan uitbreiding woningbouw 2011 Nota zienswijzen Bestemmingsplan Stuif zand, deelplan uitbreiding woningbouw 2011 Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 3 juli 2013 tot en met 13 augustus 2013 voor een ieder ter inzage gelegen in het Compagnieshuis,

Nadere informatie

Vervolgbijeenkomst Thema Evenementen Ontwerp omgevingsplan Hembrugterrein

Vervolgbijeenkomst Thema Evenementen Ontwerp omgevingsplan Hembrugterrein Vervolgbijeenkomst Thema Evenementen Ontwerp omgevingsplan Hembrugterrein donderdag 23 maart 2017 Ongeveer 15 omwonenden en huidige ondernemers van het Hembrugterrein namen op donderdag 23 maart deel aan

Nadere informatie

Handreiking Ladder voor duurzame verstedelijking. Samenvatting

Handreiking Ladder voor duurzame verstedelijking. Samenvatting Handreiking Ladder voor duurzame verstedelijking Samenvatting Samenvatting Handreiking bij de ladder voor duurzame verstedelijking Op 1 oktober 2012 is het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gewijzigd,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 9. Extra windturbines in gemeente Dalfsen. Datum: 25 maart Decosnummer: 7

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 9. Extra windturbines in gemeente Dalfsen. Datum: 25 maart Decosnummer: 7 Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 9 Onderwerp: Extra windturbines in gemeente Dalfsen Datum: 25 maart 2013 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer: 7 Informant: Leonie van Dam

Nadere informatie

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl)

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Etten-Leur (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Introductie Etten-Leur is een middelgrote gemeente in Brabant, gelegen ten westen van Breda. De gemeente bestaat uit één kern van ruim 40.000 inwoners. Door

Nadere informatie

WELKOM Agenda van de avond

WELKOM Agenda van de avond WELKOM WELKOM Agenda van de avond Welkom Wat is de bedoeling Wat is een Open Club Maatschappelijke opbrengst Gebiedsontwikkeling Toekomst Open Club Klimmen Vragen / discussie DOELSTELLING 8 november 2016

Nadere informatie

Onderwerp Uitwerking vastgestelde amendementen Bestemmingsplan Buitengebied 2010

Onderwerp Uitwerking vastgestelde amendementen Bestemmingsplan Buitengebied 2010 Raadsinformatiebrief Onderwerp Uitwerking vastgestelde amendementen Bestemmingsplan Buitengebied 2010 Inleiding/aanleiding Op 29 september 2010 heeft uw raad het bestemmingsplan Buitengebied gewijzigd

Nadere informatie

E.G.M. van den Boom / juli 2017

E.G.M. van den Boom / juli 2017 steller telefoonnummer email Agendapunt commissie: 3.1 E.G.M. van den Boom 3665 Evelien.van.den.Boom@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 120977/239451 6 juli 2017 portefeuillehouder

Nadere informatie

*748887* Statenvoorstel. Aan: Provinciale Staten. Onderwerp: Verordening Groenblauwe zone. 1. Beslispunten:

*748887* Statenvoorstel. Aan: Provinciale Staten. Onderwerp: Verordening Groenblauwe zone. 1. Beslispunten: ** Aan: Provinciale Staten Onderwerp: Verordening Groenblauwe zone 1. Beslispunten: 1. De ontvangen 'opmerkingen' in behandeling te nemen. 2. De antwoordnota vast te stellen. 3. De Verordening groenblauwe

Nadere informatie

CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN

CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN Onderzoek naar cultuurhistorische structuren, landschappen en panden Aansluitend op Belvedere- (Behoud door ontwikkeling) en het MoMo-beleid (Modernisering

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 5241196 B&W verg. : 14 oktober 2015 Onderwerp: Ontwerpbestemmingsplan Molengat 1) Status Het voorliggende bestemmingsplan Molengat betreft een ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

Notitie. Beleid ten behoeve van. Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening

Notitie. Beleid ten behoeve van. Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening Notitie Beleid ten behoeve van Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening Gemeente Bussum Afdeling Ruimtelijke Inrichting September 2009 1 1. AANLEIDING De gemeente Bussum heeft in het jaar

Nadere informatie

1. Graag ontvang ik een overzicht met alle pilots en projecten van Valkenswaard die in de ISR zijn opgenomen.

1. Graag ontvang ik een overzicht met alle pilots en projecten van Valkenswaard die in de ISR zijn opgenomen. Vragen ter voorbereiding op de commissie Onderwerp: Integrale Strategie Ruimte. Gesteld door: VVD / I. Luijendijk Datum: 27 augustus 2017 Portefeuillehouder: Mart Wijnen Teammanager: Hans Appelmans Deadline:

Nadere informatie

V A L K E N S WA A R. D

V A L K E N S WA A R. D G E M E E N T E V A L K E N S WA A R. D Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email C. Evers 678 cev(o)valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 10raad00743 onderwerp Vaststellen

Nadere informatie

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo, 5 november 2010 Begroting 2011-2014 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo moet bezuinigen. Bezuinigen betekent dat de gemeenteraad vandaag besluit te stoppen met wat we gisteren

Nadere informatie

(hoofdstuk uit Inspiratiegids Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht)

(hoofdstuk uit Inspiratiegids Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht) Bijlage: Projecten in de provincie Utrecht (hoofdstuk uit Inspiratiegids Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht) Inleiding In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 en de Verordening

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. ... 4-9-2012.. Rib-nr. 2012-86..

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. ... 4-9-2012.. Rib-nr. 2012-86.. Collegevoorstel RUIMTELIJKE ONTWIKKELING Reg.nr. 2012/14233 B&W d.d. START 4 september 2012 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Veelzijdige stad in het groen DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad

Nadere informatie

Ad Jongenelen, Carola van t Schip en Frank Reiber

Ad Jongenelen, Carola van t Schip en Frank Reiber Spelregels Jongerengemeenteraad 19 februari 2015 Er zijn 2 onderwerpen (agendapunten): - Veiligheid - Openings- en sluitingstijden van de horeca Regels van de vergadering - Ieder onderwerp/ agendapunt

Nadere informatie

WELSTANDSNOTA 2011 INSPRAAKNOTITIE. 1 Inleiding

WELSTANDSNOTA 2011 INSPRAAKNOTITIE. 1 Inleiding WELSTANDSNOTA 2011 INSPRAAKNOTITIE 1 Inleiding Op de Welstandsnota is de gemeentelijke inspraakverordening van toepassing. De nota lag met ingang van donderdag 15 september 2011 tot en met woensdag 26

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie