B en W-voorstel. R. König 2. Wonen en woonomgeving. 28 september ter kennisneming in oriënterende raad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "B en W-voorstel. R. König 2. Wonen en woonomgeving. 28 september 2010 3. ter kennisneming in oriënterende raad"

Transcriptie

1 B en W-voorstel portefeuillehouder begrotingsprogramma R. König 2. Wonen en woonomgeving b en w-vergadering agendapunt bijlage(n) 28 september rol raad ter kennisneming in oriënterende raad onderwerp Nota van Uitgangspunten Nimmer Dor INHOUD VOORSTEL

2 In te stemmen met: De Nota van Uitgangspunten Nimmer Dor 2010 als basis voor verdere woningbouwontwikkeling op Nimmer Dor; het (doen) opstellen van een stedenbouwkundig plan op basis van de Nota van Uitgangspunten; het komen tot beëindiging van de drie lopende aanvragen om bouwvergunning; afsluiten/beëindigen van de intentieovereenkomst met de projectontwikkelaar en komen tot een nieuwe private samenwerking op basis van de Nota van Uitgangspunten. 1. Wat is de aanleiding? Het college heeft gevraagd om het woningbouwproject Nimmer Dor te herijken op basis van de actuele milieuaspecten, natuurwaarden (steenuil) en het beleidskader (waaronder de Woonvisie 2008). De stedenbouwkundige beoordeling van de daaruit vloeiende ruimtelijke mogelijkheden hebben aanleiding gegeven tot het opstellen/actualiseren van de ruimtelijke en programmatische uitgangspunten voor Nimmer Dor. Dit als uitwerking van de bestuurlijke besluitvorming van maart In de Nota van Uitgangspunten wordt, in lijn met de Woonvisie, kwaliteit van de stedenbouwkundige ontwikkeling boven kwantiteit van de woningbouw gesteld. De opgestelde Nota van Uitgangspunten beoogt de realisatie van woningbouw (vooral) in de zuidelijke delen van het plangebied. Een bijkomende aanleiding is het creëren van duidelijkheid met betrekking tot de verlopen intentieovereenkomst met de projectontwikkelaar, de lopende bouwaanvragen en het voorgenomen vrijstellingsbesluit. Een nieuw plan noodzaakt tot een nieuw planproces. 2. Wat is het bestaand beleid c.q. kader? Het bestaande kader wordt gevormd door het collegebesluit van 16 maart Hierbij is de keuze gemaakt om over te gaan tot de ontwikkeling van het plangebied met een stedenbouwkundig plan voor woningbouw met een oppervlakte van maximaal 2,5 a 3 hectare. De bestaande woningdifferentiatie te weten minimaal 30% sociale en maximaal 70% vrije sector blijft daarbij als uitgangspunt gehandhaafd. Tevens geldt het nationale beleid en wettelijke kader, provinciaal beleid en gemeentelijke beleid, te weten de Structuurvisie (2006) en de Woonvisie (2008). Algemeen staat het integrale beleidskader voor een omslag van kwantiteit in woningbouw naar kwaliteit in ruimtelijke ontwikkeling. Op het niveau van het project zijn ook alle milieuaspecten (waaronder de hindercirkels) en randvoorwaarden opnieuw geactualiseerd. Ter informatie is dit Werkdocument milieuaspecten Nimmer Dor bijgevoegd. Belangrijkste aspecten vormen de aanwezige steenuilen (Flora en faunawet) en de spuitzone vanuit het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Brummen. De milieuaspecten kunnen wijzigen onder invloed van veranderend beleid van hogere overheden, wetgeving en/of rechterlijke uitspraken. 3. Wat willen wij bereiken? Ruimtelijk en programmatisch kader Het creëren van een nieuw, helder en werkbaar ruimtelijk en programmatisch kader voor het woningbouwproject Nimmer Dor. De Nota van Uitgangspunten (NvU) vormt daarbij het inhoudelijke kader. De NvU wordt in eerste instantie bestuurlijk vastgesteld

3 door het college. Op basis van de NvU vindt nadere uitwerking van het stedenbouwkundig ontwerp plaats. Uiteindelijk wordt de NvU vastgesteld door de gemeenteraad en vormt dan het formele beleidskader voor het project. Voor de NvU echter wordt voorgelegd aan de gemeenteraad wordt ook de ruimtelijke, programmatische, stedenbouwkundige en financiële haalbaarheid van de uitgangspunten onderzocht. Stedenbouwkundig ontwerp De volgende doelstelling is te komen tot een nieuw stedenbouwkundig ontwerp dat voldoet aan de integrale kaders, zoals vastgelegd in de NvU. De integrale afweging van een aantal scenario s vanuit de gemeente leidt tot de conclusie dat een zuidelijke ontwikkeling het voorkeursscenario vormt. Tegelijkertijd kent dit scenario nog wel een aantal aandachtspunten: - Het aantal te realiseren projectwoningen; - inpassing goedkope en middensegment. Deze zijn juist belangrijk voor Laag- Soeren. Woning Stichting Eerbeek (WSE) dient daarbij een positie te verkrijgen om het gewenste aantal sociale huurwoningen te realiseren; - in stand houden van leefgebied voor de Steenuil in het noorden. In het verdere planproces worden deze aandachtspunten meegenomen. Uiteindelijk dient dit te leiden tot de realisatie van een nieuwe woonbuurt in het plangebied Nimmer Dor. Financieel kader Financieel uitgangspunt daarbij is om ten minste te komen tot een kostenneutraal resultaat. Nadere uitwerking van het project op basis van de ruimtelijke, programmatische en stedenbouwkundige uitgangspunten, zoals vastgelegd in dit document moet duidelijk maken in hoeverre dit financiële uitgangspunt realiseerbaar is. Helderheid over privaatrechtelijke en publiekrechtelijke verhoudingen Naast bovenstaande hoofddoelstellingen willen we ook komen tot een heldere privaatrechtelijke en publiekrechtelijke situatie. Dit betekent in eerste instantie de beëindiging van de lopende aanvragen om bouwvergunning. Het verlenen van bouwvergunningen op basis van deze aanvragen is niet meer mogelijk om juridisch-planologische redenen. De huidige (aangehouden) bouwaanvragen laten onduidelijkheid bestaan over de aangepaste richting van de planontwikkeling. Na het intrekken door de aanvragers of weigeren door de gemeente van deze bouwaanvragen, worden de indieners van zienswijzen bericht. Indien sprake is van een weigering van een bouwaanvraag, zal apart een voorstel ter besluitvorming worden voorgelegd. In februari 2006 is een intentieovereenkomst aangegaan met de projectontwikkelaar Phanos BV, welke na 2 jaar is verlopen. Nu duidelijk is dat het plan waarop deze overeenkomst was gebaseerd niet kan worden gerealiseerd, kan deze overeenkomst ook definitief kan worden beëindigd. Na expliciete beëindiging kunnen nieuwe afspraken worden gemaakt tussen gemeente en Phanos over de samenwerking op basis van de Nota van Uitgangspunten. 4. Wat gaan wij ervoor doen? Na vaststelling van de Nota van Uitgangspunten door het college wordt op basis hiervan naar verwachting in samenwerking met de projectontwikkelaar een nieuw

4 stedenbouwkundig plan opgesteld. Tegelijkertijd wordt de integrale haalbaarheid van dit plan onderzocht. Bestuurlijke terugkoppeling over deze resultaten vindt plaats voor 31 december Parallel wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de Nota van Uitgangspunten (oriëntatieraad). Bij een positieve beoordeling door college van het stedenbouwkundige plan vormt dit plan de basis voor consultatie van de bevolking van Laag-Soeren en de betrokken organisaties (in hoofdzaak Soerens Belang, Stichting Nimmer Dor Nee, IVN Oost Veluwe). Na deze consultatie zal de NvU ter besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Het stedenbouwkundige plan wordt later vertaald in een bestemmingsplan. Een door het college gedragen stedenbouwkundig plan vormt de basis voor het verdere planproces en de samenwerking met derden. Voordat we doorgaan met dit proces wordt met Phanos overleg gevoerd om op korte termijn tot de door de gemeente gewenste privaatrechtelijke samenwerking te komen. 5. Wat gaat het kosten? De grondexploitatie kent in de concept BBG van 2011 een resultaat (contante waarde) van negatief. Dit resultaat dient te worden verbeterd. De nog te maken plankosten vormen onderdeel van de grondexploitatie. U wordt in het vervolgproces zult u separaat worden geïnformeerd over de financiële haalbaarheid van een nieuw stedenbouwkundig plan en de wijze waarop dit het financiële resultaat beïnvloedt. Uitgangspunt voor voortzetting van het project is ten minste een financieel neutraal resultaat. 6. Wat zijn de risico s? Gebiedsontwikkeling als geheel kent bestuurlijke, planologische, juridische risico s. Ook financiële tegenvallers ten gevolge van deze risico s zijn niet op voorhand uit te sluiten en zeker aanwezig. Het verdere ontwerp en onderhandelingsproces dient er toe bij te dragen dat het financiële neutrale resultaat bereikbaar blijft. Indien op enig moment in het planproces blijkt dat het realiseren van een kostenneutraal project niet haalbaar is, dan wordt het college daarover direct geïnformeerd, zodat een nadere bestuurlijke afweging kan plaatsvinden. 7. Wat is het draagvlak voor dit voorstel? Op dit moment vormt de NvU vooral het kader voor de gemeente en ontwikkelende partijen. In het verdere planproces moet blijken wat het algemene draagvlak is voor het nieuw op te stellen stedenbouwkundig plan. De consultatieronde zal inzicht geven in de mate van draagvlak bij de te onderscheiden betrokken organisaties en de bevolking van Laag-Soeren in het algemeen. 8. Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd? Het opstellen van een stedenbouwkundig plan vindt in eerste instantie plaats in overleg met de projectontwikkelaar. Het stedenbouwkundige plan wordt na instemming van het college vrijgegeven voor consultatie van de betrokken organisaties en de bevolking van Laag-Soeren. De wijze van communicatie wordt nader bepaald.

5 Daarna zal de Nota van Uitgangspunten ter vaststelling worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Uw besluit wordt schriftelijk medegedeeld aan de projectontwikkelaar en WSE, waarna (proces)afspraken worden gemaakt over respectievelijk de private samenwerking en aangehouden bouwaanvragen. De indieners van zienswijzen op het voorgenomen vrijstellingsbesluit krijgen bericht zodra de aanvragen om bouwvergunning zijn ingetrokken of geweigerd. 9 Wordt er een evaluatie uitgevoerd?

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING VOORWOORD Publiek-Private samenwerking Voor u ligt één van de handleidingen in de serie handleidingen over publiek-private samenwerking (PPS) bij gebiedsontwikkelingsprojecten

Nadere informatie

Nota van inspraak voorontwerpbestemmingsplan Het Groene Woud 2013

Nota van inspraak voorontwerpbestemmingsplan Het Groene Woud 2013 Nota van inspraak voorontwerpbestemmingsplan Het Groene Woud 2013 Het voorontwerpbestemmingsplan Het Groene Woud heeft gedurende zes weken, van 10 juli tot en met 20 augustus 2013, voor een ieder ter visie

Nadere informatie

Structuurvisie Leidschendam-Voorburg Startdocument MER

Structuurvisie Leidschendam-Voorburg Startdocument MER Structuurvisie Leidschendam-Voorburg Startdocument MER 22 juni 2011 Structuurvisie Leidschendam-Voorburg Startdocument MER Verantwoording Titel Opdrachtgever Gemeente Leidschendam-Voorburg Projectleider

Nadere informatie

Afwegingskader. zelf doen, samen doen of uitbesteden

Afwegingskader. zelf doen, samen doen of uitbesteden Wassenaar Oegstgeest Voorschoten Rekenkamercommissie Afwegingskader zelf doen, samen doen of uitbesteden Wassenaar Wassenaar Voorschoten Wassenaar Voorschoten Oegstgeest Voorschoten Oegstgeest Oegstgeest

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Zuidoost Enschede

Bestemmingsplan buitengebied Zuidoost Enschede Bestemmingsplan buitengebied Zuidoost Enschede Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 17 september 2012/ rapportnummer 2483 92 1. Oordeel over het MER De gemeente Enschede wil haar bestemmingsplan

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling Poelkampen in de gemeente Borger-Odoorn en de aanvulling daarop

Gebiedsontwikkeling Poelkampen in de gemeente Borger-Odoorn en de aanvulling daarop Gebiedsontwikkeling Poelkampen in de gemeente Borger-Odoorn en de aanvulling daarop Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 25 april 2013 / rapportnummer 2549 94 1. Oordeel over het milieueffectrapport

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013

Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013 Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013 In opdracht van het Ministerie van BZK november 2013 ir. Cel R.M. Severijn BV Lattropperstraat 74 7591 PK Denekamp 0541.350.827/06.13.788.492

Nadere informatie

(Plan-)MER N381 Drachten - Drentse grens Notitie Reikwijdte en Detailniveau

(Plan-)MER N381 Drachten - Drentse grens Notitie Reikwijdte en Detailniveau INSERT YOUR PICTURE(S) IN THIS CELL (Plan-)MER N381 Drachten - Drentse grens Notitie Reikwijdte en Detailniveau Provincie Fryslân 21 april 2011 Definitief 9V7952.A0 Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500

Nadere informatie

PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE

PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE Eindrapportage DEFINITIEVE VERSIE PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE EEN ONDERZOEK NAAR DE BORGING VAN PARTICIPATIE IN DE NIEUWE M.E.R.-REGELGEVING PER 1 JULI 2010 Aan Het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Rapportnummer: 211x05303 Datum vaststelling: Contactpersoon gemeente: De

Nadere informatie

Opdrachtgever: Stuurgroep Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting PO/SO Breda

Opdrachtgever: Stuurgroep Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting PO/SO Breda Ruimte om te Leren Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting Primair en Speciaal Onderwijs Breda Opdrachtgever: Stuurgroep Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting PO/SO Breda Breda, 2 december 2013 Status

Nadere informatie

Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. buitendijkse projecten Almere Poort, Almere

Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. buitendijkse projecten Almere Poort, Almere Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. buitendijkse projecten Almere Poort, Almere September 2013 Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. buitendijkse projecten Almere Poort, Almere Verantwoording

Nadere informatie

Aan de leden van de vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de leden van de vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Aan de leden van de vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Utrecht, 12 juni 2012 Betreft: Algemeen overleg van 26 juni 2012,

Nadere informatie

Structuurvisie Arnhem

Structuurvisie Arnhem Structuurvisie Arnhem Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 11 april 2012 / rapportnummer 2605-60 1. Oordeel over het MER De gemeente Arnhem wil de huidige uit 2000 daterende Structuurvisie actualiseren.

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

MER Lage Weide Windmolens op Lage Weide

MER Lage Weide Windmolens op Lage Weide Windmolens op Lage Weide Gemeente Utrecht 25 april 2013 Samenvatting 9Y3509 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. PLANNING & STRATEGY Entrada 301 Postbus 94241 1090 GE Amsterdam +31 20 569 77 00 Telefoon 020-600

Nadere informatie

Zicht op Leids vastgoed

Zicht op Leids vastgoed Zicht op Leids vastgoed Voorwoord Voor u ligt het rapport 'Zicht op Leids vastgoed' dat in opdracht van de Rekenkamercommissie Leiden is opgesteld. De Rekenkamercommissie hoopt met dit onderzoek de raad

Nadere informatie

Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r.: schematische samenvatting

Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r.: schematische samenvatting Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r.: schematische samenvatting Inhoud 1. Aanleiding p. 1 2. Project of plan/programma vindt plaats op Nederlands grondgebied: Nederland

Nadere informatie

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015:

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015: Onderwerp: Jaaragenda MGR Concept van 12 februari 2015 Inleiding Tijdens de vergadering van 19 januari jl. heeft uw agendacommissie gevraagd om een jaaragenda van besluiten met betrekking tot het Werkbedrijf,

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING INHOUDSOPGAVE bladzijde 1 INLEIDING 4 1.1 Achtergronden 5 1.2 Doel van de handreiking 5 1.3 Systematiek 5 1.4 Modernisering Instrumentarium Geluidbeleid

Nadere informatie

710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL

710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL 710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL Opdrachtgever Windpark Den Tol B.V. 3 Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN Hengelo Telefoon (074) 248 99 40 Documenttitel

Nadere informatie

De Kan-bepaling Een handreiking voor

De Kan-bepaling Een handreiking voor Handreiking kan-bepaling 1 De Kan-bepaling Een handreiking voor gemeenten en welstandscommissies Handreiking kan-bepaling 2 Handreiking kan-bepaling 3 De Kan-bepaling Een handreiking voor gemeenten en

Nadere informatie

Bedrijventerrein TradePort Noord, Venlo

Bedrijventerrein TradePort Noord, Venlo Bedrijventerrein TradePort Noord, Venlo Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 13 september 2012 / rapportnummer 2266 204 1. Oordeel over het MER en de aanvulling daarop

Nadere informatie

Notitie m.e.r.- (beoordelings)plicht. U it b rei ding Jac ht haven W emeldin g e

Notitie m.e.r.- (beoordelings)plicht. U it b rei ding Jac ht haven W emeldin g e Notitie m.e.r.- (beoordelings)plicht U it b rei ding Jac ht haven W emeldin g e Februari 2011 1. I N L E I D I N G U heeft Partners RO gevraagd of het realiseren van de uitbreiding van de jachthaven Wemeldinge

Nadere informatie

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Inhoud Inleiding Wat gebeurt er op mijn land? Inleiding 3 1 Waarom zijn er nieuwe verbindingen nodig? 4 2 Hoe komt een tracékeuze tot stand? 6

Nadere informatie

Kustwerk Katwijk. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport. 11 december 2012 / rapportnummer 2269 200

Kustwerk Katwijk. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport. 11 december 2012 / rapportnummer 2269 200 Kustwerk Katwijk Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 11 december 2012 / rapportnummer 2269 200 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De bestaande waterkering bij Katwijk aan Zee voldoet

Nadere informatie

Goed Wonen in Noord-Holland

Goed Wonen in Noord-Holland Goed Wonen in Noord-Holland Ontwerp Provinciale Woonvisie 2010 2020 In college van Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010 VOOR OORWOORD Voor u ligt de Provinciale Woonvisie 2010-2020. Met deze visie slaan

Nadere informatie