Pensioenkrant 2014 SEPTEMBER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pensioenkrant 2014 SEPTEMBER"

Transcriptie

1 Pensioenkrant 2014 SEPTEMBER

2 Deze pensioenkrant bevat een samenvatting van de belangrijkste cijfers en ontwikkelingen in 2013 van Stichting Pensioenfonds BP. Het volledige jaarverslag 2013 vindt u op

3 Pensioenkrant augustus 2014 Woord van de voorzitter 5 Dekkingsgraad 6 Indexatie 6 Rendement op de beleggingen 7 Herstelplan 7 Kerncijfers 8 Kosten uitvoering en vermogensbeheer 9 Communicatie 9 Interview met bestuursleden Paul Koole en Nico Bergmans 10 Organisatie van het pensioenfonds 12 Bestuur 12 Toekomst van het pensioenfonds 13 Ontwikkelingen rond pensioen in Nederland 13 Eerder met pensioen in de nieuwe regeling 14 De verschillende regelingen op een rij 14

4 stond vooral in het teken van de financiële positie, een eenvoudiger beleggingsstructuur, de toekomst van het pensioenfonds en de wettelijke wijzigingen.

5 Woord van de voorzitter Het jaar 2013 stond voor het bestuur onder andere in het teken van het herstel van de financiële positie van het pensioenfonds, een eenvoudiger beleggingsstructuur, de toekomst van het pensioenfonds en de voorbereidingen op de wijziging van de pensioenregeling per 1 januari Financiële positie In 2013 was er opnieuw veel aandacht voor de financiële positie van het pensioenfonds. Het rendement was positief en ook hoger dan de maatstaf. Met 109,3% eind 2013 ligt de dekkingsgraad (de verhouding tussen het vermogen van het fonds en de pensioenen die het fonds nu en in de toekomst moet uitbetalen) dicht bij het niveau van het vereist eigen vermogen. In tegenstelling tot de meeste andere pensioenfondsen heeft Pensioenfonds BP de pensioenen kunnen verhogen in 2013 en Dit is te danken aan het feit dat BP hiervoor betaald heeft. Eenvoudiger beleggingsstructuur Na de fusie van de twee pensioenfondsen heeft het bestuur besloten om de gezamenlijke beleggingen door drie vermogensbeheerders te laten beheren. In 2012 en 2013 hebben de investeringscommissie en het bestuur onderzocht of het wenselijk was om het aantal vermogensbeheerders te verlagen. In 2013 heeft het bestuur uiteindelijk besloten om afscheid te nemen van één van de vermogensbeheerders (AXA Investment Managers) en om verder te gaan met BlackRock Advisors en BNP Paribas Investment Partners. Het door AXA beheerde vermogen werd verdeeld over BlackRock en BNP Paribas. Verder heeft het bestuur het aantal beleggingsfondsen waarin het pensioenfonds belegt teruggebracht. Toekomst van het pensioenfonds Ook hebben we in 2013 stilgestaan bij de toekomst van het fonds. Dit omdat BP een pan-europees fonds in België heeft en Pensioenfonds BP gevraagd heeft te overwegen om zich hierbij aan te sluiten. Verschillende BP entiteiten uit andere landen zijn ons al voorgegaan. De gedachte om pensioenen op één plaats te centraliseren klinkt logisch, maar als bestuur willen we een goed beeld hebben van de voor- en nadelen hiervan. Momenteel worden deze allemaal in kaart gebracht en gaan we ook in gesprek met betrokken ondernemingsraden en vakbonden. Wettelijke wijzigingen Het bestuur is in 2013 veel bezig geweest met de voorbereidingen voor de aanpassing van de pensioenregeling aan diverse wettelijke wijzigingen. Per 1 januari 2014 is het opbouwpercentage van de 2006-regeling van BP Raffinaderij verlaagd naar 1,9%. In de 2006-regeling van BP Nederland blijft het opbouw percentage van de basispensioenregeling 1,75%, maar de beschikbare premieregeling is wel aangepast. In beide regelingen is de pensioen richtleeftijd verhoogd naar 67 jaar. Verder wijzigt per 1 juli 2014 de governance structuur van het pensioenfonds enigszins door de Wet versterking bestuur pensioenfondsen. De bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan worden uitgebreid en het verantwoordingsorgaan krijgt één of meer nieuwe leden. Per 1 januari 2015 komen er weer nieuwe wettelijke wijzigingen aan. Deze hebben allemaal als uitgangspunt de pensioenen ook in de toekomst betaalbaar te houden. In 2014 zal het pensioenfonds daar veel aandacht aan besteden. Via de verschillende communicatiekanalen houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen. Sjoerd Gunnewijk, Voorzitter Stichting Pensioenfonds BP 5

6 Dekkingsgraad Indexatie Op 31 december 2013 was de dekkingsgraad 109,3% (tegenover 104,6% per 31 december 2012). Daarmee lag onze dekkingsgraad drie kwartalen lang boven het niveau van de minimaal vereiste dekkingsgraad. Het korte termijn herstelplan is daarom niet meer van toepassing. Het lange termijn herstelplan geldt tot 31 december Op deze datum moet de dekkingsgraad hoger zijn dan de vereiste dekkingsgraad. Eind 2013 was onze vereiste dekkingsgraad voor de lange termijn 112,6%. De dekkingsgraad eind 2013 (109,3%) was lager, waardoor het pensioenfonds zich in een situatie van reservetekort bevindt. De minimaal vereiste dekkingsgraad van Pensioenfonds BP is 104,1%. De dekkingsgraad op 31 december 2013 was 109,3%; dat is hoger dan de minimaal vereiste dekkingsgraad. Daardoor is er geen dekkingstekort. Definitie dekkingsgraad De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van het fonds en de pensioenen die het fonds nu en in de toekomst moet uitbetalen. Het is een momentopname die verandert onder invloed van de economische omstandigheden. Een pensioenfonds moet een dekkings- of reservetekort melden bij De Nederlandsche Bank (DNB). Vervolgens moet het pensioenfonds een kortetermijn respectievelijk langetermijn herstelplan opmaken en indienen bij DNB. Officieel heeft Pensioenfonds BP sinds december 2011 een reservetekort. Het fonds heeft daarom in maart 2011 een herstelplan moeten indienen bij DNB. Het pensioenfonds heeft echter de toezegging van de werkgever dat deze een extra storting doet als de dekkingsgraad van het pensioenfonds lager is dan de minimaal vereiste dekkingsgraad. Hierdoor is de dekkingsgraad aan het einde van het jaar altijd weer minimaal gelijk aan de minimaal vereiste dekkingsgraad (zie ook Herstelplan). Indexatie van pensioenen is afhankelijk van het rendement van de portefeuille en daardoor voor de toekomst geen vanzelfsprekendheid. Indexatie pensioenregelingen van de werkgever BP Europa SE - BP Nederland Per 1 januari 2013 zijn de premievrije en ingegane pensioenen verhoogd met 2,53% en is een inhaalindexatie verleend van 0,6%. De indexatie per 1 januari 2014 bedraagt 2,5%. Indexatie pensioenregelingen van de werkgever BP Raffinaderij Rotterdam BV Per 1 januari 2013 zijn de pensioenen verhoogd met 2,55% en is een inhaalindexatie verleend van 1,35%. De indexatie per 1 januari 2014 is 2,77% inclusief 0,27% inhaalindexatie. Voor deelnemers die vóór 1 januari 2006 al deelnemer waren en nu deelnemen aan de Pensioenregeling 2006, wordt het pensioen dat opgebouwd is vóór 1 januari 2006 en/of het pensioen uit overgangsregelingen verhoogd met het percentage van de loonontwikkeling bij de werkgever. Deze premievrije pensioen aanspraken zijn per 1 januari 2013 verhoogd met 2,76%. Het bestuur heeft deze pensioenaanspraken per 1 januari 2014 verhoogd met 2,0%. Als De dekkingsgraad is een onvoldoende momentopname is, is die er verandert sprake van onderdekking invloed van of reservetekort. de economische omstandigheden. 6

7 Rendement op de beleggingen De algemene doelstelling van het fonds is te voldoen aan alle toekomstige pensioenverplichtingen. De middelen verkrijgt het fonds uit de financiering door de werkgevers en deelnemers (premie-inkomsten) en uit de inkomsten uit beleggingen. In zijn beleggingsbeleid richt het bestuur zich op een goed rendement. Daarbij houdt het rekening met de risico s van de diverse beleggingscategorieën. Het bestuur geeft bij de vermogensbeheerder aan hoeveel deze mag beleggen in zakelijke waarden (hoger risico met hoger verwacht rendement) en vastrentende waarden (minder risico met lager verwacht rendement). Het bestuur maakt daarbij steeds de afweging tussen rendement en risico. In 2013 is de beleggingsstrategie ongewijzigd gebleven was vanuit een beleggingsperspectief een positief jaar, hoewel het absolute beleggingsrendement beperkt was. Het belegd vermogen is in 2013 gestegen van 875 miljoen begin 2013 naar 898 miljoen eind Het fonds had een positief rendement van 0,5% voor 2013, vooral door de goede resultaten van de aandelenmarkten en de obligatieportefeuille. Het gemiddelde rendement van het fonds over de afgelopen vijf jaar is ruim 8% per jaar geweest. Herstelplan Het pensioenfonds evalueert aan het einde van elk boekjaar zijn herstelplan. Per 31 december 2013 lag de dekkingsgraad drie kwartalen lang boven het niveau van de minimaal vereiste dekkingsgraad; daarom is het kortetermijnherstelplan niet meer van toepassing. Verder bleek uit de evaluatie dat het langetermijn herstelplan nog steeds haalbaar is. Per 31 december 2023 zal het pensioen fonds volgens de berekeningen een hoger eigen vermogen hebben dan het niveau van het vereist eigen vermogen. Vrijwillige extra storting door werkgever In het herstelplan van Pensioenfonds BP staat dat BP Europa SE - BP Nederland en BP Raffinaderij Rotterdam BV de toezegging hebben gedaan een extra storting te doen als de dekkingsgraad van het pensioenfonds lager is dan de minimaal vereiste dekkingsgraad. Hierdoor is de dekkingsgraad aan het einde van het jaar altijd weer minimaal gelijk aan de minimaal vereiste dekkingsgraad. Omdat de dekkings graad aan het einde van 2013 zich gedurende twee jaar boven de minimum vereiste dekkingsgraad had bevonden, hoefde het fonds geen beroep te doen op deze toezegging. De werkgever heeft in 2013 toch een vrijwillige storting gedaan. Deze bedroeg Naast dit bedrag stortte BP Raffinaderij Rotterdam om de voorwaardelijke VPL aanspraken te financieren. Beleggingen voor risico pensioenfonds (Bedragen x 1.000) Vastgoed Aandelen Vastrentende waarden Derivaten Overige beleggingen Totaal beleggingen inclusief derivaten

8 Kerncijfers (bedragen in duizenden euro s) Deelnemers Aantal actieve deelnemers Aantal gewezen deelnemers Aantal pensioengerechtigden Totaal Premies en uitkeringen Premies en bijdragen van werkgever en werknemers voor de basisregeling Bijdrage VPL-regeling (*) Premiebijdragen voor de excedentregeling Pensioenuitkeringen Vermogen Stichtingskapitaal en reserves Beleggingsrendement 0,5% 11,9% Dekkingsgraad 109,3% 104,6% * De bijdrage van 2013 betreft een extra storting van de werkgever. De werkgever BP doet een storting als de dekkingsgraad van het pensioenfonds onvoldoende is. 8

9 Kosten uitvoering en vermogensbeheer De werkgever betaalt het werkgeversdeel van de pensioenpremies en alle pensioenbeheerkosten van de pensioenregeling. De kosten van de uitvoering van de regeling bedragen 510,21 per deelnemer. In 2012 was dat 482,27. De pensioenbeheerkosten bestaan uit administratieve werkzaamheden (pensioentoekenningen, betalen uitkering, verwerken waardeoverdrachten, etc.), bestuurskosten (heffingen van de toezichthouders, adviseurs, juridische kosten) en overige kosten. De stijging van de kosten per deelnemer wordt vooral veroorzaakt door gestegen kosten voor communicatie en advies. Verder waren er in 2013 incidentele kosten zoals de visitatiecommissie, uitbreiding van de pensioenplanner en adviezen over risicomanagement. Vermogensbeheer De geschatte vermogensbeheerkosten kwamen in 2013 uit op 0,49% van het gemiddeld belegd vermogen. Hierin zijn alle aan het vermogensbeheer toe te rekenen kosten meegenomen, inclusief de transactiekosten. De kosten van de overgang van drie naar twee vermogensbeheerders zijn hierin niet meegenomen. Communicatie In 2013 heeft het fonds de uitstraling en indeling van de website verbeterd. De website is overzichtelijker geworden en biedt meer ruimte voor thematische communicatie op de homepage. Ook werden filmpjes met een heldere uitleg over de pensioenregeling en de drie pensioenpijlers op de website geplaatst. In augustus 2013 verscheen een pensioenkrant met een samenvatting van de belangrijkste cijfers en ontwikkelingen in 2012 van het fonds. In oktober 2013 organiseerde het pensioenfonds een eerste lezerspanel. Doel van deze bijeenkomst was de communicatie van het fonds te laten beoordelen door de doelgroep waarvoor de communicatie is bestemd. De bevindingen van de panelleden waren over het algemeen positief. Men beoordeelt de diverse communicatie uitingen als professioneel, mooi en goed leesbaar. Het Uniform Pensioenoverzicht vindt men sterk verbeterd ten opzichte van vroeger. Eind 2013 stond de communicatie over de wijzigingen in de pensioenregeling per 1 januari 2014 centraal. De website kreeg een speciale actiepagina met veel informatie en uitleg over de belangrijkste veranderingen. In aanvulling hierop heeft het fonds in januari 2014 een speciale pensioenkrant uitgebracht over de nieuwe pensioenregeling. In WijBijBP plaatste het pensioenfonds gedurende het hele jaar korte artikelen over pensioen. Deze artikelen werden ook op het intranet gepubliceerd. Hoe zit het met uw pensioen bij...? Scheiden Parttime werken Ontslag Onbetaald verlof Een andere werkgever Arbeidsongeschiktheid. Bij al deze veranderingen is het van belang dat u stilstaat bij de gevolgen voor uw pensioen. Lees er meer over op Of neem contact op met uw pensioenfonds via 9

10 Bestuursleden blikken terug op hun werk in 2013 Turbulent jaar Er was in 2013 veel te doen rond het pensioenstelsel. We vroegen bestuursleden Nico Bergmans en Paul Koole om terug te blikken. Waar zijn ze vooral mee bezig geweest? Waar zijn ze trots op? Bergmans: Op pensioengebied zijn er veel veranderingen gaande. Dat was zeker ook in 2013 het geval. Alles bij elkaar is het een heel gepuzzel. Want wat er ook verandert, het pensioenfonds moet wél in balans blijven. Dat is onze belangrijkste opdracht. Paul Koole schetst de omstandigheden. Al een paar jaar kondigde de politiek wettelijke maatregelen aan, maar steeds was er uitstel. De ene keer vanwege verkiezingen en een nieuw kabinet, een andere keer omdat voorgenomen plannen toch weer werden ingetrokken. Daar gaat veel werk in zitten, omdat je als bestuur steeds zo goed mogelijk geïnformeerd moet zijn. Uiteindelijk was het in 2013 zover: het kabinet koos voor een lager opbouwpercentage en de verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar. Dan moet je als bestuur goed doorgronden wat dat betekent voor onze pensioenregeling. Als je een paar onderdelen verandert, werkt dat door op allerlei andere onderdelen van de regeling. In nauw overleg met de sociale partners hebben we de wettelijke aanpassingen uiteindelijk verwerkt in de pensioenregeling. Nico Bergmans vult aan: Natuurlijk is het lastig als Den Haag lange tijd voor onzekerheid zorgt. Voor het bestuur, maar zeker ook voor onze deelnemers Het is lastig als Den Haag lange tijd voor onzekerheid zorgt en gepensioneerden. We hebben veel ongeruste reacties gehad. Mensen wilden weten of ze zich zorgen moesten maken. Veel duidelijkheid konden wij niet bieden, omdat ook wij moesten afwachten waar Den Haag mee zou komen. Europese overstap Naast de wettelijke wijzigingen speelde er meer in Koole: In 2013 zijn we gaan onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn als we ons fonds onderbrengen bij het Europese pensioenfonds van BP in Brussel. In Nederland zijn we een van de eerste bedrijven die zo n Europese overstap overwegen. De media willen er meer van weten en ook roept het vragen op bij onze deelnemers en gepensioneerden. Zij vragen zich af of het wel een verbetering is. Die ongerustheid is begrijpelijk, maar onterecht. Voor deelnemers en gepensioneerden verandert er eigenlijk niets. Sterker nog: een overgang levert vooral voordelen op. Zo zullen bijvoorbeeld de kosten lager uitvallen. Bergmans: Samen sta je nu eenmaal sterker. Een overgang naar het Europese pensioenfonds van BP biedt een enorme kans om ook onze Nederlandse pensioenregeling efficiënter uit te 10

11 Paul Koole (l) en Nico Bergmans (r) voeren. Een kans die we met het bestuur willen grijpen. Volgens de twee biedt de overgang ook voordelen met het oog op het zogeheten Financieel Toetsingskader (FTK). Dit onderdeel van de Pensioenwet bepaalt de financiële eisen die de overheid stelt aan pensioenfondsen. Bergmans: Voor volgend jaar verwachten we dat de eisen in Nederland flink worden aangescherpt. Zo wordt naar verwachting de financiële buffer die pensioenfondsen moeten aanhouden, flink verruimd, waardoor de kans op indexatie veel kleiner wordt. Als Europees fonds heb je daar dan minder last van. Deskundigheid Een ander heikel onderwerp zijn de eisen die de overheid stelt aan pensioenfondsbestuurders. Koole: Voor bestuurders komt de lat steeds hoger te liggen. Er is steeds meer specifieke kennis vereist. Omdat je niet alles kunt bijhouden, heeft iedereen binnen het bestuur een specifiek aandachtsgebied. Zo lukt het ons om in de volle breedte up-to-date te zijn. Door de veranderingen en de nieuwe eisen krijg je het als bestuurslid wel steeds drukker. Er gaat steeds meer tijd zitten in het volgen van seminars en congressen en het bestuderen van de input van de externe experts die ons fonds begeleiden. Koole denkt dat de overstap naar het Europese pensioenfonds van BP ook de deskundigheid van het bestuur verder zal opvoeren. Het is een bundeling van kennis en expertise. Geen koopkrachtverlies Met trots constateren de twee bestuursleden dat het pensioenfonds ook in 2013 volledige indexatie heeft kunnen doorvoeren. Door de inflatie worden pensioenaanspraken gaandeweg steeds een beetje minder waard. Dat is bij Pensioenfonds BP in 2013 gecompenseerd. En dat was toch een jaar waarin tientallen fondsen juist hebben moet korten en vele fondsen niet konden indexeren. Pensioenfonds BP hoort tot de kleine groep van positieve uitschieters. Sterker nog: zo lang het fonds bestaat, is de jaarlijkse toeslag Pensioenfonds BP hoort wat indexatie betreft tot de kleine groep van positieve uitschieters verleend. Niemand is er in al die jaren in koopkracht op achteruit gegaan. Soms waren er jaren bij dat de indexatie maar gedeeltelijk plaatsvond, maar dat is later dan weer ingehaald, zo stelt Bergmans. Koole benadrukt hierbij de rol van de werkgever als gulle sponsor. Zonder die bijdrage was dat nooit gelukt. 11

12 Organisatie van het pensioenfonds Ons pensioenfonds werkt samen met de volgende partijen: Syntrus Achmea Pensioenbeheer Deelnemersadministratie ING IM Individuele pensioenbeleggingsrekeningen Ernst & Young Accountants LLP Accountant Mercer (Nederland) B.V Actuaris, pensioenadviseur. Syntrus Achmea Pensioenbeheer (Financieel)administrateur, bestuursondersteuning en communicatie BlackRock Vermogensbeheerders BNP Paribas Investment Partners Axa (tot november 2013) Zwitserleven/Centraal Beheer Herverzekeraar Northern Trust Company Custodian Portfolio Evaluation Performance measurement beleggingen Bestuur Dagelijks Bestuur Verantwoordingsorgaan Eind 2013 bestond het bestuur van Stichting Pensioenfonds BP uit de volgende personen: Namens de werkgever S. Gunnewijk (Voorzitter) P. Koole M.A. Roberts (Vice-voorzitter) Namens de werknemers A. Bakels N. Bergmans S. de Vries Maas (Secretaris ) De heer H.J. Lindaart, Compensation & Benefits Manager BP Europe SE - BP Nederland, coördineert namens BP Europa SE - BP Nederland, de pensioenuitvoering. Hij vormt samen met mevrouw S. de Vries - Maas en de heer P. Koole het dagelijks bestuur. Het verantwoordingsorgaan bestaat eind 2013 uit: Namens de werkgevers H. Muilerman Namens de werknemers A. Zonderop K. Seip Namens de gepensioneerden W. Blok C. Vreeken Namens de gepensioneerden A. Baltussen J. Nieuwenhuize Per 31 december 2013 is de heer P. Houtman (pensioengerechtigdenvertegenwoordiger) afgetreden als bestuurslid. 12

13 Toekomst van het pensioenfonds De werkgever heeft het bestuur van het pensioenfonds in 2013 verzocht om een eventuele overgang van de Nederlandse pensioenregelingen van BP naar het pan-europees pensioenfonds van het bedrijf te overwegen. Het pan-europees pensioenfonds van BP zetelt in België. Bij een eventuele overgang veranderen de Nederlandse pensioenregelingen van BP niet. Het pan-europese pensioenfonds voert de pensioenregelingen ongewijzigd uit. Daarbij gaat het om zowel de toekomstige pensioenopbouw als om het pensioen dat al is opgebouwd. Het bestuur van het pensioenfonds heeft zich in de loop van 2013 uitgebreid laten informeren over de voor- en nadelen van de overgang voor de verschillende stakeholders. Daarbij werd uitgebreid stilgestaan bij de risico s. Het bestuur heeft in het najaar van 2013 aangegeven geen bezwaar te hebben tegen het onderzoeken van de mogelijkheid om over te gaan naar het Belgische pan-europese pensioenfonds van BP. Het bestuur sprak van een positieve grondhouding ten opzichte van het traject. De officiële studie is inmiddels gestart en loopt in 2014 verder. De vertegenwoordigers van de Nederlandse entiteiten van BP gaan in gesprek met de vertegenwoordigers van de werknemers over dit onderwerp. Ontwikkelingen rondom pensioen in Nederland Het pensioenfonds is druk bezig met de voorbereidingen voor nieuwe wijzigingen die ingaan op 1 januari Dan wordt het maximale opbouwpercentage verder verlaagd naar 1,657% per jaar voor eindloonregelingen (1,875% per jaar voor middelloonregelingen). Bovendien moet over betaalde pensioenpremies die betrekking hebben op het salaris boven ,- vanaf 1 januari 2015 loonbelasting worden ingehouden. Verder verplicht de overheid pensioen fondsen om hogere buffers aan te houden. Zo moet worden voorkomen dat fondsen het pensioen moeten verlagen. Bij een te lage dekkingsgraad moeten fondsen onmiddellijk ingrijpen. Het herstel mag worden uitgesmeerd over een periode van tien jaar. Het gespreide herstel moet ervoor zorgen dat het effect van herstelmaatregelen evenwichtig wordt verdeeld over generaties. Bovendien moet het voorkomen dat er te vroeg financiële meevallers worden uitgedeeld. De ingangsdatum van deze veranderingen hangt onder meer af van politieke besluitvorming. Als ingangsdatum wordt gestreefd naar 1 januari

14 Eerder met pensioen in de nieuwe regeling In de nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2014 geldt een pensioenricht leeftijd van 67 jaar. Die leeftijd gebruikt het pensioenfonds als standaard om de hoogte van het pensioen te bepalen en in de communicatie over de regeling. Maar u hoeft niet te wachten tot uw 67 ste om met pensioen gaan. U kunt uw pensioen bijvoorbeeld laten ingaan op uw 65 ste of op het moment waarop u voor het eerst AOW ontvangt (dat is ook de datum waarop het dienstverband met BP standaard eindigt). U krijgt dan dus niet te maken met een inkomensgat tussen uw ontslagdatum en de ingangsdatum van uw pensioen. In overleg met BP kunt u uw pensioen zelfs nog eerder laten ingaan, maar niet eerder dan op uw 57 ste. Houd er wel rekening mee dat hoe eerder uw pensioen ingaat, hoe lager uw jaarlijkse uitkering wordt. Omdat de uitkering eerder ingaat, moet deze immers langer worden uitbetaald. En omdat u en BP minder lang pensioenpremie afdragen, bouwt u ook minder pensioen op. Gaat u vóór uw AOW-leeftijd met pensioen of bent u vóór uw AOW-leeftijd met pensioen gegaan? Dan kunt u te maken krijgen met een inkomensgat. U kunt uw pensioen dan tot uw AOW-ingangsdatum tijdelijk verhogen. Na de AOW-ingangsdatum wordt uw pensioen dan wel lager. Meer informatie Als u eerder met pensioen wilt, neem dan minimaal zes maanden vóór de gewenste pensioendatum contact op met HR Services. Heeft u vragen over eerder met pensioen gaan? Bel dan met het pensioenfonds via telefoonnummer (013) (tussen 8:30 en uur) of stuur uw vraag per naar De verschillende regelingen op een rij Pensioenfonds BP Raffinaderij kent twee pensioenregelingen: - pensioenregeling 1991; - pensioenregeling Pensioenfonds BP Nederland kent drie pensioenregelingen: - pensioenregeling 2006; - pensioenregeling 2002; - pensioenregeling Op uw uniform pensioenoverzicht (UPO) ziet u aan welke pensioenregeling u meedoet. Op de website vindt u meer informatie over de verschillende pensioenregelingen. 14

15 Disclaimer Hoewel deze krant met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kunt u hieraan geen rechten ontlenen. 15

16 Helpdesk pensioenfonds of Website

pensioenkrant augustus 2015

pensioenkrant augustus 2015 pensioenkrant augustus 2015 pensioenkrant augustus 2015 5 WOORD VAN DE VOORZITTER 6 DEKKINGSGRAAD 7 INDEXATIE RENDEMENT OP DE BELEGGINGEN 8 KERNCIJFERS KOSTEN UITVOERING EN VERMOGENSBEHEER 9 COMMUNICATIE

Nadere informatie

Pensioenkrant 2013 AUGUSTUS

Pensioenkrant 2013 AUGUSTUS Pensioenkrant 2013 AUGUSTUS Disclaimer Hoewel deze krant met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kunt u hieraan geen rechten ontlenen. Pensioenkrant augustus 2013 Woord van de voorzitter

Nadere informatie

Pensioenkrant. september 2011

Pensioenkrant. september 2011 Pensioenkrant september 2011 Pensioenkrant september 2011 Woord van de voorzitter Kerncijfers Toeslagverlening (indexatie) Pensioenfonds BP is een feit Organisatie van het pensioenfonds Bestuur 3 4 5

Nadere informatie

Pensioenkrant. augustus 2012

Pensioenkrant. augustus 2012 Pensioenkrant augustus 2012 Disclaimer Hoewel deze krant met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kunt u hieraan geen rechten ontlenen. Pensioenkrant augustus 2012 Woord van de voorzitter

Nadere informatie

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

Pensioenkrant Stichting Pensioenfonds BP

Pensioenkrant Stichting Pensioenfonds BP Pensioenkrant Stichting Pensioenfonds BP september 2010 Inhoud pensioenkrant september 2010 Woord van de voorzitter Kerncijfers Fusie Pensioenfondsen BP Nederland en BP Raffinaderij Rotterdam Toeslagverlening

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur de pensioenregeling

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2014

Verkort Jaarverslag 2014 Verkort Jaarverslag 2014 Het bestuur: de pensioenwereld blijft in beweging Ook in 2014 stond de pensioenwereld niet stil. Het bestuur volgde alle actuele politieke en maatschappelijke ontwikkelingen op

Nadere informatie

Reservetekort weggewerkt, pensioenen verhoogd

Reservetekort weggewerkt, pensioenen verhoogd Verkort jaarverslag 2013 In dit verkorte jaarverslag 2013 zetten we de hoofdpunten uit het volledige jaarverslag van Metro Pensioenfonds voor u op een rij: we blikken terug op het pensioenjaar 2013 en

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S Pensioenfonds B&S Pensioenkrant 2014 Pensioen fonds B&S I n h o u d s o p g a v e Woord vooraf... 4 1. Jaarverslag 2013 in hoofdijnen... 5 2. Dekkingsgraad 2014... 7 3.Nieuw pensioenstelsel 2015... 8

Nadere informatie

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen RBS pensioen update Van premie tot pensioen Hoe is uw pensioen opgebouwd? Waarom zitten veel pensioenfondsen nu in de problemen? Hoe ziet de toekomst van pensioen in Nederland eruit? In deze RBS Pensioen

Nadere informatie

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen?

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? 1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste oorzaken: 1. Nederlanders worden steeds ouder. Met name de laatste

Nadere informatie

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op van het volledige jaarverslag.

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op <pagina 8 en 9> van het volledige jaarverslag. 12 vragen over het jaarverslag 2013 De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 12 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2012 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #10 januari 14 1 Wat komt er op ons af? Dekkingsgraad stabiel Alle pensioenen omhoog 2 Tijdelijke pensioenregeling 1 jaar verlengd 3 Anw-hiaatpensioenregeling

Nadere informatie

Het jaarverslag 2014 samengevat

Het jaarverslag 2014 samengevat Het jaarverslag 2014 samengevat Uw pensioenfonds blikt terug én vooruit Deelnemers 1.711 In 2014 verdiende het fonds 55,1 miljoen dankzij beleggen. Dat bedrag staat voor een rendement van 20,1%. Het fonds

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2013

Verkort Jaarverslag 2013 Verkort Jaarverslag Han Thoman: Ons bestuur is zich echt goed bewust van de risico s die het pensioenfonds loopt. Voorzitter Han Thoman Onze financiële positie is redelijk maar moet nog beter Een jaar

Nadere informatie

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan Jaarbericht 2011 Ruim 1.600 mensen ontvangen op dit moment een pensioenuitkering via ons pensioenfonds. Nog eens ruim 2.300 (oud) DuPont-medewerkers zullen in de toekomst een pensioenuitkering ontvangen.

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE www.pensioenfondsavebe.nl #12 februari 15 1 Uw pensioenregeling verandert opnieuw 3 Interview met Manager Martien Smid 4 Onze dekkingsgraad

Nadere informatie

Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht

Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 10 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

POPULAIR JAARVERSLAG 2013

POPULAIR JAARVERSLAG 2013 POPULAIR JAARVERSLAG 2013 2 Het herstel van onze financiële positie blijft absolute topprioriteit. Twee gezichten Het jaar 2013, maar ook 2014 dat nog grotendeels voor ons ligt, kent twee gezichten. Enerzijds

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. #8 december 12

Pensioen Nieuws. #8 december 12 Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #8 december 12 1 AVEBE Pensioenfonds doet het goed in spannende tijden 2 Wolter Bouwmeester stopt als bestuurslid Nieuwe uitvoerder Pensioenspaarregeling

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling

15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling Er verandert wat aan je pensioen 15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling Over de pensioenleeftijd en de AOW 1. Moet ik nu blijven werken tot 67 jaar? Het pensioen dat je vanaf

Nadere informatie

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).*

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).* Beste lezer, Dit overzicht met veelgestelde vragen hebben wij opgesteld naar aanleiding van de brief d.d. 10 november 2016 over de liquidatie van Coop Pensioenfonds. Heeft u een vraag die hier niet tussenstaat

Nadere informatie

Risico s rond pensioen

Risico s rond pensioen Risico s rond pensioen Uitgave maart 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

PensioenNieuws van Pensioenfonds TenCate

PensioenNieuws van Pensioenfonds TenCate PensioenNieuws van Pensioenfonds TenCate oktober 2016 Hoe verloopt 2016 tot nu toe? Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de financiële situatie bij Pensioenfonds TenCate is niet goed. De alsmaar

Nadere informatie

Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014

Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014 Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014 1 Doel van deze bijeenkomst Toelichting waarom overstap naar nieuwe pensioenuitvoerder Toelichting waarom nieuwe pensioenregeling per 1-1-2015

Nadere informatie

Jaarbericht 2014. Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3. 2014 in cijfers 5. Wijzigingen in de pensioenregeling 7

Jaarbericht 2014. Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3. 2014 in cijfers 5. Wijzigingen in de pensioenregeling 7 Jaarbericht 2014 Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3 2014 in cijfers 5 Wijzigingen in de pensioenregeling 7 De organisatie Pensioenfonds Forbo 8 Kerncijfers 11 2014 stond vooral in het teken van gewijzigde

Nadere informatie

Extra informatie pensioenverlaging

Extra informatie pensioenverlaging Extra informatie pensioenverlaging Wat is de invloed van de verlaging op mijn netto pensioen? Als u nog niet met pensioen bent, kunnen we u nu niet zeggen hoe uw netto pensioen

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 blad 1 van 7 Het Metro Pensioenfonds Hieronder eerst een aantal bijzonderheden over het Metro Pensioenfonds. Het Metro Pensioenfonds is opgericht

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Van harte welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

PensioenNieuws Voor deelnemers en pensioengerechtigden van Pensioenfonds TenCate

PensioenNieuws Voor deelnemers en pensioengerechtigden van Pensioenfonds TenCate PensioenNieuws Voor deelnemers en pensioengerechtigden van Pensioenfonds TenCate december 2015 Aandacht voor de pensioenveranderingen in 2015 Er is per 2015 veel veranderd met het pensioen in Nederland.

Nadere informatie

Ontwikkelingen in 2012

Ontwikkelingen in 2012 1 Jaarbericht 2012 Ontwikkelingen in 2012 2012 was, in alle opzichten, weer een bewogen jaar. We kregen onder meer te maken met hectische ontwikkelingen op de financiële markten, met veranderingen in de

Nadere informatie

Het AVEBE Pensioen samengevat

Het AVEBE Pensioen samengevat Het AVEBE Pensioen samengevat Deze folder is bedoeld voor alle medewerkers die bij AVEBE in dienst zijn getreden. Pensioenfonds Ouderdomspensioen: het AVEBE Pensioen vanaf uw pensionering Het AVEBE Pensioen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467

Nadere informatie

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Verkort jaarverslag 2009 2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Het jaar 2009 stond in het teken van het treffen van maatregelen om de financiële positie van het fonds weer op het gewenste

Nadere informatie

WAT U ALS WERKNEMER WILT WETEN OVER DE ABP-PENSIOENREGELING

WAT U ALS WERKNEMER WILT WETEN OVER DE ABP-PENSIOENREGELING WAT U ALS WERKNEMER WILT WETEN OVER DE ABP-PENSIOENREGELING 1- Waarom heeft het ABP een herstelplan opgesteld? ABP is, evenals vele andere pensioenfondsen, zwaar geraakt door de crisis op de financiële

Nadere informatie

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Persbericht ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Hoofdpunten: Verlaging pensioen met 0,5% per 1 april 2013 definitief Mogelijk aanvullende

Nadere informatie

HALLO ALLEMAAL LIKE BPF SCHILDERS OP FACEBOOK WAT DE DEKKINGSGRAAD ONS VERTELT 2. WAT IS ER VERANDERD IN 2016? Wijzigingen pensioenregeling 4

HALLO ALLEMAAL LIKE BPF SCHILDERS OP FACEBOOK WAT DE DEKKINGSGRAAD ONS VERTELT 2. WAT IS ER VERANDERD IN 2016? Wijzigingen pensioenregeling 4 Pensioen voor pensioengerechtigdenblad maart 2016 WAT DE DEKKINGSGRAAD ONS VERTELT 2 Online klantenpanel GEZOCHT: MENSEN MET EEN MENING! 3 WAT IS ER VERANDERD IN 2016? Wijzigingen pensioenregeling 4 BELEGGEN

Nadere informatie

stichting pensioenfonds wonen

stichting pensioenfonds wonen stichting pensioenfonds wonen Verkort Jaarverslag 2007 Kerncijfers Aantallen per 31-12 2007 2006 Werkgevers 4.331 4.161 Deelnemers 33.009 31.705 Gewezen deelnemers 70.948 62.860 Gepensioneerden 8.468 7.735

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Pensioenregeling uitgevoerd door BNPF 3. Vergelijking andere pensioenfondsen 4. Herstelplan

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

WOORD VOORAF. Beste deelnemers,

WOORD VOORAF. Beste deelnemers, WOORD VOORAF Beste deelnemers, Voor u ligt de pensioenkrant 2015 van Stichting Pensioenfonds B&S ( het Pensioenfonds ). Hiermee willen wij u informeren over de gebeurtenissen en ontwikkelingen van de afgelopen

Nadere informatie

Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis

Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis Corporate Pensioen 4 Juni 2009 Vragen 1. Hoe zeker is mijn toekomstige pensioenvoorziening bij Nationale-Nederlanden? 3. Hoe weet ik hoeveel pensioen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Juni 2015

NIEUWSBRIEF Juni 2015 NIEUWSBRIEF Juni 2015 De financiële positie van het fonds De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft de verhouding weer tussen de bezittingen van het pensioenfonds (het vermogen) en de verplichtingen

Nadere informatie

Pensioen Laag 2

Pensioen Laag 2 Pensioen 1-2- 3 Laag 2 Pensioen 1-2- 3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomsten pensioen

Voorlichtingsbijeenkomsten pensioen Voorlichtingsbijeenkomsten pensioen Amsterdam, Doetinchem, Leiden, Zwijndrecht Maart 2014 Agenda 1. Overzicht SPEO 2. Stand van zaken/kortingsmaatregelen 3. Pensioenregeling 2014 4. Vooruitblik 2015 2

Nadere informatie

Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB

Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB vanwege verlagen pensioenen, april 2013 1. Waarom moet Pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2012

Verkort jaarverslag 2012 Verkort jaarverslag 2012 2 Voorwoord Voor u ligt het verkort jaarverslag van Protector over het jaar 2012. De pensioenwereld beleeft hectische tijden. Gelukkig kunnen we concluderen dat de financiële situatie

Nadere informatie

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen 1. De kwartaalcijfers van de pensioenfondsen zijn negatief. Hoe komt dat? Het algemene beeld is dat het derde kwartaal, en dan in het bijzonder de maand

Nadere informatie

Wat is AOW? AOW staat voor Algemene Ouderdomswet. Dit is het pensioen dat u zult ontvangen van de overheid.

Wat is AOW? AOW staat voor Algemene Ouderdomswet. Dit is het pensioen dat u zult ontvangen van de overheid. FAQ deelnemers Pensioen van de overheid Pensioen bij uw werkgever De pensioenregeling van Bpf AVH De hoogte van uw pensioen U wilt met pensioen Uw partner en pensioen Uw kinderen en pensioen Uw Uniform

Nadere informatie

Verkort jaarverslag PHI 2010

Verkort jaarverslag PHI 2010 Verkort jaarverslag PHI 2010 uitgave van stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de houtverwerkende industrie Voorwoord 2010 was een roerig jaar. Ook voor Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst

Deelnemersbijeenkomst Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 13 oktober 2010 Deelnemersbijeenkomst Agenda 18.30 Opening Bert 18.35 Hoe staat het fonds er voor René Financieel Beleggingsbeleid Rendement

Nadere informatie

Verkort jaarverslag SBZ 2011

Verkort jaarverslag SBZ 2011 Verkort jaarverslag SBZ 2011 uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Verkort jaarverslag SBZ 2011 1 Voorwoord Hoe ging het in 2011 met SBZ? In het complete jaarverslag 2011 gaan

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014 Stand van zaken SVG 1 van 20 Programma Pensioenfonds SVG Wat speelt er rond de pensioenen? Financiële positie SVG Kortingsmaatregel Vooruitblik 2014-2015

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Persbericht Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Hoofdpunten: Dekkingsgraad van 94% is te laag: aanvullende maatregelen nodig Beschikbaar vermogen stijgt met ruim 11 miljard Door gedaalde rente nemen

Nadere informatie

2e kwartaal 2016 Den Haag, juli 2016

2e kwartaal 2016 Den Haag, juli 2016 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2016 Den Haag, juli 2016 Samenvatting cijfers per 30 juni 2016 Dekkingsgraad (UFR): 99,0% Beleidsdekkingsgraad: 99,6% Belegd vermogen: 23,3 miljard Rendement 1 e halfjaar 2016:

Nadere informatie

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw onderneming is actief in de Metaal en Techniek. Daarom is het pensioen van uw werknemers ondergebracht bij Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT).

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Uw pensioen in onzekere tijden

Uw pensioen in onzekere tijden Uw pensioen in onzekere tijden Stichting Pensioenfonds 1 Inleiding Dekkingsgraad per 31 december 2011 is 83,7%. Het pensioenfonds loopt (ver) achter op herstelplan. Voorlopig kortingsbesluit is noodzakelijk.

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Stichting Pensioenfonds DHV Informatiebijeenkomst 24 september 2013 2013 Royal HaskoningDHV, All rights reserved Alleen voor intern gebruik Agenda Opening Jaarverslag 2012 Paul Canisius Actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad. staat de nieuwe beleidsdekkingsgraad

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad. staat de nieuwe beleidsdekkingsgraad Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE www.pensioenfondsavebe.nl #13 augustus 15 1 Financiële situatie Pensioenfonds AVEBE 2 Nieuwe financiële spelregels voor pensioenfondsen 3/4

Nadere informatie

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten.

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten. Nieuwsbrief Ballast Nedam Pensioenfonds September 2013 Tijd voor een nieuwsbrief van uw Pensioenfonds. Er gebeurt veel in de Nederlandse pensioenwereld; dat kan u bijna niet zijn ontgaan. In onze vorige

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG VAN LANSCHOT PENSIOENFONDS 2013: VOORTBOUWEN OP DE INGESLAGEN WEG

BESTUURSVERSLAG VAN LANSCHOT PENSIOENFONDS 2013: VOORTBOUWEN OP DE INGESLAGEN WEG Voorlopig jaarverslag 2013 Pensioenfonds F. van Lanschot BESTUURSVERSLAG VAN LANSCHOT PENSIOENFONDS 2013: VOORTBOUWEN OP DE INGESLAGEN WEG Het jaar 2013 stond voor het Bestuur in het teken van het voortbouwen

Nadere informatie

Het jaarverslag 2015 samengevat

Het jaarverslag 2015 samengevat Het jaarverslag 2015 samengevat Uw pensioenfonds blikt terug én vooruit Deelnemers 1.785 Het fonds betaalt maandelijks pensioen aan 213 gepensioneerden. Van de overige deelnemers bouwen 923 werknemers

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Thales Nederland. 3 juni 2015

Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Thales Nederland. 3 juni 2015 Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Thales Nederland 3 juni 2015 1. Agenda 1. Opening 2. Notulen van de vergadering van 22 mei 2014 3. Governance 4. Herstelplan 5. Financiële gegevens 2014 6.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Kwartaalbericht 2015. Samenvatting ING CDC Pensioenfonds communiceert over de resultaten van Q3. Kwartaalbericht 3e kwartaal 2015 1

Kwartaalbericht 2015. Samenvatting ING CDC Pensioenfonds communiceert over de resultaten van Q3. Kwartaalbericht 3e kwartaal 2015 1 Kwartaalbericht 2015 Samenvatting ING CDC Pensioenfonds communiceert over de resultaten van Q3 Als je werkt bij ING Bank voert ING CDC Pensioenfonds vanaf 1 januari 2014* jouw huidige pensioenregeling

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Beleggingen Het totaal rendement over het afgelopen boekjaar 2010 is uitgekomen op 15,6%. Als we naar de onderverdeling kijken zien we het

Nadere informatie

Risico s rond pensioen. Versie 29-12-2015

Risico s rond pensioen. Versie 29-12-2015 Risico s rond pensioen Versie 29-12-2015 Versie 29-12-2015 Risico s rond pensioen Volgens een onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) blijken de meeste Nederlanders nog hoge, ja vaak te hoge,

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds BP. Jaarrapport 2013

Stichting Pensioenfonds BP. Jaarrapport 2013 Jaarrapport 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina A Kerncijfers 3 B Karakteristieken van het pensioenfonds 9 C Verslag van het verantwoordingsorgaan 14 D Samenvatting visitatierapport 17 E Bestuursverslag 20 Verslag

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Brochure. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren

Brochure. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren Brochure Uw pensioen in de Groothandel in Eieren Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel (Bpf AVH). Bpf AVH verzorgt al 50 jaar de

Nadere informatie

Deelnemersvergadering 30 september 2010

Deelnemersvergadering 30 september 2010 Deelnemersvergadering 30 september 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Notulen van de vergadering van 17 september 2009 3. Jaarverslag 2009 goedkeuring en decharge 4. Stijgende

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Jaarbericht 2014 AUGUSTUS 2015 In dit Jaarbericht over 2014 legt Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland op hoofdlijnen verantwoording af voor het

Nadere informatie

Hoe is jouw pensioen geregeld?

Hoe is jouw pensioen geregeld? Hoe is jouw pensioen geregeld? Beste deelnemer, Welkom bij Pensioenfonds Ernst & Young! Je bouwt vanaf je indiensttreding pensioen bij ons op. Dit doe je via je werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft

Nadere informatie

Herstel beleggingen teniet gedaan, maar Metro pensioenen niet gekort

Herstel beleggingen teniet gedaan, maar Metro pensioenen niet gekort Verkort jaarverslag 2011 Elk jaar publiceert Metro Pensioenfonds een jaarverslag waarin het pensioenfonds verantwoording aflegt over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Dat moet van de toezichthouder,

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland. Verkort jaarverslag 2013

De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland. Verkort jaarverslag 2013 De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Verkort jaarverslag 2013 Dit is een uitgave van De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Het verkorte jaarverslag is een populaire samenvatting

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie