Pensioenkrant. augustus 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pensioenkrant. augustus 2012"

Transcriptie

1 Pensioenkrant augustus 2012

2 Disclaimer Hoewel deze krant met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kunt u hieraan geen rechten ontlenen.

3 Pensioenkrant augustus 2012 Woord van de voorzitter Kerncijfers Dekkingsgraad Herstelplan Indexatie Rendement op de beleggingen Kosten uitvoering en Vermogensbeheer Communicatie Toekomst pensioen in Nederland Organisatie van het pensioenfonds Bestuur Deze pensioenkrant bevat een samenvatting van de belangrijkste cijfers en ontwikkelingen in 2011 van Stichting Pensioenfonds BP. Download het volledige jaarverslag 2011 via of vraag het op via

4 De pensioenwereld is geen moment saai en voortdurend in ontwikkeling 2

5 Woord van de voorzitter Op 1 januari 2011 gingen de pensioenfondsen van BP Raffinaderij en BP Nederland officieel op in een nieuw pensioenfonds met de naam Stichting Pensioenfonds BP. We informeerden u het afgelopen jaar daarover uitvoerig. Het fonds is nu dubbel zo groot en dat is ook nodig in deze tijd. In 2010 was er al veel werk verricht om de fusie rond te krijgen. In 2011 is het proces afgerond. De laatste fondsstukken zijn geïntegreerd, het risicomanagement is aangepast en de toeslagregelingen zijn geharmoniseerd. Er is hard gewerkt om de liggende dossiers af te ronden. Verder zijn de overdracht van de administratie en de herstructurering van de beleggingen in 2011 afgerond. Tot slot zijn ook bepaalde onderdelen van de uitvoering van de beschikbare premie regeling ondergebracht bij Syntrus Achmea. Er is dus veel gedaan. Financiële situatie Veel pensioenfondsen zijn het afgelopen jaar verder in de problemen geraakt door de aanhoudend lage rente. Ook ons fonds heeft daarmee te maken. Vanaf juli 2011 daalde de rente fors. Eind augustus kreeg het fonds daardoor zelfs te maken met een dekkingstekort (de waarde van de beleggingen is dan lager dan de waarde van de verplichtingen). Het fonds moest toen een korte termijn herstelplan * indienen bij De Nederlandsche Bank (DNB). Dit plan is op 24 november 2011 ingediend en goedgekeurd op 7 februari 2012 door DNB. Op 31 december 2011 kwam de dekkingsgraad van het pensioenfonds uit op 104,2%. * Voor uitleg zie kader Definitie dekkingsgraad op pagina 4. De belangrijkste maatregel in het herstelplan is de afspraak met BP dat een dekkingstekort wordt aangevuld. Bij veel pensioenfondsen in Nederland is dit niet het geval. Onder de huidige economische omstandigheden is het vrij uniek dat de werkgever bereid is een dergelijke aanvullende pensioenstorting te doen. Bovendien heeft het pensioenfonds de pensioenen in 2011 en 2012 (gedeeltelijk) kunnen indexeren. Ook dat is vrij uniek. Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. De kosten van de pensioenregeling voor de werkgever zijn aanzienlijk. Uiteraard let het fonds daarom goed op de kosten en probeert deze zo laag mogelijk te houden. Door de fusie zijn de pensioenbeheerkosten bijvoorbeeld al fors gedaald vanwege de schaalgrootte. Verder belegt het fonds vooral passief, dat scheelt ook behoorlijk in de kosten voor vermogensbeheer. Sowieso zijn de kosten van vermogensbeheer voor een pensioen fonds veel lager dan als u pensioen opbouwt in eigen beheer of bij een verzekeraar. De komende jaren gaat er veel veranderen op het gebied van pensioen. De politiek heeft de eerste stap al gezet door de verhoging van de AOW-leeftijd versneld in te voeren vanaf De sociale partners en de overheid zoeken naar mogelijkheden om pensioenregelingen op de langere termijn betaalbaar te houden met het oog op de gestegen levensverwachting en de aankomende vergrijzing. Wij houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Uiteraard houden we u hiervan op de hoogte. In 2012 ligt de focus van het bestuur vooral op het financiële herstel van het fonds. Daarnaast besteden we aandacht aan onze communicatie, zowel via de website als via andere middelen. Tot slot lanceren we in 2012 de pensioenplanner, een handig hulpmiddel waarmee deelnemers pensioen berekeningen kunnen maken om inzicht te krijgen in hun pensioensituatie. Kortom, de pensioenwereld is geen moment saai en voortdurend in ontwikkeling! Sjoerd Gunnewijk, Voorzitter Stichting Pensioenfonds BP 3

6 Kerncijfers (Bedragen x 1.000) Kerncijfers (bedragen in duizenden euro s) Deelnemers Aantal actieve deelnemers Aantal gewezen deelnemers Aantal pensioengerechtigden Totaal Premies voor basisregeling Premies voor excedentregeling Pensioenuitkeringen Vermogen Stichtingskapitaal en reserves Beleggingsrendement 8,9% 10,0% Dekkingsgraad 104,2% 107,1% Dekkingsgraad Op 31 december 2010 was de dekkingsgraad van de samen gevoegde pensioenfondsen 107,1%. Het fonds had daarmee een reserve tekort en heeft op 31 maart 2011 een lange termijn herstelplan ingediend. Per 31 december 2011 was de dekkingsgraad van Pensioenfonds BP 104,2%. De vereiste dekkingsgraad bedraagt 111,2%. Definitie dekkingsgraad De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van het fonds en de pensioenen die het fonds nu en in de toekomst moet uitbetalen. Het is een momentopname en verandert onder invloed van de economische omstan dig heden. De vereiste dekkingsgraad van BP Pensioenfonds is 111,2%. Zakt de dekkingsgraad onder deze grens, dan heeft het pensioen fonds een reserve tekort. De minimum vereiste dekkingsgraad van BP Pensioenfonds is 104,2%. Als de dekkingsgraad hieronder zakt, heeft het pensioenfonds een dekkings tekort. Een pensioenfonds moet een dekkings- of reservetekort melden bij De Nederlandsche Bank (DNB) en een korte termijn respectievelijk lange termijn herstelplan opmaken en indienen. Als de dekkingsgraad onvoldoende is, is er sprake van onderdekking of reservetekort 4

7 Herstelplan Indexatie In het herstelplan staat dat de werkgevers BP Europa SE - BP Nederland en BP Raffinaderij Rotterdam BV de toezegging hebben gedaan een extra storting te doen als hun pensioenfonds een dekkingsgraad heeft die lager is dan de minimum vereiste dekkingsgraad. Dankzij deze toezegging is de dekkingsgraad aan het einde van het jaar altijd weer minimaal gelijk aan de minimaal vereiste dekkingsgraad. De werkgevers doen deze storting aan het einde van het jaar volgend op het jaar waarin het tekort ontstaan is, tenzij de financiële positie van het fonds zo is verbeterd dat het fonds al boven de minimale dekkingsgraad is gekomen. In 2010 heeft het voormalig Pensioenfonds BP Raffinaderij een beroep moeten doen op deze afspraak en een vordering op de werkgever BP Raffinaderij Rotterdam BV opgenomen van 4,88 miljoen. Omdat de dekkingsgraad per eind 2011 niet was verbeterd, heeft BP Raffinaderij Rotterdam deze 4,88 miljoen gestort. In het verslagjaar 2011 is vanwege de hierboven genoemde afspraak opnieuw een vordering op de werkgevers opge nomen van 30,343 miljoen (BP Raffinaderij Rotterdam BV: 15,263 miljoen en BP Europa SE - BP Nederland: 15,080 miljoen). Het pensioenfonds brengt de indexatie van de pensioenen van BP Raffinaderij Rotterdam en BP Europa SE - BP Nederland op één lijn. De hoogte van de indexatie wordt gebaseerd op de behaalde beleggingsrendementen van de afgelopen 5 jaar. Omdat het fonds pas 1 jaar gefuseerd is, verschilt de indexatie voor BPNL en BPRR in de komende vier jaren nog. Indexatie is afhankelijk van het rendement van de portefeuille en daardoor voor de toekomst geen vanzelfsprekendheid. Indexatie pensioenregelingen van de werkgever BP Europa SE - BP Nederland Het pensioenfonds heeft als beleid jaarlijks per 1 april de pensioenen te verhogen als de financiële situatie dat toelaat. Het bestuur heeft besloten tot een verhoging per 1 april 2011 van 1,3% van premievrije en ingegane pensioenen. Echter, vanaf 2012 wordt de indexatie van de regelingen van BP Europa SE - BP Nederland jaarlijks per 1 januari verleend. Dit betekent dat over 2011 de indexatie wordt verleend over de periode tussen 1 april 2011 tot 1 januari Daarom wordt de indexatie over het jaar 2011 met een factor 9/12e gecorrigeerd ten opzichte van de referentieperiode van een volledig jaar. De indexatie per 1 januari 2012 bedraagt 1,17%. Indexatie pensioenregelingen van de werkgever BP Raffinaderij Rotterdam BV Per 1 januari 2012 wordt het voorgaande kalenderjaar de referentieperiode voor indexatie. Voorheen was het jaar vanaf oktober tot oktober de referentieperiode. De maatstaf voor indexatie blijft de volledige Nederlandse prijsinflatie, maar de exacte definitie daarvan wordt: het jaargemiddelde van de Nederlandse prijsinflatie (jaargemiddelde CPI, niet-afgeleid). Voorheen was dit de één jaars prijsinflatie tot oktober vorig jaar. Het bestuur heeft als beleid de premievrije en ingegane pensioenen van voormalig medewerkers van BP Raffina derij Rotterdam BV jaarlijks per 1 januari te verhogen. Het bestuur heeft per 1 januari 2011 een verhoging van 1,2% toegekend. Per 1 januari 2012 is een verhoging toegekend van 1,84%. Voor deelnemers die vóór 1 januari 2006 al deelnemer waren en nu deelnemen aan de Pensioenregeling 2006, geldt voor het pensioen dat opgebouwd is vóór 1 januari 2006 en/of het pensioen uit overgangsregelingen dat dit verhoogd wordt met het percentage van de loonontwikkeling bij de werkgever. Dit opgebouwd pensioen is per 1 januari 2011 niet verhoogd omdat er in 2010 geen algemene salarisverhoging heeft plaatsgevonden. Het bestuur heeft besloten om per 1 januari 2012 dit pensioen te verhogen met 1,51%. Werkgevers BP doen extra storting als het pensioenfonds een dekkingsgraad heeft die onvoldoende is 5

8 Rendement op de beleggingen Het bestuur richt zich op een goed rendement en houdt daarbij rekening met de risico s van de diverse beleggingscategorieën. De algemene doelstelling van het fonds is te voldoen aan alle toekomstige pensioenverplichtingen. De middelen verkrijgt het fonds uit de financiering door de werkgever en deelnemers (premieinkomsten) en uit de inkomsten uit beleggingen. Het bestuur geeft bij de vermogensbeheerder aan hoeveel deze mag beleggen in zakelijke waarden (hoger risico met hoger verwacht rendement) en vastrentende waarden (minder risico met lager verwacht rendement). Het bestuur maakt daarbij steeds de afweging tussen rendement en risico. In 2011 is de beleggingsstrategie niet veranderd. Ondanks grote onzekerheden op de financiële markten, was 2011 een goed jaar voor de beleggingen van het fonds. Het fonds had een positief rendement van bijna 9% voor Dit is bijna 0,5 % hoger dan de benchmark. Dit komt in het bijzonder door de goede resultaten van de obligatieportefeuille en dan vooral het langlopende deel er van. Hier tegenover staat dat de pensioen verplichtingen door de dalende rente sterk zijn gestegen. Het gemiddelde rendement per jaar van het fonds was 8,8% over de laatste 3 jaren en 5,9% over de laatste 5 jaar. Het belegde vermogen van het fonds steeg van 665 miljoen aan het begin van het jaar naar 758 miljoen aan het einde van Beleggingen voor risico pensioenfonds (Bedragen x 1.000) Vastgoed Aandelen Vastrentende waarden Derivaten Overige beleggingen Totaal beleggingen inclusief derivaten Negatieve derivaten Totaal Ondanks grote onzekerheden op de financiële markten was 2011 een goed jaar voor de beleggingen van het fonds 6

9 Kosten uitvoering en vermogensbeheer Het pensioenfonds vindt het belangrijk dat de kosten van uitvoering en vermogens beheer helder zijn voor alle belanghebbenden. In het jaarverslag vindt u een overzicht van de kosten. Hier lichten we een en ander kort toe. Uitvoeringskosten De aangesloten werkgevers betalen alle kosten voor de uitvoering van de pensioenregeling. Deze kosten bestaan uit administratieve verrichtingen (pensioentoekenningen, betalen uitkering, verwerken waardeoverdrachten, etc.), bestuurskosten (heffingen van de toezichthouders, adviseurs, juridische kosten) en ove rige kosten. De pensioen beheerkosten worden door de werkgevers betaald naast de pensioenpremies. Door de schaalgrootte, ontstaan als gevolg van de fusie tussen BPNL en BPRR in 2011, zijn de pensioen beheerkosten het afgelopen jaar fors gedaald (met ). Daarnaast is de totale tijdsbesteding van bestuursleden lager. Kosten per deelnemer De kosten van de uitvoering van de regeling bedragen 483,82 per deelnemer. Dit wordt berekend door de uitvoerings kosten (x 1.000) te delen door het aantal actieve deelnemers (1.199) + gepensioneerden (1.586). De formule wordt dan als volgt: (x 1.000) / ( ) = 483,82 per deelnemer. Vermogensbeheer De kosten van het vermogensbeheer van het pensioenfonds komen in 2011 uit op 0,24% van het gemiddeld belegd vermogen. Bij de selectie van nieuwe vermogensbeheerders vormen de kosten een belangrijk criterium. Daarom belegt het fonds grotendeels passief in indexgerelateerde beleggingen met relatief lage kosten. Ook de kosten voor deelnemers aan de exce dentregeling zijn gedaald. Bij het in de hand houden van de kosten speelt collectiviteit een belang rijke rol. Het is goedkoper om via het pensioenfonds als groep te beleggen dan om op individuele basis pensioen op te bouwen bij een verzekeraar of in eigen beheer. De kosten van vermo gens beheer en administratie zijn dan veel hoger. Beleggingsopbrengsten en kosten vermogensbeheer voor risico pensioenfonds (Bedragen x 1.000) Directe opbrengsten Indirecte opbrengsten Kosten vermogensbeheer * Totaal Beleggingsrendement 8,9% 10,0%** * Herstructurering van de beleggingen heeft geleid tot een eenmalige extra last in 2011 van De verdere kosten van vermogensbeheer bedroegen 1,660 miljoen. ** Dit is het berekende rendement van BPNL en BPRR samen (de individuele rendementen waren toen nog verschillend). Het fonds vindt het belangrijk dat de kosten van uitvoering en vermogensbeheer helder zijn voor alle belanghebbenden 7

10 Communicatie In 2010 voerde onderzoeksbureau Bridgevest voor het fonds een deelnemersonderzoek uit. De resultaten voor communicatie zijn in februari 2011 besproken en hebben gediend als input voor een communicatiebeleidsplan voor de komende jaren. In de zomer van 2011 is de nieuwe website van het gefu seerde pensioenfonds live gegaan en in september 2011 verscheen de eerste pensioenkrant van het gefuseerde fonds. Tot slot zijn in 2011 voorbereidingen getroffen voor het instellen van een lezerspanel, een workshop Financiële Planning, verjaardagskaarten en een animatie van de pensioenregeling. Deze acties krijgen in 2012 concreet gestalte. Hoe zit het met uw pensioen bij? scheiden; parttime werken; ontslag; onbetaald verlof; een andere werkgever; arbeidsongeschiktheid; overlijden. Bij al deze veranderingen is het van belang dat u stilstaat bij de gevolgen voor uw pensioen. Lees er meer over op Of neem contact op met uw pensioenfonds via Toekomst pensioen in Nederland In juni 2011 maakten de sociale partners in de Stichting van de Arbeid (STAR) afspraken over de uitwerking van het in juni 2010 gesloten pensioenakkoord. Met dit akkoord deden zij voorstellen over de AOW, de aanvullende pensioenen en de arbeidsmarktpositie van oudere werknemers. Op 23 april 2012 viel het kabinet-rutte over de begroting voor Vijf politieke partijen sloten vervolgens een nieuw akkoord over de begroting van Nederland voor In dit Begrotingsakkoord 2013 (of Lenteakkoord ) zijn nieuwe afspraken gemaakt over o.a. de verhoging van de AOW-leeftijd. Deze wordt versneld ingevoerd. De eerste stap is een verhoging naar 65 jaar en 1 maand in In 2019 is de AOWleeftijd al 66 jaar. In 2023 is dat 67 jaar. Daarna wordt opnieuw naar de levensverwachting gekeken. Als die nog steeds stijgt, gaat de AOW-leeftijd waarschijnlijk verder omhoog. Minister De Jager van Financiën heeft op 25 mei jl. de details van het Begrotingsakkoord 2013 aan de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel met de uitwerking van de afspraken van het Begrotingsakkoord 2013 is begin juni ingediend en ongewijzigd aangenomen door de Tweede Kamer. In het pensioenakkoord legden de sociale partners ook vast dat de pensioenregelingen schokbestendig moeten worden voor een verdere stijging van de levensverwachting en voor schokken op de financiële markten. Hiervoor heeft Minister Kamp op 30 mei de Hoofdlijnennota herziening financieel toetsingskader pensioenen naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin staan voorstellen voor aanpassingen in de Pensioenwet en herziening van de regels over het financieel toetsingskader zoals die in het pensioenakkoord waren vastgelegd. De nieuwe Pensioenwet en het nieuwe financiële toetsingskader (wettelijke financiële eisen voor pensioenfondsen) kunnen dan op 1 januari 2014 van kracht worden. Het pensioenfonds en de werkgever wachten dit met belangstelling af. Wat dit voor de BP pensioenregeling betekent, is vooralsnog niet duidelijk. We informeren u daar uiteraard over zodra er meer bekend is. De verschillende regelingen op een rij Pensioenfonds BP Raffinaderij kent twee pensioenregelingen: - pensioenregeling pensioenregeling Pensioenfonds BP Nederland kent drie pensioenregelingen: - pensioenregeling 2006, - pensioenregeling pensioenregeling Op uw pensioenoverzicht (UPO) vindt u terug in welke pensioenregeling u deelneemt. Op de website vindt u de specificaties van de verschillende pensioenregelingen. 8

11 Organisatie van het pensioenfonds Ons pensioenfonds werkt samen met de volgende partijen: Deelnemersadministratie Individuele pensioen beleggingsrekeningen Accountant Actuaris (Financieel) administrateur en bestuursondersteuning Vermogensbeheerders Herverzekeraar Custodian Performance measurement Syntrus Achmea Pensioenbeheer ING IM Ernst & Young Accountants LLP Mercer Syntrus Achmea Pensioenbeheer Black Rock AXA BNP Paribas Zwitserleven/Centraal Beheer Northern Trust Company Portfolio Evaluation Bestuur Dagelijks Bestuur Eind 2011 bestond het bestuur van Stichting Pensioenfonds BP uit de volgende personen: Namens de werkgever S. Gunnewijk (Voorzitter) P. Koole M. A. Roberts (Vice-voorzitter) P. Westerman Namens de werknemers A. Bakels N. Bergmans M. Jans S. de Vries Maas (Secretaris ) De heer H.J. Lindaart, werknemer van BP Europa SE - BP Nederland, coördineert namens BP Europa SE - BP Nederland, de aansturing van partijen aan wie de pensioen uitvoering is uitbesteed en vormt samen met mevrouw S. de Vries - Maas en de heer P. Koole het dagelijks bestuur. Het verantwoordingsorgaan bestaat eind 2011 uit: Namens de werkgevers H. Muilerman, lid namens de werkgevers Namens de gepensioneerden A. Baltussen P. N. Houtman F.H. van der Schalk Namens de werknemers A. Zonderop K. Seip Namens de gepensioneerden W. Blok C. Vreeken

12 Helpdesk pensioenfonds of Website

Pensioenkrant. september 2011

Pensioenkrant. september 2011 Pensioenkrant september 2011 Pensioenkrant september 2011 Woord van de voorzitter Kerncijfers Toeslagverlening (indexatie) Pensioenfonds BP is een feit Organisatie van het pensioenfonds Bestuur 3 4 5

Nadere informatie

Pensioenkrant 2013 AUGUSTUS

Pensioenkrant 2013 AUGUSTUS Pensioenkrant 2013 AUGUSTUS Disclaimer Hoewel deze krant met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kunt u hieraan geen rechten ontlenen. Pensioenkrant augustus 2013 Woord van de voorzitter

Nadere informatie

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

pensioenkrant augustus 2015

pensioenkrant augustus 2015 pensioenkrant augustus 2015 pensioenkrant augustus 2015 5 WOORD VAN DE VOORZITTER 6 DEKKINGSGRAAD 7 INDEXATIE RENDEMENT OP DE BELEGGINGEN 8 KERNCIJFERS KOSTEN UITVOERING EN VERMOGENSBEHEER 9 COMMUNICATIE

Nadere informatie

Pensioenkrant 2014 SEPTEMBER

Pensioenkrant 2014 SEPTEMBER Pensioenkrant 2014 SEPTEMBER Deze pensioenkrant bevat een samenvatting van de belangrijkste cijfers en ontwikkelingen in 2013 van Stichting Pensioenfonds BP. Het volledige jaarverslag 2013 vindt u op www.pensioenfondsbp.nl.

Nadere informatie

pensioenkrant terugblik op 2015 uitgave september 2016

pensioenkrant terugblik op 2015 uitgave september 2016 pensioenkrant terugblik op 2015 uitgave september 2016 PENSIOENKRANT TERUGBLIK OP 2015 (uitgave september 2016) 5 WOORD VAN DE VOORZITTER 6 DEKKINGSGRAAD 2015 6 PENSIOENEN NIET VOOR IEDEREEN OMHOOG 7 LASTIG

Nadere informatie

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Geef pensioen de aandacht die het verdient Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Vijf mythes over pensioen Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop. Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit. De

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG 2016

VERKORT JAARVERSLAG 2016 VERKORT JAARVERSLAG 2016 2016: wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen van 2016 bij Pensioenfonds TNT Express? U leest het in deze verkorte en vereenvoudigde versie van het jaarverslag. Het volledige

Nadere informatie

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2012 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Beleggingen Het totaal rendement over het afgelopen boekjaar 2010 is uitgekomen op 15,6%. Als we naar de onderverdeling kijken zien we het

Nadere informatie

Reservetekort weggewerkt, pensioenen verhoogd

Reservetekort weggewerkt, pensioenen verhoogd Verkort jaarverslag 2013 In dit verkorte jaarverslag 2013 zetten we de hoofdpunten uit het volledige jaarverslag van Metro Pensioenfonds voor u op een rij: we blikken terug op het pensioenjaar 2013 en

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Pensioenkrant Stichting Pensioenfonds BP

Pensioenkrant Stichting Pensioenfonds BP Pensioenkrant Stichting Pensioenfonds BP september 2010 Inhoud pensioenkrant september 2010 Woord van de voorzitter Kerncijfers Fusie Pensioenfondsen BP Nederland en BP Raffinaderij Rotterdam Toeslagverlening

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen RBS pensioen update Van premie tot pensioen Hoe is uw pensioen opgebouwd? Waarom zitten veel pensioenfondsen nu in de problemen? Hoe ziet de toekomst van pensioen in Nederland eruit? In deze RBS Pensioen

Nadere informatie

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan Jaarbericht 2011 Ruim 1.600 mensen ontvangen op dit moment een pensioenuitkering via ons pensioenfonds. Nog eens ruim 2.300 (oud) DuPont-medewerkers zullen in de toekomst een pensioenuitkering ontvangen.

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

Extra informatie pensioenverlaging

Extra informatie pensioenverlaging Extra informatie pensioenverlaging Wat is de invloed van de verlaging op mijn netto pensioen? Als u nog niet met pensioen bent, kunnen we u nu niet zeggen hoe uw netto pensioen

Nadere informatie

Verkort jaarverslag PHI 2010

Verkort jaarverslag PHI 2010 Verkort jaarverslag PHI 2010 uitgave van stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de houtverwerkende industrie Voorwoord 2010 was een roerig jaar. Ook voor Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende

Nadere informatie

Ontwikkelingen in 2012

Ontwikkelingen in 2012 1 Jaarbericht 2012 Ontwikkelingen in 2012 2012 was, in alle opzichten, weer een bewogen jaar. We kregen onder meer te maken met hectische ontwikkelingen op de financiële markten, met veranderingen in de

Nadere informatie

2e kwartaal 2016 Den Haag, juli 2016

2e kwartaal 2016 Den Haag, juli 2016 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2016 Den Haag, juli 2016 Samenvatting cijfers per 30 juni 2016 Dekkingsgraad (UFR): 99,0% Beleidsdekkingsgraad: 99,6% Belegd vermogen: 23,3 miljard Rendement 1 e halfjaar 2016:

Nadere informatie

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Persbericht Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Hoofdpunten: Dekkingsgraad van 94% is te laag: aanvullende maatregelen nodig Beschikbaar vermogen stijgt met ruim 11 miljard Door gedaalde rente nemen

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 blad 1 van 7 Het Metro Pensioenfonds Hieronder eerst een aantal bijzonderheden over het Metro Pensioenfonds. Het Metro Pensioenfonds is opgericht

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015 Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Dekkingsgraad (UFR): 108,3% Beleidsdekkingsgraad: 110,0% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2015 1 e halfjaar:

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Windmolenproject Egmond, 2006 1 Deelnemersvergadering 28 september 2006 Agendapunt 4 Kernpunten 2005 Goed jaar, dekkingsgraad van 112,1% naar 117,1% gestegen, ondanks

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC

Stichting Pensioenfonds SABIC Stichting Pensioenfonds SABIC Presentatie SPF tijdens algemene ledenvergadering VGSE 15 april 2010 Jan van den Berg, voorzitter SPF 1 Programma 1. Algemeen 2. Situatie SPF eind 2008 3. Ontwikkelingen SPF

Nadere informatie

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op van het volledige jaarverslag.

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op <pagina 8 en 9> van het volledige jaarverslag. 12 vragen over het jaarverslag 2013 De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 12 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

Veel veranderingen in druk pensioenjaar 2015

Veel veranderingen in druk pensioenjaar 2015 Verkort jaarverslag 2015 Elk jaar legt Metro Pensioenfonds in het jaarverslag verantwoording af over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Voor degenen die liever een overzicht willen lezen van de

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

Nieuws. Een fonds in goede conditie IN DIT NUMMER: Verkort jaarverslag

Nieuws. Een fonds in goede conditie IN DIT NUMMER: Verkort jaarverslag Verkort jaarverslag Een fonds in goede conditie In deze nieuwsbrief blikken we terug op 2016. Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen? Op alle beleidsterreinen is er hard gewerkt in 2016. We hebben het

Nadere informatie

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Persbericht ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Hoofdpunten: Verlaging pensioen met 0,5% per 1 april 2013 definitief Mogelijk aanvullende

Nadere informatie

1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016

1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016 Kwartaalbericht 1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016 Samenvatting cijfers per 31 maart 2016 Dekkingsgraad (UFR): 97,7% Beleidsdekkingsgraad: 102,0% Belegd vermogen: 21,9 miljard Rendement 1 e kwartaal

Nadere informatie

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).*

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).* Beste lezer, Dit overzicht met veelgestelde vragen hebben wij opgesteld naar aanleiding van de brief d.d. 10 november 2016 over de liquidatie van Coop Pensioenfonds. Heeft u een vraag die hier niet tussenstaat

Nadere informatie

Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om

Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om 1 Jaarbericht 2011 Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag 2011. Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om kennis te nemen van de belangrijkste

Nadere informatie

Verkort jaarverslag SBZ 2011

Verkort jaarverslag SBZ 2011 Verkort jaarverslag SBZ 2011 uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Verkort jaarverslag SBZ 2011 1 Voorwoord Hoe ging het in 2011 met SBZ? In het complete jaarverslag 2011 gaan

Nadere informatie

3e kwartaal 2016 Den Haag, oktober 2016

3e kwartaal 2016 Den Haag, oktober 2016 Kwartaalbericht 3e kwartaal 2016 Den Haag, oktober 2016 Samenvatting cijfers per 30 september 2016 Dekkingsgraad (UFR): 99,7% Beleidsdekkingsgraad: 99,1% Belegd vermogen: 24,3 miljard Rendement 2016 t/m

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Pensioenregeling uitgevoerd door BNPF 3. Vergelijking andere pensioenfondsen 4. Herstelplan

Nadere informatie

WOORD VOORAF. Beste deelnemers,

WOORD VOORAF. Beste deelnemers, WOORD VOORAF Beste deelnemers, Voor u ligt de pensioenkrant 2015 van Stichting Pensioenfonds B&S ( het Pensioenfonds ). Hiermee willen wij u informeren over de gebeurtenissen en ontwikkelingen van de afgelopen

Nadere informatie

Goed jaar Metro Pensioenfonds, toch geen verhoging pensioenen

Goed jaar Metro Pensioenfonds, toch geen verhoging pensioenen Verkort jaarverslag 2014 In dit verkorte jaarverslag 2014 zetten we de hoofdpunten uit het volledige jaarverslag van Metro Pensioenfonds voor u op een rij: we blikken terug op het pensioenjaar 2014 en

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Jaarbericht 2011

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Jaarbericht 2011 Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Jaarbericht 2011 AUGUSTUS 2012 In dit Jaarbericht legt Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland verantwoording af voor het in 2011 gevoerde beleid.

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2014

Verkort Jaarverslag 2014 Verkort Jaarverslag 2014 Het bestuur: de pensioenwereld blijft in beweging Ook in 2014 stond de pensioenwereld niet stil. Het bestuur volgde alle actuele politieke en maatschappelijke ontwikkelingen op

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG VAN LANSCHOT PENSIOENFONDS 2013: VOORTBOUWEN OP DE INGESLAGEN WEG

BESTUURSVERSLAG VAN LANSCHOT PENSIOENFONDS 2013: VOORTBOUWEN OP DE INGESLAGEN WEG Voorlopig jaarverslag 2013 Pensioenfonds F. van Lanschot BESTUURSVERSLAG VAN LANSCHOT PENSIOENFONDS 2013: VOORTBOUWEN OP DE INGESLAGEN WEG Het jaar 2013 stond voor het Bestuur in het teken van het voortbouwen

Nadere informatie

Uw pensioen in onzekere tijden

Uw pensioen in onzekere tijden Uw pensioen in onzekere tijden Stichting Pensioenfonds 1 Inleiding Dekkingsgraad per 31 december 2011 is 83,7%. Het pensioenfonds loopt (ver) achter op herstelplan. Voorlopig kortingsbesluit is noodzakelijk.

Nadere informatie

Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht

Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 10 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

Jaarbericht Terugblikken en vooruitkijken. delta lloyd pensioenfonds

Jaarbericht Terugblikken en vooruitkijken. delta lloyd pensioenfonds delta lloyd pensioenfonds Jaarbericht 2010 Terugblikken en vooruitkijken In dit Jaarbericht leest u wat er in 2010 bij het pensioenfonds gebeurde. We gaan wat dieper in op onze beleggingen en andere financiële

Nadere informatie

Kwartaalbericht 2015. Samenvatting ING CDC Pensioenfonds communiceert over de resultaten van Q3. Kwartaalbericht 3e kwartaal 2015 1

Kwartaalbericht 2015. Samenvatting ING CDC Pensioenfonds communiceert over de resultaten van Q3. Kwartaalbericht 3e kwartaal 2015 1 Kwartaalbericht 2015 Samenvatting ING CDC Pensioenfonds communiceert over de resultaten van Q3 Als je werkt bij ING Bank voert ING CDC Pensioenfonds vanaf 1 januari 2014* jouw huidige pensioenregeling

Nadere informatie

Pensioennieuwsbrief AC Rijksvakbonden. Februari 2012. Ferry Pereboom Angelique Kansouh

Pensioennieuwsbrief AC Rijksvakbonden. Februari 2012. Ferry Pereboom Angelique Kansouh Pensioennieuwsbrief AC Rijksvakbonden Ferry Pereboom Angelique Kansouh Februari 2012 De AC Rijksvakbonden zijn een initiatief van NCF, Juvox, VPW en VCPS Inhoudsopgave 0. Voorwoord......... 3 1. Lage dekkingsgraad

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur de pensioenregeling

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad. staat de nieuwe beleidsdekkingsgraad

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad. staat de nieuwe beleidsdekkingsgraad Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE www.pensioenfondsavebe.nl #13 augustus 15 1 Financiële situatie Pensioenfonds AVEBE 2 Nieuwe financiële spelregels voor pensioenfondsen 3/4

Nadere informatie

Verkort. Jaarverslag 2012. stichting pensioenfonds jacobs nederland

Verkort. Jaarverslag 2012. stichting pensioenfonds jacobs nederland Verkort Jaarverslag 2012 stichting pensioenfonds jacobs nederland Verkort jaarverslag 2012 Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Voorwoord Beste Lezer, 2012 was voor het Pensioenfonds een jaar van stabilisatie.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Verkort Jaarverslag 2009 Inleiding 2009 is voor de Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics (hierna Pensioenfonds SABIC-IP) weer een bijzonder

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur

Nadere informatie

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Verkort jaarverslag 2009 2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Het jaar 2009 stond in het teken van het treffen van maatregelen om de financiële positie van het fonds weer op het gewenste

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2012

Verkort jaarverslag 2012 Verkort jaarverslag 2012 2 Voorwoord Voor u ligt het verkort jaarverslag van Protector over het jaar 2012. De pensioenwereld beleeft hectische tijden. Gelukkig kunnen we concluderen dat de financiële situatie

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Juni 2015

NIEUWSBRIEF Juni 2015 NIEUWSBRIEF Juni 2015 De financiële positie van het fonds De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft de verhouding weer tussen de bezittingen van het pensioenfonds (het vermogen) en de verplichtingen

Nadere informatie

27 september Deelnemersvergadering

27 september Deelnemersvergadering 27 september 2007 Deelnemersvergadering Kernpunten 2006 Goed jaar, dekkingsgraad van 117,1% naar 122,7% Geen herstelplan meer nodig in 2007 Indexatie in 2006 verleend over 2005 van: - 0,63% voor de actieve

Nadere informatie

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 >

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Eind 2012 liep het herverzekeringscontract met Nationale-Nederlanden

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds BP. Jaarrapport 2011

Stichting Pensioenfonds BP. Jaarrapport 2011 Jaarrapport 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina A Kerncijfers 3 B Karakteristieken van het pensioenfonds 7 C Verslag van het verantwoordingsorgaan 12 D Bestuursverslag 14 Hoofdlijnen 15 Beleggingenparagraaf 21 Financiele

Nadere informatie

stichting pensioenfonds wonen

stichting pensioenfonds wonen stichting pensioenfonds wonen Verkort Jaarverslag 2007 Kerncijfers Aantallen per 31-12 2007 2006 Werkgevers 4.331 4.161 Deelnemers 33.009 31.705 Gewezen deelnemers 70.948 62.860 Gepensioneerden 8.468 7.735

Nadere informatie

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S Pensioenfonds B&S Pensioenkrant 2016 Pensioen fonds B&S I n h o u d s o p g a v e Woord vooraf... 4 1. Jaarverslag 2015 in hoofdijnen... 5 2. Financiële positie 2016... 8 3.Haalbaarheidstoets 2016... 9

Nadere informatie

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S Pensioenfonds B&S Pensioenkrant 2014 Pensioen fonds B&S I n h o u d s o p g a v e Woord vooraf... 4 1. Jaarverslag 2013 in hoofdijnen... 5 2. Dekkingsgraad 2014... 7 3.Nieuw pensioenstelsel 2015... 8

Nadere informatie

PensioenNieuws van Pensioenfonds TenCate

PensioenNieuws van Pensioenfonds TenCate PensioenNieuws van Pensioenfonds TenCate oktober 2016 Hoe verloopt 2016 tot nu toe? Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de financiële situatie bij Pensioenfonds TenCate is niet goed. De alsmaar

Nadere informatie

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012.

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Kwartaalbericht 2012 Samenvatting 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u op de website. Beleggingsrendement 4,2%

Nadere informatie

Extra nieuwsbrief. De positie van het pensioenfonds. Mei 2012. Waarom een extra nieuwsbrief?

Extra nieuwsbrief. De positie van het pensioenfonds. Mei 2012. Waarom een extra nieuwsbrief? Mei 2012 Extra nieuwsbrief Waarom een extra nieuwsbrief? De positie van pensioenfondsen krijgt voortdurend veel aandacht in de media. De berichten over pensioenen zijn vaak complex en de laatste tijd nogal

Nadere informatie

Herstel beleggingen teniet gedaan, maar Metro pensioenen niet gekort

Herstel beleggingen teniet gedaan, maar Metro pensioenen niet gekort Verkort jaarverslag 2011 Elk jaar publiceert Metro Pensioenfonds een jaarverslag waarin het pensioenfonds verantwoording aflegt over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Dat moet van de toezichthouder,

Nadere informatie

Verkort. Jaarverslag 2011. stichting pensioenfonds jacobs nederland

Verkort. Jaarverslag 2011. stichting pensioenfonds jacobs nederland Verkort Jaarverslag 2011 stichting pensioenfonds jacobs nederland Verkort jaarverslag 2011 Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Voorwoord In het afgelopen jaar gebeurde er opnieuw veel op pensioengebied.

Nadere informatie

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen?

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? 1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste oorzaken: 1. Nederlanders worden steeds ouder. Met name de laatste

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467

Nadere informatie

Wat is nu precies de rol van de werkgever, de vakbonden en het bestuur van het pensioenfonds?

Wat is nu precies de rol van de werkgever, de vakbonden en het bestuur van het pensioenfonds? Veelgestelde vragen en antwoorden Ontbinding Stichting Pensioenfonds Bavaria (in liquidatie) Wat gaat er op 1 april 2017 gebeuren? Dan gaan de opgebouwde pensioenaanspraken van de actieve en gewezen deelnemers

Nadere informatie

Jaarbericht 2014. Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3. 2014 in cijfers 5. Wijzigingen in de pensioenregeling 7

Jaarbericht 2014. Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3. 2014 in cijfers 5. Wijzigingen in de pensioenregeling 7 Jaarbericht 2014 Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3 2014 in cijfers 5 Wijzigingen in de pensioenregeling 7 De organisatie Pensioenfonds Forbo 8 Kerncijfers 11 2014 stond vooral in het teken van gewijzigde

Nadere informatie

4e kwartaal 2016 Den Haag, januari 2017

4e kwartaal 2016 Den Haag, januari 2017 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2016 Den Haag, januari 2017 Samenvatting cijfers per 31 december 2016 Dekkingsgraad (UFR): 101,4% Beleidsdekkingsgraad: 98,9% Belegd vermogen: 23,1 miljard Rendement 2016: 12,7%

Nadere informatie

ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN

ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN 1 GEVOLGEN DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN 2 REKENRENTE,

Nadere informatie

POPULAIR JAARVERSLAG 2013

POPULAIR JAARVERSLAG 2013 POPULAIR JAARVERSLAG 2013 2 Het herstel van onze financiële positie blijft absolute topprioriteit. Twee gezichten Het jaar 2013, maar ook 2014 dat nog grotendeels voor ons ligt, kent twee gezichten. Enerzijds

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Stichting Pensioenfonds DHV Informatiebijeenkomst 24 september 2013 2013 Royal HaskoningDHV, All rights reserved Alleen voor intern gebruik Agenda Opening Jaarverslag 2012 Paul Canisius Actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2013

Verkort Jaarverslag 2013 Verkort Jaarverslag Han Thoman: Ons bestuur is zich echt goed bewust van de risico s die het pensioenfonds loopt. Voorzitter Han Thoman Onze financiële positie is redelijk maar moet nog beter Een jaar

Nadere informatie

2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017

2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017 Samenvatting cijfers per 30 juni 2017 Dekkingsgraad (UFR): 104,9% Beleidsdekkingsgraad: 101,8% Belegd vermogen: 23,5 miljard Rendement 2017 t/m juni:

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Nieuwsbrief van uw pensioenfonds

Nieuwsbrief van uw pensioenfonds KIX code Nieuwsbrief van uw pensioenfonds Pensioengerechtigden en voormalige deelnemers Pensioenreglement I en II Zeist, december 2014 1. Financiële positie PNB is

Nadere informatie

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten.

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten. Nieuwsbrief Ballast Nedam Pensioenfonds September 2013 Tijd voor een nieuwsbrief van uw Pensioenfonds. Er gebeurt veel in de Nederlandse pensioenwereld; dat kan u bijna niet zijn ontgaan. In onze vorige

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m 30 juni 2012 Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Nominale dekkingsgraad is gedaald van 110,0% naar 105,1% Beleggingsrendement

Nadere informatie

Het jaarverslag 2014 samengevat

Het jaarverslag 2014 samengevat Het jaarverslag 2014 samengevat Uw pensioenfonds blikt terug én vooruit Deelnemers 1.711 In 2014 verdiende het fonds 55,1 miljoen dankzij beleggen. Dat bedrag staat voor een rendement van 20,1%. Het fonds

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief NUMMER 12 > JAARGANG 8 > SEPTEMBER 2011 inhoud > De financiële situatie bij pensioenfondsen [p.1] Pensioenleeftijd 65 jaar, wat als ik eerder

Nadere informatie

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen 1. De kwartaalcijfers van de pensioenfondsen zijn negatief. Hoe komt dat? Het algemene beeld is dat het derde kwartaal, en dan in het bijzonder de maand

Nadere informatie

2014 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2014 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2014 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 samenvatting van het jaarverslag In het Jaarverslag 2014 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #10 januari 14 1 Wat komt er op ons af? Dekkingsgraad stabiel Alle pensioenen omhoog 2 Tijdelijke pensioenregeling 1 jaar verlengd 3 Anw-hiaatpensioenregeling

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart Stand van zaken SVG. 1 van 21

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart Stand van zaken SVG. 1 van 21 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart 2016 Stand van zaken SVG 1 van 21 Programma Pensioenfonds SVG Financiële positie SVG Terugblik 2015 Vooruitblik 2016 Derivaten Vragen 2 van 21 Pensioenfonds

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in de Pensioenregeling Westland Utrecht Hypotheekbank (WUH). Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014 Stand van zaken SVG 1 van 20 Programma Pensioenfonds SVG Wat speelt er rond de pensioenen? Financiële positie SVG Kortingsmaatregel Vooruitblik 2014-2015

Nadere informatie

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 26 juni 2014

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 26 juni 2014 Welkom namens Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK AMSTERDAM, 26 juni 2014 AGENDA 1. Opening en voorstellen leden van het bestuur 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Notulen deelnemersvergadering 27

Nadere informatie

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen?

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen? Veelgestelde vragen DE KORTINGEN Gelden de kortingen op het pensioen per 1-9-2016 en 1-3-2017 voor beide regelingen? Ja, de kortingen gelden zowel voor de middelloon als de CDC regeling, ongeacht het afgesproken

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Jaarbericht 2015 AUGUSTUS 2016 In dit Jaarbericht over 2015 legt Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland op hoofdlijnen verantwoording af voor het

Nadere informatie

Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB

Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB vanwege verlagen pensioenen, april 2013 1. Waarom moet Pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. #8 december 12

Pensioen Nieuws. #8 december 12 Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #8 december 12 1 AVEBE Pensioenfonds doet het goed in spannende tijden 2 Wolter Bouwmeester stopt als bestuurslid Nieuwe uitvoerder Pensioenspaarregeling

Nadere informatie