ACTUEEL ORGANISATORISCHE MOTIES

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACTUEEL ORGANISATORISCHE MOTIES"

Transcriptie

1 AOM aangenomen Indiener: Steven Rieder e.a. Woordvoerder: Steven Rieder Onderwerp: Developers66 ACTUEEL ORGANISATORISCHE MOTIES Het congres van D66 in vergadering bijeen op 9 maart 2013 te Eindhoven, - digitale dienstverlening kansen biedt om kiezers effectiever te benaderen; - digitale dienstverlening kansen biedt voor de ondersteuning van afdelingen van klein tot groot; - digitale dienstverlening bij uitstek mogelijkheden biedt om de interne partijcommunicatie, kennisdeling en partijdemocratie te verbeteren; - ambitieuze doelstellingen voor digitale dienstverlening en innovatie in het karakter van onze partij passen; - lokale afdelingen niet de capaciteit hebben om deze diensten beter uit te rollen; - alle afdelingen gebaat zijn bij een landelijke uitrol van deze diensten; - centrale ondersteuning, ontwikkeling en aansturing de kwaliteit, continuïteit en betrouwbaarheid van deze diensten bevordert; draagt het bestuur op: - een landelijk werkgroep digitale dienstverlening in te stellen; - een bestuurslid verantwoordelijk te maken voor de coördinatie van deze werkgroep; - de mogelijkheid om een senior IT medewerker aan te nemen serieus onderzoeken; AOM aangenomen Indiener: ARV Noord- Brabant Woordvoerder: Hans Tromp Onderwerp: Website t.b.v. Afdelingen Het congres van D66 in vergadering bijeen op 9 maart 2013 te Eindhoven, - voor een goede ondersteuning van de campagnes voor de gemeenteraden de websites optimaal in orde moeten zijn; - de afdelingen daar tenminste 2 weken voor nodig zullen hebben; - een duidelijk startmoment de verkiezing van de lijsttrekker is; - gezien het tijdschema dit bij voorkeur in juni plaatsvindt; dringt er bij het Landelijk Bestuur op aan: - alles in het werk te stellen de nieuwe website ten behoeve van de afdelingen niet later dan 1 juni 2013 beschikbaar te hebben;

2 AOM aangenomen Indiener: Alain Hofman Woordvoerder: Alain Hofman Onderwerp: Duurzaam inkopen van campagnemateriaal Het congres van D66 in vergadering bijeen op 9 maart 2013 te Eindhoven, - er de afgelopen jaren grote hoeveelheden goedkoop campagnemateriaal is aangeschaft waarbij getwijfeld mag worden aan de milieuvriendelijkheid hiervan en de arbeidsomstandigheden waarin deze spullen geproduceerd zijn; - D66 een politieke partij is die in elke bestuurslaag waarin zij vertegenwoordigd is streeft naar een meer duurzame en harmonieuze samenleving, bijvoorbeeld door het aansturen op het duurzaam inkopen door gemeenten, provincies en het rijk; - de beste manier om kiezers te overtuigen van politieke standpunten is door hier zelf naar te handelen; - duurzame inkoop van campagnemateriaal leidt tot beter arbeidsomstandigheden en een betere verhouding van de mens en het milieu; verzoekt het Landelijk Bestuur van D66: - vanaf heden bij de aanschaf van campagnemateriaal te kiezen voor producten die mens- en milieuvriendelijk worden geproduceerd; - de leden van D66 jaarlijks te rapporteren over de manier waarop invulling wordt gegeven aan duurzaam inkopen van campagnemateriaal; AOM aangenomen Indiener: TA Duurzaam Woordvoerder Linda Carton & Pier Vellinga Onderwerp: Interactie in Verkiezingsprogramma Proces Het congres van D66 in vergadering bijeen op 9 maart 2013 te Eindhoven, Onderstrepend het belang van Democratisch Debat in de partij om te komen tot een democratische legitimering van ons gezamenlijk Verkiezingsprogramma - tijdens het afgelopen Verkiezingscongres C96 in Den Haag het bijna onmogelijke was om het grote aantal ingediende amendementen in 1,5 dag te bespreken en verwerken; - in de statuten van D66 als centrale doelstelling van de partij staat (artikel 2.1): De partij stelt zich als sociaal-liberale partij ten doel om een politiek te bedrijven waarin zij de mens centraal stelt: vrij, betrokken, gelijkwaardig en mondig en streeft naar een democratische, duurzame en open samenleving. ( ) In het bijzonder streeft de partij naar radicale democratisering van de samenleving en het politieke bestel. De in deze doestelling vervatte grondgedachte wordt nader uitgewerkt in het politiek programma ( ) voorst

3 - er voor (thema-)afdelingen enkel in de week van 25 april t/m 2 mei 2012 gelegenheid werd geboden om input te leveren op het Verkiezingsprogramma, maar er geen discussie over het eerste concept mogelijk was anders dan het Verkiezingscongres C96 op augustus in de vorm van officiële amendementen; - deze structuur er mede toe heeft bijgedragen dat er zeer veel amendementen zijn ingediend; van mening dat: - leden van (thema-) afdelingen veel behoefte hebben aan een toelichting op en debat over het concept verkiezingsprogramma; verzoekt de leden van de Algemene Ledenvergadering van D66: - een oproep te doen aan het Landelijk Bestuur om bij het tot stand komen van toekomstige verkiezingsprogramma s meer ruimte te maken voor bijdrages van (thema-) afdelingen, voor inhoudelijk debat en democratische besluitvorming; roept het Landelijk Bestuur op om: - hiertoe op het eerstvolgende congres een voorstel voor verbetering voor te leggen aan de Algemene Ledenvergadering. AOM verworpen Indiener: AAV Haarlem e.o. Woordvoerder: Thessa van der Windt Onderwerp: Aanpassing kandidatenlijst na stemming

4 ALGEMEEN POLITIEKE MOTIES PM aangenomen Indiener: TA Democratie & Rechtsstaat Woordvoerder: Bas Wallage Onderwerp: Stemmingen index - de burger ontevreden is over de huidige politiek; - de burger zich slecht kan identificeren met de meeste politici; - de Nederlandse politiek deels wordt beheerst door lobbyisten; - het Binnenhof grotendeels gesloten is voor de burger, de burger heeft weinig inzicht in de besluitvorming in Den Haag; de politiek is ontransparant; - veel Kamerleden na hun werk als politicus één, of meerdere invloedrijke posities bekleden; - er geen controle is op de stemmingen van politieke partijen; - de burger niet kan controleren of lobbyisten stemmingen van politieke partijen beïnvloeden; - er geen index bestaat waar besluitvorming van politieke partijen wordt vastgelegd; verzoekt de Tweede Kamerfractie van D66: - zich in te zetten voor een index waarin alle stemmingen in de kamer van Nederlandse politieke partijen worden vastgelegd; LB overnemen ontraden PM verworpen Indiener: TA Senioren & Samenleving Woordvoerder: Erich de Leeuw Onderwerp: Bezoldiging bij (semi)publieke instellingen Deze motie is verworpen PM verworpen Indiener: TA Senioren & Samenleving Woordvoerder: Bas Verheij Onderwerp: Euthanasie bij dwangmaatregelen Deze motie is verworpen PM verworpen Indiener: AAV Brussel Woordvoerder: Jasper Berging Onderwerp: Onderzoek naar toegang jongeren tot arbeidsmarkt Deze motie is verworpen

5 PM ingetrokken Indiener: AAV Amsterdam Woordvoerder: Bart van Grevenhof Onderwerp: Vrouwenquotum Deze motie is ingetrokken PM aangenomen Indiener: TA Digitaal 66 Woordvoerder: Jeroen Slobbe Onderwerp: Controle op mensenrechten in software - de broncode van commerciële software niet beschikbaar is; - er software is die onrechtmatig handelt; - transparantie ook noodzakelijk is voor software om naleving van grondrechten, zoals het recht niet gediscrimineerd te worden, te controleren; - webapplicaties deze controle ook voor de technisch onderlegde individuen vrijwel onmogelijk maken; - bedrijven in het algemeen niet verplicht zijn een statement te maken over mensenrechten binnen hun software; - software mensenrechten kan overtreden zoals bijvoorbeeld het recht om niet gediscrimineerd te worden op basis van geslacht, huidkleur of religieuze overtuiging; - uit de persoonlijke informatie (WBP-verzoeken) niet blijkt of software beslissingen neemt op basis van discriminerende informatie; - het mogelijk is dat een derde partij eventueel op kosten van de opdrachtgever het statement zou kunnen maken in het geval dat er geen open source software gebruikt is; roept de Tweede Kamer- en Europese fractie van D66 op te bewerkstelligen dat: - overheidsleveranciers van software geldige wet en regelgeving, waaronder de mensenrechten, respecteren en controleerbaar naleven; LB overnemen LB ontraden PM verworpen Indiener: TA Digitaal 66 Woordvoerder: Elmer Klaasen Onderwerp: Informatiebeveiliging en de Onderzoeksraad voor de Veiligheid Deze motie is verworpen.

6 PM aangenomen Indiener: TA Digitaal 66 Woordvoerder: Stas Verberkt Onderwerp: Vrijgave scores bij digitale profilering - vaak beslissingen die rechtsgevolgen hebben voor personen worden genomen op basis van profileringstechnieken, zoals data mining; - deze systemen vaak gebruikers aan een profiel koppelen dat opgebouwd is uit geanonimiseerde persoonsgegevens; - het recht op inzage in algoritmen die persoonsgegevens verwerken gefrustreerd wordt door het gebruik van bedrijfsgeheimen of intellectueel eigendom; - de gemiddelde gebruiker niet op complexe gedetailleerde informatie zit te wachten; - transparantie noodzakelijk is om naleving van grondrechten, zoals het recht niet gediscrimineerd te worden, te controleren; - gebruikers middels de wet geen inzage kunnen krijgen in beslissingen die over hun worden genomen op basis van profileringstechnieken, in tegenstelling tot beslissingen gemaakt met behulp van persoonsgegevens; - het vrijgeven van gedetailleerde informatie over dergelijke systemen vast zal lopen door het gebruik van bedrijfsgeheimen of intellectueel eigendom, terwijl de gebruiker beter geholpen is met beknopte en heldere informatie; - de Duitse wetgever het recht op inzage in profielen waaraan haar burgers gekoppeld zijn ook in haar wetgeving heeft verankerd; roept de D66-fracties in de Tweede Kamer en het Europees Parlement op zich in te zetten voor: - het recht op inzage in profielen, en de wijze waarop gebruikers daaraan gekoppeld zijn, in een beknopt en begrijpelijk formaat, als en wanneer deze koppeling rechtsgevolgen heeft voor een individu. Dit geldt ook wanneer dit profiel op basis van anonieme data is; LB overnemen PM ingetrokken Indiener: TA Zorg en Welzijn Woordvoerder: Paut Kromkamp-Struik Onderwerp: Landelijk schakelpunt Deze motie is ingetrokken PM aangenomen Indiener: TA Zorg en Welzijn Woordvoerder: Paut Kromkamp- Struik Onderwerp: Verantwoording en beheer van privacy gevoelige zorginformatie

7 - de Europese privacy regelgeving in 2012 op moderne online praktijken aangepast wordt om de burger meer mogelijkheden (rechten) te geven om te bepalen hoeveel en hoe lang persoonlijke informatie in omloop is; - de Nederlandse patiënt het wettelijke recht heeft op alle zorginformatie en de zorgverlener de wettelijke plicht heeft deze zonder beperkingen te verschaffen; - patiëntdossiers in hoge mate gedigitaliseerd zijn en dat uitwisselbaarheid in toenemende mate bewerkstelligd wordt door computersystemen; - de Nederlandse privacy wetgeving uit 1995 stamt en inadequaat is om de reikwijdte van moderne informatietechnologie inzake medische informatie te dekken; - het wenselijk is dat de patiënt eenvoudig toegang heeft tot/zijn haar persoonlijke zorginformatie; - na, op internetontwikkelingen aangepaste Europese wetgeving, ook nationaal een herijking van privacybescherming met meer persoonlijke verantwoordelijkheid noodzakelijk is; - moderne informatietechnologie zowel mogelijkheden als bedreigingen voor de verspreiding en het beheer van privacy gevoelige informatie omvat; - dat het in dit kader wenselijk is om de patiënt meer zeggenschap te geven over de duur van opslag en de omvang van verspreiding van privacy gevoelige informatie, en; - de zorgverlener een aangepaste verantwoordelijkheid te geven voor de veiligheid en het beheer van de benodigde informatiesystemen; verzoekt de D66-fracties in de Tweede Kamer en het Europees Parlement: - zich in te spannen om de privacy wetgeving inzake zorginformatie aan te passen zodat: - de patiënt een grotere persoonlijke verantwoordelijkheid voor en controle over het evenwicht tussen privacy bescherming enerzijds en de reikwijdte en uitwisselbaarheid van zorginformatie anderzijds krijgt; - dat de zorgverlener een hierop aangepaste verantwoordelijkheid krijgt voor de veiligheid en het beheer van informatiesystemen; PM verworpen Indiener: AAV Eindhoven Woordvoerder: William Aarts Onderwerp: Discussie abortus Deze motie is verworpen PM aangenomen Indiener: TA Economie Woordvoerder: Bas Warmenhoven Onderwerp: Innovatiebeleid I flankerend beleid - het innovatiebeleid de afgelopen tien jaar zijn doelen niet heeft gerealiseerd; - hierdoor het staande beleidsdoel van een R&D-intensiteit van 2,5% van het BBP al tien jaar niet is benaderd; - landen die substantieel investeren in innovatie economisch beter presteren; - beleidsevaluaties aantonen dat de effectiviteit van innovatiemaatregelen beperkt of onzeker is;

8 voorts - het Europese innovatiebeleid succesvol focust op excellentie, terwijl in Nederland generiek beleid en bestaande sterktes de meeste aandacht krijgen; - verbetering van de concurrentiepositie sterk samenhangt met betere benutting van het hoge opleidingen onderzoeksniveau in Nederland; - dergelijke benutting slechts mogelijk is wanneer ambitieus ondernemerschap meer wordt gestimuleerd; - beleid dat vorming van regionale clusters van overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen faciliteert, in andere landen succesvol blijkt; - het kabinet-rutte fouten uit het verleden herhaalt met vereenvoudigd, maar inhoudelijk ongewijzigd innovatiebeleid; - de grootste economische bijdrage geleverd wordt door technologisch gedreven, snel groeiende MKB-bedrijven; spreekt als haar mening uit dat: - vastgehouden moet worden aan D66-speerpunten investeren in onderwijs, versoepeling van het ontslagrecht en ruimte voor ondernemers als randvoorwaarden voor innovatie. verzoekt de Tweede Kamerfractie van D66: - actief te zoeken naar meerderheden voor deze veranderingen in wetgeving; LB overnemen LB ontraden LB ontraden LB ontraden PM aangenomen Indiener: TA Economie Woordvoerder: Bas Warmenhoven Onderwerp: Innovatiebeleid II specifieke maatregelen - het innovatiebeleid de afgelopen tien jaar zijn doelen niet heeft gerealiseerd; - hierdoor het staande beleidsdoel van een R&D-intensiteit van 2,5% van het BBP al tien jaar niet is benaderd; - landen die substantieel investeren in innovatie economisch beter presteren; - beleidsevaluaties aantonen dat de effectiviteit van innovatiemaatregelen beperkt of onzeker is; voorts - het Europese innovatiebeleid succesvol focust op excellentie, terwijl in Nederland generiek beleid en bestaande sterktes de meeste aandacht krijgen; - verbetering van de concurrentiepositie sterk samenhangt met betere benutting van het hoge opleiding en onderzoeksniveau in Nederland; - dergelijke benutting slechts mogelijk is wanneer ambitieus ondernemerschap meer wordt gestimuleerd; - beleid dat vorming van regionale clusters van overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen faciliteert, in andere landen succesvol blijkt; - het kabinet-rutte II fouten uit het verleden herhaalt

9 met vereenvoudigd, maar inhoudelijk ongewijzigd innovatiebeleid en het labelen van bestaande uitgaven als innovatiegelden; - de grootste economische bijdrage geleverd wordt door technologisch gedreven, snel groeiende MKB-bedrijven; spreekt als haar mening uit dat: - het innovatiebeleid daadwerkelijk invulling dient te geven aan de (staande) beleidsdoelstelling om te komen tot een R&D-intensiteit van 2,5% van het BBP; - generiek innovatiebeleid (vooral voor grote bedrijven en ten aanzien van intellectueel eigendom) moet worden afgebouwd; - clusters van bedrijven en kennisinstellingen dienen te worden gestimuleerd, in samenspel met lokale en regionale overheden die de lokale situatie kennen; - de financiering van technologisch gedreven, snel groeiende MKB-bedrijven door particuliere investeerders dient te worden gestimuleerd; verzoekt de Tweede Kamerfractie van D66: - actief te zoeken naar meerderheden voor deze veranderingen in wetgeving; LB overnemen PM aangenomen Indiener: Suzan Kemperman e.a. Woordvoerder: Suzan Kemperman Onderwerp: Alcoholleeftijd - D66 momenteel voorstander is van een alcoholleeftijd van 16 jaar; - D66 tegelijkertijd voorstander is van een softdrugleeftijd; - alcohol niet minder schadelijk is als andere drugs; - uit steeds meer onderzoeken blijkt welke nadelige gevolgen alcoholgebruik voor het opgroeiende brein heeft; - wij een liberale partij zijn maar ook een pragmatische partij en een zorgplicht hebben naar de jeugd, de toekomst van ons land; - sociale acceptatie geen reden is voor inconsequentie; - de meerderheid van de Nederlandse bevolking vindt dat de alcoholleeftijd verhoogd moet worden naar 18 jaar; roept de Tweede Kamerfractie van D66 op: - zich in te spannen voor een verhoging van de alcoholleeftijd naar 18 jaar.

10 PM aangenomen Indiener: TA Economie Woordvoerder Gerrit Kingma Onderwerp: Regulering van banken - banken in Nederland nog steeds impliciete garanties genieten van de Nederlandse belastingbetaler, zoals weer bleek bij de nationalisatie van SNS REAAL; - banken de winsten incasseren als het goed gaat maar de maatschappij opdraait voor de verliezen als het slecht gaat; - gezonde markttucht en effectieve democratische controle dus ontbreken; - de Tweede Kamer al in 2011 de aanbevelingen van de commissie De Wit, inclusief het onderzoeken van afsplitsing van publieke functies, heeft overgenomen; - de meeste van deze aanbevelingen niet zijn geïmplementeerd; - de commissie Wijffels onderzoekt momenteel of structuurhervormingen noodzakelijk zijn; is van mening dat: - de situatie in het bankwezen gezien vanuit de richtingwijzers van D66 en Ordening op Orde onwenselijk en onacceptabel is; - ingrijpen in de bankensector derhalve noodzakelijk en gerechtvaardigd is; vindt het wenselijk dat op zo kort mogelijke termijn de financiële sector tenminste: - hogere kapitaalbuffers heeft; - transparanter is; - meer concurrentie kent; - een structuur heeft die publieke en private functies helder scheidt; - regelgeving kent waarbij obligatiehouders kunnen meebetalen bij faillissement; - faillissement mogelijk is; verzoekt de D66-Tweede Kamerfractie tenminste aan te dringen op: - onverkorte, voortvarende implementatie van de aanbevelingen van de commissies De Wit en Liikanen; verzoekt de commissie Wijffels: - effectieve, SMART geformuleerde, aanbevelingen te doen om banken te reguleren; draagt het Landelijk Bestuur op: - een visie te ontwikkelen op de toekomst van het Nederlandse bankwezen; - de bankenparagraaf van de concept verkiezingsprogramma s voor de komende Europese en nationale verkiezingen conform deze visie te schrijven; PM verworpen Indiener: Laurens Higler Woordvoerder: Laurens Higler Onderwerp: Fulltime bestuur in grote gemeenten Deze motie is verworpen

11 PM verworpen Indiener: ALV Oss-Maasland Woordvoerder; Nico de Vries Onderwerp: Handhaving rookverbod Deze motie is verworpen. PM aangenomen Indiener: TA Democratie&Rechtsstaat Woordvoerder: Bas Wallage Onderwerp: Strafbaarstelling illegaliteit - het vreemdelingenbeleid in Nederland de afgelopen jaren steeds harder is geworden. - mensenrechten universeel zijn en dus voor iedereen gelden; - de ministerraad op voorstel van staatssecretaris Teeven heeft ingestemd voor indiening van het wetsvoorstel strafbaarstelling illegaal verblijf in de Tweede Kamer; - door het wetsvoorstel strafbaarstelling illegaal verblijf mensen in de gevangenis belanden terwijl zij feitelijk niets hebben misdaan; - deze mensen in een uitzichtloze situatie blijven zitten omdat legaal verblijf door het harde Nederlandse beleid is uitgesloten; - het Hof van Justitie van de Europese Unie op 6 december 2012 (Sagor uitspraak) heeft bepaald dat de lidstaten van de EU bevoegd zijn illegaal verblijf strafbaar te stellen met als sanctie een geldboete. Ook vervangende hechtenis is volgens het Hof toegestaan onder voorwaarde dat is gegarandeerd dat deze straf wordt opgeheven zodra de vreemdeling kan worden uitgezet; - de meeste van deze vreemdelingen niet kunnen worden uitgezet in verband met artikel 3 EVRM (angst voor marteling in land van herkomst); - de vreemdeling bij overtreding van illegaliteit een zwaar inreisverbod krijgt opgelegd. Dit is een misdrijf (artikel 197 wetboek van Strafrecht); - hulporganisaties strafbaar zijn indien zij de vreemdeling met een zwaar inreisverbod helpen; - geen mens illegaal is; - het harde vreemdelingenbeleid er voor zorgt dat vreemdelingen op straat belanden en de kans groot is dat zij de criminaliteit in gaan; - deze vreemdelingen voor hulporganisaties en de overheid niet te traceren zijn; - dit de openbare orde verstoord; - dit beleid onmenselijk is; verzoekt de tweede kamer fractie: - bij stemming over het wetsvoorstel strafbaarstelling illegaliteit tegen te stemmen; - zich duidelijk te distantiëren van de voorgestelde plannen;

12 PM ingetrokken Indiener: TA Democratie&Rechtsstaat Woordvoerder: Stefan Trum Onderwerp: Invloed politiek op de rechtspraak Deze motie is ingetrokken. PM aangenomen Indiener: TA Democratie&Rechtsstaat Woordvoerder: Stefan Trum Onderwerp: Bezuinigingen - door de vergaande bezuinigingen van de regering (Rutte 2) rechters steeds meer zaken moeten doen in minder tijd; - de financiering gebaseerd is op het aantal zaken dat een rechtbank doet; - met de wet HGK het aantal arrondissementen wordt teruggebracht tot tien (nu negentien) en het aantal ressorten tot vier (nu vijf ); - een goede rechtspraak fundamenteel is binnen een goede democratie; - rechters een te hoge werkdruk hebben waardoor ze onvoldoende tijd om een zaak te oordelen; - iedereen het recht heeft op een eerlijk proces; - de kwaliteit van onze rechtspraak af neemt; verzoekt de eerst en tweede kamer fractie: - bij stemmingen over bezuinigingen op de rechtspraak tegen te stemmen; - op zoek te gaan mogelijkheden voor beter financieringssysteem; - zich er voor in te zetten voor meer geld voor de rechtspraak; PM aangenomen Indiener: TA Duurzaam Woordvoerder: Linda Carton, Pier Vellinga Onderwerp: Anti-kolen motie - op de maasvlakte kolencentrales worden gebouwd door de bedrijven E.ON en GDF Suez; - door het ontbreken van voorzieningen voor CCS (Carbon Capture & Storage), dat wil zeggen afvangst en opslag van CO2, de uitstoot van CO2 per opgewekte kilowattuur veel hoger zal zijn dan het geval is bij gascentrales; - de Tweede Kamer met de motie Vendrik van 3 november 2009 de noodzaak heeft uitgesproken dat nieuwe centrales niet meer CO2 zullen uitstoten dan gascentrales; - zonder belofte van de E.ON en Electrabel (voorganger van GDF Suez) aan de Rotterdamse gemeenteraad om CCS te gaan toepassen de bouwvergunning niet zou zijn verleend; - E.ON en GDF Suez tot op de dag van heden niet of nauwelijks activiteiten hebben ondernomen om CCS te gaan toepassen

13 - exploiteren van kolencentrales zonder CCS strijdig is met het algemeen belang; - dat E.ON en GDF bewust het risico hebben genomen dat de overheid op grond van het algemeen belang, zoals dat reeds lange tijd wordt behartigd in de Tweede Kamer en de gemeenteraad van Rotterdam, tot nadere aanscherping van de voorwaarden tot bedrijfsvoering zou komen; - dat de schade ten gevolge van een nadere aanscherping van de voorwaarden tot bedrijfsvoering daarom niet door de overheid vergoed hoeft te worden aangezien hier sprake is van bedrijfsrisico; verzoekt de bestuurders en de volksvertegenwoordigers: - alles in het werk te stellen om te voorkomen dat de kolen centrales in bedrijf komen voordat de uitstoot aan CO2 verminderd is tot 350 gram CO2 per kilowattuur; LB ontraden LB ontraden LB overnemen LB ontraden LB overnemen LB overnemen PM aangenomen Indiener: TA Sociaal Liberalisme Woordvoerder: Sam Quax Onderwerp: Onderzoek referendumstandpunt - de Tweede Kamerfractie het verzoek van Geert Wilders om een referendum over de Europese Unie, gedaan mede naar aanleiding van de uitspraken van de Britse premier Cameron, naast zich heeft neergelegd; - er op dit moment onduidelijkheid is over de afweging van het standpunt over lokale betrokkenheid, bijvoorbeeld in de vorm van een referendum, tegenover de standpunten over gemeentelijke herindelingen, over landsdelen en over Europa; - het referendumstandpunt één van de kenmerkende onderdelen is van D66; - onduidelijkheid over dit standpunt daarom onwenselijk is, met het oog op herkenbaarheid, consistentie en geloofwaardigheid; verzoekt de Hans van Mierlo Stichting om: - met een toelichting te komen op het referendumstandpunt, specifiek in haar onderlinge samenhang met andere standpunten, zoals hierboven genoemd; - bij het opstellen van deze toelichting thema-afdelingen, raadsleden, de nationale fracties en de Europese fractie te betrekken; - deze toelichting op het congres te bespreken; PM aangenomen Indiener: TA Sociaal Liberalisme Woordvoerder: John Bolte Onderwerp: Ouderlijk gezag ook automatisch voor ongehuwde vaders

14 - ongehuwde vaders hun kind eerst al voor de geboorte bij de burgelijke stand van de gemeente moeten erkennen en vervolgens na de geboorte ook nog het ouderlijk gezag over hun eigen kind bij de rechtbank moeten aanvragen; - ongehuwde moeders niet het ouderlijk gezag hoeven aan te vragen; - gehuwden dat sowieso niet hoeven; - dat er een ongelijkheid tussen de behandeling van mannen en vrouwen is over toekenning van ouderlijk gezag; - er een ongelijkheid is tussen gehuwden en ongehuwden met betrekking tot aanvraag van het ouderlijk gezag; - het voldoende moet zijn als de man en vrouw één keer laten registreren bij de burgelijke stand dat ze de ouders van een kind zijn; verzoekt de Tweede Kamerfractie om: - gelijke behandeling van mannen en vrouwen en gehuwden en ongehuwden. En zich er voor in te zetten dat in de wetgeving de eis dat ongehuwde mannen het ouderlijk gezag over hun kind moeten aanvragen bij de rechtbank te schrappen, zodat, net als bij gehuwden, het ouderlijk gezag automatisch toegekend wordt nadat beide ouders zich als ouder bij de burgerlijke stand hebben aangemeld; PM aangenomen Indiener: TA Sociaal Liberalisme Woordvoerder: Jan Puts Onderwerp: Onderzoek modernisering naamwetgeving - ambtenaren van de burgerlijke stand in m.n. grote steden (tot hun spijt) buitenlandse voornamen (moeten) weigeren omdat die ook als achternaam worden gebruikt; - sommige ouders, vooral in het noorden van het land, hun kind naast de voornaam een patroniem willen geven. Een patroniem is de voornaam van de vader, geplaatst achter de voornaam en vaak en meestal voorzien van de uitgang -s om de afstamming aan te geven. Als dit tevens een bestaande achternaam is mag dat volgens de huidige wetgeving niet); - het geven van een naam aan een kind iets zeer persoonlijks is; - een ieder recht heeft op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven; en dat daarbij geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht (in de zin van EVRM art.8); - ambtenaren van de burgerlijke stand over het algemeen geen ruimte durven te nemen die de wet (mogelijk) biedt waardoor ouders een gang naar de rechter moeten maken (als ze van deze juridisch mogelijkheden op de hoogte zijn en daarvoor voldoende kapitaal beschikbaar hebben); verzoekt de Tweede Kamerfractie: - te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om de huidige naamwetgeving te moderniseren met daarbij de optimale vrijheid van de persoonlijke levenssfeer centraal in gedachten;

15 PM aangenomen Indiener: D66 Enschede Woordvoerder: Thijs de Wolf Onderwerp: Hervorming van het electorale stelsel voor het Europese Parlement gelezen: - de motie van Europarlementslid Andrew Duff over hervorming van het electorale stelsel van het Europees Parlement (2008); - er een reële kans bestaat dat institutionele hervormingen van de EU op korte termijn gepaard zullen gaan met overdracht van soevereiniteit van de Europese lidstaten naar Brussel; - deze overdracht niet samengaat met een overdracht van democratische legitimatie die binnen de EU nog ver beneden peil ligt; - gezien de urgentie van institutionele hervormingen binnen de EU het streven naar democratische legitimatie grote urgente moet hebben; - de motie van Duff tot nu toe niet in stemming gebracht is in het Europees Parlement; - een van de oplossingen voor het vergroten van de democratische legitimatie van het Europese parlement het instellen van een Pan-Europees partijstelsel is; - het voorstel van de heer Duff een eerste stap is in de richting van democratische legitimatie door het reserveren van 25 zetels in het Europese Parlement voor Pan-Europees partijen; spreekt uit dat: - D66 als pro-europese partij alsmede als partij met bestuurlijk vernieuwing als belangrijk speerpunt een dergelijk voorstel actief moet ondersteunen en uitdragen. Zeker vanwege de urgentie van democratische hervorming in het Europese Parlement is dit gewenst; verzoekt de fractie in het Europees Parlement: - het voorstel van Andrew Duff over hervorming van het electorale stelsel van het Europees Parlement actief te ondersteunen en de motie van de EP-verkiezingen in 2014 te agenderen in het Europees Parlement; en gaat over tot de orde van dag. PM verworpen Indiener: ARV Noord-Brabant Woordvoerder: Rogier Verkroost Onderwerp: Visie op kraken en leegstand Deze motie is verworpen PM verworpen Indiener: ARV Noord-Brabant Woordvoerder: Michiel van Geel Onderwerp: Gebundelde afkoop auteursrechten Deze motie is verworpen

16 PM aangenomen Indiener: Laurens Higler Woordvoerder: Laurens Higler Onderwerp: Gespreide gemeenteraadsverkiezingen - gemeenteraadsverkiezingen door veel kiezers worden ervaren als second order elections, wat inhoudt dat de verkiezingen vooral worden ervaren als tussentijdse evaluatie van landelijke politieke partijen; - tijdens de gemeenteraadsverkiezingen de lokale thema s niet de aandacht krijgen die ze verdienen omdat landelijke politici de aandacht van de media opeisen; - sterke lokale verkiezingen en betrokkenheid bij lokale besluitvorming van cruciaal belang is voor de Nederlandse democratie; - lokale verkiezingen gevoerd moeten worden door lokale politici over lokale onderwerpen; verzoekt de Tweede Kamer fractie van D66: - er voor te pleiten dat gemeenteraadsverkiezingen in de toekomst gespreid zullen plaats vinden, waarin in ieder geval de verkiezingen van de vier grootste gemeenten niet meer tegelijkertijd zullen plaatsvinden; en gaat over tot de orde van de dag PM verworpen Indiener: Laurens Higler Woordvoerder: Laurens Higler Onderwerp: Haal Putin naar het Homo-monument Deze motie is verworpen PM aangenomen Indiener: Manuel Buitenhuis Woordvoerder: Manuel Buitenhuis Onderwerp: Topsectorenbeleid en innovatie - het huidige topsectorenbeleid volgens bedrijven en economen de verkeerde manier is om innovatie te stimuleren; - D66 sinds het laatste congres niet meer in haar verkiezingsprogramma heeft staan dat zij voor het topsectorenbeleid is; - het huidige topsectorenbeleid werkt met innovatiecontracten waar maar een beperkt aantal (doorgaans grotere) bedrijven in mee kan delen; - het voor het innovatieve MKB ers moeilijk is om hun weg te vinden door de Nederlandse regelgeving en om krediet te krijgen;

17 - Nederland op het gebied van Kenniscreatie geen problemen kent, maar het Nederland niet lukt om innovaties te commercialiseren; - het MKB, getuige de vele voorbeelden van snelle groeiers, in de economie van de toekomst de grote aanjager van innovatie zal zijn; roept de D66-fractie in de Tweede Kamer op om: - zich in te zetten voor het hervormen van het huidige topsectorenbeleid; - het belang van een innovatief MKB in het Nederlandse innovatiebeleid te erkennen; - zich ervoor hard te maken dat het Nederlandse innovatiebeleid zich in eerste instantie richt op het creëren van een ecosysteem voor innovatie, en niet uitsluitend op het aanjagen van tijdelijke partnerschappen; PM aangenomen Indiener: Manuel Buitenhuis Woordvoerder: Manuel Buitenhuis Onderwerp: Decentralisatie - de totstandkoming van de Wet Houdbare Overheidsfinanciën, waarin de financiële verhoudingen tussen het Rijk en lagere overheden werd besproken, kon rekenen op groeiend verzet onder lagere overheden; - het Rijk een groot aantal van haar bezuinigen bewerkstelligt door taken voor minder geld af te schuiven op gemeenten; - alleen een zorgvuldige decentralisatie daadwerkelijke kostenbesparingen op kan leveren; - het ideaal achter decentralisatie alleen gediend is bij voldoende beleidsvrijheid voor provincies en gemeenten; roept de D66-fractie in de Tweede kamer op om: - waakzaam te zijn bij de verdere uitwerking van decentralisaties; - decentralisaties slechts te ondersteunen als er eerlijk omgesprongen wordt met de financiële verhoudingen tussen Rijk en overheid, en de beleidsvrijheid van gemeenten voldoende is; LB overnemen LB ontraden LB overnemen LB overnemen

De verkiezingsprogramma s vergeleken: focus op de stad

De verkiezingsprogramma s vergeleken: focus op de stad De verkiezingsprogramma s vergeleken: focus op de stad Dave van Ooijen Den Haag, 22 augustus 2012 Vergelijking tussen de verkiezingsprogramma s op stedelijke thema s ter voorbereiding van het nationaal

Nadere informatie

VOORSTELLEN HOOFDBESTUUR TOEKOMST

VOORSTELLEN HOOFDBESTUUR TOEKOMST VOORSTELLEN HOOFDBESTUUR TOEKOMST Den Haag, september 2015 Inleiding De Commissie Toekomst van de VVD-Structuur, onder voorzitterschap van Arno Brok, heeft aan het Hoofdbestuur het rapport De VVD in de

Nadere informatie

Politiek Kernpunten Programma 2010-2014. Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie

Politiek Kernpunten Programma 2010-2014. Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie Politiek Kernpunten Programma 2010-2014 Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie Dit stuk is de definitieve versie van het PKP zoals die zal worden vastgesteld op de jaarlijkse algemene vergadering op

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

BRENG HET HART NAAR DE POLITIEK! Verkiezingsprogramma 2012

BRENG HET HART NAAR DE POLITIEK! Verkiezingsprogramma 2012 BRENG HET HART NAAR DE POLITIEK! Verkiezingsprogramma 2012 Als er licht is in de ziel, zal er schoonheid zijn in de mens. Als er schoonheid is in de mens, zal er harmonie zijn in het huis. Als er harmonie

Nadere informatie

MOTIES AANGENOMEN OP HET CONGRES VAN 14 en 15 MAART 2009 (in volgorde van behandeling)

MOTIES AANGENOMEN OP HET CONGRES VAN 14 en 15 MAART 2009 (in volgorde van behandeling) MOTIES AANGENOMEN OP HET CONGRES VAN 14 en 15 MAART 2009 (in volgorde van behandeling) 15. Zutphen Assen Motie betreffende de positie binnen de PvdA van de fracties in de Waterschapsbesturen Het congres

Nadere informatie

Bernheze Haalt het beste uit Bernheze

Bernheze Haalt het beste uit Bernheze Verkiezingsprogramma D66 Bernheze 2014-2018 Bernheze Haalt het beste uit Bernheze 1 Verkiezingsprogramma D66 Bernheze 2014-2018 Voorwoord De gemeente speelt een steeds grotere rol in uw leven. Daarom moet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 32 761 Verwerking en bescherming persoonsgegevens Nr. 49 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Waterschappen en Open Data beleid

Waterschappen en Open Data beleid Waterschappen en Open Data beleid Een afwegingskader Publicatiedatum: 18 april 2013 Kenmerk: /CONCEPT 1 INLEIDING 7 1.1 Vraagstelling 7 1.2 Actief versus passief open data 8 2 OMGEVINGSANALYSE 9 2.1 Inventarisatiefase

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 298 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE EN DE MINISTER

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL

EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL I Vergaderjaar 2013-2014 33 745 Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet en het Wetboek van Strafrecht in verband met de herijking van de wijze van de tenuitvoerlegging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Vragen van het lid Kooiman, C.J.E. (SP)

Vragen van het lid Kooiman, C.J.E. (SP) Vragen van het lid Kooiman, C.J.E. (SP) Welke visie schuilt achter het besluit om (half) open inrichtingen te sluiten, aangezien onderzoek heeft uitgewezen dat (half) open inrichtingen kunnen bijdragen

Nadere informatie

Daarnaast adviseert het CBP de regering over voorgenomen wetgeving die betrekking heeft op de verwerking van persoonsgegevens.

Daarnaast adviseert het CBP de regering over voorgenomen wetgeving die betrekking heeft op de verwerking van persoonsgegevens. Het CBP in 2011 Iedereen heeft recht op een zorgvuldige omgang met zijn of haar persoonsgegevens. Door de toenemende digitalisering en globalisering groeit het aantal gegevensverwerkingen onophoudelijk.

Nadere informatie

Zorgvuldig en bewust. Gegevensverwerking en Privacy in een gedecentraliseerd sociaal domein

Zorgvuldig en bewust. Gegevensverwerking en Privacy in een gedecentraliseerd sociaal domein Zorgvuldig en bewust Gegevensverwerking en Privacy in een gedecentraliseerd sociaal domein 1 Inhoudsopgave Managementsamenvatting 3 Inleiding 7 Hoofdstuk 1 De Maatschappelijke opgave voor gemeenten en

Nadere informatie

Vrijheid en veiligheid in de digitale samenleving. Een agenda voor de toekomst. 1. Inleiding

Vrijheid en veiligheid in de digitale samenleving. Een agenda voor de toekomst. 1. Inleiding Vrijheid en veiligheid in de digitale samenleving Een agenda voor de toekomst 1. Inleiding De voortschrijdende digitalisering van onze samenleving heeft gevolgen voor onze economie, voor onze veiligheid,

Nadere informatie

Meerjarenplan van de Rechtspraak 2015-2020

Meerjarenplan van de Rechtspraak 2015-2020 Meerjarenplan van de Rechtspraak 2015-2020 datum 31 augustus 2015 status Voorgenomen besluit Presidenten Raad Overleg van Meerjarenplan van de Rechtspraak 2015-2020 pagina 2 van 38 De positie van de Rechtspraak

Nadere informatie

P O L I T I E K P R O G R A M M A

P O L I T I E K P R O G R A M M A 1 P O L I T I E K P R O G R A M M A J o n g e D e m o c r a t e n M a a s t r i c h t A L V 6 0 2 0 1 1 2 Beginselverklaring De vereniging Jonge Democraten stelt zich als vrijzinnig-democratische jongerenorganisatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 632 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2014) Nr. 15 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 174 Voorstel van wet van de leden Duyvendak en Dubbelboer houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering

Nadere informatie

EUROPA WAAR NODIG Verkiezingsprogramma VVD Europees Parlement 2014

EUROPA WAAR NODIG Verkiezingsprogramma VVD Europees Parlement 2014 EUROPA WAAR NODIG Verkiezingsprogramma VVD Europees Parlement 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Economie is prioriteit 3 Een Europa van meerdere snelheden en bestemmingen 4 Effectieve belangenbehartiging

Nadere informatie

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG. Ontvangen p.m. april 2014. Inhoudsopgave

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG. Ontvangen p.m. april 2014. Inhoudsopgave Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG

Nadere informatie

AOM101.01 Advies LB: overnemen Wordt gezamenlijk behandeld met AOM 101.02. Indiener: AAV Amsterdam Woordvoerder: Bart van der Sloot

AOM101.01 Advies LB: overnemen Wordt gezamenlijk behandeld met AOM 101.02. Indiener: AAV Amsterdam Woordvoerder: Bart van der Sloot AOM101.01 Wordt gezamenlijk behandeld met AOM 101.02 Indiener: AAV Amsterdam Woordvoerder: Bart van der Sloot Onderwerp: Culturele diversiteit D66 een brede partij is die streeft naar een duurzame en harmonieuze

Nadere informatie

Gelijke behandeling in de praktijk. visie en maatregelen voor mensen met beperkingen, zorg dat het gebeurt!

Gelijke behandeling in de praktijk. visie en maatregelen voor mensen met beperkingen, zorg dat het gebeurt! Gelijke behandeling in de praktijk visie en maatregelen voor mensen met beperkingen, zorg dat het gebeurt! 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 1 Aanleiding...2 2 Visie...4 2.1 Inleiding...4 2.2 Visie op

Nadere informatie

Wageningen Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 November 2013

Wageningen Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 November 2013 Wageningen Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 November 2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Samenwerken... 5 Overheidsparticipatie... 5 Initiatief en ideeën samenleving... 5 De wijken

Nadere informatie

Woord vooraf. Eindversie notitie Europa decentraal over Nieuwe Europese Aanbestedingsrichtlijnen 2014 (juli 2014) 2

Woord vooraf. Eindversie notitie Europa decentraal over Nieuwe Europese Aanbestedingsrichtlijnen 2014 (juli 2014) 2 Woord vooraf De nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen Op 28 maart 2014 zijn drie nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen gepubliceerd in het Europees Publicatieblad. Op 15 januari 2014 stemde het Europees

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 382 Aanpassing van de Advocatenwet, de Wet op de rechtsbijstand en de Wet tarieven in burgerlijke zaken in verband met de positie van de advocatuur

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 32 022 Wijziging van de Drank- en Horecawet met het oog op de terugdringing van het alcoholgebruik onder met name jongeren, de voorkoming van alcoholgerelateerde

Nadere informatie