ACTUEEL ORGANISATORISCHE MOTIES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACTUEEL ORGANISATORISCHE MOTIES"

Transcriptie

1 AOM aangenomen Indiener: Steven Rieder e.a. Woordvoerder: Steven Rieder Onderwerp: Developers66 ACTUEEL ORGANISATORISCHE MOTIES Het congres van D66 in vergadering bijeen op 9 maart 2013 te Eindhoven, - digitale dienstverlening kansen biedt om kiezers effectiever te benaderen; - digitale dienstverlening kansen biedt voor de ondersteuning van afdelingen van klein tot groot; - digitale dienstverlening bij uitstek mogelijkheden biedt om de interne partijcommunicatie, kennisdeling en partijdemocratie te verbeteren; - ambitieuze doelstellingen voor digitale dienstverlening en innovatie in het karakter van onze partij passen; - lokale afdelingen niet de capaciteit hebben om deze diensten beter uit te rollen; - alle afdelingen gebaat zijn bij een landelijke uitrol van deze diensten; - centrale ondersteuning, ontwikkeling en aansturing de kwaliteit, continuïteit en betrouwbaarheid van deze diensten bevordert; draagt het bestuur op: - een landelijk werkgroep digitale dienstverlening in te stellen; - een bestuurslid verantwoordelijk te maken voor de coördinatie van deze werkgroep; - de mogelijkheid om een senior IT medewerker aan te nemen serieus onderzoeken; AOM aangenomen Indiener: ARV Noord- Brabant Woordvoerder: Hans Tromp Onderwerp: Website t.b.v. Afdelingen Het congres van D66 in vergadering bijeen op 9 maart 2013 te Eindhoven, - voor een goede ondersteuning van de campagnes voor de gemeenteraden de websites optimaal in orde moeten zijn; - de afdelingen daar tenminste 2 weken voor nodig zullen hebben; - een duidelijk startmoment de verkiezing van de lijsttrekker is; - gezien het tijdschema dit bij voorkeur in juni plaatsvindt; dringt er bij het Landelijk Bestuur op aan: - alles in het werk te stellen de nieuwe website ten behoeve van de afdelingen niet later dan 1 juni 2013 beschikbaar te hebben;

2 AOM aangenomen Indiener: Alain Hofman Woordvoerder: Alain Hofman Onderwerp: Duurzaam inkopen van campagnemateriaal Het congres van D66 in vergadering bijeen op 9 maart 2013 te Eindhoven, - er de afgelopen jaren grote hoeveelheden goedkoop campagnemateriaal is aangeschaft waarbij getwijfeld mag worden aan de milieuvriendelijkheid hiervan en de arbeidsomstandigheden waarin deze spullen geproduceerd zijn; - D66 een politieke partij is die in elke bestuurslaag waarin zij vertegenwoordigd is streeft naar een meer duurzame en harmonieuze samenleving, bijvoorbeeld door het aansturen op het duurzaam inkopen door gemeenten, provincies en het rijk; - de beste manier om kiezers te overtuigen van politieke standpunten is door hier zelf naar te handelen; - duurzame inkoop van campagnemateriaal leidt tot beter arbeidsomstandigheden en een betere verhouding van de mens en het milieu; verzoekt het Landelijk Bestuur van D66: - vanaf heden bij de aanschaf van campagnemateriaal te kiezen voor producten die mens- en milieuvriendelijk worden geproduceerd; - de leden van D66 jaarlijks te rapporteren over de manier waarop invulling wordt gegeven aan duurzaam inkopen van campagnemateriaal; AOM aangenomen Indiener: TA Duurzaam Woordvoerder Linda Carton & Pier Vellinga Onderwerp: Interactie in Verkiezingsprogramma Proces Het congres van D66 in vergadering bijeen op 9 maart 2013 te Eindhoven, Onderstrepend het belang van Democratisch Debat in de partij om te komen tot een democratische legitimering van ons gezamenlijk Verkiezingsprogramma - tijdens het afgelopen Verkiezingscongres C96 in Den Haag het bijna onmogelijke was om het grote aantal ingediende amendementen in 1,5 dag te bespreken en verwerken; - in de statuten van D66 als centrale doelstelling van de partij staat (artikel 2.1): De partij stelt zich als sociaal-liberale partij ten doel om een politiek te bedrijven waarin zij de mens centraal stelt: vrij, betrokken, gelijkwaardig en mondig en streeft naar een democratische, duurzame en open samenleving. ( ) In het bijzonder streeft de partij naar radicale democratisering van de samenleving en het politieke bestel. De in deze doestelling vervatte grondgedachte wordt nader uitgewerkt in het politiek programma ( ) voorst

3 - er voor (thema-)afdelingen enkel in de week van 25 april t/m 2 mei 2012 gelegenheid werd geboden om input te leveren op het Verkiezingsprogramma, maar er geen discussie over het eerste concept mogelijk was anders dan het Verkiezingscongres C96 op augustus in de vorm van officiële amendementen; - deze structuur er mede toe heeft bijgedragen dat er zeer veel amendementen zijn ingediend; van mening dat: - leden van (thema-) afdelingen veel behoefte hebben aan een toelichting op en debat over het concept verkiezingsprogramma; verzoekt de leden van de Algemene Ledenvergadering van D66: - een oproep te doen aan het Landelijk Bestuur om bij het tot stand komen van toekomstige verkiezingsprogramma s meer ruimte te maken voor bijdrages van (thema-) afdelingen, voor inhoudelijk debat en democratische besluitvorming; roept het Landelijk Bestuur op om: - hiertoe op het eerstvolgende congres een voorstel voor verbetering voor te leggen aan de Algemene Ledenvergadering. AOM verworpen Indiener: AAV Haarlem e.o. Woordvoerder: Thessa van der Windt Onderwerp: Aanpassing kandidatenlijst na stemming

4 ALGEMEEN POLITIEKE MOTIES PM aangenomen Indiener: TA Democratie & Rechtsstaat Woordvoerder: Bas Wallage Onderwerp: Stemmingen index - de burger ontevreden is over de huidige politiek; - de burger zich slecht kan identificeren met de meeste politici; - de Nederlandse politiek deels wordt beheerst door lobbyisten; - het Binnenhof grotendeels gesloten is voor de burger, de burger heeft weinig inzicht in de besluitvorming in Den Haag; de politiek is ontransparant; - veel Kamerleden na hun werk als politicus één, of meerdere invloedrijke posities bekleden; - er geen controle is op de stemmingen van politieke partijen; - de burger niet kan controleren of lobbyisten stemmingen van politieke partijen beïnvloeden; - er geen index bestaat waar besluitvorming van politieke partijen wordt vastgelegd; verzoekt de Tweede Kamerfractie van D66: - zich in te zetten voor een index waarin alle stemmingen in de kamer van Nederlandse politieke partijen worden vastgelegd; LB overnemen ontraden PM verworpen Indiener: TA Senioren & Samenleving Woordvoerder: Erich de Leeuw Onderwerp: Bezoldiging bij (semi)publieke instellingen Deze motie is verworpen PM verworpen Indiener: TA Senioren & Samenleving Woordvoerder: Bas Verheij Onderwerp: Euthanasie bij dwangmaatregelen Deze motie is verworpen PM verworpen Indiener: AAV Brussel Woordvoerder: Jasper Berging Onderwerp: Onderzoek naar toegang jongeren tot arbeidsmarkt Deze motie is verworpen

5 PM ingetrokken Indiener: AAV Amsterdam Woordvoerder: Bart van Grevenhof Onderwerp: Vrouwenquotum Deze motie is ingetrokken PM aangenomen Indiener: TA Digitaal 66 Woordvoerder: Jeroen Slobbe Onderwerp: Controle op mensenrechten in software - de broncode van commerciële software niet beschikbaar is; - er software is die onrechtmatig handelt; - transparantie ook noodzakelijk is voor software om naleving van grondrechten, zoals het recht niet gediscrimineerd te worden, te controleren; - webapplicaties deze controle ook voor de technisch onderlegde individuen vrijwel onmogelijk maken; - bedrijven in het algemeen niet verplicht zijn een statement te maken over mensenrechten binnen hun software; - software mensenrechten kan overtreden zoals bijvoorbeeld het recht om niet gediscrimineerd te worden op basis van geslacht, huidkleur of religieuze overtuiging; - uit de persoonlijke informatie (WBP-verzoeken) niet blijkt of software beslissingen neemt op basis van discriminerende informatie; - het mogelijk is dat een derde partij eventueel op kosten van de opdrachtgever het statement zou kunnen maken in het geval dat er geen open source software gebruikt is; roept de Tweede Kamer- en Europese fractie van D66 op te bewerkstelligen dat: - overheidsleveranciers van software geldige wet en regelgeving, waaronder de mensenrechten, respecteren en controleerbaar naleven; LB overnemen LB ontraden PM verworpen Indiener: TA Digitaal 66 Woordvoerder: Elmer Klaasen Onderwerp: Informatiebeveiliging en de Onderzoeksraad voor de Veiligheid Deze motie is verworpen.

6 PM aangenomen Indiener: TA Digitaal 66 Woordvoerder: Stas Verberkt Onderwerp: Vrijgave scores bij digitale profilering - vaak beslissingen die rechtsgevolgen hebben voor personen worden genomen op basis van profileringstechnieken, zoals data mining; - deze systemen vaak gebruikers aan een profiel koppelen dat opgebouwd is uit geanonimiseerde persoonsgegevens; - het recht op inzage in algoritmen die persoonsgegevens verwerken gefrustreerd wordt door het gebruik van bedrijfsgeheimen of intellectueel eigendom; - de gemiddelde gebruiker niet op complexe gedetailleerde informatie zit te wachten; - transparantie noodzakelijk is om naleving van grondrechten, zoals het recht niet gediscrimineerd te worden, te controleren; - gebruikers middels de wet geen inzage kunnen krijgen in beslissingen die over hun worden genomen op basis van profileringstechnieken, in tegenstelling tot beslissingen gemaakt met behulp van persoonsgegevens; - het vrijgeven van gedetailleerde informatie over dergelijke systemen vast zal lopen door het gebruik van bedrijfsgeheimen of intellectueel eigendom, terwijl de gebruiker beter geholpen is met beknopte en heldere informatie; - de Duitse wetgever het recht op inzage in profielen waaraan haar burgers gekoppeld zijn ook in haar wetgeving heeft verankerd; roept de D66-fracties in de Tweede Kamer en het Europees Parlement op zich in te zetten voor: - het recht op inzage in profielen, en de wijze waarop gebruikers daaraan gekoppeld zijn, in een beknopt en begrijpelijk formaat, als en wanneer deze koppeling rechtsgevolgen heeft voor een individu. Dit geldt ook wanneer dit profiel op basis van anonieme data is; LB overnemen PM ingetrokken Indiener: TA Zorg en Welzijn Woordvoerder: Paut Kromkamp-Struik Onderwerp: Landelijk schakelpunt Deze motie is ingetrokken PM aangenomen Indiener: TA Zorg en Welzijn Woordvoerder: Paut Kromkamp- Struik Onderwerp: Verantwoording en beheer van privacy gevoelige zorginformatie

7 - de Europese privacy regelgeving in 2012 op moderne online praktijken aangepast wordt om de burger meer mogelijkheden (rechten) te geven om te bepalen hoeveel en hoe lang persoonlijke informatie in omloop is; - de Nederlandse patiënt het wettelijke recht heeft op alle zorginformatie en de zorgverlener de wettelijke plicht heeft deze zonder beperkingen te verschaffen; - patiëntdossiers in hoge mate gedigitaliseerd zijn en dat uitwisselbaarheid in toenemende mate bewerkstelligd wordt door computersystemen; - de Nederlandse privacy wetgeving uit 1995 stamt en inadequaat is om de reikwijdte van moderne informatietechnologie inzake medische informatie te dekken; - het wenselijk is dat de patiënt eenvoudig toegang heeft tot/zijn haar persoonlijke zorginformatie; - na, op internetontwikkelingen aangepaste Europese wetgeving, ook nationaal een herijking van privacybescherming met meer persoonlijke verantwoordelijkheid noodzakelijk is; - moderne informatietechnologie zowel mogelijkheden als bedreigingen voor de verspreiding en het beheer van privacy gevoelige informatie omvat; - dat het in dit kader wenselijk is om de patiënt meer zeggenschap te geven over de duur van opslag en de omvang van verspreiding van privacy gevoelige informatie, en; - de zorgverlener een aangepaste verantwoordelijkheid te geven voor de veiligheid en het beheer van de benodigde informatiesystemen; verzoekt de D66-fracties in de Tweede Kamer en het Europees Parlement: - zich in te spannen om de privacy wetgeving inzake zorginformatie aan te passen zodat: - de patiënt een grotere persoonlijke verantwoordelijkheid voor en controle over het evenwicht tussen privacy bescherming enerzijds en de reikwijdte en uitwisselbaarheid van zorginformatie anderzijds krijgt; - dat de zorgverlener een hierop aangepaste verantwoordelijkheid krijgt voor de veiligheid en het beheer van informatiesystemen; PM verworpen Indiener: AAV Eindhoven Woordvoerder: William Aarts Onderwerp: Discussie abortus Deze motie is verworpen PM aangenomen Indiener: TA Economie Woordvoerder: Bas Warmenhoven Onderwerp: Innovatiebeleid I flankerend beleid - het innovatiebeleid de afgelopen tien jaar zijn doelen niet heeft gerealiseerd; - hierdoor het staande beleidsdoel van een R&D-intensiteit van 2,5% van het BBP al tien jaar niet is benaderd; - landen die substantieel investeren in innovatie economisch beter presteren; - beleidsevaluaties aantonen dat de effectiviteit van innovatiemaatregelen beperkt of onzeker is;

8 voorts - het Europese innovatiebeleid succesvol focust op excellentie, terwijl in Nederland generiek beleid en bestaande sterktes de meeste aandacht krijgen; - verbetering van de concurrentiepositie sterk samenhangt met betere benutting van het hoge opleidingen onderzoeksniveau in Nederland; - dergelijke benutting slechts mogelijk is wanneer ambitieus ondernemerschap meer wordt gestimuleerd; - beleid dat vorming van regionale clusters van overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen faciliteert, in andere landen succesvol blijkt; - het kabinet-rutte fouten uit het verleden herhaalt met vereenvoudigd, maar inhoudelijk ongewijzigd innovatiebeleid; - de grootste economische bijdrage geleverd wordt door technologisch gedreven, snel groeiende MKB-bedrijven; spreekt als haar mening uit dat: - vastgehouden moet worden aan D66-speerpunten investeren in onderwijs, versoepeling van het ontslagrecht en ruimte voor ondernemers als randvoorwaarden voor innovatie. verzoekt de Tweede Kamerfractie van D66: - actief te zoeken naar meerderheden voor deze veranderingen in wetgeving; LB overnemen LB ontraden LB ontraden LB ontraden PM aangenomen Indiener: TA Economie Woordvoerder: Bas Warmenhoven Onderwerp: Innovatiebeleid II specifieke maatregelen - het innovatiebeleid de afgelopen tien jaar zijn doelen niet heeft gerealiseerd; - hierdoor het staande beleidsdoel van een R&D-intensiteit van 2,5% van het BBP al tien jaar niet is benaderd; - landen die substantieel investeren in innovatie economisch beter presteren; - beleidsevaluaties aantonen dat de effectiviteit van innovatiemaatregelen beperkt of onzeker is; voorts - het Europese innovatiebeleid succesvol focust op excellentie, terwijl in Nederland generiek beleid en bestaande sterktes de meeste aandacht krijgen; - verbetering van de concurrentiepositie sterk samenhangt met betere benutting van het hoge opleiding en onderzoeksniveau in Nederland; - dergelijke benutting slechts mogelijk is wanneer ambitieus ondernemerschap meer wordt gestimuleerd; - beleid dat vorming van regionale clusters van overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen faciliteert, in andere landen succesvol blijkt; - het kabinet-rutte II fouten uit het verleden herhaalt

9 met vereenvoudigd, maar inhoudelijk ongewijzigd innovatiebeleid en het labelen van bestaande uitgaven als innovatiegelden; - de grootste economische bijdrage geleverd wordt door technologisch gedreven, snel groeiende MKB-bedrijven; spreekt als haar mening uit dat: - het innovatiebeleid daadwerkelijk invulling dient te geven aan de (staande) beleidsdoelstelling om te komen tot een R&D-intensiteit van 2,5% van het BBP; - generiek innovatiebeleid (vooral voor grote bedrijven en ten aanzien van intellectueel eigendom) moet worden afgebouwd; - clusters van bedrijven en kennisinstellingen dienen te worden gestimuleerd, in samenspel met lokale en regionale overheden die de lokale situatie kennen; - de financiering van technologisch gedreven, snel groeiende MKB-bedrijven door particuliere investeerders dient te worden gestimuleerd; verzoekt de Tweede Kamerfractie van D66: - actief te zoeken naar meerderheden voor deze veranderingen in wetgeving; LB overnemen PM aangenomen Indiener: Suzan Kemperman e.a. Woordvoerder: Suzan Kemperman Onderwerp: Alcoholleeftijd - D66 momenteel voorstander is van een alcoholleeftijd van 16 jaar; - D66 tegelijkertijd voorstander is van een softdrugleeftijd; - alcohol niet minder schadelijk is als andere drugs; - uit steeds meer onderzoeken blijkt welke nadelige gevolgen alcoholgebruik voor het opgroeiende brein heeft; - wij een liberale partij zijn maar ook een pragmatische partij en een zorgplicht hebben naar de jeugd, de toekomst van ons land; - sociale acceptatie geen reden is voor inconsequentie; - de meerderheid van de Nederlandse bevolking vindt dat de alcoholleeftijd verhoogd moet worden naar 18 jaar; roept de Tweede Kamerfractie van D66 op: - zich in te spannen voor een verhoging van de alcoholleeftijd naar 18 jaar.

10 PM aangenomen Indiener: TA Economie Woordvoerder Gerrit Kingma Onderwerp: Regulering van banken - banken in Nederland nog steeds impliciete garanties genieten van de Nederlandse belastingbetaler, zoals weer bleek bij de nationalisatie van SNS REAAL; - banken de winsten incasseren als het goed gaat maar de maatschappij opdraait voor de verliezen als het slecht gaat; - gezonde markttucht en effectieve democratische controle dus ontbreken; - de Tweede Kamer al in 2011 de aanbevelingen van de commissie De Wit, inclusief het onderzoeken van afsplitsing van publieke functies, heeft overgenomen; - de meeste van deze aanbevelingen niet zijn geïmplementeerd; - de commissie Wijffels onderzoekt momenteel of structuurhervormingen noodzakelijk zijn; is van mening dat: - de situatie in het bankwezen gezien vanuit de richtingwijzers van D66 en Ordening op Orde onwenselijk en onacceptabel is; - ingrijpen in de bankensector derhalve noodzakelijk en gerechtvaardigd is; vindt het wenselijk dat op zo kort mogelijke termijn de financiële sector tenminste: - hogere kapitaalbuffers heeft; - transparanter is; - meer concurrentie kent; - een structuur heeft die publieke en private functies helder scheidt; - regelgeving kent waarbij obligatiehouders kunnen meebetalen bij faillissement; - faillissement mogelijk is; verzoekt de D66-Tweede Kamerfractie tenminste aan te dringen op: - onverkorte, voortvarende implementatie van de aanbevelingen van de commissies De Wit en Liikanen; verzoekt de commissie Wijffels: - effectieve, SMART geformuleerde, aanbevelingen te doen om banken te reguleren; draagt het Landelijk Bestuur op: - een visie te ontwikkelen op de toekomst van het Nederlandse bankwezen; - de bankenparagraaf van de concept verkiezingsprogramma s voor de komende Europese en nationale verkiezingen conform deze visie te schrijven; PM verworpen Indiener: Laurens Higler Woordvoerder: Laurens Higler Onderwerp: Fulltime bestuur in grote gemeenten Deze motie is verworpen

11 PM verworpen Indiener: ALV Oss-Maasland Woordvoerder; Nico de Vries Onderwerp: Handhaving rookverbod Deze motie is verworpen. PM aangenomen Indiener: TA Democratie&Rechtsstaat Woordvoerder: Bas Wallage Onderwerp: Strafbaarstelling illegaliteit - het vreemdelingenbeleid in Nederland de afgelopen jaren steeds harder is geworden. - mensenrechten universeel zijn en dus voor iedereen gelden; - de ministerraad op voorstel van staatssecretaris Teeven heeft ingestemd voor indiening van het wetsvoorstel strafbaarstelling illegaal verblijf in de Tweede Kamer; - door het wetsvoorstel strafbaarstelling illegaal verblijf mensen in de gevangenis belanden terwijl zij feitelijk niets hebben misdaan; - deze mensen in een uitzichtloze situatie blijven zitten omdat legaal verblijf door het harde Nederlandse beleid is uitgesloten; - het Hof van Justitie van de Europese Unie op 6 december 2012 (Sagor uitspraak) heeft bepaald dat de lidstaten van de EU bevoegd zijn illegaal verblijf strafbaar te stellen met als sanctie een geldboete. Ook vervangende hechtenis is volgens het Hof toegestaan onder voorwaarde dat is gegarandeerd dat deze straf wordt opgeheven zodra de vreemdeling kan worden uitgezet; - de meeste van deze vreemdelingen niet kunnen worden uitgezet in verband met artikel 3 EVRM (angst voor marteling in land van herkomst); - de vreemdeling bij overtreding van illegaliteit een zwaar inreisverbod krijgt opgelegd. Dit is een misdrijf (artikel 197 wetboek van Strafrecht); - hulporganisaties strafbaar zijn indien zij de vreemdeling met een zwaar inreisverbod helpen; - geen mens illegaal is; - het harde vreemdelingenbeleid er voor zorgt dat vreemdelingen op straat belanden en de kans groot is dat zij de criminaliteit in gaan; - deze vreemdelingen voor hulporganisaties en de overheid niet te traceren zijn; - dit de openbare orde verstoord; - dit beleid onmenselijk is; verzoekt de tweede kamer fractie: - bij stemming over het wetsvoorstel strafbaarstelling illegaliteit tegen te stemmen; - zich duidelijk te distantiëren van de voorgestelde plannen;

12 PM ingetrokken Indiener: TA Democratie&Rechtsstaat Woordvoerder: Stefan Trum Onderwerp: Invloed politiek op de rechtspraak Deze motie is ingetrokken. PM aangenomen Indiener: TA Democratie&Rechtsstaat Woordvoerder: Stefan Trum Onderwerp: Bezuinigingen - door de vergaande bezuinigingen van de regering (Rutte 2) rechters steeds meer zaken moeten doen in minder tijd; - de financiering gebaseerd is op het aantal zaken dat een rechtbank doet; - met de wet HGK het aantal arrondissementen wordt teruggebracht tot tien (nu negentien) en het aantal ressorten tot vier (nu vijf ); - een goede rechtspraak fundamenteel is binnen een goede democratie; - rechters een te hoge werkdruk hebben waardoor ze onvoldoende tijd om een zaak te oordelen; - iedereen het recht heeft op een eerlijk proces; - de kwaliteit van onze rechtspraak af neemt; verzoekt de eerst en tweede kamer fractie: - bij stemmingen over bezuinigingen op de rechtspraak tegen te stemmen; - op zoek te gaan mogelijkheden voor beter financieringssysteem; - zich er voor in te zetten voor meer geld voor de rechtspraak; PM aangenomen Indiener: TA Duurzaam Woordvoerder: Linda Carton, Pier Vellinga Onderwerp: Anti-kolen motie - op de maasvlakte kolencentrales worden gebouwd door de bedrijven E.ON en GDF Suez; - door het ontbreken van voorzieningen voor CCS (Carbon Capture & Storage), dat wil zeggen afvangst en opslag van CO2, de uitstoot van CO2 per opgewekte kilowattuur veel hoger zal zijn dan het geval is bij gascentrales; - de Tweede Kamer met de motie Vendrik van 3 november 2009 de noodzaak heeft uitgesproken dat nieuwe centrales niet meer CO2 zullen uitstoten dan gascentrales; - zonder belofte van de E.ON en Electrabel (voorganger van GDF Suez) aan de Rotterdamse gemeenteraad om CCS te gaan toepassen de bouwvergunning niet zou zijn verleend; - E.ON en GDF Suez tot op de dag van heden niet of nauwelijks activiteiten hebben ondernomen om CCS te gaan toepassen

13 - exploiteren van kolencentrales zonder CCS strijdig is met het algemeen belang; - dat E.ON en GDF bewust het risico hebben genomen dat de overheid op grond van het algemeen belang, zoals dat reeds lange tijd wordt behartigd in de Tweede Kamer en de gemeenteraad van Rotterdam, tot nadere aanscherping van de voorwaarden tot bedrijfsvoering zou komen; - dat de schade ten gevolge van een nadere aanscherping van de voorwaarden tot bedrijfsvoering daarom niet door de overheid vergoed hoeft te worden aangezien hier sprake is van bedrijfsrisico; verzoekt de bestuurders en de volksvertegenwoordigers: - alles in het werk te stellen om te voorkomen dat de kolen centrales in bedrijf komen voordat de uitstoot aan CO2 verminderd is tot 350 gram CO2 per kilowattuur; LB ontraden LB ontraden LB overnemen LB ontraden LB overnemen LB overnemen PM aangenomen Indiener: TA Sociaal Liberalisme Woordvoerder: Sam Quax Onderwerp: Onderzoek referendumstandpunt - de Tweede Kamerfractie het verzoek van Geert Wilders om een referendum over de Europese Unie, gedaan mede naar aanleiding van de uitspraken van de Britse premier Cameron, naast zich heeft neergelegd; - er op dit moment onduidelijkheid is over de afweging van het standpunt over lokale betrokkenheid, bijvoorbeeld in de vorm van een referendum, tegenover de standpunten over gemeentelijke herindelingen, over landsdelen en over Europa; - het referendumstandpunt één van de kenmerkende onderdelen is van D66; - onduidelijkheid over dit standpunt daarom onwenselijk is, met het oog op herkenbaarheid, consistentie en geloofwaardigheid; verzoekt de Hans van Mierlo Stichting om: - met een toelichting te komen op het referendumstandpunt, specifiek in haar onderlinge samenhang met andere standpunten, zoals hierboven genoemd; - bij het opstellen van deze toelichting thema-afdelingen, raadsleden, de nationale fracties en de Europese fractie te betrekken; - deze toelichting op het congres te bespreken; PM aangenomen Indiener: TA Sociaal Liberalisme Woordvoerder: John Bolte Onderwerp: Ouderlijk gezag ook automatisch voor ongehuwde vaders

14 - ongehuwde vaders hun kind eerst al voor de geboorte bij de burgelijke stand van de gemeente moeten erkennen en vervolgens na de geboorte ook nog het ouderlijk gezag over hun eigen kind bij de rechtbank moeten aanvragen; - ongehuwde moeders niet het ouderlijk gezag hoeven aan te vragen; - gehuwden dat sowieso niet hoeven; - dat er een ongelijkheid tussen de behandeling van mannen en vrouwen is over toekenning van ouderlijk gezag; - er een ongelijkheid is tussen gehuwden en ongehuwden met betrekking tot aanvraag van het ouderlijk gezag; - het voldoende moet zijn als de man en vrouw één keer laten registreren bij de burgelijke stand dat ze de ouders van een kind zijn; verzoekt de Tweede Kamerfractie om: - gelijke behandeling van mannen en vrouwen en gehuwden en ongehuwden. En zich er voor in te zetten dat in de wetgeving de eis dat ongehuwde mannen het ouderlijk gezag over hun kind moeten aanvragen bij de rechtbank te schrappen, zodat, net als bij gehuwden, het ouderlijk gezag automatisch toegekend wordt nadat beide ouders zich als ouder bij de burgerlijke stand hebben aangemeld; PM aangenomen Indiener: TA Sociaal Liberalisme Woordvoerder: Jan Puts Onderwerp: Onderzoek modernisering naamwetgeving - ambtenaren van de burgerlijke stand in m.n. grote steden (tot hun spijt) buitenlandse voornamen (moeten) weigeren omdat die ook als achternaam worden gebruikt; - sommige ouders, vooral in het noorden van het land, hun kind naast de voornaam een patroniem willen geven. Een patroniem is de voornaam van de vader, geplaatst achter de voornaam en vaak en meestal voorzien van de uitgang -s om de afstamming aan te geven. Als dit tevens een bestaande achternaam is mag dat volgens de huidige wetgeving niet); - het geven van een naam aan een kind iets zeer persoonlijks is; - een ieder recht heeft op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven; en dat daarbij geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht (in de zin van EVRM art.8); - ambtenaren van de burgerlijke stand over het algemeen geen ruimte durven te nemen die de wet (mogelijk) biedt waardoor ouders een gang naar de rechter moeten maken (als ze van deze juridisch mogelijkheden op de hoogte zijn en daarvoor voldoende kapitaal beschikbaar hebben); verzoekt de Tweede Kamerfractie: - te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om de huidige naamwetgeving te moderniseren met daarbij de optimale vrijheid van de persoonlijke levenssfeer centraal in gedachten;

15 PM aangenomen Indiener: D66 Enschede Woordvoerder: Thijs de Wolf Onderwerp: Hervorming van het electorale stelsel voor het Europese Parlement gelezen: - de motie van Europarlementslid Andrew Duff over hervorming van het electorale stelsel van het Europees Parlement (2008); - er een reële kans bestaat dat institutionele hervormingen van de EU op korte termijn gepaard zullen gaan met overdracht van soevereiniteit van de Europese lidstaten naar Brussel; - deze overdracht niet samengaat met een overdracht van democratische legitimatie die binnen de EU nog ver beneden peil ligt; - gezien de urgentie van institutionele hervormingen binnen de EU het streven naar democratische legitimatie grote urgente moet hebben; - de motie van Duff tot nu toe niet in stemming gebracht is in het Europees Parlement; - een van de oplossingen voor het vergroten van de democratische legitimatie van het Europese parlement het instellen van een Pan-Europees partijstelsel is; - het voorstel van de heer Duff een eerste stap is in de richting van democratische legitimatie door het reserveren van 25 zetels in het Europese Parlement voor Pan-Europees partijen; spreekt uit dat: - D66 als pro-europese partij alsmede als partij met bestuurlijk vernieuwing als belangrijk speerpunt een dergelijk voorstel actief moet ondersteunen en uitdragen. Zeker vanwege de urgentie van democratische hervorming in het Europese Parlement is dit gewenst; verzoekt de fractie in het Europees Parlement: - het voorstel van Andrew Duff over hervorming van het electorale stelsel van het Europees Parlement actief te ondersteunen en de motie van de EP-verkiezingen in 2014 te agenderen in het Europees Parlement; en gaat over tot de orde van dag. PM verworpen Indiener: ARV Noord-Brabant Woordvoerder: Rogier Verkroost Onderwerp: Visie op kraken en leegstand Deze motie is verworpen PM verworpen Indiener: ARV Noord-Brabant Woordvoerder: Michiel van Geel Onderwerp: Gebundelde afkoop auteursrechten Deze motie is verworpen

16 PM aangenomen Indiener: Laurens Higler Woordvoerder: Laurens Higler Onderwerp: Gespreide gemeenteraadsverkiezingen - gemeenteraadsverkiezingen door veel kiezers worden ervaren als second order elections, wat inhoudt dat de verkiezingen vooral worden ervaren als tussentijdse evaluatie van landelijke politieke partijen; - tijdens de gemeenteraadsverkiezingen de lokale thema s niet de aandacht krijgen die ze verdienen omdat landelijke politici de aandacht van de media opeisen; - sterke lokale verkiezingen en betrokkenheid bij lokale besluitvorming van cruciaal belang is voor de Nederlandse democratie; - lokale verkiezingen gevoerd moeten worden door lokale politici over lokale onderwerpen; verzoekt de Tweede Kamer fractie van D66: - er voor te pleiten dat gemeenteraadsverkiezingen in de toekomst gespreid zullen plaats vinden, waarin in ieder geval de verkiezingen van de vier grootste gemeenten niet meer tegelijkertijd zullen plaatsvinden; en gaat over tot de orde van de dag PM verworpen Indiener: Laurens Higler Woordvoerder: Laurens Higler Onderwerp: Haal Putin naar het Homo-monument Deze motie is verworpen PM aangenomen Indiener: Manuel Buitenhuis Woordvoerder: Manuel Buitenhuis Onderwerp: Topsectorenbeleid en innovatie - het huidige topsectorenbeleid volgens bedrijven en economen de verkeerde manier is om innovatie te stimuleren; - D66 sinds het laatste congres niet meer in haar verkiezingsprogramma heeft staan dat zij voor het topsectorenbeleid is; - het huidige topsectorenbeleid werkt met innovatiecontracten waar maar een beperkt aantal (doorgaans grotere) bedrijven in mee kan delen; - het voor het innovatieve MKB ers moeilijk is om hun weg te vinden door de Nederlandse regelgeving en om krediet te krijgen;

17 - Nederland op het gebied van Kenniscreatie geen problemen kent, maar het Nederland niet lukt om innovaties te commercialiseren; - het MKB, getuige de vele voorbeelden van snelle groeiers, in de economie van de toekomst de grote aanjager van innovatie zal zijn; roept de D66-fractie in de Tweede Kamer op om: - zich in te zetten voor het hervormen van het huidige topsectorenbeleid; - het belang van een innovatief MKB in het Nederlandse innovatiebeleid te erkennen; - zich ervoor hard te maken dat het Nederlandse innovatiebeleid zich in eerste instantie richt op het creëren van een ecosysteem voor innovatie, en niet uitsluitend op het aanjagen van tijdelijke partnerschappen; PM aangenomen Indiener: Manuel Buitenhuis Woordvoerder: Manuel Buitenhuis Onderwerp: Decentralisatie - de totstandkoming van de Wet Houdbare Overheidsfinanciën, waarin de financiële verhoudingen tussen het Rijk en lagere overheden werd besproken, kon rekenen op groeiend verzet onder lagere overheden; - het Rijk een groot aantal van haar bezuinigen bewerkstelligt door taken voor minder geld af te schuiven op gemeenten; - alleen een zorgvuldige decentralisatie daadwerkelijke kostenbesparingen op kan leveren; - het ideaal achter decentralisatie alleen gediend is bij voldoende beleidsvrijheid voor provincies en gemeenten; roept de D66-fractie in de Tweede kamer op om: - waakzaam te zijn bij de verdere uitwerking van decentralisaties; - decentralisaties slechts te ondersteunen als er eerlijk omgesprongen wordt met de financiële verhoudingen tussen Rijk en overheid, en de beleidsvrijheid van gemeenten voldoende is; LB overnemen LB ontraden LB overnemen LB overnemen

ADVIES. Conceptwetsvoorstel inzake het recht op een eerlijk proces in de Grondwet

ADVIES. Conceptwetsvoorstel inzake het recht op een eerlijk proces in de Grondwet ADVIES Conceptwetsvoorstel inzake het recht op een eerlijk proces in de Grondwet Oktober 2014 1 Inleiding Een ieder heeft het recht op een eerlijk proces. Of het nu in een strafzaak of in een civiele zaak

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT VAN ORDE 2 HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN... 2 artikel 1: Toepassing van dit reglement 2 artikel 2: Definitiebepalingen 2 artikel 3: Handhaving van de orde 2 artikel 4: Amendementen

Nadere informatie

31 mei 2012 z2012-00245

31 mei 2012 z2012-00245 De Staatssecretaris van Financiën Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG 31 mei 2012 26 maart 2012 Adviesaanvraag inzake openbaarheid WOZwaarde Geachte, Bij brief van 22 maart 2012 verzoekt u, mede namens de Minister

Nadere informatie

Kijktip: Nieuwsuur in de Klas

Kijktip: Nieuwsuur in de Klas Kijktip: Nieuwsuur in de Klas Korte omschrijving werkvorm De leerlingen beantwoorden vragen over de Europese politiek aan de hand van korte clips van Nieuwsuur in de Klas. Leerdoel De leerlingen leren

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Bijlage 4 Verklarende woordenlijst Ambtenaar persoon die een baan heeft bij de overheid Amendement de Tweede Kamer wil iets aan een voorstel voor een wet veranderen B en W de burgemeester en de wethouders

Nadere informatie

Beginselen van de politieke partijen die in 2006 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd waren

Beginselen van de politieke partijen die in 2006 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd waren Beginselen van de politieke partijen die in 2006 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd waren Partij van de Arbeid (PvdA) Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) Christen-democratisch Appèl (CDA) Democraten

Nadere informatie

Aangenomen moties Congres98

Aangenomen moties Congres98 APM 98.001 Advies LB: Ontraden Indiener: Jony Ferket, Dirk-Jan van Vliet e.a. Woordvoerder: Jony Ferket Onderwerp: Tijdelijke Contracten Jongeren Het CBS op 17 oktober 2013 meldt dat de jeugdwerkloosheid

Nadere informatie

Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2015

Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2015 Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2015 Inhoud Inleiding... 2 1. Organisatieopbouw... 3 2. Politieke vormings- en scholingsactiviteiten... 3 3. Informatievoorziening... 3 4. Ledenwerving: supporters...

Nadere informatie

Open Overheid en Open Data in verkiezingsprogramma s

Open Overheid en Open Data in verkiezingsprogramma s Open Overheid en Open Data in verkiezingsprogramma s Welke politieke partijen besteden aandacht aan Open Overheid en Open Data in hun verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamer verkiezingen van 2017, en

Nadere informatie

Verkiezingen Tweede Kamer 2012

Verkiezingen Tweede Kamer 2012 Verkiezingen Tweede Kamer 2012 Nederlandse politieke partijen langs de Europese meetlat Financiën dr. Edwin van Rooyen Update: 6-9-2012 Tussen de politieke partijen in Nederland bestaat aanzienlijke verdeeldheid

Nadere informatie

Privacy en gegevensbescherming in relatie tot geo-informatie. Dr. Colette Cuijpers cuijpers@uvt.nl

Privacy en gegevensbescherming in relatie tot geo-informatie. Dr. Colette Cuijpers cuijpers@uvt.nl Privacy en gegevensbescherming in relatie tot geo-informatie Dr. Colette Cuijpers cuijpers@uvt.nl 1 Gegevensbescherming en geo-informatie Trend: geo-informatie wordt steeds meer gebruikt om mensen te volgen

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 januari 2002 (24.01) (OR. es) 5157/02 STUP 3

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 januari 2002 (24.01) (OR. es) 5157/02 STUP 3 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 januari 2002 (24.01) (OR. es) 5157/02 STUP 3 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de Groep Drugshandel Ontwerp-conclusies van de Raad betreffende de noodzaak

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Recht en Criminaliteit in cyberspace

EUROPEES PARLEMENT. Recht en Criminaliteit in cyberspace EUROPEES PARLEMENT TIJDELIJKE COMMISSIE ECHELON-INTERCEPTIESYSTEEM SECRETARIAAT MEDEDELING TEN BEHOEVE VAN DE LEDEN De leden treffen als aanhangsel een document aan met de titel Recht en Criminaliteit

Nadere informatie

Brieven inzake de motie 'Nijmegen spreekt zich uit tegen het TTIPverdrag'

Brieven inzake de motie 'Nijmegen spreekt zich uit tegen het TTIPverdrag' Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brieven inzake de motie 'Nijmegen spreekt zich uit tegen het TTIPverdrag' Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir/H.M.F. Bruls Samenvatting In

Nadere informatie

Democratiequiz met achtergrondinformatie over democratie en rechtstaat

Democratiequiz met achtergrondinformatie over democratie en rechtstaat Democratiequiz met achtergrondinformatie over democratie en rechtstaat Beschrijving van de activiteit De quiz wordt gespeeld op de wijze van petje op, petje af. In de plaats van petjes krijgen de kinderen

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer havo 2008-I

Eindexamen maatschappijleer havo 2008-I Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. Opgave 1 Politieke besluitvorming: leeftijdsgrens alcohol omhoog naar 18 jaar? 1 maximumscore 1 Eén van de volgende taken: wetgevende

Nadere informatie

Bestuurslagen in Nederland rijksoverheid provinciale overheid gemeentelijke overheid

Bestuurslagen in Nederland rijksoverheid provinciale overheid gemeentelijke overheid Vak Maatschappijwetenschappen Thema Politieke besluitvorming (katern) Klas Havo 5 Datum november 2012 Hoofdstuk 4 Het landsbestuur (regering en parlement) Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit vier

Nadere informatie

32635 Strategie van Nederlands buitenlandbeleid. Brief van de minister van Buitenlandse Zaken

32635 Strategie van Nederlands buitenlandbeleid. Brief van de minister van Buitenlandse Zaken 32635 Strategie van Nederlands buitenlandbeleid Nr. 5 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 april 2012 Mede namens de Staatssecretaris

Nadere informatie

Wie zijn wij? Waar staan wij voor? Onze mensen

Wie zijn wij? Waar staan wij voor? Onze mensen Prioriteiten 2014-2019 Wie zijn wij? Wij zijn de grootste politieke familie in Europa, gedreven door een centrumrechtse politieke visie. Wij vormen de Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)

Nadere informatie

Van belang. Het verhaal van de Nederlandse Vereniging van Banken

Van belang. Het verhaal van de Nederlandse Vereniging van Banken Van belang Het verhaal van de Nederlandse Vereniging van Banken De som der delen De uitdagingen van de sector Door de NVB Van belang De nieuwe realiteit In Nederland zijn ruim tachtig Nederlandse en buitenlandse

Nadere informatie

Resultaten Schaduwkamer.nl tot en met 7 november 2010

Resultaten Schaduwkamer.nl tot en met 7 november 2010 Resultaten Schaduwkamer.nl tot en met 7 november 2010 Op 15 juni 2010 is Schaduwkamer van start gegaan. Op deze site kunnen alle Nederlandse kiezers met de Tweede Kamer meestemmen met belangrijke moties.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Uw Referentie 2015Z08639 Datum 27 mei 2015

Nadere informatie

Directie Financiële Markten. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. 5 juli 2007 FM 2007-01654 M

Directie Financiële Markten. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. 5 juli 2007 FM 2007-01654 M Directie Financiële Markten De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 5 juli 2007 FM 2007-01654 M Onderwerp Wetgevingsoverleg

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 19 juni 2014 Onderwerp kwaliteit incassobranche

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 19 juni 2014 Onderwerp kwaliteit incassobranche 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie economische en monetaire zaken. MEDEDELING AAN DE LEDEN nr. 22/2005

EUROPEES PARLEMENT. Commissie economische en monetaire zaken. MEDEDELING AAN DE LEDEN nr. 22/2005 EUROPEES PARLEMENT 2004 ««««««««««««2009 Commissie economische en monetaire zaken MEDEDELING AAN DE LEDEN nr. 22/2005 Betreft: Bijdrage van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Bijgevoegd vindt u de bijdrage

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de gemeente Weert. Datum: 27 juni Rapportnummer: 2013/073

Rapport. Rapport over een klacht over de gemeente Weert. Datum: 27 juni Rapportnummer: 2013/073 Rapport Rapport over een klacht over de gemeente Weert. Datum: 27 juni 2013 Rapportnummer: 2013/073 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat een consulent van de sociale dienst van de gemeente Weert hem heeft

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. Versie 1 Juli 2016

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. Versie 1 Juli 2016 Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland 2016 Versie 1 Juli 2016 1 Inleiding... 3 2 Gemeentelijke uitgangspunten... 4 2.1 Algemene uitgangspunten... 4 2.2

Nadere informatie

- de politieke ledenraad van mening is dat nieuwe bezuinigingen voor de PvdA onacceptabel zijn.

- de politieke ledenraad van mening is dat nieuwe bezuinigingen voor de PvdA onacceptabel zijn. JS-moties Nieuwe bezuinigingen? Nee bedankt! - in de campagne voor de provinciale statenverkiezingen benadrukt is dat de PvdA, in tegenstelling tot D66 en CDA, geen nieuwe bezuinigingen wil om een herziening

Nadere informatie

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014 Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen voor BALV 17 november 2014 Gemeente Zaanstad namens gemeenten Zwolle, Leeuwarden, Amersfoort, Haarlemmermeer, Rotterdam, Utrecht, Enschede en Apeldoorn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 32 418 Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de normering van de vergoeding

Nadere informatie

Rechtbank Maastricht Sector Bestuursrecht Postbus 1988 6201 BZ Maastricht PER TELEFAX: (043) 343 76 21

Rechtbank Maastricht Sector Bestuursrecht Postbus 1988 6201 BZ Maastricht PER TELEFAX: (043) 343 76 21 Rechtbank Maastricht Sector Bestuursrecht Postbus 1988 6201 BZ Maastricht PER TELEFAX: (043) 343 76 21 Tilburg, 9 maart 2011 Ons kenmerk: T90/Eversteijn Uw kenmerk: Betreft:Dhr. J.P. Eversteijn BEROEPSCHRIFT

Nadere informatie

e) Nr. impact assessment Commissie en Opinie Impact-assessment Board Niet van toepassing

e) Nr. impact assessment Commissie en Opinie Impact-assessment Board Niet van toepassing Fiche 4: Mededeling online platforms 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van

Nadere informatie

MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Nr. WJZ/2006/46484 (1743) (Hoofd) Afdeling DIRECTIE WETGEVING EN JURIDISCHE ZAKEN Nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet studiefinanciering

Nadere informatie

De Minister van Veiligheid en Justitie. Postbus 20301 2500 EH Den Haag. Advies wetsvoorstel toevoegen gegevens aan procesdossier minderjarige

De Minister van Veiligheid en Justitie. Postbus 20301 2500 EH Den Haag. Advies wetsvoorstel toevoegen gegevens aan procesdossier minderjarige POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN De Minister van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

Wat is een constitutie?

Wat is een constitutie? Wat is een constitutie? Veel landen op de wereld worden op een democratische manier bestuurd. Een democratie staat echter niet op zichzelf. Bij een democratie hoort namelijk een rechtsstaat. Democratie

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl II

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl II BEOORDELINGSMODEL Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. MASSAMEDIA 1 maximumscore 2 Juiste antwoorden zijn (twee van de volgende redenen): De opera s (programma s) zijn

Nadere informatie

Derde Kamer Handboek Politiek 2

Derde Kamer Handboek Politiek 2 Derde Kamer Handboek Politiek 2 Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid, Jij bent lid van de Derde Kamer der Staten-Generaal. Als politicus moet je natuurlijk wel verstand hebben van politiek. Samen

Nadere informatie

Datum Gemeentelijke opvang illegalen 1 juli 2014 Ons kenmerk 2014/0162/LK/LvdH/IS

Datum Gemeentelijke opvang illegalen 1 juli 2014 Ons kenmerk 2014/0162/LK/LvdH/IS Zijne Excellentie mr. F. Teeven Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EX DEN HAAG Onderwerp Datum Gemeentelijke opvang illegalen 1 juli 2014 Ons kenmerk 2014/0162/LK/LvdH/IS Zeer

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie interne markt en consumentenbescherming. van de Commissie interne markt en consumentenbescherming

EUROPEES PARLEMENT. Commissie interne markt en consumentenbescherming. van de Commissie interne markt en consumentenbescherming EUROPEES PARLEMENT 2004 2009 Commissie interne markt en consumentenbescherming 2008/0143(CNS) 14.11.2008 ONTWERPADVIES van de Commissie interne markt en consumentenbescherming aan de Commissie economische

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 26 732 Algehele herziening van de Vreemdelingenwet (Vreemdelingenwet 2000) Nr. 98 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1916 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl I

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl I POLITIEK EN BELEID tekst 8 VVD en D66 samen voor Europese verkiezingen DEN HAAG - D66 gaat toch in zee met de VVD voor de Europese verkiezingen in juni. De samenwerking blijft beperkt tot een lijstverbinding.

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid

EUROPEES PARLEMENT. Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid 31 juli 2001 PE 307.539/1-43 AMENDEMENTEN 1-43 ONTWERPVERSLAG - Werner Langen (PE 307.539) DIENSTEN VAN ALGEMEEN

Nadere informatie

Wat de Troonrede over Europa heeft te melden. Deze week: Rienks, Diane. Kunt u de nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk deze online

Wat de Troonrede over Europa heeft te melden. Deze week: Rienks, Diane. Kunt u de nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk deze online Rienks, Diane Van: Europese Ster Verzonden: maandag 21 september 2015 15:28 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Wat de Troonrede over Europa heeft te melden Opvolgingsmarkering:

Nadere informatie

PvdA Amsterdam Ingediende moties Politieke ledenraad 19-09-2015. Motie bij agendapunt Basisinkomen

PvdA Amsterdam Ingediende moties Politieke ledenraad 19-09-2015. Motie bij agendapunt Basisinkomen PvdA Amsterdam Ingediende moties Politieke ledenraad 19-09-2015 Motie bij agendapunt Basisinkomen 1. de motie Basisinkomen (nr. 37), zoals aangenomen door het Congres van januari 2015, voorstellende een

Nadere informatie

Reglement Congres 103

Reglement Congres 103 Onderstaand congresreglement is van toepassing op het D66 congres van zaterdag 16 april 2016. Conform artikel 4.7 van het Huishoudelijk Reglement is dit congresreglement door het Landelijk Bestuur ter

Nadere informatie

Verkiezingen Tweede Kamer 2012

Verkiezingen Tweede Kamer 2012 Verkiezingen Tweede Kamer 2012 Nederlandse politieke partijen langs de Europese meetlat Europese Unie dr. Edwin van Rooyen 10-9-2012 PvdA, VVD en SP zijn voorstander van het vergroten van de controle op

Nadere informatie

van Katia Segers, Güler Turan en Tine Soens

van Katia Segers, Güler Turan en Tine Soens ingediend op 1029 (2016-2017) Nr. 1 21 december 2016 (2016-2017) Voorstel van resolutie van Katia Segers, Güler Turan en Tine Soens betreffende de recente ontwikkelingen in Polen en de verdediging van

Nadere informatie

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol P5_TA(2002)0269 Toekomstige ontwikkeling van Europol Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de toekomstige ontwikkeling van Europol en zijn volledige opneming in het institutioneel bestel

Nadere informatie

gelet op artikel 63, eerste alinea punt 3 van het EG-Verdrag,

gelet op artikel 63, eerste alinea punt 3 van het EG-Verdrag, P5_TA(2002)0591 Verblijfstitel met een korte geldigheidsduur * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de verblijfstitel met een korte

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2014 No. 47 Landsverordening van de 2 de juli 2014, tot wijziging van de Sanctielandsverordening inzake de wijze van implementatie van vastgestelde sanctieverordeningen

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Siderius (SP) over het faillissement van Pantein/Vivent (2015Z00609).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Siderius (SP) over het faillissement van Pantein/Vivent (2015Z00609). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Examen VMBO-GL en TL 2006

Examen VMBO-GL en TL 2006 Examen VMBO-GL en TL 2006 tijdvak 1 woensdag 31 mei 9.00 11.00 uur GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE GL EN TL Gebruik het bronnenboekje. Dit examen bestaat uit 37 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Onderzoek naar het gevoerde kabinetsbeleid. September 2016

Onderzoek naar het gevoerde kabinetsbeleid. September 2016 Onderzoek naar het gevoerde kabinetsbeleid September 2016 Samenvatting - Middenbedrijf geeft gevoerde kabinetsbeleid een ruime voldoende Nederlandse middelgrote en kleine bedrijven zijn in het algemeen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Nr: 0217 7 RV Agendapunt: 7 Datum: 20 januari Datum: Raadsvergadering, 17 februari Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Wijk bij Duurstede Gemeenteblad

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 353 Wijziging van enige bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het geregistreerd partnerschap, de geslachtsnaam

Nadere informatie

Wie bestuurt het land?

Wie bestuurt het land? Wie bestuurt het land? Nederland is een democratie. Een belangrijk kenmerk van een democratie is een parlement. In zo n parlement zitten mensen die door de bevolking zijn gekozen. Zij zitten namens een

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING

SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 6.11.2007 SEC(2007) 1425 WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE Begeleidend document bij het Voorstel voor een kaderbesluit van de Raad tot wijziging

Nadere informatie

STANDPUNT VERZEKERINGEN

STANDPUNT VERZEKERINGEN Illustratie 1 logo vrouwenraad STANDPUNT VERZEKERINGEN De Richtlijn 2004/113/EG verbiedt discriminatie op grond van geslacht bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten. Er mag dus geen gebruikgemaakt

Nadere informatie

Is een prenatale aantekening in het gezagsregister van gezamenlijk gezag van ongehuwde ongeregistreerde ouders mogelijk?

Is een prenatale aantekening in het gezagsregister van gezamenlijk gezag van ongehuwde ongeregistreerde ouders mogelijk? Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Is een prenatale aantekening in het gezagsregister van gezamenlijk gezag van ongehuwde en ongeregistreerde ouders mogelijk? A.J.M. Nuytinck Published

Nadere informatie

De toenemende invloed van het Handvest op het auteursrecht AIPPI. woensdag 11 maart 2015

De toenemende invloed van het Handvest op het auteursrecht AIPPI. woensdag 11 maart 2015 De toenemende invloed van het Handvest op het auteursrecht AIPPI woensdag 11 maart 2015 1 Quaedvlieg 2006 Het lijkt geen goed idee dat iedere individuele rechter in ieder individueel geval een eigen afweging

Nadere informatie

Ivo Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG

Ivo Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Post Bits of Freedom Bank 55 47 06 512 M +31 613380036 Postbus 10746 KvK 34 12 12 86 E ton.siedsma@bof.nl 1001 ES Amsterdam W https://www.bof.nl Ivo Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie Postbus

Nadere informatie

Algemene beschouwing

Algemene beschouwing Algemene beschouwing Arbeidsmigratiebeleid begint bij Nederlands arbeidsmarktbeleid Voor de Nederlandse economie en dus voor bedrijven en werknemers is het van belang om de juiste mensen op de juiste arbeidsplek

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Geachte Tweede Kamer commissieleden voor cultuur,

Geachte Tweede Kamer commissieleden voor cultuur, Aan de leden van de commissie cultuur Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 8 november 2012, Amsterdam Geachte Tweede Kamer commissieleden voor cultuur, Op 21 november 2012 staat

Nadere informatie

Eurogroep. 1. Economische situatie in de eurozone

Eurogroep. 1. Economische situatie in de eurozone Eurogroep 1. Economische situatie in de eurozone Toelichting: De Eurogroep zal van gedachten wisselen over de economische situatie in de eurozone. De groei van de economie lijkt verder aan te trekken terwijl

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP DEN HAAG Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Privacybescherming in Nederland: van Koopmans naar AVG. dr. Jan Holvast

Privacybescherming in Nederland: van Koopmans naar AVG. dr. Jan Holvast Privacybescherming in Nederland: van Koopmans naar AVG dr. Jan Holvast 1 Overzicht presentatie Even voorstellen Kort overzicht ontwikkeling Nederland Gemeenschappelijke kenmerken AVG: van verwachting naar

Nadere informatie

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de. vonnis RECHTBANK NOORD-HOLLAND Afdeling Publiekrecht, Sectie Straf Locatie Schiphol Meervoudige strafkamer Parketnummer: Uitspraakdatum: 8 april 2013 Tegenspraak Strafvonnis Dit vonnis is gewezen naar

Nadere informatie

Instructie Machtenscheidingsquiz

Instructie Machtenscheidingsquiz Instructie Machtenscheidingsquiz Korte omschrijving werkvorm De leerlingen worden ingedeeld in teams. Elk team strijdt om de meeste punten. Er zijn kennisvragen en blufvragen. Bij kennisvragen kiest elk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 191 Wijziging van de Kieswet houdende verhoging van de voorkeurdrempel, beperking van de mogelijkheid tot het aangaan van lijstencombinaties

Nadere informatie

Wetenschappelijk medewerker Mr. Hans van Mierlo Stichting. Inschaling: schaal 10-11 (naar BBRA) FTE: 0,8 (32 uur per week) Opleidingsniveau: WO

Wetenschappelijk medewerker Mr. Hans van Mierlo Stichting. Inschaling: schaal 10-11 (naar BBRA) FTE: 0,8 (32 uur per week) Opleidingsniveau: WO Wetenschappelijk medewerker Mr. Hans van Mierlo Stichting Inschaling: schaal 10-11 (naar BBRA) FTE: 0,8 (32 uur per week) Opleidingsniveau: WO Ervaringsniveau: Medior Context De Van Mierlo Stichting heeft

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 26.8.2016 COM(2016) 541 final 2016/0258 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in de deskundigengroep

Nadere informatie

Position Paper t.b.v. Rondetafelgesprek Rentederivaten Vaste Tweede Kamercommissie Financiën 27 september 2016

Position Paper t.b.v. Rondetafelgesprek Rentederivaten Vaste Tweede Kamercommissie Financiën 27 september 2016 Position Paper t.b.v. Rondetafelgesprek Rentederivaten Vaste Tweede Kamercommissie Financiën 27 september 2016 Rentederivaten: Uniform herstelkader is fair, stelt banken en ondernemers in staat het dossier

Nadere informatie

1 Inleiding. 1.1 Discriminatie in arbeidsmarktperspectief

1 Inleiding. 1.1 Discriminatie in arbeidsmarktperspectief 1 Inleiding 1.1 Discriminatie in arbeidsmarktperspectief Breed maatschappelijk en politiek debat In Nederland is een breed maatschappelijk en politiek debat gaande over discriminatie en de vraag hoe dit

Nadere informatie

32752 Regels inzake de subsidiëring en het toezicht op de financiën van politieke partijen (Wet financiering politieke partijen Wfpp)

32752 Regels inzake de subsidiëring en het toezicht op de financiën van politieke partijen (Wet financiering politieke partijen Wfpp) 32752 Regels inzake de subsidiëring en het toezicht op de financiën van politieke partijen (Wet financiering politieke partijen Wfpp) Inbreng plenair debat PvdA (Koole) Het wetsvoorstel waarover wij vandaag

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord. I. Liberale verantwoordelijkheid: uitgangspunten 1 Martin van Hees

Inhoudsopgave. Voorwoord. I. Liberale verantwoordelijkheid: uitgangspunten 1 Martin van Hees Inhoudsopgave Voorwoord Inhoudsopgave I III I. Liberale verantwoordelijkheid: uitgangspunten 1 Martin van Hees II. Verantwoordelijkheid voor en van het kind 15 Fleur de Beaufort III. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Handboek sportraden. Weet raad met je sportraad

Handboek sportraden. Weet raad met je sportraad Weet raad met je sportraad Dat kan eveneens een doorslaggevend argument zijn voor het moeilijk aantrekken van jongeren. Honoreren kan met een vrijwilligersvergoeding: ofwel terugbetaling van de werkelijke

Nadere informatie

Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer

Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie datum 1 juli 2014 Betreffende wetsvoorstel: 33685 Wijziging

Nadere informatie

Maatschappijleer par. 1!

Maatschappijleer par. 1! Maatschappijleer par. 1 Iets is een maatschappelijk probleem als: 1. Het groepen mensen aangaat 2. Het samenhangt met of het is gevolg is van maatschappelijke verandering 3. Er verschillende meningen zijn

Nadere informatie

Ivo Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG

Ivo Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Post Bits of Freedom Bank 55 47 06 512 M +31 (0)6 13 38 00 36 Postbus 10746 KvK 34 12 12 86 E ton.siedsma@bof.nl 1001 ES Amsterdam W https://www.bof.nl Ivo Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

de minister van Economische Zaken, de heer mr L.J. Brinkhorst Postbus 20101 2500 EC Den Haag Ministeriële regeling afsluitingen

de minister van Economische Zaken, de heer mr L.J. Brinkhorst Postbus 20101 2500 EC Den Haag Ministeriële regeling afsluitingen POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN de minister van Economische Zaken,

Nadere informatie

Titel voorstel: Voorstel voor een verordening van de Raad inzake de vertaalregelingen voor het EU-octrooi

Titel voorstel: Voorstel voor een verordening van de Raad inzake de vertaalregelingen voor het EU-octrooi Fiche 9: Verordening EU octrooi vertaalregelingen 1. Algemene gegevens Titel voorstel: Voorstel voor een verordening van de Raad inzake de vertaalregelingen voor het EU-octrooi Datum Commissiedocument:

Nadere informatie

Europese besluitvorming in de Tweede Kamer

Europese besluitvorming in de Tweede Kamer Europese besluitvorming in de Tweede Kamer De Europese Unie speelt op bijna elk beleidsterrein een rol. Nationale en Europese zaken zijn vaak met elkaar verweven en hebben invloed op elkaar. Daarom is

Nadere informatie

Datum 17 december 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het beboeten van illegale downloads en de vrijheid van het internet

Datum 17 december 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het beboeten van illegale downloads en de vrijheid van het internet 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw kenmerk

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden JOINjoin

Algemene Voorwaarden JOINjoin Algemene Voorwaarden JOINjoin 1 Algemeen 1.1 JOINjoin organiseert events voor alleenstaanden en mensen die hun vriendenkring uit willen bereiden. 1.2 Deelname aan events is mogelijk nadat je je hebt aangemeld

Nadere informatie

N CW Nederland. Den Haag 21 januari 2014. op de consultatie voorontwerp voor de lammers@vnoncw-mkb.nl Wet Continuïteit Ondernemingen I

N CW Nederland. Den Haag 21 januari 2014. op de consultatie voorontwerp voor de lammers@vnoncw-mkb.nl Wet Continuïteit Ondernemingen I N CW B Aan Zijne Excellentie Mr. LW. Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie Turfmarkt 147 2511 DP DEN HAAG Briefnummer 14/10.037/Jla Den Haag 21 januari 2014 Onderwerp Telefoonnummer Reactie VNO-NCW

Nadere informatie

NVM BEWERKERSOVEREENKOMST

NVM BEWERKERSOVEREENKOMST NVM BEWERKERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ID CHECKER.NL B.V., gevestigd te Haarlem, ten deze enerzijds rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

AGENDA VVD-CONGRES. 28 november 2015 Van Nelle-fabriek Rotterdam

AGENDA VVD-CONGRES. 28 november 2015 Van Nelle-fabriek Rotterdam AGENDA VVD-CONGRES 28 november 2015 Van Nelle-fabriek Rotterdam Aanmelden voor het VVD-congres Aanmelden via MijnVVD van 18 september tot vrijdag 20 november Aanmelden kan via MijnVVD vanaf vrijdag 18

Nadere informatie

15445/1/06 REV 1 wat/hor/mg 1 DG H 2B

15445/1/06 REV 1 wat/hor/mg 1 DG H 2B RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 november 2006 (01.12) (OR. en) 15445/1/06 REV 1 COPEN 119 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Raad nr. vorig doc.: 15115/06 COPEN 114 nr. Comv.: COM(2005) 91 def.

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1310 Vragen van het lid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 32 805 Hulpmiddelenbeleid in de gezondheidszorg Nr. 23 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Gemeente Helden. Agendapunt 6

Gemeente Helden. Agendapunt 6 Pagina 1 van 5 Raadsvoorstel tot het vaststellen van het gewijzigde reglement van orde voor de raad, de gewijzigde verordening raadscommissies, de gewijzigde verordening ambtelijke bijstand, de verordening

Nadere informatie

Datum 6 januari 2016 Onderwerp Gespreksnotitie Nationaal Rapporteur rondetafelgesprek kindermisbruik. Geachte voorzitter,

Datum 6 januari 2016 Onderwerp Gespreksnotitie Nationaal Rapporteur rondetafelgesprek kindermisbruik. Geachte voorzitter, 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Tweede Kamer der Staten-Generaal t.a.v. de voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie mevrouw L. Ypma Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Statenmededeling inzake transitie Sensoor Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van De stand van zaken inzake de transitie van de dienstverlening

Nadere informatie