Voorzitter: mw. H.J. Weeda Griffier: mw. C.A. Peters

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorzitter: mw. H.J. Weeda Griffier: mw. C.A. Peters"

Transcriptie

1 Voorzitter: mw. H.J. Weeda Griffier: mw. C.A. Peters AGENDA 1. Opening en mededelingen. 2. Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden. 3. Vaststelling langetermijnagenda. 4. Vaststelling notulen van de vergadering van 8 december A. Geagendeerde ingekomen stukken. 5B. Ingekomen stukken in het kader van de actieve informatieplicht van gedeputeerde staten aan provinciale staten. 5C. Overige ingekomen post. 6. Voortgangslijst van aangenomen en aangehouden moties, aangehouden amendementen en toezeggingen. 7. Vragenuur. 8. Rekenkamer; voortzetting werkzaamheden commissie Beleidsevaluatie. 9. Reglement van orde rekeningencommissie. 10. Deelneming stichting Hater in Balans. 11. Vaststelling geactualiseerde "Kaart aardkundige waarden in Noord-Holland". 12. Meta-evaluatie streekplannen Waterland en Kennemerland. 13. Meta-evaluatie FINH. 14. Actualisatie UNA-projecten Honorering aanvragen uit het budget voor UNA-project Programma Sociale en Culturele Infrastructuur. 16. Algemeen delegatiebesluit van PS aan GS. 17. Aanpassing Verordening Hoor- en Adviescommissie. 18. Rapport Onderzoekscommissie aanbestedingen en rapport van de Stuurgroep Aanbestedingen. 19. Deelproject Kruisweg 2x3/Masterplan N Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Anna's Hoeve. 22. Afscheid statenlid dhr. Zoon.\ 23. Sluiting. 1. Opening en mededelingen. In de vergadering zijn tegenwoordig de volgende leden, te weten: B.J. Admiraal, mw. M. Agema, mw. S. Akkas, mw. S. Akkaya, mw. P.D.A.M. Baks, mw. M.A.M. Barth, J.N.J.J. Beemsterboer, mw. M. Beens- Jansen, G.J.M.A. Le Belle, H.W. Berkhout, J. Bezemer, H.A. Binnema, mw. G. Blokker, mw. C. Boelhouwer, C.F.H. van Boltaringen, J.H.M. Bond, E.G. Bouma, A.P. Bouwens, mw. S. van den Brakel-Baggerman, M.G.H. Brekelmans, K.W.C. Breunissen, C. Broekhoven, H.B. Bruijn, J.P.H. Bruins Slot, P.J. Bruystens, D.J. Butter, I.S. de Bijl-Baerselman, L.M. Cornelissen, mw. M.G. Dekker, C.P.J. van Diest, mw. P.J. Dijksteel, mw. R.F. Diktas-Noorderveen, L.M. Driessen-Jansen, mw. E.P. van Gaalen-Haanstra, mw. J. Geldhof, D. Graatsma, W. de Haan, B. Heller, M.H.J. van der Heijde, W.J.M. Holthuizen, A.M.C.A. Hooijmaijers, E.T. van den Hout, mw. A.C.J. Humalda-Blok, C. Jankie, M.A. de Jong, J. Kastje, P. Keijzer, S. van Keulen, F.H.J. Koster, A.F. Kraak, J.D. Kramer, C. van der Linden, A.P. van der Meché, R. Meerhof, C.A.G.M. van Montfort, mw. A.M. Nagel, W. van Oudheusden, W.F.H. van der Paard, H.W.J. Peperkamp, J. Post, R. Post, P.A. Prins, J.R.A. Raasveld, P.J.D. Remak, C.D. Roele, H.M.M. Rotgans, A.P. Rijpkema, M. Schraal, Tj.P.J. Talsma, mw. I.R. Tjon-Fo, mw. E.A. Veenis-Kaak, R.E. Vis, P.S. Visser, A.A. de Vries, G.W.J. de Vries, H.J. Walch, mw. H.J. Weeda, F.K. Weima, mw. L.P. de Wit-de Rooij, mw. A.M. Wormde Moel, mw. A. Zeeman, H.M. Zijlstra en P.A. Zoon. Van de leden mw. S. Akkaya, J. Bezemer, M.G.H. Brekelmans, I.S. de Bijl- Baerselman, mw. R.F. Diktas- Noorderveen, J. Korver en mw. L.P. de Wit-de Rooij is bericht ontvangen, dat zij op 12 januari niet aanwezig kunnen zijn. Van de leden B.J. Admiraal, G.J.M.A. Le Belle, P.J. Bruystens, mw. M.G. Dekker, J. Korver, C. van der Linden, W. van Oudheusden, PS 12 januari 1

2 R. Post, P.A. Prins, P.J.D. Remak en A.A. de Vries is bericht ontvangen, dat zij op 19 januari niet aanwezig kunnen zijn. De voorzitter: Ik wens de aanwezigen het beste voor het nieuwe jaar. Ik hoop dat wij ook dit jaar goede vergaderingen zullen hebben en dat wij ons keurig aan de orde zullen houden. Ik stel voor om interrupties bij de microfoon te plaatsen, zodat voor iedereen duidelijk is wie het woord vraagt. Ik verzoek de aanwezigen om hun mobiele telefoons uit te zetten. Verder verzoek ik de toehoorders in de tweede koffiekamer om stil te zijn, zodat onze gasten op de publieke tribune de vergadering kunnen volgen. Statenleden die onderling willen discussiëren, kunnen dat het beste in commissiekamer 4 doen. Voordat ik overga tot het volgende agendapunt wil ik eerst stilstaan bij het overlijden van het oud-statenlid van het CDA de heer Henk van Ruller, die velen van u nog hebben meegemaakt. Hij overleed op maandag 5 januari 2004 na een ernstige ziekte. Hij werd slechts 66 jaar. Henk van Ruller werd op 28 september 1992 beëdigd als lid van provinciale staten van Noord-Holland. Hij volgde als statenlid het toenmalige lid van gedeputeerde staten de heer Wim van Gelder op, die was benoemd tot commissaris van de Koningin in de provincie Zeeland. In februari 2002 moest hij het statenlidmaatschap om gezondheidsredenen voortijdig beëindigen. Henk van Ruller was ruim negen jaar lid van provinciale staten. In die periode heeft hij van vele commissies deel uitgemaakt: Personeel en Organisatie, Water, Middelen, Milieu, Water en Energie, Maatschappelijk Welzijn en Cultuur, Milieu, Water en Groen, Zorg, Welzijn en Cultuur en de Hoor- en Adviescommissie. Tevens was hij voorzitter van de commissie Openbaar bestuur en van de commissie Financiën, Strategie en Bedrijven. Henk van Ruller studeerde politieke en sociale wetenschappen aan de VU in Amsterdam. In 1972 promoveerde hij tot doctor in de sociale wetenschappen, eveneens aan de VU in Amsterdam. Henk van Ruller heeft een indrukwekkende loopbaan gehad. Op de Vrije Universiteit bekleedde hij een aantal functies variërend van onderzoeksassistent tot wetenschappelijk medewerker. Hij was raadsadviseur voor coördinatievraagstukken op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hij was adviseur in algemene dienst, tevens adviseur wetenschappelijk onderzoek, eveneens bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Van 1982 tot 1985 was hij gemeentesecretaris van de gemeente Amsterdam. Zijn laatste betrekking was universitair hoofddocent voor institutionele relaties aan de nieuwe faculteit Bedrijfskunde van de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Naast zijn dagelijks werk vervulde Henk van Ruller in de loop der jaren vele nevenactiviteiten. Ik noem er een paar: lid van het algemeen bestuur van de NOVIB, namens de ARP; secretaris van de studiecommissie Contact Randgemeenten, lid van de gemeenteraad van Amsterdam, bestuurslid Nederlandse kring voor Wetenschap der Politiek, lid van de redactie van Bestuurswetenschappen, lid van het curatorium van de stichting Beleids- en Beheersinstrumentarium ten behoeve van gemeenten en provincies en lid van het bestuur van de stichting Behoud en Ontwikkeling Frankendael. Henk van Ruller was een buitengewoon geëngageerd en deskundig statenlid, iemand die op luide, zeer duidelijke en erudiete wijze vele malen het standpunt van zijn fractie in deze zaal heeft vertolkt. Op grond van de vele verdiensten die Henk van Ruller voor de provincie heeft gehad, werd hem door het college van gedeputeerde staten de bronzen penning van de provincie Noord- Holland toegekend. Afgelopen zaterdag is Henk van Ruller in zijn woonplaats Amsterdam begraven. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe bij het verwerken van dit gevoelige verlies. De vergadering neemt staande enige ogenblikken stilte in acht. 3. Aan de orde is de regeling van werkzaamheden, vaststellen PS 12 januari 2

3 primus bij hoofdelijke stemming en vaststelling van de agenda. De voorzitter: Op grond van artikel 18 van het Reglement van orde dient voor aanvang van de vergadering door het lot bepaald te worden met welk statenlid een hoofdelijke stemming dient aan te vangen, waarna deze stemming verder plaatsvindt op volgorde van binnenkomst. De primus voor de huidige vergadering is nr. 44, de heer Breunissen. Onder punt 2A van de agenda wordt mevrouw Jankie als lid van deze staten voor de SP-fractie beëdigd. Er is enig misverstand over haar aanwezigheid. De heer Graatsma (SP): Ik kan dat misverstand niet ophelderen. Vanmorgen heeft zij mij gezegd, er niet te zullen zijn, omdat het haar niet duidelijk is of zij vandaag wordt geïnstalleerd. Ik heb toen gezegd dat mij dat ook niet duidelijk is, maar dat dit verder geen probleem is, omdat de beëdiging ook tijdens de volgende vergadering plaats kan vinden. Ik stel voor om haar voor maandag de 19de op te roepen voor de beëdiging. De voorzitter: Daar zal niemand moeite mee hebben. Wij kunnen wellicht dan ook de opvolger van de heer Zoon benoemen, die dan afscheid neemt. De beëdiging zal aan het begin van de vergadering op 19 januari plaatsvinden om uur. Wil iemand nog het woord over de agenda? De heer Graatsma (SP): Wij willen een motie indienen over een ernstige zaak. Om er wat vrolijkheid aan te geven, hebben wij de motie een titel gegeven. Wij waren getroffen door het initiatief van de heer Borghouts. Wij zijn nog harder getroffen door de stekelige opmerkingen die daarna uit de staten zijn gekomen. Wij willen de heer Borghouts een hart onder de riem steken. Ik verzoek om de motie in te mogen dienen. De voorzitter: Op basis van het Reglement van orde kunt u de motie indienen, als de vergadering daarmee instemt. Op zich is dit een wat aparte gang van zaken, omdat er nog schriftelijke vragen beantwoord zullen worden over hetzelfde onderwerp. Ik stel voor om de motie in stemming te brengen tijdens de vergadering van 19 januari, als de heer Borghouts weer aanwezig is. Mevrouw Barth (PvdA): U wijst terecht op de schriftelijke vragen die hierover zijn gesteld. Mijn fractie heeft geen behoefte aan stemming over deze motie zolang deze vragen nog niet zijn beantwoord. De heer Bond (CDA): Mijn fractie sluit zich aan bij de woorden van mevrouw Barth. Ook wij vinden dat GS eerst moeten antwoorden. De heer Kraak (VVD): Mijn fractie is dezelfde mening toegedaan. Mevrouw Geldhof (D66): Wij vinden het een ernstige zaak en "opvrolijken" is dan ook niet nodig. De heer Heller (GroenLinks): Wij hebben geen enkel probleem met het nu of volgende week behandelen van deze motie. De voorzitter: De meerderheid van de staten is van mening dat de motie überhaupt niet in stemming gebracht hoeft te worden. De heer Graatsma zal dan ook een andere wijze en een ander moment moeten zoeken om het woord hierover te voeren. De heer Graatsma (SP): Het stellen van vragen aan het college door een lid van deze staten is één. Wij vragen echter om een uitspraak van de staten en dat is iets anders. Ik heb er weinig begrip voor dat het onderwerp kennelijk te gevoelig is om daarover los van de reactie van het college van gedeputeerde staten een uitspraak te doen. Het is mij duidelijk dat dit de mening van de meerderheid is, dus ik maak verder geen reclame. U zegt dat ik een ander moment moet zoeken. Als de motie niet in behandeling komt, wat ik overigens zeer merkwaardig vind, kan zij dan wel op een ander moment in stemming worden gebracht? PS 12 januari 3

4 Mevrouw Nagel (CDA): Mijnheer Graatsma, wij stellen vragen om daarop antwoord te krijgen. Wij willen eerst die antwoorden. De heer Graatsma (SP): Dat moet u weten. U stelt vragen, maar bij mij leven die vragen niet, integendeel. Wij kunnen onze opvatting goed onderbouwen. U bent niet de SP. Wij zijn vrij om een motie in te dienen. Als u zulke lange tenen heeft, dat u dit weigert De voorzitter: Ik laat deze beoordeling graag voor uw rekening. Nu hebben wij het over de orde van de vergadering. U vraagt of er een motie in stemming gebracht kan worden. De orde van de vergadering wordt bepaald door de meerderheid van de staten. De meerderheid heeft op dit moment geen behoefte aan stemming over een dergelijke motie. Daarmee is het onderwerp achter de horizon verdwenen. U krijgt vervolgens waarschijnlijk in een commissievergadering opnieuw de kans om daarover te beginnen. Dat moment zoekt u echter zelf uit. De heer Graatsma (SP): Ik heb gevraagd of wij de motie op een later tijdstip alsnog in kunnen dienen. De voorzitter: Als u de motie op dezelfde manier wilt indienen, kunt u dat doen als gesproken wordt over de orde van de vergadering. U kunt dit ook doen naar aanleiding van een discussie in de commissie. U zoekt zelf de weg daarvoor. Is er nog iemand die het woord verlangd over de orde van de vergadering? De heer Heller (GroenLinks): De behandeling van het rapport van de commissie Onderzoek aanbestedingen en van het rapport van de Stuurgroep aanbestedingen is voor volgende week gepland. Dit is een zeer belangrijk onderwerp. Hoewel deze commissie is ingesteld in opdracht van provinciale staten, betreft het onderwerp in hoge mate de bedrijfsvoering van de provincie. Wij hechten voor de bespreking van dit onderwerp dan ook aan een uitspraak van GS over dit onderwerp. Dat standpunt is nog niet in ons bezit. Ook al komt dit nog deze week, dan is dat aan de late kant voor een bespreking aanstaande maandag. Een dergelijk belangrijk onderwerp verdient een gedegen voorbereiding. Ik stel dan ook voor om dit punt te agenderen voor de statenvergadering begin februari. Wij beschikken dan tijdig voor bespreking in de fractie over het standpunt van GS. Mevrouw Barth (PvdA): Ik ondersteun dit verzoek. De heer Kraak (VVD): Terecht wordt gevraagd om de mening van GS over dit rapport. Uitstel van behandeling met veertien dagen lijkt mij niet onoverkomelijk. De heer Bond (CDA): Daar ben ik het mee eens. Mevrouw Geldhof (D66): Ik ben het ook daarmee eens. De voorzitter: Ik constateer dat de meerderheid van de staten voor bespreking is van genoemd agendapunt in de volgende statenvergadering. 3. Aan de orde is de vaststelling van de langetermijnagenda. De voorzitter: Op grond van een door de heer Schipper aan de staten gedane toezegging zal de langetermijnagenda bij de maand februari 2004 worden aangevuld met het onderwerp: Nota verduurzaming bollenteelt. De langetermijnagenda wordt vervolgens vastgesteld. 4. Aan de orde is de vaststelling van de notulen van de vergadering van 8 december Deze notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 5A. Aan de orde zijn de ingekomen stukken met PS 12 januari 4

5 behandelingsvoorstel van het presidium: - Afschrift van brief van Ine van Dam uit Assendelft aan de Tweede-kamerfractie VVD inzake overlast vliegtuiglawaai (nr. 55). - Brief van B&W Wormerland van 18 november 2003 inzake een motie over de Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding (nr. 56). - Brief van Stichting De Faunabescherming van 21 november 2003 betreffende het beleid ten aanzien van ganzen en smienten (nr. 57). - Brief van Actiegroep Leefbaar Heerhugowaard van 25 november 2003 betreffende bedenkingen tegen het ontwerp-ontwikkelingsbeeld Noord- Holland Noord (58). Brief nr. 55 wordt ter kennisgeving aangenomen. Brief nr. 56 wordt in handen gesteld van de commissie FBO, brief nr. 57 in handen van de commissie NLWM en brief nr. 58 in handen van de commissie ROV. 5B. Aan de orde zijn de ingekomen stukken in het kader van de actieve informatieplicht van gedeputeerde staten aan provinciale staten, ter uitvoering van artikel 167, lid 2, van de Provinciewet: - Brief binnengekomen 5 december 2003; uitvoering moties 21-1, 21-2 en 21-3 inzake verkoop recyclingactiviteiten door NV Afvalzorg. - Brief binnengekomen 2 december 2003; eindrapportage november 2003 "Bereikbaarheid Mediapark". - Brief binnengekomen 2 december 2003; artikel 19 WRO-procedure drie gebouwen aan de De Boelelaan te Amsterdam. - Brief binnengekomen 21 november 2003; handhavingsrapportage 2002 van de afdeling Milieubeheer en Bodemsanering. - Brief binnengekomen 18 november 2003; systematiek voor het prioriteren van infrastructuurprojecten. - Brief binnengekomen 18 november 2003; territoriale congruentie. - Brief binnengekomen 10 december 2003; variantkeuze fietsbrug over het Noord- Hollands Kanaal ter plaatse van Geestmerambacht. - Brief binnengekomen 9 december 2003; Westelijke Randweg Beverwijk. - Brief binnengekomen 5 december 2003; concept-milieuprogramma Brief binnengekomen 9 december 2003; besluit GS met betrekking tot financiële problematiek RPCP-NHN. - Brief binnengekomen 12 december 2003; Nota herijking ISV en inzet extra geld notitiegemeenten. - Brief binnengekomen 12 december 2003; afspraken met minister van Verkeer en Waterstaat. - Brief binnengekomen 18 december 3003; toezegging van gedeputeerde Kruisinga aan de staten op 8 december jongstleden om met een verslag te komen inzake Forteiland IJmuiden vanaf Afschrift van brief van 24 november 2003 van GS aan de voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat betreffende de rijksbezuinigingen op openbaar vervoer. - Brief binnengekomen op 15 december 2003; streekplanuitwerking Bloemendalerpolder/KNSF-terrein. - Brief binnengekomen 24 november 2003; ontwikkelingsbeeld Noord-Holland-noord in relatie tot interprovinciaal streekplan Markermeer IJsselmeer en interprovinciaal beleidsplan Waddenzee. Mevrouw Geldhof (D66): Ik zeg gedeputeerde Kruisinga hartelijk dank voor de snelle toezending van het verslag inzake Forteiland IJmuiden. In haar brief zet zij haar plannen uiteen, maar er staat niet wanneer en op welke wijze wordt gerapporteerd aan de staten. Mevrouw Kruisinga (lid van gedeputeerde staten): Met dank voor de dank. Ik heb vrijdag jongstleden gesproken met de heer Hans de Boer, voorzitter van de raad van toezicht. Ik wilde van hem weten wat zijn inschatting is van de stand van zaken. Hij heeft mij een eigen feitenrelaas gedaan, dat grotendeels overeenkomt met het feitenrelaas waarvan de staten op de hoogte zijn, met dien verstande dat hij aangaf dat op 5 juli 2002 het bestuur en de raad door de gemeente Velsen is verzocht om op te stappen en dat de PS 12 januari 5

6 meeste leden van de stichting dit hebben geformaliseerd via de kamer van koophandel. Wij zullen dat natrekken. Ik ben in mijn beantwoording ingegaan op de juridische kant van de procedure. Ik heb reeds aangegeven dat er onduidelijkheid was over wie wij moesten aanspreken, de gemeente of de stichting. Wij hebben een gesprek gehad met het gemeentebestuur in de persoon van de burgemeester en van de wethouder. Zij gaven aan dat de stichting de aan te spreken partij is. De mededeling van de heer De Boer duidt echter op iets anders. Woensdag aanstaande heb ik weer een gesprek met de burgemeester en de wethouder om na te gaan hoe wij verder moeten en op welke wijze moet worden omgegaan met het verzoek om uitstel van de stichting. Ik ga ervan uit dat de gemeente voor mij nu de aan te spreken partij is. Na het overleg van woensdag zullen wij moeten bepalen hoe wij hiermee verder gaan. De voorzitter: Heeft u een praktisch voorstel? Mevrouw Kruisinga (lid van gedeputeerde staten): Wij laten een aantal zaken juridisch onderzoeken. In de krant is gesuggereerd dat de provincie bij de aanvraag is misleid. Dat laten wij uitzoeken. Wij willen ook meer zekerheid over het niet meer bestaan van deze stichting. Ik moet eerst alle feiten op tafel krijgen en daar wordt aan gewerkt. Zodra zij bekend zijn, zal ik de staten daarover informeren. Ik heb alle afspraken op redelijk korte termijn gepland, waaruit kan worden afgeleid dat ik enerzijds druk op de zaak zet. Anderzijds moet de informatie die op tafel ligt, goed zijn. Het is in ons aller belang dat er een goede afrekening komt en dat de FINH-gelden goed besteed blijken te zijn. De heer Cornelissen (D66): Kan de brief binnengekomen op 24 november 2003 inzake het ontwikkelingsbeeld Noord- Holland Noord worden ingebracht op de C-agenda van de commissie NLWM? De voorzitter: Ik neem aan dat daartegen geen bezwaar bestaat. 5C. Aan de orde is de overige ingekomen post: - Vooraankondiging van de Waddenzeeconferentie op 13 en 14 mei 2004 te Leeuwarden. Deze lijst wordt voor kennisgeving aangenomen. 6. Aan de orde is de voortgangslijst van aangenomen en aangehouden moties, aangehouden amendementen en toezeggingen. De voortgangslijst wordt voor kennisgeving aangenomen. 7. Aan de orde is het vragenuur. De voorzitter: Voor alle duidelijkheid wil ik erop wijzen dat conform artikel 46 van het Reglement van orde tijdens het vragenuur geen interrupties zijn toegestaan en geen moties kunnen worden ingediend. Aan de orde zijn de mondelinge vragen van de heer Breunissen en de heer Van Boltaringen over gifcontainers en gifvaten voor de Noord-Hollandse kust. De heer Breunissen (GroenLinks): Voorzitter. Ongelukken met schepen op de Noordzee zijn een bedreiging voor de Noord-Hollandse kust. Hij vrijkomen van olie en gif kan de natuur aantasten; de vissen, de planten, het landschap en het strand. Dat heeft niet alleen kwalijke gevolgen voor de natuur, maar ook voor de economie en het toerisme. Provinciale staten moeten er alles aan doen om te voorkomen dat er ongelukken voor onze kust gebeuren. Ook als dit onder de verantwoordelijkheid van andere overheden valt, moeten wij erop aandringen dat zij die ongelukken voorkomen. Als er een ramp gebeurt, moet de rampenbestrijding zo effectief mogelijk zijn. Op 21 december heeft de ramp met de Andinet plaatsgevonden, waarbij containers en vaten met gif in zee zijn beland. Zij zijn nog steeds niet geborgen. Een aantal vaten is lek geslagen met als gevolg dat het gif in het water terecht is PS 12 januari 6

7 gekomen. Ik stel daarover de volgende vragen aan het college. 1. Welke schade voor Noord-Holland is u tot nu toe bekend ten gevolge van het over boord slaan en deels lek raken van gifvaten van de Andinet? 2. Op welke wijze wordt u door Rijkswaterstaat en andere relevante actoren op de hoogte gehouden over de (mogelijke) gevolgen van het ongeluk? 3. Op welke wijze bent u betrokken bij de berging van de overboord geslagen gifcontainers en gifvaten? 4. Op welke wijze zijn Noord-Hollandse kustgemeenten zoals Texel en Den Helder geïnformeerd en betrokken bij de bestrijding van deze ramp? 5. Stichting de Noordzee en de Waddenvereniging hebben eind oktober 2003 hun zorg geuit dat bezuinigingen bij Rijkswaterstaat ertoe leiden dat de bestrijding van milieurampen op zee niet meer op niveau is, omdat er onvoldoende kennis en materieel aanwezig is. Bent u van mening dat het optreden van Rijkswaterstaat inzake de milieuramp met de Andinet adequaat is (geweest)? Beschikt Rijkswaterstaat naar uw oordeel over voldoende kennis en materieel? 6. Van verschillende kanten worden maatregelen voorgesteld om milieurampen als met de Andinet in de toekomst te voorkomen. Zo zouden containers met gevaarlijke stoffen voorzien moeten worden van zendertjes, zodat ze gemakkelijk teruggevonden kunnen worden als ze overboord slaan. Het zou ook verboden moeten worden, containers of vaten met gevaarlijke stoffen los op dek te hebben staan tijdens een storm. Bent u bereid om namens de provincie Noord- Holland bij het rijk te bepleiten dat er op Nederlands en Europees niveau maatregelen in de hierboven genoemde zin worden genomen om rampen als met de Andinet in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen c.q. te beperken? De heer Van Boltaringen (D66): Voorzitter. Uit de media hebben wij kunnen vernemen dat 21 december 2003 een schip genaamd de Andinet buiten de kust van Texel 3 containers en 63 vaten heeft verloren met het zeer giftige arseenpentoxide. Blijkens het verslag van het KNMI was er een actieve depressie die enige tijd storm - windkracht 9 - veroorzaakte. Voor de beroepsvaart is dit evenwel geen buitengewone of bijzondere omstandigheid. Op 21 december meldde de Vlaams sprekende kapitein aan de kustwacht dat een deel van zijn lading was losgeslagen en overboord dreigde te gaan. Hij gaf bovendien aan dat er een geelachtige brei uit een van de containers stroomde. Uit de berichtgeving van tien dagen later lezen wij dat Rijkswaterstaat deze geelachtige brei aanvankelijk beschouwde als roestwater. Pas twee dagen later gaf men aan dat het vermoedelijk toch om zwaar gif ging. Er is overigens niet overgegaan tot opruimingsacties van de containers en de vaten, maar volstaan met het opnemen van contact met de verzekeraar van de eigenaar van de lading. De Andinet, die volgens de media al eerder beboet was voor een verkeerde belading, was intussen doorgevaren naar Bremerhaven. De Nederlandse visserij is aangeraden om niet te vissen vanwege de mogelijkheid van een teveel aan arseen in vis. Dit betrof echter geen internationale waarschuwing. In 1993 hebben de D66- fracties van de provincie Noord-Holland en de gemeenteraad van Den Helder op basis van eerdere incidenten al het rapport samengesteld "Nooit meer olie op de golven", waarin gewaarschuwd werd dat onze organisatie rond dit soort calamiteiten en rampen niet goed ingericht was. Nu, ruim 10 jaar later, bestaat de indruk dat daarin niet veel verbetering is gekomen, terwijl calamiteiten beslist niet ondenkbeeldig zijn vanwege de drukbevaren zeeroute. Reden dat de fractie van D66 aanleiding ziet tot het stellen van de volgende mondelinge vragen. 1. Bent u als commissaris van de Koningin, belast met de portefeuille Veiligheid, op de hoogte gebracht van het verlies van de gifcontainers en -vaten door de Andinet en, zo ja, wanneer? 2. Welke activiteiten heeft u ondernomen om de mogelijke gevolgen hiervan voor mensen en het milieu zo gering mogelijk te laten zijn? 3. Bent u het met ons eens dat het verontrustend is dat Rijkswaterstaat en de PS 12 januari 7

8 kustwacht de signalen van de gezagvoerder van de Andinet over de giflekkage niet serieus genomen hebben, getuige het feit dat men aangaf dat het roestwater kon zijn? 4. Kunt u aangeven waarom het minstens tien dagen heeft geduurd voordat Rijkswaterstaat pas rekening wilde houden met de mogelijkheid dat er een zeer giftige stof in zee terecht was gekomen? 5. Is het gebruikelijk dat er losse vaten met zo'n gevaarlijke lading aan dek worden vervoerd als er windkracht 9 verwacht wordt? 6. Is het gebruikelijk om niet zelf over te gaan tot het opruimen van gifcontainers en -vaten, maar te wachten op wat een verzekeraar onderneemt? 7. Bent u, gelet op uw verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid in Noord-Holland, voornemens om, met name in organisatorische zin activiteiten te ondernemen om (bijna) calamiteiten als deze adequaat aan te pakken en, zo ja, kunt u aangeven hoe u dit wilt doen? Het is u daarbij ongetwijfeld bekend dat in Europees verband al jaren wordt gepraat over een stelsel van rampenbestrijdingspunten langs de Europese kusten, maar dat hiervan nog weinig zichtbaar is. De heer Bruystens (Ouderenpartij NH/VSP): Mag ik hieraan een vraag toevoegen? De voorzitter: In principe krijgt u het woord na de beantwoording van het college, op het moment waarop de andere leden ook aanvullende vragen kunnen stellen. De heer Meijdam (lid van gedeputeerde staten): Voorzitter. Wij zijn enigszins gehandicapt, omdat de voorzitter op handelsmissie is naar Amerika. Wij hadden van de griffier van de staten begrepen dat de beantwoording van deze vragen 19 januari zou plaatsvinden. Ik vraag verlof om in uitzondering op de normale gang van zaken later op deze middag te mogen antwoorden, zodat de technische details even op een rij kunnen worden gezet en de staten adequaat kunnen worden geïnformeerd. De heer Breunissen (GroenLinks): In het vragenuur worden actualiteiten aan de orde gesteld, dus het lijkt mij goed dat het college de vragen zo goed mogelijk beantwoordt aan het eind van de middag. De heer Van Boltaringen (D66): Ik begrijp dat de gedeputeerde de vragen vandaag wil beantwoorden. Wij hebben een bestuurlijke insteek, dus wat ons betreft, mag dit ook volgende week gebeuren. De heer Meijdam (lid van gedeputeerde staten): In het Seniorenconvent is naar voren gebracht dat er prijs op wordt gesteld dat de vragen hedenmiddag worden beantwoord. Uiteindelijk bepalen de staten de gang van zaken. Mevrouw Barth (PvdA): Als voorzitter van het Seniorenconvent merk ik op dat de heer Meijdam een en ander goed heeft begrepen. Zoals de heer Breunissen zegt, is het vragenuur voor actualiteiten. Als zo'n vat vandaag doorbreekt, moet ook een vervanger van de CdK optreden. Ook als vragen van de staten beantwoord moeten worden, moet er een vervanger zijn voor een afwezig GS-lid. De voorzitter: Het onderwerp kan beter in één keer worden behandeld. Als het kan, lijkt het mij verstandig om dit vanmiddag aan de orde te stellen. De heer Le Belle (D66): Het lijkt mij handig om ook de aanvullende vragen te laten stellen, zoals die van de heer Bruystens. De voorzitter: Ik probeer de procedure te volgen en dat is dat aanvullende vragen gesteld worden nadat de beantwoording heeft plaatsgevonden. De vragenstellers staan in de picture. De beantwoording is aan hen gericht, waarna verdere discussie met de staten kan plaatsvinden. Ik wil mij houden aan de spelregels. Aanvullende vragen kunnen in de loop van de middag worden gesteld. De heer Hooijmaijers (VVD): In het kader van het dualisme ligt het toch iets PS 12 januari 8

9 genuanceerder. De GS-leden zijn vandaag als onze gast aanwezig. De voorzitter: Het gaat om vragen uit de staten. De heer Bruystens (Ouderenpartij NH/VSP): Als vandaag contact wordt opgenomen met Rijkswaterstaat, stel ik graag mijn vraag, anders is het mosterd na de maaltijd. De voorzitter: Omdat u het zo vriendelijk vraagt, maar dit is niet conform de orde van de vergadering. De heer Bruystens (Ouderenpartij NH/VSP): Rijkswaterstaat heeft aan de visserij verkeerde viscoördinatoren opgegeven in het Noordzeegebied, met als gevolg dat vissers hebben gevist in gebied waarin dat op dat moment is toegestaan, terwijl hun weekvangst vervolgens aan de wal wordt ingenomen, omdat opeens is besloten tot andere coördinatoren. Het gaat om de vraag waar wel en waar niet gevist mag worden in de Noordzee. De heer Meijdam (lid van gedeputeerde staten): Wat is uw vraag? De heer Bruystens (Ouderenpartij NH/VSP): Mijn vraag is waar nu wel en niet gevist mag worden. De heer Breunissen (GroenLinks): Deze vraag kan gekoppeld worden aan mijn vraag of er bij Rijkswaterstaat voldoende kennis en deskundigheid aanwezig is. De voorzitter: Het lijkt mij voor de discussie in de staten handiger om deze vraag van te voren aan te melden. Aan de orde zijn de mondelinge vragen van de heer Le Belle over het AZstadion te Alkmaar. De heer Le Belle (D66): Wij hebben drie overwegingen om deze mondelinge vragen te stellen. In de eerste plaats willen wij bestuurlijk bevestigd zien dat het college de hand wil toesteken door het toch mogelijk te maken dat op het AZcomplex kantoren en eventueel andere gebouwen kunnen worden neergezet. In de tweede plaats willen wij laten blijken dat wij, op basis van de gedachte beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, het college willen steunen als het de helpende hand wil bieden. In de derde plaats zijn wij benieuwd naar de reacties van de andere fracties. De heer Meijdam (lid van gedeputeerde staten): Voorzitter. Het college is van oordeel dat het er alles aan moet doen om realisering van het stadion tot stand te brengen. Wij hebben in de staten langdurig gediscussieerd over de vraag of het wel of niet mag, of het op de genoemde plek mag en onder welke condities. De inzet dient onverkort te zijn: laat het stadion in Alkmaar tot stand komen. De eerste vraag luidt: is het juist dat u de helpende hand heeft geboden om, anticiperend op de nieuwe nota Ruimte van het rijk toch de bouw van kantoren op het AZ-complex mogelijk te maken? Nee, wij hebben geen helpende hand geboden. Ik heb wel publiekelijk aangegeven dat wij, gegeven de wens van het college om de bouw van het stadion mogelijk te maken nadat de gemeente Alkmaar heeft uitgesproken dat zij een wijziging in haar beleid wil doorvoeren waarbij niet langer wordt uitgegaan van uitsluitend winkels in het gebied, bereid zijn om dat in overweging te nemen en om dat, zo nodig, aan de staten voor te leggen. Dat is van belang omdat de gehele totstandkoming van het AZ-stadion wordt gekenmerkt door een hoog jijbakgehalte. Waar de gemeente nu eerst aan zet is om te bepalen of zij wel of niet bereid is om andere neringen dan alleen winkels daar toe te staan, zijn wij niet van plan om het voortouw in die kwestie te nemen. Als de gemeente Alkmaar uitspreekt, kantoren toe te staan, zijn wij bereid om dat bij het rijk, zo nodig, te bepleiten. Na de totstandkoming van de nota Ruimte wordt verwacht dat dit een bevoegdheid van de provincie wordt. Dan zal daarover in nader overleg worden getreden met GS en de staten. Vraag 2 luidt: wat heeft het gesprek vanmorgen met de wethouder van PS 12 januari 9

10 Alkmaar en een vertegenwoordiger van AZ-vastgoed opgeleverd? Het gesprek vindt woensdag plaats en niet vanochtend. Vraag 3 luidt: wat zijn eventueel de volgende stappen om tot het gewenste resultaat, de snelle bouw van een nieuw AZ-stadion, te komen? Wij wachten op het besluit van de gemeenteraad van Alkmaar. Nadien bepalen wij onze positie. Vervolgens ondernemen wij eventueel actie. Wij zullen de staten daarover via de commissie op de hoogte houden. Vraag 4 luidt: bent u bereid om, evenals twee jaar geleden, ook de inspecteur ruimtelijke ordening (IRO) bij volgende besprekingen te betrekken? Hij is bij het totale project betrokken. Hij neemt deel aan alle onderhandelingen en besprekingen ter zake. Vraag 5 luidt: is het uw voornemen om de mogelijkheid van kantorenbouw nog in het ontwikkelingsbeeld Noord- Holland-noord op te nemen? Wij nemen pas stappen nadat de gemeenteraad van Alkmaar zijn positie heeft bepaald. Als Alkmaar verruiming toestaat, is de inzet om die verruiming aan de staten voor te leggen. De heer Le Belle (D66): Kan de gedeputeerde ons volgende week informeren over het gesprek van aanstaande woensdag? De heer Meijdam (lid van gedeputeerde staten): Ja. Mevrouw Van Gaalen-Haanstra (VVD): Ik maak het college een compliment voor de snelle beantwoording van de vragen over OC Kennemerland. De heer Graatsma (SP): De heer Le Belle heeft ook gevraagd naar het standpunt van de andere fracties. Wij zijn in het algemeen niet zo gecharmeerd van voortgaande kantorenbouw. Zeker in deze tijd is dat water naar de zee dragen. Het land volplempen met kantoren, met als gevolg het heen- en weerschuiven van papieren, is voor een economie in het algemeen niet al te productief. Dat is het zeker in dit geval niet, waarbij een miljardair in het zadel wordt geholpen. Wij zien deze ontwikkeling met lede ogen aan. De heer Bond (CDA): De heer Graatsma verwijst naar een ondernemer die op dit moment een behoorlijk verlies lijdt. Hij investeert ten behoeve van een voetbalclub die in de omgeving een belangrijke rol speelt. Als je A zegt, moet je ook B zeggen. Wij wachten de beslissing van de gemeenteraad van Alkmaar af, wellicht naar aanleiding van een motie van het CDA. Wij zullen daarna ons standpunt hier opnieuw moeten bepalen. Ik hoop dat dit snel kan gaan, want de situatie is niet zoals zij zou moeten zijn. Er is onzekerheid bij iemand die zijn nek uitsteekt voor het ondernemen in een gebied dat daarvoor uitstekend geschikt is. De heer Weima (PvdA): Ik sluit mij aan bij de vraag van de CDA-fractie. De voorzitter: De heer Meijdam heeft toegezegd dat hij volgende week informatie zal verstrekken over het gesprek van woensdag. Hiermee is het vragenuur beëindigd. De heer Meijdam (lid van gedeputeerde staten): Ik ben met name blij dat de staten mijn antwoord op de laatste vraag bevredigend vinden. 8. Aan de orde is de voordracht van het Seniorenconvent inzake de Rekenkamer; voortzetting werkzaamheden commissie Beleidsevaluatie (zie bijlage 88). De voorzitter: De Rekeningencommissie heeft in haar vergadering van 7 januari 2004 de voordracht besproken en voorgesteld om een onderdeel aan te passen, namelijk om de evaluatie na drie jaar in plaats van na vijf jaar te houden. Dit advies is toegezonden aan de staten. Ik nodig mevrouw Barth uit om achter de collegetafel plaats te nemen, want de voordracht wordt voorgelegd door het Seniorenconvent. Zij zal in haar rol als voorzitter daarvan het voorstel toelichten en verdedigen. De heer Bond (CDA): Voorzitter. De totstandkoming van de voordracht heeft PS 12 januari 10

11 wat langer geduurd dan verwacht, maar is wel compleet en zorgvuldig bereid. De staten zullen hiermee de komende jaren moeten werken. Er wordt voorzien in vele facetten van mogelijkheden van statenleden voor onderzoek en controle van beleid. Mijn fractie is bijzonder tevreden. Statenleden kunnen hiermee aan de slag. Het betreft goede instrumenten. De rol van de commissie Beleidsevaluatie wordt overgenomen door de landsdelige rekenkamer. Er is een maximum bereikt aan jaarlijks besteedbare gelden. Daarnaast is er nog de mogelijkheid dat de commissie zelf onderzoek doet. Al met al kunnen wij achter deze voordracht staan. Wij kunnen daarmee uit de voeten. Wij vinden een evaluatie na vijf jaar te lang duren. Het amendement daarover zullen wij steunen. De heer Bruystens (Ouderenpartij NH/VSP): Voorzitter. Tot tweemaal toe is onder andere in de commissie FBO gesproken over de toekomstige rekenkamer. Onze voorkeur ging toen uit naar een rekenkamer op provinciaal niveau. Een belangrijk argument daarbij was voor ons de flexibiliteit van het onderzoeksprogramma en de vrees dat bij een landsdelige rekenkamer een deel van het onderzoeksprogramma niet interessant zal zijn voor Noord-Holland. Het onderzoeksprogramma wordt namelijk een meerderheidsbesluit van drie à vier provincies. Het voorliggend voorstel betreft een landsdelige rekenkamer en is in feite de grootste gemene deler van de opvattingen over de rekenkamer die naar voren zijn gekomen in de discussie in de commissie FBO. Wij kunnen ons daarin wel vinden, vooral omdat in dit voorstel de flexibiliteit van het onderzoeksprogramma sterk wordt benadrukt. Het blijft mogelijk dat PS of de Rekeningencommissie in opdracht van PS snel een gewenst onderzoek kunnen instellen naast het officiële programma van de rekenkamer. Naast het onderzoek dat de rekenkamer, PS en eventueel ook de Rekeningencommissie zal uitvoeren, zien wij geen plaats meer voor ook nog onderzoek door de commissie Beleidsevaluatie. Dat zou wel erg veel onderzoek worden. Derhalve gaan wij ook akkoord met de afbouw en de opheffing van de commissie Beleidsevaluatie. De heer Heller (GroenLinks): Voorzitter. Wij hebben het over een voordracht die uit twee elementen bestaat. Het eerste betreft de instelling van een rekenkamer en het tweede betreft de opheffing van de commissie Beleidsevaluatie. Voor de duidelijkheid: de GroenLinks-fractie is absoluut voor een onafhankelijke rekenkamer en voor een landsdelige Randstad-rekenkamer. Wij zijn echter tegenstander van het tweede element van de voordracht, de opheffing van de commissie Beleidsevaluatie. Toen wij in mei vorig jaar in deze staten het jaarverslag van de commissie Beleidsevaluatie bespraken, heb ik gezegd dat ik het met de commissie eens was dat met name in het duale systeem beleidsevaluatie een essentieel instrument van de staten is om de controlerende taken van de staten uit te kunnen voeren. Helaas moeten wij constateren dat de staten nu op het punt staan om een deel van hun eigen instrumentarium voor het uitvoeren van de controlerende taken op te geven. Dat lijken wij nog vrijwillig en zonder dwingende reden of noodzaak te doen. Je kunt het ook anders zien. Wij gooien een oude schoen weg, die er wat ons betreft overigens nog als nieuw uitziet en prima zit, zonder dat wij weten wat wij ervoor in de plaats krijgen. Laten wij niet vergeten dat wij hoe dan ook uiteindelijk niet de zekerheid hebben of verzoeken die vanuit deze staten aan de toekomstige rekenkamer worden gedaan, ook worden gehonoreerd. Daarnaast weten wij ook dat de commissie Beleidsevaluatie wel degelijk een bredere taak en taakopvatting had dan een rekenkamer. In mei vorig jaar heeft de commissie Beleidsevaluatie in haar jaarverslag de staten nadrukkelijk een spiegel voorgehouden door de staten te confronteren met wat zij zelf doen met de adviezen en door de staten te confronteren met het gegeven dat zij de eerste zijn die het belang van beleidsevaluatie dienen in te zien als onderdeel van hun controlerende taken. Wij moeten constateren dat de staten op het punt staan om van die voorgehouden PS 12 januari 11

12 spiegel weg te kijken in plaats van de uitdaging aan te gaan. Nogmaals, wij betreuren het ten zeerste dat wij dat deel van het instrumentarium van de staten dreigen weg te gooien. De heer Bond (CDA): Door de commissie Beleidsevaluatie in stand te houden, zullen dingen dubbel gebeuren. Het kost ook veel geld. Bent u met mij van mening dat de statenleden mogelijkheden genoeg hebben om onderzoek te doen? De landsdelige rekenkamer doet dat onafhankelijk, en zo hoort dat ook, maar wij hebben zelf een Rekeningencommissie waaruit wij werkgroepen kunnen samenstellen. Wij kunnen zelfs onderzoek van bepaalde onderwerpen aanvragen. Dat lijkt mij voldoende. De heer Heller (GroenLinks): De concrete vraag van de heer Bond is of ik met hem van mening ben dat wij nog altijd voldoende instrumenten hebben. Ik ben die mening niet toegedaan. Ik constateer dat wij een belangrijk deel van ons instrumentarium van tafel schuiven. Wij hebben het niet voor niets in de voorbereiding op deze voordracht nadrukkelijk gehad over de mogelijkheid om het takenpakket van de huidige Rekeningencommissie uit te breiden om op die wijze te voorzien in de leemte die ontstaat. Een deel van de taken die nu door de commissie Beleidsevaluatie worden verricht, zal in de toekomst, zo vrees ik, niet meer worden verricht. Wij betreuren dat, zeker op het moment dat wij een aanvang hebben gemaakt met een duaal systeem waarin de controlerende functie van de staten alleen maar sterker is geworden. De heer Rijpkema (VVD): Voorzitter. Dit verhaal heeft een lange geschiedenis. De argumenten die naar voren worden gebracht, zijn al meerdere keren gewisseld. De VVD-fractie heeft vanaf het begin gesteld dat er, zoals wettelijk verplicht, een rekenkamer moet worden ingesteld. Voor ons zijn daarbij essentiële criteria dat zij echt onafhankelijk moet zijn en dat maximale kwaliteit moet worden nagestreefd. Kwaliteit betekent voor mijn fractie dat er voldoende kritische massa in de rekenkamer moet zijn. In die afweging hebben wij gekozen voor een landsdelig niveau. Wij geven hieraan euro uit. Dat is meer dan de uitgave voor de commissie Beleidsevaluatie. Dat bedrag moet zeker voldoende zijn om de kwaliteit te leveren die wij van de landsdelige rekenkamer verwachten. Wij zijn niet voor dubbelslagen en daarom moet de commissie Beleidsevaluatie worden afgeschaft. De staten moeten zaken durven stoppen, als er alternatieven voor in de plaats komen. Om die reden willen wij de commissie Beleidsevaluatie afschaffen. Er is gewezen op de controlerende taak van de staten in het duale systeem. Dat is ook goed mogelijk zonder de commissie Beleidsevaluatie, want 90% van onze controlerende taken hebben niets met die commissie of met de rekenkamer te maken. De controlerende taken voer je in de praktijk uit in de commissies en in deze staten. Als wij 90% van ons controlerend werk niet gewoon op die wijze kunnen doen, helpt geen commissie Beleidsevaluatie en helpt geen rekenkamer. Zij is voor het incidentele, diepgaande, onafhankelijke werk. Wat ons betreft, is dit een prima voorstel waar wij ons goed in kunnen vinden. Wij hebben maar één opmerking, te weten het punt van de evaluatie. In het voorstel is zij over vijf jaar aan de orde. Wij vinden dat de evaluatie nog in deze collegeperiode moet plaatsvinden. Wij hebben daarvoor een amendement opgesteld, dat is ondertekend door bijna alle fracties in de staten. De VVD-fractie neemt in het algemeen een unaniem standpunt in, maar in dit bijzondere geval zal de grootst mogelijke meerderheid voor dit voorstel en voor het amendement stemmen. Amendement 8-1 Door de leden Kraak, Bond, Geldhof, Bruystens, Heller, Graatsma, Talsma en Remak wordt het volgende amendement voorgesteld: Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 12 januari 2004; PS 12 januari 12

13 gelezen voordracht 88: provinciale rekenkamer en commissie Beleidsevaluatie; gehoord de discussie; van mening dat evaluatie van het functioneren van de landsdelige rekenkamer, in te stellen per 1 januari 2005 of zoveel eerder als mogelijk, nog in de zittingsperiode van provinciale staten dient plaats te vinden, zodat instellingsbesluit en evaluatie door de staten in dezelfde samenstelling genomen c.q. uitgevoerd kunnen worden; besluiten, het genoemde onder punt 5 van het voorgelegde ontwerpbesluit van voordracht 88 te wijzigen in: 5. De provincie Noord-Holland wenst in het vierde kwartaal van 2006 het functioneren van de landsdelige rekenkamer te kunnen evalueren. De heer Talsma (PvdA): Voorzitter. Namens de PvdA heb ik hier en met name in de gecombineerde vergadering van de commissie FBO en de Rekeningencommissie, aangegeven dat wij voorstander zijn van een slagvaardige, krachtige, effectieve rekenkamer. Binnen het dualisme kan zo'n slagvaardige rekenkamer een extra controlemogelijkheid zijn, een aanvulling op de werkzaamheden die wij moeten verrichten. Naar onze mening is zo'n rekenkamer het meest effectief wanneer wij dat per provincie doen. In het voorstel wordt echter gekozen voor een landsdelige rekenkamer. Voor "landsdelig" moeten wij spoedig een ander woord bedenken, want dat zegt helemaal niets. Misschien dat wij op termijn moeten praten over de FUNZ-rekenkamer, Flevoland, Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland. De heer Heller (GroenLinks): Ik heb Randstad-rekenkamer voorgesteld. Dat klinkt beter dan FUNZ. De heer Talsma (PvdA): Daar zal Randstad blij mee zijn. Dit is een detail waar wij nog over moeten spreken. De essentie is dat wij vrezen dat zo'n rekenkamer op een hogere schaal dan de provincie het gevaar in zich bergt dat zij te log wordt, dat wij bij onze verzoeken vanuit de provincie Noord-Holland achteraan moeten sluiten als er toevallig andere onderzoeken lopen. Wij menen dat voor dit bedrag, euro, ook een redelijk goede, slagvaardige provinciale rekenkamer kan worden ingesteld. Wat voorligt, is niet onze keuze. Klaarblijkelijk is het een compromis. Ik wil graag dat de woordvoerder namens het Seniorenconvent onze zorg wegneemt ten aanzien van het gevaar dat wij op aangevraagde onderzoeken moeten wachten. Gezien de optelsom van alle bedragen per provincie zal het om een behoorlijk apparaat gaan. Wij willen niet dat wij moeten wachten op onderzoek. Of het nu een provinciale of een landsdelige rekenkamer wordt, er moet sowieso worden geëvalueerd. Het lijkt ons verstandig om dat in het vierde kwartaal te doen. Wij hebben het amendement ondersteund waarin wordt voorgesteld om nog in deze statenperiode te evalueren. Het is jammer dat de afweging moet worden gemaakt om de CBE op te heffen, want zij heeft de afgelopen periode goed en nuttig onderzoek gedaan, maar het in stand houden ervan heeft overlap tot gevolg en dan wordt het te veel. Een rekenkamercommissie en de Rekeningencommissie, waarbij wordt voorgesteld om haar taken langzaam te verzwaren, lijkt ons beter dan een competentiestrijd tussen de verschillende onderzoeken die gedaan moeten worden. Ondanks alle waarderende woorden voor de commissie Beleidsevaluatie, lijkt opheffing ervan ons verstandig. Mocht de situatie zich voordoen dat de staten een onderzoek of een beleidsevaluatie wensen, dan kan altijd een ad hoccommissie worden ingesteld. De CBE is nog niet helemaal achter de horizon verdwenen. Wij kunnen op basis van de evaluatie de commissie altijd weer terughalen. Voor dit moment lijkt opheffing ervan verstandig. Mevrouw Geldhof (D66): Voorzitter. Terugkijkend, constateer ik dat wij lang en uitvoerig hebben gesproken over de landsdelige rekenkamer, zowel in de PS 12 januari 13

14 commissie FBO als in het Seniorenconvent. Terecht, want het is een belangrijke en ingrijpende verandering. Wij zijn overigens voorstander van een landsdelige rekenkamer, alleen al vanwege de financiële kant. Wij betwijfelen of het inderdaad voor euro te doen is door een eigen rekenkamer. Daarnaast kunnen er via een landsdelige rekenkamer vergelijkingen getroffen worden met activiteiten in andere provincies. Onderdeel van het voorstel is opheffing van de door onszelf ingestelde commissie Beleidsevaluatie. Ik realiseer mij dat het Seniorenconvent niet eens met de betrokkenen zelf heeft gesproken. Ik ben er zelf bij geweest, maar achteraf gezien, vind ik dat toch niet zo netjes. Dat hadden wij beter moeten doen. Wij waren blij met haar onderzoeken, conclusies en aanbevelingen. Wij hadden dan ook wel even over haar visie kunnen spreken. De heer Rijpkema (VVD): Volgens mijn herinnering is de commissie Beleidsevaluatie in de commissie FBO geweest. Zij heeft een eigen notitie ingebracht en zij is gehoord. Mevrouw Geldhof (D66): Dat is iets anders dan het Seniorenconvent, maar zij is dus gehoord. De voorbereiding is toch met name door het Seniorenconvent gedaan. Daar had dan ook dat gesprek moeten plaatsvinden. Wij zijn altijd groot voorstander geweest van de commissie Beleidsevaluatie. Wij zijn dan ook tegen opheffing ervan. Wij zien haar als een prima voorloper van de rekenkamer. Wij hadden deze commissie minimaal willen voortzetten tot de totstandkoming van de landsdelige rekenkamer. Wij heffen de commissie Beleidsevaluatie op, terwijl wij moeten wachten tot de landsdelige rekenkamer er is. In feite lopen wij, om in termen van de heer Heller te spreken, de komende tijd op blote voeten. Wij hebben geen oude schoenen meer en de nieuwe zijn nog niet aangeschaft. Het nog enige tijd doorgaan met de commissie Beleidsevaluatie had continuïteit in de onderzoeken en informatie aan de staten opgeleverd. Wij vinden de mogelijkheid van eigen onderzoek belangrijk, ook al vanwege de kans bij de landsdelige rekenkamer niet alle verzoeken worden gehonoreerd. Ik roep onszelf op om, als wij vinden dat onderzoek moet plaatsvinden, dat ruimhartig tegemoet te treden en om daarvoor ook geld vrij te maken. Het is belangrijk om eigen beleid, waar mogelijk, te evalueren. Wij vinden het zeer ongewenst om een activiteit pas na vijf jaar te evalueren. Vandaar dat wij het amendement van harte mede hebben ondertekend waarin wordt voorgesteld om nog in deze statenperiode de nieuwe structuur te evalueren. De heer Zoon (VVD): Ik ben degene die namens de VVD-fractie het voorstel van mijn fractie niet steunt. Bij de behandeling van het IPO-rapport van de commissie- Van Bergen heb ik aangegeven dat het beter is om de rekenkamerfunctie en die van de commissie Beleidsevaluatie te integreren, omdat zij in dezelfde vijver vissen. Ik ben het met de heer Talsma eens dat activiteiten zoals nu die van de rekenkamer, inclusief beleidsinnovatieve functies, het beste op provinciale schaal georganiseerd kunnen worden. Om die reden ben ik het eens met het standpunt van de heer Talsma. Mevrouw Barth (voorzitter Seniorenconvent): Voorzitter. Het is altijd leuk, mijnheer Zoon, om te horen dat u zich, op het punt van vertrek, nog even aansluit bij de PvdA-fractie. Dat doet ons goed. Maar deze opmerking valt buiten mijn functie als voorzitter van het Seniorenconvent. De heer Zoon (VVD): Dat heeft met consistentie te maken. Mevrouw Barth (voorzitter Seniorenconvent): Dat waarderen wij zeer. Wij kunnen vaststellen dat de afgelopen jaren de controlerende taak van provinciale staten sterk is toegenomen. Dit heeft gedeeltelijk te maken met de groei van het aantal taken van de provincie, opgelegd door het rijk, maar ook met de komst van het dualisme, waarin veel PS 12 januari 14

15 nadrukkelijker de controlerende taak bij provinciale staten wordt neergelegd. De controlerende taak kan in het Nederlandse stelsel op twee manieren worden opgevat. Je kunt dit doen via het Engelse "to control", met controle vooraf. Het kan ook op basis van het Franse "contrôler", met controle achteraf. Provinciale staten kunnen beide doen. Beide spelen mogelijk een rol bij de rekenkamer. Controle vooraf betreft de expliciete kaderstellende rol van provinciale staten in het kader van het dualisme. Provinciale staten kunnen de rekenkamer altijd verzoeken om vooraf onderzoek te doen en feiten te verzamelen, zodat zij over voldoende onafhankelijke informatie beschikken om het beleid dat door het college zal worden voorgesteld, te kunnen controleren en daarmee rekening te houden bij het vaststellen van de kaders waarbinnen GS moeten opereren. Het geldt ook voor het "contrôler" achteraf. Als het beleid al is vastgesteld en wordt uitgevoerd, kunnen provinciale staten de rekenkamer daarbij inschakelen om een onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren naar de wijze van uitvoering en om na te gaan of in de praktijk het doel van het beleid ook wordt gerealiseerd. Als dat niet het geval is, kan de rekenkamer nagaan waarom dat zo is en welke lessen daaruit getrokken kunnen worden. Er bestond in het Seniorenconvent en in de staten vrij breed behoefte aan onafhankelijk onderzoek in het kader van beide rollen, zowel vooraf voor het verzamelen van gegevens, als achteraf, voor het toetsen van beleid. Omdat gehecht wordt aan een onafhankelijke positie kiest een ruime meerderheid van het Seniorenconvent en van de staten niet voor het invoeren van een rekenkamerfunctie, als onderdeel van provinciale staten, maar voor een onafhankelijke rekenkamer. Die beslissing betekent in één adem het opheffen van de commissie Beleidsevaluatie, want wie kiest voor een rekenkamer kiest dus niet voor een rekenkamerfunctie en dus voor het verdwijnen van een rol voor provinciale staten zelf. De heer Heller (GroenLinks): Deze ijzeren logica wordt niet vanuit deze bankjes gedeeld. Je kiest voor het één, dus niet voor het ander, dat zie ik niet. Mevrouw Barth (voorzitter Seniorenconvent): Kunt u toelichten hoe u het ziet? In het wettelijke kader van de dualisering in de provincie, waarvan invoering van de rekenkamer onderdeel vormt, wordt wel degelijk aangegeven dat men kan kiezen voor een rekenkamerfunctie binnen PS of voor een rekenkamer. Het naast elkaar laten bestaan van die twee kan overlap betekenen, maar ook dat men elkaar in de wielen zal rijden. De heer Heller (GroenLinks): Daarover zouden afspraken gemaakt kunnen worden. Voor zover mijn informatie strekt, is er geen wet in dit land die het ons onmogelijk maakt om de commissie Beleidsevaluatie in stand te houden. Mevrouw Barth (voorzitter Seniorenconvent): Nee, maar erg logisch is het ook niet. Vandaar dat een brede meerderheid van het Seniorenconvent en van de staten vindt dat er duidelijkheid moet komen, al was het maar voor de burgers in Noord-Holland. De behoefte aan onafhankelijk onderzoek is groot. Het is goed om aan de burgers van Noord- Holland te laten zien dat dit onderzoek niet zelf wordt gedaan in het kader van de beleidsevaluatie. Verschillende sprekers hebben groot gelijk dat 90% van de beleidsevaluatie onderdeel uitmaakt van het reguliere werk van een statenlid. Als ervoor wordt gekozen om dat uit te plaatsen, is het logisch dat zichtbaar wordt dat dit onderzoek in volstrekte onafhankelijkheid en los van de politiek gebeurt. De burgers weten dan zeker dat de feiten die worden verzameld op geen enkele manier door politieke discussie kunnen worden verstoord. Er is naar de mening van het Seniorenconvent nog een bijkomend voordeel van opheffing van de CBE. Zij werkt op basis van een aanbodregeling. Per jaar worden drie onderzoeken uitgevoerd, waarbij van tevoren wordt bekeken waarnaar onderzoek gedaan zal worden. De onderzoeken komen dan ook niet altijd voort uit de hete politieke PS 12 januari 15

16 actualiteit. Helaas heeft dat wel eens tot gevolg gehad dat door provinciale staten aan de over het algemeen uitstekende rapporten van de CBE niet altijd de gevolgen die mogelijk waren werden verbonden. Provinciale staten voelden zich misschien niet altijd volledig probleemeigenaar van de conclusies van de CBE. De heer Heller zegt dat wij wegkijken van de spiegel, maar het is de vraag of er wel altijd even strak in die spiegel werd gekeken, ook als daartoe aanleiding was. Een echt onafhankelijke rekenkamer zal werken op basis van de vraag en niet het aanbod, als onderdeel van de orde van de dag. Een aanvraag van een onderzoek bij de rekenkamer wordt iets bijzonders. Daarvoor is een harde politieke reden. Waarschijnlijk zullen daardoor de conclusies van zo'n rekenkamer ook een scherpere, hardere spiegel opleveren, om in de beeldspraak van de heer Heller te blijven. Het gaat dan om een spiegel met een hard stoplicht erop, niet alleen voor het college, maar ook voor provinciale staten zelf, als daartoe aanleiding is. Er is opgemerkt dat door opheffing van de CBE nu, zonder dat de rekenkamer er al is, het risico van een vacuüm ontstaat. Uiteraard zitten wij een tijdje in een schemergebied. Ik teken daarbij aan dat het Seniorenconvent heeft besloten om de CBE haar huidige onderzoeken gewoon af te laten maken. Er is een zorgvuldig traject afgesproken voor wat er zal gebeuren met de conclusies van die onderzoeken, omdat de commissie er dan niet meer is om de evaluatie ervan verder te begeleiden. Die taak zal de Rekeningencommissie eenmalig op zich nemen. Daarnaast doen wij een dringend beroep op de trojka, de voorzitter van de Rekeningencommissie, de voorzitter van de commissie FBO en de vice-voorzitter van deze staten, die dit proces verder zullen trekken, om ervoor te zorgen dat wij op de wettelijk vastgestelde datum van 1 januari 2005 een goede rekenkamer hebben. Er zal dus voortvarend gewerkt moeten worden. Ik neem aan dat wij allen van plan zijn om die voortvarendheid ook voort te zetten, zodra de trojka met conclusies komt uit de onderhandelingen met de overige drie provincies. Dit brengt mij op het landsdelige karakter van de rekenkamer of de Randstad-rekenkamer. Wij kunnen haar ook ZNUF noemen, om aan te geven dat zij overal haar neus in zal steken. "Randstad-rekenkamer" ligt misschien het meest voor de hand. In de wandelgangen kan zij dan ZNUF heten. Een zeer brede meerderheid van het Seniorenconvent en van de staten heeft voorkeur voor een landsdelige rekenkamer, een Randstadrekenkamer. De verwachting is dat zij goedkoper en efficiënter zal zijn. Een provinciale rekenkamer is wellicht mogelijk voor 4,5 ton, maar bij het gezamenlijk optrekken van drie provincies kunnen een aantal functies gedeeld worden, zoals het secretariaat, de leiding en de voorlichting. De kans met een landsdelige rekenkamer op meer efficiëntie ligt in theorie voor de hand. Daarnaast heeft mevrouw Geldhof terecht opgemerkt dat er ook van elkaar geleerd kan worden en dat er versterking bij elkaar gezocht kan worden. Noord- Holland is in een aantal opzichten uniek, maar in een aantal andere opzichten ook helemaal niet. Het kan dan nuttig zijn dat een aantal provincies gemeenschappelijk optrekken en samen lessen trekken ten aanzien van onderwerpen die door de Randstad-rekenkamer zijn onderzocht. Dit alles neemt niet weg dat er aan zo'n rekenkamer, dat geef ik de heren Talsma en Bruystens na, ook risico's zijn verbonden. Zij zijn in het Seniorenconvent omstandig besproken. Als Noord-Holland een actuele politieke reden heeft om een bepaald onderzoek aan te vragen, dan willen wij dat dit verzoek niet van tafel geveegd kan worden omdat de andere provincies of de rekenkamer zelf - bekeken moet nog worden hoe dat in het vat gegoten moet worden - dat wegstemmen of onmogelijk maken. Alle leden van het Seniorenconvent hechten eraan dat de Noord-Hollandse positie zichtbaar en herkenbaar is binnen zo'n Randstad-rekenkamer. Je kunt je afvragen of het zal lukken om de Randstadrekenkamer voor 1 januari 2005 tot stand te brengen. Er zal nog flink onderhandeld moeten worden met de andere provincies. Als je het provinciaal doet, ben je veel PS 12 januari 16

17 sneller klaar, want dan hoeven wij alleen met elkaar in onderhandeling, al moet ik nageven dat de onderhandelingen over dit voorstel ook al vrij lang hebben geduurd. Wij hebben redelijk op een rij wat wij willen en wat het maximale compromis is. Wij moeten nu met drie andere provincies om de tafel, waarvan er overigens maar twee een voorkeur hebben uitgesproken voor een Randstad-rekenkamer. De derde heeft liever een eigen provinciale rekenkamer. Het zullen harde, ingewikkelde onderhandelingen worden, maar op 1 januari 2005 moet er wel iets zijn. Dat is een risico dat wij lopen met de keuze voor landsdelig. Er ligt een stevige opdracht voor de trojka, die dit verder namens ons allen zal trekken, om in de onderhandelingen het Noord-Hollandse belang prangend naar voren te brengen en ervoor te zorgen dat de Noord- Hollandse prioriteiten door de rekenkamer goed kunnen worden uitgevoerd. Het amendement over het naar voren halen van de evaluatie is statenbreed ondertekend. De conclusie lijkt mij dan helder. Wij moeten wel goed in de gaten houden dat de periode waarover wij evalueren dan nogal kort is, bezien vanuit beleidskundig, bestuurskundig en organisatiekundig perspectief. Ik begrijp de overwegingen om nog deze periode te willen nagaan hoe het gaat, want dan kunnen in de nieuwe collegeperiode eventueel nieuwe prioriteiten worden gesteld. Maar wat er ook uitkomt, een Randstad-rekenkamer of toch nog, als wij er niet uitkomen, een provinciale rekenkamer, zal een reële kans moeten krijgen om te kunnen groeien. In het amendement wordt het vierde kwartaal in 2006 genoemd. Wij geven onszelf daarmee iets meer dan anderhalf jaar de tijd om de rekenkamer in de praktijk te laten functioneren. Dat is voor een evaluatieperiode ongekend kort. Wij kunnen dit doen, maar ik doe een beroep op de staten om dan af te spreken dat de evaluatie niet zodanig op het scherpst van de snede zal plaatsvinden dat er op dat moment misschien overhaast besloten wordt om een andere kant uit te gaan. De heer Kraak (VVD): De woordkeuze in het amendement maakt het mogelijk dat de rekenkamer eerder dan 1 januari 2005 wordt ingesteld. Wij moeten streven naar een zo spoedig mogelijke totstandkoming, zodat de periode van functioneren tot de evaluatie zo lang mogelijk is. Mevrouw Barth (voorzitter Seniorenconvent): Dit lijkt mij een terechte opmerking. Nogmaals, het lijkt mij prima om de evaluatie op het in het amendement voorgestelde moment te doen, als wij ons er maar van bewust zijn dat een periode van vijf jaar, zoals in het oorspronkelijke voorstel, redelijk gebruikelijk is. Ik heb alle begrip voor de overwegingen om dit eerder te doen, maar laten wij ons bewust zijn van het feit dat het kort is, zelfs als wij eerder dan 1 januari 2005 beginnen. Wat er komt, is gloednieuw en zal dan ook de ruimte moeten krijgen om zich in de praktijk te bewijzen. Mevrouw Beens-Jansen (GroenLinks): In de Provinciewet staat dat wij de rekenkamer instellen voor een periode van zes jaar. Een tussentijdse evaluatie met de hier aanwezigen lijkt mij goed, want dan kunnen ideeën over wat er is, vergeleken worden. De nieuwe staten kan dan een voorzet worden gegeven over hoe zij met de rekenkamer om kunnen gaan. Wij moeten ons ervan bewust zijn dat de rekenkamer voor langere tijd wordt ingesteld. Mevrouw Barth (voorzitter Seniorenconvent): Daar kan ik mij geheel in vinden. Rest mij nog in te gaan op de opmerking van mevrouw Geldhof over het horen door het Seniorenconvent van de CBE. Enerzijds heeft zij daarmee een punt, maar anderzijds is het nadrukkelijk niet de bedoeling dat het Seniorenconvent al het voorbereidende werk dat al door de Rekeningencommissie en de commissie FBO is verricht, over doet. Wij hebben de mening van de CBE op papier staan. Het Seniorenconvent heeft aan het eind van de zomer met de CBE een gesprek had. Wij waren dus op de hoogte van wat zij zelf wilde. Wij hebben niet over dit voorstel met de CBE gesproken, maar wij hebben haar wel in de gelegenheid gesteld om haar mening over het voetlicht te brengen. PS 12 januari 17

18 Rest mij niets anders dan zeer waarderende woorden uit te spreken voor al het werk dat door haar is verricht. Ik bedank met name de drie externe leden van de CBE, de heren Ernsting en Van der Kolk en mevrouw Leijenaar. Ik neem aan dat ik namens de gehele staten spreek als ik nu voorstel dat wij na beëindiging van de werkzaamheden van de CBE en als ook de drie lopende onderzoeken zijn afgerond, op een passende wijze afscheid van haar zullen nemen en zullen bedanken voor haar inzet voor de provincie. De heer Rijpkema (VVD): Voorzitter. De evaluatietermijn wordt korter, maar zij is niet bedoeld om de rekenkamer weer op te heffen. Het is een tussenevaluatie. Positieve elementen kunnen worden gebruikt in de resterende periode. Zij moet dus vooral in dat licht worden bezien. De heer Talsma (PvdA): Het is niet onze keuze, maar een compromis. Wij blijven dit niet de ideale gang van zaken vinden, maar wij moeten tot overeenstemming zien te komen. Wij moeten het dan zo maar proberen. Wij verbinden daaraan twee voorwaarden. Ik heb gevraagd in hoeverre wij het risico lopen dat wij achteraan sluiten met onze verzoeken en dat snel onderzoek heet van de naald niet mogelijk is. Het antwoord op die vraag is dat Noord-Holland voldoende zichtbaar blijft. Ik roep de drie onderhandelaars op, erop toe te zien dat er zo'n constructie wordt bedacht dat door ons gewenst snel onderzoek mogelijk is. Mocht dat niet lukken, dan moeten zij terugrapporteren, want dat is voor ons een belangrijke voorwaarde. Een tweede voorwaarde voor ons bij dit compromis is dat wij, als blijkt dat Zuid-Holland, Flevoland of Utrecht niet meedoen en de zaak op een andere wijze inrichten, dan niet automatisch overgaan naar een landelijke rekenkamer. Onder de voorwaarde dat, als de vier provincies niet tot overeenstemming kunnen komen, dit dan terugkomt in de staten, kunnen wij akkoord gaan met het compromis. De heer Rijpkema (VVD): Voor het aandragen van onderwerpen door de staten bij de rekenkamer is voorzien in een adviesraad. De trojka moet ervoor zorgen dat wij niet altijd achteraan aansluiten. Uiteindelijk beslist de rekenkamer zelf over het onderzoek. Ik constateer dat u dat niet onderuit wilt halen. De heer Talsma (PvdA): Dat recht moet de rekenkamer ook hebben. Het gaat mij er echter om dat het tijdsaspect nooit een argument kan zijn om onderzoeken niet te doen. Wij willen dat de zaak zodanig wordt geregeld dat een verzoek om onderzoek waarop een tijdsdruk zit niet opzij kan worden geschoven wegens geld- of tijdgebrek. Dan mist het zijn effectiviteit. Ik neem aan dat als de vier provincies het niet eens zijn, de situatie opnieuw besproken zal worden. De heer Rijpkema (VVD): Drie provincies zijn voldoende. Als zij het niet eens zijn, komt het terug. Mevrouw Geldhof (D66): Ik heb begrepen dat Flevoland sowieso voor is. Ik heb ook vernomen dat zowel Zuid-Holland als Utrecht voorstander is van een eigen rekenkamer, maar niet tegen een landsdelige rekenkamer is. Laten wij hopen dat het snel lukt. Wat ons betreft, kan er per 1 juli al gestart worden. De heer Zoon (VVD): Ik handhaaf mijn standpunt. Mevrouw Barth (voorzitter van het Seniorenconvent): De hoop van mevrouw Geldhof dat het snel lukt, delen wij, zo denk ik, allemaal. Wij hopen dat er een vorm van een landsdelige rekenkamer tot stand wordt gebracht waarin het Noord- Hollandse belang op een goede wijze wordt vertegenwoordigd. De zorg van de heer Talsma leeft bij vele leden van provinciale staten. Iedereen wil graag dat wij, als er een politiek actuele aanleiding is om de rekenkamer in te zetten voor bepaald onderzoek, geen nul op het rekest krijgen. Het is een opdracht aan de drie mensen die namens ons de onderhandelingen zullen voeren om de Noord-Hollandse belangen op een goede, effectieve manier te verdedigen. Maar het Seniorenconvent heeft er alle vertrouwen PS 12 januari 18

19 in dat zij dit kundig en op een stevige wijze zullen doen. Overigens, zo zeg ik tegen de heer Talsma, staat in de voordracht dat de voorzitter van het Seniorenconvent provinciale staten op de hoogte houdt van het overleg met andere provincies en van eventueel andere relevante ontwikkelingen. De terugkoppeling naar provinciale staten zal via de voorzitter van het Seniorenconvent lopen. In dit geval geldt: geen nieuws, is goed nieuws. Ik ben blij dat er voldoende waarborgen zijn voor de PvdA-fractie om in te stemmen met het voorstel. De heer Rijpkema heeft gelijk dat de evaluatie een uitstekend instrument kan zijn om te leren en om verder te ontwikkelen. Het Seniorenconvent verzet zich niet tegen het amendement, zeker niet als het beschouwd kan worden in het zojuist geschetste licht. De voorzitter: Aan het eind van de vergadering zal over het voorstel en het amendement gestemd worden. 9. Aan de orde is het reglement van orde van de Rekeningencommissie (zie bijlage 89). De voorzitter: Ik verzoek mevrouw Beens om achter de collegetafel plaats te nemen, als voorzitter van de Rekeningencommissie. De heer Talsma (PvdA): Op bladzijde 3 van het reglement staat in artikel 11 dat de commissie een bevoegde externe adviseur kan aanstellen. Voor de dekking van die kosten is euro begroot. Als wij een externe deskundige in moeten schakelen, zal dat echter wel meer kosten. Het is wellicht beter om vooraf een wat hoger bedrag vast te stellen. Voor het overige kunnen wij ons vinden in het reglement. Mevrouw Beens-Jansen (voorzitter van de Rekeningencommissie): Ik ben blij dat de staten akkoord gaan met het voorliggende reglement en dat de Rekeningencommissie haar controlerende functie kan blijven waarmaken. Ik wijs de heer Talsma erop dat het beschikbare geld niet is bedoeld voor beleidsonderzoek, maar voor onderzoek op financieel gebied. Wij moesten indertijd bij de bonnetjesaffaire eerst aan GS vragen om geld beschikbaar te stellen voor een onderzoek. Om dat te voorkomen - wij zijn nu ook duaal - heeft de Rekeningencommissie voor dit type onderzoek, bijvoorbeeld door een accountant, dit geld beschikbaar. Het is dus niet bedoeld voor directe beleidsevaluatie. De heer Talsma (PvdA): Als het zover komt, is euro niet veel. Mevrouw Beens-Jansen (voorzitter Rekeningencommissie): Misschien niet. De Rekeningencommissie zal, als dat nodig is, de staten om meer geld verzoeken. Het voorstel wordt vervolgens zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 10 Aan de orde is de voordracht van gedeputeerde staten inzake deelneming in Stichting "Halter in Balans" (zie bijlage 96). De heer Peperkamp (PvdA): De PvdA heeft geen bezwaar tegen activering van het programma Halter in Balans. Het gaat om het realiseren van 7000 arbeidsplaatsen. Wij willen dat dit aantal beter gecontroleerd kan worden en dat het project op dit resultaat afgerekend kan worden. Ik dien hierover een motie in. Er zijn in de Kop van Noord- Holland, maar ook elders in Nederland, allerlei stichtingen en instituties die een bepaald gebied vertegenwoordigen. Zij proberen alle met een positieve insteek de belangen van het gebied extern onder de aandacht te brengen. Er is echter vaak sprake van overlap. Halter in Balans heeft onze instemming. Er zijn echter meerdere platforms in de regio Kop van Noord- Holland actief. Wij willen dat er daadwerkelijk meer economische activiteiten en bedrijvigheid naar de Kop worden gehaald door meer afstemming en samenwerking. Dat geldt zeker de presentatie van die instituties, bijvoorbeeld PS 12 januari 19

20 voor het creëren van werkgelegenheid in en het binnenhalen van subsidies voor de Kop van Noord-Holland. Ik dien daarover ook een motie in. Door het lid Peperkamp worden de volgende moties ingediend: Motie 10-1 Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 12 januari 2004; overwegende dat: - deelname aan Halter in balans de instemming heeft van de PvdA; - in deze regio meerdere platforms met een soortgelijke doelstelling actief zijn; constaterende dat: - het economisch en werkgelegenheidsbelang beter vertegenwoordigd kan worden door de activiteiten te bundelen; - realisering van de doelstellingen en het bereiken van resultaten op deze wijze beter gewaarborgd zijn; dragen het college van gedeputeerde staten op om zich in te spannen extern voor één sociaal-economische presentatie Noord-Holland-noord via een spreekbuis, en gaan over tot de orde van de dag. Motie 10-2 Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 12 januari 2004; overwegende dat: - de doelstelling om de economische ontwikkelingen van de regio Noord- Holland-noord te versterken en werkgelegenheid te bevorderen steun verdient; - deze doelstelling geconcretiseerd moet worden in controleerbare cijfers; - er om die reden overeenstemming moet zijn over een nulmeting; besluiten dat de stichting Halter in Balans een zodanig registratiesysteem moet opzetten dat het resultaat van 7000 arbeidsplaatsen objectief is vast te stellen zonder dat de activiteiten van Halter in Balans te frustreren, en gaan over tot de orde van de dag. De heer Kastje (GroenLinks): Voorzitter. Wij hebben in de commissie aangegeven, geen problemen te hebben met de stichting Halter in Balans. Op het moment dat je besluit om een RES uit te voeren, moet er ook een uitvoeringsorganisatie zijn. Wij hebben er wel grote bezwaren tegen dat in de voordracht 96 van 9 december nog steeds staat dat respectievelijk de stichting dan wel het bestuur voor onbepaalde tijd wordt ingesteld respectievelijk benoemd. Wij willen op enig moment kunnen vaststellen of een dergelijke stichting nog zin heeft. Wij wachten de reactie van de gedeputeerde hierop af voordat wij met het voorstel akkoord gaan. De heer Kraak (VVD): Wij kunnen de moties pas beoordelen na lezing ervan. In de toelichting op het verhaal staat iets over een voortgangsrapportage. Dat is niet opgenomen in de statuten zelf. Dat lijkt mij een omissie, maar dat krijg ik graag bevestigd door de gedeputeerde. De heer Schipper (lid van gedeputeerde staten): Het lijkt mij goed dat wij ons nog beraden op de moties. De heer Kastje heeft een opmerking gemaakt over de statuten en de looptijd en de heer Kraak heeft gevraagd naar de voortgangsrapportage. Blijkbaar zijn deze zaken niet goed verwerkt. Ik zeg toe dat de voortgangsrapportage onderdeel zal uitmaken van artikel 4a, lid 10. In de commissie ELE is destijds afgesproken dat een en ander gebonden wordt aan de collegeperiode. Die wijzigingen worden aangebracht. De voorzitter: Over de moties en de voordracht zal aan het eind van de vergadering worden gestemd. 11. Aan de orde is de vaststelling van de geactualiseerde "Kaart aardkundige waarden in Noord- Holland" (zie bijlage 68). PS 12 januari 20

PROVINCIE NOORD-HOLLAND COMMISSIES VAN ADVIES REKENINGENCOMMISSIE HOOR- EN ADVIESCOMMISSIE. (samenstelling periode )

PROVINCIE NOORD-HOLLAND COMMISSIES VAN ADVIES REKENINGENCOMMISSIE HOOR- EN ADVIESCOMMISSIE. (samenstelling periode ) PROVINCIE NOORD-HOLLAND COMMISSIES VAN ADVIES REKENINGENCOMMISSIE HOOR- EN ADVIESCOMMISSIE (samenstelling periode 1999-2003) 2 Commissie Economie, Landbouw en Europa voorzitter: mw. dr. M.C. van Schendelen

Nadere informatie

Besluitenlijst 1 van de vergadering van Provinciale Staten van Noord-Holland van 6 en 13 december 2004.

Besluitenlijst 1 van de vergadering van Provinciale Staten van Noord-Holland van 6 en 13 december 2004. Besluitenlijst 1 van de vergadering van Provinciale Staten van Noord-Holland van 6 en 13 december 2004. Voorzitter: mr. H.C.J.L. Borghouts / mw. H.J. Weeeda ) Griffier: mw. mr. C.A. Peters 1. Opening en

Nadere informatie

3. Vaststelling Langetermijnagenda De langetermijnagenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Vaststelling Langetermijnagenda De langetermijnagenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Besluitenlijst 1 van de vergadering van Provinciale Staten van Noord-Holland van 4 en 11 juli 2005. Voorzitter: mr. H.C.J.L. Borghouts/mw. H.J. Weeda Griffier: mw. mr. C.A. Peters/mr. J.J.M. Vrijburg 1.

Nadere informatie

2. Regeling van werkzaamheden en vaststelling agenda De agenda wordt conform het voorstel van het Presidium vastgesteld.

2. Regeling van werkzaamheden en vaststelling agenda De agenda wordt conform het voorstel van het Presidium vastgesteld. Besluitenlijst 1 van de vergadering van Provinciale Staten van Noord-Holland van 4 april 2005. Voorzitter: mr. H.C.J.L. Borghouts / mw. H.J. Weeda ) Griffier: mw. mr. C.A. Peters 1. Opening en mededelingen.van

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 81 Haarlem, 13 november 2001 Onderwerp: Reglement ambtelijke bijstand aan statenleden Bijlagen: ontwerpbesluit met toelichting Inleiding Artikel 33 van de

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht Haarlem, Onderwerp: Kaderstelling Europabeleid door Provinciale Staten Inleiding Op 11 juni 2007 jl. is door de commissie FEPO de werkgroep Europa ingesteld.

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Van: Aan: Onderwerp: Brief gemeente Utrechtse Heuvelrug met zienswijze Noordvleugelprovincie Datum: dinsdag, 1 oktober 2013 14:05:40 Bijlagen: Verzonden brief UH met Zienswijze Noordvleugelprovincie.pdf

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Voorzitter: H.C.J.L. Borghouts Griffier: mw. C.A. Peters

Voorzitter: H.C.J.L. Borghouts Griffier: mw. C.A. Peters Voorzitter: H.C.J.L. Borghouts Griffier: mw. C.A. Peters 1. Opening. In de vergadering zijn tegenwoordig de volgende leden, te weten: B.J. Admiraal, mw. M. Agema, mw. S. Akkas, mw. S. Akkaya, mw. P.D.A.M.

Nadere informatie

Raad V200701046 versie 3 december 2007. Verordening functioneringsgesprekken burgemeester

Raad V200701046 versie 3 december 2007. Verordening functioneringsgesprekken burgemeester Raadsvoorstel Inleiding:In 2006 is met de fractievoorzitters de afspraak gemaakt dat er in de loop van 2007 een functioneringsgesprek zou worden gehouden met de burgemeester. In het kader van de voorbereiding

Nadere informatie

Onderwerp: Statenvoordracht verbeteren werkwijze PS en commissies en aantal duocommissieleden

Onderwerp: Statenvoordracht verbeteren werkwijze PS en commissies en aantal duocommissieleden Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 47 Haarlem, 22 mei 2012 Onderwerp: Statenvoordracht verbeteren werkwijze PS en commissies en aantal duocommissieleden Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-onderzoeksopzet

Nadere informatie

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Portefeuillehouder: de heer T. Waterlander Behandelend ambtenaar: Mevrouw W.J.M.A. Jansen, griffier Onderwerp: Verordening

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Stukken ter bespreking, opinievorming, etc., vooralsnog niet gericht op advisering aan PS

Stukken ter bespreking, opinievorming, etc., vooralsnog niet gericht op advisering aan PS Provinciale Staten Agenda SI Commissie : Sociale Infrastructuur Datum commissievergadering : 27 april 2005 Aanvangstijd en locatie : 9.30 uur 13.00 uur, 2 e koffiekamer, Dreef 3 Haarlem Commissievoorzitter

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad 1 gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer O4.RZOP8.OOZ Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad Samenvatting Door GroenLinks is in een motie aan de deelnemers van de debattraining

Nadere informatie

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 Aan deze openbare besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van het door provinciale staten vastgestelde verslag bevat de formele besluitvorming

Nadere informatie

GEWIJZIGD. A. In artikel 13, tweede lid wordt gewijzigd zodat het komt te luiden als volgt:

GEWIJZIGD. A. In artikel 13, tweede lid wordt gewijzigd zodat het komt te luiden als volgt: Voordracht aan Provinciale Staten GEWIJZIGD van Presidium Vergadering December 2014 Nummer 6740 Onderwerp Wijziging Reglement van orde voor de vergaderingen van Provinciale Staten, e.a. 1 Ontwerpbesluit

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg: 25 september 2015 Nummer 15013794 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 25 september 2015 van 9.35

Nadere informatie

Betreft vragen ex. Artikel 36 RvO Onderwerp: Besluit College verbod touringcars in binnenstad.

Betreft vragen ex. Artikel 36 RvO Onderwerp: Besluit College verbod touringcars in binnenstad. Aan het College van Burgemeester en Wethouders Van de gemeente Hoorn Nieuwe Steen 1 Hoorn. Betreft vragen ex. Artikel 36 RvO Onderwerp: Besluit College verbod touringcars in binnenstad. Geacht College,

Nadere informatie

NOTULEN VERGADERING PROVINCIALE STATEN VAN 14 EN 21 JUNI 2004

NOTULEN VERGADERING PROVINCIALE STATEN VAN 14 EN 21 JUNI 2004 NOTULEN VERGADERING PROVINCIALE STATEN VAN 14 EN 21 JUNI 2004 AGENDA 1. Opening en mededelingen (blz. 2). 2. Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden (blz. 2 en 3). 3. Vaststelling langetermijnagenda

Nadere informatie

2. Instrumentenoverzicht Gemeenteraad Utrecht

2. Instrumentenoverzicht Gemeenteraad Utrecht 2. Instrumentenoverzicht Gemeenteraad Utrecht Instrument Wat wil ik? Welke procedure? AMBTELIJKE BIJSTAND Verordening op de ambtelijke bijstand Gemeenteblad van Utrecht 2009, nr. 45 AMENDEMENT Artikel

Nadere informatie

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater)

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) 18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) Bijdrage 1 e termijn Voorzitter, Hoe staat de DOP tegenover het project dierenpark / centrum / theater? Wij zouden er

Nadere informatie

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004 CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT Datum vergadering : 10 juni 2004 Tijdstip : 19.00 uur Aanwezig voorzitter : mevr. J.A. Ie/de heer J.M. Janssen notulist : mevr. W. van de Laar leden : de heer

Nadere informatie

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders en de griffier Datum : 26 januari 2015 Onderwerp : memorie van antwoord bij Nota geheimhouding,

Nadere informatie

Onderwerp: aanpassen regelingen bestuursmodel Randstedelijke Rekenkamer

Onderwerp: aanpassen regelingen bestuursmodel Randstedelijke Rekenkamer Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 12 september 2016 Onderwerp: aanpassen regelingen bestuursmodel Randstedelijke Rekenkamer Bijlagen: - rapport Directeur of college, Advies over het bestuursmodel

Nadere informatie

Nr Houten, 22 oktober Beslispunten: De raad besluit: - de verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad vast te stellen;

Nr Houten, 22 oktober Beslispunten: De raad besluit: - de verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad vast te stellen; Nr. 2008-047 Houten, 22 oktober 2008 Aan de gemeenteraad Onderwerp: Vaststellen Verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad Beslispunten: De raad besluit: - de verordening Functioneringsgesprekken

Nadere informatie

gelezen de voordracht van de adviescommissie als bedoeld in artikel 5 van de Gemeenschappelijke Regeling Randstedelijke Rekenkamer;

gelezen de voordracht van de adviescommissie als bedoeld in artikel 5 van de Gemeenschappelijke Regeling Randstedelijke Rekenkamer; Voordracht aan Provinciate Staten Van adviescommissie benoeming bestuorder/ directeur Randstedelijke Rekenkamer Vergadering Juni 2008 onderwerp Benoeming bestuurder/directeur Randstedelijke Rekenkamer

Nadere informatie

Verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad een voorbeeld

Verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad een voorbeeld Verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad een voorbeeld Het voorbeeld is gebaseerd op de Handreiking functioneringsgesprek burgemeester, BZK 2008, alsmede op diverse op internet circulerende

Nadere informatie

Onderwerp: benoeming nieuwe bestuurder/directeur van de Randstedelijke Rekenkamer

Onderwerp: benoeming nieuwe bestuurder/directeur van de Randstedelijke Rekenkamer Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht Haarlem, Onderwerp: benoeming nieuwe bestuurder/directeur van de Randstedelijke Rekenkamer Bijlagen: ontwerpbesluit en voordracht van adviescommissie 1.

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college Het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp; gelet op artikel 52 e.v. van de Gemeentewet ; besluit vast te stellen het: Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van

Nadere informatie

Verordening ambtelijke bijstand provinciale staten van Drenthe

Verordening ambtelijke bijstand provinciale staten van Drenthe 2003-55 Verordening ambtelijke bijstand provinciale staten van Drenthe Voorgestelde behandeling: - provinciale staten op 23 april 2003 - fatale beslisdatum: n.v.t. Voorgestelde status: B-stuk Behandeld

Nadere informatie

VRAGEN NR Haarlem, 29 november Onderwerp: Vragen van H. Putters (SP) Bijlage(n): 1

VRAGEN NR Haarlem, 29 november Onderwerp: Vragen van H. Putters (SP) Bijlage(n): 1 VRAGEN NR. 119 Haarlem, 29 november 2005 Onderwerp: Vragen van H. Putters (SP) Bijlage(n): 1 De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van

Nadere informatie

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld. Begrippenlijst gemeenteraad Absolute meerderheid Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen vóór is. Agenda Programma van de vergadering,

Nadere informatie

PS2010RGW17-1 - Datum : 11 mei 2010 Nummer PS : PS2010RGW17 Afdeling : BJZ Commissie : RGW. : Benoeming lid Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL)

PS2010RGW17-1 - Datum : 11 mei 2010 Nummer PS : PS2010RGW17 Afdeling : BJZ Commissie : RGW. : Benoeming lid Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) PS2010RGW17-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 11 mei 2010 Nummer PS : PS2010RGW17 Afdeling : BJZ Commissie : RGW Registratienummer : 2010INT259698 Portefeuillehouder : Krol Titel

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 13.0175 d.d. 5-3-2013 Onderwerp Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van het raadslid E. Krijgsman (D66) d.d. 28 januari 2013 inzake het cameratoezicht bij station

Nadere informatie

2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 2 juni 2016 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie 1 a) Opening en mededelingen De voorzitter, de heer De Vree,

Nadere informatie

Aan het college van Gedeputeerde Staten i.a.a. de leden van Provinciale Staten Postbus 6001 4330 LA Middelburg. onderwerp: resultaat overleg BJZ

Aan het college van Gedeputeerde Staten i.a.a. de leden van Provinciale Staten Postbus 6001 4330 LA Middelburg. onderwerp: resultaat overleg BJZ Aan het college van Gedeputeerde Staten i.a.a. de leden van Provinciale Staten Postbus 6001 4330 LA Middelburg onderwerp: resultaat overleg BJZ Middelburg, 10 november 2011 Geacht college, Het spijt mij

Nadere informatie

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017 BESLUITENLIJST Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017 U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de provincie

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda BESLUITENLIJST Vergadering van Provinciale Staten van Overijssel Woensdag 17 februari 2016 U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de

Nadere informatie

de heer P.H. Roos (GroenLinks), de heer F.J.W. Saelman (VVD), de heer H.A. Stuurman (PvdA) de heer P.C. Tange, burgemeester

de heer P.H. Roos (GroenLinks), de heer F.J.W. Saelman (VVD), de heer H.A. Stuurman (PvdA) de heer P.C. Tange, burgemeester Verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Wormerland, gehouden op 3 juli 07 in het gemeentehuis aan de Koetserstraat 3 te Wormer, aanvang 22. uur AANWEZIG de leden: de wethouders: de

Nadere informatie

Notitie raadsvragen in soorten en maten

Notitie raadsvragen in soorten en maten Notitie raadsvragen in soorten en maten Aanleiding Het komt regelmatig voor dat raadsleden een vraag willen stellen aan het college. Over een voorstel dat het college aan de raad doet. Over een artikel

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg 26 mei 2015 Nummer: 15007743 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 26 mei 2015 van 09.40 tot 18.43 uur,

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT VAN ORDE 2 HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN... 2 artikel 1: Toepassing van dit reglement 2 artikel 2: Definitiebepalingen 2 artikel 3: Handhaving van de orde 2 artikel 4: Amendementen

Nadere informatie

Handleiding vergadering Provinciale Staten van Overijssel. Woensdag 27 juni 2007

Handleiding vergadering Provinciale Staten van Overijssel. Woensdag 27 juni 2007 Versie 4 Handleiding vergadering Provinciale Staten van Overijssel Woensdag 27 juni 2007 PROVINCIALS STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. Dat. ontv.: 0 4 JUL 2007 a.d. Routing Bijl.: WOENSDAG 27 juni 2007 aanvang:

Nadere informatie

De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5).

De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5). Vergadering Gemeenteraad 24-05-2007 Plaats: Raadshuis van Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5, Schaijk Tijd: 18:30 Voorzitter: De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk

Nadere informatie

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Vergadering / project Gemeentelijke Rekenkamer Vergaderstuk nummer 76/ 17 januari 2007 Aanwezig Dhr. P. Breukers (lid Rekenkamer) Dhr. L. Dolmans (voorzitter Rekenkamer)

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 VoorsteInr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006

Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 VoorsteInr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006 ~. Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 Voorstenr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006, Vaststelling intememeentelijk DlÎmtelijk structuurplan voor de gemeenten Obdam Wester

Nadere informatie

Notitie functioneringsgesprekken

Notitie functioneringsgesprekken Notitie functioneringsgesprekken In de handreiking voor functioneringsgesprekken met burgemeesters, enkele jaren terug opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, wordt

Nadere informatie

Verordening op de controle commissie en de commissie van voorbereiding van Provinciale Staten

Verordening op de controle commissie en de commissie van voorbereiding van Provinciale Staten PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005/ 84 Provinciale Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 18 november

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2007/853

Statenvoorstel nr. PS/2007/853 Statenvoorstel nr. PS/2007/853 Verordening dwangsom bij niet tijdig beslissen Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 06 november 2007 2007/0553532 mw. mr.drs. E.H.P. Stolk, telefoon 038 499 87 92 ehp.stolk-jorink@overijssel.nl

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1190699 Datum: 1 april 2015 Behandeld door: G.C. Sweers-Hoogland/ A.B. Visser Afdeling / Team: Raadsgriffie / Onderwerp: 1. 2. Herbenoeming voorzitter

Nadere informatie

Voordracht aan Provinciale Staten. van Gedeputeerde Staten. Mei Ontwerpbesluit. Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Voordracht aan Provinciale Staten. van Gedeputeerde Staten. Mei Ontwerpbesluit. Provinciale Staten van Zuid-Holland, Voordracht aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Staten Vergadering Mei 2009 Nummer 6060 onderwerp Subsidieverzoek Krimpen aan den IJssel innovatieve bestuurskrachtmeting 1 Ontwerpbesluit Provinciale

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 681 Verlenging van de zittingsduur van gemeenteraden in gemeenten waarvoor met ingang van 1 januari 2015 een wijziging van de gemeentelijke

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college Artikel 1 Verdeling werkzaamheden en onderlinge vervanging 1. Het college regelt de verdeling van zijn werkzaamheden. 2.

Nadere informatie

Bestuurslagen in Nederland rijksoverheid provinciale overheid gemeentelijke overheid

Bestuurslagen in Nederland rijksoverheid provinciale overheid gemeentelijke overheid Vak Maatschappijwetenschappen Thema Politieke besluitvorming (katern) Klas Havo 5 Datum november 2012 Hoofdstuk 4 Het landsbestuur (regering en parlement) Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit vier

Nadere informatie

Rapport. Datum: 8 augustus 2003 Rapportnummer: 2003/259

Rapport. Datum: 8 augustus 2003 Rapportnummer: 2003/259 Rapport Datum: 8 augustus 2003 Rapportnummer: 2003/259 2 Klacht Verzoeker, voorzitter van Drents Belang (voorheen Leefbaar Drenthe), klaagt erover dat de minister van Economische Zaken niet inhoudelijk

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 1110021 Ag. nr : Datum : 22-02-11

Raadsvoorstel Reg. nr : 1110021 Ag. nr : Datum : 22-02-11 Raadsvoorstel Reg. nr : 1110021 Onderwerp Vaststellen Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad. Status Besluitvormend. Voorstel De Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en

Nadere informatie

VERSLAG VAN HET RAADSDEBAT VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 5 OKTOBER 2006

VERSLAG VAN HET RAADSDEBAT VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 5 OKTOBER 2006 VERSLAG VAN HET RAADSDEBAT VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 5 OKTOBER 2006 Onderwerp: Toekenning uitkering aan de heer mr. A.Ph. Hertog De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. U heeft

Nadere informatie

B e s l u i t: A. Presidium en Griffie. De raad van de gemeente Almere, Gelet op het artikel 16 en 33 van de Gemeentewet

B e s l u i t: A. Presidium en Griffie. De raad van de gemeente Almere, Gelet op het artikel 16 en 33 van de Gemeentewet De raad van de gemeente Almere, Gelet op het artikel 16 en 33 van de Gemeentewet B e s l u i t: vast te stellen de spelregels voor raadsleden van Almere 2012 1.1 Inleiding In Almere willen we op een open

Nadere informatie

Vertrouwelijke informatie

Vertrouwelijke informatie Vertrouwelijke informatie Aanleiding Over het onderwerp vertrouwelijke informatie en het in beslotenheid vergaderen is op 9 maart jl. gesproken in de commissie Bestuur en Financiën en vervolgens op 16

Nadere informatie

Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad

Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad GEMEENTE BEUNINGEN Raadsvoorstel Onderwerp Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad Raadsvergadering 19 februari 2013 Nummer(agenda) Commissie 1 PAZ Registratienummer BW13.00065 Datum

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 Onderwerp: Voorzitter: Aanwezig zijn de leden: Griffie: Portefeuillehouders: Financieel meerjarenbeleid

Nadere informatie

NOTA AUDITCOMMISSIE GEMEENTE SIMPELVELD

NOTA AUDITCOMMISSIE GEMEENTE SIMPELVELD NOTA AUDITCOMMISSIE GEMEENTE SIMPELVELD Nota auditcommissie gemeente Simpelveld In deze nota wordt een beschrijving gegeven van een auditcommissie. Deze nota bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Wat

Nadere informatie

Aan Provinciale Staten

Aan Provinciale Staten www.prv-overijssel.nl Aan Provinciale Staten Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 26 85 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum PS/2003/872 d.d.

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: Houten, 2 oktober 2014

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: Houten, 2 oktober 2014 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2014-065 Houten, 2 oktober 2014 Onderwerp: Voordracht benoeming griffier Beslispunten: Ingaande 1 januari 2015 de heer W. van Zanen uit Amsterdam aanstellen

Nadere informatie

Voorzitter: Van Miltenburg. Mededelingen

Voorzitter: Van Miltenburg. Mededelingen Voorzitter: Van Miltenburg Mededelingen Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de

Nadere informatie

Onderwerp: Aanpassen reglement functioneringsgesprekken en herbenoemingsgesprekken burgemeester

Onderwerp: Aanpassen reglement functioneringsgesprekken en herbenoemingsgesprekken burgemeester Vergadering: 12 december 2006 Agendanummer: 15 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar mr. P.M.H. van Ruitenbeek E-mail: ruitenb@winsum.nl Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Aanpassen reglement functioneringsgesprekken

Nadere informatie

Overlegverordening commissie voor Georganiseerd Overleg gemeente Haren

Overlegverordening commissie voor Georganiseerd Overleg gemeente Haren GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Haren. Nr. 125599 22 december 2015 Overlegverordening commissie voor Georganiseerd Overleg gemeente Haren 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Haren,

Nadere informatie

Verordening op het Auditcomité

Verordening op het Auditcomité Verordening op het Auditcomité Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Gennep Officiële naam regeling Verordening op het Auditcomité Citeertitel Verordening auditcomité

Nadere informatie

10.0. Voordracht benoeming griffier

10.0. Voordracht benoeming griffier 10.0. Voordracht benoeming griffier Inhoudsopgave 10.0. Voordracht benoeming griffier... 2 Raadsvoorstel voordracht benoeming griffier... 3 10.0. Voordracht benoeming griffier 10.0. Voordracht benoeming

Nadere informatie

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 99763 26 oktober 2015 Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht 2015 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien

Nadere informatie

Voorstel tot invoering van een nieuw instrument van de raad tijdens raadsvergaderingen.

Voorstel tot invoering van een nieuw instrument van de raad tijdens raadsvergaderingen. ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 18 juni 2009 1 OPSTELLER VOORSTEL: Griffier AFDELING: Griffie PORTEFEUILLEHOUDER: N.v.t. Agendapunt: No. /'05 Dokkum, 19 mei 2009. Onderwerp: Spoeddebat.

Nadere informatie

Besluiten- en actielijst hervatting openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 september 2008

Besluiten- en actielijst hervatting openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 september 2008 Aanwezig Commissieleden: Mw. Schaafsma, dhr. Van der Heijden, mw. Boom, mw. Vos, dhr. Klinkhamer, mw. Van de Pol, dhr. T. Flens, dhr. Ras Voorzitter: dhr. Ronner College: dhr. Möhlmann, dhr. Taams, dhr.

Nadere informatie

Onderwerp: Beantwoording raadsvragen over verkeersveiligheid spoorwegovergang Voorhout - Besluitvormend

Onderwerp: Beantwoording raadsvragen over verkeersveiligheid spoorwegovergang Voorhout - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 15 december 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00947 Onderwerp: Beantwoording raadsvragen over verkeersveiligheid spoorwegovergang Voorhout - Besluitvormend Beknopte samenvatting:

Nadere informatie

AGENDA VERGADERING PS VAN 9 MEI 2005

AGENDA VERGADERING PS VAN 9 MEI 2005 AGENDA VERGADERING PS VAN 9 MEI 2005 1. Openingen en mededelingen. 2. Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden. 3. Vaststelling langetermijnagenda. 4. Vaststelling notulen van de vergadering van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) Nr. 117 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 14 november

Nadere informatie

De gemeenteraad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug in vergadering bijeen op 28 februari 2013.

De gemeenteraad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug in vergadering bijeen op 28 februari 2013. Utrechtse Heuvelrug Utrechtse Heuvelrug Motie Provinciale herindeling De gemeenteraad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug in vergadering bijeen op 28 februari 2013. Overwegende dat: De Minister van Binnenlandse

Nadere informatie

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis.

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis. Vragen en antwoorden over de ideeënmarkt De raad van Beuningen organiseert deze ideeënmarkt voor het eerst, dus voor alle duidelijkheid hebben we een aantal mogelijke vragen (met antwoorden) voor u op

Nadere informatie

- dhr. M.J. Bezuijen (DB) - dhr. R. Koster - dhr. A. Koster. - mw. D. Abbas - mw. E.A. Wensing-Weber

- dhr. M.J. Bezuijen (DB) - dhr. R. Koster - dhr. A. Koster. - mw. D. Abbas - mw. E.A. Wensing-Weber OPLEGNOTITIE Onderwerp: Benoemen leden in de nieuwe Regioraad van de Stadsregio Amsterdam - dhr. M.J. Bezuijen (DB) - dhr. R. Koster - dhr. A. Koster - mw. D. Abbas - mw. E.A. Wensing-Weber - dhr. C.H.

Nadere informatie

Ontwerpbesluit. Toelichting

Ontwerpbesluit. Toelichting College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel 2011RGW10 Datum : 14 februari 2011 Nummer PS : Afdeling : PRO Commissie : RGW Steller : B. Cornelissen Portefeuillehouder : R.W. Krol Registratienummer :

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB (0162)

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB (0162) Aan de fracties van VVD en PvdA de heer A.J.H. Wijers, mevrouw C.P.W. Bode-Zopfi Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB d.bosmans@oosterhout.nl (0162) 48 91 03 Onderwerp Vragen ex art.

Nadere informatie

constaterende dat de Wet passend onderwijs scholen per 1 augustus 2014 een zorgplicht voor elke leerling oplegt;

constaterende dat de Wet passend onderwijs scholen per 1 augustus 2014 een zorgplicht voor elke leerling oplegt; Passend onderwijs Aan de orde is het VAO Passend onderwijs (AO d.d. 18/12). Ik heet de staatssecretaris van harte welkom. Voorzitter. Wij hebben een interessante gedachtewisseling gehad in het algemeen

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft vergadering van dinsdag 8 mei 2012, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur 2 Vaststellen van de volgorde van de agenda

gemeente Eindhoven Betreft vergadering van dinsdag 8 mei 2012, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur 2 Vaststellen van de volgorde van de agenda A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Secretariaat Agenda Gemeenteraad Betreft vergadering van dinsdag 8 mei 2012, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur 1 Opening en mededelingen 2 Vaststellen van de

Nadere informatie

Raadsvoorstel. agendapunt. Bestuur

Raadsvoorstel. agendapunt. Bestuur agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer: Datum: 12 oktober 2011 programma: Blad: 1 van 7 cluster: Bestuur portefeuillehouder: drs. P.C. van den Brink Informatie bij: Griffier

Nadere informatie

Besluitenlijst provinciale staten

Besluitenlijst provinciale staten Besluitenlijst provinciale staten Besluitenlijst van de vergadering van maandag 18 september 2006 03. Ingekomen stukken 04. Vragenhalfuurtje Geen vragen. 05. Vaststellen van de notulen van de vergadering

Nadere informatie

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld: het als agendapunt 13 geagendeerde voorstel PS/2016/763 HMO wordt omgezet naar hamerstuk.

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld: het als agendapunt 13 geagendeerde voorstel PS/2016/763 HMO wordt omgezet naar hamerstuk. BESLUITENLIJST Vergadering van Provinciale Staten van Overijssel Woensdag 28 september U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de provincie

Nadere informatie

Gemeenteraad Landsmeer

Gemeenteraad Landsmeer Gemeenteraad Landsmeer BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING VAN 04 december 2014 Voorzitter Raadsgriffier Aanwezige raadsleden Afwezige raadsleden Aanwezige collegeleden A.N. Nienhuis C.B.H. Heusingveld N.H.W.

Nadere informatie

PS2011RGW : Statenvoorstel rapport Randstedelijke Rekenkamer Vitaal Platteland Provincie Utrecht. Ontwerp-besluit pag. 5

PS2011RGW : Statenvoorstel rapport Randstedelijke Rekenkamer Vitaal Platteland Provincie Utrecht. Ontwerp-besluit pag. 5 PS2011RGW02-1 - Provinciale Staten statenvoorstel Datum : 16 mei 2011 Nummer PS: PS2011RGW02 Afdeling : SGU Commissie : RGW Steller : Drs. H. Schoen Portefeuillehouder : n.v.t. Registratienummer : 2011INT268900

Nadere informatie

Leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland Postbus AB LELYSTAD. Geachte leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland,

Leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland Postbus AB LELYSTAD. Geachte leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland, gemeente Leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland Postbus 55 8200 AB LELYSTAD Uw brief van Onderwerp resultaten Stuurgroep Standpuntbepaling Provinciale Herindeling Uw kenmerk Bijlagen 1 Ons

Nadere informatie

2013D10756 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2013D10756 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2013D10756 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport bestond er bij enkele fracties behoefte een aantal vragen en opmerkingen voor te leggen

Nadere informatie

Hilversum. De Vereniging Vrienden van 't Gooi t.a.v. het bestuur Postbus BB HUIZEN. Geacht bestuur,

Hilversum. De Vereniging Vrienden van 't Gooi t.a.v. het bestuur Postbus BB HUIZEN. Geacht bestuur, De Vereniging Vrienden van 't Gooi t.a.v. het bestuur Postbus 1080 1270 BB HUIZEN POSTBUS 9900 1201 GM HILVERSUM AFDELING BELEIDSONTWIKKELING BEZOEKADRES: OUDE ENGHWEG 23 DATUM 30 juni 2014 ONS KENMERK

Nadere informatie

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET KATHOLIEK ONDERWIJS. Advies Klachtnummer 2015 N-3/8 8 april 2015

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET KATHOLIEK ONDERWIJS. Advies Klachtnummer 2015 N-3/8 8 april 2015 LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET KATHOLIEK ONDERWIJS Advies Klachtnummer 2015 N-3/8 8 april 2015 School stelt zich ten opzichte van gescheiden vader partijdig op. Moeder krijgt informatie die de vader

Nadere informatie

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming Beleidsvorming in de gemeente volgt redelijk vaste stappen. In dit document leest u welke stappen dat zijn. Daardoor kunt u op tijd bij

Nadere informatie

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de

Nadere informatie