TIP INTEGRAL R/10 CORPORATE. Het Boekhoud en Beheer programma. Département commercial Verantwoordelijke uitgever : T.I.P Group N.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TIP INTEGRAL R/10 CORPORATE. Het Boekhoud en Beheer programma. Département commercial Verantwoordelijke uitgever : T.I.P Group N.V."

Transcriptie

1 2015 TIP INTEGRAL R/10 CORPORATE Het Boekhoud en Beheer programma Département commercial Verantwoordelijke uitgever : T.I.P Group N.V. 01/01/2011

2 1 Het boekhoudprogramma Meer dan een eenvoudig boekhoudprogramma, vergezelt Integral u in het volledig beheer van uw activiteit en uw onderneming. In dit document treft u de prijzen aan van de beschikbare modulen alsmede verschillende formules dat w ij voorstellen. Aarzel niet om ons te contacteren, onze medew erkers zullen u helpen de formule te kiezen het meest aangepast aan uw eigen situatie. tel. : Een ervaring van meer dan 25 jaar tot uw dienst Doorheen ons Integral oplossing, hebben w ij onze know -how gericht op de ontw ikkeling van het programma, en stellen een efficiënt en veilig product voor, bekw aam te evolueren met uw behoeften. Sinds meerdere jaren aanw ezig op de markt, merken w ij de technische evoluties op en de gebruikte technologieën in softw are genie en informatica. Met een voorsprong op onze concurrenten, rusten onze oplossingen nog vandaag uit op innoverende programma architecturen en steeds hoog prestatie leverend.

3 2 Uw activiteit beheren Door Integral te kiezen, beschikt u over een hoog prestatie leverend beheer w erktuig en aangepast aan uw beroep, uw onderneming en uw activiteit. Uw beheer processen zullen gedragen w orden door vele modulen dat w ij voorstellen, vanaf het beheer van commerciële contacten tot de afdruk van volledige balansen. Meer dan een eenvoudig boekhoudpakket, is Integral de bevoorrechte partner van uw medew erkers die over een conviviaal en beveiligd w erktuig beschikken, bekw aam hun respectievelijk beroep te ondersteunen. Uw groei begeleiden De ontw ikkeling van een activiteit en een onderneming rust zich uit op het beheersen van het beheer proces. Over gegevens beschikken eigen aan de situatie van de onderneming, is zijn financieel gezondheid eveneens noodzakelijk om de goede beslissingen te nemen. Met Integral geniet u over het geheel van w erktuigen van budgettaire verw achtingen en geniet u over de functionaliteiten om uw onderneming te beheren. Intuïtief en toegankelijk Met Integral zijn uw gegevens toegankelijk op om het even w elke post, w aar u ook bent. Perfect beveiligd en w erkelijk client gericht, zijn ergonomie en het opstarten vergemakkelijkt zijn integratie in de onderneming. Uw medew erkers en uzelf kunnen zich concentreren op uw voornaamste activiteit. Een hosting oplossing door de uitgever is eveneens beschikbaar. Meer comfort voor meer tijd. Evolueert met u Naargelang de grootte van uw onderneming en de specificiteiten eigen aan uw sector, maakt u de keuze over een aangepast en evolutief formule. Gebruikt tegelijkertijd zoals een ERP of een eenvoudig facturatie pakket, past Integral zich aan uw vereisten et niet het omgekeerde. U kan bovendien uw w erktuig aanvullen door het toevoegen van bijkomende opties en zelf beslissen over te gaan naar een bredere formule. Een professioneel werktuig ten dienste van de professionelen Vele deskundigen en boekhoudkundige professionelen gebruiken en raden onze oplossing aan. Dankzij de talrijke functionaliteiten en gebruiksgemak, is Integral onvermijdelijk in de accountantskantoren, bew ust van de toegevoegde w aarde van hun beroep. De gevolmachtigde toegang laat hen toe in volle veiligheid toegang te hebben op de dossiers onder hosting van hun klanten, w aardoor hun diensten meer doeltreffend zijn, en dragen bij tot het succes van Integral. Onze formules :

4 3 CORPORATE EDITION De CORPORATE Edition is het werktuig opgedragen voor een vennootschap van om het even welke aard. Behalve al de functies van de Personal Edition, biedt zij te meer volgende diensten aan: BASIS MODULEN CLASSIEK PACKAGE Modulen (1,2,3,4) Deze package houdt de Algemene Boekhouding (1) in, het Commercieel Beheer van de Verkopen (2), het Commercieel Beheer van de Aankopen (3) en een Stockbeheer (4). Deze 4 modulen w orden voorgesteld aan een voorkeursprijs ALGEMENE BOEKHOUDING Module (1) Verzekert de budgettering op de algemene rekeningen, klanten en leveranciers, mogelijk op 2 verschillende rekeningnummers. Budget maand per maand met of zonder herziening. Budgetbalans maandelijks gedetailleerd of niet. Financiële rekeningen in vreemde valuta. Volledig beheer voor de Intrastat Statistieken van de Belgische N.I.S, Parametrage voor de Incoterms Codes, Regio en Intrastat. Automatische boeking of niet van de statistiekgegevens ingevolge de ingavemode in de gegevensbank. Aanmaak van het maandelijks gereglementeerd bestand voor verzending per . Gedetailleerde bedrijfsresultaten op papier, met sorteringen en parametreerbaar. Ouderdombalansen van klanten- en leveranciersrekeningen in functie van een spildatum. Beheer van betw istingen met eventuele blokkering van betalingen. Bankverbinding voor de automatische betalingen aan leveranciers met overdracht ISABEL (België) en MULTILINE (Luxemburg). Registratie van de klantenbetalingen in half-automatische mode met bankverbinding. Leverancierslisting per omzetcijfer BTW voor eindejaarscontroles. Financieel verslag rekening houdend met de bankvermogen, schulden en vorderingen, alsmede omlopende commerciële verrichtingen (leveringen, bestellingen, ontvangsten, enz...) Afzonderlijke half-automatische of automatische afpunting. Jaarrekeningen.

5 4 COMMERCIEEL BEHEER VAN DE VERKOPEN Module (2) Beheer van de documenten Proforma Facturen. Commercieel boeking van papierbetalingen (w issel of handelseffecten) met hun overdracht in de boekhouding na goedkeuring. Kopiesysteem van documenten langsheen heel de Verkoopafdeling of de Aankoopafdeling. Een systeem van documentmodellen maakt het mogelijk standaard documenten te memoriseren (beeld van leveringsbon, beeld van voorbereidingsbon, enz...) om de herhaalde boekingen te versnellen. Afdruk van eenvoudige documenten op een ticketprinter. Uitgestelde afdruk van alle basisdocumenten. Automatische facturatie van de leveringen bij einde van periode. Samenvatting van de nog te verw erken documenten. Verkoopstatistieken op vier parametreerbaar niveaus. Parametreerbaar tabel voor het beheer van de algemene verkoopsvoorw aarden (in percentage en per hoeveelheid). Borderellen voor Bestellingopname. Voor dossiers van Belgische w etgeving, Intrastat statistieken vanaf het artikelbestand (douanecode), klanten en leveranciers (transport en transactiecodes). Deze inlichtingen w orden overgebracht naar de boekhouding voor eventuele verbeteringen en verw erkingen. COMMERCIEEL BEHEER VAN DE AANKOPEN Module (3) Kopiesysteem van documenten langsheen heel de Aankoopafdeling of de Verkoopafdeling. Een systeem van documentmodellen maakt het mogelijk standaard documenten te memoriseren (beeld van bestelling enz...) om de herhaalde boekingen te versnellen. Uitgestelde afdruk van alle documenten. Samenvatting van de nog te verw erken documenten. Aankoopstatistieken op vier paremetreerbaar niveau's. Parametreerbaar tabel voor het beheer van de algemene aankoopsvoorw aarden. Af te drukken etiketten naargelang de ontvangsten, en afdruk op aanvraag. STOCKBEHEER Module (4) Aanmaak module van de rechtstreekse ingaven en uitgaven voor boekingen binnen de opslagplaatsen. Overdracht module van een opslagplaats naar een ander. Voorraad balans. Algemeen historisch overzicht van de voorraad. Waardeberekening van de voorraad parametreerbaar ingevolge de aankoopprijs of gemiddelde prijs, en een klassiek w aardeberekening van inventaris. Berekening van de voorraadrotatie. Bestelvoorstellen in functie van drempelminimum en de module bestelling. Afdruk van de voorraadstaat en bestellingenstaat. Hoeveelheden op nul plaatsen, ingevolge een artikelselectie en voorafgaand de aanmaak van een inventaris. Statistiek Aankopen - Verkopen.

6 5 BEHEER HUUR/CONTRACTEN Aanmaak contracten ingevolge periodiciteiten en een aantal herhalingen. Controle van de globale residuele w aarde van de contracten voor een derde. Automatische facturering van contracten hetzij anticipatief hetzij op vervaldag. Automatische facturatie bij het initialiseren van een contract in anticipatief mode, hetzij naar een klassiek factuur of naar een factuur aangemaakt in de toonbankverkopen voor een rechtstreekse ontvangst van de betaling. BEHEER VAN RELATIES De module Relaties is in TIP Integral w at conventioneel genaamd w ordt CRM, maar niet alleen dat. Elk interactie met het cliënteel, w ordt geregistreerd door middel van een evolutief ticket, gebonden of niet aan een document geregistreerd in TIP Integral, en gepersonaliseerd in zijn onderw erp en met de mogelijkheid te delegeren. Het is eveneens een machtig archiveringsw erktuig in dew elke uw bestanden of externe documenten (scans, fax, plannen, w erkbladen, pdf bestanden...) kunnen gestockeerd w orden gebonden aan een derde aanw ezig in de database van het programma PER BIJKOMENDE GEBRUIKER OPTIES De gebruikersvergunning geeft recht op een aantal installaties op onbeperkte w erkposten, maar de vergunning beperkt zijn gebruik aan de aantal gelijktijdige gebruikers bepaald door de vergunning. Voorbeeld : een vergunning met 3 gebruikers mag geïnstalleerd w orden op 10 w erkposten, maar enkel 3 personen kunnen gelijktijdig w erken. De andere zullen de volgende melding krijgen het maximum aantal gebruikers is bereikt. HOSTING (plaats harde schijf per 250Mb) TIP INTEGRAL mag gebruikt w orden op uw eigen server autonoom, ofw el op één van onze servers dat aldus toegankelijk is op afstand. De hosting oplossing geeft de mogelijkheid, van om het even w aar, via een basis internetverbinding, toegang te hebben aan de gegevens van de boekhouding, logistiek of commercieel. Aan uw boekhouder ook kan u toegang geven teneinde snelle controles te verrichten, uw verklaringen afdrukken alsmede de jaarrekeningen. Vergeet de ongemakheden dat een lokaal netw erk kan geven : backup, virus, stroomuitval, beschikbaarheid.

7 6 BACKUP «A LA CARTE» Om tijdens uitzonderlijke procedures een veiligheidskopie te kunnen nemen, buiten het standaard ritme voorzien door de hosting om de 24u. (In de hosting service is een systematisch backup inbegrepen alle 24u van de gegevensbanken, backup w aarvan de gebruiker de aantal dagen kan bepalen om ze te behouden. Te noteren dat indien u niet over de optie Backup à la carte beschikt, en indien nodig kan een restore verricht w orden van de laatst beschikbaar backup. BEHEER MATENBALK / KLEUREN De optie matenbalk is natuurlijk heel nuttig voor vele beroepen, men kan eveneens deze optie gebruiken voor bijvoorbeeld kleuren of afmetingen. Zij maakt het gebruik mogelijk van een artikelnummering op tw ee niveaus, hetzij referentienummer en maat van deze referentie. Een reeks aanmaak en afdruk modulen w erden gew ijzigd om het paar Referentie-Maat voor te stellen onder vorm van een rooster. BEHEER LOTEN EN SERIENUMMERS Deze optie laat u toe de referenties in te brengen in lotennummers of serienummer op een bepaald artikel bij de uitgave of bij de ingave. Een opzoekfunctie kan u later toelaten de artikelen gebonden aan het lotnummer of serienummer terug te vinden. Deze optie houdt eveneens een gedetailleerde listing in per serie/lot in de voorraad. BEHEER DRAAGBARE BARCODELEZER TIP INTEGRAL beschikt over een optie die de verbinding toelaat en de ontlasting van de gecollecteerde inlichtingen door deze apparaten, in een commercieel document. POS FIDELITY BEHEER FIDELITEITSKAARTEN Deze optie laat u toe bij de toonbankverkopen, een verkoopbedrag te registreren op naam van een derde verbonden aan een fideliteitskaart. Zij beschikt over reporting functies en raadplegingen. EDOCUMENTS Deze optie laat toe alle belangrijke documenten te archiveren, in zijn boekhoudkundig aspect, hetzij voor geheugen, hetzij voor uw accountantskantoor voor de gespecialiseerde boekingen. Te meer, mits inschrijving bij een door ons geselecteerde leverancier van fax service, kan u faxen versturen, ontvangen, delegeren en archiveren. Deze optie laat ook toe de commerciële facturen te archiveren alsmede de elektronische facturatie uit te voeren.

8 7 EDOCUMENTS PRO In aanvulling aan w at de klassieke edocuments bevat, laat deze optie toe de documenten te verdelen en sorteren per type en dossier, en maakt mogelijk een multi-pagina scanning te splitsen volgens QR-code etiketten of nog de documenten ontvangen per te verdelen tussen de bestemmingsdossiers. Als u van een vergunning voor Expert-Boekhouder geniet, laat u deze optie nog toe een CODABOX interface te gebruiken en de elektronische uittrekselsbestanden CODA ofw el boekhouddocumenten te archiveren rechtstreeks in de servers van uw klanten via uw gemachtigde toegang. EBANKING Deze optie biedt al de functies aan over de gehele behandelingsfuncties van elektronische bankverrichtingen : betaling van leveranciers en/of terugbetaling van klanten via CODA bestanden (SEPA XML ISO 20022), invoer en automatische boeking van CODA uittreksels en beheer van Domiciliëringen. FACTORING Teneinde verkoopfacturen door te sturen naar een service «Factoring» (FACTEL, ING, enz ) die het nodige verricht om deze facturen elektronisch door te sturen naar hun bestemming. DIENSTEN Scholing per module van 3 uur forfait in onze lokalen (max. 4 personen) Opleiding Raadgevingen ter plaatse (per uur) Verplaatsing per km < 250 kms Verplaatsing per km > 250 kms Het abonnement wordt anticipatief driemaandelijks gefactureerd en moet het voorwerp maken van een bankdomiciliatie. Het abonnement is afgesloten voor minimum achttien maanden en stilzwijgend vernieuwd voor dezelfde duur behalve bij ontzegging per aangetekend schrijven ontvangen drie maanden vóór de vervaldag.

TIP INTEGRAL R/10 PERSONAL. Het Boekhoud en Beheer programma. Département commercial Verantwoordelijke uitgever : T.I.P Group N.V.

TIP INTEGRAL R/10 PERSONAL. Het Boekhoud en Beheer programma. Département commercial Verantwoordelijke uitgever : T.I.P Group N.V. 2015 TIP INTEGRAL R/10 PERSONAL Het Boekhoud en Beheer programma Département commercial Verantwoordelijke uitgever : T.I.P Group N.V. 01/01/2011 1 Het boekhoudprogramma Meer dan een eenvoudig boekhoudprogramma,

Nadere informatie

WinBooks. Glashelder voor iedereen.

WinBooks. Glashelder voor iedereen. WinBooks. Glashelder voor iedereen. WinBooks accounting 1 WatWinBooks zo exclusief maakt Primeurs, troeven en innoverende functionaliteiten maken van WinBooks een software die op zijn tijd vooruitloopt.

Nadere informatie

«Nieuwigheden Sage BOB 50 3.0»

«Nieuwigheden Sage BOB 50 3.0» «Nieuwigheden Sage BOB 50 3.0» Voor het gebruik van de end-users Sage BOB 50 DE NIEUWIGHEDEN VAN DE VERSIE 3.0 VAN SAGE BOB 50 Het nieuwe beheer van het boekhoudplan Met de versie Sage BOB 50 3.0, innoveert

Nadere informatie

WinAuditor bvba, 2002-2005.

WinAuditor bvba, 2002-2005. WinAuditor bvba Giervalkenlaan 10 bus 34, 1170 Brussel Tel.: +32-2-672.55.94, Fax: +32-2-660.59.82 web: http://www.winauditor.com/ e-mail: info@winauditor.com WinAuditor bvba, 2002-2005. Revisie 1.5 (06/2005)

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE...1 INLEIDING...10 INSTALLATIE VAN HET PROGRAMMA...11 FUNCTIES VAN HET PROGRAMMA...14 ERGONOMIE VAN MERCATOR...18

INHOUDSOPGAVE...1 INLEIDING...10 INSTALLATIE VAN HET PROGRAMMA...11 FUNCTIES VAN HET PROGRAMMA...14 ERGONOMIE VAN MERCATOR...18 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...1 INLEIDING...10 INSTALLATIE VAN HET PROGRAMMA...11 FUNCTIES VAN HET PROGRAMMA...14 ERGONOMIE VAN MERCATOR...18 HERINNERING AAN EEN AANTAL CONVENTIES DIE EIGEN ZIJN AAN WINDOWS...18

Nadere informatie

Sage BOB 50. De meest performante en rendabele oplossing voor KMO s. Buitengewone prestaties binnen handbereik! BOB

Sage BOB 50. De meest performante en rendabele oplossing voor KMO s. Buitengewone prestaties binnen handbereik! BOB Sage Buitengewone prestaties binnen handbereik! De meest performante en rendabele oplossing voor KMO s De software voor commercieel beheer en boekhouding die pragmatische innovatie, efficiëntie en gebruiksvriendelijkheid

Nadere informatie

Sage 100. Een zorgeloos beheer! De beste ERP oplossing voor veeleisende bedrijven. Het alternatief voor dure en moeilijk te implementeren oplossingen

Sage 100. Een zorgeloos beheer! De beste ERP oplossing voor veeleisende bedrijven. Het alternatief voor dure en moeilijk te implementeren oplossingen Sage 100 Een zorgeloos beheer! De beste ERP oplossing voor veeleisende bedrijven Het alternatief voor dure en moeilijk te implementeren oplossingen 100 Living Your Business 100 Sage 100 de standaard voor

Nadere informatie

Sage BOB 50 Expert. Expertise in het kwadraat! De professionele tool voor Accountants en Erkende boekhouders

Sage BOB 50 Expert. Expertise in het kwadraat! De professionele tool voor Accountants en Erkende boekhouders Sage Expert Expertise in het kwadraat! De professionele tool voor Accountants en Erkende boekhouders Geniet van zijn hoge gebruiksvriendelijkheid, ongeëvenaarde ergonomie en grote doeltreffendheid Living

Nadere informatie

Sage BOB 50 Expert. Expertise in het kwadraat! De professionele tool voor Accountants en Erkende boekhouders

Sage BOB 50 Expert. Expertise in het kwadraat! De professionele tool voor Accountants en Erkende boekhouders Sage BOB 50 Expert Expertise in het kwadraat! De professionele tool voor Accountants en Erkende boekhouders Geniet van zijn hoge gebruiksvriendelijkheid, ongeëvenaarde ergonomie en grote doeltreffendheid

Nadere informatie

Inhoud. Accounting... 4. ... meer dan boekhouding... 5. Multi... én wijzigbaar... 6. Digitaal Dossier... 7. Aankopen... 8. ... met integratie...

Inhoud. Accounting... 4. ... meer dan boekhouding... 5. Multi... én wijzigbaar... 6. Digitaal Dossier... 7. Aankopen... 8. ... met integratie... ORAS Accounting Inhoud Accounting........................................... 4... meer dan boekhouding........................... 5 Multi... én wijzigbaar................................ 6 Digitaal Dossier......................................

Nadere informatie

De versie BOB 50 Expert en de Expert modus

De versie BOB 50 Expert en de Expert modus De versie Expert en de Expert modus Expert BO B 5 Sch Living, breathing business Het programma vormt nu reeds 10 jaar de onbetwistbare standaard voor boekhoudsoftware. De constante innovatie in het beleid

Nadere informatie

Sage BOB 30. De meest eenvoudige en doeltreffende monogebruikeroplossing. kleine ondernemingen. Omdat kleine bedrijven ook grote ambities hebben!

Sage BOB 30. De meest eenvoudige en doeltreffende monogebruikeroplossing. kleine ondernemingen. Omdat kleine bedrijven ook grote ambities hebben! Sage BOB 30 Omdat kleine bedrijven ook grote ambities hebben! De meest eenvoudige en doeltreffende monogebruikeroplossing voor kleine ondernemingen De beheer- en boekhoudsoftware die uw uitdagingen ondersteunt

Nadere informatie

Systemat n.v. is aanwezig in : Lasne Chaussée de Louvain 435 - B-1380 Lasne Tél: +32 2 352 86 20 - Fax: +32 2 352 83 40

Systemat n.v. is aanwezig in : Lasne Chaussée de Louvain 435 - B-1380 Lasne Tél: +32 2 352 86 20 - Fax: +32 2 352 83 40 Systemat n.v. is aanwezig in : Lasne Chaussée de Louvain 435 - B-1380 Lasne Tél: +32 2 352 86 20 - Fax: +32 2 352 83 40 Charleroi ZI Jumet - Allée Centrale - B-6040 Jumet Tél: +32 71 25 58 11 - Fax: +32

Nadere informatie

DLex, een krachtig en gebruiksvriendelijk instrument voor een beheer van uw advocatenkantoor

DLex, een krachtig en gebruiksvriendelijk instrument voor een beheer van uw advocatenkantoor 11-12 DLex, een krachtig en gebruiksvriendelijk instrument voor een beheer van uw advocatenkantoor Beheer Dossierbeheer p.06 Contactbeheer p.09 Elektronisch documentbeheer (EDM) p.12 Time management p.18

Nadere informatie

CPS business tools. geef een nieuwe dimensie aan uw administratief beheer

CPS business tools. geef een nieuwe dimensie aan uw administratief beheer CPS business tools geef een nieuwe dimensie aan uw administratief beheer Betaalbare software met service, aantrekkelijke prijs geschikt voor het KMO-budget. Gebruiksvriendelijk Veilig en betrouwbaar Krachtig

Nadere informatie

Speciale Overstap-actie van Cockpit Boekhouding naar Dave Accounting (standaardversies)

Speciale Overstap-actie van Cockpit Boekhouding naar Dave Accounting (standaardversies) Speciale Overstap-actie van Cockpit Boekhouding naar Dave Accounting (standaardversies) Just Software bvba - Tel 02/567 21 71 - Fax 02/567 14 17 - www.justsoftware.be - info@justsoftware.be 1) Hoe verloopt

Nadere informatie

E-facturatie. Vragen & antwoorden

E-facturatie. Vragen & antwoorden E-facturatie Vragen & antwoorden Algemene vragen Heeft de elektronische factuur dezelfde juridische waarde als een elektronische factuur? Ja. De vorm van de factuur, hetzij op papier, hetzij in een elektronisch

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT BIJZONDER BESTEK NR A/268

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT BIJZONDER BESTEK NR A/268 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT BIJZONDER BESTEK NR A/268 OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DE LEVERING VAN SOFTWARE VOOR DE BOEKHOUDING EN INVENTARIS VOOR DE DIENSTEN VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT

Nadere informatie

EQUISIS ALGEMENE, ANALYTISCHE EN BUDGETTAIRE BOEKHOUDING - 1 - Equisis v2 - août 98

EQUISIS ALGEMENE, ANALYTISCHE EN BUDGETTAIRE BOEKHOUDING - 1 - Equisis v2 - août 98 EQUISIS ALGEMENE, ANALYTISCHE EN BUDGETTAIRE BOEKHOUDING Equisis v2 - août 98-1 - MANUEL DE REFERENCE INHOUDSOPGAVE 1. WAARSCHUWING... 6 2. INSTALLATIE...7 3. OPSTARTEN...8 A. INSTELLING VAN HET BOEKJAAR...10

Nadere informatie

«Praktische handleiding» Bankverrichtingen

«Praktische handleiding» Bankverrichtingen 12/01/31 B50/v3.00/F/PH006.01 «Praktische handleiding» Bankverrichtingen Financieel Voor het gebruik door de end-users van Sage BOB 50 Oplossing Sage BOB 50 2 Hoewel aan deze uitgave de grootst mogelijke

Nadere informatie

Catalogus 2010 CIEL SELECTIEWIJZER VOOR HET JUISTE SOFTWAREPAKKET

Catalogus 2010 CIEL SELECTIEWIJZER VOOR HET JUISTE SOFTWAREPAKKET Catalogus 2010 CIEL SELECTIEWIJZER VOOR HET JUISTE SOFTWAREPAKKET Eenvoud is troef! , de juiste reflex voor uw beheer! biedt al meer dan twintig jaar softwarepakketten en diensten die afgestemd zijn op

Nadere informatie

WIE ZIJN WIJ? WIE ZIJN WIJ?

WIE ZIJN WIJ? WIE ZIJN WIJ? WIE ZIJN WIJ? CTS Software (de voorloper van AXITO) werd opgericht in 1991 door Jacky Smeulders. Het doel van Jacky (systeemanalist-programmeur van opleiding met als specialisatie boekhouding) was/is om

Nadere informatie

ids 2011 Om uw software goed te kiezen Facturatie/Beheer P. 14 P. 12 Zelfstandigen, KMO s, starters, VZW s, Handelaars, Boekhouders,...

ids 2011 Om uw software goed te kiezen Facturatie/Beheer P. 14 P. 12 Zelfstandigen, KMO s, starters, VZW s, Handelaars, Boekhouders,... Boekhouding P. 3 Facturatie/Beheer P. 7 Verkooppunten P. 12 Oplossingen P. 14 ids 2011 Om uw software goed te kiezen Zelfstandigen, KMO s, starters, VZW s, Handelaars, Boekhouders,... Boekhouding Facturatie/Beheer

Nadere informatie

TNT Electronic Services

TNT Electronic Services TNT Electronic Services de snelste weg naar een vlotte verzending Intro Pc-oplossingen ExpressShipper ExpressManager Internetoplossingen ExpressInternet mytnt ExpressConnect Mobiele oplossingen SMS-diensten

Nadere informatie

Isabel 6 configurator. Starten met Isabel 6. Goed begonnen is half gewonnen.

Isabel 6 configurator. Starten met Isabel 6. Goed begonnen is half gewonnen. Isabel 6 configurator Starten met Isabel 6. Goed begonnen is half gewonnen. 1 1. WAAROM DEZE GIDS? Voor u start met het opzetten van een Isabel 6-oplossing kunt u het best een duidelijk overzicht opstellen

Nadere informatie

Algemeen Tarief. Sage BOB 50 KMO EIR - JGR Modus

Algemeen Tarief. Sage BOB 50 KMO EIR - JGR Modus Algemeen Tarief Sage BOB 50 KMO EIR - JGR Modus April 2013 BELANGRIJK Commercialiseringsmode JGR (Jaarlijks Gebruiksrecht) Elk programma gecommercialiseerd in JGR-modus houdt zowel de inschrijving voor

Nadere informatie

Hoofdartikel. Mercator, nu ook voor fiduciaires. mei 2009

Hoofdartikel. Mercator, nu ook voor fiduciaires. mei 2009 Inhoud Mercator versie voor fiduciaires, een ware innovatie 1 De efficiëntie van CRM 2 Interview: Philippe Clinet (Night & Day) 3 Tips en advies 3 tot 5 Interview: de heer Voets (fiduciaire Voets) 4 en

Nadere informatie

Speciale Overstap-actie van Cockpit Boekhouding en Orderbeheer naar Dave Accounting en Order Administration (standaardversies)

Speciale Overstap-actie van Cockpit Boekhouding en Orderbeheer naar Dave Accounting en Order Administration (standaardversies) Speciale Overstap-actie van Cockpit Boekhouding en Orderbeheer naar Dave Accounting en Order Administration (standaardversies) Just Software bvba - Tel 02/567 21 71 - Fax 02/567 14 17 - www.justsoftware.be

Nadere informatie

Om uw software goed te kiezen

Om uw software goed te kiezen Om uw software goed te kiezen Zelfstandigen, KMO s, starters, VZW s, Handelaars, Boekhouders,... Eenvoudigheid is een troef Boekhouding Facturatie/Beheer Verkooppunten Oplossingen Ciel, de goede keuze

Nadere informatie

Handleiding online boekhouden. 2000-2012 Admisol nv

Handleiding online boekhouden. 2000-2012 Admisol nv Handleiding online boekhouden I Admisol, online boekhouden Inhoud 1 Intro 1 2 Quick start 2 3 Basisfuncties 3 1 Het... scherm 3 2 Navigatie... 5 3 Ingave... 5 4 Lijstjes... (grids) 6 Nieuw... 7 Opvragen...

Nadere informatie