TIP INTEGRAL R/10 PERSONAL. Het Boekhoud en Beheer programma. Département commercial Verantwoordelijke uitgever : T.I.P Group N.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TIP INTEGRAL R/10 PERSONAL. Het Boekhoud en Beheer programma. Département commercial Verantwoordelijke uitgever : T.I.P Group N.V."

Transcriptie

1 2015 TIP INTEGRAL R/10 PERSONAL Het Boekhoud en Beheer programma Département commercial Verantwoordelijke uitgever : T.I.P Group N.V. 01/01/2011

2 1 Het boekhoudprogramma Meer dan een eenvoudig boekhoudprogramma, vergezelt Integral u in het volledig beheer van uw activiteit en uw onderneming. In dit document treft u de prijzen aan van de beschikbare modulen alsmede verschillende formules dat w ij voorstellen. Aarzel niet om ons te contacteren, onze medew erkers zullen u helpen de formule te kiezen het meest aangepast aan uw eigen situatie. tel. : Een ervaring van meer dan 25 jaar tot uw dienst Doorheen ons Integral oplossing, hebben w ij onze know -how gericht op de ontw ikkeling van het programma, en stellen een efficiënt en veilig product voor, bekw aam te evolueren met uw behoeften. Sinds meerdere jaren aanw ezig op de markt, merken w ij de technische evoluties op en de gebruikte technologieën in softw are genie en informatica. Met een voorsprong op onze concurrenten, rusten onze oplossingen nog vandaag uit op innoverende programma architecturen en steeds hoog prestatie leverend.

3 2 Uw activiteit beheren Door Integral te kiezen, beschikt u over een hoog prestatie leverend beheer w erktuig en aangepast aan uw beroep, uw onderneming en uw activiteit. Uw beheer processen zullen gedragen w orden door vele modulen dat w ij voorstellen, vanaf het beheer van commerciële contacten tot de afdruk van volledige balansen. Meer dan een eenvoudig boekhoudpakket, is Integral de bevoorrechte partner van uw medew erkers die over een conviviaal en beveiligd w erktuig beschikken, bekw aam hun respectievelijk beroep te ondersteunen. Uw groei begeleiden De ontw ikkeling van een activiteit en een onderneming rust zich uit op het beheersen van het beheer proces. Over gegevens beschikken eigen aan de situatie van de onderneming, is zijn financieel gezondheid eveneens noodzakelijk om de goede beslissingen te nemen. Met Integral geniet u over het geheel van w erktuigen van budgettaire verw achtingen en geniet u over de functionaliteiten om uw onderneming te beheren. Intuïtief en toegankelijk Met Integral zijn uw gegevens toegankelijk op om het even w elke post, w aar u ook bent. Perfect beveiligd en w erkelijk client gericht, zijn ergonomie en het opstarten vergemakkelijkt zijn integratie in de onderneming. Uw medew erkers en uzelf kunnen zich concentreren op uw voornaamste activiteit. Een hosting oplossing door de uitgever is eveneens beschikbaar. Meer comfort voor meer tijd. Evolueert met u Naargelang de grootte van uw onderneming en de specificiteiten eigen aan uw sector, maakt u de keuze over een aangepast en evolutief formule. Gebruikt tegelijkertijd zoals een ERP of een eenvoudig facturatie pakket, past Integral zich aan uw vereisten et niet het omgekeerde. U kan bovendien uw w erktuig aanvullen door het toevoegen van bijkomende opties en zelf beslissen over te gaan naar een bredere formule. Een professioneel werktuig ten dienste van de professionelen Vele deskundigen en boekhoudkundige professionelen gebruiken en raden onze oplossing aan. Dankzij de talrijke functionaliteiten en gebruiksgemak, is Integral onvermijdelijk in de accountantskantoren, bew ust van de toegevoegde w aarde van hun beroep. De gevolmachtigde toegang laat hen toe in volle veiligheid toegang te hebben op de dossiers onder hosting van hun klanten, w aardoor hun diensten meer doeltreffend zijn, en dragen bij tot het succes van Integral. Onze formules :

4 3 PERSONAL EDITION De PERSONAL Edition is een ideaal w erktuig voor kleine vennootschappen of zelfstandigen. De aangeboden functies kunnen, zow el in aantal als in kw aliteit, reeds vanaf het eerste niveau om het even w elke vennootschap in investerings-of beginfase interesseren. TIP INTEGRAL is multi-w etgeving (Luxemburgs, Belgisch, Frans, Tsjechisch, US, Hollands), multi vennootschappen, multi boekjaren, multi gebruikers en zonder enige beperking in de aantal boekingen. De commerciële documenten w ordt afgedrukt in de taal van de klant. Ongeacht de gebruikerstaal, is elk veld van elk scherm gedocumenteerd om het op de juiste manier te gebruiken. Zonder uw w erkcontext te verlaten, bestaat er een buitengew oon sterk raadplegingsysteem dat de visualisatie toelaat van verschillende elementen van de gegevensbank. Ingevolge de toegangsrechten, is het altijd mogelijk alle documenten af te drukken op het scherm, naar de printers, of een uitvoer in een Excel formaat. KLASSIEK PACKAGE Modulen (1,2,3,4) BASIS MODULEN Deze package houdt de Algemene Boekhouding (1) in, het Commercieel Beheer van de Verkopen (2), het Commercieel Beheer van de Aankopen (3) en een Stockbeheer (4). Deze 4 modulen w orden voorgesteld aan een voorkeursprijs. ALGEMENE BOEKHOUDING Module (1) Houdt een volledig beheer in van de klantenbestanden, leveranciers en algemene rekeningen. Laat de boeking toe van aankoopdocumenten, verkopen, financiëlen alsmede de diverse verrichtingen. Controlelijst van de boekingen met het oog op de boekhouding en BTW. Onmiddellijke afpunting of niet via het Financieel dagboek, de Aankopen, de Verkopen en de Diverse Verrichtingen. Balans van de algemene rekeningen met talrijke parameters. Grootboek van de algemene rekeningen met talrijke parameters. Synthetische bedrijfsresultaten. Mogelijkheid om de hoeveelheden te beheren met afdruk van deze hoeveelheden in een grootboek voor een eenvoudig beheer van de voorraad. Afdruk van de openstaande of niet gesaldeerde rekeningen. Rekeningenbalans Klanten/Leveranciers. Half automatische afpunting. Beheer van aanmaningen. Afdruk van de BTW verklaring aan de beschouw de landnormen. Afdruk van de jaarlijkse opgave van de afnemers belastingplichtigen. Afdruk van de Intracommunautaire BTW listing. Enig Hulpjournaal dat de boekhouding onomkeerbaar maakt. Centralisatiedagboek per periode.

5 4 COMMERCIEEL BEHEER VAN DE VERKOPEN Module (2) Behoudt het volledig beheer van de Klanten en Artikelbestanden. Aanmaak van Offertes, Bestellingen, Leveringsnota's en Facturen. Systeem aanmaak kassaverrichtingen, met betalingsw ijze, afdruk van de kasbonnen, elektrische opening van de geldlade, beheer van de inkomende en uitgaande gelden en voorschotten. Kassa-afsluiting met afdruk van kasboek en mogelijkheid van automatische overdracht in het financieel dagboek. Verkoopsstatistieken op één niveau en parametreerbaar. Automatische overdracht van de verkoopfacturen naar de boekhouding. Publipostage (mailing) vanuit de Verkoopsstatistieken. Een machtig systeem van documentenfusie met beheer van overblijvende bestellingen en reeds uitgevoerde leveringen. COMMERCIEEL BEHEER VAN DE AANKOPEN Module (3) Behoudt het volledig beheer van de Leveranciers en Artikelbestanden. Aanmaak van Prijsaanvragen, Bestellingen, Ontvangstbonnen en Facturen. Aankoopstatistieken op één niveau en parametreerbaar. Automatische overdracht van de aankoopfacturen naar de boekhouding. Een machtig systeem van documentenfusie met beheer van de overblijvende bestellingen en de reeds verrichte ontvangsten. Automatische afdruk van etiketten voor de ontvangen goederen. STOCKBEHEER Module (4) Handmatige boeking van de inventarisbonnen. Inventarislisting met mogelijkheid tot uitvoer naar een Excelbestand. Listing valorisatie van de inventaris voor de jaarrekeningen. Afdruk van een inventarislijst per voorraadzone. Etikettenproductie met barcode. Interface Excel voor een globale invoer van een inventaris. BEHEER VAN RELATIES De module Relaties is in TIP Integral w at conventioneel genaamd w ordt CRM, maar niet alleen dat. Elk interactie met het cliënteel, w ordt geregistreerd door middel van een evolutief ticket, gebonden of niet aan een document geregistreerd in TIP Integral. Het is eveneens een machtig archiveringsw erktuig in dew elke uw bestanden of externe documenten (scans, fax, plannen, w erkbladen, pdf bestanden...) kunnen gestockeerd w orden gebonden aan een derde aanw ezig in de database van het programma

6 5 OPTIES PER BIJKOMENDE GEBRUIKER De gebruikersvergunning geeft recht op een aantal installaties op onbeperkte w erkposten, maar de vergunning beperkt zijn gebruik aan de aantal gelijktijdige gebruikers bepaald door de vergunning. Voorbeeld : een vergunning met 3 gebruikers mag geïnstalleerd w orden op 10 w erkposten, maar enkel 3 personen kunnen gelijktijdig w erken. De andere zullen de volgende melding krijgen het maximum aantal gebruikers is bereikt. HOSTING (plaats harde schijf per 250Mb) TIP INTEGRAL mag gebruikt w orden op uw eigen server autonoom, ofw el op één van onze servers dat aldus toegankelijk is op afstand. De hosting oplossing geeft de mogelijkheid, van om het even w aar, via een basis internetverbinding, toegang te hebben aan de gegevens van de boekhouding, logistiek of commercieel. Aan uw boekhouder ook kan u toegang geven teneinde snelle controles te verrichten, uw verklaringen afdrukken alsmede de jaarrekeningen. Vergeet de ongemakheden dat een lokaal netw erk kan geven: backup, virus, stroomuitval, beschikbaarheid. BACKUP «A LA CARTE» Om tijdens uitzonderlijke procedures een veiligheidskopie te kunnen nemen, buiten het standaard ritme voorzien door de hosting om de 24u. (In de hosting service is een systematisch backup inbegrepen alle 24u van de gegevensbanken, backup w aarvan de gebruiker de aantal dagen kan bepalen om ze te behouden. Te noteren dat indien u niet over de optie Backup à la carte beschikt, en indien nodig kan een restore verricht w orden van de laatst beschikbaar backup. Deze interventie w ordt afzonderlijk gefactureerd aan 100 ebtw ). BEHEER MATENBALK / KLEUREN De optie matenbalk is natuurlijk heel nuttig voor vele beroepen, men kan eveneens deze optie gebruiken voor bijvoorbeeld kleuren of afmetingen. Zij maakt het gebruik mogelijk van een artikelnummering op tw ee niveaus, hetzij referentienummer en maat van deze referentie. Een reeks aanmaak en afdruk modulen w erden gew ijzigd om het paar Referentie-Maat voor te stellen onder vorm van een rooster. BEHEER DRAAGBARE BARCODELEZER TIP INTEGRAL beschikt over een optie die de verbinding toelaat en de ontlasting van de gecollecteerde inlichtingen door deze apparaten POS FIDELITY BEHEER FIDELITEITSKAARTEN Deze optie laat u toe bij de toonbankverkopen, een verkoopbedrag te registreren op naam van een derde verbonden aan een fideliteitskaart. Zij beschikt over reporting functies en raadplegingen.

7 6 EDOCUMENTS Deze optie laat toe alle belangrijke documenten te archiveren, in zijn boekhoudkundig aspect, hetzij voor geheugen, hetzij voor uw accountantskantoor voor de gespecialiseerde boekingen. Te meer, mits inschrijving bij een door ons geselecteerde leverancier van fax service, kan u faxen versturen, ontvangen, delegeren en archiveren. Deze optie laat ook toe de commerciële facturen te archiveren alsmede de elektronische facturatie uit te voeren. EDOCUMENTS PRO In aanvulling aan w at de klassieke edocuments bevat, laat deze optie toe de documenten te verdelen en sorteren per type en dossier, en maakt mogelijk een multi-pagina scanning te splitsen volgens QR-code etiketten of nog de documenten ontvangen per te verdelen tussen de bestemmingsdossiers. Als u van een vergunning voor Expert-Boekhouder geniet, laat u deze optie nog toe een CODABOX interface te gebruiken en de elektronische uittrekselsbestanden CODA ofw el boekhouddocumenten te archiveren rechtstreeks in de servers van uw klanten via uw gemachtigde toegang. EBANKING Deze optie biedt al de functies aan over de gehele behandelingsfuncties van elektronische bankverrichtingen : betaling van leveranciers en/of terugbetaling van klanten via CODA bestanden (SEPA XML ISO 20022), invoer en automatische boeking van CODA uittreksels en beheer van Domiciliëringen. FACTORING Teneinde verkoopfacturen door te sturen naar een service «Factoring» (FACTEL, ING, enz ) die het nodige verricht om deze facturen elektronisch door te sturen naar hun bestemming. DIENSTEN Scholing per module van 3 uur forfait in onze lokalen (max. 4 personen) Opleiding Raadgevingen ter plaatse (per uur) Verplaatsing per km < 250 kms Verplaatsing per km > 250 kms Het abonnement wordt anticipatief driemaandelijks gefactureerd en moet het voorwerp maken van een bankdomiciliatie. Het abonnement is afgesloten voor minimum achttien maanden en stilzwijgend vernieuwd voor dezelfde duur behalve bij ontzegging per aangetekend schrijven ontvangen drie maanden vóór de vervaldag.

WinBooks. Glashelder voor iedereen.

WinBooks. Glashelder voor iedereen. WinBooks. Glashelder voor iedereen. WinBooks accounting 1 WatWinBooks zo exclusief maakt Primeurs, troeven en innoverende functionaliteiten maken van WinBooks een software die op zijn tijd vooruitloopt.

Nadere informatie

DLex, een krachtig en gebruiksvriendelijk instrument voor een beheer van uw advocatenkantoor

DLex, een krachtig en gebruiksvriendelijk instrument voor een beheer van uw advocatenkantoor 11-12 DLex, een krachtig en gebruiksvriendelijk instrument voor een beheer van uw advocatenkantoor Beheer Dossierbeheer p.06 Contactbeheer p.09 Elektronisch documentbeheer (EDM) p.12 Time management p.18

Nadere informatie

EQUISIS ALGEMENE, ANALYTISCHE EN BUDGETTAIRE BOEKHOUDING - 1 - Equisis v2 - août 98

EQUISIS ALGEMENE, ANALYTISCHE EN BUDGETTAIRE BOEKHOUDING - 1 - Equisis v2 - août 98 EQUISIS ALGEMENE, ANALYTISCHE EN BUDGETTAIRE BOEKHOUDING Equisis v2 - août 98-1 - MANUEL DE REFERENCE INHOUDSOPGAVE 1. WAARSCHUWING... 6 2. INSTALLATIE...7 3. OPSTARTEN...8 A. INSTELLING VAN HET BOEKJAAR...10

Nadere informatie

E-facturatie. Vragen & antwoorden

E-facturatie. Vragen & antwoorden E-facturatie Vragen & antwoorden Algemene vragen Heeft de elektronische factuur dezelfde juridische waarde als een elektronische factuur? Ja. De vorm van de factuur, hetzij op papier, hetzij in een elektronisch

Nadere informatie

Catalogus 2010 CIEL SELECTIEWIJZER VOOR HET JUISTE SOFTWAREPAKKET

Catalogus 2010 CIEL SELECTIEWIJZER VOOR HET JUISTE SOFTWAREPAKKET Catalogus 2010 CIEL SELECTIEWIJZER VOOR HET JUISTE SOFTWAREPAKKET Eenvoud is troef! , de juiste reflex voor uw beheer! biedt al meer dan twintig jaar softwarepakketten en diensten die afgestemd zijn op

Nadere informatie

Handleiding online boekhouden. 2000-2012 Admisol nv

Handleiding online boekhouden. 2000-2012 Admisol nv Handleiding online boekhouden I Admisol, online boekhouden Inhoud 1 Intro 1 2 Quick start 2 3 Basisfuncties 3 1 Het... scherm 3 2 Navigatie... 5 3 Ingave... 5 4 Lijstjes... (grids) 6 Nieuw... 7 Opvragen...

Nadere informatie

Beheers de complexiteit

Beheers de complexiteit Beheers de complexiteit Voor KMO s. Door een KMO. Bij de ontwikkeling van het Dave concept houden we vooral de KMO voor ogen. We streven naar een betaalbare oplossing die kan meegroeien met de evolutie

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

De nieuwigheden van BOB Software 3.3 : Algemene en Analytische Boekhouding

De nieuwigheden van BOB Software 3.3 : Algemene en Analytische Boekhouding De nieuwigheden van BOB Software 3.3 : Algemene en Analytische Boekhouding Inhoudstafel 1. Inleiding... 3 2. Configuratie van de nieuwigheden... 4 3. Basisbestanden... 5 Fiches van derden... 5 Beperkte

Nadere informatie

«Praktische handleiding» Analytische boekhouding

«Praktische handleiding» Analytische boekhouding 11/05/01 B50/v2.31/F/PH004.02 «Praktische handleiding» Analytische boekhouding Financieel Voor het gebruik door de end-users van Sage BOB 50 Oplossing Sage BOB 50 2 Hoewel aan deze uitgave de grootst mogelijke

Nadere informatie

Om uw software goed te kiezen

Om uw software goed te kiezen Om uw software goed te kiezen Zelfstandigen, KMO s, starters, VZW s, Handelaars, Boekhouders,... Eenvoudigheid is een troef Boekhouding Facturatie/Beheer Verkooppunten Oplossingen Ciel, de goede keuze

Nadere informatie

UNIT4 Multivers. Productoverzicht UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT

UNIT4 Multivers. Productoverzicht UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT UNIT4 Multivers Productoverzicht UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT 2 UNIT4 Multivers Productoverzicht UNIT4: producten en diensten voor het MKB UNIT4 ontwikkelt ruim 30 jaar praktijkgerichte bedrijfssoftware

Nadere informatie

UNIT4 Multivers Productoverzicht

UNIT4 Multivers Productoverzicht UNIT4 Multivers Productoverzicht UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT 2 UNIT4 Multivers Productoverzicht UNIT4: producten en diensten voor het MKB UNIT4 ontwikkelt ruim 0 jaar praktijkgerichte bedrijfssoftware

Nadere informatie

TOGA. Advocatensoftware TOGA TOGANET TOGA INCASSO TOGA CURATOR

TOGA. Advocatensoftware TOGA TOGANET TOGA INCASSO TOGA CURATOR TOGA Advocatensoftware TOGA TOGANET TOGA INCASSO TOGA CURATOR INHOUD TOGA TOGA: een korte introductie 3 DOSSIERSCHERM VERSUS MODULE: een overzicht in twee richtingen 4 MODULES Dossier- en contactenbeheer

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden Van Koalaboox Algemeen KOALABOOX is een dienst aangeboden door de BVBA Koalaboox Belgium met maatschappelijke zetel te 1140 Evere (België), Colonel Bourg straat, 127-129. Ondernemingsnummer/BTW:

Nadere informatie

MAGAZINE. Sofatech integreert IT-ondersteuning bij Aquality Protect. Sofatech stroomlijnt de administratieve processen bij Laconte

MAGAZINE. Sofatech integreert IT-ondersteuning bij Aquality Protect. Sofatech stroomlijnt de administratieve processen bij Laconte MAGAZINE Sofatech stroomlijnt de administratieve processen bij Laconte Sofatech integreert IT-ondersteuning bij Aquality Protect Bedrijfssoftware als ondersteuning voor uw strategie Cloud Computing: Hoofd

Nadere informatie

A X S GUARD À LA CARTE

A X S GUARD À LA CARTE A X S GUARD À LA CARTE 1 Inhoud 1 Inhoud...2 2 3 Copyrights en gebruiksvoorwaarden...3 Over dit document...3 4 Wat is axs GUARD?...4 5 Wat is de à la Carte Configurator?...4 6 7 Wat zijn axs GUARD performance

Nadere informatie

Leerlingenfacturatie in Count-e

Leerlingenfacturatie in Count-e 1 Inleiding... 2 2 Leerling als klant in de boekhouding... 3 2.1 Overhalen leerlingen vanuit Wis@d naar Count-e... 3 Voor je start bepalen welke leerlingen je nodig hebt?... 3 Leerlingen ophalen vanuit

Nadere informatie

Algemeen Tarief. Sage BOB 50 KMO EIR - JGR Modus

Algemeen Tarief. Sage BOB 50 KMO EIR - JGR Modus Algemeen Tarief Sage BOB 50 KMO EIR - JGR Modus April 2013 BELANGRIJK Commercialiseringsmode JGR (Jaarlijks Gebruiksrecht) Elk programma gecommercialiseerd in JGR-modus houdt zowel de inschrijving voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave Fiscale boekhouding

Inhoudsopgave Fiscale boekhouding Inhoudsopgave Fiscale boekhouding 1. Algemeenheden 2 1.1. Boekjaren... 2 1.2. Dagboeken... 4 1.3. Algemene rekeningen... 5 1.4. Rappelbrieven... 6 1.5. Klanten en leveranciers... 7 1.6. Algemene instellingen...

Nadere informatie

Bent u werkzaam in de entertainmentbranche?

Bent u werkzaam in de entertainmentbranche? Bent u werkzaam in de entertainmentbranche? Dan is ArtWin professional dé oplossing! ArtWin Software is al meer dan 25 jaar de standaard software binnen veel entertainment- en evenementenbureaus. Wij ontwikkelen

Nadere informatie

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet Exact Online Uw financiële cockpit op internet Eenvoudig online boekhouden Een onderneming staat of valt met haar financiële beleid. Met inzicht in de omzet, winst en cashflow nu en in de toekomst. Een

Nadere informatie

portimagazine december 2010 Assurnet

portimagazine december 2010 Assurnet portimagazine december 2010 Assurnet 3 Editoriaal 4 Port-e-Mail Uw mailbox steeds bij de hand 6 Waarom Port-e-Mail? U werkt zonder Port-e-Mail? Ontdek de risico s ervan! 8 Port-e-Mail Uw collega's getuigen

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE &

ALGEMENE INFORMATIE & IMPACTXRM CRM ALGEMENE INFORMATIE & INSTALLATIE IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com Herzien 29.07.2015 Inhoud Inhoud... 1 IMPACTXRM CRM Algemene Informatie...

Nadere informatie

INTRODUCTIE SNELSTART XD DE NIEUWE GENERATIE BOEKHOUDSOFTWARE

INTRODUCTIE SNELSTART XD DE NIEUWE GENERATIE BOEKHOUDSOFTWARE INTRODUCTIE SNELSTART XD DE NIEUWE GENERATIE BOEKHOUDSOFTWARE Inhoudsopgave Voorwoord 3 Algemene kenmerken 4 Het programma in gebruik nemen 5 Installatie 5 Het invoeren van de licentiecode 5 De navigatie

Nadere informatie

De nieuwe generatie van MINOX MINOX Software

De nieuwe generatie van MINOX MINOX Software De nieuwe generatie van MINOX MINOX Software Vendelier 25-27 3905 PB VEENENDAAL Tel (0318) 55 41 41 Fax (0318) 55 51 15 E-mail info@minox.nl Internet www.minox.nl Uitgave 2014 De Waarom stappen in 2012

Nadere informatie

Handleiding First. Antwerpen - Cambridge

Handleiding First. Antwerpen - Cambridge Handleiding First Antwerpen - Cambridge Handleiding First 2015 Intersentia Antwerpen Cambridge http://www.intersentia.be http://firstsoftware.be Intersentia nv Groenstraat 31 2640 Mortsel Tel.: 03 609

Nadere informatie

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Tracer 4.0 een zeer uitgebreide combinatie van Relatiebeheer (CRM) en Bedrijfsmiddelenbeheer (ERP) software oplossingen. Bedrijf : Tracer ICT Blad 2 van 58 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie

Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie departement Mobiliteit en Openbare Werken Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Openingszitting offertes Woensdag 21 september

Nadere informatie

Elektronische facturatie en accounting token: twee vliegen in één klap

Elektronische facturatie en accounting token: twee vliegen in één klap e - accounting Elektronische facturatie en accounting token: twee vliegen in één klap Roger Lassaux Directieadviseur IAB Belastingconsulent Als bevoorrechte adviseurs van de ondernemingen kunnen de accountants

Nadere informatie