E-QUALITY KENNISCENTRUM VOOR EMANCIPATIE, GEZIN EN DIVERSITEIT. Starter + Bevordering van nieuw ondernemerschap

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "E-QUALITY KENNISCENTRUM VOOR EMANCIPATIE, GEZIN EN DIVERSITEIT. Starter + Bevordering van nieuw ondernemerschap"

Transcriptie

1 E-QUALITY KENNISCENTRUM VOOR EMANCIPATIE, GEZIN EN DIVERSITEIT Starter + er i a Studenten wadeeën Bevordering van nieuw ondernemerschap E ni va

2 Voorwoord Voor u ligt de methodiekbeschrijving van het samenwerkingsproject Starter + Student. In dit project werken een student en een startend onderneemster nauw samen aan het opzetten van een nieuw bedrijf. De student heeft de opdracht om de toekomstig onderneemster met zijn of haar kennis bij te staan. De onderneemster is een zwarte, migranten- of vluchtelingenvrouw die een bedrijf wil starten in de persoonlijke dienstverlening of zorg. Van 23 maart 2006 tot en met 23 september 2007 liep dit project in Rotterdam en Tilburg. Tien nieuwe bedrijven zagen het licht. Studenten deden praktijkervaring op, onderneemsters zetten hun dromen om in werkelijkheid. Kennis en doorzettingsvermogen. Uitwisseling en samenwerking. Niet alleen tussen starter en student, maar ook tussen alle betrokken partijen: de Kamer van Koophandel Rotterdam, de Hogeschool Rotterdam, Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR), de Kamer van Koophandel Midden-Brabant, de Universiteit van Tilburg, het Centrum Buitenlandse vrouwen Tilburg en E-Quality. In deze waaier van ideeën beschrijft E-Quality het project Starter + Student. U vindt hier de complete methodiek met praktische tips, aansprekende voorbeelden, do s en don ts. Wij hopen dat het u inspireert en handvatten biedt om zelfstandig ondernemerschap in uw regio te stimuleren en te ondersteunen. Joan Ferrier Directeur E-Quality

3 Resultaten Het project Starter + Student heeft tot goede resultaten geleid voor: Startende onderneemsters: zij hebben een bruikbaar ondernemingsplan en kunnen starten met hun bedrijf. Studenten: zij begeleiden een onderneemster, schrijven een ondernemingsplan en vervullen een praktijkgerichte studieopdracht. Samenwerkingspartners: zij verwerven kennis en delen die met organisaties die zij voorheen niet kenden. De steden Rotterdam en Tilburg: het aanbod van persoonlijke dienstverlening en zorg in deze steden is uitgebreid. Celestina Oord, starter: Alle begin is moeilijk, maar als het echt je droom is, moet je niet opgeven maar ervoor gaan.

4 Persoonlijke dienstverlening en zorg Mannen en vrouwen die arbeid en zorg combineren, hebben het vaak druk. Een persoonlijk dienstverlener kan deze druk verlichten. Ondernemingen in de persoonlijke dienstverlening richten zich op gemaksdiensten zoals een strijkservice, schoonmaakwerk, eenvoudig onderhoud van huis en tuin of het opwachten van bezorgingen aan huis. Ook kinderopvang op maat en zorgmakelaars kunnen onder persoonlijke dienstverlening vallen. Er is veel vraag naar persoonlijke dienstverlening en zorg. Vooral voor onderneemsters die willen investeren in klantenbinding en het aangaan van een vertrouwensrelatie met klanten, biedt dat mogelijkheden. Tegelijkertijd bestaat er ook een grote informele markt in deze sector. Het is dus de vraag wat afnemers voor deze diensten willen betalen. Kleinschalig ondernemerschap in deze sector biedt zowel de onderneemster als de klant ruimte om werkdagen flexibel in te vullen: Onderneemsters kunnen hun diensten vaak op flexibele tijden aanbieden waardoor zij hun tijd naar eigen inzicht kunnen indelen. Een groei in deze markt zorgt ervoor dat meer mensen gebruik kunnen maken van deze diensten en daardoor arbeid en zorg beter kunnen combineren. Het mes snijdt dus aan twee kanten.

5 Vrouwen en nieuw ondernemerschap Starter + Student richt zich op de ondersteuning van zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen. Daar zijn goede redenen voor: Zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen herkennen goede kansen in het ondernemerschap in de persoonlijke dienstverlening. Juist in deze sector zien, horen en ervaren zij wat er nodig is aan diensten voor taakcombineerders met verschillende etnische achtergronden. De deelname van zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen blijft achter op de arbeidsmarkt. De arbeidsmarktparticipatie onder witte Nederlandse vrouwen is momenteel 56%, onder vrouwen met een niet-westerse achtergrond is dit 38%. Tegelijkertijd blijkt dat veel zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen het ondernemerschap aantrekkelijk vinden. Ondernemerschap Uit de Monitor nieuw ondernemerschap 2006 van het economisch beleidsonderzoeksbureau EIM blijkt dat 31% van de ondernemers in Nederland een vrouw is. Het aandeel westerse allochtone vrouwen met een eigen onderneming ligt iets boven het landelijke gemiddelde (36%), terwijl het aandeel niet-westerse allochtone vrouwen er iets onder ligt (27%). Het aandeel vrouwelijke ondernemers verschilt sterk naar herkomstland. Herkomstland vrouw % China of Hong Kong 43 Antillen en Aruba 35 Suriname 32 Turkije 17 Marokko 14

6 Pilots Het project Starter + Student is uitgevoerd in twee pilots, in Rotterdam en Tilburg. Zo werden voldoende, verschillende ervaringen opgedaan voor een overdraagbare aanpak. In Tilburg werkten de Universiteit en de Kamer van Koophandel al eerder samen: ze hadden ervaring met de koppeling van studenten aan startende ondernemers. Rotterdam kwam in beeld omdat de Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR) plannen had om ondernemerschap in de persoonlijke dienstverlening te stimuleren. Bij deze bestaande plannen is aansluiting gezocht. Spoor vergelijkbare initiatieven of vernieuwende samenwerkingsverbanden op en sluit daarbij aan. Samenwerking geeft snel basis en body aan het project.

7 Stappen in de pilots Voorbereiding en afspraken maken Werving van de onderneemsters* Intake en selectie van de onderneemsters* Matching starter en student* Startbijeenkomst* Informatiebijeenkomsten bij Kamer van Koophandel Ontwerpen van ondernemingsplannen in samenwerking met studenten* Gastcollege voor studenten* Empowermentbijeenkomsten voor de onderneemsters* Beoordeling ondernemingsplannen Slotbijeenkomst* * Deze stappen worden op de volgende kaarten verder uitgewerkt. Fatma Yanmaz, starter: Ik wil laten zien dat ik het wel kan, als Turkse Nederlander en als alleenstaande moeder.

8 Werving van onderneemsters Voor de werving van zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen die een eigen bedrijf willen starten, is het belangrijk om samen te werken met lokale maatschappelijke organisaties. Deze organisaties beschikken over een relevant netwerk: ze hebben direct contact met vrouwen die de ambitie hebben om onderneemster te worden. In Tilburg werkte de Kamer van Koophandel Midden- Brabant bijvoorbeeld al samen met het Centrum Buitenlandse vrouwen. In Rotterdam werkte de Kamer van Koophandel samen met de Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR), een tweedelijnsorganisatie. Lokale organisaties kunnen vervolgens een voorlichtingsbijeenkomst organiseren voor hun achterban. Een voorlichter van de Kamer van Koophandel vertelt de deelneemsters over het ondernemerschap. Geïnteresseerden kunnen na afloop meer informatie krijgen of een afspraak maken bij de Kamer van Koophandel. Die directe en persoonlijke informatieverstrekking bleek tijdens Starter + Student goed te werken. Maak een handzame flyer met concrete informatie (eventueel meertalig) en denk ook aan digitale informatie over het project via en websites.

9 Intake en selectie Voor de intake stelt de Kamer van Koophandel samen met de maatschappelijke organisatie een profiel op waar de starters aan moeten voldoen. Aan de hand van dit profiel voeren zij intake-gesprekken met geïnteresseerde vrouwen. Tijdens het project Starter + Student hebben uiteindelijk elf onderneemsters met tien ondernemingen het project doorlopen. Belangrijke punten uit het profiel: De vrouw is gemotiveerd om een eigen bedrijf te starten. Ze heeft ervaring of affiniteit met persoonlijke dienstverlening en zorg. De relatie tussen haar gezinssituatie en haar ondernemerschap is bespreekbaar. Ze communiceert goed en is bereid om mee te werken aan publiciteit. Ze is daadkrachtig. Ze is taalvaardig op niveau 2 van de inburgering cursus of kan dit niveau tijdens het traject bereiken. Hilliante Blaaker, starter: Financiën is een lastig punt in de opstartfase, maar mijn toekomstdroom is sterker. Ik laat me niet belemmeren door geld.

10 Matching starter en student Voor de matching worden studenten gekoppeld aan de startende onderneemsters. Dit kunnen studenten van verschillende studierichtingen zijn. Aan de Universiteit van Tilburg waren het studenten van psychologie, communicatiewetenschappen, taalwetenschap, macroen fiscale economie. Aan de Hogeschool Rotterdam ging het om studenten van het cluster Commercieel, richtingen Small Business en Retail en Commerciële Economie. Als de onderneemsters een voorkeur hadden voor een vrouwelijke, zwarte of migrantenstudent werd hier zoveel mogelijk rekening mee gehouden. In Rotterdam werkten alleen vrouwelijke studenten mee aan het project, één van hen had een Arubaanse, een ander een Surinaamse achtergrond. In Tilburg deden drie mannelijke studenten mee, waarvan één met een niet-westerse achtergrond. Het bleek voor de samenwerking en de resultaten geen verschil te maken of vrouwelijke of mannelijke studenten de begeleiding voor hun rekening namen. De Hogeschool Rotterdam had een speciale speeddatebijeenkomst georganiseerd, waarbij starter en student elkaar konden ontmoeten. Beide partijen konden daarna zelf een voorkeur uitspreken. Dit bleek een geslaagde opzet en basis voor een goede samenwerking. Houd bij de planning van het project rekening met de indeling van het studiejaar van de student. Maak hier vooraf goede afspraken over.

11 Startbijeenkomst Een startbijeenkomst vormt de eerste officiële stap van idee naar uitvoering, van droom naar bedrijf. Zowel in Tilburg als in Rotterdam is een feestelijke startbijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst presenteren de onderneemsters zichzelf en hun onderneming. Samen met de student beginnen ze officieel aan de samenwerking, die zal leiden tot een compleet en uitvoerbaar ondernemingsplan. Alle starters committeren zich tijdens deze bijeenkomst aan het project door een intentieverklaring te tekenen waarin hun rechten en plichten zijn vastgelegd. Hosh Geldiniz, marhaba, welkom! Eric Hamburg, Kamer van Koophandel Midden- Brabant. De startbijeenkomst is een goed moment om de media te betrekken bij het project. In Rotterdam werden starters geïnterviewd door lokale dagbladen, in Tilburg kwamen televisieploegen van lokale omroepen de bijeenkomst filmen. Zorg dat ook de student op de hoogte is van de inhoud van de intentieverklaring. Dat schept helderheid over verwachtingen en komt de samenwerking ten goede.

12 Ontwikkelen van ondernemingsplannen Samen werken student en starter aan het ondernemingsplan. Zo krijgen beide partijen inzicht in en ervaring met de praktijk van het starten een onderneming. Voor het ene bedrijf is een uitgebreid behoefteonderzoek nodig, voor het andere gaat er meer aandacht uit naar marketing. Voor de ene onderneming besteden starter en student meer tijd aan productontwikkeling, voor de andere juist aan de samenwerking met bestaande organisaties. Gezamenlijk verwerven de koppels kennis over vergunningen, CAO s, de organisatie en financiering van de thuiszorg of de buitenschoolse opvang. Knelpunten in de financiering en huisvesting worden gesignaleerd en opgelost. Studenten en starters kiezen daarbij zelf voor een manier van samenwerken. Sommige koppels komen veel bij elkaar, andere overleggen per . In Rotterdam ontmoetten starter en student elkaar minimaal een keer per week. Na vijf maanden kunnen alle onderneemsters, dankzij de samenwerking met de studenten, een goed businessplan presenteren. Jackie Stuyvers, student: Wij zijn in de loop van het project echt maatjes geworden (slotbijeenkomst).

13 Ontwikkelen van ondernemings plannen (vervolg) Vanuit de opleidingen begeleidt de betrokken docent of hoogleraar de studenten intensief bij deze leer- en praktijkopdracht. Zo kregen de Rotterdamse studenten vooraf een training adviesvaardigheden en kwamen ze regelmatig bij elkaar voor intervisie. De studenten van de Universiteit Tilburg volgden in het vierde jaar van hun studie het keuzevak Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf. Het schrijven van een ondernemingsplan en begeleiden van een startende onderneemster vallen onder dit vak. Zij kregen er 6 ECTS voor, gelijk aan 160 studie-uren. Voor de vierdejaars studenten van de Hogeschool Rotterdam was Starter + Student een afstudeeropdracht in de vorm van een stage. Ze besteedden twintig weken minimaal 20 uur per week aan deze opdracht. Ze gingen daadwerkelijk mee met de onderneemster naar de Kamer van Koophandel, een makelaar of naar de bank. Deze concrete vorm van begeleiding versterkt de vertrouwens- en werkrelatie en is voor beiden leerzaam gebleken. Intervisiebijeenkomsten of andere groepsactiviteiten voor de studenten stimuleren de uitwisseling van kennis. Het is een goede gelegenheid om onderling te bespreken waar de studenten in dit project tegenaan lopen.

14 Gastcolleges De studenten krijgen tijdens het project Starter + Student een gastcollege over ondernemerschap van zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen. Ook andere geïnteresseerde studenten zijn hierbij welkom. Gastdocent in Tilburg was Mavis Carrilho, zwarte zakenvrouw van het jaar In Rotterdam sprak Maritza Russel, voorzitter van de Stichting Zwarte Zakenvrouwen Nederland, de studenten toe. Beide vrouwen gaven een praktische invulling aan het thema intercultureel ondernemerschap. Ze bespraken onderwerpen als stereotype beeldvorming, het belang van netwerken en financierings- en subsidiemogelijkheden met de studenten. In Tilburg verdiepten de studenten zich in twee andere colleges in de theorie van het vrouwelijk en etnisch ondernemerschap. Ze presenteerden hun bevindingen en gingen met elkaar in debat. Het is belangrijk om succesvolle onderneemsters met een niet-westerse achtergrond en studenten met elkaar in contact te brengen. Het werkt enthousiasmerend en inspirerend en geeft een noodzakelijke aanvulling op de praktijkervaringen.

15 Empowermentbijeenkomsten Ook vinden er tijdens het project drie empowermentbijeenkomsten voor de starters plaats. Het belangrijkste doel van deze bijeenkomsten is dat de startende onderneemsters zich bewust worden van hun eigen vaardigheden en die vaardigheden leren te gebruiken. Bijna alle startende onderneemsters voelden zich onzeker over hun eigen ondernemerschap. Ze hadden nog weinig contacten met andere zwarte en migrantenondernemers. Naast individuele ondersteuning staat de empowerment daarom ook in het teken van onderlinge ondersteuning en uitwisseling van praktijkervaringen. Tijdens interactieve oefeningen is er gelegenheid om elkaar vragen te stellen en knelpunten en goede ervaringen met elkaar te delen. Tijdens de eerste twee empowermentbijeenkomsten in Tilburg en Rotterdam stonden de volgende onderwerpen centraal: Persoonsgerelateerde aspecten van ondernemerschap Contacten met klanten Presentatie- en communicatietechnieken Advisering Klantenwerving Informatieverwerving over financiële en subsidieregelingen

16 Empowermentbijeenkomsten (vervolg) De derde empowermentbijeenkomst bracht de onderneemsters van Tilburg en Rotterdam voor het eerst samen en stond in het teken van rolmodellen en netwerken. Maritza Russel, voorzitter van de Stichting Zwarte Zakenvrouwen Nederland, ging in op de volgende vragen: Zijn er netwerken specifiek voor zwarte- en migrantenonderneemsters? Hoe presenteer ik mijzelf en mijn onderneming zonder opdringerig over te komen? Wat is de beste manier om contacten te leggen? Ze sprak ook over het opbouwen en onderhouden van netwerken, het uitwisselen van informatie en het belang van succesvolle onderneemsters die als rolmodel kunnen fungeren. Netwerken is een instrument dat bijzonder belangrijk is voor een startende onderneemster. Uitwisselen van informatie en ervaringen kan haar verder helpen haar doel te bereiken. Introducties bij een mogelijke opdrachtgever, elkaar faciliteiten aanbieden zoals een vergaderruimte, zijn allemaal voordelen van een groot netwerk. De onderneemsters moeten hun netwerk zelf opbouwen: voor een deel gaat dat vanzelf maar om optimaal te netwerken, is het belangrijk om er echt in te investeren. De Stichting Zwarte Zakenvrouwen Nederland (ZZVN) is een groot netwerk van zwarte, migranten- en vluchtelingen-onderneemsters die startende onderneemsters op weg kunnen helpen. Voor meer informatie:

17 Slotbijeenkomst Afsluitend vindt er een bijeenkomst plaats waar de onderneemsters hun ondernemingsplannen presenteren. De pilots in Tilburg en Rotterdam werden afgesloten met één gezamenlijke slotbijeenkomst. De onderneemsters presenteerden ondernemingen in vier categorieën: Huishoudelijke dienstverlening en thuiszorg Combinatie van diensten, onder andere in huishoudelijk werk en kinderopvang Verzorging van feesten Kinder- en jongerenopvang In hun bedrijfsplannen gingen de onderneemsters specifiek in op aspecten van de allochtone markt en de verhouding met hun klanten of doelgroepen. Na iedere presentatie volgden vragen, commentaar en tips van deskundigen. Starters en studenten gaven eerder aan meer te willen weten over microkredieten. Stichting SEON werd uitgenodigd een lezing te geven over microfinanciering in Nederland. Geïnteresseerden konden na afloop meer informatie krijgen over het aanvragen van een microkrediet via deze stichting.

18 De succesformule De succesformule van Starter + Student bestaat uit drie elementen: De koppeling van student en starter biedt unieke kansen voor beiden. De kennis en rollen van de verschillende samenwerkingspartners worden optimaal benut. De empowerment van de beginnende zwarte, migranten- of vluchtelingen-onderneemsters staat centraal.

19 Do s en don ts Do s Neem ruim de tijd voor de werving van zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen. Let tijdens de intake goed op of de onderneemster al aan het starten van een bedrijf toe is, of zich alleen aan het oriënteren is. Toon vanaf het begin vertrouwen in hun dromen, ambities en ondernemingsplannen. Zorg voor meerdere onderlinge ontmoetingsmomenten, zodat de starters elkaar ook kunnen ondersteunen. Breng de starters in contact met succesvolle zwarte en migranten-onderneemsters. Rolmodellen hebben een enorm stimulerende functie. Bied, desgewenst, na de start ook een coach aan. Don ts Schep geen valse verwachtingen voor (bedrijfs)activiteiten waar geen markt voor is. Neem de starter niet te veel uit handen, maar werk vraaggericht: waar heeft ze behoefte aan? Verwacht niet dat een onbekende samenwerkingspartner op dezelfde wijze te werk gaat als de eigen organisatie. Communiceer helder en stem goed af.

20 Hoe verder? Het stimuleren en ondersteunen van nieuw ondernemerschap biedt kansen voor uw organisatie, voor meer dynamiek in de lokale economie, en last but not least voor de participatie en integratie van zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen. E-Quality nodigt gemeenten, Kamers van Koophandel, organisaties in het hoger onderwijs en andere betrokkenen van harte uit om met behulp van deze methodiekbeschrijving vervolgprojecten te initiëren om ondernemerschap onder zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen te bevorderen. Meer informatie Op vindt u interviews met de startende onderneemsters en uitgebreidere informatie over het project. Aanbod van E-Quality E-Quality denkt graag met u mee over uw vragen of plannen. Desgewenst kunnen wij bepaalde onderdelen van uw project uitvoeren, bijvoorbeeld de empowermenttrainingen of gastcolleges. Het is ook mogelijk dat E-Quality, aansluitend op uw wensen en situatie, een project ontwikkelt en/of leidt. Wij werken graag samen met lokale of regionale organisaties. Verschillende opties zijn bespreekbaar.

21 Partners in het project Projectleiding E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus CM Den Haag Contactpersoon: Agaath Beuk Telefoon: , Pilot Rotterdam Kamer van Koophandel Rotterdam Postbus AL Rotterdam Contactpersoon: Elzira Almeida-Bik Telefoon: , Hogeschool Rotterdam Cluster HES Commercieel Management Postbus HA Rotterdam Contactpersoon: Carien de Jonge Telefoon: , Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR) Postbus AA Rotterdam Contactpersoon: Meliha Kazanci Telefoon: ,

22 Partners in het project Pilot Tilburg Kamer van Koophandel Midden-Brabant Postbus LG Tilburg Contactpersoon: Eric Hamburg Telefoon: , Universiteit van Tilburg Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Postbus LE Tilburg Contactpersoon: Joop Vianen Telefoon: , Centrum Buitenlandse Vrouwen (CBV) Wilhelminapark ED Tilburg Contactpersoon: Loes Versteegh Telefoon: ,

23 Colofon E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus CM Den Haag Telefoon: Website: Auteurs: Agaath Beuk en Gerla van Ophem Eindredactie: Mariette Hermans Productiebegeleiding: Wendy van Leeuwen en Agnes Jansen Ontwerp: Vorm Vijf, Den Haag Drukwerk: Opmeer, Den Haag Fotografie: Giti Entezami en Mieke Schlaman Dit project is gefinancierd met een bijdrage van het Europees Sociaal Fonds-doelstelling 3 Programma ( ), vierde ronde Dagindeling. Den Haag, september 2007

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie

COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN. Aanbevelingen op maat

COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN. Aanbevelingen op maat COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN Aanbevelingen op maat B E K N O P T E U I T G A V E COLOFON TEKST Commissie Arbeidsdeelname Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen

Nadere informatie

WERKAGENDA OUDERE MIGRANTEN EN ARBEIDSPARTICIPATIE

WERKAGENDA OUDERE MIGRANTEN EN ARBEIDSPARTICIPATIE WERKAGENDA OUDERE MIGRANTEN EN ARBEIDSPARTICIPATIE Colofon NOOM Postadres: Bezoekadres: Postbus 2069 Piet van Dommelenhuis, 4e etage / NVOG 3500 GB Utrecht Churchilllaan 11 3527 GV Utrecht www.netwerknoom.nl

Nadere informatie

HANDREIKING WMO PARTICIPATIE OUDERE MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN

HANDREIKING WMO PARTICIPATIE OUDERE MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN HANDREIKING WMO PARTICIPATIE OUDERE MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN Drs. H. Kosec en N. Wassie (Pharos, Kennis- en adviescentrum Vluchtelingen, Nieuwkomers en Gezondheid) Dr. C. Koning en drs. P. van den Bouwhuijsen

Nadere informatie

Samen werken met nieuwe ondernemers

Samen werken met nieuwe ondernemers Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen Samen werken met nieuwe ondernemers Handreiking met praktijkvoorbeelden voor het benaderen, bereiken en ondersteunen van ondernemers van allochtone

Nadere informatie

Over het Oranje Fonds Official partners

Over het Oranje Fonds Official partners Taal voor Twee Over het Oranje Fonds Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Jaarlijks besteedt het Fonds 30 miljoen aan ruim 7.000 sociale initiatieven die er actief

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

ZELFREDZAAMHEID BEVORDEREN VOOR ALLOCHTONE VROUWEN

ZELFREDZAAMHEID BEVORDEREN VOOR ALLOCHTONE VROUWEN ZELFREDZAAMHEID BEVORDEREN VOOR ALLOCHTONE VROUWEN Handreiking aan gemeenten In opdracht van Nicis Institute uitgevoerd in Almelo, Enschede en Hengelo door: Auteurs: Marjolijn Distelbrink Marjan de Gruijter

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode 1 april 31 december 2011

CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode 1 april 31 december 2011 Van Postbus 74744, 1070 BS Amsterdam Bachstraat 15, 1077 GE Amsterdam Telefoon (020) 669 90 66 Fax (020) 669 64 76 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Rapport CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode

Nadere informatie

Vrouwenstemmen kleuren de vernieuwing. een stimulans voor nieuwe projecten

Vrouwenstemmen kleuren de vernieuwing. een stimulans voor nieuwe projecten Vrouwenstemmen kleuren de vernieuwing een stimulans voor nieuwe projecten Inhoud 1. Introductie 4 2. Projectopzet 8 3. Basiscursus Wonen in West 12 4. Kadertraining met praktijkcoaching 16 5. Cursus Ouderraad

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Ongekend Talent. Methodiekbeschrijving

Ongekend Talent. Methodiekbeschrijving Ongekend Talent Methodiekbeschrijving Colofon Tekst: Astorita Burleson Redactie: Willy Hilverda Foto s: Astorita Burleson, Liesbeth van Well Vormgeving: Bureau Karakter, Tanja E. Algra Uitgave: maart 2009

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

JONGEREN EN GELD. Eindrapportage van een voorlichtingsproject van en voor allochtone jongeren in opdracht van de gemeente Tilburg

JONGEREN EN GELD. Eindrapportage van een voorlichtingsproject van en voor allochtone jongeren in opdracht van de gemeente Tilburg JONGEREN EN GELD Eindrapportage van een voorlichtingsproject van en voor allochtone jongeren in opdracht van de gemeente Tilburg Stichting CliP Rukize Kesmer Bedriye Ataman Marianne van Wezel 1 Voorwoord

Nadere informatie

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Participatie Audit (zwerf-)jongeren Almere: Keuring van onderop Jodi Mak Diane Bulsink Sanne Smid Maarten Davelaar Jongeren nemen hun instellingen onder de

Nadere informatie

IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014 Onderzoeksrapport

IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014 Onderzoeksrapport AMSTERDAMS KENNISCENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE INNOVATIE IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014 Onderzoeksrapport CREATING TOMORROW Lianne Bertling Rosine van Dam Jeanine Klaver IMPACTANALYSE DELTA

Nadere informatie

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM)

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) ~ 7 ~ Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen

Nadere informatie

INVESTEREN IN MENSEN

INVESTEREN IN MENSEN INVESTEREN IN MENSEN Evaluatie van projecten behorende bij het experimententhema van de SEV Auteurs: Freddie Rosenberg Edgar Wever Annelien Thedinga Rebecca Wouters Dit is een publicatie uit het SEV-programma:

Nadere informatie

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Methodebeschrijving Assertiviteit Allochtone Mannen. Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Assertiviteit Allochtone Mannen. Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Assertiviteit Allochtone Mannen Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Oka Storms MOVISIE o.storms@movisie.nl 030 789 2168 Oka Storms is

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

perspectief op mentoring in Rotterdam

perspectief op mentoring in Rotterdam Een perspectief op mentoring in Rotterdam Een verkenning van de bijdrage van de mentor methodiek aan het bereik en de toerusting van allochtone (risico)jongeren Fouzia Outmany Dorothee Peters Vasco Lub

Nadere informatie

Voorlichtingsprogramma. Ouder worden in Nederland in de 21ste eeuw

Voorlichtingsprogramma. Ouder worden in Nederland in de 21ste eeuw Voorlichtingsprogramma Ouder worden in Nederland in de 21ste eeuw Voorlichtingsprogramma Ouder worden in Nederland in de 21ste eeuw Voorlichtingsprogramma welzijn-wonen-zorg voor oudere migranten en vluchtelingen

Nadere informatie

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel Bevindingen van een experiment in de regio Oost-Brabant Wilma Ritzen, Branko Hagen,

Nadere informatie