Nieuwsbrief. Vereniging van Gepensioneerden Koninklijke Ten Cate (VGKTC) 6 e jaargang - Nummer 11 oktober 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief. Vereniging van Gepensioneerden Koninklijke Ten Cate (VGKTC) 6 e jaargang - Nummer 11 oktober 2013"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief Vereniging van Gepensioneerden Koninklijke Ten Cate (VGKTC) 6 e jaargang - Nummer 11 oktober 2013 Helaas houden de discussies over het nieuwe pensioencontract en de gevolgen voor het Pensioenfonds door de huidige ontwikkelingen in de economie ons nog steeds volop bezig. Benieuwd naar de stand van zaken? Binnenkort houden we weer onze gebruikelijke jaarvergadering en zoals altijd nodigen we hier ook het Bestuur van het Pensioenfonds bij uit, om ons te informeren over de actuele stand van zaken en de te verwachten ontwikkelingen zoals bv. de mogelijkheid van opnieuw moeten korten. Om u hier goed op te kunnen voorbereiden en eventuele vragen te stellen menen we u vanuit de VGKTC vooraf een uiteenzetting te moeten geven op de huidige stand van zaken en onze bemoeienis daarmee. In een bijlage van deze Nieuwsbrief treft u die aan. In deze oktobereditie beginnen wij echter met de uitnodiging aan u voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering waarin het wel en wee van onze vereniging in het kort wordt belicht. Uitnodiging voor Algemene Ledenvergadering op dinsdag 19 november 2013 Wij nodigen u uit om op dinsdag 19 november vanaf uur tot ca uur aanwezig te zijn in het Huis voor Cultuur en Bestuur, het gemeentehuis in Nijverdal. De kern van de bijeenkomst is de jaarvergadering en de informatie die het bestuur van het pensioenfonds zal geven. Natuurlijk is ook nu weer de mogelijkheid aanwezig om daarna nog even gezellig bijeen te zijn. Vanwege de vele gespreksstof die wordt geboden zal de vergadering een half uur eerder beginnen dan in vorige jaren. Er is dan meer gelegenheid om enige discussie te voeren, De voorlopige agenda luidt als volgt: Ontvangst met koffie/ thee en iets erbij Opening bijeenkomst en audiovisuals over Koninklijke Ten Cate Huishoudelijke vergadering: a) Goedkeuring verslag Algemene Ledenvergadering van 13 november Het verslag is opgenomen in de Nieuwsbrief nr.10 van april b) Goedkeuring financieel verslag van 2012, het voorlopige van 2013 en de begroting van c) Kascommissie: verslag over 2012 en de benoeming van commissieleden voor Alle commissieleden stellen zich beschikbaar voor herbenoeming. d) Ontwikkeling ledental. e) Bestuurlijke activiteiten. f) Bestuurssamenstelling. Volgens het rooster van aftreden is Harry Dul dit jaar aan de beurt. Hij stelt zich beschikbaar voor een volgende termijn. g) Van het bestuur de Notitie over de financiële situatie voor onze gepensioneerden (zie de bijlage). h) Beantwoording ingediende vragen (voor zover niet voor het Pensioenfonds). i) Vaststelling datum jaarvergadering in Voorstel is dinsdag 11 november Stand van zaken en ontwikkelingen Pensioenfonds TenCate Informeel samenzijn met hapje en drankje. Ca Einde bijeenkomst Voor de leden zijn aan deze bijeenkomst geen kosten verbonden. Zoals u ziet is er genoeg tijd in het programma ingeruimd voor het onderlinge contact. VGKTC/JCMH Pagina 1

2 Zoals al eerder gezegd is er deze keer meer ruimte voor vragen/discussie ingeruimd. U moet de vragen die u hebt wel vooraf op bijgaand antwoordformulier vermelden in de daarvoor bestemde ruimte. Indien u de ledenvergadering wenst bij te wonen, verzoeken wij u nadrukkelijk het bij deze Nieuwsbrief gevoegde antwoordformulier vóór 9 november 2013 terug te sturen,zodat wij bij de voorbereiding voldoende inzicht hebben in het aantal te verwachten deelnemers en de aard van de vragen die u heeft. Ook dit jaar vragen wij u om op het antwoordformulier uw adres in te vullen. We maken u er tevens op attent dat sinds 1 oktober 2011 in het centrum van Nijverdal betaald parkeren is ingevoerd. De dichtbij gelegen parkeergarage Dunant is (tegen betaling) geopend. De website over onze vereniging en hoe kun je die bereiken? Op de website van Pensioenfonds TenCate is ook een deel voor onze vereniging beschikbaar gesteld. U kunt dit vinden door het internetadres van het pensioenfonds, dat is in te tikken. U komt dan op de homepage van het pensioenfonds. Aan de linkerkant van deze pagina staat Gepensioneerden. Dat woord klikt u aan en dan komt u op de pagina waar in de kopbalk de knop Vereniging van Gepensioneerden staat. Weet u dat - dat uw verzekeraar in november weer de condities voor de zorgverzekering van het volgend jaar aan u zal mededelen. Als u nog geen gebruik maakt van de voordelen die Menzis of Zilveren Kruis Achmea u bieden dan kunt u nog altijd voor 2014 een van deze verzekeraars kiezen. Ook tussen deze verzekeraars kunt u kiezen. Voor de huidige voorwaarden kunt u de website van het pensioenfonds raadplegen onder de informatie voor de VGKTC (zie hiervoor). Er zijn ook diverse landelijke websites die alle verzekeraars vergelijken. - al vanaf 2010 zijn we bij ZilverenKruis/Achmea via hun Seniorenoverleg betrokken bij advisering over de toekomstige voorzieningen die de verzekeraar voor ouderen zou moeten faciliteren. Zij hebben landelijk onderzoek gedaan en hebben nu voorstellen ter verdere uitwerking opgeschreven in de brochure Ouderenzorg nu en in de toekomst. De onderzoeksresultaten worden gedeeld met o.a. Menzis. - de KNVG, waar onze vereniging sinds begin dit jaar bij is aangesloten, een mooie website heeft (www.knvg.nl). U kunt daar allerlei bijzonderheden over de activiteiten van deze koepel krijgen. Onze ervaring is dat de KNVG onze belangen actief vertegenwoordigt. - WVTTK Inbreng voor de volgende Nieuwsbrief Als u voor de volgende nieuwsbrief inbreng wilt hebben kunt u dat via sturen aan het volgende adres Per post kunt u het sturen aan het Secretariaat VGKTC, p/a Postbus 126, 7600 AC Almelo. U kunt uw bijdrage voor de volgende editie indienen tot 15 februari VGKTC/JCMH Pagina 2

3 Bijlage bij de NIEUWSBRIEF VGKTC nr.11 van oktober 2013 FINANCIELE POSITIE GEPENSIONEERDEN BIJ TENCATE 1. Inleiding. Voor de gepensioneerden (en actieven) van Koninklijke TenCate zijn de recente ontwikkelingen rond het pensioen tamelijk teleurstellend te noemen. Ga maar na: - Zij hebben al 5 jaar geen pensioenindexatie gekregen en daarmee een achterstand opgelopen van 9% tot en met Dat loopt op naar circa 11% eind Hun pensioen is in april 2013 gekort met 2,3% en daar komt in april 2014 mogelijk nog eens circa 6% bij. De totale achterstand zal dan tot en met april 2014 zijn opgelopen tot circa 19%. De directe aanleiding hiervoor is de lage dekkingsgraad bij het pensioenfonds van TenCate. Eind augustus bedroeg die dekkingsgraad 98,6%, terwijl deze minimaal 104,2% moet zijn. In het navolgende gaan wij in op de achtergronden en mogelijke oorzaken. 2. Mogelijke oorzaken van de lage dekkingsgraad (DG) bij het pensioenfonds. Voor de lage dekkingsgraad kunnen 5 mogelijke oorzaken worden aangevoerd: - Algemene oorzaken:. de langere levensverwachting. magere beleggingsresultaten. de lage rekenrente - TenCate oorzaken. het renterisico dat voor 50% is afgedekt. lagere beleggingsresultaten dan benchmark De levensverwachting van een 65-jarige man bedroeg in 2000 nog 15,7 jaar. Daarmee zou hij gemiddeld dus 80,7 jaar oud worden. Twaalf jaar later, in 2012 was dat gestegen naar 83,3 jaar. Bij vrouwen is die leeftijd omhoog gegaan van 84,6 naar 86,2 jaar. Die langere levensverwachting heeft geleid tot langer lopende pensioenuitkeringen, dus hogere verplichtingen voor het fonds en een 10 % lagere dekkingsgraad (DG). Dit is een belangrijke, maar niet dé belangrijkste, oorzaak van de lagere DG. Inmiddels zijn maatregelen genomen die de hogere kosten van de levensverwachting zullen compenseren: de pensioenleeftijd zal later ingaan op 67 jaar, jongere deelnemers betalen al pensioenpremie vanaf hun 21 e jaar (vroeger 25 jaar) en de kosten van VUT en prepensioen zijn beperkt. Er komen dus ook kostenbesparingen tegenover de hogere uitgaven te staan. VGKTC/JCMH Pagina 3

4 De magere beleggingsresultaten hebben te maken met de kredietcrisis en de sterkere schommelingen op de financiële markten. Dat is een gegeven voor vele pensioenfondsen. Ondanks dat bedroeg het gemiddeld beleggingsrendement van de pensioenfondsen in Nederland over de jaren ,8%. In elk geval is dat gemiddeld rendement aanzienlijk hoger dan de voorgeschreven gemiddeld gewogen rekenrente die thans 2,6% bedraagt. De lage rekenrente, zullen wij zien, is de grootste veroorzaker van de lage dekkingsgraad. Tot 2007 stond de rekenrente vast op 4%. In dat jaar werd overgestapt op de lagere risicovrije rekenrente. Met de rekenrente maakt het pensioenfonds de toekomstige uitbetalingsverplichtingen contant. Hoe lager de rekenrente, des te hoger de verplichtingen en des te lager de DG. De rekenrente is al twee jaar extreem laag, mede omdat beleggers hun beleggingen uit Zuid Europa hebben verkocht en hun geld hebben herbelegd in Noord Europa, dus ook in Nederland. Dit noemt men het safe haven effect. Bovendien voeren de Centrale Banken in Europa en Amerika een beleid van lage rente, om de gevolgen van de crisis te verzachten. De lage rente wordt mede voorgeschreven door De Nederlandsche Bank (DNB) en daar zit een groot deel van de problematiek: - DNB schrijft het gebruik van een risicovrije dus lage- rente voor, terwijl onze pensioenen helemaal niet risicovrij zijn. Kijk maar naar onze 19% pensioenachterstand. Met een lage risicovrije rente wordt de DG onnodig laag vastgesteld en dus de pensioenuitkering laag gehouden. - De rekenrente is een fluctuerende rente. Pensioenenverplichtingen lopen tientallen jaren door. Deze contant maken tegen sterk fluctuerende varabele rentes is een verkeerd uitgangspunt. Gekozen zou moeten worden voor een rente die stabiel is op langere termijn, zoals die voor 2007 werd toegepast. - De overige landen in Europa hanteren andere systemen voor de rekenrente, die eenvoudiger en transparanter zijn. Doordat de rekenrente veel lager ligt dan de gerealiseerde beleggingsrendementen wordt in veel gevallen meer gekort en meer indexatie achtergehouden dan noodzakelijk. TenCate gerelateerd: voor 50% afgedekt risico. Het Pensioenfonds heeft altijd gesteld dat het een neutrale visie heeft op de ontwikkeling van de rente in Nederland. Dus wil het daar ook geen risicopositie in hebben. Door 50% van het renterisico af te dekken is bewust deze neutrale positie ingenomen. De afgelopen jaren was de rente echter heel laag en hebben fondsen die meer dan 50% hadden afgedekt een hogere DG behaald. In de toekomst kan het wel eens andersom gaan: stijgende rentes en dus verstandig om minder dan 50% af te dekken. Daar zijn wij voorstander van. Ter bespreking binnen het Bestuur. TenCate gerelateerd: lagere beleggingsresultaten dan de benchmark. De beleggingsresultaten van het KTC Pensioenfonds bedragen over de periode VGKTC/JCMH Pagina 4

5 ,4%. Alle pensioenfondsen in Nederland samen behaalden 4,8%. Verder lag het rendement ook lager dan de eigen benchmark, die 3,0% bedroeg. Deze uitkomsten waren mede aanleiding het beleggingsbeleid tegen het licht te houden. Binnen het bestuur, waarin ook de gepensioneerden met 3 personen zijn vertegenwoordigd en hun inbreng leveren, zijn enkele conclusies getrokken: - Het beleggingsmodel moet eenvoudiger en goedkoper - Minder actief beleggen (hoge kosten), meer passief (lagere kosten) - Minder dure vermogensbeheerders - Het voorstel ligt op tafel terug te gaan naar slechts 2 beleggingscategorieën: vastrentende waarden en aandelen. Geen vastgoed en grondstoffen meer. Hedgefondsen waren al afgebouwd. 3. De inbreng van de VGKTC binnen het bestuur van het Pensioenfonds KTC. Na een intensieve brainstorm, geïnitieerd door de nieuwe voorzitter, worden nu door het Pensioenfondsbestuur een aantal acties in gang gezet: - Het bestuursmodel zal worden vereenvoudigd - Het Beleggingsbeleid wordt aangepast (zie hierboven) - Het rente-afdekkingsbeleid is nog onderwerp van discussie. De VGKTC levert een bijdrage aan deze discussies en steunt de voorgenomen maatregelen. Verder is onze mogelijkheid tot beïnvloeding van de dekkingsgraad beperkt. Andere mogelijkheden tot verbetering liggen op nationaal niveau. Dat geldt vooral voor een betere definiëring van de DG. De VGKTC heeft zich aangesloten bij de meest actieve, invloedrijke lobbypartij: de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG). Wij zijn daar sinds november 2011 actief lid van. De KNVG op haar beurt lobbyt bij de politiek, belangenorganisaties en werkt samen met vele andere organisaties. Helaas zijn sommige organisaties en vooral De Nederlandse Bank niet altijd gevoelig voor zinvolle argumenten en vaak geneigd, uit oogpunt van consistentie, vast te houden aan het bestaande. Dat geldt met name voor de definiëring van de dekkingsgraad. 4. Een mogelijk positieve ontwikkeling. De regering heeft haar pensioenplannen ter beoordeling voorgelegd aan een aantal maatschappelijke organisaties. Een hoopvolle ontwikkeling daarbij is dat deze organisaties gezamenlijk enkele verstandige adviezen hebben gegeven, waar de regering vrijwel niet omheen kan: - geen onderscheid maken tussen nominale (FTK1) en reële (FTK2) pensioencontracten. Er moet één type contract komen, waarbij de uitwerking wel verschillen mag vertonen. Want indexatieambitie, premie, risico en beleggingsbeleid moeten zijn toegesneden op het fonds en moeten onderling wel consistent zijn. VGKTC/JCMH Pagina 5

6 - er moet meer stabiliteit komen in de vaststelling van de rekenrente en de dekkingsgraad. - er moet stabiliteit komen, zowel in de pensioenpremie als in de pensioenuitkering. - er moet duidelijk gecommuniceerd worden wat het risico is dat een indexatie niet doorgaat of een korting wordt toegepast. - pensioenfondsen moeten een lange termijn beleggingsbeleid kunnen voeren en daarbij ook op langere termijn in aandelen kunnen beleggen. Ze moeten niet op korte termijn wegens een lage dekkingsgraad gedwongen kunnen worden hun beleggingsbeleid om te gooien of van hun indexatieambitie af te zien. Begin oktober bleek dat deze adviezen grotendeels zullen worden overgenomen. Hierdoor zal hopelijk meer ruimte ontstaan, ook voor het Pensioenfonds TenCate, om een consistent beleid te blijven voeren en niet, onder invloed van ad hoc lage rekenrentes, gedwongen te worden het beleid telkenmale bij te stellen. 5. De verdere toekomst. Het dagelijks bestuur van het KTC Pensioenfonds heeft oriënterende gesprekken gevoerd met het Bedrijfspensioenfonds Mode, Interieur, Textiel en Tapijt (MITT) en met een Verzekeraar om een eventuele samenwerking af te tasten. Daarbij is gebleken dat de lage DG een belemmering vormde om intensiever samen te werken. Daarnaast heeft het MITT ook haar eigen problemen. Ook lopen er gesprekken met de Raad van Bestuur van KTC over het toekomstige pensioencontract. Vooralsnog worden geen veranderingen verwacht. De VGKTC wil blijven samenwerken met het dagelijks bestuur en de andere vertegenwoordigers in het algemeen bestuur van het KTC Pensioenfonds. Vooralsnog is voortzetting van een zelfstandig Pensioenfonds KTC, in een slagvaardiger setting de aangewezen weg. Maar de VGKTC volgt de ontwikkelingen op de voet en zal u van de belangrijkste ontwikkelingen op de hoogte blijven houden VGKTC/JCMH Pagina 6

Smurfit Kappa Pensioen Nieuwsbrief

Smurfit Kappa Pensioen Nieuwsbrief Pensioen Nieuwsbrief nummer 6 > jaargang 4 > SEPTEMBER 2007 inhoud > Jaarbericht 2006 onderdeel van nieuwsbrief [p.1] I Tom Gallagher over het Nederlands pensioenbeleid [p.1] I Peter van Dijk over het

Nadere informatie

Waarom is het fonds afhankelijk van de rentestand?

Waarom is het fonds afhankelijk van de rentestand? PensioenNieuws Voor deelnemers aan de pensioenregeling van TenCate TIP! Bewaar deze PensioenNieuws in uw pensioenmap! nummer 3 september 2009 Financiële crisis raakt het pensioenfonds Het jaar 2008 was

Nadere informatie

Resultaten 2011 April 2012. Lagere rente, hogere verplichtingen Aan de andere kant stegen onze pensioenverplichtingen

Resultaten 2011 April 2012. Lagere rente, hogere verplichtingen Aan de andere kant stegen onze pensioenverplichtingen JAARBERICHT Resultaten 2011 April 2012 Rendement van 13% door afdekken risico s Dekkingsgraad toch omlaag Het jaar 2011 stond in het teken van een sterk afnemend vertrouwen in de overheidsfinanciën van

Nadere informatie

JAARBERICHT Resultaten 2008 April 2009

JAARBERICHT Resultaten 2008 April 2009 JAARBERICHT Resultaten 2008 April 2009 Pensioenwereld in zwaar weer Rendement Progress -26,5% IN DIT JAARBERICHT Beleggingsmarkten storten in Onroerend goed blijft overeind pagina 2 Vermogen daalt, verplichtingen

Nadere informatie

Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen?

Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen? Het nieuwe pensioenakkoord Evaluatie pensioengesprekken bij 30 en 45 jaar Pensioenfonds OWASE, de actuele financiële situatie Financiële risico s van het pensioenfonds Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen?

Nadere informatie

Beknopt jaarverslag 2010

Beknopt jaarverslag 2010 Beknopt jaarverslag 2010 STICHTING PENSIOENFONDS sappi Netherlands INHOUD Het jaar 2010 in een paar minuten 4 Gokken? Nee, daar doen we niet aan 6 Bestuursvoorzitter Henk van der Pal over de keuzes van

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Beleggen. In dit nummer. augustus 2015. Inleiding

Nieuwsbrief. Beleggen. In dit nummer. augustus 2015. Inleiding Nieuwsbrief augustus 2015 Beleggen Inleiding In de nieuwsbrief van juli 2015 over het nieuwe FTK en het toeslag-/premiebeleid kondigden we aan dat het Q8 Pensioenfonds u graag nader wil informeren over

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18 november 2014

Nieuwsbrief 18 november 2014 Beste lezer Deze nieuwsbrief staat geheel in het teken van donderdag 30 oktober. Eerst de Najaarsbijeenkomst georganiseerd door de VEP, gevolgd door de pensioenbijeenkomst georganiseerd door de Stichting

Nadere informatie

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Aan: alle actieve deelnemers alle gewezen deelnemers alle pensioengerechtigden datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Betreft: de risico s van het pensioenfonds voor

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2013

Verkort Jaarverslag 2013 Verkort Jaarverslag Han Thoman: Ons bestuur is zich echt goed bewust van de risico s die het pensioenfonds loopt. Voorzitter Han Thoman Onze financiële positie is redelijk maar moet nog beter Een jaar

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Xerox Verslag Huidige vergadering Volgende vergadering Datum Duur Datum Duur 25 maart 2014 17:00 19:30 Locatie Voorzitter Locatie Voorzitter Bedrijfsrestaurant

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Algemeen Mijnwerkersfonds Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management) uitgevoerd.

Nadere informatie

AVH MAGAZINE. Solidariteit: Samen sterk! Een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel

AVH MAGAZINE. Solidariteit: Samen sterk! Een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Solidariteit: Samen sterk! Solidariteit oké, maar dan wel wederzijds Jaargang 7 - JULI 2007 Een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Stabiele premie

Nadere informatie

Pensioenverlaging definitief

Pensioenverlaging definitief 1 nr 11 - Januari 2014 Inhoudsopgave 1 Pensioenverlaging definitief 2 Pensioenverlaging per 1 april 2014 3 Nieuw bestuursmodel 4 Beleggingsrendementen 2013 5 Wijzigingen in beleggingen 6 Wie het weet mag

Nadere informatie

Zoals we allemaal dagelijks in de media kunnen volgen is er

Zoals we allemaal dagelijks in de media kunnen volgen is er 71 jaargang 18, maart 2008 Uitgave van de Vereniging van Gepensioneerden uit de Detailhandel In dit nummer: 18e jaargang, september 2008 Van de voorzitter 1 Van de redactie 2 Actie leden werving 3 Rectificatie

Nadere informatie

Wat verwachten deelnemers van PGB van hun pensioen..

Wat verwachten deelnemers van PGB van hun pensioen.. Wat verwachten deelnemers van PGB van hun pensioen.. Deelnemers van PGB zijn bereid om met hun pensioen risico te lopen in het belang van grotere kans op indexering. Zelfs iets meer dan PGB nu in de beleggingsportefeuille

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLEIDING Met de AOW kent Nederland een oudedagsvoorziening die vrijwel iedere ingezetene het sociaal minimum garandeert. De vanzelfsprekendheid van

Nadere informatie

de kern Ik heb zat te doen als ik met pensioen ga nieuwe directeur pensioenfonds pensioenfonds stork De pensioenen uitkleden? Theo Bruinsma (Marel):

de kern Ik heb zat te doen als ik met pensioen ga nieuwe directeur pensioenfonds pensioenfonds stork De pensioenen uitkleden? Theo Bruinsma (Marel): pensioenfonds stork 1 3 e j a a r g a n g a u g u s t u s 2 0 1 0 n r 4 0 de kern In deze editie: Verkort jaarverslag Hoe heeft uw pensioenfonds het gedaan in 2009? Ik heb zat te doen als ik met pensioen

Nadere informatie

V G. VG-Océ Nieuws. VG-Océ Nieuws Nr. 20 April 2009 Pag. 1

V G. VG-Océ Nieuws. VG-Océ Nieuws Nr. 20 April 2009 Pag. 1 VG-Océ Nieuws Nr. 20 April 2009 Pag. 1 V G cé Vereniging Gepensioneerden Océ VG-Océ Nieuws Nummer 20 April 2009 Inleiding Medio december hebben wij van de voorzitter van ons pensioenfonds een brief ontvangen

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management)

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds VNU. Jaarverslag 2013

Stichting Pensioenfonds VNU. Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds VNU Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Profiel 1 Kengetallen 2 Statutaire doelstelling en financiële opzet van het fonds 6 Bestuursverslag 8 Algemene ontwikkelingen in de pensioensector

Nadere informatie

ALLES OVER DE NAP PENSIOEN IN 2015 NIEUWE SPELREGELS VOOR PENSIOENFONDSEN COLLEGA S MET PIT NETTO AANVULLEND PENSIOEN

ALLES OVER DE NAP PENSIOEN IN 2015 NIEUWE SPELREGELS VOOR PENSIOENFONDSEN COLLEGA S MET PIT NETTO AANVULLEND PENSIOEN Pensioenblad voor cabinepersoneel van KLM/KLC JAARGANG 14 APRIL 2015 ALLES OVER DE NAP TIPS VOOR EEN WELOVERWOGEN BESLUIT PENSIOEN IN 2015 DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN OP EEN RIJ NETTO AANVULLEND PENSIOEN

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

VOBP Nieuws 2014/3. Van onze Voorzitter. Pensioen. Uw Pensioen

VOBP Nieuws 2014/3. Van onze Voorzitter. Pensioen. Uw Pensioen VOBP Nieuws 2014/3 Van onze Voorzitter Laat ik beginnen met u allemaal namens het Bestuur van VOBP een bijzonder plezierige kerstperiode te wensen, met uw naasten en met festiviteiten die u het meeste

Nadere informatie

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Nummer 14 > Jaargang 10 > November 2012 inhoud > Financiële positie: dekkingsgraad blijft laag [p.1] Bestuur / Verantwoordingsorgaan [p.2] Uniform Pensioen

Nadere informatie

Informatie van Pensioenfonds

Informatie van Pensioenfonds Pensioenblik nr. 3 november 2013 Deelnemers en gepensioneerden Pensioenblik Informatie van Pensioenfonds We beleggen niet omdat het zo leuk is Wij beleggen voor een betaalbaar pensioen dat voor de deelnemer

Nadere informatie

Donderdagavond 1 juli 2010 heeft de Tweede

Donderdagavond 1 juli 2010 heeft de Tweede 79 jaargang 18, maart 2008 Uitgave van de Vereniging van Gepensioneerden uit de Detailhandel 20e jaargang, oktober 2010 In dit nummer: Principiële doorbraak medezeggenschap 1 Hema opnieuw 3 Van de Voorzitter

Nadere informatie

NIEUWS G B F. Regiobijeenkomsten Hoofdlijnen Herstelplan PGB Gevolgen herstelplan. juni 2009. Informatie voor deelnemers in grafimedia en uitgeverij

NIEUWS G B F. Regiobijeenkomsten Hoofdlijnen Herstelplan PGB Gevolgen herstelplan. juni 2009. Informatie voor deelnemers in grafimedia en uitgeverij G B F G R A F I S C H E B E D R IJ F S F O N D S E N juni 2009 NIEUWS Informatie voor deelnemers in grafimedia en uitgeverij Regiobijeenkomsten Hoofdlijnen Herstelplan PGB Gevolgen herstelplan IN DIT NUMMER:

Nadere informatie

Renterisico. in een pensioenbalans

Renterisico. in een pensioenbalans Renterisico in een pensioenbalans Wilt u meer weten over renterisico s, swaps en swaptions? Neem dan contact op met uw Account CIO of met onze balansmanagement adviseurs Bas Scholten via bas.schoiten@achmea.ni

Nadere informatie

VERSLAG van het OWASE PENSIOENFORUM

VERSLAG van het OWASE PENSIOENFORUM VERSLAG van het OWASE PENSIOENFORUM Opzet van het forum Op 26 juni en 3 juli werd het OWASE Pensioenforum georganiseerd, een bijeenkomst om de risicobereidheid van de (oud-) deelnemers aan de OWASE-pensioenregeling

Nadere informatie