Waarom is het fonds afhankelijk van de rentestand?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waarom is het fonds afhankelijk van de rentestand?"

Transcriptie

1 PensioenNieuws Voor deelnemers aan de pensioenregeling van TenCate TIP! Bewaar deze PensioenNieuws in uw pensioenmap! nummer 3 september 2009 Financiële crisis raakt het pensioenfonds Het jaar 2008 was geen goed jaar voor pensioenfondsen. Zo ook voor Pensioenfonds TenCate. Boosdoener was de kredietcrisis die in twee fasen de financiële positie van het fonds aantastte. In de eerste fase (vierde kwartaal 2007 en eerste kwartaal 2008) daalden de aandelenmarkten met bijna 30%. Dit kon gezien worden als een forse beurscorrectie na een aantal goede jaren. De grote klap kwam echter in de tweede fase, kwartaal vier van Toen ging naast de aandelenmarkten ook de rente onderuit. Waarom is het fonds afhankelijk van de beurs? Om alle toekomstige pensioenen te kunnen uitkeren, betalen zowel werkgever als werknemer pensioenpremie. Deze premies worden ingezet om voldoende kapitaal op te bouwen. Kapitaal opbouwen doen pensioenfondsen door (een deel van hun vermogen) te beleggen. Pensioenfondsen beleggen, omdat op de lange termijn beleggen een hoger verwacht rendement oplevert dan bijvoorbeeld sparen. Dat (hogere) rendement is ook nodig om alle pensioenen te kunnen blijven uitkeren. Aandelenkoersen, maar bijvoorbeeld ook de prijzen van onroerend goed, fluctueren door de tijd. Dat is altijd al zo geweest. Omdat pensioenfondsen beleggen voor de lange termijn, zijn deze koersschommelingen op zich niet zo erg. De afgelopen twee jaar waren de financiële markten echter zo instabiel dat pensioenfondsen, waaronder Pensioenfonds TenCate, maatregelen hebben moeten treffen om het vermogen binnen een aantal jaren weer op het benodigde niveau te krijgen. Zie verderop in deze uitgave. Waarom is het fonds afhankelijk van de rentestand? De Pensioenwet schrijft voor dat de verplichtingen van het pensioenfonds (de waarde van alle nu en in de toekomst te betalen pensioenen) moeten worden gewaardeerd op de actuele marktrente. Deze toekomstige pensioenverplichtingen worden conform wetgeving op de balans van het pensioenfonds teruggerekend naar euro s van nu. Bij een hoge rentestand wordt verondersteld dat het huidige vermogen van een pensioenfonds snel aangroeit, waardoor de toekomstige betalingen (pensioenuitkeringen) relatief eenvoudig kunnen worden gefinancierd. Nu de rente door de kredietcrisis is gedaald, moeten de pensioenverplichtingen hoger worden gewaardeerd. Waardoor pensioenfondsen over meer vermogen moeten beschikken. En verder... Dekkingstekort Pensioenfonds TenCate (pagina 2) Pensioenfondsbestuurders aan het woord (pagina 3) Herstelplan (pagina 5) Deelnemers positief over voorlichtingsgesprekken (pagina 7) - 1 -

2 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate In deze editie van PensioenNieuws vindt u een samenvatting van de belangrijkste cijfers en feiten uit het jaarverslag 2008 van Pensioenfonds TenCate. Het volledige jaarverslag kunt u inzien, downloaden en printen via onze website (www.pensioenfondstencate.nl). Een gedrukt exemplaar kunt u desgewenst opvragen bij het pensioenfonds (tel: ). Dekkingstekort Pensioenfonds TenCate Om nu en in de toekomst aan alle pensioenverplichtingen te kunnen voldoen, zijn pensioenfondsen in ons land verplicht een groot kapitaal aan te houden. Het totale vermogen dat pensioenfondsen moeten bezitten, moet groter zijn dan het totaal van alle nu en in de toekomst uit te keren pensioenen. Het totaal aanwezige vermogen, gedeeld door de totale waarde van alle toekomstige pensioenuitkeringen, heet de dekkingsgraad van een pensioenfonds. Aan de dekkingsgraad wordt de gezondheid van een pensioenfonds afgemeten. Hoe zit dat bij Pensioenfonds TenCate? Eind 2007 bedroeg de dekkingsgraad van Pensioenfonds TenCate 132,4%. Aan het eind van 2008 was deze gedaald met 34 procentpunten tot 98,4%. Zodra de dekkingsgraad van een pensioenfonds onder de 105% komt, wordt gesproken van een dekkingstekort. Door het gevoerde beleggingsbeleid daalde onze dekkingsgraad relatief gezien overigens minder hard dan bij verschillende andere (grote) pensioenfondsen het geval was. Inmiddels is in de loop van 2009 de dekkingsgraad, als gevolg van de ontwikkelingen op de aandelen- en rentemarkten, gestegen tot 103% per 30 juni (105% per 31 juli). Geen indexatie per 1 januari 2009 De fors gedaalde aandelenkoersen en de lage rente waartegen de toekomstige pensioenverplichtingen contant gemaakt moeten worden, hebben ook de financiële positie van het pensioenfonds fors aangetast. Hierdoor heeft het bestuur helaas moeten besluiten de pensioenrechten en -aanspraken per 1 januari 2009 niet te indexeren en de werkgeverspremie met 50% te verhogen. Het gedeelte van de pensioenpremie dat door de werknemers wordt betaald, is niet aangepast

3 Beleggingen 2008: rendement -9,8% Ondanks een gedegen beleggingsbeleid met een gespreide beleggingsportefeuille en (gedeeltelijke) afdekking van bepaalde beleggingsrisico s werd de portefeuille van Pensioenfonds TenCate hard geraakt door de extreme omstandigheden op de kapitaalmarkten. De beleggingsportefeuille leverde over 2008 een rendement op van -9,8% (2007: +2,3%). Ook het langjarig rendement van het pensioenfonds had sterk te lijden onder deze resultaten. Het gemiddeld jaarlijks rendement over de afgelopen tien-jaarsperiode daalde tot +1,9% (2007: +4,3%). Naast aandelen, belegt Pensioenfonds TenCate ook in andere zogenaamde beleggingscategorieën, zoals obligaties. Bij obligaties leent een pensioenfonds voor de duur van enige jaren een som geld uit aan bijvoorbeeld de Rijksoverheid. Naast de terugbetaling van het geleende bedrag, wordt ook een jaarlijkse rentevergoeding betaald aan het fonds. In 2008 werd een positieve bijdrage aan het totale resultaat geleverd door de vastrentende waarden: obligaties en de afdekking van het renterisico. Het rendement op aandelen was met -41,2% extreem negatief. Ook de categorie hedgefondsen deed het in tegenstelling tot de afgelopen jaren, met een rendement van -34,5%, erg slecht. Ons beleid met een grote weging in vastrentende waarden en een afdekking van 60% van het renterisico van de verplichtingen droeg bij aan de beperking van het verlies. Onder de heersende marktomstandigheden was in een aantal markten sprake van een gebrek aan liquiditeit en abnormale prijsvorming. Dit heeft het pensioenfonds er selectief toe gebracht om af te wijken van de normale procedures rond handhaving van de verdeling conform de strategische beleggingsmix. Ultimo 2008 was sprake van een sterke overweging in vastrentende waarden (+10%) en een sterke onderweging in aandelen (-10%). Samenstelling beleggingsportefeuille eind 2008 Feitelijke beleggingsportefeuille Hedgefondsen 4% Vastgoed 10% Aandelen 25% Kasmiddelen 1% Vastrentende waarden 60% Strategische beleggingsportefeuille Hedgefondsen 5% Vastgoed 10% Aandelen 35% Vastrentende waarden 50% Harry Dul, lid dagelijks bestuur namens gepensioneerden Afgelopen jaar heeft aangetoond hoe enorm afhankelijk pensioenfondsen zijn van de grillen van de internationale financiële markten. Daar optimaal mee omgaan is een van de meest complexe zaken van onze werkzaamheden. Het is voor het bestuur een lastige spagaat. Enerzijds willen we (beleggings)risico s zoveel mogelijk beperken, anderzijds is er de noodzaak een goed rendement te behalen. Ook als je kijkt naar de resultaten van andere pensioenfondsen, denk ik dat we het niet slecht hebben gedaan. Dat de crisis toch gevolgen heeft voor de indexatie van pensioenen is heel erg zuur. Inmiddels is de financiële positie van ons fonds alweer verbeterd. Hopelijk zet het herstel door. Ik ben blij dat gepensioneerden via hun vereniging tot in het DB volop mee kunnen doen in het besturen van ons pensioenfonds Hettie Noorlander, voorzitter beleggingscommissie Net als veel andere pensioenfondsen had Pensioenfonds TenCate in 2008 te maken met negatieve beleggingsrendementen. Vooral de rendementen op aandelen waren slecht. Deze beleggingscategorie is gekoppeld aan de stemming op de internationale beurzen. En daarom gevoelig voor slechte én goede tijden. Het is dan ook geen toeval dat de positieve rendementen over het eerste half jaar van 2009 vooral zijn toe te schrijven aan aandelen. Een recente studie van Ortec Finance heeft aangetoond dat de huidige strategische beleggingsportefeuille op langere termijn nagenoeg optimaal is. We blijven echter voortdurend onderzoek doen naar mogelijke verbeteringen. Onlangs is bijvoorbeeld besloten binnen de categorie alternatieve beleggingen over te stappen van hedgefondsen naar grondstoffen.

4 Een meerjarenoverzicht van de belangrijkste cijfers van uw pensioenfonds Bedragen x EUR Aantal deelnemers Deelnemers Gewezen deelnemers Gepensioneerden Totaal aantal deelnemers Indexatie Indexatie actieven per 1 januari volgend op boekjaar 2 0,00% 1,50% 1,50% n.v.t. n.v.t. Indexatie inactieven per 1 januari volgend op boekjaar 0,00% 1,48% 1,25% 1,45% 0,82% Pensioenuitvoering Feitelijke premie (doorsneepremie) Kostendekkende premie (marktrente) Gedempte kostendekkende premie (4% rekenrente) Pensioenuitkeringen Pensioenuitvoeringskosten Vermogenssituatie en solvabiliteit Pensioenvermogen Pensioenverplichtingen Aanwezige dekkingsgraad 98,4% 132,4% 123,8% 119,0% 114,1% Vereiste dekkingsgraad DNB 116,8% 118,4% 126,6% 125,8% 125,0% Beleggingsportefeuille Vastgoedbeleggingen Aandelen Vastrentende waarden Derivaten, saldo activa en passiva Overige beleggingen Totaal belegd vermogen Beleggingsperformance Beleggingsrendement in % 9,8 2,3 7,2 12,7 8,2 Benchmark in % 9,1 2,1 5,6 12,8 8,7 Outperformance / underperformance (-) 0,7 0,2 1,6-0,1-0,5 1 Arbeidsongeschikte deelnemers worden meegeteld bij de actieve deelnemers. 2 Tot boekjaar 2006 was sprake van een eindloonregeling voor de pensioenopbouw over het salarisgedeelte

5 Herstelplan Sinds november 2008 is Pensioenfonds TenCate in onderdekking geraakt (dekkingsgraad onder de 105%). Het pensioenfonds werkt aan herstel van de financiële positie en heeft op 31 maart 2009 een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB) gebaseerd op de uitgangspunten van DNB en overeenkomstig het beleid zoals vastgelegd in de actuariële en bedrijfstechnische nota. In een herstelplan legt een fonds vast hoe het verwacht binnen de vereiste termijnen de dekkingsgraad op orde te krijgen. En welke maatregelen al zijn en worden genomen. Het herstelplan van Pensioenfonds TenCate kent een kortetermijnherstel en een langetermijnherstel. Uit onze analyses blijkt dat wij voldoen aan de door DNB vereiste hersteltermijnen. Deze luiden als volgt: binnen vijf jaar door kunnen groeien naar de minimaal vereiste dekkingsgraad van 105% (kortetermijnherstel); binnen 15 jaar door kunnen groeien naar de vereiste dekkingsgraad van 116,8% (langetermijnherstel). Hoewel uit ons herstelplan blijkt dat wij voldoen aan de vereiste hersteltermijnen, zullen de (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden en de werkgever wel de gevolgen merken van de huidige financiële positie bij het pensioenfonds: volgens de uitkomsten van het herstelplan zullen wij de komende 2 jaar geen indexatie kunnen verlenen; in de komende 15 jaar zal volgens de uitkomsten van het herstelplan ongeveer 70% van de verwachte inflatie aan indexatie worden toegekend; volgens de uitkomsten van het herstelplan zal in de komende 2 jaar het werkgeversdeel van de standaardpremie verhoogd blijven met 50%. Het ingediende herstelplan is inmiddels goedgekeurd door DNB. Ontwikkeling dekkingsgraad 135% 132% 130% 125% 124% 129% 120% 117% 115% 110% 105% 100% 95% 90% 100% 103% 98% 101% 95% dec-07 mrt-08 jun-08 sep-08 dec-08 mrt-09 jun-09 minimale vereiste dekkingsgraad (105%) vereiste dekkingsgraad (116,8%) prognose herstelplan aanwezige dekkingsgraad - 5 -

6 Beleid voor de komende jaren Premiebeleid Zolang de dekkingsgraad van het fonds onder de 110% is, zal het werkgeversdeel van de premie met 50% worden verhoogd. Pas vanaf 2012 zal volgens onze analyses de dekkingsgraad meer dan 110% bedragen, waarna de opslag voor de werkgever (TenCate) vervalt. Voor de werknemers is geen opslag van toepassing. In de loop van 2009 wordt de premie voor de komende periode in overleg met de werkgever bepaald. Indexatiebeleid Zolang de dekkingsgraad van het fonds onder de 110% ligt, zal er geen indexatie worden verleend. Pas vanaf 2012 zal volgens onze analyses de dekkingsgraad meer dan 110% bedragen, waarna de indexatieverlening weer op gang kan komen. Uit onze berekeningen blijkt dat in de komende 15 jaar ongeveer 70% van de inflatie ook daadwerkelijk aan indexatie zal worden toegekend. Beleggingsbeleid De strategische beleggingsmix is niet gewijzigd. De verdeling van de beleggingen is als volgt: 50% in vastrentende waarden, 35% in aandelen, 10% in onroerend goed en 5% in alternatieve investeringen. Als daar aanleiding toe is, kan het bestuur besluiten tot een tussentijdse aanpassing van het beleggingsbeleid. Maatregelen als gedurende het plan de herstelkracht onvoldoende is Zoals eerder al is aangeven blijkt uit onze analyse dat wij de Indexatie: wanneer niet, wanneer wel en wanneer inhalen? Dekkingsgraad Indexatie 110% of minder Geen indexatie tussen 110 en 120% Gedeeltelijke indexatie 120% of meer Volledige indexatie 130% of meer Inhaalindexatie mogelijk hersteltermijnen halen, die door DNB vereist zijn. Gedurende de looptijd van het herstelplan houdt het bestuur het herstel scherp in de gaten. Mocht blijken dat het herstel teveel achterblijft en dat niet langer kan worden voldaan aan de vereiste hersteltermijnen dan zullen extra maatregelen moeten worden getroffen. De wet verplicht ons mogelijk in dat geval tot het korten van de pensioenrechten en -aanspraken. Beleidsruimte Het bestuur van het fonds behoudt zich het recht voor om in het geval dat de dekkingsgraad sneller herstelt dan in het herstelplan is voorzien en de dekkingsgraad boven de minimaal vereiste dekkingsgraad ligt, de financiële ruimte die daardoor is ontstaan binnen de bestaande beleidskaders aan te wenden. Zo kan de financiële ruimte bijvoorbeeld worden aangewend voor het verlenen van extra (inhaal)indexaties

7 Deelnemers positief over voorlichtingsgesprekken Vanaf mei 2009 is Eric Rutgers, manager van Pensioenfonds TenCate, gestart met voorlichtingsgesprekken op locatie. Tijdens deze individuele gesprekken met werknemers wordt aan de hand van een pensioenplanner de huidige en gewenste pensioensituatie inzichtelijk gemaakt. Tot nu toe is er met bijna 100 deelnemers gesproken. De deelnemers die een gesprek hebben gehad, zijn erg positief. Zij geven aan dat zij nu een goed beeld hebben van hun (netto) pensioensituatie. Ook jongere deelnemers vinden het waardevol te horen of zij voor wat betreft hun pensioenopbouw op de goede weg zitten of dat het voor hen wenselijk is bij te sparen. Heeft u ook interesse in een individueel pensioengesprek? Dan kunt u zich aanmelden via uw afdeling P&O. Uw P&O-collega neemt dan contact op met Pensioenfonds TenCate. Bij voldoende aanmeldingen wordt een dag(deel) ingepland waarop de individuele pensioengesprekken zullen plaatsvinden. Dit vindt meestal plaats op de locatie van de werkgever. U kunt ons natuurlijk ook direct bellen voor een afspraak op (0546) of contact opnemen via Waardeoverdracht en onderdekking Wanneer een werknemer van baan verandert, is het wettelijk recht op opgebouwde pensioenaanspraken bij de vorige werkgever mee te nemen naar de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever. Dit wordt waardeoverdracht genoemd. De Pensioenwet (artikel 72) bepaalt dat waardeoverdracht niet is toegestaan zolang de dekkingsgraad van het pensioenfonds waarbij u weggaat of de dekkingsgraad van uw nieuwe pensioenfonds lager is dan 100%. Deze bepaling is opgenomen ter bescherming van de deelnemers. Doordat waardeoverdracht niet mogelijk is in geval van onderdekking van een van de betrokken fondsen, worden achterblijvers in een pensioenfonds in onderdekking niet benadeeld door uitgaande waardeoverdrachten en de vertrekkende deelnemer wordt beschermd voor waardeoverdracht naar een pensioenfonds in onderdekking. De wettelijke plicht tot meewerken aan waardeoverdracht gaat weer gelden zodra de dekkingsgraad van beide betrokken pensioenfondsen boven de grens van 100% ligt. Waardeoverdracht is dan weer mogelijk, ook voor deelnemers die ten tijde van een opschorting van de plicht tot waardeoverdracht van baan gewisseld zijn. Het betreft dus een tijdelijke maatregel en er is geen sprake van het verlies van een recht op waardeoverdracht. Ook bij Pensioenfonds TenCate is het recht op wettelijke (individuele) waardeoverdracht tijdelijk opgeschort. Alle deelnemers op wie deze maatregel van toepassing is, zijn hierover geïnformeerd. Sinds 1 juni 2009 is de dekkingsgraad van Pensioenfonds TenCate weer hoger dan 100% en is waardeoverdracht weer mogelijk. Hierdoor worden verzoeken tot waardeoverdracht weer door ons in behandeling genomen. De waardeoverdracht kan dan worden afgehandeld, mits het andere pensioenfonds eveneens een hogere dekkingsgraad heeft dan 100%. Indien u waardeoverdracht wenst, verzoeken wij u het aanvraagformulier naar ons toe te sturen. Een aanvraagformulier kunt u opvragen bij P&O of downloaden van onze website

8 PensioenNieuws is een uitgave van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. PensioenNieuws is bestemd voor werknemers van TenCate die pensioen opbouwen bij Pensioenfonds TenCate. Adres Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Postbus AC Almelo Website Contact Voor vragen kunt u contact opnemen met het Pensioenbureau, telefoonnummer Vormgeving Bridgevest Drukwerk Veenman Drukkers Oplage 1000 Deze nieuwsbrief is informatief bedoeld en met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Brugstraat 2 Postbus AC Almelo T +31 (0) F +31 (0) I

JOR 2013/178 Rechtbank Rotterdam, 25 april 2013, ROT 13/1370; LJN BZ9201

JOR 2013/178 Rechtbank Rotterdam, 25 april 2013, ROT 13/1370; LJN BZ9201 JOR 2013/178 Rechtbank Rotterdam, 25 april 2013, ROT 13/1370; LJN BZ9201 Overtreding van art. 135 Pw, Prudent person-regel, Hoog risicoprofiel van beleggingsportefeuille pensioenuitvoerder, Aanwijzing

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLEIDING Met de AOW kent Nederland een oudedagsvoorziening die vrijwel iedere ingezetene het sociaal minimum garandeert. De vanzelfsprekendheid van

Nadere informatie

Risico s over generaties spreiden. Structureel tekort pensioenfondsen. Nieuw pensioencontract onvermijdelijk. CPB Policy Brief 2011/01

Risico s over generaties spreiden. Structureel tekort pensioenfondsen. Nieuw pensioencontract onvermijdelijk. CPB Policy Brief 2011/01 Structureel tekort pensioenfondsen Risico s over generaties spreiden CPB Policy Brief 2011/01 Nieuw pensioencontract onvermijdelijk Casper van Ewiijk Coen Teulings Samenvatting 1 Door de daling van de

Nadere informatie

Aanpassing Financieel Toetsingskader

Aanpassing Financieel Toetsingskader pggm.nl Aanpassing Financieel Toetsingskader PGGM Bestuurlijke Advisering 27 juni 2014 Quickscan: Aanpassing Financieel Toetsingskader (FTK) Woensdag 25 juni heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale

Nadere informatie

Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen

Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen KATOCO 25 november 2014 Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie

Sectorbrief - Wijzigingen in de pensioenwet: wat verwacht DNB van uw fonds. Geacht bestuur,

Sectorbrief - Wijzigingen in de pensioenwet: wat verwacht DNB van uw fonds. Geacht bestuur, De Nederlandsche Bank N.V. Toezicht pensioenfondsen Postbus 98 1000 AB Amsterdam 020 524 91 11 www.dnb.nl Onderwerp Sectorbrief - Wijzigingen in de pensioenwet: wat verwacht DNB van uw fonds Handelsregister

Nadere informatie

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen Beleggingsvisie Extra rendement nog steeds mogelijk Pagina 4 Relatie aan het woord over de lage rente: William van Ettinger Pagina 9 Een kijkje in de keuken van Aegon Pagina 16 Jaargang 18 april 2015 2

Nadere informatie

WAAR KOMT DAT TEKORT VAN HET ABP VANDAAN?

WAAR KOMT DAT TEKORT VAN HET ABP VANDAAN? WAAR KOMT DAT TEKORT VAN HET ABP VANDAAN? PAS OP, EET HET PENSIOEN VAN UW KINDEREN NIET OP! Martin Pikaart 1 en Roland van Gaalen 2 17 februari 2014 1 Inleiding In een recente publicatie 3 behandelt emeritus

Nadere informatie

Netspar nea papers. Jacqueline van Leeuwen. Toezicht door DNB op de toepassing van de prudent person-regel in relatie tot het nieuwe pensioencontract

Netspar nea papers. Jacqueline van Leeuwen. Toezicht door DNB op de toepassing van de prudent person-regel in relatie tot het nieuwe pensioencontract Netspar nea papers Jacqueline van Leeuwen Toezicht door DNB op de toepassing van de prudent person-regel in relatie tot het nieuwe pensioencontract Jacqueline van Leeuwen Toezicht door DNB op de toepassing

Nadere informatie

Naar een solide en solidair pensioenstelsel

Naar een solide en solidair pensioenstelsel Naar een vitale samenleving Naar een solide en solidair pensioenstelsel bouwstenen voor een hervorming Naar een solide en solidair pensioenstelsel bouwstenen voor een hervorming Publicatie van het Wetenschappelijk

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING

MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING 1.1. Doel wetsvoorstel De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft, mede namens de minister van Financiën, op 4 november 2013

Nadere informatie

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Hoofdindeling: Leidraden Opgesteld door: AG Werkgroep Prudent-Person Vastgesteld door: Bestuur AG Datum (laatste wijziging): 9 januari 2012 Verantwoording Wie heeft

Nadere informatie

Rapport Pensioen in duidelijke taal

Rapport Pensioen in duidelijke taal Rapport Pensioen in duidelijke taal Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, juni 2012 Inhoud Samenvatting Lijst van aanbevelingen 1. Inleiding 2. Uitgangspunten 3. Algemene aanbevelingen

Nadere informatie

Verdeling ouderdomspensioen

Verdeling ouderdomspensioen Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Nadere informatie

AIAS. Amsterdam Institute for Advanced labour Studies. Wat levert keuzevrijheid in het pensioenstelsel op?

AIAS. Amsterdam Institute for Advanced labour Studies. Wat levert keuzevrijheid in het pensioenstelsel op? AIAS Amsterdam Institute for Advanced labour Studies Wat levert keuzevrijheid in het pensioenstelsel op? Paul de Beer, Johan De Deken, David Hollanders, Sijbren Kuiper, Wiemer Salverda, Natascha van der

Nadere informatie

Wat te doen met het pensioen bij een bedrijfsovername of -afsplitsing?

Wat te doen met het pensioen bij een bedrijfsovername of -afsplitsing? Wat te doen met het pensioen bij een bedrijfsovername of -afsplitsing? 1. Aanleiding De laatste jaren zijn bedrijfsovernames en -afsplitsingen aan de orde van de dag en dit proces zal zich de komende tijd

Nadere informatie

Verbond van Verzekeraars. december 2014. Mee met de tijd. Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel

Verbond van Verzekeraars. december 2014. Mee met de tijd. Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel Verbond van Verzekeraars december 2014 Mee met de tijd Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel Inhoud Mee met de tijd 3 1 Doelstelling en ambitie 4 2 Inventarisatie en analyse: sterktes, zwaktes, trends

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 413 Regels betreffende pensioenen (Pensioenwet) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLEIDING 1.1 Inleiding Het pensioen 1 dat

Nadere informatie

Men is zo oud als men zich voelt.

Men is zo oud als men zich voelt. 1 Men is zo oud als men zich voelt. 1. Vergrijzing 1.1. Kansen en mogelijkheden Het stijgen van de levensverwachting, want anders is vergrijzing niet, is vermoedelijk een van de belangrijkste verbeteringen

Nadere informatie

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland rapport Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland Uitgevoerd door Tilburg University bij gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland Onderzoek

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Interview met Rob Kruijk. Pensioen: Belangrijk en boeiend! Interview met Frans Smidt. Magazine I 2008 I Nr.8. In dit nummer onder meer:

Interview met Rob Kruijk. Pensioen: Belangrijk en boeiend! Interview met Frans Smidt. Magazine I 2008 I Nr.8. In dit nummer onder meer: HP Pensioen Magazine I 2008 I Nr.8 In dit nummer onder meer: Interview met Rob Kruijk Pensioen: Belangrijk en boeiend! Interview met Frans Smidt Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 26 015 Privatisering van het ABP Nr. 2 RAPPORT Inhoud Blz. Blz. Samenvatting 5 1 Inleiding 7 2 Voorgeschiedenis 8 2.1 Ontstaan financieringsachterstand

Nadere informatie

De vermogensopbouw van huishoudens: is het beleid in balans?

De vermogensopbouw van huishoudens: is het beleid in balans? Occasional Studies Vol. 13-1 De vermogensopbouw van huishoudens: is het beleid in balans? Centrale bank en prudentieel toezichthouder financiële instellingen 2015 De Nederlandsche Bank n.v. Auteurs Jante

Nadere informatie

Pensioen ZZP-er is niet zo bijzonder! Een inventarisatie van het fiscale en juridische pensioenkader voor zelfstandigen zonder personeel

Pensioen ZZP-er is niet zo bijzonder! Een inventarisatie van het fiscale en juridische pensioenkader voor zelfstandigen zonder personeel ! Een inventarisatie van het fiscale en juridische pensioenkader voor zelfstandigen zonder personeel In de reeks brochures toekomstvoorzieningen zijn verschenen: 1: Pensioenregister in zicht? De haalbaarheid

Nadere informatie

Hoe onwaarschijnlijk zijn negatieve rentes?

Hoe onwaarschijnlijk zijn negatieve rentes? ARTIKEL 11 maart 2015 Voor professionele beleggers Hoe onwaarschijnlijk zijn negatieve rentes? Negatieve rentes voor obligaties met lange looptijden zijn volgens de financiële markten niet onwaarschijnlijk.

Nadere informatie

beleggingen n van institutionele beleggers in 2008

beleggingen n van institutionele beleggers in 2008 8 Financiële crisis r slaat gat in de beleggingen n van institutionele beleggers in 28 drs. J.L. Gebraad Publicatiedatum CBS-website: 27 oktober 29 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken

Nadere informatie