Memorandum. Technical Sciences Brassersplein CT Delft Postbus GB Delft. Aan Bestuur stichting Pensioenfonds TNO.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Memorandum. Technical Sciences Brassersplein 2 2612 CT Delft Postbus 5050 2600 GB Delft. Aan Bestuur stichting Pensioenfonds TNO. www.tno."

Transcriptie

1 Memorandum Aan Bestuur stichting Pensioenfonds TNO Van Dr. F. Phillipson Onderwerp Risicobereidheidsonderzoek Pensioenfonds TNO Inleiding In de periode juni-augustus 2014 is er een risicobereidheidsonderzoek gehouden waarbij alle pensioengerechtigden en actieve deelnemers van TNO en de andere deelnemende werkgevers een vragenlijst hebben kunnen invullen. Deze vragenlijst is per post naar de pensioengerechtigden gestuurd, met de optie deze elektronisch in te vullen. De actieve deelnemers hebben een mail gehad met een link naar het onderzoek op een website. Technical Sciences Brassersplein CT Delft Postbus GB Delft T F Doorkiesnummer Doel van het onderzoek was mensen op verschillende manieren naar hun risicobereidheid inzake hun pensioen te vragen om hun risicobereidheid te meten en de relaties tussen de verschillende vraagstellingen te achterhalen. Achtergrond hierbij zijn de adviezen van de commissie Frijns. De commissie geeft in haar eindrapport hier duidelijke richtlijnen voor: Besturen moeten zelfstandig de afweging maken tussen verwacht rendement en de bepaling wat een acceptabel risico is, gegeven het pensioencontract, het risicodraagvlak en de risicobereidheid van de deelnemers en overige belanghebbenden van het pensioenfonds. Besturen dienen een strategisch risicokader vast te stellen waarin een voor het fonds en de deelnemers geëigende balans wordt vastgelegd tussen rendement en risico. De risicobereidheid en het risicodraagvlak van de deelnemers van het fonds dienen te worden vastgesteld en zijn uitgangspunt voor het na te streven beleggingsbeleid. Het bestuur dient de ondergrens voor de nominale en de reële dekkingsgraad vast te stellen op basis van de voor dat fonds geldende kenmerken en het risicodraagvlak en de risicobereidheid van de deelnemers. Als verplicht onderdeel van deze verantwoording informeert het fonds via website en ten minste jaarlijks via jaarverslag de deelnemers over de veronderstelde risicobereidheid van de deelnemers, het actuele risicoprofiel, de feitelijke nominale en reële dekkingsgraad evenals de door het bestuur vastgestelde kritische ondergrens van nominale en reële dekkingsgraad. De complexiteit van het beleggingsbeleid en de risico s moeten zijn afgestemd op het pensioencontract, het risicodraagvlak en de risicobereidheid van het pensioenfonds én op de aanwezige bestuurlijke expertise. De commissie benadrukt dat aan de bepaling van het beleggingsbeleid een analyse van de risicobereidheid en het risicodraagvlak van de deelnemers en premiebetalers vooraf dient te gaan.

2 Memorandum Wat duidelijk uit de onderzoeken, gehouden door de pensioenfondsen, blijkt is dat de vraagstelling van belang is. Deze beïnvloedt sterk de uitkomst. Er wordt vaak gekozen om complexe vergelijkingen van pakketten weer te geven, die zo dicht mogelijk bij de werkelijke situatie van de deelnemer liggen. Echter, uit ander onderzoek blijkt dat [4]: we de rationaliteit van individuen ten aanzien van beslissingen omtrent de oude dag niet moeten overschatten. Met name wanneer keuzeproblemen bijzonder complex zijn en als de kosten (ver) voor de baten uitgaan, kan het keuzegedrag in de praktijk (sterk) afwijken van de door personen zelf geformuleerde langetermijnbehoeftes. Pensioenen vormen bij uitstek een terrein waar dit soort problemen speelt. Zie hiervoor ook bijvoorbeeld [5]. Het zou dus mooi zijn als we met tamelijk eenvoudige vragen de complexe achterliggende keuzen kunnen voorspellen. Opzet De vragenlijst is volledig ingevuld door 1132 pensioengerechtigden 1, 934 actieve medewerkers van TNO en 66 actieve medewerkers van overige aangesloten werkgevers. Dit onderzoek is eerder ingevuld door 130 personen, niet werkzaam bij TNO, waarvan leeftijdsopbouw, opleiding en inkomen vergelijkbaar zijn met TNO medewerkers. De resultaten van dit onderzoek worden hier meegenomen als vergelijkingsgroep en daar wordt naar gerefereerd met peergroup. Technical Sciences Brassersplein CT Delft Postbus GB Delft T F Doorkiesnummer Hier presenteren we de belangrijkste resultaten van het onderzoek en de conclusies betreffende de risicobereidheid zelf. De analyse van de samenhang tussen de vragen wordt behandeld in aparte rapportage. Resultaten Eerst kregen de ondervraagden een tweetal vragen om de zelf ingeschatte risicobereidheid (RB) te meten op een schaal van 1 tot 6 in twee smaken: de algemene RB (Figuur 1) en de RB specifiek aangaande het pensioen (Figuur 2). We zien bij alle groepen een lagere RB bij het pensioen dan algemeen. Vervolgens kreeg de respondent informatie over de werking van het pensioen en het nut van beleggen met risico. Hierna werd opnieuw de risicobereidheid voor pensioen gemeten (Figuur 3). Opvallend is dat de actieve deelnemer over het algemeen meer risicomijdend is dan de peergroup en de pensioengerechtigden. Echter, na de informatie over de werking van pensioen wordt dit verschil kleiner. Zie onderstaande tabel. PEER TNO PENSIOENGER. OVERIG RB Algemeen RB Pensioen (voor) RB Pensioen (na) Waarvan 580 op papier, de rest elektronisch.

3 3/9 Figuur 1 Figuur 2 Figuur 3

4 Ook werd de simpele vraag gesteld of de respondent het eens is met het beleggen in aandelen en obligaties door het pensioenfonds. Deze vraag is ook herhaald nadat werd uitgelegd waarom dit gebeurt (zie Figuur 4). 4/9 Figuur 4 Zagen we eerder dat de informatie leidt tot meer risicobereidheid, hier zien we bij de actieven een omgekeerd effect. De peergroup reageert zoals verwacht met een stijging van het percentage respondenten dat het eens is met beleggen in aandelen en obligaties. De actieven reageren omgekeerd. De bekendheid met de werking van het pensioenfonds was laag bij de actieven: PEER TNO PENSIOENGER. OVERIG Bekend met werking 76% 57% 85% 57% Niet bekend met werking 23% 43% 15% 43% Ook als we naar de contractkeuze (Figuur 5) kijken zien we de behoudendheid van de TNO-er. De voorkeur is op twee manieren getoetst, beide keren dezelfde regeling maar met meer/minder gegevens. Vraagstelling 1:

5 Vraagstelling 2: 5/9 Een schatting van de uitkomst van het huidige beleid is 2 : minder dan % 1% 11% 61% 27% In de Figuur staat voor elke van de vier groepen de keuze voor elk van de vier regelingen, voor zowel vraagstelling 1 als vraagstelling 2. TNO1 staat voor de TNO populatie, onder vraagstelling 1. Regeling 1 (met het meeste risico maar ook de hoogste kans op indexatie) scoort aanzienlijk lager bij alle groepen dan bij de peergroup. Dit wordt ingeruild voor de contracten 2 en 3. Bij de pensioengerechtigden zien we nog minder keuze voor contract 1. Hier lijken zij het missen van indexatie minder belangrijk te vinden dan korten. Vraagstelling 2 leverde meer risicobereidheid op. Dit duidt op aversie voor de grootste deviatie (uitkomsten minder dan 15000) die in vraagstelling 2 niet zichtbaar zijn. Figuur 5 Tenslotte konden de respondenten kiezen uit een drietal opties: 2 Gebaseerd op 15-jaars ALM uitkomst ORTEC Risicomonitor, geëxtrapoleerd uit : Gemiddelde koopkracht 94.4%, 5% VaR koopkracht 73.9%

6 1. Ik betaal 20% premie en neem het risico op een lager pensioen maar ga voor een geïndexeerd pensioen. 2. Ik betaal 30% premie en wil meer zekerheid. 3. Ik betaal 20% maar wil geen risico en neem genoegen met een nominaal pensioen. 6/9 Deze vraag is niet voorgelegd aan de pensioengerechtigden. De resultaten van deze vraag staan in figuur 6. We zien dat de grootste groep voor optie 1 kiest, zelfs meer dan de peergroup. Dus hoewel de actieve deelnemers aangeeft minder risicobereid te zijn, zijn ze in vergelijking met de peergroup niet bereid daar meer voor te betalen. Figuur 6 Uit het peergrouponderzoek bleek een relatie te zitten tussen gezinsinkomen en keuze voor de regeling. Met een multinomial logistic regression zijn de kansen geschat dat iemand met een bepaald gezinsinkomen voor een bepaald contracttype zou kiezen. Dit is een eerlijkere vergelijking met de peergroup dan de eerdere grafieken, aangezien dan gecorrigeerd wordt voor (mogelijke) inkomensverschillen en verschil in risicobereidheid die dat veroorzaakt. Deze resultaten losgelaten op de TNO-deelnemers geeft echter, zoals verwacht na de vorige grafieken en het feit dat de peergroup qua inkomen redelijk vergelijkbaar lijkt, een overschatting voor regeling 1 op (Figuur 8). Dit resultaat geldt ook voor de pensioengerechtigden (Figuur 7).

7 7/9 Figuur 7 Figuur 8 Ter vergelijking (in Figuur 9) de verdeling van de (gezins)inkomens van de vier groepen. Hierin staat de onderschrijdingskans afgebeeld: de blauwe lijn geeft bijvoorbeeld aan dat 50% van de pensioengerechtigden minder dan 4000 euro als bruto gezinsinkomen heeft.

8 8/9 Figuur 9 Ook is er gevraagd naar het vertrouwen in het pensioenfonds. Hier (Figuur 10) zien we een duidelijk stijgende lijn met de leeftijd en aanzienlijk beter dan de peergroup. Figuur 10 Samenvatting en Conclusies De deelname aan het risicobereidheidsonderzoek was hoog: 1132 van de ca gepensioneerde TNO'ers (22%) en 934 van de ca TNO'ers (31%) heeft de enquête ingevuld. Zonder aanvullende informatie is de risicobereidheid voor het pensioen lager dan de risicobereidheid in algemene zin. Na het geven van informatie over het waarom van het nemen van risico, blijkt dat de risicobereidheid voor het pensioen toeneemt, maar dit blijkt niet uit het percentage dat het eens is met beleggen in aandelen en obligaties. Als TNO'ers een keuze moeten maken uit een viertal regelingen waarbij de uiteindelijke pensioen in bedragen is gespecificeerd, blijkt dat TNO'ers en pensioengerechtigden matig risicobereid zijn. Als de dezelfde regelingen zijn uitgewerkt in kansen waarin de volledige indexatie behaald kan worden en

9 kansen waarbij nominaal gekort moet worden, blijkt de risicobereidheid aanzienlijk hoger. Een aanzienlijk deel van de respondenten kiest voor een andere regeling als de vraagstelling anders is. Opvallend is dat er een positief verband werd gevonden bij gepensioneerden tussen de soort regeling en de risicobereidheid. Gepensioneerden met een hoog risicobereidheid kozen vaker voor een contract waarbij juist weinig risico aanwezig was. Mogelijk speelt hierbij de aversie tegen korten ten opzichte van de kans op indexatie een rol. Het vertrouwen in het fonds is voldoende (rapportcijfer 6,8), waarbij de oudere deelnemer en gepensioneerde een hoger rapportcijfer geven. 9/9 Conclusies De vraagstelling bepaalt mede de uitkomst op risicobereidheid. Minder indexatie is acceptabeler dan (forse) kortingen. De resultaten geven geen aanleiding meer of juist minder risico te nemen dan thans het geval is.

Wat verwachten deelnemers van PGB van hun pensioen..

Wat verwachten deelnemers van PGB van hun pensioen.. Wat verwachten deelnemers van PGB van hun pensioen.. Deelnemers van PGB zijn bereid om met hun pensioen risico te lopen in het belang van grotere kans op indexering. Zelfs iets meer dan PGB nu in de beleggingsportefeuille

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter Een onderzoek van Wijzer in geldzaken 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter

Nadere informatie

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen.

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen. Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman ITS, Nijmegen september 2008 Onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken 2 Overeenkomst ouder-kind

Nadere informatie

JAARBERICHT Resultaten 2008 April 2009

JAARBERICHT Resultaten 2008 April 2009 JAARBERICHT Resultaten 2008 April 2009 Pensioenwereld in zwaar weer Rendement Progress -26,5% IN DIT JAARBERICHT Beleggingsmarkten storten in Onroerend goed blijft overeind pagina 2 Vermogen daalt, verplichtingen

Nadere informatie

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden?

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Romy Bes Emiel Kerpershoek Anne Brabers Margreet Reitsma-van

Nadere informatie

Solidariteit eerlijk verdelen

Solidariteit eerlijk verdelen Solidariteit eerlijk verdelen Voorwoord Jongere en oudere generaties lijken in toenemende mate tegenover elkaar te staan als het gaat om ons pensioenstelsel. Ouderen wijzen er op dat zij het huidige pensioenvermogen

Nadere informatie

Solidair of Solitair

Solidair of Solitair Solidair of Solitair Amsterdam, november 2013 In opdracht van de Pensioenfederatie Solidair of solitair? Resultaten van een onderzoek onder werkenden Caroline Berden Lucy Kok Roetersstraat 29-1018 WB

Nadere informatie

Lage respons, groot vertrouwen in huidig beleid

Lage respons, groot vertrouwen in huidig beleid Nieuwsbrief uitgave 3 2013 PensioenWijzer Resultaten risicoanalyseonderzoek Lage respons, groot vertrouwen in huidig beleid Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Equens gaf actieven en gepensioneerden

Nadere informatie

Uw mening over pensioen

Uw mening over pensioen Uw mening over pensioen Onderzoek naar de risicohouding van pensioenopbouwers en pensioenontvangers van Philips Pensioenfonds mei / juni 2013 Philips Pensioenfonds Inhoud Aanleiding onderzoek Opzet onderzoek

Nadere informatie

Rekenen op vertrouwen!

Rekenen op vertrouwen! Onderzoek naar het profiel van beleggers in vastgoedparticipaties onder relaties van Adviesgroep Reyersen van Buuren bv 2007 Locatie? Conjunctuur? Rendement? Financiële toekomst? Solvabiliteit van huurders?

Nadere informatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Onderzoeksrapport Maart 2009 Stichting Onderzoek, Horeca, Recreatie en Catering Amstelveen, 15 maart

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen

Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen KATOCO 25 november 2014 Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen

Nadere informatie

IBI BENCHMARKING 2014

IBI BENCHMARKING 2014 IBI BENCHMARKING 2014 Basisrapportage verslagjaar 2013 het POB Benchmarking in duidelijke taal Disclaimer De informatie in deze rapportage is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid vergaard en samengesteld.

Nadere informatie

Resultaten Financieel inzicht van Nederlanders

Resultaten Financieel inzicht van Nederlanders Resultaten Financieel inzicht van Nederlanders Publieksonderzoek over 4280 consumenten uitgevoerd in opdracht van CentiQ Prof. dr. G. Antonides, Universiteit Wageningen Dr. I.M. de Groot, Universiteit

Nadere informatie

Bachelorscriptie. Een toekomstgericht pensioenstelsel

Bachelorscriptie. Een toekomstgericht pensioenstelsel Bachelorscriptie Een toekomstgericht pensioenstelsel Scriptiebegeleider: Mevr. K. Rohde Paul van Wetten 302467 302467pw@student.eur.nl Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding Blz. 4 Hoofdstuk 2: Het Nederlandse

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. De rol van collectiviteiten in het zorgstelsel

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. De rol van collectiviteiten in het zorgstelsel Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. De rol van collectiviteiten in het zorgstelsel Drs. M.P.J. van der Maat Dr. J.D. de Jong U vindt dit rapport

Nadere informatie

Bijlage A Enquête solidariteit in de pensioenen... 2. Bijlage B Multivariate regressieanalyses... 13

Bijlage A Enquête solidariteit in de pensioenen... 2. Bijlage B Multivariate regressieanalyses... 13 Bijlagen Pensioenen: solidariteit en keuzevrijheid Stella Hoff Inhoud Bijlage A Enquête solidariteit in de pensioenen... 2 Bijlage B Multivariate regressieanalyses... 13 Bijlagen SCP-publicatie Pensioenen:

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLEIDING Met de AOW kent Nederland een oudedagsvoorziening die vrijwel iedere ingezetene het sociaal minimum garandeert. De vanzelfsprekendheid van

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011 AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen December 2011 1 Inhoudsopgave 2 1 2 Management Summary Onderzoeksresultaten in detail 2a Pensioen algemeen 2b Pensioencommunicatie 2c Pensioenregeling 3 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Hoe maakt de adviseur het verschil? Een onderzoek naar de rol van de financieel adviseur bij het afsluiten van een hypotheek

Hoe maakt de adviseur het verschil? Een onderzoek naar de rol van de financieel adviseur bij het afsluiten van een hypotheek Hoe maakt de adviseur het verschil? Een onderzoek naar de rol van de financieel adviseur bij het afsluiten van een hypotheek Utrecht, september 2007 De rol van de financieel adviseur bij het afsluiten

Nadere informatie

Aanpassing Financieel Toetsingskader

Aanpassing Financieel Toetsingskader pggm.nl Aanpassing Financieel Toetsingskader PGGM Bestuurlijke Advisering 27 juni 2014 Quickscan: Aanpassing Financieel Toetsingskader (FTK) Woensdag 25 juni heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale

Nadere informatie

Geef Nederlanders pensioeninzicht. Werken aan vertrouwen door dichten van de verwachtingskloof

Geef Nederlanders pensioeninzicht. Werken aan vertrouwen door dichten van de verwachtingskloof Geef Nederlanders pensioeninzicht Werken aan vertrouwen door dichten van de verwachtingskloof Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie

Hoe zoekt de consument een financieel advies?

Hoe zoekt de consument een financieel advies? Hoe zoekt de consument een financieel advies? Hoe zoekt de consument een financieel advies? Nibud, 2010 Voorwoord Waar letten consumenten op wanneer zij een (levens- of schade-)verzekering willen afsluiten?

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Xerox Verslag Huidige vergadering Volgende vergadering Datum Duur Datum Duur 25 maart 2014 17:00 19:30 Locatie Voorzitter Locatie Voorzitter Bedrijfsrestaurant

Nadere informatie

BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS Utrecht, Juni 2010 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van een themaonderzoek naar beleggen en belenen in het primair onderwijs

Nadere informatie

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse Beleidsonderzoek & Analyse BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering Colofon Gemeente Leiden Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) 071

Nadere informatie

Vragen en antwoorden pensioenakkoord

Vragen en antwoorden pensioenakkoord Vragen en antwoorden pensioenakkoord 1. Waarover gaat dit pensioenakkoord? Het pensioenakkoord gaat over drie onderwerpen: de AOW, de aanvullende pensioenen, en de kansen van ouderen op de arbeidsmarkt.

Nadere informatie