School en sport werken samen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "School en sport werken samen"

Transcriptie

1 School en sport werken samen Eindrapportage van het onderzoek naar combinatiefuncties school en sport in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs

2

3 School en sport werken samen Eindrapportage van het onderzoek naar combinatiefuncties school en sport in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs augustus 2007

4 COLOFON Samenstelling Cora Heijkoop Karin Jonker Yvonne van Westering Tijne Berg-le Clercq Vormgeving binnenwerk Roelfien Pranger-Folkersma Druk Sector Document Processing, VNG Onderzoek > Advies > Implementatie Postbus GK Den Haag 3735/607 Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van. Aan de totstandkoming van deze publicatie is de grootst mogelijke zorg besteed. kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden, noch kunnen aan de inhoud rechten worden ontleend.

5 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding en achtergronden Opdracht en definiëring Samenstelling van de interviews 10 2 De combinatiefunctie De inhoud van de combinatiefunctie De benodigde competenties De opleidingen Hbo-opleidingen Mbo-opleidingen Tot slot 18 3 De aanstelling De aanstelling Afspraken tussen de partijen Constructies Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en verzekeringen Tot slot 30 4 Vergelijking van de CAO s (arbeidsvoorwaarden) 31 5 De ervaringen van scholen en combinatiefunctionarissen De uitkomsten van de expertmeeting De scholen voor primair onderwijs De scholen voor voortgezet onderwijs De mbo-opleidingen De combinatiefunctionarissen 39 6 Conclusies en aanbevelingen Conclusies Aanbevelingen 44

6

7 1 Inleiding en achtergronden 1.1 Opdracht en definiëring De Alliantie School & Sport samen sterker is een samenwerkingsverband tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en het Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF). De Alliantie School & Sport samen sterker is in het leven geroepen met als doel: het bereiken van levenslang sporten en bewegen voor alle jongeren. De Alliantie werkt aan het versterken van de basis door het stimuleren van samenwerkingsvormen tussen onderwijs en de georganiseerde sport. De Alliantie heeft bovenstaand doel nader geconcretiseerd: in 2010 kan op 90% van alle scholen elke leerling dagelijks sporten binnen en buiten de schooluren in combinatie met sportverenigingen. Een middel om dit doel te realiseren is de inzet van combinatiefuncties. De Alliantie heeft gevraagd om het onderdeel Meer combinatiefuncties, dat deel uitmaakt van de programmalijn Kader, uit te werken. Definiëring Over het begrip combinatiefunctie school en sport bestaan verschillende ideeën en definities. Om helder te hebben wat wij in dit onderzoek verstaan onder combinatiefuncties, hebben wij het begrip afgebakend en daarbij volgende uitgangspunten gehanteerd. De combinatiefunctie onderwijs en sport: is één functie met een combinatie van taken uitgevoerd door één persoon (duale taakstelling); omvat taken uit de twee sectoren onderwijs en sport; bevordert de verbinding tussen de sectoren onderwijs en sport; omvat zowel binnenschoolse als buitenschoolse sport- en beweegactiviteiten. is een volwaardige combinatie van taken met een substantiële taakbeschrijving. De combinatiefunctionaris kan zowel in dienst zijn bij één werkgever (school, de gemeente of een andere rechtspersoon) en meerdere werkzaamheden verrichten als bij meerdere rechtspersonen in dienst zijn. In het eerste geval is sprake van een functie met duale taken, ook wel duale taakstelling genoemd. In het tweede geval spreken we van een duale aanstelling. SCHOOL EN SPORT WERKEN SAMEN 7

8 Leeswijzer Dit is de eindrapportage van het onderdeel meer combinatiefuncties dat deel uitmaakt van de programmalijn Kader. In de inleiding beschrijven wij de verschillende onderdelen van het onderzoek. In hoofdstuk 2 komt de inhoud van de combinatiefuncties aan bod. In het derde hoofdstuk gaan wij in op de aanstellingsmogelijkheden. Hoofdstuk 4 gaat over de CAO-verschillen. De ervaringen van scholen en combinatiefunctionarissen zijn in hoofdstuk 5 beschreven. Het rapport wordt afgesloten met conclusies en aanbevelingen. De onderdelen van het onderzoek Om te komen tot deze eindrapportage heeft in het werkplan voor het thema meer combinatiefuncties vier onderdelen uitgevoerd: 1. het voeren van voorbereidende gesprekken en bestudering van bestaande documenten; 2. selecteren, volgen en stimuleren van voorbeeldprojecten waaronder: - het intensief volgen van 20 projecten - het monitoren van 30 à 40 projecten; 3. de organisatie van een expertmeeting met landelijke experts en gemeenten; 4. het opstellen van een adviesdocument voor het kabinet en een eindrapportage. 1 Onder de term voorbeeldprojecten verstaan wij een combinatiefunctie of een combinatiefunctie in wording. Wij hebben ervoor gekozen om meerdere typen combinatiefuncties per gemeente te bekijken en deze intensief te onderzoeken. Dit betekent dat wij niet zozeer hebben gelet op de aantallen, maar vooral ook op de verschillende mogelijkheden en typen combinatiefuncties. 1. Voorbereiding Ter voorbereiding op de interviews zijn we begonnen met de bestudering van bestaande documenten. Het betreft zowel kaderdocumenten, zoals de sportnota van VWS, als documenten die specifiek combinatiefuncties betreffen. Daarnaast hebben we informatie van werkgeversorganisaties en van sportbonden betrokken. In aanvulling daarop hebben we projectplannen, rapportages of functiebeschrijvingen van gemeenten, gemeentelijke sportservicebureaus, scholen en sportorganisaties bekeken 2. Aansluitend hebben we gesprekken gevoerd met landelijke partijen 3. Aan de hand van de bestudeerde literatuur en de gesprekken met landelijke partijen hebben we gemeenten en scholen die werken met combinatiefuncties geselecteerd en geïnterviewd. 4 1 Door de vervroegde verkiezingen is het advies in september 2006 opgesteld in plaats van februari Nota tijd voor sport, VWS, KVLO, beroepscompententieprofiel voor leraren LO, september KVLO, de duale leraar bewegingsonderwijs, 2005 mogelijkheden voor taakcombinaties. - KVLO, format aanstellingen combinatiefuncties, SLO, Bram Donkers, best practices leerkrachten LO met bredere taakopdracht, mei JSO, combinatiefuncties realiseren. Handboek voor kinderopvang, onderwijs, welzijn en sport, februari Een praktisch handboek met veel informatie. 3 NISB, KVLO, VBS, VSG, ALO Amsterdam, Bve-raad, ministerie van OCW en JSO. SCHOOL EN SPORT WERKEN SAMEN 8

9 2. Volgen en stimuleren van voorbeeldprojecten We hebben 14 gemeenten gesproken en gevolgd die ongeveer 60 combinatiefuncties vertegenwoordigen. De gemeenten zijn: Nijmegen, Arnhem, Eindhoven, Zwolle, Hardenberg, Groningen, Amsterdam, Rotterdam, Den Helder, Hoorn, Tilburg, Ede, Enschede en Alphen aan den Rijn. Twee gemeenten (Alphen aan den Rijn en Zwolle) zitten in de voorbereidingsfase en oriënteren zich op de aanstellingsmogelijkheden van combinatiefunctionarissen. 5 Vier gemeenten experimenteren nog niet zo lang met combinatiefuncties; minder dan drie jaar: Hoorn, Rotterdam, Ede en Hardenberg. De overige gemeenten werken geruime tijd met combinatiefuncties en hebben inmiddels ervaring opgebouwd. Tabel 1 Ervaring van de projecten met combinatiefuncties 6 Gemeenten die in de voorbereidingsfase zitten Gemeenten die minder dan drie jaar met combinatiefuncties werken Gemeenten die meer dan drie jaar met combinatiefuncties werken Zwolle, Alphen aan den Rijn Hoorn, Rotterdam, Ede en Hardenberg Nijmegen, Arnhem, Eindhoven, Groningen, Amsterdam, Den Helder, Tilburg en Enschede 3. Expertmeeting Begin oktober 2006 is een expertmeeting gehouden. De 14 gemeenten die in de eerste ronde zijn geïnterviewd waren uitgenodigd voor de expertmeeting, evenals de KVLO, NISB, VBS, NOC*NSF, Henry Hennink (VOS/ABB, voorheen KVLO) en de beide ministeries. Het doel van de bijeenkomst was drieledig: 1. het toetsen van de bevindingen uit de eerste ronde interviews en het voorleggen van de eerste aanzet tot het advies voor het nieuwe kabinet; 2. uitwisseling van ervaringen en informatie uit de praktijk aan de hand van vier deelthema s: visie, inhoud en taken, aanstelling en contracten en opleiding en competenties; 3. informatie krijgen over de randvoorwaarden voor brede invoering van combinatiefuncties en mogelijke ondersteuningsbehoefte. De bevindingen uit de expertmeeting komen later in deze rapportage aan de orde. 4. Het advies aan het kabinet Door de val van het kabinet is eind september een voorlopig advies voor de Alliantie opgesteld. Omdat wij in de zomerperiode alleen gemeenten hadden geïnterviewd, was het advies niet compleet. Desalniettemin zijn de aanbevelingen, evenals de aanbevelingen van de overige onderaannemers, meegenomen in het advies aan de Alliantie. 4 De gemeenten zijn: Arnhem, Nijmegen, Tilburg, Eindhoven, Rotterdam, Zwolle, Amsterdam, Den Helder, Hoorn, Enschede, Hardenberg, Ede, Groningen en Alphen aan den Rijn. 5 De pilots zijn in de zomer gehouden, dus deze weergave is de stand van zaken in de zomer. 6 Dit zijn gegevens van zomer 2006 toen de interviews zijn afgenomen. SCHOOL EN SPORT WERKEN SAMEN 9

10 1.2 Samenstelling van de interviews Basisonderwijs In de periode tot september 2006 hebben wij met name de gemeenten of gemeentelijke 7 sportservicebureaus geïnterviewd van de 14 projecten die wij intensiever hebben onderzocht en gevolgd. Vanaf september hebben wij ons gericht op de onderwijsinstellingen en de combinatiefunctionarissen die in deze gemeenten werken. Dus per pilot hebben wij zowel de gemeente of gemeentelijk sportservicebureau als een of meerdere combinatiefunctionarissen als een of meerdere basisscholen gehoord. 8 Op deze manier hebben wij de ervaringen met combinatiefuncties van de gemeente, scholen en de functionarissen zelf in beeld gebracht. Tabel 2 Verdeling van de interviews over gemeenten, scholen en combinatiefunctionarissen Gemeentenaam Gemeente of sportservicebureau Scholen Hoorn gemeente - 1 Rotterdam gemeente De Catamaran De Notenkraker Ede gemeentelijk sportservicebureau Hardenberg gemeente De Vlinder Het Palet t Palet 1 Nijmegen gemeente Aquamarijn 2 Arnhem gemeente 3 Eindhoven gemeentelijk sportservicebureau De Schelp De Korenaar De Springplank Enschede gemeente De Robers 1 Den Helder gemeentelijk sportservicebureau Eben Haëzer De Hofstee Tilburg gemeente De Sleutel 1 Amsterdam gemeente De Springplank De Botteloef Oranje Nassauschool Groningen gemeente OBS De Pendinghe 1 Alphen aan den Rijn gemeentelijk sportservicebureau Totaal 14 gemeenten 17 scholen voor primair onderwijs Aantal combinatiefunctionarissen Wij gebruiken de term gemeentelijk sportservicebureau om het onderscheid met provinciale sportservicebureaus aan te geven. Sommige gemeentelijke sportservicebureaus zijn verzelfstandigd of een stichting en zijn geen afdeling van de gemeente. 8 Met uitzondering van de gemeenten Zwolle en Alphen aan den Rijn die ten tijde van het onderzoek nog niet waren gestart. SCHOOL EN SPORT WERKEN SAMEN 10

11 Voortgezet onderwijs Wij hebben 8 sportactieve scholen voor voortgezet onderwijs benaderd. Dit zijn scholen die actief zijn in de organisatie van of deelname aan naschoolse activiteiten. Wij hebben docenten lichamelijke opvoeding (LO) of coördinatoren van de vaksectie LO gesproken. Deze gesprekken waren met name bedoeld om te peilen of zij werken met combinatiefunctionarissen, welke mogelijkheden zij daartoe zien en wat hun huidige samenwerking met sportverenigingen is. Daarnaast hebben we in de gemeente Amsterdam een toelichting gehad op Topscore, het project dat als voornaamste doel heeft om jongeren van 12 tot 18 jaar kosteloos te laten kennismaken met verschillende sporten en de doorstroming naar verenigingen te verbeteren. Tabel 3 Gemeente Heerlen Leiden Almelo Almere Alkmaar Hoogeveen Leiden Amsterdam Scholen voor voortgezet onderwijs Scholen Sintermeertencollege Vlietlandcollege Erasmus OSG Oostvaarderscollege Jan Arentsz CSG Roelof van Egtencollege Da Vincicollege Calland Lyceum (via het project Topscore) Mbo Wij hebben in Zwolle het ROC Landstede geïnterviewd. Tevens hebben wij gesproken met twee docenten die ook een aanstelling hebben bij een sportvereniging. Het gaat om een docent van de opleiding Sport en Bewegen die zijn functie combineert met het coachen van een voetbalvereniging (amateurvoetbal hoogste klasse). De andere docent is tevens coach van een basketbalvereniging die in de eredivisie speelt. SCHOOL EN SPORT WERKEN SAMEN 11

12

13 2 De combinatiefunctie Gedurende ons onderzoek werd steeds duidelijker dat dé combinatiefunctie school en sport niet bestaat. De inhoud van de combinatiefunctie in de projecten verschilt; in geen enkel project waren de taken en activiteiten gelijk. Het zijn allemaal maatwerkprojecten die aansluiten op de lokale situatie. Een belangrijke noot vooraf is dat wij tot nu toe in de onderzochte projecten enkel combinatiefuncties met vakleerkrachten LO zijn tegengekomen. Deze functionarissen waren vooral werkzaam in het basisonderwijs. Het gaat dan om een combinatie van onderwijstaken en naschoolse activiteiten. Een combinatiefunctie met taken in het onderwijs en in de sportvereniging behoort natuurlijk ook tot de mogelijkheden, maar dit type combinatiefunctie zijn wij in de praktijk (nog) niet tegengekomen. In dit hoofdstuk behandelen wij de inhoud van de combinatiefunctie en de benodigde competenties. Vervolgens kijken we naar de verschillende studies die kunnen opleiden voor een combinatiefunctie school en sport. 2.1 De inhoud van de combinatiefunctie Type combinatiefunctie Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk al is geschreven, bestaat dé combinatiefunctie school en sport niet. Wel is het mogelijk om in het basisonderwijs twee hoofdtypen combinatiefuncties te onderscheiden: 1. het geven of coördineren van bewegingsonderwijs in combinatie met het organiseren van naschoolse sportactiviteiten; 2. het geven of ondersteunen van bewegingsonderwijs in combinatie met het uitvoeren van naschoolse sportactiviteiten. Binnen deze twee hoofdtypen zijn allerlei varianten mogelijk. Over het algemeen zien wij dat het eerste type combinatiefunctie wordt ingevuld door een vakleerkracht. Het tweede type door een vakleerkracht, een ALO-student, een mbo er of een mbo-student. De beperking in lesbevoegdheid van een afgestudeerde mbo er zorgt ervoor dat gemeenten, scholen en sportservicebureaus deze niet op grote schaal inzetten voor een combinatiefunctie. De combinatie die steeds meer voorkomt, is de vakleerkracht die bewegingsonderwijs geeft en het naschoolse aanbod coördineert in samenwerking met een mbo er die onderdelen van het bewegingsonderwijs uitvoert of ondersteunt (van de groepsleerkracht) en het naschoolse aanbod uitvoert. Een derde type combinatiefunctie dat nog nauwelijks voorkomt, maar waar de Alliantie in het schooljaar mee gaat experimenteren, is de combinatiefunctionaris die bewegingsonderwijs geeft of ondersteunt en taken coördineert of uitvoert binnen sportverenigingen. Ook binnen dit type combinatiefunctie zijn varianten mogelijk die de Alliantie in de loop van het schooljaar voor het voetlicht zal brengen. SCHOOL EN SPORT WERKEN SAMEN 13

14 Inhoud van de combinatiefuncties in het primair onderwijs In de projecten zijn wij alleen combinatiefuncties van vakleerkrachten LO in het basisonderwijs tegengekomen. Op hoofdlijnen bestaat de combinatiefunctie uit de volgende taken, ongeacht het type aanstelling: het geven van (een deel van) het bewegingsonderwijs aan de groepen 3 t/m 8 het geven van motorische remedial teaching (MRT) en het organiseren van club extra het bijhouden van een leerlingvolgsysteem sport en bewegen het coachen van groepsleerkrachten ontwikkelen, coördineren of uitvoeren van een buitenschoolse sportactiviteiten in samenwerking met wijkorganisaties en sportverenigingen het oprichten van een schoolsportvereniging het voeren van gesprekken met ouders over sport- en bewegingsvaardigheden van de kinderen onderhouden van contacten met wijkorganisaties, sportverenigingen en gemeente Het gaat dus om een vakdocent LO met taakdifferentiatie, ook wel de gymleraar nieuwe stijl genoemd. Voor een uitgebreid overzicht van mogelijke taken en activiteiten van de vakleerkracht nieuwe stijl verwijzen we naar een studie van de KVLO 9. Voor het vervullen van een combinatiefunctie worden andere (nieuwe) competenties gevraagd dan voor het geven van bewegingsonderwijs. Combinatiefuncties in het voortgezet onderwijs In het voortgezet onderwijs zijn de functies lichamelijke opvoeding minder eenduidig aan te wijzen in verschillende typen combinatiefuncties, omdat het hier veelal een werkgever betreft (de school) die een variatie aan sporttaken onderbrengt bij de vaksectie LO. De school kiest ervoor om formatie voor Lichamelijke Opvoeding eventueel uit te breiden met coördinatieactiviteiten en met het organiseren en uitvoeren van sportklassen of het invoeren van het vak LO als examenvak. Deze taken brengen de scholen óf onder bij meerdere vakdocenten óf zij roosteren een vakdocent deels hiervoor vrij. De vakdocenten LO voeren over het algemeen geen taken uit voor de gemeente of voor sportverenigingen. Combinatiefuncties in het Mbo Voor het mbo geldt een andere situatie dan voor het basisonderwijs of het voortgezet onderwijs. De ROC-instellingen zijn niet verplicht lichamelijke opvoeding als basisvak op te nemen in hun opleidingen. Veel instellingen zijn daar nu wel mee bezig. De instellingen die opleidingen sport en bewegen aanbieden, werken nog niet op grote schaal met combinatiefuncties. Het is verwachten dat de instellingen die bewegen en sport binnen de opleidingen op de kaart willen zetten, hiervoor combinatiefuncties zullen gaan inzetten. 9 De vakleerkracht nieuwe stijl, duale taken of duale aanstelling, waar hebben we het over?, KVLO. SCHOOL EN SPORT WERKEN SAMEN 14

15 2.2 De benodigde competenties Aan de projecten hebben wij de volgende vraag voorgelegd: over welke extra competenties/vaardigheden dient een combinatiefunctionaris te beschikken om dat stukje meerwaarde van de combinatiefunctie te laten zien? De antwoorden waren zeer divers, mede omdat de inhoud van de combinatiefunctie verschilt. De inhoud van de functie wordt deels bepaald door de vraag of het gaat om een meer op coördinatie of een meer op uitvoering gerichte functie. Uit de antwoorden hebben wij de meest genoemde competenties gedestilleerd. De volgende competenties zijn van belang voor de combinatiefunctionaris school en sport: - communicatieve vaardigheden (netwerker, goed contacten kunnen leggen); - organisatorische vaardigheden (goed kunnen organiseren, coördineren en plannen); - flexibiliteit, zoals het kunnen schakelen en ad hoc beslissingen kunnen nemen, het verdelen van tijd en aandacht over de kinderen en uitvoeren van verschillende typen activiteiten op een dag; - assertiviteit, bijvoorbeeld voor het stellen van grenzen om de vaak wat oudere groepsleerkracht te kunnen coachen; - overtuigingskracht en enthousiasme, zoals het overtuigen van ouders en kinderen om met de naschoolse activiteiten mee te doen; - omgevingsbewustheid, zoals de spelers binnen het netwerk kennen en weten wat er speelt bij de kinderen thuis, op school en in de wijk; - creativiteit, zoals het signaleren van kansen bij kinderen en relaties leggen tussen de binnenschoolse activiteiten, de buitenschoolse sportactiviteiten en de activiteiten die de gemeente en de sportverenigingen verzorgen; - proactieve houding, initiatiefrijk, zelfstandig en ondernemend. 2.3 De opleidingen De belangrijkste opleidingen voor de combinatiefunctionarissen zijn: - de ALO-opleidingen, die studenten opleiden tot vakleerkracht in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs; - hbo-opleidingen op het gebied van sportmanagement en sportbeleid; - mbo-opleidingen en de nog nieuwe LOBOS-opleiding op mbo-niveau 10. De LOBOSopleidingen kunnen worden gevolgd op ROC s sport en bewegen; - bondsopleidingen voor het behalen van trainersbevoegdheden; - commerciële opleidingen (zweminstructeur, tennisleraar, golfprofessional etc.) Hbo-opleidingen Waar leidt de 4-jarige ALO-opleiding studenten voor op 11? - het maken en plannen van lessen bewegingsonderwijs voor alle onderwijsniveaus; 10 Leraar Ondersteuner Bewegingsonderwijs en Sport. 11 Uit het beroepscompetentieprofiel voor leraren lichamelijke opvoeding, KVLO, september SCHOOL EN SPORT WERKEN SAMEN 15

16 - het organiseren en begeleiden van lessen bewegingsonderwijs die aansluiten op de beweegmogelijkheden van kinderen en jongvolwassenen. Hierbij maakt de vakleerkracht gebruik van verschillende instructiemethoden die op een veilige manier worden uitgevoerd; - het observeren en registreren van vorderingen in beweging, zowel bij individuele kinderen als de groep als geheel; - het ondersteunen van de kinderen in hun schoolloopbaan en het signaleren van mogelijke problemen bij leerlingen die hun schoolloopbaan en hun vorderingen in sport en bewegen kunnen belemmeren; - het in samenspraak met de kinderen organiseren van een aansprekend schoolsportprogramma buiten schooltijd, dat aansluit bij de interesse en het niveau van de kinderen; - het verwerven en in stand houden van accommodaties en leermiddelen ten behoeve van een goede uitvoering van het beweegplan van de school, zodat een stimulerende beweegomgeving ontstaat voor de kinderen; - het leveren van een bijdrage aan de algemene organisatie en het beleid van de school. Neemt deel aan overleggen en draagt het beleid van de school; - het onderhouden van externe contacten met bijvoorbeeld gemeentelijke instellingen of sportorganisaties. Deze contacten kunnen bijdragen aan de uitvoering van het beweegplan van de school; - het signaleren en vertalen van trends naar het eigen vakgebied. Het is belangrijk dat het vak mee ontwikkelt met maatschappelijke ontwikkelingen. De vakleerkracht kan hierin het voortouw nemen. Waar leiden de hbo-opleidingen sportbeleid, sportmanagement en sportmarketing in de sport voor op? De hbo-opleidingen Sportbeleid, -management en -marketing leiden studenten op voor managementfuncties in de diverse sectoren van de sportbranche. Na afronding van de opleiding beschikken de studenten over kennis van de sportbranche en over vaardigheden die voor een operationele sportmanager van belang zijn. De afgestudeerde studenten zijn in staat zelfstandig te beslissen en te werken binnen het vakgebied van sportbeleid, sportmarketing en sportmanagement. Thema s die in de opleidingen aan de orde komen zijn: - sportmanagement waaronder verenigingsmanagement; - marketing en sales; - sponsoring en relatiemarketing; - projectmanagement en het managen van evenementen; - communicatie en PR; - ondernemingsvaardigheden en financiën. Voorbeelden van functies zijn een projectleider bij een gemeente, managementfuncties bij sportbonden of managementfuncties bij commerciële (sport)bedrijven. SCHOOL EN SPORT WERKEN SAMEN 16

17 2.3.2 Mbo-opleidingen Mbo sport en bewegen niveau twee, drie en vier. Binnen de mbo-opleidingen sport en bewegen zijn de volgende opleidingen mogelijk: 1. sport- en bewegingsbegeleider niveau twee; 2. sport- en bewegingsleider niveau drie; 3. sport- en bewegingscoördinator niveau vier; 4. sport en bewegen, niveau drie en vier. 1. Sport en bewegingsbegeleider niveau twee Deze opleiding leidt studenten op voor het meehelpen bij het organiseren van sport- en bewegingsactiviteiten en bij trainingen en wedstrijden en voor het begeleiden van deelnemers Sport- en bewegingsleider niveau drie Studenten die deze opleiding volgen, kunnen sport- en bewegingsactiviteiten organiseren in meerdere takken van sport. Tevens kunnen de studenten sport- en bewegingsprogramma s ontwikkelen voor doelgroepen als ouderen, jongeren of gehandicapten. 3. Sport- en bewegingscoördinator niveau vier Binnen deze opleiding leren studenten leiding of les te geven binnen sport- en bewegingsactiviteiten zowel aan groepen als individueel. De coördinator houdt zich ook bezig met het organiseren en bedenken van deze activiteiten en leidinggeven over vrijwilligers. Tevens kan de sport- en bewegingscoördinator adviseren aan de organisatie waar hij of zij werkzaam is. 4. Sport en bewegen niveau drie en vier Deze opleiding leidt op tot het geven van trainingen, coaching en het organiseren van evenementen en toernooien. Het opstellen van sport- en beweegprogramma s voor specifieke doelgroepen maakt eveneens deel uit van de opleiding. De opleiding op niveau vier bevat vier afstudeerrichtingen: - sport- en bewegingscoördinator/bewegingsagoog; - sport- en bewegingscoördinator/bos; - sport- en bewegingscoördinator/operationeel manager; - sport- en bewegingscoördinator/trainer-coach. Wat zijn de kerntaken van een LOBOS er? De Leraarondersteuner Lichamelijke Opvoeding is een breed opgeleide onderwijsondersteuner met een mbo-opleidingsniveau (niveau vier). De leraarondersteuner ondersteunt op een zelfstandige manier een vakleerkracht of groepsleerkracht bij het uitvoeren en evalueren van een programma lichamelijke opvoeding in het basisonderwijs. De leraarondersteuner kan leerlingen in de SCHOOL EN SPORT WERKEN SAMEN 17

18 leeftijdsgroep van 4-12 jaar op een veilige en pedagogische manier inleiden en begeleiden bij sport- en beweegactiviteiten. Dit alles onder verantwoordelijkheid van een vakspecialist lichamelijke opvoeding. Daarnaast kan de leraarondersteuner werkzaamheden verrichten bij het realiseren van het zorgplan lichamelijke opvoeding en het schoolsportplan van de school, inclusief het zwemonderwijs. Wat kan een afgestudeerde LOBOS er? De LOBOS er kan dezelfde taken uitvoeren als de vakleerkracht, maar dan in ondersteunende zin. Het gaat dan om ondersteuning bij lesvoorbereiding, begeleiding van de leerlingen tijdens de gymlessen, ondersteunen in het organiseren van een naschools programma, een bijdrage leveren aan het beleid van de school, het onderhouden van externe contacten en maatschappelijke ontwikkelingen helpen vertalen naar het eigen vakgebied. 2.4 Tot slot In dit hele hoofdstuk, maar eigenlijk door ons hele onderzoek, staat de volgende vraag centraal: over welk type combinatiefunctie school en sport hebben we het? Hebben we het over iemand die gekwalificeerd is om zelfstandig bewegingsonderwijs te geven? Of over een sportfunctionaris die onder schooltijd sport- en spellessen kan verzorgen of de gymsectie kan ondersteunen en een buitenschools programma kan draaien? Het is in ieder geval duidelijk dat de combinatiefunctionaris andere (nieuwe) competenties in huis dient te hebben dan een vakleerkracht die louter bewegingsonderwijs geeft of de sportleider die sportlessen geeft. Het is essentieel voor de realisatie van de ambities van de Alliantie dat de opleidingen dit type medewerkers gaan opleiden. Een door de vakleerkrachten veel genoemd knelpunt is dat de combinatiefunctie vaak te weinig coördinatietaken en te veel uitvoeringstaken heeft. Het verzorgen van bewegingsonderwijs is hbo-niveau, terwijl de uitvoering van een naschools aanbod mboniveau is. Voor een hbo er is op termijn een combinatie van hbo- en mbo-taken niet interessant. Het coördineren van de naschoolse activiteiten en het opbouwen van een netwerk ligt daarentegen op hbo-niveau. Dit combineert beter, met de kanttekening dat een duidelijke afbakening van de coördinatietaken een must is met het oog op mogelijke overbelasting. SCHOOL EN SPORT WERKEN SAMEN 18

19 3 De aanstelling Dit hoofdstuk behandelt het kader waarbinnen de combinatiefunctionarissen school en sport werkzaam zijn. Eerst gaan we in op de wijze waarop de combinatiefunctionaris is aangesteld. Daarna beschrijven wij de CAO-onderdelen waarover de diverse partijen afspraken hebben gemaakt. Zoals aangegeven in hoofdstuk 2 zijn wij in dit onderzoek enkel combinatiefuncties met vakleerkrachten LO tegengekomen, waarbij het gaat om een combinatie van onderwijstaken en naschoolse activiteiten. De informatie in dit hoofdstuk is gebaseerd op de ervaringen uit de voorbeeldprojecten. 3.1 De aanstelling Het werkgeverschap van de combinatiefunctionaris is een van de belangrijkste aandachtspunten. Tot nu toe zijn we de volgende typen aanstellingen tegengekomen: vakleerkracht in dienst van de school; vakleerkracht in dienst van de gemeente; vakleerkracht in dienst van een gemeentelijk sportservicebureau; vakleerkracht in dienst van de school en van de gemeente/sportservice/stichting (duale aanstelling). Vakleerkracht in dienst van de school Ruim een derde van de scholen in het basisonderwijs heeft vakleerkrachten LO in dienst. Deze vakleerkrachten geven soms aan enkele groepen les (7 en 8); meestal een van de twee of drie uur bewegingsonderwijs per week. Maar daar waar vakleerkrachten zijn, kan de gemeente de vakleerkrachten inhuren voor een aantal buitenschoolse sportactiviteiten, om zo de verbinding tussen binnenschoolse en buitenschoolse sportactiviteiten te leggen. Het aantal door de gemeente ingehuurde uren varieert van 5 tot 10 uur per fulltimefunctie of per 8-klassige school. Een belangrijke voorwaarde is uiteraard dat de vakleerkracht zijn bestaande aanstelling kan en wil uitbreiden. Voorbeelden van dit type combinatiefunctie zijn wij tegengekomen in Amsterdam, Arnhem, Enschede en Groningen. Er zijn ook voorbeelden van scholen die aanvankelijk geen vakleerkracht in dienst hadden en deze, vaak met subsidie van de gemeente, hebben aangesteld. Deze scholen financieren het onderdeel bewegingsonderwijs, terwijl de gemeente het naschoolse deel van de functie betaalt. In de gemeente Hoorn is deze constructie van toepassing. De verwachting is dat steeds meer scholen een vakleerkracht LO zullen aannemen, omdat recent afgestudeerde pabo ers niet de bevoegdheid hebben om bewegingsonderwijs te geven aan de groepen 3 t/m 8, tenzij zij het getuigschrift voor Leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs pabo hebben behaald. SCHOOL EN SPORT WERKEN SAMEN 19

20 Tabel 4 Aanstelling bij de school Arbeidsvoorwaarden CAO Onderwijs Aansturing de directeur van de school voert de functioneringsgesprekken en vraagt advies bij de gemeente voor de uren die de vakleerkracht werkt voor gemeentelijke projecten (d.w.z. voor de naschoolse activiteiten). Succesfactoren - het bewegingsonderwijs wordt schoolbreed ingebed, verankerd in het schoolwerkplan. Hierdoor is de kwaliteit van het bewegingsonderwijs gewaarborgd; - de vakleerkracht maakt deel uit van het team en kan bewegingsonderwijs breder in het team onder de aandacht brengen; - de school is betrokken bij het vak LO, omdat de vakleerkracht bij de school is aangesteld; - het onderwijs als vaste werkgever is prettig voor de vakleerkracht, omdat deze aanstelling zekerheid biedt. Dit is gunstig voor de continuïteit van het vak LO. Risico s - de verbinding met naschoolse activiteiten krijgt minder aandacht, doordat de prioriteit van de vakleerkracht met name bij het lesgeven ligt; - de vakleerkracht heeft minder contacten met de lokale sportwereld (verenigingen, sportbuurtwerk etc.), omdat de focus ligt op de school; - de school heeft meer belang bij goed bewegingsonderwijs dan bij de invulling van het naschoolse aanbod en de verbinding tussen binnenschools en buitenschools; - vervanging bij ziekte kan een probleem zijn, omdat de vakleerkracht de enige is voor het geven van LO; - scholen zien, vanwege de verplichtingen, op tegen het aannemen van medewerkers die worden gefinancierd vanuit projectgelden, die een onzekere bron van inkomsten vormen. Vakleerkracht in dienst van de gemeente Gemeenten kunnen stimuleren dat de kwaliteit van het bewegingsonderwijs verbetert door vakleerkrachten met duale taken ter beschikking te stellen. De vakleerkracht is dan in dienst van de gemeente. In de gemeente Tilburg kwamen wij dit type combinatiefunctie tegen. In principe huurt de school de vakleerkracht in van de gemeente. Het uurtarief dat gemeenten hanteren, ligt tussen de 25,00 en 30,00. Dit is inclusief de lesvoorbereiding. Een aantal gemeenten werkt met een subsidiesysteem op basis van afbouwen. De subsidiëring varieert van maximaal twee derde naar minimaal een vijfde van de kosten. Een voorwaarde van deze constructie is dat de inhuur/detachering btw-vrij moet zijn, anders is deze constructie te duur. Wij zijn in de onderzochte projecten creatieve constructies tegengekomen om de btw-plicht te ontwijken, zoals inhuur via een sportservice-instelling (btw-vrijgesteld) of inkoop van een project. Bij deze constructie zijn duidelijke afspraken gemaakt over wat de taken van de functionaris zijn om te vermijden dat de functionaris wordt overbelast. In de praktijk SCHOOL EN SPORT WERKEN SAMEN 20

Zet u straks ook een combinaris in?

Zet u straks ook een combinaris in? Zet u straks ook een combinaris in? Visiedocument Combinatiefuncties in provincie Groningen juni 2008 Huis voor de Sport Groningen Visiedocument Combinatiefuncties in provincie Groningen Inhoudsopgave

Nadere informatie

Impuls brede scholen, sport en cultuur combinatiefuncties v.a. 2012

Impuls brede scholen, sport en cultuur combinatiefuncties v.a. 2012 Impuls brede scholen, sport en cultuur 2500 combinatiefuncties v.a. 2012 2.500 Fte Combinatiefuncties uitbreiding aantal brede scholen primair en voortgezet onderwijs - met sport- en cultuuraanbod versterking

Nadere informatie

Combinatiefuncties: een reuzenstap voor sport en onderwijs

Combinatiefuncties: een reuzenstap voor sport en onderwijs Combinatiefuncties: een reuzenstap voor sport en onderwijs Auteur: Jos Kusters Het belang van sport en bewegen voor de fysieke, sociale en mentale ontwikkeling van de jeugd kan niet genoeg worden benadrukt,

Nadere informatie

Overzicht QenA, versie 1306

Overzicht QenA, versie 1306 Overzicht QenA, versie 1306 vraag antwoord Gevalideerd door Is het mogelijk de start van de Ja, kinderopvangorganisaties die op een locatie kinderen Min bso-tijd voor alle contracten aan van verschillende

Nadere informatie

Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs 2010

Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs 2010 Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs 2010 De projectgroep Combifunctie Onderwijs wil in de periode 2008-2011 jaarlijks monitoren of scholen en / of schoolbesturen bekend zijn met combinatiefuncties

Nadere informatie

Impuls brede scholen, sport en cultuur

Impuls brede scholen, sport en cultuur Impuls brede scholen, sport en cultuur Sport Koepel Edam Volendam, combineert de hele dag! Sport Koepel is de organisatie voor Edamse en Volendamse sportverenigingen, scholen, sportieve Edammers en Volendammers

Nadere informatie

Combinatiefunctionaris M/V Sport Onderwijs Cultuur. Sportbedrijf Tilburg Afdeling Sportontwikkeling

Combinatiefunctionaris M/V Sport Onderwijs Cultuur. Sportbedrijf Tilburg Afdeling Sportontwikkeling Combinatiefunctionaris M/V Sport Onderwijs Cultuur Sportbedrijf Tilburg Afdeling Sportontwikkeling Inhoud presentatie Aanleiding Beleid Tilburg Functie Combinatiefunctionaris (CF) CF binnen de sportvereniging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 30 234 Toekomstig sportbeleid 31 293 Primair Onderwijs Nr. 143 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter

Nadere informatie

De effecten van combifuncties in het onderwijs

De effecten van combifuncties in het onderwijs De effecten van combifuncties in het onderwijs Peter Gramberg Jessica van der Linden 8 december 2011 Waarom een onderzoek naar de effecten? Combifunctionarissen zijn sinds 2008 o.a. aan de slag gegaan

Nadere informatie

Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs Projectgroep Combifuncties Onderwijs

Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs Projectgroep Combifuncties Onderwijs Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs 2011 Projectgroep Combifuncties Onderwijs Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs 2011 1. Inleiding De projectgroep Combifuncties Onderwijs wil in de periode

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

30234 Toekomstig sportbeleid Primair Onderwijs. Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

30234 Toekomstig sportbeleid Primair Onderwijs. Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 30234 Toekomstig sportbeleid 31293 Primair Onderwijs Nr. 143 Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 januari

Nadere informatie

De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor!

De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor! De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor! Verbindingen leggen en onderhouden. Dat is de belangrijkste taak van de combinatiefunctionaris.

Nadere informatie

Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Gemeente Almere

Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Gemeente Almere Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Gemeente Almere Uitleg format Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Het voor u liggend formulier is bedoeld om subsidie aan te vragen bij de gemeente Almere voor een combinatiefuncties.

Nadere informatie

Vignet Bewegen en sport, po

Vignet Bewegen en sport, po Vignet Bewegen en sport, po Vragenlijst Bewegen en sport Deze vragenlijst is ook geschikt voor aanvragen voor scholen van het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. Vul de vragenlijst zorgvuldig in en maak ruim

Nadere informatie

Samenvatting monitor Impuls brede scholen, sport en cultuur 2014 (over 2013)

Samenvatting monitor Impuls brede scholen, sport en cultuur 2014 (over 2013) Samenvatting monitor Impuls brede scholen, sport en cultuur 2014 (over 2013) Rapportage 6-meting eerste tranchegemeenten 5-meting tweede tranchegemeenten 4-meting derde tranchegemeenten 3-meting vierde

Nadere informatie

A1j. / ja nee NOORDENVELD. Paraaf secretaris. Paraaf direct leidinggevende. Datum. 6 juni Afdeling R&S. Noël Weisenbach. Opsteller.

A1j. / ja nee NOORDENVELD. Paraaf secretaris. Paraaf direct leidinggevende. Datum. 6 juni Afdeling R&S. Noël Weisenbach. Opsteller. G E M E E N T E t NOORDENVELD Paraaf secretaris Paraaf direct leidinggevende Datum 6 juni 2013 Afdeling R&S ADVIES AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Opsteller Telefoon Registratie Noël Weisenbach 461 BW13.0611

Nadere informatie

De producten van de Taskforce Combinatiefuncties

De producten van de Taskforce Combinatiefuncties De producten van de Taskforce Combinatiefuncties Juridische en financiële consequenties (in het onderwijs) Marielle Boogers, juridisch adviseur VBS Henk de Kat, BTW-adviseur Deloitte belastingadviseurs

Nadere informatie

Toestel. Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur - "tussenstand" 5 februari 2009

Toestel. Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur - tussenstand 5 februari 2009 MEMO Aan Van De leden van de commissie Welzijn Wethouder Jaap Pilon Toestel 538412 1 Sector I Afdeling Betreft Datum Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur - "tussenstand" 5 februari 2009 Kopie aan 1.

Nadere informatie

Combinatiefuncties. Impuls brede scholen, sport en cultuur. 12 december 2008

Combinatiefuncties. Impuls brede scholen, sport en cultuur. 12 december 2008 Combinatiefuncties Impuls brede scholen, sport en cultuur 12 december 2008 Presentatie Marieke Pronk Backer Diks Projectleider Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 12 december 2008 12 december 2008 Sportplan

Nadere informatie

Werkgeverschap combifuncties in de sector onderwijs Mr Sophie van Hien, Bond KBO

Werkgeverschap combifuncties in de sector onderwijs Mr Sophie van Hien, Bond KBO Werkgeverschap combifuncties in de sector onderwijs Mr Sophie van Hien, Bond KBO Verkadefabriek te 's-hertogenbosch vrijdag 5 juni 2009 1 Onderwerpen Stappenplan volgens de Taskforce Keuze werkgeverschap

Nadere informatie

Samenvatting Eindrapport Taskforce Combinatiefuncties Aan het werk met combinatiefuncties!

Samenvatting Eindrapport Taskforce Combinatiefuncties Aan het werk met combinatiefuncties! Samenvatting Eindrapport Taskforce Combinatiefuncties Aan het werk met combinatiefuncties! Het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) heeft t.b.v. een bijeenkomst over combinatiefuncties op 2 juli 2008

Nadere informatie

Vignet Bewegen en sport, po

Vignet Bewegen en sport, po Vignet Bewegen en sport, po Vragenlijst Bewegen en sport Deze vragenlijst is ook geschikt voor aanvragen voor scholen van het Speciaal Onderwijs De basisvragen waaraan scholen voor 100% moeten voldoen

Nadere informatie

Congres Gezonde Brede school 1 oktober 2014. De vakleerkracht bewegingsonderwijs: Waar heb ik als bestuurder mee te maken?

Congres Gezonde Brede school 1 oktober 2014. De vakleerkracht bewegingsonderwijs: Waar heb ik als bestuurder mee te maken? Congres Gezonde Brede school 1 oktober 2014 De vakleerkracht bewegingsonderwijs: Waar heb ik als bestuurder mee te maken? Even voorstellen Laurens van Tilburg: lid college van Bestuur van Stichting SchOOL,

Nadere informatie

Btw en combinatiefuncties

Btw en combinatiefuncties Btw en combinatiefuncties 1 Inhoudsopgave 1. Achtergrondinformatie 3 1.1 Wat is een combinatiefunctie? 3 1.2 Inhoud brochure 3 2. Btw 3 3. Btw-gevolgen als een werknemer tegen vergoeding wordt uitgeleend/gedetacheerd

Nadere informatie

Juridische omschrijving 1.

Juridische omschrijving 1. Beslispunten: (korte omschrijving zoals op besluitenlijst vermeld moet worden) Besluit om in te stemmen met de deelname aan de impuls Brede scholen, sport en cultuur. Juridische omschrijving 1. Inleiding

Nadere informatie

Samenvatting monitor Impuls brede scholen, sport en cultuur 2013 (over 2012)

Samenvatting monitor Impuls brede scholen, sport en cultuur 2013 (over 2012) Samenvatting monitor Impuls brede scholen, sport en cultuur 2013 (over 2012) Rapportage 5-meting eerste tranchegemeenten 4-meting tweede tranchegemeenten 3-meting derde tranchegemeenten 2-meting vierde

Nadere informatie

Impuls Brede scholen, sport en cultuur (24 september 2009)

Impuls Brede scholen, sport en cultuur (24 september 2009) (24 september 2009) Dennis Winne (Sport) en Jan Wieringa (onderwijs) www.middelburg.nl www.combinatiefuncties.nl Het kabinet wil samen met gemeenten, onderwijssector, sportsector en cultuursector tenminste

Nadere informatie

Kinderopvang in eigen beheer. Resultaten marktonderzoek

Kinderopvang in eigen beheer. Resultaten marktonderzoek Kinderopvang in eigen beheer Resultaten marktonderzoek Opgesteld door K. Soldaat Kenmerk Resultaten marktonderzoek Datum 26 juli 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Resultaten algemeen 4 3 Het makelaarsmodel

Nadere informatie

Lectoraat Sportwetenschap

Lectoraat Sportwetenschap Rapportage Kwaliteit van bewegingsonderwijs in het primair onderwijs 1 Lectoraat Sportwetenschap Kwaliteit van bewegingsonderwijs: op naar een gedragen visie binnen de gemeente Groningen Foto: P.R. Tesselaar

Nadere informatie

De combinatiefunctionaris bij een vereniging

De combinatiefunctionaris bij een vereniging KNSB Verenigingsdag 8 november 2008, Vechtsebanen Utrecht De combinatiefunctionaris bij een vereniging Koen Mühlradt Beleidsadviseur / projectleider Combinatiefuncties Eén werkgever, twee sectoren (onderwijs,

Nadere informatie

Werkgeverschap en Personeelsbeleid en de combinatiefunctie onderwijs Nationale Kennisdag 10 december 2009 Ron Davids projectgroep combifuncties

Werkgeverschap en Personeelsbeleid en de combinatiefunctie onderwijs Nationale Kennisdag 10 december 2009 Ron Davids projectgroep combifuncties Werkgeverschap en Personeelsbeleid en de combinatiefunctie onderwijs Nationale Kennisdag 10 december 2009 Ron Davids projectgroep combifuncties onderwijs 1 Onderwerpen Doel en voorwaarden van de Impulsregeling

Nadere informatie

gemeente Steenbergen

gemeente Steenbergen gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen - Welberg Raadsvergadering 27 oktober 2011 Agendanummer 11 Onderwerp: Combinatiefuncties Steenbergen, 20 september 2011 Aan

Nadere informatie

Combinatiefuncties in Wijdemeren

Combinatiefuncties in Wijdemeren Combinatiefuncties in Wijdemeren Plan van Aanpak Impuls brede scholen, sport en cultuur afdeling : Maatschappelijke en Sociale Zaken cluster : welzijn datum : 10 september 2010 raadsvoorstel : RV/166/100729/AVG

Nadere informatie

Aanvraagformulier combinatiefunctie (2009) gemeente Nieuwegein

Aanvraagformulier combinatiefunctie (2009) gemeente Nieuwegein Aanvraagformulier combinatiefunctie (2009) gemeente Nieuwegein Inleiding Met het aanstellen van combinatiefunctionarissen wil de overheid de samenwerking versterken tussen onderwijs, sport en cultuur.

Nadere informatie

Combinatiefuncties in de sport. 1.250 fte actief in en voor de sportvereniging!

Combinatiefuncties in de sport. 1.250 fte actief in en voor de sportvereniging! Combinatiefuncties in de sport 1.250 fte actief in en voor de sportvereniging! 1 Combinatiefunctionaris? 2 Inhoud 1. Impuls 'Brede scholen, sport en cultuur 2. Kansen voor de sport 3. Enkele voorbeelden

Nadere informatie

Samenvatting monitor Impuls brede scholen, sport en cultuur over 2011

Samenvatting monitor Impuls brede scholen, sport en cultuur over 2011 Samenvatting monitor Impuls brede scholen, sport en cultuur over 2011 Rapportage 4-meting 1 e tranchegemeenten 3-meting 2 e tranchegemeenten 2-meting 3 e tranchegemeenten 1-meting 4 e tranchegemeenten

Nadere informatie

Combinatiefuncties voorzien in een behoefte

Combinatiefuncties voorzien in een behoefte Combinatiefuncties voorzien in een behoefte Violette van Empel is senior adviseur bij VBS. E-mail: vvempel@vbs.nl Het kabinet heeft zich eind 2007 samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG),

Nadere informatie

Beschrijving vacatures.

Beschrijving vacatures. Beschrijving vacatures. Allereerst wordt een schets gegeven van de positionering van de beweeg- en cultuurcoaches. De beweeg- en cultuurcoaches zijn werkzaam in twee werkvelden. Werkveld één: in- en ten

Nadere informatie

Samenvatting Monitor Brede Impuls Combinatiefuncties 2015 (over 2014)

Samenvatting Monitor Brede Impuls Combinatiefuncties 2015 (over 2014) Samenvatting Monitor Brede Impuls Combinatiefuncties 2015 (over 2014) Vereniging van Nederlandse Gemeenten Rapportage 7-meting eerste tranchegemeenten 6-meting tweede tranchegemeenten 5-meting derde tranchegemeenten

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Duurzaam investeren? Zet in op wat werkt! maak kennis met erkende interventies uit de praktijk

Duurzaam investeren? Zet in op wat werkt! maak kennis met erkende interventies uit de praktijk Duurzaam investeren? Zet in op wat werkt! maak kennis met erkende interventies uit de praktijk Investeer in wat werkt Effectief Actief Effectief Actief: samenwerking Erkenning in de praktijk Effectief

Nadere informatie

14 april 2008 PO/B&B/2008/9198

14 april 2008 PO/B&B/2008/9198 Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 14 april 2008 PO/B&B/2008/9198 Onderwerp verlichting leergang bewegingsonderwijs Inleiding

Nadere informatie

De combinatiefunctionaris:

De combinatiefunctionaris: School & sport, samen sterker De combinatiefunctionaris: School & sport, samen sterker de sleutel tot een succesvolle samenwerking tussen school en vereniging Maatschappelijke ontwikkelingen worden kansen

Nadere informatie

Ideaalplaatje. Wijk beweegteam samengesteld uit onderwijs en sport

Ideaalplaatje. Wijk beweegteam samengesteld uit onderwijs en sport Ideaalplaatje Wijk beweegteam samengesteld uit onderwijs en sport Kracht: Vakleerkracht (niveau 5) neemt kennis mee en werkt vanuit onderwijs Sportwijkwerker (niveau 4)neemt kennis mee en werkt vanuit

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst per wijk Impuls brede scholen, sport en cultuur

Samenwerkingsovereenkomst per wijk Impuls brede scholen, sport en cultuur GEMEENTE UTRECHT Samenwerkingsovereenkomst per wijk Impuls brede scholen, sport en cultuur Concept 3 23 september 2008 Partijen Instelling A: [Naam rechtspersoon], gevestigd te [adres], hierbij rechtsgeldig

Nadere informatie

Impuls brede scholen, sport en cultuur Veel gestelde vragen (versie november 2007)

Impuls brede scholen, sport en cultuur Veel gestelde vragen (versie november 2007) Impuls brede scholen, sport en cultuur Veel gestelde vragen (versie november 2007) Inhoudsopgave 1. Beoogde resultaten en doelen 1.1. Wat is de impuls brede scholen, sport en cultuur? 4 1.2. Waartoe moet

Nadere informatie

Combinatiefuncties in Rotterdam Aanknopingspunten met bestaand beleid

Combinatiefuncties in Rotterdam Aanknopingspunten met bestaand beleid Aanknopingspunten met bestaand beleid Voorstellen Mera Oosterom Beleidsmedewerker actieprogramma Voeding en Beweging + interim projectleider Combinatiefuncties Inhoud De aanloop Uitgangspunten in Rotterdam

Nadere informatie

BAOZW/U Lbr.12/006

BAOZW/U Lbr.12/006 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Bestuurlijke Afspraken Sport en Bewegen in de Buurt Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk BAOZW/U201102333 Lbr.12/006

Nadere informatie

In het onderstaande overzicht is de situatie van de CF op 1 juli 2012 samengevat:

In het onderstaande overzicht is de situatie van de CF op 1 juli 2012 samengevat: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Werkgeversrol Combinatiefuncties Te besluiten om 1. Aan Xpor B.V. de opdracht te verlenen om een voorstel te doen teneinde de werkgeversrol voor de combinatiefuncties in te richten.

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Impulsregeling Nijmegen inzake de combinatiefuncties

Uitvoeringsplan Impulsregeling Nijmegen inzake de combinatiefuncties 9 juni 2008 Uitvoeringsplan Impulsregeling Nijmegen 2008-2011 inzake de combinatiefuncties 1. Inleiding In Nijmegen willen we tot en met 2011 13 combinatiefuncties realiseren. Dit loopt op tot 21 functies

Nadere informatie

Combinatiefuncties en NASB

Combinatiefuncties en NASB Combinatiefuncties en NASB Aanpak en ervaringen 13-09-2010 Arjan van den Beld Marjolein Zevenbergen Korte terugblik BSI en Bos Eerste sportnota sport, doen en beleven in 2002 vastgesteld. Start BSI in

Nadere informatie

Open Sportcentrum Haagse Beemden Organisatie: Stichting Open Sportcentrum Haagse Beemden Contactpersoon: Contactpersoon 2: Erkenningen:

Open Sportcentrum Haagse Beemden Organisatie: Stichting Open Sportcentrum Haagse Beemden Contactpersoon: Contactpersoon 2: Erkenningen: Open Sportcentrum Haagse Beemden Organisatie: Stichting Open Sportcentrum Haagse Beemden Contactpersoon: Contactpersoon 2: Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Achtergrond Samenvatting Het vertrekpunt van

Nadere informatie

Veel gestelde vragen! 1

Veel gestelde vragen! 1 De Impuls brede scholen, sport en cultuur is door de bewindslieden van VWS en OCW, vertegenwoordigers van de VNG, NOC*NSF, Vereniging Bijzondere Scholen (VBS) en de Cultuurformatie op 10 december 2007

Nadere informatie

Meer bewegen voor meer kinderen

Meer bewegen voor meer kinderen Meer bewegen voor meer kinderen Paulusschool, Noorderlicht 2008-2009 Inzet van beweegteams voor sport-en spelontwikkeling De Paulusschool heeft vanaf het schooljaar 2008-2009 een inzet van beweegteams

Nadere informatie

Zicht krijgen op resultaten en effecten van de inzet van buurtsportcoaches

Zicht krijgen op resultaten en effecten van de inzet van buurtsportcoaches Zicht krijgen op resultaten en effecten van de inzet van buurtsportcoaches Caroline van Lindert Ine Pulles Nationale Kennisdag Sport en Gemeenten 29 januari 2015 Mulier Instituut, Utrecht Agenda Doelstellingen

Nadere informatie

Handout Hoe worden wij een integraal kindcentrum?

Handout Hoe worden wij een integraal kindcentrum? Handout Hoe worden wij een integraal kindcentrum? Frank Studulski Kenniscentrum Kindcentra Deze handout gaat in op een veel gestelde vraag: hoe worden wij een integraal kindcentrum (IKC)? De handout geeft

Nadere informatie

Gemeente Den Haag Kinderen doen mee!

Gemeente Den Haag Kinderen doen mee! Kinderen doen mee! Ilona Ligtvoet, gemeente Den Haag DSZW Richard van der Zand, ministerie van SZW 1 Achtergrond Kinderen moeten gelijke kansen krijgen om hun talenten te ontplooien, ongeacht het inkomen

Nadere informatie

Vergoedingen sportactiviteiten (basis)schoolleerlingen voor actieve sportverenigingen 2014-2015

Vergoedingen sportactiviteiten (basis)schoolleerlingen voor actieve sportverenigingen 2014-2015 Vergoedingen sportactiviteiten (basis)schoolleerlingen voor actieve sportverenigingen 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Aanleiding blz. 3 2. Doelgroep blz. 3 3. Doelstelling blz. 3 4. Omschrijving activiteiten

Nadere informatie

INTERSECTORALE MOBILITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS ROB GRÜNDEMANN (HOGESCHOOL UTRECHT)

INTERSECTORALE MOBILITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS ROB GRÜNDEMANN (HOGESCHOOL UTRECHT) INTERSECTORALE MOBILITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS ROB GRÜNDEMANN (HOGESCHOOL UTRECHT) 1. Opzet van het onderzoek 2. Resultaten en conclusies 3. Discussie Vraagstelling 1. Welke omvang heeft intersectorale

Nadere informatie

Stappenplan voor de vereniging. Hoe wordt de tennisvereniging een Schoolactieve vereniging?

Stappenplan voor de vereniging. Hoe wordt de tennisvereniging een Schoolactieve vereniging? Stappenplan voor de vereniging Hoe wordt de tennisvereniging een Schoolactieve vereniging? 153 Stappenplan vereniging 154 Inleiding De KNLTB heeft al ruim 25 jaar een schooltennisproject waardoor veel

Nadere informatie

Groningen, Assen 2012-2013. Sport en Bewegen. www.alfa-college.nl

Groningen, Assen 2012-2013. Sport en Bewegen. www.alfa-college.nl 05 Groningen, Assen 2012-2013 Sport en Bewegen www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum voor Noord- en Oost-Nederland.

Nadere informatie

Denk Breed. Inhuren van SW-medewerkers Veelgestelde vragen

Denk Breed. Inhuren van SW-medewerkers Veelgestelde vragen Denk Breed Inhuren van SW-medewerkers Veelgestelde vragen Mensen met iets kunnen een organisatie verrijken. Deze mensen kunt u inhuren via Breed. Dit kan via individuele detachering of groepsdetachering.

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

gemeente Tilburg 090113-11-BO bwbinternet Impuls Brede school, Sport en Cultuur 1. Inleiding

gemeente Tilburg 090113-11-BO bwbinternet Impuls Brede school, Sport en Cultuur 1. Inleiding 090113-11-BO bwbinternet Impuls Brede school, Sport en Cultuur 1. Inleiding Op 10 december 2007 is de landelijke kaderstellende overeenkomst "Bestuurlijke Afspraken Impuls Brede scholen, sport en cultuur"

Nadere informatie

STICHTING WELZIJN OUDEREN DINKELLAND. Fit en Gezond in Dinkelland

STICHTING WELZIJN OUDEREN DINKELLAND. Fit en Gezond in Dinkelland STICHTING WELZIJN OUDEREN DINKELLAND Fit en Gezond in Dinkelland WIE ZIJN WIJ? Patricia Verhoeven: Beweegmakelaar Marleen Wagenaar: Beleidsmedewerker/ Projectleider Van de Stichting Welzijn Ouderen Dinkelland

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr..: B&W-besluit d.d.: 2 februari 2010 B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr..: B&W-besluit d.d.: 2 februari 2010 B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 10.0020 Rv. nr..: 10.0020 B&W-besluit d.d.: 2 februari 2010 B&W-besluit nr.: 10.0129 Naam programma +onderdeel: 8. Cultuur, Sport en Recreatie Onderwerp: Evaluatie Topsportbeleid 2006 2008

Nadere informatie

Werkprogramma 2013 -Samenvatting-

Werkprogramma 2013 -Samenvatting- Werkprogramma 2013 -Samenvatting- Leerdam, april 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Visie Jong Leerdam 3 3. Sportieve en Gezonde School 4 4. Culturele School 6 5. Actieve Buurt 7 6. Sterke vereniging

Nadere informatie

OVEREENKOMST MET BETREKKING TOT DE VERDELING VAN KOSTEN VOOR GEMENE REKENING (OVEREENKOMST)

OVEREENKOMST MET BETREKKING TOT DE VERDELING VAN KOSTEN VOOR GEMENE REKENING (OVEREENKOMST) OVEREENKOMST MET BETREKKING TOT DE VERDELING VAN KOSTEN VOOR GEMENE REKENING (OVEREENKOMST) De ondergetekenden: de SPORTVERENIGINGEN HEERENVEEN en de CULTURELE INSTELLINGEN VAN HEERENVEEN ten deze vertegenwoordigd

Nadere informatie

Vragenlijst themacertificaat Bewegen en sport Voortgezet onderwijs

Vragenlijst themacertificaat Bewegen en sport Voortgezet onderwijs Vragenlijst themacertificaat Bewegen en sport Voortgezet onderwijs Vul de vragenlijst zorgvuldig in en maak ruim gebruik van de mogelijkheid om een toelichting te geven zodat het voor de beoordelaar duidelijk

Nadere informatie

Uitbreiding deelname Programma Sport en Bewegen in de Buurt

Uitbreiding deelname Programma Sport en Bewegen in de Buurt gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Portefeuillehouder drs. M.J. Bezuijen Collegevergadering 4 december 2012 Inlichtingen Maurits van Tubergen Lotgering (023 5676632 ) Registratienummer 2012.0068182

Nadere informatie

Van LVS tot MRT. Hilversum, 25 januari Hans Stroes. Ervaring. Opzetten van een zorgketen motoriek. Programma. Even voorstellen.

Van LVS tot MRT. Hilversum, 25 januari Hans Stroes. Ervaring. Opzetten van een zorgketen motoriek. Programma. Even voorstellen. Opzetten van een zorgketen motoriek Programma Van LVS tot MRT Hilversum, 25 januari 2017 Hans Stroes 2. Visie op zorg voor bewegen 4. Welke stappen in de zorgketen hebben het meeste effect 5. Leerlingvolgsystemen

Nadere informatie

Contact. particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs. bezoekadres Handelskade 75. postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer

Contact. particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs. bezoekadres Handelskade 75. postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer Contact bezoekadres Handelskade 75 postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer telefoon 0570-60 30 83 fax 0570-60 37 05 e-mail info.next@saxion.nl particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs Hbo Tweedegraadslerarenopleiding

Nadere informatie

Groningen, Assen 05 2014-2015. Sport en Bewegen. www.alfa-college.nl

Groningen, Assen 05 2014-2015. Sport en Bewegen. www.alfa-college.nl Groningen, Assen 05 2014-2015 Sport en Bewegen www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum voor Noord- en Oost-Nederland.

Nadere informatie

Sport op Basisscholen in uw gemeente? Waarom? Omdat kinderen de toekomst zijn

Sport op Basisscholen in uw gemeente? Waarom? Omdat kinderen de toekomst zijn Sport op Basisscholen in uw gemeente? Waarom? Omdat kinderen de toekomst zijn Sport op Basisscholen is een initiatief van De Friesland Zorgverzekeraar en Sport Fryslân. Samen met de Friese gemeenten, onderwijs

Nadere informatie

Johan Cruyff College Enschede ROC van Twente Antwoordnummer 1701 7550 WB HENGELO

Johan Cruyff College Enschede ROC van Twente Antwoordnummer 1701 7550 WB HENGELO Postzegel niet nodig Johan Cruyff College Enschede ROC van Twente Antwoordnummer 1701 7550 WB HENGELO TOELATINGSEISEN Vmbo-diploma (kaderberoepsgerichte-, gemengde- of theoretische leerweg) Overgangsbewijs

Nadere informatie

Gemeente Nijmegen Combinatiefuncties

Gemeente Nijmegen Combinatiefuncties Gemeente Nijmegen Combinatiefuncties de uitvoering Sport + onderwijs Doelstellingen Combinatiefuncties in Nijmegen: 1. Versterken van sportverenigingen. 2. Intensiveren van de samenwerking tussen sportverenigingen

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Stichting Kinderopvang Op Kop Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Door dhr. R. Terpstra Datum 5 december 2014 Functieomschrijving coördinator kinderopvang Algemene

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Stichting Empowerment centre EVC

Stichting Empowerment centre EVC I N V E N T A R I S A T I E 1. Inleiding Een inventarisatie van EVC trajecten voor hoog opgeleide buitenlanders in Nederland 1.1. Aanleiding De Nuffic heeft de erkenning van verworven competenties (EVC)

Nadere informatie

Koers van de KVLO. In 2014 heeft de KVLO haar positie in het krachtenveld. van onderwijs, lichamelijke opvoeding en bewegen

Koers van de KVLO. In 2014 heeft de KVLO haar positie in het krachtenveld. van onderwijs, lichamelijke opvoeding en bewegen In 2014 heeft de KVLO haar positie in het krachtenveld van onderwijs, lichamelijke opvoeding en bewegen en sport verstevigd. De KVLO is nadrukkelijk als belangenorganisatie en kenniscentrum aanwezig. Het

Nadere informatie

TAKEN EN COMPETENTIES CULTUURCOÖRDINATOR

TAKEN EN COMPETENTIES CULTUURCOÖRDINATOR TAKEN EN COMPETENTIES CULTUURCOÖRDINATOR Cultuurbeleid en cultuurbeleidsplan Uren Wie doet wat Hier ben ik goed in - een overzicht hebben van het cultuurbeleid van de overheden: ministerie, gemeente etc.

Nadere informatie

Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Sport & Bewegen

Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Sport & Bewegen Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Sport & Bewegen School: Plaats: Locatie: Contactpersoon: Telefoonnummer: E-mailadres: Datum invullen: Inhoud: Om op een effectieve manier invulling te geven aan

Nadere informatie

Zo was het

Zo was het De Haagse Sporttuin Zo was het Zo was het Zo was het en zo is het nu! en zo is het nu! en zo is het nu! Wat is de HST? Wat is de HST? Multifunctioneel Sportcomplex. Samenwerking Buurt/ Onderwijs/ Sport.

Nadere informatie

Winst door goed werkgeverschap! RONALD VELDMAN BELEIDSADVISEUR WOS

Winst door goed werkgeverschap! RONALD VELDMAN BELEIDSADVISEUR WOS Winst door goed werkgeverschap! RONALD VELDMAN BELEIDSADVISEUR WOS Werkgevers in de Sport Gericht op landelijke, provinciale en regionale sportorganisaties (zoals sportbonden, NOC*NSF, sportservicebureaus)

Nadere informatie

Alles uit handen, maar niet de touwtjes

Alles uit handen, maar niet de touwtjes 1 Alles uit handen, maar niet de touwtjes SPORT2SUPPORT I.O.V. REN4SPORT SEPTEMBER 2012 2 LEESWIJZER In het hoofdstuk INTRO, staat een beknopte omschrijving over de onderzoeker en wordt de aanleiding tot

Nadere informatie

Een personeelsadvertentie is een instrument dat gebruikt wordt om sollicitanten te werven. PdL kan voor u deze werkzaamheden uit handen nemen.

Een personeelsadvertentie is een instrument dat gebruikt wordt om sollicitanten te werven. PdL kan voor u deze werkzaamheden uit handen nemen. HRM ondersteuning Werving en selectie U heeft vaak geen tijd om nieuw personeel te werven. Door de kennis en ervaring in de logistiek kunnen wij de vacatures goed invullen (de juiste man/vrouw op de juiste

Nadere informatie

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Opdrachtgever: Hans Tanis, Wethouder Onderwijs Auteurs: Hans Erkens en Diana Vonk Datum: 9 oktober 2013 Inleiding 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

Bijlage Special Heroes

Bijlage Special Heroes Bijlage Special Heroes Deze bijlage hoort bij de beschrijving van de interventie Special Heroes, zoals die is opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies. Meer informatie: www.nji.nl/jeugdinterventies

Nadere informatie

Als school in het voortgezet onderwijs heeft u waarschijnlijk al te maken met maatschappelijke stage of er op zijn minst iets van gehoord. Maatschappelijke stage is een vorm van leren waarbij alle jongeren

Nadere informatie

Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss

Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss Juni 2008 COLOFON Samenstelling Michelle Rijken Mark Gremmen Vormgeving binnenwerk Roelfien Pranger Druk HEGA

Nadere informatie

OOP ers in het vo. Arbeidsmarktpositie, scholingsmogelijkheden en werktevredenheid van

OOP ers in het vo. Arbeidsmarktpositie, scholingsmogelijkheden en werktevredenheid van Arbeidsmarktpositie, scholingsmogelijkheden en werktevredenheid van OOP ers in het vo Gegevens over het onderwijsondersteunend personeel (OOP) uit de Arbeidsmarktanalyse ondersteunend personeel voortgezet

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Broekmolenweg 16 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl B e l e i d s p l a n 2 0 1 3-2 0 1 6 Z I C H T B A AR M AK E N W AT E R I S, S T I M U L E R E N W AT

Nadere informatie

Leergang Bewegingsonderwijs

Leergang Bewegingsonderwijs Onderwijs Algemeen Wilt u als leerkracht aan kinderen uit groep 3 tot en met 8 van het primair onderwijs bewegingslessen geven, dan moet u de post-hbo-opleiding Bewegingsonderwijs gevolgd hebben of een

Nadere informatie

CONVENANT OPLEIDING LERAARPLUS

CONVENANT OPLEIDING LERAARPLUS CONVENANT OPLEIDING LERAARPLUS Onderwijsstichting Arcade (openbaar primair onderwijs Coevorden Hardenberg) Openbaar primair onderwijs gemeente Emmen Stenden Hogeschool (PABO Emmen) 1 INHOUDSOPGAVE PREAMBULE...3

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de bijeenkomst van de ad hoc klankbordgroep leergang bewegingsonderwijs op 20 februari 2008

Samenvattend verslag van de bijeenkomst van de ad hoc klankbordgroep leergang bewegingsonderwijs op 20 februari 2008 Samenvattend verslag van de bijeenkomst van de ad hoc klankbordgroep leergang bewegingsonderwijs op 20 februari 2008 Aanwezigen: zie bijlage 1 Onderwerp: De concept-notitie Scenario s voor de leergang

Nadere informatie

Regels over de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in het onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaal.

Regels over de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in het onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaal. Regels over de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in het onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaal. A. ONDERWIJS B. KINDEROPVANG en PEUTERSPEELZAAL C. COMBINATIE VAN ONDERWIJS EN KINDEROPVANG D. ALGEMEEN

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Beginmeting 2014 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, september

Nadere informatie

Onderwerp: Combinatiefuncties. Aan de raad,

Onderwerp: Combinatiefuncties. Aan de raad, Agendapunt : 12. Voorstelnummer : 05-034 Raadsvergadering : 12 mei 2011 Naam opsteller : Mario Weima Informatie op te vragen bij : Opsteller Portefeuillehouders : Cees Roem Onderwerp: Combinatiefuncties

Nadere informatie

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave ijs arbeid data zorg onderwijs zekerheid etenschap rg welzijn mobiliteit jn beleids- Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave Bewegingsonderwijs

Nadere informatie