Jeroen Rombouts (3TU Datacentrum): Research Data Management 3TU.Datacentrum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jeroen Rombouts (3TU Datacentrum): Research Data Management 3TU.Datacentrum"

Transcriptie

1 Verslag presentaties Jeroen Rombouts (3TU Datacentrum): Research Data Management 3TU.Datacentrum Inleiding RDM Redenen voor aandacht voor datamanagement: Ethiek. Codes of conduct. Commissie Schuyt.Reacties VSNU: cultuur verarndering door opleiding. NWO: datamanagementplannen Efficiëntie. Hergebruik van data. Grotere datacollectie beschikbaar voor onderzoek. Internationale competitie Reputatie. Kan verhoogd worden door productie en delen van onderzoeksdata. Door transparantie kan schade voorkomen worden Er zijn vele verschillen met betrekking tot onderzoeksdata (types; hoeveelheid, bronnen, context), cultuur (openheid, competitie, standaardisatie, attitudes) en context (beleid, regels, hulpmiddelen en infrastructuur). Bij onderzoeksdata management spelen veel elementen een rol: intellectueel eigendom, Open Access, privacy, copyright, licenties, subsidies, incentives, citatie, opvang van data, review, veiligheid, delen, ethiek, beleid, preservatie, software en dynamische data, valorisatie, Daardoor: one size does NOT fit all. Betrokken stakeholders zijn: dataproducenten en consumenten (onderzoekers, (N)GO s, industrie, burgers, ), leveranciers van infrastructuur (voor onderzoek en datamanagement dienstverleners (data repositories, uitgevers, leveranciers van persistent identifiers). Zij voegen waarde toe aan data en infrastructuur Subsidiegevers (onderzoeksinstituten, Research Councils, EU, ). Zij faciliteren, zorgen voor incentives Fasen in onderzoek van belang voor onderzoeksdata: Voorafgaand aan het onderzoek. Hoe zullen data worden opgeslagen, gedeeld, hoe gaat versiebeheer,? Zijn er al bruikbare data beschikbaar? Hoeveel data worden verzameld? Eisen van de subsidiegever? Tijdens het onderzoek. Wat als data (of documentatie) verloren gaan, worden benaderd zonder toestemming? Hoe wordt de kwaliteit gegarandeerd? Hoe worden de data verplaatst? Na het onderzoek. Welke data zijn waardevol voor anderen? Voor hoe lang? Welke documentatie is nodig? Wie controleert toegang? Diensten 3TU.Datacentrum Doel van 3TU.Datacentrum (in 2008 gestart als project): waardevolle onderzoeksdata herbruikbaar, vindbaar en benaderbaar maken voor de lange termijn. Openbaar voor iedereen. Ervaring leert dat veel data verloren gaan en dat veel waardevolle data niet gebruikt worden. Men wil tegemoetkomen aan de behoeften van onderzoekers: Voorkomen van verlies van data mogelijkheden bieden voor het delen van data registreren van data en aanbieden van links naar data efficiënt beheer en distributie van data Tools die geboden worden door 3TU.Datacentrum: Data labs: samenwerkingsplatforms voor lopend onderzoek Data archief: opslag van bevroren onderzoeksdata voor hergebruik, publicatie en citatie (multidisciplinair; over instituten heen) Data diensten: training, advies en hands on support Data R&D: bewustwording stimuleren, licenties ontwikkelen, training en technologie: voor en samen met onderzoekers Vragen voor de sessies: Welke dringende issues zijn er? Welke belemmeringen zijn er? 1

2 Wie zijn betrokken of zouden dat moeten zijn? In welke fases van het onderzoek?. Peter Doorn, Ingrid Dillo (DANS): Van research data management tot duurzame beschikbaarstelling: De universiteiten en DANS De missie van DANS (2005; een instituut van KNAW en NWO) is: bevorderen van permanente toegang tot digitale onderzoeksdata. Men richt zich vooral op de Alpha en Gamma gebieden. Voorlopers: Steinmetz archief (1964) en Historisch Archief (1989). De data hieruit zijn in DANS opgenomen. Diensten van DANS: self depositing system. Van de bij DANS aangeboden data is ca. 50% open toegankelijk, de andere helft met beperkingen (embargo, privacy, bescherming archeologisch erfgoed, overige restricties) portal Narcis voor onderzoeksinformatie van Nederland. Data maken hier onderdeel van uit. Gegevens van 3.TU Datacentrum zijn ook hierin opgenomen, binnenkort ook gegevens van Max Planck Institute. Data Seal of Approval. Ontworpen door DANS. Nu onder een international board persistent identifiers voor data (URN) Bij de opslag van onderzoeksdata is vertrouwen een sleutelfactor. Recente gevallen van onderzoeksfraude stimuleren de aandacht voor opslag van onderzoeksdata. Door de commissie Schuyt zijn interviews gehouden met onderzoekers over wetenschappelijke integriteit. Met betrekking tot onderzoeksdata concluderen zij dat er veel variatie is tussen en binnen disciplines, dat datamanagement in kleinschalig onderzoek risicovoller is dan in big science (dat is een patroon over disciplines heen), dat checks en balances vaak ontbreken, vooral in de fase na toekenning van de subsidie en vóór publicatie, en dat peer pressure een belangrijk controlemechanisme is om fraude te voorkomen. De aanbevelingen van de commissie Schuyt zijn overgenomen door de KNAW: openbaarheid van data wordt gepropageerd, daarvoor zijn geen aanvullende regels of codes of conduct nodig, maar wel revitalisatie en bewustmaking van bestaan regels, en evaluatie van data management zou een integraal onderdeel moeten worden van de officiële onderzoeksevaluaties. DANS streeft naar een federated data infrastructuur op bases van samenwerking. Deze ziet er als volgt uit: 2

3 Dit is een front office back office model. In de basale technische infrastructuur spelen SURFsara en Target een belangrijke rol, in de back office DANS en 3TU.Datacentrum, in de front office de universiteiten (UB s en lokale datacentra), voorzieningen voor onderzoeksinfrastructuur op disciplineniveau (ESFRI/National Roadmap) en mogelijk ook NWO gebieden (via data contracten voor gesubsidieerd onderzoek). Rollen en verantwoordelijkheden voor het front office zijn: Bevorderen bewustwording, informatieverschaffing en training met betrekking tot datamanagement Aanbieden van Virtual Research Environments (research tools; dataopslag tijdens onderzoek: Sharepoint, Dataverse; overbrengen van data naar een trusted digital repository voor langdurige opslag) Verbinding met back office Acquisitie van data Dataverse is een open source virtueel web archief voor data (voor publiceren, refereren, extraheren en analyseren van data). Bedoeld voor opslag en delen tijdens het onderzoek. Het is afkomstig van het Harvard MIT datacentrum en de Harvard University Library. Verschillende Nederlandse universiteiten werken samen in het Dutch Data Verse Network (DVN): UU, UvT, EUR, UM, 3TU. UU voert het beheer. DANS en 3.TU Datacentrum zijn een samenwerkingsverband aangegaan: Research Data Netherlands. De missie hiervan is het bevorderen van blijvende toegang en verantwoord hergebruik van digitale onderzoeksdata. Men bouwt voort op de bestaande samenwerking tussen DANS en 3TU.Datacentrum (training; Nederlandse Data prijs). De samenwerking met betrekking tot het back office wordt uitgebreid. Men ziet RDN als een eerste stap op weg naar een federated data infrastructuur die openstaat voor andere trusted digital repositories. In onderstaande figuur wordt de stand van zaken geschetst van wat front office (universiteiten) en back office (DANS en 3TU. Datacentrum) ondernemen met betrekking tot onderzoeksdata. 3

4 4

5 De volgende conclusies worden getrokken: Delen van data verhoogt de transparantie van onderzoek en vermindert daardoor het risico op fraude Subsidiegevers en universiteiten zouden moeten eisen dat projectvoorstellen een datamanagement plan bevatten en dat er in die plannen een sectie is opgenomen over de toegankelijkheid van de data na publicatie van de resultaten DANS en 3TU.Datacentrum leveren back office diensten voor research data management op de universiteiten, waarbij de bibliotheken een rol kunnen spelen. Maurice Bouwhuis (SURFsara): Research data Sara is onderdeel geworden van SURF. De missie van SURFsara is: ondersteuning van onderwijs en onderzoek en ontwikkeling in Nederland met High Performance Computing services (HCP voor wetenschap en onderwijs) ondersteunen van early adopting van ICT technologie in de fase voorafgaand aan competitie (HCP voor de kenniseconomie) Surfsara zorgt voor ondersteuning en ontwikkeling. Het helpt bij visualisaties, computerbewerkingen, data netwerken voor verschillende gebruikersgemeenschappen op disciplineniveau. Ook aan individuele eindgebruikers worden diensten verleend. Korte lijnen zijn nodig. Large scale onderzoeksdata zijn nieuw. Zij vereisen High Performance Computing. Voorbeelden zijn: Lifewatch, LOFAR, BBMRI, LCG. Dit zijn georganiseerde omgevingen van samenwerkende instituten. SURFsara gaat uit van een datagecentreerde digitale infrastructuur. Om de kern van big data zit een schil van dataopslag diensten, daaromheen een schil van wetenschappelijke bewerkingen en daaromheen een schil van nationale facilititeiten. In onderstaande figuur is dit samengevat: De levenscyclus van onderzoeksdata begint bij tijdelijke data. Daarna volgt globale registratie, ontstaan er data waaraan gerefereerd kan worden en uiteindelijk een publicatie die geciteerd kan 5

6 worden. Het gaat vandaag vooral om de tweede en derde fase. In onderstaande figuur is dit aangegeven met een cirkel. SURFsara en andere datacentra zorgen voor de technologie met betrekking tot onderzoeksdata. Zij leveren hun diensten aan de disciplinaire onderzoeksgemeenschappen zoals de Europese samenwerkingsverbanden: Lifewatch, CLARIN, EPOS, ENES en verbanden buiten de EU zoals BBMRI, DARIAH etc. De Europese verbanden bepalen de eisen die er aan de diensten gesteld worden. In Nederland is Dutch Technology for Life Sciences opgericht (DTL). Het zorgt voor samenwerking binnen en tussen sectoren (Agri&Food; Horticulture and Starting Materials; Life Sciences & Health; Biobased Economy) op de gebieden van data infrastructuur, tools voor data, wetenschappelijke expertise en sustainability. Samenwerking en standaarden zijn van belang binnen DTL. Voor de toekomst wordt een groei van community clouds verwacht. Die moeten sustainable en veilig zijn en zijn afgestemd op de behoeften van de onderzoekers Bij datamanagement is het belangrijk dat men samenwerkt en zich verenigt. De leidraad is: think big, start small, act now. Het beste is het praktisch te beginnen en tegelijk beleid te maken, niet te wachten op beleid. Exponentiële groei is mogelijk in de toekomst. Technologie zal daarbij geen beperkende factor zijn. Een vraag voor vanmiddag: wat verwacht men van de financiers (universiteit/nwo/eu, ) met betrekking tot het beheer van onderzoeksdata. Maroeske Rovers (UMCN): Experiences with data sharing 6

7 Maroeska heeft meegewerkt aan vijf Individual Partcipant Data (IPD) Meta analysis Methods Groups van Cochrane. Daarin is veel ervaring opgedaan met het delen van onderzoeksdata. Men probeert de resultaten uit de oorspronkelijke experimenten te reproduceren. Bij data checking voor de metaanalyses komen veel onregelmatigheden naar voren (bijv. de rol die beschikbaarheid van apparatuur speelt). In alle vijf de meta analyses waren er problemen bij het reproduceren van de resultaten. Vaak was contact nodig met de principal investigators om onenigheden op te lossen. Daarom is er een goede infrastructuur nodig voor onderzoeksdata. Dyonne van Duren (UMCN): Datamanagement bij klinisch onderzoek De wet en regelgeving rond klinisch onderzoek is strak. Er is sprake van verscheidene regels en wetten, waaronder de Wet Medisch wetenschappelijk onderzoek met Mensen (WMO), Good Clinical Practice (GCP) voor geneesmiddelenonderzoek, Kwaliteitsborging Mensgebonden Onderzoek 2.0 (NFU), Gedragscode Gezondheidsonderzoek, Code Goed gebruik lichaamsmateriaal, Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), en Verklaring van Helsinki over ethische principes. Bij datamanagement bij klinisch onderzoek is data privacy belangrijk. Authenticatie (wie mag erbij?) en autorisatie (welke personen mogen veranderingen aanbrengen: wie mag wat?) moeten geregeld zijn. Verder is de continuïteit van het systeem belangrijk: het systeem moet gevalideerd zijn. Het systeem moet overeenstemmen met de opgestelde eisen voor volledigheid, nauwgezetheid, betrouwbaarheid en consistent functioneren. Deze validatie dient gedocumenteerd te zijn. De onderzoeksgegevens moeten op een veilige manier worden opgeslagen en bewaard, inclusief adequate back ups. Standard Operating Procedures (SOPs, werkinstructies) moeten worden bijgehouden voor het gebruik van het systeem. Een systeem met Audit Trail (bijhouden wie wat wanneer en waarom doet) is van belang. Dat is iets anders dan versiebeheer of track changes. Kwaliteitschecks moeten worden uitgevoerd en er moet bepaald worden wanneer deze moeten plaatsvinden (tijdens onderzoek, erna, hoe vaak?) en waar ze betrekking op moeten hebben (validiteit, volledigheid, consistentie). In onderstaande figuur is het data management proces, onderverdeeld in fasen, weergegeven: 7

8 Een overzicht van hoe het zit in verschillende softwaresystemen met de veiligheid, continuïteit, herleidbaarheid/reproduceerbaarheid, kwaliteitscheck, structuur en gebruik staat in onderstaande figuur: Onderzoeksgegevens die verzameld worden bij proefpersonen worden bewaard in dossiers of brondocumenten. Deze gegevens worden geanonimiseerd overgezet, bv. via een ecrf (elektronisch Case Report Form), in een gevalideerde database, bv. Macro Hierin komen ook batch loads, bijvoorbeeld van lab data, of vragenlijsten. Na controle en database lock vindt transfer plaats van ruwe data voor analyse en archivering. Voor beheer van klinisch onderzoek in het UMCN is PaNaMa gestart, een systeem voor project management. Daar kan men alles rondom projecten mee vastleggen, onder andere hoe het datamanagement geregeld is. Het systematisch vastleggen van allerlei onderdelen van het onderzoeksproces draagt bij aan de kwaliteitsborging van onderzoek. 8

NWO-DANS datacontracten

NWO-DANS datacontracten NWO-DANS datacontracten Informatie over het verplicht beschikbaar stellen van data uit onderzoek met steun vanuit de NWO-programma s Geesteswetenschappen en Maatschappijen Gedragswetenschappen >>> NWO-DANS

Nadere informatie

Naar een discipline-onafhankelijk DANS

Naar een discipline-onafhankelijk DANS Naar een discipline-onafhankelijk DANS Visienota voor de DANS-strategie 2011-2015 Peter Doorn Data Archiving and Networked Services Den Haag, Juni 2010 Samenvatting Uitgangspositie en vooruitblik DANS

Nadere informatie

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen Samenvatting en conclusies van het onderzoek naar een landelijke infrastructuur voor duurzame toegang tot digitale

Nadere informatie

Inleiding Voorlopige Regeling Datamanagement Universiteit Leiden

Inleiding Voorlopige Regeling Datamanagement Universiteit Leiden Inleiding Voorlopige Regeling Datamanagement Universiteit Leiden Het onderwerp datamanagement is zeer actueel. Toenemende eisen van externe partijen als subsidieverstrekkers, maar ook de veranderende aard

Nadere informatie

Verrijkte publicaties: hoe verder?

Verrijkte publicaties: hoe verder? Verrijkte publicaties: hoe verder? Colofon Verrijkte publicaties: hoe verder? SURFfoundation PO Box 2290 NL 3500 GG Utrecht T + 31 30 234 66 00 F + 31 30 233 29 60 info@surf.nl www.surf.nl Auteur Martin

Nadere informatie

Datamanagementplannen Research Data Management

Datamanagementplannen Research Data Management Datamanagementplannen Research Data Management Inventarisatie UKB Werkgroep Research Data Management Sub-werkgroep Datamanagementplannen Rapportage door : Fieke Schoots April 2014 Rapportage Doelstelling

Nadere informatie

SPEERPUNT ZORG EN TECHNOLOGIE DATA IN DIGITALE DOSSIERS WAT MAG EN KAN ER MET GEGEVENS VAN MENSEN?

SPEERPUNT ZORG EN TECHNOLOGIE DATA IN DIGITALE DOSSIERS WAT MAG EN KAN ER MET GEGEVENS VAN MENSEN? SPEERPUNT ZORG EN TECHNOLOGIE DATA IN DIGITALE DOSSIERS WAT MAG EN KAN ER MET GEGEVENS VAN MENSEN? 1 INHOUD 04 DATAGEBRUIK: EEN ACTUEEL ONDERWERP 05 ETHISCHE ASPECTEN VAN PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK COLOFON

Nadere informatie

Stand van zaken en perspectieven

Stand van zaken en perspectieven Stand van zaken en perspectieven Beleidsplan NARCIS 2015 2018 >>> Stand van zaken en perspectieven Data Archiving and Networked Services (DANS) Postbus 93067 2509 AB Den Haag Anna van Saksenlaan 51 2593

Nadere informatie

CARDS - Controlled Access to Research Data, Stored Securely

CARDS - Controlled Access to Research Data, Stored Securely CARDS - Controlled Access to Research Data, Stored Securely Colofon CARDS Controlled Access to Research Data, Stored Securely SURFfoundation PO Box 2290 NL-3500 GG Utrecht T + 31 30 234 66 00 F + 31 30

Nadere informatie

Management Systeem Integrale Veiligheid

Management Systeem Integrale Veiligheid Management Systeem Integrale Veiligheid Inhoudsopgave 0 INLEIDING... 3 0.1 ALGEMEEN... 3 0.2 PROCESBENADERING... 4 0.3 BIJDRAGEN... 5 1 SCOPE... 6 2 NORMATIEVE REFERENTIES... 6 3 TERMINOLOGIE EN DEFINITIES...

Nadere informatie

UKB Werkgroep Research Data Management Sub-werkgroep RDM Trainingen

UKB Werkgroep Research Data Management Sub-werkgroep RDM Trainingen Trainingen Research Data Management UKB Werkgroep Research Data Management Sub-werkgroep RDM Trainingen Rapportage door: Jacquelijn Ringersma, Wageningen UR Library Mariëtte van Selm, Bibliotheek van Amsterdam

Nadere informatie

research data netherlands Een federa eve data-infrastructuur voor Nederland: het frontoffice-backofficemodel

research data netherlands Een federa eve data-infrastructuur voor Nederland: het frontoffice-backofficemodel research data netherlands Een federa eve data-infrastructuur voor Nederland: het frontoffice-backofficemodel Een federa eve data-infrastructuur voor Nederland: het frontoffice-backofficemodel Het duurzaam

Nadere informatie

Culturele Coalitie Digitale Duurzaamheid werkplan 2013-2018

Culturele Coalitie Digitale Duurzaamheid werkplan 2013-2018 Culturele Coalitie Digitale Duurzaamheid werkplan 2013-2018 1 Inhoudsopgave Voorwoord p.3 Begripsbepaling p.4 Hoofdstuk 1. Digitale Duurzaamheid inleiding p.5 Hoofdstuk 2. Digitale Duurzaamheid 2013-2018

Nadere informatie

Informatiebeleidsplan UBA 2009-2013. v2a

Informatiebeleidsplan UBA 2009-2013. v2a UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Universiteitsbibliotheek Informatiebeleidsplan UBA 2009-2013 v2a Bestandsnaam : Informatiebeleidsplan Auteur : M. Streefkerk, M.J. van den Berg 1/40 Inhoud Lijst van gebruikte

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage André Hendriks, Erik Mark Meershoek met bijdragen van Van Doorne (Kees Stuurman et al) en RAND Europe

Nadere informatie

De mkb-accountant en Cloud Computing

De mkb-accountant en Cloud Computing De mkb-accountant en Cloud Computing November 2014 De tekst van deze brochure is tot stand gekomen met medewerking van NEMACC, het mkb kenniscentrum waarin NBA en de Erasmus Universiteit Rotterdam hun

Nadere informatie

Hoe? Zo! Informatiebeveiligingsbeleid in het mbo

Hoe? Zo! Informatiebeveiligingsbeleid in het mbo Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Waarom informatiebeveiliging? 4 3 Om welke risico s gaat het en hoe ga ik daarmee om? 8 4 Hoe kom ik in control? 11 5 Hoe kan ik het informatiebeveiligingsbeleid

Nadere informatie

ICT Visie 2012 2014. Versiebeheer Versie Datum Auteur Inhoud Verspreiding

ICT Visie 2012 2014. Versiebeheer Versie Datum Auteur Inhoud Verspreiding ICT Visie 2012 2014 Versiebeheer Versie Datum Auteur Inhoud Verspreiding 0.1 18 januari 12012 Klein Opzet structuur - 0.2 31 januari 2012 Nouwens Inhoud - 0.3 3 februari 2012 Klein Inhoud - 0.4 6 februari

Nadere informatie

Beleids- en organisatieplan UB Nijmegen 2015-2020

Beleids- en organisatieplan UB Nijmegen 2015-2020 Beleids- en organisatieplan UB Nijmegen 2015-2020 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding en doel van het beleidsplan... 4 3. De nieuwe bibliotheek in 2020... 5 3.1. Nieuwe dienstverlening... 5 3.2. De

Nadere informatie

Universitaire Bibliotheken Leiden. Partner in kennis. Meerjarenbeleidsplan 2011-2015

Universitaire Bibliotheken Leiden. Partner in kennis. Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 Universitaire Bibliotheken Leiden Partner in kennis Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 Universitaire Bibliotheken Leiden Partner in kennis Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 Inhoud Inleiding 5 Missie, doelstellingen,

Nadere informatie

Kwaliteitsborging mensgebonden onderzoek 2.0 Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra

Kwaliteitsborging mensgebonden onderzoek 2.0 Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra Kwaliteitsborging mensgebonden onderzoek 2.0 Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra 12.6053 1/34 Voorwoord Voor de universitair medische centra (umc s) is onderzoek met proefpersonen een

Nadere informatie

Verslag van de werkgroep Opslag

Verslag van de werkgroep Opslag Verslag van de werkgroep Opslag Oktober 2013 Jeffrey van der Hoeven (KB) Marcel Ras (KB) Marco de Niet (DEN) NCDD Preserving the Dutch Digital Memory 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Opdracht en samenstelling

Nadere informatie

Identity Management In het Hoger Onderwijs

Identity Management In het Hoger Onderwijs Identity Management In het Hoger Onderwijs de concepten, initiatieven en toepassingen In opdracht van SURFnet BV Auteurs Peter Jurg, InfraWijs Peter Valkenburg, Webflex Datum 23-12-04 Versie 1.2 Identity

Nadere informatie

Big Data Innovatie in de Zorg

Big Data Innovatie in de Zorg DOORBRAAKPROJECT BIG DATA Big Data Innovatie in de Zorg Verslag van de bijeenkomst op 3 juni 2014 Auteur Maartje Breeman (info@doorbraakmetbigdata.nl) Een enthousiaste groep van 70 professionals uit de

Nadere informatie

DCTF Jaarcongres 2010 Naar Transparante Trials Amrâth Hotel Lapershoek Hilversum, 23 juni 2010

DCTF Jaarcongres 2010 Naar Transparante Trials Amrâth Hotel Lapershoek Hilversum, 23 juni 2010 M et een record aantal van 203 inschrijvingen, waarbij bijna alle sleutelpartijen vertegenwoordigd waren, was ook het vierde jaarcongres van de Dutch Clinical Trial Foundation een groot succes. Het congres

Nadere informatie

Gedragscode verantwoord omgaan met lichaamsmateriaal ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek

Gedragscode verantwoord omgaan met lichaamsmateriaal ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek Gedragscode verantwoord omgaan met lichaamsmateriaal ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek Opgesteld door de FEDERA in samenwerking met: NPCF en VSOP BBMRI-NL versie 12def in platte tekst INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Bart De Nil & Jeroen Walterus (red.)

Bart De Nil & Jeroen Walterus (red.) Erfgoed 2.0 Nieuwe perspectieven voor digitaal erfgoed Bart De Nil & Jeroen Walterus (red.) pharo Publishing Erfgoed 2.0 Nieuwe perspectieven voor digitaal erfgoed 2009 FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel

Nadere informatie

Databeveiliging in de cloud

Databeveiliging in de cloud Maatregelen en aandachtspunten voor IaaS cloud computing Naam: Ing. J.J.W Verhoeven Studentnummer: 850483514 Datum eindpresentatie: 19 juni 2012 Data security in the cloud Measures and issues for IaaS

Nadere informatie

Beveiliging van de cloud infrastructuur van Microsoft

Beveiliging van de cloud infrastructuur van Microsoft Beveiliging van de cloud infrastructuur van Microsoft In dit technische document maakt u kennis met het OSSC team (Online Services Security and Compliance), een onderdeel van de divisie Global Foundation

Nadere informatie

INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF. 2008 tot en met 2010

INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF. 2008 tot en met 2010 INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF 2008 tot en met 2010 Auteur: Marianne Weits Versie 1.4 26 mei 2008 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Conclusies en aanbevelingen... 4 Leeswijzer... 5 1. Inleiding...

Nadere informatie